Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT "SIMION BĂRNUŢIU"


ANUL UNIVERSITAR 2006 - 2007

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: CRIMINALISTICĂ
Titular curs: Conf.univ.dr. BĂDILĂ MIRCEA-SANDU
Anul de studiu : IV DREPT
Forma de verificare : Examen
Obiectivul cursului : Însuşirea aspectelor teoretice privind problematica
disciplinei şi modalităţile de rezolvare
practică a cercetării criminalistice
Scop: Cunoaşterea regulilor ştiinţifice de
investigare a infracţiunilor, metodele şi
mijloacele tehnico-ştiinţifice de descoperire,
fixare, ridicare şi examinare a urmelor şi
celorlalte mijloace materiale de probă; tactica efectuării
activităţilor de urmărire penală şi judecată; metodica
cercetării principalelor genuri de infracţiuni.

TEMATICĂ

Forma Nr
Nr. de .
Denumirea temelor
crt. desfăşu or
rare e
- NOŢIUNI INTRODUCTIVE: obiectul criminalisticii şi structura
cursului; istoricul şi principiile, legătura cu alte ştiinţe.
1. Prelegere 2
- MIJLOACELE TEHNICO-ŞTIINŢIFICE folosite în cercetarea şi
prevenirea infracţiunilor. Metode folosite în cercetare.

- IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ: noţiune, feluri şi procesul


identificării
2. - URMELE ÎN CRIMINALISTICĂ: noţiune, clasificare. Procedee Prelegere 2
şi tehnici de descoperire, fixare, ridicare şi examinare a
acestora
3. - FOTOGRAFIA JUDICIARĂ: noţiune, importanţă şi tehnica Prelegere 2
executării
- FOTOGRAFIA JUDICIARĂ OPERATIVĂ: procedee şi genuri
- FOTOGRAFIA DE EXAMINARE: în radiaţii vizibile şi invizibile
- ELEMENTE DE DACTILOSCOPIE: proprietăţile, topografia şi
4. clasificarea reliefului papilar
Prelegere 2
- URMELE DE MÂINI: căutare, evidenţiere, fixare, ridicare şi
valorificare
URMELE DE REPRODUCERE: de picioare, de dinţi, de buze,
2
5. ale instrumentelor de spargere şi cele ale mijloacelor de Prelegere
transport
- URMELE FORMATE DIN OBIECTE SAU SUBSTANŢE
FELURITE: de sânge, fire de păr, rezultate din procesul
fiziologic al organismului, olfactive, obiecte şi resturi din
6. Prelegere 2
obiecte sau produse alimentare, de fumat sau iluminat, praf
şi noroi, microurmele.
- URMELE DE FENOMENE: incendii şi explozii
- BALISTICA JUDICIARĂ: noţiuni despre armele de foc şi
muniţiile acestora, părţi componente şi clasificare
7. Prelegere 2
- URMELE create prin folosirea armelor de foc şi expertiza
balistică
- CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A ACTELOR SCRISE:
ridicarea şi conservarea, suportul şi substanţa de scriere,
8. Prelegere 2
stabilirea vechimii şi falsului în acte. Identificarea persoanei
după scrisul de mână şi semnătură
- IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUPĂ METODA
PORTRETULUI VORBIT: descrierea trăsăturilor statice şi
dinamice. Domenii de aplicare şi mijloace tehnice de
9. realizare. Prelegere 2
- ÎNREGISTRAREA PENALĂ: scop, importanţă şi modalităţi: în
cazierul judiciar, după modul de operare a obiectelor furate
şi colecţiile de identificare criminalistică.
- PLANIFICAREA URMĂRIRII PENALE ŞI A JUDECĂŢII: noţiuni,
principii, versiuni şi activităţi de planificare
10. - CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI: noţiune, importanţă, Prelegere 2
pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor; reluarea şi
repetarea acestei activităţi
- ASCULTAREA PERSOANELOR: noţiuni şi ascultarea
martorului, părţii vătămate, a învinuitului sau inculpatului, a
11. Prelegere 2
minorilor. Ascultarea repetată şi confruntarea. Particularităţi
în fazele urmăririi penale şi a judecăţii.
- RECONSTITUIREA : noţiune, pregătirea, desfăşurarea şi
fixarea rezultatelor
- PERCHEZIŢIA ŞI RIDICAREA DE ACTE SAU OBIECTE :
12. Prelegere 2
percheziţia persoanei, în încăperi şi în loc deschis
- PREZENTAREA PENTRU RECUNOAŞTERE, ARESTAREA,
URMĂRIREA PERSOANELOR ŞI A BUNURILOR
- EXPERTIZA ŞI CONSTATAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ: noţiuni
generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor
13. Prelegere 2
care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea
concluziilor acestora.
- METODICA CERCETĂRII CRIMINALISTICE A UNOR
14. INFRACŢIUNI: faptele cauzatoare de moarte violentă, furtul Prelegere 2
şi tâlhăria; faptele de corupţie; accidentele de circulaţie etc.

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ:

1. MIRCEA ION - Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999


2. STANCU EMILIAN – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2002
3. SUCIU CAMIL – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1972
4. IONESCU LUCIAN şi SANDU DUMITRU – Identificarea criminalistică,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990
5. BĂDILĂ MIRCEA – Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura
Omnia, Braşov, 1998