Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

Grupul colar Industrial Nicolae Iorga, Negreti Anul colar 2008 2009 Profesor Lucian Sava

PROIECT DE LECIE
Data 7 aprilie 2008 Clasa a XII a ! "tiin#e sociale$ Tema %tatul i politica& 'o()nia post*elic+& %talinis(, na#ional co(unis( i disiden#+ antico(unist+ Lecia Regimul comunist din Romnia n tim ul lui !"eorg"e !"eorg"iu#De$ Tim ,0 de (inute Locul ca*inetul de istorie Ti ul leciei predare -n.+#are Strategia didactic% &i$loace de nv%%mnt (anual de istorie pentru clasa a XII a, /ditura 0idactic+ i 1edagogic+2 atlase colare2 3ie de lucru2 co(puter2 .ideoproiector2 panou de proiec#ie2 3lip c4art& &etode de nv%%mnt e5plica#ia2 e5punerea2 con.ersa#ia euristic+2 -n.+#area prin descoperire2 de(onstra#ia2 6

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

lucrul -n ec4ip+& 'i(liografie Nicolae 7aciu, Agonia Romniei: 1944-19482 8lorin !onstantiniu, O istorie sincer a poporului romn2 0ennis 0eletant, Teroarea comunist n Romnia) !at4erine 0urandin, Istoria romnilor2 9lad Georgescu, Istoria romnilor. De la origini pn n zilele noastre&

O(iectivul general s+ cunoasc+ i s+ -n#eleag+ e.olu#ia 'o()niei post*elice -n perioada 69:, 69;,& O(iective o eraionale <6 s+ sesi=e=e i(portan#a lo.iturii de stat din 2> august 69:: -n e.olu#ia politic+ ulterioar+ a 'o()niei2 <2 s+ pre=inte etapele instaur+rii regi(ului politic co(unist din 'o()nia2 <> s+ pre=inte principalele (+suri adoptate de regi(ul politic co(unist -n ti(pul lui G4eorg4e G4eorg4iu 0e? <: s+ (en#ione=e principalele do(enii -n care s a (ani3estat controlul so.ietic -n 'o()nia2 <, s+ e5plice (odalit+#ile prin care s a e5ercitat controlul so.ietic2 <; s+ sesi=e=e do(ina#ia total+ a @niunii %o.ietice asupra 'o()niei -n perioada 69:, 69;,2 <7 s+ anali=e=e i s+ sinteti=e=e sursele istorice din (anual2

O(iective o eraionale

Succesiunea momentelor leciei *i tim ul afectat 6& Ao(entul

Succesiunea elementelor de coninut

+ctivitatea rofesorului de redare sau de organi,are Notea=+ a*sen#ele2 o*ser.+ i re=ol.+ e.entualele pro*le(e 2

+ctivitatea elevului de nv%are

&etode de nv%%mnt

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

organi=atoric"6B$ 2& 'e.itali=area Statul romn cunotin#elor modern de la do*)ndite anterior roiect olitic la ",B$ reali,area Romniei &ari -eta e im ortante. >& Anun#area lec#iei noi, a planului de predare -n.+#are ">B$

ale colecti.ului de ele.i& !are sunt (o(entele i(portante -n construirea statului ele.ii r+spund la -ntre*+rile ro()n (odernC pro3esorului !are este conte5tul reali=+rii 'o()niei AariC !are au 3ost etapele reali=+rii unirii de la 6968C

con.ersa#ia euristic+

Ast+=i .o( ur(+ri e.olu#ia politic+ a 'o()niei dup+ al doilea r+=*oi (ondial, -n perioada 69:, 69;,& 9o( anali=aD (odalitatea de instaurare a noului regi( politic2 (+surile regi(ului politic co(unist2 tr+s+turile regi(ului politic totalitar&

>

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

:& 0o*)ndirea noilor cunotin#e ":0B$

Instaurarea regimului comunist

PRE&ISE +ctul de la /0 august 1233 'o()nia se al+tur+ Na#iunilor @nite -n al doilea r+=*oi (ondial2 -nceputul ascensiunii 1artidului !o(unist din 'o()nia, partid care era -n egalitate i care nu a.ea (ai (ult de 6000 de (e(*rii -n anul 69::& Convenia de armistiiu din 1/ se tem(rie 1233 este i(pus+ de @niunea %o.ietic+2 -ntre#inerea ar(atei so.ietice de ocupa#ie Ar(ata 'oie2 plata unor uriae desp+gu*iri de r+=*oi2 grani#a ro()no so.ietic+ pe 1rut2 trecerea N 9 Eransil.aniei su* ad(inistra#ia Ar(atei 'oii, cu pro(isiunea retroced+rii -n sc4i(*ul unei gu.ern+ri de(ocratice& +cordul rocenta$elor din octom(rie 1233 -nt)lnire -ntre !4urc4ill i %talin -n care s au -(p+r#it s3erele de in3luen#+ -n /uropa de /st& 'o()nia intra -n s3era de in3luen#+ so.ietic+& Pre,ena +rmatei Ro*ii 3actor de presiune2 a*u=uri asupra popula#iei&

ele.ii iau noti#e

e5plica#ia

<6

e5punerea2 e5plica#ia

<2

Eta ele instaur%rii regimului olitic comunist

6& P%trunderea re re,entanilor Partidului Comunist n guvernele constituite du % /0 august 12334 n osturi foarte im ortante5 Gu.ernul condus de general !onstantin %+n+tescu august dece(*rie 69::2 1osturi c4eie -n Ainisterul de Interne i -n Ainisterul !o(unica#iilor& Gu.ernul condus de general Nicolae '+descu ; dece(*rie 69:: ; (artie 69:, 2& Constituirea guvernului comunist condus de Petru :

ele.ii iau noti#e

e5punerea

ele.ii citesc i

-n.+#area prin

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

<7

<2

!ro,a 6 7 martie 1238 anali=ea=+ s a reali=at -n ur(a agita#iilor co(uniste din #ar+ sursele 6, 2 i 9 -ntre#inute de 8rontul Na#ional 0e(ocrat controlat din (anual de 1artidul !o(unist2 s a reali=at -n ur(a presiunii i a(enin#+rilor lui Andrei 9)insFi, (inistrul ad?unct de e5terne so.ietic2 consecin#a 3or(+rii gu.ernului de(ocratic a 3ost reintrarea -n posesia statului ro()n a Eransil.aniei de N 92 regele Ai4ai a protestat 3a#+ de a*u=urile gu.ernului Gro=a prin reva re al din perioada august dece(*rie 69:,, care s a -nc4eiat ca ur(are a includerii -n gu.ern a unor repre=entan#i ai 1artidului Na#ional G+r+nesc i 1artidului Na#ional Hi*eral& >& 9alsificarea alegerilor din noiem(rie 1237 Alegerile au 3ost c)tigate prin 3raud+ de 7locul 1artidelor 0e(ocratice 3or(at din 1artidul !o(unist, 1artidul %ocial 0e(ocrat, 1artidul Na#ional Hi*eral G4& E+t+r+scu i 1artidul Na#ional G+r+nesc Anton Ale5andrescu2 1artidul Na#ional G+r+nesc a 3ost ade.+ratul c)tig+tor al alegerilor& :& +ni"ilarea o o,iiei democratice ele.ii citesc i 1artidul Na#ional G+r+nesc -nscenarea de la anali=ea=+ E+(+d+u acu=a#ii de tr+dare i de cola*orare cu sursele 6>, 6: i %@A -(potri.a gu.ernului co(unist de la 6;& 7ucureti2 1artidul Na#ional Hi*eral s a autodi=ol.at iar li*eralii din gu.ern au 3ost sc4i(*a#i "G4& E+t+r+scu este -nlocuit la Ainisterul de /5terne cu ,

descoperire2 de(onstra#ia2 e5punerea&

<7

-n.+#area prin descoperire

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

<7

Ana 1auFer$ ,& Proclamarea Re u(licii Po ulare Romne ele.ii citesc Institu#ia (onar4iei repre=enta ulti(a institu#ie sursele 67 i 68, 60& de(ocratic+ din 'o()nia2 Ha >0 dece(*rie 69:7, 1etru Gro=a i G4eorg4e G4eorg4iu 0e? i au cerut regelui Ai4ai a*dicarea& In aceeai =i 'o()nia a 3ost procla(at+ repu!lic& 'egi(ul co(unist din 'o()nia -n aceast+ perioad+ s a caracteri=at prinD adoptarea unor (+suri speci3ice regi(urilor totalitare co(uniste2 do(ina#ia so.ietic+, controlul @'%% -n toate do(eniile .ie#ii social econo(ice& A0<1EA'/A @N<' AJ%@'I %1/!I8I!/ ele.ii citesc i anali=ea=+ '/GIA@'IH<' !<A@NI%E/D nfiinarea artidului unic -n 3e*ruarie 69:8 s a sursele 20,262 constituit 1artidul Auncitoresc 'o()n prin -ng4i#irea 1%0 de c+tre 1artidul !o(unist2 secretar general al partidului a de.enit G4eorg4e G4eorg4iu 0e?2 ado tarea unei constituii care s+ cree=e *a=a ?uridic+ a regi(ului !onstitu#ia din 69:8, ur(at+ de !onstitu#ia din 69,22 acestea acordau partidului unic rolul de 3or#+ conduc+toare2 colectivi,area n agricultur% (artie 69:9 69;22 a a.ut consecin#e gra.eD distrugerea satului tradi#ional ro()nesc, s+r+cirea #+ranului ro()n, creterea nu(+rului de de#inu#i politici, (igra#ia de la sat la ora2 naionali,area *unurilor industriale i *ancare iunie 69:82 a -nse(nat des3iin#area propriet+#ii pri.ate2 ; de(onstra#ia

Regimul comunist din Romnia ntre 123: *i 1278

e5punerea

<7 <>

-n.+#area prin descoperire2 de(onstra#ia2 e5punerea&

<>

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

industriali,area forat% in.esti#ii (asi.e (ai ales -n industria grea, cu e3ecte negati.e pentru econo(ie2 introducerea lanific%rii n economie pri(ul cincinal a 3ost 69,6 69,,2 introducerea cen,urii -n cultur+ i -n.+#+()nt, scopul 3iind crearea o(ului nou2 m%suri m otriva 'isericii2 7iserica <rtodo5+ a 3ost su*ordonat+ statului2 7iserica Greco !atolic+ a 3ost des3iin#at+

<:

-n.+#area prin 0<AINAGIA @NI@NII %<9I/EI!/ % A '/AHIKAE IN descoperire E<AE/ 0<A/NIIH/D olitic prin controlul 1artidului Auncitoresc 'o()n2 economic ele.ii citesc prin inter(ediul -ntreprinderilor (i5te sursa 692 ro()no so.ietice, %<9'<A uri2 prin aderarea 'o()niei la !onsiliul de A?utor /cono(ic 'eciproc "!&A&/&'&$, controlat de @'%%& ele.ii iau noti#e militar prin aderarea, -n 69,,, la Tratatul de la "ar#ovia, organi=a#ia (ilitar+ a statelor co(uniste2 cultural are loc un proces de rusi3icare prinD introducerea li(*ii ruse ca li(*+ o*ligatorie -n coal+2 -n3iin#area de edituri, institu#ii, (u=ee cu pro3il ro()no rus "de e5& !artea 'us+, Asocia#ia pentru str)ngerea leg+turilor cu @niunea %o.ietic+ A'H@%$2 3alsi3icarea istoriei na#ionale prin e5agerarea 7 de(onstra#ia

<,

e5punerea, e5plica#ia&

Profesor Lucian Sava Proiectele activitilor didactice din 7 aprilie 2009

rolului sla.ilor -n etnogene=a ro()neasc+ i prin e.iden#ierea rela#iilor ruso ro()ne& Incep)nd cu 69,8 "are loc i retragerea trupelor so.ietice din #ar+$, G4eorg4e G4eorg4iu 0e? i(pune linia na#ional+D (+suri de derusi3icare sunt des3iin#ate institu#iile cu pro3il ro()no rus2 reorientarea politicii e5terne leg+turi cu statele co(uniste cu care @'%% intraser+ -n con3lictD Al*ania, Iugosla.ia, !4ina2 -nc4eierea de acorduri econo(ice cu state .est europene Eoate aceste (+suri au cul(inat cu Declara ia !in aprilie 19"4 cu pri#ire la pozi ia $arti!ului %uncitoresc Romn n pro&lemele mi'crii comuniste 'i muncitore'ti interna ionale prin care se propuneau principii noi -n rela#iile dintre partidele co(unisteD egalitate, a.anta? reciproc, nea(estec -n tre*urile interne& 'e=ol.a#i de la sec#iunea $ormarea de competene cerin#ele 6,2, >,7,8&

<;

Tema entru acas% "6B$