Sunteți pe pagina 1din 5

VAR B 1. Managementul industrial este o disciplina _stiintifica cu caracter: a) economic b) tehnico-economic c) administrativ 2.

Cerintele postului se refera la a) sarcini, atributii pag b) conditii de munca c) aptitudini c) studii 3. Investitia in certificate de trezorerie este o decizie in conditii de : a) certitudine b) incertitudine c) risc 4. Printre instrumentele manageriale se numara : a) sistemul decizional b) sistemul informational c) sistemul motivational d) sistemul normativ (norme si reglementari) 5. Conform piramidei lui Maslow, cele mai putine... a) nevoile de stima b) nevoile de siguranta c) nevoile de apartenenta 6. Conditiile in care se desfasoara deciziile sunt de tip: a) determinist, probabilist, incert b) determinist, incert, probabilist, de grup, c) fuzzy, probabilist, determinist, incert, de grup, 7.Calitatea tehnica a unui manager e necesara in cadrul conducerii: a) operative b) strategice c) tactice 8. Printre etapele man prin obiective se afla : a) fixarea obiectivelor individuale b) stabilirea obiectivelor firmei c) formularea planurilor de actiune d) det termenului aferent fiecarui obiectiv e) monitorizarea rezultatelor 9. Concentrarea fortelor firmei spre un numar mic de produse e o strategie organizationala de tip : a) crestere b) stabilitate c) diferentiere 10. Multipla subordonare e o caracteristica a structurilor organizatorice de tip : a) ierarhic b) functional c) ierarhic functional 11.Printre principiile care stau la baza optimizarii relatiei manager colectiv se numara : a) explicitarea obiectivelor cu obt adeziunii b) manifestarea interesului pt fiecare membru al grupului c) nepromovarea principiului delegarii de autoritate d) acordarea unei atentii deosebite adoptarii deciziilor individuale 12. Recrutarea personalului e det de : a) analiza postului b) selectia personalului c) planificarea pesonalului d) interviu 13.Un obiectiv strategic se poate referi la: a) cresterea profitului b) angajarea de personal c) obtinerea unei cote de piata d) cumpararea de echip performante 14. Prin strategia de integrare pe verticala se intelege a) extinderea unei afaceri noi b) acapararea de firme concurente c) extinderea spre domeniul furnizorilor si distribuitorilor 15. Principalele functii ale a proceselor manageriale : a) productia b) organizarea

c) planificarea d) comanda 16. Cunoasterea datelor statistice cu privire la evolutia fenomenelor e deosebit de imp pt rpgnoza : a) mixta b) normativa c) explorativa d) directoare 17.Man taylorian a pus accentul pe a) resursa umana b) standardele de performanata c) aparatul matematic 18. Care din urmatoarele premise stau la baza teorie Y ? a) lucratorului obisn nu-i place munca si incearca sa o b) majorit oamenilor tre convinsi ,controlati si directionati spre a munci c) potentialul intelectual al multor angajati e utilizat partial d) lucratorul obisn fuge de responsabilitate 19. Realiz de catre o firma de noi tipuri de produse int-o anumita per de timp e in primul rand considerat un obiectiv : a) realizabil b) nerealizabil c) masurabil d) nemasurabil 20. DeciziaIncepand cu 1 oct a.c. ing Ionescu de la compartimentul Productie e sanctionat cu diminuarea salariului pe 3 luni cu 10 % e o decizie incadrata in fctie de : a) planificare b) organizare c) comanda d) control 21. Strategia firmei asigura focalizarea tuturor actiunilor , mijloacelor intreprinderilor pt atingerea in vederea obt avanta jului competitive potrivit misiunii organizatorice: a) obiectivelor majore ale organiz pe termen mediu si lung b) la fel dar pe termen lung c) le fel dar pe termen scurt d) ob firmei 22. Care sunt elem de caract a postului ca principala subdiviziune a struct organizatorice: a) competentele(autoritate) b) obiectivele ind c) sarcini d) responsabilitati e) toate 23.Managerul unei firme intreprinde o serie de actiuni ca : 1. armoniz act diverselor compartimente cu ocazia asimilarii unui nou produs 2. analiza propunerilor de perfectionare a sist motivational 3. conducerea de interviuri ce vizeaza angajatii unui director de productie, Asociati fiecarei actiuni cate o functie a man. Pt ac folosim simbolurile : P-planificare,O-organizare,C-coordonare C0-comanda ,CE-control evaluare a) 1-C 2-CO 3-CE b) 1-CO 2-C 3-O c) 1-C 2-CO 3-O d) 1-CE 2-P 3-O e) 1-P 2-CO 3-CE 24.In componenta mediului general al unei firme intra: a) mediul economic b) concurenta c) furnizorii d) mediul tehnologic e) mediul specific 25. Teoria existentei inrudirii si cresterii(ERG) e o teorie care explica nevoile umane si a fost dezvl de : a) Herzberg b) Alderfer c) Maslow d) D Mc Gregor 26. Accentul pe functia de comanda ca accentuare manageriala se pune pe nevoile ierarhice : a) superioare b) medii c) inferioare d) pe toate, in mod egal 27. Pt elaborarea si rationalizarea structurii organizatorice tre folosite o serie de principii ca: a) man autoritar b) unitatea de decizie si actiune c) interdependenta maxima d) economia de comunicatii

e) departarea man de executie 28. Care dintre functiile man consta in determinarea proceselor de munca fizica si intelectuala ofertei si sarcinii , gruparea acestora pe posturi si compartim si atribuirea lor salariatilor : a) planif b) organizarea c) c-do d) coord e) controlul 29. Se da urm: Intreprinderea X a realizat in 2003 o cifra de afaceri de 15 mld lei.Ac repr: a) o data b) o informatie c) o data si o informatie 30. In productie se realiz controlul : a) stocurilor b) proiectelor c) bugetar d) tehnic de calitate

VAR A

1. Functia conceptuala a unui manager este necesara indeosebi in cadrul conducerii: a) operative b) strategice c) tactice 2. Proiectarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor este o activitate specifica functiunii de : a) productie b) cercetare-dezvoltare c) organizare d) planificare 3. Conform teoriei lui Hertzberg printre factorii motivanti se numara : a) relatiile de munca b) recompensa muncii c) salariul d) responsabilitatea 4. Termenul de management se refera la: a) proces b) echipa de conducere c) disciplina stiintifica 5. Decizia unei organizatii de a se extinde pe o noua piata este o decizie: a) programata b) neprogramata c) semiprogramata 6. Elementele procesului de productie industriala sunt: a) forta de munca, obiectul muncii, costul muncii b) forta de munca, resursele, mijloacele de munca c) forta de munca, obiectul muncii, mijloacele de munca 7. Printre strategiile concurentiale se numara strategiile de: a) focalizare, stapanirea a costului , lichidare b) diferentiere, stapanire a costului, focalizare c) crestere, stabilitate, aparare 8. Productivitatea muncii se poate exprima in : a) volumul productiei pe unitatea de munca b) consumul de munca vie pe unitatea de produs c) unitatea pe produs de timp 9. H. Taylor a abordat problemele manageriale la nivel de operatii si atelier formuland: a) functiile managementului b) principiile generale ale managementului industrial c) functiunile intreprinderii 10. Resursa cea mai importanta este cea :

a) umana b) materiala c) informationala d) financiara 11. Intre structura organizatorica si sistemul informational este o relatie de: a) stransa dependenta b) independenta c) dependenta relativa 12. Urmarirea cu prioritate a abaterilor care intervin in cadrul unui proces este caracteristic managementului prin a) sistem b) obiective c) exceptii d) bugete 13. In sedinta Consiliului de administratie al SC Progresul SA din 15 februarie anul curent au fost adoptate urmatoarele decizii: 1 disponibilizarea unui numar de 8 salariati cu pregatire medie incepand cu martie a.c. 2 cresterea salariilor angajatilor cu 10% incepand cu 1 aprilie ac si mentinerea primei de vacanta 3 stabilirea si aprobarea strategiei firmei pana in anul 2009 Asociati fiecarei decizii cate o functie a managementului. Pentru aceasta folositi simbolurile P=planificare, O=organizare, C=coordonare, CO=comanda, CE=Control-evaluare a) 1-P, 2-CO, 3-O b) 1-O, 2-C, 3-P c) 1-P, 2-O, 3-P d) 1-O, 2-CO, 3-P e) 1-C, 2-CE, 3-P 14. Care dintre urmatoarele premise stau la baza teoriei X ? a) multor oameni nu le displace munca, efortul fizic si mental fiind la fel de natural ca joaca sau odihna b) lucratorul obisnuit doreste sa fie condus, avand o ambitie redusa c) realizarea obiectivelor conduce la automultumire si respect de sine d) potentialul intelectual al multor angajati este utilizat partial 15. Printre caracteristicile principale ale managementului prin obiective se numara: a) stabilirea obiectivelor specifice pentru majoritatea angajatilor b) motivarea perfomantelor c) evaluarea performantelor d) atribuirea de recompense pentru toti angajatii 16. Care dintre urmatoarele aspecte ar putea fi luate in considerare in stabilirea obiectivelor strategice ? a) inovarea b) pozitia pe piata c) sanatatea angajatilor d) achizitionarea de echipamente performante 17. Care dintre functiile managementului are aproape aceeasi importanta indiferent de nivelul ierarhic al managerilor care o exercita ? a) coordonarea b) planificarea c) comanda d) antrenarea e) organizarea f) controlul 18. Aratati ce tip de relatii organizatorice exista intre directorul economic si sefii compartimentelor operationale. a) de autoritate-ierarhice b) de control c) de autoritate-functionale d) de autoritate-de stat major e) de reprezentare 19. Printre instrumentele utilizate in stabilirea strategiilor se numara: a) matricea B.C.G b) metoda Electre <- decizie c) metoda S.W.A.T. d) matricea G.E. 20. In procesul de planificare a resurselor umane punctul de plecare il reprezinta: a) strategia firmei b) misiunea firmei c) politica firmei d) analiza postului 21. Care din functiile managementului consta in determinarea procesului de munca fizica si intelectuala in c_____ si sarcini, gruparea acestora pe posturi si compartimente si atribuirea lor salariatilor ? a) planificarea b) organizarea c) comanda d) coordonarea e) controlul 22. Stilul autoritar se impune in adoptarea directiilor cu caracter: a) tactic

b) strategic c) operational 23. Rolul de negociator al unui manager este un rol cu caracter: a) interpersonal b) informational c) decizional 24. Care dintre activitatile prezentate in continuare se desfasoara in cadrul functiunii de productie ? 1 Conceptie tehnica 2 Controlul tehnic de calitate 3 Previzionarea 4 Organizarea manageriala 5 Fabricatia 6 Controlul financiar de gestiune 7 Programarea, lansarea si urmarirea productiei 8 Intretinerea si repararea echipamentelor de productie Identificati combinatia corecta. a) 1+2+4+5 b) 1+2+7+8 c) 2+5+7+8 d) 3+4+6+8 25. Analiza mediului operational presupune analiza: a) mediului economic, politic, social, tehnologic b) clientilor, furnizorilor, concurentilor, grupurilor de presiune c) firmei si managementului sau 26. Firma este un sistem: a) dinamic b) inchis c) neprobabilistic d) autoorganizabil 27. Cre dintre urmatoarele afirmatii referitoare la prognoze sunt adevarate ? a) prognozele vizeaza un orizont de timp scurt, de genul lunilor de zile b) prognoza este un calcul precis c) este o evaluare probabila d) utilizeaza legile altor stiinte, de exemplu matematica 28. Obiectivele fundamentale deriva din: a) obiectivele generale b) misiune c) strategie d) politica 29. Angajarea a doi agenti de vanzari, din dorinta de a spori vanzarile anuale ale unei firme este o decizie in conditii de: a) certitudine b) incertiturine c) risc 30. Exista vreo diferenta intre post si functie, ca elemente principale ale unei structuri organizatorice ? a) da, deoarece functia este inferioara postului, din punct de vedere al nivelului ierarhic pe care se afla b) da, deoarece functia include mai multe posturi cu aceleasi caracteristici generale c) nu, deoarece este doar o deosebire terminologica d) da, deoarece postul include mai multe functii cu aceleasi caracteristici generale