Sunteți pe pagina 1din 16

Audit financiar

Definitie. Calitatea de auditor financiar Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiei financiare,in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera AuditorilorFinanciari din Romnia (CAFR). Auditorul financiar este persoana fizica sau uridica care a do!andit aceasta calitate si este mem!ra C.A.F.R. Activitatile specifice auditorului financiar" a) Activitatea de audit financiar# !) Activitatea de audit intern# c) Activitati de consultanta financiar$conta!ila si fiscala (cu respectarea re%lementarilor in domeniu)# d) Activitati de expertiza conta!ila# e) Activitati de asi%urare a mana%ementului financiar$conta!il# f) Activitati de evaluare (mem!ru A.&.'.(.A.R.)# %) Activitati de or%anizare udiciara si lic)idare(le%ea *+,-..+ repu!licata privind procedura reor%anizarii udiciare si a falimentului#(mem!ru /.&.0.R.1.)# Conditiile indeplinite de auditorii financiari in exercitarea profesiei" Independenta 2!iectivitate Inte%ritate profesioanala. C.A.F.R. este reprezentata de persoana uridica autonoma,or%anizatia profesioanala de utilitate pu!lica fara scop lucrativ, care or%anizeaza,coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania. Camera Auditorilor Financiari din Romania are ca or%ane de conducere" a) Conferinta !) Consiliul camerei c) 3iroul permanent al consiliului camerei. Re%ulamentul de or%anizare si functionare a C.A.F.R. cuprinde in principal prevederi referitoare la" 2r%anele de conducere a camerei si modul de desemnare a acestora# Atr!utiile si raspunderile camerei# Re%ulile de atri!uire sau retra%ere a calitatii de auditor financiar# Cerintele privind asi%urarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar# A!aterile,sanctiunile si procedurile disciplinare. Exercitarea profesiei de auditor financiar Auditorul financiar poate sa$si exercite independent profesia numai daca indeplineste cumulative urmatoarele conditii" a) Are calitatea de auditor financiar# !) 'ste mem!ru al camerei, persoana activa# c) Indeplineste conditiile de inte%ritate in relatiile personale, profesionale, de afaceri. 0rofesia de auditor financiar se exercita avand la !aza" 1

Contractul de audit financiar care va cuprinde o!li%atoriu clauza de confidentialitate si eventuale conditii speciale adaptate de la caz la caz# Rapoartele de audit financiar# (iza anuala,respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei.

Activitatea de audit intern 'ntitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse potrivit le%ii auditului financiar sunt o!li%ate sa or%anizeze si sa asi%ure exercitarea activitatii profesionale de audit intern. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare o!iectiva a ansam!lului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a mana%ementului riscului,a controlului si proceselor de conducere a acestuia. 2!iectivele auditului intern" a) (erificarea conformitatii activitatilor entitatii economice auditate cu politicile, pro%ramele si mana%ementului acesteia in conformitate cu prevederile le%ale# !) 'valuarea %radului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii,in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice# c) 'valuarea %radului de adecvare a datelor si,sau a informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatilor din entitatea economica# d) 0rote area elementelor patrimoniale !ilantiere si extra!ilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel. Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii economice de catre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia care tre!uie sa respecte codul de etica pentru profesia de auditor intern. Responsa!ilii pentru or%anizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor sau an%a amentelor de audit si semnarea rapoartelor de audit intern tre!uie, potrivit le%ii, sa ai!a calitatea de auditor financiar. Registrul auditorilor 0otrivit le%ii (2.4.5+,-... repu!licata) auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si uridice sunt inscrisi in Re%istrul Auditorilor Financiari si pu!licati in 6.2. al Romaniei. Re%istrul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii" a) 0ersoanele fizice" nume, prenume, adresa, carnet, parafa,etc# !) 0ersoane uridice" denumire, adresa societate, numar autorizatie,etc. Succesiunea lucrrilor ntr-o misiune de audit financiar 6isiunea de audit presupune parcur%erea urm7toarelor etape"

A acceptarea mandatului. 8nainte de a accepta mandatul, auditorul financiar tre!uie s7 aprecieze posi!ilitatea de a 9ndeplini aceast7 misiune :i s7 ;in7 seama de unele re%uli deontolo%ice :i de comportamentul profesional" independen;7,competen;7 profesional7, secret profesional. B orientarea i planificarea misiunii 8n aceast7 etap7 auditorul o!;ine informa;ii cu privire la particularit7;ile unit7;ii economice# zonele de risc# domeniile semnificative. Dup7 cunoa:terea %lo!al7 a unit7;ii economice, auditorul are posi!ilitatea s7 9:i orienteze misiunea func;ie de domeniile :i sistemele semnificative, orientare ce are ca o!iectiv identificarea riscurilor care pot avea o inciden;7 semnificativ7 asupra pro%ram7rii :i planific7rii misiunii. 0lanul de misiune tre!uie s7 con;in7 informa;ii privind" 'ntitatea economic7" denumire, structur7 or%anizatoric7, locurile unde 9:i desf7:oar7 activitatea, istoricul societ7;ii, o!iectul de activitate, informa;ii despre conducerea societ7;ii# Informa;ii cu privire la conturi" politici conta!ile utilizate, principiile conta!ilit7;ii, compararea evolu;iei indicatorilor din situa;iile financiare anualepe o perioad7 de mai mul;i ani# Sisteme :i domenii semnificative" determinarea pra%ului de semnifica;ie, identificarea conturilor semnificative, przentarea zonelor de risc, identificarea punctelor forte ale sistemului :i a atitudinii conducerii fa;7 de controlul intern. 6isiunea" natura acesteia, principalele condi;ii pentru ralizarea lucr7rilor, confirm7ri de primit, interven;ii al speciali:tilor etc. 2r%anizarea misiunii" num7rul :i nivelul mem!rilor ec)ipei, utilizarea lucr7rilor unor auditori interni, auditori financiari# 3u%etul" determinarea orelor necesare pe feluri de lucr7ri, calculul costurilor estimate func;ie de experien;a mem!rilor ec)ipei, compararea num7rului orelor necesare cu limitele sta!ilite de normele profesionale :i ustificara diferen;elor. C aprecierea controlului intern 0ornind de la orient7rile rezultate din planul de misiune, auditorul efectueaz7 un studiu :i o valuare a sistemelor considerate semnificative, 9n scopul identific7rilor eventualelor riscuri de eroare ce au fost identificate prin controlul intern. 2!iectivul urm7rit prin aprecierea controlului intern este de a determina 9n ce m7sur7 auditorul financiar se poate spri ini pe acest control. 8n aceast7 etap7, auditorul se afl7 9n fa;a unor decizii extrem de importane :i anume" 3

Ale%erea procedurilor de examinat# Decizia de a sta!ili dac7 procedurile re;inute tre!uie s7 fac7 o!iectul unei evalu7ri a controlului intern# Ale%erea te)nicilor de descriere :i evaluare ce tre!uie aplicate# Ale%erea te)nicilor de sonda e# Decizia final7 luat7 func;ie de rezultatele sonda elor 9n le%7tur7 cu pro%ramul de control al conturilor. Controlul intern se finalizaz7 cu un raport al auditorului 9n care acesta semnaleaz7 conducerii o!serva;iile pe care le are asupra controlului intern. Acest raport tre!uie s7 con;in7" &ota de introducere :i sintez7, ce are ca scop prezentarea misiunii, a locului :i rolului activit7;ii de apreciere a controlui intern# concluziile raportului# data :i semn7tura# Sumarul raportului < urmeaz7 imediat dup7 nota de sintez7 :i poate fi prezentat 9n diverse feluri" $ recapitularea diferitelor titluri :i puncte care vor fi reluate 9n partea de =detalii># $ reluarea 9n sintez7 a tuturor sl7!iciunilor constatate Detaliile raportului < corespund cu ceea ce este prezentat 9n sumar. Fiecare detaliu prezentat tre!uie s7 con;in7 urm7toarele informa;ii" -. descrierea punctelor sla!e constatate# ?. consecin;e :i inciden;e asupra conturilor anuale# @. sfaturi :i m7suri care permit ameliorarea situa;iei. D controlul conturilor Aceast7 etap7 are ca o!iectiv reunirea elementelor pro!ante suficiente pentru a putea exprima o opinie motivat7 asupra conturilor anuale. 0entru sta!ilirea pro%ramului de control al conturilor auditorul va utiliza" planul de misiune# foaia de sintez7 a aprecierii controlului intern. Ae)nicile de control utilizate pentru o!;inerea elementelor pro!ante sunt" -. inspec;ia fizic7 :i o!serva;ia care constau 9n examinarea activelor, conturile, :i maniera de aplicare a procedurilor de control# ?. confirmarea direct7 < o!;inerea de la ter;ii entit7;ii a informa;iilor asupra soldurilor conturilor !ilaterale :i a opera;iunilor derulate# @. examinarea documentelor primite de entitate care servesc ca piese ustificative privind controlul opera;iilor respective# B. examinarea documentelor emise de entitate, +. analize, estim7ri :i confrunt7ri 9ntre informa;ii :i documente# *. controlul aritmetic# 5. informa;ii ver!ale o!;inute de la conducere :i al;i salaria;i. Dat fiind num7rul mare de opera;ii efectuate de entitate, auditorul nu poate verifica inte%ral rula ele sau soldurile unui cont, el caut7 elementele pro!ante pe un e:antion adecvat utiliznd te)nica sonda ului. Tehnici de control 1. Sondajul Ae)nic7 ce const7 9n selec;ionarea unui num7r sau p7r;i dintr$o mul;ime :i extrapolarea rezultatelor o!;inute asupra e:antionului la 9ntrea%a mul;ime. Ale%erea naturii mul;imii este foarte important7, aceasta tre!uind s7 fie compara!il7 cu o!iectivul urm7rit. 4

'xemplu" pentru a verifica c7 toate recep;iile au dus la conta!ilizarea facturilor respective, masa de !az7 tre!uie s7 o constituie notele de recep;ie :i nu facturile conta!ilizate. 'fectuarea sonda ului presupune parcur%erea urm7toarelor etape" Ale%erea te)nicilor de lucru# Determinarea m7rimii e:antionului# Selec;ionarea e:antionului# Studiul e:antionului# 'valuarea rezultatelor# Concluziile sonda ului. Dac7 concluzia final7 este c7 anomaliile sau erorile din mul;imea controlat7 dep7:esc rata de anomalii sau de erori a:teptat7, auditorul tre!uie s7 se 9ntre!e dac7 nu este necesar7 repunerea 9n cauz7 a aprecierii sale asupra controlului intern. 2. Observaia fi ic! Se refer7 la existen;a !unului 9n cadrul entit7;ii. 'a se realizeaz7 pe !aza inventarierii, efectuat7 de comisia de inventariere la care se recomand7 s7 asiste :i auditorul financiar. ". Confirmarea direct! Reprezint7 procedura care const7 9n a cere unui ter; (care are le%7tur7 de afaceri cu entitatea auditat7 ) s7 confirme direct auditorului informa;ii privind efectuarea opera;iunilor, realitatea soldurilor 9n conturi. #. $%aminarea conturilor anuale 0ermit auditorului s7 o!;in7 unele elemente pro!ante pe !aza c7rora s7 tra%7 concluzii cu privire la diferitele posturi :i,sau conturi anuale. 'xaminarea conturilor anuale are ca o!iect confirmarea faptului c7" Situa;iile financiare anuale sunt coerente, concord7 cu datele din conta!ilitate, sunt prezentate conform principiilor :i re%lement7rilor conta!ile 9n vi%uare :i ;in cont de evenimentele posterioare 9nc)iderii exerci;iului financiar# 0oliticile conta!ile aplicate de entitate :i notele explicative ofer7 informa;ii privind activitatea desf7:urat7 de entitate.

E. Lucrrile de sfr it de misiune 8n aceast7 etap7, auditorul face o sintez7 a concluziilor :i constat7rilor rezultate, verific7 coeren;a conturilor anuale cu diversele situa;ii o!;inute :i se asi%ur7 c7 dispune de toate elementele de apreciere pentru ustificarea deciziilor sale. !"#. Sta$ilirea opiniei i redactarea raportului 8n activitatea desf7:urat7, auditorul financiar tre!uie s7 9ntocmeasc7 ? dosare" A. Dosarul e%erciiului& B. Dosarul permanent.

A. Dosarul e%erciiului- cuprinde toate elementele unei misiuni, permi;nd asam!larea tuturor lucr7rilor, de la or%anizarea misiunii, la sintez7 :i la formularea raportului. 8n mod uzual, acest dosar cuprinde" 1. Planificarea misiunii: pro%ramul %eneral de lucru# note asupra utiliz7rii lucr7rilor de control efectuate de al;i speciali:ti# datele :i duratele vizitelor,locurile de interven;ie# compunerea ec)ipei# data pentru emiterea raportului de audit# !u%etul de timp :i realizarea lui.

?. Supervizarea lucrrilor" note asupra studierii dosarelor :i sta!ilirea solu;iilor la pro!lemele ridicate# pro%ramarea lucr7rilor, executarea lucr7rilor, concluziile lucr7rilor, con;inutul raportului. 3. Aprecierea controlului intern: evaluarea punctelor tari, punctelor sla!e :i a zonelor de risc# 9ntocmirea unor foi de lucru, privind" !azele de sta!ilire a sonda elor asupra func;ion7rii sistemului, detalii asupra sonda elor efectuate# comentarii asupra anomaliilor descoperite.

4. Obinerea de elemente probante: pro%ramul de lucru al ec)ipei# foi de lucru cuprinznd" o!iectivul, detalii asupra lucr7rilor efectuate, eventuale comentarii, concluzii# documente sau copii de documente ustificnd cifrele examinate# detalii asupra lucr7rilor efectuate, compara;ii :i explica;ii ale lucr7rilor, concluzii# sintez7 %eneral7 a rezultatelor pe diferitele etape ale misiunii.

Dosarul exerci;iului este !ine s7 fie 9mp7r;it pe sec;iuni (p7r;i) pentru a u:ura utilizarea sa. 8n %eneral, se folose:te o 9mp7r;ire 9n * sec;iuni sim!olizate de la A la F, astfel" -. E.A. !osarul e"erciiului # seciunea A$: sintez7, planificare :i rapoarte,cuprinde elemente privind sinteza misiunii, planul misiunii, !u%etul de timp :i diverse rapoarte. ?. E.%. !osarul e"erciiului # seciunea %$: aprecierea controlului intern" cuprinde elemente referitoare la exerci;iul financiar expirat :i mai ales la verificarea func;ion7rii controlului intern. @. B. E.&. !osarul e"erciiului ' seciunea &$: controlul conturilor" cuprinde foi de lucru asuora conturilor din !ilan; :i a rezultatului financiar. E.!. !osarul e"erciiului ' seciunea !$" studiul lucr7rilor efectuate de ter;i" cuprinde rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, de expertiz7 conta!il7, procese$ver!ale de control. +. E.E. !osarul e"erciiului ' seciunea E$: lucr7ri specifice" con;ine foile de lucru privind lucr7rile de audit specifice, lucr7rile 9n suspensie, lucr7ri r7mase pentru o viitoare interven;ie. *. E.(. !osarul e"erciiului ' seciunea ($: interven;ii conexe" con;ine documente :i foi de lucru privind evenimente particulare, opera;iuni conta!ile particulare (cre:tere sau reducere de capital, avansuri acordate din dividende). B. Dosarul permanent /nele documente :i informa;ii primite :i analizate 9n cursul diferitelor etape ale misiunii de audit, pot fi folosite pe toat7 durata mandatului. 'le nu au nevoie s7 fie cercetate 9n fiecare an. Clasarea lor 9ntr$un dosar separat (dosarul permanent) permite utilizarea lor ulterioar7 9n misiunea de audit. Dosarul permanent permite deci evitarea repet7rii 9n fiecare an a unor lucr7ri :i transmiterea de la un exerci;iu la altul a elementelor de cunoa:tere a 9ntreprinderii. 'lementele caracteristice dosarului permanent sunt" Istoricul societ7;ii# 2r%ani%rama# 0ersoanele care an%a eaz7 9ntreprinderea (cele care au dreptul la semn7tur7)# 7

Conturile anuale pe ultimele exerci;ii# &ote asupra statutului societ7;ii# 0rocese ver!ale ale A4A :i CA# 1ista ac;ionarilor,asocia;ilor. Dosarul permanent se or%anizeaz7 9n sec;iuni (su!dosare#p7r;i) sim!olizate de la A la F, dup7 cum urmeaz7" -. ?. @. P.A. !osarul permanent ' seciunea A$: %eneralit7;i" informa;ii le%ate de or%anizare 9ntreprinderii, documente utilizate# P.%. !osarul permanent ' seciunea %$: controlul intern" diverse analize ale controlului intern# P.&. !osarul permanent ' seciunea &$" conturile anuale" situa;iile financiare anuale din ultimii @ ani, ultimele @ exerci;ii financiare consecutive# B. +. *. P.!. !osarul permanent ' seciunea !$: analize permanente, evolu;ii ale posturilor !ilan;iere# P.E. !osarul permanent ' seciunea E$: fiscal :i social" documente privind mediul fiscal :i social al 9ntrepinderii# P.(. !osarul permanent ' seciunea ($" uridic" statute, procese$ver!ale ale A4A :i CA, contacte ale societ7;ii.

STR%&T%RA RA'(RT%L%) *E A%*)T

1. )itlul raportului* +. !estinatarul# A,A sau &A* 3. Para-raful introductiv# cuprinde: $ identificarea conturilor anuale auditate# men;iune a responsa!ilit7;ii conducerii entit7;ii :i auditorului. = &oi am procedat la auditarea !ilan;ului S.C. 9nc)eiat la @- D'C anul &, a contului de profit :i pierdere, situa;iei fluxurilor de trezorerie, modific7rii capitalului propriu :i notelor la !ilan;. Aceste conturi anuale au fost sta!ilite su! responsa!ilitatea conducerii entit7;ii.

Responsa!ilitatea noastr7 este, pe !aza auditului nostru, s7 exprim7m o opinie asupra acestor conturi anuale>. 4. .n para-raf prezent/nd 0ntinderea lucrrilor 1i natura unei lucrri de audit: a) Raportul auditorului tre!uie s7 descrie 9ntinderea lucr7rilor de audit, men;ionnd c7 ele au fost 9ndeplinite conform Standardelor Interna;ionale de Audit :i &ormelor sau practicilor na;ionale. !) Raportul tre!uie s7 precizeze c7 auditul a fost planificat :i executat de o manier7 care s7 asi%ure, 9n mod rezona!il c7, conturile anuale nu comport7 anomalii semnificative. c) Raportul tre!uie s7 indice c7 auditul efectuat furnizeaz7 o !az7 rezona!il7 a expresiei de opinie. =&oi am realizat auditul conform SIA :i &ormelor na;ionale. Aceste norme precizeaz7 c7 auditul nostru tre!uie s7 fie planificat :i realizat 9n scopul de a o!;ine o asi%urare rezona!il7 c7, conturile anuale nu comport7 anomalii semnificative. /n audit const7 9n examinarea pe !az7 de sonda e, elemente pro!ante care s7 ustifice sumele :i informa;iile con;inute 9n conturile anuale# el const7, de asemenea, 9n a evalua principiile :i metodele conta!ile folosite :i estim7rile semnificative f7cute de c7tre conducerea entit7;ii, pentru 9nc)iderea conturilor anuale ct :i 9n a efectua o revedere a prezent7rii de ansam!lu. 'stim7m c7 auditul efectuat furnizeaz7 o !az7 rezona!il7 a exprim7rii opiniei noastre>. 2. .n para-raf al opiniei Raportul de audit tre!uie s7 prezinte clar opinia auditorului asupra faptului de a :ti dac7 conturile anuale dau o ima%ine fidel7 ( sau sunt prezentate de o manier7 fidel7 9n toate aspectele lor semnificative) 9n acord cu referin;ele conta!ile :i dac7 e cazul, dac7 ele sunt conforme prevederilor le%ale sau statutare. =Dup7 p7rerea noastr7, conturile anuale dau o ima%ine fidel7 ( sau prezint7 de o manier7 fidel7, 9n toate aspectele lor semnificative) situa;ia financiar7 a societ7;ii la @D'C anul & 9n conformitate cu &ormele Interna;ionale :i &a;ionale>. 3. !ata raportului Raportul auditorului tre!uie s7 poarte data de la sfr:itul lucr7rilor de audit. /tilizatorul extern este astfel informat c7 auditorul a apreciat efectele asupra conturilor anuale :i asupra raportului s7u ale evenimentelor :i tranzac;iilor intervenite dup7 data !ilan;ului :i data 9ntocmirii raportului, de care el a avut cuno:tin;7. 9

4. Adresa auditorului* 5. Semntura auditorului 6ume7 prenume$.

+(*ELE ALE RA'(RT%L%) A%*)T(R%L%) Raportul auditorului poate exprima opinie" a) f7r7 rezerve# !) cu rezerve# c) imposi!ilitatea exprim7rii unei opinii# d) dezacord asupra principiilor conta!ile (opinie cu rezerve)# e) dezacord asupra principiilor conta!ile (informa;ii insuficiente)$ opinie cu rezerve# f) dezacord asupra principiilor conta!ile (informa;ii insuficiente)$ opinie defavora!il7. a$ Opinia fr rezerve =&oi.............................. Dup7 p7rerea noastr7, conturile anuale dau o ima%ine fidel7 situa;iilor financiare anuale la @- D'C anul & :i sunt conforme cu prevederile le%ale :i statutare>. b$ Opinia cu rezerve# limitarea 0ntinderii lucrrilor =&oi................................. &oi nu am putut asista la inventarul fizic efectuat 9n luna D'C anul &, 9ntruct m fost desemna;i auditori ulterior acestei date. Dup7 p7rerea noastr7, cu excep;ia inciden;ei a ust7rilr care ar fi putut ima%ine fidel7................> c$ 8mposibilitatea e"primrii unei opinii =Dumneavoastr7 ne$a;i 9ncredin;at misiunea de a proceda la auditul situa;iilor financiare. Aceste conturi anuale au fost sta!ilite su! responsa!ilitatea conducerii. &oi nu am fost 9n m7sur7 s7 asist7m la inventarul fizic, nici s7 proced7m la confirmarea direct7 a conturilor de clien;i din cauza limit7rii 9ntinderii lucr7rilor 10 s7 se realizeze dac7 noi am fi efectuat controlul fizic al cantit7;ilor, conturile anuale dau o

noastre, impus7 de c7tre direc;iune. Avnd 9n vedere importan;a faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprim7m opinia asupra conturilor anuale>. d$ !ezacord asupra principiilor contabile ' metode contabile neadecvate opinie cu rezerve$ = &oi...................................... Astfel, dup7 cum este explicat 9n &ota C anexat7, nu s$au constatat amortismente 9n conturile anuale. Aceast7 practic7 nu este 9n opinia noastr7 metodele conta!ile>. 9n acord cu

$%perti a contabil!
'xpertiza conta!il7 < reprezint7 o activitate depus7 de un personal autorizat de le%e pentru reconstituirea realit7;ii unei opera;ii de natur7 economic7 :i,sau financiar7 , pe !aza cercet7rii documentelor , datelor :i informa;iilor din conta!ilitate (Dic;ionarul complet al economiei de pia;7 ,'ditor Societatea Informa;ia 3ucure:ti$ -..B). 'xpertiza conta!il7 este o lucrare personal7 :i critic7 cuprinznd rezultatul examin7rii faptelor din punct de vedere al exactit7;ii formale :i materiale :i p7rerea expertului asupra cauzelor :i efectelor 9n le%7tur7 cu o!iectul supus cercet7rii sale. 'xpertul conta!il este o cate%orie specializat7 :i mem!ru al or%anismului profesional C'CCAR. C'CCAR < reprezint7 un or%anism profesional ce reune:te exper;ii conta!ili :i conta!ilii autoriza;ii din Romnia 9nfiin;at7 9n !aza 24 *+,-..B apro!at7 prin le%ea B?,-..+. 'xpertiza conta!il7 se clasific7 9n func;ie de dou7 criterii" -. Dup7 scopul 9n care au fost solicitate" a) udiciare$ re%lementate de codul de procedur7 civil7 , codul de procedur7 penal7 , alte le%i specifice# !) extra udiciare(amia!il7)$ efectuate 9n afara unui proces udiciar.&u sunt pro!7 9n usti;ie. ?. Func;ie de natura o!iectivelor (9ntre!7rilor la care tre!uie s7 r7spund7 expertul conta!il) a) expertize conta!ile civile , dispuse 9n rezolvarea liti%iilor civile. !) expertize conta!ile penale c) expertize conta!ile comerciale d) expertize conta!ile fiscale e) alte cate%orii de expertize Experti,e conta$ile -udiciare Sunt dispuse de c7tre" a) or%anele de urisdic;ie " Dudec7torie,Ari!unal,Curtea Suprem7 de Dusti;ie !) or%ane de cercetare " 0oli;ia,0arc)et 'xpertizele udiciare sunt mi loace de pro!7 9n usti;ie putnd fi dispuse din oficiu (de c7tre instan;7) sau la cererea p7r;ilor aflate 9n liti%iu. Ar7s7turile caracteristice ale expertizelor conta!ile udiciare" 11

a) mi loc de pro!7 9n usti;ie !) activitatea prin care or%anele udiciare primesc informa;ii de natur7 economico$ financiar7 cu scopul de a sta!ili adev7rul necesar solu;ion7rii temeinice :i le%ale a cauzelor c) se limiteaz7 la cercetarea pro!lemelor cu caracter economic :i financiar indicate de or%anele udiciare prin o!iective formulate d) are competen;a de examinare a documentelor :i eviden;elor te)nico operative :i conta!ile pentru l7murirea o!iectivelor sta!ilite de or%anele de udiciare e) confirm7 sau infirm7 constat7rile controlului cu privire la pa%u!e , a!ateri , deficien;e , lipsuri f) intervine ca pro!7 administrat7 de or%anele de urm7rire penal7 :i udec7 9n vederea convin%erii asupra realit7;ii :i condi;iilor , pa%u!ei , deficien;ei ,a!ateri %) activitate ocazional7 care are loc doar cnd se dispune de c7tre or%anul de urisdic;ie sau cercetare Experti,e conta$ile extra-udiciare 'xpertizele conta!ile extra udiciare se 9ntocmesc de exper;ii conta!ili la solicitarea (p7r;ii) p7r;ilor care le :i sta!ilesc o!iectivele (9ntre!7rile) la care ace:tia tre!uie s7 r7spund7. 'rincipiile deontologice aplica$ile n misiunile privind experti,ele conta$ile Aceste principii c7rora tre!uie s7 li se supun7 expertul conta!il sunt explicit definite 9n Codul privind conduita etic7 :i profesional7 a exper;ilor conta!ili :i conta!ililor autoriza;i din Romnia :i norma profesional7 C'CCAR @+,?EE- privind expertizele conta!ile. Aceste principii se refer7 la" a) independen;a expertului conta!il !) competen;a expertului conta!il c) calitatea expertizelor conta!ile d) secretul profesional :i confiden;ialitatea expertizelor conta!ile e) acceptarea expertizelor conta!ile f) responsa!ilitatea efectu7rii expertizelor conta!ile a. )ndependen/a expertului conta$il 'xpertizele conta!ile pot fi efectuate numai de c7tre exper;ii conta!ili 9nscri:i 9n Aa!loul Corpului .'xpertul conta!il solicitat 9n efectuarea unei expertize tre!uie s7 fie independent fa;7 de p7r;ile implicate 9n expertiz7 evitnd orice situa;ie care ar presupune o lips7 de independen;7 sau constrn%ere care ar putea s7 9i 9mpieteze inte%ritatea :i o!iectivitatea. Ipotezele %enerale 9n care inte%ritatea ,o!iectivitatea :i independen;a expertului conta!il pot fi afectate sunt" $ este implicat financiar direct sau indirect 9n activit7;ile clien;ilor s7i $ este implicat 9n activit7;iile clien;ilor s7i 9n calitate de mem!ru al Consiliului de Administra;ie, al executivului sau 9n calitate de an%a at $ desf7:oar7 acte de comer; sau slu !e salariate concomitent cu exercitarea profesiei conta!ile li!erare care se poate finaliza 9ntr$un conflict de interese $ este implicat prin rela;iile familiale :i,sau personale cu clien;ii s7i. $.'rincipiul competen/ei expertului conta$il Calitatea de expert conta!il a!ilitat s7 efectueze expertize conta!ile este re%lementat7 . 8n prezent accesul la profesia de expert conta!il se face pe !az7 de examen de admitere la care tre!uie s7 o!;in7 cel pu;in media 5.Candida;ii admi:i tre!uie s7 efectueze un sta%iu de @ ani ,dup7 care s7 sus;in7 examenul de aptitudini. 12

Competen;a expertului conta!il se refer7 la cel pu;in urm7toarele calit7;i esen;iale" $:tiin;7,competen;7 :i con:tiin;7 $ independen;7 de spirit :i dezinteres material $ moralitate, pro!a!ilitate :i demnitate 6en;inerea :i dezvoltarea competen;ei profesionale presupune efectuarea da c7tre expert a unui minim de BE ore de pre%7tire profesional7 anual7 9n profilurile" $ conta!ilitate $ fiscalitate $ audit$financiar $ evaluare :i pie;e de capital. c. 'rincipiul calit/ii experti,ei conta$ile 'xpertizele conta!ile tre!uie efectuate de expert cu constinciozitate, devotament, corectitudine :i impar;ialitate astfel 9nct s7 fie utile celor care le$au solicitat.Concluziile expertului tre!uie s7 fie fundamentate numai pe documente care atest7 evenimente :i tranzac;ii economice.&edocumentarea :i nefundamentarea :tiin;ific7 a rapoartelor de expertiz7 conta!il7 udiciar7 poate :i este adesea sanc;ionat7 de or%anele de drept care le$au dispus cu 9nlocuirea expertului :i dispunerea unei noi expertize conta!ile. Atunci cnd exist7 repet7ri ale a!aterilor exper;ilor privind calitatea necorespunz7toare a exper;ilor conta!ili . Controlorul de calitate va sesiza pre:edintele or%anismului profesional (C'CCAR) :i comisia de disciplin7 a filialei care poate acorda expertului 9n cauz7 sanc;iuni disciplinare prev7zute de 24 *+,-..B" $ mustrare $ avertisment scris $ suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert pe o perioad7 de timp de la @ luni la - an $ interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert conta!il d.'rincipiul secretului profesional i al confiden/ialit/ii experti,elor conta$ile 'xpertul tre!uie s7 se a!;in7 de la divul%area c7tre ter;i a informa;iilor la care a avut acces :i de care a luat cuno:tiin;7 cu ocazia efectu7rii expertizei conta!ile. e.'rincipiul acceptrii experti,ei conta$ile Solicit7rile adresate exper;ilor conta!ili privind de expertize nu pot fi refuzate dect dac7 exist7 motive temeinice , totu:i expertul conta!il 9nainte de a accepta efectuarea unei expertize conta!ile tre!uie s7$:i analizeze posi!ilitatea de a$:i 9ndeplini misiunea ;innd seama de re%ulile privind independen;a , competen;a :i incompati!ilitatea. 'xpertul conta!il se afl7 9n incompati!ilitate dac7 exist7 9mpre ur7ri din care rezult7 c7 este interesat su! orice form7 ,el, so;ul(so;ia) sau vreo rud7 apropiat7 9n solu;ionarea cauzei 9ntr$un mod care l$ar determina pe expertul conta!il s7 fie su!iectiv, pot fi asimilate incompati!ilit7;ilor urm7toarele situa;ii 9n care se pot %7si" $ dac7 9n calitate de or%an de control ,cola!orator sau consilier al unuia din p7r;ile 9n proces s$a pronun;at asupra unor aspecte ,a luat parte la 9ntocmirea eviden;elor te)nico$operative sau la ela!orarea situa;iilor financiare care fac o!iectul dosarului supus udec7;ii $ dac7 9n calitate de expert :i$a exprimat o prim7 opinie 9n aceea:i cauz7 supus7 udec7;ii deoarece primeaz7 prezunc;ia c7 ar fi interesat 9n sus;inerea primei solu;ii

13

f. 'rincipiul responsa$ilit/ii efecturii experti,elor conta$ile 'xpertizele conta!ile tre!uie efectuate 9n mod responsa!il .Responsa!ilitatea experizelor conta!ile udiciare este 9nt7rit7 prin ur7mnt iar a celor extra udiciare prin contract. ELA0(RAREA E1'ERT)2EL(R &(3TA0)LE

1.Succesiunea lucrrilor privind elaborarea e"pertizelor contabile &ormele de lucru specifice misiunilor privind expertizele conta!ile emise de C'CCAR prev7d lucr7rile necesare ela!or7rii expertizelor conta!ile" a) Dispunerea expertizelor conta!ile udiciare :i numirea exper;ilor conta!ili !) Contractarea :i pro%ramarea expertizelor conta!ile (extra udiciare) c) Dele%area :i suprave%)erea lucr7rilor privind expertizele conta!ile d) Documentarea lucr7rilor privind expertiza conta!il7 e) Redactarea raportului de expertiz7 conta!il7 f) Semnarea :i depunerea raportului de expertiz7 conta!il7 a. *ispunerea experti,elor conta$ile -udiciare i numirea exper/ilor conta$ili 'xpertizele conta!ile udiciare pot fi dispuse numai de c7tre or%anele 9ndrept7;ite de le%e pentru administrarea pro!ei cu expertiza.&umirea expertului sau exper;ilor conta!ili att din oficiu ct :i recomanda;i de p7r;ile 9n proces , se pot face numai de or%anul 9n drept s7 dispun7 administrarea pro!ei cu expertiz7 conta!il7.Instan;ele de drept civil atunci cnd consider7 necesar s7 cunoasc7 p7rerea unor exper;i conta!ili pot numi la cererea p7r;ilor sau din oficiu unul sau @ exper;i conta!ili prin 9nc)iderea de sedin;7 care tre!uie s7 cuprind7 " $ numele expertului sau exper;ilor conta!ili $ o!iectivele (9ntre!7ri) la care exper;ii tre!uie s7 raspund7 $ termenul 9n care tre!uie s7 se efectueze expertiz7 conta!il7 $ plata expertului conta!il(onorariu sta!ilit de instan;7) $. ($iectivele4ntre$rile. la care tre!uie s7 r7spund7 expertul sau exper;ii numi;i(- sau @) tre!uie s7 fie concise, f7r7 ec)ivoc :i f7r7 a se solicita 9ncadrarea le%al7 a faptelor supuse udec7;ii. c. Termenul4durata) de efectuarea a expertizei :i fixarea datei depunerii raportului de expertiz7 conta!il7. d. 'lata exper/ilor conta$ili tre!uie s7 fie remuneratorie :i se sta!ile:te prin 9nc)eierea de :edin;7.

Raportul de experti, conta$il

14

1ucr7rile :i concluziile expertizei conta!ile se consemneaz7 9ntr$un raport scris care tre!uie s7 cuprind7 cel pu;in @ capitole.

6odel de raport de expertiz7 conta!il7" &ume....... 'xpert conta!il Ari!unalul.......... Dudec7toria......... Dosar nr........ Raport de experti, conta$il &apitolul ). )ntroducere $ $ $ $ $ $ $ date de identificare a expertului# 9nc)eierea de :edin;7 prin care a fost numit expertul :i denumirea or%anului care a dispus efectuarea expertizei(or%an de cercetere sau de urisdic;ie)# identificarea 9mpre ur7rilor :i circumstan;elor 9n care a luat na:tere liti%iul pentru care s$a dispus expertiza conta!il7# identificarea o!iectivelor(9ntre!7rilor) expertizei conta!ile# data, perioada :i locul unde s$a efectuat expertiza# materialul documentar studiat# termenul pn7 la care raportul de expertiz7 tre!uie depus la or%anul !eneficiar.

&apitolul )).*esf urarea experti,ei $ $ cte un para%raf distinct pentru fiecare o!iectiv (9ntre!are) care tre!uie s7 cuprind7 o descriere am7nun;it7 a opera;iilor efectuate de expertul conta!il, materialul documentar studiat, alte surse de informa;ii utilizate , calcule efectuate# fiecare para%raf din capitolul II se 9nc)eie cu concluzia expertului care tre!uie s7 fie precis7, concis7 :i redactat7 9ntr$o manier7 analitic7, ordonat7 :i sistematizat7.

&apitolul ))).&onclu,ii $ Si!iu tre!uie s7 con;in7 cte un para%raf distinct cu concluzia (r7spunsul) la fiecare o!iectiv (9ntre!are) al expertizei conta!ile. 'xpert conta!il

Raportul de expertiz7 conta!il7 se 9ntocme:te 9n @ exemplare :i se prezint7 spre avizare la filiala C.'.C.C.A.R (viza auditorului de calitate) .Cele @ exemplare vizate se depun la re%istratura or%anului !eneficiar de expertiza conta!il7 cu cel pu;in + zile 9nainte de termenul care a fost fixat pentru depunerea raportului. 'ventualele o!iec;iuni la raportul de expertiz7 depuse de p7r;ile aflate 9n liti%iu se solu;ioneaz7 de c7tre expertul conta!il prin 9ntocmirea unui supliment la raportul de 15

expertiz7 conta!il7. 07r;ile 9n caz c7 sunt nemul;umite de concluziile expertului pot solicita instan;ei de udecat7 apro!area unui raport de contraexpertiz7 conta!il7 care se 9ntocme:te 9n mod o!li%atoriu de c7tre @ exper;i.

16

S-ar putea să vă placă și