Sunteți pe pagina 1din 25

HOTRRE Nr.

1040 din 13 octombrie 2010


pentru aprobarea Strategiei naionae de ordine pubic! 2010 " 2013
E#$TENT% &'(ERN') RO#N$E$
*'+)$,-T .N% #ON$TOR') O/$,$-) NR. 021 din 21 octombrie
2010

.n temeiu art. 101 din ,on2tituia Rom3niei4 repubicat!4

&u5ernu Rom3niei adopt! pre6enta 7ot!r3re.

-RT. 1
Se aprob! Strategia naiona! de ordine pubic! 2010 " 20134 pre5!6ut! 8n
ane9a care :ace parte integrant! din pre6enta 7ot!r3re.
-RT. 2
*anu 2trategic pe 2ectoru de acti5itate ;Ordine pubic! <i 2igurana
cet!eanuui; 2010 " 2013 2e aprob!4 potri5it normeor egae 8n 5igoare4 prin
di2po6iia 2ecretaruui de 2tat4 <e: a =epartamentuui ordine <i 2iguran!
pubic! din cadru #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor.
-RT. 3
/inanarea aciunior din cadru *anuui 2trategic pre5!6ut a art. 2 2e :ace
8n imita :ondurior aprobate anua prin egea bugetuui de 2tat4 precum <i din
ate :onduri ega con2tituite.

*R$#"#$N$STR'
E#$) +O,

,ontra2emnea6!%
#ini2tru admini2traiei <i interneor4
,on2tantin"Traian $ga<

+ucure<ti4 13 octombrie 2010.
Nr. 1.040.

-NE>- 1

STR-TE&$- N-?$ON-) =E OR=$NE *'+)$,
2010 " 2013

$. $ntroducere 2

Rom3nia4 ca parte a 2paiuui de 2ecuritate o:erit de apartenena 2a a
N-TO <i 'E4 8<i e9ercit! rou acti5 8n promo5area poiticior <i
mecani2meor de edi:icare a noii ar7itecturi de 2ecuritate4 impic3nd at3t
5oin! <i con2en2 poitic4 re2ur2e economice <i te7noogice4 idei <i 2ouii
pri5ind predictibiitatea e5ouiior 8n domeniie 2ecurit!ii internaionae <i
naionae <i ordinii de drept4 c3t <i modait!i concrete de reai6are a
obiecti5eor.
Si2temu de ordine pubic! rom3ne2c a cuno2cut4 8n utimii 20 de ani4
importante tran2:orm!ri4 circum2cri2e proce2uui de tran6iie c!tre o
2ocietate democratic!4 8n care 2tatu de drept4 drepturie <i ibert!ie
cet!eanuui 2unt garantate. #ai mut4 proce2ee internaionae4 precum
in2tituionai6area poitic! <i :inanciar! a 'niunii Europene <i gobai6area4
au :a5ori6at mi<carea4 :!r! precedent4 a oamenior4 a :u9urior :inanciare4 a
comeruui <i a in:ormaiei4 determin3nd4 pe 3ng! imen2ee bene:icii4 <i
apariia <i de65otarea a numeroa2e amenin!ri ca2ice 2au a2imetrice a
adre2a ordinii de drept internaionae <i naionae <i a adre2a p!cii4
2tabiit!ii <i drepturior uni5er2ae ae omuui.
.ntre cee mai recente e5ouii cu impact 8n 2i2temu de ordine pubic! pot
:i menionate%
1. .ncep3nd cu anu 1@@34 8<i :ac apariia primee :orme de criminaitate
organi6at! Atra:icu de droguri <i tra:icu de :iine umaneB4 iar Rom3nia intr!
8n circuitu internaiona4 iniia ca ar! de tran6it4 apoi ca pia! <i ar! de
de2tinaie pentru di:erite :orme de criminaitate4 incu2i5 probematica
imigraiei. -2t!6i4 grup!rie de crim! organi6at! au acce2 a re2ur2e ce pot
a:ecta 2tabiitatea 2tateor 8n cur2 de de65otare <i acce2ea6! re2ur2e
2peciai6ate di2tribuite a ni5e goba.
2. Si2temu egi2ati5 e2te 8n permanent! tran2:ormare4 pentru a tran2pune
in2trumentee egae internaionae Atratate <i protocoae internaionae4
acCui2"u europeanB <i pentru a 2e integra 8ntr"un 2i2tem egi2ati5
internaiona.
3. ,re<te rou procuroruui 8n actu de Du2tiie4 aDung3ndu"2e ca dup! 2003
procuroru 2! controe6e <i 2! 2upra5eg7e6e acti5itatea de urm!rire pena!.
4. *oiia4 principaa in2tituie ce acionea6! pentru meninerea ordinii
pubice4 e2te tran2:ormat! dintr"o :or! poiienea2c!4 miitar!4 8ntr"un
2er5iciu poiiene2c4 8n 2uDba cet!eanuui4 8ncep3nd cu anu 2002.
E. Fandarmeria Rom3n! <i $n2pectoratu &enera pentru Situaii de
'rgen! au demarat proce2e de moderni6are <i pro:e2ionai6are4 :apt ce
determin! ca4 8n pre6ent4 cee dou! in2tituii 2! 8ndepinea2c! o gam! 5ariat!
de mi2iuni4 incu2i5 internaionae. 3

G. *oiia de /rontier! <i O:iciu Rom3n pentru $migr!ri au cuno2cut
e5ouii organi6atorice <i :uncionae pro:unde4 :iind compatibie cu cee mai
moderne 2i2teme europene 8n domeniu4 cu capabiit!i operati5e e:iciente 8n
domeniu controuui4 2upra5eg7erii <i 2ecuri6!rii :rontierei4 a poiticior de
a6i <i a controuui migraiei.
0. =up! anu 20004 2ocietatea rom3nea2c! cunoa<te o de65otare a
2er5iciior de2tinate proteciei bunurior <i per2oaneor4 prin apariia
2ociet!ior 2peciai6ate de pa6! <i de detecti5i particuari4 precum <i a
poiiei comunitare A2er5iciu pubic comunitar 8n 2ubordinea nemiDocit! a
primaruuiB.
1. *oiticie de probaiune competea6! a2t!6i 2i2temu Dudiciar4 prin
rein2eria per2oaneor care au e9ecutat di:erite pedep2e pri5ati5e de ibertate.
@. *oiticie anti5ictimae <i a2i2tena 5ictimei de5in coordonate
importante ae inter5eniei in2tituiior 2tatuui 8n proteDarea ordinii pubice.
Toate ace2tea determin! nece2itatea de:inirii unei noi per2pecti5e
2trategice4 care 2! o:ere o imagine de integrare <i :ocai6are a aciunior
pentru toi actorii ce :urni6ea6! 2er5icii de 2ecuritate pentru ordinea pubic!.
=e6ideratu unei per2pecti5e 2trategice e2te cu at3t mai mare cu c3t tot mai
mut 2untem martori ai unor proce2e 2ocio"ecomomice <i cuturae care
modi:ic! permanent 2ocietatea <i cre2c inopinat pre2iunea a2upra 2i2temuui
de ordine pubic!4 prin de65otarea unor noi ne5oi de 2ecuritate 2au prin
recon:igurarea in2tituiior 2ociae. )a ace2tea 2e adaug! ampoarea <i
gra5itatea e:ecteor :enomeneor naturae " :apt ce recam! identi:icarea <i
5aori:icarea de 2ouii4 prin reciprocitate <i coaborare internaiona!.
Strategia naiona! de ordine pubic!4 denumit! 8n continuare Strategia4
o:er! an2ambu obiecti5eor maDore pe termen mediu4 8n domeniu ordinii
pubice4 coroborate cu principaee modait!i de reai6are <i re2ur2e nece2are
pentru meninerea4 a2igurarea <i re2tabiirea ordinii pubice <i contribuie a
2tabiirea unei direcii unitare4 a ni5eu tuturor in2tituiior de ordine
pubic!.
E2te unu dintre pionii de ba6! pentru reai6area obiecti5eor 2trategice
ae Strategiei Naionae de -p!rare <i urm!re<te 8mbun!t!irea 2er5iciior de
2iguran! pubic!.
Strategia 2e coreea6! cu Strategia pentru de65otarea Du2tiiei A8n pre6ent
8n :orm! de proiectB4 ce urm!re<te moderni6area <i e:icienti6area 2i2temuui
Dudiciar4 <i cu Strategia pri5ind 2ecuritatea intern! a 'niunii Europene4
*rogramu StocH7om <i Tratatu de a )i2abona.

$$. (i6iune <i 5aori 4

.ntr"un 2paiu european4 pentru :iecare cet!ean trebuie 2! e9i2te un mediu
de 2ecuritate4 8n care ibertatea4 2ecuritatea <i Du2tiia 2unt garantate. -2t!6i4
e2te nece2ar 2! 2e con2truia2c! un 2i2tem integrat de ordine pubic! orientat
proacti5 c!tre ne5oie de 2ecuritate <i 8n 2er5iciu cet!enior.
#ai mut ca oric3nd4 e2te nece2ar ca a ni5eu 2i2temuui de ordine
pubic! 2! 2e cri2tai6e6e o cutur! 2trategic! ba6at! pe cunoa<terea 8n
pro:un6ime a reait!ii Rom3niei <i a tendineor maDore de2prin2e din
e5ouia goba! a amenin!rior criminait!ii. -2t:e4 2! 2e proiecte6e o nou!
ar7itectur!4 care 2! permit! 5aori:icarea integrat! a capabiit!ior
in2tituionae4 promo5area de 2tandarde operaionae4 ocupaionae <i
pro:e2ionae <i prioriti6area e:orturior 8n apicarea egii.
)ibertatea de mi<care4 protecia4 incu2i5 Duridic!4 a per2oaneor ceor mai
5unerabie4 a :emeior <i copiior 5ictime ae 5ioenei4 a per2oaneor
dependente4 protecia dateor cu caracter per2ona <i a 5ieii pri5ate4
participarea a 5iaa democratic! a 'niunii Europene4 bene:icierea de
protecie 8n !rie tere trebuie 2! :ie con2oidate. =e65otarea proteciei
ci5ie 8n :aa de6a2treor naturae 2au a 2ituaiior de urgen! trebuie
a2igurat!.
(aorie comune 8n domeniu ordinii pubice 2u2in 8ntreaga acti5itate de
6i cu 6i <i o:er! coordonatee 8n care acea2ta 2e de65ot!4 precum <i
miDoacee prin care 2e reai6ea6!4 a2t:e%
" egaitate " poiticie 8n domeniu ordinii pubice 2e con2tituie 2trict cu
re2pectarea drepturior <i ibert!ior :undamentae <i a 2upremaiei egiiI
" pro:e2ionai2m " pre2upune 2peciai6area <i di5er2i:icarea metodeor <i
miDoaceor de aciune4 o poiie <tiini:ic!4 :e9ibiitate in2tituiona!4
impementarea unui management proacti5 <i4 8n 2pecia4 prin :undamentarea
deci6iior pe ba6! de anai6!I
" diaog " con2truirea unei reaii de 8ncredere cu cet!eanu4 prin
tran2paren! <i comunicare4 8n con:ormitate cu principiie toeranei4
re2pectuui <i ibert!ii de e9primareI
" integritate pro:e2iona! " re2pon2abiitate 8n c7etuirea banuui pubic <i
de2:!<urarea 8ntregii acti5it!i 8n domeniu ordinii pubice4 dup! normee
2tatuate 8n ,odu de etic! <i deontoogie pro:e2iona!I
" parteneriat " cooperarea 8mpotri5a criminait!ii4 at3t cu cet!enii4 c3t <i
cu in2tituiie de apicare a egii4 a ni5e naiona <i internaiona4 precum <i
cu ate organi6aii pubice 2au pri5ate4 pentru con2oidarea interoperabiit!ii
<i :ocai6area re2ur2eor c!tre 2ecuritatea pubic! <i indi5idua!I
" operati5itate <i 2oidaritate " receptarea me2aDeor cet!enior <i
identi:icarea modait!ior optime de r!2pun2 a ace2tea <i acionarea cu
promptitudine <i e:icacitate 8n de2:!<urarea pre2taiior e:ectuate 8n :oo2u E

membrior comunit!ii4 precum <i participarea a aciuni concrete 8n
bene:iciu !rior din 'niunea European!.
.ntreg demer2u de con2truire a 2trategiei e2te 8n 2piritu principiior
europene enunate 8n Strategia de 2ecuritate intern! a 'niunii Europene%
" o abordare 5a2t! <i goba! a 2ecurit!iiI
" a2igurarea 2upra5eg7erii democratice <i Dudiciare e:ecti5e a acti5it!ior
de 2ecuritate interneI
" pre5enire <i anticipare% o abordare proacti5! <i :ondat! pe in:ormaiiI
" eaborarea unui mode goba pentru 2c7imbu de in:ormaiiI
" cooperarea operaiona!I
" cooperarea Dudiciar! 8n materie pena!I
" ge2tionarea integrat! a :rontiereorI
" un angaDament 8n :a5oarea ino5!rii <i a :orm!riiI
" dimen2iunea e9tern! a 2ecurit!ii interneJcooperarea cu !rie tereI
" :e9ibiitatea 8n 5ederea adapt!rii a di:icut!ie 5iitoare.

$$$. *ro5oc!ri 8n domeniu ordinii pubice
.n proce2u de 2eectare a priorit!ior4 pre6enta 2trategie 2ubinia6!
nece2itatea e5au!rii amenin!rior criminait!ii <i a 5unerabiit!ior
2i2temuui de ordine pubic!. .neegerea corect! a ace2tora o:er! premi2ee
identi:ic!rii ri2curior de ordine pubic! <i4 8n 2pecia4 a e5au!rii impactuui
ri2curior 8n 2ocietate. =e<i nu e9i2t! un 2i2tem integrat de e5auare cet!ean
" poiie " parc7et " Du2tiie " 2ocietate ci5i!4 pe date con2oidate a ni5e
naiona4 o e5auare 2intetic! a pro5oc!rior din domeniu de ordine pubic!4
raiate amenin!rior4 5unerabiit!ior4 ri2curior <i puncteor de impact
a:erente4 e5idenia6! urm!toaree%

Situaia mediuui 2ocia din punctu de 5edere a ordinii pubice%
" ,ri6a economic! <i :inanciar! mondia! din anu 200@ continu! 2!
e9ercite o in:uen! de ordin economic4 2ocia <i poitic4 cu inciden!
ine5itabi! <i greu de anticipat a2upra 2ociet!ii rom3ne<ti <i internaionae <i4
impicit4 a2upra acti5it!ior in2tituiior 2tatuui rom3n. E:ectee cri6ei pot
conduce a 2ituaii de o gra5itate e9cepiona! 8n pan economic4 2ocia <i
poitic4 prin cre<terea num!ruui de di2ponibii6!ri4 at3t 8n 2ectoru pubic4 c3t
<i 8n ce pri5at4 cu impact a2upra cre<terii in:racionait!ii4 2entimentuui de
ne8ncredere a popuaiei 8n in2tituiie 2tatuui4 num!ruui de prote2te <i de
mani:e2t!ri 5ioente 8n r3ndu popuaiei.

*ercepia popuaiei a2upra pro5oc!rior a adre2a ordinii pubice <i a2upra
8ncrederii 8n autorit!ie din 2i2temu de ordine <i 2iguran! pubic!% G

" ,on:orm Eurobarometruui din toamna anuui 200@4 8n percepia
cet!enior4 probema criminait!ii e2te pa2at! pe ocu 4 8ntre probemee
pe care trebuie 2! e re6o5e in2tituiie 2tatuui. .n 2c7imb4 8n 5iaa
per2ona!4 probema criminait!ii 2e 2ituea6! pe ocu 04 de<i acea2ta 2e a:!
pe un trend cre2c!tor AK2L :a! de Eurobarometru de prim!5ar! a anuui
200@B. ,omparati5 cu indicatorii 8nregi2trai a ni5eu ceor 20 de 2tate
europene4 8n anu 200@ rom3nii acord! criminait!ii o mai mare importan!
dec3t media 8nregi2trat! 8n 'niunea European!4 8ndeo2ebi pe agenda
naiona!4 8n pan per2ona ace2ta 2itu3ndu"2e apro9imati5 a ni5eu
8nregi2trat 8n 2tatee membre.
" .n utimii 4 ani4 imaginea #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor a
8nregi2trat o e5ouie de:a5orabi!4 a ni5e caitati54 prin 2c!derea p3n! a
Dum!tate a capitauui de imagine po6iti5! a in2tituiei.
" .n 2ondaDee de opinie4 a53nd ca tem! reaiie dintre cet!eni <i poiie4
proporia ceor care con2ider! c! poiia ar trebui 2! 8<i 8mbun!t!ea2c!
reaiie cu cet!enii e2te de pe2te @3L " ni5e 8nregi2trat 8nc! din anu 20034
iar procentu ceor care con2ider! c! cet!enii ar trebui 2! 2e impice mai
acti5 8n a aDuta poiia 2! 8<i 8ndepinea2c! atribuiie e2te de 1GL.
" ,et!eanu 8<i dore<te un grad mai 8nat de 2iguran!4 ca atare e 5a trebui
2! participe4 8n caitate de coautor4 a reai6area ace2tui obiecti5. Standardee
de moraitate pe care4 8n mod tradiiona4 popuaia e apic! poii<tior4 2unt
cu mut mai 8nate dec3t cee apicate ator categorii 2ociopro:e2ionae. #ai
mut4 2e con2ider! ab2out :ire2c ca un poii2t 2! 8<i ri<te 6inic 5iaa pentru
ap!rarea drepturior <i ibert!ior con2tituionae ae cet!eanuui4 pentru
ap!rarea a5utuui pubic <i pri5at4 moti5 pentru care ace2tui :uncionar pubic
trebuie 2! i 2e a2igure un 2tatut 2ocia 8n concordan! cu ri2curie inerente <i
cu importana 2ocia! a acti5it!ii pe care o de2:!<oar!.
" *entru meninerea4 a2igurarea <i re2tabiirea ordinii <i 2iguranei pubice4
potri5it obigaiior <i re2pon2abiit!ior 2tabiite prin ege4 #ini2teru
-dmini2traiei <i $nterneor " prin intermediu principaeor 2tructuri% *oiia
Rom3n!4 *oiia de /rontier! Rom3n! <i Fandarmeria Rom3n! " are
pre5!6ute po2turi ce a2igur! o medie de E00 de poii<tiJDandarmi a 100.000
ocuitori. )a 8nceputu anuui 20104 de:icitu de per2ona era de 13L4 ceea ce
conduce a o medie rea! de 434 de poii<tiJDandarmi a 100.000 ocuitori.
=e:icitu e2te 8n 2pecia 8n di2po6iti5ee de ordine <i 2iguran! pubic!.

Situaia :enomenuui in:raciona%
&enerait!i%
" .n utimii ani4 8n Rom3nia4 criminaitatea a cuno2cut un trend
preponderent a2cendent4 iar 2entimentu de in2ecuritate a cet!enior 2"a 0

ampi:icat. $ndicatorii 2t!rii in:racionae demon2trea6! c!4 pentru a 2t!5ii
5au de amenin!ri a adre2a ordinii pubice " in:raciunie de mare 5ioen!4
crima organi6at!4 marea criminaitate economico":inanciar! <i criminaitatea
tran2:rontaier!4 e2te nece2ar! o abordare mut mai compe9!4 8n 2i2tem
integrat4 cu participarea :actorior re2pon2abii.
" E5ouia num!ruui de ucr!ri penae <i do2are cu urm!rire pena!
8nceput! e2te 8n cre<tere permanent!4 aDung3ndu"2e ca a 2:3r<itu anuui
200@4 8n *oiia Rom3n!4 num!ru de ucr!ri penae 2! :ie de apro9imati5
000.000 Adubu :a! de una ianuarie 200EB4 iar a do2areor penae cu
urm!rirea pena! 8nceput! de apro9imati5 42E.000 Acu G0L mai mut dec3t
8n una ianuarie 200EB. .n anu 200@4 #ini2teru *ubic a 8nregi2trat
apro9imati5 144 miioane de do2are penae4 de pe2te 1 ori mai mut dec3t 8n
1@1@ <i de 3 ori mai mut :a! de 20004 8n condiiie 8n care num!ru de
procurori e2te aproape acea<i. ,e mai important ri2c e2te repre6entat de
cre<terea permanent! a 5oumuui de acti5itate a ceor dou! in2tituii.
" =e<i caracteri2tica genera! a e5ouiei in:raciunior gra5e o con2tituie
meninerea unui trend de2cendent4 8n utimii doi ani4 con:ictee dintre
grup!rie criminae de5in din ce 8n ce mai 5ioente4 iar :oo2irea armeor e2te
tot mai pre6ent! 8n 2ituaiie ace2tea. Totodat!4 num!ru :urturior din b!nci
<i din ca2e de 2c7imb 5autar cre<te <i apar moduri de operare deo2ebite Acu
m3n! armat!4 per2oane ma2cateB.
" #ica criminaitate4 criminaitatea ;de 5itrin!; A:urturi din maga6ine4 din
bu6unare4 din ma<ini4 pro2tituie etc.B con2tituie domeniu ce mai 2en2ibi <i
cu impact direct a2upra cet!enior4 ce 2unt a:ectai de :rec5ena cu care 2unt
2!53r<ite a2t:e de :apte. )a ni5eu *oiiei Rom3ne4 precum <i a parc7ete4
anua4 5oumu de do2are penae e2te 8n cre<tere4 capacit!ie per2onauui
:iind dep!<ite. ,aracteru preponderent reacti5 a criminaitate <i
concentrarea 8n 2pecia pe acti5itatea de tragere a r!2pundere pena! nu mai
2unt 2trategii de 2ucce2. E2te nece2ar! concentrarea :oreor din 2i2temu de
ordine pubic! pe componenta de proacti5itate a acti5it!ii poiiene<ti4
re5igorarea poiticior de pre5enire a criminait!ii <i concentrarea
e:orturior4 8n 2trad!4 ae poiiei <i Dandarmeriei4 8n :uncie de inter5aee <i
6onee critice pentru criminaitate.
" ,u toate m!2urie adoptate " egi2ati5e4 organi6atorice4 educati5e "4
:enomenu 5ioenei pe 2tadioane a proi:erat4 iar 2entimentu de in2ecuritate
a 2pectatoruui 2impu 2"a ampi:icat. )ip2a de e:icien! <i de :inaitate a
m!2urior egae di2pu2e a determinat e2caadarea mani:e2t!rior de
7uigani2m4 uneori c7iar con:runt!ri de 2trad! 8ntre grupurie ri5ae de
2uporteri4 cu gra5e con2ecine a2upra cimatuui de normaitate4 care ar
trebui 2! caracteri6e6e orice competiie 2porti5!. 1


,riminaitatea economico":inanciar!%
" -mpoarea4 compe9itatea <i 8nata 2peciai6are a in:ractorior au de:init
caracteri2ticie criminait!ii economico":inanciare 8n perioada utimior ani.
-mpi:icarea :enomenuui a :o2t determinat! de trendu a2cendent a
criminait!ii economico":inanciare4 8n anu 200@4 :iind con2tatat un num!r
de apro9imati5 10.000 de :raude de acea2t! natur!4 cu un preDudiciu de pe2te
1@.000.000 mii ei4 de 3 ori mai mare dec3t 8n 2001.
" ,riminaitatea economico":inanciar! di2tor2ionea6! mediu de a:aceri4
prin atingerea gra5! adu2! concurenei oiae4 <i e2te 2tr3n2 a2ociat! cu
corupia. ,on:orm dateor 2tati2tice e9i2tente a ni5eu *oiiei Rom3ne4
re6ut! c!4 8ncep3nd cu anu 200G <i p3n! a 2:3r<itu anuui 200@4 2"a
meninut un trend a2cendent a cre<terii in:racionait!ii 2peci:ice e5a6iunii
:i2cae. -2t:e4 dac! 8n 200G 2"au con2tatat pe2te 3.@00 in:raciuni4 8n anu
200@ num!ru ace2tora a cre2cut a apro9imati5 @.300. *e :ondu unor
proceduri de ucru greoaie <i a unei egi2aii neadaptate 2ituaiei reae "
2i2tem de apicare a egii :ragmentat <i :!r! in2trumente egi2ati5e puternice
de upt! anti:raud! " coroborat cu de2c7iderea :rontiereor4 8n 5ederea
reai6!rii unui comer iber 8ntre 2tatee 'niunii Europene4 ni5eu economiei
2ubterane e2te unu 8n cre<tere. E2te imperio2 nece2ar 2! 2e cree6e condiii de
8nt!rire a capacit!ii de in5e2tigare <i urm!rire a ace2tor in:raciuni4 de
atragere de :onduri <i de65otare a re2ur2eor umane4 2! 2e 8mbun!t!ea2c!
procedurie de con:i2care a :ondurior re6utate din ace2te in:raciuni4 2! 2e
cree6e condiii pentru re:oo2irea ace2tor :onduri4 2! 2e pun! accent pe
8nt!rirea capacit!ii de identi:icare a tran6aciior 2u2pecte <i 2! 2e :aciite6e
2c7imbu de bune practici dintre autorit!ie competente din ate 2tate
membre.

,riminaitatea organi6at!%
" Nu de mute ori4 acti5it!ie in:racionae deruate de grup!rie de
criminaitate organi6at! 2unt :a5ori6ate de coruperea unor o:iciai din cadru
in2tituiior admini2trati5e <i de apicare a egii4 8n 2pecia :uncionari cu
atribuii de e9ecuie4 :apt ce impune inten2i:icarea <i di5er2i:icarea m!2urior
pentru pre5enirea producerii unor acte <i :apte de corupie4 8n care 2! :ie
angrenai repre6entani ai in2tituiior 2tatuui.
" Trebuie remarcat!4 8n utima perioad!4 pericuo6itatea deo2ebit! a
tipoogiei grup!rior in:racionae actuae4 :apt care determin!4 8n pan intern
<i internaiona4 amenin!ri reae4 prin%
" cre<terea intere2uui pentru Rom3nia a grupurior criminae 2tr!ine4
cau6a repre6ent3nd"o po6iia geo2trategic!I @

" inter:erenee 8ntre criminaitatea organi6at! <i :inanarea terori2muui4
eemente ce 2e 2u2in reciproc 8n reai6area actuui in:racionaI
" continua 2peciai6are a grup!rior criminae4 acce2u a utimee
te7noogii <i angaDarea de per2oane cu di5er2e 2peciai6!ri nece2are
8ndepinirii 2copurior in:racionaeI
" e5ouia tot mai puternic!4 din punct de 5edere :inanciar4 a grupurior
in:racionae4 prin racordarea ace2tora a reee internaionae4
tran2:rontaiere de crim! organi6at! <i prin pa2area c3<tigurior iicite 8n
di:erite 6one economice4 re2pecti5 geogra:ice.
" -u :o2t 2emnaate4 8n utimii ani4 aciuni <i :apte circum2cri2e
terori2muui4 incu2i5 preocup!ri de proi:erare a tra:icuui iega cu arme <i
c7iar cre<terea agre2i5it!ii unor medii 2au per2oane intere2ate de a intra4 8n
mod iega4 8n po2e2ia unor produ2e4 te7noogii 2trategice4 cu dub! utii6are
2au materiae din categoria ,+RN A,7emica " +ioogica " Radioogica "
NucearB.
" .n conte9tu ree5at de mutipicarea <i di5er2i:icarea amenin!rior a
adre2a ordinii pubice4 prin anai6a permanent! a e5ouiior mediuui intern
de 2ecuritate 2e identi:ic! o cre<tere a agre2i5it!ii organi6aiior anar7i2te4
grup!rior antigobai6are 2au a 2ecteor p2eudoreigioa2e4 atragerea unui
num!r mai mare de adepi4 precum <i cre<terea :rec5enei aciunior ace2tor
organi6aii.
" =in ce 8n ce mai pre6ent 8n Rom3nia4 :enomenu criminait!ii
in:ormatice 2e mani:e2t! 2ub mai mute a2pecte% cre<terea num!ruui de
ca6uri 8nregi2trate <i organi6area ceor ce comit a2t:e de :apte 8n ade5!rate
grupuri in:racionae4 precum <i reorientarea grup!rior criminae care4 8n
trecut4 comiteau in:raciuni din 2:era tra:icuui de per2oane4 tra:icuui
internaiona de autoturi2me <i tra:icuui de droguri c!tre in:raciuni de
natur! in:ormatic!. *rincipaii :actori care au determinat reorientarea
grup!rior criminae c!tre in:raciuni in:ormatice 2unt egai de obinerea de
c3<tiguri materiae mari 8ntr"un timp reati5 2curt <i cu ri2curi reati5 mici.
-ce2t :enomen a:ectea6! 8n primu r3nd imaginea Rom3niei4 8ntruc3t
acti5it!ie in:racionae au ca int! in2tituii :inanciare 2au cet!eni 2tr!ini4
2!bind 8ncrederea 8n 2i2temee :inanciare <i reeee de comunicaii din
Rom3nia4 8ncrederea cet!enior rom3ni 8n :oo2irea in2trumenteor de pat!
eectronic! <i a ceor di2ponibie prin internet4 e9i2t3nd ri2cu ca :orei de
munc! din domeniu $TM, din Rom3nia 2! i 2e con:ere o proa2t! reputaie4
a53nd ca :inaitate imediat! ip2a de in5e2tiii 2au retragerea ceor e9i2tente
8n ace2t 2ector economic.
" 'n at domeniu4 8n care e:orturie mai mutor in2tituii 2"au conDugat4 a
ni5e naiona <i internaiona4 8 repre6int! ce a uptei 8mpotri5a tra:icuui 10

<i con2umuui de droguri. =e<i Rom3nia nu e2te o ar!"2ur2! de droguri4
teritoriu !rii e2te tran6itat de grup!rie in:racionae 2peciai6ate. =ac!4 8n
mod tradiiona4 e2te cuno2cut! pa2area pe ruta bacanic! <i pe cea nordic!
de tran6it a drogurior ce pro5in din 6ona -:gani2tanuui Aopium4 7eroin!4
mor:in!B4 capturie din -eroportu $nternaiona ;Henri ,oand!; A2000B <i
*ortu ,on2tana A200@B pa2ea6! Rom3nia <i 8n circuitu de tran6it a
cocainei4 ce are ca 2ur2! principa! de producere4 a ni5e mondia4 8n 2pecia
6ona de centru <i nord a -mericii de Sud. =atorit! po6iion!rii geogra:ice4
contribuia Rom3niei 8n upta contra tra:icuui internaiona de droguri e2te
monitori6at! de :orurie internaionae <i europene. =e menionat c! 8n
Rom3nia 2"a de65otat o pia! de de2:acere a drogurior4 :iind pre6ente toate
tipurie de droguri4 incu2i5 cee 2intetice. Odat! cu de65otarea pieii 2"au
de65otat <i 2er5iciie de a2i2ten! medica! pentru 5ictimee tra:icuui de
droguri.
" .n pre6ent4 Rom3nia e2te o ar!"2ur2! <i de tran6it4 dar poate de5eni <i o
ar! de de2tinaie pentru 5ictimee tra:icuui de per2oane4 moti5 pentru care
pre5enirea <i combaterea ace2tui tip de in:racionaitate trebuie 2! r!m3n! o
prioritate a 2tructurior de apicare a egii. =e<i 8n anu 200@ au :o2t
de2:!<urate acti5it!i 2peci:ice de in5e2tigare 8ntr"un num!r de pe2te @00 de
ca6uri <i au :o2t identi:icate apro9imati5 100 de 5ictime4 tra:icu de :iine
umane repre6int! o prioritate <i pentru ara noa2tr!4 a acea<i ni5e de
importan! pe care 8 8nregi2trea6! acea2t! probem! 8n toate 2tatee 'niunii
Europene.

#igraia%
" - doua :rontier! e9tern! a 'niunii Europene4 cu 2egmente at3t pe u2cat4
c3t <i maritim4 Rom3nia are un ro important 8n a2igurarea ec7iibreor
demogra:ice4 economice <i 2ociae 8n 8ntreaga Europ!. E:orturie trebuie
coroborate pentru 8nt!rirea 2ecurit!ii regionae4 8n e5entuaitatea unor
amenin!ri gra5e tran2:rontaiere4 ce pot de5eni oric3nd reaitate4 8n ip2a
unui contro atent <i :e9ibi4 e9ercitat pe imitee e2tice ae Spaiuui 'niunii
Europene. /enomenu migraiei e2te con2iderat un proce2 mutinaiona4 care
nu mai poate :i ge2tionat doar uniatera 2au biatera. $mpementarea
poiticii comune 8n domeniu migraiei <i a6iuui4 prin a2igurarea proteciei
internaionae4 ge2tionarea e:icient! a :u9urior de migraie Aadmi2ie4 <edere4
8ndep!rtare4 a6i <i integrareB4 pre5enirea <i apicarea egii 8n domeniu
migraiei iegae " de6iderate ae identit!ii europene a Rom3niei4 ca 2tat
membru a 'niunii Europene de a 1 ianuarie 2000 " 2unt reai6ate de *oiia
de /rontier! Rom3n! <i O:iciu Rom3n pentru $migr!ri4 rou important a
ace2tor in2tituii :iind unu recuno2cut incu2i5 8n pan european. 11


$n:raciuni comi2e de cet!enii rom3ni 8n 2tr!in!tate%
" $maginea Rom3niei continu! 2! :ie a:ectat! de criminaitatea comi2! de
rom3ni pe teritoriu ator 2tate. .n utimii 3 ani4 num!ru cet!enior rom3ni
2emnaai cu acti5itate in:raciona! 8n 2tr!in!tate a cre2cut continuu4
aDung3ndu"2e ca4 8n anu 200@4 num!ru ace2tora 2! :ie de pe2te @000. @0L
din criminaitatea comi2! de cet!enii rom3ni 8n 2tr!in!tate 2e 8nregi2trea6!
pe teritoriu a 1 2tate A-u2tria4 $taia4 /rana4 Spania4 $randa4 +egia4
&ermania <i #area +ritanieB. =e<i maDoritatea :apteor iicite 2e 8n2crie 8n
2:era micii criminait!i4 2e con2tat! <i apariia ca6urior 8n care cet!eni
rom3ni :ac parte din :iiere tran2naionae de crim! organi6at!.

Sigurana rutier!%
" E2te nece2ar! 8mbun!t!irea cimatuui de 2iguran! 8n tra:icu rutier <i
recon2truirea 2trategiei de aciune a ni5e gu5ernamenta pentru con5ergena
aciunior in2tituiior4 8n 5ederea cre<terii 2iguranei participanior a tra:ic
<i 8mbun!t!irea condiiior de tra:ic. =e<i 8n anu 200@4 datee 2tati2tice
8nregi2trate ree5! o u<oar! 2c!dere a ri2cuui rutier4 e5ouiie utimior E ani
8 pa2ea6! pe un trend a2cendent. ,on:orm re6utateor premerg!toare
8ntocmirii *rogramuui european de aciune pentru 2igurana rutier! 2011 "
20204 a ni5eu 'niunii Europene 5or :i 2tabiite obiecti5e care <i
m!2urabie4 urm!rindu"2e o 2erie de priorit!i4 precum accidentee pe
drumurie rurae AG0L din num!ru tota de dece2eB <i participanii a tra:ic
5unerabii4 precum pietonii4 bicici<tii4 motocici<tii <i b!tr3nii.

=e6a2tre <i caamit!i%
" -!turi de probemee egate de criminaitate4 2ecuritatea indi5i6ior e2te
a:ectat! de de6a2tree naturae 2au de cee produ2e de om. Rom3nia 2e a:! 8n
6ona european! cu ri2c ridicat de producere a cutremureor de5a2tatoare4 iar
acea2t! reaitate trebuie a5ut! 8n 5edere de autorit!ie pubice centrae <i
ocae4 ae c!ror priorit!i trebuie 2! incud! in:ormarea permanent! a
popuaiei4 pentru ca acea2ta 2! 8<i de65ote un comportament adec5at "
8nainte4 8n timpu <i dup! producerea 2ituaiior de urgen!. .n utima
perioad!4 ne"am con:runtat cu e:ecte ae :enomeneor meteoroogice
deo2ebite " re5!r2!ri de ape4 inundaii4 aunec!ri de teren " nece2it3nd
e:orturi conDugate din partea 2tructurior de ordine <i 2iguran! pubic! <i a
2tructurior pentru 2ituaii de urgen!4 pentru imitarea <i 8n!turarea e:ecteor
produ2e de ace2tea4 precum <i participarea a inter5enii 8n 2priDinu
popuaiei4 prin a2igurarea cu ap! potabi! <i aimente.
12

.n concu6ie4 ne a:!m 8ntr"o perioad! 8n care maDoritatea :ormeor de
criminaitate cuno2c noi tipoogii de mani:e2tare4 iar 2tarea genera! de
2ecuritate a cet!eanuui <i a mediuui de a:aceri are de 2u:erit pe :ondu unei
in2u:iciente articu!ri <i a unei anumite rigidit!i a in2tituiior din 2i2temu
de ordine <i 2iguran! pubic!4 8n :aa noior pro5oc!ri. =e<i num!ru
per2oaneor care pre2tea6! 2er5icii de 2ecuritate a cre2cut 8n utimii ani
A2i2temu pri5at de pa6! <i protecie4 poiia comunitar!B4 in2u:icienta
coordonare a ace2tora creea6! 5unerabiit!i care 2unt e9poatate tot mai
mut de grup!rie in:racionae. )a acea2t! imagine 2e adaug! de6ideratu
ader!rii a Spaiu Sc7engen <i garaniie pe care trebuie 2! e a2igur!m
pentru toi cet!enii 'niunii Europene4 re2pecti5 c! :rontiera maritim!4
aerian! <i tere2tr!4 a:at! 8n re2pon2abiitatea noa2tr!4 a2igur! un 2paiu unic
de ibertate4 2ecuritate <i Du2tiie.

$(. *riorit!i 8n domeniu ordinii pubice pentru 2010 " 2013%
" cre<terea graduui de 2iguran! pentru cet!eni4 prin%
" cunoa<terea4 pre5enirea <i apicarea egii 8mpotri5a in:racionait!ii4
8n 2pecia 8mpotri5a criminait!ii organi6ate <i tran2:rontaiere4 terori2muui4
precum <i 8n ceea ce pri5e<te <ederea iega! a 2tr!inior pe teritoriu
Rom3nieiI
" reducerea impactuui a ni5eu comunit!ior <i per2oaneor a
e:ecteor criminait!iiI
" re2tabiirea autorit!ii 2tructurior de apicare a egii4 de2centrai6area
<i re:orma in2tituiona!4 nece2ar! con2oid!rii 2er5iciior comunitare <i a
ceor de ordine pubic! din Rom3nia4 reai6!rii interoperabiit!ii ace2tora4
precum <i a2igur!rii unui grad ridicat de 8ncredere a cet!enior :a! de
2tructurie de ordine pubic!I
" aderarea a Spaiu Sc7engen <i armoni6area4 pe 2egmentu ordinii
pubice4 cu Strategia 'E de 2ecuritate intern!4 prin abord!ri conceptuae
unitare4 continuarea progre2uui 8n 2paiu de ibertate4 2ecuritate <i Du2tiie4
adoptarea modeuui european de 2ecuritate4 ca recunoa<tere a
interdependenei dintre 2ecuritatea intern! <i cea e9tern! 8n con2truirea
;centruui de 2ecuritate goba!;.

(. ,adru Duridic e9i2tent%
1. ,on2tituia Rom3niei4 repubicat!I
2. Strategia de Securitate Naiona!I
3. ,odu pena4 repubicat4 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
4. ,odu de procedur! pena!4 repubicat4 cu modi:ic!rie <i compet!rie
uterioareI 13

E. )egea nr. 3G0J2002 pri5ind Statutu poii2tuui4 cu modi:ic!rie <i
compet!rie uterioareI
G. )egea nr. 10J1@@E pri5ind 2tatutu cadreor miitare4 cu modi:ic!rie <i
compet!rie uterioareI
0. )egea nr. 3G4J2004 pri5ind organi6area <i :uncionarea poiiei
Dudiciare4 cu modi:ic!rie uterioareI
1. )egea nr. 304J2004 pri5ind organi6area Dudiciar!4 repubicat!4 cu
modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
@. )egea nr. E1J1@@1 pri5ind 2igurana naiona! a Rom3nieiI
10. Ordonana de urgen! &u5ernuui nr. 10EJ2001 pri5ind :rontiera de
2tat a Rom3niei4 aprobat! cu modi:ic!ri prin )egea nr. 243J20024 cu
modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
11. )egea nr. 333J2003 pri5ind pa6a obiecti5eor4 bunurior4 5aorior <i
protecia per2oaneor4 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
12. )egea nr. 2@EJ2004 pri5ind regimu armeor <i a muniiior4 cu
modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
13. )egea nr. 2@0J2004 pri5ind ca6ieru Dudiciar4 repubicat!4 cu
compet!rie uterioareI
14. )egea nr. G12J2002 pri5ind protecia martorior4 cu modi:ic!rie
uterioareI
1E. )egea nr. 143J2000 pri5ind pre5enirea <i combaterea tra:icuui <i
con2umuui iicit de droguri4 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
1G. )egea nr. 3@J2003 pri5ind pre5enirea <i combaterea criminait!ii
organi6ate4 cu modi:ic!rie uterioareI
10. )egea nr. E3EJ2004 pri5ind pre5enirea <i combaterea terori2muuiI
11. )egea nr. G0J1@@1 pri5ind organi6area <i de2:!<urarea adun!rior
pubice4 repubicat!I
1@. )egea nr. G1J1@@1 pentru 2ancionarea :apteor de 8nc!care a unor
norme de con5ieuire 2ocia!4 a ordinii <i ini<tii pubice4 repubicat!4 cu
modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
20. )egea nr. 122J200G pri5ind a6iu 8n Rom3nia4 cu modi:ic!rie <i
compet!rie uterioareI
21. )egea nr. 400J2003 pri5ind preg!tirea economiei naionae <i a
teritoriuui pentru ap!rare4 cu modi:ic!rie uterioareI
22. )egea nr. 132J1@@0 pri5ind rec7i6iiie de bunuri <i pre2t!rie de
2er5icii 8n intere2 pubic4 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
23. )egea nr. 3EEJ200@ pri5ind regimu 2t!rii de mobii6are paria! 2au
tota! a :oreor armate <i a 2t!rii de r!6boiI 14

24. )egea nr. 20EJ200G pri5ind e9ecutarea pedep2eor <i a m!2urior
di2pu2e de organee Dudiciare 8n cur2u proce2uui pena4 cu modi:ic!rie <i
compet!rie uterioareI
2E. )egea nr. 411J2004 pri5ind protecia ci5i!4 repubicat!4 cu
modi:ic!rie uterioareI
2G. )egea nr. 4J2001 pri5ind pre5enirea <i combaterea 5ioenei cu oca6ia
competiiior <i a Docurior 2porti5eI
20. )egea nr. 3EJ2000 pri5ind cre<terea 2iguranei 8n unit!ie de
8n5!!m3nt4 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
21. egi <i 7ot!r3ri ae &u5ernuui pri5ind organi6area <i :uncionarea
2tructurior cu atribuii 8n domeniu ordinii pubiceI
2@. Ordonana de urgen! a &u5ernuui nr. 30J2000 pri5ind organi6area <i
:uncionarea #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor4 aprobat! cu
modi:ic!ri prin )egea nr. 1EJ20014 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
30. Ordonana de urgen! a &u5ernuui nr. 102J200E pri5ind ibera
circuaie pe teritoriu Rom3niei a cet!enior 2tateor membre ae 'niunii
Europene <i Spaiuui Economic European4 aprobat! cu modi:ic!ri <i
compet!ri prin )egea nr. 2G0J200E4 cu modi:ic!rie <i compet!rie
uterioareI
31. Ordonana de urgen! a &u5ernuui nr. 1@4J2002 pri5ind regimu
2tr!inior 8n Rom3nia4 repubicat!4 cu compet!rie uterioareI
32. Ordonana de urgen! a &u5ernuui nr. EGJ2000 pri5ind 8ncadrarea 8n
munc! <i deta<area 2tr!inior pe teritoriu Rom3niei4 aprobat! cu modi:ic!ri
<i compet!ri prin )egea nr. 134J2001I
33. Ordonana de urgen! a &u5ernuui nr. 21J2004 pri5ind Si2temu
Naiona de #anagement a Situaiior de 'rgen!4 aprobat! cu modi:ic!ri <i
compet!ri prin )egea nr. 1EJ200EI
34. Ordonana &u5ernuui nr. 44J2004 pri5ind integrarea 2ocia! a
2tr!inior care au dob3ndit o :orm! de protecie 2au un drept de <edere 8n
Rom3nia4 precum <i a cet!enior 2tateor membre ae 'niunii Europene <i
Spaiuui Economic European4 aprobat! cu modi:ic!ri prin )egea nr.
11EJ20044 cu modi:ic!rie <i compet!rie uterioareI
3E. Reguamentu A,EB nr. EG2J200G a *aramentuui European <i a
,on2iiuui din 1E martie 200G de in2tituire a unui ,od comunitar pri5ind
regimu de trecere a :rontiereor de c!tre per2oane A,odu /rontiereor
Sc7engenBI
3G. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 41GJ2000 pri5ind 2tructura organi6atoric! <i
e:ecti5ee #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor4 cu modi:ic!rie <i
compet!rie uterioareI 1E

30. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 1.122J2000 pentru aprobarea Strategiei
naionae pri5ind imigraia pentru perioada 2000 " 2010I
31. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 303J2001 pri5ind organi6area4 :uncionarea
<i compunerea ,entruui Naiona de ,onducere a -ciunior de Ordine
*ubic!I
3@. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 0G2J2001 pentru aprobarea Strategiei
naionae de pre5enire a 2ituaiior de urgen!I
40. Hot!r3rea &u5ernuui nr. E41J2001 pri5ind aprobarea Strategiei
naionae de comunicare <i in:ormare pubic! pentru 2ituaii de urgen!I
41. Hot!r3rea &u5ernuui nr. E40J200E pentru aprobarea Strategiei
naionae de protecie ci5i!I
42. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 1.03@J200G pentru aprobarea categoriior de
con2trucii <i amenaD!ri care 2e 2upun a5i6!rii <iJ2au autori6!rii pri5ind
2ecuritatea a incendiuI
43. Hot!r3rea &u5ernuui nr. G0@J2001 pentru aprobarea Strategiei
naionae anticorupie pri5ind 2ectoaree 5unerabie <i admini2traia pubic!
oca! pe perioada 2001 " 2010I
44. Hot!r3rea &u5ernuui nr. 0@J2010 pri5ind 8n:iinarea ,omi2iei de
monitori6are a progre2eor 8nregi2trate de Rom3nia 8n domeniu re:ormei
2i2temuui Dudiciar <i uptei 8mpotri5a corupiei.

($. Obiecti5e 2trategice
,ee 3 priorit!i de aciune 2tabiite de Strategie 2unt coordonatee
principae 2pre care 2e :ocai6ea6! e:orturie 2tructurior cu atribuii <i
competene 8n domeniu ordinii pubice <i 2e :undamentea6! pe urm!toaree
obiecti5e 2trategice%
1. 8mbun!t!irea 2iguranei cet!eanuuiI
2. a2igurarea unui cimat de egaitate mediuui de a:aceriI
3. reducerea impactuui criminait!ii organi6ate4 tran2:rontaiere <i
terori2muuiI
4. con2oidarea managementuui integrat a cri6eor de ordine pubic! <i
2ituaiior de urgen!I
E. 8mbun!t!irea cait!ii 2er5iciior pubice 8n domeniuI
G. 2ecuri6area :rontierei4 8n 2pecia a ceei e9terne a 'niunii Europene de
pe teritoriu Rom3niei.

($$. =irecii de aciune

Obiecti5 2trategic nr. 1. .mbun!t!irea 2iguranei cet!eanuui 1G

#!2urie de 2iguran! pubic! 2au a cet!eanuui 2e con2tituie din
an2ambu aciunior egae pre5enti5"reacti5e pe care in2tituiie pubice 2au
pri5ate 2au indi5i6ii e iau pentru a 2pori ni5eu de 2iguran! a per2oaneor4
coecti5it!ior <i bunurior.
*rincipaee domenii de inter5enie 2ub2umate ace2tui obiecti5 2trategic
2unt%
1.1. 2igurana 2trada! <i 8n miDoacee de tran2port 8n comunI
1.2. 2igurana tra:icuui rutierI
1.3. 2igurana 8n mediu rura.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. 8mbun!t!irea cadruui egi2ati54 8n 2pecia 8n domeniu apic!rii <i
e9ecut!rii m!2urior contra5enionae4 pa6ei bunurior <i per2oaneor <i
adoptarea egii poiiei ocaeI
2. cre<terea capacit!ii in2tituionae prin%
" de65otarea mobiit!ii aeriene <i tere2tre a 2tructurior #ini2teruui
-dmini2traiei <i $nterneorI
" de65otarea <i moderni6area reeeor de comunicaii <i 2uport in:ormatic
ae 2tructurior #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor4 8n 2pecia 8n mediu
ruraI
" moderni6area c!dirior de2tinate de2:!<ur!rii acti5it!ior 2peci:ice din
mediu ruraI
3. redi2tribuirea re2ur2eor 8n 2i2temu de ordine <i 2iguran! pubic!4
pentru acoperirea 2tr!6ii <i 8nt!rirea 2tructurior de poiie din pro9imitatea
:rontiereor prin%
" reorgani6area mi2iunior de pa6! ae Fandarmeriei Rom3ne4 pentru
reducerea per2onauui de2tinat ace2tei mi2iuni <i impementarea unor
in2trumente tactice mai e:iciente A2upra5eg7ere 5ideo4 eemente de
a5erti6are4 di2po6iti5e integrate de pa6! <i patruare etc.BI
" reocarea per2onauui poiiei de :rontier! de pe grania intern! a 'niunii
Europene4 con:orm concepiei eaborate 8n ace2t 2en2 <i aprobate de
conducerea #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneorI
4. con2oidarea managementuui integrat a 2ituaiei operati5e4 prin%
" deruarea acti5it!ior de meninere a ordinii pubice 8n 2i2tem integrat4
pentru reducerea in:racionait!ii 2tradae <i din miDoacee de tran2port 8n
comun4 prin angrenarea4 8ntr"un mediu comun de operare A,OEB4 a
2tructurior #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor <i a ator autorit!i de
2ecuritate <i ordine pubic! <i 2ociet!i pri5ate de 2ecuritateI
" reg3ndirea moduui de organi6are a :oreor de ordine pubic! 8n mediu
rura4 pentru a2igurarea patru!rii <i inter5eniei a e5enimenteI 10

" coectarea 2tructurat!4 8n 2i2teme in:ormatice4 a dateor <i in:ormaiior
pri5ind incidentee4 e5enimentee <i mi2iunie a care 2unt aocate re2ur2ee
de meninere4 a2igurare <i re2tabiire a ordinii pubiceI
" e9tinderea 2i2temuui de anai6! tactic! pentru monitori6area <i e5auarea
2ituaiei operati5e4 precum <i pentru pani:icarea acti5it!ior de meninere a
ordinii pubiceI
" moderni6area <i e:icienti6area 2er5iciior poiiene<ti 2peciai6ate
A2tructuri de inter5enie4 poiia :u5ia! etc.BI
" reg3ndirea acti5it!ii in:ormati5e 8n #ini2teru -dmini2traiei <i
$nterneorI
" a2igurarea unui cimat de normaitate cu oca6ia de2:!<ur!rii unor
acti5it!i cu pubic numero2I
E. cre<terea capabiit!ior din teren4 de 5eri:icare <i de apicare a
m!2urior 2peci:ice4 8n ca6u 2ituaiior pre5!6ute de ,on5enia Sc7engen <i
de ceeate acte comunitare ree5ante Sc7engen4 incu2i5 2c7imbarea
comportamentuui poii2tuuiJDandarmuui 8n 2ituaiie de egitimareI
G. participarea repre6entanior *oiiei Rutiere 8n grupurie de ucru
pentru eaborarea unei 2trategii gu5ernamentae 8n domeniu ri2cuui rutier4
8n 5ederea cre<terii graduui de 2iguran! rutier!I
0. promo5area unei cuturi de 2iguran! pubic! 8n comunitate4 prin
intermediu poii<tior de pro9imitate4 pentru cre<terea graduui de
con<tienti6are <i identi:icare a amenin!rior comunit!ii ocaeI
1. eaborarea unor proceduri unice de aciune apicabie tuturor
2tructurior participante a reai6area 2i2temuui integrat de ordine pubic!I
@. a2igurarea unui cimat de ordine <i 2iguran! pubic! 8n 6ona in2tituiior
de 8n5!!m3nt preuni5er2itar4 prin angrenarea 2tructurior #ini2teruui
-dmini2traiei <i $nterneor4 a poiiei comunitare <i a unit!ior <coare.

Re6utate a<teptate%
" reducerea de:icituui de per2ona din di2po6iti5ee de ordine pubic!I
" cre<terea per:ormanei di2po6iti5eor de ordine <i 2iguran! pubic! 8n
2i2tem integratI
" reducerea num!ruui de per2oane decedate4 ca urmare a accidenteor de
circuaieI
" reducerea num!ruui de in:raciuni 2tradaeI
" meninerea unui procent de pe2te @0L a inter5eniior 2ub 10 minute a
apeurie de urgen! ae cet!eniorI
" cre<terea :ermit!ii 8n apicarea egiiI
" cre<terea ni5euui de 8ncredere a popuaiei 8n in2tituiie #ini2teruui
-dmini2traiei <i $nterneor. 11


Obiecti5 2trategic nr. 2. -2igurarea unui cimat de egaitate mediuui
de a:aceri
Securitatea economic! con2tituie unu dintre eementee 2tructurae ae
2ecurit!ii naionae.
*rincipaee domenii de inter5enie 2ub2umate ace2tui obiecti5 2trategic
2unt%
2.1. proteDarea bugetuui con2oidat a 2tatuui. ,ombaterea e5a6iunii
:i2cae <i a :raudeor 5amaeI
2.2. combaterea in:racionait!ii 8n domeniu ac7i6iiior pubiceI
2.3. protecia drepturior de proprietate inteectua! <i indu2tria!.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. impementarea unui 2i2tem de management a ca6urior4 care 2! permit!
identi:icarea de cone9iuni 8ntre in:ractori <i bunuri4 8mbun!t!irea
admini2tr!rii probatoriuui <i reducerea timpior de 2ouionare a do2areor <i
ucr!rior penae din domeniu economic 8n *oiia Rom3n!I
2. 8mbun!t!irea 2c7imbuui de in:ormaii <i coroborarea aciunior 8ntre
2tructurie de apicare a egii4 8n 2pecia dintre parc7ete4 *oiia Rom3n!4
O:iciu Naiona pentru *re5enirea <i ,ombaterea Sp!!rii +anior <i -genia
Naiona! de -dmini2trare /i2ca!4 precum <i 2priDinirea acti5it!ior
de2:!<urate a ni5eu Europo 8n do2aree anaitice de2c7i2e pentru
combaterea :raudeor intracomunitare <i cu produ2e acci6abieI
3. con2oidarea capabiit!ior de aciune prin in2tituionai6area ec7ipeor
de tip ta2H":orce 8n nodurie 2trategice din :u9urie de per2oane4 bunuri <i
baniI
4. cre<terea ni5euui de recuperare a preDudiciior cau6ate4 prin
per:ecionarea cadruui egi2ati5 8n domeniu m!2urior a2igur!torii <i
armoni6area egi2aiei rom3ne<ti cu cea comunitar! 8n ceea ce pri5e<te
o:iciie de recuperare a creaneorI
E. 8nt!rirea capacit!ii poiiei Dudiciare de a inter5eni <i a aciona 8n ca6u
grup!rior criminae4 2ub a2pectu economic a acti5it!ii in:racionae4 prin
modi:icarea core2pun6!toare a egi2aiei pri5ind de2coperirea <i combaterea
e5a6iunii :i2caeI
G. cari:icarea competeneor 2tructurior care acionea6! pentru
combaterea criminait!ii :inanciare.

Re6utate a<teptate%
" reducerea acti5it!ior care contribuie a de65otarea economiei
2ubterane <i tran2:eru ace2tora 8n economia rea!4 8n 2copu apic!rii
egi2aiei 8n domeniu ta9eor <i impo6iteorI 1@

" cre<terea cuantumuui de recuperare a preDudiciior cau6ate 8n domeniu
criminait!ii economico":inanciareI
" cre<terea num!ruui de ca6uri re6o5ate <i :inai6ate cu condamn!ri 8n
domeniu criminait!ii economico":inanciare.

Obiecti5 2trategic nr. 3. Reducerea impactuui criminait!ii
organi6ate4 tran2:rontaiere <i terori2muui
Obiecti5u 2trategic 2e a:! pe agenda pubic!4 :iind 8n i2ta de priorit!i
din proce2u de integrare 8n 'niunea European!. .n ace2t conte9t4 domeniu a
bene:iciat de numeroa2e de65ot!ri in2tituionae <i acti5itatea e2te
coordonat!4 2ec5enia4 de 2trategii 2ectoriae4 ce intr! 8n cicuri permanente
de monitori6are <i 8mbun!t!ire% Strategia naiona! antidrog 2001 " 20124
Strategia naiona! 8mpotri5a tra:icuui de per2oane pentru perioada 200G "
20104 Strategia naiona! pri5ind imigraia pentru perioada 2000 " 20104
*rincipaee domenii de inter5enie 2ub2umate ace2tui obiecti5 2trategic
2unt%
3.1. cunoa<terea4 pre5enirea <i combaterea tra:icuui <i con2umuui iicit
de droguri <i 8mbun!t!irea 2er5iciior de a2i2ten! a 5ictimeorI
3.2. a2igurarea unei poitici coerente <i e:iciente 8n domeniu imigraieiI
3.3. reducerea dimen2iunii tra:icuui de per2oane <i 8n!turarea e:ecteor
negati5e pe care ace2ta e are a2upra cet!enior <i a2upra 2ociet!iiI
3.4. cunoa<terea4 pre5enirea <i combaterea criminait!ii in:ormaticeI
3.E. upta 8mpotri5a 2p!!rii banior4 a :inan!rii acti5it!ior criminae <i
5aori:icarea cadruui de cooperare pe inie de terori2m4 a2igurat con:orm
2trategiei 8n domeniu4 prin Si2temu naiona de pre5enire <i combatere a
terori2muui.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. eaborarea unor noi 2tandarde de e5auare a acti5it!ior 2peci:ice
recuper!rii preDudiciior cau6ate de grup!rie criminaeI
2. 8mbun!t!irea mecani2meor de contro <i reducerea 5unerabiit!ior
din egi2aieI
3. de65otarea capacit!ii in2tituionae <i operaionae de upt! 8mpotri5a
criminait!ii in:ormaticeI
4. inten2i:icarea cooper!rii poiiene<tiI
E. continuarea e:orturior de 2priDin a 2tateor europene care 8nregi2trea6!
o criminaitate comi2! de rom3ni ridicat!4 incu2i5 2peciai6area poii<tior
a ni5e teritoria4 pe ba6a principiuui Dudee 2ur2!"!ri de de2tinaieI
G. 2u2inerea programeor naionae de pre5enire <i cre<terea capacit!ii de
con<tienti6are a 2ociet!ii pri5ind e:ectee tra:icuui <i con2umuui de 20

droguri4 tra:icuui de :iine umane4 criminait!ii in:ormatice4 e9poat!rii
2e9uae a copiior <i pornogra:iei in:antie pe internetI
0. 8nt!rirea capacit!ii in2tituionae a -geniei Naionae -ntidrog <i a
-geniei Naionae .mpotri5a Tra:icuui de *er2oaneI
1. con2oidarea in2tituiona! <i operaiona! a O:iciuui Rom3n pentru
$migr!riI
@. 5aori:icarea e9perti6ei ata<aior de a:aceri interne din cadru
mi2iunior permanente <i a amba2adeor Rom3niei.

Re6utate a<teptate%
" cre<terea num!ruui de ca6uri re6o5ate cu :inaitate Dudiciar! "
condamn!ri <i con:i2c!ri4 8n domeniu crimei organi6ateI
" cre<terea cuantumuui 2umeor obinute prin 5aori:icarea bunurior
identi:icate <i indi2ponibii6ate 8n 5ederea con:i2c!rii4 re6utate din acti5it!i
iiciteI
" capacitate cre2cut! de cunoa<tere <i contro a criminait!ii organi6ate <i
tran2:rontaiere4 8n 2pecia a imigr!rii.

Obiecti5 2trategic nr. 4. ,on2oidarea managementuui integrat a
cri6eor de ordine pubic! <i 2ituaiior de urgen!
)a ni5eu #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor :uncionea6! ,entru
Naiona de ,onducere a -ciunior de Ordine *ubic!4 2tructur!
interin2tituiona! de 2uport deci6iona pentru managementu aciunior 8n
2ituaii de cri6! 8n domeniu ordinii pubice. *entru 8ndepinirea obiecti5eor
2ae <i a2igurarea :unciior de 2priDin pentru #ini2teru -dmini2traiei <i
$nterneor4 ,entru Naiona cooperea6! cu ,entru Operaiona Naiona din
cadru $n2pectoratuui &enera pentru Situaii de 'rgen!4 cu ,entru de
Situaii a &u5ernuui4 cu ,entru de ,oordonare Operati5! -ntiterori2t!4 cu
,omponenta pentru 2ituaii din cadru ,entruui de ,onducere Operaiona!
a Statuui #aDor &enera4 precum <i cu ceeate centre operati5e con2tituite
a ni5eu in2tituiior pubice repre6entate.
-cti5itatea de pre5enire <i ge2tionare a 2ituaiior de urgen! a con2tituit a
preocupare prioritar! pentru &u5ernu Rom3niei4 8n 2en2u identi:ic!rii unor
inii directoare <i pentru materiai6area ace2tora 8n documente programatice
2trategice.
.n per2pecti5! 2e are 8n 5edere con2tituirea *at:ormei naionae de
reducere a ri2cuui de de6a2tre4 8n acord cu obiecti5ee 2tabiite de Strategia
internaiona! de reducere a de6a2treor A*anu"cadru de aciune HNogo
200E " 201EB. 21

*rincipaee domenii de inter5enie4 2ub2umate ace2tui obiecti5 2trategic4
2unt%
4.1. per:ecionarea 2i2temuui integrat de ge2tionare a cri6eor din
domeniu ordinii pubiceI
4.2. 8mbun!t!irea mecani2meor de r!2pun2 <i ge2tionare a 2ituaiior de
urgen! <i a2igurarea :unciior de 2priDin de c!tre 2tructurie cu atribuii 8n
domeniu ordinii pubiceI
4.3. poitici 8n domeniu managementuui 2t!rior e9cepionae.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. 8mbun!t!irea <i e:icienti6area proce2eor de conducere a operaiunior4
monitori6are <i anai6! a ri2curior 8n domeniu ordinii pubice <i de
pani:icare <i :oo2ire a re2ur2eor participante a inter5eniiI
2. cre<terea cait!ii aciunior <i m!2urior de pre5enire a ri2curior maDore
de producere a unor de6a2tre <i 8mbun!t!irea capacit!ii de aciune 8n a2t:e
de 2ituaii4 potri5it egiiI
3. cre<terea capacit!ii de re6i2ten! <i de ap!rare a popuaiei4 prin
cuti5area capacit!ior de pre5enire <i autoap!rareJauto2u2inere ae
popuaieiI
4. integrarea <i compatibii6area cu 2i2teme 2imiare din ate !ri <i de a
ni5e internaionaI
E. pro:e2ionai6area per2onauui din comandamentee <i centree
operaionae4 con:orm 2tandardeor <i buneor practici europeneI
G. 8mbun!t!irea dot!rii <i 8n6e2tr!rii cu te7nic!4 ec7ipamente4 aparatur! <i
materiae de inter5enie a 2tructurior operati5e4 at3t din :onduri bugetare4 c3t
<i prin atragerea :ondurior europeneI
0. cre<terea cait!ii a2i2tenei medicae de urgen! <i de2carcerare4 prin
8mbun!t!irea preg!tirii per2onauui <i in5e2tiii 8n dotareI
1. e:ectuarea anua! a unei 2imu!ri pentru ge2tionarea naiona! a
2ituaiior de cri6!I
@. promo5area unor programe de 2priDinire a 2er5iciior 5ountare <i
pri5ate pentru 2ituaii de urgen!I
10. rou acti5 8n eaborarea panurior naionae 8n domeniu 2t!rior
e9cepionae4 pentru a a2igura preg!tirea :oreor proprii4 a economiei4 a
teritoriuui <i a popuaiei4 8n ca6u apariiei unor 2ituaii care pot genera
mobii6area 2au 2tarea de r!6boiI
11. de65otarea programeor 2trategice 8n domeniu4 de reai6are a
e9erciiior naionae <i 2ub egid! internaiona!4 pentru impementarea
2tandardeor N-TO <i 'E 8n materieI
12. aocarea re2ur2eor pentru re6er5ee de 2tat <i de mobii6are4
pani:icarea rec7i6iiior de bunuri <i pre2t!ri de 2er5icii 8n intere2 pubic4 ca 22

:uncie de 2priDin compementar!4 meninerea 8n 2tare de :uncionare a
in:ra2tructurii nece2are bunei :uncion!ri a 2tatuui de drept4 a in2tituiior
democratice <i a2igurarea continuit!ii acti5it!ior economico"2ociae4 8n
condiiie decan<!rii 2t!rior e9cepionae.

Re6utate a<teptate%
1. operaionai6area ceor 42 de centre de comand! <i coordonare4
re2pecti5 42 de centre de coordonare <i conducere a inter5eniei 8n 2ituaii de
urgen! " centre Dudeene <i a municipiuui +ucure<tiI
2. reducerea timpuui mediu de r!2pun2 8n 2ituaii de cri6! de ordine
pubic! <iJ2au 8n 2ituaii de urgen!.

Obiecti5 2trategic nr. E. .mbun!t!irea cait!ii 2er5iciior pubice
'nu dintre cee mai importante obiecti5e4 datorit! impactuui direct
a2upra cet!eanuui4 8mbun!t!irea cait!ii 2er5iciior pubice4 induce aciuni
conDugate pe dou! domenii principae de inter5enie%
E.1. cre<terea tran2parenei <i a ceerit!ii 8n pre2tarea 2er5iciior pubice
poiiene<tiI
E.2. optimi6area re2ur2eor in2tituionae4 8n 5ederea debirocrati6!rii4
de2centrai6!rii4 reducerii ri2cuui de corupie <i 8mbun!t!irii condiiior
2ocio"pro:e2ionae ae angaDaior.
*re5enirea <i combaterea corupiei 8n 2ectoaree 5unerabie <i
admini2traia pubic! oca! con2tituie unu dintre obiecti5ee maDore
naionae4 2trategie ge2tionat! a ni5eu &u5ernuui <i monitori6at! 8n cadru
#ecani2muui de cooperare <i 5eri:icare a 'niunii Europene.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. in:ormarea corect! <i oportun! a ma22"mediei cu e5ouia 2ituaiei
operati5eI
2. 8mbun!t!irea 2er5iciuui de 2ouionare a cererior <i petiiior4 primirea
8n audien! <i con2iiere a cet!eniorI
3. integrarea dateor biometrice 8n documentee de c!!torie <i de
identitate ae cet!enior rom3ni <i 2tr!inior4 8n 2copu cre<terii graduui de
2ecuritate a ace2toraI
4. organi6area unui ob2er5ator naiona 8n domeniu ordinii <i 2iguranei
pubice4 care 2! con2oide6e 2tati2tici naionae din 2i2temu naiona Dudiciar
<i de ordine pubic!4 2ondaDe de opinie4 anc7ete 2ociae <i e5au!ri ae
ri2curior criminait!iiI
E. a2igurarea unei poitici coerente 8n domeniu managementuui dateor <i
in:ormaiior4 care 2! re2pecte drepturie <i ibert!ie cet!ene<ti4 8n 2pecia
protecia dateor cu caracter per2onaI 23

G. 8mbun!t!irea condiiior de ucru cu pubicu4 prin punerea 8n 2iguran!
<i moderni6area imobieor cu ri2c ma9im 2ei2mic a:ate 8n patrimoniu
#ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneorI
0. 8mbun!t!irea 2i2temuui de e5auare a per:ormanei 2er5iciior pubice
din domeniu 2iguranei <i ordinii pubice4 prin con2truirea unui mecani2m
e:icient de cooperare <i impementarea unor indicatori caitati5i <i cantitati5i
concentrai pe e:iciena <i e:icacitatea acti5it!ior4 precum <i pe 2ati2:acia
cet!eanuuiI
1. impementarea managementuui cait!ii 8n in2tituiie din domeniu
2iguranei <i ordinii pubiceI
@. 8mbun!t!irea pac7etuui 2aaria4 prin o:erirea de :aciit!i
compementareI
10. 2impi:icarea procedurior de ucru4 prin in:ormati6area acti5it!ior4 8n
2pecia 8n domeniie ogi2tic4 :inanciar4 re2ur2e umane <i 2ecretariatI
11. ree5auarea 2i2temuui de :ormare <i preg!tire pro:e2iona! a
per2onauui <i rea<e6area ace2tuia pe principiu a2imi!rii de competene
pro:e2ionae Aaptitudini4 cuno<tine <i atitudiniB4 ce ac!tuie2c 2tandardee
ocupaionae. E5auarea per2onauui 2e 5a reai6a prin raportarea a
2tandardee ocupaionae4 iar pentru a2igurarea acce2uui a de65otarea
carierei 2e 5or re2pecta principiie tran2parenei <i nedi2crimin!rii <i 2e 5a
o:eri un g7id a cariereiI
12. reabiitarea <i moderni6area reeei 2anitare a #ini2teruui
-dmini2traiei <i $nterneorI
13. impementarea ,oncepiei pri5ind acti5itatea de pre5enire a :apteor
de corupie 8n cadru 2tructurior #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneorI
14. identi:icarea <i monitori6area ri2curior de corupie 8n 2tructurie
#ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor.

Re6utate a<teptate%
1. 8mbun!t!irea imaginii <i pre2tigiuui #ini2teruui -dmini2traiei <i
$nterneor <i a per2onauui 2!uI
2. 8mbun!t!irea reaiei #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor cu
2ocietatea ci5i!4 prin cre<terea 8ncrederii 8n in2tituiie poiiene<tiI
3. cre<terea 8ncrederii 8n in2tituiie cu atribuii 8n domeniu ordinii
pubice.

Obiecti5 2trategic nr. G. Securi6area :rontierei4 8n 2pecia a ceei
e9terne a 'niunii Europene de pe teritoriu Rom3niei
=omeniu con2iderat prioritar pentru 5iitoru apropiat a Rom3niei4 din
per2pecti5a ader!rii a Spaiu Sc7engen4 2ecuri6area :rontierei 5i6ea6! 8n 24

principa proteDarea cet!enior 8n Europa4 8n cadru unei ;2ociet!i gobae;.
.n con2iderarea rouui important pe care managementu integrat a
:rontiereor 8 Doac! 8n domeniu 2ecurit!ii a ni5e european4 Rom3nia
trebuie 2! 8<i aduc! aportu a con2oidarea mecani2muui de ge2tionare
integrat! a :rontiereor4 pornind c7iar de a conceptu european de 2ecuri6are
a :rontierei.
-2t:e4 con:orm pre5ederior ,ataoguui Sc7engen actuai6at a 'E
pri5ind controu a :rontieree e9terne4 returnarea <i readmi2ia4 a2igurarea
unui 8nat ni5e de 2upra5eg7ere <i contro a :rontierei4 a ni5eu
2tandardeor comunitare4 incumb! impementarea unui management integrat
a :rontier!4 cu participarea tuturor in2tituiior 2tatuui cu atribuii 8n
domeniu <i apicarea unui 2et de m!2uri compementare4 re2pecti5%
" controu a :rontiere A5eri:ic!ri <i 2upra5eg7ereB4 a2t:e cum e2te de:init
8n ,odu /rontiereor Sc7engen4 incu63nd anai6e de ri2c pertinente <i
in:ormaii pri5ind criminaitateaI
" depi2tarea <i in5e2tigarea criminait!ii tran2:rontaiere4 8n coordonare cu
toate autorit!ie competente de apicare a egiiI
" apicarea modeuui ceor 4 :itre4 2tabiit a ni5e europeanI
" cooperarea dintre agenii pentru managementu :rontiereor Apoiia de
:rontier!4 5am!4 poiie4 imigr!ri4 2ecuritatea naiona! <i ate autorit!i
competenteB <i cooperarea internaiona!I
" coordonarea <i coerena acti5it!ior 2tateor membre4 ae in2tituiior <i
ae ator organi2me ae ,omunit!ii <i ae 'niunii.
Securi6area :rontierei e2te de65otat! <i monitori6at! a ni5e naiona prin
Strategia naiona! pri5ind aderarea a Spaiu Sc7engen <i Strategia
naiona! de management integrat a :rontierei de 2tat a Rom3niei 8n perioada
2000 " 2010 Aa:at!4 8n pre6ent4 8n cur2 de re5i6uireB.
*rincipaee domenii de inter5enie 2ub2umate ace2tui obiecti5 2trategic
2unt%
G.1. crearea unui 2i2tem integrat de 2ecuritate a :rontierei. Securi6area
:rontiereor e9terne ae 'niunii EuropeneI
G.2. cooperarea <i coaborarea cu 2tructuri 2imiare din 'niunea
European! 8n cadru 2i2temuui de ordine pubic! <i 2iguran! naiona!.
*rincipaee direcii de aciune 2unt%
1. aderarea a Spaiu Sc7engen 8n una martie 20114 prin impementarea
Si2temuui in:ormatic Sc7engen <i prin :inai6area Si2temuui integrat de
2ecuri6are a :rontierei4 ce a2igur! impementarea modeuui ceor 4 :itre
Am!2uri 8n !ri tere4 cooperarea cu 2tatee 5ecine4 controu :rontiereor <i
m!2uri de contro 8n interioru 2paiuui comun4 incu2i5 returnareaBI 2E

2. impementarea de m!2uri compen2atorii pentru monitori6area intern! a
amenin!rior criminait!ii a2ociate mi<c!rii de bunuri <i per2oane pe
teritoriu Rom3nieiI
3. 5aori:icarea ;anai6ei de ri2c <i amenin!rior criminait!ii
tran2:rontaiere <i terori2muui; a :rontiera Sc7engen4 precum <i a2igurarea
a2i2tenei te7nice <i operati5e europene4 prin ec7ipee de inter5enie rapid! <i
2priDin aerian a :rontiera e9tern!I
4. de65otarea parteneriateor pe 4 dimen2iuni%
" e9tinderea <i de65otarea reaiior de cooperare 8n domeniu a:acerior
interne cu 'niunea European!4 cu N-TO <i cu ate organi6aiie
internaionae 2peciai6ateI
" cre<terea cooper!rii biaterae4 8n 2pecia cu 2tatee 5ecine4 pentru
2priDinirea mi2iunior operati5e4 incu2i5 cu 2tatee tere4 8n con:ormitate cu
de65otarea dimen2iunii e9terne a programuui StocH7om4 aprobat de
,on2iiu European 8n decembrie 200@I
" cooperarea interin2tituii de apicare a egiiI
" utii6area parteneriatuui pubic"pri5at ca in2trument 8n de65otarea
poiticii de pre5enire <i pentru tran2:eru de cuno<tine de 2peciaitate 8n
domenii :oarte 2peciai6ate A2i2teme in:ormaionae geogra:ice4 te7noogia
in:ormaiei etc.BI
E. de65otarea componentei de cooperare a #area Neagr!4 8n 2pecia 8n
ceea ce pri5e<te combaterea criminait!ii organi6ateI
G. 2u2inerea acti5! a unei poitici 2trategice a 'niunii Europene pentru
:rontieree e9terne e2tice4 8n con:ormitate cu principiu 2oidarit!iiI
0. continuarea particip!rii a mi2iuni internaionae organi6ate 2ub egida
ON'4 'E 2au a ator organi2me internaionae.

Re6utate a<teptate%
1. monitori6area :rontierei 8n 2tandardee europeneI
2. reabiitarea tuturor puncteor de trecere a :rontierei internaionae4
con:orm cerineor ,ataoguui Sc7engen " ,ontrou :rontiereor e9terne4
returnare <i readmi2ieI
3. direcionarea a 1EL din totau per2onauui *oiiei de /rontier! <i din
totau ec7ipamenteor <i miDoaceor deinute de in2tituie c!tre acti5it!ie
din domeniu operati5I
4. armoni6area condiiior de intrare a cet!enior 2tr!ini pe teritoriu !rii4
cu acCui2"u Sc7engen.

($$$. $mpicaii Duridice 2G

.n pan egi2ati5 2e impune e5auarea acteor normati5e incidente
domeniuui ordinii pubice4 demer2urie egi2ati5e urm!rind cu prec!dere
cari:icarea competeneor <i re2pon2abiit!ior 2tructurior cu atribuii 8n
materie4 corearea domeniior 2ub2ec5ente4 precum <i eurocon:ormi6area cu
actee comunitare a:erente.
$niiati5ee egi2ati5e 5or a5ea 8n 5edere impementarea acteor normati5e
adoptate a ni5eu 'E4 potri5it agoritmuui 2tabiit prin *rogramu de ucru
a ,omi2iei Europene pentru anu 2010 <i prin -genda european! <i de
cooperare internaiona! 8n domeniu a:aceri interne.
$niiati5ee egi2ati5e de modi:icare a unor acte normati5e de ni5e
2uperior Aegi4 ordonane ae &u5ernuui4 7ot!r3ri ae &u5ernuuiB <i a ceor
de ni5e intern Aordine4 in2truciuni ae mini2truui admini2traiei <i
interneorB 2e 5or reai6a con:orm panurior egi2ati5e anuae4 :undamentate
pe ba6a noior oportunit!i reie<ite din Strategie.

$>. $mpicaii bugetare
Strategia naiona! de ordine pubic! impic!4 8n genera4 acti5it!i care
5or :i reai6ate 8n imitee c7etuieior adoptate anua4 prin egea bugetuui
de 2tat4 precum <i prin reai6area ab2orbiei :ondurior europene <i a2igurarea
re2ur2eor :inanciare nece2are pentru co:inanarea proiecteor reai6ate cu
ace2tea.
.n 5ederea :inan!rii aciunior a noie :rontiere e9terne ae 'niunii
Europene4 pentru punerea 8n apicare a acCui2"uui Sc7engen <i controu
:rontiereor4 Rom3nia bene:icia6! de :ondurie pu2e a di2po6iie de 'niunea
European!4 prin intermediu /aciit!ii Sc7engen <i a *rogramuui *H-RE.
$ndicaiie re:eritoare a impicaiie bugetare 5or :i pre5!6ute <i detaiate
8n *anu 2trategic pe 2ectoru de acti5itate ;Ordine pubic! <i 2igurana
cet!eanuui; 2010 " 2013.

>. *roceduri de impementare4 monitori6are <i e5auare
,adru organi6atoric nece2ar impement!rii4 monitori6!rii <i e5au!rii
2trategiei pre2upune coaborarea tuturor in2tituiior impicate <i intere2ate
pentru a pune 8n apicare4 8ntr"un mod e:icient4 direciie de aciune <i
acti5it!ie pre5!6ute 8n cadru obiecti5eor <i 2e 5a reai6a prin *anu
2trategic pe 2ectoru de acti5itate ;Ordine pubic! <i 2igurana cet!eanuui;
2010 " 20134 precum <i prin programe <i panuri di2tincte ae 2tructurior
componente ae #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor.
-coo unde e9i2t! 2trategii 2ectoriae4 in2trumentee de impementare <i
monitori6are 2unt cee 2tabiite a ni5eu re2pecti5ei 2trategii. 20

-nua 2au de c3te ori 2e impune 2e 5a eabora <i 2e 5a :ace pubic un
raport prin care 2e 5a urm!ri 2tadiu de atingere a obiecti5eor4 iar a 2:3r<itu
perioadei de impementare 2e 5a reai6a un 2tudiu de po2t"impementare <i
impact.
Rou de integrator a monitori6!rii4 de pre6entare anua! 2au ori de c3te
ori e2te nece2ar a unor rapoarte de 2tadiu4 re5ine =ireciei generae
management operaiona din cadru #ini2teruui -dmini2traiei <i $nterneor.

$nde9 de termeni
1. Ordinea pubic! e2te componenta 2ecurit!ii naionae repre6entat! de
2tarea de egaitate4 de ec7iibru <i de pace 2ocia!4 core2pun6!toare unui
ni5e 2ociamente acceptabi de re2pectare a normeor de drept <i de conduit!
ci5ic!4 care permite e9ercitarea drepturior <i ibert!ior :undamentae ae
omuui4 precum <i :uncionarea 2tructurior 2peci:ice 2tatuui de drept <i 2e
caracteri6ea6! prin credibiitatea in2tituiior4 2!n!tatea <i moraa pubic!4
2tarea de normaitate 8n organi6area <i de2:!<urarea 5ieii poitice4 2ociae <i
economice4 8n concordan! cu normee Duridice4 etice4 morae4 reigioa2e <i
de at! natur!4 genera acceptate de 2ocietate.
2. Sigurana pubic! drept concept doctrinar repre6int! 2entimentu de
ini<te <i 8ncredere pe care 8 con:er! 2er5iciu poiiene2c Ain2tituiie
2tatuuiB pentru apicarea m!2urior de meninere a ordinii <i ini<tii pubice4
a graduui de 2iguran! a per2oaneor4 coecti5it!ior <i bunurior4 precum <i
pentru reai6area parteneriatuui 2ocietate ci5i! " poiie4 8n 2copu
2ouion!rii probemeor comunit!ii4 a ap!r!rii drepturior4 ibert!ior <i
intere2eor egae ae cet!enior.
3. #eninerea ordinii pubice repre6int! an2ambu m!2urior <i
acti5it!ior de2:!<urate cotidian de c!tre poiie pentru proteDarea <i
re2pectarea drepturior :undamentae ae cet!enior4 :uncionarea norma! a
in2tituiior 2tatuui4 a normeor de conduit! ci5ic!4 a reguior de con5ieuire
2ocia!4 a ceorate 5aori 2upreme4 precum <i a a5utuui pubic <i pri5at.
4. -2igurarea ordinii pubice cuprinde m!2urie ce 2e 8ntreprind pentru
re2pectarea egait!ii4 pre5enirea <i de2curaDarea unor aciuni care 5i6ea6!
tubur!ri 2ociae 2au mani:e2t!ri de 5ioen! pe timpu adun!rior <i
mani:e2taiior pubice4 acti5it!ior cuturae <i 2porti5e4 precum <i a ator
mani:e2t!ri 2imiare4 cu participare numeroa2!.
E. Re2tabiirea ordinii pubice repre6int! an2ambu m!2urior egae
8ntreprin2e pentru repunerea ace2teia 8n 2ituaia iniia!4 atunci c3nd a :o2t
tuburat! gra54 prin miDoace pa<nice ori prin :oo2irea e9cu2i5! a :orei. 21

G. Si2tem de ordine <i 2iguran! pubic! repre6int! totaitatea :oreor
8n5e2tite cu atribuii <i competene directe 2au indirecte 8n 5ederea
meninerii4 a2igur!rii <i re2tabiirii ordinii <i ini<tii pubice.
0. $mpact4 pagub!4 perico repre6int! un e:ect negati5 AnedoritB re6utat
din in:uena unei 2t!ri4 unui :enomen 2au e5eniment.
1. -meninare 8n domeniu ordinii <i 2iguranei pubice repre6int!
e9i2tena poteniait!ii de a crea un perico a adre2a ordinii pubice.
@. (unerabiitate 8n domeniu ordinii <i 2iguranei pubice repre6int!
e9i2tena unei 2!biciuni care permite unei amenin!ri e9i2tente ori poteniae
2! produc! o pagub!.
10. Ri2c 8n domeniu ordinii <i 2iguranei pubice repre6int! e9i2tena
unei probabiit!i ca o e9i2tent! ameninare 2! :ie capabi! 2! e9poate6e o
e9i2tent! 5unerabiitate ce poate cau6a pagub!.

""""""""""