Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTUL MUNCII.

1. Notiunea, obiectul si metoda de reglementare a dreptului muncii.


. !istemul dreptului muncii.
". Delimitarea dreptului muncii de alte ramuri de drept.
#. Notiuni de i$%oare a dreptului muncii.
&. I$%oarele commune cu alte ramuri de drept.
'. I$%oare speci(ice dreptului muncii.
). I$%oare internationale a dreptului muncii.
*. Notiunea de principiu de drept, categorii de principii, principiile dreptului muncii.
+. raporturile ,uridice de munca- notiunea si (ormele raporturilor ,uridice de munca.
1.. /biectul si continutul raportului ,uridic de munca.
11. !tabilirea, modi(icarea, suspendarea si incetarea raporturilor ,uridice de munca.
1. 0nga,atorul ca subiect al dreptului muncii.
1". !alariatul ca subiect al dreptului muncii.
1#. !indicatele si patronatele ca subiecte al dreptului muncii.
1&. Parteneriatul social in s(era muncii- tiparitismul1 instrument al parteneriatului muncii.
1'. !ubiectele, organelle si obiecti%ele sistemului de parteneriat social.Negocierele colecti%e.
1). Contractul colecti% de munca.
1*. Con%entia colecti%a de munca.
1+. Notiunea, elementele esentiale si trasaturile caracteristice ale contratului indi%idual de
munca.
.. Inc2eierea ontractului indi%idual de munca, continutul si (orma contractului indi%idual de
munca.
1. !uspendarea contractului indi%idual de munca.
. Modi(icarea contractului indi%idual de munca.
". Incetarea contractului indi%idual de munca.
#. Durata timpului de munca, regimul si e%identa timpului de munca.
&. 3ormele tipului de odi2na.
'. Concediile.
). !alari$area4 salariul minim, salariul mediu, structura salariului.
*. !isteme de salari$are.
+. !ecuritatea si sanatatea in munca- directiile principale ale politicii de stat in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
".. /rgani$area si securitatii si sanatatii in munca si asigurarea dreptului salariatilor la
securitatea si sanatatea in munca.
"1. 0ccidentele de munca si bolile pro(esionale.
". Disciplina muncii si raspunderea disciplinara- notiunea si trasaturile caracteristice ale
disciplinii muncii.
"". Metodele de asigurare a disciplinii muncii.
"#. !timulari pentru success in munca.
"&. Raspunderea disciplinara.
"'. !anctiunile disciplinare generale si speciale si aplicarea lor.
"). Raspunderea materiala in dreptul muncii- de(initia si trasaturile raspunderii materiale.
"*. 3ormele si conditiile raspunderii materiale.
"+. Raspunderea materiala a anga,atorului.
#.. Raspunderea materiala a salariatului.
#1. 5urisdictia muncii- notiunea, obiectul si principiile ,urisdictiei muncii.
#. Clasi(icarea litigiilor de munca.
#". Partile litigiilor de munca.
##. 5urisdictia indi%iduala.
#&. Procedura de solutionare a litigiilor indi%iduale de munca.
#'. Notiunea si trasaturile speci(ice ale con(lictului colecti% de munca.
#). Procedura de solutionare a litigiilor collecti%e de munca.
#*. 6re%a si limitele ei legale.
#+. !upra%eg2erea si controlul asupra respectarii legislatiei muncii- notiunea si esenta
supra%eg2erii si controlului respectarii legislatiei muncii.
&.. /rganele de supra%eg2ere si control asupra respectarii legislatiei muncii.