Sunteți pe pagina 1din 18

Metodologia privind monitorizarea

planurilor de ac!iune pentru nv"!"mnt


PRAI, PLAI, PASManual1


CUPRINS


1. Introducere

2. Sisteme de Monitorizare

3. Aspecte metodologice ale monitoriz!rii

4. Etapele procesului de monitorizare

5. Anexe


2

1. Introducere
Monitorizarea "i evaluarea sunt componente cheie ale procesului de planificare strategic!, pentru
c! n timp ce procesul de planificare ajut! la identificarea obiectivelor de atins "i a activit!#ilor de
realizat, procesul de monitorizare "i evaluare ne ajut! n a identifica dac! implementarea este
corespunz!toare "i rezultatele sunt satisf!c!toare pentru atingerea obiectivelor propuse prin
planificare. Din aceast! cauz! monitorizarea "i evaluarea trebuie s! fie procese de m!surare a
performan#elor "i o surs! important! de informare pentru procesul de actualizare/revizuire din
activitatea de planificare.

n cele ce urmeaz! vom parcurge cteva aspecte generale privind procesul de monitorizare "i de
alc!tuire a rapoartelor n leg!tur! cu acesta cu propuneri de feedback "i informare n ciclul de
planificare urm!rind de fapt asigurarea contribu#iei pentru activitatea periodic! de revizuire/
mbun!t!#ire a planurilor de ac#iune pentru nv!#!mnt. In general, procesele de monitorizare "i de
raportare sunt responsabilit!#i ale unui management eficient n leg!tur! cu un plan/program "i
implic!, activit!#i de colectare, analiz! "i utilizare a informa#iilor n leg!tur! cu progresul fizic "i cu
modul n care sunt atinse rezultatele planificate.

In mod evident procesul de monitorizare "i de raportare contribuie la :
identificarea succesului "i a problemelor din procesul de implementare
sprijin! procesul de luare a deciziilor informate pentru corecta implementare
constientizarea planului n rndul factorilor interesa#i "i participarea acestora
evaluarea realizarilor planului/programului "i auditul activit!#ilor "i resurselor.

Anumite elemente s-au identificat nc! de la faza de elaborare a planurilor ca fiind exterm de
importante n acest a"a numit ciclu al planific!rii :
Stabilirea unor obiective m!surabile clare, inclusiv crearea bazei de informa#ii necesar!
m!sur!rii progresului n atingerea acestor obiective; "i
Monitorizarea periodic! a progresului raportat la #intele agreate

Figura de mai jos ne aduce aminte de procesul continuu al ciclului de planificare dar n afara
faptului c! vizualiza ideile de baz! ale procesului cu caracter permanent de planificare, pune la
locul lor, din punct de vedere al importan#ei acestora n procesul general de planificare strategic!,
procesele privind monitorizarea "i evaluarea. Ciclul de planificare este proiectat ca model dinamic
n care completarea unei sec#iuni corespunde debutului urm!toarei. Putem gndi c! repetarea
ciclului de planificare n implementare ia forma unei spirale ascendente al c!rei punct de
convergen#! este scopul final, fiecare ciclu apropiindu-se de acest scop, ntr-o m!sur! mai mare
dect anteriorul. Aceast! abordare se bazeaz! pe n#elegerea faptului c! abilit!#ile "i cuno"tin#ele
noastre sunt ntotdeauna limitate, dar se mbun!t!#esc pe m!sur! ce avans!m. Adeseori, informa#iile
cheie sunt necunoscute sau nu pot fi aflate ini#ial dar, dup! un timp, beneficiind "i de noi cuno"tin#e
"i abilit!#i ajungem la faza n care definirea scopurilor se face ct mai aproape de un model ideal.
3

Prezentul Ghid ncearc! s! #in! cont "i s! sensibilizeze factorii interesa#i n leg!tur! cu importan#a
proceselor de monitorizare "i evaluare pentru procesul de mbun!t!#ire continu! a planurilor pentru
nv!#!mnt. Prezentul document nu are rol de manual (care ar putea fi prea lung "i dincolo de
obiectivele propuse) ci mai degrab! o s! ncerc!m s! punem la dispozi#ia Consor#iilor regionale
(CR) , respectiv a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale pentru Formarea
Profesionanl! (CLDPS) cteva sugestii metodologice privind monotorizarea PRAI, PLAI, PAS

2. Sisteme de Monitorizare

Monitorizarea este m!surarea sistematic! "i continu! a progresului n implementarea planului n
timp. Este un instrument de management de baz! "i universal pentru a identifica punctele tari "i
slabe ntr-un plan/program. Are ca scop s! ajute pe to#i cei implica#i s! fac! decizii potrivite "i la
timp, decizii care vor contribui la cre"terea calit!#ii "i la succesul planului/programului.

In general procesul de monitorizare utilizeaz! o larg! varietate de tehnici "i metode "i se aplic!
managementului de resurse, de rezultate, a pocesului de implementare "i a progresului programului
de activit!#i respectiv a modului n care acestea sunt realizate.

Tipul informa#ilor necesare pentru monitorizarea planului/programului se pot grupa n cinci
categorii mai largi:
1. Rezultate (results) ale activit!#ilor "i a ie"irilor/efectelor procesului (outputs)
2. Intr!rile (inputs) de resurse n program
3. Progresul planului fa#! de obiective "i planurile opera#ionale
4. Modul n care planul este manageriat "i modul de lucru
5. Schimb!ri n cadrul grupurilor #int!
Monitorizarea se poate realiza la 2 niveluri distincte :
Monitorizarea Procesului Aceasta urm!re"te modul n care sunt utilizate resursele,
progresul activit!#ilor "i modul n care acestea sunt realizate.
Presupune :

Revizuirea "i planificarea implement!rii n mod permanent
Evaluarea modului n care sunt realizate activit!#ile fa#! de planificare
Identificarea "i solu#ionarea problemelor4
Construc#ie n zona punctelor tari
Analiza metodelor utilizate n implementare "i dac! acestea sunt cele mai bune
alternative n atingerea obiectivelor.

Monitorizare Impact - Care urmare"te progresul realizat n atingerea indicatorilor de
performan#! "i a impactului pe care planul/programul l are asupra grupurilor #int!. Presupune :
Progresul spre atingerea obiectivelor care este m!surat continuu
Modificarea de activit!#i ca raspuns la schimb!rile condi#iilor de implementare f!r! a
afecta atingerea obiectivelor ini#iale
Poate identifica nevoia de a schimba unele obiective
Poate identifica nevoia de continuare a unor cercet!ri
Poate verifica anumite presupuneri-supozi#ii de implementare stabilite ini#ial

Sistemul de monitorizare este de fapt un mod n care sunt colectate informa#iile n leg!tur! cu
progresul planului/programului. Nu este o simpl! metod! de colectare date ci "i un instrument de
luare a deciziilor privind managementul "i fluxul de comunicare dintre factorii responsabili "i ntre
to#i actorii implica#i.

Componentele esen#iale ale unui sistem de monitorizare sunt :

Selec#ia indicatorilor pentru fiecare plan/program
Un mod de colectare a datelor in leg!tur! cu indicatorii
Analiza datelor
Prezentarea informa#iilor ntr-un format corespunzator
Utilizarea informa#iilor pentru mbun!t!#irea activit!#ilor

Monitorizarea urm!re"te "i nregistreaz! informa#iile "i n toate planurile sau programele se
asteapt! ca procesul de monitorizare s! asigure controlul de calitate "i s! asigure informarea din
perspectiva procedurilor impuse n implementarea planului/ programului. S-ar putea ca prin
necesitatea acces!rii de informa#ii calitative s! ne apropiem de un proces de evaluare care nu este
echivalent cu monitorizarea. n practic! cele dou! pocese sunt de obicei considerate mpreun! dar
facem men#iunea c! totu"i evaluarea poate avea un scop mai larg dect cel al monitorizarii, pentru
c! poate avea n vedere procesele, produsele "i ie"irile care sunt mai dificil de m!surat din punct de
vedere cantitativ (impun cercet!ri de ordin calitativ). Evaluarea utilizeaz! datele de monitorizare
pentru a r!spunde la ntreb!ri n leg!tur! cu ce s-a ntmplat, cum s-a ntmplat, de ce s-a ntmplat
"i dac! "i-a atins sau nu scopurile propuse ini#ial. In unele cazuri, evaluarea se poate baza n
ntregime pe datele statistice colectate n scopuri de monitorizare, dar n alte cazuri prin evaluare
este nevoie s! se ridice noi ntreb!ri cu caracter calitativ (altele dect acelea propuse pentru
monitorizare). De ex., prezen#a rezultatelor de nv!#are de tip 'soft' (greu de identificat din punct de
vedere cantitativ cum ar fi cre"terea ncrederii n sine, mai ales cnd grupul #inta este exclus din
punct de vedere social), sau relevan#a resurselor de nv!#are ale unui sector dat "i evaluat de un
expert n domeniu, sunt rezultate importante "i necesare dar care nu pot fi m!surate u"or prin
m!suri de monitorizare cantitative.

n cele ce urmeaz! facem o simpl! men#iune a unui sistem de monitorizare alternativ ce se poate
implementa atunci cnd analiza "i planificarea s-au realizat utiliznd procedeul cunoscut sub
numele de Analiz!/Matrice-cadru logic, procedeu care este folosit n special n procesul de
realizare a proiectelor.
In aceasta metod! alternativ!, realiz!rile privind PRAI/PLAI ar trebui monitorizate prin m!surarea
performan#elor ob#inute n procesul de implementare "i prin urm!rirea realiz!rii mecanismelor
stabilite ini#ial n matrice. Aceasta implic! participarea activ! la toate mecanismele de monitorizare
agreate, inclusiv n leg!tur! cu indicatorii de performan#! "i #intele stabilite.5

Elementele prev!zute de matrice ar trebui, n acest caz, s! asigure cadrul general pentru realizarea
raportului de monitorizare.
Abordarea bazat! pe Analiza/Matricea Cadrul Logic este o metod! centrat! pe obiective, "i este
sistematic!, organizat!, flexibil! "i utilizat! pe scar! larg!.
Ofer! o metodologie pentru planificare, un cadru pentru monitorizare "i o baza de pornire pentru
evaluare;

Un exemplu de Analiz!/Matricea Cadrul Logic este prezentat n cele ce urmeaz!:
Objective "i
Activit!#i
Interven#ie Logic! Indicatori
M!surabili
Surse de
Verificare
Precondi!ii "i Riscuri
Obiectiv
General
(Prioritatea)
Rata de ocupare
crescut!
Rata de
ocupare
INS, AMIGO
Scopul
Proiectului
(Obiectivul)
Formarea
absolven#ilor
conform cererii PM
Rata de
ocupare a
absolven#ilor
Studii de
urm!rire;
Statistici bazate
pe registre ale
ANOFM;
Situa#ie economic! Stabil!;
Rezultate
(Produs)
Xx cursan#i forma#i
pentru calificarea
xx;
Num!r de
absolven#i n
domeniile
prioritare;
Inspectorate
$colare Jude#ene
$colile sunt capabile s! se
adapteze la schimb!ri
conform cerin#elor
Activit!#i Monitorizarea
pie#ei muncii;
Formare;
nv!#are pe tot
parcursul vie#ii;
Intr!ri Costuri Angajatori capabili "i
disponibili s! ofere
informa#ii;
Resurse disponibile pentru
noile activit!#i TVET

Utilizarea metodei de analiz! "i planificare prin Matricea cadru logic are din punct de vedere tehnic
urm!toarele avantaje care, n viitor, poate ar trebui considerate n procesul de elaborare
PRAI/PLAI/PAS:
Identific! mai u"or dac! obiectivele respect! principiile SMART, sunt specifice,
m!surabile, realizabile, realiste, "i stabilite pentru limite de timp.
Contribuie la definirea mai clar! "i corect! a indicatorilor.
Identific! sursa de date pentru indicatori .
Identific! n mod clar cadrul de ob#inere "i de verificare a surselor de informa#ii.
Acoper! cu grupul de indicatori ale"i cerin#ele necesare procesului de management al
informa#iilor att pe termen scurt ct "i pe termen lung (date de intrare "i de ie"ire ) "i pentru
m!surarea performan#elor (rezultate "i impact).
Realizeaz! o structur! a indicatorilor mai consistent! fa#! de modul n care este structurat
bugetul pe cheltuieli .
Realizeaz! o structur! a indicatorilor mai consistent! cu cerin#e procesului de monitorizare.

Trebuie mentionat faptul c! terminologia introdus! n tabelul 1 (de mai sus) n legatur! cu
indicatorii, este pe deplin compatibil! cu abordarea privind matricea cadru logic care este la
rndul ei frecvent utilizat! n planificare "i programe; "i-n cazul acesteia din urm! exist! o ierarhie
similar! a obiectivelor.

La modul general :
impact = obiective generale (pe termen lung general)
rezultate = obiective specifice/imediate /scopul programului6
ie"iri = rezultate a"teptate
intr!ri = activit!#i .

Indicatoii sunt importan#i din dou! motive:
(i) Ajut! prin faptul c! asigur! claritate procesului de planificare "i prin urmare procesului de
implementare, monitorizare "i evaluare a activit!#ilor planificate.;
(ii) In general ei reprezint! o cerin#! atunci cnd se apeleaza la finan#area unor proiecte rezultate
din planuri "i legate de interven#iile la nivel regional "i local ale sectrului public.

Exista o terminologoie cheie n leg!tur! cu indicatorii men#ionat! n tabelul urm!tor:

Tabelul 1
Denumire Defini#ie pe scurt Exemplu

Indicator

Expresie in termeni m!surabili
asociat! unui obiectiv sau unei ac#iuni

Totalitatea banilor cheltu#i sau nr.
de persoane formate/ajutate

#int$

Un obiectiv pre-definit cantitativ
pentru un indicator al unui program

ex. formarea a 1,000 persoane la un
standard acreditat

Intr$ri

Resursele utilizate ntr-un program

Fonduri alocate per persoana "i zile
de formare

Ie"iri/efect

produsul imediat al unui program

Num!r de participan#i la curs

Rezultat

Efectul direct al unui program

Num!r absolven#i

Impact

Beneficiile pe term lung ale unui
program

Num!rul absolven#ilor care s-au
angajat ntr-o slujb! potrivit!.
Indicatorii ar trebui descri"i n concordan#! cu modul n care ei deservesc procesul de monitorizare.
Astfel putem face distinc#ii ntre patru seturi de indicatori de m!surare: indicatori de intrare,
indicatori de ie"ire/efect, indicatori de rezultate "i indicatori de impact.

3. Aspecte metodologice ale monitoriz!rii

Activitatea de monitorizare a planurilor regionale de ac#iune pentru nv!#!mnt urm!re"te patru
mari obiective, care stau la baza elaborarii metodologiei:
S! evalueze stadiul de implementare a prioritatilor identificate n cadrul planurilor
regionale/locale de ac#iune pentru nv!#!mnt "i s! raporteze n leg!tur! cu aceasta;
S! furnizeze date/informa#ii despre indicatorii de m!surare a ac#iunilor din plan ;
S! stabileasc! un cadru pentru monitorizarea periodic! pe parcursul implement!rii
planurilor regionale/locale de ac#iune pentru nv!#!mnt;
S! promoveze consultarea cu grupurile implicate n procesul de planificare "i s! propun!
m!suri de imbun!t!#ire a planurilor.

Principalele componente metodologice ale monitoriz!rii includ colectarea de informa#ii/ date "i
realizarea unei cercet!ri/analize a informa#iilor pe care aceste date le furnizeaz! n legatur! cu
implementarea planului

De la bun nceput trebuie s! fim reali"ti "i s! facem men#iunea c! aceast! abordare metodologic!
nc! nregistreaz! dificult!#i de ordin practic legate de existen#a datelor relevate pentru a fi incluse
n procesul de monitorizare; asta pentru c! de multe ori informa#ia este fragmentar! "i inegal!7
astfel nct nu ntotdeauna poate fi utilizat! fie la faza de elaborare a politicilor ct "i ulterior la faza
de monitorizare a lor. $i nu ne referim aici la situa#ia special! a aspectelor calitative din sistemul de
nv!#!mnt unde, n general, informa#iile sunt pu#ine (c!ci se impun cercetari de teren "i
instrumente specifice acestui tip de informa#ii -chestionare, interviuri, studii de caz etc), ci "i pe
experien#a acumulat! deja pe parcursul procesului de planificare n care CR/CLDPS s-au
confruntat cu lipsa de date "i informa#ii relevante att n partea de analiz! ct "i n cea de colectare
indicatori privind atingerea obiectivelor propuse n procesul de planficare.

Procesul de monitorizare implic! activit!#i sistematice de colectare, analiz!, comunicarea "i analiza
informa#iilor n leg!tur! cu progresul implement!rii planului. De aceea ar trebui ca n cadrul
fiecarui ciclu de planificare s! existe un sistem de monitorizare "i procedurile asociate. Acest
sistem de monitorizare pune la punct "i furnizeaz! mecanismul prin care informa#iile relevante
sunt colectate "i transmise n aten#ia celor ce le pot utiliza ntr-un process de decizie informat!. n
mare monitorizarea ar trebui s! pun! n lumin! punctele tari "i cele slabe din procesul de
implementare; odat! identificate acestea, va fi posibil s! se identifice m!suri "i ac#iuni de corec#ie
sau de mbun!t!#ire a performan#elor .

Structuri manageriale participative imlicate n monitorizarea PRAI, PLAI, PAS.

Monitorizarea extern! a PRAI dintr-o regiune este realizat! de c!tre Consor#iul regional al altei
regiuni.
Monitorizarea extern! a PLAI al unui jude# este realizat! de c!tre membrii ai Consor#iului regional,
reprezentan#i ai institu#iilor din alt jude# dect cel pentru care se realizeaz! monitorizarea.
Monitorizarea extern! a PAS-urilor dintr-un jude# este realizat! de c!tre membrii CLDPS
Fiecare echip! de monitorizare este format! din minimum 2 membrii ai CR/CLDPS. Se recomand!
ca n fiecare echip! de monitorizare s! fie inclu"i reprezentan#i ai angajatorilor "i/sau sindicatelor.
Pre"edintele "i secretarul CR/CLDPS au un rol important n coordonarea procesului de
monitorizare
In realizarea monitorz!rii sunt implica#i membrii desemnati din cadrul CR sau CLDPS iar rolul lor
n process trebuie f!cut cunoscut tuturor factorilor interesa#i astfel nct pe baza recunoa"terii
acestui rol accesul la date "i informa#ii s! fie ct mai u"or. Este important ca persoanele
nominalizate n realizarea monitoriz!rii s! de#in! informa#iile generale necesare, s! fie recunoscute
pentru rolul pe care l desf!"oar! astfel nct culegerea de informa#ii s! nu constituie o problem!.
Este la fel de important ca persoanele nominalizate pentru realizarea monitoriz!rii "i feedback-ul s!
fie familiariza#i cu domeniul "i s! de#in! abilit!#i de analiz! "i sintez! astfel inct s! identifice
devierile de la plan "i s! propun! solu#ii.
4. Etapele procesului de monitorizare

Procesul de monitorizare al PRAI/PLAI urmeaz! s! se realizeze n trei etape. Tabelul 1 arat!
sintetic etapele procesului de monitorizare. Etapele sunt descrise detaliat n cele ce urmeaz!.8

Tabel 1. Etapele procesului de monitorizare al PRAI/PLAI.

Etapa /faza

Instrument

Rezultat

Actori implica!i

1. Colectare date de baz$

Machete
actualizate

Date privind indicatorii
de realizare a
obiectivelor

Presedintele "i secretarul
CR/CLDPS al regiunii /jude#ului
monitorizat.
Presedintele "i secretarul
CR/CLDPS al regiunii/jude#ului
care realizeaz! monitorizarea.
Membrii CR/CLDPS ,
reprezentan#i ai institu#iilor care
de#in date relevante (ISJ, AJOFM,
etc.)
Echipa de monitorizare
2 Realizarea primei
variante a raportului de
monitorizare
Fi"e de
monitorizare
Raport de
monitorizare
Evaluarea gradului de
realizare a obiectivelor
"i ac#iunilor planificate
n PRAI/PLAI pe baza
datelor colectate
Echipa de monitorizare
3. Vizite de monitorizare
la CR/CLDPS/Unit$!ile
"colare
- Prezentarea de c!tre
echipa de monitorizare a
primei variante a
raportului
- Colectarea de date
suplimentare de catre
echipa de monitorizare
- Consultare
Fi"! de
monitorizare
Chestionare

Date suplimentare
privind gradului de
realizare a obiectivelor
"i ac#iunilor planificate
n PRAI/PLAI/PAS

Echipa de monitorizare
CR/CLDPS al regiunii
monitorizate
4. Realizarea raportului
de monitorizare final pe
baza datelor
suplimentare colectate in
vizita de monitorizare
Raport de
monitorizare
final
Evaluarea gradului de
realizare a obiectivelor
"i ac#iunilor planificate
n PRAI/PLAI.
Eviden#ierea succeselor
"i constrngerilor.
Recomand!ri
Echipa de monitorizare


Pentru monitorizarea PAS etapele sunt acelea"i, actorii implica#i n fiecare eatap! fiind n acest caz,
pe lng! echipa de monitorizare, membrii CLDPS.


Etapa 1 - Colectarea datelor de baz$

Pentru fieacare prioritate, obiectiv "i ac#iune din PRAI,PLAI,PAS este necesar! colectarea datelor
reelevante pentru monitorizarea progresului.
O parte dintr obiective "i ac#iuni sunt acelea"i n toate PRAI "i PLAI. n acest context,
instrumentele pentru colectarea datelor privind progresul nregistrat n implementarea acestor
obiective "i ac#iuni trebuie s! fie acelea"i pentru toate PRAI "i PLAI. Aceasta va asigura
comparabilitatea ntre documentele strategice de acela"i nivel al planific!rii (PRAI ntre regiuni,
PLAI ntre jude#e)
Pentru fiecare PRAI / PLAI sunt utilizate 11 anexe (modele standard) comune. Fiecare CR va
ad!uga la acestea anexele necesare n raport cu obiectivele "i ac#iunile specifice din fiecare9
PRAI/PLAI. Secretariatul CR transmit aceste anexe Inspectoratelor $colare Jude#ene "i Agen#iilor
Jude#ene de Ocupare a For#ei de Munc! pentru a fi completate/actualizate
Lista anexelor (modelelor standard):
1. Anexa 1: Evolutia elevilor / intrari in IPT
2. Anexa 2: Evolu#ia "colariz!rii n IPT
3. Anexa 3: Situa#ia "colariz!rii n IPT n anul "colar curent
4. Anexa 4: Planul de "colarizare la domeniile de formare profesional!/profilele prioritare pentru
"colile cuprinse n proiectele PHARE au primit echipamente pentru preg!tirea de specialitate
(ZI+SERAL+FRECVEN%& REDUS&)
5. Anexa 5: Harta parteneriatului anul "colar curent
6. Anexa 6: Condi#ii de nv!#are asigurate n "colile IPT, anul "colar curent
7. Anexa 7: Situa#ia unit!#ilor "colare reabilitate/cuprinse n programe de reabilitare
8. Anexa 8: Ac#iuni de orientare "i consiliere pentru carier! derulate n anul "colar curent
9. Anexa 9: Situa#ia cabinetelor de orientare "i consiliere
10. Anexa 10: Formarea cadrelor didactice din IPT
11. Anexa 11: $coli autorizate de CNFPA ca furnizori de formare pentru adul#i

Pentru fiecare obiectiv "i ac#iune cuprins! n PAS este necesar! elaborarea de c!tre echipele de
monitorizare, sub coordonarea pre"edin#iei "i a secretariatului CLDPS a instrumentelor pentru
colectarea datelor privind progresul n implementarea acestora.

Organizarea procesului de colectare a datelor.

Monitorizarea PRAI

Consor#iile regionale vor stabili prin consult!ri fiecare Consor#iu regional care realizeaz!
monitorizarea unui PRAI al altei regiuni. Criteriile avute n vedere pot s! #in! cont de specificul
regional.
Fiecare Consor#iu regional va stabili membrii echipei de monitorizare. Echipa de monitorizare este
format! din minimum 2 membrii ai Consor#iului regional. Se recomand! ca din fiecare echip! de
monitorizare s! fac! parte reprezentan#i ai asocia#ilor patromnale, agen#ilor economici,
sindicatelor.
nainte de nceperea procesului de monitorizare se va organiza o sesiune de instruire a membrilor
CR privind activit!#ile ce vor fi derulate n acest proces.

Secretarul CR al regiunii pentru care se realizeaz! monitorizarea PRAI va transmite la secretarul
CR din care face parte echipa de monitorizare urm!toarele documente:
o PRAI actualizat
o Cele 11 anexe comune destinate monitoriz!rii PRAI completate "i actualizate
o Anexele adi#ionale utilizate pentru monitorizarea obiectivelor "i ac#iunilor specifice
din PRAI.
n acest scop, secretarul CR va colecta "i va centraliza datele de la jude#ele componente ale
regiunii.
Anexele adi#ionale utilizate pentru monitorizare n func#ie de specificul fiec!rui PRAI vor fi
elaborate de c!tre echipa de actualizare a PRAI, sub coordonarea pre"edin#iei "i secretariatului CR.
Secreatrul CR care realizeaz! monitorizarea va transmite la rndul lui aceste documente la echipa
de monitorizare.

Monitorizarea PLAI
Fiecare Consor#iu regional va stabili echipele de monitorizare pentru PLAI al fiec!rui jude# din
componen#a regiunii. Membrii echipei de monitorizare a unui PLAI vor fi reprezentan#i ai
institu#iilor din alt jude# dect cel pentru care realizeaz! monitorizarea. Se recomand! ca din fiecare10
echip! de monitorizare s! fac! parte reprezentan#i ai asocia#ilor patronale, agen#ilor economici,
sindicatelor.
Secretarul CR va transmite echipelor de monitorizare urm!toarele documente:
o PLAI actualizat
o Cele 11 anexe comune destinate monitoriz!rii PLAI completate "i actualizate
o Anexele adi#ionale utilizate pentru monitorizarea obiectivelor "i ac#iunilor specifice
din PRAI
n acest scop, secretarul CR va colecta datele de la jude#ele componente ale regiunii.
Anexele adi#ionale utilizate pentru monitorizare n func#ie de specificul fiec!rui PLAI vor fi
elaborate de c!tre echipa de actualizare a PLAI, sub coordonarea pre"edin#iei "i secretariatului CR.

Monitorizarea PAS
Fiecare CLDPS va stabili echipele de monitorizare pentru PAS. Se recomand! ca din fiecare echip!
de monitorizare s! fac! parte reprezentan#i ai asocia#ilor patronale, agen#ilor economici,
sindicatelor.
Anexele cu date relevante necesare monitoriz!rii obiectivelor "i ac#iunilor cuprinse n PAS vor fi
elaborate de c!tre echipele de monitorizare sub coordonarea pre"edin#ei "i secretariatului CLDPS.
Colectarea datelor (anexelor) de la unit!#ile "colare se va realiza de c!tre secretariatul CLDPS care
va transmite aceste date echipelor de monitorizare.

Etapa 2 - Realizarea primei variante a raportului de monitorizare

Principalul scop al raportului de monitorizare este de a eviden#ia stadiul privind implementarea
planului "i de a propune recomand!ri "i ac#iuni urm!rind atingerea obiectivelor finale ale planului
de ac#iune. Important este ca Raportul de monitorizare s! fie realizat ct mai simplu "i ct mai u"or
de citit.
Raportul de monitorizare va avea o sec#iune introductiv! n care se vor men#iona informa#ii cu
privire la perioada acoperita de raportul de monitorizare, sursele datelor utilizate pentru aprecierea
progresului n implementarea PRAI,PLAI, PAS, dificult!#i ntmpinate.

n continuare, raportul de monitorizare va avea o sec#iune n care sunt descrise activiti!#ile
desf!"urate n procesul de monitorizare cum ar fi strngerea de informa#ii, ntlnirile cu factori
interesa#i/implica#i n implementare PRAI, PLAI, PAS, dac! s-au utilizat anumite metode de
cercetare pentru culegerea de informa#ii, dac! anumite aspecte au avut o aten#ie suplimentar! "i care
au fost cauzele care au generat o astfel de abordare, etc. ntr-un cuvnt metoda prin care s-a realizat
monitorizarea, metodele folosite pentru strngerea informa#iilor prezentate prin raport.

Sec#iunea trei privind Rezumatul va trebui s! fac! o prezentare a aspectelor avute n vedere n
procesul de monitorizare cum ar fi obiectivele, m!surile/ ac#iunile care au facut obiectul procesului
de monitorizare "i cele care nu au fost avute n vedere de acest proces, specificnd pentru acestea
din urm! "i cauzele care au stat la baza unei astfel de abord!ri. Vor fi apoi men#ionate concluzii
care sunt considerate relevante pentru fiecare obiectiv, m!sur!/ac#iune realiznd astfel un rezumat
al concluziilor formulate n fi"a de monitorizare.
Va fi apoi alc!tuit un rezumat al recomand!rilor formulate n fi"a de monitorizare. Pe baza
machetelor ata"ate raportului n aceasta parte descriptiv! a rezumatului se extrag informa#iile
relevante "i se realizeaz! o apreciere general! privind progresul nregistrat n implementarea PRAI,
PLAI, PAS.
Un aspect extrem de important pentru scopul raportului de monitorizare este nregistrarea "i
men#ionarea deficien#elor constatate n leg!tur! cu procesul ini#ial de proiectare a obiectivelor,
m!surilor, ac#iunilor, #intelor, indicatorilor "i acolo unde se impune vor trebui men#ionate
recomand!rile pentru diminuarea sau eliminarea acestor deficien#e. n acest scop se utilizeaz! de11
c!tre echipa de monitorizare Lista de verificare pentru furnizarea de feedback privind
PRAI/PLAI/PAS.
Raportul trebuie s! fac! recomand!ri n lumina imaginii de ansamblu ce rezulta din procesul de
monitorizare, fiind subliniate principalele lec#ii inv!#ate pentru a orienta deciziile "i politicile
activit!#ilor viitoare.

Etapa 3 - Vizite de monitorizare

Vizitele de monitorizare realizate de c!tre echipele de monitorizare vor fi efectuate la fiecare CR/
CLDPS/Unitate "colar!.
Scopul acestor de vizite de monitorizare,este de a colecta o serie de informa#ii de la
CR/CLDPS/Consiliul de administra#ie al "colii/Consiliul profesoral/partenerii sociali, etc., n scopul
complet!rii informa#iilor furnizate de datele administrative colectate n etapa 1 "i finalizarea
raportului de monitorizare prin includerea acestor informa#ii n raportul final.
n aceast! etap! echipele de monitorizare vor realiza n primul rnd prezentarea raportului
intermediar de monitorizare realizat pe baza datelor colectate din surse administrative.
Echipele de monitorizare se vor informa pe parcursul vizitei cu privire la dificult!#ile ntmpinate n
implementarea PRAI/PLAI/PAS, cauzele eventualelor ntrzieri/nerealiz!ri n implementarea unor
obiective "i activit!#i, limitele raportului intermediar de monitorizare a"a cum sunt ele percepute de
c!tre beneficiari, ac#iunile/m!surile planificate pentru recuperarea ntrzierilor/nerealiz!rilor.
Modalit!#ile de colectare a acestor informa#ii sunt multiple "i ele pot fi alese de c!tre echipele de
monitorizare func#ie de grupul #int!, resursele disponibile, informa#iile suplimentare care se doresc
a fi ob#inute.
Se recomand! utilizarea a cel pu#in dou! modalit!#i de colectare a acestor informa#ii: prin dezbateri
"i prin aplicarea de chestionare.
n urma dezbaterilor, echipa de monitorizare va realiza un rezumat al acestora care va fi ata"at ca
anex! la raportul de monitorizare. Un model de rezumat este prezentat n anex!.
Un model de chestionar este prezentat n anex!. Chestionarele vor fi ata"ate raportului final.
Pe de alt! parte, vizitele de monitorizare dau posibilitatea echipelor de monitorizare de a lua
cuno"tin#! cu bunele practici "i cu dificult!#ile din alt! regiune/jude#/unitate "colar! .
Un alt scop al acestor vizite este de a realiza un schimb de experien#! cu alte regiuni/jude#e/unit!#i
"colare. n acest sens vizitele de monitorizare au un plus de valoare oferind posibilitatea de evaluare
comparativ! a planurilor de ac#iune "i a implement!rii acestora.

Etapa 4 - Realizarea raportului de monitorizare final pe baza datelor suplimentare colectate
in vizita de monitorizare

n aceast! etap! echipele de monitorizare realizeaz! completarea raportului intermediar de
monitorizare cu informa#iile ob#inute n cadrul vizitei de monitorizare.
Raportul final va fi transmis Consor#iului regional/CLDPS/Unit!#ii "colare.
Structura raportului final este cea prezentat! la etapa 2. Raportul final va fi nso#it de toate anexele
utilizate pentru elaborare.

12


Anexa 1

Raport de monitorizare a implement$rii
Planului Regional de Ac!iune pentru nv$!$mnt al Regiunii......../
Planului Local de ac!iune pentru nv$!$mnt al jude!ului...................../
Planului de Ac!iune al %colii.............................


Raportul privind progresul nregistrat n perioada

Realizat de :


Numele "i prenumele Institu#ia reprezentat! n
CR/CLDPS
Semnatura


13
Lista abrevierilor

PRAI Planul Regional de Actiune Invatamant

CR Consor#iul regional
Etc.


14
INTRODUCERE
[ Comentarii privind procesul de monitorizare, frecventa culgerii de date, perioada acoperita de
prezentul raport de monitorizare, dificult!#i ntmpinate, etc)

Ex.
Prezentul raport de monitorizare este realizat pentru PRAI 2008-2013
Conform procedurii, raportul are frecven#! anual! "i se bazeaz! pe date "i informa#ii culese cu
aceia"i periodicitate : anual!
Datele cuprinse n raport acoper! perioada de impelmentare : (e.g. anul "colar 2007-2008) iar datele
analizate sunt cele furnizate n perioada.
Datele colectate "i analizate sunt :
date AMIGO (e.g.31.12.2007)
date administrative furnizate de AJOFM-uri, ISJ-uri ....
"i urmatoarele informatii par#iale:
- informa#ii furnizate de membrii Consor#iului regional/CLDPS n cursul vizitei de monitorizare
- informa#ii furnizate de .

In procesul de colectare a datelor s-au ntmpinat dificult!#i cu......
Ex. Lipsa informa#iilor privind num!rul absolven#ilor de an terminal care au beneficiat de servicii
specializate de orientare "colar! "i profesional!
Lipsa informa#iei structurate pe tipuri investi#ii n infrastructura "colar!..
Reticen#a institu#iei X n a furniza datele solicitate, etc.
2. ACTIVITIATI DESF&%URATE N PROCESUL DE MONITORIZARE
[activitati desfasurate pentru pregatirea raportului., intlaniri cu factori interesati/implicati in
implementare PRAI/PLAI/PAS, etc.]


Ex.
Prezentul raport de monitorizare s-a realizat de echipa format! din X persoane noninalizate de CR/
CLDPS .
Metodologic pentru etapa de colectare date echipa a alc!tuit o scrisoare semnat! de pre"edintele
CR/ CLDPS pe care a transmis-o n aten#ia organiza#iilor implicate n implementarea planurilor cu
solicitarea de furnizare a informa#iilor n conformitate cu un format prestabilit - machet!.
n perioada echipa de monitorizare s-a deplasat la .unde a realizat vizita de
monitorizare n cursul c!reia a realizat: interviuri cu , chestionare adresate .., focus
grupuri cu.
In procesul de monitorizare au fost implicate institu#iile .care au furnizat informa#ii
importante n leg!tur! cu
Pentru fiecare obiectiv din PRAI/PLAI au fost identifica#i indicatorii relevan#i care s! informeze n
leg!tur! cu progresul nregistrat conform planului de ac#iune. A fost alc!tuit un set de machetele
care a fost transmis institu#iilor care prelucreaz! date de tipul celor identificate n listele cu
indicatori, respectiv............
3. REZUMAT - obiectivele, m!surile/ac#iunile monitorizate "i cele nemonitorizate (cauze),
concluziile relevante pentru fiecare obiectiv, m!sur!/ac#iune (rezumatul al concluziilor formulate in

15
fisa de monitorizare) , recomand!ri (rezumatul recomand!rilor formulate in fisa de monitorizare),
aprecierea general! privind progresul nregistrat n implementarea PRAI/PLAI/PAS , deficien#e
constatate privind proiectarea obiectivelor, m!surilor, ac#iunilor, #intelor, indicatorilor "i
recomand!ri pentru eliminarea deficien#elor.

Ex.
Raportul furnizeaz! informa#ii n legatur! cu toate ( 80%..... dintre) priorit!#ile /obiectivele cuprinse
n PRAI/PLAI 2007 care au f!cut parte din prezentul proces de monitorizate.
Aprecierea general! asupra progresului nregistrat n implementarea este ......... (a se vedea fi"a de
monitorizare).
Dintre ac#iunile care necesit! o aten#ie deosebit! n procesul de actualizare "i revizuire a
PRAI/PLAI men#ion!m:..........
Credem c! este necesar! o intensificare a eforturilor depuse de ........... pentru ndeplinirea n
perioada imediat urm!toare.....a obiectivelor "i atingerea #intelor cu privire la ............
Se propun actiuni corective n urm!toarele cazuri: ........
18
FISA DE MONITORIZARE A PRAI/PLAI/PAS

Data: ................................ Regiunea/Jude!ul/Unitatea "colar$........................................

1.Prezenta#i un rezumat al activit!#ilor desf!"urate de Consor#iu Regional /CLDPS de la
ultima actualizare a PRAI/PLAI/PAS n anul.(sau de la data ultimului raport) pn! n
prezent:

Ex.
- ntlnirea membrilor CR/CLDPS cu ........ pentru .............................;
- Transmiterea machetelor privind.........c!tre...........
- Vizit! a......... "i ntalnirea........ pentru discu#ii privind ............ ;
- Intlnirea grupului de monitorizare pentru................ ;
- Dezbaterea pe subiectul ................organizat! .......................cu participarea .... ;
- Participarea unui membru desemnat din partea ...... la Consiliul Consultativ al
......... ;
- Participarea unui membru desemnat din partea ...........la Consiliul de
Administra#ie al .............;Obiective, m$suri monitorizate:
Obiectivul:.................
M$surile:....................
Obiectivul:.................
M$surile:....................
Obiective, m$suri nemonitorizate:
Obiectivul:.................
M$surile:....................
Obiectivul:.................
M$surile:....................
Cauzele nerealiz$rii monitoriz$rii:
Ex.
Prioritatea/obiectivul ...... nu a facut obiectul prezentului proces de monitorizare
deoarece: nu a avut scaden#e n perioada analizat!, a fost realizat conform raportului de
monitorizare anterior, am avut dificultati cu .....................etc

19
2 Preciza!i sub form$ de rezumat principalele constat!ri pe care le-a#i f!cut n urma
activit!#ilor de monitorizare "i evaluare desf!"urate pn! la aceast! dat!. Utiliza#i
constat!rile nregistrate n Fi"a de monitorizare la nivel de m$sur$, dar nu include#i
toate detaliile. Asigura#i-v! c! nu a#i omis s! preciza#i progresul realizat pentru fiecare
ac#iune "i #inta corespunz!toare
2.1 V$ rug$m s$ prezenta!i pe scurt acele aspecte care nregistreaz$ un progres bun
n mod special. Scrie!i concluziile dumneavoastr$ pentru fiecare m$sur$ "i !int$
vizat$.
Obiectivul:........
M!sura:.............
Indicatori, rezultate m!surabile (a"a cum sunt in PRAI/PLAI/PAS):
Indicatori, rezultate m!surabile (la data monitoriz!rii):..
Concluzii:..............
2.2 V$ rug$m s$ enumera!i acele aspecte al c$ror progres este ntrziat "i care
necesit$ interven!ii ameliorative:
Obiectivul:........
M!sura:.............
Indicatori, rezultate m!surabile (a"a cum sunt in PRAI/PLAI/PAS):
Indicatori, rezultate m!surabile (la data monitoriz!rii):..
Cauze identificate:..............
Concluzii:.......................

3 Aprecierea dumneavoastr$ general$ privind progresul n ndeplinirea ac!iunilor:

0 = nici un progres 1= progres ntrziat 2 = progres satisf!c!tor 3 = progres bun
V! rug!m s! furniza#i dovezi /justific!ri n sprijinul aprecierii dumneavoastr!
Aprecierea general$:Justificare:


4. Recomand!ri
Obiectivul:........
M!sura:.............
Recomand$ri:.....................