Sunteți pe pagina 1din 3

TEST AUTORIZARE ELECTRICIENI

GR 1/ 2
FUNCTIA ELECTRICIAN !r" a t i e i d e lucru
1. Cum se a) b) c)

GRUPA I Exe c u t a n t d e lucrari in ca dr ul

face verificar e a lipsei tensi u nii electrice in inst al atiile electric e de joas a tensi u n e ? la toat e fazel e inst al ati ei inclusiv pe nul; la toat e fazel e inst al ati ei; est e suficient doar pe faza pe care se lucre az a ;

2. Inden tificar e a inst al a ti ei sau a unei parti din inst al a ti e la care urm e a z a a se lucra se face vizual, obligat ori u la fat a locului pe baz a urm a t o a r el or ele m e n t e dup a caz : a) sc e m a electrica a stati ei, a post ului; b) sc e m a electrica de tras e u a liniei; c) apar a t e sau inst al a tii de det e c ti e; d) apar a t e de ma s u r a ; !. "e durat a identificarii inst al ati ei la care urm e a z a a se lucra est e interzis a: a) desc i d e r e a sau inde p a r t a r e a oricarui tip de ingra dir e; b) verificar e a prin action a r e a oricar ei com p o n e n t e a inst al ati ei; c) nu est e interzis a nici o actiun e ; #. $a e% ec u t a r e a oper a tiilor la care e%ist a pericol de &ating e r e direct a ' la joas a tensi u n e , treb ui e sa se utilizez e urm a t o a r el e mijloac e individu al e de prot e c ti e: a) indicat o a r e port a bil e de tensi u n e ; b) scule cu m a n e r e izolant e si cizm e electroizol a n t e ; c) ma n u si electroizol a n t e ; d) nu nec e sit a mijloac e individu al e de prot e c ti e; (. Cum se a) b) c) m arc e a z a o inst al a ti e electrica la care se lucre a z a : cu placut e avertizo a r e cu inscripti a )* C*"$+, ,- $*C.-+/+ plas a n d post uri de paz a care a fost instruit in pre al a bil; dac a utilajul se afla intr0 o zona slab circulat a, nu est e nevoi e de nici un fel de marc aj

1. Ce 2n3el e g e 3i prin simbolizar e a ,, -%.dI ,, care se poat e obs erv a pe ec ip a m e n t u l electric ? a) ec ip a m e n t anti e% ploziv grup a I b) prot e c3i e anti%ploziv4, caps ul a r e antid efl a gr a n t 4 grup a I de e%plozivit e c) ec ip a m e n t care se poat e folosi 2n minel e de c4rb u ni 5. In cazul ap ariti ei unor incen dii pent ru stinge r e a ace s t o r a se va folosi: a) e%tinct o a r e cu spu m a c imica; b) e%ticto ar e cu praf si dio%id de carbo n; c) idra n ti; 6. Care est e valoar e a tensiu nii nep e riculo a s e ? a) 17 8 c.a 0 #2 8 c.c b) (7 8 c.a 0 1( 8 c.c c) #2 8 c.a 0 17 8 c.c 9. In cazul unor lucrari in inst al a ti a electric a se va lega la pa m a n t urm a t o a r e l e : a) carc a s a utilajului la care se lucre a z a ; b) part e a activa a inst al ati ei electrice la care se lucre az a :e%e m pl u cond u c t o a r e , bare ,parti de inst al a ti e care se afla sub tensiu n e in star e de function a r e norm al a); c) pentr u joas a tensiu n e nu est e nec e s a r a legar e a la pa m a n t a partii active a inst al a ti ei la care se lucre a z a ; 17. Indicat or ul de tensi u n e se folose ; t e la : a) m 4s ur a r e a tensiu nii b) verificar e a prez e n 3 ei tensi u niii c) verificar e a lipsei tensi u nii 11. .ezist e n 3 a ma%i m 4 a prizelor locale , inclusiv a cond u c t o a r el or de legar e la p4 m < n t afer e n t e 2n cazul post urilor de tran sfor m a r e ;i punct el or de distribu3i e est e de : a) ( = b) 17 = c) 1( =

12 # Cum se acord 4 prim ul ajutor 2n cazul unei electroc u t 4 ri. a) se pun com pr e s e reci victim ei ;i apoi se 2ngro a p 4 2n p4 m < n t p<n 4 la br<u. b) se acop e r 4 victim a cu o p4t ur 4 ;i se a;t e a p t 4 sosire a me dic ul ui ;i a procur a t u rii. c) se sco at e victim a de sub ac3iun e a cure n t ul ui electric iar 2n cazul 2n care respira 3i a ;i pulsul lipse; t e se efect u e a z 4 respir a3i a artificial 4 ;i m as aj ul cardi ac p<n 4 la cabin e t ul m e dic al . 1!. "entru stng e r e a unui incen di u produ s de un defect electric folosim : a) re 3eaua de ap4 b) sting4torul cu praf ;i dio%id de carbon c) sting4torul cu spum4 c imic4 1#. Ce treb ui e s4 control ez e electrician ul la intrar e a 2n sc i m b ? a) star e a inst al a3i ei electrice; b) integrit at e a re3 el ei de legar e la p 4m<nt c) concentra3ia de metan din zon4 1(. >n cazul unui accidentat care este in stop cardiorespirator vom proceda astfel: a) vom efectua 3 insuflaii, dup tehnica gur la gur" sau gur la nas", dup care va exercita 12 apsri pe piept pentru masaj cardiac, urmnd din nou 3 insuflri ,ciclul relundu-se timp de 2 3 minute dup care va controla eventuala apariie a pulsului la arterele mari sau apariia respiraiei spontane! "# vom efectua $ insuflaii, dup tehnica gur la gur" sau gur la nas", dup care va exercita 1% apsri pe piept pentru masaj cardiac, urmnd din nou $ insuflri ,ciclul relundu-se timp de 2 3 minute dup care va controla eventuala apariie a pulsului la arterele mari sau apariia respiraiei spontane c# vom efectua insuflaii, dup tehnica gur la gur" sau gur la nas"1% secunde, dup care va exercita 12 apsri pe piept pentru masaj cardiac, urmnd alte 1% s insuflri ,ciclul relundu-se timp de 2 3 minute dup care va controla eventuala apariie a pulsului la arterele mari sau apariia respiraiei spontane 1$! &e tre"uie s facem in ca'ul arsurilor . a# (n primul rnd se va scoate accidentatul de su" aciunea cau'ei care a produs arsura! "# )ac exist ap curat, rece la *ndemn! (n primele secunde dup ce s-a produs arsura este "ine s-o turnm pe locurile arse pentru a *ntrerupe aciunea cldurii asupra esuturilor! +ai tr'iu apa devine inutil! c#)ac hainele ard, aruncm peste victim o ptur, o hain, un palton sau o rostogolim *n 'pad, dup *mprejurri! d# (n ca'ul arsurilor *ntinse, *nvelim accidentatul *ntr-un cear,af curat ,i-l transportm de urgen la spital! 15. -ste inter'is folosirea ca"lurilor sau conductoarelor de aluminiu la. a# instalaii electrice su"terane din minele de cr"une/ "# instalaiile din *ncperile cu pericol de explo'ie de ga'e, vapori sau praf explo'iv/ c# 0nstalaiile de iluninat de la suprafa/ d# instalaiile de legare la pmnt! 16. -ste inter'is utili'area mnu,ilor ,i incl,mintei electroi'olante cnd. a# pre'int tieturi/ "# pre'int guri sau fisuri/ c# pre'int ruperea unor ",ici *n cauciuc/ d# pre'int apariia de corpuri strine care r'"at la suprafaa cauciucului! 19 . $ucrul sub tensi u n e est e: a) per mi s nu m ai dac a electricia n ul pos e d a ec ip a m e n t de prot e cti e. b) interzis. c) per mi s dac a e%ist a placut e avertizo a r e ; 27. ?radul I de com pl e %it a t e al inst al a 3iei electrice acord4 competen3e electricienilor pentru e%ecutarea lucr4rilor 2n: a) inst al al a 3ia electric4 cu put er e inst al at 4 de p<n 4 la 17 @A ;i tensi u n e a nomi n al 4 de p<n 4 la 1@8; b) inst al al a 3ia electric 4 cu put er e inst al at 4 dep e s t e 17 @A ;i tensi u n e a nomi n al 4 de p<n 4 la 1@8; c) inst al al a 3ia electric 4 cu orice put er e ;i tensi u n e a nomi n al 4 mai mar e de 1@8 dar nu mai m ar e de 27 @8;

Comisia de e%a mi n a r e : Ing. Bef -l0mec ing. Coco ;i 8. C0tin ..CCCC.. CCCC.. Ing. Bef ,,D ing. E2rtop Cornel

Bef ,erv. D-+F ing. Fama ; ? eor g e CCC..... C0tin ..CCC...

Bef ,erv. ,,D ing. 8<lce a n u