Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE I

SNTATE N MUNC LA LOCUL DE MUNC


CLIENTI/VIZITATORI
4.1 PROCESUL DE MUNC
Vizitatorii, la sosire, trebuie sa se prezinte la poarta principala.
Vizitatorii pot intra in incinta societatii numai cu insotitor
Persoana de contact din partea societatii este responsabila ca vizitatorul sa primeasca
informatiile necesare cu privire la securitatea si sanatatea muncii in incinta societatii
Toate semnalizarile (pictogramele) de securitate trebuie sa fie respectate
Este interzis folosirea aparatelor de fotografiere, video sau filmare fara acordul
conducerii societatii
Fumatul este interzis
Echipamentul individual de protectie de baza trebuie purtat in intreaga incinta a societatii,
exceptand cladirea administrativa si calea de acces de la poarta pana la cladirea administrativa
a terminarea vizitei, vizitatorii se vor intoarce la poarta insotit de persoana de contact a
societatii.
4.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC
EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCIE
1 - birotica;
2 - mijloace de productie;
3 - cladiri;
4 - instalatii de diferite tipuri;
MEDIUL DE MUNC
Vizitatorii pot fi prezenti in birourile din cladirile societatii precum si la punctele de lucru
ale societatii
!irourile sunt spatioase dotate cu mobilier adecvat, iluminat mixt suficient, podea
parchetata.
"iferitele spatii de lucru intalnite la societare corespund dotarilor minime de securitate si
sanatate in munca si difera ca amena#are in functie de destinatia lor$
4.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAI
A. Fac!"# $% "#&c $%'%($%()# $% mijloacele de producie
a) Factori de risc mecanic
%ccidentari auto datorate deplasarii prin incinta punctelor de lucru&
'ontact direct al epidermei cu suprafe(e periculoase (loviri datorita
amena#)rii incorecte a locurilor de munc), *n ceea ce prive+te repartizarea
echipamentelor tehnice, mobilierului, instrumente de t)iere, etc.)&
dimensionarea +i stabilirea incorect) a c)ilor de acces pentru libera trecere
sau evacuare *n caz de pericol.
"eplasari sub efectul gravitatiei ,alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere
libera obiecte plasate necorespunzator
b) Factori de risc termic
Temperatura ridicata sau coborata a obiectelor sau suprafetelor, flacari,
flame, apa, etc
c)Factori de risc electric
Electrocutare prin atingere direct) (prize deteriorate accidental) -atingere
indirect) la deteriorarea accidental) a unor izola(ii.
*. Fac!"# $% "#&c $%'%($%()# $% mediul de munc
a)Factori de risc fizic
.gomot-nivelul scazut(sub /0 d!) dar continuu al zgomotului(zgomot de
fond) in unele puncte de lucru&
1luminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in conditii meteo
nefavorabile
Temperatur) ridicat) a aerului *n timpul verii, scazuta in timpul iernii
d)Factori de risc biologic
1nfectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita contactului direct cu
agentii patogeni existenti in unele puncte de lucru&
C. Fac!"# $% "#&c $%'%($%()# $% sarcina de munc
D. Fac!"# $% "#&c $%'%($%()# $% executant
a) Actiuni gresite
')dere la acela+i nivel prin alunecare, *mpiedicare (cablurile
prelungitoarelor, picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul societatii,
cat si in timpul deplasarilor la punctele de lucru &
"eplas)ri +i sta(ion)ri *n zone periculoase
Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice
"eplasari cu pericol de cadere de la inaltime: - - prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
Prezentarea *n condi(ii psihico-fiziologice necorespunz)toare (oboseal),
lucru sub influen(a alcoolului).

UNITATEA: S.C. ONCOS PROD
S.R.L.
4.4. FIA DE EVALUARE A
LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE EXPUSE:
SECIA:
DURATA EXPUNERII:
LOCUL DE MUNC: CLIENTI /
VIZITATORI
ECHIPA DE EVALUARE:
Ing. CARAGEA RODICA
COMPONENTA
SISTEMULUI
DE MUNC
FACTORI DE
RISC
IDENTIFICAI
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A
FACTORILOR DE RISC(!"#$%!$!& '($()!*$%+
CONSE,
CINA
MAXIM
PREVI,
ZI-IL
CLASA
DE
GRAVI,
TATE
CLASA
DE
FRECV,
VEN
NIVEL
PAR,
IAL
DE
RISC
. / 0 1 4 2 3
MI4LOACE DE
PRODUCIE
FAC!"# $%
"#&C '%CA(#C
2. %ccidentari auto datorate deplasarii prin
incinta punctelor de lucru&
"E'E3 4 2 5
6. 'ontact direct al epidermei cu suprafe(e
periculoase (loviri datorita amena#)rii incorecte a
locurilor de munc), *n ceea ce prive+te
repartizarea echipamentelor tehnice,
mobilierului, instrumente de t)iere, etc.)&
dimensionarea +i stabilirea incorect) a c)ilor de
acces pentru libera trecere sau evacuare *n caz de
pericol.
1T7 5-
80 zile
6 8 6
5. "eplasari sub efectul gravitatiei ,alunecare,
rostogolire, rasturnare, cadere libera obiecte
plasate necorespunzator
1T7 5-
80 zile
6 5 6
FAC!"# $%
"#&C %"'#C
8. Temperatura ridicata sau coborata a
obiectelor sau suprafetelor, flacari, flame
1T7 80-
2/9 zile
5 6 6
F%'T:;1 "E
;13' EE'T;1'
0. Electrocutare prin atingere direct) (prize
deteriorate accidental) -atingere indirect) la
deteriorarea accidental) a unor izola(ii.
"E'E3 4 2 5
7E"1<
"E 7<='>
F%'T:;1 "E
;13' F1.1'
?. %fectare .gomot-nivelul scazut(sub /0 d!)
dar continuu al zgomotului(zgomot de fond) in
unele puncte de lucru&
1T7 80-
2/9 zile
5 5 5
4. 1nsulte, amenin()ri, agresiuni fizice sau
psihologice, exercitate de anaga#atii recalcitranti
1T7 80-
2/9 zile
5 5 5
/. 1luminatul-nivel scazut al iluminatului la
circulatia in conditii meteo nefavorabile
1=V
gr.111
8 6 5
@. Temperatur) ridicat) a aerului *n timpul verii,
scazuta in timpul iernii
1T7 5-
80 zile
6 6 6
F%'T:;1 "E
;13' !1::A1'
29. 1nfectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci
datorita contactului direct cu agentii patogeni
existenti in unele puncte de lucru
1T7 5-
80 zile
6 0 5
EBE'<T%=T %'C1<=1
A;ED1TE
22.')dere la acela+i nivel prin alunecare,
*mpiedicare (cablurile prelungitoarelor,
picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul
societatii, cat si in timpul deplasarilor la
punctele de lucru
1T7 5-
80 zile
6 6 6
26."eplas)ri +i sta(ion)ri *n zone periculoase
"E'E3 4 2 5
25. "eplasari cu pericol de cadere de la inaltime: -
- prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
"E'E3 4 2 5
%fectuarea de
operatii
nepre)azute prin
sarcina de
munca
28.Pornire, intrerupere functionare echipamente
tehnice
"E'E3 4 2 5
:7131<=1
20.Prezentarea *n condi(ii psihico-fiziologice
necorespunz)toare (oboseal), lucru sub
influen(a alcoolului).
"E'E3 4 2 5
N#+%,-, $% "#&c .,!/a, a, ,!c-,-# $% 0-(c1 %&%2
40 , 6
89
229
6 0 5 29
) 6 6 ( 0 ) 5 5 ( 29
20
2
20
2
= =
+
+
=

=
=
i
i
i
i i
rg
r
R r
N
N#+%, $% &%c-"#a% 2 3 MARE
NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
L!c-, $% 0-(c1 2CLIENTI/VIZITATORI N#+%, .,!/a, $% "#&c2 2453
1
0
0 0
1 1 1 1
0
1
0
1
1
1 1
*
1
2
3
4
+
,
-
(
#
.
%
/
0
"
#

1
A
"

#
A
/
%

$
%

"
#
&
C
F1 F2 F3 F4 F+ F, F- F2 F3 F1* F11 F12 F13 F14 F1+
FAC!"# $% "#&C
LE6END7
F2 %ccidentari auto datorate deplasarii prin incinta punctelor de lucru&
F6 'ontact direct al epidermei cu suprafe(e periculoase (loviri datorita
amena#)rii incorecte a locurilor de munc), *n ceea ce prive+te repartizarea
echipamentelor tehnice, mobilierului, instrumente de t)iere, etc.)&
dimensionarea +i stabilirea incorect) a c)ilor de acces pentru libera trecere
sau evacuare *n caz de pericol.
F5 "eplasari sub efectul gravitatiei ,alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere
libera obiecte plasate necorespunzator
F8 Temperatura ridicata sau coborata a obiectelor sau suprafetelor, flacari,
flame
F0 Electrocutare prin atingere direct) (prize deteriorate accidental) -atingere
indirect) la deteriorarea accidental) a unor izola(ii.
F? %fectare .gomot-nivelul scazut(sub /0 d!) dar continuu al
zgomotului(zgomot de fond) in unele puncte de lucru&
F4 1nsulte, amenin()ri, agresiuni fizice sau psihologice, exercitate de
anaga#atii recalcitranti
F/ 1luminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in conditii meteo
nefavorabile
F@ Temperatur) ridicat) a aerului *n timpul verii, scazuta in timpul iernii
F29 1nfectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita contactului direct cu
agentii patogeni existenti in unele puncte de lucru
F22 ')dere la acela+i nivel prin alunecare, *mpiedicare (cablurile
prelungitoarelor, picioarele scaunelor, denivelari, etc.) in sediul societatii,
cat si in timpul deplasarilor la punctele de lucru
F26 "eplas)ri +i sta(ion)ri *n zone periculoase
F25 "eplasari cu pericol de cadere de la inaltime: - - prin pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
F28 Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice
F20 Prezentarea *n condi(ii psihico-fiziologice necorespunz)toare (oboseal),
lucru sub influen(a alcoolului).
4.3. F#8a $% 01&-"# '"!'-&%
L!c-, $% 0-(c92 CLIENTI/VIZITATORI
N".
c"
LOC DE MUNC7/
FACTOR DE RISC
NIVEL
DE
RISC
MSURI PROPUSE
:N!0#(a,#;a"%a 01&-"##<
2
%ccidentari auto datorate deplasarii prin incinta
punctelor de lucru
5
Masuri organizatorice:
- 1nstruirea clientilor$vizitatorilor &
- 3e vor supraveghea permanent traseele de deplasare
- 1nstalare indicatoare securitate
6
Electrocutare prin atingere direct) (prize deteriorate
accidental) -atingere indirect) la deteriorarea accidental)
a unor izola(ii.
5
Masuri organizatorice:
-;espectarea prevederilor de electrosecuritate
-Verificarea periodic) a instala(iilor +i echipamentelor care asigur)
prevenirea electrocut)rii prin atngere indirect)
-Prote#area tuturor echipamentelor electrice fa() de umiditate,
umezeal) +i ap).
5
%fectare .gomot-nivelul scazut(sub /0 d!) dar continuu
al zgomotului(zgomot de fond) in unele puncte de lucru& 5
Masuri organizatorice:
- 1nformarea despre expunerea la zgomot, efectele sale, si masurile
ce se pot lua pentru limitarea nivelului de zgomot.
8
1nsulte, amenin()ri, agresiuni fizice sau psihologice,
exercitate de anaga#atii recalcitranti
5
Msuri organizatorice:
I(&"-#"%a 8# #(=!"0a"%a '"#+#($2
- identificarea comportamentelor inacceptabile +i a semnelor
care pot anun(a o agresiune&
- cunoa+terea modalit)(ilor de rezolvare a situa(iilor dificile
0
1luminatul-nivel scazut al iluminatului la circulatia in
conditii meteo nefavorabile
5
Masuri organizatorice:
-Embun)t)(irea iluminatului
1nfectare bacterii, virusuri, paraziti, ciuperci datorita
contactului direct cu agentii patogeni existenti in unele
puncte de lucru
5
Masuri tehnice:
"otarea cu dezinfectante, substante antiseptice pentru piele
Masuri organizatorice :
-1nstruirea privind consecintele neutilizarii sau utilizarea incompleta
a mi#loacelor individuale de protectie
-3e recomanda spalarea mainilor cat mai des, mai ales in prezenta
persoanelor racite,cu afectiuni virale sau bacteriene
"eplas)ri +i sta(ion)ri *n zone periculoase
5
Masuri organizatorice:
3emnalizarea corespunzatoare cu panouri de avertizare a
locurilor periculoase si a cailor de acces&
1mpre#muirea cu banda avertizoare a locurilor aflate in raza
de actiune a utila#elor&
1nstruirea personalului cu privire la semnificatia culorilor,
semnalelor si sunetelor de avertizare.
"eplasari cu pericol de cadere de la inaltimeF - - prin
pasire in gol
- prin dezechilibrare
- prin alunecare
5
M1&-"# %>(#c%2
o 7arcarea si iluminarea zonelor periculoase
M1&-"# !".a(#;a!"#c%2
7en(inere suprafe(elor c)ilor de deplasare in perfect) stare de
cur)(enie si marcarea denivel)rilor, obstacolelor etc.&
Pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice
5
M1&-"# !".a(#;a!"#c%2
3emnalizarea corespunzatoare cu panouri de interdictie a
tablourilor de comanda a echipamentelor tehnice si a
tablourilor electrice&
3tabilirea clara a limitelor de competenta si instruirea si
constientizarea cu privire la acestea.
Prezentarea *n condi(ii psihico-fiziologice
necorespunz)toare (oboseal), sub influen(a alcoolului). 5
M1&-"# !".a(#;a!"#c%2
- 3e interzice accesul in incinta societatii a persoanelor aflate sub
influenta alcoolului)
4.?. INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALURII PENTRU
CLIENTI/VIZITATORI
Nivelul de risc global calculat este egal cu 2,75, valoare ce l
ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil.
Pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor identificate se propun
msurile generic prezentate n Fia de msuri propuse pentru locul de
munc CLIENTI/VIZITATORI
n ceea ce privete repartiia factorilor de risc pe sursele generatoare,
situaia se prezint dup cum urmeaz
!!,!!", factori proprii mi#loacelor de producie$
% !!,!!", factori proprii mediului de munc$
! &", factori proprii sarcinii de munc$
' !!,!!", factori proprii e(ecutantului.
)in analiza Fiei de evauare se constat c '*,**" dintre factorii de risc
identificai pot avea consecine ireversibile asupra e(ecutantului +!ECE"
sau INVALI!ITATE,
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC
LOCUL DE MUNC 2 CLIENTI/VIZITATORI
NIVEL 6LO*AL DE RISC2 2453
FACTORI DERISC PROPRII
MEDIULUI DEMUNCA
11&115
FACTORI DERISC PROPRII
MI4LOACELOR DEPRODUCTIE
11&115
FACTORI DERISC PROPRII
SARCINII DEMUNCA
.&..5
FACTORI DERISC PROPRII
EXECUTANTULUI
11&115