Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de tehnologie didactica 1.Date generale: Data:......

2007 Liceul: Grupul Scolar Grigore Moisil Deva Clasa: a X-a Profil: Servicii Disciplina (obiectul): Contabilitate- laborator tehnologic. Titlul lectiei (subiectul):Inregistrarea operatiilor economico financiare in contabilitate Tipul lectiei: Lectie e recapitulare si sistemati!are Durata lectiei" #$ minute Loc de desfasurare" Profesor: %eier Daniela. 2. biecti!e operationale: &. sa i entifice in 'lanul e Conturi( conturile aferente unor operatii economice) *obiectivul este consi erat atins aca sunt i entificate corect conturile aferente celor &$ operatii+tran!actii) o operatie poate contine &-, formule contabile .. sa puna in corespon enta contul+conturile i entificate cu alt+alte cont+conturi in formule contabile( care reflecta natura operatiei si sa i entifice tipul mo ificarii bilantiere in ca!ul fiecarei formule *obiectivul este consi erat atins aca se reali!ea!a corespon enta corecta a conturilor si se i entifica mo ificarile bilantiere in ca!ul a oua operatii economice istincte,. sa repre!inte grafic conturile sub forma literei /) *obiectivul este consi erat atins aca sunt repre!entate corect /-urile conturilor ce intervin in oua operatii economice istincte0. sa clasifice conturile upa functia contabila si continutul economic al acestora) *obiectivul este consi erat atins aca au fost clasificate conturile ce intervin in oua operatii economice istincte#. sa e1plice functionalitatea celor oua parti opuse ale conturilor( enumite Debit si Cre it prin enuntarea regulilor e functionare a conturilor) *obiectivul este consi erat atins aca se enunta corect regulile e functionare a conturilor in ca rul a oua operatii economice istincte2. sa aleaga in cele &$ operatii economice pe acelea care se inca rea!a in ciclul e e1ploatare( financiar si e1traor inar *obiectivul este consi erat atins aca sunt recunoscute cele trei tipuri e activitati in ca rul operatiilor economice efectuate". #copuri deri!ate din co$petentele specifice %.2. si %.". : ,.&. recapitularea cunostintelor+ notiunilor privin contul( aplicarea principiului parti ei uble( inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiilor economicofinanciare. ,... e!voltarea+ cultivarea limba3ului e specialitate. ,.,. formarea si e!voltarea unei gan iri contabile logice. &

&. #trategii didactice: 0.&. Mi3loace e invatamant *resurse materiale-" plansa cu obiective operationale( plansa cu planul e recapitulare( manualul e Contabilitate- clasa a X-a( cartonase cu conturi( tabla( creta. 0... Meto e si proce ee e invatamant *resurse proce urale-" e1plicatia( conversatia euristica si catehetica( observatia in epen enta( e1ercitiul( escoperirea iri3ata( chestionarea orala( algoritmi!area 0.,. %orme e organi!are a activitatii elevilor" a- frontal b- in ivi ual. c- pe grupe 0.0. Strategia e evaluare" formativa 0.#. Surse bibliografice" Manual e Manual e contabilitate pentru clasa a X-a( filiera tehnologica. 4 itura 4conomica 'reuniversitaria 5ucuresti( e itia .$$#( paginile &&6&.&.. 7utori" prof. 8niversitar octor 9iculae %eleaga si colectiv. Comptabilite generale( Duno ( pagina &,. Contabilitatea generala( 5ernar Colasse( 4 itura Mol ova- Iasi( .$$,( pagina &,$-&,2. '. Desfasurarea lectiei: '0 $inute. #.&. Moment organi!atoric: " $inute. a- stabilirea linistii" & minut. b- pre!enta" & minut. c- aran3area materialelor i actice" & minut #... :ecapitularea si sistemati!area cunostintelor " &0 $inute. a- :ecapitularea cunostintelor *conform etapelor in tabelul e mai 3os-" ,; minute. Continut- Sarcini e recapitulare Sistemati!are+Invatare-4valuare Din activitatea profesorului Do!are $ & . Se stabileste or inea( se pun absentii. Materialele i actice sunt aran3ate in or inea utili!arii lor Informarea elevilor espre e1istenta pe piata softului e contabilitate a unui pro us nou enumit S7G7. 'entru a fi capabili sa utili!e!e acest soft este necesar sa stapaneasca inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor economico-financiare in Din activitatea elevului ,

4tape

Captarea atentiei

Completea!a( a uc elemente noi Comentea!a si( eventual( completea!a obiectivele operationale propuse .

Diri3area recapitularii si sistemati!arii cunostintelor

contabilitate( sa re ea si sa aplice regulile e functionare a conturilor( sa scrie corect formulele contabile aferente operatiilor economice si sa inca re!e aceste operatii in ciclul corespun!ator in activitatea intreprin erii. 'e ba!a planului e recapitulare at ora trecuta se parcurg urmatoarele etape" 1. Coordonea(a si indru$a identificarea in Planul de Conturi a conturilor care inter!in in cele 10 operatii econo$ice de $ai )os: achi!itie e stocuri pe ba!a e factura fiscala si pe ba!a e avi! e insotire a marfii *cu primirea ulterioara a %.%. inregistrarea a aosului comercial in ca!ul epo!itului si in ca!ul maga!inului van!are e stoc in ca!ul epo!itului si in ca!ul maga!inului( fara a escarca gestiunea achi!itie e imobili!ari pe ba!a e factura fiscala inregistrarea amorti!arii imobili!arilor van!area imobili!arilor( cu scoaterea in evi enta a acestora *pot fi neamorti!abile( amorti!abile integral sau partial contractare cre it pe termen scurt e la banca inregistrarea oban!ii aferente cre itului( pe cheltuieli plata oban!ii in contul bancar trecerea pe cheltuieli a unei imobili!ari( istrusa intr-un cutremur *in fisa mi3locului fi1 era amorti!ata in procent e ;$ <-. 'rofesorul i$parte ele!ii in doua grupe* care au sarcini iferite. Dupa aceea( le reparti!ea!a elevilor fisele e lucru. Le solicita elevilor in prima grupa sa aleaga e pe cate ra cartonasele ce contin conturile e 7ctiv( iar celor in grupa a oua sa aleaga conturile e 'asiv. Dupa re!olvarea sarcinii( repre!entantul primei grupe scrie la tabla care sunt conturile e 7ctiv( iar cel care repre!inta

= grupa aleg si anali!ea!a conturile e 7ctiv( iar o grupaconturile e 'asiv. 4levii se autocorectea!a( se completea!a reciproc . Conturile care intervin in operatiile economice enuntate sunt" e +cti!: ,>&( 00.2( 00.; *bifunctional( la achi!itia fara factura cu rol e 7ctiv-( 0&&&( #,&&( .&.( 2;&&( 02&( #&.&( 222( 2>&( .&,& si 2,#. e Pasi!" 0$&( 0$;( ,>; si 00.; *bifunctionale( la receptia stocurilor cu rol e 'asiv-( >$>( 00.>( 0$0( .;&.( >#;,( #&6&( #&;2( .;&,.

grupa a oua( scrie conturile e 'asiv.

2. Diri)ea(a punerea in corespondenta a conturilor e 7ctiv intre ele sau a conturilor e 7ctiv cu cele e 'asiv sau a conturilor e 'asiv intre ele( scriin formulele contabile aferente operatiilor economice in fisa e lucru. Dupa re!olvarea sarcinii prima grupa va scrie formulele contabile aferente operatiilor economice &-#( iar grupa a oua formulele contabile aferente operatiilor economice 2-&$( preci!an in reptul fiecarei formule contabile ce fel e mo ificare bilantiera are loc.

4levii in cele oua grupe aleg conturile potrivite si scriu primele sase formule contabile *aferente operatiilor & si .-( mentionan in reptul fiecareia mo ificarea bilantiera ce are loc. 4levii se autocorectea!a( se completea!a( elevul ales ca repre!entant fiin completat in permanenta e colegii in grupa. Sarcina este consi erata in eplinita aca sunt scrise primele sase in formulele contabile e mai 3os *aferente operatiilor &-&$-" &- ,>& ? 0$& 00.2 @' @7 *volum in sensul cresterii,>& ? 0$; 00.; @' @7 *volum in sensul cresterii00.2 ? 00.; @7 -7 *structura pt elementele e 7ctiv0$; ? 0$& 0

-' @' *structura pt elementele e 'asiv.,>& ? ,>; @7 @' *volum in sensul cresterii,>& ? ,>; @7 00.; @' *volum in sensul cresterii,- 0&&& ? >$> @7 00.> @' *volum in sensul cresterii#,&& ? >$> @7 00.> @' *volum in sensul cresterii0- .&. ? 0$0 00.2 @' @7 *volum in sensul cresterii#- 2;&&? .;&. @7 @' *volum in sensul cresterii2- 02& @7 ? >#;, 00.> @' *volum in sensul cresterii#

.;&. ? .&. -' -7 *volum in sensul micsorarii>- #&.& ? #&6& @ 7 @' *volum in sensul cresterii;- 222 ? #&;2 @7 @' *volum in sensul cresterii6- #&;2 ? #&.& -' -7 *volum in sensul micsorarii&$- 2>& ? .&,& @7 -7 .;&, -' *structura pt elementele e 7ctiv si volum in sensul micsorarii4levii in prima grupa vor eschi e /-uri pt conturile e 7ctiv *,>&( 00.2( 00.;- scriin in ele mo ificarile care au loc in ca rul operatiei & si .. 7poi vor etermina sol urile finale. 7celasi lucru il vor face elevii in a oua grupa( ar pentru conturile e 'asiv *0$& si 0$;-. Sarcina este consi erata in eplinita aca sunt eschise si completate corect /-urile conturilor mentionate mai sus. 2

". ,ndru$a si supra!eghea(a repre(entarea grafica corecta a conturilor aferente operatiei &si ." *achi!itie e stocuri pe ba!a e factura fiscala si pe ba!a e avi! e insotire a marfii( cu primirea ulterioara a %.%.Dupa re!olvarea sarcinii prima grupa va scrie pe tabla /-urile conturilor e 7ctiv *,>&( 00.2( 00.;-( iar a oua grupa /-urile conturilor e 'asiv *0$& si 0$;-.

&. #upra!eghea(a clasificarea corecta a conturilor aferente primelor oua operatii economice * in punct e ve ere al functiei contabile si al continutului economic al acestora-. Dupa re!olvarea sarcinii un elev in prima grupa va clasifica conturile e 7ctiv *,>&( 00.2( 00.;-( iar un elev in a oua grupa( conturile e 'asiv *0$& si 0$;-.

'. #upra!eghea(a enuntarea corecta a regulilor de functionare a conturilor care intervin in operatia & si .. Dupa re!olvarea sarcinii un elev in prima grupa va enunta regulile e functionare a conturilor e 7ctiv *,>&( 00.2( 00.;-( iar un elev in a oua grupa( regulile e functionare a conturilor e 'asiv *0$& si 0$;-..

4levii in prima grupa vor clasifica conturile e 7ctiv *,>&- e stocuri( 00.2 si 00.;e creante brute-( iar cei in grupa a oua conturile e 'asiv *atat 0$&( cat si 0$; sunt( upa continut( conturi e atorii comerciale-. 4levii se autocorectea!a( se completea!a( elevii care au raspuns fiin completati in permanenta e colegii in grupa. Sarcina este consi erata in eplinita aca sunt clasificate corect conturile mentionate mai sus. 4levii in prima grupa vor enunta regulile e functionare a conturilor e 7ctiv *,>&- creste prin ebitare( 00.2- la fel( 00.;- la fel eoarece acest bifunctional la cumpararea e stocuri fara factura are rol e 7ctiv) la primirea facturii fiscale el sca e prin cre itare-( iar cei in grupa a oua conturile e 'asiv *atat 0$&( cat si 0$; cresc prin cre itare) la primirea facturii fiscale contul 0$; sca e prin ebitare -. 4levii se autocorectea!a( se completea!a( elevii care au raspuns fiin completati in permanenta e colegii in grupa. Sarcina este consi erata in eplinita aca sunt enuntate corect regulile e functionare a conturilor mentionate mai sus.

>

%. #upra!eghea(a incadrarea corecta a operatiilor &( ; si &$ in ciclul e e1ploatare( financiar si e1traor inar. Dupa re!olvarea sarcinii un elev in prima grupa va spune care este operatia inca rata in ciclul e e1ploatare( iar oi elevi in grupa a oua vor spune care sunt operatiile inca rate in ciclul financiar si e1traor inar.

4levii in cele oua grupe inca rea!a operatiile &( ; si &$ in ciclul e e1ploatare( financiar si e1traor inar. 4levii se autocorectea!a( se completea!a( elevii care au raspuns fiin completati in permanenta e colegii in grupa. Sarcina este consi erata in eplinita aca sunt inca rate corect trei operatii economice.

b- %i1area si sistemati!area cunostintelor prin revenirea asupra partilor esentiale ale continutului recapitulat" . minute. #.,. 7nuntarea temei pentru acasa (1 $inut)" re!olvarea integrala a problemei inceputa in clasa A tema generala. #.0. 7precierea performantei elevilor (' $inute)" aprecieri generale si in ivi uale( 3ustificarea acestora. 7precierea performantei in ivi uale se face cu a3utorul fisei e evaluare orala *ane1ata-. #.#. 'reci!ari privin mo ul e continuare a activitatii (1 $inut) " elevii vor fi anuntati ca urmatoarea lectie va fi e verificare a cunostintelor prin lucrare scrisa. %. Consideratiuni $etodice: 2.&.=biectivul fun amental al acestei lectii este recapitularea si sistemati!area cunostintelor asimilate in semestrul I al clasei a X-a. 2... Meto a i actica folosita cu prepon erenta este meto a e1ercitiului eoarece e!volta eprin erile e calcul ale elevilor. 2.,. Continutul lectiei se ba!ea!a pe cunostintele insusite anterior e catre elevi. 2.0. %ee -bacB-ul se va reali!a prin spri3inirea permanenta a elevilor e catre profesor. 2.#. 'rincipiile care au fost respectate sunt" principiul participarii constiente si active( principiul impletirii teoriei cu practica si cel al luarii in consi erare a participarii in ivi uale cat si grupate a elevilor.

C.. .$$>

%eier Daniela

S-ar putea să vă placă și