Sunteți pe pagina 1din 118

UNIVERSITATEA ,,GEORGE BACOVIA BACU

Conf. univ.dr. Toader TOMA


Drepu! "o#er$u!ui inerna$iona!
Supor de "ur%
Ba"&u, '()(
Cuprin%
Capitolul I....................................................................................................................................................5
Noiunea, izvoarele i principiile dreptului comerului internaional........................................................5
Seciunea I....................................................................................................................................................5
Definirea dreptului comerului internaional...............................................................................................5
Seciunea a II a..........................................................................................................................................5
Raporturile juridice, coninutul i metoda de reglementare a dreptului comerului internaional..............5
Seciunea a III a........................................................................................................................................
!"iectul dreptului comerului internaional.................................................................................................
Seciunea a I# a........................................................................................................................................
$ctele i faptele de comer internaional.....................................................................................................
Seciunea a # %a...........................................................................................................................................&
Izvoarele dreptului comerului internaional................................................................................................&
Seciunea a #I a......................................................................................................................................''
(rincipiile dreptului comerului internaional............................................................................................''
Capitolul II.................................................................................................................................................')
(articipanii la activitatea de comer internaional.....................................................................................')
Seciunea I..................................................................................................................................................')
Categorii de participani.............................................................................................................................')
Seciunea a II a........................................................................................................................................'*
Calitatea de +u"iecte ale raporturilor de comer internaional...................................................................'*
Seciunea a III a......................................................................................................................................'*
Comercianii per+oane fizice......................................................................................................................'*
Seciunea a I# a......................................................................................................................................'&
Societ,ile comerciale................................................................................................................................'&
Capitolul III................................................................................................................................................)-
.alimentul internaional.............................................................................................................................)-
Seciunea I..................................................................................................................................................)-
Noiunea de faliment i elementele ace+tuia..............................................................................................)-
Seciunea a II a........................................................................................................................................)5
Reglement,ri privind falimentul................................................................................................................)5
Seciunea a III a......................................................................................................................................)
Redre+area i lic/idarea judiciar,..............................................................................................................)
Capitolul I#...............................................................................................................................................)&
Contractele internaionale de v0nzare de m,rfuri......................................................................................)&
Seciunea I..................................................................................................................................................)&
#0nzarea internaional, de m,rfuri............................................................................................................)&
Seciunea a II a........................................................................................................................................*1
2fectele contractului..................................................................................................................................*1
Seciunea a III a......................................................................................................................................*'
R,+punderea 3n v0nzarea internaional,.....................................................................................................*'
Seciunea a I#% a........................................................................................................................................*'
$lte a+pecte ale v0nz,rii internaionale.....................................................................................................*'
Seciunea a # a........................................................................................................................................**
(re+cripia 3n materie de v0nzare internaional, de m,rfuri......................................................................**
Capitolul #.................................................................................................................................................*
Contractele de intermediere 3n comerul internaional...............................................................................*
Seciunea I..................................................................................................................................................*
Noiuni introductive...................................................................................................................................*
Seciunea a II a........................................................................................................................................*
Contractul internaional de mandat comercial...........................................................................................*
Seciunea a III a......................................................................................................................................*4
Contractul internaional de comi+ion.........................................................................................................*4
Seciunea a I# a......................................................................................................................................*5
Contractul de agenc6..................................................................................................................................*5
Seciunea a # a........................................................................................................................................-1
Contractul de mandat 3n reglementarea (rincipiilor 7NIDR!I8..............................................................-1
Capitolul #I...............................................................................................................................................-*
Contractele de conce+iune 3n comerul internaional.................................................................................-*
Seciunea I..................................................................................................................................................-*
Contractul internaional de conce+iune e9clu+iv,......................................................................................-*
Seciunea a II a.......................................................................................................................................--
Contractul internaional de franc/i+ing......................................................................................................--
Capitolul #II..............................................................................................................................................-
Contractele de tran+fer de te/nologie 3n comerul internaional................................................................-
Seciunea I..................................................................................................................................................-
Contractul internaional de licen,.............................................................................................................-
Seciunea a II a........................................................................................................................................-4
Contractul de :no; /o;.........................................................................................................................-4
Seciunea a III a......................................................................................................................................51
Contractul internaional de con+ulting engineering................................................................................51
Capitolul #III.............................................................................................................................................5)
Contractele de finanare 3n comerul internaional.....................................................................................5)
Seciunea I..................................................................................................................................................5)
Contractul internaional de lea+ing............................................................................................................5)
Seciunea a II a........................................................................................................................................5
Contractul internaional de factoring.........................................................................................................5
Capitolul I<...............................................................................................................................................1
Contractele de tran+port internaional........................................................................................................1
Seciunea I..................................................................................................................................................1
Noiune, caracterele juridice i cla+ificarea contractelor de tran+port internaional de m,rfuri................1
Seciunea a II a........................................................................................................................................'
Contractul internaional de tran+porturi de m,rfuri...................................................................................'
Seciunea a III a......................................................................................................................................&
Contractul internaional de tran+port de m,rfuri pe calea ferat,................................................................&
Seciunea a I# a......................................................................................................................................&-
Contractul internaional de tran+port de m,rfuri pe mare..........................................................................&-
Seciunea a # a........................................................................................................................................&&
Contractul de tran+port maritim.................................................................................................................&&
Seciunea a #I a......................................................................................................................................4'
Contractul internaional de tran+port fluvial de m,rfuri............................................................................4'
Seciunea a #II a.....................................................................................................................................45
Contractul internaional de tran+port aerian de m,rfuri............................................................................45
Seciunea a #III a....................................................................................................................................45
Capitolul <.................................................................................................................................................5*
Con+ideraii generale a+upra titlurilor de valoare......................................................................................5*
Seciunea I..................................................................................................................................................5*
Noiune, caracteri+tici, cla+ificare..............................................................................................................5*
Seciunea a II a........................................................................................................................................55
Cam"ia.......................................................................................................................................................55
Capitolul <I.............................................................................................................................................'1-
=iletul la ordin i cecul............................................................................................................................'1-
Seciunea I................................................................................................................................................'1-
=iletul la ordin.........................................................................................................................................'1-
Seciunea a II a......................................................................................................................................'15
Cecul........................................................................................................................................................'15
Capitolul <II............................................................................................................................................'14
>odalit,ile de plat, internaionale........................................................................................................'14
Seciunea I................................................................................................................................................'14
Noiune i forme......................................................................................................................................'14
Seciunea a II a......................................................................................................................................'14
Cadrul juridic...........................................................................................................................................'14
Seciunea a III a....................................................................................................................................'15
$creditivul documentar...........................................................................................................................'15
Seciunea a I# a....................................................................................................................................'''
Inca+o documentar...................................................................................................................................'''
Seciunea a # a......................................................................................................................................'''
!rdinul de plat,........................................................................................................................................'''
Capitolul <III...........................................................................................................................................''*
(l,ile prin compen+aie...........................................................................................................................''*
Seciunea I................................................................................................................................................''*
Noiunea de operaiuni prin compen+aie..............................................................................................''*
Seciunea a II % a.....................................................................................................................................''*
Cla+ificarea operaiunilor prin compen+aie............................................................................................''*
=I=?I!@R$.I2......................................................................................................................................''
8ratate, cur+uri i alte lucr,ri de +pecialitate........................................................................................''
Capitolul I
Noiunea, izvoarele i principiile dreptului comerului
internaional
Seciunea I
Definirea dreptului comerului internaional
Dreptul comerului internaional reprezint, an+am"lul normelor juridice care
reglementeaz, relaiile comerciale internaionale i de cooperare economic, i te/nico
tiinific, internaionale, 3n care p,rile +e afl, pe poziie de egalitate juridic,
'
.
Seciunea a II a
Raporturile juridice, coninutul i metoda de reglementare a
dreptului comerului internaional
).'. Raporturile juridice de dreptul comerului internaional
$ce+te +e +ta"ile+c 3ntreA
% per+oane fizice i per+oane juridiceB
% 3ntre +tate +uverane i egale 3n drepturiB
% 3ntre +tate i organizaii interguvernamentaleB
% 3ntre organizaii inter+tataleB
% 3ntre +tate +uverane i comercianiB
% 3ntre +tat i +u"iecte de drept privat +tr,ineB
% 3ntre comerciani per+onae fizice i per+oane juridice din diferite +tate, 3n
calitate de poarticipani nemijlocii la activitatea de comer internaional.
).). Coninutul dreptului comerului internaional
'
Ioan >acovei, Dreptul comerului internaional ,#ol I, 2ditura C.C. =ec:, =ucureti, )11, p. -.
Coninutul dreptului comerului internaional e+te format , 3n principal, din norme
de drept material. Dn ace+ta +e reg,+e+c norme juridice de drept commercial, civil,
proce+ual civil .a.
).*.. >etoda de reglementare a dreptului comerului internaional
>etoda de reglemantare e+te cea de egalitate juridic, a p,rilor, normele juridice
ale dreptului comerului internaional aparin3nd, 3n majoritatea lor dreptului privat.
Seciunea a III a
Obiectul dreptului comerului internaional
!"iectul dreptului comerului internaional e+te con+tituit din raporturile juridice,
care au caracter comercial, c0t i internaional
Comercialitatea reprezint, calitatea unui raport juridic de a fi commercial.
Dn definirea comercialit,ii +e cuno+c dou, conceptii +pecificeA concepia +u"iectiv,
i concepia o"iectiv,.
Con"ep$ia %u*ie"iv& are 3n vedere calitatea participandului la raportul juridic,
potricit c,reia operaiunile efectuate de un comerciant 3n e9ercitarea profe+iei +ale +unt
+ocotite acte +au fapte comerciale . Se are 3n vedere numai calitatea de comerciant.
Calitatea de comerciant determin, o prezumie legal, de comercialitate.
Con"ep$ia %u*ie"iv& are 3n vedere o"iectul reglement,rii juridice, adic,
activitatea comercial, B actele i faptele de comer +unt operaiunile pe care legea le
determin, ca atare indiferent de calitatea i voina p,rilor.
Con"ep$ia #i+& , potrivit c,reia comerciantul +e determin, dup, natura actelor
pe care le efetueaz,, iar natura actelor e+te dependent, de calitatea per+oanei care le
e9ercit,.
Caraterul internaional +e definete prin prezena elementului de e9traneitate i de
+pecificul operaiunii.
Seciunea a I a
!ctele i faptele de comer internaional
-.' Noiunea de acte i fapte de drept internaional
(rin acte i fapte de comer +e 3neleg opraiunile comerciale i de cooperare
economic, i te/nico tiinific, internaional,, care guverneaz, o"ligaiile juridice.
-.) Criterii de di+tincie
Dn doctrin, + au propu+ mai multe criteerii pentru calificarea actelor i faptelor de
comerA criteriul circulaiei, criteriul 3ntreprinderii, i criteriul +peculaiei.
-.* Cla+ificarea actelor i faptelor de comer
Dup, coninutul lor actele i faptele de comer +e cla+ific, 3n urm,toarele
categoerrA o"iective, +u"iective i mi9te.
-.- $ctele i faptele de coperare economic, i te/nico tiinific, internaional,3.
$ctele i faptele de cooperarea +e de+f,oar, 3n domenii de intere+ reciproc, cum ar
fiA indu+tria, agricultura, tran+porturile, telecomunicaiile etc.
Seciunea a "a
Izvoarele dreptului comerului internaional
Izvoarele dreptului comerului internaional cuprind norme de drept material i
norme conflictuale 3n materie
5.'. Izvoarele interne
$ce+tea +unt A legea i celelalte acte normative, juri+prudena. Dn +i+temul no+tru
juridic izvoarele interne +untA Con+tituia, Codul comercial, Codul civil i alte acte
normative care prive+c relaiile comerciale internaionale.
5.). Izvoarele internaionale
$ce+tea +unt formate din conveniile internaionale i uzanele comerciale
Conveniile internaionale +unt 3nelegeri intervenite 3ntre +tate +au organizaii
internaionale privind reglementarea raporturilor dintre ele.
$ce+tea pot fi "ilaterale +au multilaterale.
5.).' Convenii multilaterale
Dintre conveniile multilaterale enumer,mA
% convenii privind contractele comerciale internaionaleAConvenia de la Caga din
'5 aprilie '554 referitoare la legea aplica"il, tran+ferului propriet,ii 3n cazul v0nz,rii cu
caracter internaional de o"iecte corporale mo"ileB
% Convenia de la Caga din '- martie cu privire la legea aplica"il, contractelor de
intermediere i reprezentare .a.
% convenii a+upra in+trumentelor de plat,B
% convenii referitoare la tran+porturiB
% convenii vamaleB
% convenii cu privire la licenele de import i de e9portB
% convenii a+upra ar"itrajului commercial internaional.
5.).) Convenii "ilaterale
Convenia "ilateral, reprezint, forma o"inuit, i frecvent, a 3nelegerilor
comerciale.
5.).*. 8ratatele comerciale
$ce+tea +unt 3nelegeri ointernaionale care con+tituie cadrul juridic 3n
domenii de intere+ reciproc.
(revederile tratatelor comerciale include, 3n mod o"inuit, dou, clau+e
importanteA clauza naiunii celei mai favorizate i clauza regimului naional.
5.).-.$cordurile comerciale
$cordurile comerciale +unt 3nelegeri internaionale prin care +e reglementeaz,
+c/im"urile reciproce de m,rfuri i +ervicii 3ntre dou, +tate.
Dup, perioada de vala"ilitat, acordurule comerciale +e cla+ific, 3n modul urm,torA
pe termen +curt ' anB pe termen mediuB % * aniB B pe termen lung 5 ani
Clauzele e+eniale ale acordurilor +unt clauza naiunii celei mai favorizate i clauza
regimuluii naional
(rin "!au,a na$iunii "e!ei #ai favori,ae +e 3nelege c, +tatele contractante +e
angajeaz, +, i acorde privilegii i avantaje comerciale, la fel de favora"ile ca oric,rui
+tat ter.
Din punct de vedere al poziiei +tatelor, clauza naiunii celei mai favorizate poate
fi condiionat,E principiul compen+aiei F i necondiionat, E principiul egalit,ii de
tratamentF, iar dup, domeniile la care +e aplic, acea+ta poate fi general, +au +pecial,.
(rin clauza regimului naional E principiul po+i"ilit,ii egaleF +e 3nelege c,
per+oanele aparin0nd unui +tat +tr,in, care e9ercit, activitate de comer e9terior pe
teritoriul +tatului partener, au 3n principiu, aceleai drepturi i o"ligaii ca i naionalii.
5.).5. 7zanele comerciale

7zanele comerciale reprezint, practici +au reguli care +e aolic, 3n rleiile
contractuale dintre participanii la activitatea de comer internaional
Individualizarea uzanelor comerciale comport, o ppractic, o"iectiv, i colectiv,.
Dn primul r3nd uzanele comerciale nece+it, un element o"iectiv determinat de o
anumit, pracric,, atitudine +au comportare. $ctele i faptele care con+tituie acea+t,
practic, tre"uie aplicate 3n mod repetat, 3ntr o perioad, de limp % longa invederata,
diuturna consuetudo.
Dn al doilea r0nd, uzanele comerciale implic, un caracter colectiv, fiind aplicate
de mai muli participani la operaiunile de comer internaional.
(rin folo+irea lor pe un anumit teritoriu +au 3ntr o ramur, a comerului, uzanele
+unt generale i a"+tracte.
Dn acea+t, materie , te9tul Codului civil utilizeaz, noiunea de ,,obicei.
-.).. !"inuinele +ta"ilite 3ntre p,rile contractante
Deo+e"irea dintre uzane i o"ionuitne e+te configurat, de num,rul partenerilor
care le aplic,.
!"inuinele +e formeaz, 3n relaiile dintre partenerii comerciali. Dn contractele pe
care le 3nc/eie p,rile pot introduce anumite e9pre+ii, care e9prim, atitudini +au
comport,ri e9i+tente 3n activitatea lor comun,.
Simple practice +au o"inuine +e +ta"ile+c 3ntre p,rile contractante. (racticile
individuale o"lig, numai partenerii re+pective.
(rin aplicarea lor de c,tre mai muli participani, practicile dintre p,ri do"0%nde+c
un caracter colectiv. Dn m,+ura 3n care devin generale, ace+tea +e tran+form, 3n uzane
comerciale.
5.).&. Cla+ificarea uznaelor comerciale
$ce+tea +unt de mai multe feluri i pot fi cla+ificate 3n funcie de aplicarea 3n
+paiu, +fera de cuprindere, fora juridic, +au alte criterii,
Dup, 3ntinderea aplic,rii lor 3n +paiu, uzanele comerciale +unt interne E care +e
folo+e+c pe teritoriul unui +tatF +au internaionale.
(otrivit +ferei lor de aplicare, uzanele +unt locale, +peciale +au generale. Cele
locale +e aplic, 3ntr o anumit, localitate, port +au regiune determinat,. 7zanele
+peciale +unt configurate de ramura de activitate comercial,, o"iectul contractului +au
profe+iunea p,rilor.
Dup, fora lor juridic,, uzanele comerciale +unt normative i convenionale.
7zanele normative au valoarea unor norme juridice, fiind numite de drept +au
legale, iar cele convenionale au valoare unor clauze contractuale fiind numite uzane de
fapt +au interpretative.
5.).4. Regimul uzanelor comerciale 3n dreptul rom0n
Dn dreptul rom0n, uzanele normative nu au caracter de izvor de drept.
Cu caracter derogatoriu, uzanele comerciale do"0nde+c putere legal, 3n +ituaia 3n
care o lege +pecial, trimite la ele. De e9emplu, +e con+ider, ca fiind normative,
uzanele locului de plat,, 3n funcie de care +e determin, valoare monedei +tr,ine atunci
c0nd o cam"ie, re+pectiv un cec e+te pl,ti"il 3ntr o moned, care nu are cur+ul re+pectiv.
.ora juridic, a uzanelor comerciale rezult, din voina p,rilor. (rin 3n+erarea lor
3n contract, ace+tea nu pot dep,i fora juridic, a clauzelor contractuale.
5.).5. .orme ale uzanelor comerciale
7zanele comerciale +e concretizeaz,,3n principal, prin clauze tip, contracte % tip i
condiii generale.
7zanele comerciale +u" forma clauzelor % tip +unt +tandardizate
Contrctele tip cuprind clau+e uniforme care +e 3ntemeiaz,, 3n principal, pe
uzanele e9i+tente 3n comerul internaional .
Dn contractele tip clauzele e+eniale dunt pre+ta"ilite, configur3nd cadrul juridic al
realiz,rii unor operaiuni comerciale. $ce+te clauze pot fi completate +au modificate de
c,tre p,ri.
Contractele % tip +e ela"oreaz, de c,tre una din p,rile contractante, de a+ociaiiile
comerciale internaionale +au de organizaii neutre.
Condiiile generale prin care +e precizeaz, principalele elemente ale contractelor
de acelai tip 3ntr o anumit, ramur, a comerului internaional .
(entru evitarea unor +ituaii inec/ita"ile, 3n care condiiile generale conin
contracte de adeziune, orice clauz, 3ndoielnic, +e va interpreta 3n favoarea p,rii care +e
o"lig,.
5.).'1. 7zanele comerciale +tandardizate
(rincipalele clauze uniforme folo+ite pentru interpretarea termenilor comrciali din
contractile de v0nzare internaional, au fo+t +tandardizate 3n dou, documenteA
% Regulile Internaionale pentru interpretarea 7zanelor de Comer Incoterm+
)111 B
% Definiiile revizuite de Comer $merica 29terior % Rafd '5-'.
5.).''. $plicarea uzanelor comerciale
7zanele comerciale internaionale +unt aplicate prin 3n+crierea 3n contract a unei
clauze de trimitere +au prin formularea unei clau+e integrate 3n contracte tip +au 3n
condiii generale de livrare.
7znaele comerciale +e aplic, cu titlu de clauz, convenional,, av0nd acelai regim
juridic ca i prevederile contractuale.
5.).') Rolul uzanelor comerciale
7zanele comerciale +e folo+e+c pentru a determina drepturile i o"ligaiile p,rilor
prin completarea i precizarea coninutului contractului . 2le au rolul de a determina +au
e9plica termeii i e9pre+iile utilizate 3n contractul de comer internaional.
5.).'*. (ro"leme conflictuale
7tilzarea uzanelor 3n contractile de comer internaional poate determina unele
conflicte.
a. Dn conflictul 3ntre dou, uzane convenionale, prioritate va avea ultima uzan,
3n timp.
". Dn conflictul dintre o uzan, convenional, i o uzan, normativ, +e aplic,
uzana normativ,.
c. Dn comflictul dintre o uzan, i o lege +upletiv,, rezolvarea va fi 3n favoarea
uzanei.
d. Dn conflictul dintre o uzan, convenional, i o lege imperativ,, +e va aplica
legea imperativ,.
e. Dn conflictul dintre o uzan, normativ, i o lege imperativ, , prioritar, va fi
uzana normativ,.
f. Dn conflictul dintre o uzan, comercial, i o lege uniform,, +e va plica
prevederile uzanei comerciale.
g. Dn conflictul 3ntre o uzan, comercial, i convenia e9pre+, a p,rilor +au
di+poziii legale de ordine pu"lic,, convenia e9pre+, a p,rilor +au di+poziiile
de ordine pu"lic, vor 3nl,tura aplicarea uzanelor normative +au convenionale.
Seciunea a I a
#rincipiile dreptului comerului internaional
5.'. (rincipiul li"ert,ii comerului
$ce+t principiu reprezint, o cerin, fundamental3, care a+igur, participarea active
i ne3ngr,dit, la +c/im"urile internaionale de m,rfuri i +ervicii.
(rincipiul li"ert,ii comerului +e e9prim, 3n po+i"ilitatea, recunoo+cut, prin lege,
per+oanelor fizice fizice i juridice de a fi +u"iecte ale dreptului comerului internaional
?i"ertatea comerului, fiind un principiu de drept internaional pu"lic, nu e9clude
controlul +tatului.
5.). (rincipiul concurenei loiale
Dn funcie de mijloacele folo+ite concurena poate fi loial, +au neloial,
Concurena loial, 3ndeplinete urm,toarele funciiA
% funcia de garanie a economiei de pia,B
% funcia de facilitare a li"erei circulaii a m,rfurilor i +erviciilorB
% funcia de +timulare a iniiativei participanilor la activitatea de comer naional.
5.*. (rincipiul li"ert,ii conveniilor
$ce+t principiu pre+upune c, o parte +e o"lig, prin manife+tarea propriei voinei
numai la ceea ce accept3 i doar 3n m,+ura 3n care dorete.
(rincipiul li"ert,ii conveniilor e+te con+acrat de Codul civil, potrivit c,ruia
conveniile legal f,cute au putere de lege 3ntre p,rile contractante.
Dn relaiile comerciale internaional,, li"ertatea contractual, implic, o autonomie
derivat, i nu primordial,.
Capitolul II
#articipanii la activitatea de comer internaional
Seciunea I
Categorii de participani
(aricipanii la raporturile juridice de comer internaional +e impart 3n dou,
categoriiA +u"iecte de drept intern i +u"iecte de drept internaional
Su"iecte de drept intern pot fi de naionalitate rom0n, +au +tr,in,.
(ot fi +u"iecte de drept ale raporturilor de comer internaional per+oanele fizice i
per+oanele juridice. ?a ce+te categorii +e adaug, i alte +u"iecte cum ar fiA regiile
autonome, organizaiile cooperati+te i grupurile de intere+ economic.
De a+emenea, acte i fapte de comer mai pot efectua a+ociaiile familiale i
per+oanele juridice f,r, +cop lucrativ, precum i entit,ile colective.
Su"iecte de drept internaional +unt +tatele ca +u"iecte originare i organizaiile
internaionale guvernamentale, ace+tea din urm, fiind +u"iecte derivate.
Seciunea a II a
Calitatea de $ubiecte ale raporturilor de comer internaional
).'. Statele
Statul po+ed, totalitatea drepturilor i o"ligaiilor cu caracter internaional i
acioneaz, ca putere +uveran, 3n raporturile juridice internaional,.
Dn raporturile de cooperare economic, internaional, i te/nico tiinific,
internaional,, +tatul +e implic, 3ntr o du"l, calitate, de titular de +uveranitate i
de +u"iect de drept privat.
>ajoritatea raporturilor comerciale internaionale la care particip, +tatul are
un caracter contractual.
).). !rganizaiile interguvernamentale
$ce+tea au capacitatea de a fi titulare de drepturi i o"ligaii internaionale,
nece+are 3ndeplinirii funciilor i realiz,rii +copurilor pentru care au fo+t create.
2le acioneaz, ca entit,i di+tincte de mem"rii lor, dar numai 3n domeniile 3n care
au fo+t inve+tite cu anumite funcii.
Seciunea a III a
Comercianii per$oane fizice
*.' Noiunea de comerciant per+oan, fizic,
Dn conformitate cu principalele +iteme de drept +e cuno+c dou, concepii
diferite cu privire la noiunea de comerciant per+oan, fizic,.
$+tfel, potrivit concepiei +u"iective, calitatea de comerciant e+te
recuno+cut, peroanelor fizice care 3i 3n+criu numele +au firma 3n regi+trul
comerului.
(rin 3n+crierea 3n regi+trul comerului, per+oana fizic, do"0ndete calitatea
de comerciant. Dn+criere are un caracter con+titutiv,f,r, a avea importan, dac,
per+oana fizic, face +au acte de comer prin natural lor.
(otrivit concepiei o"iective, caitatea de comerciant e+te recuno+cut,
per+oanei fizice care e9ercit, acte de comer prin natura lor, 3m nume propriu i cu
titlu profe++ional.
*.). Condiiile calit,ii de comerciant
Condiiile calit,ii de comerciant +untA
% e9ercitarea unor acte de comerB
% actele de comer +, fie e9ercitate cu titlu profe++ionalB
% e9ercitarea actelor de comer +, +e fac, 3n nume propriuB
% 3n+crierea 3n regi+trul comerului.
*.* Capacitatea de a fi comerciant
Capacitatea de a fi comerciant e+te +ta"ilit, prin lege. (entru a e9ercita acte de
comer, o per+oan, tre"uie +, ai", capaciatatea de folo+in, i de e9erciiu. Dn acea+t,
materie regula o reprezint, e9i+tena capacit,ii de folo+in,.
Capacitatea per+oanelor fizice rom3ne de a efectua opraiuni comerciale
internaionale rezult, din di+poziiile Con+tituiei, fiind recuno+cut, indirect, prin ?egea
nr. *11 G )11- privind autorizarea per+oanelor fizice i a a+ociaiilor famililae care
de+f,oar, activit,i economice pe teritoriul Rom0niei.
?i"ertatea de a aface comer prezint, anumite re+tricii care urm,re+c protecia
intere+elor generale +au per+onale.
7nele re+tricii prive+c acce+ul la profe+iunea de comerciant.
$ce+tea +e concretizeaz, prin incompatilit,i, dec,deri, interdicii i autorizaii
preala"ile.
Sunt in"o#pai*i!i cu calitatea de comeciantA parlamentarii, magi+traii,
funcionarii pu"lici, militarii, diplomaii. De a+emenea, nu pot fi comercianiA avocaii,
notarii, medicii i ar/itecii.
De"&derea din dreptul de a e9ercita o profe+iune comercial, intervine ca urmare a
+,v0ririi de c,tre comerciant a unor fapte grave, prin /ot,r0re judec,torea+c, penal,.
Inerdi"$ia de a e9ercita activitatea comercial, poate fi +ta"ilit, din raiuni
economice +ociale +au morale.
Auori,a$ia ad#ini%raiv& prea!a*i!& pentru e9ercitarea comerului +e
eli"ereaz, la +olicitarea per+aonei fizice de c,tre autoritatea pu"lic,.
Dn +copul ocrotirii intere+elor per+onale, re+triciile vizeaz, per+oanele care +unt
incapa"ile re+pectiv, minorii i interziii.
../. O*!i0a$ii!e %pe"ifi"e "o#er"ian$i!or
$ce+tea +untA
% 3nregi+trarea 3n regi+trul comeruluiB
% inerea regi+trelor comercialeB
% re+pectarea regulilor de moral, comercial,.
*.5. Dntreprinderea i fondul de comer
Dntreprinderea e+te o unitate comple9, de producie i de comer. ?a elementele
economice ale 3ntreprinderii +e adaug, un criteriu profe+ional i un criteriu al interpunerii
3n +c/im"ul muncii.
)
.ormat, din elemente umane i materiale,organizate +i+tematic de c,tre
comerciant, pe ri+cul +,u, 3nttreprinderea are ca +cop producerea de "unuri i pre+tarea de
+ervicii, de+tinate +c/im"ului, pentru o"inerea de profit.
Dup, o"iectul lor de activitate, 3ntreprinderile +e 3mpart 3n dou,
categorii3ntreprinderi de producie +au indu+triale i 3ntreprinderi de +ervicii.
(rima categorie include 3ntreprinderile de con+trucii i 3ntreprinderile de fa"rici i
manufactur,.
$ doua categorie cuprinde 3ntreprinderile de furnituri, 3ntreprinderile de +pectacole
pu"lice, 3ntreprinderile de comi+ioane, agenii i oficii de afaceri, 3ntreprinderile de
editur,,imprimerie,li"r,rie, o"iecte de art,, 3ntreprinderile de a+igurare, 3ntreprinderile de
depozit 3n docuri i antrepozite.
*. Corelaia dintre 3ntreprindere i fondul de comer
Dn de+f,urarea activit,ii comerciale, in+tituia fondului de comer a+igur,
intere+ele comerciantului,precum i re+pectarea drepturilor creditorilor.
.ondul de comer reprezint, un an+am"lu de elemente reunite de un comerciant
pentru e9ercitarea unei activit,i comerciale, 3n +copul atragerii clientelei i o"inerii de
profit.
*
Dn raport cu 3ntreprinderea, fondul de comer e+te o parte component,cu valoare
economic,. 2lementele corporale i incoporale care alc,tuie+ fondul de comer, nu
implic, prezena elementului uman.
Dntreprinderea con+tituie un organi+m autonom, av0nd per+onalitate juridic,.
$cea+ta reprizint, un+i+tem organizer, care 3nglo"eaz,, ca o latura patrimonial,,i
fondulde comer.
*.&. 2lementele fondului de comer
*.&.'. 2lemente incorporale
)
(.I. Demetre+cu, op cit, p. 5*
*
I. N. .ine+cu, op. cit., p. '*.
.ondul de comer cuprinde ca elemente "unuri corporale i "unuri incorporale
Dn categoria elementelor incorporale ale fondului de comer +e cuprindA
% numele commercial +au firmaB
% em"lemaB
% clientela i vadul commercialB
% drepturile de proprietate indu+trial,B
% drepturile de autor.
$ce+te elemente +e 3ncadreaz, 3n categoria drepturilor private i confer,
titularului po+i"ilitatea de a le e9ploata e9clu+iv 3n folo+ul +,u. 2le au o valoare
economic,, fiind protejate de lege.
*.&.) 2lementele corporale
Dn categoria elementelor corporale ale fondului de comer +e include mainile,
utilajele, ec/ipamentle i materialele. $ce+te elemente +unt luate 3n con+iderare 3n
m,+ura 3n care atrag clientele. De a+emenea, 3n aceata categorie intr, i m,rfurile
rezultate din activitatea comercial, +au ac/iziionate +pre a fi rev0ndute.
*.4. Creanele i datoriile comerciantului
$ce+tea nu fac parte din elementele fondului de comer. Creanele i datoriile +unt
elemente ale patrimoniului comerciantului, reprezent0nd o univer+alitate juridic,.
Dn cazul 3n+tr,in,rii fondului de comer, creanele i datoriile nu +e tran+mit
do"0nditorului cu e9ecepia celor care rezult, din contractele cu e9ecutare +uce+iv,
Cu acordul creditorului, +e pot tran+mite i datoriile, dar numai prin novaie.
*.5. Natura juridic, a fondului de comer
(otrivit opiniei majoritare fondul de comer e+te o univer+alitate ce prezint, o
identitate de +ine +t,t,toare.
$cea+ta e+te definit, ca o univer+alitate de fapt i nu de drept.
.ondul de comer nu poate fi a+imilat cu patrimonial.
.ondul de comer are o natur, comercial.
2l poate fi dat 3n gaj f,r, depo+edare, 3nc/iriat +au 3n+tr,inat prin acte cu titlu
onero+ +au gratuit.
*.'1. >ijloacele de ap,rare a fondului de comer
$ce+tea +unt actiunea 3n concuren, neloial, i aciunea 3n contrafacere.
Seciunea a I a
Societ%ile comerciale
-.'. Noiunea de +ocietate comercial,
$l,turi de comercianii per+oane fizice legiuitorul ofer, calitatea de +u"iect de
drept i +ociet,ilor comerciale. 8ermenul de +ocietate deriv, din latine+cul societasH i
+e refera la diferite domenii de activitate de natur, civil, +au comercial,.
Dntruc0t legi+laia comercial,, 3n +pe, Codul comercial i ?egea *'G'551 privind
+ociet,ile comerciale, nu cuprinde reglement,ri proprii cu privire la noiunea de
+ocietatea comercial, +unt luate 3n con+iderare, i con+tituie izvor +u"+idiar 3n acea+t,
materie, prevederile codului civil care define+c +ocietatea civil, ca fiindA un contract
prin care dou sau mai multe persoane se nvoiesc s pun ceva n comun cu scopul de a
mpri foloasele ce ar putea deriva (art.1491 c.civ.).
Dntruc0t te9tul de lege citat +e con+ider, perimat 3n raport cu +tadiul actual al
activit,ilor i relaiilor comerciale i nu poate +, +ati+fac, +u" toate a+pectele definirea
+ociet,ii comerciale, +%a 3ncercat conturarea de c,tre +pecialiti a unei definiii proprii,
core+punz,toare, pentru noiunea de +ocietate comercial,.
$+tfel doctrin, comercial, a definit +ocietatea comercial,, ca fiind o colectivitate
economic cu caracter instituional, nscut dintr-un contract de asociere i!sau statut
denumit act constitutiv i care are drept scop reunirea i valorificarea superioar a
capitalului i a muncii n raport cu nevoile materiale i spirituale ale pieii, in"nd cont
de permisi#ilitatea legii n vederea o#inerii de c"tiguri.
-.). Con+tituirea +ociet,ilor comerciale
Societatea comercial, +e 3nfiineaz, printr un contract, care determin, +tructura
originar,. Dn funcie de forma de con+tituire, actul con+titutiv, va cuprinde, pe l0ng,
contractul de +ocietate, i un +tatut.
Contractul de +ocietate comercial, +e evideniaz, prin o +erie de particularit,i, unele
cu caracter general, altele +pecific pe care le menion,m 3n continuareA.
a) caracter sinalagmatic % 3n +en+ul c,, actul juridic nu +e poate 3nc/eia vala"il dec0t
cu participarea a cel puin dou, per+oane. 29cepie de la ace+t caracter face doar
+ocietatea cu r,+pundere limitat,, fiind +ingura ce poate funciona cu a+ociat unic.
#) caracter consensual , - 3n +en+ul c,, actul juridic +e con+ider, vala"il 3nc/eiat prin
acordul de voin, al p,rilor. Iin0nd cont de particularit,ile ace+tui tip de contract,
caracterul con+en+uali+mului, vala"il pentru majoritatea actelor juridice, comport, 3n
ace+t caz nuane +pecifice 3n +en+ul c, legea cere imperativ ca acordul de voin, al
p,rilor +, fie e9primat 3n form, +olemn,.
c) caracter oneros, % 3n +en+ul c, prin 3nc/eierea actului juridic +e urm,rete de c,tre
p,ri o"inerea unui profit.
d) caracter comutativ, % adic, +e cunoate e9i+tena i 3ntinderea o"ligaiilor ce revin
p,rilor c/iar din momentul 3nc/eierii actului juridic.
e) este un contract cu e$ecutare succesiv, % care +e de+f,oar, 3n timp fiind
menionat, durata contractului care poate fi determinat, +au nedeterminat,.
f) caracter intuitu personae, - ace+t caracter +e manife+t, i +e cere 3n mod e9pre+ 3n
cazul con+tituirii +ociet,ilor de per+oane, 3n +en+ul c, la a+ociere +e iau 3n con+iderare
calit,ile per+onale ale fiec,rui a+ociat fiind nece+ar, totodat, e9i+tena 3ncrederii
reciproce..
g) caracter comercial con+tituie un caracter +pecific care e+te dat de o"iectul de
activitate al viitoarei +ociet,i i care determin, practic convertirea actului juridic civil 3n
act de natur, comercial,.
Comercialitatea e+te do"0ndit, de +ocietate prin fi9area ca o"iect de activitate a unor
operaiuni care +e 3n+criu 3n categoria faptelor de comer con+acrate de Codul comercial
i prin 3nmatricularea +ociet,ii 3n condiiile ?egii nr.)G'551.
-.*.2lementele +pecifice ale contractului de +ocietate
Contractul de +ocietate cuprinde urm,toarele elementeA
% aportul a+ociailorB
% e9ercitarea 3n comun a unor activit,i comercialeB
% realizarea de "eneficii.
-.*.* Condiiile de fond ale contractului de +ocietate
Condi$ii 0enera!e de fond a!e "onra"u!ui de %o"ieae
a) Capacitatea juridic 1 con+tituie condiie de fond e+enial,, imperativ, i
general, care, e9prim, aptitudinea juridic, a p,rilor de a contracta, cerut, pentru
3nc/eierea vala"il, a actului juridic de a+ociere +u" forma unei +ociet,ii comerciale.
(er+oanele care nu pot participa la 3nc/eierea unui a+tfel de act juridic +unt cele
care nu di+pun de capacitate de e9erciiu deplin, Eminorii i interziii judec,toretiF
3ntruc0t legi+laia comercial, 3n vigoare condiioneaz, a+ocierea de per+oane 3n vederea
con+tituirii unei +ociet,i de acea+t, calitate.
Dn ceea ce privete capacitatea juridic, a per+oanelor juridice care +e pot a+ocia
pentru crearea unei +ociet,i menion,m doar c, tre"uie re+pectate condiiile cerute de
lege pentru e9ercitarea ace+tei calit,i de un a+tfel de +u"iect de drept.
29cepiile cu privire la per+oanele juridice care 3nc/eie acte juridice i 3n +pe, un
contract de +ocietate comercial, +unt e9pre+ i limitativ prev,zute de lege Eart. 4., cod
comercialF.
b) Consimmntul: e+te, de a+emenea, o condiie de fond e+eniala, imperativ, i
general, care pune 3n eviden, voina juridic, a p,rilor de a 3nc/eia acte juridice, 3n cazul
no+tru un contract de +ocietate 3n vederea con+tituirii unei +ociet,i comerciale.
(entru a fi vala"il con+im,m0ntul tre"uie +, 3ndeplinea+c, urm,toarele condiiiA
% provin de la o persoan cu discernm"nt. $cea+t, cerin, decurge din caracterul
contient al actului juridic 3n +en+ul c, participanii tre"uie +, ai", puterea de a aprecia
efectele care +e produc prin 3nc/eierea actului juridic ca urmare a manife+t,rilor lor de
voin,.
Di+cern,m0ntul nu tre"uie confundat cu capacitatea juridic,, dei e9i+t, o +tr0n+,
leg,tur, 3ntre ele, 3ntruc0t prezena +au lip+a di+cern,m0ntului reprezint, o +tare de
fapt iar capacitatea reprezint, o +tare de drept. Dn ace+t conte9t +e prezum, c, per+oana
care are capacitate de e9erciiu deplin, ca are i di+cern,m0nt iar lip+a capacit,ii de
e9erciiu prezum, i lip+a di+cern,m0ntului.
&re#uie s fie e$primat cu intenia de a produce efecte 'uridice .
&re#uie s fie e$teriori(at. (rincipiul aplica"il 3n privina e9terioriz,rii
con+im,m0ntului e+te cel al con+en+uali+mului. (,rile pot alege forma de
e9teriorizare a con+im,m0ntului, e9pre+, +au tacit,, ace+ta put0nd fi practic dat 3n
+cri+, ver"al, ge+turi +au fapte concludenteF, cu precizarea ca la contractul de +ocietate
comercial, legea impune manife+tarea e9pre+, a voinei, actul juridic 3nc/eindu%+e
doar 3n form, autentic,.
% nu fie viciat de vreun viciu de consimm"nt deoarece +e con+ider, c, nimic i
nimeni nu poate altera voina juridic, a celui care 3nc/eie un act juridic, 3n cazul
no+tru contract de +ocietate comercial,.
#iciile de con+im,m0nt reprezint, acele 3mprejur,ri care pot afecta caracterul
contient i li"er al voinei celui care 3nc/eie actul juridic. Sunt con+iderate vicii de
con+im,m0ntA eroarea, dolul i violena.
)roarea de+emneaz, fal+a reprezentare a unei 3mprejur,ri de care depinde
3nc/eierea vala"il, a unui act juridic.
*olul (viclenia) % e+te viciul de con+im,m0nt care con+t, 3n inducerea 3n eroare a
unei per+oane prin mijloace viclene +au dolo+ive +pre a o determina +, 3nc/eie un anumit
act juridic.
+iolena e+te viciul de con+im,m0nt care con+t, 3n ameninarea unei per+oane cu
un r,u de natur, +, 3i produc, o temere care +, o determine +, 3nc/eie un anumit act
juridic, pe care altfel nu l%ar fi 3nc/eiat.
c). Obiectul contractului de societate comercial - reprezint, condiia de fond
e+enial,, imperativ, i general, care indic, conduita +u"iectelor de drept participante la
3nc/eierea actului juridic indic0nd practic, aciunile +au inaciunile la care +unt
3ndrept,ite ori de la care +unt inute.
$cea+t, conduit, tre"uie +, contureze i +, determine realizarea o"iectului de
activitate propu+ prin 3nc/eierea ace+tui contract de +ocietate.
!"iectul oric,rui act juridic tre"uie +, 3ndeplinea+c, urm,toarele cerineA
o"iectul tre"uie +, e9i+te la data 3nc/eierii actului juridicB
o"iectul tre"uie +, fie determinat +au determina"il, conduita p,rilor tre"uie +, fie
cuno+cut, +au +, poat, fi EreFcuno+cut, prin indicarea anumitor elemente, c/iar din
momentul 3nc/eierii actului juridic.
o"iectul +, fie po+i"il, adic, o"iectul conduitei p,rilor tre"uie +, +e +upun, regulilor
dreptului comun 3n materie, potrivit c,rora nimeni nu +e poate o"liga la impo+i"il.
Impo+i"ilitatea e+te ec/ivalent, cu lip+a o"iectului de activitate i atrage dup, +ine
nulitatea actului juridic.
o"iectul tre"uie +, fie licit i moral 3n +en+ul c, conduita p,rilor tre"uie +, fie 3n
concordan, at0t cu legi+laia 3n vigoare c0t i cu regulile de convieuire +ocial,.
o"iectul tre"uie +, fie un fapt +ocial al celui care +e o"lig, 3n +en+ul c, o per+oan, nu
poate fi o"ligat, +au nu +e poate o"liga dec0t prin voina +a.
d).Cauza sau scopul de societate comercial, - con+tituie o condiie de fond,
e+enial, i imperativ, a oric,rui act juridic care reflect, o"iectivul avut 3n vedere la
3nc/eierea lui. (entru a fi vala"il, cauza tre"uie +, 3ndeplinea+c, cumulativ urm,toarele
condiiiA
cauza tre"uie +, e9i+te, acea+t, cerin, e+te prev,zut, 3n mod e9pre+ 3n prevederile
codului civil care di+puneA o#ligaia fr cau( nu poate avea un efect (art. 9 ,.
civ)
cauza tre"uie +, fie reala i nu fal+, % cerina de+prin+, de a+emenea din prevederile
codului civil care indic, o cau( nefondat nu poate avea efect.
cauza +, fie licit, i moral,, cerina con+acrat, 3n mod e9pre+ de codul civil care
indic, o#ligaia nelicit nu poate avea nici un efect.
Condiii de fond speciale privind natura comercial a contractului de societate
(otrivit art.& Cod comercial +ocietatea comercial, e+te con+iderat, +u"iect de drept
comercial, dac, e+te 3nfiinat, pentru a face acte de comer. Dn acelai +en+ +e pronun, i
?egea nr.*'G'551 privind +ociet,ile comerciale, 3n +en+ul c, ace+tea +e con+tituie prin
a+ociere de per+oane fizice +au juridice 1)*4n vederea efectu,rii unor activit,i de natur,
comercial,.
(rin urmare contractul de +ocietate comercial, tre"uie +, +e +u"ordoneze i ace+tei
condiii de fond cu caracter +pecific, de care depinde natura comercial, a o"iectului +,u.
Condiiile de form i de publicitate ale contractului de societate comercial.
Contractul de +ocietate comercial, +e 3nc/eie +u" forma unui 3n+cri+ unic numit act
constitutiv care e+te +emnat de c,tre toi a+ociaii i +upu+ autentific,rii de c,tre notar.
Caracterul +olemn al contractului de +ocietate comercial, e+te impu+ de lege pe de
o parte pentru protecia intere+elor a+ociailor iar pe de alt, parte pentru protecia terilor.
Ne3ndeplinirea ace+tor condiii determin, nevaliditatea actului juridic.
8otodat, forma +olemn, a contractului de +ocietate comercial, con+tituie o
garanie i un mijloc de pro", 3n cadrul litigiilor comerciale.
Dup, autentificare, 3n termen de '5 zile reprezentanii +ociet,ii Efondatori,
admini+tratori, conduc,toriF +au un 3mputernicit al ace+tora au o"ligaia de a cere
3nmatricularea +ociet,ii la Regi+trul Comerului.
(entru realizarea ace+tui +cop acetia vor depune la Regi+trul Comerului o cerere
de 3nmatriculare care va fi 3n+oit, de actul con+titutiv al +ociet,ii comerciale i de o
+erie de documente cerute de lege prin care +, +e fac, dovadaA v,r+,rii capitalului +u"+cri+
de c,tre fiecare a+ociat la con+tituirea capitalului +ocialB dovada aportului patrimonial +au
nepatrimonial f,cut de c,tre fiecare a+ociat 3n cazul con+tituirii +ociet,ilor de per+oane
cu indicarea Eevaluarea pecuniar, +au financiar,F contri"uiei fiec,rui a+ociat.
Dn funcie de o"iectul de activitate propu+ vor fi ane9ate autorizaii de la autorit,ile
competente.
Dup, depunerea ace+tor documente i a cererii de 3nmatriculare la Regi+trul
Comerului, controlul legalit,ii lor va fi efectuat de c,tre ju+tiie prin intermediul unui
judec,tor delegat de tri"unalul judeean +au municipal.
Dn termen de cinci zile de la depunerea actelor judec,torul delegat e+te o"ligat +,
verifice conformitatea i legalitatea ace+tora iar 3n cazul 3n care nu +unt con+tatate
nereguli judec,torul delegat pronun, o 3nc/eiere prin care autorizeaz, 3nmatricularea
+ociet,ii comerciale la Regi+trul Comerului. Dnmatricularea tre"uie efectuat, 3n termen
de )- de ore de la data la care 3nc/eierea pronunat, de c,tre judec,tor a r,ma+ definitiv,
i irevoca"il,.
Dnc/eierea pronunat, de c,tre judec,tor 3n "aza c,reia +e 3nfiineaz, +ocietatea
comercial, e+te trimi+, din oficiu pe c/eltuiala +ociet,ii comerciale la >onitorul !ficial
al Rom0niei +pre pu"licare, c0t i admini+traiei financiare 3n a c,rei raz, teritorial, 3i va
avea +ediul principal +ocietatea pentru luarea 3n evidena fi+cal,.
(rin ace+te ultime dou, operaiuni +e con+ider, 3ndeplinite condiiile de form, i de
pu"licitate ale unui contract de +ocietate comercial, prin care +e poate 3nfiina o +ocietate
comercial,.
-.-.(er+onalitatea juridic, a +ociet,ilor comerciale
Societatea comercial, con+tituit, 3n mod legal, cu 3ndeplinirea condiiilor de fond
i de form, +ta"ilite, do"0ndete per+onalitate juridic,. De la data 3nregi+tr,rii 3n regi+trul
comerului, +ocietetea comercial, e+te per+oan, juridic,.
Din momentul recunoaterii per+onalit,ii juridice, +ocietatea comercial, are o
firm,, un +ediu +ocial, o naionalitate, un patrimoniu, o voin, +ocial, i o capacitate
juridic, +pecific,. Societatea comercial, particip, 3n nume propriu la circuitul comercial,
r,+punde pentru o"ilgaiile +ociale i are dreptul de a +ta 3n ju+tiie.
/.-. C!a%ifi"area %o"ie&$i!or "o#er"ia!e
Societ,ile comerciale +e pot cla+ifica dup, mai multe criterii i anume A
% dup, natura +ociet,iiB
% dup, o"iectul de activitateB
% dup, 3ntinderea r,+punderii a+ociailorB
% dup, forma de con+tituire i proveniena capitalului +ocial.
Dn funcie de natura lor +ociet,ile comerciale +e 3mpart 3n +ociet,i de per+oane i
+ociet,i de capitaluri.
Din punct de vedere al o"iectului de activitate, ace+tea pot fi +ociet,i de
producie de "unuri i de comercializare a m,rfurilor.
$rt. ) din ?egea *'G'551 definete cinci forme de +ociet,i comerciale care pot
e9i+ta i funciona la ora actual, 3n economia rom0nea+c,, dup, cum urmeaz,A
Societatea 3n nume colectivB
Societatea 3n comandit, +impl,B
Societatea pe aciuniB
Societatea 3n comandit, pe aciuniB
Societatea cu r,+pundere limitat,.
?iteratura i doctrina comercial, pornind de la ace+te cu prevederi legale reue+c
+a realizeze o +tructurare a +ociet,ilor comerciale in funcie de o +erie de criterii.
a2 dup& naura !or i in0nd cont de modalitatea de 3nc/eiere a actului con+titutiv
+ociet,ile comerciale +e cla+ific, 3nA
Societ,i de per+oaneB
Societ,i de capitaluri.
Societ,ile de per+oane % au ca not, di+tinct, caracterul Jintuitu per+onaeH 3n +en+ul
c, la con+tituirea unei a+tfel de +ociet,i +e iau 3n con+iderare calit,ile per+onale ale
a+ociailor +i de 3ncrederea reciproca dintre acetia care tre"uie +, +u"zi+te pe toat, durata
de funcionare a +ociet,ii. Includem 3n acea+ta categorieA
Societatea 3n nume colectivB
Societatea 3n comandita +impl,B
Societatea cu r,+pundere limitat,.
Societ,ile de capitaluri au ca nota di+tinct, faptul c, la con+tituirea lor intere+eaz,
doar v,r+area aportului de capital la care +%au o"ligat fiecare dintre a+ociai. Capitalul
+ocial, a+tfel format, +e divide 3n aciuni +au p,ri +ociale, funcie de tipul de +ocietate.
.ac parte din acea+t, categorieA
Societatea pe aciuniB
Societatea in comandit, pe aciuniB
Societatea cu r,+pundere limitat,.
*2 dup& o*ie"u! de a"iviae, +e di+ting urm,toarele tipuri de +ociet,i comercialeA
Societ,i de producie de m,rfuriB
Societ,i de comercializare a m,rfurilorB
Societ,i de con+trucii montajB
Societ,i de tran+portB
Societ,i de pre+t,ri de +erviciiB
Societ,i de e9ploat,ri miniere, petroliere, etc.
"2 3n fun"$ie de 3ninderea %au 0radu! de r&%pundere a! a%o"ia$i!or +ociet,ile
comercial +e cla+ific, 3nA
Societ,i cu r,+pundere nelimitat,B
Societ,i cu r,+pundere limitat,B
Societ,i cu r,+pundere mi9t,.
Societ,ile comerciale cu r,+pundere nelimitat, au ca not, di+tinct, faptul c,
o"ligaiile +unt garantate cu patrimoniul +ocial i cu r,+punderea nelimitat, i
+olidar, a tuturor a+ociailor. Includem 3n acea+t, categorieA
Societatea in nume colectiv
Societ,ile comerciale cu r,+pundere limitat, +e caracterizeaz, prin faptul c,
fiecare a+ociat r,+punde doar in limita aportului la care +%a o"ligat. Includem in acea+ta
categorieA
Societatea pe aciuniB
Societatea cu r,+pundere limitat,.
Societ,ile comerciale cu r,+pundere mi9t, au ca nota di+tinct, faptul c, in ace+t
caz pentru o"ligaiile angajate de +ocietate unii a+ociai EcomanditaiiF r,+pund nelimitat
+i +olidar, ca in cazul +ociet,ilor de per+oane iar cealalt, categorie de a+ociai
EcomanditariiF r,+pund doar in limita aportului la care +%au o"ligat, ca 3n cazul
+ociet,ilor de capitaluri. Includem 3n acea+t, categorieA
Societatea 3n comandit, +impl,B
Societatea 3n comandit, pe aciuni.
Capitolul III
&alimentul internaional
Seciunea I
Noiunea de faliment i elementele ace$tuia
'.'.Noiunea de faliment i elementele ace+tuia
.alimentul e+te o cale +pecial, de e9ecutare +ilit, a+upra tuturor "unurilor
comerciantului de"itor, care a 3ncetat plata datoriilor +ale comerciale.
.alimentul indic, +ituaia unui comerciant, care nu i pl,ti datoriile ajun+e la
+caden,, fiind 3n 3ncetare de pl,i.
$ce+ta mai reprezint, organizarea juridic, a creditorilor, care +e ap,r, 3n comun de
in+olvena comercial, a de"itorilor lor. 8ot falimentul con+tituie i o m,+ur, legal, de
ocrotire a creditului prin repartizarea ri+curilor 3ntre toi creditorii comerciantului.
'.). 2lementele falimentului
.alimentul +e caracterizeaz, prin urm,toarele elementeA
% in+tituirea unei proceduri concur+uale de e9ecutare +ilit,B
% lic/idarea 3ntreprinderii comercialeB
% +ancionarea falitului culpa"ilB
% +ituaia infamat, a de"itorului falit.
Seciunea a II a
Reglement%ri privind falimentul
).'. Reglementarea falimentului 3n unele +i+teme legi+lative
Reglementarea legi+laiilor naionale 3n materia falimentului conin prevederi
diferite. (rincipalele deo+e"iri +e refer, la +fera de aplicare i finalitatea procedurilor
colective.
Dn legi+aliile de influen, francez,, E =elgia, @recia, Italia, Spania F falimentul are
un caracter profe+ional, aplic0ndu +e numai comercianilor. Dncetarea pl,ilor de c,tre
un necomerciant nu atrage con+ecine +pecifice.
Dn celelate legi+laii procedura e+te unitar, pentru toi de"itorii, comerciani +au
necomerciani.
Soluii diferite +unt con+acrate i cu privire la finalitatea procedurilor colective.
Si+temul legi+laiilor naionale 3m"in, m,+urile de prevenire a falimentului cu cele de
redre+are i lic/idare judiciar,.
Dn unele legi+laii , acentul +e pune pe prima faz,, de prevenire a falimentului. . Cu
toate c, e+te 3n dificultate 3ntreprinderea 3i continu, activitatea, 3n +copul redre+,rii +ale.
Dn alte legi+laii, importan, prezint, po+i"ilitatea de redre+are a 3ntreprinderii.
>,+urile de redre+are au ca +cop plata creditorilor. Dn caz de nereuit,, 3ntreprinderea
nerenta"il, va fi lic/idat,.
).). Reglement,ri internaionale 3n materia falimentului
$ctivitatea de armonizare 3n materia falimentului +e concretizeaz, prin 3nc/eierea
de convenii internaionale, prin adoptarea de regulamente +au prin ela"orarea de legi
interne, care tran+pun acte internaionale.
Dintre ace+tea enumer,mA
% 8ratatul de la >ontevideo E '445 F B
% Convenia de la Cavana E '5)4F B
% Convenia +tatelor nordice E '5** FB
% Convenia de la In+tam"ul E'551FB
% Convenia 72 E '555FB
% ?egea model 7NCI8R$? E '55&FB
% Regulamentul nr. '*-G )111 Con+iliului 7niunii 2uropene.
Seciunea a III a
Redre$area i lic'idarea judiciar%
*.'. (revenirea in+olvenei comerciale
Dn unele +i+teme de drept contemporane, reglementarea procedurii falimentului
prezint, o concepie modern,, care pune accentul pe m,+urile de +alvare a 3ntreprinderii
de"itorului, meninerea locurilor de munc, i plata datoriilor.
(revenirea in+olvenei comerciale pre+upune determinarea rapid, a dificult,ilor
financiare ale 3ntreprinderii i rezolvarea lor amia"il,.
Dn dreptul francez, prevenirea in+olvenei +e realizeaz, cu ajutorul urm,toarelor
mojloaceA
% prin utilizarea informaiilor conta"ile interneB
% prin folo+irea in+trumentelor de pu"licitate comercial,B
% prin procedura de alert,, adic, informarea conducerii 3ntreprinderii de+pre unele
fapte de natur, a compromite continuarea activit,ii i m,+urile ce +e impun pentru
redre+area +ituaiei. $cea+ta poate fi intern, +au e9tern, .
$lerta intern, +e poate declana de cenzori, +alariai prin comitetul 3ntreprinderii i
a+ociai. $lerta intern, poate fi iniiat, de preedintele tri"unalului commercial +au de
grupurile de prevenire agreate.
*.). Redre+area judiciar,
Con+tituie o procedur, care +e aplic, 3ntreprinderiiilor aflate 3n +tare de 3ncetare de
pl,i, care au po+i"ilitatea de a i re+ta"ili +ituaia economic,. Dn condiiile meninerii
activit,ii, redre+area judiciar, are ca +cop plata creditorilor.
Dn dreptul francez, redre+area judiciar, poate fi +impl, +au general,.
(rocedura +impl, +e aplic, ,n cazul 3ntreprinderilor mici i mijlocii, re+pectiv acele
care au cel mult 51 de +alariai i realizeaz, o cifr, minim, de faceri +ta"ilit, de lege.
(rocedura general, e+te de+tinat, 3ntreprinderilor importante. Normele care
reglementeaz, procedura general, formeaz, regimul de drept comun.
*.*. ?ic/idarea judiciar,
(rocedura lic/id,rii judiciare +e aplic, 3ntreprinderilor care nu mai pot +, i
reface +ituaia economic,. Dn cazul nee9ecut,rii de c,tre de"itor a angajamentelor
financiare prev,zute 3n planul de redre+are, in+tana va pronuna lic/idarea 3ntreprinderii.
Cot,r0rea de lic/idare judiciar, produce efecte nepatrimoniale i patrimoniale.
?ic/idarea pre+upunea realizarea activului i plata pa+ivului
Dn +ituaia termin,rii di+tri"uiei +umelor realizate +au in+uficienei activului,
procedura lic/id,rii +e 3nc/ide. >a+a credal, +e de+fiineaz,, iar creditorii pl,tii parial 3l
pot urm,ri, 3n continuare, pe de"itor, numai printr o procedur, individual,. (rin
ordonana preedintelui tri"unalului, creditorii individuali pot primi i un tilu e9ecutor.
Capitolul I
Contractele internaionale de v(nzare de m%rfuri
Seciunea I
(nzarea internaional% de m%rfuri
'.'. Noiune, regim juridic
#0nzarea % cump,rarea e+te un contract prin care p,rile, v0nz,tor i
cump,r,tor, +e o"lig,, reciproc, +, tran+mit, proprietatea unui "un 3n +c/im"ul
unui pre
(rincipala reglementare 3n materie o formeaz, Convenia Naiunilor 7nite
a+upra contractelor de v0nzare internaional, de m,rfuri 3nc/eiat, la #iena, la ''
aprilie '541, care a intrat 3n vigoare la ' ianuraie '544.
'.). Caracterele juridice ale contractului de v0nzare cump,rare
internaional,.
Caracterele juridice +unt A comune i +pecifice.
Caracterele juridice comune ale contractului de v0nzare cump,rare +unt
urm,toareleA
% "ilateral +au +inalagmaticB
% cu titlu onero+B
% comutativB
% tran+lativ de proprietate E de natura contractului i nu de e+ena ace+tuia.
Caracterele juridice +pecifice +untA comercialitatea i internaionalitatea.
(entru determinarea caracterului internaional, Convenia Naiunilor 7nite
a+upra contractelor de v0nzare internaional, de m,rfuri din '541 prevde c,
di+poziiile ace+teia +e aplic, contractelor de v0nzare de m,rfuri care 3i au +ediul
3n +tate diferite.
'.-. Domeniul de aplicare al Conveniei de la #iena.
Convenia +e aplic, 3ntre p,ri care 3i au +ediul 3n +tate diferite.
Domeniul de aplicare per+onal al Conveniei include dou, +ituaiiA
% c0nd +tatele +unt p,ri la convenieB
% c0nd normele de drept internaional privat conduc la aplicarea legii unui
+tat contractant.
.a, de alte 3nelegeri internaionale Convenia a optat pentru +ediul p,rilor.
Noiunea de +ediu nu e+te definit, 3n Convenie, calificarea urm0nd a fi dat,
de norma conflictual, 3n cauz,.
Criteriul +ediului tre"uie cuno+cut de p,ri, cel mai t0rziu 0n momentul
3nc/eierii contractului.
Dac, o parte are mai multe +edii, +e ia 3n con+iderare +ediul care prezint, cea
mai +tr3n+, leg,tur, cu prevederile contractului i e9ecutarea +a, in0nd +ema de
circum+tanele cuno+cute +au avute 0n vedere 3ntre p,ri 3nainte +au cu ocazia
3nc/eierii contractului. C0nd o parte nu are +ediu, +e va recurge la reedina +a
o"inuit,.
Dac, niciuna +au numai una din p,ri 3i are +ediul pe teritoriul unui +tat
contractant, norma de drept internaional privat poate trimite la legea unui +tat
contractant. ?eg,tura normei conflictuale poate con+ta 3n mai multe circum+tane,
cum ar fi voina p,rilor, micarea o"iectelor v0ndute, locul 3nc/eierii contractului
+au locul pred,rii "unului v0ndut, care devin relevante pentru incidena Convenei.
Dn privina o"iectului de reglementare, Convenia +e aplic, numai
contractelor de v0nzare de m,rfuri.
=unurile tre"uie +, fie determinate +au determina"ile.
Sunt con+iderate v0nz,ri contractele de furnizare de m,rfuri ce urmeaz, a fi
fa"ricate +au produ+e.
(revederile Conveniei au un caracter +upletiv, p,rile pot +, e9cud,
aplicarea Conveniei printr o clauz, 3n+erat, 3n contract +au prin referirea lao alt,
reglementare. De a+emenea, +u" rezerva art. ') p,rile pot +, deroge de la oricare
din di+poziiile Conveniei ori +, le modifice efectele.
'.5. .ormarea contractului
'.5.'. !ferta de a contracta
$cea+ta reprezint, propunerea de 3nc/eiere a unui contract.
!ferta de a contracta tre"uie +, 3ndeplinea+c, urm,toarele condiiiA
% +, fie adre+at, uneia +au mai multor per+oane determinateB
% +, fie +uficient de preci+,B
% +, denote voina ofertantului de a +e angaja 3n caz de acceptare.
!ferta produce efecte c0nd ajunge la de+tinatar E +i+temul recepiei F.
!ferta poate fi retractat, +au revocat,.
'.. $cceptarea ofertei.
$cceptarea ofertei e+te o declaraiei +au o alt, manife+tare a de+tinatarului
care e9prim, acordul +,u 3n privina ofertei.
#oina aceptantului +e poate manife+ta 3n form, e9pre+, +au tacit,.
Dn privina coninutului, acceptarea tre"uie +, fie pur, i +impl,.
8ermenul de acceptare poate fi +ta"ilit de c,tre ofertant printr o telegram,
+au +cri+oare, telefon, tele9 +au alte mijloace de comunicare in+tantanee.
Kilele de +,r",toare +au nelucr,toare nu +e iau 3n calculul termenului de
acceptare.
$cceptarea poate fi retractat, dac, dezicerea acceptantului ajunge la
ofertant 3nainte de momentul 3n care acceptarea ar fi produ+ efecte +au 3n acel
moment. (rin urmare, retractarea accept,rii poate interveni p0n, 3n momentul
3nc/eierii contractului.
'.&. Dnc/eierea contractului
Contractul +e 3nc/eie 3n momentul 3n care aceptarea ofertei produce efecte 3n
conformitate cu di+poziiile Conveniei.
>omentul 3nc/eierii contractului +e +ta"ilete dup, cum p,rile +unt prezente
+au a"+ente, iar acceptarea e+te e9pre+, +au tacit,. Dn mod core+punz,tor
contractul +e 3nc/eie ,n urm,torul momentA
% al realiz,rii acordului de voin, 3ntre p,riB
% al recepiei accept,rii oferteiB
% al 3ndeplinirii actului de acceptare tacit,.
Dn privina momentului 3nc/eierii contractului, Convenia con+acr, +i+temul
recepiei.
'.4. .orma contractului
Dn aplicarea principiului con+en+uali+mului art. '' prevede c, un contract de
v0nzare cump,rare nu tre"uie +, fie, nici 3nc/eieat, nici con+tatat 3n +cri+ i e+te
+upu+ nici unei alte condiii de form,.
Dntruv0t unele legi+laii naionale +ta"ile+c forma +cri+, a contractului de
v0nzare, orice +tat contractant poate oric3nd +, declare c, di+poziiile art. '' i ale
art. )5, care autorizeaz, alt, form, dec0t cea +cri+,, nu +e aplic, din moment ce
una din p,ri 3i are +ediul 3n ace+t +tat. (,rile nu pot deroga de la condiia formei
+cri+e a contractului i nici +, i modifice efectele
'.5. (ro"a contractului
Dn privina pro"ei contractului, prevederile Convenei adopt, principiul
li"ert,ii pro"ei , potrivit art. '' un contract poate fi pro"at prin orice mijloace
inclu+iv prin martori.
8ermenul de 3n+cri+ cuprinde i comunic,rile adre+ate prin telegram, +au
prin tele9.
Seciunea a II a
)fectele contractului
).'. !"ligaiile v0nz,torului
$ce+tea +untA
% predarea m,rfiiB
% remiterea documentelor referitoare la marf,B
% conformitatea m,rfiiB
% garania pentru eviciune.
).). !"ligaiile cump,r,torului
!"ligaiile cump,r,torului +untA
% plata preuluiB
% preluarea m,rfii predate.
).*. 8ran+miterea propriet,ii i a ri+curilor
>omentul tran+miterii propriet,ii +e determin, de c,tre p,ri, 3n funcie de
+pecificul contractului. Dn caz contrar, tran+miterea dreptului de proprietate va fi
guvernat de le$ contractus.
8e9tele de la #iena +e refer, numai la predarea i preluarea m,rfilor, adic,
la remiterea efectiv, a m,rfurilor, care nu 3n+eamn, 3ntotdeauna i tradiia lor.
Dn +i+temul de la #iena, ri+curile +e tran+mit de la v0nz,tor la cump,r,tor 3n
momentul pred,rii m,rfii.
Dn +ituaia 3ncare contractul de v3nzare implic, tran+portul m,rfurilor,
potrivit art. &, +e deo+e"e+c dou, a+pecte. Dac, v0nz,torul nu e+te inut +, remit,
marfa 3ntr un loc determinat, ri+curile +unt tran+mi+e cump,r,torului din
momentul pred,rii m,rii primului tran+portator pentru a fi tran+mi+,
cump,r,torului conform prevederilor contractuale. $tunci c0nd v0nz3torul e+te
inut +, remit, marfa 3ntr un loc determinat, tran+portatorului, ri+curile nu +unt
tran+ferate cump,r,torului p0n, ce marfa nu a fo+t predat, tran+portatorului 3n acel
loc.
Dac, v0nzarea +e refer, la m,rfuri neindividualizate, +e con+ider, c, marfa
e+te pu+, la di+poziia cump,r,torului numai din momentul 3n care + a f,cut
identificarea lor.
Referitor la m,rfurile v0ndute 3n cur+ul tran+portului, ri+curile +unt
tran+ferate cump,r,torului din momentul 3nc/eierii contractului.
Dn celelate 3mprejur,ri, ri+curile +unt tran+ferate cump,r,torului c0nd preia
m,rfurile +au, dac, nu o face, la termenul +ta"ilit, din momentul 3n care m,rfurile
+unt pu+e la di+poziia +a, iar el +,v0rete o contravenie la contract prin
nepreluarea lor.
Seciunea a III a
R%$punderea *n v(nzarea internaional%
*.'. >ijloacele de care di+pune cump,r,torul 3n caz de contravenie 3n
contract de c,tre v0nz,tor
$ce+tea +untA
% e9ecutarea o"ligaiilor contractualeB
% rezoluiunea contractului.
*.). >ijloacele de care di+pune v0nz,torul 3n caz de contravenie 3n contract
de c,tre cump,r,tor
>ijloacele de care di+pune v0nz,torul 3n caz de contravenie 3n contract de
c,tre cump,r,tor +untA
% e9ecutarea o"ligaiilor contractualeB
% rezoluiunea contractului.
Seciunea a I" a
!lte a$pecte ale v(nz%rii internaionale
-.'. 29cepia de nee9ecutare a contractului
Dn conformitate cu art. &', parag. ', o parte poate +, am0ne e9ecutarea
o"ligaiilor +ale c0nd, dup, 3nc/eierea contractului, rezult, c, cealat, parte nu va
e9ecuta o parte e+enial, a o"ligaiilor ce 3i revin.
-.). Rezoluiunea contractului

7n prim efect al rezoluiunii contractului con+t, 3n li"erarea celor dou, p,ri
de o"ligaiile lor.
Dn al doilea r0nd, partea care a e9ecutat contractul, total +au parial, poate +,
cear, celeilalte p,ri re+tituirea pre+taiilor furnizate +au +umele pl,tite 3n
e9ecutarea contractului.
Dn contractele cu pred,ri +ucce+ive, +e declar,, de o"icei, rezoluiunea
parial,.
-.*. Daune intere+e
Dn reglementarea Conveniei de la #iena, di+poziiile privind daunele %
intere+e +unt comune am"elor p,ri contractante. Core+punz,tor 3nc,lc,rii
+,v0rite, v0nz,torul precum i cump,r,torul pot fi o"ligai la dezd,un,ri.
Daunele % intere+e pentru o contravenie la contract +,v0rit, de o parte +unt
egale cu pierderea +uferit, i c0tigul nerealizat de cealalt, parte din cauza
3nc,lc,rii o"ligaiilor contractuale.
Dn toate 3mprejur,rile, partea care invoc, 3nc,lcarea contractului tre"uie +,
m,+urile rezona"ile, in0nd +eama de 3mprejur,ri, pentru a limita pierderea,
inclu+iv c0tigul nerealizat, 3n caz contrar +e poate cere reducerea daunelor %
intere+e .
-.-. Do"0nzile
$ce+tea +unt datorate 3n cazul nee9ecut,rii unei o"ligaii av0nd ca o"iect o
+um, de "ani. (otrivit art. &4, dac, o parte nu pl,tete preul +au oricare alt, +um,
datorat,, cealalt, parte are dreptul la do"0nzi a+upra +umei re+pective.
29ercitarea dreptului la do"0nzi nu prejudiciaz, a+upra daunelor inter+e pe
care partea 3ndrept,it, are po+i"iltaatea +, le cear, +u" forma de+p,gu"irilor, fiind
admi+, cumulul.
-.5. 29onerarea de r,+pundere
(,rile +unt e9onerate de r,+pundere dac, nee9ecutarea o"ligaiilor
contractelor +au e9ecutarea lor necore+punz,toare +e datorete unor cauze +tr,ine
Dn conformitate cu prevederile Conveneiei, e9onerarea de r,+pundere
intervine 3n dou, cazuriA
% fora major,,f,r, a fi utilzat ace+t termenB
% culpa contractantului.
-.. Con+ervarea m,rfurilor
Dn cazul 3n care cump,r,torul 3nt0rzie +, preia m,rfurile predate +au nu
pl,tete preul, atunci plata preului i predarea tre"uie +, +e fac, +imultan,
v0nz,torul, dac, are m,rfurile 3n po+e+ia ori +u" controlul +,u, va fi o"ligat +, ia
m,+uri rezona"ile pentru a a+igura con+ervarea, in0nd +eama de ace+te
3mprejur,ri.
Seciunea a a
#re$cripia *n materie de v(nzare internaional% de m%rfuri
5. '. Domeniul de aplicare a Conveniei de la Ne; Lor: E '5&- F
Convenia de la Ne; Lor: a+upra pre+cripiei are un caracter +upletiv. Dn
ace+t +en+, +e +tipuleaz, c, p,rile pot deroga de la Di+poziiile Conveniei
incluz0nd 3n contract o clauz, contrar, +au o alt, reglementare.
Convenia +e aplic, 3n urm,toarele +ituaiiA
% 3n momentul 3nc/eierii contractului de v3nzare, p,rile 3i au +ediul 3n +tate
contractanteB
% regulilor de drept internaional privat fac aplica"il, contractului de v0nzare
legea unui +tat contractant.
5.). Reglementarea termenului de pre+cripie
5.).'. Durata termenului de pre+cripie
8ermenul de pre+cripie +ta"ilit de Convenie e+te de - ani. (rin te9tul art. )*
+e prevede c,, f,r, a ine +eama de di+poziiile Conveniei, orice termen de
pre+cripie e9pir, cel mai t3rziu '1 ani dup, data la care a 3nceput +, curg, 3n
conformitate cu reglemenz,rile convenite.
5.).). Dnceputul cur+ului de pre+cripie
Dn temeiul art. 5, parg., termenul de pre+cripie curge de la data la care
aciunea poate fi prelungit,.
(unctul de plecare al termenului de pre+cripie nu e+te 3nt0rziat 3n cazurile
urm,toareA
% c0nd o parte e+te o"ligat, prin contract +, adre+eze o notificare celeilalte
p,riB
% c0nd covenia de ar"itraj prevde c, nici un drept nu va lua natere at0ta
timp c0t o +entin, ar"iral, nu a fo+t pronunat,. $cea+t, prevedere tre"uie
coro"orat, cu di+poziiile Convenei, care precizeaz, c, introducerea unei aciuni
ar"itrale face +, 3nceteze curgerea termenului de pre+cripie
Convenia +ta"ilete i unele reguli 3n acea+t, materie.
(rima regul,, prevede c, aciunea rezult0nd dintr % o 3nc,lcare a
contracrtului poate fi e9ercitat, 3ncep0nd cu data la care acea+t, 3nc,lcare + a produ+.
$ doua regula privete introducerea aciunii pentru neconformitatea
lucrurilor, care poate fi e9ercitat, 3ncep0nd cu data la care lucrul a fo+t efectiv remi+
cump,r,torului +au oferta de remitere a lucrului refuzat, de c,tre cump,r,tor.
$ treia regul, vizaez, introducerea aciunii 3n cazul dolului care poate fi
e9ercitat, 3ncep0nd cu data la care faptul a fo+t +au tre"uia 3n mod raional de+coperit.
$ patra regul, prevede c, 3n cazul viciilor a+cun+e ale lucrului v0ndut,
termenul de pre+cripie al aciunii +prijinite pe garanie 3ncepe +, curg, de la data la care
cump,r,torul notific, v0nz3torului faptul care motiveaz, e9ercitarea aciunii +ale i, cel
mai t0rziu, 3ncep0nd cu data e9pir,rii garaniei.
7ltima regul, vizeaz, aciunea 3n rezoluiune a contractului, termenul de
pre+cripie curge la data la care declaraia de rezoluiune adre+at, celeilalte p,ri
8ermenul de pre+cripie a oric,rui drept +prijinit pe nee9ecutarea de c,tre o parte a
unui contract prev,z0nd pre+taii +peciale +au pl,i ealonate curge, pentru fiecare dintre
o"ligaiile cu e9ecutare +ucce+iv,, 3ncep0nd cu data la care nee9ecutarea ce le afecteaz,
+ a produ+ . Cu toate ace+tea, potrivit legii aplica"ile contractului, c0nd o parte declar,
rezoluiunea contractului urm,tor ace+tei nee9ecut,ri, termenuul de pre+cripie a tuturor
o"ligaiilor e+te adre+at, celeilalte p,ri.
5.).*. Dncetarea curgerii termenului de pre+cripie
Convenia de la Ne; Lor: prevede trei cauze de 3ncetare a curgerii
termenului de pre+cripie i anumeA
% 3ndeplinirea de c,tre creditor a unui act introduuctiv al oric,rei proceduri
3mpotriva de"itoruluiB
% 3ndeplinirea de c,tre creditor a oric,rui act 3ntreruptiv de pre+cripie
conform legii +tatului unde de"itorul 3i are +ediulB
% recunoaterea de c,tre creditor a o"ligaiei pe care o are fa, de creditor.
5.).-. >odificarea termenului de pre+cripie
8ermenul de pre+cripie +e prelungete c0nd intervin anumite 3mprejur,ri ce
nu +unt imputa"ile creditorului i pe care nu le putea evita ori 3nvinge, fiind 3n
impo+i"ilitatea de a face +, curg, cur+ul pre+cripiei.
Conform prevederilor art. )', 3ncep0nd din momentul 3n care ace+te
3mprejur,ri au 3ncetat +, e9i+te, termenul de pre+cripie +e prelungete cu un an.
8ermenul de pre+cripie nu poate fi modificat, nici cur+ul +,u nu poate fi
+c/im"at printr o declaraie a p,rilor +au pe pe calea unui acord 3ntre ele.
Cu caracter derogatoriu, de"itorul poate, 3n cur+ul pre+cripei , +,
preelungea+c, ace+t termen printr % o declaraie +cri+, adre+at, creditorului, care
poate fi re3nnoit,.
).5.-. 2fectele e9pir,rii termenului de pre+cripie
2fectul termenului de pre+cripie con+t, 3n faptul c, nici un drept nu e+te
recuno+cut i nici nu devine e9ecutoriu 3n nici o procedur, 3nceput, dup, e9pirarea
termenului de pre+cripie. $ce+t efect privete numai pre+ripia dreptului la aciune
al creditorului, nu i a dreptului de a cere e9ecutarea +ilit,.
Cu toate ace+tea , efectul pre+cripiei nu +e produce 3n urm,toarele +ituaiiA
% c3nd pre+cripia nu e+te invocat, de c,tre partea intere+at,B
% c0nd dreptul e+te invocat pe cale de e9cepie.
).5.5. Calcularea termenului de pre+cripie
8ermenul de pre+cripie +e calculeaz, a+tfel 3nc0t +, e9pirela miezul nopii al zilei a
c,rei dat, core+punde celei la care termenul a 3nceput +, curg,. Dn lip+a unei date
core+punz,toare, termenul e9pir, la miezul noii al ultimei zile a ultimei luni a
termenului
8ermenul e+te calculat prin referire la data locului unde procedura e+te angajat,. Dn
privina datei +e va aplica le$ fori.
Dac, ultima zi a termenului e+te o zi de +,r",toare +au orice alt, zi de vacan,
judiociar,, 3mpiedic0nd ca procedura +, fie 3nceput, 3n juridicia unde creditorul
angajeaz, o procedur, judiciar, +au revendic, un drept, termenul de pre+cripie e+te
prelungit 3n aa fel 3nc0t +, 3nglo"eze prima zi util,, care urmeaz, zilei de +,r",toare +au
de vacan, judiciar,.
Capitolul
Contractele de intermediere *n comerul internaional
Seciunea I
Noiuni introductive
(rin intermediere +e 3nelege activitatea depu+, de o per+oan, pe +eama
unei alte per+oane, titular, a intere+ului. Dn calitatea de reprezentant , intermediarul
poate lucra 3n numele per+oanei reprezentate +au 3n nume propriu.
Regimul juridic al intermedierilor 3n comerul internaional e+te determinat
de coninutul concret al contractului de mijlocire. Drepturile i o"ligaiile lor +unt
prev,zute printr % un contact de mandat +au de comi+ion, la care +e daug, unele
variante.
(e plan internaional cadrul juridic 3n materie 3l con+tituie Convenia de la
@eneva din '54* privind reprezentarea 3n v0nzarea internaional, de m,rfuri,
Convenia de la Caga privind legea aplica"il, contractului de internediere i
reprezent,rii, (rincipiile 7NIDR!I8 )11- i contactele model eli"erate de Camera
de Comer Internaional, de la (ari+.
Dn +i+temul de drept, contractul de agenie a fo+t reglementat de ?egea nr.
515G )11) privind agenii permameni. $v0nd ca fundament Directivele C22 nr.
4G 5*G '54, di+poziiile legii +e completeaz, cu prevederile referitoare la
contractul de mandat comercial.
Seciunea a II a
Contractul internaional de mandat comercial
).'. Noiune, tr,+,turi
>andatul comercial prin care oper+oan,, mandatar, +e o"lig,, 3n "aza 3n+,rcin,rii
primite de la o alt, per+oan,, mandant, +, trateze acte comerciale.
2lementele proprii care individualizeaz, configuraia mandatului comercial +unt
urm,toareleA
% mandatul comercial poate fi numai convenionalB
% reprezentarea e+te de natura contractului i nu de e+ena luiB
% mandatul comercial e+te 3ntodeauna cu titlul onero+B
% mandatul e+te 3mputernicit de a face actele nece+are e9ecut,rii opraiunii cu care
a fo+t 3n+,rcinat,c/iar dac, nu afo+t prev,zute 3n contractB
% li"ertatea de aciune i independen, acordat, mandatarului permit angajarea
mandatului i 3n cazul unei aparene de reprezentareB
% mandatul comercial +e revoc, numi pentru motive 3ntemeiate.
Contractul de mandat comercial e+te folo+it 3n activitatea de intermediere a
agenilor comerciali. 2i au calitatea de comerciant, e9ercit0nd activitatea intermediar, 3n
mod independent i cu titlu profe+ional.

).). 2fectele contractului
).).' !"ligaiile mandatarului
>andatarul are urm,toarele o"ligaiiA
% de a e9ecuta mandatulB
% de a informa pe mandant de+pre operaiunile pe care le 3ntreprinde.
Dn 3ndeplinrea o"ligaiilor +ale, mandatarul tre"uie +, acioneze cu diligena unui
"un comerciant, fiind inut +, r,+pund, de culpa levis in a#stracto.Dn aprecierea gradului
de diligen, +e va lua 3n com+iderare o"iectul contractului, +pecializarea mandatarului i
cuantumul remuneraiei. >andatarul nu r,+punde 3n+,, 3n a"+ena unei +tipulaii e9pre+e,
de nee9ecutarea o"ligaiilor a+umate de ter prin 3nc/eierea contractului.
).).). !"ligaiile mandantului
>andantul e+te o"ligatA
% +, pl,tea+c, renumeraia convenit,B
% +, creeze condiiile nece+are e9ecut,rii mandatuluiB
% +, re+tituie c/eltuielile efectuate de mandatar.
).).*. Dncetarea mandatului
$ce+ta 3nceteaz, prinA
% realizarea o"ligaiilor conveniteB
% e9pirarea termenului +tipulat de p,riB
% impo+i"iltatea fortuit, de e9ecutare.
Seciunea a III a
Contractul internaional de comi$ion
*.'. Noiune, tr,+,turi
Comi+ionul e+te un contract prin care o per+oan,, comi+ionar, +e o"lig, +,
trateze acte de comer, 3n numele +,u propriu, dar pe +eama altei per+oane,
comitent, 3n +c/im"ul unei remuneraii. $ce+ta e+te o varietate a contractului de
mandat, care +e 3ntemeiaz, pe o reprezentare imperfect,.
2+te un comtract "ilateral, com+en+ual, comutativ, intuitu personae i cu
titlu onero+.
(er+oanele implicate 3n contractul de comi+ion +untA comitentul,
comi+ionarul i terul.
Contractul de comi+ion +e particularizeaz, prin urm,toarele tr,+,turiA
% e9i+tena relaiilor de mandat, 3n raporturile dintre comi+ionar i comitentB
% comi+ionarul are calitatea de parte 3n contractul perfectat cu terul,
garant0nd e9ecutarea contractuluiB
% privilegiul comi+ionarului a+upra "unurilor 3ncredinate, ca o garanie a
creanelor 3mpotriva comitentului.
Dn practica internaional,, contractul de comi+ion e+te folo+it 3n v0nzarea
cump,rarea de m,rfuri, 3n domeniul tran+porturilor i 3n operaiunile a+upra
valorilor mo"iliare.
*.). 2fectele contractului
*.).'. Raporturile interne 3ntre p,ri
Comerciantul e+te o"ligatA
% +, 3ndeplinea+c, operaiunea comercial, cu care a fo+t 3mputernicitB
% +, +e conformeze in+truciunilor comitentuluiB
% +, dea +ocoteal, de+pre e9ecutarea mandatului.
Comitentul are urm,toarele o"ligaiiA
% +, pl,tea+c, remuneraia convenit,B
% +, re+tituie comi+ionarului c/eltuielile efectuate 3n e9ecutarea
contractuluiB
% +,%l de+p,gu"ea+c, de pierderile +uferite.
Dn cadrul contractului de comi+ion, comi+ionarul 3i poate a+uma printr% o
clauz, e9pre+, o"ligaia de a garanta e9ecutarea contractului principal de c,tre ter.
*.).). Raporturile e9terne cu terii
2fectele contractului fa, de teri +unt configurate de poziia comi+ionarului.
Drepturile care rezult, din contractele 3nc/eiate cu terii pot fi e9ercitate numai de
comi+ionar.
8erul contractant r,m0ne +tr,in fa, de comitent, cu e9cepia cazului 3n care
intervine o ce+iune. Ce+ionarul nu poate do"0ndi dec0t drepturile pe care le a avut
comi+ionarul.
*.).*. Dncetarea contractului
Contractul de comi+ion fiind o form, a mandatului comercial 3nceteaz, 3n
aceleai cazuri. Dn +ituaia 3n care contractul de comi+ion e+te revocat unilateral de
c,tre comitent, comi+ionarul are dreptul la de+p,gu"iri i la c/eltuielile efectuate
pentru realizarea operaiunii comerciale.
Seciunea a I a
Contractul de agency
(rin agenc- +e 3nelege raportul ce +e +ta"ilete 3n temeiul 3mputernicirii
date de o per+oan,, principal, unei alte per+oane, care accept, +, acioneze 3n
numele +,u.
-
Raportul de agenc- poate rezulta din acordul p,rilor +au dintr o
prezumie legal,.
$cea+t, in+tituie +e utilizeaz, cu prec,dere 3n domeniul comerului
internaional i include reprezentarea, mandatul, contractul de munc,, contractul
de antrepriz,, ge+tiunea de afaceri, r,+punderea delictual, indirect,.
$ctele agentului tre"uie +, fie precedate de con+im,m3ntul principalului.
!peraiunile efectuate pe +eama principalului, f,r, 3mputernicire, pot fi ratificate
ulterior numai dac, e9i+tena +au identitatea ace+tuia au fo+t adu+e la cunotiina
terilor. Dac, principalul e+te necuno+cut, agentul acioneaz, fa, de teri 3n nume
propriu i nu +e poate proceda la ratificare.
-.'. (,rile contractului
(,ile contractului de agenc- +unt principalul i agentul.
(rincipalul tre"uie +, ai", capacitatea de a cocntracta, actele fiind 3nc/eiate
pe +ema +a.
Dn calitate de intermedeiar, agentul e+te nece+ar +, ai", di+cern,m0nt i o
voin, neviciat,.
-
Ioan >acovei, Dreptul comerului internaional ,#ol II, 2ditura C.C. =ec:, =ucureti, )115, p. --.
$ce+ta poate fi per+oan, fizic, +au per+oan, juridic,.
In+tituia agenc- poate fi e9in+, i la funcionarii pu"lici.
Dn funcie de inten+itatea controlului efecutuat de principal, agentul poate fi
agent +ervant +au independent +au contractor agent. Dup, limiteele
3mputernicirii acirdate, agenrul e+te general % agent i +pecial agent.
Dn funcie de operaiunile pe care le 3ndepline+c, agenii +e 3mpart 3n mai
multe categoriiA "ro:er, factor , manager, sc.impmaster i attorne- at la/.
-.). !"ligaiile p,rilor
(otrivit 3mputernicirii primite, agentul poate aciona 3n nume propriu +au 3n
numele principalului.
$gentul are urm,toarele o"ligaiiA
% +, +e conformeze promi+iunii facute principaluluiB
% +, lucreze mumai 3n folo+ul lui i +u" controlul luiB
% +, fie loialB
%+, de +ocoteal, de ceea ce a primit ori a pl,tit pentru principal i +,
tran+mit, informaiile care prive+c operaiune 3ncredinat,.
% dac, e+te retri"uit tre"uie +, depun, o anumit, competen, i diligen,B
Dac, agentul lucreaz, gratuit, +e vor aplica regulile privind r,+punderea
civil, delictual,, action of tort.
(rincipalul are urm,toarele o"ligaiiA
% +, furnizeze toate informaiile nece+areB
% +, pl,tea+c, +uma promi+, pentru +erviciile pre+tateB
% pentru pierderile i +pezele +uportate de agent, principalul tre"uie +, acorde
3ndemnizaie.
Seciunea a a
Contractul de mandat *n reglementarea #rincipiilor +NIDROI,
5.'. Domeniul de aplicare
Dn +copul armoniz,rii i coordon,rii dreptului privat al +tatelor i ela"or,rii unor
reguli uniforme, (rincipiile 7NIDR!I88, 3n ver+iunea )11-, au inclu+ i reglementarea
mandatului de reprezentare.
$ce+te di+puiii +ta"ile+c po+i"ilitatea uni mandatar de a ,nc/eia acte juridice care
produc efecte a+upra relaiilor dintre un mandant i un ter.
Di+poziiile guverneaz, numai relaiile dintre mandant +au mandatar, pe de o parte,
i ter, pe de alt, parte.
Dn a"+ena altor di+tincii, fapul c, mandatarul acioneaz, 3n nume propriu +au ,n
numele mandantuilui e+te irelevant,.
5.). Dntinderea i felurile mandantului
$cordarea mandatului de c,tre mandant poate fi e9pre+, +au implicit,.
>andatarul are toat,puterea de a efctua actele nece+are 3n vderea 3ndeplinirii
+copurilor pentru care i a fo+t acordat, 3mputernicirea.
Referiror la feluriloe intermedierii, (rincipiile 7NIDR!I8 fac di+tincie ,ntre dou,
+ituaii e+eniale. >andatarul poate aciona 3n limitele 3mputenicirii +ale i f,r,
,mputernicire +au pe+te limitele mandatului +,u.
5.*. Conflictul de intere+e
$ce+tea +unt generate de +ituaia 3n care mandatarul acioneaz, pentru mai muli
mandani. 8ot a+tfel, poate contractul cu el 3n+ui, fiind 3n acelai timp i mandatar i
ter.
5.-. Su"+tituira mandatarului
7n mandatar are dreptul implicit de a de+emna un +u"+tituit care +, e9ecute actele
pe care nu e+te rezona"il +, le efecueze el 3n+ui.
Numirea de c,tre mandatar a unuia +au mai multor +u"+tituii +e poate face numai
3n condiiile 3mputernicirii acordate. Dn lip+a oric,ror preciz,ri, mandatarul are totui
po+i"ilitatea de a numi +u"+tituii.
5.5. Ratificarea
7n act al unui mandatar care acioneaz, f,r, 3mputernicire +au dep,indu i limitele
mandatului poate fi ratificat de mandant
5.. Dncetarea mandantului
Dncetarea mandatului nu produce efecte dec3t dac, terul tia +au ar fi tre"uit +, ai",
cunotin, de+pre 3ncetare.
Dup, 3ncetarea 3puternicirii, mandatarul r,m0ne 3mputernicit +, efectueze anumite
acte nece+are 3n cauz,. (rin admiterea mandatului de mece+itate, +e evit, prejudicierea
intere+elor mandantului.
Capitolul I
Contractele de conce$iune *n comerul internaional
Seciunea I
Contractul internaional de conce$iune e-clu$iv%
'.'. Noiune, tr,+,turi, reglementare
Contractul de conce+iune e9cu+iv, e+te operaiunea prin care o per+oan,
numit, concendent, vinde m,rfurile +ale, 3ntr o anumit, zon, teritorial,, unei alte
per+oane, conce+ionar, ce le cump,r, +pre a le revinde clienilor +,i.
2+te un contract "ilateral, con+en+ual, intuitu per+onae, comutativ i cu titlu
onero+.
(aricularit,ile contractului +untA
% du"la e9clu+ivitate, prin care concedentul +e o"lig, +, v0nd, anumite
m,rfuri, iar conce+ionarul +, le cumpere i +, le rev0nd, +ale. Contractul +e poate
3nc/eia cu o clauz, de e9cu+ivitate de v0nzare +au de v0nzare.
% activitatea comi+ionarului +e de+f,oar, 3n mod independent, el fiind inut
+, r,+pund, pentru afacerea 3ntreprin+,B
% remuneraia conce+ionarului con+t, 3n diferena dintre preul de
cump,rarea i rev0nzareB
% durata o"inuit, conce+iunii e+te de un an.
!peraiunea de conce+iune e+te +upu+, regulilor generale ale comerului
internaional. Camera Internaional, din (ari+ a ela"orat contractul model pentru
di+tri"uie cu unic importator Di+tri"utor+/ip Contract E Sole Importater
Di+tri"utor F % (u"licaia nr. - din )11).
'.). Clauze de e9clu+ivitate
Contractul +e poate 3nc/eia cu o clauz, de e9cu+ivitate de v0nzare +au de
aprovizionare.
(rin e9cu+ivitate de rev3nzare, concedentul +e o"lig, +, v3nd, m,rfuri numai
conce+ionarului, care le va pla+a clienilor +,i 3ntr o anumit, zon, teritorial,.
29clu+ivitatea de v3nzare poate +, fie de+c/i+,, 3nc/i+, i a"+olut,.
(rin e9clu+ivitate de aprovizionare, conce+ionarul +e o"lig, +, cumpere
m,rfurile numai de la concendentul din ara de origine.
'.*. 2fectele contractului
'.*.'. !"ligaiile concendentului
Concendentul are urm,toarele o"ligaiiA
% +, livreze m,rfurile c,tre conce+ionarB
% +, acorde conce+ionnarului o e9clu+ivitate B
% +, re+pecte e9clu+ivitatea teritorial, a conce+ionarului.
'.*.). !"ligaiile conce+ionarului
Conce+ionarul e+te o"ligatA
% +, primea+c, m,rfurile livrate de concedentB
% +, pl,tea+c, preulB
% +, promoveze v0nz,rile 3n zona teritorial, convenit,B
% +, realizeze ge+tiunea comercial,.
'.*.*. Dncetarea contractului
$ce+ta 3nceteaz, prin A
% ajungerea la termenB
% moartea conce+ionaruluiB
% incapacitatea conce+ionaruluiB
% cauze +pecifice privind +olva"ilitatea E falimentul uneia dintre p,riB
prote+tul unei cam"ii, neplata unui cecF.
Seciunea a II a
Contractul internaional de franc'i$ing
).'. Noiune, tr,+,turi, reglementare
Contractul de franc/i+ing e+te operaiunea prin care o per+oan,, franc.isor,
acord, unei alte per+oane, franc.isee, conce+iunea unei m,rci de fa"ric, +au de
+erviciu, precum i an+am"lul de metode i nijloace de comercializare, care +,
a+igure e9ploatarea i ge+tiunea 3n condiii de renta"ilitate.
2+te un contract "ilateral, con+en+ual, intuitu personae, comutativ i cu titlu
onero+
De o"icei, +e 3nc/eie pe o perioad, lung,, care poate ajunge p0n, la )1 de
ani.
Contractul de franc/i+ing +e caracterizeaz, prin urm,toarele tr,+,turiA
% cola"orarea continu, dintre p,ri pe toat, durata contractuluiB
% partenerii nu +e afl, 3n raporturi de +u"lordonareB activitatea franc/i+ee
ului +e de+f,oar, 3n mod independent, pentru el i 3n contul +,uB
% folo+irea numelui comercial i a m,rcii franc/i+or ului pentru m,rfurile
produ+e i comercializate +au +erviciile pre+tateB
% plata unei remuneraii de c,tre franc/i+or.
.ranc/i+ee ul 3i de+f,oar, activitatea cu mijloacele concedentului,
folo+ind ui numele, marca, e9periena te/nic, i comercial,, precum i +i+temul
de organizare i pu"licitate.
).). !"iectele contractului
$ce+ta 3l formeaz, conce+iunea unei m,rci de fa"ric, +au de +erviciu,
3mpreun, cu a+i+tena te/nic, i toate cunotinele nece+are.
Cunotinele +unt de natur, comercial, i indu+trial,.
8otodat,, ace+ta poate con+ta 3n pre+taiuni de ordin financiar.
).*. .ormele contractului
Dn funcie de o"iectul lor,+i+temele de franciz, pot fiA
% franciza de +erviciiB
% franciza de di+tri"uieB
% franciza de producieB
% franciza financiar,B
% franciza de +tandB
% franciza afilit,B
% franciza zonal,B
% franciza de afaceriB
% franciza principal,.
).-. 2fectele contractului
).-.'. !"ligaiile franc/i+orului
$ce+ta +e o"lig, +, cedeze "eneficiarului folo+ina m,rcii +ale comerciale.
>arca franc/i+orului +e tran+mite 3mpreun, cu un comple9 de cunotine
te/nice. Mno; /o;ul +e tran+mite de franc/i+or numai dup, ce "eneficiarul
pl,tete ta9a de intrare 3n reeaua de franciz,.
.ranc/i+orul 3i a+um, o"ligaia de a nu i valorifica dreptul +au de
e9cu+ivitate a+upra m,rcii i de garanta renta"ilitatea inve+tiiilor f,cute de
franc/i+ee. De a+emenea, e+te iunut +, acorde conce+ionarului o a+i+ten,
continu,. $cea+ta poate fi 3n domeniul financiar, comercial, te/nic, juridic.
8otodat,, tre"uie +, modernizeze produ+ele i +erviciile pe care le ofer,
partenerului i +, controleze modul 3n care e+te meninut, calitatea lor.
).-.). !"ligaiile franc/i+ee ului
.ranc/i+e ul are urm,toarele o"ligaiiA
% de a e9ploata inve+tiiile f,cute de concedentB
% de a re+pecta marca +au formula de proprietate a concendentului i +,
a+igure un anumit nivel de calitate, cu 3ndeplinirea +trict, a indicaiilor primiteB
% o"ligaia de aprovizionare e9clu+iv, cu produ+ele concendentului 3n
condiiile orev,zute 3n contractB
% de a furniza toate informaiile care ar contri"ui la perfecionarea te/nicilor
de comercializareB
% e+te inut +, nu comunice terilor informaiile furnizate de franc/i+or.
).5. Dncetarea contractului
$ce+ta 3nceteaz, prin A
% ajungerea la termenB
% reziliere
Capitolul II
Contractele de tran$fer de te'nologie *n comerul internaional
Seciunea I
Contractul internaional de licen%
'.'. Noiune, reglementare
(rin contractul de licen,, titularul uni"revet, liceniator,tran+mite unui
"eneficiar, liceniat, dreptul de folo+in, a unei invenii.
Coninutul i efectele licenei +unt reglementate de legea contractului, care
+e determin, de c,tre p,ri 3n conformitate cu principiul autonomiei de voin,.
?i"ertatea contractual, a p,rilor e+te limitat, de actele admini+trative care
condiioneaz, 3nc/eierea contractelor de comer internaional, de interdicia
+tipul,rii clauzelor a"uzive i de incidena legi+laiei antitru+t.
Dn dreptul no+tru, contractul de licen, e+te con+acrat de ?egea nr. - G '55',
potrivit c,reia +e admite drepturilor ce decurg din decurg din "revet prin licen,,
e9cu+iv, +au nee9clu+iv,.
'.). Caractere juridice
Contractul de licen, e+te un contract "ilateral, con+en+ual, intuitu personae,
cu titlu onero+, comutativ i cu e9ecutare +ucce+iv,.
'.*. Natura juridic,
Dn a"+ena unor reglement,ri +peciale, raporturile contractului dintre
p,ri +unt +upu+e di+poziiilor dreptului comun.
?icena convenional, are valoarea unui contract de locaiune +au a
unui contract de v0nzare.
Dac, licena e+te cu titlu gratuit, +e vor lua 3n con+iderare di+poziiile
dreptului comun 3n materie de comodat.
'.-. !"iectul contractului
$cea+ta 3l formeaz, autorizarea +au acordarea dreptului ca o invenie
"revetat, +, fie folo+it, de partener.
Contractul de licen, nu implic, un act de di+poziie a+upra dreptului
e9clu+iv de e9ploatare. 8itularul tran+mite doar folo+ina dreptului +,u de
e9ploatare, care poate fi total, +au parial,.
'.5. Cla+ificarea licenelor
a. Dn funcie de 3ntinderea drepturilor care +e atri"uie prin contract, licena
poate poate fi e9clu+iv, i nee9clu+iv,.
". Dup, caracterul lor licenele +e impart 3n dou, categoriiA nelimitate i
limitate.
c. Dup, izvorul lor ace+tea pot fi voluntare i o"ligatorii.
'.. 2fectele contractului
'..'!"ligaiile liceniatorului
?iceniatorul are urm,toarele o"ligaiiA
% de a remite o"iectul contractuluiB
% o"ligaia de garanieB
% plata ta9elor legaleB
%a+igurarea e9ploat,rii optime a invenieiB
% acordarea a+i+tenei te/nice.
'..). !"ligaiile liceniatului
$ce+tea +untA
% o"ligaia de e9ploatare a liceneiB
% o"ligaia de plat, a preului
'..*. Dncetarea contractului
Dn cazul contractului pe o perioad, determinat,, ace+ta 3nceteaz, la termenul
convenit de c,tre p,ri.
Dac, e+te pe perioad, nedeterminat, contractul 3nceteaz, la e9pirarea
perioadei de vala"ilitate a "revetului, invenia trec0nd 3n domeniul li"erei
concurene.
Seciunea a II a
Contractul de .no/ 'o/
).'. Noiune, reglementare
Mno; /o; ul reprezint, un an+am"lu de cunotine ne"revetate i
tran+mi+i"ile, nece+are pentru fa"ricarea unui produ+ +au ela"orarea unui procedeu.
2lementele unui :no; /o; +untA a"ilitate te/nic,, e9perien, te/nic,,
cunotinele i procedeele.
).).8r,+,turi caracteri+tice
Mno; /o; ul +e individualizeaz, prin mai multe tr,+,turi e+eniale. $n+am"lul
de cunotine tre"uie +, fie +ecret, +u"+tanial i identificat, comple9 i dinamic.
).*. Natura juridic,
(rin pri+ma elementelor materiale, care implic, o remitere, contractul +e a+eam,n,
cu v0nzarea +au locaiunea, iar prin cele imateriale poate fi a+imilat cu antrepriza.
).-. Cla+ificarea contractului
Contractele pot fi grupate 3n dou, categoriiA
a. Dn funcie de gradul de comple9itate al opraiunilor de efectuat B
". Dn funcie de interferarea cu alte operaiuni te/nico economice.
).5. !"iectul contractului
$ce+ta 3l con+tituie comunicarea de cunotine te/nice. 2lementele
intelectuale care formeaz, o"iectul contractului pot fi materializate 3n anumite
documente. Dac, nu pot fi concretizate, ele +e tran+mit prin a+i+ten, te/nic,
).. 2fectele contractului
)..'.!"ligaiile furnizorului de :no; /o;
.urnizorul +au tran+mi,torul are , 3n principal dou, o"ligaiiA
% o"ligaia de comunicare a cunotinelor te/niceB
% o"ligaia de garantare de vicii a+cun+eB
% poate fi inut +, nu tran+mit, altor per+onae acelai :no; /o;B
%+, menin, +ecretul cunotinelor te/nice tran+mi+eB
% +, comunice perfecion,rile ulterioare.
)..). !"ligaiile "eneficiarului de :no; /o;
$ce+tea +untA
% o"ligaia de a pl,ti preulB
% o"ligaia de a p,+tra +ecretul.
$lte o"ligaii care pot fi +tipulate 3n contract +untA
% meninerea calit,ii produ+elor pe "aza informaiilor tran+mi+eA
% modalit,ile de e9ploatare a :no; /o; uluiB
% comunicarea perfecion,rilor adu+e contractului.
)..). Dncetarea contractului.
Contractul 3nceteaz, la e9pirarea termenului +tipulate +au prin reziliere.
Seciunea a III a
Contractul internaional de con$ulting engineering
*.'. Noiune, reglementare
Con+ulting ul con+t, 3n +tudierea i cercetarea, pentru un "eneficiar, a
po+i"ilit,ilor te/nice te/nice i comerciale, precum i acordarea core+punz,toare
de a+i+ten, te/niic,.
Dn relaiile economice internaionale, con+ulting ul include, prin al,turae, i
activitatea de engineering.
$ce+ta con+t, dintr % un comple9 de operaiuni, preala"ile +au concomitente,
de concepie i ela"orare, precum i de coordonare i e9ecutare, a proiectelor i
lucr,rilor pentru realizarea unui o"iectiv.
Dn funcie de natura pre+taiilor activitatea de engineering implic,
urm,toarele operaiuniA
% engineering economic, care urm,rete +ta"ilirea tiinific,, pe "aza unor principii
economice, a +oluiei optime pentru realizarea unui o"iectiv indu+tzrialB
% engineering de prioectare, care cuprinde lucr,rile de proiectare nece+are pentru
realizarea fizic, a o"iectivului indu+trialB
% engineering indu+trial, care +e ocup, cu organizarea i coordonarea activit,ii
oamenilor, utilajelor i materialelor, cu organizarea conducerii o"iectului indu+trial
Con+ultig engineering ul e+te o activitate de natur, intelectual,, care +e
concretizeaz,, 3n principal, prin furnizarea de +faturi +au +tudii te/nice.
Dn a"+ena unor reglement,ri proprii, 3nc/eierea i clauzele contractului +unt
guvernate de legea de+emnat, prin acordul p,rilor, 3n caz contrar, legea aplica"il, va fi
determinat, potrivit principiilor generale 3n materie.
Dn practica internaional, +e folo+e+c contracte model, ela"orate de a+ociaii de
ingineri con+ultani,precum i condiiile generale formulate de a+ociaii +au organi+me ale
!N7. $plicarea i fora lor juridic, rezult, din voina e9pre+, a p,rilor contractante.
*.). Caractere juridice
Contractul e+te "ilateral, con+en+ual, intuitu per+onae, comutativ, cu titlu onero+ i
e9ecutare +uce+iv,. Se 3nc/eie 3n form, +cri+, ad pro#ationem.
2+te calificat un contract nenumit, +e individualizeaz, prin interferarea pre+taiilor,
av0nd un coninut diferit 3n funcie de voina p,rilor +au prin ju9tapunerea unor contracte
numite, +upu+e regimului dreptului comun.
*.*. .ormele contractului
Dn practica internaional, +e folo+e+c urm,toarele tipuri de contracteA
% contracte la c/eieB
% contracte +eparateB
% contracte com"inate.
*.-. !"iectul contractului
$ce+ta 3l formeaz, operaiunile pre+tate de la +impla con+ultaie p0n, la realizarea
unor proiecte +au o"iective.
(re+taiile pentru un o"iectivv indu+trial cuprind urm,toarele operaiuniA
% cercet,ri i +tudii preliminareB
% ela"orarea planurilorB a+igurarea materiilor prime i utilit,ilorB
% realizarea con+truciilor civileB
% furmizarea de ec/ipamente, utilaje, materiale +au pie+e de +c/im"B
% livrarea documentaiei te/nice.
2le +e realizeaz, +u" forma unor importuri +au e9porturi comple9e.
Contractul de con+ulting % engineering cuprinde o"ligaii de mijloace, iar
contractul de commercial engineering conine o"ligaii de rezultat.
*.5. 2fectele contractului
*.5.'. !"ligaiile pre+tatorului de con+ulting engineering
Dn funciie de +pecificul contractului, pre+tatorul poate avea urm,toarele o"ligaiiA
% efectuarea de +tudiiB
% conducerea realiz,rii o"iectivului indu+trialB
% pre+tarea a+i+tenei te/niceB
% coordonarea activit,ii antreprenorilorB
% verificarea lucr,rilor de montajB
% predarea documentaiei o"iectivuluiB
% garantarea funcion,rii o"iectivuluiB
% p,+trarea +ecretului profe+ional a+upra tuturor informaiilor i realiz,rilor.
Dn perioada e9ecut,rii contractului, +ocietatea de con+ulting % engineering e+te
inut, +, cola"oreze permanent cu "eneficiarul lucr,rii. De a+emenea, poate fi o"ligat, la
penalit,i pentru nere+pectarea termenelor de e9ecutare +ta"ilite.
*.5.). !"ligaiile "eneficiarului de con+ulting engineering
$ce+tea +untA plata preului i predarea tuturor datelor i informaiilor cerute. De
a+emenea, mai poate fi o"ligat +, pre+teze unele +ervicii, +, furnizeze anumite "unuri i
+, o"in, autorizaiile nece+are.
(rin pri+ma pre+taiilor de natur, intelectual,, precum i a :no; /o; ului
propriu +au do"0ndit, "eneficiarului 3i incum", i o 3ndatorire +pecial,. , re+pective pe
durata +ta"ilit, 3n contract, "eneficiarul tre"uie +, p,+treze +ecretul a+upra
documentaiilor, proiectelor, planurilor, :no; /o; uli i datelor economice.
*.5.*. R,+punderea p,rilor contractante
Societatatea va r,+pounde 3n funcie de 3ntinderea mi+iunii i caracterulo"ligaiilor.
2a va putea fi o"ligat, +, pl,tea+c, daune intere+e i penalit,i.
Clientul e+te inut +, r,+pund, pentru re+pectarea dreptului de proprietate
indu+trial, i intelectual, al +ociiet,ii i pentru corectitudinea i e9actitatea datelor i
informaiilor tran+mi+e pre+tatorului.
*.5.-. Dncetarea contractului
Contractul 3nceteaz, prin ajungerea la termen i reziliere.
Capitolul III
Contractele de finanare *n comerul internaional
Seciunea I
Contractul internaional de lea$ing
'.'. Noiunea, reglementare
Contactul de leasing e+te operaiunea, prin care o per+oan, finanatorul,
cump,r, unele "unuri de la furnizor pentru a le 3nc/iria unei alte per+oane
utilizator.
Dn contactele de lea+ing intervin urm,toarele trei per+oaneA
%finanatorul opraiuniiB
% cump,r,torul "unului +au creditorul, care de o"icei e+te oper+oan,
+pecializat,B
% furnizprul, v0nz,torul, produc,torul, con+tructorul +au fa"ricantul "unului.B
% utilzatorul, locatarul, clinetul +olicitator +au "eneficiarul "unului.
2lementele definorii ale operaiunii de creditare 3nc/iriere +unt
urm,toareleB
% cump,rarea de c,tre o +ocietate +pecializat,, 3n vederea 3nc/irierii, a unor
"unuri, 3n conformitate cu +pecificaiile primiteB
% 3nc/irierea "unurilor de c,tre locatar unui utilzatorB
% ratele 3nc/irierii permit amortizarea valorii "unurilorB
% folo+irea "unurilor de c,tre utilizator numai 3n +copuri profe+ionale,
potrivit o"iectului de activitateB
% po+i"ilitatea utilzatorului, la 3mplinirea termenului +tipulat, de a cump,ra
"unurile 3nc/iriate 3n +c/im"ul pl,ii unui pre rezidual convenit, de a re3nnoi
locaiunea ori de a re+titui lucrul +ocit,ii de lea+ing.
(rin operaiunea de lea+ing +e 3nc/iriaz, "unuri de inve+titii, "unuri
imo"iliare i +ervicii. Dn mod o"inuit, "unurile date 3n locaie +unt ec/ipamentele,
in+talaiile i utilajele.
Dn dreptul no+tru, contractul de lea+ing e+te con+acrat de !@ nr. 5' G '55& ,
modificat, i completat, prin ?egea nr. )4&G )11.
(e plan internaional, +ediul materiei 3l con+tituie Convenia de la !ta;a
din '544, care a intrat 3n vigoare la ' mai '555 E ' ianuarie )115 erau mem"re ale
Conveniei, )1 de +tate F.
Convenia +e aplic, operaiunilor de lea+ing cu privire la "unurile mo"ile de
utilitate profe+ional,. Indiferent de perioada lor de folo+in, +unt luate 3n
con+iderare orice fel de ec/ipamente, in+talaii +au utilaje.
Convenia are un caracter facultativ. Declaraiile de neaplicare pot fi f,cute
3mpreun, +au pot fi unilaterale i reciproce.
Regulile Conveniei pot fi 3nl,turate numai dac, p,rile din contractul de
furniozare i din contractul de lea+ing, con+imt la e9cluderea aplic,rii +ale.
'.). Caractere juridice
Contractul de lea+ing e+te "ilateral, intuitu per+onae, cu titlu onero+,
comutativ, cu e9ecutare +ucce+iv, i irevoca"il. De a+emenea, +e caracterizeaz,
prin comercialitate i internaionalitateB +ediul finanatorului i utilzatorului tre"uie
+, fie din +tate diferite. Dn ace+t contract, dreptul de proprietate fiind di+ociat de
dreptul de folo+in,, "eneficiile +e o"in prin utilzarea "unului 3nc/iriat.
'.*. Natura juridic,
Contractul de lea+ing +e realizeaz, 3n mai multe etape, care cuprind o
v0nzare cump,rare, un mandat, o locaie i o promi+iune de v3nzare.
Contractul de v0nzare +e 3nc/eie 3ntre furmizor i finanator utilizator 3n
vederea ac/iziion,rii "unuluiB contractul de mandat intervine 3ntre finanator i, 3n
momentul 3nc/eierii proce+ului ver"al a materialuluiB contactul de locaiune +e
3nc/eie 3ntre finanator i utilizator, fiind +upu+ regulilor de drept comun, cu unle
+pecific,ri.
Durata locaiei i ratele 3nc/irierii +unt determinate de termenul de
amortizare a "unului. 8ot a+tfel, utilzatorul tre"uie +, a+igure "unul, ri+curile
pierderii fiind 3n +arcina +a. Dn cadrul operaiunii de finanare, contractul de
locaiune are un caracter intuitu personae i revoca"il. .inanatorul +e o"lig,
numai 3n urma verific,rii +olva"ilit,ii i capacit,ii profe+ionale a utilizatorului.
?ocaia fiind ince+i"il,, utilizatorul nu poate +, i +u"+tituie un ter ori +,
+u"3nc/irieze "unul de ec/ipament. Dn perioada de amortizare fi+cal, a "unului
3nc/iriat, contractul e+te irevoca"il. (,rile nu pot +, rezileze locaia 3n mod
unilateral.
(romi+iunea unilateral, de v0nzare 3ntre finanator i utilizator la 3nceputul
opreraiunii de lea+ing. 2a implic, recunoaterea unei opiuni 3n favoarea
utilizatorului. ?a 3ncetarea perioadei de 3nc/iriere, utilizatorul are urm,toarele
po+i"ilit,iA
% +, +u"+tituie "unul finanatorului, contractul lu0nd +f0ritB
% +, re3nnoia+c, locaiunea pentro nou, perioad, i cu c/irie redu+,B
% +, cumpere "unul la preul rezidual. Dn cazul 3n care utilizatorul opteaz,
pentru ultima po+i"ilitate, finanatorul e+te o"ligat +, v0nd, "unul 3nc/iriat. Dac,
p,rile +e 3neleg a+upra clauzelor e+eniale, promi+iunea unilateral, are valoarea
unui contract de v0nzare.
'.-. .ormele de lea+ing
$ce+tea +e pot cla+ifica, dup, mai multe criterii, care +e refer, la p,rile
contractante, o"iectul locaiei, coninutul ratelor, elementele de calcul al ratelor,
durata 3nc/irieii, te/nica de realizare.
a. 3n funcie de p,rile contractante, le+ing ul +e 3mparte 3n dou, grupeA
lea+ing ul direct i lea+ing ul indirectB
". o"iectul +,u concret, lea+ingul cunoate dou, modalit,iA mo"iliar i
imo"iliar. Dn activiatea de comer internaional e+te folo+it numai le+ing ul
mo"iliarB
c. in0nd +ema de coninutul ratelor, lea+ing ul e+te de dou, feluriA lea+ing
ul financiar, financial leasing, i lea+ing ul funcional, operating leasing0
d. 3n raport de lelementele 3n "aza c,rora +e calculeaz, ratele, lea+ing ul +e
grupeaz, 3n urm,toarele categoriiA lea+ing net i lea+ing "rut, full service leasing0
e. dup, durata 3nc/irierii, lea+ing ul poate fi A lea+ing pe termen +curt i
lea+ing pe termen lungB
f. 3n conformitate cu particularit,ile te/nice de realizare lea+ing ul
prezint, urm,toarele varianteA renting, .ire, time s.aring, master leasing i leas -
#ac1.
'.5. 2fectele contractului
'.5.'. !"ligaiile furnizorului
.urnizorul e+te inut +, livreze i in+taleze materialul comandat, +, a+igure
conformitatea materialului livrat i +, garanteze pentru viciile a+cun+e.
'.5.). !"ligaiile finanatorului
.inaatorul 3i a+um, urm,toarele o"ligaiiA
% de a +uporta i ri+cul in+olva"ilit,ii utilizatoruluiB
% de a pl,ti furnizorului preul ec/ipamentuluiB
% de a fi9a durata locaiuniiB
% +, garanteze contra eviciunii +au oric,ror tul"ur,ri prin fapta unei
per+oane ce are un drept de proprietate +au un drept +uperior ori care invoc, un
a+tfel de drept 3n cadrul unei proceduri judiciareB dreptul +au pretenia invovat, nu
tre"uie +, rezulte din aciunea +au omi+iunea utilzatorului.
% pe toat, perioada contractului tre"uie +, controleze periodic +tarea "unului
i modul lui de folo+ire, mai mult finanatorul poate +, con+imt, i garanii a+upra
"unului +au ec/ipamentuluiB
% poate +, cedeze, 3n total +au 3n parte, drepturile +ale a+upra ec/ipamentului
+au cele pe care le are din contractul de lea+ing, dar cee+iunea nu eli"ereaz, pe
finanator de niciuna din o"ligaiile care ,i revin din contract.
'.5.*. !"ligaiile utilizatorului
$ce+tea +untA
% de a 3ngriji de ec/ipamentB
% de a l utiliza 3n condiii rezona"ileB
% de a l menine 3n +tarea 3n care i a fo+t predat, in3nd +ema de uzura
rezultat, din utilizarea normal, i de orice modificare a "unului convenit, de p,riB
% +, pl,tea+c, c/iriaB
% +, re+pecte dreptul de proprietate al finaatoruluiB
% de a +e 3ngriji +, o"in, de la furnizor, la data i locul indicat, "unul
3nc/iriat de finanatorB
% de a informa pe finanator de+pre orice accident +au 3ntrerupere a
funcion,rii utilajuluiB
% de a a+igura i r,+punde pentru pierderea, furtul, di+trugerea +au
prejudiciul +uferit de "unul 3nc/iriatB
% poate ceda dreptul de folo+in, al ec/ipamentului +au orice alt drept ce i
revine din contractul de lea+ing, cu acordul finanatorului i +u" rezerva drepturilor
terilor.
'.&. R,+punderea p,rilor contractante
.inanatorul r,+punde pentru nelivrarea, livrarea cu 3nt0rziere +au livrarea unui
ec/ipament neconform clauzelor contractului de furnizare.
$ce+ta are po+i"iliatea +, remedieze nee9ecutarea o"ligaiei +ale de livrare.
(0n, la remediere, utilizatorul pierde dreptul de a refuza ec/ipamentul , dar poate
reine c/iria +tipulat, 3n contract.
Dn +ituaia 3n care utilizatorul nu 3i 3ndeplinete o"ligaiile, finanatorul poate +,
perceap, c/iria +cadent, i neprimit,, precum i penalit,i de 3nt0rziere i daune
intere+e. $ce+tea nu pot fi percepute dac, nu + au luat toate m,+urile nece+are pentru a
limita prejudiciul.
Dac, nere+pectarea o"ligaiei a+umate e+te +u"+tanial,, finanatorul poate +,
pretind, i plata anticipat, a c/iriilor viitoare, care au fo+t prev,zute 3n contract. $cea+t,
po+i"ilitate pre+upune ca finanatorul +, ofere utilizatorului po+i"ilitatea efectiv, de a
remedia nee9ecutarea , 3n m,+ura 3n care e+te po+i"il.
'.4. 29onerarea de r,+pundere a finanatorului
$ce+ta e+te e9onerat fa, de utilizator de orice r,+pundere legat, de "unurile
care con+tituie o"iectul contractului.
Cu caracter derogatoriu, finanatorul va fi inut +, r,+pund, 3n cazul 3n care
utilizatorul a +uferit un prejudiciu rezult0nd dinA
% recurgerea la competena finanatoruluiB
% intervenia finanatorului 3n alegerea ec/ipamentului, a caracteri+ticilor
+ale ori a furnizorulzui.
.a, de teri, furnizorul e+te e9onerat de orice r,+pundere pentru cauze de
dece+ i pentru pagu"ele cauzate de ec/ipament per+oanelor +au "unurilor.
'.5. Dncetarea contractului
Contractul poate 3nceta 3n urm,toarele +iuaiiA
% la 3ncetarea perioadei de 3nc/iriere, dac, nu a optat pentru prelungirea
locaiunii
% pentru nee9ecuatrea o"ligaiilor a+umate, prin reziliere.
Seciunea a II a
Contractul internaional de factoring
).'. Noiune, reglementare
Contractul de factoring e+te operaiunea prin care o per+oan,, aderent,
cedeza, dreptul a+upra creanelor +ale comerciale unei alte per+oane, factor, ce +e
o"lig, +, preia activitatea de 3nca+are, 3n +c/im"ul unui comi+ion.
Contractul implic, trei per+oaneA
% aderentul, v0nz,tor de "unuri +au furnizor de +erviciiB
% factorul +au ce+ionarul creanelor, care e+te o 3ntreprindere +pecializat,B
% clientul, cump,r,torul m,rfii +au "eneficiarul +erviciilor.
Dn factoring ul internaional, la operaiune particip, un factor din ara
e9portatoare i un factor din ara importatoare
Contractul con+tiuie un in+trument de finanare pe termen +curt i un
intrument de ge+tiune finaciar,.
Sediul materiei 3l con+tituie Convenia de la !ta;a din '544, Convenia
privinde ce+iunea de crean, 3n comerul internaional adoptat, de $dunarea
@eneral, a Naiunilor 7nite la ') decem"rie )11', care reglementeaz, at0t
contractul de c0t i contractul de conce+iune, dac, cedentul e+te +ituat pe teritoriul
unui +tat contractant, precum i principiile 7NIDR!I8 aplica"ile Contractelor
Comerciale Internaionale din )11-. (otrivit ace+tor principii, ce+iunea prin
acordul p,rilor privete plata unei +ume de "ani +au alt, pre+taie e9ecutat, de
c,tre de"itorul cedat.
).). Domeniul de aplicare al Conveniei de la !ta;a
$cea+ta +e ocup, de contractul de factoring i de tran+ferul creanelor
cedate.
Contractul +e 3nc/eie 3ntre o parte, furnizor, i o parte, 3ntreprinderea de
factoring +au ce+ionar..urnizorul poate +au tre"uie +, cedeze ce+ionarului creanele
n,+cute din contractele de v0nzare de m,rfuri ori pre+tare de +ervicii, 3nc/eiate
3ntre aderent i clienii +,i, de"itori. Sunt e9eceptate contractele care prive+c
m,+furi +au +ervicii cump,rate cu titlu principal pentru folo+ul per+onal, familial
+au ca+nic.
(revederile Conveniei +e aplic, dac, furnizorul i de"itorul 3i au +ediul 3n
+tate diferite, precum i 3n cazul 3n care contractul de v0nzare i contractul de
factoring +unt reglementate de legea unui +tat contractant.
$plicarea Conveniei are un caracter facultativ, e9luderea ace+teia poate fi
numai total,.
).*. Caractere juridice
Contractul de factoring e+te "ilateral, con+en+ual, cu titlu onero+ i cu
e9ecutare +ucce+iv,. 2+te un contract de adeziune la clauzele impu+e de factor,
intuitu personae, 3n privina per+oanei aderentului. De a+emenea, are un carater
comercial i internaional, i, cuprinde i o cluz, de e9cu+ivitate.
2lementul de internaionalitate con+t, 3n faptul c, furnizorul i de"itorul 3i
au +ediul pe teritoriul unor +tate diferite.
).-. Natura juridic,
!peraiunea de factoring are elemente comune cu ce+iunea de crean, i
+u"rogaia convenional,. De a+emenea, prezint, unele a+em,n,ri cu 3mprumutul,
mandatul comercial, +contul i operaiunea de a+igurare % credit.
Contractul de factoring reprezint, o form, +pecial, de creditare pe termen
+curt . .actoring ul pre+upune v0nzarea unor "unuri +au pre+t,ri de +ervicii, o
clientel, +ta"il,, creane pe termen +curt i creditul acordat de factor.
8ran+miterea creanelor c,tre factor +e realizeaz, prin intermediul unei
+u"rog,ri convenionale.
).5. .ormele de factoring
Dup, mpmentul 3n care +e ac/it, creanele de ce+ionar, factoring ul e+te
de dou, feluriB factoring tradiional, old line factoring, i factoring la +caden,,
maturit- factoring.
Dn practica internaional, +e folo+e+c i alte forme de factoring, cum ar fi
agenc- factoring, factoring /it recouse, inoice discounting.
).. 2fetele contractului
)..'. !"ligaiile factorului
$ce+te ao"ligaii con+tau ,n A
% plata c,tre aderent a creanelor cedateB
% tre"uie +, 3nca+eze facturile cedateB
% +, +uporte ri+cul in+olva"ilit,ii de"itoruluiB
% e+te inut de a pre+ta pentru aderent unele +ervicii de natur, admini+trativ,
i comercial, E +ecionarea clienilor, pro+pectarea pieei, procurarea de informaii,
a+i+ten, juridic, .a.F.
)..). !"ligaiile aderentului
$ce+tea +untA
% +, tran+mite factorului creanele +ale comerciale i de a meniona pe ele c,
plata +e va face, 3n mod o"ligatoriu, c,tre 3ntreprinderea +pecializat,B
% +, garanteze e9i+tena creanei la data ce+iuniiB
% +, coopereze cu factorul pe toat, peroada contractuluiB
% +, pl,tea+c, factorului comi+ionul convenit.
)..*. !"ligaiile de"itorului cedat
Dn cazul 3n care nu are cunotin, de+pre un drept de preferin, i ce+iunea i
a fo+t notificat,,de"itorul e+te inut +, pl,tea+c, ce+ionarului.
(lata ce+ionarului va fi vala"il, numai dac, e+te efectuat, 3n condiiile
+ta"ilite de Convenie.
)..-. Ce+iunile +ucce+ive
Creana preluat, de la aderent poate fi ce+ionat, de factor unui alt factor.
(revederile Conveniei referitoare la ce+iuunea primar, +unt aplica"ile
oric,rei ce+iuni +ucce+ive.
(entru a produce efecte, ce+iunea +ucce+iv, tre"uie notificat, de"itorului
cedat, i privete pe factorul iniial, care nu mai poate +olicita plata de la de"itor.
Ce+iunea +ucce+iv, nu mai poate fi po+i"il, c0nd tran+ferul creanei a fo+t
intrezi+ prin clauzele de factoring.
)..5. Dncetarea contractului
Contractul poate 3nceta A
% prin e9pirarea perioadei pentru cedarea creanelorB
% prin reziliereB
% datorit, incapacit,ii ori morii aderentului.
Capitolul I0
Contractele de tran$port internaional
Seciunea I
Noiune, caracterele juridice i cla$ificarea contractelor de
tran$port internaional de m%rfuri
(rin contractul internaional de m,rfuri c,r,uul profe+ioni+t +e o"lig,, ,,n
+c/im"ul unui pre, +, efectueze depl+area m,rfii 3ncredinate de e9peditor, pe care
o va preda de+tinatarului.
Contractul de tran+port e+te "ilateral, cu titlu onero+ i comutativ.
Contractul de tran+port e+te autonom, nefiind un acce+oriu al altor
convenii.
De a+emenea, +e mai caracterizeaz, prin comercialitate i internaionalitate.
Carcterul de internaionalitate rezult, din faptul c, marfa tranziteaz, teritoriul
uneia +au mai multor ,ri.
8ran+porturile pot fi cla+ificate dup, mai multe criterii
Dup, o"iectul lor ace+tea pot fiA
% tran+porturi de per+oaneB
% tran+porturi de "unuri, de regul, m,rfuri
Dup, itinerarul parcur+A
% tran+porturi interneB
% tran+porturi internaionale.
Dup, calea utilizat,A
% tran+porturi tere+treB
% tran+porturi pe ap, E maritime, fluviale ,pe r0uri i canale de navigaie, pe
lacuri naviga"ileFB
% aeriene.
Dup, modalit,ile de tran+portA
% tran+porturi +imple +au unimodaleB
% tran+porturi com"inateB
% tran+porturi multimodale.
Seciunea a II a
Contractul internaional de tran$porturi de m%rfuri
).'. Reglementare
Convenia referitoare la contractul internaional de m,rfuri pe o+ele
E C>RF,3nc/eiat, la @eneva 3n anul '55, care a intrat 3n vigoare la ) iulie '5',
modificat, prin protocolul din 5 iulie '5&4, fiind p,ri -- de +tate.
Di+poziiile ace+tei Convenii +e completeaz, cu urm,toarele reglement,ri
internaionaleA
% Convenia vamal, referitoare la tran+portul internaional al m,rfurilor +u"
acoperirea 8.I.R., adopat, la @eneva la '5 ianuarie '555 i regoneciat, la '-
noiem"rie '5&5B
% Convenia vamal, relativ, al carnetului $..8.$. (entru admiterea
temporar, a m,rfurilor =ru9elle+ , decem"rie '5'B
% Convenia a+upra circulaiei rutiere % #iena, 4 decem"rie , '54,
completat, prin $cordul european % @eneva , ' mai '5&'B
% Convenia referitoare la admiterea % I+tam"ul, ) iunie, '551.
(revederile referitoare la ace+te convenii conin i numeroa+e acorduri
"ilaterale. $ce+te prevderi +unt aplica"ile pentru unele elemente, i contractelor de
tran+port rutier.
).). Domeniul de aplicare al Conveniei de la @eneva
Convenia +e aplic, oric,rui contract de tran+port de m,rfuri pe o+ele, c0nd
locul primirii m,rfii i locul pentru eli"erare +unt +ituate 3n dou, ,ri diferite, dintre
care cel puin una e+te parte contractant, la C>R. Convenia nu ine +eama de
domiciliul +au naionalitatea p,rilor contractului de tran+port.
Contractul tre"uie +, fie internaional i cu tilu onero+, iar tran+portul +, +e
efectueze pe o cale rutier, i cu un ve/icul +pecific.
(entru determinarea caracterului internaional relevant, e+te intenia iniial,
a p,rilor. Dac, punctul de plecare i punctul de de+tinaie +e afl, 3n +tate diferite,
+ediul p,rilor contractante poate fi pe teritoriul aceluiai +tat. $ce+t caracter +e
menine c/iar dac,, 3n urma 3ntreruperii tran+portului, marfa nu p,r,+ete teritoriul
+tatului de plecare.
Convenia are 3n vedere automo"ilele, ve/iculele articulate, remorcile i
+emiremorcile. Definiiile acve+tor mijloace de tran+port +unt con+acrate de
Convenia de la #iena a+upra circulaiei rutiere.
Dn Convenie +unt inclu+e tran+porturile omogene e9ecutate de acelai
c,r,u, pe 3ntreg tra+eu, cu un +ingur tip de ve/icul rutier. Cu toate c, titlul de
tran+port e+te unic, depla+area m,rfii poate fi realizat, i de c,r,ui +ucce+ivi.
Convenia e+te aplica"il, 3ntregului tran+port, c3nd e+te vor"a de tran+poruri
com"inate, re+pectiv c0nd ve/iculul e+te tran+porta pe o parte a parcur+ului pe
mare, cale ferat,, cale naviga"il, interioar, +au aerian,, f,r, de+c,rcarea m,rfii.
Convenia nu +e aplic, atunci c0nd marfa e+te depla+at, cu mijloace de tran+port
ce aparin unor c,i de tran+port diferite, fiind 3nc,rcat, i de+c,rcat,.
Sunt e9cu+e tran+porturile potale internaionale, tran+porturile funerare i
tran+portul efectelor de +tr,mutare. $ce+te di+poziii fiind imperative, +tatele
contractante pot deroga de la ele prin acorduri +peciale.
Convenia +e aplic, numai 3n raporturile dintre p,rile contractante, cu
po+i"ilitatea e9peditorului de a aciona prin intermediul unui mandatar cu drept de
reprezentare. Dn cazul 3n care contractul a fo+t 3nc/eiat de un comi+ionar,
Convenia are inciden, doar 3n raporturile dintre c,r,u i comi+ionar.
(,rile contractante +e o"lig, +, nu aduc, nici o modificare Convenei prin
acorduri +peciale 3nc/eiate 3ntre ele. Statele pot +coate de +u" ace+te prevederi,
micul trafic de frontier, +au autorizarea folo+irii +cri+orii de tr,+ur, reprezentative
a m,rfii e9clu+iv pe teritoriile lor.
).*. Dnc/eierea contractului
Dnc/eierea contractului de tran+port rutier internaional de m,rfuri +e
con+tat, printr o +cri+oare de tr,+ur,. 29i+tena, precum i vala"ilitatea
contractului de tran+port, nu +unt afectate de a"+ena, neregularitatea +au pierderea
+cri+orii de tr,+ur,. Contractul de tran+port fiind con+en+ual, +cri+oarea de tr,+ur,
e+te cerut, ad pro#ationem.
(0na la pro"a contrar,, +cri+oarea de tr,+ur, face dovada condiiilor
contractului i a primirii m,rfii de c,tre tran+portator. Dntre condiiile contractului
i meniunile 3n+cri+e 3n +cri+oarea de tr,+ur, tre"uie +, e9i+te o concordan,.
Contractul fiind con+en+ual, partea intere+at, poate +, pro"eze e9i+tena altor
condiii dec0t cele menionate +au c, marfa nu a fo+t primit, de c,tre tran+portator.
Dn a"+ena 3n+crierii 3n +cri+oarea de tr,+ur, a unor rezerve motiovate, +e
prezum, c, marfa i am"alazul erau 3n +tare aparent, "un, 3n momentul primirii
de c,tre tran+portator i c, num,rul coletelor, marcajelor i numerele lor +unt
conforme cu meniunile 3n+cri+e.
Scri+oarea de tr,+ur, conine meniuni o"ligatorii i facultative. Dn cazul 3n
care condiiile contractului comport, anumite modalit,i, +cri+oarea de tr,+ur, va
cuprinde meniuni adiionale +au circum+taniale.
Dn unele +ituaii, e9peditorul poate cere tran+portatorului +, 3n+crie 3n
+cri+oarea de tr,+ur, meniunile o"ligatorii, p0n, la pro"a contrar,, +e con+ider, c,
tran+portatorul a acionat 3n contul e9peditorului.
Dac, prin +cri+oarea de tr,+ur, nu +e menioneaz, c, tran+portul e+te +upue
di+poziiilor Convenei, tran+portatorul va r,+punde pentru toate c/eltuielile i
daunele rezultate.
).-. 2fectele contractului
).-.'. !"ligaiile e9peditorului
Din te9tele Conveniei +e de+prind urm,toarele o"ligaii principale ale
e9peditoruluiA
% o"ligaia de am"alare a m,rfiiA
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de a +uporta c/eltuielile de verificare a m,rfiiB
% o"ligaia de a l informa pe tran+portator de+pre natura e9act, a
pericolului i a indica eventual precauiile care tre"uie luate atunci pred, la
tran+port m,rfuri periculoa+e, menion3nd 3n documentul de tran+port i denumirea
lor general recuno+cut,B
% o"ligaia de 3nc,rcare a m,rfii, dac, a fo+t convent, de p,rile contractante.
Dn lip+a unor di+poziii ale Conveniei, +e poate +ta"ili, printr o meniune
facultativ,, 3n +arcina cui va reveni o"ligaia de 3nc,rcare a m,rfiiB
% o"ligaia de a furniza tran+portatorului documentele nece+are i
informaiile +olicitate are 3n vedere 3ndeplinirea formalit,ilor de vam,.
% o"ligaia de plat, a preului de tran+port. ! alt, +oluie prev,zut, de
Convenie, e+te aceea de a +e indica c/eltuielile pe care e9peditorul le ia a+upra +a
3n meniunile adiionale. Dac, o"ligaia de plat, a c/eltuielilor 3i revine
e9peditorului, el va fi inut +, ac/ite creanele care rezult, din +cri+oarea de tr,+ur,.
).-.). !"ligaiile tran+portatorului
Dn funcie de etapele depla+,rii rutiere, o"ligaiile tran+portatorului +unt
urm,toareleA
% o"ligaia de 3nc,rcare i de+c,rcare a m,rfii din ve/icul. Conveneia nu
prevede o a+tfel de o"ligaie, dar prin meniunile 3n+cri+e 3n document, p,rile pot
conveni 3n +arcina cui va reveni acea+t, o"ligaieB
% o"ligaia de verificare a m,rfiiB
% o"ligaia de a tran+porta marfa 3n termenele convenite implic, re+pectarea
momentului privind e9ecutarea depla+,riiB
% o"ligaia de 3ndeplinire a formalit,ilor de vam,B
% o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de predare a m,rfii i a +cri+orii de tr,+ur,B
% o"ligaia de a cere in+truciuni 3n cazul unor impedimente la tran+port +au
la livrare.
). -.*. !"ligaiile de+tinatarului
Dn funcie de prevederile aplica"ile de+tinatarului 3i revin urm,toarele
o"ligaiiA
% o"ligaia de de+c,rcare a m,rfii din ve/iculB
% o"ligaia de plat, a c/eltuielilor aferente tran+portatoruluiB
% o"ligaia de plat, a +umelor ram"ur+ indicate 3n +cri+oarea de tr,+ur,.
).5. >odificarea contractului
).5.'. 8itularul dreptului de a modifica unilateral contractul
Dreptul de a modifica contractul de tran+port aparine e9peditorului i, prin
derogare, de+tinatarului. 8itularul dreptului poate +, cear, oprirea tran+portului,
+c/im"area locului prev,zut pentru predarea 3nc,rc,turii ori +, eli"ereze marfa
unui lat de+tinatar.
Dreptul de di+poziie a+upra m,rfii aparine e9peditorului din momentul
3ntocmirii +cri+orii de tr,+ur,, care dureaz, p0n, la momentul ,n care cel de al
doilea e9emplar al +cri+orii de tr,+ur, e+te remi+ de+tinatarului. Dac, marfa a ajun+
la locul de predare, de+tinatarul poate +, cear, eli"erarea m,rfii i remiterea
docmentelor de tran+port.
Cu caracter derogatoriu, de+tinatarul poate do"0ndi dreptul de di+poziie
a+upra m,rfii, dac, e9peditorul face o a+emenea meniune 3n +cri+oarea de tr,+ur,.
$ce+te prergative +e e9ercit, din momentul 3ntocmirii +cri+orii de tr,+ur,.
Dac, de+tinatarul ordon, eli"erarea m,rfii altei per+oane, acea+ta nu poate
de+emna ali de+tinatari.
).5.). Condiii privind modificarea contractului
Condiiile de form, i de fond +untA
% titularul dreptului tre"uie +, prezinte primul e9emplar al +cri+orii de
tr,+ur, pe care +, fie 3n+cri+e noile in+truciuni i +, de+p,gu"ea+c, pe
tran+portator pentru c/eltuielile i prejudiciul antrenateB
% e9ecutarea noilor in+truciuni tre"uie +, fie po+i"il, 3n momentul 3n care
parvin tran+portatorului, +, nu 3mpiedice e9ploatarea normal, a 3ntreprinderii
c,r,uului i +, nu aduc, prejudicii e9peditorilor +au de+tinatarilor altor
tran+porturiB
% in+truciunile nu tre"uie +, ai", ca efect divizarea tran+portului
).. R,+punderea tran+portatorului
8ran+portatorul va r,+punde pentruA
% pierderea total, +au parial, a m,rfiiB
% avarierea 3nc,rc,turiiB
% 3nt0rzierea 3n eli"erarea m,rfii.
$+um0ndu i o o"ligaie de rezultat, r,+punderea tran+portatorului e+te
3ntemeiat, pe culp,. 2l are +arcina pro"ei privind e9onerarea de r,+pundere.
).&. 29onerarea de r,+pundere a tran+portatorului
).&.' Cauze generale
$ce+tea +untA
% culpa per+oanei 3n drept +, di+pun, de marf,B
% ordinul per+oanei 3ndrept,ite care nu rezult, dintr o culp, a
tran+portatoruluiB
% viciul propriu al m,rfiiB
% circum+tane impo+i"il de evitat i ale c,ror con+ecine nu puteau fi
prev,zute .
). &.). Cauze particulare
2le pot fiA
% folo+irea de ve/icule de+coperite, f,r, prelate, dac, acea+t, folo+ire a fo+t
convenit, 3n mod e9pre+ i menionat, 3n +cri+oara de tr,+ur,B
% lip+a +au defectuozitatea am"alajului pentru m,rfurile e9pu+e prin felul lor la
+tric,ciuni +au avariere, c0nd ace+te m,rfuri nu +unt ama"alate +au +unt r,u am"alateB
% manipularea, 3nc,rcarea, +tivuirea +au de+c,rcarea m,rfii de c,tre e9peditor +au
de+tinatar +au de c,tre alte per+oane care acioneaz, 3n contul e9peditorului +au
de+tinataruluiB
% natura unor m,rfuri e9pu+e, datorit, cauzelor inerente 3n+,i naturii lor, fie
pierdcerea total, +au parial,, fie la avarie 3n +pecial prin +pargere, rugin,, deteriorare
intern, i +pontan,, u+care, curgere, pierdere normal, +au prin aciunea in+ectelor +au
roz,toarelorB
% in+uficiena +au imperfeciunea marcajelor +au a numerelor coletelorB
% tran+portul de animale vii.
8ran+portatorul va fi e9onerat de r,+pundere dac, +ta"ilete, in0nd +eama de
circum+tane de fapt c, pierderea +au avarierea rezult, dintr o 3mptrejurare +pecific,,
3ntruc0t pagu"a e9i+t, efectiv din acea+t, cauz,.
Sarcina pro"ei fiind r,+turnat,, cel 3ndrept,it poate +, fac, dovada c, dauna nu a
avut drept cauz, 3n 3ntrgime +au parial ri+cul invocat de tran+portator.
).4. Reclamaii i aciuni
).4.'. Reclamaia preala"il,
Reclamaia are un caracter facultativ, e9ercitarea aciunii 3n ju+tiie nu e+te
condiionat, de adre+area 3n +cri+ a unei a+tfel de act.
2fectele juridice al reclamaiei con+tau 3n curgerea do"3nzilor din ziua 3n care
acea+ta afo+t adre+at, c,r,uului i +u+pendarea pre+cripiei o0n, la re+pingerea
reclamaiei 3n +cri+.
).4.). In+tana competent,
Dn a"+ena unui acord 3ntre p,ri, reclamantul, va +e+iza organele de juri+dicie din
ara de pe teritoriul c,reiaA
% +e afl, reedina o"inuit, a p0r0tului, +ediul +,u principal +au +ucur+ala ori
agenia prin intermediul c,reia contractul de tran+port a fo+t 3nc/eiatB
% +e +itueaz, locul prelu,rii m,rfurilor +au a celui pentru eli"erarea m,rfurilorB
% +e +itueaz, locul prelu,rii m,rfurilor +au a acelui prev,zut pentru eli"erarea
m,rfurilor.
).4.*. (re+cripia dreptului la aciune
$ciunile deriv3nd din tran+porturile de m,rfuri pe o+ele +e pre+criu 3n termen de
un an. (rin derogare, 3n caz de dol +au de culp,, con+acrat, de legea ,rii c,reia 3i aparine
organul de juri+dicie +e+izat ca ec/ivalent, cu dolul, termenul de pre+cripie e+te de *
ani.
8ermenul de pre+cripie 3ncepe +, curg,A
% 3n caz de pierdere parial,, de avarie +au 3nt0rziere, din ziua 3n care marfa a fo+t
eli"erat,B
% 3n caz de pierdere total,, 3ncep0nd de la treizecea zi dup, e9pirarea termrnului
convenit +au de la a ai++prezecea zi de la primirea m,rfii de c,tre tran+portator, c0nd nu
a fo+t convenit un termenB
% 3n toate celelate cazuri, 3ncep0nd de la e9pirarea uni termen de * luni de la data
3nc/eierii contractului de tran+port.
Dn toate 3mprejur,rile, ziua indicat, ca punct de plecare a pre+cripiei aciunii nu
e+te cuprin+, 3n termen.
Su+pendarea i 3ntreruperea pre+cripiei +unt reglementate de legea ,rii c,reia 3i
aparine organul de juri+dicie +e+izat. Cu toate ace+tea, pre+cripia e+te +u+pendat, dac, o
reclamaie +cri+, e+te adre+at, tran+portatorului.
).4.-. Dreptul de regre+
8ran+portatorul care, 3n temeiul unei /ot,r0ri judec,toreti, a fo+t o"ligat +,
pl,tea+c, de+p,gu"iri, dei nu a provocat pagua"a, poate e9ercita dreptul de regre+. Dn
a"+ena unei tranzacii amia"ile, tran+portatorul va recupera +uma pl,tit,, 3n totalitate +au
parial, 3mpreun, cu do"0nzile i c/eltuielile +uportate.
Dreptul de regre+ poate fi e9ercitat 3naintea tri"unalului competent al ,rii 3n care
unul dintre c,r,uii intere+ai 3i are reedina o"inuit,, +ediul +,u principal +au +ucur+ala
ori agenia prin intermediul c,reia a fo+t 3nc/eiat contractul de tran+port. Regre+ul poate
fi e9ercitat 3mpotriva tuturor tran+portatorilor intere+ai, printr o +ingur, aciune.
De la ace+te reguli, tran+portatorii pot +, convin, 3ntre ei a+upra di+poziiilor
derogatorii 3n privina modului de repartizare a de+p,gu"irilor i a +upot,rii
in+olva"ilit,ii unuia dintre c,r,ui.
Seciunea a III a
Contractul internaional de tran$port de m%rfuri pe calea ferat%
*.'. Reglementare
$ctul normativ de "az, 3n ace+t domeniu e+te reprezentat de Convenia privind
tran+porturile internaionale feroviare C!8I., 3nc/eieat, la =erna, la 5 mai
'541, prin care + a con+tituit !rganizaia Interguvernamental, pentru 8ran+porturile
Internaionale .eroviare.
$ceat+a are ca +cop +ta"ilirea unui regim de drept uniform aplica"il tran+porturilor
de m,rfuri, precum i tran+porturilor de c,l,tori i "agaje, 3n trafic internaional direct
3ntre +tatele mem"re.
7lterior, Convenia a fo+t revizuit, de mai multe ori.
*.'. Domeniul de aplicare a Regulilor uniforme CI>
Regulile uniforme +e aplic, oric,rui contract de tran+port feroviar de m,rfuri, dac,
locul de luare 3n primire i locul de livare a m,rfii +unt +ituate 3n dou, +tate mem"re
diferite. Sediul i naionalitatea p,rilor nu +unt relevante.
Dac, locul de 3nc,rcare, re+pectiv de predare a m,rfii +e afl, numai pe teritoriul
unui +tat mem"ru al Conveniei de la =erna, Regulile uniforme +e vor aplica
contractului de tran+port prin con+en+ul p,rilor.
De la aplicarea Regulilor uniforme +unt admi+e i unele e9cepii.
Dn primul r0nd, fiecare +tat mem"ru poate declara c, nu va aplica Regulile
uniforme dec0t tran+porturilor efectuate pe o parte a infra+tructurii +ale feroviare.
Declaraia va cuprinde definirea preci+, a infra+tructurii feroviare, care tre"uie
legat, la infra+tructura unui +tat mem"ru.
Dn al doilea r0nd,pentru tran+porturile efectuate 3ntre +tate limitrofe, Regulile
uniforme nu +e aplic,, dac, infra+tructura +taiilor re+pective e+te ge+tionat, de unul +au
mai muli ge+tionari aparin0nd aceluii +tat mem"ru.
Statele pot +, 3nc/eie acorduri derogatorii de al Regulile uniforme, c0nd nu e9i+t,
alt, +taie 3ntre ele.
$ce+te reguli +e aplic, i atunci c0nd 3n "aza unui contract unic, tran+portul
internaional +e completeaz, cu un tran+port tran+frontalier feroviar, un tran+port rutier
+au pe c,i naviga"ile interioare 3n trafic intern al unui +tat mem"ru. Dac, tran+portul
internaional +e completeaz, cu tran+portul maritim +au un tran+port pe c,i naviga"ile
interioare, Regulile uniforme +e aplic, numai c0nd tran+portul e+te efecutat pe liniile
3n+cri+e 3n li+ta prev,zut, la art. )-, parag. ' din Convenia de la =erna.
$dmiterea clauzelor derogatorii e+te condiionat, de prevederile Regulilor
uniforme. >ai mult, tran+portatorul 3i poate a+uma o r,+pundere gravant, i o"ligaii mai
oneroa+e dec0t cele +ta"ilite de Regulile uniforme.
*.). Dnc/eierea contractului
(rin contractul de tran+port, tran+portatorul +e angajeaz, +, tran+porte marfa, cu
titlu onero+, la locul de de+tinaie i +, o predea de+tinatarului.
29i+tena contractului de tran+port +e con+tat, printr o +cri+oare de tr,+ur,,
faorma +cri+, e+te cerut, ad pro#ationem
Contractul de tran+port are un caracter con+en+ual
Contractul +e 3nc/eie 3n momentul realiz,rii acordului de voin,,iar predarea m,rfii
e+te doar un efect al raporturilor contractuale.
(e de alt, parte, lip+a ine9i+tena +au pierderea +cri+orii de tr,+ur, nu afecteaz,
e9i+tena i vala"ilitatea contractului, care r,m0ne +upu+ regulilor uniforme. (rin urmare,
+cri+oarea de tr,+ur, con+tituie doar un 3n+cri+ con+tatator al contractului. (0n, la pro"a
contrar,, +cri+oarea de tr,+ur, face dovada 3nc/eierii i a condiiilor contractului de
tran+port, precum i a lu,rii 3n primire a m,rfii de c,tre tran+portator. Scri+oarea de
tr,+ur, permite deducerea unei prezumii relative de luare 3n primire a m,rfii.
De a+emenea, face dovada, p0n, la pro"a contrar, a +t,rii m,rfii i a am"alajului
indicat 3n documentul de tran+port , 3n cazul 3n care 3nc,rcarea +e face de tran+portator.
Dac, e9peditorul a efectuat 3nc,rcarea, +cri+oarea de tr,+ur, face dovada
meniunilor enumerate numai 3n m,+ura 3n care tran+portatorul le a verificat i a +cri+
3n documentul de tran+port rezultatul verific,rilor.
Scri+oarea de tr,+ur, nu con+tituie o dovad, c0nd conine o rezerv, motivat, E de
e9., lip+a mijloacelor adecvate de control F.
Scri+oarea de tran+port conine meniuniA o"ligatorii, circum+taniale i facultative.
*.*. 2fectele contractului
*.*.'. !"ligaiile e9peditorului
$ce+tea +untA
% o"ligaia de am"alare a m,rfiiB
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de 3nc,rcare a m,rfiiB
% o"ligaia de plat, a tarifelor de tran+portB
% o"ligaia de remitere a documentelor nece+are 3ndeplinire a formalit,ilor
admini+trative.
*.*.). !"ligaiile tran+portatorului
!"ligaiile tran+portatorului +untA
% o"ligaia de 3nc,rcare i de+c,rcare a m,rfiiB
% o"ligaia de a tran+porta marfa 3n cadrul termenelor de livrareB
% o"ligaia de 3ndeplinire a formalit,ilor admini+trativeB
%o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de livrare a m,rfii i de remitere a +cri+orii de tr,+ur,B
% o"ligaia de a +olicita in+truciuni.
*.*.*. !"ligaiile de+tinatarului
Core+punz,tor particularit,ilor contractului principalele o"ligaii +untA
% o"ligaia de de+c,rcare a m,rfii dup, livrareB
% o"ligaia de plat, a tarifelorB
% o"ligaia de plat, a ram"ur+ului indicat 3n +cri+oarea de tr,+ur,.
*.-. >odificarea contractului
*.-.'. 8itularul dreptului de a modifica unilateral contractul
$ce+t drept aparine e9peditorului +au de+tinatarului menionat 3n +cri+oarea de
tr,+ur,
29peditorul poate +olicitaA
% oprirea tran+portului m,rfiiB
% am0narea m,rfii livrateB
% livrarea m,rfii la un de+tinatar diferit de cel 3n+cri+ 3n +cri+oarea de tr,+ur,B
% livrarea m,rfii 3ntr un alt loc de cel 3n+cri+ 3n +cri+oarea de tr,+ur,.
Drepul +e +tingeA
% 3n momentul 3n care de+tinatarul a retra+ +cri+oarea de tr,+ur,B
% a aceptat marfaB
% i a valorificat drepturile care rezult, din contractul de tran+port 3n leg,tur, cu
pierderea m,rfii +au e9pirarea termenului de livrareB
% odat, cu autorizarea de+tinatarului de a di+pune de marf,.
De+tinatarul poate modifica contractul de tran+port din momentul 3ntocmirii
+cri+orii de tr,+ur,. Dn mod o"inuit, ace+t drept aparine de+tinatarului, dac, e9peditorul
nu 3n+crie 3n +cri+oarea de tr,+ur, o meniune contrar,.
$ce+t drept +e +tingeA
% 3n cazul 3n care a retra+ +cri+oarea de tr,+ur,B
% a acceptat marfaB
% i a valorificat drepturile din contractul de tran+port 3n leg,tur, cu pierderea
m,rfii +au e9pirarea termenului de livrareB
% a indicat c, marfa +, fie livrat, unui ter, care 3i valorific, drepturile re+pective.
*.-.). ?imitele dreptului de a modifica unilateral contractul
Dn momentul tran+miterii di+poziiilor c,tre tran+portator, e9ecutarea modific,rilor
tre"uie +, fie po+i"il, licit, i raional e9igi"il,.. De a+emenea, modificarea +, nu
3mpiedice e9ploatarea normal, a 3ntreprinderii tran+portatorului i +, nu aduc, prejudicii
e9portatorilor +au de+tinatarilor altor e9pediii, i +, nu ai", efect divizarea e9pediiei.
8ran+portatorul tre"uie +, anune imediat per+oana care di+pune de marf, c,
di+poziiile nu pot fi e9ecutate, fiind 3n culp, va r,+punde pentru con+ecinele
nee9ecut,rii +au e9ecut,rii defectuoa+e a modific,rii contractului. De+p,gu"irea nu poate
dep,i +uma datorat, pentru pierederea m,rfii.
8otodat, va r,+punde fa, de de+tinatar pentru pagu"a cauzat, dac, a dat cur+
modific,rilor cerute de e9peditor, f,r, +, cear, prezentarea duplicatului +cri+orii de
tr,+ur,.
*.-.*. R,+punderea tran+portatorului
8ran+portatorul r,+punde pentruA
% pierderea parial, +au total, a m,rfiiB
% avarierea m,riiB
% dep,irea termenului de livrare.
Cu toate c, tre"uie +, acopere prejudiciul cauzat, r,+punderea tran+portatorului e+te
limitat,, Regulile uniforme +ta"ilind plafoane ale de+p,gu"irii, care +unt imperative.
?imitele r,+punderii nu +unt aplica"ile c0nd pagu"a a fo+t produ+, cu intenie prin
omi+iune.
Dovada 3mprejur,rilor care 3nl,tura limitele r,+punderii revine per+oanei care le
invoc,.
Dn cazul 3n care contractul de tran+port unic efecuat de mai muli tran+portatori
+ucce+ivi fiecare tran+portator particip, la contractul de tran+port lu0nd marfa 3n +arcin,
cu +cri+oare de tr,+ur,, r,+punz0nd pentru e9ecutarea tran+portului pe parcur+ul total p0n,
la livrare.
Dac, tran+portatorul 3ncredineaz,, 3n totalitate +au 3n parte, e9ecutarea
contractului unui tran+portator +u"+tituit, tran+portatorul iniial, r,m0ne, totui,
r,+punz,tor pentru 3ntregul tran+port.
$ce+te reguli +e aplic, i +u"+tituitului pentru tran+portul efectuat prin grija +a,
a+tfel +untem 3n prezena unei r,+punderi +olidare.
*.5. 29onerarea de r,+pundere a tran+portatorului
*.5.'. Cauze e9oneratoare de r,+pundere generale
$ce+tea pot fiA
% greeala per+oanei 3n dreptB
% o di+pozie a per+oanei 3n drept care rezult, dintr o greeal, a
tran+portatoruluiB
% un viciu propriu al m,rfiiB
% 3mprejur,ri pe care tran+portatorul nu puea +, le evite i ale c,ror
con+ecine nu putea +, le pre3nt0mpine.
*..5.). Cauze e9oneratoare de r,+pundere +pecifice
Cauze e9oneratoare de r,+pundere +pecifice +untA
% tran+port efectuat 3n vagon de+coperit, +u" rezerva pagu"elor pe care le ar
+uferi ca urmare a influienelor atmo+ferice, nu +unt con+iderate ca fiind tranportate
3n vagon de+coperit, m,rfurile tran+portate 3n unit,i de tran+port ca intermodal i
3n ve/icule rutiere 3nc/i+e tran+portate pe vagoaneB
% lip+a +au defectuozitatea am"alajului pentru m,rfurile e9pu+e prin natura
lor la pierderi +au avarii, atunci c3nd ele nu +unt am"alate +au +unt am"alate 3n
mod necore+punz,torB
% natura anumitor m,rfuri e9pu+e din cauze inerente naturii lor la pierdere
total, +au parial, +au la avarie, mai ale+ prin +pargere, ruginire, deteriorare
interioar, i +pontan,, de+/itrae, diminiuareB
% de+emnare +au numerotare incorect,, ine9act, +au incomplet, a coletelorB
% tran+port de animale viiB
% tran+port care, 3n "aza prevederilor aplica"ile +au a conveniilor 3ntre
e9peditor i tran+portator i indicate 3n +cri+oarea de tr,+ur,, tre"uie efectuat +u"
e+cort,, dac, pierederea +au avaria rezult, dintr un ri+c pe care e+corta avea ca
+cop +, l evite.
(e l0ng, ace+te circum+tane, Regulile uniforme admit i alte cauze de
e9onerare de r,+pundere, re+pectivA
% incendiul, cu condiia ca tran+portatorul +, fac, dovada c, ace+ta nu a fo+t
cauzat de aciunile +ale +au din vina +a, de cele ale c,pitanului, marinarilor,
pilotului +au ale agenilor +,iB
% +alvare +au tentativ, de +alvare a unor viei omeneti +au a unor "unuri pe
mareB
% 3nc,rcarea m,rfii pe puntea navei, cu condiia ca ea +, fi fo+t 3nc,rcat, pe
punte cu acordul e9peditorului menionat 3n +cri+oarea de tr,+ur, i ca ea +, nu fie
pe vagonB
% pericole +au accidente ale m,rii +au altor ape naviga"ile.
*.. 29ercitarea drepturilor decurgNnd din contract
*..'. Reclamaia preala"il,
Dn conformitate cu natura pagu"ei, +tarea m,rfii, ma+a +a i, pe c0t po+i"il,
importana pagu"ei, cauza i momentul 3n care + a produ+, tran+portatorul tre"uie
+, 3ntocmea+c, f,r, 3nt0rziere un proce+ ver"al de con+tatare, care +e remite
per+oanei 3n drept. Dac, proce+ul % ver"al nu e+te acceptat, +e poate +olicita un
e9pert, numit de p,rile contractante +au pe cale judec,torea+c,.
Reclamaia +e adre+ez, 3mpotriva c,ruia poate fi introdu+, aciunea 3n
ju+tiie.
(rerogativa de a face reclamaie aparine e9peditorului +au de+tinatarului.
Din ziua adre+,rii reclamaiei 3ncep +,curg, do"0nzile la de+p,gu"irea
datorat, de tran+portator. (0n, la re+pingerea 3n +cri+ a reclamaiei, cur+ul
pre+cripiei +e +u+pend,.
*..). In+tana competent,
(,rile pot de+emna, de comun acord, organele juri++dicionale competente
ale +tatelor mem"re.
Dn a"+ena voinei p,rilor, aciunile 3n ju+tiie vor fi introdu+e 3n faa
in+tanei judec,toreti din +tatul pe al c,rui teritoriuA
% +e afl, domiciliul +au reedina o"inuit, a p0r0tuluiB
% +ediul principal +au +ucur+ala ori agenia care a 3nc/eiat contractulB
% +e g,+ete locul de luare +au de livrare a m,rfii.
*..*. Stingerea aciunii 3n ju+tiie
$cceptarea m,rfii de c,tre per+oana 3ndrept,it, +tinge orice aciune
rezult0nd din contractul de tran+port 3n caz de pierdere, avarie +au dep,irea
termenului de livrare.
Regulile prev,d i unele e9cepii, c0nd aciunea nu +e +tingeA
% pierderea parial, +au avaria a fo+t con+tatat, printr un proce+
ver"al 3naintea accept,rii m,rfii de c,tre per+oana 3ndrept,it, ori con+tatarea + a
omi+ din greeala tran+portatoruluiB
% pagu"a fiind neaparent,, per+oana 3n drept cere con+tatarea imediat dup,
de+coperirea ei +au cel mai t0rziu 3n termen de apte zile de la aceptarea m,rfii ori
dovedete c, pagu"a + a produ+ 3ntre luarea 3n primire a m,rfii i livrareB
% dep,irea termenului de livrare, dac, per+oana 3ndrept,it,, 3n termen de 1
de zile, i a valorificat drepturile 3mpotriva unuia dintre tran+portatorii care pot fi
acionai 3n ju+tiieB
% per+oana 3ndrept,it, dovedete c, pagu"a e+te rezultatul unui dol +au a
culpei grave a tran+portatorului.
Dn +ituaia 3n care marfa a fo+t ree9pediat,, aciunile 3n ju+tiie referitoare la
pierderea parial, +au avarierea m,rfii decurg0nd dintr un contract anterior +e
+ting ca i cum ar fi un contract unic.
*..-. (re+cripia aciunii 3n ju+tiie
8ermenul de pre+cripie pentru aciunea 3n ju+tiie ce decurge dintr un
contract de tran+port, ca regul, general, e+te de un an.
(re+cpriia e+te de doi ani pentru aciunile care prive+cA
% v,r+area unui ram"ur+ perceput de la de+tinatar de c,tre tran+portatorB
% plata unei +ume de "ani provenite dintr o v0nzare efectuat, de
tran+portatorB
% o pagu", rezultat, ca urmare a dolului +au a culpei grave a
tran+portatorilorB
% unul dintre contracte anterioare re9pedierii.
8ermenul de pre+cripie 3ncepe +, curg, din ziua 3n care dreptul la aciune 3n
ju+tiie poate fi ju+tificat.
$ciunea 3n de+p,gu"ire privind pierderea total, a m,rfii 3ncepe +, curg,
din a trei+prezecea zi care urmeaz, e9pir,rii termenului de livrare. (entru aciunea
3n de+p,gu"ire privind pierderea parial,, avarierea +au dep,irea termenului de
livrare, pre+cripia curge din ziua 3n care a avut loc livrarea.
Dn toate circum+tanele, ziua 3n care 3ncepe +, curg, termenul de pre+cripie
nu +e ia 3n calcul.
Cur+ul pre+cripiei +e +u+pend, 3n cazul unei reclamaii adre+ate 3n +cri+
tran+portatorului din ziua 3n care ace+ta re+pinge 3n+cri+ reclamaia i re+tituie
documentele ane9ate.
Su" rezerva ace+tor prevderi, +u+pendarea i 3ntreruperea termenului de
pre+cripie +unt reglementate de legi+laia naional,.
*..5. Dreptul de regre+
8ran+portatorul care a pl,tit o de+p,gu"ire poate e9ercita dreptul de regre+,
cu urm,toarele preciz,riA
% tran+portatorul care a cauzat pagu"a e+te +ingurul inut +, r,+pund,B
% c0nd pagu"a a fo+t cauzat, de mai muli tran+portatori, fiind repartizat,
proporional cu partea de remuneraie toi tran+portatorii, fiind repartizat,
proporional cu partea de remuneraie a tran+portatorului care revine fiec,ruia
dintre ei.
In+olva"ilitatea unui tran+portator e+te repartizat, 3ntre ceilali tran+portatori.
(artea care nu e+te pl,tit, +e +uport, proporional cu partea din remunerarea
tran+portului 3nca+at,.
(entru valorificarea dreptului de regre+, tran+portatorul tre"uie +, i
prezinnte cererea la aceeai in+tan, 3mpotriva tuturor tran+portatorilor cu care +e
afl, 3n litigiu, 3n caz contrar el pierde dreptul de regre+ 3mpotriva celor pe care nu
l citeaz,.
Seciunea a I a
Contractul internaional de tran$port de m%rfuri pe mare
-.'. Noiune, reglementare
8ran+portul maritim +e efecueaz, pe "aza unor contracte de tran+port.
Dn funcie de modul de realizare, depla+area m,rfurilor pe mare poate fi
ocazional, +au cu periodicitate regulat,.
8ran+porturile maritime ocazionale au un caracter incidental, f,r, +, ai", o
rut, i un orar +ta"ilite anterior. Cele organizate cu caracter permanent au un
itinerar, un orar i e+cale pre+ta"ilite.
Dn general, cur+ele ocazionale +e efecueaz, pe "aza unui contract de
navo+lire, iar cur+ele permanente a unui contract de tran+port maritim.
!"iectul contractului de navo+lire 3l formeaz, nava 3n +tare de naviga"ilitate,
pe c3nd contractul de tran+port maritim are 3n vedere depla+area unor m,rfuri 3ntre
c,r,ui.
Raporturile dintre p,ri +e +ta"ile+c 3ntre armator i navo+litor prin
contractul de navo+lire i 3ntre c,r,u i e9peditor 3n contractul maritim.
Dn privina pro"ei, contractul de navo+lire +e dovedete prin c.art- part-, iar
contractul de tran+port maritim prin cono+ament.
(rincipalele reglement,ri internaionale +untA
% Convenia Naiunilor 7nite a+upra dreptului m,rii, 3nc/eiat, la >ontego
=a6, la '1 decem"rie '54)B
% Convenia privind facilitarea traficului maritim internaional, adoptat, la
?ondra, la 5 aprilie '55, modificat, i completat, prin amendamentele di" '54-,
'54, '545, '55' i '55-B
% Convenia internaional, de la =ru9elle+, la )5 augu+t '5)-B
% (rotocolul de amendare a Conveniei internaionale pentru unificarea unor
reguli dec drept privitoare la coo+amente, adopta la =ru9elle+, la )* fe"ruarie '54
i (rotocolul de amendare a Regulilor de la Caga #i+"6, adopta la =ru9elle+, la
)' decem"rie '5&5B
% Convenia Naiunilor 7nite privind tran+portul de m,rfuri pe mare,
adoptat, la Cam"urg, la *1 martie '5&4.
-. ). Contractul de navo+lire
-.).'. Noiune, caractere juridice
(rin contractul de navo+lire, armatorul +e o"lig, +, pun, la di+poziia
navo+litorului o nav, 3n +tare de naviga"ilitate 3n +c/im"ul unui pre numit navlu.
Contractul e+te "ilateral, con+en+ual, comutativ i cu tilu onero+.
(,rile contractului de navo+lire +unt armatorul i navo+litorul
$rmatorul +au navo+lantul e+te per+oana care pune la di+poziie nava
celeilalte p,ri. Calitatea de armator aparine proprietaului +au unui alt opertor prin
intermediul contractului de +u"navo+lire.
Navo+litorul e+te "eneficiarul operaiunii, care 3n +c/im"ul unui pre
folo+ete nava pe toat, durat contractului.
Dn acea+t, materie, cea mai mare parte a normelor +unt +upletive, in0ndu
+e +ema de legile aplica"ile i de uzanele comerciale internaionale.
(,rile contractante, de regul,, recurg la contracte tip, ale c,ror clauze +unt
ela"orate de organizaiile internaionale de armatori.
-.).). Cla+ificarea contractului
Contractul de navo+lire poate prezenta mai multe forme. Delimitarea lor e+te
configurat, de repartizarea ge+tiunii 3ntre armator i navo+litor. Dn mod concret,
ge+tiunea nautic, +e deo+e"ete de ge+tiunea comercial,.
@e+tiunea nautic, privete ec/iparea i armarea va+ului, plata +alariilor
ec/ipajului, 3ntreinerea mijlocului de tran+port, +uportarea c/eltuielilor de reparaii
i a+igurarea navei. Comandantul i ec/ipajul +unt la ordinul per+oanei ce are
ge+tiunea nautic,.
@e+tiunea comercial, implic, aprovizionarea navei, precum i c/eltuielile
nece+are pentru e+cale i ta9e portuare. Deinerea ge+tiunii comerciale permite
+ta"ilirea de+tinaiei i fic+area rutei comerciale.
Contractul de navo+lire +e individualizeaz, prin urm,torele formeA
% navlo+irea navei nudeB
% navlo+irea navei pe timp determinatB
% navlo+irea pe c,l,torie
Navlo+irea navei nude pre+upune c, am"ele laturi ale ge+tiunii , nautic,
comercial, aparin navlo+itorului.
Navlo+irea pe timp derterminat implic, +epararea celor dou, laturi ale
ge+tiunii. @e+tiunea nautic, aparine armatorului, iar cea comercial, revine
navlo+itorului.
Dn cadrul navlo+irii pe timp determinat, navlo+itorul nu are nava
3nproprietate, ci o folo+ete doar 3n calitate de c,r,u
Navlo+irea pe c,l,torie pre+upune c, armatorul p,+treaz, ge+tiunea nautic,
i comercial, a navei.
-.).*. Dnc/eierea contractului
Contractul de navlo+ire +e 3nc/eie prin +impla manife+tare de voin, a
p,rilor, care +e con+tat, printr % un 3n+cri+, c.arter part-. Dntocmirea 3n+cri+ului
e+te cerut, ad pro#ationem.
Dn unele cazuri, p,rile pot conveni +, emit, i un cono+ament. Dntocmirea
ace+tuia depinde de forma contractului de navlo+ire +ta"ilit, de c,tre p,ri.
Dn contractul de navlo+ire +e menioneaz, locul unde +e g,+ete nava 3n
momentul 3nc/eierii operaiunii. (entru a permite p,rilor +, aprecieze dac, nava
va fi pu+, la di+poziie 3n timp util, +ituaia va+ului +e indic, prin formulele,, nava
e%e 3n voia4H +au Onava e%e 3n e+p!oaareH, no/ trading.
-.).-. 2fectele contractului
!"ligaiile care revin p,rilor +unt configurate de forma contractului de
navlo+ire convenit, pentru tran+portul m,rfii.
$ce+tea +untA
% o"ligaia de punere la di+poziie a navei i de meninere a "unei +t,ri de
naviga"ilitate pe toat, durata contractului incum", armatoruluiB
% o"ligaia de plat, a navlului reprezent0nd preul tran+portului revine
navlo+itoruluiB
% o"ligaia de a+igurare a navei e+te 3n +arcina armatorului, care e9ercit,
ge+tiunea nautic,. Dn navlo+irea navei nude, o"ligaia e+te a+umat, de navlo+itorB
% o"ligaia de plat, a +alariilor i a /ranei ec/ipajului revine armatorului, 3n
calitate de titullar al ge+tiunii nautice, precum i navlo+itorului 3n navlo+irea navei
nudeB
% o"ligaia de a procura 3nc,rc,tura revine navlo+itoruluiB
% o"ligaia de plat, a ta9elor portuare, de pilotaj, de remorcare i de trecere
prin canale naviga"ile incum", celui care e9ercit, ge+tiunea comercial,, adic,
armatorului 3n navlo+irea pe c,l,torie i navlo+itorului 3n celelate forme ale
contractului de navlo+ire.
-.).5. R,+punderea 3n e9ecutarea contractului
Dn funcie de tipul contractului, armatorul i navlo+itorul r,+pund pentru
nee9ecutarea +au e9ecutarea necore+punz,toare a o"ligaiilor a+umate potrivit
condiiilor prev,zute de clazele contractuale, uzanele comerciale i legea
aplica"il, contractului
Clauzele de limitare a r,+punderii +au de e9ceptare ar,+punderii pentru
3nc,lcarea o"ligaiilor contractuaale pot fi generale i +pecifice .
(rincipalele clauze +pecifice +untA clauza de r,z"oiB clauza de grev, i
clauza de 3ng/e.
Seciunea a a
Contractul de tran$port maritim
5.'. Reglementare
Dn materia tran+porturilor maritime organizate, reglementarea de "az, e+te
Convenia Naiunilopr unite privind tran+portul de m,rfuri pe mare, adoptat, la Cam"urg,
la *' martie '5&4 , care cuprinde , 3n principal, reguli uniforme de drept material
aplica"ile contractului de tran+port maritim.
Statele care devin p,ri contractante tre"uie +, denune Regulile de la Caga
adoptate prin Convenia de la =ru9elle+ din )5 augu+t '5)-, precum i regulile de la
C$@$ #i"6, cuprin+e 3n (rotocolul de la =ru9elle+ din )* fe"ruarie '54. Nici o
rezerv, de la prevederile Conveniei nu e+te admi+,.
5.). Domeniul de aplicare al Regulilor de la Cam"urg
Convenia de la Cam"urg +e aplic, tran+portuluii internaional de m,rfuri pe mare,
fiind inclu+e toate contractele de tran+port de m,rfuri pe mare 3ntre +tate diferite.
Condiiile de aplicare a Regulilor +untA
% portul de 3nc,rcare, portul de de+c,rcare +au portul facultativ de de+c,rcare care
e+te portul efectiv de de+c,rcare +, fie +ituat pe teritoriul unui +tat contractantB
% cono+amentul +au alt document care face dovada contractului de tran+port pe
mare +, fie emi+ 3ntr un +tat contractantB
% cono+amentul +au un alt document care face dovada contractului de tran+port pe
mare prevede c, +tipulaiile contractuale +, fie guvernate de Convenia de la Cam"urg
+au de legi+laia unui +tat contractant.
$ce+te di+poziii +e aplic, independent de naionalitatea navei, a c,r,uului, a
c,r,uului efectiv, a 3nc,rc,torului, a de+tinatarului +au a oric,rei per+oane intere+ate.
5.*. Dnc/eierea contractului
(rin contractul de tran+port pe mare c,r,uul +e o"lig,, contra pl,ii unui navlu, +,
tran+porte m,rfuri de la un port la altul.
Contractul e+te "ilateral, con+en+ual, comutativ i cu titlu onero+.
(,rile contractului de tran+port maritim +unt c,r,uul, 3nc,rc,torul i de+tinatarul.
Contractul +e 3nc/eie prin acordul de voin, al p,rilor, Regulile prev,z0nd
3ntocmirea unui cono+ament la luarea 3n primire a m,rfurilor.
29i+tena contractului de tran+port +e pro"eaz, prin actul con+tatator al
contractului.
Dovada contractului i a prelu,rii m,rfurilor +e poate face i prprin alte documente
de tran+port.
5. -. Documentele de tran+port
5.-.'. Cono+amentul
$ce+ta e+te documentul care face dovada unui contract de tran+port pe mare i a
prelu,rii +au 3nc,rc,rii m,rfurilor de c,tre c,r,u. $ce+ta +e o"lig, +, livreze m,rfurile la
de+tinaie contra prezent,rii documentului de tran+port
Cono+amentele +e pot cla+ifica 3n dou, caregoriiA
% dup, +copul lor, ace+tea +unt cono+amente de preluare a m,rfii i cono+amente
de 3m"arcare a m,rfii.
% 3n raport de modul 3n care circul,, cono+amentele, pot fiA nominative, la ordin i
la purt,tor.
Cono+amentul 3ndeplinete urm,toarele funciiA
% funcia de pro", a contractului de tran+portB
% funcia de pro", a prelu,rii m,rfii +au a 3nca+,rii m,rfiiB
% funcia de titlu reprezentativ al m,rfii.
5.-.). $lte documente de tran+port
$ce+ta +unt +cri+oarea de tr,+ur, maritim, i ordinul de livrare
Scri+oarea de tr,+ur, maritim, sea 2 /ag nu e+te negocia"il,, prin acea+ta +e emite
formali+mul cono+amentului.
!rdinul de livrare, deliver- order, +e folo+ete pentru fracionarea cono+mentului,
c3nd marfa urmeaz, +, fie v0ndut, la loturi c,tre mai muli de+tinatari.
5.5. 2fectele contractului
5.5.'. !"ligaiile 3nc,rc,torului
(rincipalele o"ligaii +untA
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de marcare a m,rfurilor periculoa+eB
% o"ligaia de garanie referitoare la e9actitatea indicaiilor 3n+erate 3n
cono+amentB
% o"ligaia de plat, a navlului.
5.5.). !"ligaiile c,r,uului
$ce+tea +untA
% o"ligaia de luare 3n primire a m,rfiiB
% o"ligaia de 3nc,rcare i de+c,rcare a m,rfiiB
% o"ligaia de tran+porta marfaB
% o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de livrare a m,rfii.
5.5.*.!"ligaiile de+tinatarului
De+tinatarul e+te o"ligatA
% +, preia marfa de la c,r,uB
% +, pl,tea+c, navlulB
% +, pl,tea+c, contra+taliile la portul de 3nc,rcare 3n m,+ura 3n care au fo+t
menionate 3n cono+ament.
5.. R,+punderea c,r,uului
C,r,uul r,+punde pentruA
% pierderea m,rfurilorA
% avarierea marfurilorB
% 3nt0rzierea la livrare.
5.&. Dnl,turarea limitelor r,+punderii
(entru daunele cauzate din pierderea, avarierea +au 3nt0rzierea 3n livrare a m,rfii
r,+punderea c,r,uului e+te limitat,. ?imitele r,+punderii nu pot fi majorate dec0t printr
o convenie de agravare a r,+punderii 3n+cri+, 3n cono+ament.
5.4. 29onerarea de r,+pundere a c,r,uului
Ri+curile inerente, pe care le comport, tran+portul de animale vii,
3nl,tur,r,+punderea c,r,uului.
De a+emenea ace+ta nu e+te r,+punz,tor de pierderea , avarierea +au 3nt0rzierea 3n
livrare, produ+e 3n cazul aciunilor pentru +alvarea de viei omeneti +au a m,+urilor
rezona"ile pentru +alvarea "unirilor. (rin e9cepie, c,r,uul va r,+punde pentru avaria
comun,.
5.5. R,+punderea c,r,uului efectiv
Dn unele 3mprejur,ri, e9ecutarea tran+portului +au a unei p,ri a ace+tuia poate fi
3ncredinat, unui c,r,u efectiv.
C,r,uul principal e+te r,+punz,tor pentru 3ntregul tran+port, precum i pentru
actele i omo+iunile c,r,uului efectiv i ale prepu+ilor ori a mandatarilor +,i.
8ote prevederile Conveniei +e aplic, i r,+punderii c,r,uului efectiv pentru
tran+portul pe care 3l efectueaz,.
5.'1. R,+punderea 3nc,rc,torului
R,+punderea 3nc,rc,torului pentru prejudiciul +uferit de c,r,u +au de c,r,uul
efectiv +e realizeaz, numai dac, avarierea navei a fo+t provocat, din culpa +au neglijena
+a. Culpa tre"uie dovedit, i nu prezumat,.
5.''. Reclamaii i aciuni
5.''.' Notificarea +cri+,

Dn +ituaia pierderii +au avarierii m,rfii, de+tinatarul tre"uie +, tran+mit, c,r,uului
o notificare +cri+,, cel t0rziu 3n ziua lucr,toare care urmeaz, pred,rii 3nc,rc,turii. Dac,
pierderea +au avarierea e+te neaparent,, notificarea va fi dat, 3n termen de '5 zile
con+ecutive 3ncep0nd cu ziua urm,toare livr,rii m,rfii.
Dn lip+a notific,rii, +e prezum,, p0n, la dovada contrar,, c, marfa a fo+t predat,
conform de+crierii 3n documentul de tran+port. Dac, nu e9i+t, un document +e con+ider,
c, marfa + a predat 3n "une condiii.
Notificarea pentru pierdere +au avariere nu e+te nece+ar, dec0t dac, +tarea m,rfii,
3n momentul pred,rii c,tre de+tinatar, a f,cut o"iectul unei e9pertize +au in+pecii comune
de c,tre p,ri.
(entru 3nt0rzierea 3n livrare, de+tinatarul tre"uie +, tran+mit, c,r,uului o notificare
+cri+,, 3n termen de 1 de zile con+ecutive 3ncep0nd cu ziua urm,toare pred,rii m,rfii,
altfel nu +e poate +olicita de+p,gu"iri.
Dac, pierederea +au avarierea a fo+t +uportat, de c,r,u +au de c,tre c,r,uul
efectiv, +e va tran+mite o notificare +cri+, 3nc,rc,torului 3n termen de 51 de zile.
5.''.). In+tana competent,
Competena aparine alternativ, la opiunea reclamantului, tri"unalului +u"
juridicia c,ruia +e afl, unul din urm,toarele locuriA
% +ediul p0r0tului +au, 3n lip+, domiciliul +,u o"inuitB
% locul 3nc/eierii contractului, cu condiia ca p0r0tul +, ai", acolo +ediul, o
+ucur+al, +au o agenie prin care + a 3nc/eiat contractulB
% portul de 3nc,rcare +au portul de de+c,rcareB
% alt loc de+emnat 3n ace+t +cop de contractul de tran+port maritim.
% portul +au locul, din +tatul contractant, unde a fo+t +ec/e+trat, nava.
(,rile pot conveni printr o 3nelegere +cri+, ca litigiul +, fie deferit ar"itrajului.
5.''.*. (re+cripia aciunii 3n r,+pundere
$ciunea +e pre+crie 3n termen de ) ani, dac, nu a fo+t introdu+, nici o procedur,
judiciar, judiciar, +au ar"itrar,., iar termenul curge din ziua 3n care c,r,uul a predat
m,rfurile +au o parte a ace+tora ori 3n ultima zi 3n care m,rfurile tre"uiau predate. Kiua
din care 3ncepe pre+cripia nu +e ia 3n calcul.
8ermenul de pre+cripie poate fi prelungit printr o declaraie +cri+, de per+oana
c,reia i a fo+t adre+at, reclamaia, care poate fi prelungit, din nou, prin una +au mai
multe reclamaii.
Dup, e9pirarea termenului de precripie, o aciune poate fi e9ercitat, numai 3n
termenul +ta"ilit de legea +tatului unde + a 3nceput procedura, neput0nd fi mai mic de 51
de zile i, care 3ncepe din ziua 3n care per+oana re+pon+a"il, a rezolvat reclamaia +au a
primit o notificare de introducere a unei aciuni 3mpotriva +a.
Seciunea a I a
Contractul internaional de tran$port fluvial de m%rfuri
.'. Reglementare
Statele riverane Dun,rii au adoptat la Siofo:, la ) +eptem"rie '545, Convenia
privind condiiile generale de tran+port de m,rfuri 3n trafic internaional pe Dun,re, fiind
modificat, i completat, la Convenia de la #iena din * +eptem"rie '55-.
.). Domeniul de aplicare al Conveniei
$cea+ta e+te aplica"il, tran+portului internaional de m,rfuri 3ntre porturile
dun,rene de 3nc,rcare i de+c,rcare Nu include tran+portul de per+oane i nici tran+portul
intern de m,rfuri pe Dun,re.
Nu +unt primite la tran+port.
% m,rfurile care nece+it, e9pedierea o"ligatorie prin pot,B
% armele, cu e9cepia celor +portive i de v0n,toare .a.B
8ran+portul m,rfurilor e9plozive, otr,vitoare, to9ice, inflama"ile, cu autoaprindere
i a ltor m,rfuri periculoa+e, c0t i al animalelor +e efectueaz, numai pe "aza 3nelegerii
3ntre navlo+itor i c,r,u.
Convenia are o natur, contractual,, tran+portul put0ndu +e de+f,ura numai cu
re+pectarea prevederilor ace+teia.
.*. Dnc/eierea contractului
(rin contractul de tran+port fluvial c,r,uul +e o"lig, fa, de navlo+itor +,
tran+porte marfa luat, 3n primire, 3ntre dou, porturi dun,rene, i +, o predea primitorului,
la termnul +ta"ilit, 3n +c/im"ul pl,ii unui navlu.
$ce+ta e+te "ilateral, con+en+ual, comutativ, comercial, internaional i cu titlu
onero+.
Dnc/eierea contractului are loc prin acceptarea de c,tre c,r,u a cererii de tran+port
3ntocmit, de navlo+itor.Cererea +e prezint, 3n +cri+, prin +cri+oare, telegram,, tele9 +au
fa9 cu cel puin & zile 3nainte de data punerii la di+poziie a m,rfii pentru tran+port. C0nd
cererea a fo+t formulat, telefonic, cererea va fi tran+mi+, i 3n +cri+, cu cel puin 5 zile
3nainte de data pred,rii m,rfii.
Dn cazuri e9ecpionale, p,rile +e pot 3nelege ca cererea +, fie trimi+, i 3ntr un
termen mai +curt.
$cceptarea cererii +e confirm, de c,r,u 3n decur+ de trei zile de la primirea ei. Dn
a"+ena confirm,rii cererii +e con+ider, c, cererea a fo+t re+pin+,.
Confirmarea cererii e+te o dovad, a 3nc/eierii contractului, ocazie cu care p,rile
+ta"ile+c navlu.
29peditorul e+te o"ligat, cu cel puin )- de ore 3nainte de 3nceperea 3nc,rc,rii, +,
tran+mit, c,r,uului ordinul de 3nc,rcare i toate documentele nece+are. Dup, 3nc,rcare
e9peditorul 3ntocmete +cri+oarea de tr,+ur,, 3n care va meniona c, tran+portul e+te +upu+
prevderilor Conveniei.
.-. 2fectele contractului
.-.'. !"ligaiile e9peditorului
(rincipalele o"ligaii +untA
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de remitere a documentelor care 3n+oe+c marfaB
% o"ligaia de +uportare a c/eltuielilor de 3nc,rcare i de+c,rcare a naveiB
% o"ligaia de plat, a navlului.
.-.) !"ligaiile c,r,uului
$ce+tea +untA
% o"ligaia de preluare a m,rfiiB
% o"ligaia dea tran+porta marfa la timp 3n portul de de+tinaieB
% o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de a +olicita in+truciuni.
.-.*. !"ligaiile primitorului
!"ligaiile primitorului +untA
% o"ligaia de preluare a m,rfii de la c,r,uB
% o"ligaia de plat, a c/eltuielilor de de+c,rcare i de depozitare a m,rfii 3n
magazia c,r,uului.
. -.-. >odificarea contractului
Contractul de tran+port fluvial poate fi modificat unilateral prin introducerea unor
di+poziii +uplimentare, 3n form, +cri+,, de c,tre e9peditor +au navlo+itor.
Di+poziiile e9peditorului por priviA
% +c/im"area portului de de+c,rcare convenit iniialB
% oprirea tran+portuluiB
% returnarea m,rfii.
Dn termen de )- de ore din momentul primirii aviz,rii, c,r,uul va comunica dac,
are +au nu po+i"ilitatea 3ndeplinirii di+poziiilor primite.
C/eltuielile legate de ace+te operaiuni vor fi +uportate de cel care a dat di+poziie.
.5. R,+punderea c,r,uului
C,r,uul r,+punde pentruA
% pierderea m,rfiiB
% avarierea m,rfiiB
% 3nt0rzierea 3n livrarea m,rfii.
.. 29onerarea de r,+pundere a c,r,uului
R,+punderea c,r,uului, 3n toate formele, +e "azeaz, pe culp,, lip+a ace+teia
tre"uie dovedit, de ace+ta.
C,r,uul nu r,+punde pentru prejudiciile care + au produ+ datorit, urm,toarlor
cauzeA
% fora major, i apariia unor fenomene naturale periculoa+eB
% acinui +au di+poziii ale autorit,iiB
% aciuni de r,z"oi +au alte acte fortuiteB
% aciuni organizate ale muncitorilor i funcionarilorB
% defecte t,inuite ale m,rfiiB
% di+poni"ilitatea natural, a m,rfii de a pierde calit,ile +ale iniiale 3n proce+ul de
tran+port prin o9idare, ruginire +au deformare termic, ori po+i"ilitatea deterior,rii ei
de roz,roare +au in+ecteB
% pierderi naturale 3n limitele normelor aplica"ileB
% deterioararea m,rfii 3n proce+ul de 3nc,rcare +au de+c,rcare cu forele +au
mojloacele e9peditorului +au primitorului.
(rezumia e+te relativ,, paetea inter+at, tre"uie +, dovedea+c, contrariul.
.&. Soluionarea litigiilor
.&.'. . (rocedua preala"il,
(entru orice pretenii, primitorul m,rfii +e adre+eaz,, 3n +cri+, c,r,uului, cu
ane9area a documentelor nece+are, precum i +cri+oarea de tr,+ur,, actul de predare a
m,rfii, factura, calculul pierderilor con+tatate. Dac, pretenile +e refer, la cantitatea
m,rfii livrate, va fi avizat i e9peditorul.
Dn timp de trei luni de la primirea +e+iz,rii, c,r,uul tre"uie +, avizeze 3n +cri+
+olicitantul de+pre +ati+facerea +au re+pingerea preteniilor. Dn cazul 3n care c,r,uul
re+pinge pretenia +au o admite parial ori nu r,+punde 3n termenul indicat, primitorul
m,rfii poate +, 3nainteze reclmia +au pl0ngerea.
.&.). In+tana competent,
Reclamaia +e va +oluiona de c,tre tri"unalul competent, de la locul de aflare al
p0r0tului. Competena material, a tri"unalului +e va +ta"ili dup, legea forului.
(e "aza 3nelegerii dintre c,r,u i primitor, litigiul poate fi +oluionat pe calea
ar"itrajului.
.4. (re+cripia aciunii 3mpotriva c,r,uului
Durata termenului de pre+cripie al aciunii +au reclamaiei rezultat, din 3nelegerea
de tran+port e+te de un an.
(e timpul e9amin,rii preteniei, termenul de pre+cripie +e 3ntrerupe.
Seciunea a II a
Contractul internaional de tran$port aerian de m%rfuri
&.'. Reglementare
(rincipala reglementare e+te cuprin+, 3n Convenia pentru unificarea
anumitor reguli referitoare la tran+portul aerian internaional, 3nc/eiat, la >ontreal,
la )4 mai '555.
$lte reglement,ri 3n materie +untA
% Convenia pentru unificarea anumitor reguli privitoare la +ec/e+trul
a+igur,rilor a+upra aeronavelor, +emnat, la Roma, la )5 mai '5**B
% Convenia pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate
de c,tre aeronave terilor pe p,m0nt, +emnat, la Roma, la )5 mai '5**B
% Convenia privind navigaia civil, internaional,, +emnat, la C/icago, la &
decem"rie '5--.
&.). Domeniul de aplicare al Conveniei de la >ontreal
Sfera de aplicare a Conveniei de la >ontreal cuprinde tran+porturile aeriene, cu
caracter internaional, de per+oane, "agaje, +au m,rfuri efectuate cu o aeronav, i onero+
.
Caraterul internainal al tran+portului aerian +e definete prin +ituarea punctului de
plecare i a punctului de de+tinaie pe teritoriul a dou, +tate mem"re ale Conveniei,
indiferent dac, e9i+t, +au nu o 3ntrerupere a tran+portului +au o tran+"ordare. De
a+emenea, punctul de plecare i cel de de+tinaie +e pot afla pe teritoriul unui +ingur +tat,
3n cazul ,n care e9i+t, o e+cal, +ta"ilit, pe teritoriul unui alt +tat, c/iar dac, ace+ta nu
e+te parte la Convenie..
.ac parte, din domeniul de aplicare, i tran+portul efectuat de tran+portatorii
+ucce+ivi, tran+portul com"inat i tran+portul 3ndeplinit de un tran+portator de fapt. Sunt
e9ceptate tran+porturtile de e9pediii potale.
Convenia limiteaz, voina p,rilor, clauzele coninute 3n contractul de tran+port i
3nelegerile +peciale aplicate 3nainte de producerea daunei, prin care p,rile +e "at de la
regulile Conveniei, +ta"ilinind legea aplica"il, +au regulile referitoare la juri+dicie, +unt
nule i neavenite . 8ran+portatorul poate +, +ta"ilea+c, condiii care nu contravin
Conveniei.
&.*. Dnc/eierea contractului
(rin contractul aerian, c,r,uul +e o"lig, +, tran+porte, cu ajutorul unei aeronave,
marfa predat, de e9peditor i +, o livreze de+tinatarului, 3ntr un anumit termen, la locul
de de+tinaie.
Contractul e+te "ilateral, con+en+ual, comutativ i cu titlu onero+ +au gratuit.
Contractul +e 3nc/eie prin +implu acord de voin, al p,rilor, f,r, a fi nece+ar,
remiterea m,rfii. Scri+oarea de tr,+ur, poate fi ,ntocmit, dup, acceptarea m,rfii +au
c/iar 3n lip+a unui a+emenea ddocument nu afecteaz, e9i+tena +au vala"ilitatea
contractului de tran+port care va fi +upu+ regulilor Conveniei.
(0n, a la pro"a contrar, +cri+oarea de tran+port aerian +au c/itana de primire a
m,rfii con+tituie dovada 3nc/eierii contractului, greutatea, dimen+iunile i am"a:ajul
m,rfii, num,rul de colete, accept,rii m,rfii i a 3ndeplirii condiiilor de tran+port
menionate. .orma +cri+, e+te cerut ad pro#ationem.
&.-. Documentele de tran+port
Dn tran+portul aerian de m,rfuri +e folo+ete ca document +cri+oarea de tran+port
aerian. Dac, +unt utilizate alte mijloace de 3nregi+trare a informaiilor, a +olicit,rilor
e9peditorului, +e poate eli"era o c/itan, a m,rfii.
&.5. 2fectele contractului
&.5.'. !"ligaiile e9peditorului
$ce+tea +untA
% o"ligaia de predare a m,rfiiB
% o"ligaia de furnizare a informaiilor i documentelor nece+are 3ndeplinirii
formalit,ilor cerute de autorit,iB
% o"ligaia de plat, a preului de tran+port.
&.5.). !"ligaiile tran+portatorului
(rincipalele o"ligaii +untA
% o"ligaia dea tran+porta marfa 3n termenul prev,zut 3n contractB
% o"ligaia de 3ndeplinire a formalit,ilor cerute de autorit,iB
% o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de livrare a m,rfii.
&.5.*. !"ligaiile de+tinatarului
$ce+tea +untA
% plata preului de tran+port, 3n cazul 3n care nu e+te ac/itat de e9peditorB
% +uportarea co+turilor aferente tran+portului.
&.. >odificarea contractului
Dreptul e9peditorului de a di+pune de marf, +e concretizeaz, 3n urm,toarele
modific,ri ale condiiilor de tran+portA
% retragerea m,rfii de la aeroportul de plecare +au de de+tinaieB
% +olicitarea ca marfa +, fie predat, la de+tinaie +au pe parcur+ul tranportului unei
alte per+oane dec0t de+tinatarul de+emnat iniialB
% +olicitarea ca marfa +, fie returnat, la aeroportul de plecare.
(rerogativa e9peditorului de a modifica unilateral contractul 3nceteaz, 3n
momentul 3n care de+tinatarul are dreptul de a +olicita livrarea m,rfii la de+tinaie.
8otui, c0nd de+tinatarul refuz, +, primea+c, marfa +au nu poate fi contactat,
e9peditorul 3i reia dreptul de di+poziie.
&.&. R,+punderea tran+portatorului
8ran+portatorul r,+punde pentruA
% daunele +urvenite prin pierdere, di+trugere +au deteriorareB
% pentru 3nt0rziere 3n tran+portul m,rfii.
&.4. 29onerarea de r,+pundere
$cea+ta +e poate realiza datorit, urm,toarelor cauzeA
% unui defect al m,rfii, calit,ii +au viciului ace+teiaB
% am"al,rii necore+punz,toare a m,rfii, efectuat, dec,tre o alt, per+oan, dec0t
tran+portatorul, prepuii +au mandatarii ace+tuiaB
% unei +t,ri de r,z"oi +au conflictB
% unei aciuni a autorit,ii pu"lice realizate 3n leg,tur, cu intrarea +au ieirea +au
tranzitul m,rfii,
% neglijenei +au altei aciuni greite ori omi+iunii per+oanei care reclam,
de+p,gu"irea +au a per+oanei de la care deriv, drepturile ace+teia.
29onerarea de r,+pundere poate fi total, +au parial,.
&.5. R,+punderea prepuilor i mandatarilor tran+portatorului
(repu+ul +au mandatarul +e poate preval de condiiile i limitele de r,+pundere pe
care le poate invoca 3n+ui tran+portatorul, dac, dovedete c, a lucrat 3n "aza atri"uiilor
de +erviciu.
&.'1. R,+punderea tran+portatorilor +ucce+ivi
R,+punderea tran+portatorilor fa, de per+oana prejudiciat, e+te +olidar,.
&.''. R,+punderea tran+portatorului de fapt
$ce+ta r,+punde numai pentru tran+portul pe care 3l efectueaz,.
R,+punderea e+te reciproc,. $ciunile i omi+iunile tran+portatorului de fapt i ale
prepuilor i mandatarilor +,i, care acioneaz, 3n cadrul atri"uiilor lor de +erviciu, +unt
con+iderate a fi i ale tran+portatorului contractual. R,+punderea tran+portatorului de fapt
nu poate dep,i limitele valorice ale de+p,gi"irilor +ta"ilite de Convenie. 8ran+portatorul
de fapt nu e+te inut de nici o renunare la drepturile i la mijloacele de ap,rare
prev,zute de Convenie +au la declaraie +peciale de intere+ 3n livrarea la de+tinaie.
Clauza contractual, prin care + ar tinde la e9onerarea de r,+pundere a
tran+portatorului contractual +au a celui de fapt de r,+pundere ori la +ta"ilirea unei limite
inferioare celei prev,zute de Convenie e+te nul,. Nulitatea unei a+emenea clauze nu
implic, nulitatea 3ntregului contract, care r,m0ne +upu+ prevederilor Conveniei.
&. '). Soluionarea litigiilor
&.').'. Reclamaia preala"il,
Reclamaia +e adre+ez, tran+portatorului 3n leg,tur, cu deteriorarea m,rfii i
3nt0rzierea tran+portului.
Reclamaia +e formuleaz, imediat dup, de+coperirea deterior,rii +au cel mai t0rziu
3ntr un interval de '- zile de la data primirii m,rfii +au 3n termen de )' de zile de la
data la care marfa a fo+t pu+, la di+poziia +a.
&.').). In+tana competent,
$ciunea 3n r,+pundere 3mpotriva tran+portatorului +e introduce, la cerearea
reclamantului, la in+tana de pe teritoriul unuia dintre +tatele p,ri
In+tana competent, poate fi tri"unalul de la domiciliul tran+portatorului +au de la
locul de de+tinaie care, poate fi +ediul principal +au +ediul de afaceri unde a fo+t 3nc/eiat
contractul.
&.'). *. Puri+dicia ar"itral,
(,rile pot +ta"ili ca diferendul referitor la r,+punderea tran+portatorului +,. fie
+oluuionat prin ar"itraj 3n una din juri+diciile tri"unalului care e+te competent potrivit
Conveniei.
&.'). -. Stingerea i pre+cipia dreptului la aciune
Dreptul la aciune +e +tinge dac, reclamaia preala"il, nu a fo+t formulat, 3n
termenele +ta"ilite de Convenie. (artea prejudiciat, e+te dec,zut, din dreptul la aciunea
3n re+pon+a"ilitate, cu e9cepia cazului de fraud, din partea tran+portatorului.
$ciunea 3n repon+a"ilitate poate fi introdu+, 3n termen de ) ani de la data +o+irii
la de+tinaie +au de la data la care aeronava ar fi tre"uit +, +o+ea+c, ori de la data 3ncet,rii
tran+portului. 8emenul de pre+cripie +e determin, de legea aplicat, la in+tana +e+izat,.
Seciunea a III a
Conra"u! inerna$iona! de ran%por #u!i#oda! de #&rfuri
4.'. Noiunea, reglementare
8ran+portul multimodal internaional implic, depla+area m,rfii prin cel puin dou,
moduri de tran+port diferite. Dn temeiul unui contract multimodal, depla+area +e efecueaz,
de la locul prelu,rii p0n, la cel de predare, cu tran+"ordarea m,rfii.
Sediul materiei 3l con+tituie Convenia Naiunilor 7nite cu privire la tran+portul
multimodal internaional de m,rfuri, 3nc/eiat, la @eneva, la )- mai '541.
4.). Domeniul de aplicare al Conveniei
Convenia +e aplic, tuturor contractelor de tran+port multimodal,i are inciden,
dac, locul de predare +au locul de predare a m,rfii de c,tre antreprenorul de tran+port
multimodal e+te +ituat pe teritoriul unui +tat contractant.
!rice clauz, 3n+erat, 3ncontract, prin care +e derog,, direct +au indirect, de la
prevederile a Conveniei e+te lovit, de nulitate. Nulitatea unei a+emenea clauze nu aduce
atingere vala"ilit,ii contractului.
4.*. Dnc/eierea contractului
(rin contractul multimodal, antreprenorul, antreprenorul de tran+port multimodal
+e angajeaz,, 3n +c/im"ul pl,ii tran+portului, +, e9ecute ori +, fac, +, +e e9ecute un
tran+port multimodal internaional.
(,rile contractului +unt e9peditorul i antreprenorul de tran+port multimodal.
Contractul e+te "ilateral, comutativ, cu titlu onero+, comercial, internaional i
real.
Documentul de tran+port multimodal emi+, 3n momentul prelu,rii m,rfii, de c,tre
antreprenor, are valoarea unui contract de tran+port multimodal. Dn+cri+ul e+te cerut ad
pro#ationem i face dovada, p0na la pro"a contrar,, c, marfa a fo+t preluat, de
antreprenor i core+punde cu meniunile din ace+ta.
(rezumia e+te relativ,, dar dac, documentul de tran+port multimodal e+te
negocia"il i a fo+t tran+ferat unui ter de "un, credin,, inclu+iv de+tinatarului, pro"a
contrar, nu va fi admi+,.
4.-. Documentul de tran+port
Documentul poate fi negocia"il +au nenegocia"il
Documentul de tran+port multimodal nrgocia"il +e emite la ordin +au la purt,tor.
$ntreprenorul va preda marfa 3n +c/im"ul remiterii documentului de tran+port
multimodal. Dac, titlul e+te la ordin, tran+miterea +e realizeaz, prin girarea
core+punz,toare a documentului de tran+port mutimodal.
Cel 3n form, negocia"il, o"lig, pe antreprenor de a preda marfa de+tinatarului
de+emnat 3n document. De a+emenea, marfa poate fi predat, i unei alte per+oane,
potrivit in+truciunilor primite, 3n +cri+ de e9peditor.
4.5. 2fectele contractului
4.5.' !"ligaiile e9peditorului
(rincipalele o"ligaii ale e9peditorului +unt urm,toareleA
% o"ligaia de plat, a preuluiB
% o"ligaia de marcare a m,rfurilor periculoa+eB
%o"ligaia de a garanta e9actitatea indicaiilor 3n+erate 3n documentul de tran+port
multimodal.
4.5.). !"ligaiile antreprenorului de tran+port multimodal
$ce+tea +untA
% o"ligaia de a tran+porta marfa la locul de de+tinaieB
% o"ligaia de con+ervare a m,rfiiB
% o"ligaia de predare a m,rfii.
4.5.*. !"ligaiile de+tinatarului
!"ligaiile de+tinatarului +untA
% o"ligaia de preluare a m,rfii de la antrprenorul de tran+port multimodalB
% o"ligaia de preluare a m,rfii de la antreprenorul de tran+port multimodalB
% o"ligaia de plat, a preului de tran+port, c0nd e+te menionat, 3n documentul de
tran+port multimodal.
4.. R,+punderea antreprenorului de tran+port multimodal
#a r,+punde pentruA
% pierderea m,rfii
% avarierea +au daunele +uferite de marf,B
% 3nt0rzierea 3n predare.
4.&. Dnl,turarea limitelor r,+punderii
$cea+ta +e realizeaz, 3n cazul 3n care +e dovedete c, pierederea, avarierea ori
3nt0rzierea la predare rezult, dintr un act +au dintr o omi+iune pe care le a comi+ cu
intenie +au din impruden,, tiind c, ace+tea ar putea rezulta +au c0nd +e 3n+crie 3n
documentul de tran+port informaii ine9acte privind m,rfurile +au omite +, fac, o rezerv,,
cu intenia de a leza un ter, inclu+iv un de+tinatar.
4.4. R,+punderea e9peditorului
$ce+ta e+te inut +, r,+pund, numai dac, +e dovedete c, prejudiciul +uferit de
antreprenorul de tran+port multimodal rezult, din culpa +au neglijena +a. Dn aceleai
condiii vor r,+punde prepuii, mandatarii e9peditorului, ce acioneaz, 3n e9erciiul
funciilor lor.
4.5. Soluionarea litigiilor
4.5.'. $vizul de pierdere, avariere +au 3nt0rziere 3n livrare
Dn ace+te cazuri, notificarea reprezint, o procedur, preala"il,, iar 3n unele cazuri,
acea+ta in+tituie i e9ercitarea aciunii 3n de+p,gu"ire.
$vizarea antreprenorului tre"uie f,cut, 3n +cri+, cel mai t0rziu 3n prima zi
lucr,toare care urmeaz, remiterii m,rfii.
Dac, pierderea +au avarierea e+te aparent,, avizul va fi adre+at 3n termen de zile
con+ecutive remiterii.
C0nd prejudiciul rezult, din 3nt0rzierea 3n predare, avizul va fi dat antreprenorului
3n termen de 1 de zile con+ecutive remiterii m,rfii. Dn lip+a avizului, nici reparaie nu
e+te datorat,, de+tinatarul neput0nd introduce o aciune 3n de+p,gu"ire.
De a+emenea, avizul va fi dat 3n termen de 51 de zile con+ecutive care urmeaz,
pierderii +au avarierii pred,rii m,rfii.
4.5.). In+tana competent,
Dn litigiile referitoare la tran+portul multimodal, reclamantul, la alegerea +a, are
po+i"ilitatea +, intenteze aciunea la un tri"unal 3n circunm+cripia c,ruia +e g,+ete unul
din locurile urm,toareA
% +ediul principal al p0r0tului, reedina +a o"inuit,B
% locul 3nc/eierii contractului, cu condiia ca p0r0tul +, ai", 3n ace+t loc +ediu, o
+ucur+al, +au o agenie prin intermediul c,reia a fo+t 3nc/eiat contractulB
% locul prelu,rii m,rfurilor pentru tran+portul multimodal +au locul pred,rii lorB
% orice alt loc indicat 3n ace+t +cop de documentul de tran+port multimodal.
4.5.* Puri+dicaia ar"itarl,
?a alegerea reclamantului, procedura de ar"itraj e+te angajat,, 3n unul din locurile
prev,zute din Convenie
4.5.-.(re+cripia aciunii 3n r,+pundere
!rice aciune +e pre+crie 3n termen de ) ani, i +e calculeaz, din ziua urm3,toare
celei 3n care antreprenorul a predat marfa ori o parte in marfa +au din ziua 3ncare marfa
tre"uia predat,.
Cu caracter derogatoriu +e admite i un termen de luni 3n cazul 3n care nu a fo+t
adre+at, o notificare 3n +cri+, menin0nd natura reclamaiei i principalele capete de
cerere, i +e calculeaz, de la data la care marfa a fo+t predat, +au de la care ar fi tre"uit
predat, de+tinatarului.
8ermenul de pre+cripie poate fi prelungit printr o declaraie +cri+, trimi+,
autorului reclamaiei, put0nd fi prelugit la fiecare reclamaie.
$ciunea 3n regre+ poate fi promovat, i dup, e9pirarea termenului de pre+cripie,
dac, e+te intentat, 3n termenul +ta"ilit de legea +tatului unde urm,rirea va fi angajat,, 3n+,
nu poate fi mai mic de 51 de zile, de la data la care per+oana care promoveaz, aciunea 3n
regre+ a rezolvat reclamaia +au a primit comunicarea citaiei.

Capitolul 0
Con$ideraii generale a$upra titlurilor de valoare
Seciunea I
Noiune, caracteri$tici, cla$ificare
'.'. Noiune, reglementare
8itlurile de valoare +unt documente negocia"ile care permit titularilor +, i
e9ercite, la +caden,, drepturile literale i autonome menionate 3n cuprin+ul lor.
Dn literatura de +pecialitate, +e folo+ec pentru de+emnarea ace+tor documente
denumirile generice de titluri de credit, titluri negocia"ile +unt titluri de valoare.
Dn materia titlurilor de valoare la @eneva, 3n anii '5*1 i '5*' au fo+t adoptate
urm,toarele conveniiA
% Convenia din & iunie '5*1 cuprinz0nd legea uniform, a+upra cam"iei i
"iletului la ordinB
% Convenia din & iunie '5*1 privind reglementarea unor conflicte de legi 3n
materie de cam"ie i "ilet la ordinB
% Convenia din & iunie '5*1 relativ, la dreptul de tim"ru 3n materie de cam"ie i
"ilet la ordinB
Convenia din '5 martie '5*' cuprinz0nd legea uniform, a+upra ceculuiB
% Convenia din '5 martie '5*'privind reglementarea unor conflicte de legi 3n
materia cecului.
% Convenia Naiunilor 7nite din '' decem"rie '544 privind cam"iile
internaionale i "iletele la ordin internaionale.
'.). Caracteri+tici
$ce+ta +e carcaterizeaz, prinA formali+m, literalitate i autonomie.
.ormali+mul pre+upune c, titlul e+te un 3n+ri+ +au doccument 3ntr o form,
predeterminat,. Dn+cri+ul are rolul de a con+titui dreptul. #ala"ilitatea 3n+cri+ului
pre+upune re+pectarea riguroa+, a condiiilor legale de form,.
?iteralitatea vizeaz, 3ntinderea dreptului i o"ligaiei corelative, care e+te
determinat, e9clu+iv prin meniunile con+emnate 3n +cri+.
Dreptul +e poate realiza numai 3n condiiile indicate 3n 3+ri+.
$utonomia, pre+upune c, o"ligaia rezultat, din titlu e+te independent, de raportul
fundamental din care decurge.
Dn +ituaia tran+miterii titlului, fiecare po+e+or legitim do"0ndete un drept propriu
i autonom. $ce+ta e+te determinat numai de relaia dintre po+e+or i titlu.
'.*. Cla+ificarea titlurilor de valoare
8itlurile de valoare +e pot grupa 3n mai multe categorii .
$. Dup, natura pre+taiei +au coninutul lor ace+tea +unt de - feluriA
% titluri propriu% zi+e E cam"ia, "iletul la ordin, cecul, titlurile emi+e de +tat,
o"ligaiunile emi+e de +ociet,ile comercialeFB
% titluri reprezentative E cono+amentul, recipi+a de depozit, ;arantulFB
% titluri de participaie E aciunile i o"ligaiunile emi+e de +ociet,ile comercialeB
% titluri improprii, care cuprind documentele de legitimare i tilurile aparente.
Documentele de legitimare +unt "iletele de tren, metrou, auto"uz, +au tramvai,
"iletele de intrare la teatru, "iletele de loterie etc. Din categoria titlurilor aparente
ce mai important, e+te factura, care confirm, e9pedierea m,rfii.
= .Dup, modul de circulaie, ace+tea pot fiA
% titluri nominativeB
% titluri la ordinB
% tititluri la purt,tor.
C. Dup, cauza titlului ele pot fiA
% titluri cauzaleB
% tiluri a"+tracte.
'.-. Rolul titlurilor de valoare
8itlurile de valoare au urm,toarele roluriA
% in+trument de creditB
% in+trument de plat,.
Ca in+trument de credit ace+tea are rolul de a am0na pltata la o dat,
ulterioar,. (rin tran+miterea 3n+cri+ului ,n plin, proprietate +au 3n gaj, titularul va
3nca+a i do"0nda +ta"ilit,.
(o+e+orul titlului poate di+pune de +uma 3n+cri+, 3n document i p0n, la
+caden,. (rin tran+miterea 3n+cri+ului 3n plin, proprietate +au 3n gaj, titularul va
"eneficia de credit. (rin intermediul ace+tor operaiuni, titlurile contri"uie la
mo"ilizarea creditelor.
.uncia de in+trument de plat, a titlurilor +e realizeaz, prin predarea
documentului. =eneficiarul titlului poate o"ine +uma de "ani menionat, prin
tran+miterea 3n+cri+ului unei alte per+oane.
Seciunea a II a
Cambia
).'. Noiune, tr,+,turi, efecte
Cam"ia e+te 3n+cri+ul care cuprinde ordinul dat de o per+oan,, tr,g,tor, unei
alte per+oane, tra+, de a pl,ti unui "eneficiar, la +cadena i locul +ta"ilit, o +um, de
"ani.
(entru de+emnarea cam"iei +e folo+e+c i termenii de trat, +au poli,.
Cam"ia implic, participarea urm,toarelor per+oaneA
% tr,g,torul , creditorul +au e9portatorul, care emite titlulB
% tra+ul, de"itorul +au importatorul, c,ruia 3i e+te adre+at ordinul +au
mandatul de a pl,ti o +um, de "ani determinat,B
% "eneficiarul +au per+oana ter,, c,tre care ori la ordinul c,ruia +e face
plata.
(e l0ng, caracterele comune, cam"ia +e individualizeaz, i prin urm,toarele
tr,+,turi +pecificeA
% formali+m, 3ntruc0t titlul +e e9prim, 3n cuprin+ul unui 3n+cri+B
% e+te un titlu complet, 3ntruc0t nu poate fi 3ntregit cu alte documenteB
% e+te un titlu la ordin, care +e tran+mite de c,tre po+e+or prin girB
% o"iectul cam"iei con+t, 3ntr o +um, de "aniB
% creaz, o"ligaii a"+tracte, autonome i necondiionateB
% o"ligaii cam"iali r,+pund +olidarB
% e+te un titlu e9ecutor pentru capital i acce+orii, care includ do"0nzile i
c/eltuielile prev,zute de lege.
).). Natura juridic,
Cam"ia reprezint, un act juridic comple9 av0nd un du"lu izvorA actul
voliional al tr,g,torului i puterea legii .
).*. 2miterea cam"iei
(entru emiterea cam"iei e+te nece+ar, e9i+tena unui document +au act +cri+,
care poate fi +u" +emn,tur, privat, +au un act autentic.
Dn+cri+ul +e redacteaz, 3n lim"a alea+, de p,ri, put0ndu +e utiliza orice mijloace
olografe.
).*.'. >eniunile o"ligatorii
$ce+tea +untA
% denumirea de cam"ieB
% mandatul necondiionat de plat, a unei +ume determinateB
% numele tra+uluiB
% indicarea +cadeneiB
% locul de plat,B
% numele "eneficiaruluiB
% data i locul emiteriiB
% +emn,tura tr,g,torului.
?ip+a ace+tor meniuni, cu unele e9cepii e9pre+ determinate.
+e +ancioneaz, cu nulitatea cam"iei.
).*.). >eniunile faclutative
(rincipalele clauze facultative +untA
% clauze e9plicativeB
% clauze complementareB
% clauze +uplimentareB
% clauze derogatoriiB
% clauze interzi+e.
).-. $cceptarea cam"iei
$cea+ta reprezint, o garanie +uplimentar, prin care tra+ul devine de"itor
cam"ial principal. 8ra+ul devine parte 3n raportul cam"ial numai 3n urma accept,rii
ordinului de plat,.
). .-.'. (rezentarea cam"iei +pre acceptare
Q Cam"ia +e prezint, la aceptare de c,tre po+e+or +au c/iar un+implu dein,tor a
titlului. $cceptarea poate fi cerut, p0n, la ajungerea cam"iei la +caden,.
Regula prezent,rii cam"iei implic, dou, +ituaii di+tincteA
% o"ligativitatea prezent,rri cam"iei la acceptareB
% interzicerea prezent,rii.
).-.). Condiiile accept,rii
(entru a produce efecte cam"iale, acceptarea tre"uie +, 3ndeplinea+c, unele
condiii de form, i coninut.
$cceptarea +e menioneaz, pe titlu de c,tre tra+.
Dn cazul 3n care cam"ia e+te pl,ti"il, la un anumit termen de la vedere ori c0nd +
a fi9at printr o clauz, +pecial, un termen pentru prezentare, meniunea acccept,rii
tre"uie +, fie datat,. $cceptarea nedatat, +e +ancioneaz, cu pierderea aciunilor de
regre+. (entru con+ervarea dreptului la aciune 3mpotriva giranilor i tr,g,torului,
po+e+orul poate +olicita ca lip+a datei +, fie con+tatat, printr un prote+t adre+at 3n
termen util
Cam"ia +e accept, pu i +implu, 3n condiiile indicate de emitent.
$cceptarea parial,, ca e9cepie, +e admite atunci c0nd 3i a+um, o o"ligaie cert,.
).-.*. 2fectele accept,rii
Dn urma accept,rii, tra+ul devine de"itor cam"ial, fiind o"ligat direct principal i
+olidar.
!"ligaia acceptantului e+te literar, autonom, i a"+tract,.
Spre deo+e"ire de tra+, ceilali +emntari cam"iali 3i a+um, o"ligaia de a face +, +e
pl,tea+c,. 8r,g,torii, giranii i avalitii +unt de"itori de regre+. 2i pot fi urm,riii de
po+e+orul cam"iei numai 3n caz de refuz al acceptantului de a pl,ti.
).-.-. Revocarea accept,rii
Revocarea poate fi e9ercitat, at0ta timp c0nt titlul +e afl, 3n po+e+ia tra+ului
$cea+ta +e face prin tergerea accept,rii 3n+cri+, 3n cam"ie.
).-.5. Refuzul de acceptare
Declaraia de refuz tre"uie con+tatat, printr un prote+t de neacceptare, ,n
termenele fi9ate pentru prezentarea la acceptare.
).5. 8ran+miterea cam"iei
).5.' @irul
@irul +au ando+area reprezint, operaiunea +pecific, prin care +e realizeaz,
circulaia juridic, a cam"iei. $ce+tea +e realizeaz, printr o declaraie +cri+, i
tradiiunea titului.
@irul poate fi dat 3n "eneficiul tra+ului, acceptant +au nu, tr,g,torului +au al oricui
alt o"ligat cam"ial. $ce+te per+oane pot +, gireze din nou cam"ia.
).5.). Condiii de vala"ilitate
@irul +e menioneaz, pe titlu, de o"icei pe ver+o ul cam"iei. Dac, intervin mai
multe giruri, ele +e pot 3n+crie i pe o prelungire, o foaie ataat,, numit, adao+ +au allonge
Relizarea girului implic, i predarea cam"iei.
).5.*. 2fectele girului
$ce+tea +untA
% efectul tran+lativ al giruluiB
% efectul de legitimare a girului.
).5.-. .ormele girului
(rimn pri+ma intere+elor urm,rite de p,ri, girurile prezint, mai multe forme. 2le
+unt configurate de forma operaiunii +au de efectle pe care le produc.
Dn funcie de forma +au indicarea "eneficiarului, girul poate fiA
% plinB
% 3n al"B
% la purt,tor.
$v0nd 3n vedere efectele care +e produc, poate fiA
%girul propriuB
% girul impropriu. $ce+ta produce alte efecte dec0t cele +pecifice +au numai o
parte din ele. Dn acea+t, categorie +e includA
% girul pentru procur,B
% girul 3n garanieB
% girul de 3ntoarcereB
% girul dup, prote+tB
% girul fiduciarB
% girul +imulat.
).. Scontarea
2+te operaiunea prin care "eneficiarul tran+mite cam"ia c,tre o "anc, comercial,,
pentru a o"ine +uma indicat, 3n titlu, 3nainte de ajungerea la +caden,.
=anca pl,tete valoarea cam"iei, mai puin ta9a +contului, percep0nd i un
comi+ion.
).&. Re+contarea
2+te operaiunea prin care o "anc, comercial, +conteaz, cam"ia la "anca central,
de emi+iune.
8a9a de re+cont +au ta9a oficial, a +contului +e reine de "anca central,.
).4. @arantarea cam"iei
).4.'. @irul
$cceptarea i plata cam"iei +e garantez, prin gir i aval.
8ran+miterea cam"iei prin gir con+tituie 3n +arcina girantului o"ligaia de a garanta
acceptarea i plata cam"iei. @irantul e+te un o"ligat cam"ial +olidar, care, 3n cazul
reuzului de acceptare +au plat, a tra+ului, va tre"ui +, ac/ite tra+ului +uma indicat, 3n
titlu.
).4.). $valul
$ce+ta e+te o o"ligaie cam"ial, prin care +e garanteaz, plata titlului. @arania
poate fi pentru 3ntreaga +um, +au numai pentru o parte din ea.
@arania +pecific, dreptului cam"ial e+te avalul.
(rin ace+ta o per+oan, 3i a+um, o"ligaia de a pl,ti la +caden, +uma din cam"ie,
3n +olidar cu de"itorul garantat.
Cam"ia poate fi garantat, de unul +au mai muli avaliti. ?a r0ndul lor, ei pot
avaliza acelai de"itor +au mai muli de"itori cam"iali, precum i un avali+t.
).4.*. Condiii de vla"ilitate
$valul +e poate con+titui de orice per+oan,, +emnatar cam"ial +au ter. @aranai
tre"uie dat p0n, la +caden, +au cel mult p0n, la dre+area prote+tului de neplat, ori
e9pirarea termenului pentru prote+t.
$valul +e 3n+crie pe cam"ie +au pe allonge, cu meniunea ,, #un pentru avalH +au
alt, formul, ec/ivalent, urmat, de +emn,tura avali+tului.
.ormula avalului tre"uie +, indice numele avalizatului, a+tfel +e prezum, c, a fo+t
dat 3n favoarea tr,g,torului.
).4.-. 2fectle avalului
$vali+tul are o"ligaia de a pl,ti cam"ia pentru per+oana care a garantat
2l e+te un o"ligat +olidar.
$vali+tul unui tra+ devine o"ligat direct.
$vali+tul unui girant va r,+punde fa, de po+e+orul cam"iei i giratarul care
urmeaz, 3n +ucce+iunea girurilor.
$vali+tul care a pl,tit cam"ia do"0ndete drepturile ce rezult, din titlu 3mpotriva
garantului i celor inui fa, de ace+ta din urm,.
).5. (lata cam"iei
(lata cam"ie +e poate faceA
% la +caden,
% anticipatB
% parial,B
% 3n moned, +tr,in,.
).'1 Dovada pl,ii
(er+oana care pl,tete e+te 3ndrituit, +, +olicite predarea cam"iei. Remiterea +e
face cu meniunea de ac/itare 3n+cri+, pe titlu de c,tre po+e+or.
Dn cazul pl,ii pariale, pl,titorul va cere numai 3n+crierea unei meniuni de plat,
parial, pe cam"ie i eli"erarea unei c/itane.
).''. Con+emnarea +umei
(entru protejarea intere+elor o"ligaiilor cam"iali, orice de"itor are po+i"ilitatea de
a da +uma menionat, 3n depozit unei autorit,i competente, c/eltuiala f,c0ndu +e pe
ri+cul po+e+orului.
).'). Intervenia cam"ial,
).'). '. Noiune
Dn cazul 3n care tra+ul refuz, acceptarea +az plata cam"iei, e9ercitarea aciunii
cam"iale poate fi evitat, prin intervenia unei alte per+oane. In+tituia intervenei a+igur,,
,n condiii +pecifice, acceptarea +au plata cam"iei 3n favoarea oric,reia dintre o"ligaii
cam"iali.
Intervenia poate fi provocat, +au +olicitat, i voluntar,.
(rin intervenia provocat,, tr,g,torul, girantul +au avali+tul de+emneaz, un indicat
la nevoie, numit i recomandatr.
Intervenia voluntar, +e produce din iniiativa unei per+oane, care e+te un
intervenient pentru onoare.
).').). $cceptarea prin intervenie
$cceptarea prin intervenie +e poate face c0nd po+e+orul cam"iei +upu+, accept,rii
e+te 3ndrept,it +, promoveze aciunea 3nainte de +caden, i +e menioneaz, pe cam"ie de
c,tre intervenient.
.ormula alea+, tre"uie +, arate pentru cine e+te dat,, altefel +e con+ider, dat,
pentru tr,g,tor.
).'*. (lata prin intervenie
$cea+ta +e face c0nd po+e+orul cam"iei e+te 3ndrept,it +, promoveze aciunea la
+caden, +au 3nainte de acea+t, dat,.
(lata tre"uie +, cuprind, 3ntreaga +um, pe care o are de pl,tit cel 3n locul c,ruia +
a f,cut intervenia
(lata tre"uie con+tatat, printr o confirmare dat, pe cam"ie, indic0ndu +e
per+oana pentru care +e face plata, 3ncaz contrar +e prezum, c, a fo+t efectuat, pentru
tr,g,tor.
).'-. Refuzul de plat,
).'-.' (reciz,ri introductive
Dn cazul 3n care tra+ul refuz, plata cam"iei, po+e+orul 3i poate valorifica drepturile
rezult0nd din titlu prin intermediul modalit,ilor de con+tr0ngere.
(o+e+orul cam"iei poate recurge la mijloace +pecifice cam"iale, dar i
e9tracam"iale de drept comun.
>ijloacele +pecifice cam"iale +unt proceduri rapide i eficiente care a+igur,
realizarea creanei cam"iale, i con+tau 3n aciuni cam"iale i punerea 3n e9ecutare a
titlului.
$ciunile cam"iale pot fi directe +au de regre+, core+punz3tor poziiei o"ligailor
cam"iali
>ijloacele e9tracam"iale +unt aciuni reglementate de dreptul comun E aciunea
cauzal,, aciunea de 3m"og,ire f,r, ju+t, cauz, F.
).'-.). Regre+ul
!"ligaia de plat, a cam"iei, 3n caz de refuz al tra+ului, revine 3n +u"+idiar
de"itorilor de regre+. 8oi cei care au tra+, girat +au avalizat o cam"ie +unt r,+punz,tori
+olidar pentru plata titlului.
Regre+ul +epoate e9ercita la +caden, +au c/iar 3nainte de +caden,. (o+e+orul
cam"iei poate aciona 3mpotriva tuturor ace+tor per+oane, individual +au colectiv, f,r, a fi
inut +, re+pecte ordinea 3n care + a o"ligat.
Regre+ul +e poate e9ercita la +caden, +au c/iar 3nainte de +caden,
$ciunea de regre+ +e e9ercit, la +caden,, dac, tra+ul refuz, plata cam"iei, 3n tot
+au 3n parte.
$ciunea +e e9ercit, 3nainte de +caden,, c0nd intervin anumite 3mprejur,ri,
e9i+t0nd ri+cul ca plata cam"iei +, nu poat, fi realizat,.
).'-.*. (rote+tul
$ce+ta e+te un act autentic prin care +e con+tat, refuzul de acceptare +au de plat, a
cam"iei.
Dre+area prote+tului reprezint, o cerin, e+enial, pentru con+ervarea aciunii de
regre+, fiind e9ercitat de e9ecutorul judec,tore+c +au de notarul pu"li.
Redactarea prote+tului +e poate face pe cam"ie, pe un duplicat +au copie a
cam"iei, pe un adao+. $ce+ta mai poate fi 3ntocmit pe un act +eparat, cu condiia
efectu,rii meniunii de dre+are pe cam"ie.
(rincipalele forme de prote+t +untA
% prote+tul de neacceptareB
% prote+tul de neplat,.
S"uirea de proe%. De"itorii de regre+ pot +, renune la dre+area prote+tului.
(rin clauza ,, fr c.eltuieliH, O fr protestH +au alt, formul, ec/ivalent,, 3n+cri+, pe
cam"ie i +emnat,, po+e+orul va fi di+pen+at de o"ligaia de dre+are a prote+tului.
Dre+area prote+tului nu e+ate nece+ar nici 3n cazul 3n care de"itorul a fo+t declarat
3n +tare de faliment.
De"!ara$ia de refu, de a""epare. Dnlocuirea prote+tului cu declaraia de refuz
e+te po+i"il, dac, +unt 3ndeplinite anumite cerineA
% tr,g,torul +, nu fi impu+, printr o clauz, 3n+cri+, 3n titlu, dre+area prote+tuluiB
% po+e+orul cam"iei +, fie de acord cu folo+irea ace+tei po+i"ilit,i.
(entru evitarea eventualelor 3nelegeri frauduloa+e, declaraia de refuz tre"uie +,
o"in, dat, cert,, 3n termenul fi9at pentru dre+area prote+tului.
).'-.-. 29ecutarea cam"ial,
(o+i"ilitatea de a cere e9ecutarea cam"ial, revine po+e+orului cam"iei, precum i
de"itorilor de regre+ care nu au pl,tit +uma 3n+cri+, 3n titlu. (rocedura de e9ecutare +e
e9ercit, 3mpotriva de"itorilor cam"iali.
Dn+cri+ul cam"ial +e inve+tit, cu e9ecorie de c,tre judec,torie.
Dn termen de 5 zile de la primirea notific,rii, de"itorul poate face opoziie la
e9ecutare, la judec,toria care a inve+tit cam"ia.
).'-.5. 29cepiile cam"iale
Dmpotriva preteniilor creditorilor, de"itorul nu poate opune dec0t anumite e9cepii,
care +e refer, la urm,toarele pro"lemeA
% nulitatea titluluiB
% incapacitatea unui +emnatar cam"ialB
% fal+ificarea +emn,turiiB
% lip+a de reprezentareB
% dec,derea din aciunea de regre+B
% alterarea te9tului cam"iei.
).'-.. (re+cripia cam"ial,
8oate aciunile decurc0nd din cam"ie 3mpotriva acceptantului i avalitilor +,i +e
pre+criu 3n termen de trei ani. ?a aciunile directe, termenul de pre+cripie cuege de la
data +cadenei, creana devenind e9igi"il,
(entru cam"ia tra+, cu +cadena la un anumit teremn de la vedere,pre+criia 3ncepe
+, curg, de la data acacept,rii +au vizei cam"iei ori a prote+tului de nedatare.
$ciunile po+e+orului 3mpotriva giranilor, tr,g,torilor i avalitilor +e pre+criu 3n
termen de un an.
$ciunile giranilor e9ercitate de unii 3mpotriva celorlali i a tr,g,torului +e
pre+criu 3n termen de a+e luni.
$ciunea de 3m"og,ire f,r, ju+t, cauz, +e pre+crie 3n termen de un an.
$ciunea cauzal, +e pre+crie 3n termenul prev,zut de dreptul comun, dup, natura
civil, +au comercial, a raportului fundamental. 8ermenul general e+te de trei ani, care
curge de la naterea dreptului la aciune.
Dntreruperea pre+cripiei nu are efect dec0t fa, de cel 3mpotriva c,ruia + a f,cut
actul 3ntruptiv.
).'-. &. .ormele cam"iei
(rin pri+ma coninutului i a modului de circulaie, principalele forme di+tincte
+untA
% cam"ia domiciliat,B
% cam"ia 3n al"B
% contracam"ia
).'-.4 Cam"ia multiplicat,
(o+e+orul 3n+cri+ului cam"ial are po+i"ilitatea de a +olicita eli"erarea de duplicate
ori +, fac, una +au mai multe copii. Copiile pot fi girate +au avalizate.
).'-.5. $mortizarea
(o+e+orul titlului poate 3ntiina pe tra+ de pierderea, +u+tragerea +au di+trugerea
cam"iei. 2l va +olicita anularea titlului printr o cerere adre+at, preedintelui
judec,toriei locului 3n care cam"ia e+te pl,ti"il,.
Dup, e9amninarea cererii, in+tana va pronuna o ordonan, de amortizare, prin
care cam"ia +e declar, nul, i po+e+orul legitim e+te autorizat +, e9ercite drepturile.
!rdonana de anulare +au /ot,r0rea definitiv, +tinge orice drept decutc0nd din
cam"ia anulat,. (o+e+orul cam"iei anultae are totui la di+poziie o aciune de drept
comun 3n daune 3mpotriva celui care a o"inut anularea.
Sumele rezultate din cam"iile anulate +unt produc,toare de do"0mzi. Curgerea
do"0nzilor e+te 3mpiedicat, dac, +uma a fo+t con+emnat, de de"itor.
Capitolul 0I
1iletul la ordin i cecul
Seciunea I
1iletul la ordin
'.'.Noiune, particularit,i
=iletul la ordin e+te un 3n+cri+ prin care o per+oan,, emitent, +e o"lig, +, pl,tea+c,
la +caden, o +um, de "ani unei per+oane, "eneficiar, +au la ordinul ace+tuia.
Dn "iletul la ordin intervin urm,toarele per+oaneA
% emitentul, +u"+criitorul +au importatorul, care emite 3n+cri+ul, o"lig0ndu +e +,
efectueze o plat,B
% "eneficiarul, creditorul +au e9portatorul, c,tre care ori la ordinul c,ruia urmeaz,
+, +e fac, plata.
=iletul la ordin are o +tructur, a+em,n,toare cam"iei. Dn m,+ura 3n care nu +unt
compati"ile, di+poziiile referitoare la cam"ie +e aplic, i "iletului la ordin.
Spre de+o+e"ire de cam"ie, "iletul la ordin implic, raporturi juridice numai 3ntre
dou, per+oane. =iletul la ordin apare ca o recunoatere de datorie c,tre de"itor.
=iletul la ordin cuprinde meniuni o"ligatorii, iar lip+a vreunei meniuni, duce la
pierderea valorii ace+tuia.
Dac, nu +e indic, +cadena, +e con+idere, pl,ti"il la vedere, locul de plat, va fi
locul emiterii, 3n cazul c, nu e9i+t, vreo meniune 3n ace+t +en+.
'.). 8ran+miterea, garantarea i plata "iletului la ordin
$ce+ta +e tran+mite prin gir i poate fi garantat prin aval. Dac, avalul nu indic,
pentru cine a fo+t dat, +e con+ider, acordat emitentului.
(lata "iletului la ordin +e face de c,tre emitent, fiind pl,ti"il la un anumit termen
de la vedere. Dn ace+t +en+, va tre"ui prezentat pentru viz, emitentului, 3n termen de un
an de la data emiterii. Refuzul emitentului de a pune viza datat, +e con+tat, printr un
prote+t, care +ervete ca punct de plecare pentru termenul de la vedere.
Neplata la +caden, implic, 3ntocmirea unui prote+t i e9ercitatrea aciunilor
cam"iale de c,tre po+e+orul "iletului la ordin, cu re+pectarea termenelor de pre+cripie.
=iletul la ordin are valoare de titlu e9ecutor, put0nd a fi inve+tit cu formula e9ecutorie.
Seciunea a II a
Cecul
).'. Noiune, particularit,i
Cecul e+te un 3n+cri+ prin care o per+oan,, tr,g,tor, d, ordin unei ",nci, tra+, de a
pl,ti o +um, de "ani unei alte per+oane "eneficiar.
Cecul con+tituie at0t in+trument de plat, c0t i de credit.
?a raporturile juridice +ta"ilite de cec particip, urm,toarele trei per+oaneA
% tr,g,torul +au emitentul titlului, care di+pune efectuarea pl,iiB
% tra+ul +au "anca, ce primete ordinul de a pl,ti o +um, de "ani determinat,B
% "eneficiarul, purt,torul titlului +au tera per+aon,, care 3nca+eaz, la +caden,
+uma indicat,.
).). 2miterea cecului
Cecul +e trage a+upraunei ",nci, care deine fonduri la di+poziia tr,g,torului.
.ondul ",ne+c pentru efectuarea pl,ii e+te denumit provizion, acoperire +au di+poni"il.
(roviziunea are la "az, un depozit "ancar al tr,g,torului +au o de+c/idere de credit 3n
favoarea clientului.
Di+poni"ilul tre"uie +, fie preala"il emiterii titlului i de o valoare
core+punz,toare ceului. Suma ce con+tituie proviziunea e+te nece+ar a fi lic/id,, cert, i
e9igi"il,, f,r, nici un impediment juridic +au faptic 3n efectuarea pl,ii.
Cecul +e emite de tr,g,tor 3n temeiul unei convenii 3nc/eiate 3ntre client i "anc,.
$utorizarea clientului prin cec aupra unei proviziuni poate fi e9pre+, +au tacit,.
Convenia +e e9prim, +u" forma unei clauze a contractului privind +erviciul de ca+,
pentru client +au a unui credit 3n numerar acordat de "anc,.
).*. >eniunile o"ligatorii
$ce+tea +untA
% denumirea de cecB
% mandatul necondiionat de a pl,ti o +um, determinat,B
% numele ",ncii care tre"uie +, pl,tea+c,B
% indicarea locului unde tre"uie +, fac, plataB
% precizarea datei i a locului de emitere a cam"ieiB
% +emn,tura tr,g,torului.
8itlul 3n care lip+ete o meniune e+enial,, nu +e +ocotete ca fiind cec.
7n a+emenea 3n+cri+ are valoarea unei +imple o"ligaii, put0nd fi folo+it ca mijloc
de pro",.
).-. 8ran+miterea cecului
>odalitatea de tran+fer e+te diferit,, dup, cum cecul e+te la ordin, la purt,tor +au
nominativ.
Cecul +tipulat ca pl,ti"il unei per+oane, cu +au f,r, clauza e9pre+, O la ordin, +e
tran+mite prin girA Dn a"+ena unei clauze, cecul e+te tran+fera"il prin gir, dac, tr,g,rorul
indic, numele "eneficiarului. @irul tre"uie +, fie pur i +implu.
Cecul +tipulat ca pl,ti"il la purt,tor +e tran+mite prin +impla tradiie a titlului
Cecul +tipulat ca pl,ti"il unei anumite per+oane, cu clauza ,, nu la ordinH ori alt,
e9pre+ie ec/ivalent,, +e tran+mite numai 3n forma i cu efectele unei ce+iuni o"inuite.
Raporturile dintre cedent i ce+ionar vor fi +upu+e regulilor dreptului comun.
).5. $valul cecului
(lata unui cec poate fi garantat, printr un aval. @arania +e poate da pentru
3ntreaga +um, +au numai pentru o parte din acea+ta.
$valul +e d, pe cec +au pe alonj,.
$vali+tul care pl,tete cecul do"0ndete toate drepturile rezult0nd dincec,
3mpotriva avalizatului i a celor inui fa, de per+oana garantat,.
).. (lata cecului
Cecul fiind un in+trument de plat, imediat,, titlul nu e+te +upu+ accept,rii.
R,+punderea pentru plata ceului revine tr,g,torului i nu tra+ului.
Ceul e+te pl,ti"il la vedere, adic, prin prezentarea titlului
Cecul emi+ i pl,ti"il 3n aceeai ar, +e prezint, la plat, 3n termen de de 4 zile.
Cel emi+ i pl,ti"il 3n alta +e prezint, la plat, 3n termen de )1 de zile +au de &1 de
zile, dup, cum locul de emitere i de plat, +unt +ituate 3n aceeai ar, +au 3n alt, parte a
lumii.
Dn +ituaia 3n care tra+ul nu pl,tete cecul prezentat 3n termenul util, po+e+orul
titlului nu are la di+poziie o aciune direct,. 2l poate e9ercita toate doar aciunile
3mpotriva giranilor, tr,g,torului i a celorlali o"ligai.
(entru e9ercitarea aciunilor +ale, po+e+orul tre"uie +, 3ntocme+c, prote+tul i +,
avizeze de neplat, pe girantul +,u pe tr,g,tor.
Cecul are valoare de titlu e9ecutoriu pentru capital i acce+orii.
).&. (re+cripia i amortizarea
$ciunile 3n regre+ ale po+e+orului cecului 3mpotriva giranilor, tr,g,torului i
celorlali o"ligai +e pre+criu 3n luni. $ce+t termen curge de la data e9pir,rii termenului
de prezentare a cecului.
$ciunile 3n regre+ a diverilor o"ligai la plata cecului, unii 3mpotriva celorlai, +e
pre+criu 3n termen de luni, +ocotit din ziua 3n care o"ligatul a pl,tit titlul +au din ziua
c0nd a fo+t el 3n+ui acionat.
Dn caz de pierdere, +u+tragere +au di+trugere a cecului, po+e+orul va recurge la
amortizarea cecului. (rocedura de anulare i 3nlocuire a cecului e+te +imilar, cu cea
+ta"ilit, pentru cam"ie. 8otui, po+e+orul nu poate +olicita un duplicat, ci numai plata
+umei +pecificate 3n titlu.
Capitolul 0II
2odalit%ile de plat% internaionale
Seciunea I
Noiune i forme
>odalit,ile internaionale 3n relaiile internaionale con+tituie totalitatea
mecani+melor prin care +e tran+mite de la importator la e9portator contravaloarea
m,rfurilor livrate, a +erviciilor pre+tate +au lucr,rilor e9ecutate.
.ormle modalit,ilor de plat, internaionale +untA
% pl,i effective +au 3n numerar, care +e realizeaz, prin remiterea direct, +au prin
intermediul unei ",nci, con+ecutive livr,rii m,rfurilorB
% pl,i documentare, care +e efetueaz, de c,tre "anc,, dup, un anumit timp de la
livrare, numai contra unor documente prezentate de "eneficiarB
% pl,i prin compen+aie, care con+tau 3n +c/im"ul marf, contra marf,.
Dn tran+porturile comerciale internaionale, te/nicile de decontare utilizate 3n
principal +unt acreditivul, inca+o documentar i ordinul de plat,.
Seciunea a II a
Cadrul juridic
Sc/im"urile comerciale i relaiile de pl,i +unt reglementate prin 3nelegeri
intervenite 3ntre +tate, prin acorduri i convenii "ilaterale +au multilaterale.
Dintre documentele ela"orate +u" au+piciile Camerei de Comer Internaional din
(ari+ +e di+ting urm,toareleA
% Reguli i uzane uniforme privind acreditivele documentare (u"licaia nr. 11
din )11&B
% Regului uniforme pentru inca+o (u"licaia nr. 55) din '555B
% Regului uniforme pentru garaniile contractuale (u"licaia nr. *)5 din '55*B
% Regului uniforme privind garaniile la cerere (u"licaia nr. -54 din '555B
% Convenia Naiunilor 7nite privind garaniile independente i acreditivul +tan
"6 % Ne; Lor:, '' decem"rie '555.
Seciunea a III a
!creditivul documentar
*.'. Noiune, natura juridic,
$creditivul documentar e+te un angajament irevoca"il, a+umat de "anca
importatorului, la cererea unui client, de a pl,ti o +um, de "ani contra prezent,rii
anumitor documente.
(,rile implicate 3n derulararea unui acreditic documentar +unt urm,toarleA
% e9portatorul, de"itorul, clientul, aplicantul +au ordonatorul, care iniiaz,
de+c/iderea acrditivului documentar, prin in+truciunile date ",ncii de a efectua plata 3n
anumite condiiiB
% e9portatorul, creditorul +au "eneficiarul acreditivului documentar, care 3nca+eaz,
+uma convenit, cu re+pectarea condiiilor de termene i documenteB
% "anca emitent, +au ordonatoare, care care emite acreditivul i 3i a+uma,
angajamentul de plat, 3n favoarea e9portatoruluiB
% "anca core+pondent, +au intermediar,, care tran+mite "eneficiarului te9tul
acreditivului documentar.
$credivul documentar con+tituie un mijloc de garanie i de control reciproc, o
plat, condiionat,.
$creditivul e+te un titlu "ancar.
*.). De+c/iderea acreditivului documentar
De+c/iderea acreditivului documentar implic, mai multe operaiuni +ucce+ive
3ntreprin+e de c,tre p,ri i anumeA
% un acord 3ntre importator i e9portatorB
% o convenie 3ntre importator i "anc,B
% ordinul de de+c/idere a acreditivului documentarB
% notificarea de+c/iderii acreditivului documentarB
% confirmarea de+c/ideriii acreditivului documentarB
% verificarea acreditivului documentar de c,tre e9portator.
Documentele care confirm, livarearea m,rfii 3n termenii i condiiile acreditivului
documentar +e depunla "anca e9portatorului.
*.*. .ormele acreditului documentar
Dn funcie de natura caracterul, fermitatea +au garania lor acreditivele documentare
+unt de patru feluriA
% acreditive revoca"ileB
% acredivive irevoca"ileB
% acreditiove irevoca"ile neconfirmateB
% acreditive irevoca"ile confirmate.
Dup, domicilierea lor acreditivele documentare pot fiA
% acreditive documentare domiciliate 3n ara importatoruluiB
% acreditive domiciliate 3n ara e9portatoruluiB
% acreditive domiciliate 3ntr o ar, ter,.
Iin0nd +eama de modul de plat,, acreditivele documentare pot fiA
% cu plata la vedereB
% cu plata am0nat,B
% cu plata prin acceptareB
% cu plata prin negociere.
$v0nd 3n vedere de+tinaia utiliz,rii, acreditivele documentare prezint, urm,toarele
tipuriA
% acreditivul documentar tran+fera"ilB
% acreditivul documentar revolvingB
% acreditivul documentar cu clauz, roieB
% acreditivul documentar de compen+aieB
% acreditivul documentar +u"+idiarB
% acreditivul documentar ce+ionat.
*.-. Scri+oarea de credit comercial,
Scri+oarea de credit comercial, e+te o variant, a creditului documentar, prin care
"anca emitent, +e angajeaz, irevoca"il +, onoreze, prin plat, +au acceptare, cam"iile
tra+e a+upra +a de e9portator, +u" condiia prezent,rii 3n termen a documentelor de
e9pediie.
$cea+ta +e 3ntocmete la ordinul importatorului de c,tre "anca emitent,.
Scri+oarea de credit comercial, reprezint, un titlu de valoare i o modalitate de
plat,, fiind irevoca"il,.
(rincipalele caracteri+tici +untA
% +e emite de o "anc, +tr,in,B
% e+te domiciliat, 3n +tr,in,tateB
% +e utilizeaz, prin cam"ii tra+e a+upra ",ncii emitenteB
% +t, la "aza cam"iilor emi+e i negociate de e9portator la "anca local,.
Seciunea a I a
Inca$o documentar
-.'. Noiune, te/nica operaiunii
(rin inca+o documentar "anca e9portatorului +e angajeaz, +, 3nca+eze
contravaloarea unei tranzacii, pe "aza remiterii documentelor de e9pediie.
$ce+ta e+te o modalitate de plat,, dar i o operaiune financiar "ancar,
>odalitatea de plat, prin inca+o documentar +e convine de c,tre p,ri prin
contractul de comer internaional. >arfa +e livreaz, 3n conformitate cu termenele i
condiiile de livare +ta"ilite 3n contract.
Dup, livrarea m,rfii, e9portatorul va depune la "anca remiten, documentele care
ate+t, 3ndeplinirea o"ligaiilor contractuale, 3n+oite de ordinul de inca+o.
Dup, 3nca+area contravalorii documentelor,"anca importatorului remite "anii +au
cam"ia ",ncii remitente.
-.). .ormele de inca+o documentar
Dn raport de documentele utilizate de p,ri, inca+o e+te de dou, feluriA
% +implu clean collection0
% documentar.
Din punct de vedere al condiiilor de plat,A
% inca+o documentar cu clauza O documentele contra plat
% inca+o documentar cu clauza O documente contra acceptareH.
Seciunea a a
Ordinul de plat%
5.'. Noiune, forme
!rdinul de plat, reprezint, di+poziia dat, de o per+oan,, ordonator, unei ",nci, de
a pl,ti o +um, de "ani determinat, 3n favoarea altei per+aone "eneficiar.
Decontarea prin ordinul de plat, pre+upune e9i+tena unei relaii 3ntre p,ri,
ordonatorul fiind dator "enificiarului o +um, de "ani. (entru +tingerea o"ligaiei
",neti,ordonatorul poate recurge la o modalitate +impl, i direct,. 8ran+mi+iunea
efectiv, a "anilor de la pl,titor la titularul creanei +e va realiza prin conturi "ancare.
!rdinul de plat, +e individualizeaz, prin urm,toarele caracteri+ticiA
% declanarea operaiunii +e produce la iniiativa ordonatorului, care +ta"ilete
condiiile de plat,B
% con+tituirea uni provizion "ancar 3n vederea pl,iiB
% revoca"ilitaea operaiunii, care poate fi modificat, +au anulat, de c,tre ordonator
p0n, la efectuarea pl,ii.
5.). .ormele ordinului de plat,
(rin pri+ma modalit,ilor de 3nca+are, ordinul de plat, poate fi +implu +au
documentar.
Dn ordinul de plat, +implu, 3nca+rea nu e+te condiionat, de prezentarea unor
documente +au e9plicaii, care +, ju+tifice operaiunea.$cea+t, form, a ordinului +e
a+eam,n, cu plata prin cec.
5.*. Derularea pl,ii
De+f,urarea aciunii implic, un formular, +u" form, tipizat,.
Di+poziia de plat,+e poate tran+mite letric, telegrafic, prin tele9 +au SRI.8.
Dn relaiile comerciale internaionale, decontarea prin ordinul de plat, e+te folo+it,
+u" forma unei tranzacii cu plata prin cont de+c/i+ +au direct 3n cont.
Dntre e9portator i importator intervine o 3nelegere ver"al,, prin care plata
m,rfurilor +e face dup, livrarea lor, 3ntr un anumit termen. Dup, e9pedierea m,rfii,
e9portatorul tran+mite factura importatorului, care di+pune efectuarea pl,ii.
Capitolul 0III
#l%ile prin compen$aie
Seciunea I
Noiunea de operaiuni prin compen$aie
Compen+aia e+te operaiunea prin care 3ntre doi +au mai muli parteneri de
afaceri, din ,ri diferite, +e +c/im", m,rfuri de valori egale.
Dn realizarea compen+aiei, importul e+te legat de derularea e9portului.
.iecare partener e+te 3n acelai timp i de"itor i creditor.
Sc/im"ul de marf, contra marf, +e realizeaz, direct +au indirect. >,rfurile
+unt determinate calitativ, cantitativ i +ortimental 3ntr un anumit interval de
timp. 2videna +c/im"ului +e ine de pateneri +au de "anc,.
Seciunea a II " a
Cla$ificarea operaiunilor prin compen$aie
Din punct de vedere valoric, c3nd e9portul unei m,rfi e+te acoperit integral
de importul altei m,rfi, compen+aia e+te total,. Dac, partenerul pl,tete o parte
din marfa importat, 3n valut,, iar re+tul, 3n m,rfuri, compaen+aia va fi parial,.
Dn funcie de +fera lor de cuprindere, compen+aiile +unt de dou, feluriA
% compenaii particulare, care +e realizeaz, la nivel de firme, prin 3nelegere
direct, 3ntre parteneriB
% compen+aii glo"ale, care +e de+f,oar, la nivel interguvernamental pe
"aza acordurilor de cliring +au "arter.
Compen+aia particular, +au individual, +e folo+ete numai pentru +c/im"ul
de m,rfuri. (rin acea+ta +e evit, dificult,ile determinate de procurarea mijloacelor
de plat,.
Dn conformitate cu num,rul participanilor i num,rul lor de de+f,urare,
compen+aia particular, poate fi +impl, +au progre+iv,.
Co#pen%a$ia %i#p!& +e realizeaz, 3ntre doi parteneri din ,ri diferite.
(artizele de m,rfuri +unt de valoare egal, i +e compen+eaz, reciproc.
Co#pen%a$ia pro0re%iv& implic, participarea mai multor parteneri.
!peraiunea +e practic, +u" forma compen+aiei "ilaterale l,rgite, triung/iular, i
multipl, 3n lan.
Co#pen%a$ia 0!o*a!& +au cliringul +e utilizeaz, pentru lic/idarea tuturor
creanelor i datoriilor 3ntre dou, +au mai multe +tate. !peraiuea de compen+aie
glo"al, privind +c/im"ul de reciproc de m,rfuri i +ervicii +e prevede printr un
acord de cliring +au un acord de "arter.
Dn funcie de ,rile care intervin, cliringul poate fi "ilateral +au multilateral.
Dup, te/nica de realizare , +e di+tinge cliringul cu dou, conturi, cliriringul
cun un cont i cliringul de+centralizat
Opera$iunea de *arer reprezint, +c/im"ul de m,rfuri 3ntre doi parteneri
prin compen+aie reciproc,A
(rincipalele particularit,i ale operaiunii de "arter +unt urm,toareleA
% +c/im"ul de m,rfuri +e de+f,oar, 3n conformitate cu prevederile
contractului comercial 3nc/eiate 3ntre parteneriA
%m,rfurile i documentele +e tran+mit directB
% fiecare partener +uport, c/eltuielile detran+portB
% partenerii nu recurg la +ervicii "ancare +au la plata 3n valut,. Dn relaiile
internaionale, operaiunea e+te folo+it, 3n zonele de frontier, i ,ntre parteneri cu
leg,turi economice reciproce.
!peraiile paralele con+tau 3n condiionarea reciproc, a derul,rii e9portului
i a importului de m,rfuri. Dn ace+te operaiuni, importul de m,rfuri depinde de un
e9port concomitent +au de un e9port de un import. Din acea+t, cauz,, ele poart,
denumirea de operaiuni cone9ate, conjudate +au de reciprocitate.
Dup, modul cum +e realizeaz, compen+area e9portului cu importul,
operaiunile paralele prezint, urm,toarele varianteA
% operaiuni legateA
% operaiuni iunctinateB
% operaiuni de *u5 1 *a"6.
Opera$iuni!e !e0ae con+atu 3n o"ligaia e9portatorului de a cump,ra
anumite produ+e de la partenerul din ara de import. >arfa de care di+pune importatorul
e+te oferit, ca o contraplat,.
Opera$iuni!e iun"inae +au adre+ate reprezint, o compen+aie inver+,,
e9portatorul 3ndeplinete o"ligaia de contrapartid,, cump,r0nd 3n avan+ de la importator
o anumit, marf,.
Opera$iuni!e de *u5 1 *a"6 con+tituie o form, de cooperare economic,
internaional,, e9portatorul de "unuri de ec/ipament +e o"lig,, 3n contul ram"ur+,rii
inve+tiiei +ale, +, importe de la "eneficiar produ+e +au +emifa"ricate realizate cu
in+talaiile importate, produ+e +imilare +au materii prime.
Opera$iuni!e de %7i"8 reprezint, o form, de compen+aie internaional, prin care
regimul legal al devizelor unei tere ,ri +e folo+ete printr o firm, +pecializat,.
8ranzaciile de +;itc/ pre+upun e9i+tena unui acord de pl,i 3n cliring.
Cla+ificarea operaiunilor e+te configurat, de mai multe criterii.
Din punct de vedere al num,rului participanilor, operaiunile de +vitc/ +unt de
dou, feluriA
% operaiuni +imple, normale +au primareB
% operaiuni multiple +au 3n lanB
Dn funcie de o"iectul lor, operaiunile de +vitc/ +e 3mpart a+tfelA
% operaiuni cu marf,B
% operaiuni financiare.
Dup, +en+ul milc,rii fondurilor, operaiunile de +vitc/ +unt de trei feluriA
% operaiuni de tip aller +au de alimentare a contului de cliringB
% operaiuni de tip rettour +au v3nzarea de di+poni"ilit,i din contul de cliringB
% operaiuni de tip aler retour, care com"in, cele dou, variante, c0nd apar
anumite dificult,i.
1I13IO4R!&I)
,ratate, cur$uri i alte lucr%ri de $pecialitate
>acovei. I., Dreptul comerului internaional, #ol. I., 2ditura C.C.=ec:.
=ucureti, )11
>acovei. I., Dreptul comerului internaional, #ol. II., 2ditura C.C.=ec:.
=ucureti, )115
8urcu, I., Dreptul $facerilor, 2d..undatia SCC2>$R2$SIa+i, '55)
@eorge+cu, I.?., Drept Comercial Rom0n, ?umina ?e9 =ucure+ti, '55-
Co+tin, N.>., S.Delanu, Dreptul Comertului International %(artea generala,
?umina ?e9,=ucure+ti, '55-.
(ope+cu, D., Conducerea afacerilor, 2d.SCRI(8$, =ucure+ti, '555.
8urcu, I., !peratiuni +i contracte "ancare, ed.II%a, ?umina ?e9, =ucure+ti
'555
(atulea, #., 8urianu C., Drept economic +i comercial, In+titutii +i practica
Puri+dictionala, 2d.Continent <<I, =ucure+ti, '55
(etre+cu D.R., Drept Comercial Rom0n, 2ditura !+car (rint, =ucureti,
'55.
Co+tin, N.>., '55, Dictionar de drept international al afacerilor, 2d.?umina
?e9, vol.I,II, =ucure+ti
8urcu, I., ?.(op, Contractele comerciale, formare +i e9ecutare, #ol.I, II,
?umina ?e9 =ucure+ti, '55&
Carpenaru, D.S., Drept Comercial Rom0n, 2d.$ll =ec:, =ucure+ti, '554
8urcu, I., 8eoria i (ractica Dreptului commercial roman, 2ditura ?umina
?e9, =ucureti, '554
(atulea, #., 8urianu, C., Cur+ de drept comercial rom0n, 2d.=2CM,
=ucure+ti, '555
Stanciu, D., C,rpenaru D., Drept comercial rom0n, 2ditura $ll =ec:,
=ucureti, )111.
?ei:, $., Dreptul afacerilor, 2ditura 8e/no (re++, Iai )115
$ng/eni, S., #olonciu, >., Stoica, C., Drept comercial, 2ditura 7niver+itar,,
=ucureti )11&.
8uruianu, C., (atulea, #., Dreptul afacerilor. Culegere de practica judiciara,
2d. CC =ec:, =ucure+ti, )11&.
Carpenaru S., Drept comercial roman, 2ditia a#II a revazuta +i adaugita,
2ditura 7niver+al juridic, =ucure+ti )11&.
(opa, S., Societatile comericale. 8eorie +i juri+prudent,. >odele de act
con+titutiv, 2ditura 7niver+al juridic, =ucure+ti )11&.
?ei:, $., Dreptul afacerilor, 2ditura 8e/no (re++, Iai )11&
Cri+tea, S.?., Dreptul afacerilor pentru invatamantul +uperior economic
2d. 7niver+itara, =ucure+ti, )114.
8urcu, I., 8ratat teoretic +i practic de drept comercial, vol.I, 2d. C/. =ec:,
=ucure+ti, )114.
Ivanov, 2., (atrimonial +ocietatilor comerciale, 2d. Camangiu, )114.
8oma, 8. Drept civil Contracte, 2ditura J C/emeareaH Iai, '554
3egi i alte acte normative
1. Constituia Romniei
2. Codul comercial romn
2. Legea 31/1990 privind nfiinarea organi!area "i funcionarea societ#ilor comerciale
3. $rdonana de urgen# nr.32/199%
&. Legea 2'/1990 privind registrul comerului
(. Legea nr.11/1991 privind com)aterea concurenei neloiale
'. Legea nr.(*/1991privind privati!area societ#ilor comerciale Legea nr.33/1991 privind
activitatea )ancar# etc.
%. Legea (*/193& + privind cam)ia "i )iletul la ordin
*. Legea (9/193& + asupra C,C-ului.
9. Legea nr. '&/199( privind instituia reorgani!#rii "i lic.id#rii /udiciare