Sunteți pe pagina 1din 9

Alecu

SCRIERI
DONICI
4
TABEL CRONOLOGIC
1806 Potrivit unui act eliberat la 4 iunie 1818 de ieromonahul Nico-
lai, blagocinul bisericii din satul Stanca (]n prezent Donici),
\inutul Orhei, Alecu Donici a fost botezat la 19 ianuarie 1806.
Era primul copil din cei patru b[ie\i ai clucerului Dimitrie Donici
=i ai Elenei, n[scut[ Lambrino. Na= a fost Iancu Lambrino, un-
chiul dup[ mam[.
1819 20 februarie }mpreun[ cu fratele s[u Petrache (1808-1872) este
]nscris la Liceul de cade\i nr.1 din Sankt-Petersburg, unde s-a
aflat p`n[ la terminarea studiilor ]n 1825.
29 aprilie Moare tat[l fabulistului, clucerul Dimitrie, ]n v`rst[
de 46 de ani, de tuberculoz[.
1825 28 aprilie Cu gradul de sublocotenent e trimis ]n regimentul
Ekaterinburg, dislocat ]n sudul Basarabiei.
1826 30 ianuarie Conform cererii depuse, este eliberat din serviciul
militar din motive familiale.
1829 4 noiembrie La Ia=i se stinge din via\[ unchiul dup[ tat[ al
fabulistului cunoscutul pravilist Andronache Donici (n.1760).
1829-1830 A.Donici particip[ la combaterea epidemiei de cium[ ]n
Basarabia, fiind membru al comisiei de la Ciuciuleni, organi-
zat[ ]n acest scop.
1831 7 iulie Este ales asesor din partea nobilimii ]n Judec[toria regio-
nal[ a con=tiin\ei, pe termen de 3 ani.
1835 }n revista moscovit[ Teleskop apare articolul lui A. H`jdeu
Litera\i basarabeni, ]n care A. Donici este prezentat ca traduc[tor
5
talentat al fabulelor lui I. Kr`lov =i al poemului |iganii de A.
Pu=kin.
Spre sf`r=itul acelui an, probabil ]n decembrie, se stabile=te cu
traiul ]n Principatul Moldovei.
Se c[s[tore=te cu Maria, fiica lui Costache Rosseti-B[l[nescu,
care a decedat ]n cur`nd, l[s`ndu-i doi copii.
1837 La Bucure=ti se tip[re=te, ]n edi\ie aparte, poemul |iganii de
A. Pu=kin ]n traducerea lui Donici, din care unele fragmente
aveau s[ fie reproduse ]n crestoma\ia alc[tuit[ de Iacob Ghincu-
lov Adunare de scrieri =i traduceri, ]n proz[ =i ]n versuri, pentru
exerci\ii ]n limba valaho-moldav[ (C
, , -
, ., 1840).
1839 }n Albina rom`neasc[ apare poezia Amoriu =i priete=ug (ulte-
rior Priete=ugul =i amorul).
1840 Apare Fabule. Cartea I, Ia=i, la Cantora Daciei literare, cuprin-
z`nd fabulele: Vulturul =i albina, Greierul =i furnica, Lupul =i
cucul, G`=tele, Vulpea =i bursucul, Vulturul =i paingul, Parnas,
Momi\a =i dou[ m`\e, Lupul =i lupu=orul, Calul =i c[l[re\ul,
Leul =i iepurele, Stigle\ul =i cioc`rlanul, Dou[ poloboace, Racul,
broasca =i =tiuca, B[rbatul cu trei femei, Vulpea =i m[garul,
Leul la v`nat, Vulpea pedepsit[, Pieptenul, M[garul, Antereul
lui Arvinte, Vulpea ]n livad[, Elefantul ]n domnie, Pietrenii =i
Bistri\a, Galb[nul, Pizm[tare\ul =i =arpele, M[garul =i privighe-
toarea, Lupul naz`r, Teiul =i stejarii, Veveri\a.
M. Kog[lniceanu reproduce din culegere ]n primul volum al
Daciei literare fabulele: Antereul lui Arvinte, B[rbatul cu trei
femei, G`=tele, Lupul naz`r, M[garul, Momi\a =i dou[ m`\e,
Parnas, Vulpea =i bursucul, Vulpea pedepsit[. }n Curierul
rom`nesc din Bucure=ti =i ]n Foaie pentru minte, inim[ =i
literatur[ din Bra=ov sunt retip[rite fabulele B[rbatul cu trei
femei, G`=tele =i Momi\a =i dou[ m`\e.
22 iunie A. Donici d[ruie=te Epitropiei }nv[\[turilor publice
din Moldova 100 de exemplare Fabule. Cartea I.
6
1841 Se c[s[tore=te cu Profira, fiica vornicului Scarlat Krupenski.
Aceasta ]i va na=te 10 copii.
Public[ ]n Albina rom`neasc[ Zi ]nt`i aprili, Autorul =i ho\ul,
Furnica.
}n Foaie pentru minte, inim[ =i literatur[ sunt retip[rite din
Fabule. Cartea I: Antereul lui Arvinte, Vulpea pedepsit[, Lupul
naz`r, Lupul =i cucul, Lupul =i lupu=orul, M[garul, Parnas,
Pizm[tare\ul =i =arpele, Racul, broasca =i =tiuca.
1842 Apare Fabule. Cartea I, ed. a doua =i Fabule. Cartea a II-a, Ia=i,
la Cantora Foaiei s[te=ti, aceasta din urm[ cuprinz`nd 25 de
fabule (}nfiin\area fabulei, Lupul =i motanul, +oarecul =i guz-
ganul, Morarul, Furnica, Florile, R`ul =i hele=teul, Ursul la priseci,
Momi\a =i oglinda, }n\eleptul =i magnatul, Liliacul =i r`ndunelele,
Lupul la pieire, Doi c`ini, Calul =i m[garul, }mp[r\eala, Mun-
tele, Lupul =i =oarecul, Cheltuitorul =i r`ndunica, Fierul =i argin-
tul, Oracolul, Norocul ]n vizit[, Doi raci, |[ranul =i oaia, |[ra-
nul =i calul, Poetul =i bogatul) =i 5 poezii (Dlui Grigore Alexan-
drescu. La h[r[zirea fabulei R`ul =i hele=teul, Autorul =i ho\ul,
Priete=ugul =i amorul, Epigram[, Zi ]nt`i aprili).
16 iunie A. Donici doneaz[ Epitropiei }nv[\[turilor publice 100
de exemplare Fabule, Cartea a II-a =i 10 exemplare Poezii de G.
Alexandrescu, tip[rit[ tot atunci la Cantora Foaiei s[te=ti prin
st[ruin\a =i cheltuiala ]n parte a donatorului, precum m[rturisea
el. }n Foaie pentru minte, inim[ =i literatur[ au fost repro-
duse din Fabule. Cartea a II-a: Fierul =i argintul, }nfiin\area
fabulei, Lupul =i =oarecul, Ursul la priseci.
}n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1842 apare fabula
V[rul primare.
1844 }n revista Prop[=irea. Foaie =tiin\ific[ =i literar[ se public[
fabulele P[storul =i \`n\arul, Musca =i poezia G`ndul (repro-
duse tot atunci ]n Curier de ambe sexe, period 1842-1844), o
parte din traducerea povestirii Tunsul =i Satir[ c[tre mintea
sa, traducere din Antioh Cantemir, realizat[ ]n colaborare cu C.
Negruzzi.
7
Apare la Ia=i volumul Satire =i alte poetice compuneri de prin\ul
Antioh Cantemir, traduse ]n colaborare cu C. Negruzzi.
}n Foaie pentru minte, inim[ =i literatur[ este reprodus[ Via\a
prin\ului Antioh Cantemir =i Satir[ c[tre mintea sa din Satire
=i alte poetice compuneri de A. Cantemir.
}n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1844 se public[
fabulele Paingul =i bondarul =i Braminul.
1845 }n Albina rom`neasc[ se public[ fabula Adev[rul sau cuco=ul
de la moar[, iar ]n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul
1845 apare integral traducerea povestirii Tunsul.
1840-1845 Din aceast[ perioad[ dateaz[ un fragment dramatic
apar\in`nd lui Donici =i publicat ]n timpul de la urm[ sub titlul
Guraleiul (vezi Teatru rom`nesc inedit din secolul al XIX-lea,
Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 244-263).
1847 }n Albina rom`neasc[ apar fabulele Bricele =i C`inele l[tr`nd
(publicat[ concomitent ]n Curierul rom`nesc =i ]n Foaie pen-
tru minte, inim[ =i literatur[).
7 iulie S-a pus piatra de temelie a unei =coli publice ]n or. Piatra
care suferise de incendiu. Cu acest prilej Gh. Asachi a \inut o
scurt[ cuv`ntare, iar aga A. Donici, pe atunci prezident al tribu-
nalului, a citit actul de funda\ie.
1850 18 mai Este numit prezident al Judec[toriei \inutului Neam\.
25 septembrie E avansat la postul de membru al Cur\ii de Apel,
]ncep`ndu-=i activitatea ]n aceast[ calitate la 1 noiembrie din
acel an.
1851 Se public[ fabulele Bondarul mizantrop (Zimbrul) =i Umbra =i
omul (Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1851).
august A. Donici e numit prin ofis domnesc de c[tre Grigore
Ghica prezident al Divanului de }nt[rituri.
1852 }n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1852 apar fabulele
Dou[ mance =i un copil =i Trec[torii =i c[\eii.
8
1852 22 ianuarie. Este ales membru al Divanului ob=tesc, r[m`n`nd
totodat[ prezident al Divanului de }nt[rituri.
Prin ofis domnesc A. Donici, al[turi de Gr. Cuza, A. Panu =i M.
Kog[lniceanu, este numit ]ntr-o comisie ]ns[rcinat[ cu tip[rirea
Hronicului rom`nilor de Gheorghe +incai.
1853 }n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1853 se public[
fabula Vulpea duioas[, ]n ziarul S[pt[m`na, redactat de C.
Negruzzi, Capra =i iada.
I se confer[ rangul de vornic.
1853-1854 }n ziarul S[pt[m`na sunt retip[rite fabulele: Veveri\a,
Antereul lui Arvinte, Vulpea =i bursucul, B[rbatul cu trei femei,
G`=tele, Greierul =i furnica, Leul =i iepurele, Lupul naz`r, Lupul
=i cucul, Vulpea =i m[garul, Vulturul =i albina, Vulturul =i pain-
gul, Vulpea ]n livad[, Lupul =i lupu=orul, M[garul, M[garul =i
privighetoarea, Momi\a =i dou[ m`\e, Parnas, Pieptenul, Pizm[-
tare\ul =i =arpele, Teiul =i stejarii, Calul =i c[l[re\ul, Fierul =i
argintul, Vulpea pedepsit[, Racul, broasca =i =tiuca.
1854 }n culegerea de versuri tip[rit[ ]n acest an la Oradea Mare
Versuin\ii rom`ni, adec[ Culesiune versuaria din Foiele naciunale
de la anul 1838, au fost reproduse fabulele: Parnas, Vulpea pede-
psit[, M[garul, Lupul =i cucul, Racul, broasca =i =tiuca, Lupul =i
lupu=orul, }nfiin\area fabulei, Fierul =i argintul.
1855 iulie-august C[l[tore=te la Paris, pentru a-=i aranja doi copii la
studii =i a-=i c[uta de s[n[tate.
}n Rom`nia literar[, redactat[ de V. Alecsandri, se public[
fabulele Turma =i c`inele, Nada =i chiticul, +tiuca =i motanul;
]n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1855" tra-
ducerea articolului Marea Neagr[ =i ]mprejurimile sale, ]n Ca-
lendar prevestitor... al vestitului astronom Cazimia pe anul 1855"
(Bucure=ti) t[lm[cirea povestirii Tunsul. }nt`mplare adev[rat[
din Valahia.
9
1855 29 decembrie }mpreun[ cu C. Negruzzi =i Gh. Asachi este ales
membru al Comitetului Teatral, care recomand[ piese pentru a
fi montate de Teatrul Na\ional.
1856 Public[ fabulele Teiul =i stejarii ]n ziarul Nep[rtinitorul =i
Vaporul =i calul ]n Steaua Dun[rii.
A. Donici, ]mpreun[ cu M. Kog[lniceanu, C. Hurmuzachi, T.
Laurian, Gh. Asachi, G. S[ulescu, T. Codrescu =i D. Bojinc[,
este numit ]ntr-o comisie pentru cercetarea autenticit[\ii unui
Fragment istoric, publicat de G. Boldur-Costachi.
1857 }n Calendar pentru poporul rom`nesc (Bra=ov) se public[ fabula
Turma =i c`inele, reprodus[ ]n Foaie pentru minte, inim[ =i
literatur[; ]n Calendar pentru poporul rom`nesc pe anul 1857
(Ia=i) se public[ fabula Frunzele =i r[d[cina =i poezia Stelele; ]n
ziarul Buciumul poezia La Buciumul, ]n Opiniunea
fabula Presura.
1858 La Ia=i apare Satire =i alte poetice compuneri de prin\ul Antioh
Cantemir, edi\ia a doua.
}n Steaua Dun[rii se public[ fabulele Lupul naz`r =i Lupul
b[tr`n (aceasta din urm[ fiind tip[rit[ concomitent ]n ziarul
Zimbrul =i Vulturul).
Din acest an dateaz[ un manuscris ]ngrijit de fabulist: Fabule.
Edi\ie complet[ a lui Aleco Donici (ms. rom. 20 la B.A.R.).
1860 }n ziarul Tribuna rom`n[ apar fabulele Broasca =i zeul =i Ur-
sul butnari, iar ]n Revista Carpa\ilor Jderul =i cacomul.
februarie Este ales deputat pentru Adunarea electiv[ a Moldovei
din partea districtului Neam\.
martie-aprilie }mpreun[ cu C. Negruzzi =i al\i deputa\i sem-
neaz[ un Proiect pentru organizarea teatrelor.
1861 A. Donici public[ ]n ziarul Viitorul fabulele Carele cu oale,
+tiuca =i motanul, Turma =i c`inele, Mu=tele =i albina, precum
=i un fragment din Memoarul brigadierului Maureau de Brasey,
10
despre b[t[lia din anul 1711 de la St[nile=ti pe Prut, ]n traduce-
re din ruse=te. Fabula Mu=tele =i albina apare concomitent =i ]n
Revista Carpa\ilor.
1862 A. Donici public[ ]n Revista rom`n[ c`teva fabule =i poezii:
Dorin\a rom`nului din 1862, La Ceahl[u, Negu\[torul, Toren-
tele =i oamenii (traducere din poetul rus M. Lermontov).
7 martie Prin decret princiar A. Donici este numit procuror de
sec\ie la Curtea de Casa\iune.
1863 }n Revista rom`n[ apare ]n traducerea lui A. Donici articolul
Noti\ie despre Eparhia Basarabiei de A. Za=ciuk.
}n Lepturariu rum`nesc, alc[tuit de A. Pumnul (tomul 2, partea
I) e retip[rit[ fabula Focul =i statuia de cear[ din Satire =i alte
poetice compuneri de prin\ul Antioh Cantemir. Tot aici se pub-
lic[ fabulele }mp[r\eala =i Muntele.
1864 }n Lepturariu rum`nesc (tomul 4, partea I) sunt retip[rite fabu-
lele: Florile, Galb[nul, G`=tele, Lupul =i cucul, Pizm[tare\ul =i
=arpele, R`ul =i hele=teul, Vulpea =i bursucul, Vulpea =i m[garul,
Vulturul =i albina.
1865 La Chi=in[u ]n tipografia lui A. Popov vede lumina tiparului
Cursul primitiv de limba rum`n[ pentru clasele primare =i patru
clase gimnaziale, ]ntocmit de I. Doncev, ]n care au fost incluse
fabulele: Galb[nul, Greierul =i furnica, Stigle\ul =i cioc`rlanul,
Vulpea ]n livad[, Vulpea pedepsit[, Teiul =i stejarii, Vulpea =i
m[garul, Leul =i iepurele, G`=tele, Vulpea =i bursucul, Racul,
broasca =i =tiuca, Dou[ poloboace.
Unele din aceste fabule (Galb[nul, Greierul =i furnica, Stigle\ul
=i cioc`rlanul, Vulpea ]n livad[, Racul, broasca =i =tiuca, Dou[
poloboace) au fost incluse =i ]n Abeced[ rum`n[, compus[ pen-
tru =coalele elementare de acela=i I. Doncev =i tip[rit[, ca =i
Cursul primitiv..., la Chi=in[u ]n 1865.
A. Donici se stinge din via\[ la Piatra-Neam\. C. Negruzzi public[
]n Trompeta Carpa\ilor de la 25 aprilie/7 mai1865 un articol-
necrolog ]n leg[tur[ cu moartea prietenului s[u.