Sunteți pe pagina 1din 26

1) Activitatea avocatului. Activitati fiduciare .Conform legii avocatul are drept sa desfasoare activitati fiduciare, in numele si pe seama clientului.

Activitatilefiduciare pot consta in: primirea in depozit, in numele clientului de fonduri financiare si bunuri rezultate dinvalorificarea de titluri executorii; plasarea si valorificarea a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate.Administratea fondurilor sau valorilor. Avocatul trebuie sa respecte mandatul incredintat, sa actioneze cu bunacredinta, profesionalism si diligenta unui bun proprietar, sa admnistreze afacerile in interesul clientului, sa nuinfluenteze clientul in scopul obtinerii de beneficii in numele propriu, sa informeze corect si cu proptitudineclientul. Avocatul poate sa desfasoare: activitati de consultanta, operatiuni de conservare a substantei si deplasare a fondurilor, administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate. Avocatul va deschide un contfiduciar in care vor fi depozitate sumele fiduciare. Avocatul poate retrage sume din contul fiduciar numai inurmatoarele situatii: pentru efectuarea de plasamente sau cheltuieli, la instructiunea expresa a clientului, in bazaunei hotarari judecatoresti, in baza contractului de asistenta pentru incasarea onorarilor pentru activitatiile sale,daca este in curs o procedura executionala privind bunurile si fondurile administrate. Avocatul are obligatia sapastreze evidente legate de activitatea fiduciara pe o periada de 1 ani. !) Adunarea "enerala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de intrunire. Adunarea generala este formata din toti avocatii inscrisi in tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.Competentele adunarii generale: stabileste masuri pentru exercitarea profesiei in baroul respectiv; alege si revocadecanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si ai comisiei de disciplina. #ecanul este ales pe operioada de $ ani si poate fi reales o singura data. #ecanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minim % aniin profesie; alege delegatii baroului la Congresul avocatilor; aproba proiectul de buget al baroului. Adunareagenerala ordinara se intruneste anual, in primul trimestru la convocarea consiliului baroului. Convocare se faceprin afisare la sediul baroului si la sediul tuturor instantelor din raza acestuia si prin publicare intr&un ziar localcu cel putin 1' zile inainte de data intrunirii. Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de consiliu saude comisia de cenzori, daca o treime a avocatilor o cer se intruneste extraordinar adunarea generala iar in acestcaz se convoaca cu ( zile inainte. )edinta este condusa de decan si ' membri alesi prin vot deschis. Adunareaeste legal constuita cu prezentarea majoritatii membrilor sai. *otararile se iau cu majoritatea membrilor prezenti. +)Asistenta judiciara. ,aroul asigura asistenta judiciara in toate cazurile in care apararea este obligatorie sau cand instanta, organul decercetare penala apreciaza ca persoana este in imposibilitate vadita de a&si plati onorariul. ,aroul organizeazaservicii de asistenta judiciara la sediile instantelor de judecata si al celor de urmarire penala care sunt conduse deun avocat definitiv numit de consiliul baroului si coordonate de un membru al consiliului. -n situatii

exceptionaledaca dreptul persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciat se poate dispune acordarea asistenteigratuite. .lata onorarilor se face din fondurile /inisterului 0ustitiei daca asistenta este ceruta de instanta sau deorganele de cercetare penala sau de administratiile publice locale daca asistenta este ceruta de acestea. Acordareaasistentei judiciare obligatorii se face numai ca urmare a unei comunicari scrise din partea instantei, organului deurmarire penala sau al administratiei publice locale adresat serviciului de asistenta judiciara organizat in fiecarelocalitate. #ecanul desemneaza avocatul care urmeaza sa acorde asistenta judiciara. Avocatul poate refuza pentrumotive temeinice aceasta sarcina. 1bligatiile avocatului desemnat sa acorde asistenta judiciara inceteaza inmomentul in care apare un avocat ales. Asistenta judiciara gratuita poate fi retrasa de catre decanul baroului dacase dovedeste ca a fost obtinuta fara prezentarea starii materiale a acestuia sau s&a ameliorat si poate plationorariul iar renumeratia cuvenita avocatului va fi suportata de partea care a obtinut ilicit asistenta judiciara. $) Aspecte procedurale privind modalitatile de primire in profesia de avocat . Cererile de primire inprofesia de avocati se adreseaza decanului baroului unde solicitantul doreste sa&si exercite profesia. )e poatesolicita primirea in profesia de avocat cu cel putin ' ani anteriori implinirii varstei standard de pensionare.Cererea se depune in dublu exemplar si este insotita de copie dupa actele de identitate si dupa diploma. Cerereatrebuie formulata atat de cel care solicita primirea in barou in baza unui examen cat si cel care indeplinesteconditiile de admitere fara examen. Cererea poate fi formulata si de membru unui barou din alta tara. Cererea seafiseaza in cel mult + zile la sediul baroului care se constata prin proces verbal, iar in termen de 1 zile oricepersoana poate face opozitie la cerere indicand motivele pe care isi intemeiaza cererea. #ecanul barouluidesemneaza un avocat raportor care va face investigatii cu privire la solicitant, chiar daca nu se face opozitie,care va depune un raport scris motivat cu privire la temeinicia cererii. Cererea de primire se aproba de consiliulbaroului prin hotarare. ') Atributiile Consiliului 2niunii 3ationale a ,arourilor din 4omania.Consiliul are ca atributii: & aduce la indeplinire hotararile Congresului avocatilor; 1

instanta de recurs in complet de ' membri. )anctiunile disciplinare sunt: mustrarea, avertismentul, amenda,interdictia de a exercita profesia pe o perioada de la o luna la un an, excluderea din profesia de avocat. -mpotrivadeciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesata, decanul baroului si presedintele uniunii in termen de1' zile de la comunicare. -n caz de abatere evidenta si grava instanta disciplinara poate suspenda

avocatul panala rezolvarea definitiva a cauzei. /embrii comisiei de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime de 1 ani,iar membri comisiei centrale de disciplina se aleg dintre avocatii cu o vechime de minim 1' ani. 1 ) Conditiile dobandirii calitatii de avocat definitiv .#upa promovarea examenului, candidatul dobandeste titlul profesional de avocat definitiv si va fi inscris in5abloul avocatilor definitivi. Avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire al -.3.....A. dobandestetitlul profesional de avocat definitiv. .e baza diplomei de absolvire a -.3.....A., Consiliul ,aroului va emitedecizia de constatare a calitatii de avocat definitiv si va efectua inscrierea pe 5abloul avocatilor definitivi.#obandeste calitatea de avocat definitiv, cel care inainte de primirea in profesie a indeplinit functii juridice timpde cel putin ' ani. 11) Conditiile generale de inscriere in avocatura . .oate fi membru al unui barou din 4omania cel care indeplineste urmatoarele conditii:& este cetatean roman, are domiciliul in 4omania, are exercitiul drepturilor civile si politice si nu exercita oprofesie autorizata sau salarizata in alta tara;& este licentiat in drept sau doctor in drept;& nu se gaseste in vreun caz de nedemnitate./embrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in 4omania daca indeplineste conditiileprevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana, dar nu poate acorda asistenta juridica privinddreptul romanesc. 1!) Conflictul de interese. "estionarea acestui conflict. Avocatul nu trebuie sa fie reprezentantul sau aparatorul a mai mult de un client in una si aceeasi cauza atuncicand exista riscul sa para un conflict de interese. Avocatul trebuie sa se abtina sa se mai ocupe de cauzele tuturor clientilor implicati, atunci cand intervine un conflict intre interesele acestora. 6xista conflict de interese insituatiile in care:& in activitatea de consultanta, cand la data solicitarii sale, avocatul care are obligatia de a da clientuluisau o informatie completa nu&si poate indeplini misiunea fara a compromite interesele altor clienti;& in activitatea de sesizare si de aparare, apararea mai multor parti ar determina sa prezinte o altaaparare diferita de aceea pentru care ar fi optat daca i&ar fi fost incredintata apararea intereselor unei singureparti.3u exista conflict de interese:& cand dupa ce si&a informat clientii si a primit acordul acestora, avocatul incearca sa concilezecontrarietatea de interese;& atunci cand, in acord deplin cu clientii avocatul ii consiliaza sa adopte o strategie comuna sau daca incadrul unei negocieri avocatii care sunt membri ai aceleiasi forme de exercitare a profesiei intervin separatpentru clienti diferiti care sunt insa informati de apartenenta acestora;& cand avocatul dupa ce aduce la cunostinta fiecarui dintre clientii potential afectati posibilitatea creariiunui conflict de interese precum si eventualele consecinte nefavorabile ale acestuia fiecare client isi da acordulexpres si prealabil cu privire la prestarea activitatii.Avocatul trebuie sa se abtina de a se ocupa de situatiile clientilor cu interese contrare, cu exceptia situatiei incare exista acord intre acestia, daca avocatul apreciaza ca nu poate asigura apararea drepturilor si intereselor fiecarai parti. Avocatul trebuie sa incerce sa&si consilieze clientul

pentru a solutiona conflictul pe cale amiabila. 1+) Congresul avocatilor. Congresul avocatilor este constituit din delegati ai fiecarui barou, decan si membrii Consiliului 2niunii.Congresul se intruneste anual la convocarea Consiliului 2niunii. )e convoca in sedinta extraordinara la cerereamajoritatii barourilor. Convocarea se face cu cel putin o luna inainte de data stabilita prin instiintare in scris abarourilor si prin publicare intr&un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate sa afiseze data convocarii siordinea de zi la sediul baroului si la toate instantele. ,arourile sunt obligate sa&si aleaga delegatii cu cel putin 1 zile inainte de congres. Congresul este legal constituit daca sunt prezenti doua treimi si iau hotarari cu votulmajoritatii celor prezenti. Congresul are urmatoarele competente:& analizeaza si aproba raportul anual al consiliului uniunii;& alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;& face propuneri autoritatilor legislative cu privire la profesia de avocat;& stabileste liniile directoare privind elaborarea sau modificarea statutului profesiei; +

& adopta hotarari privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea profesionala, respectareadeontologiei.& alege si revoca membri consiliului uniunii in afara de decani, membri Comisiei )uperioare de#isciplina;& aproba bugetul uniunii si al Casei de Asigurari.*otararile sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei. 1$) Consiliul baroului. Componenta si atributii. Consiliul este format din ' pana la 1' membri in care sunt inclusi si decanul si prodecanul pe o perioada de $ani. Consiliul baroului are urmatoarele competente:& adopta masuri pentru respectarea legii;& aduce la indeplinire hotararii adunarii generale si ale consiliului uniunii;& intocmeste si modifica tabloul avocatilor;& organizeaza controlul deontologic profesional;& verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de inscriere in avocatura;& avizeaza cererile de primire in profesie cu scutire de examen;& decide asupra ridicarii starii de incompatibilitate;& ia act de cererea de transfer;& verifica indeplinirea conditiilor legale cu privire la formele de exercitare a pofesiei, organizeaza sitine evidenta acestora;& ia act de conventiile de grupare sau de asociere a cabinetelor;& organizeaza cercurile de studii si editeaza publicatiile baroului;& organizeaza asistenta juridica in cazurile prevazute de lege;& sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare;& suspenda din functie pe avocatul care nu si&a platit taxele si contributiile;& solutioneaza contestatiile si reclamatiile privind onorariile;& supune aprobarii adunarii generale cota de contributie a avocatilor la bugetul baroului;& accepta donatile si legatele facute baroului;& aproba statul de functii si angajeaza personalul baroului;& intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul baroului;& prezinta anual adunarii generale, spre aprobare raportul sau de activitate;& alege prodecanul.Consilul este legal constituit cu prezenta a doua treimi din me7mbri sai si ia

hotarari cu majoritatea membrilor prezenti. 1') Contractul de asistenta juridica. 6fecte. -ncetare Contractul de asistenta juridica se incheie in forma scrisa ceruta ab probationem, fiind investit cu formaexecutorie in conditiile legii. Contractul prevede in mod expres intinderea puterilor pe care clientul le conferaavocatului. .entru activitatea sa profesionala avocatul are drept la onorariu si la returnarea tuturor cheltuielilor.1norariile se stabilesc liber intre avocat si client, in limitele legii. -n cazul in care se angajeaza sa asiste si sareprezinte un client intr&o procedura legala, avocatul isi asuma obligatii de diligenta. Avocatul trebuie sa asiste sisa reprezinte clientul cu competenta profesionala prin folosirea cunostintelor juridice adecvate, abilitatilor practice specifice si prin pregatirea necesara. Avocatul este obligat sa se abtina sa se angajeze cand nu poateacorda o asistenta competenta. Competenta profesionala adecvata presupune analiza si cercetarea atenta a cauzei.Avocatul se va abtine: sa ignore obiectivele reprezentarii sau sa prejudicieze pe clientul sau. Avocatul va actionacu promptitudine in reprezentarea clientului. Contractul de asistenta juridica inceteaza unilateral prin vointaclientului sau a avocatului, dar onorariile pentru serviciile prestate trebuie achitate. -n orice caz de incetare amandatului avocatul are obligatia sa ia in timp util si in mod rezonabil masuri potrivite pentru aparareaintereselor clientului. 18) Contractul de formare profesionala initiala .entru a fi inscris in tabloul avocatilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei avocatul stagiar va inregistra labarou un contract de colaborare profesionala sau de salarizare in interiorul profesiei care va cuprinde clauzeobligatorii privind formarea profesionala initiala sub indrumarea unui avocat definitiv care are dreptul sa punaconcluzii la -nalta Curte de Casatie si 0ustitie. Contractul va mentiona obligatia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat de economia nationala. 9orma de exercitare a profesiei se angajeaza fata de consiliulbaroului cu privire la executarea contractului de formare profesionala initiala si este obligat sa il informeze pedecan asupra oricarei cauze de incetare a contractului. Avocatul indrumator trebuie sa aiba reputatie profesionalanestirbita si vechime ceruta de lege. Consiliul baroului poate stabili numarul de contracte de colaborare sau desalarizare in interiorul profesiei pentru formarea profesionala initiala ce pot fi incheiate de un avocat. .ot semna $

contractele de formare initiala numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale sau asociate. #aca din motiveobiective inceteaza indrumarea avocatului titular, toate obligatiile privind indrumarea avocatului stagiar vor fipreluate de un alt avocat. .ana la gasirea altui indrumator stagiu se suspenda. Contractul de formare initialaprofesionala va cuprinde clauze corespunzatoare. 1() #ecanul baroului. Alegerea si competentele decanului. Actele emise de decan in

exercitareaatributiilor sale. #ecanul se alege pe o perioada de $ ani si poate fi reales o singura data si este ales dintre avocatii cu o vechimede minim % ani si trebuie sa fie membru al acelui barou de minim ' ani. #ecanul baroului are urmatoarelecompetente: & reprezinta baroul in relatiile acestuia cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine; & convoaca si prezideaza sedintele consiliului baroului; & aproba cererile de asistenta juridica gratuita; & exercita caile de atac impotriva hotararilor comisiei de disciplina si impotriva deciziilor consiliului baroului; & ordonanteaza cheltuielile baroului; & ia masuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta consiliului baroului sau aadunarii generale..rodecanul este inlocuitor de drept al decanului. #aca decanul sau prodecanul sunt in imposibilitate temporarasa&si exercite functiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a indeplini atributiile decanului. -nexercitarea atributiilor sale, decanul emite decizii care se consemneaza intr&un registru special tinut la sediulbaroului. 1rice litigiu intre membri baroului in legatura cu exercitarea profesiei va fi adus la cunostintadecanului care va incerca medierea. 1%) #eontologia relatiilor avocatilor cu clientii. -nitierea si incetarea relatiilor cu clientul. #reptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste dincontractul de asistenta juridica, incheiat in forma scrisa, intre avocat si client ori mandatarul acestuia. Avocatulnu poate actiona decat in limitele contractului incheiat cu clientul sau, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. -nexercitarea profesiei sale avocatul este independent. Activitatea avocatului nu poate fi motivata decat in interesulclientului, apreciat in limitele legii. Avocatul trebuie sa depuna toata diligenta pentru apararea libertatilor,drepturilor si intereselor legitime ale clientului. Avocatul este dator sa isi sfatuiasca clientul cu promptitudine, inmod constiincios, corect si cu diligenta. Avocatul isi informeaza clientul cu privire la evolutia cazului ce i&a

fostincredintat. .robitatea, spiritul de dreptate si onestitatea avocatului sunt conditii ale credibilitatii avocatului siprofesiei. Avocatul este confidentul clientului in legatura cu cazul incredintat. Confidentialitatea si secretulprofesional garanteaza increderea in avocat si constituie obligatii fundamentale ale avocatului. Avocatul nuactioneaza decat atunci cand este imputernicit de clientul sau. Avocatul nu accepta sa&i fie incredintata o cauzaatunci cand stie ca nu are competenta necesara pentru a se ocupa de aceasta cauza. Avocatul nu poate accepta ocauza atunci cand datorita altor obligatii se afla in imposibilitate de a se ocupa de ea cu promptitudine. 1:) Conflictul de interese 6xista conflict de interese, in situatiile in care: in activitatea de consultanta, cand la data solicitarii sale, avocatulcare are obligatia de a da clientului sau o informatie completa, loiala si fara rezerve, nu&si poate indeplinimisiunea fara a compromite interesele unuia sau a mai multor clienti, prin analiza situatiei prezentate, prinutilizarea mijloacelor juridice preconizate, fie prin concretizarea rezultatului urmarit; in activitatea de asistare side aparare, atunci cand la data sesizarii sale, asistarea mai multor parti ar determina avocatul sa prezinte o altaaparare, diferita de aceea pentru care ar fi optat, daca i&ar fi fost incredintata apararea intereselor unei singureparti, inclusiv in ceea ce priveste tehnicile si mijloacele profesionale ale apararii. Avocatul nu trebuie sa fiesfatuitorul sau reprezentantul a mai mult de un client intr&una si aceeasi cauza, atunci cand exista conflict deinterese intre respectivii clienti. Avocatul trebuie sa se abtina sa se mai ocupe de cauzele tuturor clientilor implicati cand se iveste un conflict de interese sau cand secretul profesional este in pericol. ! ) #eontologia relatiilor dintre avocati. Cooperarea dintre avocatii din )tate&membre diferite. 4elatiile dintre avocati sunt bazate pe incredere si respect reciproc si impun un comportament adecvat mentineriireputatiei profesiei. Avocatul nu poate comunica autoritatilor jurisdictionale acte, note sau alte documente, faraca acestea sa nu fi fost comunicate avocatului partii adverse, cu exceptia cazurilor in care legea prevedealtfel.Avocatul nu poate sa divulge sau sa supuna instantelor o propunere de solutionare a cauzei, facuta departea adversa sau de catre avocatul acesteia, fara o autorizare expresa din partea avocatului partii adverse.Avocatul nu trebuie, in nici un moment, sa prezinte cu buna stiinta o informatie falsa ori sa induca in eroare.Avocatul nu poate nici sa pretinda si nici sa accepte din partea unui alt avocat sau din partea vreunui tert unonorariu, un comision sau vreo alta compensatie pentru faptul ca a recomandat un avocat unui client sau ca a '

trimis un client la un avocat. Avocatul nu poate varsa nimanui un onorariu, un comision si nici vreo altacompensatie in contrapartida pentru ca i&a fost procurat un caz. 6ste de

datoria oricarui avocat caruia i seadreseaza unui confrate dintr&un alt stat membru sa se abtina sa accepte o cauza pentru care nu are competentanecesara, intr&o astfel de situatie, el trebuie sa&si ajute confratete sa intre in contact cu un avocat care sa fie inmasura sa&i ofere serviciul cerut. Atunci cand avocatii din doua state membre diferite lucreaza impreunaamandoi au datoria de a tine cont de diferentele care pot exista intre sistemele lor legislative, competentele siobligatiile lor profesionale. !1) Corespondenta intre avocati din )tate membre ale 2niunii 6uropene diferite 1rice comunicare sau corespondenta profesionala intre avocati, intre avocat si client, intre avocat si organeleprofesiei, indiferent de forma in care a fost facuta este confidentiala. -n relatiile cu un avocat inscris intr&unbarou din afara 2niunii 6uropene, avocatul trebuie sa se asigure, inainte de a schimba informatii confidentiale,ca in tara in care isi exercita profesia confratele strain exista norme ce permit asigurarea confidentialitatiicorespondentei si, in caz contrar, sa incheie un acord de confidentialitate sau sa&l intrebe pe clientul sau dacaaccepta, in scris, riscul unui schimb de informatii neconfidentiale. Corespondenta si informatiile transmise intreavocati, sau intre avocat si client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi in nici un caz aduse ca probe in justitie sinici nu pot fi lipsite de caracterul confidential. Avocatul care adreseaza unui confrate dintr&un alt stat membru ocomunicare caruia doreste sa i se confere un caracter confidential sau 7ithout prejudice va trebui sa precizeze inclar acest lucru inca din momentul expedierii respectivei comunicari. -n cazul in care destinatarul comunicarii nueste in masura sa&i confere un caracter confidential el va trebui sa o returneze expeditorului fara a lua cunostintade continutul acesteia. !!) 6xercitarea dreptului de a pune concluzii in instanta de judecata. Conditii generale si speciale. Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele ce i&au fost incredintate, sa se prezinte la fiecare termenstabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifesteconstiinciozitate si probitate pentru indeplinirea mandatului incredintat. Avocatul nu este obligat sa motivezerefuzul preluarii unui caz ce i se propune a fi incredintat, daca acesta nu corespunde crezului sau profesional, cuexceptia dosarelor repartizate obligatoriu sau al gratuitatilor. .entru acelasi motiv, avocatul poate denuntaunilateral o prestatie in curs de executare, deja angajata. Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata, sa pledeze cu demnitate. Avocatului ii este interzis sa foloseasca expresii care ar putea leza instantasi participantii in proces, atat in sedinta de judecata, cat si in afara acesteia. 1ri de cate ori este necesar, in raportcu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul are obligatia sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, dinproprie initiativa sau la cererea instantei de judecata. Avocatul stagiar nu poate pune concluzii decat lajudecatorie, iar avocatul definitiv nu poate pune concluzii la -nalta Curte de Casatie si 0ustitie decat dupa 8 anide cand profeseaza ca avocat definitiv. !+) 6xercitarea profesiei de avocat in 4omania de catre membrul unui barou din alta tara.

/embrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in 4omania daca indeplineste conditiileprevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana. /embrul unui barou din alta tara nu poateacorda asistenta juridica privind dreptul romanesc. Avocatul strain poate exercita profesia de avocat in 4omanianumai in cadrul unor societati civile profesionale, in asociere cu avocati romani. 3umarul avocatilor romaniasociati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul avocatilor straini asociati. Avocatul strain nu poate puneconcluzii orale sau scrise in fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cuexceptia celor de arbitraj international. 1norariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra si se vor platiintegral in 4omania. Avocatul strain care exercita profesia in 4omania este obligat sa se inscrie intr&un tablouspecial tinut de fiecare barou. )e va mentiona daca avocatul strain are drept sa puna concluzii cu privire ladreptul romanesc. !$) 9ormele de exercitare a profesiei de avocat. .rofesia de avocat se exercita la alegere in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civileprofesionale. -n cabinetul individual isi exericita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocaticolaboratori. Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei, drepturile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate pastrandu&si caracterul individual si nu pot fi cedate. Cabinetele individuale sepot grupa pentru a&si crea facilitati comune, pastrandu&si individualitatea in relatiile cu clientii. )ocietatea civilaprofesionala este constituita din ! sau mai multi avocati definitivi. -n societatea civila profesionala isi potexercita profesia si avocati colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei. )ocietatea civila profesionala siavocatii care profeseaza in interiorul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare. 4aportulcivil se naste intre societatea civila profesionala si client, indiferent care din membri acesteia indeplinesteserviciul profesional. Avocatul poate oricand schimba forma de exercitare a profesiei cu instintarea baroului dincare face parte. 9ormele de exercitare a profesiei vor fi individualizate prin denumire care poate fi pastrat si dupa 8

trimis un client la un avocat. Avocatul nu poate varsa nimanui un onorariu, un comision si nici vreo altacompensatie in contrapartida pentru ca i&a fost procurat un caz. 6ste de datoria oricarui avocat caruia i seadreseaza unui confrate dintr&un alt stat membru sa se abtina sa accepte o cauza pentru care nu are competentanecesara, intr&o astfel de situatie, el trebuie sa&si ajute confratete sa intre in contact cu un avocat care sa fie inmasura sa&i ofere serviciul cerut. Atunci cand avocatii din doua state membre diferite lucreaza impreunaamandoi au datoria de a tine cont de diferentele care pot exista intre sistemele lor legislative, competentele siobligatiile lor profesionale.

!1) Corespondenta intre avocati din )tate membre ale 2niunii 6uropene diferite 1rice comunicare sau corespondenta profesionala intre avocati, intre avocat si client, intre avocat si organeleprofesiei, indiferent de forma in care a fost facuta este confidentiala. -n relatiile cu un avocat inscris intr&unbarou din afara 2niunii 6uropene, avocatul trebuie sa se asigure, inainte de a schimba informatii confidentiale,ca in tara in care isi exercita profesia confratele strain exista norme ce permit asigurarea confidentialitatiicorespondentei si, in caz contrar, sa incheie un acord de confidentialitate sau sa&l intrebe pe clientul sau dacaaccepta, in scris, riscul unui schimb de informatii neconfidentiale. Corespondenta si informatiile transmise intreavocati, sau intre avocat si client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi in nici un caz aduse ca probe in justitie sinici nu pot fi lipsite de caracterul confidential. Avocatul care adreseaza unui confrate dintr&un alt stat membru ocomunicare caruia doreste sa i se confere un caracter confidential sau 7ithout prejudice va trebui sa precizeze inclar acest lucru inca din momentul expedierii respectivei comunicari. -n cazul in care destinatarul comunicarii nueste in masura sa&i confere un caracter confidential el va trebui sa o returneze expeditorului fara a lua cunostintade continutul acesteia. !!) 6xercitarea dreptului de a pune concluzii in instanta de judecata. Conditii generale si speciale. Avocatul este obligat sa studieze temeinic cauzele ce i&au fost incredintate, sa se prezinte la fiecare termenstabilit de instantele de judecata, de organele de urmarire penala sau de alte institutii si sa manifesteconstiinciozitate si probitate pentru indeplinirea mandatului incredintat. Avocatul nu este obligat sa motivezerefuzul preluarii unui caz ce i se propune a fi incredintat, daca acesta nu corespunde crezului sau profesional, cuexceptia dosarelor repartizate obligatoriu sau al gratuitatilor. .entru acelasi motiv, avocatul poate denuntaunilateral o prestatie in curs de executare, deja angajata. Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata, sa pledeze cu demnitate. Avocatului ii este interzis sa foloseasca expresii care ar putea leza instantasi participantii in proces, atat in sedinta de judecata, cat si in afara acesteia. 1ri de cate ori este necesar, in raportcu natura si cu dificultatea cauzei, avocatul are obligatia sa depuna note de sedinta sau concluzii scrise, dinproprie initiativa sau la cererea instantei de judecata. Avocatul stagiar nu poate pune concluzii decat lajudecatorie, iar avocatul definitiv nu poate pune concluzii la -nalta Curte de Casatie si 0ustitie decat dupa 8 anide cand profeseaza ca avocat definitiv. !+) 6xercitarea profesiei de avocat in 4omania de catre membrul unui barou din alta tara. /embrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in 4omania daca indeplineste conditiileprevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana. /embrul unui barou din alta tara nu poateacorda asistenta juridica privind dreptul romanesc. Avocatul strain poate exercita profesia de avocat in 4omanianumai in cadrul unor societati civile profesionale, in asociere cu avocati romani. 3umarul avocatilor romaniasociati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul avocatilor straini asociati.

Avocatul strain nu poate puneconcluzii orale sau scrise in fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cuexceptia celor de arbitraj international. 1norariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra si se vor platiintegral in 4omania. Avocatul strain care exercita profesia in 4omania este obligat sa se inscrie intr&un tablouspecial tinut de fiecare barou. )e va mentiona daca avocatul strain are drept sa puna concluzii cu privire ladreptul romanesc. !$) 9ormele de exercitare a profesiei de avocat. .rofesia de avocat se exercita la alegere in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civileprofesionale. -n cabinetul individual isi exericita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna cu alti avocaticolaboratori. Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei, drepturile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate pastrandu&si caracterul individual si nu pot fi cedate. Cabinetele individuale sepot grupa pentru a&si crea facilitati comune, pastrandu&si individualitatea in relatiile cu clientii. )ocietatea civilaprofesionala este constituita din ! sau mai multi avocati definitivi. -n societatea civila profesionala isi potexercita profesia si avocati colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei. )ocietatea civila profesionala siavocatii care profeseaza in interiorul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare. 4aportulcivil se naste intre societatea civila profesionala si client, indiferent care din membri acesteia indeplinesteserviciul profesional. Avocatul poate oricand schimba forma de exercitare a profesiei cu instintarea baroului dincare face parte. 9ormele de exercitare a profesiei vor fi individualizate prin denumire care poate fi pastrat si dupa 8

decesul sau plecarea unui asociat cu acceptarea acelui asociat sau a mostenitorilor acestuia. Conventiile degrupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale se incheie in formascrisa cu respectarea prevederilor legale. Consiliul baroului sesizat verifica indeplinirea conditiilor legale, siconstatand indeplinirea lor dispune inregistrarea conventiei si a societatii civile profesionale in termen de o lunade la inregistrarea cererii. -mpotriva deciziei baroului orice persoana interesata poate face plangere la organelede jurisdictie profesionala. !') 9ormele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat -n cabinetul individual de avocat isi exercita profesia un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocaticolaboratori. Cabinetul individual se infinteaza in baza actului de infintare a cabinetului individual si seinregistreaza la barou. 4elatiile dintre avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii colaboratori sestabilesc prin contractul de colaborare incheiat in forma scrisa. Cabinetul individual este individualizat prindenumire care cuprinde numele avocatului titular urmat de sintagma cabinet de avocat. #enumirea poate figurape firma cabinetului si se utilizeaza in acte profesionale cu respectarea legii.

#enumirea cabinetului poate fipastrata si dupa decesul titularului cu acordul mostenitorilor in forma autentica. #obanditorul denumiriitransmise va proceda la instiintarea baroului si este indrituit sa informeze publicul referitor la schimbareaintervenita. !8) -ndependenta, autonomia si libertatea avocatului. .rofesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonome. 6xercitarea pofesiei deavocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale: principiul legalitatii, principiul liberatatii, principiulindependentei, principiul autonomiei si descentralizarii, principiul pastrarii secretului profesional. ;ibertatea siindependenta profesiei de avocat sunt principii in baza carora avocatul promoveaza si apara, drepturile silibertatiile legitime ale clientului. ;ibertatea si independenta avocatului sunt garantate de lege. -ndependentaavocatului nu poate prejudicia interesele clientului sau. -ndependenta profesiei, autonomia baroului si exercitarealibera a profesiei de avocat nu pot fi ingradite sau limitate prin acte ale unor autoritati. !() -nterdictii privind exercitarea profesiei de avocat. Avocatii fosti judecatori, nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, timp de ! ani de la incetareafunctiei detinute. -n cazul in care avocatul a functionat ca judecator la mai multe instante, interdictia opereazapentru fiecare instanta. Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor asistenti de la -nalta Curte de Casatie si0ustitie si Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar. Avocatii fostiprocurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organul de urmarire penala la care si&au desfasuratactivitatea timp de ! ani de la incetarea functiei respective. Aceeasi interdictie se aplica avocatilor fosti procuroricu privire la dreptul de a pune concluzii la instantele corespunzatoare parchetului in care au functionat. Aceastainterdictie este aplicabila si personalului organului de urmarire penala. .rofesia de avocat nu poate fi exercitatala instantele, parchetele si organele de cercetare penala la care lucreaza ruda sotul sau afinul avocatului pana lagradul al treilea inclusiv. !%) -ncetarea calitatii de avocat. Cazurile de incetare. Aspecte procedurale. Calitatea de avocat inceteaza prin:& renuntare scrisa la exercitiul profesiei;& prin deces;& daca impotriva avocatului s&a luat masura excluderii din profesie ca sanctiune disciplinara;& daca avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemnde a fi avocat.Avocatii care se gasesc in vreunul din cazurile de nedemnitate prevazute de lege sunt obligati sa prezintebaroului hotararile judecatoresti prin care au fost condamnati definitiv, prin care li s&a aplicat pedeapsainterdictiei de a exercita profesia. Consiliul baroului va examina in 1' zile hotararile judecatoresti si va hotarimentinerea in profesie sau incetarea calitatii de avocat. #ecizia motivata va fi comunicata de indata avocatului incauza si presedintelui 23,4 insotita de hotararea judecatoreasca. #ecizia poate fi atacata de avocat sau depresedintele 23,4 in termen de 1' zile. #ecizia de incetare a calitatii de avocat devine executorie dupasolutionarea cauzei de catre consiliul 23,4. Avocatul care

renunta la exercitiul profesiei va formula o cerere inscris. Cu cel putin 8 zile inainte de data prevazuta pentru incetarea activitatii acesta este obligat sa finalzezetoate cauzele angajate sau sa asigure substituirea. -n caz de deces al avocatului cauzele acestuia vor fi preluate decatre colaboratori sau asociati, iar in lipsa lor de catre avocatii desemnati de consiliul baroului. !:) .osibilitatea continuarii exercitarii profesiei. -n cazul in care avocatul indeplineste conditiile de pensionare prevazute de lege, are dreptul sa solicitecontinuarea exercitarii profesiei. Cererea de continuare a exercitarii profesiei se solutioneaza de consiliul (

baroului. Avocatul poate continua exercitarea profesiei pe baza unui aviz medical privind mentinerea capacitatiifizice si psihice necesare exercitarii profesiei de avocat. Avizul medical se prezinta anual pentru inscrierea intablou. Consiliul baroului va solutiona cererea in baza avizului medical. #ecizia de respingere a mentinerii inprofesie poate fi contestata in termen de 1' zile de la comunicare, la Consiliul 23,4. + ) -ndatoririle avocatilor. 9apte ce constituie cazuri de concurenta profesionala neloiala Avocatii sunt obligati sa&si exercite activitatea cu buna credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectareaintereselor clientilor si a cerintelor concurentei loiale. Constituie concurenta profesionala neloiala orice act saufapt contrar uzantelor cinstite in activitate avocatiala. 6ste interzisa concurenta neloiala savarsita prin:& racolarea de personal, respectiv oferta agresiva de angajare a avocatilor asociati sau angajati cheie a unuiconcurent;& racolarea clientelei, personal sau prin alte persoane;& divulgarea, achizitionarea unei informatii confidentiale de catre un avocat fara consimtamantuluidetinatorului legitim si intr&un mod contrar uzantelor cinstite;& incheierea de contracte prin care un avocat asigura serviciile sale unui client in mod avantajos, fie pentru aconcura cu ceilalti avocati prin preturi reduse, fie pentru a determina clientul sa racoleze si alti clienti pentruavocatul in cauza;& comunicarea sau raspandirea in public de catre un avocat de afirmatii asupra firmei sale sau activitatiiacesteia, menite sa ii creeze o situatie de favoare;& comunicarea sau raspandirea de catre un avocat de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupraserviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze;& oferirea, promiterea sau acordarea de daruri ori alte avantaje asociatului, colaboratorului sau salariatuluiunui avocat pentru ca acestia sa divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste sau afolosi clientela concurentului;& deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functieidetinute anterior la acel avocat;& concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori sau salariati ai unui avocat in scopul infiintarii uneientitati concurente care sa capteze clientii acelui avocat;& folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca

confuzie cu celefolosite legitim de un alt avocat;& punerea in circulatie de produse, servicii sau publicatii, cu continut juridic plagiat, care aduc atingeredrepturilor titularului;& incheierea intre avocati de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale. +1) 0udecarea actiunii disciplinare. Cai de atac. .langerea indreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului pe al carui tablou avocatul figureazacu drept de exercitare a profesiei. #aca avocatul este pensionar care isi continua activitatea in profesie, esteincompatibil sau s&a retras din profesie, plangerea se adreseaza baroului in care avocatul este sau a fost inscris intablou. Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaza de consiliul baroului. -n acest scop, consiliul va desemnaun consilier pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. #aca abaterea disciplinara s&a savarsit pe razaunui alt barou, consiliul baroului poate decide efectuarea de cercetari, prin comisie rogatorie, de consiliulbaroului pe raza caruia s&a savarsit fapta. Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului 2.3.,.4.sau a unui decan se efectueaza de catre Consiliului 2.3.,.4. -n acest scop, consiliul va desemna pe unul dintreconsilieri pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetariiprealabile se poate abtine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza in scris sise judeca de catre consiliul baroului, respectiv de Consiliul 2.3.,.4., in absenta consilierului recuzat. -n sedintaimediat urmatoare datei la care referatul a fost inregistrat, Consiliul 2.3.,.4. sau, dupa caz, consiliul barouluiprocedeaza la anchetarea abaterii pe baza referatului si a lucrarilor care au stat la baza intocmirii acestuia.Consiliul 2.3.,.4. sau, dupa caz, consiliul baroului poate convoca avocatul anchetat, in vederea audierii sale.#upa efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul 2.3.,.4., respectiv consiliul baroului, vor decide, dupa caz,exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor. )olutia se comunica, prin scrisoarerecomandata cu confirmare de primire sau direct prin semnatura pe copie, avocatului cercetat, persoanei care afacut plangerea si presedintelui 2.3.,.4., in termen de cel mult 1' zile de la luarea deciziei. -n situatia in care, inurma anchetarii abaterii, se decide exercitarea actiunii disciplinare, Consiliul 2.3.,.4, respectiv consiliulbaroului vor desemna consilierul insarcinat cu sustinerea acesteia la instanta disciplinara. Actiunea disciplinarase redacteaza in scris, motivat in fapt si in drept, cu indicarea persoanelor care urmeaza a fi citate in fata instanteidisciplinare, si se semneaza de catre decanul baroului sau, dupa caz, de presedintele 2.3.,.4. .resedintelecomisiei de disciplina va fixa, de indata, termen de judecata cu citarea avocatului, a organului profesiei care aexercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune. .rocedura de citare in fata instantelor disciplinarese face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. -n fata instantei disciplinare avocatul se va infatisa %

personal. -n cursul sedintelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat. )edinta instantei

disciplinare nu estepublica, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr&o incheiere. ;ipsa partilor regulat citate nu impiedica judecata,instanta disciplinara putandu&se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza. -nstantadisciplinara hotaraste, cu majoritate de voturi, si pronunta o decizie disciplinara. #ecizia disciplinara ramasadefinitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. #ecizia de excludere sau desuspendare din profesie se va comunica avocatului in cauza, baroului in care avocatul este inscris, precum sipresedintelui 2.3.,.4. #ecizia privind aplicarea celorlalte sanctiuni disciplinare prevazute de lege ori incetareaactiunii disciplinare se comunica, de asemenea. 4ecursul declarat impotriva masurilor luate prin incheiereimpotriva deciziei disciplinare se depune si se inregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul2.3.,.4. #upa expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se inregistreaza la comisia de disciplinacare a pronuntat hotararea, care, il va inainta, de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinarecompetente. Caile de atac exercitate impotriva hotararilor instantelor disciplinare de fond se judeca si au regimulcaii de atac a recursului prevazut de Codul de procedura civila in cazurile in care hotararile nu se ataca cu apel. +!) ;ibertatea contractuala a avocatului. )tabilirea relatiilor de colaborare cu alti profesionisti. -n exercitarea profesiei avocatul nu poate fi supus nici unei restrictii presiuni sau intimidari din partea uneiinstitutii sau persoana. 1rice avocat indiferent de forma de exercitare a profesiei poate sa incheie conventii decolaborare cu experti sau cu alti specialisti. )ocietatiile civile profesionale de avocati pot incheia conventiinumai cu acordul unanim al asociatilor. Conventiile de colaborare incheiate de avocat vor asigura independentaprofesionala, patrimoniala si deontologia profesiei de avocat. -n desfasurarea activitatilor avocatul decideunilateral in alegerea notarilor publici, expertilor, traducatorilor, executorilor judecatoresti si a altor specialisti cucare sa colaboreze. ++) /odalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator si avocatul salarizat in interiorulprofesiei. 4egim juridic aplicabil. Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat prin care un avocat consacra activitatea sa uneiforme de exercitiu a profesiei. Avocatul colaborator nu are dreptul la clientela proprie. Contractul de colaborarese incheie in forma scrisa intre avocatul colaborator si avocatul titular al cabinetului individual sau coordonatorulcelorlalte forme de exercitare a profesiei. -n lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile contractul decolaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti cu instintarea celeilalte parti cu cel putin + luni inainte.)alarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de avocat careia ii este subordonat inlegatura cu determinarea conditiilor concrete de munca. Avocatul salarizat in interiorul profesiei nu are drept laclientela proprie. Contractul se incheie in forma scrisa. Avocatul titular al cabinetului individual si avocatulasociat nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau salarizat in interiorul profesiei. Avocatul colaborator siavocatul salarizat in interiorul profesiei nu pot activa in aceasi calitate in mai multe forme de exercitare aprofesiei.

+$) /odalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual si avocatulasociat. -ntr&un cabinet individual exista un singur avocat titular care poate exercita profesia singur sau impreuna cuavocati colaboratori. #aca mai multe cabinete individuale se asociaza avocatul dobandeste calitatea de avocatasociat. #obandeste calitatea de avocat asociat:& avocatul titular al unui cabinet individual care se asociaza& avocatul asociat intr&o societate civila profesionala& avocatul asociat intr&o societate cu raspundere limitata& avocatul devenit avocat asociat ca urmare a transformarii sau reorganizarii formei de exercitare aprofesiei.5itularul cabinetului individual si avocatul asociat nu pot presta activitati porfesionale in afara formei deexercitare a profesiei pentru care au optat si nu pot avea calitatea de avocat colaborator sau salarizat in interiorulprofesiei. +') /odalitati de primire in profesia de avocat. #reptul de a solicita primirea in profesia de avocat prinprisma varstei persoanei solicitante. #reptul de primire in profesie se obtine pe baza unui examen. 6xamenul de primire in profesie se organizeaza deconsiliul baroului, in mod obligatoriu in fiecare an, in ultimul semestru al anului, la o data unica pentru toatebarourile, cu consultarea ,aroului ,ucuresti. #ata examenului va fi anuntata intr&un ziar de mare tiraj cu celputin 8 de zile inainte. Consiliul 2.3.,.4. asigura caracterul unitar al examenului de primire in profesie prinstabilirea tematicii si bibliografiei de examen, a subiectelor de examen si a metodologiei de examinare.6xaminarea se va face la ' materii de examen pe baza a cel putin + probe scrise. Consiliile barourilor numescComisiile de examinare, stabilesc materiile la care se organizeaza probe scrise, metodologia de examinare in :

$%) .regatirea profesionala continua Avocatii sunt obligati sa&si actualizeze permanent pregatirea lor profesionala, prin mentinerea si diversificareacunostintelor in domeniile in care isi exercita profesia. .regatirea profesionala continua presupune largireacunostintelor si competentelor in noi domenii ale dreptului, largirea cunostintelor in domeniul procedurilor si allegilor aplicate in 2niunea 6uropeana, precum si dobandirea certificarii pregatirii profesionale continue lastandarde compatibile cu pregatirea profesionala a avocatilor din celelalte state membre ale 2niunii 6uropene..regatirea profesionala continua se realizeaza si prin specializarea impusa de diversificarea si extinderea aplicariidreptului in raport de evolutia relatiilor social < economice contemporane. 5oate organele profesiei si institutiilece isi desfasoara activitatea sub autoritatea acestora sunt obligate sa asigure conditiile necesare pregatiriiprofesionale continue a avocatilor, in raport cu domeniile profesionale de specialitate pentru care avocatiiopteaza. 1bligatia priveste in mod special si domeniul dreptului comunitar european, insusirea si aplicareadeontologiei si

standardelor profesionale in materie. .regatirea profesionala continua se realizeaza in cadrulbarourilor, al 2niunii 3ationale a ,arourilor din 4omania si al formelor de exercitare a profesiei si are dreptscop indeplinirea de catre avocati a obligatiei profesionale de pregatire continua bazata pe o cultura juridica decalitate si o pregatire temeinica pentru indeplinirea corespunzatoare a activitatilor de interes public pe care leimplica folosirea titlului profesional de avocat. 4eprezinta modalitati de pregatire profesionala continua, in cadruorganizat: activitatile coordonate si indrumate de #epartamentul de pregatire profesionala continua al -.3.....A.;asistenta la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinte, congrese si orice alta forma organizata pentru realizareaactualizarii cunostintelor si tehnicilor de exercitare a profesiei; pregatirea on& line; redactarea si publicarea denote, articole, eseuri, studii pe probleme juridice; activitati specifice in cercurile de studii organizate de barouri;activitati organizate in cooperare cu institutii de invatamant sau institutii de realizare a pregatirii profesionale indomenii conexe activitatii specifice profesiei de avocat. orice alta activitate recunoscuta de organele profesiei..regatirea continua realizata de catre avocati va fi evaluata in mod regulat. Controlul respectarii obligatiilor depregatire continua se va reflecta intr&un sistem declarativ realizat de catre avocati, apt a fi verificat. Controlulpregatirii profesionale continue este de competenta ,aroului si se va realiza in cadrul normativ corespunzator exercitarii profesiei la nivel national conform hotararilor adoptate de Congresul avocatilor si de Consiliul2.3.,.4. .e baza hotararilor Congresului avocatilor Consiliul 2.3.,.4. va elabora un program anual privitor laevaluarea si controlul pregatirii profesionale continue a avocatilor care va tine cont de conlucrarea dintre barouripentru realizarea pregatirii profesionale continue in mod coerent si unitar la nivel national. 1rganele profesiei deavocat vor certifica periodic pregatirea profesionala continua a fiecarui avocat. $:) .rimirea in profesie a persoanelor provenind dintr&un stat membru al 2niunii 6uropene sau al)patiului 6conomic 6uropean care sunt autorizate sa&si desfasoare activitatile profesionale sub titlulprofesional corespunzator obtinut intr&un stat membru. Cererea de primire in profesia de avocat in 4omania de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala inunul din statele membre ale 2niunii 6uropene si ale spatiului 6uropean este de competenta Consiliului 2.3.,.4.Cererea se depune in dublu exemplar la secretariatul 2.3.,.4. si cuprinde: numele, prenumele si domiciliulsolicitantului; locul si data nasterii; numarul, data si emitentul pasaportului; indicarea sediului profesional lacare solicitantul urmeaza sa isi exercite profesia si mentionarea faptului ca intentioneaza exercitarea cu caracter permanent a profesiei in 4omania; indicarea perioadei si a formei in care a exercitat profesia de avocat in4omania, anterior depunerii cererii; indicarea titlului profesional obtinut in statul membru de origine si a grupariiprofesionale din care face parte in statul membru de origine sau autoritatea judiciara in cadrul careia este admissa&si exercite profesia potrivit legii din statul membru de origine. Avocatul admis in profesie va fi inscris in5abloul avocatilor la baroul in care isi va exercita profesia, cu respectarea prevederilor prezentului statut.Consiliul baroului va dispune inscrierea in 5abloul avocatilor, la cerere, pe baza deciziei de primire in profesieemise de 2.3.,.4.

' ) .rincipiile fundamentale care guverneaza exercitarea profesiei de avocat. .rofesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite inconditiile prevazute de ;egea nr.'1=1::' pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata.6xercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale: principiul legalitatii; principiullibertatii; principiul independentei; principiul autonomiei si descentralizarii; principiul pastrarii secretuluiprofesional. )copul exercitarii profesiei de avocat il constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor siintereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat. -n exercitareadreptului la aparare recunoscut si garantat de Constitutie, de lege, de pactele si de tratatele la care 4omania esteparte, avocatul are dreptul si obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces lajustitie, pentru un proces echitabil si solutionat intr&un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau decalitatea partilor. '1) .rincipiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 1+

-n exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si coduluideontologic. .rofesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in 5abloul avocatilor intocmit de baroul dincare fac parte. 2n avocat nu poate fi inscris decat intr&un singur barou si nu&si poate exercita concomitentactivitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei. 6ste interzisa, sub sanctiunile prevazute delege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea deavocat inscris intr&un barou si pe 5abloul avocatilor sau de catre o alta persoana juridica cu exceptia societatiicivile profesionala de avocati cu raspundere limitata. .rofesia de avocat este organizata si functioneaza in bazaprincipiului autonomiei. '!) .rotectia legala a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infractiunii. Avocatul ca subiectactiv al tragerii la raspundere penala. -n exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarului public sau altuisalariat. -nsulta, calomnia ori amenintarea savarsite impotriva avocatului in timpul exercitarii profesiei si inlegatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la + luni la ! ani sau cu amenda. Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatoriiadoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legaturacu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau aleinstitutiei. Avocatul care conduce asistenta judiciara de pe langa fiecare instanta este obligat sa sesizeze in scrisconsiliului baroului faptele comise de orice avocat. -nstantele judecatoresti si parchetele /inisterului .ublic suntobligate sa inainteze consiliului baroului orice

plangere facuta impotriva unui avocat si sa il instiinteze despreorice actiune de urmarire penala sau de judecata pornita impotriva unui avocat. '+) .ublicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat .ublicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinata sa asigure publicului informatii cu privire laactivitatea desfasurata de acestea. .ublicitatea trebuie sa fie veridica, sa respecte secretul profesional si sa fierealizata cu demnitate si prudenta. -ndiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate mentiunile laudative saucomparative si toate indicatiile referitoare la identitatea clientilor sunt interzise. /ijloacele de publicitate aformelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela. 9ormele deexercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv : plasarea uneifirme; anunturi de publicitate potrivit prezentului statut; anunturi si mentiuni in anuare si carti de telefon;invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii, etc. profesionale si de specialitate;corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale; adresa de -nternet. 3u este permisa utilizareaurmatoarelor mijloace de publicitate: oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar ladomiciliul sau resedinta unei persoane, sau intr&un loc public; propunerea personalizata de prestari de serviciiefectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens;acordarea de consultatii si=sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin oricealt mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate. 9ormele de exercitare aprofesiei pot publica anunturi in mica sau in marea publicitate numai in presa scrisa, cu ocazia stabilirii sau aschimbarii sediului profesional, a sediului secundar si=sau a biroului de lucru, precum si a modificarii formelor acestora. '$) 4aspunderea disciplinara a avocatilor. 1rganizarea si functionarea instantelor disciplinare -n cadrul fiecarui barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina care judeca, in prima instanta si incomplet de + membri, abaterile disciplinare savarsite de avocatii din acel barou. -n cadrul 2niunii Avocatilor din4omania functioneaza Comisia )uperioara de #isciplina, independenta de conducerea uniunii, care judeca: cainstanta de fond, in complet de + membri, abaterile membrilor organelor de conducere ale uniunii si ale decanilor barourilor; ca instanta de recurs, in complet de ' membri. 4ecursul declarat impotriva deciziei Comisiei)uperioare de #isciplina, ca instanta de fond, este judecat de consiliul uniunii, constituit ca instanta disciplinarain plenul sau, mai putin cel in cauza. .rocedura judecarii abaterilor este prevazuta in statut si se completeaza cuprevederile Codului de procedura civila. '') 4aspunderea disciplinara a avocatilor. 4eguli de procedura in actiunea disciplinara Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legii sau ale statutului, pentru nerespectareadeciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice faptesavarsite in legatura cu profesia sau

in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiulprofesiei sau ale institutiei. Avocatul care conduce asistenta judiciara de pe langa fiecare instanta este obligat sasesizeze in scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat. -nstantele judecatoresti si parchetele/inisterului .ublic sunt obligate sa inainteze consiliului baroului orice plangere facuta impotriva unui avocat sisa il instiinteze despre orice actiune de urmarire penala sau de judecata pornita impotriva unui avocat.Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare sunt de competenta consiliului baroului. Anchetarea 1$

abaterii si exercitarea actiunii disciplinare privind pe membrii organelor de conducere ale uniunii si pe decaniibarourilor sunt de competenta comisiei permanente a uniunii. /embrii comisiei permanente care sunt anchetatinu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a actiunii disciplinare. -n toate cazurileactiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii. '8) 4egimul juridic al secretului profesional .)ecretul profesional este de ordine publica. Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la oriceaspect al cauzei care i&a fost incredintata.Avocatul nu poate fi obligat in nici o circumstanta si de catre nici opersoana sa divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de catreclientul sau si nici de catre o alta autoritate sau persoana. )e excepteaza insa cazurile in care avocatul esteurmarit penal, disciplinar, sau atunci cand exista o contestatie in privinta onorariilor convenite, exclusiv pentrunecesitati stricte pentru apararea sa. 1bligatia de a pastra secretul profesional nu impiedica avocatul safoloseasca informatiile cu privire la un fost client, daca acestea au devenit publice. 3erespectarea secretuluiprofesional constituie abatere disciplinara grava. '() 4elatiile dintre avocat si client. Conflictul de interese 6xista conflict de interese, in situatiile in care: in activitatea de consultanta, cand la data solicitarii sale, avocatulcare are obligatia de a da clientului sau o informatie completa, loiala si fara rezerve, nu&si poate indeplinimisiunea fara a compromite interesele unuia sau a mai multor clienti, prin analiza situatiei prezentate, prinutilizarea mijloacelor juridice preconizate, fie prin concretizarea rezultatului urmarit; in activitatea de asistare side aparare, atunci cand la data sesizarii sale, asistarea mai multor parti ar determina avocatul sa prezinte o altaaparare, diferita de aceea pentru care ar fi optat, daca i&ar fi fost incredintata apararea intereselor unei singureparti, inclusiv in ceea ce priveste tehnicile si mijloacele profesionale ale apararii. '%) 4elatiile dintre avocati cu clientii cu privire la fondurile clientilor . #ac>, la un moment dat, avocatul de?ine fonduri @n numele clien?ilor s>i sau @n numele

unor ter?i, el este obligats> respecte urm>toarele norme: 9ondurile&Clien?i vor fi @ntotdeauna p>strate @ntr&un cont deschis la o banc> saula o institu?ie similar>, agreat> de autoritatea public>. 5oate 9ondurile&Clien?i primite de un avocat trebuie s> fiev>rsate @ntr&un astfel de cont, cu excep?ia cazului @n care exist> o autorizare expres> sau implicit> din parteaclientului specificAnd o alt> destina?ie a acestora. 1rice cont deschis @n numele avocatului Bi @n care sunt depuse9onduri&Clien?i este @nso?it de specifica?ia c> fondurile depuse @n acel cont sunt de?inute @n numele clientuluiavocatului. Conturile avoca?ilor @n care sunt v>rsate 9ondurile&Clien?i trebuie s> fie acoperite, @n mod constant,cel pu?in la nivelul valorii totale a 9ondurilor&Clien?i de?inut> de avocat. 9ondurile&Clien?i trebuie s> fie imediatv>rsate clien?ilor sau @n condi?iile autorizate de c>tre client. Cu excep?ia cazurilor @n care exist> norme de dreptcontrare sau o hot>rAre judec>toreasc> Bi un acord expres Bi implicit al clientului @n numele c>ruia se face plata,sunt interzise orice pl>?i efectuate, prin intermediul 9ondurilor&Clien?i, @n numele clientului pentru o ter?>persoan>, inclusiv: pl>?ile f>cute unui client sau pentru un client din fondurile apar?inAnd unui alt client;extragerea onorariilor avocatului. ':) )anctiuni disciplinare. Aplicarea si executarea acestora ..rotectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii aleorganelor profesiei sunt incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legii. 9apta savarsita de avocat,prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, hotararile obligatorii ale organelor profesiei, aleconsiliului baroului in care avocatul este inscris sau in care isi are sediul secundar si care este de natura saprejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului de avocati, constituie abatere disciplinara si sesanctioneaza. Constituie abatere disciplinara grava incalcarea dispozitiilor din ;ege si din statut ce prevad expreso astfel de calificare. 4aspunderea disciplinara a avocatului nu exclude raspunderea civila, penala sauadministrativa. Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii. 8 ) )ecretul profesional. Confidentialitatea. #iferentieri .1bligatia de a pastra secretul profesional, este absoluta si nelimitata in timp. 1bligatia se intinde asupra tuturor activitatile avocatului, ale asociatilor sai, ale avocatilor colaboratori, ale avocatilor salarizati din cadrul formei deexercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alti avocati. 1bligatia de a pastra secretul profesional revinesi persoanelor cu care avocatul conlucreaza in exercitarea profesiei, precum si salariatilor sai. Avocatul este dator sa le aduca la cunostinta aceasta obligatie. 1bligatie de a pastra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat si salariatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute in exercitarea functiilor siatributiilor ce le revin. 81) )ocietatea civila de avocati. Constituire. 9unctionare. 1'

)ocietatea civila profesionala este constituita din doi sau mai multi avocati definitivi care contribuie in natura siin numerar la constituirea unui patrimoniul de afectatiune in vederea desfasurarii activitatii profesionale. Ceilaltiavocati activeaza in cadrul societatii civile profesionale fie in calitate de avocati colaboratori, fie in calitate deavocati salarizati in cadrul profesiei. 4aportul civil se naste intre client si societatea civila profesionala, serviciileprofesionale urmand sa fie indeplinite de oricare dintre avocatii desemnati de avocatul coordonator fara a se cereoptiunea clientului. )ocietatea civila profesionala se individualizeaza printr&o denumire specifica care cuprindenumele a cel putin unuia dintre asociati, urmate de sintagma societate civila de avocati. )ocietatea civilaprofesionala de avocati se poate reorganiza prin absorbtie, fuziune, divizare totala sau divizare partiala.#ivizarea se realizeaza prin impartirea patrimoniului de afectatiune profesionala intre una sau mai multe formede exercitare a profesiei de avocat, care exista sau care iau, astfel, fiinta. )ocietatea civila profesionala nuinceteaza in situatia divizarii partiale in cazul in care o parte din patrimoniul sau de afectatiune profesionala sedesprinde si se transmite catre o alta forma de exercitare a profesiei de avocat, care exista sau care ia, astfel,fiinta. 8!) )ocietatea civila profesionala cu raspundere limitata. Constituire. #obandirea personalitatii juridice.9unctionare. )ocietatea civila profesionala cu raspundere limitata este constituita din doi sau mai multi avocati definitivi, arepersonalitate juridica si patrimoniu propriu. )ocietatea civila profesionala cu raspundere limitata va avea caobiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat. Activitatea profesionala se realizeaza de catre avocatiiasociati, avocati colaboratori si avocati salarizati in interiorul profesiei. Avocatii asociati care isi exercitaprofesia in cadrul societatii civile profesionale cu raspundere limitata isi angajeaza raspunderea profesionalanumai in limitele capitalului social subscris si varsat. )ocietatea civila profesionala cu raspundere limitata seindividualizeaza printr&o denumire specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat desintagma societate civila de avocati cu raspundere limitata. 8+) )tagiul profesional. #urata stagiului. )uspendarea stagiului. 1bligativitatea sustinerii examenului dedefinitivat. )tagiul profesional, denumit in continuare CstagiuD, reprezinta perioada parcursa la inceputul exercitarii profesieisi are ca scop pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatului in vederea obtinerii titlului profesional deavocat definitiv. )tagiul este obligatoriu si efectiv, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. -n perioada stagiului,avocatul isi desfasoara activitatea cu titlul profesional de avocat stagiar sub care este inscris in 5abloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei. .regatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari se realizeazaprin: indrumare si formare profesionala continua in cadrul formei de exercitare a profesiei cu care avocatulstagiar se afla in raporturi contractuale de colaborare sau in calitate de salarizat in interiorul profesiei; conferintede stagiu organizate de consiliul baroului; formele de invatamant organizate de -nstitutul 3ational pentru.regatirea si .erfectionarea Avocatilor. #urata stagiului este de ! ani, calculata de la data inscrierii in

5abloulavocatilor. .erioada in care avocatul stagiar urmeaza cursurile -.3.....A. se include in durata stagiului. )tagiulnu se suspenda in perioada in care avocatul stagiar urmeaza o forma de pregatire si perfectionare profesionala lao institutie de invatamant superior daca forma de exercitare a profesiei cu care stagiarul se afla in raporturicontractuale profesionale atesta baroului acordul pentru frecventarea cursurilor si se obliga sa garanteze platacontributiilor si taxelor prevazute de lege in contul si pentru avocatul stagiar pe perioada cursurilor. )tagiul sesuspenda in cazul in care avocatul stagiar ocupa o functie incompatibila cu exercitiul profesiei sau nu isi exercitaefectiv stagiul timp de un an. -n situatia in care un avocat stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi inscrisin 5abloul avocatilor incompatibili si nu ii poate fi ridicata incompatibilitatea decat daca avocatul care s&aobligat sa asigure formarea profesionala initiala este de acord cu intreruperea stagiului si cu executareacontractului initial dupa ridicarea incompatibilitatii; )uspendarea stagiului se constata de catre consiliul baroului,care apreciaza asupra imprejurarilor ce justifica lipsa din profesie, durata suspendarii si intinderea perioadei destagiu efectuat anterior suspendarii. -n caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui sa prezinte unnou contract de colaborare pentru formare profesionala initiala cu un avocat care indeplineste conditiile legale decompetenta profesionala apta a asigura prin indrumare formarea profesionala initiala. 6xamenul de definitivarein profesia de avocat se organizeaza de catre fiecare barou. Consiliul 2.3.,.4. va asigura caracterul unitar alexamenului prin 4egulamentul de desfasurare a examenului. 4egulamentul va prevede in mod obligatoriumateriile din care urmeaza a se face examinarea, programa analitica iar la propunerea ,aroului ,ucuresti, dataunica de sustinere a acestuia. 4egulamentul va prevede examinarea preponderent practica a candidatilor sirespectarea optiunii acestora, in masura posibilitatilor, spre a fi examinat in raport de specializarile in care s&auinitiat, separat de examinarea privind pregatirea profesionala generala. Comisia de examen a fiecarui barou esteformata din avocati definitivi cu competenta profesionala deplina si cu reputatie profesionala nestirbita..rocedura de desemnare va fi prevazuta in 4egulamentul de examen. 4egulamentul de examen va fi comunicatbarourilor inclusiv prin afisare pe internet cu minimum 8 de zile anterior datei examenului si va fi adus lacunostinta candidatilor prin grija consiliilor barourilor. 4ezultatele examenului vor fi validate de consiliul 18

baroului si vor fi comunicate 2.3.,.4.. -.3.....A. va comunica, in mod corespunzator, rezultatele examenuluide absolvire. #upa promovarea examenului, candidatul dobandeste titlul profesional de avocat definitiv si va fiinscris in 5abloul avocatilor definitivi. Avocatul stagiar care a promovat examenul de absolvire a -.3.....A.dobandeste titlul profesional de avocat definitiv. .e baza diplomei de absolvire a -.3.....A., Consiliul ,arouluiva emite decizia de constatare a calitatii de avocat definitiv si va efectua inscrierea pe 5abloul avocatilor definitivi. 8$) )tructura organizatorica a profesiei de avocat. 1rganele profesiei.

;egea de organizare a avocaturii consacra ca forme de organizare a profesiei: ,aroul si 2niunea Avocatilor din4omania. .rofesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei profesiei, in limitelecompetentelor stabilite prin lege, iar independenta profesiei, autonomia baroului si exercitarea libera a profesieinu pot fi stabilite sau ingradite prin acte ale puterii executive, ale /inisterului .ublic sau alte autoritati publice.,aroul este constituit din toti avocatii dintr&un judet. 6l are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.1rganele de conducere ale baroului sunt: adunarea generala, consiliul baroului, decanul baroului. 8') )uspendarea calitatii de avocat. Cazurile de suspendare. .rocedura incidenta in cazul suspendariiexercitiului dreptului de a profesa avocatura. 6xercitiul profesiei de avocat se suspenda: pe toata durata existentei starii de incompatibilitate; in temeiul uneihotarari judecatoresti sau disciplinare de interdictie temporara de a profesa; in caz de neplata totala sau partiala ataxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre 2.3.,.4. si catre sistemul propriu de asigurari socialetimp de + luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor; la cererea scrisa a avocatului.#reptul de a exercita profesia de avocat poate fi suspendat in cazul in care impotriva avocatului s&a pus inmiscare actiunea penala sau s& a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa aducaatingere prestigiului profesiei, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive. Avocatul este dator saincunostinteze de indata consiliul baroului despre orice situatie care ar putea duce la suspendarea exercitiuluidreptului de a profesa. 3erespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara. #ecanul si consiliulbaroului se pot sesiza pe orice cale cu privire la aplicarea dispozitiilor legii privind suspendarea exercitiuluidreptului de a profesa. Consiliul baroului decide in toate cazurile, dupa ascultarea avocatului in cauza. #eciziaconsiliului baroului este executorie. #espre aceasta se va face mentiune, in mod corespunzator, in 5abloulavocatilor si in 5abloul avocatilor incompatibili. #ecizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul2.3.,.4. in termen de 1' zile de la comunicarea acesteia. Contestatia nu suspenda executarea. -ndependent decontestarea deciziei, in cazul in care masura suspendarii a fost luata pentru neplata totala sau partiala a taxelor sicontributiilor profesionale, la cererea avocatului in cauza, consiliul baroului, dupa verificarea temeiurilor cereriisau a dovezii achitarii taxelor si contributiilor prevazute de ;ege si de prezentul statut, poate dispune incetareamasurii suspendarii si stergerea mentiunilor din tablou. Avocatul impotriva caruia s&a dispus masura suspendariieste obligat ca in termen de cel mult 1' zile de la data comunicarii masurii sa isi asigure substituirea. -ncalcareadispozitiilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava. 88) 5abloul avocatilor. Criterii de intocmire. Continut. Conditiile inscrierii, reinscrierii, mentinerii siradierii din tabloul anual. .ana la data de 1' ianuarie a fiecarui an, decanul supune aprobarii consiliului baroului 5abloul avocatilor.5abloul avocatilor va cuprinde: numele si prenumele avocatilor definitivi si stagiari cu drept de exercitare aprofesiei si sediul profesional al acestora; cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile civileprofesionale cu

raspundere limitata, cu indicarea sediului acestora si a avocatilor care le compun. -n cazulavocatilor straini se va mentiona daca acestia sunt autorizati sa acorde consultanta juridica privind dreptulromanesc. )e va intocmi separat un tablou al avocatilor incompatibili alcatuit care se verifica si se reactualizeazapana la data de 1' ianuarie a fiecarui an. 5abloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, 5abloul special alavocatilor straini si 5abloul avocatilor incompatibili se reactualizeaza lunar, se aduc la cunostinta tuturor membrilor baroului si se comunica 2.3.,.4. 5abloul avocatilor definitivi si stagiari, precum si 5abloul specialin care se vor inscrie avocatii straini se comunica, conform dispozitiilor ;egii, cel tarziu pana la data de +1ianuarie a fiecarui an. 4efuzul inscrierii, al reinscrierii sau al mentinerii pe tablou se contesta la consiliulbaroului. #ecizia consiliului baroului poate fi contestata la Consiliul 2.3.,.4. in termen de 1' zile de la datacomunicarii. Contestatia este suspensiva de executare. -nscrierea in tablou a avocatilor definitivi si stagiari seface numai dupa depunerea juramantului. 0uramantul se depune intr&un cadru solemn, in fata consiliuluibaroului, de catre avocatii nou&inscrisi in barou. 8() 5ransferul intr&un alt barou. Conditii si aspecte procedurale. Avocatul care, din motive justificate, solicita transferul intr&un alt barou se va adresa in scris decanului barouluide la care doreste sa se transfere. Cererea de transfer va fi insotita de actele pe care se intemeiaza si de uncertificat eliberat de baroul de la care se solicita transferul. Certificatul va indica datele personale, profesionale, 1(

disciplinare ale solicitantului si va atesta ca solicitantul a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catrebarou, 2.3.,.4. si sistemul propriu de asigurari sociale. Consiliul baroului de la care se solicita transferul vaelibera certificatul prin avizarea cererii de transfer, pe care o va inainta, impreuna cu dosarul de inscriere inprofesie, baroului la care se solicita transferul. Cererea de transfer va fi solutionata pe baza raportului intocmit deun consilier delegat, care verifica dosarul de inscriere in profesie al celui care solicita transferul. ;a solutionareacererii, consiliul baroului va avea in vedere si respectarea de catre petent a dispozitiilor privind modul deorganizare si functionare a formelor de exercitare a profesiei, precum si a conditiilor de primire in profesie.#ecizia cu privire la transfer se comunica solicitantului si baroului din care acesta face parte. Consiliul barouluiva face mentiuni corespunzatoare in 5abloul avocatilor. #ecizia prin care s&a respins cererea de transfer va fimotivata si poate fi contestata, in termen de 1' zile de la comunicare, la Consiliul 2.3.,.4. 1%