Sunteți pe pagina 1din 16

A

Atributiile principale ale consiliului de supraveghere. 8 6 8 ! 8 ! " # ! % 8 # & 8 ! # 8 " ) & 6 " % # ! % & ) ) ! % 1 8

C
Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de vanzare negativ pentru o intreprindere redresabila (in locul optiunii falimentului)? Care este raspunderea membrilor organelor de conducere in cazul in care s-a ajuns in starea de insolventa? Care este termenul in care judecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor de la afisarea raportului fiscal? Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor? Care este termenul lichidarii societatii de la data dizolvarii? Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare? Care sunt masurile premergatoare lichidarii? Care sunt mijioacele prin care se pot dizolva societatile comerciale? Care sunt obligatiile principale ale adunarii generale a asociatilor $n cadrul societatilor cu raspundere limitatei? Care sunt organele care aplica procedura insolventei? Care sunt primele masuri in urma deschiderii procedurii de insolventa Care sunt principalele atributii ale judecatorului sindic? Cati cenzori va avea o societate pe actiuni Ce fel de registre trebuie sa aiba o societate pe actiuni? Ce obligatie are debitorul sa puna la dispozitia administratorului judiciar sau dupa caz lichidatorului? Ce se intelege prin procedura falimentului? Ce se intelege prin termenul de insolventa? Ce va cuprinde cererea de admitere a creantelor? Cine pot fi lichidatorii? Cine reprezinta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in justitie? Cum poate fi e'clus un asociat din societatea in nume colectiv( in comandita simple sau cu raspundere limitata? Cum poate fi redus sau majorat capitalul social?

D
*aca lichidarea se prelungeste peste durata e'ercitiului financiar( ce obligatii au lichidatorii? *e catre cine se face numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni? *e c+tre cine sunt numi,i membrii consiliului de supraveghere? *efiniti dizolvarea societatilor comerciale. *efiniti lichidarea societatilor comerciale.

I
-n cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa( ce obligatie are lichidatorul? -n ce constau operatiunile efectuate in situatia dizolvarii societatilor comerciale? -n ce ordine vor fi platite creantele in cazul falimentului?

O
.bligatiile administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni

P
/rezentati cauzele dizolvarii societatilor comerciale /rezentati o serie de aspecte legate de societatile in comandita pe actiuni /rezentati rolul consiliului de administratie in cadrul societatii pe actiuni

R
0olul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni.

S
2arcinile directorilor $n cadrul societatilor pe actiuni.

Prezentati cauzele dizolvarii societatilor comerciale. 3n contractul de societate( trebuie prev+zute clauzele de dizolvare a societ+,ii( aceast+ cerin,+ rezult+ din prevederile e'prese ale 4egii nr. # 5 11!( art. 8 pct. (p). - Cauzele legale de dizolvare pot fi receptate 6n contract prin trimiterea la legisla,ia societ+,ilor comerciale sau la alte legi speciale( sau prin men,ionarea e'pres+ a acestora. - 3ntr-o opinie( cauzele de dizolvare prev+zute de lege ar fi limitative. 3n doctrina recent+( 6ns+( s-a considerat c+ asocia,ii ar putea conveni( prin clauze ale actului constitutiv( 7i alte cauze de dizolvare dec8t cele enumerate de lege( cu condi,ia respect+rii art.% Cod civil. - /roblema este( 6n prezent( tran7ant+( 6ntruc8t din art. ))) alin. ( ) litera g) rezult+ e'presis verbis c+ dizolvarea poate interveni 7i pentru cazuri prev+zute prin conven,ia p+r,ilor( altele dec8t cele reglementate la litera a)-f). - Cauzele generale de dizolvare cu cea mai mare aplicabilitate 6n cazul societ+,ilor comerciale( f+r+ a fi limitate doar la acestea( sunt9 : e'pirarea duratei pentru care a fost 6nfiin,at+ societatea( 6n cazul 6n care o anumit+ durata a fost stabilita : imposibilitatea 6ndeplinirii obiectului de activitate : falimentul : reducerea capitalului social sub minimul legal : reducerea (pentru o perioada de cel pu,in 1 luni) num+rului minim de ac,ionari prev+zut de legea aplicabila : dizolvarea prin hot+r8rea adun+rii generale
.

Obligatiile administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni. Art. ""). - ( ) Administratorii sunt r+spunz+tori de 6ndeplinirea tuturor obliga,iilor( potrivit prevederilor art. &) 7i &#. ()) Administratorii r+spund fa,+ de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele 6ndeplinite de directori sau de personalul 6ncadrat( c8nd dauna nu s-ar fi produs dac+ ei ar fi e'ercitat supravegherea impus+ de 6ndatoririle func,iei lor. (#) *irectorii vor 6n7tiin,a consiliul de administra,ie de toate neregulile constatate cu ocazia 6ndeplinirii atribu,iilor lor. (") Administratorii sunt solidar r+spunz+tori cu predecesorii lor imedia,i dac+( av8nd cuno7tin,+ de neregulile s+v8r7ite de ace7tia( nu le comunic+ cenzorilor sau( dup+ caz( auditorilor interni 7i auditorului financiar. (%) 3n societ+,ile care au mai mul,i administratori r+spunderea pentru actele s+v8r7ite sau pentru omisiuni nu se 6ntinde 7i la administratorii care au f+cut s+ se consemneze( 6n registrul deciziilor consiliului de administra,ie( 6mpotrivirea lor 7i au 6ncuno7tin,at despre aceasta( 6n scris( pe cenzori sau auditorii interni 7i auditorul financiar. Art. &). - .bliga,iile 7i r+spunderea administratorilor sunt reglementate de dispozi,iile referitoare la mandat 7i de cele special prev+zute 6n aceast+ lege. Art. &#. - ( ) Administratorii sunt solidar r+spunz+tori fa,+ de societate pentru9 a) realitatea v+rs+mintelor efectuate de asocia,i; b) e'isten,a real+ a dividendelor pl+tite; c) e'isten,a registrelor cerute de lege 7i corecta lor ,inere; d) e'acta 6ndeplinire a hot+r8rilor adun+rilor generale; e) stricta 6ndeplinire a 6ndatoririlor pe care legea( actul constitutiv le impun. A0$. ") ( ) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii( cu e'ceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. ()) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza( care nu pot fi delegate directorilor9 a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
).

b) stabilirea politicilor contabile 7i a sistemului de control financiar( precum 7i aprobarea planific+rii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual( organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii( potrivit 4egii nr. 8%5)!!6privind procedura insolventei.(#) *e asemenea( nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor( in conformitate cu art. " #. Cine pot fi lichidatorii? 4ichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. 4ichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati( in conditiile legii. 4ichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. 4ichidatorii sunt datori( indata dupa preluarea functiei( ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia e'acta a activului si pasivului societatii si sa le semneze. 4ichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii( registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. Acestia vor tine evidenta intr-un registru care va cuprinde toate operatiunile lichidarii( in ordinea datei lor. 4ichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor. ". Cati cenzori va avea o societate pe actiuni? Art. %1. - ( ) 2ocietatea pe ac,iuni va avea # cenzori 7i un supleant( dac+ prin actul constitutiv nu se prevede un num+r mai mare. 3n toate cazurile( num+rul cenzorilor trebuie s+ fie impar. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea consitutiva. *urata mandatului lor este de # ani si pot fi realesi.Cenzorii trebuie sa-si e'ercite personal mandatul lor.Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau e'pert contabil. %. Definiti lichidarea societatilor comerciale. 4ichidarea unei societ+,i comerciale reprezint+ un num+r de opera,iuni care dup+ dizolvarea societ+,ii urm+re7te trasformarea activului 6n bani 7i plata creditorilor 7i apoi partajul activului net (r+mas) 6ntre asocia,i. 6. Care sunt mijioacele prin care se pot dizolva societatile comerciale? 2ocietatea se dizolv+ prin. -trecerea timpului stabilit pentru durata societ+,ii; -imposibilitatea realiz+rii obiectului de activitate al societ+,ii sau realizarea acestuia; -declararea nulit+,ii societ+,ii; -hot+r8rea adun+rii generale; -hot+r8rea tribunalului( la cererea oric+rui asociat( pentru motive temeinice( precum ne6n,elegerile grave dintre asocia,i( care 6mpiedic+ func,ionarea societ+,ii; -falimentul societ+,ii; -alte cauze prev+zute de lege sau de actul constitutiv al societ+,ii. $recerea timpului stabilit pentru durata societatii /relungirea duratei societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu cel putin # luni inainte de e'pirarea duratei societatii stabilita in actul constitutiv. Consultarea asociatilor cade in sarcina consiliul de administratie( respectiv a directoratului. -mposibilitatea realizarii obiectului de activitate -n cazul in care societatea se afla in imposibilitatea realizarii obiectului de activitate( asociatii pot opta fie pentru modificarea obiectului de activitate( fie pentru dizolvarea societatii comerciale. *eclararea nulitatii societatii comerciale *eclararea nulitatii societatii nu poate interveni decat pe baza hotararii instantei de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. <ulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii infiintate in baza lui. =otararea adunarii generale

-n conformitate cu prevederile art. )# din 4egea nr. # 5 11!( asociatii pot reveni asupra hotararii de dizolvare a societatii (cu majoritatea ceruta pentru constituirea actului constitutiv) atat timp cat nu s-a facut nicio repartitie din activ. $otodata( creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii( in termen de #! de zile de la publicarea acesteia in >onitorul .ficial al 0omaniei partea a -?-a. =otararea tribunalului *izolvarea societatii comerciale se poate realiza la cererea oricarui asociat( pentru motive temeinice( precum neintelegerile grave dintre asociati( care impiedica functionarea societatii. <eintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de judecata( in functie de probele administrate in cauza. @alimentul societatii @alimentul societatii este dispus de instanta de judecata( falimentul fiind urmat de dizolvarea acesteia si de radierea din 0egistrul Comertului. Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii 4egea nr. # 5 11! mentioneaza ca la cererea oricarei persoane interesate( precum si a .ficiului <ational al 0egistrului Comertului( tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile urmatoare9 2ocietatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni. 2ocietatea nu a depus( in cel mult 6 luni de la e'pirarea termenelor legale( situatiile financiare anuale sau alte acte care( potrivit legii( se depun la oficiul registrului comertului. 2ocietatea si-a incetat activitatea( nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta. Aste e'ceptata situatia in care societatea a fost in inactivitate temporara. *urata inactivitatii nu poate depasi # ani. 2ocietatea nu si-a completat capitalul social in conditiile legii &. Cum poate fi exclus un asociat din societatea in nume colectiv, in comandita simple sau cu raspundere limitata? A'cluderea unui asociat se pronunta prin hotarare judecatoreasca( la cererea societatii sau a oricarui asociat. /oate fi e'clus din societatea 6n nume colectiv( 6n comandit+ simpl+ sau cu r+spundere limitat+9 a) asociatul care( pus 6n 6nt8rziere( nu aduce aportul la care s-a obligat; b) asociatul cu r+spundere nelimitat+ 6n stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; c) asociatul cu r+spundere nelimitat+ care se amestec+ f+r+ drept 6n administra,ie d) asociatul administrator care comite fraud+ 6n dauna societ+,ii sau se serve7te de semn+tura social+ sau de capitalul social 6n folosul lui sau al altora. Cererea societatii de e'cludere a unui asociat trebuie sa se bazeze pe o hotarare a tuturor asociatilor( cu e'ceptia asociatului in cauza. *aca cererea de e'cludere a unui asociat se face numai de catre unul dintre asociati( trebuie citata societatea si asociatul parat. *aca societatea este constituita numai din doi asociati( prin admiterea cererii unuia dintre asociati de e'cludere a celuilalt( societatea ramane cu un singur asociat si( in consecinta( va fi dizolvata. Acest lucru nu va avea loc daca asociatul ramas hotaraste continuarea e'istentei sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. -n toate cazurile de admitere a cererii de e'cludere a unui asociat din societate( hotararea judecatoreasca ramasa definitiva se va depune( in termen de % zile( la registrul comertului pentru a fi inscrisa( iar dispozitivul hotararii se va publica in >onitorul .ficial. 8. Care sunt masurile premergatoare lichidarii? >+surile premerg+toare lichid+rii sunt reglementate 6n art. #- % din 4egea nr. 8%5)!!6 privind procedura insolven,ei 7i constau 6n9 - sigilarea bunurilor din averea debitorului( cu e'cep,iile prev+zute la art. # alin. (#) din lege( precum 7i luarea tuturor m+surilor necesare pentru conservarea acestor bunuri; - luarea 6n posesie de c+tre lichidator a bunurilor inventariate( lichidatorul devenind astfel depozitarul judiciar; - 6ntocmirea inventarului bunurilor debitorului. -nventarul va trebui s+ descrie toate bunurile identificate ale debitorului 7i s+ indice valoarea lor apro'imativ+ la data inventarului. 3n toate cazurile( actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar( de debitor( prin administratorul special( iar dac+ acesta nu particip+ la inventariere( actul va fi semnat numai de c+tre lichidatorul judiciar. *e precizat c+( 6n cazul 6n care debitorul are bunuri 7i 6n alte jude,e( judec+torul-sindic va trimite notific+ri tribunalelor din acele jude,e( 6n vederea sigil+rii de urgen,+ a bunurilor.

*e remarcat c+( 6n continuare( dispozi,iile art. # alin. (") 7i (%) din lege privind bunurile debitorului 6n alte jude,e au r+mas tot at8t de neclare ca 7i 6n vechea reglementare. 3n practic+( acest lucru a fost rezolvat prin deplasarea lichidatorului la locul unde sunt situate aceste bunuri. 1. Care sunt organele care aplica procedura insolventei? -n conformitate cu 4egea nr.8%5)!!6 ( organele care aplica procedura sunt9 instantele judecatoresti( judecatorul-sindic( administratorul judiciar si lichidatorul. Acestea trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege( precum si realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni !. Definiti dizolvarea societatilor comerciale. dizolvarea societatii B ca un moment care pune cap+t activit+,ii comerciale normale( a7a cum aceasta a fost determinat+ de actul constitutiv 7i marcheaz+ trecerea 6n faza lichid+rii. *eci( prin dizolvare( societatea intr+ 6ntr-o nou+ faz+ a e'isten,ei sale( 6n care urmeaz+ s+ se procedeze la lichidarea bunurilor sale( adic+ la transformarea lor 6n bani( plata creditorilor 7i repartizarea restului 6ntre asocia,i. <umai dup+ parcurgerea acestui CcicluD intervine stingerea personalit+,ii juridice a societ+,ii 7i( o data cu aceasta( a tuturor raporturilor juridice ce o leaga. . In ce constau operatiunile efectuate in situatia dizolvarii societatilor comerciale? .peratiuniele efecutate in dizolvarea societatilor comerciale in cazurile prevazute la art. ))& alin. ( ) si cu e'ceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f) si la art. ))8-)#) din egea nr. !"#"$$% privind societatile comerciale( republicata( cu modificarile si completarile ulterioare( pentru lichidarea societatii comerciale9 . inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze( potrivit 4egii contabilitatii nr. 8)5 11 ( republicata( normelor si reglementarilor contabile( inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii( efectuate cu aceasta ocazie; ). intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica 0eglementarile contabile armonizate cu *irectiva a -?-a a Comunitatilor Aconomice Auropene si cu 2tandardele -nternationale de Contabilitate( aprobate prin .rdinul ministrului finantelor publice nr. #!%%5)!!1( pe formatul prevazut in reglementarile respective; #. stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale; ". valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor( incasarea creantelor( a investitiilor financiare pe termen scurt etc.); %. achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat( bugetul asigurarilor sociale de stat( precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri( salariati si alti terti; 6. stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere); &. calcularea( retinerea si virarea impozitului pe profit5venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare5lichidare9 8. intocmirea bilantului de partaj( in conformitate cu situatiile prevazute la pct. ); 1. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale( rezultat din lichidarea societatii comerciale( in functie de9 a) prevederile statutului si5sau ale contractului de societate; b) hotararea adunarii generale a actionarilor5asociatilor( consemnata in registrul sedintelor adunarii generale; c) cota de participare la capitalul social. /artajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net)( rezultat din lichidare( intre actionarii sau asociatii societatii comerciale. 2ocietatile comerciale pe actiuni( care intra sub incidenta 4egii nr. # "5)!! pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale( cu modificarile si completarile ulterioare( au obligativitatea numirii lichidatorilor in conformitate cu prevederile art. )%8 din egea nr. !"#"$$%( republicata( cu modificarile si completarile ulterioare. ). Prezentati rolul consiliului de administratie in cadrul societatii pe actiuni

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii( cu e'ceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza( care nu pot fi delegate directorilor9 a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea politicilor contabile 7i a sistemului de control financiar( precum 7i aprobarea planific+rii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual( organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii( potrivit 4egii nr. 8%5)!!6 privind procedura insolventei. *e asemenea( nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori( numind pe unul dintre ei director general. *irectorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. *aca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru( presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general. Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. -n lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv( consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau. /rin actul constitutiv( presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea( actionand impreuna sau separat. . astfel de clauza este opozabila tertilor. /rin acordul lor unanim( administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. -n cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii (puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea( mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura. >embrii consiliului de administratie isi vor e'ercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. anterior( daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate. *ecizia de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii. >embrii consiliului de administratie isi vor e'ercita mandatul cu loialitate( in interesul societatii. >embrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii( la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator. #. Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de vanzare negativ pentru o intreprindere redresabila &in locul optiunii falimentului'? Actionarii ar accepta un pret de vanzare negativ in locul optiunii falimentului in cazul reorientarilor strategice( in perspectiva rentabilizarii societatii intr-o modalitate diferita de activitatea istorica efectuata de 6ntreprindere. -n acest caz( numai valorile activului net constituie o referinta. ". De catre cine se face numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni? Art. )6". - ( ) <umirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala( care hotaraste lichidarea( daca( prin actul constitutiv( nu se prevede altfel. ()) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.

(#) -n cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta( numirea se face de tribunal( la cererea oricaruia dintre administratori( respectiv dintre membrii directoratului( sau dintre asociati( cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. -mpotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs( in termen de % zile de la pronuntare. %. Ce fel de registre trebuie sa aiba o societate pe actiuni? ( ) -n afara de evidentele prevazute de lege( societatile pe actiuni trebuie sa tina9 a) un registru al actionarilor care sa arate( dupa caz( numele si prenumele( codul numeric personal( denumirea( domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative( precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Avidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata5sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital; b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale; c) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie( respectiv ale directoratului si consiliului de supraveghere; d) Abrogat; e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si( dupa caz( de auditori interni( in e'ercitarea mandatului lor; f) un registru al obligatiunilor( care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate( precum si numele si prenumele( denumirea( domiciliul sau sediul titularilor( cand ele sunt nominative. Avidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital; g) orice alte registre prevazute de acte normative speciale. ()) 0egistrele prevazute la alin. ( ) lit. a)( b) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie( respectiv a directoratului( cel prevazut la lit. c) prin grija organului in cauza( iar cel prevazut la lit. e) prin grija cenzorilor sau( dupa caz( a auditorilor interni; registrele prevazute la alin. ( ) lit. g) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective. 6. In ce ordine vor fi platite creantele in cazul falimentului? . ta'ele( timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege( inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului( precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. !( art. 1 alin. ())( art. )#( )" si ale art. 18 alin. (#)( sub rezerva celor prevazute la art. !) alin. ("); ). creantele izvorate din raportul de munca; #. creantele reprezentand creditele( cu dobanzile si cheltuielile aferente( acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii( precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii; ". creantele bugetare; %. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti( in baza unor obligatii de intretinere( alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de e'istenta; 6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale( daca acesta este persoana fizica; &. creantele reprezentand credite bancare( cu cheltuielile si dobanzile aferente( cele rezultate din livrari de produse( prestari de servicii sau alte lucrari( precum si din chirii; 8. alte creante chirografare; 1. creantele subordonate( in urmatoarea ordine de preferinta9 a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin !E din capitalul social( respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor( ori( dupa caz( de catre un membru al grupului de interes economic; b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. &. Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, ce obligatii au lichidatorii? Art. )6&. *aca lichidarea se prelungeste peste durata e'ercitiului financiar( lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala( conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv.

8. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor? Art. &. alin (#) 4ichidatorul va convoca adunarea general+ a creditorilor 6n termen de ma'imum )! de zile de la data 7edin,ei comitetului creditorilor( 6n7tiin,8ndu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului 7i a procesului-verbal al 7edin,ei comitetului creditorilor privind raportul.D 1. Care este raspunderea membrilor organelor de conducere in cazul in care s(a ajuns in starea de insolventa? 0aspunderea membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere( precum si de orice alte persoane care au cauzat starea de insolventa a debitorului este solidara( cu conditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au e'ercitat mandatul ori in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. /ersoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca( in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice( s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze( ulterior luarii deciziei( opozitia lor la aceste decizii. )!. Ce se intelege prin procedura falimentului? /rin procedura falimentului se 6ntelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului 6n vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului( fiind urmata de radierea debitorului din registrul 6n care este 6nmatriculat; ) . Care sunt primele masuri in urma deschiderii procedurii de insolventa 3n urma deschiderii procedurii( administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor men,iona,i 6n lista depus+ de debitor 6n conformitate cu art. )8 alin. ( ) lit. c) ori( dup+ caz( 6n condi,iile art. #) alin. ())( debitorului 7i oficiului registrului comer,ului sau( dup+ caz( registrului societ+,ilor agricole ori altor registre unde debitorul este 6nmatriculat56nregistrat( pentru efectuarea men,iunii. ()) *ac+ creditorii cu sediul sau cu domiciliul 6n str+in+tate au reprezentan,i 6n ,ar+( notificarea va fi trimis+ acestora din urm+. (#) <otificarea prev+zut+ la alin. ( ) se realizeaz+ conform prevederilor Codului de procedur+ civil+ 7i se va publica( totodat+( pe cheltuiala averii debitorului( 6ntr-un ziar de larg+ circula,ie 7i 6n Fuletinul procedurilor de insolven,+ )). )arcinile directorilor *n cadrul societatilor pe actiuni. *irectorii sunt responsabili cu luarea tuturor m+surilor aferente conducerii societ+,ii( 6nlimitele obiectului de activitate al societ+,ii 7i cu respectarea competen,elor e'clusiverezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administra,ie 7i adun+rii generalea ac,ionarilor. )#. Cine reprezinta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in justitie? ( ) Consiliul de administra,ie reprezint+ societatea 6n raport cu ter,ii 7i 6n justi,ie. 3nlipsa unei stipula,ii contrare 6n actul constitutiv( consiliul de administra,ie reprezint+societatea prin pre7edintele s+u.()) /rin actul constitutiv( pre7edintele 7i unul sau mai mul,i administratori pot fi6mputernici,i s+ reprezinte societatea( ac,ion8nd 6mpreun+ sau separat. . astfel de clauz+este opozabil+ ter,ilor.(#) /rin acordul lor unanim( administratorii care reprezint+ societatea doar ac,ion8nd6mpreun+ pot 6mputernici pe unul dintre ei s+ 6ncheie anumite opera,iuni sau tipuri deopera,iuni.(") 3n cazul 6n care consiliul de administra,ie deleag+ directorilor atribu,iile deconducere a societ+,ii 6n conformitate cu art. "#( puterea de a reprezenta societateaapar,ine directorului general. *ispozi,iile alin. ())-(") se aplic+ directorilor 6n modcorespunz+tor. Consiliul de administra,ie p+streaz+ 6ns+ atribu,ia de reprezentare asociet+,ii 6n raporturile cu directorii.(%) Consiliul de administra,ie 6nregistreaz+ la registrul comer,ului numele persoanelor 6mputernicite s+ reprezinte societatea( men,ion8nd dac+ ele ac,ioneaz+ 6mpreun+ sauseparat. Acestea depun la registrul comer,ului specimene de semn+tur+. )". +tributiile principale ale consiliului de supraveghere. Consiliul de supraveghere are urm+toarele atribu,ii principale9 a) e'ercit+ controlul permanent asupra conducerii societ+,ii de c+tre directorat; b) nume7te 7i revoc+ membrii directoratului;

c) verific+ conformitatea cu legea( cu actul constitutiv 7i cu hot+r8rile adun+rii generale a opera,iunilor de conducere a societ+,ii; d) raporteaz+ cel pu,in o dat+ pe an adun+rii generale a ac,ionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desf+7urat+. )%. ,olul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni. Art. 6#. - ( ) Cenzorii sunt obliga,i s+ supravegheze gestiunea societ+,ii( s+ verifice dac+ situa,iile financiare sunt legal 6ntocmite 7i 6n concordan,+ cu registrele( dac+ acestea din urm+ sunt ,inute regulat 7i dac+ evaluarea elementelor patrimoniale s-a f+cut conform regulilor stabilite pentru 6ntocmirea 7i prezentarea situa,iilor financiare. ()) *espre toate acestea( precum 7i asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situa,iile financiare 7i repartizarea profitului( cenzorii vor prezenta adun+rii generale un raport am+nun,it. >odalitatea 7i procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor @inanciari din 0om8nia. (#) Adunarea general+ poate aproba situa,iile financiare anuale numai dac+ acestea sunt 6nso,ite de raportul cenzorilor sau( dup+ caz( al auditorilor financiari. (") Abrogat. (%) Cenzorii sau( dup+ caz( auditorii interni vor aduce la cuno7tin,+ membrilor consiliului de administra,ie neregulile 6n administra,ie 7i 6nc+lc+rile dispozi,iilor legale 7i ale prevederilor actului constitutiv pe care le constat+( iar cazurile mai importante le vor aduce la cuno7tin,+ adun+rii generale. 3n conformitate cu prevederile legale( cenzorii (auditorii statutari) sunt obliga,i s+ auditeze situa,iile financiare( s+ verifice dac+ bilan,ul contabil 7i contul de profit 7i pierderi sunt legal 6ntocmite 7i 6n concordan,+ cu registrele( dac+ acestea din urm+ sunt ,inute la zi 7i dac+ evaluarea patrimoniului s-a f+cut conform regulilor stabilite pentru 6ntocmirea bilan,ului contabil. 3n acest sens( sunt obliga,i s+ verifice urm+toarele obiective principale9 a) opera,iunile legate de 6nregistrarea sau de modificarea capitalului social; b) inventarierea patrimoniului( modul de valorificare a rezultatelor acestuia( precum 7i faptul c+ rezultatele inventarierii sunt cuprinse 6n bilan,ul contabil anual; c) e'isten,a procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale 7i b+ne7ti 7i a eviden,ei analitice 7i sintetice a elementelor patrimoniale; d) ,inerea corect+ 7i la zi a contabilit+,ii; e) preluarea corect+ 6n balan,a de verificare a datelor din conturile sintetice 7i concordan,a dintre contabilitatea sintetic+ 7i cea analitic+; f) 6ntocmirea bilan,ului contabil pe baza balan,ei de verificare a conturilor sintetice 7i respectarea normelor metodologice cu privire la 6ntocmirea acestuia 7i a ane'elor sale; g) dac+ evaluarea patrimoniului s-a f+cut conform reglement+rilor legale 6n vigoare; h) dac+ contul de profit 7i pierderi este 6ntocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare; i) stabilirea 6n conformitate cu dispozi,iile legale a profitului net 7i punctul de vedere referitor la destina,iile acestuia( propuse de consiliul de administra,ie; j) situa,ia creditelor 7i a altor 6mprumuturi ale societ+,ii comerciale 7i garantarea acestora; G) inspec,ia lunar+ 7i inopinat+ a casei 7i verificarea e'isten,ei titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societ+,ii comerciale sau care au fost primite 6n gaj( cau,iune ori depozit; l) s+ constate depunerea( 6n mod regulat( a garan,iei de c+tre administratori; m) s+ vegheze ca dispozi,iile legii( ale contractului de societate sau ale statutului s+ fie 6ndeplinite de administratori 7i deli chidatori; n) alte sarcini prev+zute de actele normative 6n vigoare. Cenzorii (auditorii statutari) vor aduce la cuno7tin,+ administratorilor neregularit+,ile 6n administra,ie 7i 6nc+lc+rile dispozi,iilor legale 7i statutare pe care le constat+( iar cazurile mai importante le vor aduce la cuno7tin,+ adun+rii generale. *e asemenea( ace7tia sunt obliga,i s+ convoace adunarea general+ ordinar+ sau e'traordinar+( c8nd nu a fost convocat+ de c+tre administratori( 7i s+ ia parte la acestea av8nd dreptul s+ insereze 6n ordinea de zi

propunerile pe care le consider+ necesare. )6. Prezentati o serie de aspecte legate de societatile in comandita pe actiuni. 2ocietatile in comandita pe actiuni presupun impartirea actionarilor in doua categorii9comanditati si comanditari. Comanditatii au raspundere solidara si nelimitata pentru debitele societatii( in timp ce comanditarii au o raspundere limitata doar la aportul lor la capitalul social. $oate celelalte trasaturi specifice 2A se regasesc si in cazul 2CA( cu e'ceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare. 2ocietatea 6n comandit+ pe ac,iuni p+streaz+ caracteristicile societ+,ii 6n comandit+ simpl+( cu meniunea divizrii capitalului social n aciuni. Administratorii pot fi revoca,i de c+tre adunarea general+ a asocia,ilor( iar un asociat ales administrator devine automat asociat comanditat. )&. Care sunt obligatiile principale ale adunarii generale a asociatilor *n cadrul societatilor cu raspundere limitatei? Art. 1" ( ) Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale9 a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net; b) sa desemneze administratorii si cenzorii( sa ii revoce5demita si sa le dea descarcare de activitate( precum si sa decida contractarea auditului financiar( atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu( potrivit legii; c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii( desemnand si persoana insarcinata sa o e'ercite; d) sa modifice actul constitutiv. ()) -n acest din urma caz( daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia( se aplica dispozitiile art. ))" si ))%. )8. Care este termenul lichidarii societatii de la data dizolvarii? Art. )6!.( ) 4ichidarea societatii trebuie terminata in cel mult # ani de la data dizolvarii. /entru motive temeinice( tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult ) ani. )1. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, ce obligatie are lichidatorul?
Art. )&! . - -n cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa( lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. -n conditiile legislatiei insolventei( creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

Care este termenul in care judecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor de la afisarea raportului fiscal? Hudecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor inma'im #! de zile de la afisarea raportului fiscal. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin % zile inainte de data convocarii. (Art )1 (48%) Art. 129. (1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final nsotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor n termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. reditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin ! zile nainte de data convocarii. (2) La data sedintei, udecatorul!sindic va solutiona, prin nc"eiere, toate o#iectiunile la raportul $inal, l va apro#a sau va dispune, daca este cazul, modi$icarea corespunzatoare a acestuia. (%) &reantele care la data nre'istrarii raportului $inal vor $i nca su# conditie nu vor participa la ultima distri#uire. Art. 1%(. )upa ce udecatorul!sindic apro#a raportul $inal al lic"idatorului, acesta va tre#ui sa $aca distri#uirea $inala a tuturor $ondurilor din averea de#itorului. *ondurile nereclamate n termen de 9( de zile de catre cei ndreptatiti la acestea vor $i depuse de catre lic"idator la #anca, n contul averii de#itorului, iar e+trasul de cont, la tri#unal. Acestea vor putea $i $olosite n conditiile art. , alin. (,).# . Ce se intelege prin termenul de insolventa? -nsolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor e'igibile9
#!. 10

a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul( dupa #! de zile de la scadenta( nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile e'igibile angajate( cu fondurile banesti disponibile la data scadentei. #). Care sunt principalele atributii ale judecatorului sindic? /rincipalele atribu,ii ale judec+torului-sindic( sunt9 pronun,area motivat+ a hot+r8rii de deschidere a procedurii judecarea contesta,iei debitorului 6mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru 6nceperea procedurii; judecarea opozi,iei creditorilor la deschiderea procedurii; desemnarea( motivat+ prin sentin,a de deschidere a procedurii( dintre practicienii 6n insolven,+ confirmarea prin 6ncheiere( a administratorului judiciar sau lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor( confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor; 6nlocuirea( pentru motive temeinice( prin 6ncheiere( a administratorului judiciar sau lichidatorului; judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-7i mai conduce activitatea; judecarea cererilor de atragere a r+spunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului 6n insolven,+ judecarea ac,iunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase 7i a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial(anterioare deschiderii procedurii; judecarea contesta,iilor debitorului( ale comitetului creditorilor ori ale oric+rei persoane interesate 6mpotriva m+surilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; admiterea 7i confirmarea planului de reorganizare sau( dup+ caz( de lichidare(dup+ votarea lui de c+tre creditori; solu,ionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de 6ntrerupere a procedurii de reorganizare judiciare 7i de intrare 6n faliment; solu,ionarea contesta,iilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau lichidatorului; judecarea ac,iunii 6n anularea hot+r8rii adun+rii creditorilor; pronun,area hot+r8rii de 6nchidere a procedurii. ##. Ce obligatie are debitorul sa puna la dispozitia administratorului judiciar sau dupa caz lichidatorului? *ebitorul are obliga,ia de a pune la dispozi,ia administratorului judiciar sau( dup+ caz( lichidatorului toate informa,iile cerute de acesta( precum 7i toate informa,iile apreciate ca necesare cu privire la activitatea 7i averea sa( precum 7i lista cuprinz8nd pl+,ile 7i transferurile patrimoniale f+cute de el 6n cele )! de zile anterioare deschiderii procedurii( sub sanc,iunea prev+zut+ la art. !8 alin. ( ) pct. ) lit. d) 7i e) din Codul de procedur+ civil+ #". Ce va cuprinde cererea de admitere a creantelor? +rt. -.. - ( ) Cererea va cuprinde9 numele5denumirea creditorului( domiciliul5sediul( suma datorata(temeiul creantei( precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii. ()) 4a cerere vor fi ane'ate documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. (#) /osesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. .riginalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie desume intre creditori( precum si la e'ercitarea votului in adunarea generala a creditorilor. #%. Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare? Potrivit egii nr. /.#0%%-, categoriile de persoane 1i termenele 2n care pot propune planul. ( ) Irm+toarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare 6n condi,iile de mai jos9 a) debitorul( cu aprobarea adun+rii generale a ac,ionarilor5asocia,ilor( 6n termen de #! de zile de la afi7area tabelului definitiv de crean,e( cu condi,ia formul+rii( potrivit art. )8( a inten,iei de reorganizare( dac+ procedura a fost declan7at+ de acesta( 7i potrivit art. ## alin. (6)( 6n cazul 6n care procedura a fost deschis+ ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

11

b) administratorul judiciar( de la data desemn+rii sale 7i p8n+ la 6mplinirea unui termen de #! de zile d ela data afi7+rii tabelului definitiv de crean,e( cu condi,ia s+ 67i fi manifestat aceast+ inten,ie p8n+ la votarea raportului prev+zut la art. %1 alin. ()); c) unul sau mai mul,i creditori care 7i-au anun,at aceast+ inten,ie p8n+ la votarea raportului prev+zut la art. %1 alin. ())( de,in8nd 6mpreun+ cel pu,in )!E din valoarea total+ a crean,elor cuprinse 6n tabelul definitiv de crean,e( 6n termen de #! de zile de la data afi7+rii tabelului definitiv de crean,e. #6. Cum poate fi redus sau majorat capitalul social? CA/- - 0educerea sau majorarea capitalului social Art. )!& ( ) Capitalul social poate fi redus prin9 a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; c) dobandirea propriilor actiuni( urmata de anularea lor. ()) Capitalul social mai poate fi redus( atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi( prin9 a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate; b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi( proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala; c) alte procedee prevazute de lege. Art. )!8 ( ) 0educerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in >onitorul .ficial al 0omaniei( /artea a -?-a. ()) =otararea va trebui sa respecte minimul de capital social( atunci cand legea il fi'eaza( sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. (#) Creditorii societatii( ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii( vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari( in conformitate cu art. 6). (") 0educerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori( apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca( luandu-se in considerare activul societatii( garantiile nu sunt necesare( a respins cererea creditorilor ca neintemeiata( iar hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila. (%) 4a cererea creditorilor societatii( ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii( instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca( in mod rezonabil( se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor( iar societatea nu a acordat garantii creditorilor( potrivit prevederilor alin. (#). Art. )!1 Cand societatea a emis obligatiuni( nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor( decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate. Art. ) ! ( ) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor e'istente in schimbul unor noi aporturi in numerar si5sau in natura. ()) *e asemenea( actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor( cu e'ceptia rezervelor legale( precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune( ori prin compensarea unor creante lichide si e'igibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. (#) *iferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve( fara a majora capitalul social. (") >arirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor( in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor( beneficiilor sau primelor de emisiune.

12

Art. ) )( ) 2ocietatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social( cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii. ()) -n caz de subscriptie publica( prospectul de emisiune( purtand semnaturile autentice a ) dintre membrii consiliului de administratie( respectiv dintre membrii directoratului( va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 8 si va cuprinde9 a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului; b) denumirea si sediul societatii; c) capitalul social subscris si varsat; d) numele si prenumele administratorilor( respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere( cenzorilor sau( dupa caz( auditorului financiar( si domiciliul lor; e) ultima situatie financiara aprobata( raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari; f) dividendele platite in ultimii % ani sau de la constituire( daca( de la aceasta data( au trecut mai putin de % ani; g) obligatiunile emise de societate; h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni( valoarea totala a acestora( numarul si valoarea lor nominala( felul lor( relatii privitoare la aporturi( altele decat in numerar( si avantajele acordate acestora( precum si data de la care se vor plati dividendele #) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate( daca nu a e'ercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar. Art. ) #>ajorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si5sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital. Art. ) " -n caz de majorare a capitalului social prin oferta publica( administratorii( respectiv membrii directoratului( sunt solidar raspunzatori pentru e'actitatea celor aratate in prospectul de emisiune( in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului( in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital. Art. ) % ( ) *aca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura( adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor e'perti pentru evaluarea acestor aporturi( in conditiile art. #8 si #1. ()) Aporturi in creante nu sunt admise. (#) *upa depunerea raportului de e'pertiza( adunarea generala e'traordinara convocata din nou( avand in vedere concluziile e'pertilor( poate hotari majorarea capitalului social. (") =otararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura( numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb. Art. ) 6 ( ) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere( in primul rand actionarilor e'istenti( proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. ()) A'ercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie( respectiv directorat( in conditiile art. ))!J alin. (")( daca actul constitutiv nu prevede alt termen. -n toate situatiile( termenul acordat pentru e'ercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale( respectiv a deciziei consiliului de administratie5directoratului( in >onitorul .ficial al 0omaniei( /artea a -?-a. *upa e'pirarea acestui termen( actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. (#) .rice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila. Art. ) 6J Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. *ispozitiile art. ) 6 se aplica in mod corespunzator. Art. ) & ( ) *reptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale

13

e'traordinare a actionarilor. ()) Consiliul de administratie( respectiv directoratul( va pune la dispozitie adunarii generale e'traordinare a actionarilor un raport scris( prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va e'plica( de asemenea( modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. (#) =otararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris( cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti. (") =otararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie( respectiv de catre directorat( spre mentionare in registrul comertului si publicare in >onitorul .ficial al 0omaniei( /artea a -?-a. Art. ) 1 ( ) =otararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii. ()) *aca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral( capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate. Art. ))! ( ) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite( la data subscrierii( in proportie de cel putin #!E din valoarea lor nominala si( integral( in termen de cel mult # ani de la data publicarii in >onitorul .ficial al 0omaniei( /artea a -?-a( a hotararii adunarii generale. ()) -n acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura (#) Cand s-a prevazut o prima de emisiune( aceasta trebuie integral platita la data subscrierii. (") *ispozitiile art. 18 alin. (#) si ale art. !! raman aplicabile. Art. ))!J ( ) /rin actul constitutiv( consiliul de administratie( respectiv directoratul( poate fi autorizat ca( intr-o anumita perioada( ce nu poate depasi % ani de la data inmatricularii societatii( sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat)( prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor. ()) . astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor( printr-o modificare a actului constitutiv( pentru o anumita perioada( ce nu poate depasi % ani de la data inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare. (#) ?aloarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris( e'istent in momentul autorizarii. (") /rin autorizarea acordata conform alin. ( )-(#)( consiliului de administratie( respectiv directoratului( ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor e'istenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie( respectiv directoratului( de catre adunarea generala( in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. ) & alin. (#). *ecizia consiliului de administratie( respectiv a directoratului( cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului( spre mentionare in registrul comertului si publicare in >onitorul .ficial al 0omaniei( /artea a -?-a. Art. )) 2ocietatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social( in modalitatile si din sursele prevazute de art. ) !. #6. De c3tre cine sunt numi4i membrii consiliului de supraveghere? Art. %# ( ) >embrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor( cu e'ceptia primilor membri( care sunt numiti prin actul constitutiv. ()) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii e'istenti ai consiliului sau de catre actionari. (#) <umarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta nu poate fi mai mic de # si nici mai mare de . (") >embrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor( cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.

14

(%) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Art. %#J& ( ) -n cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere( consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu( pana la intrunirea adunarii generale. ()) *aca vacanta mentionata la alin. ( ) determina scaderea numarului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal( directoratul trebuie sa convoace fara intarziere adunarea generala pentru completarea locurilor vacante. Art. %#J8 ( ) >embrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. *e asemenea( ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii. ()) /rin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. -n aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere trebuie respectate cel putin criteriile reglementate la art. #8J) alin. ()). ( ) Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale9 a) e'ercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat; b) numeste si revoca membrii directoratului; c) verifica conformitatea cu legea( cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii; d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata. ()) -n cazuri e'ceptionale( cand interesul societatii o cere( consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor. (#) Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. Cu toate acestea( in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul consiliului. -n cazul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel de operatiune( directoratul poate cere acordul adunarii generale ordinare. =otararea adunarii generale cu privire la un asemenea acord este data cu o majoritate de # patrimi din numarul voturilor actionarilor prezenti. Actul constitutiv nu poate stabili o alta majoritate si nici stipula alte conditii. Art. %#J ! ( ) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative( formate din cel putin ) membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu( in domenii precum auditul( remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere si a personalului( sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. ()) /resedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de consiliul de supraveghere( fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu. (#) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. ( ) trebuie sa fie membru independent al consiliului de supraveghere. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina e'perienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. (") -n cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara( crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie. Art. %#J ( ) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la # luni. /resedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea. ()) Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin ) dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult % zile de la convocare. (#) *aca presedintele nu da curs cererii de convocare a consiliului in conformitate cu dispozitiile alin. ())( autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul( stabilind ordinea de zi a sedintei. (") >embrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de supraveghere. Ai nu au drept de vot in

15

consiliu. (%) 4a fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal( care va cuprinde numele participantilor( ordinea de zi( ordinea deliberarilor( deciziile luate( numarul de voturi intrunite si opiniile separate. /rocesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al consiliului.

16