Sunteți pe pagina 1din 3

LISTA CRILOR 1. A. Chira, N. Cepoiu, Lenua Chira Pomicultura biologic Curs litografiat, 1997 (199 !. ". #e$eu L.

L., Petrescu C., Chira A % &orti'iticultur (i protecia me)iului. *)itura )i)actic (i Pe)agogic +.,., -ucure(ti 1997. .. Chira A % /estiunea calitii pro)uselor horti'iticole. *)itura &ol)ing +eporter, -ucure(ti, 199 . 0. A. Chira, Lenua Chira, 1l. 2ateescu Pomii fructiferi 3nfiinarea (i 3ntreinerea li'e4ilor pomicole. *)itura 2.,.5.6., -ucure(ti, 1999. 7. Chira A % Calitatea pro)uselor agricole (i alimentare. *)itura Ceres -ucure(ti, "881. 9. 6u)or ,. 6u)or, Chira A., Nicolae #., % 6ehnologia pro)uselor horticole. :n)rumtor )e lucrri practice, ,2C, ;5,2< -ucure(ti, "88". 7. -eceanu #, Chira A., Pa(ca =. % 1ructe, legume (i flori meto)e )e pstrare 3n stare proaspt (i conser'are. *)itura 2,56, -ucure(ti, "88.. . -eceanu #., Chira A. % 6ehnologia pro)uselor horticole. *)itura *conomic, -ucure(ti, "88.. 9. -lan <iorica, #e$eu L., Chira ,., Ciofu +u>an)ra % &orti'iticultura alternati' (i calitatea 'ieii. *)itura /NP 2=N=5C&??L, -ucure(ti, "88.. 11. A. Chira, Lenua Chira, 1l. 5tnic, #. Nicolae /hi) pentru 'alorificarea fructelor. ;5,2<, -ucure(ti, "880. 1". A. Chira, Lenua Chira, #. &o4a Norme )e calitate la caise (i piersici. *)itura *lisa'aros, -ucure(ti, "887.

1.. A. Chira =mplementarea (i certificarea 5istemului )e 2anagement al siguranei pro)uselor agroalimentare. *)itura Conteca, "887. 10. ,)riana 2acri, #aniela <oica, ,. Popescu, <irgil Pa'el, 2aria 6oma, #. Pu(leanghea, C%tin ,rseni, Nastasia -elc, A. Chira /hi) )e bune practici )e igien 3n panificaie. 6ipografia +?26+,N5, -ucure(ti, "887. 17. ,)riana 2acri, #aniela <oica, ,. Popescu, <irgil Pa'el, 2aria 6oma, #. Pu(leanghea, C%tin ,rseni, Nastasia -elc, A. Chira /hi) )e bune practici )e igien 3n in)ustria )e morrit. 6ipografia +?26+,N5, -ucure(ti, "887. 19. A. Chira, Niculescu N. /hi) )e bune practici )e igien 3n in)ustria crnii. 6ipografia +?26+,N5, -ucure(ti, "887. 17.A. Chira, Niculescu N. /hi) )e bune practici )e igien 3n in)ustria laptelui. 6ipografia +?26+,N5, -ucure(ti, "887. 1 . ,)riana 2acri, #aniela <oica, ,. Popescu, <irgil Pa'el, 2aria 6oma, #. Pu(leanghea, C%tin ,rseni, Nastasia -elc, A. Chira /hi) )e bune practici )e igien 3n patiserie si cofetarie. 6ipografia +?26+,N5, -ucure(ti, "887. 19. Chira A., #inu 6., C@mpeanu 5., +iponi C. Creation ) un sAsteme inno'ant )e formation 'isant l europeanisation )u management )e la Bualite. *)itura Nou, -ucure(ti, "889 "8. <iorica -lan, 1l. 5tnic, Lenuta Chira, ,. ,snic, 2aria ?prea, *lena 6opor, #. &o4a, =. 2arin, 2ihaela Corneanu, 'alerica 6u)or, A. Chira, *lena Nistor, C%tina Chiriceanu, 5. Ctefan Caisul (i caisele. *)itura C*+*5, "88 . "1. A. Chira, Lenua Chira 2anagementul Calitii (i 5iguranei Pro)uselor ,groalimentare. *)itura C*+*5, -ucure(ti, "818. "". Adrian Chira 2anagementul Calitii (i 5iguranei Pro)uselor ,groalimentare. *)itura Printech, -ucure(ti, "818.

".. Chira ,., Chira Constantina Lenuta % Protecia Consumatorului. *)itura C*+*5, -ucure(ti, "811.