Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ____________, domiciliat in _____________, in calitate de petent, conform art. 118 din OG
195/2002 republicata, formulez urmatoarea
PLANGERE
Impotriva Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria __ nr. ___/____ incheiat de
________.
Intimata a incheiat la data de _____, Procesul-verbal Seria ___ nr._____, prin care a constatat si a sanctionat
o/mai multe contraventie/i.
Astfel, intimata constata prin Procesul-verbal contestat, ca petentul __________________.
Pentru aceste contraventii, petentul a fost ____ lei si ***************sanctionat cu suspendarea dreptului
de a conduce pentru o perioada de ____, aplicandu-se masura*******************
Consideram **************** Procesul-verbal contestat pentru urmatoarele
MOTIVE
1. Procesul verbal contestat este ********************, astfel:
Se descrie situatia de fapt contrara celor mentionate de agentul constatator in procesul verbal, se indica
martori, eventual se sustine ******************** situatia, acesta aflandu-se la o distanta apreciabila fata
de locul savarsirii contraventiei.
Se poate contesta si viteza si se solicita proba *********** si restul mentionate mai jos.
Viteza cu care conduceam nu era de ___km/h, asa cum in mod************************** in procesul
verbal de contraventie.
Arat ca _____.
Pe cale de consecinta solicit ca intimata sa depuna la dosar (1) proba ************* viteza inregistrata, (2)
certificatul de omologare al respectivului aparat, (3) certificatul de verificare metrologica care sa cuprinda si
marca si numarul de inmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, (4)
dovada ca agentul era competent conform legii sa efectueze aceste masuratori, avnd atestat.
2. Procesul verbal contestat nu cuprinde si mentiunea numarului de inmatriculare al autovehiculului
de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, in acest fel ******************** intruct art. 5.2.1.
din NML 021-05 Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre) prevede ca
In buletinele de verificare metrologica, eliberate in urma verificarilor initiale si a verificarilor periodice ale
cinemometrelor montate pe masini, care functioneaza in regim stationar, sau att in regim stationar ct si in
regim de deplasare, ***********************pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea
cinemometrului fiind valabila numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuarii
verificarii metrologice.
Pe cale de consecinta, chiar daca intimata va depune dovezile solicitate nu se va putea stabili in mod sigur daca
verificarea metrologica este valabila in conformitate cu normele anterior mentionate.
3. Fapta nu este descrisa in conformitate cu prevederile art. *********************.
4. Procesul-verbal contestat este nul absolut intruct lipsa mentiunii numarului de km/h cu care a fost
depasita viteza legala echivaleaza cu ************************, in conformitate cu prevederile art.
******************* Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator,
numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a
faptei savrsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
Intimata a procedat la intocmirea unui act care nu intruneste cerintele de legalitate prevazute imperativ de
legiuitor iar prezentarea generala, lipsita de continut a faptei echivaleaza cu l************ si atrage
************** a procesului verbal conform art. **************, nulitate care nu este conditionata de
dovedirea unei vatamari.
6. Procesul verbal de contraventie este nul absolut, agentul constatator nementionnd in acesta
sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce si nici masura tehnico-administrativa a
retinerii permisului de conducere.
In conditiile in care nu au fost respectate aceste dispozitii legale, procesul-verbal intocmit este lovit
de***********************, fiind produsa petentului o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin
anularea acestuia deoarece acesta este lipsit de posibilitatea de a ataca sanctiunea contraventionala
complementara, nefiind posibila aplicarea ulterioara a sanctiunii.
In dovedirea celor mai sus-mentionate inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri, interogatoriul intimatei si
martori (daca este cazul).
Pentru toate motivele aratate anterior va rugam sa dispuneti:
1. admiterea plngerii;
2. anularea procesului verbal seria __ nr. ______ incheiat de ____.
3. **************** petentului de plata amenzii in cuantum de __ lei.
4. anularea sanctiunii avertismentului.
5. anularea masurii retinerii permisului de conducere a subsemnatului.
In cazul in care voi fi in imposibilitatea de a ma prezenta la proces in ziua stabilita pentru judecata (in
ordinea listei) solicit judecata in lipsa in conformitate cu dispozitiile art. ********************.
Depunem prezenta in 2 (doua) exemplare dintre care unul pentru instanta, iar celalalt pentru a fi comunicat
intimatei.
PETENT,
************************** caractere lipsa
Tags: conducere, contraventionala, drept, model, motive, petent, plangere, premis, proces, retinere, suspendare, verbal