Sunteți pe pagina 1din 5

ORDONAN DE URGEN Nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Progra ului na!

ional de de"#oltare lo$al% Text n vigoare ncepnd cu data de 15 noiembrie 2013 REALIZAT R! " #$A%IA &E I%' R#ATI"( %EA#) Text actua*i+at prin produ,u* in-ormatic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or normative modi-icatoare/ pub*icate n #onitoru* -icia* a* Romniei/ $artea I/ pn0 *a 15 noiembrie 20131 Act de baz #B& rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 2452013 Acte modificatoare #M1& rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 10352013 #odi-ic0ri*e 6i comp*et0ri*e e-ectuate prin actu* modi-icator ,unt ,cri,e cu -ont ita*ic1 7n -a2a -iec0rei modi-ic0ri ,au comp*et0ri e,te indicat actu* normativ care a e-ectuat modi-icarea ,au comp*etarea re,pectiv0/ n -orma #M11 #CIN NOT: $rin rdinu* mini,tru*ui de+vo*t0rii regiona*e 6i admini,tra2iei pub*ice nr1 145152013 au -o,t aprobate %orme*e metodo*ogice pentru punerea n ap*icare a prevederi*or rdonan2ei de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 2452013 pentru aprobarea $rogramu*ui na2iona* de de+vo*tare *oca*01 #B 'n te eiul art. 11( alin. )*+ din ,on-titu!ia Ro .niei/ republi$at%/ Guvernul Romniei adopt% pre"enta ordonan!% de urgen!%. AR0. 1 1e aprob% Progra ul na!ional de de"#oltare lo$al% $oordonat de 2ini-terul De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e/ denu it 'n $ontinuare progra . AR0. 2 4n -en-ul pre"entei ordonan!e de urgen!% ter enii 3i e5pre-iile de ai 6o- au ur %toarele -e ni7i$a!ii& #M1 a8 obiective de inve,ti2ii noi repre+int0 obiective*e de inve,ti2ii pentru care nu au -o,t nc9eiate contracte5conven2ii de -inan2are: b8 obiective de inve,ti2ii n continuare repre+int0 obiective*e de inve,ti2ii pentru care au -o,t a*ocate -onduri de *a bugetu* de ,tat/ bugetu* *oca* ,au din a*te ,ur,e *ega* con,tituite 6i5,au au -o,t nc9eiate contracte5conven2ii de -inan2are/ contracte de *ucr0ri pentru inve,ti2ii*e a-*ate n deru*are n cadru* programe*or de inve,ti2ii pre*uate n program ,au n a*te programe *oca*e ori guvernamenta*e1 #B AR0. 3 Progra ul pre#%"ut la art. 1 e-te $o pu- din ur %toarele -ubprogra e& a+ 1ubprogra ul 82oderni"area -atului ro .ne-$89 b+ 1ubprogra ul 8Regenerarea urban% a uni$ipiilor 3i ora3elor89 $+ 1ubprogra ul 8:n7ra-tru$tur% la ni#el 6ude!ean8. AR0. * :ni!ierea 3i i ple entarea -ubprogra elor pre#%"ute la art. 3 #or 7i detaliate 'n nor ele etodologi$e de apli$are a progra ului.

AR0. ( ;ene7i$iarii progra ului -unt unit%!ile ad ini-trati#<teritoriale repre"entate de autorit%!ile ad ini-tra!iei publi$e lo$ale/ dup% $u ur ea"%& a+ $o unele9 b+ uni$ipiile 3i ora3ele/ in$lu-i# pentru -atele $o ponente ale a$e-tora9 $+ 6ude!ele. AR0. = Obie$ti#ele de in#e-ti!ii din $adrul progra ului -e reali"ea"% pe terenuri 3i>-au $on-tru$!ii/ dup% $a"/ a7late 'n proprietate publi$% -au pri#at% a unit%!ilor ad ini-trati#<teritoriale/ $u re-pe$tarea pre#ederilor legale 'n #igoare. #M1 AR0. ? ;18 biective*e de inve,ti2ii care pot -i -inan2ate n cadru* programu*ui trebuie ,0 ,e ncadre+e n ce* pu2in unu* din urm0toare*e domenii ,peci-ice! #B a+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are a -i-te elor de ali entare $u ap% 3i -ta!ii de tratare a apei9 b+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are a -i-te elor de $anali"are 3i -ta!ii de epurare a apelor u"ate9 $+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are>dotare a unit%!ilor de 'n#%!% .nt preuni#er-itar9 d+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are>dotare a unit%!ilor -anitare din ediul rural9 #M1 e8 con,truirea5moderni+area5reabi*itarea drumuri*or pub*ice c*a,i-icate 6i ncadrate n con-ormitate cu prevederi*e *ega*e n vigoare ca drumuri <ude2ene/ drumuri de intere, *oca*/ re,pectiv drumuri comuna*e 6i5,au drumuri pub*ice din interioru* *oca*it02i*or: #B 7+ reali"are> oderni"are>reabilitare de poduri/ pode!e -au pun!i pietonale9 g+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are a unor obie$ti#e $ulturale de intere- lo$al/ re-pe$ti# bibliote$i/ u"ee/ $entre $ulturale ulti7un$!ionale/ teatre9 @+ reali"are>e5tindere> oderni"are de plat7or e de gunoi9 i+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are a pie!elor publi$e/ $o er$iale/ t.rguri/ oboare/ dup% $a"9 6+ reali"are>e5tindere>reabilitare> oderni"are a ba"elor -porti#e. )2+ 0ipurile de obie$ti#e de in#e-ti!ii/ $ategoriile de lu$r%ri 3i $@eltuielile $are -e 7inan!ea"% 'n $adrul 7ie$%rui do eniu -pe$i7i$ pre#%"ut la alin. )1+ -unt -tabilite prin nor ele etodologi$e de apli$are ale progra ului. #M1 AR0. 8 'inan2area programu*ui ,e a,igur0 din tran,-eruri de *a bugetu* de ,tat/ n *imita -onduri*or aprobate anua* cu acea,t0 de,tina2ie n bugetu* #ini,teru*ui &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice/ din -onduri aprobate anua* cu acea,t0 de,tina2ie n bugete*e *oca*e a*e unit02i*or admini,trativ=teritoria*e bene-iciare 6i din a*te ,ur,e *ega* con,tituite1 #M1 AR0. A ;18 7n *imita -onduri*or aprobate anua* prin *egea bugetu*ui de ,tat/ #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice comunic0 con,i*ii*or <ude2ene bugetu* previ+ionat pentru -undamentarea propuneri*or de -inan2are a obiective*or de inve,ti2ii/ pentru anu* n cur,/ ca*cu*at ca di-eren20 dintre credite*e bugetare aprobate 6i neanga<ate 6i re2inerea prev0+ut0 *a art1 21 a*in1 ;58 din Legea nr1 50052002 privind -inan2e*e pub*ice/ cu modi-ic0ri*e 6i comp*et0ri*e u*terioare1 ;28 >ugetu* previ+ionat prev0+ut *a a*in1 ;18 ,e -undamentea+0 pe ba+a criterii*or de a*ocare/ aprobate prin norme*e metodo*ogice de ap*icare a programu*ui/ care vor avea n vedere ce* pu2in unu* dintre urm0torii indicatori! ponderea obiective*or de inve,ti2ii a-*ate n

deru*are pe -iecare <ude2/ date demogra-ice 6i admini,trativ=teritoria*e/ capacitatea -inanciar0 a bene-iciari*or1 ;38 ??? Abrogat ;@8 7n termen de 15 +i*e de *a comunicarea bugetu*ui previ+ionat/ con,i*ii*e <ude2ene/ dup0 con,u*tarea autorit02i*or admini,tra2iei pub*ice *oca*e/ tran,mit #ini,teru*ui &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice propuneri*e de -inan2are/ deta*iate pe obiective de inve,ti2ii n continuare 6i obiective de inve,ti2ii noi/ pentru anu* n cur,/ pe ba+a criterii*or de prioriti+are1 ;58 "riterii*e de prioriti+are ,unt aprobate prin norme*e metodo*ogice de ap*icare a programu*ui pentru obiective de inve,ti2ii n continuare 6i obiective de inve,ti2ii noi 6i vor avea n vedere ce* pu2in unu* dintre urm0torii indicatori! data ,emn0rii contractu*ui/ ,tadiu* -i+ic/ popu*a2ia de,ervit0/ procentu* de co-inan2are de *a bugetu* *oca*/ dup0 ca+1 ;A8 #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice centra*i+ea+0 propuneri*e tran,mi,e con-orm a*in1 ;@8/ iar n ba+a date*or de2inute 6i a ana*i+e*or proprii de ,pecia*itate/ ntocme6te *i,ta -ina*0 de obiective propu,e ,pre -inan2are/ *i,t0 care ,e aprob0 prin ordin a* mini,tru*ui de+vo*t0rii regiona*e 6i admini,tra2iei pub*ice1 ;B8 7n ca+u* nere,pect0rii termenu*ui prev0+ut *a a*in1 ;@8 ,au a prevederi*or a*in1 ;58/ *i,ta obiective*or de inve,ti2ii din <ude2u* re,pectiv -inan2ate n cadru* programu*ui/ pentru anu* n cur,/ ,e ntocme6te exc*u,iv de #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice/ pe ba+a date*or de2inute 6i ana*i+e*or proprii de ,pecia*itate/ uti*i+nd ce* pu2in unu* dintre indicatorii prev0+u2i *a a*in1 ;581 #B )8+ Pentru obie$ti#ele de in#e-ti!ii noi/ bene7i$iarii -unt obliga!i -% tran- it% 2ini-terului De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e do$u enta!iile te@ni$o<e$ono i$e/ 'nto$ ite 'n $on7or itate $u Bot%r.rea Gu#ernului nr. 28>2008 pri#ind aprobarea $on!inutului<$adru al do$u enta!iei te@ni$o<e$ono i$e a7erente in#e-ti!iilor publi$e/ pre$u 3i a -tru$turii 3i etodologiei de elaborare a de#i"ului general pentru obie$ti#e de in#e-ti!ii 3i lu$r%ri de inter#en!ii/ 3i $u re-pe$tarea -tandardelor de $o-t 'n #igoare/ do$u enta!ii $are -unt 7inan!ate 3i aprobate de bene7i$iari. )A+ Obie$ti#ele de in#e-ti!ii noi -e a#i"ea"% 'n ,on-iliul te@ni$o<e$ono i$ al 2ini-terului De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e. )10+ Pentru propunerile de obie$ti#e de in#e-ti!ii 'n $ontinuare/ bene7i$iarii -unt obliga!i -% tran- it% do$u ente $are -% pre"inte -tadiul 7i"i$ reali"at/ #aloarea a$tuali"at% a re-tului $@eltuielilor ne$e-are pentru 7inali"area obie$ti#ului de in#e-ti!ii 3i $ontra$tele de a$@i"i!ii publi$e $are au 7o-t 'n$@eiate/ in$lu-i# a$tele adi!ionale 'n$@eiate/ dup% $a". #M1 ;118 ??? Abrogat #B AR0. 10 4n ter en de 30 de "ile de la data e iterii ordinului pre#%"ut la art. A alin. )=+ -e 'n$@eie $ontra$te anuale de 7inan!are 'ntre 2ini-terul De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e 3i bene7i$iari/ $u re-pe$tarea pre#ederilor Cegii nr. 2?3>200= pri#ind 7inan!ele publi$e lo$ale/ $u odi7i$%rile 3i $o plet%rile ulterioare. AR0. 11 )1+ ;ene7i$iarii r%-pund de organi"area 3i derularea pro$edurilor de atribuire a $ontra$telor de bunuri>-er#i$ii>lu$r%ri/ 'n $on7or itate $u pre#ederile legale 3i $u obliga!iile din $ontra$tele pre#%"ute la art. 10. #M1 ;28 >ene-iciarii au ob*iga2ia ,0 tran,mit0 con,i*ii*or <ude2ene toate documente*e nece,are monitori+0rii 6i -inan20rii prin program a obiective*or de inve,ti2ii 6i ,unt re,pon,abi*i pentru rea*itatea/ exactitatea 6i *ega*itatea date*or pre+entate1 #M1 AR0. 12 ;18 7n vederea decont0rii -onduri*or a*ocate de *a bugetu* de ,tat/ unit02i*e admini,trativ= teritoria*e tran,mit ,o*icit0ri*e de -onduri *a con,i*ii*e <ude2ene/ care/ dup0 veri-icarea

documenta2ii*or ,peci-ice/ *e avi+ea+0 6i *e tran,mit n mod centra*i+at #ini,teru*ui &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice1 ;28 #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice decontea+0 bene-iciari*or c9e*tuie*i*e nece,are pentru rea*i+area *ucr0ri*or a-erente obiective*or de inve,ti2ii/ n *imita contracte*or de -inan2are prev0+ute *a art1 101 #B AR0. 13 )1+ Progra area/ $oordonarea 3i onitori"area utili"%rii 7ondurilor alo$ate de la bugetul de -tat 'n i ple entarea proie$telor de in#e-ti!ii din progra -e 7a$ de $%tre 2ini-terul De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e. )2+ Repre"entan!ii 2ini-terului De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e/ ' preun% $u repre"entan!i $u atribu!ii de $ontrol din aparatul propriu al :n-pe$toratului de 1tat 'n ,on-tru$!ii < :.1.,./ pot e7e$tua #eri7i$%ri prin -onda6 pentru lu$r%rile reali"ate la obie$ti#ele de in#e-ti!ii derulate prin progra . #M1 ;38 Repre+entan2ii #ini,teru*ui &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice/ precum 6i repre+entan2ii con,i*ii*or <ude2ene/ dup0 ca+/ pot participa n comi,ii*e de recep2ie/ n ca*itate de invita2i1 #M1 AR0. 1*D+ ;18 7ncepnd cu data intr0rii n vigoare a pre+entei ordonan2e de urgen20 ,e preiau n cadru* programu*ui toate obiective*e de inve,ti2ii n continuare/ care au -o,t -inan2ate de *a bugetu* de ,tat n ba+a prevederi*or! #B a+ Bot%r.rii Gu#ernului nr. (??>1AA? pentru aprobarea Progra ului pri#ind reabilitarea/ oderni"area 3i>-au a-7altarea dru urilor de intere- 6ude!ean 3i de intere- lo$al/ ali entarea $u ap%/ $anali"area 3i epurarea apelor u"ate la -ate/ pre$u 3i 'n unit%!ile ad ini-trati#< teritoriale $u re-ur-e turi-ti$e/ republi$at%/ $u odi7i$%rile 3i $o plet%rile ulterioare9 b+ Ordonan!ei Gu#ernului nr. ?>200= pri#ind in-tituirea Progra ului de de"#oltare a in7ra-tru$turii 3i a unor ba"e -porti#e din -pa!iul rural/ aprobat% $u odi7i$%ri 3i $o plet%ri prin Cegea nr. ?1>200?/ $u odi7i$%rile ulterioare9 $+ Ordonan!ei Gu#ernului nr. *0>200= pentru aprobarea 3i 7inan!area progra elor ultianuale prioritare de ediu 3i go-pod%rire a apelor/ aprobat% $u odi7i$%ri 3i $o plet%ri prin Cegea nr. =1>200?/ $u odi7i$%rile ulterioare pentru progra ul pre#%"ut la art. 2 alin. )1+ lit. $+. )2+ Obie$ti#ele de in#e-ti!ii noi/ de7inite $on7or art. 2 lit. a+ 3i $uprin-e 'n progra ele pre#%"ute la alin. )1+/ -e pot 7inan!a $u re-pe$tarea pre#ederilor progra ului. #M1 ;38 7n cadru* programu*ui pot -i inc*u,e 6i obiective de inve,ti2ii n continuare care au -o,t -inan2ate de *a bugetu* de ,tat/ bugetu* *oca* ,au din a*te ,ur,e de -inan2are/ prin a*te programe deru*ate de in,titu2ii a*e admini,tra2iei pub*ice centra*e5*oca*e/ cu condi2ia ncadr0rii n domenii*e ,peci-ice prev0+ute *a art1 B1 #CIN *) Artico*u* 33 punctu* 12 din rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 10352013 ;#M18 prevede c0 artico*u* 1@ a*ineatu* ;38 din rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 2452013 ,e modi-ic01 7n,0/ *a data intr0rii n vigoare a rdonan2ei de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 10352013 ;#M18/ artico*u* 1@ avea doar dou0 a*ineate1 &in ace,t motiv/ n textu* actua*i+at/ am ad0ugat/ dup0 a*ineatu* ;28 a* artico*u*ui 1@/ a*ineatu* ;38/ avnd con2inutu* prev0+ut de artico*u* 33 punctu* 12 din rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 10352013 ;#M181 #B AR0. 1( 1e autori"ea"% 2ini-terul Einan!elor Publi$e -% introdu$% odi7i$%rile bugetare 'n bugetul 2ini-terului De"#olt%rii Regionale 3i Ad ini-tra!iei Publi$e.

AR0. 1= 4n ter en de 30 de "ile de la data intr%rii 'n #igoare a pre"entei ordonan!e de urgen!%/ -e aprob% nor ele etodologi$e de apli$are a progra ului/ prin ordin al ini-trului de"#olt%rii regionale 3i ad ini-tra!iei publi$e/ $are -e publi$% 'n 2onitorul O7i$ial al Ro .niei/ Partea :. AR0. 1? Ca data intr%rii 'n #igoare a nor elor etodologi$e de apli$are a progra ului/ -e abrog%& a+ Bot%r.rea Gu#ernului nr. (??>1AA? pentru aprobarea Progra ului pri#ind reabilitarea/ oderni"area 3i>-au a-7altarea dru urilor de intere- 6ude!ean 3i de intere- lo$al/ ali entarea $u ap%/ $anali"area 3i epurarea apelor u"ate la -ate/ pre$u 3i 'n unit%!ile ad ini-trati#< teritoriale $u re-ur-e turi-ti$e/ republi$at% 'n 2onitorul O7i$ial al Ro .niei/ Partea :/ nr. 2A* din 2* iunie 1AAA/ $u odi7i$%rile 3i $o plet%rile ulterioare9 b+ Ordonan!a Gu#ernului nr. ?>200= pri#ind in-tituirea Progra ului de de"#oltare a in7ra-tru$turii 3i a unor ba"e -porti#e din -pa!iul rural/ publi$at% 'n 2onitorul O7i$ial al Ro .niei/ Partea :/ nr. ?8 din 2? ianuarie 200=/ $u odi7i$%rile ulterioare/ aprobat% $u odi7i$%ri 3i $o plet%ri prin Cegea nr. ?1>200?/ $+ Art. 2 alin. )1+ lit. $+ din Ordonan!a Gu#ernului nr. *0>200= pentru aprobarea 3i 7inan!area progra elor ultianuale prioritare de ediu 3i go-pod%rire a apelor/ publi$at% 'n 2onitorul O7i$ial al Ro .niei/ Partea :/ nr. ?0? din 1? augu-t 200=/ aprobat% $u odi7i$%ri 3i $o plet%ri prin Cegea nr. =1>200?/ $u odi7i$%rile ulterioare9 d+ Bot%r.rea Gu#ernului nr. (30>2010 pentru aprobarea Progra ului 8Reabilitare 3i oderni"are < 10.000 F dru uri de intere- 6ude!ean 3i dru uri de intere- lo$al8/ i ple entat de $%tre 2ini-terul De"#olt%rii Regionale 3i 0uri- ului/ 'n perioada 2010 < 2013/ publi$at% 'n 2onitorul O7i$ial al Ro .niei/ Partea :/ nr. 3A? din 1( iunie 2010. #CIN NOT: Reproducem mai <o, prevederi*e art1 3@ din rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 10352013 ;#M181 #M1 CART1 3@ ;18 De autori+ea+0 #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice ,0 eviden2ie+e di,tinct E$rogramu* %a2iona* de &e+vo*tare Loca*0F *a capito*u* B0101 ELocuin2e/ ,ervicii 6i de+vo*tare pub*ic0F/ tit*u* 51 ETran,-eruri ntre unit02i a*e admini,tra2iei pub*iceF1 ;28 La programu* prev0+ut *a a*in1 ;18 ,e prev0d ,ume*e cumu*ate aprobate 6i nede,c9i,e a-erente ,ubprograme*or prev0+ute *a art1 3 din rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 24520131 ;38 De autori+ea+0 #ini,teru* &e+vo*t0rii Regiona*e 6i Admini,tra2iei $ub*ice ,0 introduc0 n mod core,pun+0tor modi-ic0ri*e n anexe*e *a bugetu* aprobat 6i ,0 *e comunice #ini,teru*ui 'inan2e*or $ub*ice n termen de 5 +i*e1C #B <<<<<<<<<<<<<<<