Sunteți pe pagina 1din 17

1.

Analiza ratelor de structura ale capitalului


Ratele de echilibru
a)Rata de finantare a activelor fixe (R
FR
)
R
FR
=
ete obilizateN Active
manent CapitalPer
Im
Capital permanent =

Capital

propriu + Datorii pe termen mediu si lung + Provizioane
C
perm0
=1.977.969+60.907=.0!"."76
C
perm1
=1.#".16#+!##.1"$=1.$9.!#9
R
FR 0 =
!79 . !!1
"76 . 0!" .
= 6%1$
R
FR 1
=
#$0 . "67
1.$9.!#9
= 1%"#
& rata supraunitara re'le(ta e)istenta unui 'ond de rulment pozitiv% adi(a 'aptul (a
a(tivele 'i)e sunt 'inantate numai din surse permanente% iar so(ietatea se a'la in e(*ili+ru
'inan(iar pe termen lung. & rata su+unitara re'le(ta un 'ond de rulment negativ% adi(a so(ietatea
se a'la in deze(*ili+ru 'inan(iar pe termen lung.
In perioada analizata% rata de 'inantare a a(tivelor 'i)e este (unoa,te o tendin-.
des(res(atoare /n perioada (urent.% datorit. (re,terii (apitalurilor proprii /ntr0o
m.sur. mai mi(. de(1t (re,terea a(tivelor imo+ilizate.
b)Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (R
NFR
)
R
2FR
=
NFR
FR
RNFR 0 =
17 . "
#97 . 707 . 1

=-6,05
RNFR 1
=
! . 1!
"99 . 7#
= $#,82
Rata de 'inantare a 'ondului de rulment evidentiaza proportia (orespunzatoare din 'ondul
de rulment (e 'inanteaza 2FR pozitiva. Da(a 2FR este negativa% nu are relevanta (al(ulul
a(estei rate% deoare(e3
2FR = 2evoi temporare 0 4urse temporare
1
2FR negativa inseamna (a 4ursele temporare 5 2evoile temporare% adi(a so(ietatea nu mai are
nevoie de 'inantare
In general% da(a rata de 'inantare a nevoii de 'ond de rulment 6 1% inseamna (a 72 este
negativa% adi(a se mani'esta deze(*ili+ru 'inan(iar.
Da(a rata de 'inantare a nevoii de 'ond de rulment 5 1% inseamna (a 72 este pozitiva%
adi(a se mani'esta e(*ili+ru 'inan(iar.
In (azul analizat% R2FR este...In anul 007% rata 'ondului de rulment este negativ.%
datorit. 'aptului (. nevoia de 'ond de rulment este negativ. (eea (e semni'i(.
'aptul (. so(ietatea ,i0a a(*izi-ionat imo+iliz.rile din surse temporare3 (redite pe
termen s(urt. 8st'el so(ietatea se a'l. /n deze(*ili+ru 'inan(iar pe termen s(urt.
Insa situatia se redreseaza in anul 00"% (and rata de 'inantare a 'ondului de
rulment devine supraunitara% a(est lu(ru sugerand (a so(ietatea se a'la in e(*ili+ru
'inan(iar pe termen s(urt.
Ratele de lichiditate
a)Rata lichiditatii generale (R
L
)
R
9g
=
menScurt DatoriiTer
ulante ActiveCirc
8(tive (ir(ulante = 4to(uri +Creante +Disponi+ilitati +anesti +C* in avans
Disponi+ilitati +anesti = Investitii pe termen s(urt + Casa si (onturi la +an(i
Rlg 0 =
9" . 97$
#79 . 6"! .
= .74
Rlg
1
=
7$! . $$! .
$$ . 71 . !
= 1.28
Rata li(*iditatii generale (ompara ansam+lul a(tivelor (ir(ulante (u (el al datoriilor pe
termen s(urt. 8(easta rata re'le(ta (apa(itatea sau in(apa(itatea so(ietatii de a0si a(*ita datoriile
s(adente pe termen s(urt numai din a(tivele (ir(ulante detinute in patrimoniu. Cu (at a(easta
rata este mai mare de(at 1% (u atat so(ietatea este mai prote:ata de o insu'i(ienta de trezorerie%
(are ar putea 'i (auzata de ram+ursarea datoriilor pe termen s(urt la (ererea (reditorilor.
8(easta rata este .....................................in am+ele perioade% 'iind un
aspe(t ............................ pentru so(ietate si re'le(ta (apa(itatea a(esteia de a0si a(*ita datoriile
s(adente pe termen s(urt numai din a(tivele (ir(ulante detinute in patrimoniu.
Rata li(*idit.-ii generale are valori +une in anul 007% 'iind supraunitare% (eea (e
dovede,te (. so(ietatea are (apa(itatea de a0,i a(*ita datoriile e)igi+ile pe termen
s(urt numai din a(tivele (ir(ulante de-inute /n patrimoniu. Insa a(easta s(ade in
anul 00".
Rata li(*idit.-ii generale are o tendin-. de s(adere% datorit. (re,terii datoriilor pe
termen s(urt.

b)Rata lichiditatii reduse (R


Lr
)
R
9r
=
menScurt DatoriiTer
ti itatiBanes Disponibil Creante +
Rlr 0 =
9" . 97$
71# . 9"9 . 1 76$ . 69! +
= ,74
Rlr 1
=
7$! . $$! .
676 . 711 # . "6" +
= 0,62
Rata li(*iditatii reduse e)prima (apa(itatea 'irmei de a0si onora datoriile s(adente pe
termen s(urt numai din (reante si disponi+ilitati +anesti. 7eoria e(onomi(o0'inan(iara sugereaza
(a o valoare optima a a(estei rate s0ar situa in intervalul ;0%"< 1=
In (azul analizat% so(ietatea inregistreaza valori .................................................................
Rata li(*idit.-ii reduse este supraunitar. >peste nivelul de re'erin-. de 0%6? /n
perioada 007000"% /nregistr1nd o tendin-. de'avora+il. de s(adere /n anul 00"%
/n spe(ial datorit. s(aderii disponi+ilit.-ilor +ane,ti .
Desii are mai putine disponi+ilitati +anesti% va reusii sa0si a(*ite datoriilor pe
termen s(urt din disponi+ilit.-ile +.ne,ti ,i (rean-ele pe (are le are% deoare(e rata
li(*iditatii% in po'ida 'aptului (a a inregistrat o s(adere% este in(a peste nivelul de
re'erinta.
c)Rata lichiditatii imediate (R
Li
)
R
9i
=
menScurt DatoriiTer
ti itatiBanes Disponibil
Rli 0 =
9" . 97$
71# . 9"9 . 1
= %0#
Rli 1
=
7$! . $$! .
676 . 711
= 0%"
8v1nd /n vedere (. nivelul de re'erin-. (on'orm standardelor +an(are este de 0%!
o+serv.m (a da(. /n anul 007 so(ietatea /nregistra valori peste a(est nivel% /n
anul 00" situa-ia este inversa prin s(aderea semni'i(ativ. a disponi+ilit.-ilor
+.ne,ti nivelul a:ung1nd la 0%" so(ietatea 'iind ast'el la limita posi+ilitatii de a0,i
a(operii datoriile pe seama disponi+ilit.-ilor.
!
Rata li(*iditatii imediate re'le(ta (apa(itatea so(ietatii de a0si ram+ursa datoriile
s(adente pe termen s(urt din disponi+ilitatile +anesti e)istente in (onturile +an(are si (asa.
2ivelul minim re(omandat pentru a(easta rata este de 0%!.
In (azul analizat% so(ietatea.................................................................................................
!. "apacitatea de autofinantare ("AF)
#etoda aditionala
C8F = Rezultatul net >r.6# (t? + C* (al(ulate >r. 19++!0+## (t? 0 @enituri (al(ulate
>r.0+!+!1+#$ (t?
C8F
0
=
C8F
1
=
AC8F=
#etoda deductiv$
C8F = BCB + 8lte venituri din e)ploatare 0 8lte (*eltuieli de e)ploatare>(ont
6$"? + @enituri 'inan(iare 0 C*eltuieli 'inan(iare+@enituri e)traordinare 0 C*eltuieli
e)traordinare D Impozitul pe pro'it
C8F
0
=1.76.017+#7!.$6$01#.60$+!.66$010.1"00".761=.09$.701
C8F
1
=0#0#.$6+0.90!09."1+6.66$016.!90106.##=06!#.7
EC8F=C8F
0
0C8F
1
=06!#.70.09$.701=0.7!0.#!
Capa(itatea de auto'inantare reprezinta potentialul 'inan(iar de (restere e(onomi(a a
so(ietatii (omer(iale% sursa interna de 'inantare% generata de a(tivitatea (omer(iala a unitatii
dupa dedu(erea tuturor (*eltuielilor plati+ile la o anumita s(adenta. Ba este un surplus 'inan(iar
dega:at de a(tivitatea renta+ila a intreprinderii.
In perioada analizata% 'irma are o (apa(itate de auto'inantare ..........................................%
inregistrandu0se o tendinta ...........................................................................
Capa(itatea de auto'inan-are reprezint. un surplus 'inan(iar o+-inut la s'1r,itul
e)er(i-iului (are nu are de(1t un (ara(ter poten-ial da(. nu este sus-inut de
mi:loa(e 'inan(iare e''e(tive.
4o(ietatea inregistreaza in 007 un rezultat pozitiv% insa situatia se s(*im+a in anul 00"% (and
valoarea (apa(itatii de auto'inantare s(ade (u .7!0.#! R&2
%. Ratele de indatorare
a)Rata levierului (RL)
#
R9=
opriu Capital
ale DatoriiTot
Pr

Datorii totale=datorii termen s(urt +datorii termen lung + provizioane +venituri in avans
R9
0 =
R9
1
=
Rata levierului (ompara marimea datoriilor totale (u (ea a (apitalului propriu. 2ormele
+an(are impun o rata a levierului 6 1% pentru a(ordarea de (redite (u garantie sigura.
4o(ietatea analizata inregistreaza o rata a levierului ....................% ast'el (a in
general% ................................................
b)Rata datoriilor financiare (R
&F
)
R
DF
=
manent CapitalPer
Lung menMeiuSi DatoriiTer
9 0 =
190 . !69
""9 . 0!6 . 1
= %"0
9
1
=
!" . 796
9!" . "97 .
= !%6!
Rata datoriilor 'inan(iare e)prima ponderea datoriilor 'inan(iare in totalul (apitalurilor
permanente. Fasoara gradul de indatorare pe termen mediu si lung a so(ietatii. 2ormele
+an(are impun o valoare ma)ima de 0%$ pentru a(easta rata.
4o(ietate analizata se in(adreaza in a(easta limita% ast'el (a ar putea soli(ita un nou
(redit +an(ar pe termen mediu si lung.
2ormele +an(are impun o rat. mai mi(. de 1. 4o(ietatea studiat. dep.,e,te
a(est nivel% lu(ru (are se datoreaz. datoriilor mari pe (are le are.
c) Rata creditelor de trezorerie (R
"'
)
R
C7
=
NFR
menScurt CreiteTer
R
C7

0=
R
C7

1=
Cara(terizeaza gradul de indatorare +an(ara a a(tivitatii de e)ploatare.
4o(ietatea analizata nu are (ontra(tat ni(i un (redit pe termen s(urt in perioada analizata
pentru a0si 'inanta a(tivitatea.
d)Rata de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de autofinantare (R
"AF
)
$
R
C8F
=
CAF
Lung menMeiuSi DatoriiTer
RCAF
0
=
701 . 09$ .
907 . 60
= 0%0
RCAF 1
=
7 . 6!#
1"$ . !##

= 00%$#
8(easta rata e)prima in numar de ani (apa(itatea unitatii de a0si ram+ursa datoriile pe
termen lung (ontra(tate% pe +aza (apa(itatii de auto'inantare. 2ormele +an(are impun un ma)im
de ! ani pentru ram+ursarea datoriilor pe seama (apa(itatii de auto'inantare.
4o(ietatea analizata inregistreaza valori GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
8t1t /n anul 007 (at si in 00" a(easta este mult su+ 1 an dovedind (apa(itatea de
ram+ursare a datoriilor 'inan(iare prin auto'inan-are.
e) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (R
"F
)
R
CF
!B!
re C"Financia
=

R . . #in C" 0 =
017 . 76 . 1
1"0 . 10
= 0%00
R . . #in C"
1
=
$6 . #0#
!9 . 16

=0 0%#0
Rata de prelevare a (*eltuielilor 'inan(iare este reprezentata in spe(ial de (omisioane si
do+anzi. 9imita ma)ima sta+ilita de normele +an(are pentru a(est indi(ator este de 0%6.
4o(ietatea analizata inregistreaza valoriGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Rata de prelevare a (*eltuielilor 'inan(iare separ. so(iet.-ile s.n.toase de (ele
'alimentare. 9imita ma)im. impus. de normele +an(are este de 0%6. 4o(ietatea
analizat. /nregistreaza valori (u mult su+ a(east. limit. datorit. (*eltuielilor
'inan(iare 'oarte reduse>/n anul 007? .
(. Analiza ratelor cinetice( de gestiune)
a)&urata de rotatie a stocurilot (&
st
)
6
D
st
=
CA
Stocuri )!60
DST 0 =
!01 . 9## . !
!60 0
= 0 zile
DST 1
=
10$ . 7$6 . $
!60 6!# . 691 . 1
= 10$%79 zile

Durata de rotatie a sto(urilor arata numarul de zile (uprinse intre momentul a(*izitiei
mar'urilor de la 'urnizori si momentul livrarii lor (atre (lienti sau distri+utiei pe piata. In (azul
so(ietatilor (are des'asoara (omert% durata de rotatie a sto(urilor e re(omandata sa 'ie su+ !0
zile.
In (azul analizat% durata de rotatie a sto(urilor ...................................................................
Hn a(tivitatea (omer(ial. se (onsider. (. durata medie de rota-ie a sto(urilor
tre+uie s. 'ie mai mi(. de !0 zile% deoare(e este mai e'i(ient un sto( mai mi( (are
se rote,te rapid prin (i'ra de a'a(eri de(1t un sto( mai (onsistent (are se
re/nnoie,te mai greu.
In anul 007% putem (onstata 'aptul (a so(ietatea nu a detinut delo( sto(uri% (eea
(e inseamna (a nu a des'asurat o a(tivitate (omer(iala. In anul urmator o+servam
(a valoare sto(urilor a (res(ut (onsidera+il% insa durata de rotatie este 'oarte mare%
(eea (e inseamna (a so(ietatea% si0a (onstituit un depozit pentru surplusurile
detinute% avand in vedere a(tivitatea 'irmei> (onstru(tii?.
b)&urata de incasare a creantelor (&
cr
)
D
(r
=
!60
CA
Creante

DCR 0 =
!01 . 9## . !
!60 76$ . 69!
= 6!%! zile
DCR 1
=
10$ . 7$6 . $
!60 I # . "6"
= $#%!0 zile
Durata de in(asare a (reantelor arata numarul de zile ne(esar pentru in(asarea (reantelor
de la terti. 4e doreste (a a(esta durata sa 'ie mai mi(a de !0 de zile.
4o(ietatea inregistreza ..........................
7
In perioada analizat.% durata de /n(asare a (rean-elor este de peste !0 de
zile% aspe(t ne'avora+il% (are prezint.% /ns.% o tendin-. 'avora+il. de s(.dere%
datorit. (re,terii (onsidera+ile a (i'rei de a'a(eri.
c)&urata de achitare a furnizorillor (&
fz
)
D
'z
=
!60
CA
Furnizori
&C4. 4oldul 'urnizorilor = 4e (al(uleaza ast'el3 (t. #01+#0!+#0#+#0$+#0"+#09
0 J8ten-ie la semn J C>+? D>0?
0 Deoare(e la realizarea analizei nu dispunem de +alan-. de veri'i(are
pentru anul 007% identi'i(.m% din analiza +alan-ei de veri'i(are pe anul
00"% ,i sta+ilim (. datoriile 'a-. de 'urnizori sunt /n anul 007 de
$00.000 lei% respe(tiv /n anul 00" /n sum. de "60.6!%7$ lei.
0 In (azul nostru soldul 'urnizorilor pe anul
0
0 D
F$ 0 =
!01 . 9## . !
!60 $00.000
= #$.6! zile
0 D
F$ 1
=
10$ . 7$6 . $
!60 7$ % 6! . "60
= $!%" zile
Durata de a(*itare a 'urnizorilor e)prima numarul de zile in (are se 'a(e plata
'urnizorilor. 4o(ietatea doreste (a a(easta durata sa 'ie (at mai mare% insa nu ar +ine sa se
depaseas(a !0 zile.
In perioada analizata% durata de plata a 'urnizorilor este ............................ de(at durata
de in(asare a (lientilor% aspe(t ................................... pentru so(ietate%
deoare(e ...............................................................................
). Analiza rentabilitatii
).1.Ratele de rentabilitate economice brute
a) Rata nominala a rentabilitatii economice brute (R
neb
)
"
R
ne+
=
100
estit Capital%nv
!B!
Capital investit = 8(tive 'i)e +rute >r.1 din situatia a(tivelor imo+ilizate0'ormular #0? + 2FR +
Disponi+ilitati +anesti >r7+r" +?
Cap
&inv
.=8(tive 'i)e +rute+2FR+Disponi+ilit.-i +.ne,ti
Cap
inv0
=!!1.!79+>0".17?+1.9"9.71#=.0!"."76
Cap
inv1
="$#.7"0+1!.!+711.676=1.$79.679
R
0 ebN
=
100 I
"76 . 0!" .
017 . 76 . 1
="#%6$K
R
1 ebN
=
100 I
679 . $79 . 1
$6 . #0#
=0$%$9K
b) Rata reala a rentabilitatii economice bruta (R
reb
)
R
re+
=
%
1 Ri
Ri Rneb
+

%da(a Ri510
R
re+
=R
ne+
0R
i
% da(a RiL10

Ri=rata in'latiei
R
i0
=6,57%
R
i1
=$%9K
R
eb0
=R
ebN0
0R
i0
="#%6$K06%$7K=7".0"K
R
eR1
=R
ebN1
0R
i0
=0$%$9K0$%9K=0!1%#9K
Ratele de renta+ilitate e(. +rute masoara gradul so(ietatii de a0si reinoi (apitalul investit.
B +ine (a rezultatul o+tinut sa 'ie (at mai mare pt a semni'i(a o perioada de reinoire a
(apitalului (at mai s(urta.
In (azul analizat% rezultatele o+tinute sunt...............................% mani'estandu0se o
tendinta de ........................
4o(ietatea /nregistreaz. o rat. a renta+ilit.-ii e(onomi(e +rute peste rata in'la-iei
in anul 007% (eea (e /nseamn. (. avem o (re,tere real. din a(tivitatea de
e)ploatare.
Hn anul 00"% so(ietatea /nregistreaza o s(adere semni'i(ativ. a ratei
renta+ilit.-ii e(onomi(e +rute% datorit. 'aptului (. e)(edentul +rut de e)ploatare a
s(azut /ntr0o m.sur. mai mare .
9
).!.Ratele rentabilitatii economice nete
a) Rata nominala a rentabilitatii economice nete (R
nen
)
R
nen
=
100
.
e)p . . Re

%nvestit Capital
loatare in zultatul
R
nen 0
=
100 I
"76 . 0!" .
#6" . $16
=$%!!K
R
nen 1
=
100 I
679 . $79 . 1
"70 . 69!
=#!%9K
b) Rata reala a rentabilitatii economice nete (R
ren
)
R
ren
= R
nen 0
R
i

R
ren 0
= $%!!K06%$7K=0.$!!00.06$7=0.1"76
R
ren 1
=#!%9K0$%9K=0.#!900.0$9=0.#!!!
R
nen
tre+uie sa 'ie superioara ratei in'latiei% pt (a so(ietatea sa0si poata re(upera integral
e'orturile depuse pt des'asurarea a(tivitatii% mentinandu0si ast'el a(tivul sau e(onomi(.
).%.Rata rentabilitatii financiare (R
f
)
R
'
=
100
Pr
Pr

opriu Capital
o#itNet
R
0 #
=
100 I
!" . 796
19 . #7
=$!%6#K
R
1 #
=
100 I
16# . #" . 1
7" . #$1
=!6%19K
Rata renta+ilitatii 'inan(iare masoara (apa(itatea 'irmei de a realiza pro'it in urma
utilizarii (apitalului propriu. Renta+ilitatea 'inan(iara remunereaza a(tionarii so(ietatii 'ie prin
a(ordarea de dividende% 'ie prin ma:orarea rezervelor% (are de 'apt reprezinta o (restere a valorii
intrinse(i a a(tiunilor so(ietatii.
40a mani'estat o tendinta de .............................a ratei renta+ilitatii 'inan(iare de la o
perioada la alta.
10
*. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare
1) "heltuieli fixe ("F)
CF=0K >(onsumuri e)terne de la terti Mr. 10+11+1+# (tN + (* privind mar'urile Mr.1! (tN? +
0K (* (u personalul Mr.1# (tN + (* (u amortizarea si provizioanele din e)ploatare Mr.1"+1+"
(tN + (* (u alte impozite si ta)e Mr.$ (tN
Cons.e)t
0
=1.!"0.79#+66.#!6+1.0$!+$"#.##1=.0!.7#
Cons.e)t
1
=#.$$6.971+!.70+6.#$0+.!71.779= *.+),.+!-
BCB=@8+su+ven-ii de e)ploatare0(*eltuieli (u personalul0(*eltuieli (u alte
impozite si ta)e
BCB
0
=1."9"."$+001$.76019.$#=1.76.017
BCB
1
=!$.#!#+0061#.1110$.$79=0#0#.$6
RB=BCB+alte venituri din e)ploatare0alte (*eltuieli din e)ploatare>(ont 6$"?
+venituri din provizioane din e)ploatare0(*eltuieli (u amortiz.rile ,i provizioanele
din e)ploatare
RB
0
=1.76.017+#7!.$6$01#.60$+00#"6.9= 1.69".0$$
RB
1
=0#0#.$6+0.90!09."1+009$.0"!=0#"7.717
CF
0
=
CF
1
=
!) "heltuieli variabile
C@="0K >(onsumuri e)terne de la terti + (* privind mar'urile? + "0K (* personal + (* (u
despagu+iri%donatii si a(tive (edate Mr.6 (tN
C@
0
=
C@
1
=
&C43 CF+C@=C* de e)ploatare >r.!0 (t?
%) #ar.a asupra cheltuielilor variabile (#"/)
FC@=C80C@
FC@
0
=
FC@
1
=
11
() #ar.a asupra ch variabile exprimata in procente (#"/0)
FC@K=
100
CA
MC'
FC@K
0 =
FC@K
1=
)) 1ragul de rentabilitate din exploatare ("A
pr)
C8
pr
=
K MC'
CF
C8
pr 0=
C8
pr 1=

Pragul de renta+ilitate din e)ploatare se mai numeste si pun(t mort si evidentiaza nivelul
minim de a(tivitate la (are tre+uie sa se situeze so(ietatea pt a nu lu(ra in pierdere. Peste a(est
pun(t% a(tivitatea so( devine renta+ila.
*) Rata riscului de exploatare (R
re
)
R
re =
100
CA
CApr
R
re 0 =
R
re 1
=
8(easta rata e pre'era+il sa 'ie (at mai mi(a% pentru a evidential un ris( de e)ploatare
minim. Cu (at rata ris(ului de e)ploatare e mai mi(a% (u atat% si pragul din renta+ilitate e mai
mi(.
2) 3ndicele de securitate (3
4)
I
4
=
CA
CApr CA
I
s 0 =

I
s 1
=
Indi(ele de se(uritate evidentiaza mar:a de se(uritate de (are dispune so(ietatea. Cu (at
valoarea a(estui indi(e este mai mare% (u atat ris(ul de e)ploatare va 'i mai redus.
,) 1ozitia absoluta fata de "A
pr
(flexibilitatea absoluta) (5)
O= C80C8
PR
O
0 =

O
1 =

1
+) 1ozitia relativa fata de "A
pr
(coeficientul de volatilitate) (5
6 )
O
P
=
100
CApr

O
P
0 =

O
P
1 =

Fle)i+ilitatea a+soluta si (oe'i(ientul de volatilitate evidentiaza (apa(itatea so(ietatii de
a0si adapta produ(tia la (erintele pietei. B de dorit (a valorile inregistrate sa 'ie (at mai mari.
1!
3N'7R1R7'AR7
4o(ietatea analizat. GGGGGGGGGGGGG un ris( de e)ploatare GGGGGGGGGGG% deoare(e rata ris(ului
de e)ploatare este GGGGGGGGGGGGGG. 4e o+serv. o tendin-. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG a
a(esteia /n anul 009. 8(east. GGGGGGGGGGGG a valorilor ratei% (orelat. (u GGGGGGGGGGGGG
indi(elui de se(uritate GGGGGGGGGGGGGGG ris(ul de e)ploatare al so(iet.-ii.
Pozi-ia a+solut. a so(iet.-ii este GGGGGGGGGGGGGGGG% a(est lu(ru eviden-iind
GGGGGGGGGGGGG so(iet.-ii de a0,i adapta produ(-ia la (erin-ele pie-ei ,i indi(1nd un ris( de
e)ploatare GGGGGGGGGGGGGGGG. Pozitia relativ. /nregistreaz. valori mai mari (and ris(ul este
minim% a,a (um GGGGGGGGGGG (azul so(iet.-ii analizate unde pozi-ia relativ. are valori
GGGGGGGGGGGGGGGGG ,i /n GGGGGGGGGGGGGGGG /n perioada analizat..
In raport (u pragul de renta+ilitate% situatia so(iet.-ii este una GGGGGGGGGGGGGGGGG%
deoare(e (i'ra de a'a(eri net. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG pun(tul (riti(.
2. ANAL38A R34"9L93 &7 FAL3#7N'
7.1 Fetoda lui 8ltman
Q=1%IR
$
+1%#IR
#
+!%!IR
1
+ 0%6IR
!
+ R

R1 =
AT
RC
RC=rezultatul (urent
R =
AT
CA
87=a(tive totale
R
!
=
totale atoriilor 'aloarea
proprii lor capitaluri a piata e 'aloarea
. .
. . . . .
R# =
AT
reinvestit o#itul. Pr
C8=(i'ra de a'a(eri
R
$
=
AT
AC
R
00" 1
=
!.01#."$7
$#0 . 691 . 1
= 0.$6 R
009 1
=
#.1#6.10
!"1 . 6!
=00%1$
R
1
are semni'i(a-ia unei rate de renta+ilitate e(onomi(.% sau de e'i(ien-. a utiliz.rii
a(tivelor ,i este de dorit sa 'ie (1t mai mare ,i s. (reas(..
R 00" =
!.01#."$7
!01 . 9## . !
=1.!0 R 009 =
#.1#6.10
10$ . 7$6 . $
=1.!9
R

este un indi(ator de e'i(ien-. a utiliz.rii a(tivelor (are e)prim. rota-ia a(tivului prin (i'ra de
a'a(eri. Cu (1t a(tivitatea so(iet.-ii este mai e'i(ient.% (u at1t vanz.rile sunt mai mari% iar
a(tivele se vor re/nnoi mai rapid prin (i'ra de a'a(eri.
1#
R 00" ! =
1.0!6.""9
796.!"
=0.76 R 009 ! =
."97.9!"
1.#".16#
=0.#!
R
!
semni'i(. gradul de /ndatorare al /ntreprinderii prin imprumuturi pe termen s(urt%
mediu sau lung. 4e re(omand. (a a(east. rat. s. 'ie de o valoare (1t mai mare.
R 00" # = 0% pentru (. nu avem pro'it reinvestit R 009 # = 0% pentru (. nu avem pro'it
reinvestit
R
#
are semni'i(a-ia (apa(it.-ii de 'inan-are intern. a so(iet.-ii ,i se re(omand. (a
valoarea sa 'ie (1t mai mare.
R 00" $ =
!.01#."$7
.6"!.#79
=0."9 R 009 $ =
#.1#6.10
!.71.$$
=0.79
R
$
are semni'i(a-ia 'le)i+ilit.-ii so(iet.-ii ,i arat. ponderea a(tivului (ir(ulant /n a(tivul
total ,i se re(omand. (a a(est raport sa 'ie (1t mai mare.
Q
007
=!%!I0%$6+ 1%!0+0%6I0%76+1%#I0+1%I0%"9 =#%6$
Q
00"
=!%!I>00%1!?+ 1%!9+0%6I0%#!+1%#I0+1%I0%79 =%1$
Interpretare /n 'un( ie de valorile lui Q3
Q 6 1%" D starea de 'aliment este iminent.<
Q 5 ! D situa-ia 'inan(iar. este +un.< +an(*erul poate avea /n(redere /n /ntreprinderea
respe(tiv.% a(easta 'iind solva+il.<
1%" 6 Q 6 ! D situa-ia 'inan(iar. este di'i(il.% (u per'orman-e vizi+il diminuate ,i apropiate de
pragul st.rii de 'aliment<
Deoare(e Q este /n anul 00" GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG iar /n anul 009
GGGGGGGGGGGGG GGGGGGGG% situa-ia so(ietatii este GGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Din pun(t de vedere +an(ar so(ietatea
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
In anul 007 Q este mai mare de(1t !% suger1nd o situa-ie a so(ietatii +un.. Din
pun(t de vedere +an(ar so(ietatea +ene'i(iaz. de un grad (res(ut de /n(redere%
deoare(e este solva+il..
4ituatia se s(*im+a in anul 00"% (and Q s(ade su+ !.
1$
7. Fetoda Conan0Rolder
Q=16IR
1
+IR

0"7R
!
010R
#
+#R
$
R1 =
AT
stocuri AC
R =
AT
permanente Capitaluri.
R
!
=
CA
#inanciare C"eltuieli.
R# =
aaugata 'aloarea
personalul cu C"eltuieli
.
. .
R
$
=
totale Datorii
!B!
.
R
00" 1
=
#.1#6.10
6!# . 691 . 1 $$ . 71 . !
= 0%!"
R
007
=
"$" . 01# . !
.0!"."76
= 0%67
R
00"
=
#.1#6.10
1.$9.!#9
= 0%!"
R
007 !
=
!.9##.!01
10.1"0
= 0%00
R
00" !
=
$.7$6.10$
16.!9
= 0%0
R
007 #
=
1."9"."$
1$.76
= 0%0"
R
00" #
=
!$.#!#
61#.111
= %60
R
007 $
=
1.0!6.""9
1.76.017
= 1%66
R
00" $
=
."97.9!"
#0#.$6 0
= 00%1!
Q=16IR
1
+IR

0"7 R
!
010R
#
+#R
$
Q
007
=$6%!6
Q
00"
=016%#
3nterpretare:
16
Deoare(e Q este /n anul 00" GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG iar /n anul 009
GGGGGGGGGGGGG GGGGGGGG% situa-ia so(ietatii este GGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Ris(ul de 'aliment se situeaz.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
Deoare(e valoarea lui Q in primul an de re'erinta este mult pe 16% insa in 00"%
a(esta atinge vloarea de 016%#.Rezulta (. situa-ia /ntreprinderii este 'oarte
ris(anta.
17