Sunteți pe pagina 1din 22

2/8/2014

HOTRRE 2195

HOTRRE nr. 2195 din 30 noiembrie 2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i/sau punere n funciune a ambarcaiunilor de agrement[1]
n te m e iul art. 108 din C onstituia R om nie i, re publicat, al art. 5 din Le ge a nr. 608/2001 privind e valuare a conform itii produse lor, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare , i avnd n ve de re pre ve de rile art. 69 i 70 din Acordul e urope an instituind o asocie re ntre R om nia, pe de o parte , i C om unitile Europe ne i state le m e m bre ale ace stora, pe de alt parte , se m nat la Brux e lle s la 1 fe bruarie 1993, ratificat prin Le ge a nr. 20/1993, Guvernul Romniei adopt pre ze nta hotrre . CA PITOLUL I: Dispoziii generale SECIUNEA 1: Domeniu de aplicare A rt. 1 (1)Pre ve de rile pre ze nte i hotrri se aplic: a)n m ate rie de proie ctare i construcie : (i)am barcaiunilor de agre m e nt i am barcaiunilor parial construite i e chipate ; (ii)m otove hicule lor nautice ; (iii)com pone nte lor pre vzute n ane x a nr. 2, atunci cnd sunt introduse pe pia se parat sau sunt de stinate instalrii pe am barcaiunile de agre m e nt; b)n m ate rie de e m isii de gaze : (i)m otoare lor de propulsie care sunt instalate sau sunt spe cial conce pute pe ntru a fi instalate pe sau n am barcaiuni de agre m e nt i m otove hicule nautice ; (ii)m otoare lor de propulsie instalate pe sau n ace ste am barcaiuni care fac obie ctul une i "m odificri m ajore a m otorului"; c)n m ate rie de e m isii sonore : (i)am barcaiunilor de agre m e nt e chipate cu m otor inte rior cu propulsor orie ntabil - ste rn drive e ngine -, fr e vacuare inte grat sau cu m otor de propulsie inte rior - inboard; (ii)am barcaiunilor de agre m e nt e chipate cu m otor inte rior cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat sau cu m otor de propulsie inte rior, care fac obie ctul une i transform ri m ajore a am barcaiunilor i au fost introduse ulte rior pe pia, n de curs de 5 ani dup e fe ctuare a transform rii; (iii)m otove hicule lor nautice ; (iv)m otoare lor e x te rioare - outboard - i m otoare lor inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat, de stinate instalrii pe am barcaiunile de agre m e nt; d)pe ntru produse le care intr sub incide na lit. a) pct. (ii), lit. b) i lit. c) se aplic num ai nce pnd cu prim a introduce re pe pia i/sau pune re n funciune dup data intrrii n vigoare a pre ze nte i hotrri. (2)Pre ve de rile pre ze nte i hotrri nu se aplic: a)n m ate rie de proie ctare i construcie : (i)am barcaiunilor conce pute e x clusiv pe ntru com pe tiii sportive , incluznd am barcaiunile cu vsle i am barcaiunile de stinate instruirii n canotaj, care au fost e tiche tate ca atare de ctre constructorul lor; (ii)canoe lor i caiace lor, gondole lor i hidrobicicle te lor; (iii)plane lor cu ve le ; (iv)plane lor, inclusiv plane lor cu m otor; (v)originale lor sau copiilor individuale ale am barcaiunilor ve chi, conce pute nainte de 1950, construite n ce a m ai m are parte din m ate riale originale i e tiche tate ca atare de ctre constructorul lor; (vi)am barcaiunilor e x pe rim e ntale , cu condiia ca ulte rior re spe ctive le e x e m plare s nu fie introduse pe pia; (vii)am barcaiunilor construite pe ntru utilizare proprie , cu condiia ca ulte rior re spe ctive le e x e m plare s nu fie introduse pe pia pe ntru o pe rioad de ce l puin 5 ani de la data construcie i; (viii)am barcaiunilor spe cial de stinate s aib e chipaj i s transporte pasage ri n scop com e rcial, indife re nt de num rul ace stora, fr a contrave ni te rm e nului "am barcaiune de agre m e nt", de finit la art. 2 alin. (1) lit. a) i, n particular, ce lor de finite n O rdinul m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 595/2003 privind aprobare a C e rine lor te hnice m inim e pe ntru nave le fluviale care arbore az pavilionul rom n; (ix )subm e rsibile lor; (x )am barcaiunilor pe pe rn de ae r; (x i)am barcaiunilor pe aripi im e rse ; (x ii)am barcaiunilor propulsate cu aburi produi prin com bustie e x te rn pe baz de crbune , cocs, le m n, m ine re u, hidrocarburi sau gaz; b)n m ate rie de e m isii de gaze : (i)m otoare lor de propulsie instalate sau de stinate n m od spe cial instalrii pe :
1/22

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

About this Ad

2/8/2014

HOTRRE 2195

1.am barcaiunile conce pute e x clusiv pe ntru com pe tiii sportive , care au fost e tiche tate ca atare de ctre constructorul lor; 2.am barcaiunile e x pe rim e ntale , cu condiia ca ulte rior re spe ctive le e x e m plare s nu fie introduse pe pia; 3.am barcaiunile spe cial de stinate s aib e chipaj i s transporte pasage ri n scop com e rcial, indife re nt de num rul ace stora, fr a contrave ni te rm e nului "am barcaiune de agre m e nt", de finit la art. 2 alin. (1) lit. a) i, n particular, ce lor de finite n O rdinul m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 595/2003; 4.subm e rsibile le ; 5.am barcaiunile pe pe rn de ae r; 6.am barcaiunile pe aripi im e rse ; (ii)originale lor sau copiilor individuale ale m otoare lor ve chi de propulsie conce pute nainte de 1950, care nu sunt produse n se rie i sunt instalate pe am barcaiunile pre vzute la lit. a) pct. (v) i (vii); (iii)m otoare lor de propulsie construite pe ntru utilizare proprie , cu condiia ca ulte rior re spe ctive le e x e m plare s nu fie introduse pe pia pe ntru o pe rioad de ce l puin 5 ani de la data construcie i, c)n m ate rie de e m isii sonore : (i)tuturor am barcaiunilor pre vzute la lit. b); (ii)am barcaiunilor construite pe ntru utilizare proprie , cu condiia ca ulte rior re spe ctive le e x e m plare s nu fie introduse pe pia pe ntru o pe rioad de ce l puin 5 ani de la data construcie i. SECIUNEA 2: Definiii A rt. 2 (1)n se nsul pre ze nte i hotrri, urm torii te rm e ni se de fine sc astfe l: a)am barcaiune de agre m e nt - orice am barcaiune , indife re nt de tip i de m odul de propulsie , al cre i corp are lungim e a de 2,5 m pn la 24 m , m surat conform standarde lor arm onizate aplicabile , i care e ste de stinat utilizrii n scopuri sportive i re cre ative ; faptul c ace e ai am barcaiune poate fi nchiriat sau folosit pe ntru instruire a n navigaia de agre m e nt nu m pie dic include re a e i n dom e niul de aplicare a pre ze nte i hotrri atunci cnd e ste introdus pe pia n scop de agre m e nt; b)m otove hicul nautic - o am barcaiune cu lungim e a m ai m ic de 4 m , care utilize az un m otor cu arde re inte rn ce antre ne az o pom p cu je t de ap ca surs principal de propulsie i care e ste de stinat s fie ope rat de ctre o pe rsoan sau pe rsoane care stau jos, n picioare ori n ge nunchi, m ai de grab pe corpul am barcaiunii de ct n inte riorul ace ste ia; c)m otor de propulsie - orice m otor cu arde re inte rn, cu aprinde re prin scnte ie sau prin com pre sie , utilizat n scop de propulsie , inclusiv m otoare le inte rioare - inboard, m otoare le inte rioare cu propulsor orie ntabil - ste rn drive e ngine -, cu sau fr e vacuare inte grat, i m otoare le e x te rioare - outboard, n 2 i 4 tim pi; d)m odificare m ajor a m otorului - m odificare a unui m otor care : 1. ar pute a, e ve ntual, cauza de pire a de ctre m otor a lim ite lor de e m isie stabilite n ane x a nr. 1 lit. B, e x cluznd nlocuire a obinuit a com pone nte lor m otorului, care nu afe cte az caracte risticile e m isiilor; sau 2. m re te pute re a nom inal a m otorului cu m ai m ult de 15%; e)transform are m ajor a am barcaiunii - o transform are a am barcaiunii care : 1. schim b m odul de propulsie al am barcaiunii; 2. im plic o m odificare m ajor a m otorului; 3. m odific am barcaiune a n ase m e ne a m sur nct ace asta se conside r dre pt una nou; f)m od de propulsie - m e toda m e canic prin care am barcaiune a e ste pus n m icare , n spe cial e lice le m arine sau siste m e le m e canice cu acionare cu je t de ap; g)fam ilie de m otoare - o clasificare re alizat de ctre productor, conform cre ia m otoare le , prin conce pie , se pre conize az c au caracte ristici sim ilare cu privire la e m isiile de gaze i core spund ce rine lor privind e m isiile de gaze din pre ze nta hotrre ; h)productor - orice pe rsoan fizic sau juridic care proie cte az i produce un produs re gle m e ntat prin pre ze nta hotrre sau care a dispus proie ctare a i/sau fabricare a unui astfe l de produs n ve de re a introduce rii pe pia n num e le su; i)re pre ze ntant autorizat - orice pe rsoan fizic sau juridic cu dom iciliul, re spe ctiv cu se diul n R om nia sau ntr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , m pute rnicit de productor s acione ze n num e le su n ce e a ce prive te obligaia ace stuia de a se conform a pre ze nte i hotrri. (2)Te rm e nii de finii la alin. (1) se com ple te az cu te rm e nii de finii la art. 4 din Le ge a nr. 608/2001 privind e valuare a conform itii produse lor, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare . CA PITOLUL II: SECIUNEA 1: Condiii de introducere pe pia i/sau de punere n funciune A rt. 3 (1)Se adm it introduce re a pe pia i/sau pune re a n funciune a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1), pe ntru a fi utilizate conform de stinaie i lor, num ai dac nu pun n pe ricol sigurana i sntate a pe rsoane lor, a m e diului i a proprie tii, atunci cnd sunt construite i ntre inute core spunztor. (2)Autoritile publice pot e m ite re gle m e ntri privind navigaia n ape le naionale , n scopul asigurrii sigurane i i
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 2/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

calitii navigaie i, pre cum i prote cia m e diului n ape le naionale , cu condiia ca ace ste re gle m e ntri s nu de te rm ine m odificri produse lor care se conform e az pre ve de rilor pre ze nte i hotrri. SECIUNEA 2: Cerine eseniale A rt. 4 Produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) se introduc pe pia num ai dac nde pline sc ce rine le e se niale privind sigurana ace stora, prote cia sntii, prote cia m e diului i prote cia consum atorilor, pre vzute n ane x a nr. 1. SECIUNEA 3: Libera circulaie a produselor prevzute la art. 1 alin. (1) A rt. 5 (1)Introduce re a pe pia i/sau pune re a n funciune a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1), care poart m arcajul C E, pre vzut n ane x a nr. 17, care se m nific conform itate a produsului cu pre ve de rile pre ze nte i hotrri, inclusiv cu proce durile de conform itate pre vzute la cap. III, nu pot fi inte rzise , re strnse sau m pie dicate . (2)Introduce re a pe pia a am barcaiunilor parial construite i e chipate , pe ntru care e x ist o de claraie e m is de productor sau de re pre ze ntantul autorizat al ace stuia ori de im portator, conform pre ve de rilor cuprinse n ane x a nr. 4 lit. A, potrivit cre ia re spe ctive le am barcaiuni sunt de stinate spre a fi finalizate de ali productori, nu poate fi inte rzis, re strns sau m pie dicat. (3)Introduce re a pe pia i/sau pune re a n funciune a com pone nte lor pre vzute n ane x a nr. 2, care poart m arcajul C E, care se m nific conform itate a cu ce rine le e se niale aplicabile , atunci cnd re spe ctive le com pone nte sunt nsoite de de claraia de conform itate pre vzut n ane x a nr. 3 i urm e az s fie ncorporate ntr-o am barcaiune de agre m e nt, potrivit une i de claraii e m ise de productor, conform pre ve de rilor cuprinse n ane x a nr. 4 lit. B, sau de re pre ze ntantul autorizat al ace stuia ori de ctre im portator, nu pot fi inte rzise , re strnse sau m pie dicate . (4)Nu pot fi inte rzise , re strnse sau m pie dicate introduce re a pe pia i/sau pune re a n funciune : a)a m otoare lor inte rioare i a m otoare lor inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat; b)a m otoare lor care au prim it aprobare de tip conform pre ve de rilor Hotrrii Guve rnului nr. 1.209/2004 privind stabilire a proce durilor pe ntru aprobare a de tip a m otoare lor de stinate a fi m ontate pe m aini m obile ne rutie re i a m otoare lor se cundare de stinate ve hicule lor pe ntru transportul rutie r de pe rsoane sau de m arf i stabilire a m surilor de lim itare a e m isiilor de gaze i particule poluante prove nite de la ace ste a, n scopul prote cie i atm osfe re i, i care core spund e tape i a II-a pre vzute n se ciune a 4 din ane x a nr. 1 la ace e ai hotrre ; i c)a m otoare lor care au prim it aprobare de tip conform pre ve de rilor O rdinului m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 211/2003 pe ntru aprobare a R e gle m e ntrilor privind condiiile te hnice pe care tre buie s le nde pline asc ve hicule le rutie re n ve de re a adm ite rii n circulaie pe drum urile publice din R om nia - R NTR 2, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare , n cazul n care prod uctorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia de clar, n conform itate cu ane x a nr. 3 pct. 3, c m otorul re spe ct ce rine le privind e m isiile de gaze din pre ze nta hotrre , atunci cnd e ste instalat ntr-o am barcaiune de agre m e nt sau m otove hicul nautic n conform itate cu instruciunile furnizate de productor. (5)C u ocazia organizrii saloane lor, e x poziiilor i pre ze ntrilor, produse le pre vzute la art. 1 alin. (1), care nu sunt conform e pre ve de rilor pre ze nte i hotrri, pot fi e x puse cu condiia ca un anun vizibil s indice clar faptul c re spe ctive le produse nu pot fi introduse pe pia i nici nu pot fi puse n funciune pn cnd nu vor fi nde plinite pre ve de rile pre ze nte i hotrri. (6)n cazul n care produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1) le sunt aplicabile i alte re gle m e ntri care , de ase m e ne a, im pun aplicare a m arcajului C E, ace st m arcaj indic conform itate a produsului cu pre ve de rile tuturor re gle m e ntrilor aplicabile . Marcajul C E va arta conform itate a cu re gle m e ntrile aplicabile sau cu prile re le vante ale ace stora. n ace st caz, e le m e nte le re gle m e ntrilor aplicabile de productor tre buie s fie indicate pe docum e nte le , de claraia de conform itate sau pe instruciunile ce rute de re gle m e ntri i s nsoe asc ace ste produse . A rt. 6 (1)Se conside r c am barcaiunile i com pone nte le pre vzute la art. 1 alin. (1) re spe ct ce rine le e se niale pre vzute la art. 4, n cazul n care ace ste a sunt conform e cu standarde le rom ne ti care adopt standarde le e urope ne arm onizate aplicabile , ale cror num e re de re fe rin au fost publicate n Jurnalul O ficial al C om unitilor Europe ne . (2)Lista standarde lor rom ne ti care adopt standarde le e urope ne arm onizate se e labore az n te rm e n de 6 luni de la data publicrii pre ze nte i hotrri i se aprob prin ordin al m inistrului transporturilor, construciilor i turism ului, care se public n Monitorul O ficial al R om nie i, Parte a I. (3)n situaia n care se constat c standarde le pre vzute la alin. (2) nu core spund n totalitate ce rine lor e se niale pre vzute la art. 4, Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului ntiine az C om ite tul te hnic pe ntru e laborare a standarde lor i re gle m e ntrilor te hnice din cadrul C om isie i Europe ne . Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului va duce la nde plinire de cizia adoptat de C om ite tul te hnic pe ntru e laborare a standarde lor i re gle m e ntrilor te hnice din cadrul C om isie i Europe ne . A rt. 7 (1)n cazul n care organism ul de control constat c produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) care poart m arcajul C E, de i sunt core ct construite , instalate , ntre inute i utilizate n conform itate cu de stinaia lor, pun n pe ricol sigurana pe rsoane lor, a m e diului i a proprie tii, va de cide , dup caz, fie re trage re a de pe pia a produse lor re spe ctive , fie inte rzice re a sau re stricionare a introduce rii ace stora pe pia i/sau pune re a lor n funciune . (2)O rganism ul de control va inform a n scris Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului asupra m surilor adoptate , indicnd m otive le care au stat la baza de cizie i i, n spe cial, dac ne conform itate a se datore az:
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 3/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

a)ne re spe ctrii ce rine lor e se niale pre vzute la art. 4; b)aplicrii incore cte a standarde lor pre vzute la art. 6, n cazul n care s-a de clarat aplicare a ace stora; c)de ficie ne lor din cuprinsul standarde lor pre vzute la art. 6. (3)Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului va inform a C om isia Europe an i state le m e m bre ale Uniunii Europe ne cu privire la m surile luate potrivit pre ve de rilor alin. (2). (4)n cazul n care organism ul de control constat c unul dintre produse le pre vzute la art. 1 alin. (1), care poart m arcajul C E, nu e ste conform pre ve de rilor pre ze nte i hotrri ia m suri m potriva ce lui care a aplicat m arcajul i inform e az Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului de spre de cizia sa. (5)Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului inform e az C om isia Europe an i state le m e m bre ale Uniunii Europe ne cu privire la m surile luate potrivit pre ve de rilor alin. (4). CA PITOLUL III: SECIUNEA 1: Proceduri pentru evaluarea conformitii A rt. 8 (1)nainte de introduce re a pe pia i de pune re a n funciune a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1), productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia tre buie s aplice proce durile pre vzute la alin. (2) -(4). n cazul e valurii am barcaiunilor de agre m e nt dup te rm inare a construcie i ace stora, atunci cnd nici productorul, nici re pre ze ntantul autorizat al ace stuia nu i asum rspunde re a cu privire la conform itate a produsului cu pre ve de rile pre ze nte i hotrri, ace asta poate fi asum at de ctre orice pe rsoan fizic sau juridic cu dom iciliul, re spe ctiv cu se diul, n R om nia sau ntr-un stat m e m bru al C om unitii Europe ne care introduce pe pia produsul i/sau l pune n funciune sub re sponsabilitate a sa. n ace st caz, pe rsoana care introduce produsul pe pia sau l pune n funciune tre buie s pre zinte unui organism notificat o ce re re pe ntru ntocm ire a unui raport dup te rm inare a construcie i. Pe rsoana care introduce produsul pe pia i/sau l pune n funciune tre buie s furnize ze organism ului notificat orice docum e nt disponibil i dosar te hnic care face re fe rire la introduce re a pe pia pe ntru prim a oar a produsului n ara de origine . O rganism ul notificat va e x am ina produsul individual i va e fe ctua calcule le i alte e valuri pe ntru asigurare a conform itii e chivale nte cu ce rine le re le vante din pre ze nta hotrre . n ace st caz, plcua constructorului de scris n ane x a nr. 1 lit. A pct. 2.2 va include sintagm a "C e rtificat dup te rm inare a construcie i". O rganism ul notificat va ntocm i un raport de conform itate cu privire la e valuare a e fe ctuat i va inform a pe rsoana care introduce produsul pe pia i/sau l pune n funciune asupra obligaiilor sale . Ace a pe rsoan va ntocm i o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3 i va aplica sau va dispune aplicare a n num e le su a m arcajului C E pe produs, nsoit de num rul distinctiv al re spe ctivului organism notificat. (2)Pe ntru proie ctare a i construcia produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1) lit. a), productorul am barcaiunii sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica pe ntru am barcaiunile din cate goriile de proie ctare A, B, C i D, de finite la pct. 1 din ane x a nr. 1 lit. A, urm toare le proce duri: a)pe ntru cate goriile A i B: (i)pe ntru am barcaiunile cu lungim e a corpului cuprins ntre 2,5 m i 12 m : "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, sau "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; (ii)pe ntru am barcaiunile cu lungim e a corpului cuprins ntre 12 m i 24 m : "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; b)pe ntru cate goria C : (i)pe ntru am barcaiunile cu lungim e a corpului cuprins ntre 2,5 m i 12 m : 1.dac sunt aplicate standarde le e urope ne arm onizate pe ntru conform itate a cu ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1 lit. A pct. 3.2 i 3.3: "C ontrolul inte rn al producie i (Modulul A)", pre vzut n ane x a nr. 6, sau "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, ori "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; 2. dac nu sunt aplicate standarde le e urope ne arm onizate pe ntru conform itate a cu ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1 lit. A pct. 3.2 i 3.3: "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, ori "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; (ii) pe ntru am barcaiunile cu lungim e a corpului cuprins ntre 12 m i 24 m : "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; c)pe ntru cate goria D: pe ntru am barcaiunile cu lungim e a corpului cuprins ntre 2,5 m i 24 m : "C ontrolul inte rn al producie i (Modulul A)", pre vzut n ane x a nr. 6, sau "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, ori "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; d)pe ntru m otove hicule le nautice : "C ontrolul inte rn al producie i (Modulul A)", pre vzut n ane x a nr. 6, sau "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, ori "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, com ple tat cu proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9,
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 4/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H; e)Pe ntru com pone nte le pre vzute n ane x a nr. 2: oricare dintre urm toare le m odule : B+C , B+D, B+F sau G ori H. (3)n m ate rie de e m isii de gaze : pe ntru produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) lit. b), productorul m otorului sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica "Ex am inare a EC de tip (Modulul B)", pre vzut n ane x a nr. 8, urm at de proce dura "C onform itate a cu tipul (Modulul C )", pre vzut n ane x a nr. 9, sau oricare dintre urm toare le m odule : B+D, B+E, B+F, G ori H. (4)n m ate rie de e m isii sonore : a)pe ntru produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) i (ii), productorul am barcaiunii sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica: (i)n cazul n care nce rcrile sunt e fe ctuate utiliznd standardul rom n SR EN ISO 14509:2002 pe ntru m surare a zgom otului: fie "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, fie "Ve rificare a unitii de produs (Modulul G)", pre vzut n ane x a nr. 13, fie "Asigurare a total a calitii (Modulul H)", pre vzut n ane x a nr. 14; (ii)n cazul n care la e valuare se utilize az num rul Froude i m e toda raportului pute re /de plasam e nt: fie "C ontrolul inte rn al producie i (Modulul A)", pre vzut n ane x a nr. 6, fie "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, fie "Ve rificare a unitii de produs (Modulul G)", pre vzut n ane x a nr. 13, fie "Asigurare a total a calitii (Modulul H)", pre vzut n ane x a nr. 14; (iii)n cazul n care se utilize az pe ntru e valuare date le cu privire la am barcaiune a de re fe rin ce rtificat, stabilite n conform itate cu pct. (i): fie "C ontrolul inte rn al producie i (Modulul A)", pre vzut n ane x a nr. 6, fie "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, fie "Ve rificare a unitii de produs (Modulul G)", pre vzut n ane x a nr. 13, fie "Asigurare a total a calitii (Modulul H)", pre vzut n ane x a nr. 14; b)pe ntru produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (iii) i (iv), productorul m otorului/m otove hiculului nautic sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va e fe ctua "C ontrolul inte rn al producie i cu nce rcri suplim e ntare (Modulul Aa)", pre vzut n ane x a nr. 7, sau Modulul G ori H. (5)Docum e nte le i core sponde na re alizate n le gtur cu proce durile de e valuare a conform itii pre vzute la alin. (1) se re dacte az n lim ba rom n sau ntr-o lim b acce ptat de organism ul de ce rtificare care e value az conform itate a. SECIUNEA 2: Organisme notificate A rt. 9 (1)Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului notific C om isie i Europe ne i state lor m e m bre organism e le de se m nate pe ntru re alizare a proce durilor de e valuare a conform itii pre vzute la art. 8, m pre un cu sarcinile spe cifice pe care ace ste organism e sunt de se m nate s le nde pline asc, pre cum i num e re le de ide ntificare alocate n pre alabil de C om isia Europe an. (2)Evaluare a organism e lor pre vzute la alin. (1) se re alize az de Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului, avndu-se n ve de re crite riile m inim e din ane x a nr. 15, pe baza une i m e todologii de e valuare care se aprob prin ordin al m inistrului transporturilor, construciilor i turism ului i se public n Monitorul O ficial al R om nie i, Parte a I. (3)Se conside r c organism e le care nde pline sc crite riile de e valuare pre vzute n standarde le e urope ne arm onizate re le vante nde pline sc crite riile m inim e pre vzute n ane x a nr. 15. (4)n condiiile n care se constat c un organism notificat nu m ai ntrune te crite riile m inim e pre vzute n ane x a nr. 15, Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului re trage de se m nare a organism ului i inform e az de ndat C om isia Europe an i state le m e m bre ale Uniunii Europe ne cu privire la de cizia adoptat. SECIUNEA 3: Marcaje A rt. 10 (1)Atunci cnd urm toare le produse sunt introduse pe pia, ace ste a tre buie s aib aplicat m arcajul C E: a)am barcaiunile de agre m e nt, m otove hicule le nautice i com pone nte le pre vzute n ane x a nr. 2, care re spe ct ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1; b)m otoare le e x te rioare care re spe ct ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1 lit. B i C ; c)m otoare le inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat, care re spe ct ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1 lit. B i C . (2)Marcajul C E, pre vzut n ane x a nr. 17, se aplic n m od vizibil, lizibil i durabil dire ct pe am barcaiuni i pe m otove hicule nautice , conform pct. 2.2 din ane x a nr. 1 lit. A, pe com pone nte le pre vzute n ane x a nr. 2 i/sau pe am balajul ace stora i pe m otoare le e x te rioare i ce le inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat, conform pct. 1.1 din ane x a nr. 1 lit. B. Marcajul C E tre buie s fie asociat cu num rul de ide ntificare al organism ului notificat re sponsabil pe ntru im ple m e ntare a proce durilor pre vzute n ane x e le nr. 10-14. (3)Este inte rzis aplicare a pe produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) a unor m arcaje sau inscripii ase m ntoare cu m arcajul C E, care pot fi confundate cu ace st m arcaj de conform itate . O ricare alt m arcaj poate fi aplicat pe produse le pre vzute la art. 1 alin. (1) i/sau pe am balajul ace stora, cu condiia ca vizibilitate a i lizibilitate a m arcajului C E s nu fie astfe l re duse . (4)n cazul n care organism ul de control constat c m arcajul a fost aplicat n m od e ronat, productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia tre buie s nce te ze nclcare a pre ve de rilor pre ze nte i hotrri i s re alize ze produsul conform pre ve de rilor privind aplicare a m arcajului. (5)n cazul n care organism ul de control constat c ne conform itate a continu, ace sta ia m surile ne ce sare de re strnge re sau de inte rzice re de la introduce re a pe pia a produsului n cauz ori asigur re trage re a sa de pe pia.
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 5/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

CA PITOLUL IV: Rspunderi i sanciuni A rt. 11 (1)C onstituie contrave nii urm toare le fapte i se sancione az dup cum urm e az: a)ne re spe ctare a ce rine lor e se niale pre vzute la art. 4, cu am e nd de la 50.000.000 le i la 100.000.000 le i, re trage re a de pe pia i/sau inte rzice re a utilizrii i a introduce rii pe pia a produse lor ne conform e ; b)ne re spe ctare a pre ve de rilor art. 8, cu am e nd de la 25.000.000 le i la 50.000.000 le i i inte rzice re a com e rcializrii pn la o dat stabilit de organism ul de control m pre un cu productorul, re pre ze ntantul autorizat al ace stuia sau cu im portatorul, dup caz, pe ntru e lim inare a ne conform itilor; c)ne re spe ctare a pre ve de rilor art. 10 i 14 se sancione az cu am e nd de la 25.000.000 le i la 50.000.000 le i, re trage re a de pe pia i/sau inte rzice re a introduce rii pe pia a produse lor ne m arcate sau m arcate incore ct; d)ne re spe ctare a pre ve de rilor art. 16 se sancione az cu am e nd de la 50.000.000 le i la 100.000.000 le i i re trage re a de pe pia a produse lor cu m arcaj C S. (2)C onstatare a contrave niilor i aplicare a sanciunilor pre vzute la alin. (1) se face de ctre pe rsonalul m pute rnicit al Autoritii Navale R om ne , organ te hnic de spe cialitate din subordine a Ministe rului Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului. (3)Pre ve de rile privind contrave niile m e nionate la alin. (1) se com ple te az cu dispoziiile O rdonane i Guve rnului nr. 2/2001 privind re gim ul juridic al contrave niilor, aprobat cu m odificri i com ple tri prin Le ge a nr. 180/2002, cu m odificrile ulte rioare . A rt. 12 O rganism ul de control care ve rific re spe ctare a pre ve de rilor pre ze nte i hotrri i e ste re sponsabil pe ntru suprave ghe re a pie e i e ste Autoritate a Naval R om n, organ te hnic de spe cialitate din subordine a Ministe rului Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului. A rt. 13 (1)O rice de cizie luat n baza pre ze nte i hotrri de ctre Autoritate a Naval R om n, din care re zult re trage re a de pe pia, inte rzice re a sau re stricionare a introduce rii pe pia i/sau pune rii n funciune a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1), va m e niona te m e iul le gal al de cizie i, n condiiile pre ze nte i hotrri, m otive le de fapt care au condus la luare a de cizie i, cile le gale de atac i te rm e ne le le gale n care ace ste a pot fi e x e rcitate i va fi adus la cunotin Ministe rului Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului, pre cum i pe rsoane lor inte re sate , n te rm e n de 15 zile lucrtoare de la data e m ite rii. (2)m potriva de cizie i adm inistrative se poate face plnge re , n te rm e n de 15 zile de la data prim irii de cizie i, la instana jude ctore asc de conte ncios adm inistrativ com pe te nt te ritorial, n condiiile le gii. CA PITOLUL V: Dispoziii tranzitorii i finale A rt. 14 (1)Pn la data intrrii n vigoare a Protocolului la Acordul e urope an privind e valuare a conform itii i acce ptare a produse lor industriale (PEC A) pe ntru dom e niul am barcaiunilor de agre m e nt ori pn la data ade rrii R om nie i la Uniune a Europe an, dac un astfe l de protocol nu e ste nche iat, se adm it introduce re a pe pia i/sau pune re a n funciune i a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1) cu m arcajul naional de conform itate C S, de num it n continuare m arcaj C S, pre vzut n ane x a nr. 2 la Le ge a nr. 608/2001 privind e valuare a conform itii produse lor, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare . (2)n condiiile pre vzute de pre ze nta hotrre , se inte rzice aplicare a pe produse le pre vzute la art. (1) alin. (1), concom ite nt, a m arcajului C E i a m arcajului C S. (3)Marcajul C S pre vzut la art. 14 alin. (1) se aplic de productor sau de re pre ze ntantul su autorizat, pe rsoan fizic ori juridic cu dom iciliul, re spe ctiv cu se diul, n R om nia. (4)Marcajul C S e ste urm at, dac e ste cazul, de num rul de ide ntificare al organism ului nre gistrat n R e gistrul organism e lor re cunoscute , care a e valuat conform itate a, conform pre ve de rilor pre ze nte i hotrri. (5)nainte de introduce re a pe pia sau de pune re a n funciune a produse lor cu m arcaj C S, productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia are obligaia de a asigura re alizare a ce rine lor pre vzute la art. 4 i m arcare a produse lor n conform itate cu pre ve de rile art. 10 alin. (2) i (3). A rt. 15 (1)Pn la data intrrii n vigoare a Protocolului la Acordul e urope an privind e valuare a conform itii i acce ptare a produse lor industriale (PEC A) pe ntru dom e niul am barcaiunilor de agre m e nt ori pn la data ade rrii R om nie i la Uniune a Europe an, n situaia n care un astfe l de protocol nu e ste nche iat, Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului ntocm e te lista cuprinznd organism e le aprobate s e x e cute proce durile pre vzute la art. 8, indicnd sarcinile spe cifice pe care re spe ctive le organism e tre buie s le nde pline asc, pre cum i num rul de ide ntificare atribuit. (2)Lista cuprinznd organism e le pre vzute la alin. (1) se aprob prin ordin al m inistrului transporturilor, construciilor i turism ului i se public n Monitorul O ficial al R om nie i, Parte a I. (3)O rdinul pre vzut la alin. (2) se m odific i se com ple te az ori de cte ori se actualize az lista cuprinznd organism e le aprobate . (4)Ante rior e m ite rii ordinului pre vzut la alin. (2), Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului solicit nscrie re a organism e lor re cunoscute n R e gistrul organism e lor re cunoscute i atribuire a num rului de ide ntificare . (5)O rganism e le cuprinse n lista aprobat a organism e lor re cunoscute acione az, conform pre ve de rilor pre ze nte i
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 6/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

hotrri, de la data intrrii n vigoare a ordinului pre vzut la alin. (2). A rt. 16 (1)De la data intrrii n vigoare a Protocolului la Acordul e urope an privind e valuare a conform itii i produse lor industriale (PEC A) pe ntru dom e niul am barcaiunilor de agre m e nt sau la data ade rrii R om nie i Europe an, n situaia n care un astfe l de protocol nu a fost nche iat, se adm it introduce re a pe pia i funciune a produse lor pre vzute la art. 1 alin. (1) num ai cu m arcaj C E. (2)De la data ade rrii R om nie i la Uniune a Europe an se inte rzice distribuire a, contra cost sau gratuit, a pre vzute la art. 1 alin. (1), m arcate cu m arcajul C S.

acce ptare a la Uniune a pune re a n produse lor

A rt. 17 (1)Pe data intrrii n vigoare a Protocolului la Acordul e urope an privind e valuare a conform itii i acce ptare a produse lor industriale (PEC A) pe ntru dom e niul am barcaiunilor de agre m e nt sau la data ade rrii R om nie i la Uniune a Europe an, n situaia n care un astfe l de protocol nu a fost nche iat, ordinul pre vzut la art. 15 alin. (2) se abrog. (2)La te rm e ne le stabilite la alin. (1) organism e le cuprinse n lista aprobat a organism e lor re cunoscute pot fi de se m nate i notificate de Ministe rul Transporturilor, C onstruciilor i Turism ului conform pre ve de rilor art. 9. A rt. 18 Ane x e le nr. 1-17 fac parte inte grant din pre ze nta hotrre . A rt. 19 Pre ve de rile pre ze nte i hotrri intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2005. A rt. 20 Se adm it introduce re a pe pia i pune re a n funciune a produse lor care sunt n curs de fabricaie , conform re gle m e ntrilor naionale actuale , dup cum urm e az: a)pn la 31 de ce m brie 2005, produse le care intr sub incide na art. 1 alin. (1) lit. a); b)pn la 31 de ce m brie 2005, m otoare le cu aprinde re prin com pre sie i m otoare le cu aprinde re prin scnte ie n 4 tim pi; i c)pn la 31 de ce m brie 2006, m otoare le cu aprinde re prin scnte ie n 2 tim pi. A rt. 21 Pe data intrrii n vigoare a pre ze nte i hotrri se abrog Hotrre a Guve rnului nr. 312/2002 privind stabilire a condiiilor de introduce re pe pia a am barcaiunilor de agre m e nt, publicat n Monitorul O ficial al R om nie i, Parte a I, nr. 264 din 19 aprilie 2002. A rt. 22 Pre ze nta hotrre transpune Dire ctiva Parlam e ntului Europe an i a C onsiliului 94/25/C E din 16 iunie 1994 privind arm onizare a le gislativ i adm inistrativ a state lor m e m bre re fe ritoare la am barcaiunile de agre m e nt, publicat n Jurnalul O ficial al Uniunii Europe ne L 164 din 30 iunie 1994, am e ndat prin Dire ctiva Parlam e ntului Europe an i a C onsiliului 2003/44/C E din 16 iunie 2003, publicat n Jurnalul O ficial al Uniunii Europe ne L 214 din 26 august 2003. -****PR IM-MINISTR U A DRIA N N STA SE C ontrase m ne az: p. Ministrul transporturilor, construciilor i turism ului, Traian Panait, se cre tar de stat Ministru de stat, m inistrul e conom ie i i com e rului, Dan Ioan Popescu p. Ministrul finane lor publice , Gheorghe Gherghina, se cre tar de stat

A NEXA nr. 1: CERINE ESENIA LE O BSER VAIE PR ELIMINAR n se nsul pre ze nte i ane x e , te rm e nul " am barcaiune " va include am barcaiunile de agre m e nt i m otove hicule le nautice . (A )C e rine e se niale de siguran pe ntru proie ctare a i construcia am barcaiunilor 1. C ate gorii de proie ctare a am barcaiunilor

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

7/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

C ate goria de proie ctare

A - O ce anic B - Maritim n largul coaste i C - Maritim n apropie re a coaste i D - Ape prote jate

C ondiii de vnt i val nlim e a se m nificativ a Fora vntului pe scara Be aufort valurilor*) (vite za vntului, k m /h) (H1/3, m e tri) Pe ste 8 pe ste 4 m (vite za vntului pe ste 74 Km /h) pn la 8 inclusiv pn la 4 m inclusiv (vite za vntului pn la 74 Km /h) pn la 6 inclusiv pn la 2 m inclusiv (vite za vntului pn la 49 Km /h) pn la 4 inclusiv pn la 0,3 m inclusiv (vite za vntului pn la 28 Km /h)

De finiii: C ate goria A - oce anic - am barcaiune proie ctat pe ntru a e fe ctua voiaje ne lim itate , pe parcursul crora fora vntului poate de pi valoare a 8 pe scara Be aufort i nlim e a se m nificativ a valurilor poate de pi 4 m e tri, e x cluznd totui situaiile e x tre m e . C ate goria B - m aritim n largul coaste i - am barcaiune proie ctat pe ntru voiaje n largul coaste lor, n condiii n care fora vntului poate atinge inclusiv valoare a 8 pe scara Be aufort i valurile pot ave a o nlim e se m nificativ de pn la 4 m e tri inclusiv. C ate goria C - m aritim n apropie re a coaste i - am barcaiune proie ctat pe ntru voiaje n apropie re a coaste lor, n golfuri m ari, e stuare , lacuri i fluvii, n condiii n care fora vntului poate atinge inclusiv valoare a 6 pe scara Be aufort i valurile pot ave a o nlim e se m nificativ de pn la 2 m e tri inclusiv. C ate goria D - ape prote jate - am barcaiune proie ctat pe ntru voiaje n apropie re a coaste lor prote jate , n golfuri m ici, pe lacuri m ici, ruri i canale , n condiii n care fora vntului poate atinge valoare a 4 pe scara Be aufort i valurile pot ave a o nlim e se m nificativ de pn la 0,3 m e tri inclusiv, cu valuri ocazionale cu o nlim e m ax im de 0,5 m , de e x e m plu de la nave le care tre c prin apropie re . Am barcaiunile din fie care cate gorie vor fi core spunztor proie ctate , construite i e chipate pe ntru a core spunde ace lor param e tri re fe ritori la stabilitate , flotabilitate , pre cum i ce lorlalte ce rine e se niale din pre ze nta ane x , ct i pe ntru a ave a bune caracte ristici de m ane vrare . 2. C e rine ge ne rale Produse le care intr sub incide na art. 1, alin. (1), lit. a) din hotrre vor fi conform e cu ce rine le e se niale din pre ze nta ane x n m sura n care ace ste a le sunt aplicabile . 2.1. Ide ntificare a am barcaiunii Fie care am barcaiune va fi m arcat cu un num r de ide ntificare care include urm toare le inform aii: a)codul productorului; b)ara de fabricaie ; c)num rul unic de se rie al corpului; d)anul de fabricaie ; e)anul m ode lului. Standarde le aplicabile pre vzute la art. 6 din hotrre conin de talii privind ace ste ce rine . 2.2. Plcua constructorului Pe fie care am barcaiune va e x ista o plac fix at pe rm ane nt, se parat de m arcajul de ide ntificare a num rului corpului, care va conine urm toare le inform aii: a)num e le productorului; b)m arcajul de conform itate ; c)cate goria de proie ctare a am barcaiunii, conform pct. 1; d)capacitate a m ax im de ncrcare re com andat de productor, conform pct. 3.6, e x clusiv gre utate a coninutului re ze rvoare lor fix e atunci cnd sunt pline ; e)num rul m ax im de pe rsoane re com andat de productor pe ntru transportul crora am barcaiune a a fost proie ctat. 2.3. Pre ve nire a cde rilor pe ste bord i m ijloace care s pe rm it re ve nire a la bord n funcie de cate goria de proie ctare am barcaiunile vor fi proie ctate n aa fe l nct s se re duc la m inim um riscurile de cde re pe ste bord i s se asigure urcare a napoi la bord. 2.4. Vizibilitate a de la postul principal de com and Pe ntru am barcaiunile cu m otor postul principal de com and va ofe ri conductorului, n condiii norm ale de utilizare din punct de ve de re al vite ze i i al ncrcrii, o bun vizibilitate n toate dire ciile . 2.5. Manualul proprie tarului Am barcaiunile de agre m e nt com e rcializate pe te ritoriul R om nie i sunt nsoite de m anualul proprie tarului, tradus n lim ba rom n. Ace st m anual va atrage ate nia n m od spe cial asupra riscurilor de ince ndiu i de inundare i va conine totodat inform aiile pre vzute la pct. 2.2, 3.6 i 4, pre cum i m asa am barcaiunii fr ncrctur, e x prim at n k g.

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

8/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

3. C e rine re fe ritoare la inte gritate i structur 3.1. Structur Ale ge re a m ate riale lor i com binare a lor, pre cum i fe lul construcie i vor asigura robuste e a am barcaiunii, din toate puncte le de ve de re . Se va acorda o ate nie de ose bit cate gorie i de proie ctare , conform pct. 1, i capacitii m ax im e de ncrcare re com andate de productor, conform pct. 3.6. 3.2. Stabilitate i bord libe r Am barcaiunile vor ave a suficie nt stabilitate i bord libe r, n funcie de cate goria de proie ctare , conform pct. 1, i de capacitate a m ax im de ncrcare re com andat de productor, conform pct. 3.6. 3.3. Plutire a i flotabilitate a Am barcaiunile vor fi construite astfe l nct s se asigure caracte risticile de flotabilitate ade cvate cate gorie i de proie ctare , conform pct. 1, i capacitii m ax im e de ncrcare re com andate de productor, conform pct. 3.6. Toate am barcaiunile cu m ai m ulte corpuri locuibile vor fi proie ctate astfe l nct s aib suficie nt flotabilitate care s le pe rm it s rm n n plutire , chiar i n poziie rsturnat. Am barcaiunile cu o lungim e m ai m ic de 6 m e tri, la care e x ist pe ricolul inundrii atunci cnd sunt utilizate conform cate gorie i lor de proie ctare , vor fi pre vzute prin construcie cu m ijloace de flotabilitate ade cvate care s le m e nin n plutire dup inundare . 3.4. De schide ri n corp, punte i suprastructur De schide rile practicate n corp, punte /puni i suprastructur nu vor afe cta inte gritate a structural a am barcaiunii sau e tane itate a ace ste ia cnd sunt nchise . Fe re stre le , hublourile , uile i bocaporii vor re zista la pre siune a ape i care e ste posibil s apar n locurile n care sunt am plasate ace ste de schide ri, pre cum i la sarcini conce ntrate re pre ze ntnd gre utate a pe rsoane lor care se de plase az pe punte . Arm turile de stinate s pe rm it tre ce re a ape i ctre sau dinspre inte riorul corpului am barcaiunii, aflate sub linia de plutire core spunztoare capacitii m ax im e de ncrcare re com andate de productor, conform pct. 3.6, vor fi pre vzute cu dispozitive de nchide re uor acce sibile n orice m om e nt. 3.5. Inundare a Am barcaiunile vor fi proie ctate astfe l nct riscul de scufundare s fie m inim . O ate nie spe cial se va acorda: a)cock pit-urilor i altor adncituri n punte , care vor fi cu autodre nare sau s nu lase apa s ptrund n inte riorul am barcaiunii; b)siste m e lor de ve ntilare ; c)siste m e lor de e vacuare a ape i cu pom pe sau cu alte m ijloace . 3.6. C apacitate a m ax im de ncrcare re com andat de productor C apacitate a m ax im de ncrcare re com andat de productor: com bustibil, ap, provizii, dive rse e chipam e nte i pe rsoane , e x prim at n k g, pe ntru care a fost proie ctat am barcaiune a, va fi de te rm inat core spunztor cate gorie i de proie ctare conform pct. 1, caracte risticilor de stabilitate i de bord libe r conform pct. 3.2 i caracte risticilor de plutire i flotabilitate conform pct. 3.3. 3.7. Am plasare a plute lor de salvare Toate am barcaiunile de cate goriile A i B, pre cum i am barcaiunile de cate goriile C i D cu o lungim e m ai m are de 6 m e tri vor fi pre vzute cu im ul sau m ai m ulte am plasam e nte pe ntru una sau m ai m ulte plute de salvare , suficie nt de m ari pe ntru a pre lua num rul de pe rsoane pe ntru care am barcaiune a a fost conce put s le transporte , aa cum e ste re com andat de productor. Ace ste am plasam e nte vor fi uor acce sibile n orice m om e nt. 3.8. Evacuare Toate am barcaiunile cu m ai m ulte spaii locuibile , cu o lungim e m ai m are de 12 m e tri, vor fi pre vzute cu m ijloace de e vacuare e ficie nte n caz de rsturnare . Toate am barcaiunile cu m ai m ulte spaii locuibile vor fi pre vzute cu m ijloace de e vacuare e ficie nte n caz de ince ndiu. 3.9. Ancorare , am arare i re m orcare Toate am barcaiunile , innd se am a de cate goria de proie ctare i de caracte risticile ace stora, vor fi pre vzute cu unul sau m ai m ulte puncte ntrite sau cu alte m ijloace capabile s suporte , n de plin siguran, solicitrile siste m e lor de ancorare , am arare i re m orcare . 4. C aracte ristici de conduce re i m ane vrare C onstructorul va asigura caracte ristici de conduce re i de m ane vrare satisfctoare pe ntru am barcaiune , atunci cnd e ste e chipat cu m otorul ce l m ai pute rnic pe ntru care e ste proie ctat i construit. Pe ntru toate m otoare le de uz naval care e chipe az am barcaiunile de agre m e nt, n m anualul proprie tarului va fi indicat pute re a m ax im a m otorului, conform standarde lor pre vzute la art. 6 din hotrre .

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

9/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

5. C e rine re fe ritoare la instalaii 5.1. Motoare i spaii pe ntru m otoare 5.1.1. Motoare instalate n inte riorul am barcaiunii Toate m otoare le instalate pe rm ane nt n inte riorul am barcaiunii vor fi am plasate ntr-un spaiu nchis i izolat de spaiile pe ntru locuit, astfe l nct s fie re duse la m inim um riscul de produce re i propagare a unor ince ndii, pre cum i riscul oricror pe ricole datorate ptrunde rii fum ului tox ic i de propagare a cldurii, a zgom otului sau a vibraiilor n spaiile pe ntru locuit. Prile m otorului i acce soriile care ne ce sit o inspe cie i/sau o ntre ine re fre cve nt vor fi uor acce sibile . Mate riale le izolante utilizate n inte riorul com partim e nte lor pe ntru m otoare vor fi ignifuge . 5.1.2. Ve ntilaia C om partim e nte le pe ntru m otoare vor fi ve ntilate . Se va pre ve ni ptrunde re a ape i prin toate cile de ve ntilaie n com partim e nte le pe ntru m otoare . 5.1.3. Prile e x puse ale m otorului n cazul n care m otorul nu e ste prote jat de o carcas sau nu are un loca propriu nchis, prile m obile sau fie rbini ale ace stuia, care pot cauza accide nte corporale , vor fi prote jate local. 5.1.4. Pornire a m otoare lor instalate n e x te riorul am barcaiunii Toate am barcaiunile e chipate cu m otoare instalate n e x te riorul ace stora vor fi pre vzute cu un dispozitiv care s m pie dice pornire a n priz a m otorului, cuplat la propulsor, cu e x ce pia cazurilor n care : a)traciune a la punct fix produs de m otor e ste m ai m ic de 500 N; b)m otorul e ste e chipat cu un lim itator de pute re care re duce traciune a la 500 N n m om e ntul pornirii sale . 5.1.5. Motove hicule nautice funcionnd fr pilot Motove hicule le nautice vor fi e chipate cu un dispozitiv de oprire autom at a m otorului sau cu un dispozitiv autom at care s pe rm it am barcaiunii s e fe ctue ze o m icare circular de avans cu vite z re dus atunci cnd pilotul prse te voluntar am barcaiune a sau atunci cnd cade pe ste bord. 5.2. Instalaia de alim e ntare cu com bustibil 5.2.1. Ge ne raliti Am plasare a i instalare a siste m e lor de um ple re , nm agazinare , ae risire i alim e ntare cu com bustibil vor fi conce pute n aa fe l nct s re duc la m inim um riscurile de ince ndiu i de e x plozie . 5.2.2. R e ze rvoare pe ntru com bustibil R e ze rvoare le , conducte le i furtunurile pe ntru com bustibil vor fi fix ate i se parate sau prote jate de orice surs de cldur pute rnic. Ale ge re a m ate riale lor constitutive pe ntru re ze rvoare i a m e tode lor de fabricaie a ace stora va fi core spunztoare pe ntru capacitate a re ze rvorului i tipul de com bustibil. Toate spaiile n care sunt re ze rvoare vor fi ve ntilate . Be nzina va fi de pozitat n re ze rvoare inde pe nde nte care s nu fac parte din corpul am barcaiunii i care vor fi: a)izolate de com partim e ntul pe ntru m otoare i de orice alt surs de aprinde re ; b)izolate de spaiile locuibile de la bordul am barcaiunii. Motorina poate fi de pozitat n re ze rvoare inte grate n corpul am barcaiunii. 5.3. Instalaii i e chipam e nte e le ctrice Instalaiile i e chipam e nte le e le ctrice vor fi proie ctate i re alizate astfe l nct s asigure buna funcionare a am barcaiunii n condiii norm ale de utilizare , iar riscurile de ince ndiu i de e le ctrocutare s fie re duse la m inim um . Toate circuite le alim e ntate de la bate rii, cu e x ce pia circuite lor de pornire a m otoare lor, vor fi prote jate contra suprasarcinilor i scurtcircuite lor. Va fi asigurat o ve ntilaie core spunztoare n scopul pre ve nirii acum ulrii gaze lor pe care bate riile ar pute a s le de gaje . Bate riile vor fi fix ate solid i vor fi prote jate m potriva ptrunde rii ape i. 5.4. Siste m ul de guve rnare 5.4.1. Ge ne raliti Siste m ul de guve rnare va fi proie ctat, construit i instalat astfe l nct s pe rm it transm ite re a fore lor de guve rnare n condiii pre vizibile de funcionare a am barcaiunii. 5.4.2. Guve rnare a de avarie Am barcaiunile cu ve le i am barcaiunile cu un singur m otor instalat n inte riorul lor, care sunt dotate cu siste m de guve rnare cu com and de la distan a crm e lor, vor fi pre vzute i cu un siste m de guve rnare de avarie , pe ntru m ane vrare a am barcaiunii la vite z re dus.

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

10/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

5.5. Aparate cu gaz Aparate le cu gaz pe ntru uz gospodre sc vor fi de tipul ce lor cu e vacuare de vapori i vor fi proie ctate i instalate n aa fe l nct s se pre vin scurge rile de gaz i riscurile de e x plozie i s pe rm it e fe ctuare a ve rificrilor de e tane itate . Mate riale le i com pone nte le ace stora vor fi ade cvate tipului de gaz utilizat, pe ntru a re zista la solicitrile i aciunile m e diului m arin. Fie care aparat cu gaz va fi e chipat cu un dispozitiv de siguran la stinge re a flcrii, care s funcione ze pe ntru fie care arztor. Fie care aparat consum ator de gaz va fi alim e ntat printr-o racordare se parat din siste m ul de distribuie i fie care aparat va fi controlat se parat printr-un dispozitiv propriu de nchide re . Se va asigura o ve ntilaie ade cvat pe ntru a se pre ve ni pe ricole le datorate scurge rilor de gaz i de produse re zultate din arde re . Toate am barcaiunile care au aparate cu gaz instalate pe rm ane nt la bord vor fi pre vzute cu o incint de stinat de pozitrii tuturor bute liilor cu gaz. Incinta va fi izolat de spaiile de locuit, va fi acce sibil doar de la e x te rior i va fi ve ntilat n aa fe l nct s se asigure e vacuare a gaze lor spre e x te riorul am barcaiunii. O rice aparat cu gaz instalat pe rm ane nt la bord va fi nce rcat dup instalare . 5.6. Prote cia contra ince ndiilor 5.6.1. Ge ne raliti Tipurile de e chipam e nte instalate la bord i planul de am e najare al am barcaiunii vor ine se am a de riscurile de ince ndiu i de propagare a focului. Se va acorda o ate nie spe cial zone lor din jurul dispozitive lor cu flacr libe r, zone lor fie rbini ale m otoare lor i m ainilor aux iliare , dispozitive lor de de ve rsare a ule iului i com bustibilului, conducte lor pe ntru ule i i com bustibil ne acope rite i se va e vita instalare a cablurilor e le ctrice de asupra zone lor fie rbini ale m ainilor. 5.6.2. Echipam e nte de pre ve nire i stinge re a ince ndiilor Am barcaiunile vor fi pre vzute cu m ijloace de pre ve nire i stinge re a ince ndiilor, ade cvate riscurilor de ince ndiu sau tre buie s fie indicat poziia i capacitate a e chipam e ntului de prote cie contra ince ndiului core spunztor pe ricolului de ince ndiu. Am barcaiune a nu va fi pus n funciune pn cnd nu e ste am plasat e chipam e ntul de prote cie contra ince ndiului. Spaiile n care sunt am plasate m otoare le cu be nzin vor fi prote jate printr-un siste m de stinge re a ince ndiilor, care s nu ne ce site de schide re a re spe ctive lor spaii n caz de ince ndiu. Stingtoare le portabile vor fi am plasate n locuri uor acce sibile i unul dintre ace ste a va fi am plasat astfe l nct s se poat ajunge la e l cu uurin de la postul principal de com and al am barcaiunii. 5.7. Lum ini de navigaie Atunci cnd sunt instalate lum ini de navigaie , ace ste a vor fi conform e cu re gle m e ntrile inte rnaionale aplicabile **, dup caz. 5.8. Pre ve nire a de ve rsrii poluanilor i instalaiile care facilite az e vacuare a re ziduurilor la rm Am barcaiunile vor fi construite astfe l nct s se pre vin orice de ve rsare accide ntal n ap a substane lor poluante , cum ar fi: ule i, com bustibil e tc. Am barcaiunile dotate cu grupuri sanitare vor fi pre vzute cu: a)re ze rvoare de stocare ; sau b)siste m e care s poat pe rm ite instalare a unor re ze rvoare de stocare . Am barcaiunile dotate cu re ze rvoare de stocare pe rm ane nte tre buie s fie pre vzute cu un racord standard de de scrcare pe ntru a pe rm ite tubulaturii instalaiilor de re ce pie s fie racordat la tubulatura de e vacuare a am barcaiunii. n plus, orice tubulatur pe ntru de ve rsare a de je ciilor n e x te riorul am barcaiunii va fi pre vzut cu arm turi care s poat fi nchise cu un dispozitiv de se curitate norm al nchis. (B)C e rine e se niale pe ntru e m isiile de gaze de la m otoare le de propulsie Motoare le de propulsie tre buie s fie conform e cu ce rine le e se niale pe ntru e m isiile de gaze . 1. Ide ntificare a m otorului 1.1. Fie care m otor tre buie s fie m arcat n m od vizibil cu urm toare le inform aii: a)m arca productorului m otorului sau num e le productorului, b)tipul m otorului, fam ilia de m otoare , dac e ste cazul, c)num rul unic de ide ntificare a m otorului, d)m arcajul C E, dac s-a ce rut conform art. 10 din hotrre . 1.2. Ace ste m arcaje tre buie s fie durabile pe pe rioada norm al de via a m otorului i tre buie s fie lizibile i s nu se te arg. Dac se utilize az e tiche te sau plci, ace ste a tre buie s fie ataate aa nct fix are a s fie durabil pe pe rioada norm al de via a m otorului i e tiche te le /plcile s nu poat fi nde prtate fr distruge re a sau te rge re a lor. 1.3. Ace ste m arcaje tre buie s fie fix ate pe o com pone nt a m otorului ne ce sar funcionrii norm ale a ace stuia i care nu im pune nlocuire a pe tim pul durate i de via a m otorului. 1.4. Ace ste m arcaje tre buie s fie am plasate astfe l nct s fie cu uurin vzute de ctre o pe rsoan obinuit dup ce m otorul a fost asam blat cu toate com pone nte le ne ce sare pe ntru funcionare a sa. 2. C e rine privind e m isiile de gaze Motoare le de propulsie tre buie s fie proie ctate , construite i asam blate astfe l nct atunci cnd sunt instalate core ct i utilizate core spunztor, e m isiile s nu de pe asc valorile lim it obinute din urm torul tabe l:
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 11/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

Tabe lul 1 Monox id de carbon n C O = A+B/P N Hidrocarburi n

Tipul

HC = A+B/P N

A B n A B n Doi tim pi cu e x plozie 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Nu se aplic Patru tim pi cu e x plozie 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Nu se aplic Aprinde re prin com pre sie 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 unde A, B i n sunt constante indicate n tabe l, Pn e ste pute re a nom inal a m otorului n k W i e m isiile de e vacuare sunt m surate n conform itate cu standardul rom n SR EN ISO 8178 - 1:2001. Pe ntru m otoare le cu pute re a de pe ste 130 k W se pot utiliza fie cicluri de nce rcare E3(IMO ), fie cicluri de nce rcare E5 m arin de agre m e nt. C om bustibilul de re fe rin ce va fi utilizat pe ntru nce rcrile privind e m isiile la m otoare le ce funcione az cu be nzin i m otorin va fi aa cum s-a pre vzut n O rdinul m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 211/2003 pe ntru aprobare a R e gle m e ntrilor privind condiiile te hnice pe care tre buie s le nde pline asc ve hicule le rutie re n ve de re a adm ite rii n circulaie pe drum urile publice din R om nia - R NTR 2, Ane x a IX, tabe le le 1 i 2, iar pe ntru ace le m otoare ce funcione az cu gaz pe trolie r liche fiat aa cum s-a pre vzut n O rdinul m inistrului transporturilor, construciilor i turism ului nr. 1356/2004 pe ntru m odificare a i com ple tare a R e gle m e ntrilor privind condiiile te hnice pe care tre buie s le nde pline asc ve hicule le rutie re n ve de re a adm ite rii n circulaie pe drum urile publice din R om nia R NTR 2, aprobate prin O rdinul m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 211/2003 pe ntru aprobare a R e gle m e ntrilor privind condiiile te hnice pe care tre buie s le nde pline asc ve hicule le rutie re n ve de re a adm ite rii n circulaie pe drum urile publice din rom nia R NTR 2, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare . 3. Durabilitate Productorul m otorului tre buie s asigure instruciunile de instalare i ntre ine re a m otorului a cror aplicare tre buie s pe rm it re spe ctare a lim ite lor indicate m ai sus pe durata de via norm al a m otorului i n condiii norm ale de utilizare . Productorul m otorului tre buie s obin ace ste inform aii prin nce rcri pre alabile la anduran, pe baza ciclurilor de funcionare norm al i prin calculare a obose lii e le m e nte lor constructive astfe l nct instruciunile ne ce sare pe ntru ntre ine re s poat fi ntocm ite de ctre productor i puse la dispoziia utilizatorilor o dat cu ansam blul noilor m otoare atunci cnd se introduc pe pia pe ntru prim a oar. Prin viaa norm al a m otorului se ne le ge : a)la m otoare le inte rioare sau inte rioare cu propulsor orie ntabil cu sau fr e vacuare inte grat: 480 de ore sau 10 ani, n funcie de care din ace ste e ve nim e nte survine prim ul; b)la m otoare le m otove hicule lor nautice : 350 de ore sau cinci ani, n funcie de care din ace ste e ve nim e nte survine prim ul; c)la m otoare e x te rioare : 350 de ore sau 10 ani, n funcie de care din ace ste e ve nim e nte survine prim ul. 4. Manualul proprie tarului Fie care m otor va fi nsoit de m anualul proprie tarului, re dactat sau tradus n lim ba rom n i n alte lim bi strine stabilite conform pre ve de rilor contractuale ntre pri. Ace st m anual tre buie : a)s furnize ze instruciunile n ve de re a instalrii i ntre ine rii ne ce sare pe ntru a asigura funcionare a core spunztoare a m otorului i satisface rii n ace st m od a ce rine lor de la pct. 3 -durabilitate ; b)s spe cifice pute re a m otorului atunci cnd s-a m surat n conform itate cu standardul arm onizat (C)C e rine e se niale pe ntru e m isiile sonore Am barcaiunile de agre m e nt cu m otoare inte rioare sau inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat, m otove hicule le nautice i m otoare le e x te rioare i inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat tre buie s core spund urm toare lor ce rine e se niale pe ntru e m isiile sonore . 1. Nive lul e m isiilor sonore 1.1. Am barcaiunile de agre m e nt cu m otoare inte rioare sau inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat, m otove hicule le nautice i m otoare le inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat tre buie s fie proie ctate , construite i asam blate astfe l nct e m isiile sonore m surate n conform itate cu nce rcrile de finite n standardul rom n SR EN ISO 14509:2002 s nu de pe asc valorile lim it din urm torul tabe l: Tabe lul 2 Pute re a unui singur m otor, n k W P N < 10 10 < P N < 40 P N > 40 Nive lul m ax im al pre siunii acustice = L pASmax n dB 67 72 75

O x izi de azot NO X

Particule PT

unde P N = pute re a nom inal a m otorului n k W n re gim nom inal i I PASmax = nive lul m ax im al pre siunii acustice , n dB. Pe ntru instalaiile cu m otoare ide ntice i m otoare m ultiple , indife re nt de tipul ace stora, se poate aplica o tole ran de 3 dB. 1.2. C a alte rnativ la nce rcrile de m surare acustic, am barcaiunile de agre m e nt dotate cu m otor inte rior sau inte rior
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 12/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

cu propulsor orie ntabil, fr e vacuare inte grat, se conside r c re spe ct ace ste ce rine re fe ritoare la zgom ot dac au un num r Froude < 1,1 i un raport al P/D < 40 i dac m otorul i instalaia de e vacuare sunt instalate n conform itate cu spe cificaiile productorului m otorului. 1.3. Num rul Froude se calcule az prin m prire a vite ze i m ax im e a am barcaiunii V (m /s) la rdcina ptrat a produsului dintre lungim e a linie i de plutire Lwl (m ) i acce le raia gravitaional dat (g = 9,8 m /s 2)

R aportul P/D tre buie s fie calculat prin m prire a pute rii m otorului P (k W ) la de plasam e ntul am barcaiunii D(t) = P/D 1.4. O alt alte rnativ la nce rcrile de m surare acustic, const n faptul c am barcaiunile de agre m e nt dotate cu m otoare inte rioare sau inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat se conside r c re spe ct ce rine le de zgom ot dac param e trii lor principali de proie ctare sunt ide ntici sau apropiai de ce i ai une i am barcaiuni de re fe rin ce rtificat pe ntru tole rane le spe cificate n standardul rom n SR EN ISO 14509:2002. 1.5. Am barcaiune a de re fe rin ce rtificat re pre zint un ansam blu spe cific constituit dintr-un corp i m otor inte rior sau inte rior cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat de spre care s-a constatat c re spe ct ce rine le de e m isie sonor atunci cnd ace ste a sunt m surate n conform itate cu pct. 1.1 i pe ntru care toate m surtorile param e trilor principali de proie ctare i ale nive lurilor acustice au fost incluse ulte rior n lista publicat a am barcaiunilor de re fe rin ce rtificate . 2. Manualul arm atorului Pe ntru am barcaiunile de agre m e nt e chipate cu m otor inte rior sau m otor inte rior cu propulsor orie ntabil cu sau fr e vacuare inte grat i m otove hicule le nautice , m anualul arm atorului, ce rut conform ane x e i nr. 2, parte a A, pct. 2.5, tre buie s cuprind inform aii ne ce sare pe ntru m e nine re a am barcaiunii i instalaie i de e vacuare ntr-o stare te hnic care , pe ct posibil, s asigure conform itate a cu valorile lim it de zgom ot spe cificate atunci cnd sunt utilizate n core spunztor. Pe ntru m otoare le e x te rioare , m anualul arm atorului, ce rut conform ane x e i nr. 2, parte a B, pct. 4 tre buie s furnize ze instruciunile ne ce sare pe ntru m e nine re a m otorului e x te rior ntr-o stare te hnic care , pe ct posibil, s asigure conform itate a cu valorile lim it de zgom ot atunci cnd sunt utilizate core spunztor. ______ * Me dia nlim ilor a 10% din num rul total de valuri care au ce a m ai m are nlim e ntre gol i cre ast, n cursul une i obse rvaii de scurt durat. ** "R e gulam e ntul inte rnaional din 1972 pe ntru pre ve nire a abordaje lor pe m are " (C olre g -1972) sau "C odul e urope an al cilor de navigaie inte rioar" (C EVN1), adoptat prin R e zoluia C EE-O NU nr. 24 din 15 noie m brie 1985. A NEXA nr. 2: COMPONENTE C om pone nte le pe ntru am barcaiunile de agre m e nt sunt: 1. e chipam e nte cu prote cie la aprinde re pe ntru m otoare inte rioare i m otoare inte rioare cu propulsor orie ntatul; 2. dispozitive de prote cie la pornire pe ntru m otoare e x te rioare ; 3. tim one , m e canism e de guve rnare i ansam bluri de cabluri pe ntru guve rnare ; 4. re ze rvoare de com bustibil de stinate instalaiilor fix e i furtunuri pe ntru com bustibil; 5. capace de m agazii i hublouri pre fabricate . A NEXA nr. 3: DECLA RA IA DE CONFORMITA TE 1. De claraia de conform itate cu pre ve de rile pre ze nte i hotrri e ste un docum e nt scris, care va nsoi ntotde auna: a)am barcaiune a i m otove hiculul nautic i va fi ataat la m anualul proprie tarului conform pct. 2.5 din ane x a nr. 1, parte a A; b)com pone nte le pre vzute n ane x a nr. 2; c)m otoare le de propulsie i va fi ataat la m anualul proprie tarului conform pct. 4 din ane x a 1, parte a B. 2. De claraia de conform itate va fi re dactat n lim ba rom n sau ntr-o lim b strin, conform pre ve de rilor pct. 2.5 din ane x a nr. 1, parte a A, i va include urm toare le inform aii: a)num e le i adre sa productorului sau ale re pre ze ntantului autorizat al ace stuia: num e le com e rcial i se diul; re pre ze ntantul autorizat va spe cifica i num e le com e rcial i se diul productorului; b)de scrie re a produsului de finit la pct. 1: de scrie re a e x e cuie i produsului, tipul, num rul se rie i, dup caz; c)re fe rine privind standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre care au fost utilizate sau spe cificaii le gate de conform itate a de clarat; d)dup caz, re fe rine privind alte acte norm ative sau dire ctive com unitare aplicate . e)dup caz, re fe rine privind ce rtificatul de e x am inare EC de tip e libe rat de organism ul de se m nat/ notificat; f)dup caz, num e le i adre sa organism ului notificat; g)date de ide ntificare a pe rsoane i m pute rnicite s se m ne ze n num e le productorului sau al re pre ze ntantului autorizat al ace stuia. 3. R e fe ritor la: a)m otoare le inte rioare i m otoare le inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat, b)m otoare le care au prim it aprobare de tip conform pre ve de rilor Hotrrii Guve rnului nr. 1209/2004 privind stabilire a proce durilor pe ntru aprobare a de tip a m otoare lor de stinate a fi m ontate pe m aini m obile ne rutie re i a m otoare lor se cundare de stinate ve hicule lor pe ntru transportul rutie r de pe rsoane sau de m arf i stabilire a m surilor de lim itare a e m isiilor de gaze i particule poluante prove nite de la ace ste a n scopul prote cie i atm osfe re i i care core spund e tape i a Ii-a pre vzut n se ciune a 4.2.3 din ane x a nr. 1 din ace ast hotrre i;
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 13/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

c)m otoare le care au prim it aprobare de tip conform pre ve de rilor O rdinului m inistrului lucrrilor publice , transporturilor i locuine i nr. 211/2003 pe ntru aprobare a R e gle m e ntrilor privind condiiile te hnice pe care tre buie s le nde pline asc ve hicule le rutie re n ve de re a adm ite rii n circulaie pe drum urile publice din R om nia - R NTR 2, cu m odificrile i com ple trile ulte rioare ; de stinate propulsie i ve hicule lor i e m isiilor de gaze poluante prove nind de la m otoare le cu aprinde re com andat funcionnd cu gaze naturale sau gaz pe trolie r liche fiat i de stinate propulsie i ve hicule lor; de claraia de conform itate tre buie s cuprind suplim e ntar fa de inform aiile de la pct. 2, o de claraie a productorului re fe ritor la faptul c m otorul va re spe cta ce rine le privind e m isiile de gaze , atunci cnd va fi instalat ntr-o am barcaiune de agre m e nt, n conform itate cu instruciunile productorului i c ace st m otor nu tre buie s fie pus n funciune pn cnd am barcaiune a de agre m e nt n care urm e az s se instale ze nu e ste de clarat conform , dac se im pune ace st lucru, cu pre ve de rile core spunztoare din pre ze nta hotrre . A NEXA nr. 4: DECLA RA IA productorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului A . De claraia productorului, a re pre ze ntantului autorizat al ace stuia sau a im portatorului, re fe ritoare la am barcaiunile parial construite conform pre ve de rilor art. 5 alin. (2) din hotrre , va cuprinde urm toare le inform aii: a)num e le i adre sa productorului; b)num e le i adre sa re pre ze ntantului productorului sau, dup caz, ale im portatorului; c)de scrie re a am barcaiunii parial construite ; d)o de claraie din care s re zulte c am barcaiune a parial construit e ste de stinat s fie te rm inat de alii i c e ste conform cu ce rine le e se niale aplicabile pe ntru stadiul de construcie n care se afl. B. De claraia productorului, a re pre ze ntantului autorizat al ace stuia sau a im portatorului, conform pre ve de rilor art. 5 alin. (3) din hotrre , re fe ritoare la com pone nte , va cuprinde urm toare le inform aii: a)num e le i adre sa productorului; b)num e le i adre sa re pre ze ntantului productorului sau, dup caz, ale im portatorului; c)de scrie re a com pone nte i; d)o de claraie din care s re zulte conform itate a com pone nte lor cu ce rine le e se niale aplicabile ace stora. A NEXA nr. 5: DOSA RUL TEHNIC DE FA BRICA IE Dosarul te hnic de fabricaie la care se face re fe rire n ane x e le nr. 6, 8, 9,10, 11 i 13 va conine toate date le sau m ijloace le re le vante folosite de productor pe ntru a asigura c am barcaiunile sau com pone nte le sunt conform e cu ce rine le e se niale aplicabile . Dosarul te hnic de fabricaie va pe rm ite ne le ge re a proie ctului, construcie i i a funcionrii produsului i va asigura posibilitate a e valurii conform itii cu ce rine le pre ze nte i hotrri. Dosarul te hnic de fabricaie va conine , n m sura n care sunt re le vante pe ntru e valuare : a)de scrie re a ge ne ral a tipului; b)de se ne conce ptuale de ansam blu, planuri de fabricaie cu de talii de e x e cuie , inclusiv de se ne le com pone nte lor, subansam blurilor, circuite lor e tc.; c)e x plicaii, de scrie ri i pre cizri ne ce sare pe ntru ne le ge re a pre ve de rilor de la lit. a) i b) i pe ntru ne le ge re a funcionrii produsului; d)lista cu standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre , aplicate total sau parial, i de scrie ri ale soluiilor adoptate pe ntru a satisface ce rine le e se niale , atunci cnd nu au fost aplicate standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre ; e)re zultate le calcule lor de proie ctare , e x am inrile e fe ctuate e tc.; f)rapoarte de nce rcri sau calcule , n spe cial privind stabilitate a conform pct. 3.2 i flotabilitate a conform pct. 3.3 din ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1, parte a A; g)rapoarte de nce rcri privind e m isiile de gaze din care re zult re spe ctare a pct. 2 din ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1, parte a B; h)rapoarte de nce rcri privind e m isiile sonore sau date de spre am barcaiune a de re fe rin care de m onstre az re spe ctare a punctului 1 din ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1, parte a C . A NEXA nr. 6: CONTROLUL INTERN A L PRODUCIEI Modulul A 1. C ontrolul inte rn al producie i e ste proce dura prin care productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia, care nde pline te obligaiile pre vzute la pct. 2, asigur i de clar faptul c produse le avute n ve de re satisfac ce rine le pre ze nte i hotrri, care le sunt aplicabile . Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica m arcajul C E pe fie care produs i va e m ite o de claraie de conform itate . 2. Productorul va e labora docum e ntaia te hnic de scris la pct. 3. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va de ine docum e ntaia te hnic i o va pune la dispoziie organism e lor de control, la ce re re , pe o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs, n ve de re a inspe ctrii. n cazul n care nici productorul i nici re pre ze ntantul autorizat al ace stuia nu au se diul n R om nia sau ntr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , obligaia de a de ine i de a pune la dispoziie organe lor de control, la ce re re , docum e ntaia te hnic re vine im portatorului. 3. Docum e ntaia te hnic va pe rm ite e valuare a conform itii produsului cu ce rine le pre ze nte i hotrri. Dac e ste re le vant pe ntru e valuare , docum e ntaia te hnic se va re fe ri la faze le de proie ctare , producie i funcionare a produsului. 4. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pstra o copie de pe de claraia de conform itate m pre un cu docum e ntaia te hnic. 5. Productorul va lua toate m surile ne ce sare pe ntru ca proce se le de fabricaie s asigure conform itate a produse lor fabricate cu docum e ntaia te hnic la care se face re fe rire la pct. 2, pre cum i cu ce rine le din pre ze nta hotrre .

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

14/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

A NEXA nr. 7: CONTROLUL INTERN A L PRODUCIEI CU NCERC RI SUPLIMENTA RE Modulul Aa, opiune a 1 Ace ast proce dur conine toate pre ve de rile proce durii pre ze ntate n ane x a nr. 6, la care se adaug urm toare le ce rine suplim e ntare : A . Proie ctare i construcie Productorul va e fe ctua dire ct sau va dispune e fe ctuare a n num e le su, pe una sau m ai m ulte am barcaiuni care re pre zint fabricaia productorului, urm toare le nce rcri, calcule e chivale nte sau controale : a)ve rificare a stabilitii conform pct. 3.2 din ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1, parte a A; b)ve rificare a caracte risticilor de flotabilitate conform pct. 3.3 din ce rine le e se niale pre vzute n ane x a nr. 1, parte a A. Pre ve de ri com une pe ntru ce le dou variante : nce rcrile , calcule le e chivale nte sau controale le vor fi e fe ctuate sub re sponsabilitate a unui organism notificat ale s de productor. B. Em isii sonore Pe am barcaiunile de agre m e nt pre vzute cu m otoare inte rioare sau inte rioare cu propulsor orie ntabil fr e vacuare inte grat i pe ntru m otove hicule le nautice : Productorul va e fe ctua dire ct sau va dispune e fe ctuare a n num e le su, pe una sau m ai m ulte am barcaiuni care re pre zint fabricaia productorului, nce rcrile privind e m isiile sonore de finite n ane x a nr. 1, parte a C , sub re sponsabilitate a unui organism notificat ale s de productor. Pe ntru m otoare le e x te rioare i m otoare le inte rioare cu propulsor orie ntabil cu e vacuare inte grat: Productorul va e fe ctua dire ct sau va dispune e fe ctuare a n num e le su, pe unul sau m ai m ulte m otoare din fie care fam ilie de m otoare care re pre zint fabricaia productorului, nce rcrile privind e m isiile sonore de finite n ane x a nr. 1, parte a C , sub re sponsabilitate a unui organism notificat ale s de productor. Atunci cnd sunt nce rcate m ai m ulte m otoare dintr-o fam ilie , se va aplica m e toda statistic de scris n ane x a nr. 16 n ve de re a asigurrii conform itii cu e antionul. A NEXA nr. 8: EXA MINA REA EC DE TIP Modulul B 1. Ex am inare a EC de tip e ste ace a parte a proce durii prin care un organism notificat constat i ate st faptul c un e x e m plar re pre ze ntativ din producia avut n ve de re core spunde ce rine lor pre ze nte i hotrri, care i sunt aplicabile . 2. C e re re a pe ntru e fe ctuare a e x am inrii EC de autorizat al ace stuia unui organism notificat, ale s de a)num e le i adre sa productorului i, dac ce re re a num e le i adre sa ace stuia din urm ; b)o de claraie scris potrivit cre ia ace e ai ce re re nu tip va fi naintat de ctre productor sau de ctre re pre ze ntantul productor. C e re re a va include : e ste naintat de ctre re pre ze ntantul autorizat al productorului, a fost naintat nici unui alt organism notificat;

c)docum e ntaia te hnic pre vzut la pct. 3. Solicitantul va pune la dispoziie organism ului notificat un e x e m plar re pre ze ntativ din producia avut n ve de re , de num it n continuare "tip". " Tip"-ul poate s acope re m ai m ulte variante ale produsului cu condiia ca dife re ne le dintre variante s nu afe cte ze gradul de siguran i alte ce rine re fe ritoare la pe rform ana produsului. O rganism ul notificat poate ce re i alte e x e m plare dac ace ste a i sunt ne ce sare pe ntru re alizare a program ului de nce rcri. 3. Docum e ntaia te hnic va pe rm ite e valuare a conform itii produsului cu ce rine le pre ze nte i hotrri. n m sura n care e ste re le vant pe ntru e valuare a conform itii produsului, docum e ntaia te hnic va cuprinde inform aii privind proie ctare a, fabricaia i funcionare a produsului conform ane x e i nr. 5. 4. O rganism ul notificat are urm toare le obligaii: a)s e x am ine ze docum e ntaia te hnic, s ve rifice dac tipul e ste fabricat n conform itate cu docum e ntaia te hnic i s ide ntifice e le m e nte le care au fost proie ctate conform pre ve de rilor din standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre , pre cum i com pone nte le care au fost proie ctate fr a se aplica pre ve de rile din re spe ctive le standarde ; b)s e fe ctue ze sau s solicite e fe ctuare a e x am inrilor core spunztoare i a nce rcrilor ne ce sare pe ntru a ve rifica dac soluiile adoptate de productor satisfac ce rine le e se niale din pre ze nta hotrre , n cazul n care nu au fost aplicate standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre ; c)s e fe ctue ze sau s solicite e fe ctuare a e x am inrilor core spunztoare i a nce rcrilor ne ce sare pe ntru a ve rifica dac standarde le au fost aplicate e fe ctiv, n cazul n care productorul a ale s aplicare a standarde lor re le vante ; d)s convin cu solicitantul ce re rii asupra locului unde vor fi e fe ctuate e x am inrile i nce rcrile ne ce sare . 5. Dac tipul core spunde ce rine lor pre ze nte i hotrri, organism ul notificat va e libe ra solicitantului un ce rtificat de e x am inare EC de tip. C e rtificatul va conine num e le i se diul productorului, concluziile e x am inrii, condiiile pe ntru valabilitate a ce rtificatului i date le ne ce sare privind ide ntificare a tipului aprobat. La ce rtificatul de e x am inare EC de tip va fi ane x at o list cuprinznd e le m e nte le im portante pe ntru e valuare din docum e ntaia te hnic, iar organism ul notificat va pstra o copie a ace ste i liste . Dac unui productor i e ste re fuzat ce rtificare a de tip, organism ul notificat va justifica de taliat m otive le re fuzului.
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 15/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

6. Solicitantul va inform a organism ul notificat care pstre az docum e ntaia te hnic re fe ritoare la ce rtificatul de e x am inare EC de tip asupra tuturor m odificrilor aduse produsului aprobat, care va obine o ce rtificare suplim e ntar, atunci cnd astfe l de m odificri pot afe cta conform itate a cu ce rine le e se niale sau condiiile pre vzute pe ntru utilizare a produsului. Ace ast ce rtificare suplim e ntar e ste dat sub form a unui act adiional la originalul ce rtificatului de e x am inare EC de tip. 7. Fie care organism notificat va inform a alte organism e notificate cu privire la ce rtificate le de e x am inare EC de tip i com ple trile la ace ste a, e m ise sau re trase . 8. C e le lalte organism e notificate pot prim i copii de pe ce rtificate le de e x am inare EC de tip i/sau de pe com ple trile la ace ste a. Ane x e le la ce rtificate se vor pune la dispoziie ce lorlalte organism e notificate , la ce re re . 9. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pstra dosarul te hnic de fabricaie m pre un cu copiile de pe ce rtificate le de e x am inare EC de tip i de pe com ple trile la ace ste a o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs, conform pre ve de rilor art. 7 din hotrre . n situaia n care nici productorul i nici re pre ze ntantul autorizat al ace stuia nu sunt stabilii n R om nia sau ntr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , re sponsabilitate a de a de ine i de a pune la dispoziie organism e lor de control docum e ntaia te hnic, la ce re re , re vine im portatorului. A NEXA nr. 9: CONFORMITA TEA CU TIPUL Modulul C 1. C onform itate a cu tipul e ste ace a parte a proce durii prin care productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia asigur i de clar c produse le avute n ve de re sunt conform e cu tipul de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i satisfac ce rine le e se niale din pre ze nta hotrre , aplicabile ace stora. Productorul va aplica m arcajul C E pe fie care produs i va e m ite o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3. 2. Productorul va lua toate m surile ne ce sare pe ntru a garanta c proce sul de fabricaie asigur conform itate a produse lor cu tipul de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i cu ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. 3. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pstra un e x e m plar al de claraie i de conform itate o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs. n situaia n care nici productorul i nici re pre ze ntantul autorizat al ace stuia nu au se diul n R om nia sau ntr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , obligaia de a de ine i de a pune la dispoziie organism e lor de control docum e ntaia te hnic, la ce re re , re vine im portatorului. 4. R e fe ritor la e valuare a conform itii cu ce rine le privind e m isiile de gaze din pre ze nta hotrre i dac productorul nu aplic un siste m al calitii ade cvat, aa cum s-a de scris n ane x a nr. 14, un organism notificat ale s de ctre productor poate e fe ctua sau s dispun s se e fe ctue ze n num e le su ve rificrile produse lor la inte rvale de tim p ale atorii. Atunci cnd nive lul calitii pare ne satisfctor sau atunci cnd se conside r ne ce sar s se ve rifice valabilitate a date lor pre ze ntate de ctre productor, se va utiliza urm toare a proce dur: se ia un m otor din se ria de fabricaie i se supune nce rcrii de scrise n ane x a nr. 1, parte a B. Motoare le supuse nce rcrilor tre buie s fi funcionat, parial sau com ple t, conform spe cificaiilor productorului. Dac e m isiile de gaze spe cifice ale m otorului luat din se ria de fabricaie de pe sc valorile lim it pre vzute de ane x a nr. 1 parte a B, productorul poate ce re e fe ctuare a m surtorilor pe un e antion de m otoare luat din se ria de fabricaie din care fce a parte m otorul ale s iniial. Pe ntru a stabili conform itate a e antionului de m otoare de finit m ai sus cu ce rine le ace ste i hotrri, se va aplica m e toda statistic de scris n ane x a nr. 16. A NEXA nr. 10: A SIGURA REA CA LIT II PRODUCIEI Modulul D 1. Asigurare a calitii producie i e ste ace a parte a proce durii prin care productorul care nde pline te obligaiile pre vzute la pct. 2 asigur i de clar c produse le conside rate sunt conform e cu tipul de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i satisfac ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica m arcajul C E pe fie care produs i va ntocm i n scris o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3. Marcajul C E va fi nsoit de num rul de ide ntificare al organism ului notificat re sponsabil cu suprave ghe re a, conform pre ve de rilor pct. 4. 2. Productorul va aplica un siste m al calitii aprobat pe ntru producie , inspe cie i nce rcare final a produsului, aa cum se pre ve de la pct. 3; siste m ul calitii ce rtificat e ste supus suprave ghe rii conform pre ve de rilor pct. 4. 3. Siste m ul calitii 3.1. Productorul va nainta o ce re re unui organism notificat ale s de e l, pe ntru e valuare a propriului siste m al calitii, core spunztor produse lor conside rate . C e re re a pe ntru e valuare a siste m ului calitii va conine : a)toate inform aiile ne ce sare pe ntru cate goria de produse conside rate ; b)docum e ntaia privind siste m ul calitii; c)dac e ste cazul, docum e ntaia te hnic a tipului aprobat conform ane x e i nr. 5 i o copie de pe ce rtificatul de e x am inare EC de tip. 3.2. Siste m ul calitii va asigura conform itate a produse lor cu tipul de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i cu ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. Toate e le m e nte le , ce rine le i pre ve de rile adoptate de ctre productor vor fi re unite ntr-o docum e ntaie siste m atic i
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 16/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

ordonat sub form de m suri, proce duri i instruciuni scrise . Docum e ntaia privind siste m ul calitii va asigura o inte rpre tare uniform a program e lor, planurilor, m anuale lor i nre gistrrilor privind calitate a. Docum e ntaia privind siste m ul calitii va conine , n spe cial, o de scrie re ade cvat a urm toare lor aspe cte : a)obie ctive le le gate de calitate i structura organizatoric, re sponsabilitile conduce rii i atribuiile ace ste ia n ce e a ce prive te calitate a produse lor; b)proce sul de fabricaie , te hnicile de control i de asigurare a calitii, pre cum i proce se le i m surile siste m atice care vor fi utilizate ; c)e x am inrile i nce rcrile care vor fi e fe ctuate nainte , n tim pul i dup fabricaie , pre cum i fre cve na cu care ace ste a vor fi e fe ctuate ; d)nre gistrrile privind calitate a, cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor, re zultate le e talonrilor, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului im plicat e tc.; e)m ijloace le de urm rire a re alizrii calitii ce rute produse lor i a funcionrii e ficace a siste m ului calitii. 3.3. O rganism ul notificat va e valua siste m ul calitii pe ntru a de te rm ina dac ace sta nde pline te ce rine le pre vzute la pct. 3.2. Se pre supune conform itate a cu ace ste ce rine pe ntru siste m e le calitii care pun n aplicare standardul rom n SR EN ISO 9001:2001. Echipa de audit va ave a ce l puin un m e m bru cu e x pe rie n n te hnologia de fabricare a produsului conside rat. Proce dura de e valuare va include o vizit de inspe ctare la locul de fabricaie a produsului. De cizia e chipe i de audit se va notifica productorului. Notificare a va conine concluziile e x am inrii i de cizia m otivat a e valurii. 3.4. Productorul se va angaja s nde pline asc obligaiile ce de curg din siste m ul calitii, aa cum a fost aprobat, i s m e nin ace st siste m la un nive l core spunztor i e ficace . Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va inform a organism ul notificat care a aprobat siste m ul calitii asupra oricre i inte nii de actualizare a siste m ului calitii. O rganism ul notificat va e valua m odificrile propuse i va de cide dac siste m ul calitii m odificat satisface n continuare ce rine le pre vzute la pct. 3.2 sau dac e ste ne ce sar o re e valuare a ace stuia. De cizia organism ului notificat se va transm ite productorului. Notificare a va conine concluziile e x am inrii i m otivare a de cizie i e valurii. 4. Suprave ghe re a sub re sponsabilitate a organism ului notificat 4.1. Scopul suprave ghe rii siste m ului calitii e ste de a asigura c productorul nde pline te core ct obligaiile care de curg din siste m ul calitii aprobat. 4.2. Productorul va pe rm ite acce sul re pre ze ntanilor organism ului notificat pe ntru e fe ctuare a inspe ciilor n incinte le de producie , de control i nce rcare i de de pozitare a produse lor i va pune la dispoziie ace stora toate inform aiile ne ce sare , n spe cial: a)docum e ntaia privind siste m ul calitii; b)nre gistrrile privind calitate a, cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor, re zultate le e talonrilor, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului im plicat e tc. 4.3. O rganism ul notificat va e fe ctua audituri pe riodice pe ntru a se asigura c productorul m e nine i aplic siste m ul calitii aprobat i va e libe ra productorului un raport de audit. 4.4. Suplim e ntar fa de auditurile pe riodice pre vzute la pct. 4.3 organism ul notificat poate e fe ctua vizite inopinate la productor. n tim pul ace stor vizite organism ul notificat are dre ptul s e fe ctue ze sau s solicite e fe ctuare a de nce rcri pe ntru ve rificare a funcionrii core cte a siste m ului calitii, dac se conside r ne ce sar. O rganism ul notificat va pre da productorului un proce s-ve rbal al vizite i i, dac s-a e fe ctuat o nce rcare , un raport de nce rcare . 5. Productorul va de ine i va pune la dispoziie organism ului de control, la ce re re , pe o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs, urm toare le docum e nte : a)docum e ntaia pre vzut la pct. 3.1 lit. b); b)docum e nte le de actualizare a siste m ului calitii pre vzut la pct. 3.4; c)de ciziile i rapoarte le organism ului notificat pre vzute la pct. 3.4,4.3 i 4.4. 6. Fie care organism notificat va com unica ce lorlalte organism e notificate inform aii re fe ritoare la ce rtificate le privind siste m ul calitii, e m ise sau re trase . A NEXA nr. 11: A SIGURA REA CA LIT II PRODUSULUI MO DULUL E 1. Ace st m odul de scrie proce dura prin care productorul care nde pline te obligaiile de la punctul 2 asigur i de clar c produse le re spe ctive core spund tipului de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i nde pline te ce rine le aplicabile din pre ze nta hotrre . Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica m arcajul C E pe fie care produs i va ntocm i n scris o de claraie de conform itate . Marcajul C E va fi nsoit de num rul de ide ntificare al organism ului notificat re sponsabil cu suprave ghe re a, conform pre ve de rilor pct. 4. 2. Productorul va aplica un siste m al calitii aprobat pe ntru inspe cia final a produsului i nce rcri, dup cum se spe cific la punctul 3 i va fi supus suprave ghe rii ce rute la pct. 4. 3. Siste m de calitate 3.1. Productorul va nainta o ce re re unui organism notificat ale s de e l, pe ntru e valuare a propriului siste m al
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 17/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

calitii core spunztor produse lor conside rate . C e re re a pe ntru e valuare a siste m ului calitii va conine : a)toate inform aiile ne ce sare pe ntru cate goria de produse conside rate , b)docum e ntaia privind siste m ul calitii, c)dac e ste cazul, docum e ntaia te hnic a tipului aprobat i o copie de pe ce rtificatul de e x am inare EC de tip. 3.2. n cadrul siste m ului calitii, fie care produs tre buie s fie e x am inat i nce rcat n m od core spunztor aa cum se pre ve de n standardul sau standarde le aplicabile pre vzute la art. 6 sau tre buie e fe ctuate nce rcri e chivale nte pe ntru a se ve rifica conform itate a sa cu ce rine le re le vante ale pre ze nte i hotrri. Toate e le m e nte le , ce rine le i pre ve de rile adoptate de ctre productor vor fi re unite ntr-o docum e ntaie siste m atic i ordonat sub form de m asuri, proce duri i instruciuni scrise . Docum e ntaia privind siste m ul calitii va asigura o inte rpre tare uniform a program e lor, planurilor, m anuale lor i nre gistrrilor privind calitate a. Ea va conine n spe cial o de scrie re ade cvat a urm toare lor aspe cte : a)obie ctive le le gate de calitate i structura organizatoric, re sponsabilitile conduce rii i atribuiile ace ste ia n ce e a ce prive te calitate a produse lor, b} e x am inrile i nce rcrile care vor fi e fe ctuate dup fabricaie , c)m ijloace le de urm rire a funcionrii e ficace a siste m ului calitii, d)nre gistrrile privind calitate a, cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor, re zultate le e talonrilor, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului im plicat e tc. 3.3. O rganism ul notificat va e valua siste m ul calitii pe ntru a de te rm ina dac ace sta nde pline te ce rine le pre vzute la pct. 3.2. Se pre supune conform itate a cu ace ste ce rine pe ntru siste m e le calitii care pun n aplicare standardul rom n SR EN ISO 9001:2001. Echipa de audit va ave a ce l puin un m e m bru cu e x pe rie n n te hnologia de fabricare a produsului conside rat. Proce dura de e valuare va include o vizit de inspe ctare la locul de fabricaie a produsului. De cizia e chipe i de audit se va notifica productorului. Notificare a va conine concluziile e x am inrii i de cizia m otivat a e valurii. 3.4. Productorul se va angaja s nde pline asc obligaiile ce de curg din siste m ul calitii, aa cum a fost aprobat, i s m e nin ace st siste m la un nive l core spunztor i e ficace . Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va inform a organism ul notificat care a aprobat siste m ul calitii asupra oricre i inte nii de actualizare a siste m ului calitii. O rganism ul notificat va e valua m odificrile propuse i va de cide dac siste m ul calitii m odificat satisface n continuare ce rine le pre vzute la pct. 3.2 sau dac e ste ne ce sar o re e valuare a ace stuia. De cizia organism ului notificat se va transm ite productorului. Notificare a va conine concluziile e x am inrii i m otivare a de cizie i e valurii. 4. Suprave ghe re a sub re sponsabilitate a organism ului notificat 4.1. Scopul suprave ghe rii siste m ului calitii e ste de a asigura c productorul nde pline te core ct obligaiile care de curg din siste m ul calitii aprobat. 4.2. Productorul va pe rm ite acce sul re pre ze ntanilor organism ului notificat pe ntru e fe ctuare a inspe ciilor n incinte le de producie , de control i nce rcare i de de pozitare a produse lor i va pune la dispoziie ace stora toate inform aiile ne ce sare , n spe cial: a)docum e ntaia privind siste m ul calitii; b)docum e ntaia te hnic; c)nre gistrrile privind calitate a, cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor, re zultate le e talonrilor, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului im plicat e tc. 4.3. O rganism ul notificat va e fe ctua auditori pe riodice pe ntru a se asigura c productorul m e nine i aplic siste m ul calitii aprobat i va e libe ra productorului un raport de audit. 4.4. Suplim e ntar fa de auditurile pe riodice pre vzute la pct. 4.3 organism ul notificat poate e fe ctua vizite inopinate la productor. n tim pul ace stor vizite organism ul notificat are dre ptul s e fe ctue ze sau s solicite e fe ctuare a de nce rcri pe ntru ve rificare a funcionrii core cte a siste m ului calitii, dac se conside r ne ce sar. O rganism ul notificat va pre da productorului un proce s-ve rbal al vizite i i, dac s-a e fe ctuat o nce rcare , un raport de nce rcare . 5. Productorul va de ine i va pune la dispoziie organism ului de control, la ce re re , pe o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs, urm toare le docum e nte : a)docum e ntaia pre vzut la pct. 3.1 lit. b); b)docum e nte le de actualizare a siste m ului calitii pre vzut la pct. 3.4; c)de ciziile i rapoarte le organism ului notificat pre vzute la pct. 3.4,4.3 i 4.4. 6. Fie care organism notificat va com unica ce lorlalte organism e notificate inform aii re fe ritoare la ce rtificate le privind siste m ul calitii, e m ise sau re trase . A NEXA nr. 12: VERIFICA REA PRODUSULUI Modulul F 1. Ve rificare a produsului e ste ace a proce dur prin care productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia ve rific i ate st faptul c produse le crora li se aplic pre ve de rile pct. 3 sunt conform e cu tipul, aa cum e ste spe cificat n
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 18/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

ce rtificatul de e x am inare EC de tip, i satisfac ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. 2. Productorul va lua m surile ne ce sare pe ntru ca proce sul de fabricaie s asigure conform itate a produse lor cu tipul, aa cum e ste spe cificat n ce rtificatul de e x am inare EC de tip, i satisfac ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica pe fie care produs m arcajul C E i va e m ite o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3. 3. O rganism ul notificat va e fe ctua e x am inrile i nce rcrile core spunztoare pe ntru a ve rifica conform itate a produse lor cu ce rine le pre ze nte i hotrri, fie prin e x am inare a i nce rcare a fie crui produs conform pre ve de rilor pct. 4, fie prin e x am inare a i nce rcare a produse lor prin m e tode statistice conform pre ve de rilor pct. 5; m e toda de e x am inare i nce rcare a produsului e ste ale as de productor. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pstra o copie de pe de claraia de conform itate o pe rioad de m inim um 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs. 4. Ve rificare a prin e x am inare i nce rcare a fie crui produs 4.1. Toate produse le vor fi e x am inate individual i vor fi nce rcate n m od core spunztor conform pre ve de rilor din standardul sau standarde le re le vante aplicabile , pre vzute la art. 6 din hotrre , sau vor fi supuse unor nce rcri cu e fe ct e chivale nt, pe ntru a se ve rifica conform itate a ace stora cu tipul de scris n ce rtificatul de e x am inare EC de tip i cu ce rine le aplicabile din pre ze nta hotrre . 4.2. O rganism ul notificat va aplica sau va solicita aplicare a num rului su de ide ntificare pe fie care produs aprobat i va e m ite un ce rtificat de conform itate re fe ritor la nce rcrile e fe ctuate . 4.3. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pre ze nta, la ce re re a organism ului de control, ce rtificate le de conform itate e libe rate de organism ul notificat. 5. Ve rificare a statistic 5.1. Productorul va pre ze nta produse le sale sub form de loturi om oge ne i va lua toate m surile ne ce sare pe ntru ca proce de ul de fabricaie s asigure om oge nitate a fie crui lot de produse . 5.2. Toate produse le vor fi disponibile pe ntru ve rificare , sub form de loturi om oge ne . Din fie care lot se ale ge n m od ale atoriu un e antion. Produse le din cadrul e antionului vor fi e x am inate individual i vor fi supuse unor nce rcri ade cvate , conform pre ve de rilor standardului sau standarde lor re le vante aplicabile , pre vzute la art. 6 din hotrre , sau vor fi supuse unor nce rcri cu e fe ct e chivale nt, pe ntru a se asigura conform itate a ace stora cu ce rine le aplicabile din pre ze nta hotrre , pe ntru a stabili dac lotul e ste acce ptat sau re spins. 5.3. Proce dura statistic va utiliza urm toare le e le m e nte : a)m e toda statistic aplicat; b)planul de e antionare i caracte risticile sale ope raionale . Pe ntru e valuare a conform itii cu ce rine le privind e m isiile de gaze , se va aplica proce dura de finit n ane x a nr. 16. 5.4. n cazul loturilor acce ptate organism ul notificat aplic sau solicit s fie aplicat num rul su de ide ntificare pe fie care produs aprobat i e m ite un ce rtificat de conform itate re fe ritor la nce rcrile e fe ctuate . Toate produse le din lot pot fi introduse pe pia, cu e x ce pia produse lor din e antion care au fost gsite ne conform e . Dac un lot e ste re spins, organism ul notificat sau organism ul de control va lua m suri core spunztoare pe ntru a m pie dica introduce re a pe pia a re spe ctivului lot. n cazul re spinge rii fre cve nte a loturilor, organism ul notificat poate suspe nda ve rificare a statistic. Productorul poate s aplice num rul de ide ntificare al organism ului notificat n cursul proce sului de fabricaie , sub re sponsabilitate a organism ului notificat. 5.5. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va pre ze nta, la ce re re , organism ului de control ce rtificate le de conform itate e m ise de organism ul notificat. A NEXA nr. 13: VERIFICA REA UNIT II DE PRODUS Modulul G 1. Ve rificare a unitii de produs e ste proce dura prin care productorul asigur i de clar c produsul supus e valurii, pe ntru care a fost e libe rat ce rtificatul pre vzut la pct. 2, e ste conform cu ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stuia. Productorul sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica m arcajul C E pe produs i va e m ite o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3. 2. O rganism ul notificat va e x am ina produsul individual i va e fe ctua nce rcrile core spunztoare , conform pre ve de rilor standardului sau standarde lor re le vante aplicabile , pre vzute la art. 6 din hotrre , sau va supune produsul unor nce rcri cu e fe ct e chivale nt, pe ntru a se asigura conform itate a ace stuia cu ce rine le aplicabile din pre ze nta hotrre . O rganism ul notificat va aplica sau va solicita s fie aplicat num rul su de ide ntificare pe produsul aprobat i va e m ite un ce rtificat de conform itate re fe ritor la nce rcrile e fe ctuate . 3. Scopul docum e ntaie i te hnice e ste de a pe rm ite e valuare a conform itii produsului cu ce rine le pre ze nte i hotrri i ne le ge re a proie ctului, fabricaie i i funcionrii produsului n conform itate cu pre ve de rile ane x e i nr. 5. A NEXA nr. 14: A SIGURA REA TOTA L A CA LIT II Modulul H 1. Asigurare a total a calitii re pre zint proce dura prin care productorul care nde pline te obligaiile pre vzute la pct. 2 asigur i de clar c produse le supuse e valurii satisfac ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. Productorul
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 19/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

sau re pre ze ntantul autorizat al ace stuia va aplica pe fie care produs m arcajul C E i va ntocm i n scris o de claraie de conform itate potrivit ane x e i nr. 3. Marcajul C E va fi nsoit de num rul de ide ntificare al organism ului notificat re sponsabil cu suprave ghe re a, conform pre ve de rilor pct. 4. 2. Productorul va aplica un siste m al calitii aprobat pe ntru faze le de proie ctare , fabricaie , inspe cie i nce rcare final a produsului, conform pre ve de rilor pct. 3; siste m ul calitii aprobat face obie ctul suprave ghe rii, conform pre ve de rilor pct. 4. 3. Siste m ul calitii 3.1. Productorul va nainta o ce re re pe ntru e valuare a siste m ului propriu al calitii unui organism notificat ale s de e l. C e re re a pe ntru e valuare a siste m ului calitii va include : a)toate inform aiile ne ce sare pe ntru cate goria de produse conside rate ; b)docum e ntaia privind siste m ul calitii. 3.2. Siste m ul calitii va asigura conform itate a produse lor cu ce rine le pre ze nte i hotrri, aplicabile ace stora. Toate e le m e nte le , ce rine le i m surile adoptate de ctre productor vor fi re unite ntr-o docum e ntaie siste m atic i ordonat sub form de m suri, proce duri i instruciuni scrise . Docum e ntaia privind siste m ul calitii va asigura o inte rpre tare uniform a program e lor, planurilor, m anuale lor i nre gistrrilor privind calitate a. Docum e ntaia privind siste m ul calitii va conine n spe cial o de scrie re ade cvat a urm toare lor aspe cte : a)obie ctive le le gate de calitate i structura organizatoric, re sponsabilitile conduce rii i atribuiile ace ste ia n ce e a ce prive te calitate a proie ctrii i calitate a produse lor; b)spe cificaiile te hnice de proie ctare , inclusiv standarde le care vor fi aplicate i, n situaia n care nu se aplic inte gral standarde le pre vzute la art. 6 din hotrre , vor fi de scrise m ijloace le utilizate pe ntru a se asigura nde plinire a ce rine lor e se niale aplicabile din pre ze nta hotrre ; c)te hnicile de control i de ve rificare a proie ctului, proce se le i aciunile siste m atice folosite pe ntru proie ctare a produse lor care aparin une i cate gorii de proie ctare ; d)te hnicile core spunztoare de fabricaie , de control i asigurare a calitii, proce se le i aciunile siste m atice care vor fi utilizate ; e)e x am inrile i nce rcrile care vor fi e fe ctuate nainte a, n tim pul i dup fabricaie , cu indicare a fre cve ne i de e fe ctuare a ace stora; f)nre gistrrile privind calitate a, cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor e fe ctuate , date le privind e talonare a aparate lor, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului im plicat e tc.; g)m ijloace le de urm rire a re alizrii calitii dorite n ce e a ce prive te proie ctare a i re alizare a produsului i, re spe ctiv, funcionare a e fe ctiv a siste m ului calitii. 3.3. O rganism ul notificat va e valua siste m ul calitii pe ntru a de te rm ina dac e l core spunde ce rine lor e num e rate la pct. 3.2. Se pre supune conform itate a cu ace ste ce rine pe ntru siste m e le calitii care pun n aplicare standardul rom n SR EN ISO 9001:2001. Echipa de audit va ave a ce l puin un m e m bru cu e x pe rie n n e valuare a te hnologie i produsului avut n ve de re . Proce dura de e valuare va include o vizit de e valuare la locul de fabricaie al productorului. De cizia privind e valuare a va fi notificat productorului. Notificare a va conine concluziile e valurii i m otivaiile care stau la baza de cizie i de e valuare . 3.4. Productorul se va angaja s nde pline asc obligaiile ce de curg din siste m ul calitii aprobat i s l m e nin la un nive l e ficie nt i core spunztor. Productorul sau re pre ze ntantul su autorizat va inform a organism ul notificat care a aprobat siste m ul calitii asupra oricror inte nii de actualizare a ace stuia. O rganism ul notificat va e valua m odificrile propuse i va de cide dac siste m ul calitii m odificat continu s core spunda ce rine lor pct. 3.2. sau dac e ste ne ce sar o nou e valuare . Ace sta va notifica productorului asupra de cizie i sale . Notificare a va conine concluziile e valurii i m otive le care stau la baza de cizie i. 4. Suprave ghe re a sub re sponsabilitate a organism ului notificat 4.1. Scopul suprave ghe rii e ste de a se asigura nde plinire a core ct de ctre productor a obligaiilor ce de curg din siste m ul calitii aprobat. 4.2. Productorul va pe rm ite acce sul organism ului notificat pe ntru e fe ctuare a inspe ciilor n locurile n care se proie cte az, se fabric, se ve rific, se e fe ctue az nce rcrile i se de pozite az produse le i va pune la dispoziie inform aiile ne ce sare , n spe cial n le gtur cu: a)docum e ntaia privind siste m ul calitii; b)nre gistrrile privind calitate a, pre vzute de siste m ul calitii la faza de proie ctare , cum ar fi: re zultate le analize lor, calcule lor, nce rcrilor e tc.; c)nre gistrrile privind calitate a, pre vzute de siste m ul calitii la faza de fabricaie , cum ar fi: rapoarte le de inspe cie i re zultate le nce rcrilor, date le privind e talonare a aparate lor de m sur, rapoarte le privind calificare a pe rsonalului folosit e tc. 4.3. O rganism ul notificat va e fe ctua pe riodic audituri pe ntru a se asigura c productorul m e nine i aplic siste m ul calitii aprobat i va pre ze nta productorului rapoarte le de audit. 4.4. n plus organism ul notificat poate e fe ctua vizite inopinate la productor. C u ocazia unor astfe l de vizite re pre ze ntanii organism ului notificat au dre ptul s e fe ctue ze nce rcri sau pot solicita e fe ctuare a de nce rcri pe ntru a
http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm 20/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

ve rifica, atunci cnd e ste ne ce sar, dac siste m ul calitii funcione az core spunztor. O rganism ul notificat va pre ze nta productorului un proce s-ve rbal al vizite i, pre cum i re zultatul nce rcrilor, dac astfe l de nce rcri s-au e fe ctuat. 5. Productorul va ine la dispoziia autoritilor naionale tim p de 10 ani de la data fabricrii ultim ului produs urm toare le : a)docum e ntaia m e nionat la pct. 3.1 lit. b); b)docum e nte le de actualizare m e nionate la pct. 3.4; c)de ciziile i rapoarte le organism ului notificat, m e nionate n ultim ul aline at al pct. 3.4. i, re spe ctiv, la pct. 4.3. i 4.4. 6. Fie care organism notificat va com unica altor organism e notificate inform aii re le vante privind ce rtificate le siste m e lor calitii e m ise sau re trase . A NEXA nr. 15: CRITERII MINIME avute n vedere la notificarea organismelor 1. O rganism ul notificat, conductorul su i pe rsonalul cu re sponsabiliti privind e fe ctuare a nce rcrilor de ve rificare nu tre buie s fie proie ctantul, productorul, furnizorul sau ce l care a instalat produse le pre vzute la art. 1 din hotrre care se inspe cte az i nici re pre ze ntantul autorizat al une ia dintre ace ste pri. Totodat e i nu vor fi im plicai dire ct sau ca re pre ze ntani autorizai n activitile de proie ctare , construcie , com e rcializare sau ntre ine re a produse lor m e nionate . Ace asta nu e x clude ns posibilitate a schim bului de inform aii te hnice dintre productor i organism ul notificat. Un organism notificat tre buie s fie inde pe nde nt i nu tre buie s fie controlat de ctre productori sau furnizori. 2. O rganism ul notificat, re spe ctiv pe rsonalul su va e x e cuta nce rcrile de ve rificare cu inte gritate profe sional i com pe te n te hnic, libe r de orice pre siuni i influe ne de ordin financiar, care ar pute a s-i influe ne ze de ciziile sau re zultate le activitilor e fe ctuate , din parte a unor pe rsoane ori grupuri de pe rsoane inte re sate de re zultate le ve rificrilor i/sau ale nce rcrilor. 3. O rganism ul notificat va dispune de pe rsonal com pe te nt i de dotare a ne ce sar pe ntru a fi n m sur s i nde pline asc n m od core spunztor atribuiile adm inistrative i com pe te ne le te hnice ne ce sare e fe cturii ve rificrilor i va dispune sau va ave a acce s la e chipam e nte le im puse pe ntru e fe ctuare a nce rcrilor spe cifice . 4. Pe rsonalul cu re sponsabiliti privind e fe ctuare a ve rificrilor va ave a: a)pre gtire te hnic i e x pe rie n profe sional de spe cialitate ; b)cunotine core spunztoare ce rine lor i e x ige ne lor privind nce rcrile pe care le e fe ctue az sau la e fe ctuare a crora contribuie i e x pe rie n core spunztoare n e x e cutare a ace stor nce rcri; c)capacitate a de a ntocm i ce rtificate le , nre gistrrile i rapoarte le ne ce sare pe ntru aute ntificare a re zultate lor nce rcrilor. 5. Im parialitate a pe rsonalului de inspe cie va fi garantat. R e m une rare a ace stuia nu va fi de te rm inat de num rul nce rcrilor re alizate sau de re zultate le re spe ctive lor nce rcri. 6. Pe rsonalul organism ului notificat va pstra se cre tul profe sional, potrivit le gii, cu privire la inform aiile pe care le de ine ca urm are a e x e rcitrii atribuiilor de se rviciu. 7. O rganism ul notificat va obine o asigurare core spunztoare de rspunde re civil, pe ntru cazul n care , potrivit le gii, rspunde re a i re vine . A NEXA nr. 16: EVA LUA REA CONFORMIT II PRODUCIEI PENTRU EMISIILE DE GA ZE I EMISIILE SONORE 1. Pe ntru ve rificare a conform itii une i fam ilii de m otoare , se ia un e antion de m otoare din se ria de fabricaie . Productorul tre buie s de cid m rim e a n a e antionului, de com un acord cu organism ul notificat. 2. Me dia aritm e tic X a re zultate lor obinute ple cnd de la e antion tre buie s fie calculat pe ntru fie care com pone nt re gle m e ntat a e m isiilor de gaze i e m isiilor sonore . Se conside r c s e riile de fabricaie core spund ce rine lor ("de cizie pozitiv") dac se re spe ct urm toare a condiie : S e ste abate re a standard, unde : X x L n k = m e dia aritm e tic a re zultate lor = unul din re zultate le individuale obinute cu e antionul = valoare a lim it ade cvat = num rul de m otoare din e antion = factorul statistic n funcie de n (ve zi tabe lul) n k n k 2 0,973 11 0,265 3 0,613 12 0,253 4 0,489 13 0,242 5 0,421 14 0,233 6 0,376 15 0,224 7 0,342 16 0,216 8 0,317 17 0,210 9 0,296 18 0,203 10 0,279 19 0,198

Dac n > 20 atunci k =0,860/(n) 1/2. A NEXA nr. 17: MA RCA JUL CE Marcajul de conform itate C E const din iniiale le "C E" avnd urm toare a form :

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

21/22

2/8/2014

HOTRRE 2195

n cazul n care m arcajul tre buie s fie m rit sau m icorat, e ste ne ce sar s se re spe cte proporiile pre ze ntate n figura de m ai sus. C om pone nte le C i E ale m arcajului de conform itate C E tre buie s aib ace e ai dim e nsiune pe ve rtical, dar ace asta nu tre buie s fie m ai m ic de 5 m m . Marcajul C E va fi urm at de num rul de ide ntificare al organism ului notificat, dac ace sta inte rvine n controlul producie i, pre cum i de ultim e le dou cifre ale anului n care e ste aplicat m arcajul C E. Publicat n Monitorul O ficial cu num rul 16 din data de 6 ianuarie 2005

[1]

Publicat n Monitorul O ficial cu num rul 16 din data de 6 ianuarie 2005

http://www.rna.ro/servicii/supraveghere_piata/legi/HG2195.htm

22/22