Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodi u!

iune

n temeiul art. 107 din Constituie i al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea i funcionarea ociet!ii "omane de "adiodifuziune i ociet!ii "omane de #eleviziune$ repu%licat!$ cu modific!rile ulterioare$ &uvernul "om'niei adopta prezenta (ot!r're. "#$%TO&'& %( )ispo!i*ii generale

#rt. + )ersoanele fizice cu domiciliul *n "om'nia$ cu e+cepia celor care declara pe propria r!spundere ca nu dein receptoare radio$ au o%ligaia sa pl!teasc! o ta+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune. #rt. 2 ,+- #a+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune se pl!tete pe familie. )rin familie$ *n *nelesul prezentei (ot!r'ri$ se *nelege, soul$ sotia$ copiii$ precum i orice alte persoane$ *n cazul *n care locuiesc *n comun i gospod!resc *mpreun!. -./ #a+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune se pl!tete i de c!tre persoanele fizice care locuiesc singure. #rt. 3 -1/ )ersoanele 0uridice cu sediul *n "om'nia$ care se *ncadreaz! *n categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor 1rdonanei &uvernului nr. .4/.001 privind impunerea microintreprinderilor$ apro%at! cu modific!ri i complet!ri prin Legea nr. 111/.002$ cu modific!rile ulterioare$ au o%ligaia sa pl!teasc! pentru sediul social o ta+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune. -./ )ersoanele 0uridice cu sediul *n "om'nia$ inclusiv filialele acestora$ precum i sucursalele i celelalte su%unitati ale lor f!r! personalitate 0uridic! i sucursalele sau reprezentantele din "om'nia ale persoanelor 0uridice str!ine$ au o%ligaia sa pl!teasc! o ta+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune. #rt. . Cuantumurile lunare ale ta+ei pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune$ pe categorii de pl!titori$ sunt prev!zute *n ane+a care face parte integrant! din prezenta (ot!r're. "#$%TO&'& %%( /ncasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodi u!iune #rt. 0 -1/ #a+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune se va incasa de la pl!titorii acesteia$ prev!zui la art. 1 i 2$ de c!tre ocietatea Comercial! de 3istri%uie i 4urnizare a 5nergiei 5lectrice 65lectrica6 7 .8. prin filialele sale$ *n %aza unui contract de mandat$ o data cu plata energiei electrice consumate. -./ )ersoanele 0uridice prev!zute la art. 2 alin. -1/$ precum i persoanele 0uridice prev!zute la art. 2 alin. -./$ care *i asigura pe cont propriu energia electrica i nu au contract de furnizare a energiei electrice$ vor plati ta+a direct ociet!ii "omane de "adiodifuziune. -2/ Condiiile de prestare a serviciilor prev!zute la alin. -1/ vor fi sta%ilite prin contractul de mandat. #rt. 1 -1/ )entru neplata la termen a ta+ei lunare pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune pl!titorii pl!tesc penalit!i pentru fiecare zi de *nt'rziere. -./ )enalit!ile se determina *n conformitate cu metodologia de calcul a ociet!ii Comerciale de 3istri%uie i 4urnizare a 5nergiei 5lectrice 65lectrica6 7 .8. pentru *nt'rzierea la plata a facturii de energie electrica. 1

#rt. 7 unt scutite de plata ta+ei lunare pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune, familiile i persoanele singure care %eneficiaz! de a0utor social lunar$ conform Legii nr. 419/.001 privind venitul minim garantat$ cu modific!rile i complet!rile ulterioare$ asociaiile i fundaiile nonprofit$ misiunile diplomatice str!ine i mem%rii acestora$ persoanele fizice a%onate la reele de radioamplificare$ azilurile de %!tr'ni$ unit!ile sanitare de stat$ unit!ile militare$ unit!ile de *nv!!m'nt de stat -unit!i de *nv!!m'nt superior$ coli$ gr!dinie/$ c!minele de copii i creele de stat$ pension!rii provenii din sistemul pensiilor pentru agricultori$ ale c!ror drepturi au fost sta%ilite *n %aza legislaiei anterioare intr!rii *n vigoare a Legii nr. 19/.000 privind sistemul pu%lic de pensii i alte drepturi de asigur!ri sociale$ salariaii i pension!rii ociet!ii "omane de "adiodifuziune i ai ociet!ii "omane de #eleviziune$ unit!ile de cult aparin'nd cultelor religioase recunoscute din "om'nia$ precum i alte categorii prev!zute de legi speciale. #rt. 2 -1/ 4apta persoanei fizice care declara *n mod eronat ca nu deine receptoare radio constituie contravenie i se sancioneaz! cu amenda de la :00.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor desp!gu%iri civile la nivelul du%lului ta+ei prev!zute la pct. 1 din ane+a$ pe o perioada de 1 an. -./ 4apta persoanei 0uridice prev!zute la art. 2 alin. -1/ sau fapta persoanei 0uridice prev!zute la art. 2 alin. -./$ inclusiv a filialelor$ a sucursalelor sau a altor su%unitati ale acesteia$ de a nu plati ta+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune constituie contravenie i se sancioneaz! cu amenda de la 1.000.000 lei la :.000.000 lei plus plata unor desp!gu%iri civile la nivelul du%lului ta+ei prev!zute la pct. .$ 2 sau 4 din ane+a$ pe o perioada de 1 an. "#$%TO&'& %%%( )ispo!i*ii inale 3i tran!itorii #rt. 9 Categoriile de pl!titori prev!zui de prezenta (ot!r're ac(it! ta+a lunar! pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune *n cuantumurile sta%ilite *n ane+a$ *ncep'nd cu luna august .002. #rt. +0 3in sumele *ncasate de la persoanele fizice i de la cele 0uridice ocietatea Comercial! de 3istri%uie i 4urnizare a 5nergiei 5lectrice 65lectrica6 7 .8. va deduce comisionul cuvenit$ iar restul sumelor va fi virat integral *n contul ociet!ii "omane de "adiodifuziune$ la termenele i *n condiiile sta%ilite prin contractul de mandat$ care va cuprinde$ pe l'ng! nivelul comisionului$ i modalit!ile de *ncasare i urm!rire a creanelor restante. #rt. ++ ocietatea "omana de "adiodifuziune poate emite preciz!ri *n aplicarea prevederilor prezentei (ot!r'ri. #rt. +2 )e data intr!rii *n vigoare a prezentei (ot!r'ri se agroga ;ot!r'rea &uvernului nr. 1<9/.002 privind ta+a pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune$ pu%licat! *n =onitorul 1ficial al "om'niei$ )artea >$ nr. 122 din .< fe%ruarie .002$ cu modific!rile ulterioare. )">=7=>?> #"@ 83">8? ?8 #8 5 Contrasemneaz!, 777777777777777 3irectorul general al ociet!ii "omane de "adiodifuziune$ 3ragos euleanu =inistrul finanelor pu%lice$ =i(ai ?icolae #anasescu .

#4E5#( "'#4T'6'& &'4#R al taxei pentru serviciul public de radiodi u!iune 3i categoriile de pl7titori

?r. crt. 1. )ersoane fizice

3enumirea categoriilor de pl!titori

Cuantumul lunar al ta+ei pentru serviciul pu%lic de radiodifuziune .:.000 lei .:.000 lei 100.000 lei

.. )ersoane 0uridice care nu au salariai 2. )ersoane 0uridice care intr! su% incidena dispoziiilor 1rdonanei &uvernului nr. 2.8200+ privind impunerea micro*ntreprinderilor$ apro%at! cu modific!ri prin Legea nr. +++82003$ cu modific!rile ulterioare 4. )ersoane 0uridice cu sediul *n "om'nia$ inclusiv filialele acestora$ precum i sucursalele i celelalte su%unit!i ale lor f!r! personalitate 0uridic!$ altele dec't cele prev!zute la pct. . i 2$ sucursalele sau reprezentanele din "om'nia ale persoanelor 0uridice str!ine )u%licat *n =onitorul 1ficial cu num!rul 907 din data de .7 august .002.

200.000 lei