Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA GENERALA

MI NI STEI TUL
EDUCATI EI
CERCETAI TI I
TINERETULUI
$r
SPORTULUT
RELATII INTERNATIONALE SI EUROPENE
, t t
INFORMATII PRIVIND REPARTIZAREA LA REZIDENTIAT A CETATENILOR DE ORIGINE
ETNICA RoMANA cu DoMrcrlrul srABrL iN srnAINArnrn
Vi facem cunoscut c[, potrivit prevederilor "Metodologiei de
;colarizarea
cetdlenilor de origine etnicd romdnd
din Republica Moldova, din alte state tnvecinate
Si
a etnicilor romdni cu domiciliul stabil tn strdindtate tn
tnvdldmdntul din Romdnia, tn anul
Scolar
/ universitar 20ll
-
2012", modificate ulterior prin Ordinul comun
M.E.C.T.S. nr. 3080/24.01.2012
-
M.A.E. nr. 125/06.02.2012:
F Admiterea la rezidenfiat a tinerilor de origine romAnd cu domiciliul stabil in Republica Albania,
Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, precum gi a cetdlenilor de origine etnicl romdnd cu
domiciliul stabil in strdinltate, absolvenfi de studii de licenj[ in Romdnia sau alt stat membru al Uniunii
Europene se realizeaz[ prin concurs, organizat de Ministerul Sdndtdfii in aceeaqi perioadl qi condilii cu cetdfenii
romdni, conform
,,Metodologiei
privind organizarea Concursului nafional de rezidenfiat", valabild pentru anul
curent (2011-2012), elaboratd de Ministerul SAnAtAtii.
) Repartizarea pe specialitl{i se realizeazd, de citre Ministerul Educafiei, Cercetirii, Tineretului
gi Sportului,inbaza punctajului nalional obtinut de candidati gi in limita numdrului de locuri alocate, respectiv a
baremului corespunzitor pentru fiecare specialitate, stabilitd prin repartizarea cetSlenilor romdni de c[tre
Ministerul SAnAtAtii.
F Punctajul minim de promovare a concursului de rezidenfiat este urmitorul: 537 puncte pentru
domeniul medicinir 5l3 puncte pentru domeniul medicini dentari,495 puncte pentru domeniul farmacie.
D inscrierea in specialitate este condilionatd de oblinerea punctajului minim de promovare,
corespunzdtor specialitdlii respective, oblinut de cet5fenii romdniAJE declarati admiqi la acea specialitate
medicald, indiferent de centrul universitar.
De exemplu: I
-
dacd un candidat la domeniul Medicind a oblinut punctajul 640
;i
solicitd specialitatea
medicald
"Diabet zaharot, nutrilie
;i
boli metabolice", atunci poate opta doar pentru centrul universitar la;i,
unde punctajul este de 616.
2
-
dacd un alt candidat la domeniul Medicind a oblinut punctajul 670
;i
solicitd aceea;i
specialitate, el poate opta pentru centrele universitare Bucureqti, Cluj sau la;i, nu
;i
pentru Craiova, Tdrgu-
Mure; sau Timi;oara, tn limita locurilor disponibile.
) in situalia in care un candidat obfine punctajul minim de promovare, dar nu se incadreazi in
baremul corespunzitor specialitifii pentru care a optat, atunci acesta va fi repartizatla specialitatea medicald
cu cel mai mic punctaj la nivel nafional, in limita locurilor disponibile.
De exemplu: dacd un candidat la domeniul Medicind a oblinut punctajul 540
;i
solicitd specialitatea
"Chirurgie generald" pentru care punctajul minim de promovare este 591, el va
fi
trecut automqt la
specialitatea cu cel mai mic punctaj, respectiv "Medicind de laborator".
Candidafii sunt ruga{i si transmiti pe fax (021 312 6614/021 312 4904) sau pe e-mail
(mihaela.popescu@medu.edu.ro),
pini
la data de 15 februarie a.c., cererea de inscriere, completati cu
opfiunile personale, conform instruc{iunilor precedente. Pentru informa{ii suplimentare, vi rugim sI
apela{i la tel. 021405 5663, persoand de contact
-
consilier Mihaela Popescu.
Anexim:
-
cerere de inscriere la concurs
-
centralizator punctaje minime de alegere a specialit6lilor medicale
-
locurile oferite de centrele universitare