Sunteți pe pagina 1din 25

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

MODULUL

AUDITURILE CALIT

II

CUPRINS
INTRODUCERE Obiective Organizarea sarcinilor de lucru Recomand ri bibliografice DEFINIREA, SCOPUL I CLASIFICAREA AUDITURILOR CALIT II Exemplu ilustrativ 1 Activitatea 1 AUDITUL CALIT II PRODUSULUI, PROCESULUI I SISTEMULUI CALIT II Activitatea 2 Exemplu ilustrativ 2 REZUMAT Rezultate a teptate Puncte cheie TEST DE AUTOEVALUARE 2 2 2 2 3 9 9 10 15 19 20 20 21 22

Lec ia 1

Lec ia 2

Pagina 1 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

INTRODUCERE

Obiective

Practica auditului calit ii, ca succesor al auditului financiar, s-a extins datorit cerin elor de asigurare a calit ii impuse furnizorilor de consumatori, precum i n scopul eval rii ac iunilor corective necesare pentru eliminarea deficien elor, a posibilit ilor de mbun t ire a sistemului de management al calit ii, a proceselor sale, a produselor i serviciilor pe care le realizeaz . Totodat , trecerea unui num r tot mai mare de organiza ii prin procesul de certificare a sistemului calit ii, a f cut ca auditul s capete valen e noi, impunndu-se ca principal metod de verificare a conformit ii sistemului de management al calit ii cu standardul de referin . n cadrul acestui modul se vor ar ta principalele tipuri de audituri ale calit ii. Obiectivele acestui modul sunt: S defineasc auditul calit ii i s arate tipurile de audituri ale calit ii dup diferite criterii de clasificare; S prezinte n termeni generali auditul calit ii produsului, procesului i sistemului calit ii.

Organizarea sarcinilor de lucru


Parcurge i cele 4 lec ii ale modulului de studiu. La fiecare lec ie urm ri i exemplele ilustrative i efectua i activit ile cerute. Fixa i principalele idei ale modului de studiu prezentate n rezumat. Completa i testul de autoevaluare. La fiecare sarcin ave i indicat timpul de lucru. Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului este de 120 minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea activit ilor este de 40 minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevalure este de 40 minute.

Recomand ri bibliografice suplimentare


Pentru o detaliere suplimentar a aspectelor prezentate n acest modul pute i parcurge lucr rile [1] Martinescu I., Martinescu D. Auditul sistemelor de management. Editura Lux Libris, Bra ov, 2006. [2] Moldovan, L. Auditul calit ii. Editura Universit ii Petru Maior din Trgu-Mure , 2002. [3] Roncea, C. Auditul sistemului calit ii. Editura Class, Bucure ti, 1998.
Pagina 2 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

LEC IA 1

DEFINIREA, SCOPUL I CLASIFICAREA AUDITURILOR CALIT II

DEFINIREA AUDITURILOR CALIT

II

Termenul de audit provine de la latinescul audio, care n limba latin nseamn a asculta. n evul mediu termenul era utilizat n domeniul juridic cu sensul de a asculta p r ile implicate ntr-un proces. Ulterior termenul a fost extins i n domeniul reviziilor contabile, pentru verificarea conturilor financiare de c tre exper i. Dic ionarele indigene definesc no iunea de audit ca fiind o verificare, revizie a conturilor, sau o revizie contabil . CONCLUZIE n domeniul managementului calit ii, no iunea de audit semnific o examinare a calit ii produselor, serviciilor, proceselor unei ntreprinderi sau a sistemelor calit ii n ansamblu.

Pagina 3 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

O defini ie a auditului sistemului calit ii este prezentat specialitate:

n literatura de

Auditul sistemului calit ii este o studiere i analiz independent i metodic a unuia sau mai multor elemente ale unui sistem, a oper rii lor, a conformit ii cu standardele, a rezultatelor i eficien ei, f cute n scopul mbun t irii. Standardul ISO 9000, Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular, define te: Auditul calit ii este un proces sistematic, independent i documentat n scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura n care sunt ndeplinite criteriile de audit. Dovezile de audit sunt nregistr ri, enun area faptelor sau alte informa ii care sunt relevante n raport cu criteriile de audit i verificabile. Criteriile de audit sunt un ansamblu de politici, proceduri sau cerin e utilizate ca o referin .

CONCLUZIE Din analiza defini iei se remarc c auditul calit ii constituie o examinare sistematic , planificat n raport cu o activitate examinat , condus i executat de persoane care nu au responsabilit i directe n compartimentele auditate. Auditul nu constituie numai o activitate de inspec ie sau supraveghere a calit ii n vederea inerii sub control a unui proces sau produs, el nglobeaz evalu rile activit ilor de men inere sub control a proceselor, constituind un instrument de conducere prin care este confirmat i evaluat func ionalitatea i eficien a sistemului calit ii, fiind identificate domeniile n care este nevoie de corec ii sau de mbun t iri. Auditul calit ii constituie un instrument esen ial al managementului, pentru realizarea obiectivelor organiza iei n domeniul calit ii, scopul s u principal fiind de evaluare a ac iunilor corective, necesare pentru eliminarea deficien elor i eviden ierea posibilit ilor de mbun t ire a sistemului calit ii organiza iei, a proceselor i a produselor pe care le realizeaz , n vederea certific rii sistemului calit ii n raport cu standardele interna ionale aplicate n acest domeniu. Pe de alt parte, certificarea sistemelor calit ii, presupune efectuarea unor audituri ale sistemelor calit ii n raport cu standardele interna ionale aplicate n acest domeniu. Auditul calit ii este efectuat de persoane numite auditori. Acestea trebuie s aib calificarea necesar i s fie autorizate pentru a efectua anumite audituri ale calit ii, pentru care sunt solicita i de organiza ie.
Pagina 4 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Auditul calit ii se efectueaz n baza unor documenta ii, cum ar fi: proceduri, chestionare, nregistr ri, de aceea constituie un ansamblu de activit i documentate. Concluziile auditului se stabilesc numai n baza informa iilor documentate, care se refer la calitate i care pot fi verificate, fiind neglijate alte tipuri de informa ii care pot duce la aprecieri subiective. Auditul calit ii are ca obiect de evaluare: sistemul calit ii n ansamblu sau elemente ale acestuia, n vederea certific rii sistemului calit ii, procesele organiza iei, rezultatele proceselor (produse, servicii). Din aceste considerente se deosebesc urm toarele tipuri de audit: audit de sistem, audit de proces, audit de produs. Evaluarea se realizeaz n raport cu dispozi iile prestabilite (standarde aplicabile, manualul calit ii, proceduri, instruc iuni, specifica ii tehnice, etc.), pentru a stabili n ce m sur acestea sunt respectate. Auditul nu presupune numai stabilirea acestor coresponden e, ci urm re te evaluarea eficacit ii dispozi iilor n realizarea obiectivelor propuse n domeniul calit ii. Auditul nu constituie doar o activitate de supraveghere a calit ii sau o simpl activitate de inere sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs. CONCLUZIE n baza rezultatelor auditului sunt definite ac iunile corective necesare, care au n vedere identificarea i eliminarea cauzelor neconformit ilor constatate, n scopul prevenirii repet rii lor. Ac iunile corective constau n modific ri ale procedurilor sau ale sistemului calit ii, cu efect direct asupra mbun t irii calit ii n fiecare din etapele de via ale produsului. Eficacitatea auditurilor calit ii depinde n mare m sur de competen a i experien a auditorilor. Auditorul n domeniul calit ii este o persoan care are calificarea necesar i este autorizat s efectueze anumite audituri ale calit ii. SCOPUL AUDITULUI CALIT II

Organiza iile efectueaz audituri periodice pentru a constata dac produsele n curs de fabrica ie, sau cele noi, corespund cerin elor specificate, precum i pentru a evalua n ce m sur produsele sunt inute sub control. Auditurile mai pot fi efectuate pentru a evalua sistemul calit ii ntreprinderii, n raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface n mod constant cerin ele prestabilite. Auditul calit ii mai constituie un instrument de identificare a punctelor critice din cadrul organiza iei n vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, precum i supravegherea aplic rii m surilor corective stabilite. n baza rapoartelor de audit sunt fundamentate ac iunile de mbun t ire a calit ii sistemului calit ii organiza iei, proceselor i produselor.

Pagina 5 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

n urma unor procese de audit ri succesive i aplicarea m surilor corective aferente, se poate ajunge la mic orarea continu a abaterilor i implicit la cre terea gradului de satisfacere a cerin elor (Fig.1.1).

G
G1 G2 AC1 AC2

NC

G - gradul de satisfacere a cerin elor; T - timpul; NC - nivelul critic; G1 - varia ia gradului de satisfacere a cerin elor nainte de aplicarea m surilor de mbun t ire; G2 - varia ia gradului de satisfacere a cerin elor dup aplicarea m surilor de mbun t ire; AC1, AC2, AC3, - audituri ale calit ii

T G

AC1

AC2

AC3

Abateri evitate

Abateri evitate

Figura 1.1: Eficien a audit rilor succesive i aplic rii m surilor corective CONCLUZIE Sintetiznd cele prezentate, se poate concluziona c auditurile calit ii sunt efectuate n urm toarele scopuri principale: Evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor proceselor (produse, servicii) n raport cu documenta ia de referin (standarde, instruc iuni, specifica ii tehnice, alte acte normative); Evaluarea conformit ii sistemului calit ii organiza iei sau a unor elemente ale sistemului calit ii cu cerin ele specificate;
Pagina 6 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Evaluarea eficacit ii sistemului calit ii organiza iei privind realizarea obiectivelor stabilite; Identificarea punctelor critice ale sistemului calit ii, ca surse ale neconformit ilor; Ini ierea m surilor corective i de mbun t ire referitoare la procese i rezultatele acestor procese (produse, servicii); Urm rirea aplic rii m surilor corective i de mbun t ire stabilite.

CLASIFICAREA AUDITURILOR CALIT

II

Auditurile calit ii pot fi efectuate n scopuri interne sau externe. n mod corespunz tor se deosebesc audituri interne sau externe ale calit ii (Fig.1.2).

Audituri ale calit ii

Audituri interne (prim parte)

Audituri externe

Audituri secund parte

Audituri ter parte

Figura 1.2: Tipuri de audituri ale calit ii, n func ie de scopul lor n tabelul 1.1 sunt prezentate principalele tipuri de audituri ale calit ii, clasificarea acestora i o scurt caracterizare. n cadrul clasific ri prezentate mai pot exista i alte tipuri de audit care poart denumiri specifice dup scopul n care sunt efectuate. Spre exemplu: audit de preevaluare sau preaudit, este un audit ter parte efectuat naintea auditului de certificare de c tre organismul de certificare; audit de certificare, este un audit ter parte efectuat n scopul certific rii organiza iei de c tre organismul de certificare; audit de supraveghere, prin care se verific dac se asigur respectarea cerin elor stabilite i care se efectueaz periodic de c tre organismul de certificare (n vederea men inerii certific rii pe durata de valabilitate a
Pagina 7 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

contractului de certificare este audit ter parte) sau client (n conformitate cu clauzele contractuale este audit secund parte). Tabelul 1.1: Tipuri de audituri ale calit ii, n func ie de scopul lor Tip Intern Clasificare Prim parte Secund parte Audit Extern Ter parte Caracterizare Sunt efectuate de organiza ia ns i n vederea evalu rii ac iunilor corective sau de mbun t ire necesare, n cadrul propriei organiza ii. Sunt efectuate de clien i ai organiza iei prin auditori Obiectivul principal l proprii, n scopul evalu rii sistemului calit ii acestuia. constituie ob inerea de dovezi privind capacitatea organiza iei de a asigura Sunt efectuate de un calitatea cerut . organism neutru, la cererea Sunt efectuate i n organiza iei care dore te vederea men inerii unei auditarea sistemului rela ii contractuale de calit ii, sau la cererea unei furnizare produse sau al alte p r i (client al certific rii sistemului organiza iei sau un calit ii organiza iei. organism independent).

Din alt punct de vedere prin auditurile calit ii sunt evaluate sistemele calit ii organiza iilor, procesele din cadrul organiza iilor sau produsele/serviciile acestora. n func ie de obiectul lor, auditurile calit ii sunt de trei feluri (Fig.1.3): auditul calit ii produsului/serviciului; auditul calit ii procesului; auditul sistemului calit ii.

Audituri ale calit ii

Auditul calit ii produsului/serviciului

Auditul calit ii procesului

Auditul sistemului calit ii

Figura 1.3: Tipuri de audituri ale calit ii, n func ie de obiectul lor

Pagina 8 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Cazurile prezentate anterior nu epuizeaz situa iile n care se pot efectua audituri. n func ie de interesele de afaceri organiza iile pot decide singure efectuarea unui audit al calit ii, a a cum este prezentat n exemplul urm tor.

EXEMPLU ILUSTRATIV 1: efectuarea auditului calit ii

Situa ii n care se recomand

a) Actualizarea sistemului de management al calit ii la schimb rile intervenite datorit : - progreselor tehnice i tehnologice; - schimb rilor intervenite n structura organiza iei prin extinderea obiectului de activitate; - modificarea standardului de referin . b) Modificarea obiectivelor organiza iei: - lansarea pe pia a unor produse noi; - orientarea desfacerii c tre noi segmente de pia . c) Preg tirea unui plan de mbun t ire a calit ii, avnd ca obiectiv, de exemplu, p trunderea pe noi pie e ca urmare a cre terii calit ii produselor livrate. d) Extinderea rela iilor comerciale, de exemplu n cazul dezvolt rii exportului etc.

Activitatea 1 Timp de lucru: 20 minute Aprecia i la locul dumneavoastr de munc unde este util efectuarea de audituri ale calit ii. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 9 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

LEC IA 2

AUDITUL CALIT II PRODUSULUI, PROCESULUI I SISTEMULUI CALIT II

AUDITUL CALIT

II PRODUSULUI

Auditul calit ii produsului serve te la evaluarea conformit ii caracteristicilor de calitate ale unui produs finit sau n curs de fabrica ie (componente, subansamble) cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specificate n documentele de referin (standarde, normative, specifica ii tehnice, etc.). n cursul auditului calit ii produsului sunt verificate i documentele de referin pentru a se vedea dac acestea sunt adecvate obiectivelor stabilite n domeniul calit ii produselor. n vederea efectu rii calit ii produsului se iau n considerare procedurile sistemului calit ii, specifica ia produsului, caietul de sarcini, documentele de fabrica ie, mijloacele de fabrica ie, mijloacele de inspec ie folosite la fabrica ia produsului. Frecven a auditurilor calit ii produselor este cuprins n planurile calit ii, acestea fiind programate de serviciul de asigurare a calit ii din cadrul organiza iei. n cazul produselor reclamate de beneficiari, se pot efectua audituri de fiecare dat cnd se consider necesar, pentru a stabili m surile corective necesare n vederea elimin rii neconformit ilor. n figura 1.4 sunt prezentate etapele parcurse n cursul auditului calit ii produslui.
Pagina 10 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii


Auditul calit ii produsului Examinarea produsului n raport cu: Caietul de sarcini Specifica ia produsului

Examinarea produsului n rela ie cu: Mediul Materialul prelucrat Elaborare Raport de audit
-Analiza neconformit ilor;

-Analiza cauzelor neconformit ilor.

Stabilire m suri corective Supravegherea aplic rii m surilor corective

Figura 1.4: Etapele efectu rii auditului produsului Auditul calit ii produsului se efectueaz n urm toarele etape: Se examineaz produsul n raport cu documentele de referin , procesele implicate n realizarea produsului i cu materiile prime, materialele, subansamblele folosite la fabrica ia sa; Se elaboreaz raportul de audit, n care se specific neconformit ile constatate; Se analizeaz neconformit ile i cauzele care le-au produs; Se stabilesc m surile corective i de mbun t ire necesare fabrica iei produsului; Se supravegheaz aplicarea m surilor corective i de mbun t ire stabilite. AUDITUL CALIT II PROCESULUI

Auditul calit ii procesului serve te la evaluarea conformit ii unui proces (de fabrica ie, de proiectare, administrativ, etc.) n raport cu cerin ele clientului sau n raport cu cerin ele specificate n documentele de referin (standarde, proceduri i instruc iuni de lucru, specifica ii tehnice ale produselor realizate prin procesul respectiv, etc.). Sunt inspectate documentele de referin , pentru a stabili dac sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor de calitate preconizate, referitoare la
Pagina 11 M1.AC

CONCLUZIE

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

procesul auditat. Documentele de referin avute n vedere sunt procedurile corespunz toare ale sistemului calit ii, documentele referitoare la desf urarea, supravegherea i inspec ia procesului respectiv, care sunt cuprinse n manualele de proceduri, instruc iunile de lucru, formulare, nregistr ri, documente, c r i, dosare, etc. n figura 1.5 sunt prezentate etapele parcurse n cursul auditului calit ii procesului. Auditul calit ii procesului

Examinare

Documente de referin Echipamente (ma ini, instala ii) Echipamente de inspec ii Materii prime, materiale, subansamble Produse

Elaborare

Date referitoare la calitate Liste de verificare Raport de examinare Raport de audit Analize

Stabilire m suri corective pentru:

Dezvoltarea produsului Echipamente Planificarea fabrica iei Desf urarea procesului Aprovizionare

Supraveghere

M suri corective

Figura 1.5: Etapele efectu rii auditului procesului Un alt obiectiv al auditului calit ii l constituie eficacitatea m surilor de asigurare a calit ii, referitoare la procesul n cauz , n vederea stabilirii m surilor corective i de mbun t ire necesare realiz rii procesului la parametrii calitativi adecva i.
Pagina 12 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Frecven a auditurilor de proces este de cel pu in o dat pe an, pentru toate procesele organiza iei, prioritate avnd procesele complexe, care au un num r mare de componente intermediare, sau care au anumite particularit i tehnologice. Auditul calit ii procesului se efectueaz n urm toarele etape: Se examineaz toate elementele relevante pentru calitatea procesului auditat; Se elaboreaz documente intermediare, care prezint rezultatele examin rii elementelor men ionate anterior (raport de examinare, liste de verificare, etc.); Se elaboreaz raportul de audit cu specificarea exact a neconformit ilor constatate; Se analizeaz neconformit ile i cauzele acestora; Se stabilesc m surile corective i de mbun t ire necesare mbun t irii calit ii procesului: Modificarea structurii procesului de fabrica ie, Schimbarea utilajelor i a echipamentelor utilizate n cadrul procesului respectiv, Revizuirea anumitor faze ale desf ur rii procesului de fabrica ie, mbun t irea planific rii fabrica iei, mbun t irea metodologiei de asigurare a calit ii materiilor prime, subansamblelor aprovizionate; Se supravegheaz aplicarea m surilor corective i de mbun t ire stabilite. AUDITUL SISTEMULUI CALIT II

CONCLUZIE

Auditul sistemului calit ii se poate realiza n scopuri interne sau externe organiza iei, n vederea evalu rii propriului sistem al calit ii n raport cu documenta ia de referin , sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface n permanen cerin ele prescrise. Evaluarea urm re te determinarea conformit ii elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate, n toate etapele realiz rii produselor, stabilindu-se ac iunile corective necesare pentru eliminarea neconformit ilor. Prin auditul sistemului calit ii organiza ia i propune, de asemenea, evaluarea eficacit ii acestui sistem i a documenta iei aferente, privind realizarea obiectivelor propuse n domeniul calit ii. n acest fel pot fi fundamentate mai bine m surile de mbun t ire a sistemului calit ii n ansamblu. La rndul lor, beneficiarii organiza iei pot hot r evaluarea sistemului calit ii unui furnizor, fie naintea stabilirii unor rela ii contractuale, fie pe parcursul derul rii contractului. Auditarea precontractual are ca obiectiv stabilirea gradului n care sistemul calit ii furnizorului satisface cerin ele de calitate, precum i punerea la punct a tuturor aspectelor contractului (termene de livrare care s poat fi respectate, elaborarea corespunz toare a comenzilor, etc.) n vederea elimin rii unor posibile divergen e pe parcursul derul rii contractului.
Pagina 13 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Auditarea sistemului calit ii furnizorului pe parcursul derul rii contractului, are ca obiectiv verificarea gradului n care acest sistem asigur n mod constant satisfacerea cerin elor contractuale referitoare la calitate. Auditarea sistemului calit ii poate fi cerut i de organisme independente, n afara rela iilor contractuale, n dou scopuri principale: a) pentru a determina dac sistemul calit ii permite inerea sub control a produselor furnizate de organiza ie astfel nct s fie satisf cute cerin ele reglementate (de exemplu n industria alimentar , industria farmaceutic , industria produselor cosmetice, etc.); b) pentru certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate.

CONCLUZIE Sintetiznd cele prezentate anterior, scopurile principale n care se efectueaz auditul sistemului calit ii sunt: determinarea gradului de conformitate a sistemului calit ii organiza iei cu cerin ele specificate n documentele de referin (standarde, normative, etc.), determinarea m surii n care sistemul calit ii ndepline te obiectivele stabilite n domeniul calit ii, mbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate, satisfacerea unor cerin e reglementate, pentru domenii particulare, certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. n cazul acestui tip de audit, se examineaz obiectivele sistemului calit ii, precizate n documenta ie (manualul calit ii, proceduri de sistem). Din aceste considerente se examineaz cerin ele standardelor care au fost utilizate la proiectarea sistemului i modul n care func ioneaz sistemul calit ii n raport cu aceste cerin e, mai exact gradul de punere n practic a ceea ce s-a inten ionat prin proiectarea sistemului calit ii. Sarcina cea mai dificil a auditorului const n evaluarea eficien ei sistemului calit ii, pornind de la dovezile obiective existente n organiza ie. Documentele n baza c rora se auditeaz sistemul calit ii organiza iei sunt: standarde referitoare la sistemul calit ii, manualul calit ii organiza iei, procedurile sistemului calit ii, procedurile opera ionale, proceduri de control, inspec ie, analize i ncerc ri, instruc iuni de lucru, formulare, nregistr ri ale calit ii, dosare, documente, specifica ii tehnice, proceduri referitoare la costurile calit ii, etc.
Pagina 14 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Activitatea 2 Timp de lucru: 20 minute Aprecia i la locul dumneavoastr de munc utilitatea efectua rii unui audit de sistem. Ave i implementat un sistem de maangement al calit ii ? Dac da, ce documente sunt disponibile pentru audit ? Dac nu ce documente ar trebui elaborate pentru a fi la dispozi ia auditorului ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prin evaluarea sistemului calit ii un auditor compar sistemul calit ii organiza iei cu ceea ce este prev zut n documenta ia sistemului calit ii, c utnd r spunsuri la analize legate de: 1. Existen a unui sistem documentat al calit ii. Pentru aceast analiz auditorul colecteaz dovezi obiective referitoare la politica calit ii organiza iei, organizarea sistemului calit ii, proceduri folosite, standardele de referin pentru sistemul calit ii, normative, legisla ie. 2. Implementarea sistemului calit ii n raport cu cerin ele specificate, are ca obiectiv stabilirea gradului n care sunt ndeplinite cerin ele din cadrul documenta iei calit ii. Aceasta presupune colectarea de dovezi obiective referitoare la modul de desf urare a activit ilor n cadrul organiza iei, atitudinea membrilor organiza iei fa de calitate, modul de p strare a nregistr rilor calit ii. 3. Func ionarea eficient a sistemului calit ii, are ca obiectiv evaluarea gradului n care acesta contribuie la prevenirea defectelor proceselor, produselor / serviciilor, cu alte cuvinte m sura n care sistemul ndepline te obiectivele din documenta ia calit ii. n toate aceste analize se folosesc dovezi obiective legate de: o Claritatea procedurilor sistemului calit ii; o nregistr rile analizelor efectuate de management, concluziile i programele de mbun t ire derulate, eficien a acestora; o Rapoarte de audit intern i extern, ac iuni corective ini iate n urma acestora i eficien a acestor ac iuni; o Gradul de respectare al termenelor planificate pentru furniz ri de produse; o Problemele ap rute cu subcontractan ii; o Num rul rebuturilor i modul de izolare i remediere al acestora; o Reclama ii ale clien ilor; o Num rul de defect ri i reclama ii legate de produsele n garan ie; o nregistr ri ale echipelor de service;
Pagina 15 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

o Analiza gradului de participare al personalului la implementarea sistemului calit ii, prin n elegerea corect a politicii calit ii organiza iei, precum i a rolului lor n ndeplinirea obiectivelor calit ii. n figura 1.6 sunt prezentate etapele parcurse n cursul auditului sistemului calit ii. Auditul sistemului calit ii
Planificarea Ini iere audit Obiectul auditului Frecven a auditului Examinare preliminar Planul de audit Preg tirea auditului Organizarea echipei de audit Stab. documentelor de lucru Efectuarea auditului edin a de deschidere Examinarea sist. calit ii edin e intermediare nregistrarea constat rilor edin a de ncheiere Raportare Raportul de audit Difuzare raport audit P strarea doc. auditului ncheierea auditului Urm rirea ac iunilor corective Culegerea dovezilor Observa iile auditorilor Analiza preliminar a documenta iei Vizit preliminar la auditat

Figura 1.6: Metodologia de desf urare a auditului sistemului calit ii


Pagina 16 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Auditul sistemului calit ii se efectueaz n urm toarele etape: Planificarea auditului presupune ini ierea auditului, stabilirea obiectului auditului, a frecven ei acestuia i examinarea preliminar prin analiza documenta iei i vizita preliminar la auditat. Preg tirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit i stabilirea documentelor de lucru care vor fi utilizate pe parcursul desf ur rii auditului. Efectuarea auditului presupune parcurgerea urm toarelor etape: edin a de deschidere, examinarea propriu-zis a elementelor sistemului calit ii, edin e intermediare, nregistrarea constat rilor i edin a de nchidere. Raportarea auditului are ca element central elaborarea principalului document cu care se finalizeaz auditul sistemului calit ii i anume raportul de audit. ncheierea auditului. Urm rirea implement rii ac iunilor corective, care revine organiza iei auditate.

CONCLUZIE

Sintetiznd metodologia de desf urare a auditului, prezentat n figura 1.7, se poate considera c auditul sistemului calit ii este divizat n patru etape principale, dintre care primele trei au loc cu ocazia fiec rui audit, iar cea de-a patra este op ional : 1. CONCLUZIE 2. 3. 4. Planificare-preg tire; Efectuare; Raportare; Verificare.

Sistematizarea principalelor activit i cuprinse n aceste etape, este redat n figura 1.7. Utilitatea auditului sistemului calit ii Efectuarea auditului sistemului calit ii are n vedere urm toarele obiective: o Determinarea gradului de conformitate a elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate n documentele de referin a calit ii organiza iei auditate (standardele calit ii, documenta ia calit ii, legisla ie etc.) Auditurile sistemului calit ii pot fi realizate n scopuri interne sau externe organiza iei, n vederea evalu rii propriului sistem al calit ii n raport cu un anumit standard, sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface n permanen cerin ele prescrise. Prin aceast evaluare se urm re te determinarea conformit ii sistemului calit ii cu cerin ele specificate, n toate etapele realiz rii produselor, stabilindu-se ac iunile corective necesare pentru eliminarea neconformit ilor.
Pagina 17 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Programarea auditului Informarea auditatului Selectarea auditorilor edin a de deschidere Colectarea informa iilor edin a de nchidere Redactarea raportului Preg tirea auditului

Transmiterea raportului

Ini ierea ac iunilor corective necesare

Verificarea adecvabilit ii ac iunilor corective Implementarea ac iunilor corective

Verificarea implement rii ac iunilor corective


NU NU

DA

Sunt cerute ac iuni corective suplimentare ?

Sunt ac iunile corective eficiente ?


DA

STOP

Figura 1.7: Activit ile cuprinse n auditul sistemului calit ii


Pagina 18 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

o Determinarea eficacit ii sistemului calit ii privind realizarea obiectivelor stabilite n documenta ia calit ii Auditul constituie un instrument prin care organiza ie poate evalua eficacitatea sistemului calit ii, precum i a documenta iei aferente, privind realizarea obiectivelor pe care i le-a propus n domeniul calit ii. o mbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate Avnd ca punct de plecare concluziile rapoartelor de audit, pot fi ini iate ac iuni de mbun t ire a sistemului calit ii n ansamblu, cu implica ii favorabile asupra desf ur rii tuturor activit ilor de management a calit ii. o Satisfacerea unor cerin e reglementate Evaluarea sistemului calit ii unei organiza ii subcontractante poate fi hot rt de c tre clien i, fie nainte de stabilirea unor rela ii contractuale, fie dup ncheierea contractului. Printr-o auditare precontractual se verific n ce m sur sistemul calit ii furnizorului permite satisfacerea unor cerin e privind calitatea produselor pe care le realizeaz . Cu ocazia unui astfel de audit se eviden iaz ac iunile de mbun t ire necesare pentru a asigura stabilirea judicioas a termenelor de livrare, astfel nct acestea s poat fi respectate. Prin efectuarea unui audit al sistemului calit ii subcontractantului, dup ncheierea contractului, se verific dac acest sistem asigur n mod constant satisfacerea cerin elor contractuale, referitoare la calitate. o Certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate Auditarea sistemului calit ii poate fi f cut de organisme independente, n dou scopuri principale, independent de rela iile contractuale ale organiza iei cu clien ii s i: - pentru a determina dac acest sistem permite inerea sub control a produselor furnizate de organiza ie, astfel nct s poat fi satisf cute cerin ele reglementate; - atunci cnd se dore te certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate, urmnd unul din standardele ISO 9000.

EXEMPLU ILUSTRATIV 2: Exemplele de programe de audit a) o serie de audituri interne care acoper ntregul sistem de management al calit ii al organiza iei pentru anul curent; b) auditurile de certificare/nregistrare i supraveghere efectuate de un organism de certificare de ter parte pentru un sistem de management de mediu n cadrul perioadei de timp convenit prin contract ntre organismul de certificare i client; c) audituri ale sistemului de management de secund parte ale poten ialilor furnizori de produse critice care urmeaz a fi efectuate n urm toarele 6 luni.
Pagina 19 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

REZUMAT

n LEC IA 1 am definit auditul calit ii care semnific o examinare a calit ii produselor, serviciilor, proceselor unei ntreprinderi sau a sistemelor calit ii n ansamblu. n baza rezultatelor auditului sunt definite ac iunile corective necesare, care au n vedere identificarea i eliminarea cauzelor neconformit ilor constatate, n scopul prevenirii repet rii lor. Scopurile principale ale afectu rii auditurilor sunt: evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor proceselor n raport cu documenta ia de referin ; evaluarea conformit ii sistemului calit ii organiza iei sau a unor elemente ale sistemului calit ii cu cerin ele specificate; evaluarea eficacit ii sistemului calit ii; identificarea punctelor critice ale sistemului calit ii; ini ierea i urm rirea aplic rii m surilor corective i de mbun t ire. Dup scopul lor auditurile pot fi: audituri interne i audituri externe (secund parte i ter parte). n func ie de obiectul lor auditurile pot fi: de produs, de proces, de sistem. n LEC IA 2 am prezentat elementele definitorii ale auditului de produs, auditului de proces i ale auditului de sistem. Auditul calit ii produsului serve te la evaluarea conformit ii caracteristicilor de calitate ale unui produs finit sau n curs de fabrica ie cu cerin ele clientului sau cu cerin ele specificate n documentele de referin . Auditul calit ii procesului serve te la evaluarea conformit ii unui proces n raport cu cerin ele clientului sau n raport cu cerin ele specificate n documentele de referin . Auditul sistemului calit ii se poate realiza n scopuri interne sau externe organiza iei, n vederea evalu rii propriului sistem al calit ii n raport cu documenta ia de referin , sau pentru a verifica dac acest sistem este implementat i satisface n permanen cerin ele prescrise. Dup studierea acestui modul, ar trebui s n elege i utilitatea auditului calit ii, tipurile de audituri care pot fi efectuate, s cunoa te i con inutul auditului calit ii produsului, procesului i sistemului calit ii.

REZULTATE A TEPTATE

Pagina 20 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

PUNCTE

CHEIE

Termenul de audit provine de la latinescul audio, care n limba latin nseamn a asculta. n domeniul managementului calit ii, no iunea de audit semnific o examinare a calit ii produselor, serviciilor, proceselor unei ntreprinderi sau a sistemelor calit ii n ansamblu. Auditul calit ii este un proces sistematic, independent i documentat n scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura n care sunt ndeplinite criteriile de audit (ISO9001). n urma unor procese de audit ri succesive i aplicarea m surilor corective aferente, se poate ajunge la mic orarea continu a abaterilor i implicit la cre terea gradului de satisfacere a cerin elor. Dup scopul lor auditurile pot fi: audituri interne i audituri externe (secund parte i ter parte). n func ie de obiectul lor auditurile pot fi: de produs, de proces, de sistem. Auditul calit ii produsului: Se examineaz produsul n raport cu documentele de referin , Se elaboreaz raportul de audit, se analizeaz neconformit ile, se stabilesc m surile corective, se supravegheaz aplicarea m surilor corective. Auditul calit ii procesului: se examineaz elementele relevante pentru calitatea procesului auditat, se elaboreaz documente intermediare, se elaboreaz raportul de audit, se analizeaz neconformit ile, se stabilesc m surile corective. Auditul sistemului calit ii: planificarea auditului, preg tirea auditului, efectuarea auditului, raportarea auditului, ncheierea auditului, urm rirea implement rii ac iunilor corective.

Pagina 21 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

TEST DE AUTOEVALUARE

ncercui i r spunsurile ntreb rile urm toare.

corecte

la

ATEN IE: pot exista unul, niciunul sau mai multe r spunsuri corecte la aceea i ntrebare. Timp de lucru: 30 minute

1) Auditul calit ii produsului se efectueaz n urm toarele etape: a) se examineaz produsul n raport cu documentele de referin , procesele implicate n realizarea produsului. Da / Nu b) se examineaz produsul n raport cu materiile prime, materialele, subansamblele folosite la fabrica ia sa. Da / Nu c) se elaboreaz raportul de audit, n care se specific neconformit ile constatate. Da / Nu d) se analizeaz neconformit ile i cauzele care le-au produs. Da / Nu e) se stabilesc m surile corective i de mbun t ire necesare fabrica iei produsului. Da / Nu f) se supravegheaz aplicarea m surilor corective i de mbun t ire stabilite. Da / Nu 2) Auditurile secund parte: a) sunt efectuate de organiza ia ns i n vederea evalu rii ac iunilor corective sau de mbun t ire necesare, n cadrul propriei organiza ii. Da / Nu b) sunt efectuate de clien i ai organiza iei prin auditori proprii, n scopul evalu rii sistemului calit ii acestuia. Da / Nu c) sunt efectuate de un organism neutru, la cererea organiza iei care dore te auditarea sistemului calit ii. Da / Nu

Pagina 22 M1.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

3) Care din urm toarele etape se reg sesc cu ocazia fiec rui audit: a) planificare-preg tire. b) efectuare. c) raportare. d) verificare. 4) Dup obiectul de evaluare auditul poate fi: a) audit de sistem. b) audit de proces. c) audit de produs. d) audit prim parte. e) audit secund parte. f) audit ter parte.

Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu

5) Efectuarea auditului sistemului calit ii are n vedere obiective cum ar fi: a) certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. Da / Nu b) certificarea produselor. Da / Nu c) determinarea eficacit ii sistemului calit ii privind realizarea obiectivelor stabilite n documenta ia calit ii. Da / Nu d) satisfacerea unor cerin e reglementate. Da / Nu e) determinarea gradului de conformitate a elementelor sistemului calit ii cu cerin ele specificate n documentele de referin a calit ii organiza iei auditate. Da / Nu f) mbun t irea sistemului calit ii organiza iei auditate. Da / Nu 6) Auditurile calit ii sunt efectuate n urm toarele scopuri principale: a) Evaluarea conformit ii proceselor i rezultatelor n raport cu documenta ia de referin . Da / Nu b) Evaluarea conformit ii sistemului calit ii organiza iei sau a unor elemente ale sistemului calit ii cu cerin ele specificate. Da / Nu c) Evaluarea eficacit ii sistemului calit ii organiza iei privind realizarea obiectivelor stabilite. Da / Nu d) Identificarea punctelor critice ale sistemului calit ii, ca surse ale neconformit ilor. Da / Nu e) Ini ierea m surilor corective i de mbun t ire referitoare la procese i rezultatele acestor procese. Da / Nu f) Urm rirea aplic rii m surilor corective i de mbun t ire stabilite. Da / Nu 7) Auditul calit ii este un proces sistematic, independent i documentat n scopul ob inerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina m sura n care sunt ndeplinite criteriile de audit. Aceasta este o defini ie din: Da / Nu a) standardul 9001. b) standardul 9000. Da / Nu c) literatura de specialitate. Da / Nu 8) Dup scopul n care sunt efectuate auditurile pot fi: a) audituri interne.
Pagina 23 M1.AC

Da / Nu

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

b) audituri externe. c) audituri de produs. d) audituri de proces.

Da / Nu Da / Nu Da / Nu

9) Documentele n baza c rora se auditeaz sistemul calit ii organiza iei sunt: a) standarde referitoare la sistemul calit ii. Da / Nu b) manualul calit ii organiza iei. Da / Nu c) procedurile sistemului calit ii. Da / Nu d) procedurile opera ionale. Da / Nu e) proceduri de control, inspec ie, analize i ncerc ri. Da / Nu f) instruc iuni de lucru. Da / Nu g) formulare, nregistr ri ale calit ii, dosare, documente. Da / Nu h) specifica ii tehnice. Da / Nu i) norme de mediu. Da / Nu j) proceduri referitoare la costurile calit ii. Da / Nu 10) Auditul calit ii are ca obiect de evaluare: a) sistemul calit ii n ansamblu. b) elemente ale sistemului calit ii. c) procesele organiza iei. d) produse. e) persoane. f) servicii. 11) Auditul de certificare, este un audit: a) prim parte. b) secund parte. c) ter parte. Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu

12) Auditul calit ii produsului se efectueaz n urm toarele etape: a) se examineaz toate elementele relevante pentru calitatea procesului auditat. Da / Nu b) se elaboreaz documente intermediare, care prezint rezultatele examin rii elementelor men ionate anterior. Da / Nu c) se elaboreaz raportul de audit cu specificarea exact a neconformit ilor constatate. Da / Nu d) se analizeaz neconformit ile i cauzele acestora. Da / Nu e) se stabilesc m surile corective i de mbun t ire necesare mbun t irii calit ii procesului. Da / Nu 13) Auditurile externe pot fi: a) audituri prim parte. b) audituri secund parte. c) audituri ter parte. 14) n domeniul managementului calit ii, no iunea de audit semnific : a) ascultarea p r ilor implicate ntr-un proces al calit ii.
Pagina 24 M1.AC

Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

b) o examinare a calit ii produselor, serviciilor, proceselor unei ntreprinderi sau a sistemelor calit ii n ansamblu. Da / Nu c) O verificarea conturilor financiare. Da / Nu 15) Auditarea sistemului calit ii poate fi cerut i de organisme independente, n afara rela iilor contractuale, n urm torul scop: a) pentru a determina dac sistemul calit ii permite inerea sub control a produselor furnizate de organiza ie astfel nct s fie satisf cute cerin ele reglementate. Da / Nu b) pentru certificarea sistemului calit ii organiza iei auditate. Da / Nu

Prin conectare la internet la adresa de site www.mmsc.upm.ro, v loga i cu datele de autentificare primite (user i parol ) i completa i n modulul TESTE r spunsurile corecte la ntreb ri (pe care le-a i ncercuit anterior). ATEN IE: Numai dup transmiterea online a testului v-a i ndeplinit obliga iile de parcurgere a modulului. Timp de lucru: 10 minute

Pagina 25 M1.AC