Sunteți pe pagina 1din 9

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA ____________________SRL

Subsemnatii : Subsemnatii, - ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ... ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............ la data de ..........., CN ......................... Si - ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de ............, CN .......................... !u con"enit sa inc#eie pre$entul !ct constituti", pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata, in con%ormitate cu dispo$itiile &e'ii nr.()/)**+, ale tuturor pre"ederilor le'ale in "i'oare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale pre"ederilor pre$entului !ct constituti". CAPITOLUL I FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE 1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII ).).Societatea este persoana juridica romana constituita in %orma societatii cu raspundere limitata. ).,.In ca$ul in care adunarea 'enerala "a #otari trans%ormarea %ormei juridice a societatii, aceasta trans%ormare "a determina in mod obli'atoriu modi%icarea pct.).). de mai sus, precum si indeplinirea %ormalitatilor de autori$are, publicitate, inmatriculare si inre'istrare, impuse de le'e pentru in%iintarea societatii. 2.DENUMIREA SOCIETATII ,.).-enumirea societatii este . ____________. S/& . ,.,.In toate actele,publicatiile,%acturile si orice alte documente eman0nd de la societate,denumirea societatii "a %i urmata de initialele S/&, sediul, numarul de inmatriculare in /e'istrul Comertului si codul %iscal. 3.SEDIUL SOCIETATII (.).Sediul societatii este in loc. 111111111111111111111111111111 (.,.Societatea isi "a putea sc#imba sediul si "a putea in%iinta sucursale, %iliale, puncte de lucru,birouri,repre$entante,a'entii oriunde in /om0nia sau in strainatate numai in urma #otar0rii !dunarii 'enerale, cu respectarea dispo$itiilor le'ale in "i'oare.

(.(.-etinerea spatiilor necesare des%asurarii acti"itatii societatii se "a %ace in oricare dintre %ormele in'aduite de le'e : contract de inc#iriere, contract de asociere, act de "in$arecumparare,donatie si altele . 4.DURATA SOCIETATII 2.).-urata de %unctionare a societatii este nelimintata, cu incepere de la data inmatricularii in /e'istrul Comertului. 5.OBIECTUL DE ACTIVITATE 3.).Con%orm nomenclatorului pri"ind clasi%icarea acti"itatilor din economina nationala-C!4N obiectul principal de acti"itate il constituie : __________________________ Obiecte de acti"itate secundare : 1111111111111111111111111111111111111111111111 3.(.!ceste acti"itati se "or reali$a impreuna sau separate, in oricare dintre domeniile aratate, societatea urm0nd a des%asura toate acele acti"itati cone5e necesare reali$arii obiectului de acti"itate propus, in con%ormitate cu re'lementarile le'ale e5istente. 3.2.!sociatii se obli'a sa obtina a"i$ele si autori$atiile necesare des%asurarii obiectului de acti"itate. 3.3.Societatea isi "a putea reali$a obiectul de acti"itate at0t in /om0nia, c0t si in strainatate,precum si in $one libere, in lei sau in "aluta, in orice conditii, cu respectarea dispo$itiilor le'islatiei in "i'oare. 3.6.Societatea "a putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alte societati comerciale, in conditiile le'islatiei in "i'oare. 3.7.Societatea "a putea des%asura orice alta acti"itate le'ata direct sau indirect de obiectul sau sau isi "a putea lar'i, modi%ica si adapta obiectul de acti"itate, in conditiile pre"a$ute de pre$entul act constituti"e si cu respectarea le'islatiei in "i'oare. CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL 6.CAPITALUL SOCIAL 6.).!sociatii au #otar0t ca societatea sa aiba un capital social in "aloare de __________le . ( minim ,++ &4I ) 6.,.Capitalul social este di"i$at in ____!"#$ %&' "le parti sociale e'ale si indi"i$ibile, %iecare a"0nd o "aloare nominala de 1( le ( MINIM ), subscrise si inte'ral "arsate de toti asociatii la data constituirii societatii. 6.(.Capitalul social al societatii este asi'urat de asociati prin aporturi in numerar 6.2.Bunurile care "or %i e"entual constituite ca aport social in natura la capitalul social, pe parcursul des%asurarii acti"itatii societatii, "or de"eni proprietatea acesteia si nu "or putea %i instrainate decit cu acordul, in unanimitate, al !dunarii 'enerale a asociatilor.In ca$ul retra'erii sau al e5cluderii unuia dintre asociati, acesta din urma are dreptul la restituirea contra"alorii aportului la

capitalul social, e"aluat o%icial la data respecti"a, dupa deducerea e"entualelor creante ale societatii din contra"aloarea aportului mai sus mentionat. 6.3.!sociatii "or decide ulterior, in conditiile le'ii si ale pre$entului act constituti", cu pri"ire la majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa ca$. 6.6.!sociatii se obli'a sa mentina o "aloare neta minima a capitalului, in con%ormitate cu pre"ederile le'ii aplicabile societatilor ce des%asoara acti"itati in domeniul circulatiei bunurilor incluse in obiectul de acti"itate. ).APORTURILE ASOCIATILOR 7.) _________ subscrie ______ !"#$ %&' "le, in "aloare totala de ________ le , repre$entind _______* din capitalul social. __________ subscrie _____ !"#$ %&' "le, in "aloare totala de _____ lei, repre$entind ___ * din capitalul social. 7.,. articiparea asociatilor la bene%icii si pierderi se determina in raport cu numarul si "aloarea partilor sociale detinute, con%orm le'ii. 7.(.Orice modi%icare ulterioara a ratei de sc#imb "alutar (sau a leului) nu "a a%ecta "arsamintele deja e%ectuate si nu poate duce la modi%icarea procentelor participarii asociatilor la capitalul social al societatii. 7.2.!sociatii initiali si ulteriori sunt obli'ati sa depuna inte'ral aporturile subscrise, la data si in limitele unei asemenea subscriptii, in con%ormitate cu cerintele le'ii. +.PARTILE SOCIALE 8.).-etinerea de parti sociale implica de drept recunoasterea si insusirea pre"ederilor actului constituti"e al societatii, cu toate modi%icarile si completarile ulterioare. 8.,. artile sociale sunt e'ale ca "aloare si indi"i$ibile, con%erind asociatilor dreptul sa-si primeasca di"idendele. 8.(.Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale catre terti se %ace cu acordul asociatilor si cu respectarea dreptului de preemtiune, precum si a conditiilor de %ond si de %orma, pre"a$ute de le'e. 8.2.In ca$ de deces al unui asociat, partile sociale se transmit prin mostenire le'ala sau testamentara, potri"it le'ii. 8.3.9iecare parte sociala da dreptul asociatilor la un "ot in adunarile societatii. ,.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL *.).Capitalul social poate %i mjaorat in ba$a #otar0rii !dunarii 'enerale, prin admiterea de noi asociati, prin includerea de re$er"e sau pro%ituri cu"enite asociatilor, e%ectuarea de noi aporturi de capital in numerar si/sau in natura, acestea din urma %iind e"aluate de catre e5perti sau prin alte modalitati le'ale. *.,.Majorarea capitalului social se "a reali$a con%orm procedurii pre"a$ute de le'e. 1(.REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL )+.).Capitalul social poate %i redus in ba$a #otar0rii !dunarii 'enerale a asociatilor, cu conditia de a nu depasi limita minima pre"a$uta de le'e.Intr-un asemenea ca$, se "or arata moti"ele pentru care se %ace reducerea si procedeul care "a %i utili$at pentru e%ectuarea ei. 3

)+.,.:otar0rea de reducere a capitalului social de"ine operanta numai dupa e5pirarea termenelor le'ale. CAPITOLUL III-DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR 11.DREPTURILE SI OBLI-ATIILE DECUR-AND DIN PARTILE SOCIALE )).).Societatea "a tine e"identa partilor sociale intr-un re'istru ce se pastrea$a la sediul societatii. )).,.!dministratorul "a elibera, la cerere, un certi%icat constatator al drepturilor asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca acesta nu poate ser"i ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii. )).(.9iecare parte sociala subscrisa si "arsata con%era posesorului ei un drept proportional e'al, potri"it cu numarul partilor sociale e5istente, drept de "ot in !dunarea 'enerala, participarea la pro%it sau la acti"ul social, precum si alte drepturi pre"a$ute in !ctul constituti"e. 12.DREPTURILE SI OBLI-ATIILE DECUR-AND DIN E.ERCITAREA DREPTULUI DE VOT ),.).:otar0rile pri"ind or'ani$area si %unctionarea societatii "or %i luate in !dunarea 'enerala, cu majoritatea absoluta a "oturilor. ),.,. entru #otar0rile pri"ind modi%icarea !ctului constituti"e al societatii este necesar "otul tuturor asociatilor. 13.OBLI-ATIA DE VARSAMANT )(.).9iecare asociat este obli'at sa "erse cota sa de participare la capitalul social, in stricta con%ormitate cu dispo$itiile le'ii si ale pre$entului !ct constituti". 14.RASPUNDEREA ASOCIATILOR )2.).!sociatii raspund numai in limitele partilor sociale, obli'atiile societatii %iind 'arantate cu patrimonial ei social. )2.,. atrimoniul societatii nu poate %i 're"at de datorii, obli'atiile societatii %iind 'arantate cu capitalul ei social. )2.(.;n creditor al unui asociat poate %ormula pretentii numai asupra partii din bene%icial societatii, care I se "a reparti$a acestuia de !dunarea 'enerala sau asupra cotei-parti cu"enite la e5cluderea sau retra'erea acestuia ori la lic#idarea societatii, con%orm pre"ederilor !ctului constituti". CAPITOLUL IV-CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 15.ADUNAREA -ENERALA A ASOCIATILOR )3.).Or'anul suprem de conducere a societatii este !dunarea 'enerala a asociatilor, care "a %i constituita si "a %unctiona in con%ormitate cu pre"ederile &e'ii nr.()/)**+, republicata, si ale pre$entului !ct constituti". )3.,.!dunarea 'enerala a asociatilor se con"oaca, la sediul social al societatii, cel putin o data pe an sau de c0te ori este necesar. )3.(.!dunarea asociatilor are urmatoarele obli'atii : a.sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca reparti$area bene%iciului net. 4

b.sa desemne$e pe administratori si cen$ori, sa-I re"oce si sa le dea descarcare de acti"itatea lor. c.sa decida urmarirea administratorilor si cen$orilor pentru daunele pricinuite societatii, desemn0nd si persoana insarcinata sa o e5ercite. d.sa modi%ice actul constituti". 16.CONVOCAREA ADUNARII -ENERALE )6.).Obli'atia con"ocarii !dunarii 'enerale re"ine administratorului. )6.,.;n asociat sau un numar de asociati, ce repre$inta cel putin )/2 din capitalul social, "or putea cere con"ocarea !dunarii 'enerale, arat0nd scopul acestei con"ocari. )6.(.Con"ocarea adunarii se %ace prin publicitate cu cel putin )+ $ile inainte de $iua %i5ate pentru tinerea acesteia, arat0ndu-se ordinea de $i. 1).CONDITII DE VALIDITATE )7.).!dunarile 'enerale sunt "alabil constituite daca asociatii pre$enti la prima con"ocare detin cel putin (/2 din capitalul social, iar la o a doua con"ocare detin )/, din capital. )7.,.-eci$iile !dunarii 'enerale luate in conditiile le'ii, ale !ctului constituti" "or %i obli'atorii si pentru asociatii absenti sau repre$entati, precum si pentru cei care au "otat impotri"a #otar0rilor luate. 1+.ADMINISTRAREA SOCIETATII )8.).Conducerea operati"a a societatii este asi'urata de administrator care este si presedintele societatii, calitate in care : -coordonea$a intrea'a acti"itate a societatii. -asi'ura repre$entarea acesteia in raporturile cu tertii. -impreuna sau separate de administratorul dele'ate an'ajea$a patrimonial societatea in limitele pre"a$ute de le'e, de !ctul constituti". -are drept de semnatura in banca. )8., !dministratorul societati este domnul ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ... ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............ la data de ..........., CN ......................... pe perioada nelimitata / sau 1111ani . CAPITOLUL V/ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII 1,.E.ERCITIUL ECONOMICO/FINANCIAR )*.).45ercitiul economico-%inanciar incepe la ) ianuarie si se inc#eie la data de () decembrie a %iecarui an. )*.,. rimul e5ercitiu economico-%inanciar incepe la data <nmatricul0rii societatii in /e'istrul Comertului. 2(.PERSONALUL SOCIETATII 5

,+.).Sc#ema de or'ani$are si de personal se aproba de !dunarea 'enerala a asociatilor. ,+.,.!n'ajarea personalului societatii se %ace de catre administratori pe ba$a contractelor indi"iduale de munca si a altor acte juridice pre"a$ute de le'e. ,+.(. lata salariilor personalului societatii-inclusi" a salariilor stabilite pentru administratori-,precum si a celorlalte drepturi salariale se "a %ace potri"it le'islatiei in "i'oare. ,+.2.Cuantumul salariilor administratorilor se stabileste de catre !dunarea 'enerala, iar cel al restului de personal, de catre Consiliul de administratie. 21.CONTURILE SOCIETATII ,).).Conturile societatii, at0t in lei, c0t si cele in "aluta, se "or desc#ide la bancile autori$ate din /om0nia. ,).,.!limentarea conturilor se %ace din aportul la capitalul social subscris, din incasarile societatii, din imprumut, credite, precum si din alte surse, potri"it le'ii. 22.EVIDENTA CONTABILA ,,.).4"identa contbila a societatii, inclusi"e bilantul contabil si contul de pro%it si pierderi, se "or tine in lei si in limba rom0na. ,,.,.=aluta con"ertibila se "a e"idential distinct la inre'istrarea si e"identa acesteia in lei se "a e%ectua la cursul de re%erinta a BN/, la data e%ectuarii operatiunii. ,,.(.Orice operatiune patrimoniala se consemnea$a in momentul e%ectuarii ei, in inscrisuri care "or sta la ba$a inre'istrarilor in contabilitate, dob0ndind ast%el calitatea de documente justi%icati"e. ,,.2.4"identa contabila se or'ani$ea$a si se conduce potri"it le'ii si normelor metodolo'ice elaborate de Ministerul 9inantelor. ,,.3.Bilantul contabil, contul de pro%it si pierderi si raportul de 'estiune se "or intocmi in mod obli'atoriu annual, precum si in situatia lic#idarii societatii. !cestea sunt supuse aprobarii !dunarii 'enerale, dupa care se publica in Monitorul O%icial al /om0niei. 23.CALCULAREA SI REPARTI0AREA PROFITULUI ,(.). ro%itul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de !dunarea 'enerala a asociatilor. ,(.,.!dunarea 'enerala poate stabili cota-parte din pro%it pentru constituirea de %onduri pentru de$"oltare, in"estitii,, reparatii capitale si alte %onduri pre"a$ut de le'e. ,(.(. ro%itul re$ultat constituie ba$a de calcul pentru stabilirea impo$itului datorat bu'etului de stat. ,(.2.-upa deducerea impo$itului le'al datorat bu'etului de stat, pro%itul reali$at se stbileste pe cote-parti,sub %orma di"idendelor ce se platesc %iecarui asociat proportional cu aportul %iecaruia la capitalul social si cu acti"itatea %iecaruia in cadrul societatii, in ba$a #otar<rilor !dunarii 'enerale in acest sens. ,(.3.In ca$ul in care societatea inre'istrea$a pierderi, asociatii sunt obli'ate sa anali$e$e cau$ele si sa ia masurile ce se impun.. CAPITOLUL VI/CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII 24.CONTROLUL ASOCIATILOR 6

,2.).Oricare dintre asociati are dreptul de a "eri%ica situatia %inanciara a societatii, de a cere si a primi date pri"ind situatia patrimoniului, a "eniturilor si a pierderilor, si orice alte date le'ate de acti"itatea sociala si au acces la documentele acesteia. ,2.,. entru e%ectuarea unor operatii de "eri%icare si certi%icare a bilanturilor si a altor operatiuni %inanciar-contabile si de tre$orerie, asociatii care detin cel putin 3+ > din capitalul social au dreptul de a cere %olosirea ser"iciilor unei societati speciali$ate sau ale unor e5perti contabili autori$ati. 25.COMISIA DE CEN0ORI ,3.).?estionarea societatii poate %i controlata de o comisie din cel putin ( cen$ori care trebuie sa depuna o 'arantie e'ala cu )/( din 'arantia stabilita pentru administratori. ?arantia ram0ne in casa societatii si "a %i restituita cen$orului doar daca !dunarea 'enerala "a recti%ica acti"itatea des%asurata pe parcursul e5ercitiului. ,3.,.Cen$orii se reunesc la sediul social, daca nu au stabilit un alt loc si pot lucra indi"idual sau colecti". !supra raporturilor ce "or %i pre$entate !dunarii 'enerale "or conlucra toti cen$orii,iar in ca$ul neconcordantelor, se "or intocmi rapoarte separate. ,3.(.Intrunirile comisiei de cen$ori sunt con"ocate de oricare dintre cen$ori, de asociatii care detin cel putin 3+> din capitalul social. 26.ATRIBUTIILE COMISIEI DE CEN0ORI SI RESPONSABILITATEA CEN0ORILOR ,6.).Comisia de cen$ori are urmatoarele atributii : a.pe perioada e5ercitiului %inanciar supra"e'#ea$a 'estiunea societatii, are drept de control asupra e"identei societatii, a modului in care sunt %olosite mijloacele %i5e, circulante si %ondurile banesti, titlurile de "aloare ale societatii, intocmind si pre$ent0nd presedintelui Consiliului de administratie si !dunarii 'enerale rapoarte pri"ind obser"atiile %acute si e"entualele propuneri. b.la inc#iderea e5ercitiului %inanciar, "eri%ica daca bilantul si contul de pro%it si pierderi sunt le'al elaborate si in concordanta cu re'istrele, daca acestea sunt tinute re'ulamentar si daca e"aluarea patrimoniului a %ost %acuta con%orm normelor stabilite pentru elaborarea bilantului, pre$ent0nd un raport scris in care speci%ica obser"atiile %acute si propunerile pri"ind modi%icarea sau aprobarea bilantului contabil si a contului de pro%it si pierderi. c.poate cere con"ocarea !dunarii 'enerale, in ca$ul in care aceasta nu este con"ocata de resedintele Consiliului de administratie sau c0nd se i"esc situatii ce necesita o re$ol"are ur'enta. d.controlea$a daca dispo$itiile le'ale ale actului constituti" si ale !dunarii 'enerale sunt respectate de catre administrtori sau de catre lic#idatori. e.indeplineste orice alte atributii pre"a$ute de le'e, de actul constituti" sau de #otar0rile !dunarii 'enerale a asociatilor. ,6.,.Cen$orii raspund in %ata societatii con%orm le'ii, put0nd %i re"ocati sau suspendati de !dunarea 'enerala. CAPITOLUL VII/MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII SI E.CLUDEREA ASOCIATILOR 2).MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII ,7).!dunarea 'enerala a asociatilor poate #otar0 trans%ormarea %ormei juridice a societatii.

,7.,.Modi%icarea %ormei juridice a societatii de"ine opo$abila tertilor numai dupa indeplinirea %ormalitatilor de autenti%icare, autori$are, publicitate, inmatriculare si inre'istrare, cerute de le'e la in%iintare. 2+.E.CLUDEREA ASOCIATILOR ,8.). oate %i e5clus din societate : a.asociatul care a de"enit e'almente incapabil. b.asociatul care nu-si indeplineste obli'atiile potri"it pre$entului !ct constituti" sau in ca$ul in care actionea$a impotri"a intereselor societatii. c.asociatul care nu-si e%ectuea$a aportul la care s-a obli'at. d.asociatul administrator care comite %raude in dauna societatii sau se ser"este de semnatura asociatilor sau de capitalul social in %olosul lui sau al altora. ,8.,.45cluderea se cere instantei judecatoresti de oricare asociat sau de !dunarea 'enerala dupa ram0nerea sa de%initi"e, urm0nd a %i publicata in Monitorul O%icial, inmatriculata in /e'istrul Comertului si inre'istrata la -irectia ?enerala a 9inantelor ublice. ,8.(.!sociatul e5clus, pe de o parte, raspunde de pierderi, iar pe de alta parte, are dreptul si la pro%it p0na in $iua e5cluderii sale, dar nu "ca %i indrituit sa solicite re'ulari$area lor %inanciara p0na ce acestea nu "or %i reparti$ate con%orm clau$elor pre$entului !ct constituti". ,8.2.!sociatul e5clus are dreptul la restituirea contra"alorii aportului sau la capitalul social, e"aluat o%%icial la data respecti"e, dupa deducerea e"entualelor creante ale societatii din contra"aloarea aportului mai sus mentionat. CAPITOLUL VIII/DI0OLVAREA SI LIC1IDAREA SOCIETATII 2,.DI0OLVAREA SOCIETATII ,*.).!u ca e%ect di$ol"area societatii si dau dreptul %iecarui asociat sa ceara desc#iderea procedurii lic#idarii acesteia urmatoarele : a.trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. b.imposibilitatea reali$arii obiectului de acti"itate al societatii sau reali$area acestuia. c.declararea nulitatii societatii. d.#otar0rea !dunarii 'enerale. e.#otar0rea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru moti"e temeinice. %.%alimentul societatii. '.in orice alte situatii, prin #otar0rea !dunarii 'enerale a asociatilor, luata cu unanimitate de "oturi. CAPITOLUL IX-SOLUTIONAREA DIFERENDELOR 3(.COMPENTENTA DE SOLUTIONARE (+.).@oate liti'iile inter"enite in le'atura cu interpretarea sau e5ecutarea pre$entului !ct constituti" "or %i solutionate de catre parti pe cale amiabila. (+.,.In ca$ul in care nu este posibila re$ol"area liti'iilor pe cale amiabila, partile se "or adresa instantelor judecatoresti competente. CAPITOLUL X-CLAUZE FINALE ().). re"ederile pre$entului !ct constituti" se completea$a cu orice alte dispo$itii le'ale aplicabile societatilor comerciale. 8

().,. re$entul !ct constituti" intra in "i'oare dupa inmatricularea sa in /e'istrul Comertului. ().(. re$entul !ct constituti" s-a inc#eiat asta$i 111111111111, in 2 ( patru ) e5emplare ori'inale, din care s-au eliberat partilor ( ( trei ) e5emplare.

ASOCIATI, ________________________________________________________