Sunteți pe pagina 1din 14

Student (nume i prenume):

Anul de studiu: .. Anul universitar: ......... Facultatea: ............................................................................. Specializarea: .............................................................................

Unitatea de nvmnt baz de practic peda ! ic: "r!#es!r ndrumt!r din baza de practic (tut!re): ..................

$!!rd!nat!r practic peda ! ic din Academia de Studii %c!n!mice &.".".&.:

Nota: Portofoliul completat va fi transmis in format electronic (word sau PDF) coordonatorului de practica pedagogica in perioada 20-2 .0!.20"# ca document denumit XxxYyy_ZZZ_AnIII_NivI_Portofoliu de practica2013 $unde %&& este numele studentului' ()) este prenumele studentului' iar *** codul facultatii' de e&. +,P sau ,,F sau -./ ...0
Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012 Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 1

'. Activiti de nvare


2. 1&plicati vi2iunea voastra despre cariera didactica' raspun2and in scris la urmatoarele intre3ari (ma&imum " pagin4): 2." -e 5nseamn4 pentru voi s4 fii profesor6 2.2 -are este vi2iunea voastra asupra rolului educa7iei6

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 2

2. -8estionar de autoevaluare ini7ial4 a gradului de coresponden74 cu profilul de competen74 al unui profesor 2.". 9eali2a7i o autoevaluare sincer4 a m4surii 5n care corespunde7i profilului de competen74 al unui profesor' 3ifand casuta care considerati ca vi se potriveste". ' ) *n #!arte mic msur . ) *n #!arte mare msur

Unitati de c!mpeten -ompeten7e 5n domeniul specialit47ii (:tiin7ifice) -ompeten7e metodologice

(ndicat!ri

+ ) *n mic msur

, ) *n msur p!trivit

- ) *n mare msura

mi unt cuno cute conceptele' principiile' teoriile. mi unt cuno cute ! - finalit47ile educa7iei (scop' competen7e' o3iective) - strategiile de predare (metode :i mi;loace) - metodele :i mi;loacele folosite pentru a stimula de2voltarea capacit47ilor cognitive (g<ndirea critic4 :i creativitate)= - modalit47i de individuali2are a instruirii.

-ompeten7e de comunicare

"unt capa#il! - s4 comunic asertiv= - s4 ascult activ=

"

,daptare dup4 profilul de competen74 propus de prof. 1. P4un


Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012 Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 )

Unitati de c!mpeten

(ndicat!ri

' ) *n #!arte mic msur

+ ) *n mic msur

, ) *n msur p!trivit

- ) *n mare msura

. ) *n #!arte mare msur

- s4 pun 5ntre34ri pertinente= - s4 capte2 auditoriul= - s4 m4 fac 5n7eles. -ompeten7e de evaluare "unt capa#il! - s4 concep instrumente de evaluare= - s4 aplic instrumentele de evaluare concepute. - s4 folosesc strategii :i metode de evaluare diverse. - s4 anali2e2 re2ultatele evalu4rilor re2ultate :i s4 aprecie2 performan7a :colar4. -ompeten7e de consiliere :i orientare "unt capa#il! - s4 identific nevoile individuale :i de grup= - s4 fac sugestii privind orientarea :colar4 :i profesional4= - s4 ofer suport elevilor 5n pro3leme personale= - s4 informe2 :i s4 consilie2 p4rin7ii elevilor= -ompeten7e de
Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

"unt capa#il!
Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 6

Unitati de c!mpeten management al clasei de elevi

(ndicat!ri

' ) *n #!arte mic msur

+ ) *n mic msur

, ) *n msur p!trivit

- ) *n mare msura

. ) *n #!arte mare msur

- s4 organi2e2 eficace spa7iul clasei= - s4 gestione2 situa7ii conflictuale= - s4 distri3ui roluri :i sarcini 5n clas4 adaptate personalit47ii elevilor= - s4 asigur un climat suportiv.

-ompeten7e de management al propriei cariere

,m disponi3ilitatea de a profesa 5n cariera didactic4. "unt capa#il! - s4 reflecte2 asupra propriilor practici educa7ionale= - s4 evolue2 5n carier4.

2.2. Propune7i # strategii prin care v4 ve7i de2volta competen7ele la care v-a7i evaluat un nivel nesatisfactor. 2.2.". >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2.2.2. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2.2.#. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 4

,. &escrierea i analiza activitil!r didactice i nedidactice #." Fi:4 de descriere a activit47ilor de cunoa:tere a :colii' de o3servare a procesului de 5nv474m<nt :i de anali24 a documentelor :colare' :edin7e ale catedrei' consiliu profesoral etc. &escrierea activitil!r de cun!atere a c!lii/ de !bservare a pr!cesului de nvmnt i de analiz a d!cumentel!r c!lare/ edine ale catedrei/ c!nsiliu pr!#es!ral etc. S0U&%10U2 3A "A40($("A 5( 3A &%S$4(% 6(1(6U6 &7UA A$0(3(0A0( 1r. &ata &enumirea activitatii &escrierea activitatii 7bservatii
crt.

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 5

#.2 Fi:4 de descriere de activit47i nedidactice: :edin7e cu p4rin7ii' parteneriate cu repre2entan7ii comunit47ii' activit47i de consiliere ? dirigen7ie etc. &escrierea activitil!r nedidactice: edine cu prinii/ parteneriate cu reprezentanii c!munitii/ activiti de c!nsiliere8diri enie etc.) S0U&%10U2 3A "A40($("A 5( 3A &%S$4(% 6(1(6 &7UA A$0(3(0A0( 1r. &ata &enumirea activitatii &escrierea activitatii 7bservatii
crt.

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 '

-. "r!iecte de lecii (pr!puse spre sustinere)+

&isciplina: 9999999999999 $lasa: .......................................................... &ata: 9999999.. "47(%$0 &(&A$0($ (67&%2) Unitatea de nvare:9999999999999 Subiectul leciei: 99999999999999.. 0ipul leciei: 9999999999999999 $!mpetene speci#ice vizate:99999999999999999999999999999. 7biective !perai!nale ale leciei: 7': 7+: 7,: ... 7n 2!cul de des#urare a leciei: 999999999999 :ibli! ra#ie: 9999999999999999999.

Fiecare student va ela3ora minimum # proiecte de lectii


Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012 Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 3

&es#urarea leciei
1@1N.+1NA1B1 .NCA9D-E.FN,B1 ? etapele lec7iei .ND.-,A.@DB FG.1-A.@DBD.(1BF9) FP19,E.FN,B(1) @.*,A(1) 2 A.+P ,BF-,A fiec4rei etape (minute) # ,-A.@.A,A1, P9FF1CF9DBD. (activit47i :i ac7iuni ini7iate :i reali2ate 5n fiecare etap4 a lec7iei) ! ,-A.@.A,A1, 1B1@.BF9 (ce vor face concret 5n fiecare etap4) +1AFD1' P9F-1D11 D.D,-A.-1 H. +.IBF,-1 D1 JN@KEK+LNA DA.B.*,A1 JN F.1-,91 1A,PK , B1-E.1. M +FD,B.AKE. D1 1@,BD,91 (tipul de evaluare' metoda' instrumentul de evaluare folosit 5n fiecare etap4 a lec7iei) N

"

Ane;e:

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 1

.. "r!iectul activitii e;tracurriculare, 0itlul activitii e;tracurriculare: $lasa: &ata: '. Finaliti educative: a. @alori :i atitudini de2voltate: 3. .nterese :i talente activate?de2voltate: c. F3iective cognitive: +. 0ipul activitii e;tracurriculare (activitate desf4:urat4 5n :coal4' e&perien7e de munc4/ serviciu comunitar) ,. $!!rd!nare i supervizare (profesori participan7i' alte persoane coordonatoare): -. (mplicarea prinil!r (dac4 particip4 la activit47i' 5n ce const4 implicarea acestora): .. 0ransp!rt (dac4 este necesar' cine 5l asigur4' condi7ii speciale de transport): <. $!mp!rtament i disciplin: =. Activiti speci#ice previzi!nate
#

2!cul de des#urare:

Fiecare student va proiecta cel putin o activitate e&tracurriculara


Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012 Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 10

1r. crt.

Activiti principale

4esurse necesare 6ateriale Umane

>. 6!daliti de evaluare8val!ri#icare a activitii pr!puse: ?. Su estii de c!ntinuare a activitii (e;tracurricular/ n cadrul disciplinei8ariei curriculare):

<. %;periena n!astr de practic peda ! ic @urnal de nvare

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 11

". Descrieti :i apreciati e&perien7ele tr4ite 5n stagiul de practic4 pedagogic4 (ce ati apreciat 5n mod deose3it' ce si cum ati 5nv47at anumite lucruri' ce ar mai fi de 5m3un4t47it) 2. 9eali2a7i o autoevaluare sincer4 a m4surii 5n care corespunde7i profilului de competen74 al unui profesor' dup4 5nc8eierea practicii pedagogice. -ompleta7i c8estionarul de mai ;os' 3if<nd c4su7a care considera7i c4 vi se potrive:te!.
' ) *n #!arte mic msur + ) *n mic msur , ) *n msur p!trivit - ) *n mare msura . ) *n #!arte mare msur

Unitati de c!mpeten -ompeten7e 5n domeniul specialit47ii (:tiin7ifice) -ompeten7e metodologice

(ndicat!ri

mi unt cuno cute conceptele' principiile' teoriile. mi unt cuno cute ! - finalit47ile educa7iei (scop' competen7e' o3iective) - strategiile de predare (metode :i mi;loace) - metodele :i mi;loacele folosite pentru a stimula de2voltarea capacit47ilor cognitive (g<ndirea critic4 :i creativitate)= - modalit47i de individuali2are a instruirii.

-ompeten7e de comunicare

"unt capa#il! - s4 comunic asertiv= - s4 ascult activ=

,daptare dup4 profilul de competen74 propus de 1. P4un


Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012 Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 12

Unitati de c!mpeten

(ndicat!ri

' ) *n #!arte mic msur

+ ) *n mic msur

, ) *n msur p!trivit

- ) *n mare msura

. ) *n #!arte mare msur

- s4 pun 5ntre34ri pertinente= - s4 capte2 auditoriul= - s4 m4 fac 5n7eles. -ompeten7e de evaluare "unt capa#il! - s4 concep instrumente de evaluare= - s4 aplic instrumentele de evaluare concepute. - s4 folosesc strategii :i metode de evaluare diverse. - s4 anali2e2 re2ultatele evalu4rilor re2ultate :i s4 aprecie2 performan7a :colar4. -ompeten7e de consiliere :i orientare "unt capa#il! - s4 identific nevoile individuale :i de grup= - s4 fac sugestii privind orientarea :colar4 :i profesional4= - s4 ofer suport elevilor 5n pro3leme personale= - s4 informe2 :i s4 consilie2 p4rin7ii elevilor= -ompeten7e de
Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

"unt capa#il!
Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 1)

Unitati de c!mpeten management al clasei de elevi

(ndicat!ri

' ) *n #!arte mic msur

+ ) *n mic msur

, ) *n msur p!trivit

- ) *n mare msura

. ) *n #!arte mare msur

- s4 organi2e2 eficace spa7iul clasei= - s4 gestione2 situa7ii conflictuale= - s4 distri3ui roluri :i sarcini 5n clas4 adaptate personalit47ii elevilor= - s4 asigur un climat suportiv.

-ompeten7e de management al propriei cariere

,m disponi3ilitatea de a profesa 5n cariera didactic4. "unt capa#il! - s4 reflecte2 asupra propriilor practici educa7ionale= - s4 evolue2 5n carier4.

Din Caietul de practica Pedagogica, Nivelul I, ASE DPPD, 2012

Proiect cofinantat din ondul Social European prin Progra!ul "perational Sectorial De#voltarea $e%ur%elor &!ane 200'(201) A*a prioritara 2 Corelarea +nvatarii pe tot parcur%ul vietii cu piata !uncii Do!eniul !a,or de interventie 2-1 .ran#itia de la %coala la viata activa .itlul proiectului/ Prin practica pedagogica de calitate cu un pa% !ai aproape de cariera didactica P"SD$&010102-102031425 16