Sunteți pe pagina 1din 38

3.

MANAGEMENTUL RISCULUI ASOCIAT


UNUI PROIECT
Obiective
Procese legate de risc
Precizarea constrngerilor i a riscurilor
Identificarea i analiza riscului
Evaluarea riscului
Managementul riscului
MODULUL II. MANAGEMENTUL RISCULUI ASOCIAT UNUI
PROIECT ..........................................................
89
3. MANAGEMENTUL RISCULUI ASOCIAT UNUI PROIECT 90
3.1. Procese legate e r!sc ................................................... 90
3.". Prec!#area co$str%$ger!lor &! r!sc'r!lor............................ 91
3.".1. A$al!#a (ro)le*elor....................................... 91
3.".". Co$str%$ger! ................................................. 9"
3.".3. R!sc'l +$ car'l '$'! (ro!ect ......................... 9,
3.3. Ie$t!-!carea &! a$al!#a r!sc'l'! ........................................ 99
3... E/al'area r!sc'l'! ............................................................ 10.
3...1. Metoe e e/al'are a r!sc'r!lor 0............... 101
3...". L!sta -actor!lor e r!sc 000......000..0.. 108
3.1. Ma$age*e$t'l r!sc'l'! 00..............00....00000. 11.
3.1.1. E/!tarea r!sc'l'! ..... 111
3.1.". Re'cerea r!sc'l'!........................ 111
3.1.3. Tra$s-erarea r!sc'l'! 00000000.00 112
3.1... Pla$'r! (e$tr' s!t'a3!! $e(re/4#'te 00........ 118
3.1.1. Acce(tarea r!sc'l'!........................................ 119
3.1.,. Mo$!tor!#area r!sc'r!lor00000................ 1"0
Re#'*at ca(!tol 0000000000.................. 1"0
C'/!$te c5e!e 0000000000000000. 1"1
6!)l!ogra-!e 0000000000000000.... 1"1
Teste e a'toe/al'are 00000000000..... 1""
89
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
3.1. PROCESE LEGATE DE RISC
U$ (ro!ect (oate -! caracter!#at (r!$7
Scop (ro!ect'l re(re#!$t4 o act!/!tate c' '$ set )!$e
(rec!#at e o)!ect!/e8 este est'l e co*(le9 (e$tr' a ('tea
-! !/!#at +$ act!/!t43! care $eces!t4 cooro$are &! co$trol a
ter*e$elor8 cost'r! &! (er-or*a$3e )!$e (rec!#ate.
Ciclul de via : (ro!ectele (arc'rg o eta(4 le$t4 e
!$!3!ere8 cresc a(o! ra(!8 at!$g a(oge'l8 +$ce( ecl!$'l &! +$
-!$al se +$c5e!e.
Interdependene : (ro!ect'l !$terac3!o$ea#4 c'
o(era3!'$!le c're$te ale orga$!#a3!e! &!8 aesea8 c' alte
(ro!ecte.
!nicitate : -!ecare (ro!ect co$3!$e ele*e$te care +l -ac
'$!c.
Conflict : real!#area '$'! (ro!ect (res'('$e 't!l!#area
'$or res'rse '*a$e &! *ater!ale 't!l!#ate e;a +$ car'l
e(arta*e$telor -'$c3!o$ale ale orga$!#a3!e!< -oarte aesea8
(ro!ect'l co$c'rea#4 alte (ro!ecte sa' ac3!'$! s!*!lare
(ro('se sa' er'late e alte orga$!#a3!!.
A&aar8 acest t!( e *a$age*e$t se a(l!c4 at'$c! c%$
co$'cerea -!r*e! 'r*4re&te re#ol/area '$e! (ro)le*e
s(ec!-!ce8 (e 'rat4 l!*!tat48 (r!$ ca(ac!tarea '$or (ersoa$e
care se g4sesc (e !-er!te $!/ele !erar5!ce &! care s'$t
eta&ate te*(orar !$ act!/!t43!le e r't!$4 (e$tr' re#ol/area
(ro!ect'l'! +$ ca'#4. N' e9!st4 o -or*4 orga$!#ator!c4 ge$eral
/ala)!l4 (e$tr' acest t!( e *a$age*e$t (e$tr' c4 $!c!
(ro!ectele $' se co$str'!esc (e$tr' re#ol/area '$or (ro)le*e
o)!&$'!te8 re(et!t!/e =,>.
D!$ e9(er!$3a (rat!c4 a(ar (ro!ecte care se er'lea#4 &!
se -!$al!#ea#4 c' s'cces &! (ro!ecte care e&'ea#4 ?care $' se
-!$al!#ea#4@.
S'cces'l '$'! (ro!ect e(!$e e *4s'ra +$ care
orga$!#a3!a !$!3!atoare re'&e&te s4 e/!te ?sa' s4 re'c4 la
*!$!*@ e-ectele ac3!'$!! '$or -actor! !$ter$! &! e9ter$!7
A. Factori interni
90
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
e/al'area ero$at4 a )a#e! e res'rse !s(o$!)!le (e$tr'
er'larea (ro!ect'l'!<
(la$!-!carea e-ect'oas4 a act!/!t43!lor !$ car'l
(ro!ect'l'! ?ceea ce are '$ !*(act $egat!/ as'(ra
(os!)!l!t43!lor e (la$!-!care &! e real!#are a act!/!t43!lor !$
car'l (ro!ect'l'!@<
(ro)le*ele legate e a(ro/!#!o$are<
l!(sa e res'rse ?-o$'r! sa' (erso$al cal!-!cat@<
!$e-!c!e$3a orga$!#ator!c4.
!. Factori e"terni
-actor!! $at'ral! ?e#astre $at'rale@<
!$-l'e$3e eco$o*!ce e9ter$e ?e e9e*(l'8 *o!-!carea
$e-a/ora)!l4 a c'rs'l'! e sc5!*) a *o$ee! 't!l!#ate +$
car'l (ro!ect'l'!@<
reac3!a oa*e$!lor a-ecta3! e (ro!ect<
l!(sa e /o!$34 (ol!t!c4 +$ !*(le*e$tarea '$or *4s'r! e
(ol!t!c4 eco$o*!c4 sa' soc!al4 $ecesare (e$tr' er'larea +$
)'$e co$!3!! a (ro!ect'l'!<
$e(otr!/!rea c'lt'ral4 !$tre o)!ect!/ele &! act!/!t43!le
(ro!ect'l'! &! *e!'l +$ care se es-4&oar4 (ro!ect'l8 care
a(are ca 'r*are a $ec'$oa&ter!! s(ec!-!c'l'! local< ast-el e
$eco$cora$3e 'c la res(!$gerea (ro!ect'l'! e c4tre
)e$e-!c!ar!! c4rora le este aresat (ro!ect'l.
3.#. PRECI$AREA CONSTR%NGERILOR
&I RISCURILOR
3.#.1. Anali'a pro(le)elor
Pe$tr' at!$gerea o)!ect!/elor (ro!ect'l'!8 se !a' +$
co$s!erare !$!3!al o ser!e e s!t'a3!! $eor!te8 sa' *a! s!*(l'
se a*!te c4 e9!st4 '$ele (ro)le*e care tre)'!e !e$t!-!cate
!erar5!#ate &! re#ol/ate.
Pr!*a -a#4 +$ sta)!l!rea o)!ect!/elor (ro!ect'l'! este e a
clar!-!ca care s'$t (ro)le*ele.
Aceast4 -a#4 se $'*e&te analiza problemelor< se
sta)!lesc ast-el o'4 *oal!t43! e ac3!'$e7
91
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
1. Ie$t!-!carea (ro)le*elor (r!$c!(ale ale
)e$e-!c!ar'l'!.
". De#/oltarea '$'! s!ste* e a$al!#4 a (ro)le*elor
(e$tr' a sta)!l! ca'#ele &! e-ectele.
"naliza problemelor se e-ect'ea#4 +$ car'l
edinelor de lucru al grupurilor de interese &! !*(l!c4
!e$t!-!carea (ro)le*elor !$ (ers(ect!/a gr'('r!lor e
!$terese !*(l!cate. A$ acest ca# se o)3!$e o a$al!#4
ec5!l!)rat48 care 3!$e sea*a e ('$cte e /eere !-er!te &!
'$eor!8 co$-l!ct'ale.
D'(4 !e$t!-!carea (ro)le*elor8 -!ecare (art!c!(a$t
(ro('$e o s'gest!e (e$tr' o (ro)le*4 (r!$c!(al4 : a!c4
(ro)le*a (e care o co$s!er4 a -! ('$ct'l c5e!e al (ro!ect'l'!.
B!ecare (art!c!(a$t /a -! g5!at +$ alegerea !$!3!al4 a
(ro)le*e! e (ro(r!'l s4' !$teres +$ car'l (ro!ect'l'! &! e
!-!c'lt43!le (e care le +$t%*(!$4 +$ act!/!tatea l'! c're$t4.
I*(orta$3a (ro)le*elor (r!$c!(ale s'gerate /a -!
!sc'tat4 (%$4 c%$ (art!c!(a$3!! /or sta)!l! e co*'$ acor
e9!ste$3a '$e! probleme principale unice. Acesta /a
co$st!t'! ('$ct'l e (or$!re +$ ierar#izarea problemelor (r!$
+$toc*!rea '$'! gra-!c e l'cr'.
3.#.#. Con*tr+n,eri
Constrngerea re(re#!$t4 o l!*!tare care se re-er4 la ata e +$ce('t sa' la
ata e s-%r&!t a '$e! act!/!t43!. A$ M!croso-t Pro;ect (ot -! e-!$!te 8 t!('r! e co$str%$ger! ?ta)el'l
3.1@.
Co$str%$ger!le s'$t $' $'*a! e a$'*!te t!('r!8 c! &! e a$'*!te categor!!.
E9!st4 ast-el co$str%$ger! -le"i(ile ?a-ectea#4 atele e +$ce('t &! e s-%r&!t ale '$e!
act!/!t43!8 -4r4 +$s4 aC! *o!-!ca 'rata@8 *e)i.-le"i(ile ?atele e +$ce('t &! e -!$al!#are
(ot -! sc5!*)ate +$ a$'*!te l!*!te8 ar 'rata r4*%$e $esc5!*)at4@ &! in-le"i(ile ?atele
e +$ce(ere &! -!$al!#are s'$t $eC*o!-!ca)!le@.
Ta(elul 3.1. T!('r! &! categor!! e co$str%$ger!
9"
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
T!('l
co$str%$ge
r!!
Descr!erea co$str%$ger!!
I*(act'l
as'(ra
(la$!-!c4
r!!
1 " 3
As Soo$ As
Poss!)le
?ASAP@
C%t *a!
e/re*e
(os!)!l
MS Pro;ect (rogra*ea#4
act!/!tatea c%t *a! e/re*e
(os!)!l. N!c! o alt4 restr!c3!e
re-er!toare la at4 $' se
!*('$e. Acest t!( e restr!c3!e
este !*(l!c!t4 (e$tr' (ro!ectele
care s'$t (rogra*ate +$ ra(ort
c' o at4 e +$ce('t a
(ro!ect'l'!.
Ble9!)!l4
As Late As
Poss!)le
?ALAP@
C%t *a!
t%r#!'
(os!)!l
MS Pro;ect (rogra*ea#4
act!/!tatea c%t *a! t%r#!'
(os!)!l. N!c! o alt4 restr!c3!e
re-er!toare la at4 $' se
!*('$e. Acest t!( e restr!c3!e
este !*(l!c!t4 (e$tr' (ro!ectele
care s'$t (rogra*ate +$ ra(ort
c' o at4 e s-%r&!t a
(ro!ect'l'!. O act!/!tate +$ce(e
c%t *a! t%r#!' (os!)!l8 -4r4 a
+$t%r#!a +$s4 act!/!t43!le
s'ccesoare sa' -4r4 a a-ecta
ata e -!$al!#are a (ro!ect'l'!
Ble9!)!l4
Start No
Earl!er T5a$
?SNET@
A$ce(e $'
*a!
e/re*e
e
Aceast4 co$str%$gere !$!c4
ata cea *a! e/re*e la care
act!/!tatea (oate +$ce(e.
Act!/!tatea /a +$ce(e la8 sa'
'(4 ata s(ec!-!cat4. Pe$tr'
(ro!ectele care s'$t
(rogra*ate +$ ra(ort c' o at4
e start a (ro!ect'l'! aceast4
co$str%$gere este a(l!cat4
at'$c! c%$ se !$!c4 o at4
e start a act!/!t43!!.
Se*!-le9
!)!l4
93
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
T!('l
co$str%$ge
r!!
Descr!erea co$str%$ger!!
I*(act'l
as'(ra
(la$!-!c4
r!!
1 " 3
Start No Later
T5a$ ?SNLT@
A$ce(e $'
*a! t%r#!'
e
Aceast4 co$str%$gere !$!c4
ata cea *a! t%r#!e la care
act!/!tatea (oate +$ce(e.
Act!/!tatea /a +$ce(e la8 sa'
+$a!$te e ata s(ec!-!cat4.
Pe$tr' (ro!ectele care s'$t
(rogra*ate +$ ra(ort c' o at4
e s-%r&!t a (ro!ect'l'! aceast4
co$str%$gere este a(l!cat4
at'$c! c%$ se !$!c4 o at4
e start a act!/!t43!!.
Se*!-le9
!)!l4
Ta(elul 3.1. ?co$t!$'are@
1 " 3
B!$!s5 No Earl!er
T5a$ ?FNET@
B!$al!#are $'
*a! e/re*e
e
Aceast4 co$str%$gere
!$!c4 ata cea *a!
e/re*e la care
act!/!tatea (oate +$c5e!a.
Act!/!tatea se /a -!$al!#a
la8 sa' '(4 ata
s(ec!-!cat4. Pe$tr'
(ro!ectele care s'$t
(rogra*ate +$ ra(ort c' o
at4 e start a (ro!ect'l'!
aceast4 co$str%$gere
este a(l!cat4 at'$c! c%$
se !$!c4 o at4 e s-%r&!t
a act!/!t43!!.
Se*!-
le9!)!l
4
9.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
1 " 3
B!$!s5 No Later
T5a$ ?FNLT@
B!$al!#are $'
*a! t%r#!' e
Aceast4 co$str%$gere
!$!c4 ata cea *a! t%r#!e
la care act!/!tatea se
+$c5e!e.
Act!/!tatea se /a -!$al!#a
la8 sa' +$a!$te e ata
s(ec!-!cat4. Pe$tr'
(ro!ectele care s'$t
(rogra*ate +$ ra(ort c' o
at4 e s-%r&!t a
(ro!ect'l'! aceast4
co$str%$gere este
a(l!cat4 at'$c! c%$ se
!$!c4 o at4 e s-%r&!t a
act!/!t43!!.
Se*!-
le9!)!l
4
M'st Start O$
?MSO@
Tre)'!e s4
+$cea(4 la
Aceast4 co$str%$gere
!$!c4 ata e9act4 la care
act!/!tatea tre)'!e s4
+$cea(4.
I$-le9!
)!l4
M'st B!$!s5 O$
?MFO@
Tre)'!e s4 se
-!$al!#e#e la
O act!/!tate se /a -!$al!#a
e9act la ata s(ec!-!cat4
I$-le9!
)!l4
I$!-ere$t c%t e )!$e este (la$!-!cat &! (reg4t!t '$
(ro!ect8 $' toate l'cr'r!le se /or es-4&'ra co$-or* (la$'l'!
e real!#are. Este (ro)a)!l ca '$ $'*4r e -actor! e9ter$! s4
a-ecte#e !*(le*e$tarea (ro!ect'l'!. Aceste s!t'a3!! tre)'!e
(re+$t%*(!$ate ast-el ca (ro!ect'l s4 a!)4 s'cces. Der'larea
(ro!ect'l'! (oate trece la $!/el'l 'r*4tor oar ac4 s'$t
re#ol/ate co$str%$ger!le &! +$e(l!$!te o)!ect!/ele ?-!g. 3.1@.
U$'l !$ rol'r!le *a$ager'l'! e (ro!ect este s4
!e$t!-!ce co$str%$ger!le : -actor!! e9ter$! &! s4 ela)ore#e '$
*eca$!s* (e$tr' a *o$!tor!#a e-ect'l acestora as'(ra
(ro!ect'l'! ?-!g. 3."@.
91
O)!ect!/e ge$erale
Act!/!t43!
Co$str%$ger!
Sco('l (ro!ect'l'!
Re#'late
Co$str%$ger!
Co$str%$ger!
+
+
+
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
Fi,. 3.1. Rol'l co$str%$ger!lor.
Fi,. 3.#. Algor!t*'l co$str%$ger!lor.
U$!! !$tre -actor! /or -! cr!t!c! (e$tr' s'cces'l
(ro!ect'l'!8 +$ t!*( ce al3!! /or a/ea o !$-l'e$34 *!$or4. Oat4
c' !e$t!-!carea co$str%$ger!lor8 acestea (ot -! /er!-!cate &!
'r*4r!te.
A$ car'l '$'! (ro!ect a(ar o !/ers!tate e (ro)le*e<
(e$tr' rel!e-area acestora tre)'!e s4 se e-!$easc4 riscurile
&! s'rsele e ge$erare ale r!sc'r!lor !$ car'l '$'! (ro!ect.
3.#.3. Ri*cul /n ca0rul unui proiect
9,
Ie$t!-!carea &! !erar5!#area
co$str%$ger!lor
Este -actor'l e9ter$
!*(orta$tD
Ea -! real!#at
N' se !$tro'ce
+$ *atr!ce
C' s!g'ra$34
P'3!$
(ro)a)
!l
Pos!)!l
Se !$tro'ce ca
co$str%$gere
Este (os!)!l4 re(ro!ectarea (ro!ect'l'!
(e$tr' a l'a +$ co$s!erare -actor'l
e9ter$D
Re(ro!ectarea c' !$cl'erea e
$o! act!/!t43! sa' re-or*'larea
sco('l'! (ro!ect'l'!
Pro!ect'l $' este
te5$!c -e#a)!l
Da
Da
N'
N'
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
$iscul se (oate e-!$! ca (ro)a)!l!tatea '$'! (ro!ect e
a $' se es-4&'ra co$-or* (re/!#!'$!lor +$ ceea ce (r!/e&te
t!*('l e real!#are8 cost'l &! s(ec!-!ca3!!le te5$!ce.
$iscul (re#!$t4 o *a$!-estare aleatorie e $at'r4
!*(re/!#!)!l48 -a/ora)!l4 ar *a! ales e-a/ora)!l4 &! +$ aceste
co$!3!! a$al!#a &! (re/eerea r!sc'r!lor tre)'!e s4 re(re#!$te o
(reoc'(are (r!*or!al4 (e$tr' *a$ager!! e (ro!ecte.
L1AFITEP ?Asoc!a3!a Bra$ce#4 a I$g!$er!lor &!
Te5$!c!e$!lor e Est!*are8 Pla$!-!care &! Pro!ecte@ &! AFNOR
?Asoc!a3!a Bra$ce#4 e Nor*al!#are@ e-!$esc riscul ca -!!$
Fposiilitatea de a se produce un e!eniment" #n general
de$a!orail" a!%nd consecine asupra preului sau des$&ur&rii
unei operaii i care se traduce matematic printr'un grad de
dispersie a !alorilor $inale posiile #n (urul !alorii proaile"
cuanti$ic%ndu'se e!enimentul i proailitatea ca !aloarea $inal&
s& r&m%n& #n limite acceptaileF.
Aceast4 e-!$!3!e este restr!ct!/4 (e$tr' c4 r!sc'l $' este
+$totea'$a oar (ro)a)!l &! c4 (ro'cerea '$'! a$sa*)l' e
e/e$!*e$te8 a(are$t -4r4 gra/!tate8 (ot e/e$! catastro-ale. Se
/a e-!$! r!sc'l8 -4r4 a e9cl'e e/e$!*e$t'l 4'$4tor8
e-a/ora)!l8 ca o a)orare (ro)a)!l!st!c4 as'(ra (os!)!l!t43!! ca
'$ (ro!ect s4 $' -!e e9ec'tat co$-or* (re/eer!lor (r!/!$ ata
-!$al!#4r!!8 a (re3'l'! sa' a s(ec!-!ca3!!lor te5$!ce8 aceste a)ater!
+$ ra(ort c' (re/eer!le -!!$ co$s!erate ca !-!c!le e acce(tat
sa' c5!ar $eacce(ta)!le.
%icionarul Enciclopedic Managerial e!tat e E!t'ra
Acae*!c4 e Ma$age*e$t e-!$e&te riscul ast-el7 m&sura a
neconcordanei dintre di$erite re)ultate posiile" mai mult sau
mai puin $a!oraile sau ne$a!oraile #ntr'o aciune !iitoare.
$iscul este eter*!$at e o *'lt!t'!$e e ca'#e
o)!ect!/e7
sc5!*)area co$!3!!lor eco$o*!ce +$ t!*(<
sc5!*)4r! te5$olog!ce ra(!e<
!$/al!area e9(er!e$3e! a$ter!oare<
at!t'!$ea o(t!*!st4 sa' (es!*!st4 a ec5!(e! e
a$al!#4<
eror! e a$al!#4 te5$!c4 sa' eco$o*!c4<
!$ter/e$3!! ale stat'l'!<
!*(act'l *e!'l'! +$co$;'r4tor<
92
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
*o!-!c4r! ale (re3'r!lor<
*o!-!c4r! ale c'rs'r!lor /al'tare etc.
Aceste ca'#e (ot eter*!$a tra$s-or*4r! (e (arc'rs'l
real!#4r!! &! e9(loat4r!! o)!ect!/'l'! real8 tra$s-or*4r! c' e-ecte
(o#!t!/e sa' $egat!/e as'(ra re#'ltatelor eco$o*!ce
a&te(tate.
"genia Internaional de Credit a real!#at o l!st4 c'
F12 ameninriG *a;ore (e$tr' s'(ra/!e3'!rea '$e!
+$tre(r!$er!8 acestea -!!$7
1. A)pla*area ,re3it4 a a-acerii : aceasta 3!$e e
(ol!t!ca e *arHet!$g7 (res'('$e $e(ro*o/area '$or recla*e
corecte &! $ealegerea '$e! (!e3e -a/ora)!le es-acer!!
(ro's'l'!.
#. Prea )ult capital in5e*tit /n acti5e -i"e : e-!c!e$3a
't!l!#4r!! act!/elor -!9e este sc4#'t4.
3. Lip*a 0e capital : sCa' real!#at !$/est!3!! *ar! +$
act!/e -!9e &! $' *a! e9!st4 s'-!c!e$t ca(!tal c!rc'la$t (e$tr'
co$t!$'area (roces'l'! e (ro'c3!e.
6. Pro(le)e cu cre0itele : $' e9!st4 res'rse (e$tr'
ra*)'rsarea ator!!lor.
7. Ge*tionarea 0e-ectuoa*4 a *tocurilor : ')larea
/%$#4r!lor $' !*(l!c4 ')larea stoc'r!lor. Stoc'r!le /or cre&te
$'*a! e 17. or!.
8. E"pan*iune necontrolat4 : se la$sea#4 (ro'se (e
o (!a34 care $' a -ost cercetat4 +$ (reala)!l.
9. Capitali'are nea0ec5at4 : este eter*!$at4 e
r!sc'l act!/!t43!!. Dac4 r!sc'l este *are8 !/!e$tele cer'te e
!$/est!tor! /or -! *ar!. D!$ (ro-!t'l o)3!$'t se (l4tesc
!/!e$tele &! (artea !$/est!t4 /a -! *!c4.
:. Lip*a 0e e"perien;4 3i 0e cali-icare : $' e9!st4
!$teres (e$tr' r!!carea gra'l'! e (reg4t!re (ro-es!o$al4 a
celor a$ga;a3!.
<. Pro(le)e cu per*onalul : ac4 act!/!tatea
+$tre(r!$er!! este $ecores('$#4toare (erso$al'l /a -! te$tat
s4 +&! g4seasc4 alt loc e *'$c4.
12. !irocra;ia : +$ ge$eral8 aceast4 e-!c!e$34 se
g4se&te +$ act!/!t43!le ale caror re#'ltate $' *a! s'$t
sat!s-4c4toare.
Dac4 se a$al!#ea#4 aceste a*e$!$34r! se co$stat4 ca
'$a er!/4 !$ cealalt4 ca '$ e-ect c' (ro(agare +$ la$3.
98
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
S(ec!al!&t!! a' a$al!#at -actor!! care eter*!$4 s'cces'l
act!/!t43!! '$e! +$tre(r!$er!. Se co$s!er4 c4 ac4 se
'r*4re&te real!#area a$'*!tor co$!3!! ?-actor! e s'cces@8
at'$c! (er-or*a$3a este as!g'rat4.
Ast-el8 sCa' sta)!l!t ce! F9 factori de succesG +$ ca#'l
e/al'4r!! r!sc'r!lor7
1. Ten0inta *pre ac;iune. B!ecare a$ga;at tre)'!e s4
-!e ca(a)!l s4 ac3!o$e#e (er*a$e$t8 -4r4 a a&te(ta or!$e e
la c!$e/a. Orga$!gra*ele e s'cces s'$t cele c' -or*a e
(!ra*!4 sc'$4 &! (lat4.
#. Apropierea 0e client pentru /n;ele,erea cerin;elor
ace*tuia. Act!/!tatea e (ro'c3!e tre)'!e s4 a!)4 '$ ')l'
sco(7 real!#area '$'! (ro's cal!tat!/ s'(er!or &! sat!s-acerea
$eces!t43!lor '$'! a$'*!t seg*e$t e co$s'*ator!.
3. Autono)ie /n 0e*centrali'are /n luarea 0eci'iilor.
Toat4 act!/!tatea tre)'!e +*(4r3!t4 (e co*(art!*e$te8 ec5!(e
e l'cr' care &t!' e9act ce a' e e-ect'at &! '$e se !a'
ec!#!!le.
6. Con0ucerea *i)pl4 3i (a'at4 pe 5alori. A*er!ca$!!
e$'*esc aceasta IISS Fa (4stra l'cr'r!le s!*(leG ?e la
Hee( !t s5ort a$ s!*(le@.
7. Reali'area *copului propu* *au 0enu)it pla*tic
=cro3etarea )o0elului potri5it=. Ieea co$st4 +$ aceea c4
'$ (ro's $o' se la$sea#4 $'*a! (e o (!a34 c'$osc't48 !ar
(e o (!a34 $o'4 se /!$e $'*a! '$ (ro's e;a c'$oc't.
N!c!oat4 '$ (ro's $o' $' se la$sea#4 (e o (!a34 $o'48
(e$tr' c4 r!sc'l este -oarte *are.
8. Un per*onal (ine pre,4tit 3i 0e0icat. Act!/!tatea
(res'('$e '$ gr'( e (ersoa$e !*(l!cate +$ (roces'l e
(ro'c3!e e la -'r$!#or'l !$!3!al la cl!e$t'l -!$al. Dac4 -!ecare
este !$teresat +$ act!/!tatea (e care o es-a&oar4 &! e('$e o
*'$c4 e cal!tate8 r!sc'l ca +$ (roces'l e (ro'c3!e s4 a(ar4
+$trer'(er!8 $eco$cora$3e este -oarte *!c.
9. Un control ri,uro* al acti5it4;ii. N!c! '$ as(ect al
co$trol'l'! $' tre)'!e $egl!;at +$ $!c! o -a#4 a act!/!t43!!.
Or!ce co$'c4tor a$al!#%$ co$t!$'' act!/!tatea e care
r4s('$e &! 3!$%$ co$t e -actor!! *e$t!o$a3!8 (oate as!g'ra
s'cces'l a-acer!!.
3.3. IDENTIFICAREA &I ANALI$A RISCULUI
99
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
Managementul unui proiect re(re#!$t48 (r!$tre altele8
&! managementul riscului. Sco('l '$'! *a$ager e (ro!ect
este s4 +$cerce s4 +$l4t're *area !/ers!tate a r!sc'r!lor la
care (oate -! e9('s '$ (ro!ect.
Aceasta ac3!'$e (oate -! e-alcat4 +$ tre! co*(o$e$te
ese$3!ale7
!e$t!-!carea &! a$al!#a r!sc'l'!<
e/al'area r!sc'l'!<
*a$age*e$t'l r!sc'l'!.
Identificarea i analiza riscului +$sea*$4 e/al'area
(ro)a)!l!t43!! a(ar!3!e! '$or r!sc'r! &! a !*(act'l'! lor as'(ra (ro!ect'l'!.
Evaluarea riscurilor +$sea*$4 e-!$!rea clar4 a
acestora8 !$cl's!/ c%$t4r!rea !*(orta$3e! r!sc'l'! (e$tr'
(ro!ect8 c%t e se/er4 ar e/e$! s!t'a3!a ac4 sCar (ro'ce8
c%t e se$s!)!l este (ro!ect'l &! (ro)a)!l!tatea *ater!al!#4r!!
o)!ect!/elor (ro('se +$ co$!3!! e r!sc.
Managementul riscului +$sea*$4 ceea ce tre)'!e s4
-ac4 *a$ager'l e (ro!ect (e$tr' a co$tracara r!sc'r!le sa'
(e$tr' a se (reg4t! (e$tr' acestea.
Se co$stat4 c4 e-!$!3!a r!sc'l'! '$'! (ro!ect se )a#ea#4
(e o)!ect!/ele sale (r!$c!(ale7 timp& sfera de cuprindere i
cost. A$ car'l -!ec4re! categor!! a(ar (ro)le*e e r!sc
s(ec!-!ce8 care se re#ol/4 (r!$ !/erse *etoe ?ta)el'l 3."@.
Este e/!e$t c4 t!('r!le e r!sc /ar!a#4 e la '$ (ro!ect
la alt'l &! +$ c'rs'l t!*('l'!8 (e$tr' acela&! (ro!ect8 acest -a(t
-!!$ +$ (r!$c!(al legat e !re/ers!)!l!tatea (ro!ect'l'!.
De-!$!rea &! co$s!erarea riscului te#nic tre)'!e s4 se
e-ect'e#e +$ o'4 eta(e ?ta)el'l 3.3@7
#n etapa de$inirii proiectului ?-a#a e (reg4t!re@<
#n cursul e*ecuiei proiectului ?-a#a e real!#are@.
Cro$olog!c8 gest!'$ea '$'! (ro!ect trece (r!$ faza de
pregtire8 +$ c'rs'l c4re!a este e-!$!t4 J*'$caG e e9ec'ta$t
(e )a#a '$or !(ote#e e l'cr' &! oro$a$3area (ro!ect'l'!8
'r*at4 e faza de realizare ?!*(le*e$tare@ +$ c'rs'l c4re!a
se ('$e +$ (ract!c4 (ro!ect'l.
Ta(elul 3.#. A$al!#a r!sc'l'! '$'! (ro!ect
Nr+
crt+
Riscul Anali)a riscului
100
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
1. R!sc'l e
e(4&!re a
cost'l'!
(ro!ect'l'!
"naliza riscului de depire a costului
proiectului se real!#ea#4 (r!$ -olos!rea
te5$!c!lor e co$trol &! gest!'$e8 aa(tate +$
ca#'l gest!'$!! '$'! (ro!ect.
". R!sc'l e
$eres(ectare a
ter*e$'l'! e
l!/rare
"naliza riscului de nerespectare a
termenului de livrare este a)orat4 (r!$
*etoe clas!ce e oro$a$3are &! e 'r*4r!re
a e9ec'3!e! '$'! (ro!ect &!8 *a! rar8 (r!$
*etoe (ro)a)!l!st!ce.
3. R!sc'l e
$eres(ectare a
s(ec!-!ca3!!lor
te5$!ce &! e
cal!tate
"naliza riscului de nerespectare a
specificaiilor te#nice i de calitate
re(re#!$t4 o (ro)le*4 te5$!c48 !ar *etoelor
-olos!te /ar!a#4 +$ -'$c3!e e o*e$!'l te5$!c
c4r'!a +! cores('$e (ro!ect'l.
Ta(elul 3.3. Ele*e$tele e r!sc ale (ro!ect'l'!
Nr+
crt+
Tipul riscului Moti!aii
A. RISCURILE DIN FA$A DE PREG>TIRE
"'1' $iscurile interne
A.1.1
.
Imprecizia
activitilor
A$ t!*('l -a#e! e (reg4t!re a (ro!ect'l'!
!$-or*a3!!le *a$!('late $' (ot -! +$totea'$a
(rec!se &! atotc'(r!$#4toare ?l!sta act!/!t43!lor8
'rata asoc!at4 !-er!telor act!/!t43!8 co$s'*'l
e res'rse *ater!ale &! '*a$e asoc!ate
-!ec4re! act!/!t43! etc.@.
I*(rec!#!a act!/!t43!lor (oate a/ea ca'#e *'lt!(le7
e9!ste$3a *a! *'ltor sce$ar!! te5$!ce
(os!)!le8 !$tre care a$al!st'l e#!t4 s4 aleag4<
-or*'larea !*(rec!s4 a o)!ect!/elor
?ca$t!tate8 cal!tate8 tolera$3e8 'ra)!l!ate8
-!a)!l!tate8 *e$te$a$34 etc.@<
!-!c'lt43! (r!$ s'(ra('$erea '$or act!/!t43!<
est!*area !*(rec!s4 a 'rate! '$or act!/!t43! ca
'r*are a l!(se! e e9(er!e$34 +$ o*e$!'<
a$al!#a !$co*(let4 a act!/!t43!lor8 aor!t4
cr!#e! e t!*(8 a l!(se! e !$-or*a3!! etc.
Ta(elul 3.3 ?co$t!$'are@
Nr+
crt+
Tipul riscului Moti!aii
A.1.". $iscuri
te#nice i
industriale
Riscurile te,nice ?!*(os!)!l!tatea e a -a)r!ca '$
(ro's -4c%$ a(el la '$ asa*)l' e s(ec!-!ca3!!@
&! industriale ?!*(os!)!l!tatea e a trece e la
(rotot!( la ser!e@ s'$t !*(orta$te +$ ge$eral +$
car'l (ro!ectelor e cercetare : e#/oltare :
101
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
*oer$!#are : !$o/are.
Aceste r!sc'r! (re#!$t4 'r*4toarele ca'#e7
s')est!*area co*(le9!t43!! (ro's'l'! sa' a
caracter'l'! !$o/a3!o$al8 ceea ce (ot co$'ce la
(erce(3!a gre&!t4 a !-!c'lt43!lor8 +$ s(ec!al a celor
e cooro$are<
ao(tarea '$e! $o! te5$olog!! e -a)r!ca3!e (e
(arc'rs'l er'l4r!! (ro!ect'l'! ceea ce co$'ce la
a)a$o$area sol'3!e! te5$!ce re3!$'te !$!3!al<
co*)!$area *a! *'ltor sol'3!!8 ceea ce
co*(l!c4 (rogra*area act!/!t43!lor.
"'#' $iscurile e(terne
A.".1. Prognoza
eronat a
cererii
Prog$o#a ero$at4 a cerer!! (oate -! eter*!$at4 e7
o eroare e a(rec!ere a cerer!! (!e3e! ?a)se$3a
sa' !$s'-!c!e$3a a$al!#e! /alor!!@<
*o!-!carea cerer!! (!e3e! ator!t4 e#/olt4r!!
ra(!e a co$c're$3e! sa' *o!-!carea '$or -actor!
co$s!era3! !$!3!al ca sta)!l! ?(re3'l *ater!!lor (r!*e8
reg!*'l (ol!t!c etc.@.
A.".". $iscul
modificrii
reglementri
lor
Aceste r!sc'r! s'$t !$-l'e$3ate e regle*e$t4r!le
'lter!oare care $eces!t4 *o!-!c4r! $e(re/4#'te ale
s(ec!-!ca3!!lor te5$!ce ale (ro's'l'!. D!$ categor!a
acestor r!sc'r! (ot -! e$'*erate7
$ec'$oa&terea c' e9act!tate a s(ec!-!ca3!!lor
$o!lor regle*e$t4r! +$ o*e$!'<
ata e ('$ere +$ a(l!care a $o!! regle*e$t4r!
este !$cert4 ?$or*e e (ol'are8 e *e!'@.
"'3' $iscurile determinate de prognoza necesarului de resurse
A.3.1. $iscurile
determinate
de
necesarul
de resurse
Me!'l ;'r!!c $' co$!3!o$ea#4 oar s(ec!-!ca3!!le
te5$!ce ale (ro's'l'! c! &! 't!l!#area res'rselor e
(erso$al &! ec5!(a*e$t &! !$tro'ce r!sc'r! e
regle*e$tare a res'rselor c'* ar -!7
regle*e$t4r! (r!/!$ car'l ;'r!!c al
(erso$al'l'!7 co$tracte e *'$c48 co$/e$3!!
colect!/e etc<
regle*e$t4r! (r!/!$ ac5!#!3!a e ec5!(a*e$te7
res(ectarea $or*elor e sec'r!tate8 l!*!tarea
(ol'4r!! c5!*!ce8 ter*!ce8 so$ore etc.
Ta(elul 3.3 ?co$t!$'are@
Nr+
crt+
Tipul riscului Moti!aii
10"
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
A.3.". $iscuri
legate de
disponibilitat
ea
necesarului
de resurse
Progra*area '$'! (ro!ect co$'ce la
er'larea '$or res'rse. Pote$3!al'l (ro'ct!/
este !$-l'e$3at e7
(er-or*a$3ele ec5!(a*e$telor
ac5!#!3!o$ate ?'t!la;e8 o(erator! etc.@ sa' a
-!a)!l!t43!! lor<
(er!oaa e aco*oare c' $o!le res'rse<
(ro)le*e orga$!#a3!o$ale legate e
cooro$area $o!lor res'rse.
!. RISCURILE DIN FA$A DE E?ECU@IE
6.1. Management
defectuos
Act!/!t43! ero$ate sa' !$co*(lete ale
!rector'l'! e (ro!ect.
6.". Implicaiile la
beneficiar ale
te#nologiei
propuse
I*('$erea '$e! reorga$!#4r! *ar! !*(l!c4
'$ r!sc r!!cat.
6.3. Colectivul de
cercetare
N' se (ot e/al'a corect (er-or*a$3ele
/!!toare ale '$'! colect!/ e cercetare $'*a!
(e )a#a (er-or*a$3elor trec'te.
6... Prognoza
financiar
privind
beneficiarul
Pro!ectele (ro'c )e$e-!c!! (e ter*e$
l'$g8 care s'$t !-!c!l e e/al'at !$!3!al.
Act!/!t43!le es-4&'rate +$ car'l *a$age*e$t'l'! e
r!sc (ot -! re(re#e$tate s') -or*a orga$!gra*e! reate +$
-!g'ra 3.3.
Fi,. 3.3. Act!/!t43!le es-4&'rate +$ car'l *a$age*e$t'l'! e r!sc.
103
Ie$t!-!carea s'rselor
!$!3!ale e r!sc
C'a$t!-!carea
r!sc'r!lor c'$osc'te
Pla$'l
*a$age*e$t'l'! e
r!sc
Ie$t!-!carea
s'rselor $o! e r!sc
A$al!#e
(er!o!ce
Mo$!tor!#area
act!/!t43!!
A$al!#a -!$al4 a act!/!t43!lor
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
R!sc'l re(re#!$t4 o caracter!st!c4 !$ere$t4 &! !$e/!ta)!l4
a '$'! (ro!ect8 e&! gra'l e r!sc (oate /ar!a -oarte *'lt.
De-!$!3!a r!sc'l'!8 ca o (ro)a)!l!tate e a se real!#a o s!t'a3!e
-a/ora)!l4 sa' o (!erere8 este o e-!$!3!e -oarte ge$eral4.
Ese$3!al este cum se poate recunoate un risc cnd
se planific i se estimeaz un proiectD
A$ ge$eral8 se 'r*4re&te s4 se e-ect'e#e *a! *'lt
ec%t !e$t!-!carea r!sc'r!lor8 (rec'* '$ !$ce$!' sa' o
!$'$a3!e. Se 'r*4re&te s4 se eter*!$e ce re(re#!$t4 r!sc'l
(e$tr' (ro!ect'l la care se l'crea#4 &!8 +$trC'$ sta!' 'lter!or8
ce re(re#!$t4 r!sc'l (e$tr' o a$'*!t4 act!/!tate !$ car'l
(ro!ect'l'!.
Se s('$e c4 '$ (ro!ect este sensibil la risc ac4
at'$c! c%$ se (ro'ce r!sc'l res(ect!/ (ot -! (er!cl!tate
as(ectele ese$3!ale ale (ro!ect'l'!.
Stu0iu 0e ca' 1
O persoan& care lucrea)& #ntr'un post c,eie" cu acces larg la
in$ormaii cu circulaie limitat& asupra unui proiect de de)!oltare a unui
nou produs" se simte la un moment dat nemulumit& i p&r&sete $irma+
Persoana respecti!&" se anga(ea)& la o alt& $irm&" care este principalul
concurent al celei pe care a par&sit'o+
Aceast& situaie periclitea)& #ntregul proces de de)!oltare a
noului produs" pentru c& de!ine clar c& $irma concurent& #i !a de)!olta
ea #ns&i" $oarte repede" un produs competiti!+ Prin urmare" un
asemenea proiect este sensiil la riscul transmiterii unor cunotiine
specializate c&tre o $irm& ri!al&+
Stu0iu 0e ca' #
Riscurile legate de de$icienele produselor li!rate #n cadrul proiectului
pot conduce la -
- incapacitatea de a satis$ace cererea pieei" primirea de
reclamaii" derteriorarea imaginii sau reputaiei $irmei" pierderea
pieei.
- reclamaii i acion&ri #n (ustiie.
- oligaia de a pl&ti daune.
- risip& de $or& de munc& si resurse $inanciare.
- compromisuri asupra s&n&t&ii sau siguranei #n
munc&.
- proleme de des$acere i acces la produs.
- pierderea #ncrederii clientului.
De +$at4 ce se !e$t!-!c4 r!sc'r!le &! se (oate a$t!c!(a
(ro)a)!l!tatea lor e a se (ro'ce8 se (roceea#4 ast-el 7
10.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
se e-ect'ea#4 '$ (la$ (r!/!$ *o'l e ac3!'$e +$
co$t!$'are<
se calc'le#4 !*(act'l as'(ra o)!ect!/elor8
)'get'l'! &! (rogra*4r!! act!/!t43!lor (ro!ect'l'!<
se ao(t4 sol'3!a o(t!*4.
3.6. EAALUAREA RISCULUI
Ma$ager'l e (ro!ect tre)'!e s4 !e$t!-!ce &! s4
a$al!#e#e ate$t r!sc'r!le la $!/el s(ec!-!c8 (e$tr' a (reg4t!
planuri BtacticeG care (ot a-ecta as(ect'l est!*4r!lor &! al
(la$'r!lor e etal!' ale (ro!ect'l'!.
Proces'l e e5aluare a ri*cului +$sea*$4 *a! *'lt
ec%t a !e$t!-!ca8 ('r &! s!*(l'8 a$'*!te r!sc'r!.
E/al'area r!sc'r!lor +$sea*$4 e-!$!rea clar4 a
acestora8 !$cl's!/ c%$t4r!rea i)portan;ei r!sc'l'! (e$tr'
(ro!ect8 c%t e se/er4 ar e/e$! s!t'a3!a ac4 sCar (ro'ce8
c%t e se$s!)!l este (ro!ect'l &! (ro)a)!l!tatea *ater!al!#4r!!
lor ?-!g. 3..@.
E/al'area r!sc'l'! (res'('$e7
identi$icarea riscurilor<
anali)a riscurilor +$ ceea ce (r!/e&te !*(act'l lor as'(ra
(er-or*a$3elor8 cost'r!lor8 (rogra*4r!! l'cr4r!lor &! a
cal!t43!! l'cr4r!lor<
estimarea proailit&ii producerii riscului +$ t!*('l
es-4&'r4r!! (ro!ect'l'!8 a!c4 ceea ce se $'*e&te
,ra0ul 0e e"punere a (ro!ect'l'!<
stailirea ordinii de priorit&i a riscurilor8 +$ -'$c3!e e
gra'l e e9('$ere8 e-ect'l (ote$3!al &! (ro)le*ele
asoc!ate r!sc'r!lor (ro!ect'l'!<
monitori)area e c4tre *a$ager a -actor!lor e r!sc &!
ao(tarea e *4s'r! aec/ate (e 'rata e9ec't4r!!
(ro!ect'l'!.
Pas'l 'r*4tor este e/al'area -!ec4r'! r!sc s') as(ect'l
(ro)a)!l!t43!! a(ar!3!e! &! al !*(act'l'! s4' as'(ra (ro!ect'l'!.
Re#'ltat'l este o l!st4 sa' o +$reg!strare a r!sc'r!lor8 (lasate
+$ or!$ea !*(orta$3e! lor.
101
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
D!$ acest *o*e$t se (ot l'a ec!#!! as'(ra
*a$age*e$t'l'! r!sc'r!lor.
Fi,. 3.6. E/al'area tact!c4 a r!sc'l'!.
A*(loarea '$'! r!sc !e$t!-!cat +$ car'l e/al'4r!!
e(!$e e $!/el'l e e-!$!re al (ro!ect'l'!8 e la care se
(or$e&te +$ !e$t!-!carea r!sc'r!lor.
Oat4 ce r!sc'r!le (ote$3!ale a' -ost !e$t!-!cate +$
etal!'8 (la$!-!cator'l (ro!ect'l'! (oate ec!e ce (la$ tact!c
s4 ao(te +$ co$t!$'are.
U$ $!/el etal!at e !e$t!-!care a r!sc'r!lor -ace (os!)!l4
eter*!$area (rec!s4 a *4s'r!lor l'ate (e$tr' ate$'area sa'
el!*!$area lor.
3.6.1. Meto0e 0e e5aluare a ri*curilor
Bactor!! te5$olog!c! e r!sc a! '$'! (ro!ect s'$t e *'lte
or! -oarte !/er&!. U$ s!ste* (rec'* '$ (ro!ect sa' '$ (ro's
co*(le9 (oate co$sta !$trCo re3ea e co*(o$e$te
10,
L!sta o(erat!/4
(e$tr' e/al'area
r!sc'r!lor
Str'ct'ra e
alocare a
(ro!ect'l'! ?K6S@
I0enti-icarea ri*curilor
E5aluarea ri*curilor
Pro)a)!l!tatea e
(ro'cere a
r!sc'l'!
I*(act'l (os!)!l
al r!sc'l'!
IerarCi'area ri*curilor
Deter)inarea e-ectelor
a*upra e*ti)4rilor 3i
planurilor
Care este
strateg!a (e$tr'
acest r!scD
Pla$ e l'cr' Est!*4r! ?(la$ e
re#er/4@
Re/!#'!rea
(la$'r!lor
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
!$teract!/e8 +$tre care (ot a(4rea !$terac3!'$! $el!$!are8
*'lt!!rec3!o$ale sa' c5!ar !*(re!ct!)!le.
SCa' (ro('s *a! *'lte te5$!c! (e$tr' a$al!#a acestor
s!ste*e *'lt!/ar!a)!le8 cele *a! co*'$e )a#%$'Cse (e
a(ort'l '$or e9(er3! !$ !-er!te o*e$!! te5$!ce ?ta)el'l 3..@.

Ta(elul 3.6. Metoe e e/al'are a r!sc'r!lor
Meto04 A5antaDe De'a5antaDe
2 1 #
1. Meto0a anali'ei
0e re,re*ie
?)a#at4 (e
e9(er!e$3a
a$ter!oar4 +$
er'larea
(ro!ectelor@
Poate s4
(re/a4 e/ol'3!a
/!!toare a -actor!lor e
r!sc (or$!$ e la
e9(er!e$3a trec't48
(e$tr' co$!3!!
s!*!lare e
es-4&'rare a
act!/!t43!lor
?e/e$!*e$telor@.
Re-lect4 o s!t'a3!e
trec't48 !ar !$-or*a3!!le
tra$s*!se s'$t /ala)!le
+$ a$'*!te co$!3!!
s(a3!oCte*(orale ate.
#. Con*ultarea
unui e"pert
?(e$tr'
reco*a$4r!
(r!/!$ r!sc'r!le
o-er!te ec5!(e! e
(ro!ect@
S!*(l!tatea
*etoe! (r!/!$
*o'l e orga$!#are
?ac4 e9!st4 '$
e9(ert !s(o$!)!l@<
I$-or*a3!!le
re#'ltate &!
reco*a$4r!le s'$t
'&or e +$3eles e
c4tre $o$Cs(ec!al!&t!.
I$-or*a3!a
o)3!$'t4 este l!*!tat4
?ceea ce este e9('s
e e9(ert@<
N' se -ac a$al!#e
co*(arat!/e
s!ste*at!ce8 !ar
ec!e$3!! (ot s4 $'
o)3!$4 o !*ag!$e *a!
clar4 as'(ra
!*(orta$3e! r!sc'r!lor.
3. Meto0e
*tati*tice
?(ro)a)!l!st!ce8
a$al!#4 *'lt!/ar!at4
etc.@
E9(r!*4 rela3!!le
e co$cora$t4 +$tre
-actor!! s!ste*'l'!<
S'$t *etoe
ca$t!tat!/e ?a$al!#ele
*'lt!/ar!ate e9(r!*4
rela3!! !$tre -actor! +$
ter*e$! *ate*at!c!@.
Neces!t4 '$
a$'*!t $!/el e
(reg4t!re (e$tr'
!$3elegerea
algor!t*'l'! e calc'l<
Re#'ltatele s'$t
!-!c!l e (re#e$tat
'$or $o$C
s(ec!al!&t!<
Dac4 atele
(r!*are a$l!#ate $'
s'$t s'-!c!e$te8 gra'l
e +$creere este
sc4#'t.
102
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
Ta(elul 3.6. ?co$t!$'are@
2 1 #
6. Anali'a
*i*te)elor
Ie$t!-!carea
ra(!4 a -actor!lor
care
!$terco$!3!o$ea#4
(e$tr' sta)!l!rea
!*(orta$3e! lor
relat!/e.
Gra'l e
+$creere (re#e$tat e
aceast4 *eto4 +$c4
$' este (e e(l!$
sta)!l!t.
Gra'l e 't!l!tate
e(!$e cal!tatea
atelor e !$trare8 e
cal!tatea s!*'l4r!! &! e
$!/el'l e c'$o&t!$3e
es(re s!ste*'l e9(ert.
Poate a re#'ltate
!$corecte (e$tr'
(ro('$er!le $o!.
7. Meto0a
*i)ul4rilor
co)puteri'ate
?e/e$t'al )a#ate
(e '$ s!ste*
e9(ert@.
Pos!)!l!tatea
a$al!#e! ra(!e a
t't'ror -actor!lor e
r!sc !e$t!-!ca3!
(e$tr' toate s!t'a3!!le
+$ care o(3!'$!le &!
!$cert!t'!$!le tre)'!e
e9(lorate +$ etal!'.
Preg4t!rea &!
't!l!#area acestor
*etoe $eces!t4
a(ort'l '$or e9(er3!.
8. Anali'a
*i*te)elor tip *o-t
?$ee-!$!te@
Pos!)!l!tatea
a$al!#e! ra(!e a
t't'ror -actor!lor e
r!sc !e$t!-!ca3!.
De reg'l4 $'
c'a$t!-!c4 !*(orta$3a
rela3!!lor &!
!$terac3!'$!lor !$tre
-actor!! !*(l!ca3!.
A$ *are *4s'r4 e/al'area r!sc'r!lor (oate co$sta +$
!e$t!-!carea t!('r!lor e r!sc'r!8 clas!-!carea lor '(4
(ro)a)!l!tatea e a(ar!3!e &! !*(act'l (e care +l (ot a/ea8 '(4
care se a$al!#ea#4 re#'ltatele acest'! e9erc!3!' e c'legere
e ate.
108
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Ut!l!#at4 e e9(er3! +$ e/al'area r!sc'l'!8 aceasta
te5$!c4 este (ro)a)!l cea *a! acces!)!l4 (e$tr' *a$ager!! e
(ro!ect care $' s'$t s(ec!al!#a3! +$ acest o*e$!'.
A$ e/al'area r!sc'r!lor8 (ot o-er! '$ s(r!;!$ 't!l &!
(ersoa$ele care e3!$ !$terese +$ (ro!ect'l +$ !sc'3!e. Acest
l'cr' se (oate real!#a +$trCo +$t%l$!re e gr'(8 orga$!#at4 e
*a$ager'l e (ro!ect8 la care (art!c!(4 &! alte (ersoa$e8 c5!ar
-4r4 o !*(l!care !rect48 ac4 a' e9(er!e$34 +$ (ro!ecte
s!*!lare sa' s'$t -a*!l!ar!#ate c' (roces'l e e/al'are a
r!sc'r!lor.
D!$trCo ase*e$ea a)orare e ec5!(48 (art!c!(a$3!!
+$3eleg *a! )!$e e '$e (ot a(4rea r!sc'r!le.
Aceste a)or4r! ?*etoe ca )ra!$stor*!$g'l &! te5$!c!le
$o*!$ale e gr'(@ s'$t 't!le *a! ales (e$tr' (ro!ectele -oarte
$o! sa' +$ s!t'a3!!le +$ care $' e9!st4 *etoe clare e
!e$t!-!care &! a$al!#4 a r!sc'r!lor.
3.6.#. Li*ta -actorilor 0e ri*c
U$ele !$ *etoele e e/al'are a r!sc'r!lor (ot -!
(re#e$tate s') -or*a '$or l!ste o(erat!/e. U$ele !$tre
aceste l!ste -ac (arte !$tegra$t4 !$ (ac5etele e so-tLare
(e$tr' *a$age*e$t'l e (ro!ect. Altele a' -ost +$toc*!te e
orga$!#a3!! c' o *are e9(er!e$34 +$ (ro!ecte. Alte l!ste re#'lt48
('r &! s!*(l'8 !$ e9(er!e$3a e l'cr' a '$'! *a$ager e
(ro!ect8 care &!Ca (4strat +$se*$4r!le (e$tr' toate (ro!ectele
c' care a l'crat8 +$ care a $otat ce a$'*e sCa gre&!t8 e ce
sCa gre&!t &! ce *4s'r! e re*e!ere sCa' e-ect'at.
Dac4 +$ car'l orga$!#a3!e! $' e9!st4 ast-el e l!ste sa'
ac4 +$toc*!rea lor $' este -or*al!#at48 se reco*a$4
creerea '$'! reg!str' al r!sc'r!lor (e$tr' /!!tor'l (ro!ect.
Se +$ce(e (r!$ e$'*erarea t't'ror r!sc'r!lor !e$t!-!cate8
a e/e$t'alelor (la$'r! (e$tr' re#ol/area lor8 '(4 care se
trece r!sc'r!le care se &! (ro'c &! *4s'r!le e re*e!ere care
se !a' +$ -!ecare ca#.
Stu0iu 0e ca' 3
/e consider& relaiile care se stailesc #ntr'un proiect cu un
$urni)or principal+ Proiectul se derulea)& pe mai multe luni" sau pe un
an" sau mai mult+ Care sunt $actorii de risc 0lista $actorilor de risc1 legai
de $urni)orul respecti!+
109
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
- $urni)orul poate da $aliment pe durata e*ecut&rii
proiectului.
- calitatea necorespun)&toare a componentelor
li!rate.
- dac& $urni)orul nu este totodat& i produc&tor"
s'ar putea ca produc&torul componentelor necesare s&
dea $aliment sau s& le scoata din $aricaie.
- produc&torul poate $ace sc,im&ri semni$icati!e
#n speci$icaia componentelor necesare" ceea ce poate
a$ecta modul de utili)are a lor #n proiectul #n cau)&.
- riscul ca termenul de li!rare s& $ie dep&it+
Acestea pot $i c%te!a idei despre ceea ce poate cuprinde o lista
de e!aluare a riscurilor" despre modul cum ar putea $i #ntocmit& dac&
nu e*ist& de(a una #n organi)aie sau despre cum ar putea $i completat&
pentru a corespunde cerinelor proiectului+
Gra'l e *a$!-estare al r!sc'l'! este !rect legat e
(ro)a)!l!tatea sa e real!#are &! ca 'r*are se -ace o
clas!-!care a gra/!t43!! r!sc'r!lor +$ -'$c3!e e (ro)a)!l!tatea
lor e real!#are ca e/e$!*e$te ?-!g. 3.1@.
Fi,. 3.7. Clas!-!carea e/e$!*e$telor +$ -'$c3!e e gra/!tatea
(e care o !*(l!c4 real!#area lor.
Cele *a! *'lte l!ste e e/al'are a r!sc'r!lor (re#!$t4 o
-or*4 co*'$47 (e$tr' -!ecare -actor e r!sc !e$t!-!cat +$
(ro!ect8 ! se cere *a$ager'l'! e (ro!ect s4C! e/al'e#e
(ro)a)!l!tatea &!8 e/e$t'al8 !*(act'l (e o scar4 e e/al'are
?e t!('l *!c : *e!' : *are@.
Pe$tr' a real!#a ast-el e clas!-!c4r!8 *a$ager'l e
(ro!ect tre)'!e s4 e3!$4 s(ec!-!ca3!!le t't'ror ele*e$telor
!*(l!cate +$ (ro!ect7 l'cr4r!le care tre)'!e e-ect'ate &!
(ro'sele care tre)'!e l!/rate. Este 't!l s4 se treac4 la
e/al'area r!sc'r!lor '(4 ce e9!st4 o str'ct'r4 K6S &! c5!ar
110
E5eni)ente
Foarte ri*cante : c%$ (ro)a)!l!tatea e
real!#are a acestora este -oarte *are
De ri*c )e0iu : c%$ (ro)a)!l!tatea e
real!#are a acestora este -oarte *oerat4
De ri*c *c4'ut : c%$ (ro)a)!l!tatea e
real!#are a acestora este -oarte sc4#'t4
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
'(4 ('$erea la ('$ct a (ac5etelor e l'cr' &! +$toc*!rea
oc'*e$telor e e-!$!re a act!/!t43!lor ?ta)el'l 3.1@.
Ta(elul 3.7. E/al'area r!sc'r!lor c' (rec!#area *4r!*!! (ro)a)!l!t43!! &! a
!*(act'l'!
Nr.
crt. De*crierea ri*cului
P
r
o
(
a
(
i
l
i
t
a
t
e
a
?
1

:

*
!
c
4
8

1

:

*
a
r
e
@
I
)
p
a
c
t
u
l
?
1

:

s
l
a
)
8
1

:

(
'
t
e
r
$
!
c
@
0 1 " 3
1
$iscuri legate de ambiguitatea
obiectivelor sau a prioritilor
"
$iscuri datorate incoerenei caietelor de
sarcini
3
$iscuri legate de imprecizia definirii
unor responsabiliti ) activiti co$crete
+$ car'l co*(a$!e!8 str'ct'r! orga$!#ator!ce8
(ro!ect'l'!.
.
$iscul te#nologic a(are a(are ca 'r*are
a $e+$e(l!$!r!! *oer$!#4r!lor8 !$o/a3!!lor
sco$tate +$ o*e$!'l (ro'c3!e!. E!#ea#4
as(ecte ca7 -!a)!l!tatea &! estet!ca
(ro'selor sa' te5$olog!!lor e -a)r!ca3!e8
e-!cac!tatea s!ste*'l'! !$-or*at!c +$
(ro'c3!e.
1
$iscul de producie are re(t co*(o$e$te
r!sc'r!le asoc!ate 't!l!#4r!! sa' e#/olt4r!! e
$o! te5$olog!!. R!sc'l e (ro'c3!e /!#ea#4
as(ectele care co$c'r4 la $ereal!#area
(ro!ect'l'! +$ ter*e$!! (re/4#'3! +$ co$tracte.
, $iscul de inovaie*modernizare (oate
a(4rea +$ 'r*a tra$s-er'l'! e te5$olog!!8
111
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
(r!$ !$o/a3!! )re/etate8 sa' a(l!ca3!! ast-el
+$c+t orga$!#a3!a s4 $' re'&easc4 s4
o-ere ser/!c!!le &! (ro'sele real!#ate s')
l!ce$34.
2
$iscuri +n gestionarea resurselor umane
C !$co*(ete$34< e(4&!rea co*(ete$3e!<
e9ces e ('tere< *e$tal!tatea8 c'lt'ra8
e'ca3!a (ersoa$elor !*(l!cate +$ (ro!ect.
8
$iscul documentaiei : oc'*e$ta3!e e
orga$!#a3!e sa' (ro!ect c' eror! sa' o*!s!'$!.
9
$iscuri +n gestionarea resurselor
materiale& aprovizionare i desfacere
10
$iscuri de logistic C co*'$!ca3!! !$ter$e &!
e9ter$e co*(a$!e!
Ta(elul 3.7. ?co$t!$'are@
0 1 " 3
11
$iscuri financiare : care co$'c la
aa(tarea !-!c!l4 la co*(et!t!/!tate. Se (ot
e/!e$3!a 'r*4toarele7 r!sc'l e (re38 r!sc'l
/al'tar8 r!sc'l e tra$s-er /al'tar8 r!sc e
a(l!care TEA8 r!sc e !*(o#!t.
1"
$iscuri datorate contractelor +nc#eiate i
+nt+rziate sau neonorate
13
$iscuri comerciale : $!/el'l cost'r!lor8 al
cr!#elor eco$o*!ce8 al *ater!alelor
$e(rel'crate8 e*)argo'r!8 )locae
eco$o*!ce.
1.
$iscuri comunitare : +$trer'(erea
ser/!c!!lor ese$3!ale : a(48 electr!c!tate
11
$iscuri de mediu E co$!3!! cl!*at!ce gra/e7
ca$!c'l48 /al'r! e -r!g8 -'rt'$!8 c'tre*'re
1,
$iscuri legate de relaiile cu
subcontractani i parteneri
12 $iscuri sociale : co$-l!cte soc!ale +$ 3ar4
18
$iscuri ,uridice : leg!sla3!e
$ercores('$#4toare care (er*!te
e#/oltarea asc'$s4 a !$-rac3!o$al!t43!!
glo)ale
19
$iscul economic : !$-l'e$3at e r!sc'l
-!$a$c!ar8 !$-la3!e &! e tra$s-er -!$a$c!ar
"0 $iscul de ar : r!sc'r!le a!3!o$ale !$ere$te
+$ tra$#ac3!!le c' stat'l< r!sc'l e
s'/era$!tate al stat'l'! sa' alte a-acer! +$
str4!$4tate< r!sc at e !$sta)!l!tatea
leg!sla3!e!< reg!*'l $eclar al !$/est!3!!lor8
11"
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
*o!-!c4r! -rec/e$te ale str'ct'r!lor statale &!
co$!3!!lor soc!al (ol!t!ce +$ care se
es-4&oar4 act!/!t43!le '$'! (ro!ect.

Dar r!sc'l total al (ro!ect'l'! $' re(re#!$t4 +$s'*area
(o$er!lor -!ec4r'! r!sc +$ (arte. Pr!$c!(al'l o)!ect!/ al acestor
t!('r! e l!ste +l re(re#!$t4 !e$t!-!carea r!sc'r!lor e $!/el
r!!cat8 &! *a! ('3!$ a(ro9!*area '$e! /alor! totale a r!sc'l'!
(ro!ect'l'!.
E9!st4 &! alte t!('r! e l!ste e e/al'are a r!sc'r!lor8 care
(ot -! -olos!te (e$tr' a eter*!$a ac4 '$ (ro!ect este sa' $'
/!a)!l. A$ ta)el'l 3., se (re#!$t4 s') -or*4 e c5est!o$ar
+$tre)4r!le care (ot -! 't!l!#ate (e$tr' !ag$ost!carea ar!!lor e
r!sc (ote$3!al.
Ta(elul 3.8. L!sta o(erat!/4 (e$tr' e/al'area r!sc'r!lor.
Ri*curile *tructurale ale proiectului
Pe$tr' -!ecare +$tre)are )!-a3! r4s('$s'l cel *a! aec/at (e$tr' (ro!ect'l
e/al'at.
P'$cta;'l asoc!at r!sc'l'! res(ect!/ se a-l4 +$ (ara$te#ele re(te !$ coloa$a
!$ rea(ta. A'$a3! ('$cta;ele (e$tr' -!ecare categor!e e r!sc &! !$ter(reta3!
re#'ltatele.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
1. Proiectul pre5e0e
- Mo!-!carea '$'! s!ste* N ec5!(a*e$t e9!ste$t D
= 1 >
- A$loc'!rea '$'! s!ste* N ec5!(a*e$t e9!ste$t D
= " >
- Real!#area '$'! s!ste* N ec5!(a*e$t $o' D
= 3 >
- Real!#area '$'! st'!' N (ro!ect (!lot D
= 1 >
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
#. Cine a *ta(ilit )aDoritatea cerin;elor F
C Cl!e$t'l D = 1 >
- Ec5!(a e (ro!ectare care /a e9ec'ta (ro!ect'l D
= " >
- Alt gr'( !$ co*(a$!e D
= 3 >
- Al3!! ?s(ec!-!ca3! MMMMMMMMM@ D
= . >
- Cer!$3ele $' s'$t (rec!#ate +$ total!tate
= 1 >
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
113
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
3. Reali'area proiectului e*te 0i-erit4 prin 5eri-icarea 3i recep;ionarea
*eparat4 a ur)4toarelor articole 7
- Pro'se sta$ar l!/rate +$ (ro!ecte e acest t!(
= 1 >
- Pro'se $o$sta$ar ar co$/e$!te +$ (reala)!l
= " >
- Pro'se $o$sta$ar
= . >
- Pro'sele care tre)'!e l!/rate $' s'$t !e$t!-!cate
= , >
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
6. S.au *ta(ilit )eto0ele 3i teCnicile a0ec5ate 0e plani-icareG
)onitori'are 3i raportare pentru ace*t proiect F
- Da8 &! a' -ost testate &! /er!-!cate
= 1 >
- Da8 ar s'$t te5$!c! &! *etoe $o! (e$tr' ec5!(a
!*(l!cat4 = " >
- N'
= 1 >
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
7. Clientul a -o*t in-or)at 0e*pre )eto0ele pri5in0 controlul
*cCi)(4rilor 3i raportarea *itua;iei proiectului
- Da8 &! leCa a(ro)at = 1 >
- Da8 ar $' leCa a(ro)at = . >
- N' a -ost !$-or*at = 1 >
C%$ se '#!l!#ea#4 c5est!o$ar'l !$ ta)el'l 3.,8
e/al'ator'l )!-ea#48 la -!ecare categor!e8 ele*e$tele care
cores('$ (ro!ect'l'! +$ ca'#4. C!-rele !$ (ara$te#e !$
rea(ta s'$t (o$er!le r!sc'l'! asoc!at ele*e$telor
res(ect!/e7 1 +$sea*$4 '$ r!sc *!$!*8 !ar , +$sea*$4 '$ r!sc
*a9!*. P'$cta;ele atr!)'!te !-er!telor r!sc'r! (ot -! +$s'*ate8
re#'ltat'l a;'t%$'Cl (e *a$ager'l e (ro!ect s4 &t!e c%t e
r!sca$t este -actor'l res(ect!/ +$ car'l (ro!ect'l'! care se
er'lea#4.
A$ 'r*a r4s('$s'r!lor +$reg!strate la aceste +$tre)4r!8
s'$t !e$t!-!cate +$trCo (r!*4 -or*4 (!$c!(alele r!sc'r! ce (ort
co$'ce c4tre e&ec sa' s!t'a3!! cr!t!ce.
Ast-el8 real!#%$ o a$al!#4 glo)al4 *a$ager!! +&! (ot
e-!$! +$trCo -or*4 (r!*ar4 strateg!a e ac3!'$e +$ car'l
(ro!ect'l'! res(ect!/. Pract!c sc5e*a act'l'! ec!#!o$al e
as'*are a r!sc'r!lor8 (oate -! reat4 la $!/el ge$eral co$-or*
!agra*e! !$ -!g'ra 3.,.
11.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Fi,. 3.8. T!('r! e r!sc'r! &! as'*area lor e c4tre *a$ager'l e (ro!ect.
As(ect'l -'$a*e$tal ce se es(r!$e !$ a$al!#a
!agra*e! (re#e$tate +$ -!g'ra 3.,8 s'gerea#4 +$ *o e/!e$t
-a(t'l c4 !$!-ere$t e a(t!t'!$!le sa' c'$o&t!$3ele
(ro-es!o$ale ale '$'! *a$ager8 acesta $' /a ('tea !e$t!-!ca
a)sol't to3! -acor!! e r!sc e9!ste$3! (e$tr' '$ (ro!ect8 c' at%t
*a! *'lt e a!c! re#'lt%$ !*(os!)!l!tatea e aC! gest!o$a.
Este +$s4 $ecesar e a c'$oa&te &! gest!o$a (r!$c!(al!!
-actor! e r!sc ca(a)!l! s4 co$'c4 +$trC'$ -!$al la
$ereal!#area o)!ect!/elor (ro!ect'l'!8 ec! la e&ec'l s4'.
3.7. MANAGEMENTUL RISCULUI
Managementul riscului proiectului se e-!$e&te re(t
total!tatea *etoelor &! *!;loacelor (r!$ care este gest!o$at
r!sc'l +$ car'l '$'! (ro!ect +$ sco('l +$e(l!$!r!! o)!ect!/elor
(ro!ect'l'! a/%$ !$cert!t'!$ea ca )a#4 *a;or4 a -actor!lor e
r!sc.
Managementul riscurilor re(re#!$t4 act!/!tatea (r!$
care se real!#ea#4 gestiunea riscurilor +$trCo orga$!#a3!e.
Sco('l *a$age*e$t'l'! r!sc'r!lor este o(t!*!#area e9('$er!!
la r!sc. A$ -el'l acesta8 (oate -! o)3!$'t4 pre!enirea pierderilor"
111
Ma$ager'l e (ro!ect +&!
/a as'*a $'*a! acele
r!sc'r! *a;ore8 ca(a)!le s4
co$'c4 la $ereal!#area
('$ct'al4 a o)!ect!/elor
(ro!ect'l'!
Ma$ager'l e (ro!ect +&!
/a as'*a $'*a! acele
r!sc'r! *a;ore8 ca(a)!le s4
co$'c4 la $ereal!#area
('$ct'al4 a o)!ect!/elor
(ro!ect'l'!
R!sc'r! !e$t!-!cate
*a;ore as'*ate e
c4tre *a$ager'l e
(ro!ect
R!sc'r! !e$t!-!cate
*a;ore as'*ate e
c4tre *a$ager'l e
(ro!ect
R!sc'r!
$ese*$!-!cat!/e
(e$tr' (ro!ect
R!sc'r!
$ese*$!-!cat!/e
(e$tr' (ro!ect
R!sc'r!
!e$t!-!cate
e9cl'se +$
*o /ol'$tar
e c4tre
*a$ager'l
e (ro!ect
R!sc'r!
!e$t!-!cate
e9cl'se +$
*o /ol'$tar
e c4tre
*a$ager'l
e (ro!ect
R!sc'r!
!e$t!-!cate
ale '$'!
(ro!ect
R!sc'r!
!e$t!-!cate
ale '$'!
(ro!ect
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
e!itarea amenin&rilor gra!e" !ar o(ort'$!ta3!le /aloroase (ot -!
e9(loatate c%t *a! e-!c!e$t.
Procesele s(ec!-!ce !$ car'l *a$age*e$t'l r!sc'l'!
(ro!ect'l'! s'$t7
O (la$!-!carea act!/!t43!! e *a$age*e$t al r!sc'l'!<
O !e$t!-!carea r!sc'l'!8 c' (rec!#area caracter!st!c!lor
acest'!a<
O a$al!#a ?ca$t!tat!/4 &! cal!tat!/4@ a r!sc'l'!<
O co$ce(erea *oal!t43!lor e a r4s('$e s!t'a3!!lor e
r!sc<
O co$tracararea e-ect!/4 a r!sc'l'!<
O *o$!tor!#area &! co$trol'l r!sc'l'!.
R!sc'r!le !e$t!-!cate +$ a$al!#a e-ect'at4 tre)'!e
a)orate +$ 'r*4toarea or!$e7
- r!sc'r!le c' !*(act *are &! c'
(ro)a)!l!tate *are<
- r!sc'r!le c' !*(act *are &! c'
(ro)a)!l!tate *!c4<
- r!sc'r!le c' !*(act *!c &! c' (ro)a)!l!tate
*are.
Pe$tr' -!ecare r!sc care tre)'!e gest!o$at8 *a$ager'l e
(ro!ect tre)'!e s4 !e$t!-!ce co$traC*4s'r!le care tre)'!e
ao(tate &! cost'r!le lor. Ele tre)'!e s(ec!-!cate (rec!s &! +$
etal!'8 +$ -'$c3!e e co*(le9!tatea lor.
Pr!$tre co$traC*4s'r!le (os!)!le se s(ec!-!c47
- e/!tarea r!sc'l'!<
- re'cerea (ro)a)!l!t43!! sa' !*(act'l'!
r!sc'l'!<
- tra$s-erarea r!sc'l'! as'(ra altora ?(r!$ +$c5e!erea
'$or as!g'r4r!@<
- +$toc*!rea '$or (la$'r! (e$tr' s!t'a3!! $e(re/4#'te
sa' e co$t!$ge$34 ?care s4 -!e ('se +$ a(l!care ac4 r!sc'l
se *ater!al!#ea#4@<
- acce(tarea r!sc'l'! ?l!*!tarea la
*o$!tor!#area s!t'a3!e!@.
3.7.1. E5itarea ri*cului
11,
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Evitarea riscului +$sea*$4 +$l4t'rarea total4 a r!sc'l'!
!$ car'l (ro!ect'l'! care tre)'!e e9ec'tat. E/!tarea r!sc'l'!
(oate +$se*$a c5!ar re$'$3area la e9ec'tarea (ro!ect'l'!8
ac4 r!sc'r!le *a;ore /!#ea#4 '$ ele*e$t c5e!e al acest'!a.
U$eor! se (oate el!*!$a '$ +$treg o*e$!' e r!sc (r!$
ree-!$!rea (ro!ect'l'!.
3.7.#. Re0ucerea ri*cului
$educerea riscului re(re#!$t4 o strateg!e !*(orta$t48
care (oate sa' $' s4 -!e cost!s!toare. A$ cele *a! *'lte
s!t'a3!!8 re'cerea r!sc'l'! este re$ta)!l4 ac4 se co*(ar4 c'
cost'r!le oca#!o$ate e *ater!al!#area r!sc'r!lor. R!sc'r!le
care (ot -ace8 +$ *o $or*al8 o)!ect'l aceste! strateg!! s'$t
(re#e$tate +$ ta)el'l 3.2.
Ta(elul 3.9. Moal!t43! e re'cere a (ro)a)!l!t43!! &! a !*(act'l'!
r!sc'r!lor $or*ale
De-!$!rea r!sc'l'!
Moal!t43! e re'cere a
(ro)a)!l!t43!!
Moal!t43! e re'cere
a !*(act'l'!
0 1 "
L!(sa (erso$al'l'!
c' e9(er!e$3a
Se recr'tea#4
(ersoa$e c' e9(er!e$34<
Se !$str'!e&te
(erso$al'l<
Se 't!l!#ea#4
co$s'lta$3! !$ a-ar4 sa'
s')co$tractor! c'
e9(er!e$34.
Se cere (erso$al'l'!
c' e9(er!e$34 s4
s'(er/!#e#e +$ *o
$eo-!c!al act!/!tatea
coleg!lor *a! ('3!$
e9(er!*e$ta3!<
Se *4re&te 'rata
(ro!ect'l'! (e$tr' a se
('tea (ro-!ta e Jc'r)a
e +$/43areG.
Ta(elul 3.9. ?co$t!$'are@
0 1 "
L!(sa !$-rastr'ct'r!!
te5$!ce
?!$str'*e$te sa'
acces'l la
!$str'*e$te@
Se ac5!#!3!o$ea#4
sa' se +$c5!r!a#4
!$str'*e$tele
$ecesare
Se *4re&te 'rata
(ro!ect'l'!
112
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
L!(sa e
e9(er!e$34 a
*a$ager'l'! e
(ro!ect +$ rela3!!le
c' co$tractor!! sa'
-'r$!#or!!
Se e#/olt4 &!
se *e$3!$ rela3!!
)'$e<
Se sta)!lesc
*eca$!s*e -or*ale
e co*'$!care.
Se (rel'$ge&te 'rata
(ro!ect'l'! (e$tr' a se
re#ol/a (ro)le*ele
co*(le9e e
co*'$!care &!
cooro$are.
I*(l!carea *a!
*'ltor -'r$!#or!
sa' co$tractor!
Se ese*$ea#4 '$'l
!$tre -'r$!#or! sa'
co$tractor! re(t
co$tractor (r!$c!(al.
Se *4resc re#er/ele
e t!*( ale (ro!ect'l'!.
Re('ta3!a
+$o!el$!c4 a '$or
-'r$!#or! sa'
co$tractor!
Se alege alt
co$tractor c'
re('ta3!e *a! sol!4
Se sol!c!t4 !*(l!carea
co$'cer!! +$ !sc'3!!le
c' -'r$!#or!! sa'
co$tractor!! (r!/!$
ca(ac!tatea lor e a
co$tr!)'! la
es-4&'rarea
(ro!ect'l'!.
L!(sa e !$teres a
't!l!#ator!lor
(ote$3!al! (e$tr'
re#'ltatele
(ro!ect'l'!
Se a$al!#ea#4
+*(re'$4 c' 't!l!#ator!!
)e$e-!c!!le (e care le
a&tea(t4 e la (ro!ect<
S'$t !sc'tate
*oal!t43!le (r!$ care
re#'ltatele (ro!ect'l'!
se +$carea#4
+$ (la$'r!le lor
strateg!ce sa' +$
(ract!c!le lor e l'cr'.
Se (re#!$t4 (ro'sele
real!#ate +$ car'l
(ro!ect'l'! +$ *a! *'lte
-a#e s'cces!/e8 (e$tr' a
!str!)'! !*(act'l (e o
(er!oa4 *a! l'$g4 e
t!*( ?ar acest l'cr'
(oate +$se*$a
cre&terea 'rate!
(ro!ect'l'!@.
Tea*a e
sc5!*)are a celor
a-ecta3! e
re#'ltatele
(ro!ect'l'!8
ceea ce atrage
l!(sa lor e
coo(erare
Se -olosesc *etoe
e atragere a
co$se$s'l'!8 (e$tr' a
le o)3!$e !*(l!carea8
ac4 este (os!)!l8 *a!
ales +$ ceea ce
(r!/e&te e-!$!rea
cer!$3elor
Se a$al!#ea#4
+*(re'$4 c' e!
)e$e-!c!!le (e care le
(oate o-er! (ro!ect'l< l!
se arat4 +$ ce -el8 c'*
se +*)!$4 c' (la$'r!le &!
e9(er!e$3a lor.
Stu0iu 0e ca' 6
/e consider& c& ai $ost numit managerul unui proiect la care !or
treui s& participe mai multe persoane care nu sunt $amiliari)ate cu
metodologia de lucru utili)at& #n cadrul proiectului+
/ugerai o modalitate de reducere a riscurilor legate de lipsa de
e*perien& a personalului care lucrea)& #n proiect+
118
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
U$ r4s('$s s!*(l' la aceast4 (ro)le*4 este !$str'!rea
(erso$al'l'!. Dar !$str'!rea (erso$al'l'! (oate +$se*$a or!ce8 e la
-a*!l!ar!#area c' *etoolog!a (%$4 la st'!'l te*e!$!c &! (ract!ca
+$el'$gat4. Tre)'!e real!#at4 o !$str'!re (ro-es!o$al4 care s4 -!e
rele/a$t4 (e$tr' $at'ra (ro!ect'l'!8 (e$tr' (ersoa$ele !*(l!cate &!
(e$tr' rol'l acestora. A$ (l's8 tre)'!e s4 -!e orga$!#at4 la *o*e$t'l
(otr!/!t. Dac4 are loc (rea e t!*('r!'8 l!(sa o(ort'$!t43!lor e a(l!care +$
(ract!c4 -ace ca tot ceea ce sCa o)%$!t s4 se r!s!(easc4. Dac4 se
e-ect'ea#4 (rea t%r#!'8 ce! !*(l!ca3! $' a' t!*( s4 +$/e3e !$ gre&el! &!
s4 +$cea(4 s4 l'cre#e corect.
O alt4 (os!)!l!tate este s4 ! se cear4 '$'! a$ga;at e9(er!*e$tat
s4C! s'(er/!#e#e &! s4C! +$r'*e (e ce! *a! ('3!$ -a*!l!ar!#a3! c'
te5$olog!a +$ ca'#4.
3.7.3. Tran*-erarea ri*cului
"sigurarea re(re#!$t4 '$ *!;loc e tra$s-erare a
!*(act'l'! -!$a$c!ar (e care +l are *ater!al!#area '$'! r!sc. O
as!g'rare co$tra !$ce$!!lor sa' cala*!t43!lor +$sea*$4 o
co*(e$sa3!e -!$a$c!ar4 (e$tr' (!erer!le s'-er!te.
Co*(e$sa3!a res(ect!/4 (oate s4 $' -!e s'-!c!e$t4 (e$tr'
*e$3!$erea es-43'r4r!! (ro!ect'l'!8 -!!$ !*e$s!o$at4 oar ca
s4 aco(ere +$trCo *4s'r4 sa' alta t!*('l &! res'rsele (!er'te
e orga$!#a3!e.
Subcontractarea l'cr4r!lor ('rt4toare e r!sc c4tre '$
s')co$tractor s(ec!al!#at (oate re'ce co$s!era)!l r!sc'l8
co*)!$%$ o'4 strateg!! e *a$age*e$t al r!sc'l'!7
reducerea riscului &! transferarea riscului.
$educerea riscului se real!#ea#4 ac4 s')co$tractor'l
are *a! *'lt4 ca(ac!tate (ro-es!o$al4 (e$tr' a real!#a
l'crarea res(ect!/48 a/%$ *a! *ar! &a$se s4 res(ecte
sta$arele sta)!l!te.
-ransferarea riscului se (ro'ce ac4 s')co$tractor'l
acce(t4 s4 e9ec'te l'crarea la sta$arele cer'te8 la
ter*e$ele (rec!#ate &! la (re3'l sta)!l!t. Dac4 s')co$tractor'l
este ca(a)!l8 e*$ e +$creere &! !s('$e e s'-!c!e$te
res'rse (e$tr' a -ace -a34 r!sc'r!lor !e$t!-!cate ?care8 es!g'r8
tre)'!e s4C! -!e a'se la c'$o&t!$34@8 acestea s'$t tra$s-erate
as'(ra l'!. Dar tra$s-erarea r!sc'l'! $' este +$totea'$a 't!l4
(e ter*e$ l'$g.
Tre)'!e re3!$'t c48 ac4 '$ co$tractor sa' '$ cl!e$t
ore&te s4 tra$s-ere r!sc'l c4tre '$ s')co$tractor8 $' este
119
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
+$totea'$a clar c!$e (re!a r4s('$erea (e$tr' s!t'a3!a +$
care r!sc'l se *ater!al!#ea#4 &! (ro'ce (ro)le*e.
Cl!e$t'l sa' co$tractor'l tre)'!e s4C! -'r$!#e#e
s')co$tractor'l'! s(ec!-!ca3!! etal!ate8 care s4 c'(r!$4
$ea(4rat &! -actor!! e r!sc c'$osc'3!. P4r3!le tre)'!e s4
+$3eleag4 clar c!$e tre)'!e s4 !e$t!-!ce r!sc'r!le8 care s'$t
acestea8 c!$e r4s('$e e *a$age*e$t'l r!sc'r!lor &!8 ac4
r!sc'l se (ro'ce8 c!$e tre)'!e s4 se oc'(e e (ro)le*ele
-!$a$c!are &! legale.
Toate aceste l'cr'r! tre)'!e !$tro'se +$ co$tracte &! +$
alte oc'*e$te. Ceea ce (oate c%&t!ga cl!e$t'l !$
tra$s-erarea r!sc'l'! este o a$'*!t4 (rotec3!e -!$a$c!ar4 +$
ca#'l +$ care (ro!ect'l +$reg!strea#4 '$ele e&ec'r!.
Tra$s-erarea r!sc'l'! $' gara$tea#4 c4 (ro!ect'l este
-!$al!#at c' s'cces sa' c4 (rotec3!a -!$a$c!ar4 ar ('tea sal/a
cl!e$t'l e la -al!*e$t8 +$ ca#'l +$ care (ro!ect'l ar -! ese$3!al
(e$tr' -!r*a sa.
A&aar8 *a$ager'l e (ro!ect $' (oate sc4(a e
(ro(r!!le sale res(o$sa)!l!t43!8 (r!$ eleg4r! ale
s')co$tractor!lor sa' +$c5e!$ as!g'r4r!.
3.7.6. Planuri pentru *itua;ii nepre54'ute
Planurile pentru situaii neprevzute se re-er4 la
J!e$t!-!carea '$or o(3!'$! alter$at!/e care s4 (re/a4
strateg!! acce(ta)!le care s4 co$tr!)'!e la rec'(erarea '$or
e/e$t'ale (!erer!G.
Planurile pentru situaii neprevzute ?de
contingen@ (ot *erge e la alocarea '$or -o$'r! )4$e&t!
(e$tr' aco(er!rea e(4&!r!lor *!$ore (%$4 la (la$!-!carea
a*(l4 a re-acer!! res'rselor8 *a$o(ere! sa' ser/!c!!lor
(!er'te. B!ecare! o(era3!'$! alter$at!/e e-!$!te tre)'!e s4C!
-!e !e$t!-!cate a/a$ta;ele &! e#a/a$ta;ele8 !ar /ar!a$ta o(t!*4
tre)'!e (re#e$tat4 co$'cer!! +$ /eerea a(ro)4r!!.
/trategiile generale care (ot -! ao(tate +$ alc4t'!rea
'$'! (la$ e co$t!$ge$34 s'$t7
s4 se +$toc*easc4 (re/e$t!/ proceduri alternative
escr!se +$ etal!' ?e e9e*(l'8 s4 se (re/a4 o re/e$!re la
'$ sta!' *a! t!*('r!' al (ro!ect'l'!8 ast-el +$c%t s4 se re!a
act!/!tatea !$ ('$ct'l res(ect!/@ sa' s4 se (re/a4
1"0
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
metodologii alternative care s4 -!e ao(tate +$ *o*e$t'l
*ater!al!#4r!! r!sc'l'!<
s4 se !sc'te c' celelalte orga$!#a3!! !$teresate
?cl!e$t8 co$tractor sa' s')co$tractor@ a$'*!te ara$;a*e$te
(r!/!$ !s(o$!)!l!#area '$or res'rse &! -ac!l!t43! $ecesare +$
s!t'a3!a *ater!al!#4r!! r!sc'l'!.
A$ -'$c3!e e $at'ra r!sc'l'!8 (la$'r!le (e$tr' s!t'a3!!
$e(re/4#'te (ot -! est'l e etal!ate. Dac4 (ro)a)!l!tatea
r!sc'l'! este *are !ar !*(act'l este ('ter$!c8 sCar ('tea s4 -!e
$ecesar s4 se !str!)'!e co(!! ale (la$'l'! e co$t!$ge$34
etal!at c4tre to3! (art!c!(a$3!! (os!)!l! sa' c5!ar s4 se
orga$!#e#e o se!$34 e l'cr' care s4 sta)!leasc4 clar care
este *etoolog!a e l'cr' +$ ca#'l +$ care r!sc'r!le se
*ater!al!#ea#4.
Se!$34 e l'cr' are rol'l e a scoate +$ e/!e$34
e/e$t'alele ec-ecte asc'$se ale (la$'l'! e co$t!$ge$348
(er*!3%$ *a$ager'l'! e (ro!ect s4Cl *o!-!ce +$ -'$c3!e e
acestea.
3.7.7. Acceptarea ri*cului
Cea !$ 'r*4 strateg!e este cea a acceptrii
riscului7 *a$ager'l e (ro!ect (oate ec!e c4 +$ *o*e$t'l
res(ect!/ $' tre)'!e sa' $' (oate -! -4c't $!*!c8 ar tre)'!e s4
rea$al!#e#e s!t'a3!a !$ t!*( +$ t!*(8 (e (arc'rs'l (ro!ect'l'!.
U$eor! este (rea cost!s!tor s4 se +$toc*easc4 c%te '$ (la$
e co$t!$ge$34 (e$tr' or!ce s!t'a3!e e cr!#4. A$ t!*('l
es-4&'r4r!! (ro!ect'l'!8 (oate -! $ecesar s4 se re/!#'!asc4
l!sta r!sc'r!lor &! a -actor!lor e r!sc (e$tr' a se sta)!l!7
- ac4 '$ r!sc !e$t!-!cat a$ter!or este (e cale s4
e/!$4 cr!t!c<
- ac4 a a(4r't '$ $o' r!sc care tre)'!e e/al'at &!
(e$tr' care (oate -! $e/o!e e '$ (la$ e co$t!$ge$34 sa' e
o *4s'r4 !*e!at4.
A$ or!care !$ ca#'r!8 r!sc'r!le &! (la$'r!le ge$erale8
res(ect!/ (la$'r!le s!t'a3!!lor $e(re/4#'te tre)'!e re/!#'!te
(er!o!c8 (e$tr' ca *a$ager'l e (ro!ect s4 se as!g're c48
!$!-ere$t e ce se (oate +$t%*(la8 el are '$ (la$ care s4
e/!te s!t'a3!a cr!t!c4 creat4.
1"1
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
3.7.8. Monitori'area ri*curilor
Sco('l e/al'4r!! r!sc'r!lor este e aC! +$g4'!
*a$ager'l'! e (ro!ect s4 !e$t!-!ce &! s4 (la$!-!ce (ro)le*ele
care sCar ('tea (ro'ce (r!$ *ater!al!#area lor.
Ma$ager'l gest!o$ea#4 r!sc'r!le (r!$
*o$!tor!#area s!t'a3!e! &! (r!$ co$trolarea e! at'$c! c%$ se
(ro'ce. Mo$!tor!#area r!sc'r!lor (oate -! asoc!at4 c'
*o$!tor!#area -a#elor sa' e/e$!*e$telor e re-er!$348
re#er/%$ (er!o!c t!*('l $ecesar a$al!#4r!! r!sc'r!lor celor
*a! (ro)a)!le sa' *a! !str'g4toare8 ree/al'4r!! lor (e
(arc'rs'l (ro!ect'l'! &!8 es!g'r8 ao(t4r!! *4s'r!lor e
re*e!ere ce se !*('$.

RE$UMAT CAPITOL
Ma$age*e$t'l r!sc'l'! &! *a$ager'l e r!sc s'$t
a)sol't o)l!gator!! (e$tr' o act!/!tate e s'cces +$ a-acer! &!
*a! ales +$ car'l str'ct'r!lor orga$!#ator!ce (r!$ (ro!ecte
res(ect!/ a *a$age*e$t'l'! (r!$ (ro!ecte. O act!/!tate
$ecores('$#4toare e *a$age*e$t al r!sc'l'! co$'ce la
!*(orta$te (!erer! -!$a$c!are8 &! c5!ar '*a$e. M'lt!t''$ea &!
co*(le9!tatea !$str'*e$telor e#/oltate e eco$o*!a e
(!a34 (er*!te aco(er!rea or!c4r'! t!( e r!sc. Ma$age*e$t'l
r!sc'l'! $' este o act!/!tate '&oar4 &! !e-t!$4 ace&t! o!
(ara*etr! -!!$ la cote *a9!*ale. Act!/!tatea e *a$age*e$t
al r!sc'l'! sCa e#/oltat coce(t'al8 teoret!c &! (ract!c8
e/e$!$ o ('ter$!c4 !$'str!e. Or!ce str'ct'r4 orga$!#ator!c4
e (er-or*a$34 are '$ e(arta*e$t e r!sc8 o strateg!e e
r!sc &! o)l!ga3!a e ra(orta o(era3!'$!le e aco(er!re a
r!sc'r!lor (e care le es-4&oar4. U$ *e!' +$co$;'r4tor c' '$
r!sc co*(le9 +$ cre&tere a/%$ '$ gra +$alt e
!*(re/!#!)!l!tate8 o (!a34 a as!g'r4r!lor co*(le94 c'
!$tere(e$e$3e +$tre !/erse str'ct'r! orga$!#ator!ce
co$tr!)'!e la !-!c'ltatea g4s!r!! e sol'3!! corecte e
*a$age*e$t al r!sc'l'! cores('$#atoare cer!$3elor e
s'cces.
Se (oate s('$e c4 Jcel mai mare risc este s& nu $ie nici
un riscG. Dac4 este '$ r!sc8 -olos!$ *a$age*e$t'l r!sc'l'!8
1""
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
acesta (oate -! co$trolat8 ar ac4 $' e $!c! '$ r!sc e/!e$t8
s!g'r /or -! r!sc'r! asc'$se care /or -! *a! gre' co$trolate.
R!sc'l se (oate c'a$t!-!ca -!!$ ao(tate ec!#!! cotrolate
(r!/!$ c%t e *'lt r!sc &! ce -el e r!sc se acce(t4 a -! as'*at
a/%$ +$ /eere !$cert!t'!$ea &! log!ca +$ l'area ec!#!!lor.
Strateg!!le &! (roce'r!le e *a$age*e$t al r!sc'l'! se
a(l!c4 +$ -'$c3!e e -!ecare ca# +$ (arte &! e -!ecare str'ct'r4
orga$!#ator!c4 +$ -'$c3!e e (ro-!l'l e! &! e e/e$!*e$tele e
real!#at.
Cuvinte c#eie
acceptarea riscului8 119
anali)a prolemelor8 9"
asigurare8 112
ciclul de !ia& a proiectului8 90
con$lict8 90
constr%ngere8 9"
e!itarea riscului8 111
grad de e*punere a proiectului8 10.
identi$icarea i anal)a riscului8 99
ierar,i)area prolemelor" 9"
interdependena8 90
managementul riscului8 998 11.
plan pentru situaii nepre!&)ute8
118
reducerea riscului" 1118 112
risc8 9,
risc te,nic8 99
scop8 90
sensiil la risc" 103
sucontractare8 112
trans$erarea riscului8 112
unicitate" 90
!I!LIOGRAFIE
1. A)a#a8 6.8 O(ra$ C.8 Microso$t pro(ect" E!t'ra co*'$!care.ro8
6'c're&t!8 "003
". Co/r!g8 M.8 Managementul proiectelor C s'(ort e c'rs8 Age$3!a
Ma$ager!al4 (e$tr' Cercetare Pt!!$3!-!c48 I$o/are &! Tra$s-er
Te5$olog!c8 Pol!te5$!ca 6'c're&t!8 "001
3. CoQrtot8 R.8 La gestion de ris2ues dans les pro(ets" Collect!o$
Gest!o$8 Eco$o*!ca8 Par!s8 Bra$ce8 "001
.. LooH8 D.8 Management de proiect" E!t'ra Coecs8 6'c're&t!8
Ro*a$!a8 "000
1. La*)resc'8 I.8 Nae8 I.8 Managementul proiectelor8 E!t'ra
U$!/ers!t43!! !$ Plo!e&t!8 "00.
,. Moca$'8 M.8 Sc5'ster8 C.8 Managementul proiectelor" Cale spre
creterea competiti!it&ii" E!t'ra ALL 6ECI8 6'c're&t!8 "001
1"3
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
2. Neag'8 C.8 Managementul operaional al proiectelor" E!t'ra 6REN8
6'c're&t!8 Ro*a$!a8 "00"
8. N4-t4$4!l48 I.8 &. a.8 Microso$t Pro(ect "000 : /uport pentru instruire i
certi$icare8 E!t'ra ASE8 6'c're&t!8 "00"
9. Po(esc'8 M. D.8 Aplicaii ale anali)ei drumului critic #n instalaii'
monta(8 E!t'ra Te5$!c48 6'c're&t!8 1983
10. Regester8 M.8 LarH!$8 S.8 Managementul cri)elor i a situaiilor de
risc" E!t'ra co*'$!care.ro8Ro*a$!a8 "003
11. T5!el8 D.8 Curs de Managementul Proiectelor8 Progra* Te*('s Se(
11".3N9,8 Tg. M're&8 1998
1". H H H 3icionar de managementul proiectelor ABITEP8 Asoc!a3!a
Bra$ce#4 e Ma$age*e$t'l Pro!ectelor8 tra'cere !$ l!*)a
-ra$ce#48 Io$ N4-t4$4!l48 E!t'ra Te5$!c48 6'c're&t!8 "001
13. T T T G5! (rogra* RELANSIN8 "003
1.. T T T G5! (rogra* MENER8 "003
11. T T T Pro;ect Ma$age*e$t : Risc" estim&ri i contracte8 /ol. "8
CODECS8 6'c're&t!8 "000
TESTE DE AUTOEAALUARE
T.3.1. Co$str%$gerea re(re#!$t4 o l!*!tare care se re-er4 la7 a@
ata e +$ce('t sa' la ata e s-%r&!t a '$e! act!/!t43!< )@ t!*('l e real!#are al
act!/!t43!!< c@ s-era e c'(r!$ere a (ro!ect'l'! &! a (ro's'l'!.
T.3.#. Co$str%$ger!le s'$t $' $'*a! e a$'*!te t!('r!8 c! &! e a$'*!te categor!!.
Co$str%$ger!le (ot -! e 'r*4toarele categor!! 7 a@ -le9!)!le ?a-ectea#4 atele e +$ce('t
&! e s-%r&!t ale '$e! act!/!t43!8 -4r4 +$s4 aC! *o!-!ca 'rata@< )@ te*(orale ?atele e +$ce('t &!
e -!$al!#are (ot -! sc5!*)ate8 'rata se *o!-!c4@< c@ s(a3!oCte*(orale ?atele e +$ce('t &! e
s-%r&!t ale '$e! act!/!t43! $' se *o!-!c4@.
T.3.3. Co$-or* LUABITEP ?Asoc!a3!a Bra$ce#4 a I$g!$er!lor &!
Te5$!c!e$!lor e Est!*are8 Pla$!-!care &! Pro!ecte@ &! ABNOR ?Asoc!a3!a
Bra$ce#4 e Nor*al!#are@ r!sc'l +$ car'l '$'! (ro!ect (oate -! e-!$!t7
a@ o *a$!-estare aleator!e e $at'r4 !*(re/!#!)!l48 -a/ora)!l4 ar *a!
ales e-a/ora)!l4< )@ (os!)!l!tatea e a se (ro'ce '$ e/e$!*e$t8 +$
ge$eral e-a/ora)!l8 a/%$ co$sec!$3e as'(ra (re3'l'! sa' es-4&'r4r!!
'$e! o(era3!! &! care se tra'ce *ate*at!c (r!$trC'$ gra e !s(ers!e a
/alor!lor -!$ale (os!)!le +$ ;'r'l /alor!! (ro)a)!le8 c'a$t!-!c%$'Cse
e/e$!*e$t'l &! (ro)a)!l!tatea ca /aloarea -!$al4 s4 r4*%$4 +$ l!*!te
acce(ta)!le< c@ (ro)a)!l!tatea '$'! (ro!ect e a $' se es-4&'ra co$-or*
(re/!#!'$!lor +$ ceea ce (r!/e&te t!*('l e real!#are8 cost'l &!
s(ec!-!ca3!!le te5$!ce.
1".
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
T.3.6. Ma$age*e$t'l '$'! (ro!ect re(re#!$t48 (r!$tre altele8 &!
*a$age*e$t'l r!sc'l'!. Sco('l '$'! *a$ager e (ro!ect este s4 +$cerce
s4 +$l4t're *area !/ers!tate a r!sc'r!lor la care (oate -! e9('s '$
(ro!ect. Aceast4 ac3!'$e (oate -! e-alcat4 +$ 'r*4toarele co*(o$e$te7
a@ (la$!-!carea act!/!t43!lor< )@ !e$t!-!carea &! a$al!#a cost'r!lor ?)'get'l@<
c@ *a$age*e$t'l r!sc'l'!.
T.3.7. E/al'area r!sc'l'! (res'('$e7 a@ a$al!#a r!sc'r!lor +$ ceea
ce (r!/e&te !*(act'l lor as'(ra (er-or*a$3elor8 cost'r!lor8 (rogra*4r!!
l'cr4r!lor &! a cal!t43!! l'cr4r!lor< )@ *oal!tatea e !e$t!-!care a
res(o$sa)!l!t43!lor c' !*(le*e$tarea act!/!t43!lor< c@ (rocee'l e
(rogra*are a res'rselor.
T.3.8. A*(loarea '$'! r!sc !e$t!-!cat +$ car'l e/al'4r!! r!sc'l'!
e(!$e e7 a@ (la$!-!carea e-ect'oas4 a act!/!t43!lor !$ car'l
(ro!ect'l'! ?sa' a act!/!t43!lor e real!#are a cerer!! e -!$a$3are8 ceea ce
are '$ !*(act $egat!/ as'(ra (os!)!l!t43!lor e (la$!-!care &! e real!#are
a act!/!t43!lor !$ car'l (ro!ect'l'!@< )@ $!/el'l e e-!$!re al (ro!ect'l'!8
e la care se (or$e&te +$ !e$t!-!carea r!sc'r!lor< c@ real!#area '$'!
(ro's cal!tat!/ s'(er!or &! sat!s-acerea $eces!t43!lor '$'! a$'*!t
seg*e$t e co$s'*ator!.
T.3.9. Gra'l e *a$!-estare al r!sc'l'! este !rect legat e
(ro)a)!l!tatea sa e real!#are &! ca 'r*are se e-ect'ea#4 o clas!-!care a
gra/!t43!! r!sc'r!lor +$ -'$c3!e e (ro)a)!l!tatea lor e real!#are ca
e/e$!*e$te7 a@ e/e$!*e$te -oarte r!sca$te ?c%$ (ro)a)!l!tatea e
real!#are a acestora este -oarte *are@< )@ e/e$!*e$te -4r4 r!sc ?c%$
(ro)a)!l!tatea e real!#are a acestora este -oarte *!c4@< c@ e/e$!*e$te
s(a3!oCte*(orale ?c%$ (ro)a)!l!tatea e real!#are a acestora este
*e!e@.
T.3.:. R!sc'l te5$olog!c a(are ca 'r*are a $e+$e(l!$!r!!
*oer$!#4r!lor8 !$o/a3!!lor sco$tate +$ o*e$!'l (ro'c3!e!. E!#ea#4
as(ecte ca7 a@ aa(tarea !-!c!l4 la co*(et!t!/!tate< )@ -!a)!l!tatea &!
estet!ca (ro'selor sa' te5$olog!!lor e -a)r!ca3!e8 e-!cac!tatea
s!ste*'l'! !$-or*at!c +$ (ro'c3!e< c@ *e$tal!tatea8 c'lt'ra8 e'ca3!a
(ersoa$elor !*(l!cate +$ (ro!ect.
T.3.<. R!sc'r!le +$ gest!o$area res'rselor '*a$e /!#ea#4
as(ecte ca7 a@ e(4&!rea co*(ete$3e!8 *e$tal!tatea8 c'lt'ra8 e'ca3!a
(ersoa$elor !*(l!cate +$ (ro!ect< )@ aa(tarea !-!c!l4 la
co*(et!t!/!tate< c@ co$!3!! soc!al (ol!t!ce +$ care se es-4&oar4
act!/!t43!le '$'! (ro!ect.
1"1
Capitolul 3. Managementul riscului asociat unui proiect
T.3.12. R!sc'l e (ro'c3!e are re(t co*(o$e$te r!sc'r!le
asoc!ate 't!l!#4r!! sa' e#/olt4r!! e $o! te5$olog!!. R!sc'l e (ro'c3!e
/!#ea#4 as(ectele7 a@ (r!$ care orga$!#a3!a !$!3!atoare re'&e&te s4 e/!te
?sa' s4 re'c4 la *!$!*@ e-ectele ac3!'$!! '$or -actor! !$ter$! &! e9ter$!<
)@ re-er!toare la oc'*e$ta3!a (ro!ect'l'! care co$3!$e eror! sa'
o*!s!'$!< c@ care co$c'r4 la $ereal!#area (ro!ect'l'! +$ ter*e$!!
(re/4#'3! +$ co$tracte.

T.3.11. R!sc'r!le te5$!ce ?!*(os!)!l!tatea e a -a)r!ca '$ (ro's
-4c%$ a(el la '$ asa*)l' e s(ec!-!ca3!!@8 (re#!$t4 'r*4toarele ca'#e7
a@ s')est!*area co*(le9!t43!! (ro's'l'! sa' a caracter'l'! !$o/a3!o$al8
ceea ce (ot co$'ce la (erce(3!a gre&!t4 a !-!c'lt43!lor8 +$ s(ec!al a
celor e cooro$are< )@ -or*'larea !*(rec!s4 a o)!ect!/elor ?ca$t!tate8
cal!tate8 tolera$3e8 'ra)!l!ate8 -!a)!l!tate8 *e$te$a$34 etc.@< c@ est!*area
!*(rec!s4 a 'rate! '$or act!/!t43! ca 'r*are a l!(se! e e9(er!e$34 +$
o*e$!'.
T.3.1#. S')co$tractarea l'cr4r!lor ('rt4toare e r!sc c4tre '$
s')co$tractor s(ec!al!#at (oate re'ce co$s!era)!l r!sc'l8 co*)!$%$
strateg!!le e *a$age*e$t al r!sc'l'!8 ast-el7 a@ el!*!$area r!sc'l'!<
)@ tra$s-erarea r!sc'l'!< c@ !/!#area r!sc'l'!.
T.3.13. A$ t!*('l es-4&'r4r!! (ro!ect'l'!8 (oate -! $ecesar s4 se
re/!#'!asc4 l!sta r!sc'r!lor &! a -actor!lor e r!sc (e$tr' a se sta)!l!7
a@ ac4 '$ r!sc $' se *a$!-est4< )@ ac4 '$ r!sc !e$t!-!cat a$ter!or este
(e cale s4 e/!$4 cr!t!c< c@ ac4 '$ r!sc a -ost s')est!*at.
T.3.16. Pla$'r!le (e$tr' s!t'a3!! $e(re/4#'te se re-er4 la7
a@ !e$t!-!carea '$or o(3!'$! alter$at!/e (r!/!$ *a$!-estarea r!sc'r!lor
te5$!ce< )@ !e$t!-!carea '$or o(3!'$! alter$at!/e care s4 (re/a4
tra$s-erarea r!sc'r!lor -!$a$c!are< c@ !e$t!-!carea '$or o(3!'$! alter$at!/e
care s4 (re/a4 strateg!! acce(ta)!le ce co$tr!)'!e la rec'(erarea '$or
e/e$t'ale (!erer!.
1",

S-ar putea să vă placă și