Sunteți pe pagina 1din 155

CSTORIA PERFECT

Samael Aun Weor


BUDDHA MAITREYA
KALKI
AVATAR AL NOII ERE A VRSTORULUI
Iubirea ncepe cu o strlucire
de simpatie, se substanializeaz cu
fora iubirii i
se sintetizeaz n adoraie...
O cstorie perfect
este unirea a dou fiine,
una care iubete mai mult i una care iubete mai bine;
iubirea este cea mai bun religie accesibil.
Samael Aun Weor
Ii dau iubirea care conine
tot Sumumul nelepciunii.
Hermes Trismegisul!
INTRODU"ERE
Am s#ris a#eas$ #are %enru un mi# num$r &e #iiori' s%un %enru un mi#
num$r #$#i mul(i nu o a##e%$) nu o *n(eleg +i nu o ,or!
"-n& a a%$ru %rima e&i(ie a #$r(ii "STORIA .ER/E"T) a#easa a %ro&us
un mare enu0iasm %rinre su&en(ii uuror 1#olilor) Lo2elor) Religiilor) Or&inelor)
Se#elor +i So#ie$(ilor E0oeri#e! Re0ulaul a#esui enu0iasm a 3os 3ormarea
Mi+#$rii 4nosi#e! A#eas$ mi+#are a *n#e%u #u #-(i,a in&i,i0i mai *n(eleg$ori +i a
&e,eni re%e&e INTERNA5IONAL!
Mul(i &inre #ei #e su&ia0$ O#ulismul au su&ia a#eas$ #are) &ar %u(ini au
*n(eles6o! Mul(i) enu0iasma(i &e ema *n#-n$oare a "STORIEI .ER/E"TE) au
inra *n r-n&urile Mi+#$rii 4nosi#e! Se %o num$ra %e &egeele unei m-ini #ei #are
nu au ie+i &in Mi+#area 4nosi#$! Mul(i au 2ura loialiae %e Alarul 4no0ei) &ar
a&e,$rul ese #$ a%roa%e o(i +i6au *n#$l#a 2ur$m-nul! Unii %$reau a&e,$ra(i
A%osoli) ne6ar 3i %$ru un sa#rilegiu s$ ne *n&oim &e ei) &ar #u im%ul a re7ui s$ ne
#on,ingem) #u in3ini$ &urere) #$ +i ei) la r-n&ul lor) erau r$&$ori! A&esea) a#esor
3al+i %rieeni) le6a 3os &e a2uns s$ #ieas#$ o #are sau s$ as#ule un nou
#on3eren(iar #are o#mai sosise *n ora+) %enru a se rerage &in Mi+#area 4nosi#$!
In a#eas$ 7$$lie %enru Noua Er$ a V$rs$orului #are a *n#e%u la 8 /e7ruarie
9:;<) *nre orele &ou$ +i rei ale &u%$6amie0ei) a re7ui s$ a3l$m #$ a7isul ese %lin
&e r$$#i(i sin#eri +i &e oameni #u inen(ii 3oare 7une!
"STORIA .ER/E"T +i "RISTOSUL "OSMI" #onsiuie Sine0a uuror
Religiilor) 1#olilor) Se#elor) Lo2elor) ramurilor Yoga e#! e#! e#! Ese #u a&e,$ra
%$#a #$ a-(ia oameni #are au g$si Sine0a .ra#i#$ s6au *n&e%$ra &e ea %enru a
#$&ea *n la7irinul *noro#=ea al eoriilor!
Tra&i(ia %o,ese+e #$ *n #enrul La7irinului se a3l$ Sine0a) a&i#$ La7arum6ul
Tem%lului! "u,-nul la7irin %ro,ine eimologi# &in #u,-nul La7arum' a#es #u,-n
&esemna un o%or #u &ou$ $i+uri) sim7ol al 3or(ei Se>uale) Mas#ulin6/eminin! "el
#are *n-lne+e Sine0a #omie *nr6a&e,$r #ea mai mare %rosie #-n& iese &in
"enru +i se re*noar#e la *n#-l#eala #om%le>$ a #ori&oarelor uuror eoriilor #are
3ormea0$ la7irinul min(ii! "risosul +i Magia Se>ual$ re%re0in$ Sine0a Religioas$!
Da#$ 3a#em un su&iu #om%arai, al Religiilor) ,om &es#o%eri #$ la 7a0a uuror
1#olilor) Religiilor +i Se#elor E0oeri#e e>is$ /alismul! S$ ne aminim &e .erisena)
Nim3$ &in "oregiul lui Venus rans3orma$ *n %orum7el &aori$ &ragosei! S$ ne
aminim &e Viruoasa Venus) &e %ro#esiunile ?eului .ria% &in ,e#=ea +i Augusa
Rom$ a "e0arilor) #-n& .reoesele em%lelor) oae *n e>a0) %urau maiesuos un
enorm /alus &in lemn s3-n! .e 7un$ &re%ae /reu&) /on&aorul .si=anali0ei)
s%une #$ Religiile au o origine Se>ual$!
In "$s$oria .er3e#$ sun *n#=ise Miserele /o#ului! Toae #ulele 3o#ului sun
a7solu Se>uale! Vesalele au 3os ,eria7ile .reoese ale iu7irii' %rin ele) .reo(ii
"eli7aari ainser$ A&e%aul! Ese %$#a #$ Vesalele mo&erne @"LU4RI5ELEA
nu #unos# #=eia Magiei Se>uale! Ese regrea7il #$ .reo(ii mo&erni au uia #=eia
se#re$ a se>ului! Resim(im o &urere %ro3un&$ ,$0-n& a-(ia Yog=ini #are ignor$
#=eia su%rem$ a YO4I) Magia Se>ual$) Sine0a su%rem$ a *nregului sisem Yoga!
Oamenii se um%lu &e oroare #-n& iau #uno+in($ &e Magia Se>ual$ &ar nu sun
*ngro0i(i #-n& se &e&au la oae ra3inamenele se>uale +i la oae %asiunile #arnale!
A,e(i ai#i) &ragi #iiori) Sine0a uuror Religiilor) 1#olilor +i Se#elor! Do#rina
noasr$ ese Do#rina Sine0$!
In noa%ea a&-n#$ a se#olelor au e>isa %uerni#e #i,ili0a(ii +i gran&ioase
Misere! .reoesele Iu7irii n6au li%si ni#io&a$ &in em%le! "u ele au %ra#i#a Magia
Se>ual$ #ei #are au &e,eni MAE1TRII Lo2ei Al7e! MAESTRUL re7uie S SE
NAS" *n ineriorul nosru #u a2uorul MA4IEI SEBUALE!
In (inuul *nsori numi Kem) a#olo) *n ,e#=iul Egi% al /araonilor) #el #are &i,ulga
Marele Ar#an @MA4IA SEBUALA) era #on&amna la %e&ea%sa #u moarea) i se $ia
#a%ul) i se smulgea inima) iar #enu+a sa era arun#a$ *n #ele %aru ,-nuri!
In (ara A0e#ilor) 7$r7a(ii +i 3emeile #are as%irau la A&e%a s$eau 0ile *nregi
m-ng-in&u6se) iu7in&u6se) %ra#i#-n& Magia Se>ual$ *n #urea em%lelor! "el #are
r$surna ,asul lui Hermes) *n im%ul a#esor %ra#i#i &in em%lu) era &e#a%ia %enru
,ina &e a 3i %ro3ana em%lul!
Toae sisemele &e Auo6E&u#are Inim$ au) #a ulim$ Sine0$ %ra#i#$) MA4IA
SEBUAL! Ori#e Religie) ori#e #ul e0oeri#) are #a Sine0$ Magia Se>ual$
@AR"ANUL A!?!/!A!
In Miserele &in Eleusis) 7$r7a(i +i 3emei) &e07r$#a(i) %ari#i%au la &ansuri sa#re
+i la riuri ine3a7ile! Magia Se>ual$ era 7a0a 3un&amenal$ a a#esor Misere! .e
aun#i nimeni nu se g-n&ea la mur&$rii) &eoare#e Se>ul era ,enera %ro3un&! Ini(ia(ii
+iu #$ *n se> lu#rea0$ al Treilea Logos!
Noi am s#ris a#eas$ #are #u oa$ #lariaea ne#esar$' am &e0,$lui #eea #e
era as#uns! "el #are ,rea s$ se reali0e0e %e &e%lin ,a %uea s6o 3a#$ a#um) #$#i ,a
g$si *n a#ese %agini 4=i&ul) *n,$($ura in&is%ensa7il$ +i #om%le$ &e #are are
ne,oie! Am 3os 2igni) umili) #alomnia) %erse#ua %enru #$ am %re&a "alea
"$s$oriei .er3e#e) &ar nu6mi %as$' la *n#e%u) su3eream mul &in #au0a r$&$orilor
+i a #alomniilor) a#um am $ria o(elului) r$&$rile +i #alomniile nu m$ mai 3a# s$
su3$r! 1iu 3oare 7ine #$ omenirea &ees$ a&e,$rul +i *i ur$+e &e moare %e %ro3e(i'
as3el) ese a7solu normal s$ 3iu ur- %enru #$ am s#ris a#eas$ #are!
Noi nu urm$rim &e#- un singur lu#ru) un singur s#o%) un uni# o7ie#i,C
"RISTI/I"AREA!
Tre7uie #a 3ie#are om s$ se "risi3i#e! Tre7uie S IN"ARNM "RISTOSUL!
In a#eas$ #are am ri&i#a ,$lul a3la &easu%ra Miserelor "risi#e! Am e>%li#a
#e ese .rini#%iul "risi#! Am in,ia oae 3iin(ele umane s$ urme0e "alea "$s$oriei
.er3e#e %enru aingerea "risi3i#$rii! Am e>%li#a #$) *n realiae) "risosul nu ese
o %ersoan$ #i un .rin#i%iu Uni,ersal #osmi# im%ersonal #are re7uie s$ 3ie asimila
&e 3ie#are om %rin inerme&iul Magiei Se>uale! Desigur) oae a#esea *i
s#an&ali0ea0$ %e 3anai#i) *ns$) A&e,$rul r$m-ne A&e,$r +i noi re7uie s$6l s%unem
#=iar &a#$ ne6ar #osa ,ia(a!
In,$($urile lui ?en& A,esa) #a +i %rin#i%iile Do#rinare #u%rinse *n "area
Egi%ean$ a Mor(ilor) #on(in %rin#i%iul "risi#! Ilia&a lui Homer +i Bi7lia E7rai#$)
%re#um +i E&&a 4ermani#$ +i "$r(ile Si7iline ale Romanilor) *n#=i& *n ele a#ela+i
%rin#i%iu "risi#! A#es lu#ru a2unge %enru a &emonsra #$) &e 3a%) "RISTOSUL
ese anerior lui Isus &in Na0are=! "RISTOSUL nu ese o %ersoan$ anume!
"RISTOSUL ese un .rin#i%iu "osmi# %e #are re7uie s$6l asimil$m *n ineriorul
%ro%riei noasre nauri /i0i#o6.si=ologi#o6Somai#e +i S%iriuale #u a2uorul Magiei
Se>uale!
La .er+i) "risosul ese Ormu0) A=ura6Ma0&a) eri7ilul &u+man al lui A=riman
@SaanA %e #are6l %ur$m *n ineriorul nosru! La Hin&u+i) "risosul ese Kris=na) +i
E,ang=elia lui Kris=na ese 3oare asem$n$oare E,ang=eliei lui Isus &in Na0are=!
La Egi%eni) "risosul ese Osiris +i ori#ine *l *n#arna era &e 3a% un Osiri3i#a! La
"=ine0i) "risosul "osmi# ese re%re0ena &e /u6Hi) #are a #om%us Yi6King) o #are
&e legi +i a numi mini+ri Dragoni! La 4re#i) "risosul ese numi ?eus) Du%ier Ta$l
?eilor! La A0e#i) *n Me>i#) "risos %oar$ numele &e Eue0al#oal! In E&&a
4ermani#$) a#es "risos ese Bal&er) #are a 3os u#is &e Ho&er) ?eul R$07oiului) #u
o s$gea$ &in lemn &e V-s# e#! .uem reg$si as3el "risosul "osmi# *nr6o
muliu&ine &e #$r(i sr$,e#=i +i ra&i(ii ani#e #are &aea0$ #u milioane &e ani
*nainea lui Isus! Toae a#esea ne in,i$ s$ a##e%$m "risosul #a %e un .rini#i%iu
"osmi# #u%rins *n %rin#i%iile esen(iale ale uuror Religiilor!
De 3a%) *n realiae nu e>is$ &e#- O singur$ Religie) Uni#$ +i "osmi#$!
A#eas$ Religie *m7ra#$ &i3erie 3orme religioase &e e>%rimare *n 3un#(ie &e e%o#ile
+i ne,oile umani$(ii! As3el) re0ul$ a7sur&e lu%ele Religioase %enru #$) *n 3on&)
oae sun numai mo&i3i#$ri ale Religiei "osmi#e Uni,ersale! .le#-n& &e la a#es
%un# &e ,e&ere) a3irm$m #$ a#eas$ #are nu ese *m%ori,a ni#i unei Religii) 1#oli
sau Sisem &e g-n&ire! Singurul lu#ru %e #are6l 3a#em *n a#eas$ #are ese s$
a&u#em omenirii o "=eie) se#reul se>ual) o #=eie &aori$ #$reia ori#e 3iin($ ,ie s$
%oa$ asimila .rin#i%iul "risi# #are s$ la 7a0a uuror Marilor Religii ale Lumii!
Noi *l #unoa+em %e Isus6Iesus6?eus6Du%ier #a %e noul Su%raom #are a asimila
*n oaliae .rin#i%iul "risi# +i s6a #on,eri *nr6un Dumne0eu6Om %rin *nsu+i a#es
3a%! "onsi&er$m #$ re7uie s$6l imi$m %e &e%lin! El a 3os un om #om%le) un om
a&e,$ra *n *nregul sens al #u,-nului) *ns$ numai gra(ie Magiei Se>uale a a2uns s$
se uneasa#$ *nr6un mo& a7solu #u .rin#i%iul "risi# Uni,ersal +i "osmi#! "ei 3oare
rari) #are au s%iriul mai *n(eleg$or) ,or re7ui s$ su&ie0e E,ang=elia lui Ioan)
#a%iolul rei) ,erseele 96<9 #eea #e &e,oul ,a g$si ai#i ese "$s$oria .er3e#$)
ese %ura +i legiima Magie Se>ual$) a+a #um a %re&a6o Isus! Ese #lar #$
*n,$($ura ese #o&i3i#a$) &ar #el #e %oae *n(elege) ,a *n(elege inuii,!
Umaniaea mo&ern$ a #omis gre+eala &e a6l se%ara %e Marele Maesru Isus &e
o(i %re&e#esorii s$i #are s6au "risi3i#a *no#mai #a +i el' a#es 3a% a 3$#u mul r$u
omenirii a#uale! Tre7uie s$ *n(elegem 7ine #$ oae Religiile nu sun) *n realiae)
&e#- o singur$ +i uni#$ Religie!
Maria) Mama lui Isus) o re%re0in$ +i %e Isis) Dunona) Demera) "eres) MaFa)
Tonan0in e#!) ea ese Mama "osmi#$ sau Kun&alini @/O"UL SEBUALA &in #are se
na+e *no&eauna "risosul "osmi#!
Maria Mag&alena o re%re0in$ %e Salam7o) Mara) Is=ar) Asarea) A3ro&ia +i
Venus) #u #are re7uie s$ %ra#i#$m Magia Se>ual$ %enru a a(-(a 3o#ul!
Maririi) S3in(ii) /e#ioarele) Ingerii +i Heru,imii) sun ?eii) Semi0eii) Tianii)
?ei(ele) Sil3i&ele) "i#lo%ii +i Mesagerii ?eilor &in Miologiile .$g-ne!
Toae .rin#i%iile Religioase ale "re+inismului sun .$g-ne) iar #-n& 3ormele
Religioase a#uale ,or &is%$rea) %rin#i%iile lor ,or 3i asimilae &e noile 3orme
religioase ale ,iiorului!
Ese ne#esar s$ *n(elegem #e sun #on#e%(iile ima#ulae) ese in&is%ensa7il s$
+im #$ numai %rin inerme&iul "$s$oriei .er3e#e se na+e "risosul *n inima
omului! Ese urgen s$ re0im 3o#ul Kun&alini) 3o#ul S%iriului S3-n) %enru a *n#arna
"risosul! "el #are o a(-($ %e Kun&alini se rans3orm$) #a +i 4anime&) *n Vulurul
S%iriului %enru a ur#a *n Olim% +i a ser,i #a %a=arni# ?eilor ine3a7ili!
Ese &e%lora7il 3a%ul #$ .reo(ii "aoli#i au &isrus a-ea &o#umene +i #omori
%re(ioase ale ani#=i$(ii! Din 3eri#ire) n6au %uu &isruge oul! In im%ul Rena+erii)
.reo(i #ura2o+i au &es#o%eri +i au 3$#u s$ #ir#ule unele #$r(i minunae! As3el au
reu+i Dane Alig=ieri) Bo##a#io) .erar#a) Erasmus +i al(ii s$ %oa$ ra&u#e) *n #iu&a
%erse#u(iilor #lerului) o%ere a- &e 3aimoase #a Ilia&a +i O&isea lui Homer) ,eria7ile
raae &e 1iin($ O#ul$ +i &e Magie Se>ual$! Ei au ra&us) &e asemenea) Enei&a lui
Virgilius) Teogonia) Mun#ile +i ?ilele &e Hesio&) Meamor3o0ele lui O,i&iu +i ale
s#rieri #um ar 3i #ele ale lui Lu#re(ius) Hora(ius) Ti7ullus) Tius6Li,ius) Ta#ius)
A%uleius) "i#ero e#!
Toul ese 4nosi#ism %ur! Ese *nr6a&e,$r lamena7il s$ ,e&em anumi(i
ignoran(i a7an&on-n& 4no0a %enru a urma siseme +i meo&e *n #are Magia
Se>ual$ +i "$s$oria .er3e#$ sun ne#unos#ue!
In #eea #e ne %ri,e+e) am su&ia oae Marile #omori 4nosi#e) am #$ua *n
%ro3un0imile uuror Religiilor Ve#=i +i am *n-lni #=eia su%rem$ a Magiei Se>uale la
7a0a uuror #ulelor! O3erim a#um umani$(ii su3erin&e a#eas$ #omoar$) a#eas$
#=eie! Mul(i ,or #ii a#eas$ #are) &ar 3oare %u(ini o ,or *n(elege!
Inaine &e ori#e) a#eas$ #are se s%ri2in$ %e Magia Se>ual$! "ei #are au
o7i#eiul s$ #ieas#$ mii &e #$r(i &in %ur$ #urio0iae inele#ual$) ,or %ier&e &e 3a%
o#a0ia &e a su&ia emeini# a#eas$ o%er$! Nu a2unge s$ #iim a#eas$ #are #u
oa$ ,ie0a! "ei #are g-n&es# as3el se *n+al$! Ese ne#esar s6o su&iem *n
%ro3un0ime +i S O IN5ELE4EM %er3e#) nu &oar la ni,el inele#ual) #i &e
asemenea la oae ni,elele Min(ii! Inele#ul nu ese &e#- o 3oare mi#$ %are a
min(ii! Inele#ul nu ese oa$ minea' #el #are *n(elege a#eas$ #are numai #u
inele#ul) nu a *n(eles6o! Numai #u Me&ia(ia inern$ ese %osi7il s6o *n(elegem la
oae ni,elele min(ii!
De,ine urgen$ .ra#i#area Magiei Se>uale %enru a a2unge la "risi3i#are!
"iiorul ,a g$si *n a#eas$ #are #=eia su%rem$ a Auo6Reali0$rii Inime! Noi nu
sunem *m%ori,a ni#i unei Religii) 1#oli) Se#e sau Lo2i &eoare#e +im #$ oae
3ormele Religioase sun mani3es$ri ale Marii Religii "osmi#e Uni,ersale In3inie)
laen$ *n 3ie#are aom al "osmosului!
In #eea #e ne %ri,e+e) noi %re&$m Sine0a uuror Religiilor) 1#olilor) Or&inelor)
Lo2ilor +i "re&in(elor! Do#rina noasr$ ese Do#rina Sine0ei!
In "re+inismul E0oeri# se %ra#i#$ Magia Se>ual$! In Bu&ismul ?en) ese
%ra#i#a$ Magia Se>ual$! Yog=inii ini(ia(i %ra#i#$ Magia Se>ual$! Su3i+ii
Ma=ome&ani %ra#i#$ Magia Se>ual$! Magia Se>ual$ era %ra#i#a$ *n oae
"olegiile ini(iai#e &in Troia) Egi%) Roma) "aragina) Eleusis! Magia Se>ual$ era
%ra#i#a$ *n Miserele MaFa+e) A0e#e) In#a+e) Drui&e e#!
Sine0a uuror Religiilor) 1#olilor +i Se#elor ese Magia Se>ual$ +i "RISTOSUL
"OSMI"! Noi %re&$m DO"TRINA SINTE?EI! A#eas$ Do#rin$ nu %oae s$ se
*m%ori,eas#$ ni#i unei 3orme Religioase! In,$($urile noasre sun #u%rinse *n oae
Religiile) 1#olile +i "re&in(ele' &a#$ #iiorul 3a#e un su&iu serios al uuror Religiilor
lumii) ,a &es#o%eri #$ /alusul +i Uerul #onsiuie Sine0a uuror Miserelor! Nu se
#unoa+e ni#i m$#ar o singur$ Religie sau 1#oal$ a Miserelor *n #are s$ 3ie a7sen
"risosul "osmi# +i Miserele Se>ului!
Do#rina Sine0ei nu %oae 3a#e r$u nim$nui) &in momen #e ese Sine0a uuror
3ormelor religioase!
Gi in,i$m %e De,o(ii uuror "ulelor) ai uuror 1#olilor +i "re&in(elor s$ 3a#$ un
su&iu #om%arai, al Religiilor!
Gi in,i$m %e Su&en(ii uuror Sisemelor &e auo6e&u#a(ie inim$ s$ su&ie0e
E0oerismul Se>ual al uuror 1#olilor Se#ree ale Miserelor!
Gi in,i$m %e o(i Yog=inii s$ su&ie0e SEBO6YO4A +i Tanrismul Al7 al In&iei)
3$r$ &e #are ni#i un Yog=in nu %oae o7(ine Eli7erarea a7solu$!
Magia Se>ual$ +i "risosul sun Sine0a ori#$rui Su&iu E0oeri#) a ori#$rei 3orme
Religioase sau Sisem &e E&u#a(ie!
Do#rina Sine0ei nu %oae &$una nim$nui! Ori#e 3orm$ Religioas$) ori#e Sisem
E0oeri# nu %oae 3i &e#- *m7og$(i %rin Sine0$! Noi Iu7im oae 3ormele
Religioase' +im #$ sun Mani3esarea &e iu7ire a Marii Religii "osmi#e Uni,ersale!
Su%rema Sine0$ Religioas$ se a3l$ *n "$s$oria .er3e#$! Dumne0eu ese
Iu7ire +i In(ele%#iune! "risosul +i Se>ualiaea #onsiuie ulima Sine0$ a uuror
Lo2elor) 1#olilor) Se#elor) Or&inelor) Sisemelor +i Meo&elor &e Auo6Reali0are
Inim$) a- *n Orien #- +i *n O##i&en) a- *n Nor& #- +i *n Su&!
.a#e In,eren(ial$!
Samael Aun Weor!
"A.ITOLUL I
IUBIREA
Dumne0eu #a TAT ese IN5ELE."IUNE! Dumne0eu #a MAM ese IUBIRE!
DUMNE?EU #a TAT s$l$+luie+e *n o#=iul IN5ELE."IUNII! O#=iul
IN5ELE."IUNII se a3l$ siua *n s%a(iul &inre s%r-n#ene!
DUMNE?EU #a IUBIRE se a3l$ *n TEM.LUL6INIM!
IN5ELE."IUNEA +i IUBIREA sun #ei &oi s-l%i 3un&amenali ai MARII LODE
ALBE!
A IUBI) #e 3rumos ese A IUBI! Numai SU/LETELE MARI %o +i +iu S
IUBEAS"! Iu7irea ese an&re(e in3ini$!!! Iu7irea ese ,ia(a #are %al%i$ *n 3ie#are
ATOM a+a #um %al%i$ *n 3ie#are soare!
Iu7irea nu se %oae &e3ini #$#i ea ese MAMA DIVIN A LUMII' ese "EEA "E
NI SE INTAM.L #-n& SUNTEM GNTR6ADEVR GNDR4OSTI5I!
IUBIREA ese resim(i$ *n a&-n#ul inimii' ese o e>%erien($ ,ie +i minuna$' ese
un 3o# #are misuie) ese un ,in &i,in %enru #ei #are 7eau &in el! O sim%l$ 7ais$
%ar3uma$) o s#risoare) o 3loare) r$s#oles# *n a&-n#ul su3leului emo(ii su7lime)
e>a0uri insolie) ,olu%$(i ine3a7ile!
Nimeni n6a %uu &e3ini ,reo&a$ IUBIREA! Tre7uie s6o r$ie+i) re7uie s6o sim(i!
Numai marii *n&r$gosi(i 1TIU "U ADEVRAT "EEA "E ESTE IUBIREA!
"STORIA .ER/E"T ese unirea a &ou$ 3iin(e #are 1TIU *nr6a&e,$r S
IUBEAS"!
.enru #a s$ e>ise "U ADEVRAT IUBIRE) ese ne#esar #a 7$r7aul +i 3emeia
s$ se a&ore *n #ele +a%e MARI .LANURI "OSMI"E!
"a s$ e>ise IUBIRE) re7uie s$ e>ise o a&e,$ra$ #omuniune su3leeas#$ *n
#ele rei s3ere ale 4ANDIRII) ale SENTIMENTULUI +i ale VOIN5EI!
"-n& #ele &ou$ 3iin(e ,i7rea0$ armonios *n g-n&ire) *n senimene +i *n a#ele lor
&e ,oin($) aun#i "$s$oria .er3e#$ se reali0ea0$ *n #ele +a%e %lanuri ale
#on+iin(ei #osmi#e!
E>is$ %ersoane #are sun #$s$orie *n %lanurile 3i0i# +i eeri#) &ar nu sun *n
asral! Alele sun #$s$orie *n %lanurile 3i0i#) eeri# +i asral) &ar nu sun *n menal'
3ie#are g-n&e+e *n 3elul lui' 3emeia are o religie iar 7$r7aul ala' nu sun &e a#or&
*n #eea #e g-n&es# e#! e#! e#!
E>is$ #$s$orii armoni0ae *n %lanurile g-n&irii +i ale senimenului *ns$ a7solu
o%use *n lumea ,oin(ei! A#ese #$s$orii sun %line &e #io#niri' nu sun 3eri#ie!
"$s$oria .er3e#$ re7uie s$ se e3e#ue0e *n #ele +a%e %lanuri &e #on+iin($
#osmi#$! E>is$ #$s$orii #are nu a2ung ni#i m$#ar la %lanul asral) iar aun#i nu
e>is$ ni#i #ea mai mi#$ ara#(ie se>ual$' a#ese #$s$orii sun ,eria7ile e+e#uri!
"$s$oriile &e a#es i% se 7a0ea0$ e>#lusi, %e #onra#ul &e #$s$orie!
Unii oameni &u# o ,ia($ marimonial$ *n %lanul 3i0i# #u un so( &eermina) iar *n
%lan menal au o ,ia($ marimonial$ #u un so( &i3eri! Gn ,ia($ se *n-lne+e 3oare rar
o "$s$orie .er3e#$! .enru a e>isa iu7ire) re7uie s$ e>ise a3iniae &e g-n&uri)
&e senimene +i &e ,oin($!
A#olo un&e e>is$ #al#ul +i ineres) nu e>is$ iu7ire! Din %$#ae) *n ,ia(a
mo&ern$) *n lumea noasr$ &e #on 7an#ar) &e o#meli +i &e #eluloi&) iu7irea ese
#$l#a$ *n %i#ioare! Gn a#ele #$mine un&e nu e>is$ &e#- #onuri +i #al#ule) nu
e>is$ iu7ire! "-n& iu7irea iese &in inim$) re,ine #u greu! IUBIREA ESTE UN "O.IL
/OARTE SLBATI"!
"$s$oria #are se reali0ea0$ 3$r$ iu7ire) &oar %e 7a0$ &e inerese e#onomi#e
sau so#iale) ese #u a&e,$ra un %$#a *m%ori,a S.IRITULUI S/HNT! "$s$oriile
&e a#es 3el e+uea0$ ine,ia7il!
Gn&r$gosi(ii #on3un&$ a&eseori &orin(a #u iu7irea +i #eea #e ese +i mai r$u ese
3a%ul #$ se #$s$ores# #re0-n& #$ sun *n&r$gosi(i! O&a$ #onsuma a#ul se>ual)
o&a$ sais3$#u$ %asiunea #arnal$) a%are &e0ilu0ia) r$m-ne eri7ila REALITATE!
Gn&r$gosi(ii re7uie s$ se anali0e0e %e ei *nsi+i *naine &e a se #$s$ori %enru a
+i &a#$ sun #u a&e,$ra *n&r$gosi(i! .asiunea ese u+or #on3un&a$ #u iu7irea!
IUBIREA 1I DORIN5A SUNT ABSOLUT O.USE!
"el #are ese *nr6a&e,$r *n&r$gosi ese *n sare s$6+i &ea %-n$ +i ulima
%i#$ur$ &e s-nge %enru 3iin(a a&ora$!
E>aminea0$6e %e ine *nsu(i *naine &e a e #$s$ori! Te sim(i #a%a7il s$6(i &ai +i
ulima %i#$ur$ &e s-nge %enru 3iin(a a&ora$I Ai 3i #a%a7il s$6(i &ai ,ia(a %enru #a
3iin(a a&ora$ s$ r$ias#$I Re3le#(ionea0$ +i me&iea0$!
E>is$ oare o ,eria7il$ a3iniae &e g-n&iri) &e senimene +i &e ,oin(e #u 3iin(a
%e #are o a&oriI 4-n&e+e6e #$ &a#$ a#eas$ a3iniae #om%le$ nu e>is$) aun#i
#$s$oria a *n lo# &e rai) ,a 3i un a&e,$ra in3ern! Nu e l$sa &us &e &orin($!
TREBUIE S OMORI NU NUMAI DORIN5A DAR "HIAR 1I GNS1I UMBRA
ARBORELUI IS.ITITOR AL DORIN5EI!
Iu7irea *n#e%e %rinr6un 3ulger &e sim%aie &eli#ioas$) ea se su7san(iali0ea0$
&aori$ an&re(ii in3inie +i se sinei0ea0$ *n a&ora(ie su%rem$!
O "STORIE .ER/E"T ese unirea a &ou$ 3iin(e #are se a&or$ *n mo&
a7solu! Gn iu7ire) #al#ulele +i #onurile *n 7an#$ nu e>is$! Da#$ *n#e%i s$ 3a#i
%roie#e +i #al#ule) *nseamn$ #$ nu e+i *n&r$gosi! Re3le#(ionea0$ *naine &e a 3a#e
MARELE .AS! E+i #u a&e,$ra *n&r$gosiI /ii aen la ilu0ia &orin(ei! AMINTE1TE6
5I " /LA"RA DORIN5EI "ONSUM VIA5A 1I ATUN"I NU RMANE DE"GT
TERIBILA REALITATE A MOR5II!
"onem%l$ o#=ii 3iin(ei %e #are o a&ori) %ier&e6e *n 3eri#irea %u%ilelor sale) &ar
&a#$ ,rei s$ 3ii 3eri#i nu e l$sa #on&us &e &orin($!
Nu #on3un&a iu7irea #u %asiunea! Omule *n&r$gosi) ANALI?EA?6TE %ro3un&!
Ese in&is%ensa7il s$ +ii &a#$ 3emeiea %e #are o iu7e+i *(i a%ar(ine *n s%iri! Ese
ne#esar s$ +ii &a#$ e+i *n a3iniae a7solu$ #u ea *n #ele rei lumi ale g-n&ului)
senimenului +i ,oin(ei!
A&ulerul ese #ru&ul re0ula al li%sei &e iu7ire! /emeia #u a&e,$ra *n&r$gosi$
ar %re3era mai #ur-n& moarea &e#- a&ulerul! B$r7aul #are *n+eal$ nu ese
*n&r$gosi!
IUBIREA ESTE EBTREM DE DIVIN! .REA/ERI"ITA ?EI5 MAM A LUMII
ESTE "EEA "E NUMIM IUBIRE!
"u 3o#ul eri7il al IUBIRII) noi %uem s$ ne rans3orm$m *n ?EI %enru a
%$run&e) %lini &e maiesae) *n AM/ITEATRUL 1TIIN5EI "OSMI"E!
"A.ITOLUL II
/IUL OMULUI
JDUMNE?EU ESTE IUBIRE 1I IUBIREA SA "REA? 1I RE"REA? /R
GN"ETAREK!
"u,inele minunae ale iu7irii #on&u# la s$ruul ar0$or al a&ora(iei! A#ul se>ual
ese ADEVRATA "ONSUBSTAN5IALI?ARE a iu7irii *n 3ormi&a7ila REALITATE
.SIHO6/I?IOLO4I" a naurii noasre!
"-n& un 7$r7a +i o 3emeie se unes# se>ual) se #reea0$ #e,a! Gn a#ele momene
&e su%rem$ a&ora(ie EL +i EA SUNT "U ADEVRAT O SIN4UR /IIN5
ANDRO4IN) &oa$ #u %ueri %enru a #rea) #a +i ?EII!
ELOHIM SUNT MAS"UL 1I /EMEL! B$r7aul +i 3emeia uni(i se>ual *n im%ul
EBTA?ULUI su%rem al Iu7irii sun) "U ADEVRAT) un ELOHIM e>rem &e DIVIN!
Gn a#ese momene ale unirii se>uale ne g$sim) *nr6a&e,$r) *n
LABORATORIUM6ORATORIUM6UL S/INTEI AL"HIMII!
MARII "LARV?TORI %o ,e&ea *n a#el momen #u%lul se>ual *n,$lui &e
s%len&ori e>rem &e &i,ine! .$run&em aun#i *n SAN"TUM RE4NUM6UL GNALTEI
MA4II! "u a2uorul a#esor 3or(e uimior &e &i,ine) %uem &e0inegra Dia,olul %e
#are6l %ur$m *n ineriorul nosru rans3orm-n&u6ne *n MARI HIERO/AN5I!
.e m$sur$ #e a#ul se>ual se %relunge+e) %e m$sur$ #e #res# &eli#ioasele +i
a&ora7ilele m-ng-ieri ale e>a0ului) se resime o ,olu%ae s%iriual$ 3erme#$oare!
Sunem aun#i *n#$r#a(i #u ele#ri#iae +i magneism uni,ersal' eri7ile 3or(e #osmi#e
se a#umulea0$ *n %ro3un0imea Su3leului' "=aLrele #or%ului Asral s#-neia0$ +i
3or(ele miserioase ale MARII MAME "OSMI"E #ir#ul$ %rin oae #analele
organismului nosru!
S$ruul ar0$or) m-ng-ierile inime se rans3orm$ *n noe mira#uloase #are
r$sun$ emo(ionan *n aura uni,ersului!
Nu e>is$ #u,ine #are s$ e>%li#e a#ese momene &e 7u#urie su%rem$! 1ar%ele
&e 3o# se agi$) 3o#urile inimii %rin& ,ia($ +i ra0ele eri7ile ale TATLUI s#-neia0$
#u maiesae %e 3runea 3iin(elor unie se>ual!
Da#$ 7$r7aul +i 3emeia ar +i s$ se rerag$ *naine &e s%asm) &a#$ ar a,ea *n
a#ele momene &e 7u#urie &eli#ioas$ %uerea &e a &omina E4OUL ANIMAL) &a#$
s6ar rerage &in a# 3$r$ s$ risi%eas#$ s$m-n(a) ni#i *n uer +i ni#i *n a3ara lui) ar 3a#e
aun#i un a# &e Magie Se>ual$' ESTE "EEA "E SE NUME1TE) GN O"ULTISM)
AR"ANUL A!?!/!
"u AR"ANUL A!?!/! %uem re(ine oa$ a#eas$ minuna$ lumin$) o(i a#e+i
#uren(i #osmi#i) oae a#ese %ueri DIVINE! Aun#i se re0e+e KUNDALINI) 3o#ul
sa#ru al S%iriului S3-n &in noi) iar noi ne #on,erim *n ?EI EBTREM DE DIVINI!
Gns$) aun#i #-n& ne risi%im s$m-n(a) #uren(ii #osmi#i se o%es# *n energia
uni,ersal$ +i o lumin$ sang,inolen$) 3or(ele lu#i3eri#e) magneismul 3aal) %$run&e
*n su3leul #elor &ou$ 3iin(e! "u%i&on se *n&e%$rea0$ aun#i %l-ng*n& +i %or(ile
RAIULUI se *n#=i&' iu7irea se rans3orm$ *n &e0ilu0ie +i nu mai r$m-ne &e#- amara
&e#e%(ie +i neagra REALITATE a a#esei ,$i a %l-ngerii!
"-n& +im s$ ne reragem *nainea s%asmului) aun#i se re0e+e 1AR.ELE DE
/O" AL .UTERILOR MA4I"E!
Ka7ali+ii ne ,or7es# &es%re a noua s3er$! A noua s3er$ a Ka7alei ese Se>ul!
"o7or-rea *n a noua s3er$ a 3os) *n Miserele ani#e) *n#er#area Ma>im$ %enru
su%rema &emniae a HIERO/ANTULUI! ISUS) HERMES) BUDDHA) DANTE)
?OROASTRU e#!) o(i au re7ui s$ #o7oare *n a noua s3er$ %enru a lu#ra #u /o#ul
+i #u A%a) originea lumilor) a animalelor) a oamenilor +i a 0eilor! Ori#e INI5IERE
ALB aueni#$ +i legiim$ *n#e%e %rin a#easa!
/IUL OMULUI SE NA1TE GN A NOUA S/ER! /IUL OMULUI SE NA1TE DIN
/O" 1I A.!
"-n& AL"HIMISTUL +i6a #om%lea lu#rul *n Magiserium6ul /o#ului) %rime+e
INI5IEREA VENUST!
Nuna Su3leului #u Mielul ese S$r7$oarea #ea mai mare a Su3leului! A#es
Mare Senior &e Lumin$ inr$ *n Su3le' Mielul se umani0ea0$ iar Su3leul se
&i,ini0ea0$! Din a#eas$ uniune Di,in$ +i Uman$ %ro,ine #eea #e ADORABILUL a
numi) #u a-a &re%aeC J/IUL OMULUIK!
Trium3ul ma>im al Su%remei A&ora(ii ese na+erea /IULUI OMULUI *n Ieslea
Lumii!
B$r7aul +i 3emeia #are se iu7es# re#i%ro# sun) #u a&e,$ra) &ou$ =ar%e #u
armonii mira#uloase' E>a0ul lor 4lorios nu %oae 3i &e3ini) #$#i a6l &e3ini ar *nsemna
a6l &e3orma! IAT IUBIREA!
S$ruul ese #onsa#rarea %ro3un& misi#$ a &ou$ su3lee #are se a&or$) iar a#ul
se>ual ese #=eia %rin #are urmea0$ s$ ne #on,erim *n ?EI! EBIST ?EI 1I EBIST
DUMNE?EU! 1TI5I) VOI "ARE IUBI5I "U ADEVRAT) " DUMNE?EU ESTE
IUBIRE! A iu7i) #e 3rumos ese a iu7iM IUBIREA se =r$ne+e #u IUBIRE) numai
IUBIREA 3a#e %osi7ile NUN5ILE AL"HIMIEI!
ISUS "EL MULT IUBIT a %rimi INI5IEREA VENUST *n Ior&an! Gn momenul
7oe0ului) "RISTOS A INTRAT GN INTERIORUL ADORABILULUI ISUS .RIN
4LANDA .INEAL! "u,-nul s6a 3$#u #arne +i a lo#ui %rinre noi iar noi i6am ,$0u
gloria #a uni# 3iu al TATLUI %lin &e 4ra(ie +i &e A&e,$r!
"elui #are +ie) #u,-nul *i &$ %uere' nimeni nu l6a %ronun(a &e#- #el #are l6a
GN"ARNAT!
Gn A%o#ali%s$) S3-nul Re,ela(iei ni6l &es#rie %e /IUL OMULUI) .E /IUL
SRUTURILOR NOASTRE) GN URMTOARELE VERSETEC
JGn 0iua Domnului eram *n Du=ul! 1i am au0i *na%oia mea un glas %uerni#) #a
suneul unei r-m7i(e +i el @"u,-nulA 0i#eaC EU SUNT AL/A +i OME4A) #el &-n-i
+i #el &e %e urm$! "e ,e0i) s#rie *nr6o #are +i rimie6o #elor +a%e Biseri#i #are sun
*n AsiaC la E/ES @"enrul Magnei# al "o##isuluiA) la SMIRNA @"enrul Magnei# al
.rosaeiA) la .ER4AM @.le>ul Solar) siua *n regiunea om7ili#al$A) la TIATIRA
@"enrul Magnei# al InimiiA) la SARDES @"enrul Magnei# al Laringelui #reaorA) la
/ILADEL/IA @o#=iul *n(ele%#iunii) "enrul "lar,i0iunii) siua *nre #ele &ou$
s%r-n#eneA +i la LAODI"EA @"oroana S3in(ilor) "enrul Magnei# al 4lan&ei
.inealeA!
JM6AM GNTORS S VD 4LASUL "ARE GMI VORBEA! 1I "AND M6AM
GNTORS) AM V?UT 1A.TE S/E1NI"E DE AUR! 1I GN MIDLO"UL "ELOR 1A.TE
S/E1NI"E .E "INEVA) "ARE SEMNA "U /IUL OMULUI) GMBR"AT "U O
HAIN LUN4 .HN LA .I"IOAREK @Tuni#a &e in al7 a ori#$rui Maesru! Tuni#a
4lorieiA! "ele +a%e #an&ela7re %e #are le6a ,$0u S3-nul Re,ela(iei sun #ele +a%e
Biseri#i ale M$&u,ei S%in$rii!
J"A.UL 1I .RUL LUI ERAU ALBE "A LHNA ALB) "A ?.ADA) O"HII LUI
ERAU "A .ARA /O"ULUIK! @La 3el &e ima#ula$ +i &e %ur$A! 1I .I"IOARELE LUI
ERAU "A ARAMA A.RINS 1I ARS GNTR6UN "U.TOR' 1I 4LASUL LUI ERA "A
VUIETUL MARILOR A.EK @A%ele umane) s$m-n(aA!
JGN MHNA DREA.T 5INEA 1A.TE STELE @"ei +a%e *ngeri #are gu,ernea0$
#ele +a%e 7iseri#i ale m$&u,ei s%in$riiA! 1I DIN 4URA LUI IE1EA O SABIE
AS"U5IT) "U DOU TI1URI @"u,-nulA! IAR /A5A LUI ERA "A SOARELE
"HND STRLU"E1TE GN TOAT .UTEREA LUIK!
J"HND L6AM V?UT) AM "?UT LA .I"IOARELE LUI "A MORT! EL 1I6A .US
MHNA DREA.T .ESTE MINE 1I A ?ISC JNU TE TEME) EU SUNT "EL DINTHI 1I
"EL DE .E URM) "EL VIUK!
JAM /OST MORT 1I IAT " SUNT VIU GN VE"II VE"ILOR! EU 5IN "HEILE
MOR5II 1I ALE LO"UIN5EI MOR5ILOR!K
"-n& "RISTOSUL INTERN inr$ *n su3le) EL SE TRANS/ORM GN SU/LET 1I
SU/LETUL GN EL! EL SE UMANI?EA? 1I SU/LETUL SE DIVINI?EA?! Din a#es
amese# al#=imi# &i,in +i uman %ro,ine #eea #e A&ora7ilul nosru Sal,aor a numi
%e 7un$ &re%ae /IUL OMULUI!
AL"HIMI1TII s%un #$ re7uie s$ rans3orm$m LUNA *n SOARE! LUNA ESTE
SU/LETUL! SOARELE ESTE "RISTOSUL! Trans3ormarea LUNII *n SOARE nu
ese %osi7il$ &e#- %rin inerme&iul 3o#ului +i a#esa nu %oae 3i a%rins &e#- %rin
#omuniunea amoroas$ a "STORIEI .ER/E"TE!
O "STORIE .ER/E"T ESTE UNIREA A DOU /IIN5E) UNA "ARE
IUBE1TE MAI MULT 1I UNA "ARE IUBE1TE MAI BINE!
/IUL OMULUI SE NA1TE DIN A. 1I DIN /O"! A.A ESTE SMHN5A! /O"UL
ESTE S.IRITUL!
DUMNE?EU STRLU"E1TE DEASU.RA "U.LULUI .ER/E"T!
/IUL OMULUI are %uere asu%ra 3o#ului ar0$or) asu%ra aerului im%euos)
asu%ra ,alurilor 3urioase ale o#eanului +i asu%ra %$m-nului %ar3uma!
A"TUL SEBUAL ESTE TERIBIL' .E BUN DRE.TATE A.O"ALI.SA A/IRMC
J.E "EL "E VA BIRUI) GL VOI /A"E UN STHL. GN TEM.LUL DUMNE?EULUI
MEU 1I NU VA MAI IE1I A/AR DIN ELK!
"A.ITOLUL III
MAREA BTLIE
Gn Ieremia) #a%iolul <9) ,erseul N) #iimC JIa$ #$ ,$ %un *naine &ou$ &rumuriC
"ALEA VIE5II 1I "ALEA MOR5IIK! B$r7aul +i 3emeia %o 3olosi #ona#ul se>ual +i
&eli#iile iu7irii +i ale s$ruurilor %enru a se #on,eri *n ?EI SAU GN DEMONI!
E>is$ o mare 7$$lie) *n#e%-n& #u 0orii ,ie(ii) *nre %uerile luminii +i %uerile
ene7relor! RD"INA SE"RET A A"ESTEI BTLII ESTE GN SEB!
Ia$ iner%rearea #ore#$ a Miserelor Se>uali$(ii! MA4I"IENII ALBI NU61I
RISI.ES" NI"IODAT SMHN5A! MA4I"IENII NE4RI G1I RISI.ES"
GNTOTDEAUNA SMHN5A! MA4I"IENII ALBI /A" S UR"E 1AR.ELE DE /O"
AL .UTERILOR NOASTRE MA4I"E .RIN "ANALUL LOR MEDULAR' MA4II
NE4RI /A" "A N.HR"A LOR S "OBOARE .HN LA IN/ERNURILE
ATOMI"E ALE OMULUI!
?EII 1I DEMONII TRIES" GNTR6O LU.T ETERN! ?EII a%$r$ &o#rina
#asi$(ii' Demonii DETEST #asiaea! RD"INA "ON/LI"TULUI DINTRE ?EI
1I DEMONI ESTE GN SEB!
Marea 7$$lie are lo# *n lumina asral$! Lumina asral$ ese re#e%a#ulul)
re0er,orul uuror 3ormelor re#ue) %re0ene +i ,iioare ale MARII NATURI! Lumina
asral$ ese A?OTUL 1I MA4NE?IUL 7$r-nilor AL"HIMI1TI) DRA4ONUL 07ur$or
al MEDEII) INRI al "re+inilor) Taroul Boemienilor! Lumina Asral$ ese un 3o#
e>rem &e se>ual &es%rins &in nim7ul soarelui +i 3i>a *n %$m-n %rin 3or(a gra,ia(iei
+i a %resiunii amos3eri#e! Soarele arage +i res%inge *n a#ela+i im% a#eas$
3erme#$oare +i &eli#ioas$ lumin$! Lumina asral$ ese .-rg=ia lui ARHIMEDE!
B$r-nul *n(ele% s%uneaC JDA5I6MI UN .UN"T DE S.RIDIN 1I VOI RSTURNA
UNIVERSULK!
S$m-n(a ese asralul li#=i& al omului! S$m-n(a ese lumina asral$! S$m-n(a
ese #=eia uuror %uerilor +i #=eia uuror im%eriilor!
Lumina asral$ are &oi %oli) unul %o0ii,) #el$lal negai,! 1ar%ele #are ur#$ ese
%o0ii,! 1ar%ele #are #o7oar$ ese negai,! Aun#i #-n& ur#$ ese +ar%ele &e aram$
#are i6a ,in&e#a %e i0raeli(i *n &e+er! "-n& #o7oar$) ese +ar%ele is%iior al
EDENULUI!
"HND 1TIM S GMBR5I1M 1I S ADORM "U O IN/INIT TANDRE5E 1I
O SU.REM "ASTITATE) 1AR.ELE UR"! "HND NE BU"URM "U ARDOARE
DE DES/R-U 1I RSTURNM "U.A) 1AR.ELE SE RE.EDE) BEAT DE
NEBUNIE) .HN LA IN/ERNURILE ATOMI"E ALE OMULUI!
/iin(ele #are se a&or$ r$m-n *n regiunea luminii! Gn regiunea ene7relor r$ies#
Su3leele #are se *m7a$ &in #u%a &es3r-ului +i #are) o&a$ *m7$ae) r$soarn$
"u%a! A#ese su3lee se #onsum$ *n 3o#ul %ro%riului lor &es3r-u!
.$m-nul ese #on&us &e "RISTOS +i &e IAHVE) #are r$ies# *nr6o eern$
lu%$! "RISTOS ese #on&u#$orul ?EILOR! Ia=,e ese #on&u#$orul DEMONILOR!
IAHVE ese a#el Demon e>rem &e %er,ers #are l6a is%ii %e "risos %e mune +i
%enru a6l is%ii i6a s%usC JITABABOK Toae a#ese regae ale lumii #u gloria +i #u
7og$(iile lor (i le ,oi &a &a#$ *ngenun#=e0i *nainea mea +i m$ a&oriK! Aun#i "risos
i6a s%usC JGna%oi) SaanM Rerage6e) SaanM! "$#i ese s#risC Tu nu6l ,ei is%ii %e
Domnul Dumne0eul $u) #i u *l ,ei a&ora %e El +i numai &e El ,ei as#ula!K
Ia=,e ese un Gnger #$0u e>rem &e %er,ers! Ia=,e ese geniul r$ului! "RISTOS
ESTE "ONDU"TORUL MARII LODE ALBE) IAR IAHVE) ANTITE?A SA) ESTE
"ONDU"TORUL MARII LODE NE4RE! .uerile luminii +i ale ene7relor r$ies#
*nr6o eern$ lu%$ +i a#eas$ lu%$ *+i are r$&$#ina *n se>! S$m-n(a ese #-m%ul &e
7$$lie! GN SMHN5) GN4ERII 1I DEMONII SE BAT DE MOARTE! "ENTRUL
MARELUI "ON/LI"T "ARE GI O.UNE .E GN4ERI DEMONILOR ESTE GN SEB!
AI"I ESTE .ROBLEMA) AI"I ESTE RD"INA TUTUROR DO"TRINELOR ALBE
1I NE4RE! "RISTOS ARE .RO4RAMUL SU DE A"5IUNE' IAHVE GL ARE .E AL
SU! ALE1II GL URMEA? .E "RISTOS DAR MAREA MADORITATE A /IIN5ELOR
UMANE GL URMEA? GN MOD 3anai# %e IAHVE! "u oae a#esea) o(i se as#un&
*n s%aele #ru#ii!
Gn lumina asral$) #oloanele &e GN4ERI 1I DEMONI se lu%$ re#i%ro#! Gn 3a(a
3ie#$rui GN4ER ese un DENON!
/ie#are 3iin($ uman$ *+i are &u7lura sa! Ia$ unul &in miserele su3leelor
gemene! Lama+ii s%un #$ DEVADATTA a 3os 3raele +i ri,alul lui BUDDHA!
DEVADATTA ese RE4ELE IN/ERNULUI!
Du7lurile se aseam$n$ &in oae %un#ele &e ,e&ere) ELE SUNT ANALOA4E)
au a#elea+i en&in(e) #u &i3eren(ele #are reies &in analogia #onrariilor! Gn 3a(a unui
ASTROLO4 ALB e>is$ un ASTROLO4 NE4RU! Da#$ un MAESTRU %re&$ MA4IA
SEBUAL ALB) DUBLURA sa ,a %re&a Magia Se>ual$ Neagr$! DUBLURILE sun
asem$n$oare *nru oul) *ns$ ANTITETI"E!
/i0ionomia +i #or%ul &u7lurilor sun asem$n$oare) %enru #$ sun gemene!
A"ESTA ESTE UNUL DINTRE MARILE MISTERE ALE O"ULTISMULUI! /ie#are
Su3le al7 are un &u7lu negru) un Su3le #onrar) anagoni#) #are6l #om7ae!
Iu7irea +i ani6iu7irea se lu%$ re#i%ro#! ANAEL ese GN4ERUL IUBIRII! LILITHH
ESTE DUBLURA SA GNTUNE"AT' LILITHH RE.RE?INT ANTI6IUBIREA! Gn
,remurile ani#e) Marele Teurg DAMBLIEUE a in,o#a a#ese &ou$ genii +i aun#i
&inr6un 3lu,iu au ie+i &oi #o%iiC Iu7irea +i ani6iu7irea) EROS +i ANTI6EROS) ANAEL
1I LILITHH! MUL5IMILE "ARE AU ASISTAT LA MIRA"OLUL LUI DAMBLIEUE SE
.ROSTERNAR GNAINTEA MARELUI TEUR4!
Dis#i%olul #$ii s-n#oase #are #on&u#e la NIRVANA ese %lin &e e>a0 aun#i
#-n& are 3eri#irea s$6l #onem%le %e ANAEL) *ngerul IUBIRII! ANAEL SE .RE?INT
GN /A5A INVO"ATORILOR "ARE 1TIU S6L "HEME) ANAEL ese un 3rumos #o%il
al aurorei! Gn %re0en(a Gngerului Iu7irii ne sim(im re,enin& la ino#en(a %ier&u$ a
RAIULUI! .$rul lui ANAEL seam$n$ #u o #as#a&$ &e aur #$0-n& %e umerii s$i &e
ala7asru! /a(a Gngerului Iu7irii are nuan(a ro0$ a aurorei! Anael ese *m7r$#a #u o
uni#$ al7$ +i ese &e o 3rumuse(e in&es#ri%i7il$! ANAEL ese Gngerul mu0i#ii +i al
iu7irii) GN4ERUL 3rumuse(ii +i al an&re(ei) &eli#iosul "u%i&on al *n&r$gosi(ilor)
e>%resia ori#$rei a&ora(ii!
LILITH) 3raele ri,al al lui ANAEL) ese ANTITE?A sa /ATAL! Ese un #o%il
e>rem &e r$u$#ios' ese GN4ERUL IN/ERNAL al uuror marilor &e#e%(ii amoroase'
ese un monar= al In3ernurilor aomi#e ale omului!
LILITH nu %oae re0isa %ri,irii GN4ERULUI IUBIRII' ea ese um7ra a#esui
*nger! LILITH seam$n$ #u un #o%il e>rem &e r$u! .$rul &e#olora +i &e0or&ona al
lui LILITH) 3a(a sa %lin$ &e r$uae +i uni#a sa &e #uloare neagr$ +i al7asr$ ne
,or7es# #- se %oae &e #lar &es%re o lume a #ru&i$(ii +i a am$r$#iunii!
ANAEL RE.RE?INT RA?A .O?ITIV A LUI VENUS' LILITH O RE.RE?INT
.E "EA NE4ATIV!
Tra&i(iile marilor KABALI1TI s%un #$ ADAM a,ea &ou$ so(iiC LILITHH 1I
NAHEMAH! LILITHH ESTE MAMA AVORTURILOR) A .EDERASTIEI) A
.ROSTITU5IEI) A DE4ENERES"EN5EI SEBUALE) A HOMOSEBUALIT5II) A
IN/ANTI"IDULUI ET"!
NAHEMAH ESTE MAMA ADULTERULUI' NAHEMAH SEDU"E .RIN
/ARME"UL /RUMUSE5II 1I A VIR4INIT5II SALE!
"-n& un 7$r7a ese in3i&el so(iei %e #are i6au &a6o Domnii Legii) %rime+e un
semn lu#i3eri# *nre #ele &ou$ s%r-n#ene! "-n& 7$r7aul se #$s$ore+e #u o 3emeie
#are nu6i a%ar(ine) #-n& #onra#ea0$ o #$s$orie #are ,iolea0$ legea) ese u+or &e
re#unos#u gre+eala %enru #$) *n 0iua nun(ii) so(ia a%are "HEAL! Ea *+i a#o%er$
a- &e 7ine #a%ul #u ,oalul *n#- nu i se %oae ,e&ea %$rul' 3emeia 3a#e a#es lu#ru
insin#i,! .$rul ese sim7olul %u&orii la 3emeie) iar la nun(ile lui NAHEMAH ESTE
INTER?IS ARTAREA .RULUI! A1A E LE4EA!
GN4ERII LUMINII 1I GN4ERII TENEBRELOR TRIES" GNTR6O VE1NI"
LU.T! RD"INA MARII BTLII DINTRE .UTERILE LUMINII 1I ALE
TENEBRELOR ESTE GN SEB!
/ie#are %lane$ are &ou$ %olari$(i) *n a#or& #u marea lege! RA?A .O?ITIV A
LUI MARTE ESTE RE.RE?ENTAT DE ELOHIM 4IBOR! RA?A NE4ATIV A LUI
MARTE ESTE RE.RE?ENTAT DE DUBLUL A"ESTUI ELOHIM' A"EST DUBLU
SE NUME1TE ANDREMELE"! .er,ersul DEMON ANDREMELE" ese as$0i
re*n#arna *n "HINA!
"ONDU"TORUL SU.REM AL RA?EI .O?ITIVE A LUNII ESTE IEHOVA!
"HAVADOT ESTE EBA"T anie0a sa) 3raele s$u ri,al! Ie=o,a #on&u#e ra0a
%o0ii,$ a LUNII! "HAVAIOT #on&u#e ra0a negai,$ a lunii! IEHOVA
%ro%o,$&uie+e MA4IA SEBUAL ALB) "HAVAIOT .RO.OVDUIE1TE MA4IA
SEBUAL NEA4R!
EBIST &ou$ Luni! Luna al7$ +i LUNA NEA4R! Gn #ele &ou$ Luni se g$ses#
re%re0enae 3or(ele /EMININE UNIVERSALE ale se>uali$(ii!
"rea(ia %ro,ine &in %ro#esele e,olui,e ale suneului! Suneul ese e>%resia
se>uali$(ii! Gngerii #reea0$ #u %uerea se>ual$ a laringelui #reaor!
Suneul %rimor&ial nemani3esa) &e6a lungul %ro#eselor e,olui,e ne*n#eae)
ermin$ %rin a se #on,eri *n 3orme energei#e ale maeriei &ense +i sa7ile! Suneul
%rimor&ial nemani3esa ese ,o#ea su7il$! Suneul %rimor&ial *n#=i&e *n el *nsu+i
3or(ele se>uale mas#ulino63eminine! A#ese 3or(e se muli%li#$ +i &e,in #om%le>e %e
m$sur$ #e #o7or-m *n a7isul greoi al maeriei! .olul %o0ii, al suneului ese 3or(a
minuna$ #are ne arage s%re a7soluul nemani3esa un&e &omne+e numai
3eri#irea! .olul negai, al suneului ese 3or(a *nune#a$ #are ne arage *n a#eas$
,ale &e am$r$#iune! .olul %o0ii, ese solar) "risi#) &i,in! .olul negai, ese lunar +i
ese re%re0ena &e Lun$' UMBRA lunii ALBE ese Lili==! Originea 3orni#$rii se a3l$
*n LILITH! Originea in&i,i&uali$(ii se%arae se a3l$ *n LILITH! ORI4INEA EULUI
ESTE LUNA NEA4R! LUNA NEA4R ESTE LILITH!
Ie=o,a lu#rea0$ #u LUNA ALB! "HAVAIOT lu#rea0$ #u LUNA NEA4R!
"rearea uni,ersului 3enomenal ese im%osi7il$ 3$r$ iner,en(ia 3or(elor lunare' &in
%$#ae) 3or(ele ene7roase ale LUNII NE4RE iner,in +i &isrug #rea(ia!
SOARELE +i LUNA re%re0in$ %olii %o0ii, +i negai, ai suneului! SOARELE 1I
LUNA SUNT LA ORI4INEA "REA5IEI! SOARELE ESTE .O?ITIV IAR LUNA
NE4ATIV! SOARELE ESTE SO5UL) IAR LUNA SO5IA' DIAVOLUL LILITH SE
STRE"OAR GNTRE "EI DOI 1I DISTRU4E MAREA O.ER! "EEA "E ESTE
SUS ESTE "A 1I "EEA "E ESTE DOS! BRBATUL ESTE SOARELE) IAR /EMEIA
ESTE LUNA' LILITH ESTE SATAN "ARE6I SEDU"E .E AMHNDOI 1I6I "ONDU"E
LA /ORNI"ARE 1I LA .R.ASTIE! LILITH ESTE LUNA NEA4R) AS.E"TUL
OBS"UR AL LUNII ALBE) ORI4INEA EULUI 1I AL INDIVIDUALIT5II SE.ARATE!
IEHOVA NU ARE "OR. /I?I"! "HAVAIOT ARE UN "OR. /I?I"! "HAVAIOT
ese *n 0iua &e a0i re*n#arna *n 4ERMANIA! El re#e &re% un ,eeran &e r$07oi +i
lu#rea0$ .ENTRU MAREA LOD NEA4R! Gn lumile inerne) MA4I"IANUL NE4RU
"HAVAIOT ese *m7r$#a *nr6o uni#$ ro+ie +i %oar$ un ur7an &e #uloare ro+ie!
A#es Demon #uli,$ miserele Magiei Se>uale negre *nr6o #a,ern$ ene7roas$! El
are mul(i &is#i%oli euro%eni!
Gn #eea #e *l %ri,e+e %e Ie=o,a) el r$ie+e *n EDEN! E&enul ese lumea eeri#$!
Ori#ine se re*noar#e *n EDEN ese %rimi &e DOMNUL IEHOVA! .OARTA
EDENULUI ESTE SEBUL!
E>is$ *n Asral em%le &e lumin$ +i &e ene7re) iar a#olo un&e lumina
sr$lu#e+e #u mai mul$ 3or($) *nuneri#ul ese mai gros!
Gn "aalunia) %ro,in#ie &in S%ania) e>is$ un em%lu minuna *n sare &e DINAS!
A#esa ese TEM.LUL DE LA MONTSERRAT! Gn a#es em%lu se %$srea0$
S/HNTUL 4RAAL) .OTIRUL &e argin &in #are Isus "risosul a 7$u ,inul ulimei
#ine! S3-nul 4raal #on(ine s-ngele #oagula al MHNTUITORULUI LUMII! Tra&i(ia
%o,ese+e #$ senaorul roman Iosi3 &in Arima=ea a um%lu a#es .oir #u SHN4E
RE4ES" la %i#iorul #ru#ii Sal,aorului! SHN4ELE #urgea &in r$nile
ADORABILULUI +i Iosi3 &in Arima=ea A UM.LUT .OTIRUL #u el!
Un gru% &e MAE1TRII ai MARII LODE ALBE r$ie+e *n Tem%lul &e la
Monserra! A#e+ia sun "a,alerii S/HNTULUI 4RAAL!
"-n&,a Tem%lul &e la Monserra +i S/HNTUL 4RAAL erau ,i0i7ile %enru oa$
lumea! Mai -r0iu) a#es em%lu #u S/HNTUL s$u 4RAAL a &e,eni in,i0i7il!
TEM.LUL e>is$ *n sare &e JDINASK! A#es TEM.LU *m%reun$ #u S3-nul 4raal a
inra *n HI.ERS.A5IU! As$0i) nu %uem ,i0ia em%lul &e#- *n "OR.UL nosru
ASTRAL sau #u ru%ul nosru 3i0i# *n sare &e JDINASK!
Un #or% 3i0i# %oae 3i s#os &in lumea ri&imensional$ +i inro&us *n a %ara
&imensiune! Toae a#esea %o 3i reali0ae %rin inerme&iul 3olosirii #ores%un0$oare
a HI.ERS.A5IULUI! ASTRO6/I?I"A VA DEMONSTRA "URHND EBISTEN5A
HI.ERS.A5IULUI! Tri7urile in&igene &in Ameri#a #uno+eau *n %ro3un0ime 1TIIN5A
DINAS! "a,alerii igri &in MEBI" +iau s$6+i inro&u#$ ru%ul lor 3i0i# *n ineriorul
=i%ers%a(iului! E>is$ *n AMERI"A la#uri) mun(i +i em%le *n STARE DE DINAS!
Tem%lul &e la "HA.ULTE.E") &in MEBI") se a3l$ *n sare &e DINAS @EL ESTE
.US GN HI.ERS.A5IUA! MAESTRUL HUIRA"O"HA a %rimi INI5IEREA *n a#es
em%lu!
Al$uri &e ori#e em%lu &e lumin$ e>is$ un em%lu &e ene7re! A#olo un&e
lumina sr$lu#e+e mai are) %rin #onras) *nuneri#ul &e,ine mai &ens!
"a,alerii 4RAALULUI ALB re7uie s$ lu%e) ine,ia7il) *m%ori,a "a,alerilor
4RAALULUI NE4RU!
"EL MAI GNALT LO" AL VRDITORIEI) SITUAT LA SALAMAN"A GN S.ANIA)
ESTE ANTITE?A /ATAL A TEM.LULUI DE LA MONTSERRAT!
S STUDIEM A"EAST "URIOAS ANALO4IE A "ONTRARIILOR! Tem%lul
4RAALULUI ALB ese o s%len&i&$ m$n$sire a MARII LUMINI! Tem%lul &e la
SALAMAN"A ese o som%uoas$ m$n$sire a ene7relor!
M$n$sirea &e la Monserra are &ou$ ea2e! MNSTIREA VRDITORIEI are &e
asemenea &ou$ ea2e! TEM.LUL DE LA MONTSERRAT ESTE GN"ONDURAT DE
4RDINI /RUMOASE 1I EBTREM DE .L"UTE' .ALATUL VRDITORIEI ESTE
GN"ONDURAT 1I EL) DE 4RDINI ROMANTI"E UNDE /IE"ARE /LOARE
RS.HNDE1TE O ADIERE MORTAL!
"ele &ou$ e&i3i#ii sun magni3i#e! Gn #ele &ou$ lo#uri se ,or7e+e &e a&e,$r +i
&re%ae! Gn #ele &ou$ em%le &omne+e or&inea +i #ulura! Gn #ele &ou$ em%le se
,or7e+e &es%re S/IN5ENIE 1I IUBIRE! "iiorul se ,a mira 3$r$ *n&oial$ +i se ,a
*nre7aC "um e %osi7il #a *n em%lele r$ului s$ se ,or7eas#$ &es%re S/IN5ENIE 1I
IUBIREI MULT IUBITE "ITITOR) NU /I NEDUMERIT) TE RO4! Amine+e6(i)
3raele meu) #$ +i "AVALERII 4RAALULUI NE4RU sun lu%i &eg=i0a(i *n miei!
ADE.5ILOR MHIMII STHN4I le %la#e S EDA"ULE?E SMHN5A "RISTI") &e
a#eea ei sun MA4I"IENI NE4RI! /iloso3ia lor ese 3iloso3ia /ATALIT5II! To #e
ese 7un) %enru ei ese r$u! TOT #e e r$u) %enru ei ese 7un! Do#rina lui Ia=,e
ese %enru ei DIVIN! Do#rina lui "risos ese %enru ei DIABOLI"! DOMNII
TENEBRELOR GL DETEST .E "RISTOS! /III ABISULUI O DETEST .E MAMA
DIVIN! Gn &omeniile lor) ei aa#$ ,iolen %e ori#ine o in,o#$ %e MAMA DIVIN sau
%e 3iul ei mul iu7i!
Da#$ #er#e$orul o#ulis %$run&e #u ru%ul s$u asral *n m$n$sirea Vr$2ioriei)
,a *n-lni) ine,ia7il) elegane s#$ri *n s%iral$) su%er7 lu#rae) #are6l ,or #on&u#e la
lo#ul #el mai se#re al in#ineiC a#esa ese o sal$ ra3ina amena2a$ #u o lu>ul
e>ra,agan al LO"UIN5ELOR SENATORIALE ALE SE"OLULUI AL BVIII6lea! Ai#i
sr$lu#es# oglin0ile #elor o mie +i una &e no%(i) #o,oare 3erme#ae +i oa$
3rumuse(ea male3i#$ a lui NAHEMAH! 4u,ernaorul a#esei lo#uin(e a 3aali$(ii ese
DON RAMON RUBI/ERO) DISTINS "AVALER AL 4RAALULUI NE4RU) ORIBIL
DEMON AL TENEBRELOR!
Vai &e &is#i%olii #are ,i0iea0$ MNSTIREA VRDITORIEI /rumuse(ea 3aal$ a
lui NAHEMAH *i ,a se&u#e %rin *nreaga magie minuna$ a 3arme#elor sale! Ei se
,or rosogoli aun#i *n a7is un&e se au& numai %l-nsee +i s#r-+nee &e &in(i' ar 3i
3os mai 7ine %enru ei s$ nu se 3i n$s#u sau s$6+i 3i a-rna &e g- o %iar$ &e
moar$ +i s$ se 3i arun#a *n 3un&ul m$rii!
GN TEM.LUL DE LA MONTSERRAT STRLU"E1TE 4LORIOS .OTIRUL DIN
AR4INT "ARE "ON5INE SHN4ELE MHNTUITORULUI LUMII! GN TEM.LUL DE
LA SALAMAN"A STRLU"ES" TENEBRELE 4RAALULUI NE4RU! GN TEM.LUL
DE LA MONTSERRAT SUNT "ELEBRATE SRBTORILE "OSMI"E! GN
TEM.LUL DE LA SALAMAN"A SE "ELEBREA? DANSURI .RO/ANE 1I
RES.IN4TOARE SABATURI! "a,alerii S/HNTULUI 4RAAL GI ADOR .E
"RISTOS +i %e MAMA DIVIN! "a,alerii 4RAALULUI NE4RU GL ADOR .E
IAHVE 1I UMBRA /ATAL A MARII NATURI' A"EAST UMBR SE NUME1TE
SANTAMARIA! RE4ATUL SANTAMARIEI ESTE ABISUL! MAREA BTLIE
DINTRE .UTERILE LUMINII 1I ALE TENEBRELOR ESTE ATHT DE VE"HE
.RE"UM ETERNITATEA!
ABA /UNDAMENTAL A MARII BTLII ESTE SEBUL! Magi#ienii al7i ,or s$
3a#$ +ar%ele s$ ur#e! Magi#ienii negri ,or s$ 3a#$ +ar%ele s$ #o7oare! Magi#ienii
al7i urmea0$ #alea "STORIEI .ER/E"TE! MA4I"IENII NE4RI iu7es# a&ulerul
+i 3orni#area!
E>is$ MAE1TRII ai Marii Lo2e Al7e! E>is$ Mae+ri al Marii Lo2e Negre! E>is$
&is#i%oli ai Marii Lo2e Al7e! E>is$ &is#i%oli ai Marii Lo2e Negre!
Dis#i%olii Marii Lo2e Al7e +iu s$ se &e%lase0e #on+ien +i %o0ii, *n #or% asral!
Dis#i%olii Marii Lo2e Negre +iu +i ei s$ #$l$oreas#$ *n #or% asral!
Am au0i #u o(ii *n #o%il$ria noasr$ o mul(ime &e %o,e+i #u 0-ne +i ,r$2ioare!
Buni#ile noasre ne6au s%us uuror %o,e+i &es%re ,r$2ioare #$lare %e m$uri #are
#$l$oreau la mie0ul no%(ii s%re #er) un&e sr$lu#ea un #lar &e lun$! "u oae #$
a#es lu#ru %are &e ne#re0u %enru mul(i &in #ei #e su&ia0$ O#ulismul) Teoso3ia)
Ro0#ru#ianismul e#!) a#ese ,r$2ioare e>is$ *nr6a&e,$r! Ele nu #$l$res# %e m$uri)
#um #re&eau sr$7uni#ile noasre) *ns$ +iu 3oare 7ine s$ #$l$oreas#$ *n aer! A+a6
0isele ,r$2ioare #$l$ores# #u ru%ul lor &e #arne +i oase %rin s%a(iu! Ele +iu s$
%ro3ie &e HI.ERS.A5IU %enru a se &u#e &inr6un lo# *n alul #u ru%ul lor 3i0i#!
ASTRO6/I?I"A ,a &es#o%eri #ur-n& e>isen(a HI.ERS.A5IULUI! A#es lu#ru %oae
3i &emonsra #u a2uorul HI.ER4EOMETRIEI! "-n& un #or% inr$ *n HI.ERS.A5IU)
se s%une #$ a#es #or% a inra *n sare &e JDINASK! Ori#e #or% *n sare &e Dinas
s#a%$ legii gra,ia(iei' el %lue+e aun#i *n HI.ERS.A5IU!
E>is$ ,olumul +i HI.ERVOLUMUL! A+a60isele ,r$2ioare se mi+#$ *n ineriorul
HI.ERVOLUMULUI S.A5IULUI "URB *n #are r$im! "ur7ura s%a(iului nu a%ar(ine
e>#lusi, %laneei .$m-n' #ur7ura s%a(iului #ores%un&e s%a(iului *nsela in3ini!
Da#$ #i#loanele #onsiuie %rin ele *nsele o &o,a&$ a mi+#$rii eresre &e roa(ie)
ese &e asemenea logi# s$ a3irm$m #u oa$ #eriu&inea #$ roa(ia uuror sorilor) a
#onsela(iilor +i a lumilor ese o &o,a&$ #on#re$ a #ur7urii s%a(iului!
Magi#ienii Al7i +iu +i ei s$6+i %un$ #or%ul 3i0i# *n sare &e JDINASK! Isus a mers
%e a%ele m$rii 4alileii) +iin& s$ %ro3ie *n mo& ineligen &e HI.ERS.A5IU!
Dis#i%olii lui BUDDHA %ueau s$ sr$7a$ o s-n#$ &inr6o %are *n ala 3olosin&
HI.ERS.A5IUL! Gn In&ia e>isau YO4HINI #are) 3olosin& HI.ERS.A5IUL) %ueau
s$ rea#$ %rin 3o# 3$r$ s$ se ar&$! .eru a 3olosi HI.ERS.A5IUL %enru a s#$%a &in
*n#=isoare) e,i-n& as3el %e&ea%sa #u moarea! Marele YO4HIN .ATANDALI
s%une *n A3orismele sale #$ %ra#i#-n& SAMYASI *n #or%ul 3i0i#) a#esa &e,ine #a o
,a$ +i %lue+e *n aer!
SAMYASI #u%rin&e rei ea%eC "on#enrarea) Me&ia(ia +i E>a0ul! Mai *n-i)
YO4HINUL se #on#enrea0$ asu%ra #or%ului s$u 3i0i#! Gn al &oilea r-n&) me&iea0$
asu%ra #or%ului s$u 3i0i# ADUN4HND LA O STARE DE SEMISOMN! Gn al reilea
r-n&) %lin &e e>a0) se ri&i#$ &in %aul s$u #u ru%ul *n sare &e JDINASK! El %$run&e
aun#i *n HI.ERS.A5IU +i) *n,ing-n& legea gra,ia(iei) %lue+e *n aer!
De,o(ii SANTAMARIEI @Vr$2iori +i Vr$2ioareA 3a# la 3el) #u a2uorul 3ormulelor
Magiei Negre!
Magi#ienii Al7i %$run& #u #or%ul lor *n sare &e JDINASK *nr6o &imensiune &e i%
su%erior! Magi#ienii Negri inr$ #u ru%ul *n sare &e JDINASK *nr6o &imensiune &e i%
in3erior!
Gn Naur$ e>is$ mareu s#$&erea +i a&unarea &imensiunilor in3inie! .$r$sim o
&imensiune %enru a %$run&e *n ala) su%erioar$ sau in3erioar$! A"EASTA ESTE
LE4EA!
RE4ATUL SANTAMARIEI ESTE ABISUL "ELOR "?U5I! RE4ATUL LUMINII
ESTE RE4IUNEA ?EILOR!
Gn Regaul luminii nu %o r$i &e#- #ei #are au a2uns la su%rema #asiae! Gn
a7is) #asiaea ese o #rim$) iar &es3r-ul &e,ine lege!
Ori#ine ,e&e eleganul %ala al lui IAHVE6SEMO ese ului &e lu>ul +i ,eselia
#are &omnes# a#olo! Ai#i ,a *n-lni mii &e 3emei) Magi#iene negre &oae #u o
eri7il$ 3rumuse(e malign$! Su3leul nee>%erimena #are %$run&e *n a#ese regiuni
ale r$ului s6ar %uea r$$#i %e &rumul erorii) #$0-n& %enru o&eauna *n a7isul
%ier0aniei! /rumuse(ea malign$ a lui Na=ema= ese %eri#uloas$!
Gn Tem%lele luminii nu ,e&em &e#- iu7ire +i *n(ele%#iune! Tene7ro+ii nu %o
inra %enru #$ ei r$ies# *nr6o &imensiune &e i% in3erior!
/rumuse(ea lui NAHEMAH ese /ATALITATEA! "ei #are au iu7i a- &e mul)
a#ele 3iin(e #are +i6au 2ura iu7ire eern$) ar 3i %uu 3i 3eri#ie! Din ne3eri#ire) ,r$2i(i &e
3rumuse(ea lui Na=ema=) ei au a&ora 3emeia aluia +i au #$0u *n %r$%asia
&is%er$rii! Gn %alaul lui IAHVE6SEMO sr$lu#e+e 3aal 3rumuse(ea lui Na=ema=!
MA4I"IENII NE4RI au un sim7ol sa#ru! A#es sim7ol ese I7ri#ul &e aram$!
Magi#ienii al7i au #a sim7ol sa#ru S3-na "ru#e! "ru#ea ese un sim7ol 3ali#'
inser(ia /alusului Veri#al *n Uerul Ori0onal 3ormea0$ o "ru#e! "ru#ea are %uerea
&e a #rea' nu %oae a,ea lo# #rea(ia 3$r$ semnul S3inei "ru#i! S%e#iile animale se
*n#ru#i+ea0$' aomii) mole#ulele se *n#ru#i+ea0$ %enru a %er%eua ,ia(a!
Tran&a3irii 7ine#u,-na(i ai s%iriuali$(ii *n3lores# %e "ru#ea "$s$oriei .er3e#e!
"$s$oria .er3e#$ ese unirea a &ou$ 3iin(e' una #are iu7e+e mai mul +i ala #are
iu7e+e mai 7ine! Iu7irea ese religia #ea mai a##esi7il$ s%e#iei umane!
Magi#ienii negri Ur$s# "$s$oria .er3e#$! /rumuse(ea 3aal$ a lui Na=ema= +i
#rimele se>uale ale lui Lili= sun anie0a 3aal$ a "STORIEI .ER/E"TE!
Magi#ianul Al7 *l a&or$ %e "risosul Inern! Magi#ianul Negru *l a&or$ %e Saan!
A#esa &in urm$ ese EUL) SINELE) E4OUL REGN"ARNANT! De 3a%) Eul ese
4ar&ianul .ragului! El se re*n#arnea0$ 3$r$ *n#eare %enru a6+i sais3a#e &orin(ele!
EUL ese memoria! Gn EU sun oae aminirile ,e#=ilor noasre %ersonali$(i! EUL
ese A=riman) Lu#i3er) Saan!
/iin(a noasr$ Real$ ese "risosul Inern! /iin(a noasr$ Real$ ese &e Naur$
Uni,ersal$! /iin(a noasr$ Real$ nu ese ni#i un 3el &e EU SU.ERIOR SAU
IN/ERIOR! /iin(a noasr$ Real$ ese IM.ERSONAL) UNIVERSAL) DIVIN' ea
rans#en&e ori#e #on#e% &e EU) &e E4O e#! e#!
Magi#ianul Negru *l *n$re+e %e SATAN al s$u) %e #are se 7a0ea0$ %uerea sa
3aal$! /orma +i &imensiunea lui Saan sun re0ulaul 4ra&ului &e R$uae uman$'
#-n& inr$m %e #alea "$s$oriei .er3e#e) Saan *+i %ier&e &in ,olumul +i ur-(enia
sa! Tre7uie s$6l &i0ol,$m %e Saan +i a#es lu#ru nu ese %osi7il &e#- %rin
"$s$oria .er3e#$!
Tre7uie s$ ne ri&i#$m la sarea Angeli#$! A#es lu#ru nu ese %osi7il &e#-
%ra#i#-n& Magia Se>ual$ #u So(ia noasr$ .reoeas$! Gngerii sun oameni %er3e#(i!
E>is$ &ou$ i%uri &e Magie Se>ual$C #ea Al7$ +i #ea Neagr$' #ea %o0ii,$ +i #ea
negai,$!
Magia se>ual$ #u e2a#ularea s$m-n(ei ese MA4IE NEA4R! Magia Se>ual$
3$r$ e2a#ularea s$m-n(ei ese Magie Al7$!
Bon0ii +i Dug%a+ii #u Bone$ Ro+ie *+i e2a#ulea0$ S$m-n(a %e #are o #uleg a%oi
&in ,agin! A#eas$ S$m-n($ amese#a$ #u se#re(ia se>ual$ 3eminin$ ese
rea7sor7i$ %rin ureer$ #u a2uorul unui %ro#e&eu ene7ros!
Re0ulaul 3aal al a#esui TANTRISM NE4RU ese &e+e%area 1ar%elui *nr6un
mo& a7solu negai,! A#esa) *n lo# s$ ur#e %rin #analul me&ular) #o7oar$ aun#i
s%re In3ernurile aomi#e ale omului) 3orm-n& ori7ila #oa&$ a lui SATAN! .rin a#eas$
e=ni#$ Bon0ii +i Dug%a+ii se se%ar$ %enru o&eauna &e "RISTOSUL INTERN +i
se #u3un&$ %enru o&eauna *n *ns%$im-n$orul a7is!
Ni#i un Magi#ian Al7 nu6+i e2a#ulea0$ s$m-n(a! Magi#ianul Al7 merge %e &rumul
"STORIEI .ER/E"TE!
Bon0ii +i Dug%a+ii #u Bone$ Ro+ie ,or) %rin a#es %ro#e&eu 3aal) s$ uneas#$
aomii solari +i lunari %enru a o re0i %e Kun&alini! Re0ulaul I4NORAN5EI lor ese
se%ararea %enru o&eauna &e DUMNE?EUL lor INTERN!
Ma#igienii Al7i amese#$ aomii solari +i lunari *n ineriorul %ro%riului lor
La7oraor se>ual! .enru asa ser,e+e "$s$oria .er3e#$! Bine#u,-na$ 3ie
3emeia! Bine#u,-na$ 3ie Iu7irea!
Marea B$$lie &inre Magi#ienii Al7i +i Negri *+i are r$&$#ina *n se>! 1ar%ele
is%iior al Raiului +i +ar%ele &e Aram$ #are i6a ,in&e#a %e I0raeli(i *n De+er) se 7a
*nre ei! "-n& 1ar%ele se ri&i#$) &e,enim Gngeri' #-n& #o7oar$) &e,enim Demoni!
Gn im%ul Magiei Se>uale) #ele rei Su3luri ale AKASHEI %ure) #are #o7oar$ %rin
#or&onul Bra=mani#) se *n$res#! "-n& Magi#ianul *+i risi%e+e S$m-n(a) %ier&e
miliar&e &e aomi solari #are sun *nlo#ui(i #u miliar&e &e aomi &ia7oli#i %e #are
organele se>uale le a7sor7 %rin mi+#area lor ner,oas$ #e urmea0$ &u%$ s#urgerea
S$m-n(ei! Aomii saani#i *n#ear#$ s$ ur#e la #reier %rin "or&onul Bra=mani# &ar
#ele rei su3luri ale AKASHEI *i %re#i%i$ s%re a7is! "-n& a#e+i aomi *l lo,es# %e
?eul Aomi# Negru #are lo#uie+e *n "O""IS) +ar%ele se re0e+e +i se *n&rea%$ *n
2os %enru a 3orma) *n #or%ul asral) #oa&a DIAVOLULUI!
Gngerii sun oameni %er3e#(i! .enru a ne ri&i#a la sarea Angeli#$) a,em ne,oie
&e "STORIA .ER/E"T! Demonii sun oameni %er,er+i!
E>is$ &ou$ Magii Se>ualeC #ea al7$ +i #ea neagr$! "ei #are %ra#i#$ Magia
Se>ual$ Al7$ nu6+i r$s%-n&es# ni#io&a$ s$m-n(a! "ei #are %ra#i#$ Magia Se>ual$
Neagr$ *+i r$s%-n&es# *no&eauna s$m-n(a!
BON?II 1I DU4.A1II Lo2ei Negre &in Ti7e *+i r$s%-n&es# S$m-n(a! A#e+i
Tene7ro+i) &u%$ #e +i6au e2a#ula s$m-n(a) o #uleg #u un insrumen s%e#ial &in
,ul,a 3eminin$) a%oi o rea7sor7 %rin urer$ #u a2uorul unei %ueri negre) o ,arian$
&e VADROLI MUDRA %e #are nu o ,om &i,ulga %enru a nu %ro%aga +iin(a 3aal$ a
Tene7relor!
Magi#ienii Negri #re& #$ *n 3elul a#esa amese#$ aomii solari +i lunari %enru a
o re0i %e Kun&alini! Gns$) re0ulaul ese #$ 3o#urile s%inale) *n lo# s$ ur#e %rin
#analul Me&ular) #o7oar$ s%re In3ernurile aomi#e ale omului +i se #on,eres# *n
#oa&a lui Saan!
Magi#ienii Al7i amese#$ aomii soalri +i lunari *n ineriorul %ro%iului lor la7oraor
se>ual 3$r$ a #omie #rima &e a6+i r$s%-n&i li#=i&ul seminal!
Gn a#es 3el) Kun&alini se re0e+e *n mo& %o0ii, +i ur#$ ,i#orioas$ %rin #analul
me&ular! A#esa ese &rumul Angeli#!
Magi#ianul Al7 as%ir$ la sarea Angeli#$! Seniorii /e(ei ene7roase ,or s$ aing$
gra&ul &e ANA4ARIKA!
Su3leele #are urmea0$ &rumul "STORIEI .ER/E"TE 3u0ionea0$ #u
DUMNE?EUL lor INTERN +i se ri&i#$ la ni,elul &e SU.RAOAMENI!
Su3leele #are &ees$ #alea "STORIEI .ER/E"TE &i,or(ea0$ &e
DUMNE?EUL lor INTERN +i se #u3un&$ *n a7is!
Magi#ianul Al7 3a#e s$ ur#e energia se>ual$ %rin #or&oanele sim%ai#e ale
m$&u,ei s%in$rii! A#ese &ou$ #or&oane se *n3$+oar$ *n 2urul m$&u,ei 3orm-n&
S3-nul O%! Ele sun #ei &oi marori ai a%o#ali%sei!
JUM.LE65I .OTIRUL) /RATELE MEU) "U VINUL SA"RU AL LUMINIIK!
Amini(i6,$ #$ %oirul ese #reierul! Tre7uie s$ &o7-n&i(i ,e&erea Vulurului +i
ari%ile &e /o#!
Tene7ro+ii lu%$ %enru a ,$ 3a#e s$ ie+i(i &e %e A&e,$raul &rum! S$ +i(i #$ #ele
rei %eri#ole mai gra,e #are6l %-n&es# %e #el #are su&ia0$) sun Me&iumii
S%iriismului) 3al+ii %ro3e(i +i %ro3eese) %re#um +i ena(iile se>uale!
A#easa ese #$rarea $i+ului &e #u(i' a#eas$ #$rare ese %lin$ &e %eri#ole) a-
*n$unru #- +i *n a3ar$!
Tr$i(i %lini &e aen(ie +i ,igilen($ #a saninela *n im% &e r$07oi! Nu ,$ l$sa(i
*n+ela(i &e #ei #are #onsi&er$ se>ul #a %e o 3un#(ie %ur animali#$) 3$r$
rans#en&en($ s%iriual$ &e ni#i un 3el! Gn general) 3al+ii %ro3e(i ur$s# se>ul +i e>%un
&o#rine NOI +i r$sun$oare #are *i %$#$les# %e #ei sla7i) 3as#in-n&u6i +i
#on&u#-n&u6i *n a7is!
Nu ,$ l$sa(i se&u+i &e 3alsele #u,ine ale ene7ro+ilor' amini(i6,$ #$ me&iumii
s%irii+i ser,es# &e o7i#ei #a ,e=i#ule unor eni$(i NE4RE! A#esea se %re0in$ su7
a%aren(a s3in(eniei +i s3$uies# un &rum #are se o%une #$ii "STORIEI
.ER/E"TE! Ei a3irm$ &e o7i#ei #$ sun Isus "risosul sau Bu&&=a) e#! e#! %enru
a6i *n+ela %e nai,i!
/i(i aen(i la ena(iile #are ,$ %-n&es#! /i(i %ru&en(i +i ,igilen(i!
Amini(i6,$ #$ Marea B$$lie &inre %uerile luminii +i ale ene7relor are lo# *n
se>!
Ori#ine inr$ %e #alea "STORIEI .ER/E"TE re7uie s$ se 3ereas#$ #u #ea
mai mare gri2$ &e a#ese rei %eri#ole e>rem &e gra,e! Tene7ro+ii lu%$ neo7osi
%enru a ,$ 3a#e s$ %$r$si(i #alea "STORIEI .ER/E"TE!
Nu ,$ l$sa(i se&u+i &e a#ese Su7lime Do#rine #are s3$uies# risi%irea
S$m-n(ei) #$#i ele a%ar(in Magiei Negre! Regele Aomilor Dia7oli#i a+ea%$ *n
"O""IS) o#a0ia #are ,a %ermie re0irea n$%-r#ii *n mo& negai, +i *n&re%area ei *n
2os! O&a$ #u s#urgerea +i rea7so7(ia ene7roas$ a S$m-n(ei) ?eul Aomi# Negru
%rime+e un 3ormi&a7il im%uls ele#ri# su3i#ien %enru re0irea +ar%elui +i
*n&re%area sa s%re In3ernurile aomi#e ale omului! As3el se rans3orm$ omul *nr6un
Demon! As3el #a&e el *n a7is!
"A.ITOLUL IV
ABISUL
Tra&i(iile Ka7alisi#e s%un #$ A&am a,ea &ou$ so(iiC %e Lili= +i %e Na=ema=!
Lili= ese mama a,orurilor) a =omose>uali$(ii +i) *n general) a ori#$ror #rime
*m%ori,a naurii!
Na=ema= ese mama 3rumuse(ii maligne) a %asiunii +i a a&ulerului!
A7isul se *m%are *n &ou$ mari regiuniC s3erele lui Lili= +i ale lui Na=ema=! Gn
a#ese &ou$ mari regiuni &omne+e *n mo& su,reran IN/RASEBUALITATEA!
S/ERA LUI LILITH
Gn s3era In3rase>uali$(ii lui Lili= r$ies# #ei #are ur$s# se>ul) "$lug$rii)
Ana=ore(ii) %re&i#aorii se#elor &e i% .seu&o6e0oeri#) .seu&o6Yog=inii #are
&ees$ se>ul) #$lug$ri(ele e#! e#! To(i a#e+i oameni In3rase>uali) %rin *nsu+i 3a%ul
#$ sun IN/RASEBUALI) au &e o7i#ei a3ini$(i #u oamenii &e se> inerme&iar! As3el)
nu e greu &e reg$si =omose>ualiaea mas#ulin$ +i 3eminin$ *n mule m$n$siri)
religii) se#e +i +#oli &e i% %seu&o6e0oeri#! In3rase>ualii se #onsi&er$ %e ei *n+i+i #a
3iin& oameni ne su%eriori %ersoanelor #u se>ualiaea normal$) %e #are le #onsi&er$
in3erioare! Toae Ta7uurile +i resri#(iile) oae %re2u&e#$(ile #are #on&i(ionea0$
a#ualmene ,ia(a %ersoanelor #u se>ualiaea normal$ au 3os 3erm sa7ilie &e #$re
IN/RASEBUALI!
Am #unos#u #a0ul unui 7$r-n Ana=ore #are %re&i#a o anumi$ &o#rin$ &e i%
.seu&o6o#ulis! Toa$ lumea *l res%e#a %e a#es om) #onsi&er-n&u6l un S/HNT! Gn
a%aren($ era un Maesru +i oamenii *l ,enerau! Gn #ele &in urm$ o 7ia$ 3emeie
&es#o%eri TOTUL aun#i #-n& el i6a %ro%us o unire se>ual$ GM.OTRIVA NATURII)
#u s#o%ul &e a o INI5IA) s%unea el! A#es Ana=ore era *nr6a&e,$r un
IN/RASEBUAL! Tou+i) se s%une #$ 3$#use leg$m-n &e #asiae! A#es om ura &e
moare Ar#anul A!?!/! @Magia Se>ual$A +i *l #onsi&era %eri#ulos' #u oae a#esea nu
,e&ea ni#i un in#on,enien *n a %ro%une #re&in#ioaselor sale uniri e>ra,aginale
#$#i el era *nr6a&e,$r un IN/RASEBUAL! "ine s6ar 3i %uu *n&oi &e a#es omI
A%aren) era un S3-n! A+a #re&eau oamenii!!! Dis#i%olii s$i *l #onsi&erau un
MAESTRU! El &eesa se>ul! Da) *l ura &e moare! A#easa ese #ara#erisi#a
DE4ENERA5ILOR IN/RASEBUALI! "el mai gra, lu#ru ese #$ ei se "ONSIDER
su%eriori %ersoanelor #u se>ualiae normal$! Ei se #re& SU.RATRANS"ENDEN5I
+i a2ung 3$r$ &i3i#ulae s$ se&u#$ %ersoanele #u se>ualiae normal$) #on,erin&u6le
*n %ari0ani ai lor! Gn #ursul misiunii noasre &e &i,ulgare e0oeri#$ gnosi#$) am a,u
o#a0ia s$6i su&iem %e in3rase>uali! I6am au0i a&esea s%un-n& 3ra0e #a a#eseaC
JVoi) 4nosi#ii) sune(i egoi+i +i o7se&a(i %enru #$ o im%ul ,$ g-n&i(i numai la
Kun&alini +i la Magia ,oasr$ Se>ual$K' JVoi sune(i 3anai#i ai se>uluiK' JMagia
Se>ual$ ese %ur animali#$K' JSe>ul ese #e,a 3oare grosolan' eu sun s%iriualis +i
&ees o #eea #e ese maerial +i grosolanK' Jse>ul ese s%ur#aK! Je>is$ mai mule
#$i %enru a a2unge la Dumne0euK! JTr$ies# &oar %enru Dumne0eu +i a#eas$
%or#$rie Se>ual$ nu m$ ineresea0$K! JEu sun #alea #asi$(ii +i &ees se>ulK e#!
e#! Ia$ *no#mai lim7a2ul In3rase>ualilor! Ei sun Auo6su3i#ien(i) %lini &e ei' au
*no&eauna a#el orgoliu #are *i 3a#e s$ se sim$ su%eriori %ersoanelor #u se>ualiae
normal$! O 3emeie in3rase>ual$ #are *+i ura so(ul ne6a s%usC JEu nu ,oi %ra#i#a
Magia Se>ual$ &e#- #u gurul meuK! A s%us a#eas$ 3ra0$ *n %re0en(a so(ului ei!
A#eas$ 3emeie nu a,ea rela(ii se>uale #u so(ul ei) &eoare#e) s%unea ea) &eesa
Se>ul' ou+i) a a##e%a s$ %ra#i#e Magia Se>ual$) &ar numai #u gurul s$u! Ea
a,ea o anumi$ a3iniae 3a($ &e a#es guru %enru #$ +i el era un IN/RASEBUAL'
a#esa ese JS/HNTULK &es%re #are ,6am ,or7i &e2a *n %re0enul #a%iol) ese 3alsul
maesru #$ruia *i %l$#ea s$ %ro%un$ #re&in#ioaselor sale uniri se>uale *m%ori,a
naurii!
"unoa+em &e asemenea #a0ul unui JARHI6HIERO/ANTK #are ura 3emeile +i
s%unea a&esea as3elC JEU 4ONES" /EMEILE "U LOVITURI DE .I"IORK!
Do#rina %e #are o %re&i#a era as#ula$ #u res%e# +i se#an(ii s$i *l a&orau #a %e
un ?eu! Tr$ia o im%ul *n#on2ura &e a&oles#en(i +i *+i %ere#ea im%ul as3el %-n$
#-n& %oli(ia a &es#o%eri a&e,$rul! Era un =omose>ual +i un #oru%$or &e minori!
Tou+i) a,ea orgoliul %e #are *l au o(i in3rase>ualiiC orgoliul &e a se sim(i
SU.ERTRANS"ENDENT) INE/ABIL) DIVIN!
S3era lui Lili= ese s3era Marii Ere0ii! A#e+i oameni nu mai au ni#i o %osi7iliae
&e m-nuire %enru #$ &ees$ S%iriul S3-n! JOri#e 3el &e %$#a ,a 3i iera *n a3ara
%$#aului #onra S%iriului S3-nK!
Energia Se>ual$ ese o emana(ie a MAMEI DIVINE! "el #are renun($ la MAMA
"OSMI") #el #are o &ees$ %e MAMA DIVIN) #el #are %ro3anea0$ Energia
MAMEI DIVINE se ,a #u3un&a %enru o&eauna *n a7is! A#olo) ,a re7ui s$ rea#$
%rin a &oua moare!
.SIHOLO4IA S/EREI LUI LILITH
S3era lui Lili= se &isinge %rin #ru0imea sa! .si=ologia a#esei s3ere *m7ra#$
&i,erse as%e#eC "$lug$rii +i "$lug$ri(ele #are ur$s# se>ul! Homose>ualiaea &in
m$n$siri! Homose>ualiaea &in a3ara ori#$rei ,ie(i mona=ale! A,orurile %ro,o#ae!
.ersoanele #$rora la %la#e masur7area! "riminalii #aselor &e %rosiu(ie! Oamenii
#are se 7u#ur$ s$6i orure0e %e al(ii! A#eas$ s3er$ ese #ara#eri0a$ &e #rimele
#ele mai ori7ile &in analele %oli(iei! "rime &e un sa&ism *ns%$im-n$or! Gn-lnim ai#i
o 3elul &e "RIME DE ORI4INE HOMOSEBUAL! Homose>ualiaea &in *n#=isori!
Homose>ualiaea &inre 3emei! Sa&i#ii menali! "ei #$rora le %la#e s$6+i 3a#$ 3iin(a
iu7i$ s$ su3ere! Ori7ile In3ani#i&e) .ari#i&ele) Mari#i&ele e#! e#! a%ar(in a#esei
s3ere! .seu&o6o#uli+ii #are %re3er$ mai #ur-n& s$ su3ere &e %olu(ii no#urne &e#-
s$ se #$s$oreas#$! Oamenii #are ur$s# &e moare AR"ANUL A!?!/! +i
"STORIA .ER/E"T! Oamenii #are #re& #$ a2ung la Dumne0eu res%ing-n& #u
ur$ se>ul! Ana=ore(ii #are &ees$ se>ul +i *l #onsi&er$ ,ulgar +i grosolan) o(i
a#e+ia a%ar(in lui Lili=!
S/ERA LUI NAHEMAH
S3era lui Na=ema= se&u#e %rin 3arme#ul 3rumuse(ii sale maligne! Gn a#eas$
s3er$ IN/RASEBUAL *i reg$sim %e o(i Don Duanii +i &oamnele Agnes! Gn a#eas$
s3er$ se &e0,ol$ lumea %rosiu(iei! In3rase>ualii lui Na=ema= se sim 3oare Virili! Gn
a#eas$ s3er$ r$ies# #ei #are au mai mule 3emei! Ei se sim 3eri#i(i *n a&uler! Se
#re& 3oare ,irili +i nu +iu #$ sun IN/RASEBUALI!
Gn s3era lui Na=ema= *n-lnim) &e asemenea) milioane &e %rosiuae! A#ese
7iee 3emei sun ,i#imele 3arme#ului 3aal al lui Na=ema=! Gn s3era lui Na=ema=
,e&em &oamne elegane) #u %o0i(ii so#iale *nale) #are se #re& 3eri#ie *n a&uler!
Ia$ lumea lor!
Gn regiunea in3rase>ual$ a lui Na=ema= g$sim o %l$#ere #are emo(ionea0$
Su3leul! Virgini$(i #are se&u# %rin *n#-n$oarea lor an&re(e! /emei 3oare
3rumoase #are #au$ s$ se&u#$ +i 7$r7a(i #are6+i %$r$ses# #$minele ,r$2i(i &e
3arme#ul a#esor 3rumuse(i 3oare %re(ioase! Gn#-n$ri &e ne&es#ris! .asiuni &e
nes$,iliC saloane lu>oase) #a7aree elegane) %auri moi) &ansuri *n#-n$oare)
or#=esre ale A7isului) #u,ine romani#e #are nu se %o uia e#!
IN/RASEBUALII LUI NAHEMAH a##e%$ uneori Ar#anul A!?!/! @Magia
Se>ual$A) *ns$ e+uea0$ %enru #$ nu reu+es# s$ e,ie e2a#ularea s$m-n(ei! Ei se
rerag a%roa%e *no&eauna &in "STORIA .ER/E"T %roli3er-n& orori *m%ori,a
ei!
Noi i6am au0i s%un-n&C JAm %ra#i#a Magia Se>ual$ +i uneori am reu+i s$ re(in
emierea s$m-n(ei! Eram un animal #are se 7u#ura &e &eli#ioasele %asiuni ale
se>uluiK! Du%$ reragerea lor &e %e #$rarea T$i+ului &e "u(i) re%re0ena$ %rin
MDUVA S.INRII) ei #au$ re3ugiu *n ,reo &o#rin$ se&u#$oare a lui Na=ema= +i)
&a#$ au +ansa s$ nu #a&$ *n s3era lui Lili=) #oninu$ s$6+i e2a#ule0e li#=i&ul
seminal! A#easa ese lumea IN/RASEBUAL!
.SIHOLO4IA S/EREI LUI NAHEMAH
Lo#uiorii In3rase>uali ai s3erei lui Na=ema= sun ra3ina(i +i &isin+i! Ei sun #ei
#are %ronun($ 3ra0e #a a#eseaC JO3ensa re7uie s$ 3ie s%$la$ *n s-ngeK! JAm
omor- %enru a6mi a%$ra onoarea &e 7$r7a) onoarea mea 7a2o#ori$K!K Sun un so(
o3ensaK e#!
Ti%ul lui Na=ema= ese 7$r7aul #are *+i 2oa#$ ,ia(a %enru o 3emeie) i%ul
%asional) #are iu7e+e lu>ul) s#la, al %re2u&e#$(ilor so#iale) %rieenul 7e(iilor) al
7an#=eelor) al #=e3urilor) al mo&ei 3oare elegane e#! e#!
Oamenii &e a#es 3el #onsi&er$ "$s$oria .er3e#$ #a %e #e,a im%osi7il) iar
#-n& o a##e%$ nu r$m-n mul im% %e #ale %enru #$ E1UEA?! A#e+i oameni se
7u#ur$ *n mo& 7esial &e se>! "-n& a#e%$ Ar#anul A!?!/!) se ser,es# &e el %enru
a se 7u#ura &e &es3r-u +i &e *n&a$ #e *n-lnes# ,reo Do#rin$ se&u#$oare #are le
o3er$ un re3ugiu) se rerag &in "STORIA .ER/E"T!
MISTI"A LUI NAHEMAH
Gn-lnim uneori %ersoane ale genului misi# *n s3era In3rase>ual$ a lui
NAHEMAH! Ei nu 7eau al#ool) nu #onsum$ #arne) nu 3umea0$ sau sun 3oare
religio+i #=iar &a#$ nu sun ,egearieni! Ti%ul misi# a lui Na=ema= nu ese %asional
&e#- *n se#re! El se 7u#ur$ *n mo& ,iolen &e %asiunile se>uale #u oae #$ &u%$
a#eea %ronun($ eri7ile senin(e *m%ori,a %asiunii se>uale! I se *n-m%l$ s$ a##e%e
Ar#anul A!?!/) &ar se rerage la %u(in im% &u%$ a#eea) aun#i #-n& g$se+e o
&o#rin$ #onsolaoare #are s$6l a&oarm$ #u 3ra0e #a a#eseaC JDUMNE?EU A ?ISC
"RE1TE5I 1I GNMUL5I5I6VK! JA"TUL SEBUAL ESTE O /UN"5IE .UR
ANIMALI" 1I S.IRITUALITATEA NU ARE NIMI" "U A"EST A"TK e#! e#!
In3rase>ualul lui Na=ema=) g$sin& o 2usi3i#are %enru a6+i e2a#ula li#=i&ul seminal)
se rerage &in "STORIA .ER/E"T!
"A.ITOLUL V
SEBUALITATEA NORMAL
.rin %ersoane #u Se>ualiae normal$ re7uie s$ *n(elegem %ersoanele #are nu
au ni#i un 3el &e #on3li# se>ual! E>is$ rei 3eluri &e energie se>ual$C Mai *n-i
energia #are ese *n leg$ur$ #u re%ro&u#erea rasei +i s$n$aea #or%ului 3i0i# *n
general! Gn al &oilea r-n&) energia #are ese *n leg$ur$ #u s3erele g-n&irii) ale
senimenului +i ale ,oin(ei! Gn al reilea r-n&) energia #are ese *n leg$ur$ #u
s%iriul Di,in al omului!
Energia Se>ual$ ese) #u a&e,$ra +i 3$r$ ni#i o *n&oial$) energia #ea mai
%uerni#$ +i #ea mai su7il$ #are ese %ro&us$ *n mo& normal +i ese &isri7ui$ *n
*nregul organism uman! To #eea #e ese omul) in#lusi, #ele rei s3ere ale g-n&irii)
senimenului +i ,oin(ei) nu ese al#e,a &e#- re0ulaul e>a# al &i,erselor
mo&i3i#$ri ale Energiei Se>uale!
Din #au0a #ara#erului e>rem &e su7il +i %uerni# al Energiei Se>uale) ese
&esigur greu &e #onrola +i &e *nmaga0ina a#eas$ energie! Gn a3ar$ &e asa)
Energia Se>ual$ ese o surs$ &e %uere imens$ #are %oae #on&u#e la o ,eria7il$
#aasro3$ &a#$ nu se +ie mani%ula!
E>is$ *n organism anumie #anale %rin #are) *n mo& normal) re7uie s$ #ir#ule
a#eas$ %uerni#$ energie! "-n& a#eas$ energie se in3ilrea0$ *n me#anismul
&eli#a al alor 3un#(ii) aun#i re0ulaul ese e+e#ul) un e+e# ,iolen! "$#i) *n a#es
#a0) sun a3e#ae mai mule #enre e>rem &e &eli#ae ale organismului uman) iar
in&i,i&ul se rans3orm$ %rin *nsu+i a#es 3a% *nr6un IN/RASEBUAL!
Ori#e aiu&ine menal$ negai,$ %oae #on&u#e &ire# sau in&ire# la a#ese
#aasro3e ,iolene +i &isrug$oare ale energiei se>uale! Ura 3a($ &e se>) ura %enru
AR"ANUL A!?!/) &e0gusul sau a,ersiunea %enru se>) &is%re(ul 3a($ &e se>)
su%raesimarea se>ului) gelo0ia %asional$) 3ri#a &e se>) #inismul se>ual) sa&ismul
se>ual) o7s#eniaea) %ornogra3ia) 7rualiaea se>ual$ e#!) #on,eres# 3iin(a uman$
*nr6un IN/RASEBUAL!
Se>ul ese 3un#(ia #reaoare %rin #are 3iin(a uman$ ese un a&e,$ra ?EU!
Se>ualiaea normal$ re0ul$ &in &e%lina armonie) &in *nreaga #on#or&an($ a uuror
#elorlale 3un#(ii! Se>ualiaea normal$ ne #on3er$ %uerea &e a #rea #o%ii s$n$o+i
sau &e a #rea *n &omeniul arisi# ori *n lumea +iin(elor! Ori#e aiu&ine menal$
negai,$ 3a($ &e se> %ro&u#e in3ilra(ii ale a#esei %uerni#e energii *n ale 3un#(ii)
%ro,o#-n& *ns%$im-n$oare #aasro3e al #$ror re0ula 3aal ese
IN/RASEBUALITATEA!
Ori#e aiu&ine negai,$ a min(ii 3or(ea0$ energia se>ual$ +i o o7lig$ s$ #ir#ule
%rin #anale +i siseme organi#e #are #on,in energiilor menale) ,olii,e sau ori#$rui
al i% &e energii mai %u(in %uerni#e &e#- energia se>ual$! Re0ulaul ese 3aal
&eoare#e #analele +i sisemele &e a#es 3el) ne%u-n& re0isa 3ormi&a7ilului ,ola2 al
energiei e>rem &e %uerni#e a se>ului) se *n#$l0es# +i se o%es# #a un #a7lu %rea
su7(ire) %rea 3in) aun#i #-n& e ra,ersa &e un #uren ele#ri# &e *nal$ ensiune!
"-n& un 7$r7a +i o 3emeie se unes# se>ual *n "STORIA .ER/E"T) ei sun
*n a#ele #li%e &e ,olu%ae ADEVRA5I ?EI INE/ABILI! B$r7aul +i 3emeia uni(i
se>ual 3ormea0$ un ANDRO4IN DIVIN .ER/E"T) UN ELOHIM MAS"UL6/EMEL'
O DIVINITATE EBTREM DE DIVIN! "ele &ou$ 2um$$(i se%arae) *n#e%-n& &in
0orii ,ie(ii) se unes# un momen %enru a #rea! Ese #e,a ine3a7il!!! su7lim!!! ese
#e,a .ARADISIA"!!!
Energia se>ual$ ese %eri#ulos &e ,olail$ +i %oen(ial e>%lo0i,$! Gn im%ul a#ului
se#re) *n im%ul e>a0ului se>ual) #u%lul ese *n,$lui &e a#eas$ 3ormi&a7il$ energie
e>rem &e DIVIN! Gn a#ese momene &e 3eri#ire su%rem$ +i &e s$ru$ri ar0$oare
#are in#en&ia0$ %ro3un0imile su3leului) %uem re(ine a#eas$ minuna$ lumin$
%enru a ne %uri3i#a +i a ne rans3orma *n mo& a7solu! "-n& r$surn$m ,asul lui
Hermes) #-n& a%are emisia seminal$) lumina ?eilor se rerage l$s-n& *n urma ei
u+ile &es#=ise %rin #are %$run&e *n #$min lumina ro+ie +i sang,inolen$ a lui
LU"I/ER! ATUN"I /ARME"UL &is%are %enru a l$sa lo# &e0ilu0iei +i &e0am$girii!
Du%$ %u(in im%) 7$r7aul +i 3emeia inr$ %e &rumul a&ulerului &eoare#e #$minul lor
s6a rans3orma *nr6un in3ern!
O #ara#erisi#$ a naurii ese s$ mo7ili0e0e enorme re0er,e &e energie
#reaoare %enru a #rea ori#e #osmos' *ns$ ea nu 3olose+e) &in imensele sale
re0er,e) &e#- o #aniae in3inie0imal$ %enru a6+i reali0a #rea(iile! De a#eea) un
7$r7a %ier&e %rinr6o singur$ e2a#ulare seminal$) +ase sau +a%e milioane &e
s%ermao0oi0i *n im% #e nu ese ne#esar &e#- un ini3inie0imal s%ermao0oi&
%enru a &a na+ere unui #o%il!
Gn Lemuria) ni#i o 3iin($ uman$ nu6+i e2a#ula s$m-n(a! "u%lurile se uneau %e
aun#i se>ual *n em%le %enru a #rea' ierar=iile lunare +iau s$ uili0e0e) *n #ursul
a#esei uniri) un s%ermao0oi& +i un o,ul %enru a #rea) 3$r$ s$ se a2ung$ %-n$ la
orgasm +i e2a#ulare seminal$! Nimeni nu6+i r$s%-n&ea s$m-n(a! A#ul se>ual era un
lu#ru sa#ru #are nu se %uea reali0a &e#- *n em%le! Gn a#ea e%o#$) 3emeia n$+ea
3$r$ &ureri) iar +ar%ele se ri&i#a rium3$or &e6a lungul #analului me&ular al
lemurienilor! .e aun#i) omul nu ie+ise &in Rai' *nreaga naur$ *l as#ula) iar el nu
#uno+ea &urerea +i ni#i %$#aul! Tene7ro+ii Lu#i3eri sun #ei #are l6au *n,$(a %e
om s$6+i risi%eas#$ s$m-n(a! .$#aul original al sr$mo+ilor no+ri a 3os #rima
r$s%-n&irii s$m-n(ei! A"EASTA ESTE /ORNI"AREA! "-n& omul %ara&isia# s6a
&es3r-na) a %$runs *n regaul LU"I/ERILOR' omul a#ual ese LU"I/ERI"!
Ese a7sur& s$ risi%im 0e#i &e milioane &e s%ermao0oi0i aun#i #-n& e ne,oie
numai &e unul singur %enru a #rea! Un singur s%ermao0oi& %oae #u u+urin($ s$
s#a%e &in glan&ele se>uale 3$r$ a re7ui s$ r$s%-n&im s$m-n(a! "-n& omul se ,a
*noar#e la %un#ul &e %le#are) #-n& ,a resa7ili sisemul se>ual al RAIULUI) +ar%ele
sa#ru) Kun&alini) se ,a ri&i#a &in nou ,i#orios %enru a ne #on,eri *n ?EI!
SISTEMUL SEBUAL AL RAIULUI ESTE SEBUALITATEA NORMAL! SISTEMUL
SEBUAL AL OMULUI LU"I/ERI" ESTE ABSOLUT ANORMAL!
Nu se 3orni#$ numai 3i0i#' 3orni#area %oae e>isa +i *n lumea asral$ +i menal$!
"ei #are iau %are la #on,ersa(ii &e i% &es3r-na) #ei #are #ies# re,ise
%ornogra3i#e) #ei #e 3re#,enea0$ #inemaogra3e *n #are se %roie#ea0$ 3ilme eroi#e
+i %asionale) #=eluies# enorme #ani$(i &e energie se>ual$! A#e+i 7ie(i oameni se
ser,es# &e maerialul se>ual) &e maerialul #el mai su7il) #el mai ra3ina %e #are *l
%oae %ro&u#e organismul +i *l #=eluies# *n mo& mi0era7il *n sais3a#erea 7rualelor
lor %asiuni menale!
/ane0ia se>ual$ %ro,oa#$ o im%oen($ &e i% %si=o6se>ual! Bolna,ii &e a#es
gen au ere#(ii normale) sun 7$r7a(i a%aren normali) &ar *n momenul *n #are ,or s$
reali0e0e leg$ura mem7rului ,iril #u ,ul,a) ere#(ia *n#eea0$ +i 3alusul re#a&e) s%re
marea &is%erare a in&i,i&ului! A#e+i oameni r$ies# *n 3ane0ia se>ual$ +i #-n& au
#u a&e,$ra &e6a 3a#e #u realiaea #ru&$ a se>ului) #are nu are nimi# #u 3ane0ia)
aun#i sun *n#ur#a(i +i nu sun #a%a7ili s$ r$s%un&$ reali$(ii a+a #um ar re7ui!
Sim(ul se>ual ese 3ormi&a7il &e su7il +i eri7il &e ra%i&) &aori$ energiei sale
e>rem &e 3ine +i &e im%on&era7ile! Ni,elul mole#ular *n #are a#(ionea0$ sim(ul
se>ual ese &e milioane &e ori mai ra%i& &e#- un&ele g-n&irii! S%iriul logi# +i
3ane0ia sun %iere &e %oi#nire %enru sim(ul se>ual! "-n& s%iriul logi# #u oae
ra(ionamenele sale sau #-n& 3ane0ia se>ual$ #u oae ilu0iile sale eroi#e ,or s$
#onrole0e sim(ul se>ual sau s$6i #anali0e0e a#i,iaea *n #a&rul ilu0iilor lor) &isrug
sim(ul se>ual aun#i #-n& *n#ear#$ s$ +i6l aser,eas#$! Im%oen(a %si=o6se>ual$ ese
rage&ia #ea mai *ns%$im-n$oare #are %oae #=inui 7$r7a(ii +i 3emeile 3anai#e sau
oamenii &e i% %ur ra(ionalis!
Lu%a mulor #$lug$ri) #$lug$ri(e) ana=ore(i) %seu&o6Fog=ini e#!) %enru a
*n#=i&e se>ul *n normele 3anaismului lor religios) %enru a6l *n#=i&e *n *n#=isoarea
%enien(elor lor) %enru a6l re&u#e la $#ere +i a6l serili0a) %enru a *m%ie&i#a ori#e
mani3esare #reaoare!!!) rans3orm$ 3anai#ul *nr6un s#la, al %ro%riilor sale %asiuni)
*nr6un s#la, al se>ului) in#a%a7il s$ g-n&eas#$ la al#e,a #e nu (ine &e se>!
A"E1TIA SUNT /ANATI"II SEBULUI) DE4ENERA5II IN/RASEBUALIT5II! A#e+i
oameni se &es#ar#$ *n 3ie#are noa%e *n %olu(ii res%ing$oare sau #onra#ea0$ ,i#ii
=omose>uale ori se masur7ea0$ *n mo& mi0era7il! A ,rea s$ *n#=i0i se>ul ese #a +i
#um ai ,rea s$ *m7uelie0i Soarele! "el #e ,rea s$ *nemni(e0e se>ul) &e,ine s#la,ul
#el mai a72e# al se>ului) 3$r$ ni#i un %ro3i +i 3$r$ ni#i o %l$#ere a&e,$ra$! Un
asemenea om ese un %$#$os ne3eri#i! O 3emeie #a a#easa ese #a un #a-r seril)
o s#la,$ 2osni#$ a #eea #e ,rea s$ aser,eas#$ @SEBULA! Du+manii S%iriului S3-n
sun oameni ai a7isului' ar 3i 3os mai 7ine %enru a#e+i oameni s$ nu se 3i n$s#u
sau s$6+i a-rne o %iar$ &e g- +i s$ se arun#e *n mare!
/iin(a uman$ re7uie s$ *n,e(e s$ r$ias#$ se>ual! A#um sunem *n E%o#a
Se>uali$(ii) E%o#a noii Ere a VRSTORULUI! 4lan&ele se>uale sun #onrolae &e
%lanea URANUS +i a#eas$ %lane$ ese gu,ernaorul #onsela(iei V$rs$orului!
As3el &e#i) Al#=imia Se>ual$ ,a 3i %re&a$ o3i#ial *n ,iioarele Uni,ersi$(i ale noii
ERE A VRSTORULUI! "ei #are %rein& #$ sun mesagerii Noii Ere a V$rs$orului
+i #are) ou+i) ur$s# Ar#anul A!?!/!) &emonsrea0$ %-n$ la re3u0 #$ sun &e 3a%
im%osori) &eoare#e noua Er$ a V$rs$orului ese gu,erna$ &e Se>! A#es
gu,ernaor ese .LANETA URANUS!
Energia Se>ual$ ese energia #ea mai 3in$ a #osmosului in3ini! Energia Se>ual$
%oae s$ ne rans3orme *n Gngeri sau *n Demoni! Imaginea A&e,$rului se %$srea0$
*n Energia Se>ual$! Ar=ei%ul #osmi# al ADAM "RISTOSULUI se %$srea0$ *n
Energia Se>ual$!
/IUL OMULUI) SU.RAOMUL se na+e &in se>ualiaea normal$' SU.RAOMUL
nu s6ar %uea ni#io&a$ na+e &in IN/RASEBUALI! Regaul IN/RASEBUALILOR
ese A7isul!
.oeul 4re# Homer a s%usC JMai 7ine un #er+eor %e %$m-n &e#- un RE4E *n
im%eriul um7relorK! A#es im%eriu ese lumea ene7roas$ a IN/RASEBUALILOR!
"A.ITOLUL VI
SU.RASEBUALITATEA
Su%rase>ualiaea ese re0ulaul Transmu$rii Se>uale! "risos) Bu&&=a) Dane)
?oroasru) Ma=ome&) Hermes) Eue0al#oal +i o(i #eilal(i mari Mae+ri au 3os 3iin(e
Su%rase>uale!
"ele &ou$ mari as%e#e ale Se>uali$(ii se numes# 4enerarea +i Regenerarea!
Gn #a%iolul %re#e&en am su&ia 4enerarea #on+ien$' a#um ,om su&ia
Regenerarea!
Aun#i #-n& su&iem ,ia(a animalelor) &es#o%erim lu#ruri 3oare ineresane!
Da#$ $iem un +ar%e *n &ou$) %uem 3i siguri #$) &aori$ %uerii sale &e regenerare)
el ,a %uea s$6+i &e0,ole #om%le o nou$ 2um$ae) #u oae organele 2um$$(ii
%ier&ue! Ma2oriaea ,iermilor &e %$m-n sau &e a%$ au &e asemenea %uerea &e a
se regenera *n mo& nelimia! Mi#a +o%-rl$ *+i %oae regenera #oa&a) seaua &e
mare) 7ra(ele iar) organismul uman) %ielea! .uerea &e RE4ENERARE ese a7solu
se>ual$!
Omul are %uerea &e a se RE"REA %e el *nsu+i! Omul %oae "REA *n ineriorul
s$u SU.RAOMUL! A#es lu#ru ese %osi7il &aori$ *n(ele%ei uili0$ri a %uerii
se>uale! Ne %uem "REA DIN NOU #a aueni#i SU.RAOAMENI! A#es lu#ru nu
ese reali0a7il &e#- %rin TRANSMUTAREA se>ual$! "=eia 3un&amenal$ a
Transmu$rii se>uale ese AR"ANUL A!?!/! @MA4IA SEBUALA!
"=eia *nregii %ueri se a3l$ *n unirea /ALUSULUI "U UTERUL! "u%lul re7uie
s$ *n,e(e s$ se rerag$ &in a#ul se>ual *naine &e s%asm) *naine &e s#urgerea
seminal$) iar a#es lu#ru ese 3oare im%oran! Nu re7uie r$s%-n&i$ s$m-n(a) ni#i
*n #a,iaea ,aginal$) ni#i *n a3ar$) ni#i al$uri) ni#$ieri! Vor7im as3el) *n lim7a2 #lar
%enru #a oamenii s$ *n(eleag$) #=iar &a#$ unii %uriani in3rase>uali ne #ali3i#$ &re%
.ORNO4RA/I"I!
Via(a omeneas#$ nu are ni#i o semni3i#a(ie %rin ea *ns$+i! A e na+e) a #re+e) a
mun#i &in greu %enru a r$i) a e re%ro&u#e #a un animal +i a%oi a muri ese) *nr6
a&e,$r) un lan( &e marir %e #are6l %oar$ omul +i #are6i (ine su3leul lega 3e&ele+!
Da#$ a#easa e ,ia(a) aun#i nu meri$ s$ r$ie+i! Din 3eri#ire) noi %ur$m *n
glan&ele se>uale s$m-n(a) 4r$unele! Din a#eas$ s$m-n($) &in a#es 4r$une se
%oae na+e SU.RAOMUL) ADAM "RISTOSUL) "O.ILUL DE AUR AL AL"HIMIEI
SEBUALE! .enru a#easa) &a) meri$ s$ r$ie+i! Drumul ese TRANSMUTAREA
SEBUAL! A#easa ese +iin(a lui URANUS! Uranus ese %lanea #are #onrolea0$
4ona&ele sau 4lan&ele se>uale' ese %lanea #are gu,ernea0$ #onsela(ia
V$rs$orului!
Uranus are un #i#lu se>ual &e o%0e#i +i %aru &e ani! Uranus ese singura
%lane$ #are *+i *n&rea%$ %olii s%re soare! "ei &oi %oli ai lui URANUS #ores%un&
#elor &ou$ as%e#eC mas#ulin +i 3eminin! URANUS *+i orienea0$ %e r-n& #ei &oi %oli
s%re soare' a#ese &ou$ 3a0e alernea0$ %enru a 3orma &ou$ %erioa&e &e %aru0e#i
+i &oi &e ani 3ie#are! Simularea alernan$ a #elor &oi %oli ai lui Uranus gu,ernea0$
oa$ isoria se>ual$ a e,olu(iei umane! E%o#ile *n #are 3emeile se &e0goles# %enru
#a ru%ul lor s$ sr$lu#eas#$) alernea0$ #u e%o#ile *n #are se a3i+ea0$ 7$r7a(ii!
E%o#ile &e %re%on&eren($ 3eminin$ alernea0$ #u e%o#ile #a,alerilor #ue0$ori! A+a
ese isoria se#olelor!
Aun#i #-n& 3iin(a uman$ ainge ,-rsa maur$) ese simula$ &e #i#lul o%us)
#onrar #elui #are a gu,erna6o *n im%ul #o%il$riei +i inere(ii sale! Gn a#el momen
noi sunem #u a&e,$ra #o%(i! Din %un# &e ,e&ere se>ual ne sim(im simula(i &e
se>ul o%us! Mauriaea ese *nr6a&e,$r minuna$ %enru mun#a &e RE4ENERARE
SEBUAL! Senimenele se>uale sun mai 7ogae +i mai maure la %aru0e#i &e ani
&e#- la rei0e#i &e ani!
SU.RAOMUL nu ese re0ulaul e,olu(iei! SU.RAOMUL SE NA1TE DIN
SMHN5! SU.RAOMUL re0ul$ &inr6o 3ormi&a7il$ Re,olu(ie a #on+iin(ei!
SU.RAOMUL ese /IUL OMULUI men(iona &e "RISTOS! SU.RAOMUL ese
ADAM "RISTOSUL!
E,olu(ia *nseamn$ #$ nimi# nu e sa7il) imo7il) oul r$ie+e +i se &e0,ol$ *n
ineriorul #on#e%elor &e im%) &e s%a(iu +i &e mi+#are! Naura #on(ine *n ea *ns$+i
oae %osi7ili$(ile! Nimeni nu %oae singe %er3e#(iunea %rin e,olu(ie! Unii &e,in mai
7uni) &ar imensa ma2oriae &e,ine eri7il &e %er,ers$! A#easa ese e,olu(ia! Omul
ino#en) omul %ara&isia# &e a#um #-e,a milioane &e ani) a a2uns as$0i) &u%$ o
lung$ e,olu(ie) omul 7om7ei aomi#e) omul 7om7ei #u Hi&rogen) omul #oru% al
&eurn$rilor &e 3on&uri +i al #rimei! E,olu(ia ese un %ro#es &e #om%li#are a energiei!
Tre7uie s$ ne *noar#em la %un#ul &e %le#are @Se>ulA +i s$ ne RE4ENERM! Omul
ese un 4r$une &e s$m-n($ ,iu! S$m-n(a) gr$unele re7uie s$ 3a#$ un e3or %enru
#a SU.RAOMUL s$ germine0e +i s$ #reas#$! A#easa nu ese e,olu(ie' &im%ori,$)
ese ,or7a &e o 3ormi&a7il$ Re,olu(ie a #on+iin(ei! .e &re% #u,-n "RISTOS A
S.USC J1I A1A "UM MOISE A GNL5AT 1AR.ELE GN DE1ERT) TOT A1A
TREBUIE S /IE GNL5AT /IUL OMULUIK! /IUL OMULUI ESTE ADAM
"RISTOSUL) SU.RAOMUL!
O&a$ #u ransmuarea se>ual$ noi ne regener$m *nr6un mo& a7solu! V-rsa
e>a0ului se>ual ese *no&eauna %re#e&a$ &e ,-rsa %l$#erii se>uale! A#eea+i
energie #are %ro&u#e %l$#erea se>ual$) aun#i #-n& ese ransmua$) %ro&u#e
EBTA?UL!
Lam%a Ermiului *n Ar#anul Nou$) #are se a3l$ *n mo& normal *n#=is$ *n
#a,ernele a&-n#i ale organelor se>uale) re7uie s$ 3ie %lasa$ *n ineriorul urnului
em%lului! A#es urn ese #reierul! Aun#i) aun#i ilumina(i! Ia$ &rumul *nr6a&e,$r
%o0ii, #are ne rans3orm$ *n Mae+ri ai SAMADHI6ULUI @AI EBTA?ULUIA!
Ori#e e=ni#$ a&e,$ra$ &e Me&ia(ie inern$ ese *n leg$ur$ inim$ #u
Transmuarea Se>ual$! Tre7uie s$ ne ri&i#$m lam%a noasr$ 3oare sus %enru a ne
ilumina!
Ori#e %orum7el al AL"HIMIEI) &u%$ #e a 3os *n#orona) se *n&e%$rea0$ %u(in
#-e %u(in &e a#ul se>ual! "$s$oria .er3e#$ ese &in #e *n #e mai %u(in 3re#,en$)
#u%lul se rerage %rogresi, &in magiseriumul 3o#ului) *n a#or& #u anumie rimuri
#osmi#e mar#ae &e 4ON4UL orienal! As3el energiile se>uale sun su7limae %-n$
#e &e,in oalmene ransmuae) a2ung-n& s$ %ro&u#$ EBTA?UL "ONTINUU!
.orum7elul AL"HIMIEI #are) *n #ursul re*n#arn$rilor sale %re#e&ene a lu#ra *n
Magiseriumul /o#ului) reali0ea0$ a#eas$ mun#$ a la7oraorului se>ual *nr6un im%
relai, s#ur! Tou+i) #ei #are lu#rea0$ %enru %rima oar$ GN MAREA O.ER au
ne,oie &e #el %u(in &ou$0e#i &e ani &e mun#$ 3oare inens$ +i &e al(i &ou$0e#i &e
ani %enru a se &ea+a re%a &e mun#a la7oraorului! Gn oal) ese ne,oie &e
%aru0e#i &e ani %enru a reali0a *nreaga mun#$! Aun#i #-n& AL"HIMISTUL
r$soarn$ ,asul lui HERMES) 3o#ul &in 3urnalul la7oraorului se singe +i *nreaga
mun#$ ese %ier&u$!
.erioa&a e>a0ului misi# *n#e%e a#olo un&e %erioa&a %l$#erii se>uale se
ermin$! Ori#ine a2unge la Ini(ierea Venus$ are a%oi o mun#$ 3oare grea &e
reali0a! A#eas$ mun#$ %ri,e+e rans3ormarea energiilor se>uale! Gn a#ela+i 3el
#um se e3e#uea0$ un rans%lan ,egeal) 3$#-n& o %lan$ s$ rea#$ &inr6un ,as #u
%$m-n *n alul) o a+a) re7uie s$ ran%lan$m energia se>ual$) s$ o e>ragem &in
omul eresru +i s$ o Trans%lan$m) 3$#-n&6o s$ rea#$ *n ADAM "RISTOS! Se
s%une *n AL"HIMIE #$ re7uie s$ eli7er$m oul 3iloso3al &e &e0gus$oara
%ure0i#iune a maeriei +i s$6l re%unem &e3inii, *n /IUL OMULUI! Re0ulaul
a#esei mun#i ese sur%rin0$or +i minuna! A#esa ese momenul %re#is *n #are
ADAM "RISTOS *+i %oae &e,ora #on+iin(a uman$' *ns$ #on+iin(a ADAMULUI DE
."AT re7uie s$ 3ie &e2a moar$! Numai DUMNE?EUL INTERN .OATE S
DEVORE?E SU/LETUL! A2ung-n& la a#ese *n$l(imi) MAESTRUL s6a reali0a *nr6
un mo& a7solu! Gn#e%-n& &in a#es momen) ne 7u#ur$m &e EBTA?UL "ONTINUU)
&e su%rema iluminare a MARILOR HIERO/AN5I!
Na+erea SU.RAOMULUI ese o %ro7lem$ a7solu se>ual$! Tre7uie s$ ne
na+em &in nou %enru a inra *n *m%$r$(ia #erurilor! SU.RAOMUL ese a- &e
&i3eri &e om %re#um 3ulgerul) &e norul negru' 3ulgerul iese &in nor &ar nu ese norul!
/ulgerul) a#esa ese SU.RAOMUL' norul ese OMUL! Regenerarea se>ual$
re%une *n a#i,iae %uerile %e #are le a,eam *n EDEN' am %ier&u a#ese %ueri
#-n& am #$0u *n genera(ia animal$' ,om re#u#eri a#ese %ueri aun#i #-n& ne ,om
RE4ENERA! To a+a) #um ,iermele *+i %oae regenera #or%ul +i +o%-rla #oa&a) la
3el %uem +i noi s$ ne regener$m %uerile %ier&ue %enru a sr$lu#i &in nou #a ?EII!
Energiile se>uale o&a$ rans%lanae *n ADAM "RISTOS) sr$lu#es# #u al7ul
ima#ula al Di,ini$(ii! A#ese energii seam$n$ aun#i #u eri7ile 3ulgere Di,ine!
M$re(ia +i maiesaea SU.RAOMULUI ese in&es#ri%i7il$! Gnr6a&e,$r)
SU.RAOMUL sr$lu#e+e un momen *n noa%ea se#olelor a%oi &is%are) &e,ine
in,i0i7il %enru om! De o7i#ei) %uem &es#o%eri urmele a#esui 3el &e 3iin(e *n
anumie +#oli se#ree &e RE4ENERARE) &es%re #are o3i#ial nu +im a%roa%e nimi#!
.rin a#ese +#oli se#ree #unoa+em e>isen(a a#esor su7lime 3iin(e
SU.RASEBUALE! 1#olile &e RE4ENERARE au e%o#i &e a#i,iae %u7li#$ +i e%o#i
&e mun#$ se#re$! .lanea Ne%un gu,ernea0$ *n mo& #i#li# a#i,iaea a#esor
+#oli! Gn organismul uman) NE.TUN #onrolea0$ 4lan&a %ineal$! Numai %rin
ransmuarea se>ual$ %oae 3i %us$ *n a#i,iae a#eas$ glan&$ a ?EILOR!
URANUS #onrolea0$ 4LANDELE SEBUALE) iar NE.TUN 4LANDA .INEAL!
URANUS ESTE AL"HIMIA SEBUAL .RA"TI"! NE.TUN ESTE STUDIUL
E?OTERI"! Tre7uie mai *n-i s$ su&iem +i a%oi s$ lu#r$m *n la7oraor! URANUS
are un #i#lu se>ual &e N8 &e ani) iar NE.TUN un #i#lu &e su&iu &e 9;O &e ani!
"i#lul lui URANUS ese *n ra%or #u &uraa ,ie(ii omene+i! "i#lul lui NE.TUN ese
#i#lul &e a#i,iae %u7li#$ a anumior +#oli &e RE4ENERARE! Numai %rin #alea
"STORIEI .ER/E"TE %uem a2unge la SU.RASEBUALITATE!
"A.ITOLUL VII
"ELE 1A.TE BISERI"I
Omul ese un rio #om%us &inr6un #or%) un su3le +i un s%iri! Gnre s%iri +i #or%
e>is$ un me&iaor' a#es me&iaor ese su3leul! Noi) 4nosi#ii) +im #$ su3leul ese
*n,eli *nr6un ,e+m-n minuna #are ese #or%ul Asral! 1im &e2a) &aori$ su&iilor
noasre 4nosi#e) #$ ,e=i#ulul asral ese un al &oilea organism &oa #u minunae
sim(uri inerne!
Marii "lar,$0$ori ne ,or7es# &e +a%e #=aLre) iar eoso3ul LEADBEATER le6a
&es#ris #u lu> &e am$nune! A#ese #=aLre sun *nr6a&e,$r sim(urile #or%ului asral!
A#e+i #enri magnei#i se a3l$ *n rela(ie inim$ #u glan&ele #u se#re(ie inern$!
Gn la7oraorul organismului uman e>is$ +a%e Jingre&ieneK su%use unui ri%lu
#onrol ner,os! Ner,ii) #a agen(i ai Legii riung=iului #onrolea0$ Se%enarul
4lan&ular! "ele rei #onroluri ner,oase &i3erie #are inera#(ionea0$ unul asu%ra
#eluilal sunC *n %rimul r-n&) sisemul ner,os #ere7ro6s%inal) agen al 3un#(iilor
#on+iene! Gn al &oilea r-n&) marele sisem ner,os sim%ai#) agen al 3un#(iilor
su7#on+iene! Gn al reilea r-n&) sisemul %arasim%ai# sau ner,ul ,ag) #are
#ola7orea0$ 3r-n-n& 3un#(iile insin#i,e su7 #on&u#erea min(ii!
Sisemul #ere7ro6s%inal ese ronul s%iriului Di,in! Sisemul mare sim%ai# ese
,e=i#ulul asralului! Sisemul ,ag sau %arasim%ai# as#ul$ or&inele min(ii! Trei Ra0e
+i +a%e #enri magnei#i) a#easa #onsiuie 7a0a ori#$rui #osmos) a- *n marele
in3ini #- +i *n mi#ul in3ini! J"E ESTE SUS ESTE "A 1I "EEA "E ESTE DOSK!
"ele +a%e glan&e mai im%orane ale organismului uman #onsiuie #ele +a%e
la7oraoare #onrolae &e legea Triung=iului! /ie#are &in a#ese glan&e *+i are
#ores%un&en(a sa *nr6o #=aLr$ a organismului! "ele +a%e #=aLre *nre(in o sr-ns$
#orela(ie #u #ele +a%e Biseri#i ale m$&u,ei s%in$rii) *n #are *+i au r$&$#ina! "ele
+a%e Biseri#i ale #oloanei ,ere7rale #onrolea0$ #ele +a%e #=aLre ale sisemului
ner,os mare sim%ai#!
O&a$ #u as#ensiunea lui KUNDALINI &e6a lungul #analului me&ular) #ele +a%e
Biseri#i inr$ *nr6o a#i,iae inens$! Kun&alini s$l$+luie+e *n ele#roni! Gn(ele%(ii
me&iea0$ asu%ra ei' #re&in#io+ii o a&or$ +i *n #$minele *n #are &omne+e "$s$oria
.er3e#$ se lu#rea0$ #u ea *n mo& %ra#i#!
Kun&alini ese 3o#ul solar *n#=is *n aomii seminali) su7san(a ele#roni#$
ar0$oare a Soarelui) #are) aun#i #-n& ese eli7era$) ne rans3orm$ *n ?ei
EBTREM DE DIVINI!
/o#urile inimii #onrolea0$ as#ensiunea lui Kun&alini &e6a lungul #analului
me&ular' Kun&alini se &e0,ol$) e,oluea0$ +i %rogresea0$ &u%$ meriele inimii!
Kun&alini ese energia %rimor&ial$) *n#=is$ *n Biseri#a &in E/ES! A#eas$ Biseri#$
se a3l$ la 2um$aea &rumului &inre anus +i organele geniale) la &ou$ &egee &e
3ie#are! Di,inul 1ar%e &e /o# ese a&ormi *n ineriorul Biseri#ii sale) *n#ol$#i &e rei
ori +i 2um$ae *n 2urul lui *nsu+i! Aun#i #-n& aomii solari +i lunari inr$ *n #ona# *n
TRIVENI) a%roa%e &e #o##is) Kun&alini) 1ar%ele &e /o# al %uerilor noasre magi#e)
se re0e+e! .e m$sur$ #e +ar%ele ur#$ &e6a lungul #analului me&ular) %une *n
a#i,iae 3ie#are &in #ele +a%e Biseri#i!
"=aLrele 4ona&elor @glan&ele se>ualeA sun #on&use &e Uranus) iar 4lan&a
.ineal$) siua$ *n %area su%erioar$ a "reierului ese #onrola$ &e NE.TUN! Gnre
a#ese &ou$ glan&e e>is$ o #orela(ie inim$) iar KUNDALINI re7uie s$ le uneas#$
%rin 3o#ul sa#ru %enru a ne %ermie s$ o7(inem REALI?AREA INTE4RAL!
Biseri#a &in E/ES ese un lous #u %aru %eale sr$lu#ioare! A#eas$ Biseri#$
are sr$lu#irea a 0e#e milioane &e sori! .$m-nul Elemenal al Gn(ele%(ilor ese
#u#eri #u a2uorul %uerii a#esei BISERI"I!
As#ensiunea lui Kun&alini *n regiunea .ROSTATEI %une *n a#i,iae #ele +ase
%eale ale Biseri#ii &in Smirna! A#eas$ Biseri#$ ne #on3er$ %uerea &e a &omina
a%ele elemenale ale ,ie(ii +i 3eri#irea &e a #rea!
"-n& +ar%ele sa#ru a2unge la *n$l(imea om7ili#ului) %uem &omina ,ul#anii
&eoare#e 3o#ul elemenal al Gn(ele%(ilor #ores%un&e Biseri#ii &in .ergam) siua$ *n
.le>ul Solar! A#es #enru #onrolea0$ S%lina) /i#aul) .an#reasul e#! e#! A#es
#enru &in .ergam are 0e#e %eale!
O&a$ #u as#ensiunea lui Kun&alini *n regiunea inimii) inr$ *n a#i,iae Biseri#a
&in TIATIRA #u #ele &ou$s%r$0e#e %eale minunae ale sale! A#eas$ Biseri#$ ne
&$ %uere asu%ra aerului Elemenal al Gn(ele%(ilor! De0,olarea a#esui #enru
#ar&ia# #on3er$ ins%ira(ia) %resenimenul) inui(ia +i %uerea &e a ie+i *n mo&
#on+ien *n #or%ul asral) %re#um +i %uerea &e a ne %une #or%ul 3i0i# *n sare &e
DINAS!
Al &oilea #a%iol al A%o#ali%sei se re3er$ la #ele %aru Biseri#i in3erioare ale
organismului nosru! A#e+i %aru #enri sun #unos#u(i su7 urm$oarele numeC
"enrul /un&amenal sau 7a0i#) "enrul .rosai#) "enrul Om7ili#al +i "enrul
"ar&ia#! Vom su&ia a#um #ei rei #enri su%eriori men(iona(i *n #a%iolul rei al
A.O"ALI.SEI! A#ese rei Biseri#i su%erioare sunC Biseri#a &in Sar&es) Biseri#a
&in /ila&el3ia +i) *n 3ine) Biseri#a &in Lao&i#ea!
As#ensiunea lui Kun&alini %-n$ *n regiunea laringelui #reaor ne #on3er$ %uerea
&e6a au0i ,o#ea 3iin(elor #are r$ies# *n lumile su%erioare! A#eas$ #=aLr$ ese *n
leg$ur$ #u AKASHA %ur$! AKASHA ese agenul suneului! "=aLra laringian$ ese
Biseri#a &in Sar&es! "-n& Kun&alini &es#=i&e Biseri#a &in Sar&es) a#easa
*n3lore+e aun#i) &e,eni$ ,er7) %e 7u0ele noasre ro&ni#e! "=aLra laringian$ are
+ais%re0e#e %eale!
De0,olarea #om%le$ a a#esui "enru AKASHI" ne %ermie s$ ne %$sr$m
#or%ul *n ,ia($ #=iar +i *n im%ul no%(ilor a&-n#i ale MARII .RALAYA! In#arnarea
MARELUI VERB ese im%osi7il$ a-a im% #- +ar%ele sa#ru n6a 3os re0i! Agenul
,er7ului ese) #u siguran($) AKASHA! AKASHA ese %enru ,er7 #eea #e 3irele
#on&u#oare sun %enru ele#ri#iae! Ver7ul are ne,oie &e AKASHA %enru
mani3esarea sa!
AKASHA ese agenul suneului! KUNDALINI ese AKASHA! AKASHA ese
se>ual$! KUNDALINI ESTE SEBUAL! "enrul Magnei# un&e r$ie+e *n mo&
normal Kun&alini ese a7solu se>ual) a+a #um o &emonsrea0$ 3a%ul #on#re al
lo#ului *n #are ese siua' el o#u%$ un s%a(iu &e %aru &egee l$(ime *nre anus +i
organele geniale) la &ou$ &egee &e 3ie#are! Numai Magia Se>ual$ %ermie re0irea
lui Kun&alini +i &e0,olarea sa oal$! A#es lu#ru nu %la#e IN/RASEBUALILOR' ei
*n+i+i se sim SU.RA6ELIBERA5I +i ur$s# &e moare MA4IA SEBUAL! Gnr6o 0i)
&u%$ #e a as#ula o #on3erin($ %e #are am (inu6o &es%re Magia Se>ual$) #ine,a a
%roesa s%un-n& #$ *n a#es 3el noi) 4nosi#ii) am #oru% 3emeile! A#el in&i,i& era
un IN/RASEBUAL! Omul a %roesa *m%ori,a 3a%ului #$ %re&$m alora +iin(a
RE4ENERRII) &ar *n s#=im7) n6a %roesa *m%ori,a se>ului inerme&iar) ni#i
*m%ori,a %rosiu(iei) ni#i *m%ori,a ,i#iului onanismului +i ni#i nu a s%us #$ oamenii
#are se &e&au a#esor %ra#i#i erau #oru%(i! A %roesa *m%ori,a &o#rinei
regener$rii &ar nu +i *m%ori,a &o#rinei &egeneres#en(ei! A+a sun in3rase>ualii! Ei
se sim imens su%eriori uuror %ersoanelor #u se>ualiae normal$! Ei %roesea0$
*m%ori,a RE4ENERRII &ar A.R DE4ENERES"EN5A!
IN/RASEBUALII nu ,or %uea ni#io&a$ s$ *n#arne0e Ver7ul! Ei s#ui%$ %e
SAN"TUARUL SA"RU al se>ului +i legea *i %e&e%se+e gr$7in&u6i s%re a7is %enru
o&eauna! Se>ul ese SAN"TUARUL S.IRITULUI S/HNT!
"-n& Kun&alini a2unge la *n$l(imea s%a(iului &inre s%r-n#ene) se &es#=i&e
Biseri#a &in /ila&e3ia! A#easa ese o#=iul *n(ele%#iunii! TATL #are ese *n se#re
s$l$+luie+e *n a#es #enru magnei#! "=aLra &inre s%r-n#ene are &ou$ %eale
3un&amenale +i un mare num$r &e ra&ia(ii sr$lu#ioare! A#es #enru ese ronul
min(ii! A#esa ese #enrul #lar,i0iunii! Ni#i un a&e,$ra #lar,$0$or nu s%une #$ ese
#lar,$0$or! Ni#i un a&e,$ra #lar,$0$or nu s%uneC AM V?UT! "lar,$0$orul ini(ia
s%uneC NOI "ONSIDERM!
Ori#e #lar,$0$or are ne,oie &e INI5IERE! "lar,$0$orul 3$r$ INI5IERE ris#$ s$
#a&$ *n gre+eli 3oare gra,e! "lar,$0$orul #are r$ie+e %o,esin&u6+i ,i0iunile
uuror) ris#$ s$6+i %iar&$ 3a#ulaea! "lar,$0$orul lim7u *+i %oae %ier&e #=iar +i
e#=ili7rul menal! "lar,$0$orul re7uie s$ 3ie &is#re) umil +i mo&es! El re7uie s$
3ie #a un #o%il!
Aun#i #-n& Kun&alini a2unge la *n$l(imea glan&ei %ineale) Biseri#a &in
LAODI"EA se &es#=i&e! A#eas$ 3loare &e lous are o mie &e %eale sr$lu#ioare!
4lan&a %ineal$ ese in3luen(a$ &e Ne%un! "-n& se &es#=i&e a#eas$ BISERI")
%rimim %oli,i0iunea) INTUI5IA e#! 4lan&a %ineal$ se g$se+e *n leg$ur$ inim$ #u
#=aLrele 4ona&elor sau ale glan&elor se>uale! "u #- #re+e gra&ul &e %oen($
se>ual$) #u a- #re+e gra&ul &e &e0,olare a glan&ei %ineale! URANUS *n organele
se>uale +i NE.TUN *n glan&a %ineal$ se unes# %enru a ne #on&u#e la
REALI?AREA TOTAL!
Gn +#olile &e RE4ENERARE @%e #are IN/RASEBUALII le &ees$ &e moareA ni
se s%une s$ lu#r$m *nr6un mo& %ra#i# #u +iin(a lui URANUS +i a lui NE.TUN!
DRUMUL "RU"II TAU #u%rin&e rei #$i' +iin(a regener$rii #onsiuin& a %ara
#ale! S6au s%us mule lu#ruri &es%re #ele %aru &rumuri! Noi) 4nosi#ii) %ar#urgem
&e%lin #on+ien(i al %arulea &rum! Gn im%ul a#ului se>ual) noi ransmu$m
insin#ele 7ruale ale #or%ului 3i0i# *n ,oin($) emo(iile %asionale ale asralului *n
&ragose) im%ulsurile menale *n *n(elegere' +i *n #ele &in urm$) #a s%irie) reali0$m
MAREA O.ER! Gn 3elul a#esa %ar#urgem noi *n %ra#i#$ #ele %aru &rumuri! Nu
a,em ne,oie s$ &e,enim 3a#=iri %enru %rimul &rum) ni#i #$lug$ri %enru a %ar#urge
al &oilea &rum) ni#i eru&i(i %enru al reilea &rum! "ALEA "STORIEI .ER/E"TE
ne %ermie s$ %ar#urgem #ele %aru &rumuri #=iar *n im%ul a#ului se>ual!
.rimele +a%e ,ersee ale #elui &e6al &oilea #a%iol &in A.O"ALI.S ,or7es# &e
#enrul #o##igian! Gn a#es #enru ese Biseri#a &in E3es! 1ar%ele &e /o# se a3l$
*n#ol$#i &e rei ori +i 2um$ae *n a#es #enru #reaor! "el #are re0e+e 1ar%ele +i6l
3a#e s$ ur#e %rin m$&u,a s%in$rii %rime+e sa7ia &e 3o# +i inr$ *n RAI!
M-nuirea omului s$ *n 1ar%e) &ar re7uie s$ 3im aen(i la ,i#lenia +ar%elui!
Tre7uie s$ #onem%l$m 3ru#ul o%ri +i s$ as%ir$m aroma sa) &ar amini(i6,$ #eea #e
ne6a s%us DOMNUL IEHOVAC JDA" MHN"A5I A"EST /RU"T) VE5I MURIK!
Tre7uie s$ ne 7u#ur$m &e 3eri#irea &ragosei +i s$ a&or$m 3emeia! Un a7lou 3rumos
ne *n#-n$) o 7u#a$ mu0i#al$ 3rumoas$ ne &u#e %-n$ la e>a0) *ns$ o 3emeie
3rumoas$ +i a&ora7il$ ne &$ &orin(a &e6a o %ose&a *n a#! Ea ese re%re0enarea ,ie
a ?EI5EI6MAME! A#ul se>ual #u 3iin(a a&ora$ o3er$ &eli#ii in&is#ua7ile! BU"URIA
SEBUAL ESTE UN DRE.T LE4ITIM AL BRBATULUI 1I /EMEII! Bu#ura(i6,$ &e
3eri#irea iu7irii) &ar nu r$s%-n&i(i s$m-n(a! Nu #omie(i ni#i un sa#rilegiu! NU /I5I
/ORNI"ATORI! "ASTITATEA NE TRANS/ORM GN ?EI! DES/RHNAREA NE
"ONVERTE1TE GN DEMONI!
KRUMM HELLER A S.USC JSETHIENII ADORAU MAREA LUMIN 1I
S.UNEAU " SOARELE GN EMANA5IILE SALE /ORMEA? UN "UIB GN NOI
"ONSTITUIND 1AR.ELEK! NA?ARITENII S.UNEAUC JVOI TO5I VE5I /I ?EI
DA" IE1I5I DIN E4I.T 1I TRE"E5I MAREA RO1IEK! KRUMM HELLER ne
%o,ese+e) *n lu#rarea sa BISERI"A 4NOSTI") #$ a#eas$ se#$ 4nosi#$ a,ea
#a o7ie# sa#ru un .oir *n #are %uneau s$m-n(a lui BENIAMIN' a#eas$ s$m-n($)
&u%$ HUIRA"O"HA) era 3$#u$ &in ,in +i a%$! Marele MAESTRU KRUMM HELLER
s%une #$ %e alarele NA?ARITENILOR 3igura *no&eauna sim7olul sa#ru al +ar%elui
se>ual! Gnr6a&e,$r) J%uerea) 3or(a #are l6a *nso(i %e Moise *n %elerina2ul s$u) ese
1ar%ele *n$l(a %e 7ason #are s6a rans3orma a%oi *n *nsu+i 7asonul! A#esa ese
1ar%ele #are i6a &e,ora %e #eilal(i +er%i +i #are a is%ii6o %e EVA!K
Gn(ele%ul HUIRA"O"HA) *nr6un al %asa2 al o%erei sale nemurioare iniula$
JBISERI"A 4NOSTI"K) mai s%uneC JGN DE1ERT) MOISE A ARTAT .O.ORULUI
SU 1AR.ELE GNL5AT .E BASTON 1I I6A S.US " A"ELA "ARE VA .RO/ITA
DE A"EST 1AR.E) NU VA SU/ERI NI"I UN RU GN TIM.UL DRUMULUIK!
Minunaa %uere a lui Moise s$ea *nru oul *n 1ar%ele sa#ru a lui Kun&alini! Moise
a %ra#i#a mul Magia Se>ual$ %enru a *n$l(a +ar%ele %e 7ason! Moise a,ea o
So(ie!
Gn noa%ea #o,-r+ioare a se#olelor re#ue) su7limii +i aueni#ii HIERO/AN5I AI
MARILOR MISTERE au 3os %$0iorii gelo+i +i ,igilen(i ai MARELUI AR"AN! Marii
Sa#er&o(i 2uraser$ T"ERE +i #=eia "ORABIEI +iin(ei era as#uns$ &e o#=ii
%o%orului! NUMAI MARII .REO5I "UNO1TEAU 1I .RA"TI"AU MA4IA SEBUAL!
GN5ELE."IUNEA 1AR.ELUI ese 7a0a marilor MISTERE! Ea era #uli,a$ *n
1"OLILE MISTERELOR Egi%ului) ale 4re#iei) Romei) In&iei) .ersiei) Troiei)
Me>i#ului A0e# +i .erului In#a+ilor e#! e#!
Krumm Heller ne s%une #$C JGN "HNTE"UL LUI HOMERK .ENTRU DEMETRA)
4SIT GNTR6O BIBLIOTE" RUSEAS") /IIND LE4AT DE ALTE .A.IRUSURI)
SE VEDE " TOTUL SE GNVHRTEA GN DURUL A"TULUI SEBUAL 1I " GN
A"ESTE MISTERE SE DES"RIA UN /A.T /I?IOLO4I"O6"OSMI" DE O MARE
TRANS"ENDEN5! "-nul ar=ai# al a#esui OM6?EU #are a #ele7ra ,e#=iul ora+
al TROIEI +i m-nia lui AHILE) &o,e&e+e 3oare #lar #$ MARELE TEM.LU ELEUSIS
a,ea #a %iar$ ung=iular$ MA4IA SEBUAL! Dansurile *n #are %ari#i%an(ii erau goi)
mu0i#a &eli#ioas$ a em%lului) *m7r$(i+area *m7$$oare) *n#-narea miserioas$ a
a#ului se#re) oul 3$#ea &in ELEUSIS un %ara&is al ?EILOR 1I ?EI5ELOR
ADORABILE! Nimeni nu se g-n&ea aun#i la JMURDRIIK) oae g-n&urile erau
*n&re%ae s%re lu#ruri S/INTE 1I SUBLIME!
Nu se *n-m%la nim$nui s$ %ro3ane0e em%lul! "u%lurile +iau s$ se rerag$ la
im% %enru a e,ia risi%irea VINULUI SA"RU!
Gn Egi%) OSIRIS) %rin#i%iul Mas#ulin) a%$rea 3a($ *n 3a($ #u ISIS) eernul +i
a&ora7ilul %rin#i%iu /eminin! Gn a#es (inu *nsori al lui KEM) DOMNUL *nregii
%er3e#(iunii a lu#ra &e asemenea #u MARELE AR"AN A!?!/!) aun#i #-n& se a3la
o#mai *n %erioa&a sa &e %reg$ire INI5IATI" *naine &e a6+i *n#e%e MISIUNEA!
A+a ese s#ris *n memoriile Naurii!
Gn /ENI"IA) HER"ULES 1I DA4ON SE IUBEAU INTENS' GN ATI"A) .LUTO 1I
.ERSE/ONE) +i &u%$ #um s%une Do#orul Arnol& Krumm Heller) se ,or7ea #lar *n
#eea #e %ri,ea /ALUSUL 1I UTERULC JA"ESTA ESTE LIN4AM6YONI AL
MISTERELOR 4RE"E1TIK!
MARII .REO5I AI E4I.TULUI) ,e#=ii mo+eniori ai GN5ELE."IUNII ANTI"E a
ATLAN5ILOR) l6au re%re0ena %e marele ?EU IBIS THOT #u mem7rul ,iril *n sare
&e ere#(ie) iar Krumm Heller ne %o,ese+e #$ %e a#es /alus *n ere#(ie erau s#rise
a#ese #u,ineC JDisri7uior al Ra(iuniiK! Al$uri &e ins#ri%(ie) sr$lu#ea glorios o
3loare &e lous!
Ve#=ii Gn(ele%(i ai Egi%ului Sa#ru au gra,a %e %ere(ii lor milenari sim7olul &i,in
al 1ar%elui Se>ual!
Se#reul MA4IEI SEBUALE era in#omuni#a7il! A#esa ese MARELE AR"AN!
Ne3eri#i(ii #are &i,ulgau se#reul DE NES.US erau #on&amna(i la %e&ea%sa #u
moarea' erau #on&u+i *nr6o #ure %a,a$ +i) *n 3a(a unui 0i& milenar a#o%eri #u %iei
&e #ro#o&il +i #u =ierogli3e in&es#i3ra7ile) li se $ia #a%ul) li se smulgea inima) #or%ul
le era ars iar #enu+a lor 7lesema$ era arun#a$ *n #ele %aru ,-nuri! Ne ,ine *n
mine a#um #a0ul lui "A?OTTE) marele s#riior /ran#e0 #are a %ieri su7 g=iloin$ *n
im%ul Re,olu(iei /ran#e0e! A#es 7$r7a) #u o#a0ia unui 7an#=e #ele7ru) +i6a
%ro3e(i %ro%ria moare +i soara 3aal$ #are a+e%a un gru% &e NOBILI INI5IA5I #are
%l$nuiau &i,ulgarea MARELUI AR"AN! Unora le6a %re0is g=iloina) alora %umnalul)
ora,a) *n#=isoarea) e>ilul! .ro3e(iile sale s6au *n&e%lini #u o a7solu$ e>a#iae! Gn
e,ul me&iu) ori#ine &i,ulga MARELE AR"AN murea *n #=i% miserios) 3ie %rin
uni#ile lui NESUS) s$%unuri or$,ie) &e%use #a &aruri &e ani,ersare la u+a
#on&amnaului) #e #on(ineau SUBSTAN5E MORTALE) 3ie mai ra&i#al) %rin %umnal!
Marele Ar#an ese #=eia uuror %uerilor) #=eia uuror im%eriilor! .uerile Naurii
se &e0l$n(uiau *m%ori,a *n&r$0ne(ilor #are *n#er#au s$ o &omine! Marii Hiero3an(i *+i
as#un& se#reul iar RE4II DIVINI nu &au ni#i unui murior #=eia se#re$ a %uerii lor!
VAI DE MURITORUL #are) &u%$ #e a %rimi se#reul MA4IEI SEBUALE) nu +ie s$
%ro3ie &e elC JAr 3i 3os mai 7ine %enru el s$ nu se 3i n$s#u) sau s$6+i a-rne &e g-
o %iar$ &e moar$ +i s$ se arun#e *n 3un&ul m$riiK! Naura nu ese ineresa$ &e
REALI?AREA "OSMI" a omului +i a#es lu#ru ese o#mai #onrariul %ro%riilor
sale inerese! A#easa ese ra(iunea %enru #are ea se o%une #u oae 3or(ele
*n&r$0ne(ului #are ,rea s$ o &omine!
Ia$ momenul o%orun %enru a ne amini o %o,esire #urioas$C *nr6o 0i) un 7ie
,ame+ se %lim7a %e o %la2$) la malul m$rii! Deo&a$) #e,a *i arase aen(iaC o7ser,$)
*n nisi%ul 7i#iui &e ,alurile 3urioase ale M$rii "arai7elor) un o7ie# &in %iele! Omul
se a%ro%rie +i) s%re marea lui sur%i0$) &es#o%eri o mi#$ ,ali0$ &in %iele neagr$! S6a
&us ime&ia la #oman&amenul %orului +i *nm-n$ o7ie#ul su%eriorului s$u! O&a$
misiunea ermina$) el a mers a#as$! A &oua 0i &iminea(a) #-n& s6a &us la lu#ru)
o3i(erul su%erior) *n %ra&a unei mari 3urii i6a &a o mone&$ &e rei0e#i &e 7ani)
s%un-n&6iC IMBE"ILULE) ia$ #e meri(iM Ia a#eas$ mone&$ +i &u6e s$ e s%-n0uri'
nu meri(i s$ r$ie+i! Uie) #um%$r$6(i #u asa o s3oar$ +i s%-n0ur$6e &e %rimul
#o%a#!!! Noro#ul a ,eni la ine +i u l6ai &is%re(ui! Gn ,ali0a %e #are mi6ai &a6o erau
a%roa%e un milion &e &olari! .LEA" DE AI"I) IMBE"ILULEM Nu meri(i s$ r$ie+i!
Ia$) *nr6a&e,$r) soara 3aal$ #are6i a+ea%$ %e #ei #are nu +iu s$ %ro3ie &e 3oare
.RE5IOASA "OMOAR A MARELUI AR"AN AL MA4IEI SEBUALE) 1I IAT "
A?I GL DIVUL4M! Nenoro#ire #elor #are) &u%$ #e au *n-lni *n &rumul lor #omoara
RE4ILOR) o &is%re(uies#) a+a #um a 3$#u Vame+ul &in %o,esirea noasr$!
"omoara MARELUI AR"AN meri$ +i mai mul &e#- a,erea g$si$ &e anga2aul
V$milor! A &is%re(ui a#es lu#ru *nseamn$ a 3i *nr6a&e,$r un IMBE"IL!
.enru a o re0i %e Kun&alini) a,em ne,oie &e /emeie! Tou+i) re7uie s$6l
a,eri0$m %e INI5IAT #$ nu re7uie s$ %ra#i#e MA4IA SEBUAL &e#- #u o
singur$ 3emeie! "ei #are %ra#i#$ Magia Se>ual$ #u mai mule 3emei #omi #rima
ADULTERULUI! A#eia nu ,or %uea *naina *n a#ese su&ii! Din %$#ae) e>is$
anumi(i in&i,i0i #are 3oloses# MA4IA SEBUAL #a %ree> %enru a se&u#e 3emei!
A"E1TI OAMENI SUNT .RO/ANATORI ai em%lului! B$r7a(ii &e a#es gen #a& *n
mo& ine,ia7il *n MA4IA NEA4R! A,eri0$m 3emeile s$ 3ie 3oare aene la a#ese
%ersona2e %er,erse ale SEBUALIT5II!
E>is$) &e asemenea) un anumi num$r &e 3emei #are) su7 %ree>ul) s%un ele)
&e a se reali0a emeini#) se *m%reunea0$ #u ori#e 7$r7a! "eea #e ,or a#ese 3emei
%asionale ese s$6+i sais3a#$ &orin(ele #arnale! Lumea ,a r$m-ne mereu lume) +i
&in momenul *n #are am *n#e%u s$ &i,ulg$m MARELE AR"AN) au a%$ru) &u%$
#um era &e a+e%a) %ur#eii #are #al#$ *n %i#ioare +i 7a2o#ores# Do#rina) a%oi mor
or$,i(i &e .HINEA GN5ELE."IUNII! "ulul MA4IEI SEBUALE nu %oae 3i %ra#i#a
&e#- *nre SO5 +i SO5IE! 5inem s$ 3a#em a#eas$ %re#i0are %enru a e,ia
*n#er#$rile &e se&u#ere +i r$%irile #arnale) %re#um +i JS/HNTAK DES/RHNARE
.ASIONAL!
/or(a Se>ual$ ese o arm$ eri7il$! Oamenii &e +iin($ nu au %uu e>%li#a
originea ele#ri#i$(ii! Gn #eea #e ne %ri,e+e) noi a3irm$m #$ originea Energiei
Ele#ri#e re7uie #$ua$ *n /or(a Se>ual$ Uni,ersal$! A#eas$ 3or($ nu s$l$+luie+e
numai *n organele se>uale #i +i *n o(i aomii +i ele#ronii Uni,ersului! Lumina
Soarelui ese un %ro&us al se>uali$(ii' un aom &e Hi&rogen se une+e se>ual #u un
aom &e "ar7on %enru a %ro&u#e lumina solar$! Hi&rogenul ese mas#ulin!
"ar7onul ese 3eminin! Din unirea se>ual$ a #elor &oi re0ul$ lumina Solar$! Su&iile
asu%ra %ro#esului "ar7onului se &o,e&es# a 3i 3oare ineresane! A#ese %ro#ese
sun *n ra%or #u gesa(ia LUMINII!
"ausa "ausorum a ele#ri#i$(ii re7uie #$ua$ *n /o#ul Ser%enin uni,ersal!
A#es /o# s$l$+luie+e *n ele#roni! Gn(ele%(ii me&iea0$ asu%ra lui' misi#ii *l a&or$)
iar #ei #are urmea0$ #alea "STORIEI .ER/E"TE lu#rea0$ *n mo& %ra#i# #u el!
/or(a Se>ual$) *n m-inile Magi#ienilor Al7i +i a MA4I"IENILOR NE4RI) ese o
arm$ eri7il$! 4-n&irea arage s%re +ira s%in$rii 3lui&ul Se>ual %enru a6l &e%une *n
%ro%riul s$u 7u0unar! .rin s#urgerea 3aal$ a a#esui 3lui&) miliar&e &e aomi Solari
se %ier&! Mi+#area s%asmo&i#$ a #onra#(iei se>uale #are urmea0$ emierii s$m-n(ei
%ro,oa#$ *n in3ernurile aomi#e ale 7$r7aului a7sor7(ia a miliar&e &e aomi Saani#i
#are *nlo#uies# aomii solari %ier&u(i! Gn a#es 3el ne 3orm$m DIAVOLUL &in noi!
Aun#i #-n& *n3r-n$m im%ulsul Se>ual *n noi) minunaul 3lui& se re*noar#e la
#or%ul asral muli%li#-n&u6+i ine3a7ilele sale s%len&ori! Gn a#es 3el *l 3orm$m %e
"risos *n ineriorul nosru! As3el &e#i) %uem) #u Energia Se>ual$) s$ 3orm$m *n noi
"risosul sau Dia,olul!
Marele Maesru) *n #aliaea sa &e "risos "osmi# *n#arna) a s%usC JEu Sun
.-inea Vie(ii) Eu Sun .-inea Vie! Da#$ #ine,a m$n-n#$ &in a#eas$ .-ine) ,a r$i
,e+ni#! "el #are m$n-n#$ &in "arnea Mea +i 7ea S-ngele Meu ,a a,ea ,ia($
Ve+ni#$ iar eu *l ,oi *n,ia!!! "el #are m$n-n#$ &in "arnea Mea +i 7ea &in S-ngele
Meu ,a lo#ui *n Mine +i Eu *n elK!
"risos ese Su3leul Solar! S%iriul ,iu al Soarelui! A#esa) #u ,ia(a sa) 3a#e s$
#reas#$ s%i#ul &e gr-u +i *n gr$une) *n s$m-n($) ese &e%us$ *nreaga %uere a
Logosului Solar! Gn 3ie#are s$m-n($ ,egeal$) animal$ sau uman$ se a3l$ *n#=is$) #a
*nr6o #uie %re(ioas$) su7san(a "risi#$ a Logosului Solar!
/$#-n& #a Energia "reaoare s$ se re*noar#$ s%re inerior +i *n sus ea
germinea0$ +i se na+e *n noi un #o%il minuna) un "or% Asral "risi3i#a! A#es
Ve=i#ul ne #on3er$ nemurirea! A#esa ese "risosul nosru Me&iaor! .rin
inerme&iul a#esui ,e=i#ul a2ungem la Ta$l #are ese *n se#re! Nimi# nu merge la
Ta$l &e#- %rin Mine) a s%us Domnul Gnregii .er3e#(iuni!
/anoma Asral$ %e #are o %ose&$ muriorii nu ese nimi# al#e,a &e#- o
a%aren($ &e om) ea nu are ni#i m$#ar uniae! A#eas$ 3igur$ 3anomai#$ ese o
gro$ &e Demoni) un 7-rlog *n #are r$ies# o 3elul &e %$s$ri mur&are +i a72e#e! Gn
ineriorul a#esei 3anome Asrale r$ie+e Eul! @Dia,olulA! A#esa ese o Legiune
In3ernal$! El ese o Legiune! A+a #um un #or% ese #om%us &inr6o muliu&ine &e
aomi) o a+a Eul) Egoul se #om%une &in milioane &e Euri mi#i) &in Ineligen(e
&ia7oli#e) &in Demoni res%ing$ori #are se 7a mereu *nre ei! Aun#i #-n& o
%ersoan$ moare) asa &e,ine eaC o JLegiuneK! .ersoana *n sine &e,ine %ul7ere!
"eea #e r$m-ne ,iu ese numai a#eas$ legiune &e Euri! "lar,$0$orii o7i+nuies# s$
*n-lneas#$ &e0*n#arna(i *m7r$#a(i *n &i3erie 3eluri +i *n mai mule lo#uri &i3erie *n
a#ela+i im%! .ersoana %are s$ 3i &e,eni mai mule %ersoane! Ea ese o legiune!
Tou+i) #-n& am 3$#u s$ se nas#$ *n noi un #or% Asral "risi3i#a) #oninu$m s$
r$im &u%$ moare *n a#es #or% si&eral! Aun#i sunem #u a&e,$ra nemuriori!
A#ese %ersoane #are %ose&$ un "or% Asral "risi3i#a se reg$ses#) &u%$ moare)
#u #on+iin(a re0i$! De0*n#arna(ii #omuni +i o7i+nui(i r$ies#) &u%$ moare) #u
#on+iin(a a&ormi$! Moarea ese re*noar#erea la s$m-n($! Ori#ine moare re,ine *n
%-ne#ul maern oal in#on+ien) a&ormi!
Oamenii nu +i6au *n#arna ni#i m$#ar su3leul! Su3leul %ersoanelor ese
&e0*n#arna! .ersoanele n6au *n#arna a#es Em7rion &e Su3le! Numai aun#i #-n&
%ose&$m un "or% Asral "risi3i#a %uem *n#arna Su3leul! .ersoanele #omune +i
o7i+nuie nu sun nimi# al#e,a &e#- ,e=i#ule ale Eului! Numele 3ie#$rui murior
ese Legiune!
Doar #u Magia Se>ual$ %uem 3a#e s$ se nas#$ Asralul "risi# *n ineriorul
nosru! Tena(ia ese 3o#! Trium3ul asu%ra is%iei ese lumin$! JDorin(a *n3r-na$ ,a
3a#e #a li#=i&ul Asral s$ ur#e *n sus) %-n$ la glan&a %ineal$ +i as3el) se ,a na+e *n
noi A&am "risosul) Su%raomul!
E>#i-n& a%araul se>ual %enru a reali0a #oiul) S$m-n(a ese muli%li#a$!
Aun#i #-n& nu ese risi%i$ +i ese ransmua$) se #on,ere+e *n ?ei!
/o#ul se>ual ese sa7ia #u #are Dumne0eul Inern se lu%$ #u ene7ro+ii! Ori#ine
%ra#i#$ Magia Se>ual$ &es#=i&e #ele 1a%e Biseri#i!
"el #are &u%$ #e a lu#ra #u Kun&alini *+i r$s%-n&e+e S$m-n(a) e+uea0$ *n
mo& ine,ia7il &eoare#e Kun&alini #o7oar$ aun#i #u una sau mai mule ,ere7re *n
3un#(ie &e m$rimea gre+elii! Tre7uie s$ ne lu%$m %-n$ #e o7(inem #asiaea
%er3e#$) J&a#$ nu) Eu ,oi ,eni la ine #a s$6(i iau #an&ela7rul &in lo#ul s$u &a#$ nu
e %o#$ie+iK!
Va%orii #are se ri&i#$ &in sisemul seminal &es#=i& ori3i#iul inerior al m$&u,ei
s%in$rii %enru #a +ar%ele sa#ru s$ %oa$ %$run&e *n el! A#es ori3i#iu ese *n#=is la
%ersoanele #omune +i o7i+nuie! Va%orii seminali ai Magi#ienilor Negri se *n&rea%$
s%re a7is! Va%orii seminali ai Magi#ienilor Al7i se *nal($ s%re #er!
A &es#=i&e Biseri#a &in E3es *nseamn$ a o re0i %e Kun&alini! "uloarea a#esui
#enru ese ro+u mur&ar la &es3r-na) ro+u6gal7en la Ini(ia +i ro+u6al7asru la
misi#ul Ini(ia!
Aomii Solari +i Lunari se *nal($ %ornin& &in sisemul seminal! Va%orii seminali
au #a 7a0$ aomii Soarelui +i ai Lunii! Va%orii seminali sun ransmua(i *n energie!
Energiile se 7i%olari0ea0$ *n %o0ii,e +i negai,e) *n Solare +i Lunare! A#ese energii
ur#$ %rin #analele sim%ai#e I&a +i .ingala %-n$ la "ali#iu! A#es "ali#iu ese
#reierul! "ele &ou$ #anale sim%ai#e %e un&e se ri&i#$ s$m-n(a #om%le #on,eri$
aun#i *n energie sun #ei &oi marori ai A%o#ali%sei) #ei &oi m$slini) #ele &ou$
#oloane ale em%lului) #ele &ou$ #an&ela7re #are se ri&i#$ *n 3a(a Dumne0eului
%$m-nului) #ei &oi +er%i #are se *n#ol$#es# %e 7asonul #a&u#eului lui Mer#ur!
"-n& #o0ile lor se aing) aomii Solari +i Lunari inr$ *n #ona# *n #o##is) a%roa%e &e
Tri,eni +i aun#i se re0e+e Kun&alini!
1ar%ele &e /o# al .uerilor noasre Magi#e iese &in 7u0unarul mem7ranos *n
#are ese *n#=is +i ur#$ %rin "analul Me&ular %-n$ la "ali#iu @"reierulA! Din "analul
Me&ular %ornes# anumie 3ire ner,oase #are leag$ #ele +a%e #=aLre sau %le>uri
sim%ai#e &e #oloana ,ere7ral$! /o#ul Sa#ru %une *n a#i,iae #ei +a%e #enri
magnei#i! Kun&alini #oor&onea0$ a#i,iaea #elor +a%e "=aLre *nr6un mo&
minuna! Am %uea re%re0ena a#es lu#ru %rinr6un 7ason #u +a%e ran&a3iri
3rumo+i) sr$lu#iori +i %ar3uma(i' 7asonul ar re%re0ena #oloana ,ere7ral$) iar #ei
+a%e ran&a3iri ar re%re0ena #ele +a%e #=aLre sau #enri magnei#i! Ti2ele &eli#ae
ale a#esor +a%e Tran&a3iri &e /o# ar0$or sun 3irele *ninse #are le unes# #u
#oloana ,ere7ral$!
Gn s$m-n($) %uerile Luminii se lu%$ #u %uerile ene7relor!
Ri&i#area /o#ului ese e,enimenul #el mai m$re( al "$s$oriei .er3e#e! "enrul
*n #are +ar%ele se a3l$ *n#ol$#i are %aru %eale &in #are numai &ou$ sun *n
a#i,iae! .rin Ini(iere) inr$ *n a#i,iae +i #elelale &ou$! "=aLra %rosai#$ are
+ase #ulori *n#-naoareC ro+u) %oro#aliu) gal7en) ,er&e) al7asru +i ,iole! A#easa
ese Biseri#a &in Smirna! A#es #enru ese e>rem &e im%oran %enru Magi#ian!
.rin a#es #enru noi #onrol$m a#ul se>ual! A#esa ese #enrul Magnei# al Magiei
.ra#i#e!
Al reilea #enru) Biseri#a &in .ergam) ese #reierul Emo(iilor! Noi a,em *n
organismul uman o ,eria7il$ sa(ie 3$r$ 3ir! "enrul re#e%or ese #enrul om7ili#al'
anena emi($oare ese 4lan&a .ineal$! Un&ele menale ale #elor #are se g-n&es#
la noi a2ung la #enrul om7ili#al sau #reierul emo(iilor +i re# a%oi la #reier un&e
&e,enim #on+ien(i &e a#ese g-n&uri!
Biseri#a &in Tiaira) al .arulea "enru) ese &emn$ &e a&mira(ie! "ar&iasul sau
"enrul "ar&ia#) ese *n leg$ur$ sr-ns$ #u inima sisemului solar! Omul ese un
Uni,ers *n miniaur$! Da#$ ,rem s$ su&iem Uni,ersul) re7uie s$ su&iem omul! Gn
Uni,ers &es#o%erim omul' *n om) &es#o%erim Uni,ersul! Sisemul Solar ,$0u &in
a3ar$ %are *nr6a&e,$r un om glorios #are #$l$ore+e %rin in3iniul inalera7il!
O7ser,$m ai#i) &e6a lungul se#olelor) o 3orm$ ,ie +i %lin$ &e mu0i#$ ine3a7il$)
mu0i#a s3erelor! O #li%$ &e %er#e%ere a a#esui om #eres# e#=i,alea0$ #u o%0e#i
&e ani! Inima a#esui Om "eres# se a3l$ *nr6a&e,$r *n #enrul &is#ului solar! "ei
#are +iu s$ #$l$oreas#$ #on+ien +i %o0ii, *n #or% asral) ,or %uea ,i0ia a#es
em%lu!
Un a7is groes# mai negru &e#- noa%ea #on&u#e la San#uar! Rari sun #ei
#are au #ura2ul s$ #o7oare) s$ rea#$ %rin a#es a7is 3aal! Gn *ns%$im-n$oarele
a&-n#imi ale a#esui a7is solar) se %er#e% lu#ruri eri7ile *n mi2lo#ul 3l$#$rilor
ar0$oare +i al miserului *ngro0ior! "ei #e au #ura2ul s$ ra,erse0e a#eas$
%r$%asie ,or a2unge la ,esi7ulul San#uarului! Un A&e% *i ,a 7ine#u,-na #u o
ramur$ &e M$slin! /eri#i(i #ei #are reu+es# s$ 3ie a&mi+i *n lo#ul se#re! Un #ori&or
sr-m #on&u#e Dis#i%olul *n %area se#re$ a San#uarului! A#es lo# ese "ar&iasul
Sisemului Solar! Gn a#es lo# sa#ru r$ies# #ei 1a%e S3in(i) Re#orii #elor +a%e ra0e
solare! Ra0a #ea mai im%oran$ ese #ea a lui Kun&alini sau a 3o#ului ser%enin
#are sr$lu#e+e inens *n 0ori! /ie#are "$s$orie .er3e#$ re7uie s$ %ra#i#e Magia
Se>ual$ *n ?ori!
Sisemul Solar ese #or%ul unei Mari /iin(e! A#easa ese *nru oul .er3e#(iune!
Inima a#esei Mari /iin(e ese *n Soare! "=aLra Inimii are &ou$s%re0e#e %eale!
1ase a#i,e +i +ase ina#i,e! 4ra(ie /o#ului sa#ru) #ele &ou$s%re0e#e %eale inr$ *n
a#i,iae! Tre7uie s$ a#(ion$m asu%ra inimii #u a2uorul rug$#iunii inense!
Al "in#elea "enru ese Biseri#a &in Sar&es) #enrul laringelui #reaor! A#esa
ese lousul #u +ais%re0e#e %eale! Aun#i #-n& 3iin(a uman$) %rin inerme&iul
3o#ului) %une *n a#i,iae a#es lous) &o7-n&e+e au0ul magi#!
Gn g-) 3o#ul sa#ru &e,ine #reaor! Gngerii #reea0$ %rin %uerea #u,-nului! /o#ul
*n3lore+e) &e,eni ,er7) %e 7u0ele 3e#un&e! Ini(iaul ese #a%a7il s$ #ree0e ori#e #u
g-n&ul a%oi s$6l maeriali0e0e %rin #u,-n! A#eas$ %ro7lem$ a au0ului magi# n6a
3os 7ine &e3ini$ &e o#uli+i! Tre7uie s$ aen(ion$m #$ a#ela #are %ose&$ au0ul
magi# %oae au0i #u a&e,$ra) %oae %er#e%e a%roa%e 3i0i# sau) mai 7ine 0is) *nr6un
mo& 3oare analog %er#e%(iei 3i0i#e) suneele inerne! Au0ul magi# ne %ermie s$
au0im *ngerii!
"-n& oaliaea energiei #reaoare ur#$ la #reier) ne *n$l($m la sarea angeli#$!
Aun#i #re$m %rin %uerea #u,-nului!
Nu se %oae a2unge la a#ese *n$l(imi %rin e,olu(ia me#ani#$ a naurii! E,olu(ia
ese mi+#area ,ie(ii uni,ersale *ns$ a#easa nu %oae #on&u#e %e nimeni la sarea
angeli#$! Naura nu ese ineresa$ &e Su%raom! Ea #on(ine *n sine oae
%osi7ili$(ile) *ns$ Su%raomul ese #u oul #onrar inereselor sale #reaoare! /or(ele
#ele mai eri7ile ale Naurii se o%un na+erii Su%raomului! Gngerul) Su%raomul) ese
re0ulaul unei 3ormi&a7ile Re,olu(ii a "on+iin(ei! Nimeni nu are o7liga(ia s$ a2ue
in&i,i&ul %enru reali0area a#esei Re,olu(ii! A#es lu#ru a%ar(ine 3ie#$ruia) oul
&e%in&e &e 3ie#are ini&i,i&) e o %ro7lem$ sri# %ersonal$! .ro7lema ese a7solu
se>ual$! Tre7uie s$ s#oaem sa7ia &in ea#$ +i s$ ne lu%$m *m%ori,a eri7ilelor
3or(e ale Naurii #are se o%un na+erii Su%raomului!
"-n& /o#ul Sa#ru &es#=i&e "=aLr$ /ronal$) Biseri#a &in /ila&el3ia #u #ele
&ou$ minunae %eale ale sale +i #u nenum$raele +i sr$lu#ioarele sale s%len&ori)
%uem ,e&ea aun#i %rin inerme&iul #lar,i0iunii! Oamenii sun o7i+nui(i s$ r$ias#$
eorei0-n& +i 2ur-n& %enru lu#ruri %e #are nu le6au ,$0u ni#io&a$' re7uie s$ ne
re0im #lar,i0iunea %enru a ,e&ea marile reali$(i inerne! "=aLra 3ronal$ ese
ronul mim(ii! "-n& su&iul +i #lar,i0iunea %$+es# *n mo& e#=ili7ra +i armonios)
inr$m) %rin *nsu+i a#es 3a%) *n em%lul a&e,$raei #unoa+eri! Mul(i oameni a3irm$
lu#ruri %e #are le6au #ii) au *n#re&ere *n #eea #e li s6a s%us) #uno+in(ele %e #are le
re%e$ sun lumini *m%rumuae! Oamenii &e a#es 3el #re& #$ +iu) &ar n6au ,$0u
ni#io&a$ #eea #e au #ii' ei re%e$ #a ni+e %a%agali +i a-! A#e+i oameni nu +iu
nimi#! Sun ni+e ignoran(i) ni+e ignoran(i insrui(i! .enru a +i) re7uie mai *n-i s$
3ii! "lar,i0iunea ese o#=iul /iin(ei! /iin(a +i "unoa+erea re7uie s$ %$+eas#$
e#=ili7ra +i %aralel! "ei #e au #ii mule #$r(i &e o#ulism se sim sa,an(i! Bie(ii
oameniM Da#$ n6au ,$0u #eea #e au #ii) %ue(i 3i siguri #$ nu +iu a7solu nimi#!
E>is$ *n lume o soiul &e ,i0ionari! A&e,$raul "lar,$0$or nu s%une ni#io&a$ #$
ese #lar,$0$or! Ori#e *n,$($#el al o#ulismului are en&in(e) aun#i #-n& are
%rimele sale ,i0iuni #lar,$0$oare) s$ le %o,eseas#$ uuror! Aun#i #eilal(i *+i 7a
2o# &e el +i) &eoare#e ,i7ra(iile oamenilor sun negai,e) *n#e%$orul ermin$ %rin a6+i
%ier&e e#=ili7rul menal! "lar,i0iunea 3$r$ Ini(iere #on&u#e *n,$($#eii la eroare) #=iar
%-n$ la #rima #alomniei +i a in2uriei) iar uneori #=iar %-n$ la omu#i&ere! "el #are are
s#li%iri &e #lar,i0iune *+i ,e&e) &e e>em%lu) so(ia *n asral #omi(-n& a&ulerul #u un
%rieen &e6al lui +i) &a#$ ,i0ionarul nu are Ini(iere +i &a#$ ese gelos) *+i ,a %uea
asasina so(ia +i %rieenul) #=iar &a#$ nenoro#ia ese o s3-n$ sau %rieenul un
a&e,$ra +i #insi ser,ior! 5ine(i mine #$ *n asral 3iin(a uman$ ese o legiune +i #$
3ie#are Eu al Egoului .lurali0a re%e$ a#ele #omise *n #ursul ,ie(ilor anerioare!
Marii Mae+ri ai Lo2ei Al7e au 3os #alomnia(i &e ,i0ionari! /ie#are Maesru are o
&u7lur$ e>a#$) asemenea lui) &ar &a#$ Maesrul %re&i#$ &es%re #asiae) &u7lura
%re&i#$ 3orni#area! Da#$ Maesrul 3a#e 3a%e 7une) &u7lura sa 3a#e 3a%e rele!
Du7lura ese anie0a e>a#$ a Maesrului! Din oae a#ese moi,e nu %uem a,ea
*n#re&ere &e#- *n "lar,$0$orii #are au ains a "in#ea Ini(iere a Miserelor Ma2ore!
Gn a3ar$ &e asa) re7uie s$ (ine(i #on #$ *nainea #elei &e6a "in#ea Ini(ieri a
Miserelor Ma2ore 3iin(a uman$ nu &is%une &e ,e=i#ule "risi3i#ae %enru a ser,i
&re% em%lu Dumne0eului s$u Inern! Ni#i Su3leul) ni#i "risos nu %o inra *n
ineriorul oamenilor #are nu +i6au #onsrui ,e=i#ulele lor "risi#e!
"el #are nu +i6a Gn#arna Su3leul) nu are E>isen($ Real$! El ese o Legiune &e
Euri) &e Egouri #are lu%$ %enru a se mani3esa %rin #or%ul omului! "-eo&a$
a#(ionea0$ Eul Al#ooli#) aleori Eul /um$or) Eul Asasin) Eul Ho() Eul Gn&r$gosi e#!
e#! Toae a#ese Euri sun *n #on3li#! De a#eea ,e&em o mul(ime &e oameni 2ur-n&
#$ ,or a%ar(ine *no&eauna Mi+#$rii 4nosi#e +i #are a%oi regre$ +i se &e#lar$
&u+mani ai 4no0ei! Eul #are 2ur$ s$ 3ie 3i&el 4no0ei ese *nlo#ui &e alul #are
&ees$ 4no0a! Eul #are 3a#e un 2ur$m-n &e a&ora(ie unei 3emei ese #ur-n&
*nlo#ui &e alul #are o &ees$! Eul ese o Legiune &e Demoni! "um am %uea a,ea
*n#re&ere *n "lar,$0$orii #are nu +i6au Gn#arna Su3leulI Omul #are nu +i6a
*n#arna su3leul nu are *n#$ res%onsa7iliae moral$! Am %uea noi oare s$ a,em
*n#re&ere *n DemoniI "ei #e su&ia0$ 4no0a re7uie s$ 3ie aen(i #u #ei #are se
%lim7$ &e i#i6#olo) &e#lar-n& %rimului ,eni #$ sun "lar,$0$ori +i %ro3ei0-n&
oamenilor o 3elul &e lu#ruri! A&e,$raul "lar,$0$or nu s%une ni#io&a$ #$ ese
"lar,$0$or! Mae+rii #elei &e a "in#ea Ini(iere a Miserelor Ma2ore sun 3oare Umili
+i Dis#re(i! Ni#i un *n,$($#el al o#ulismului nu ese un Maesru! Numai #ei #are au
a2uns la a "in#ea Ini(iere a Miserelor Ma2ore sun A&e,$ra(i Mae+ri! Gnainea #elei
&e6a "in#ea Ini(ieri nimeni nu %oae 3i numi Maesru!
Ulima 3loare &e lous #are re7uie s$ 3ie &es#=is$ ese Biseri#a &in Lao&i#ea!
A#eas$ 3loare &e lous are o mie &e %eale! A#eas$ 3loare &e lous sr$lu#e+e
glorios %e #a%ul S3in(ilor! A#eas$ 3loare minuna$ se &es#=i&e #-n& Kun&alini
a2unge la 4lan&a .ineal$! A#esa ese O#=iul .oli,i0iunii) O#=iul &e Diaman! "u
a#eas$ 3a#ulae %uem su&ia memoriile Naurii! A#eas$ #=aLr$ ese O#=iul Di,in
al S%iriului! .rimul +ar%e sa#ru re#e a%oi &e la 4lan&a .ineal$ la O#=iul
Gn(ele%#iunii siua *nre #ele &ou$ s%r-n#ene! A%oi) %$run&e *n #-m%ul magnei# al
r$&$#inii Nasului! "-n& ainge Aomul Ta$lui) siua *n a#es lo#) se %ro&u#e .rima
Ini(iere a Miserelor Ma2ore! Nimeni nu e un Maesru %rin sim%lul 3a% #$ a %rimi
.rima Ini(iere a Miserelor Ma2ore' a#es lu#ru *nseamn$ &oar #$ *n#$ o %ersoan$ a
inra *n #urenul #are #on&u#e la Nir,ana! Gn,$($#elul re7uie s$ *nal(e su##esi, #ei
1a%e 1er%i!
Al Doilea +ar%e a%ar(ine #or%ului Vial) al Treilea #or%ului Asral) al .arulea
#or%ului Menal) al "in#elea #or%ului "au0al! Al 1aselea +i al 1a%elea 1ar%e
a%ar(in Su3leului "on+iin($ +i S%iriului Di,in! /ie#$ruia &inre #ei 1a%e 1er%i *i
#ores%un&e o Ini(iere a Miserelor Ma2ore! E>is$ 1a%e 1er%i! Dou$ gru%e &e #-e
rei #u *n#oronarea su7lim$ a #elei &e6a +a%ea lim7i &e 3o# #are ne une+e #u
Uni#ul) #u Legea) #u Ta$l! Tre7uie s$ &es#=i&em #ele 1a%e Biseri#i *n 3ie#are %lan
&e #on+iin($ #osmi#$! De,oul ,a re7ui s$ %rimeas#$) *n #ursul Ini(ierii) sigmaele
lui "risos! /ie#are &in ,e=i#ulele sale inerne re7uie s$ 3ie "ru#i3i#a +i sigmai0a!
Sigmaele ,or 3i &ae omului *n 3un#(ie &e meriele sale! .enru 3ie#are sigma
e>is$ *n#er#$ri e0oeri#e! .rimele sigmae %e #are le %rimim sun #ele ale m-inilor)
iar *n#er#$rile #are ne %ermi s$ le %rimim sun 3oare &ureroase! .ierele %re(ioase
2oa#$ &e asemenea un rol 3oare im%oran *n Ini(iereC JTemeliile 0i&ului #e$(ii sun
*n$l(ae #u %iere &e o 3elul! .rima emelie ese &in ias%is) a &oua &in sa3ir) a reia
&in =al#=e&on) a %ara &in smaral&) a #in#ea &in sar&oni>) a +asea &in sar&iu) a
+a%ea &in =risoli) a o%a &in 7eril) a noua &in o%a0) a 0e#ea &in =riso%ra0) a
uns%re0e#ea &e ia#in) a &ou$s%re0e#ea &e ameis!K
Domnul mai s%une *n A%o#ali%s$C JEu Sun Al3a +i Omega! "elui #e *i ese see)
Gi ,oi &a s$ 7ea 3$r$ %la$ &in i0,orul a%ei Vie(ii!K! JEu Sun Al3a +i Omega) Gn#e%uul
+i S3-r+iul! /eri#e &e #ei #e *+i s%al$ =ainele @#ele 1a%e "or%uriA *n S-ngele
Mielului @S$m-n(a "risi#$A) ei ,or a,ea &re%ul s$ inre %rin %or(i *n #eaeK! Tou+i)
#- &e rari sun #ei #are a2ung la Gnala Ini(iere! E>is$ 3oare %u(ini #are sun *n sare
s$ a2ung$ s$ s$rue 7i#iul #$l$ului! Ese 3oare greu &e s$rua m-na #are ne lo,e+e
+i ou+i) a#es lu#ru ese in&is%ensa7il &a#$ ,rem s$ aingem Gnala Ini(iere! "risos
a s%usC JDinre o mie #are m$ #au$) unul singur m$ g$se+e' &inre o mie #are m$
g$ses#) unul singur m$ urmea0$' &inre o mie #are m$ urmea0$) Unul singur ese al
MeuK! "el mai gra, ese #$ a#eia #are au #ii mule lu#r$ri &e o#ulism +i #are au
a%ar(inu mulor +#oli sun %lini &e Gng-m3are +i &e Orgoliu! Ei se #re& 3oare S3in(i +i
3oare Gn(ele%(i +i se so#oes# oo&a$ 3oare Umili! A#e+i 7ie(i 3ra(i sun mai &e%are
&e Alarul Ini(ierii &e#- %ro3anii! "el #are ,rea s$ a2ung$ la Gnala Ini(iere re7uie s$
*n#ea%$ %rin a6+i re#unoa+e %ro%ria %er,ersiae! "el #are *+i re#unoa+e r$uaea
ese %e &rumul Reali0$rii! Amini(i6,$ #$) &e al3el) #rima se as#un&e #=iar +i *n
mi2lo#ul $m-iei rug$#iunii! A re#unoa+e %ro%ria %ure0i#iune ese un lu#ru greu
%enru #ei #are au #ii enorm' a#e+i oameni se sim %lini &e S3in(enie +i &e
Gn(ele%#iune! "-n& au sr$3ulger$ri &e #lar,i0iune) &e,in insu%ora7ili) #$#i se
&e#lar$ Mae+ri ai Gn(ele%#iunii! Bine*n(eles) oamenii &e a#es 3el sun #an&i&a(i
siguri %enru a7is +i %enru a &oua moare! A7isul ese %lin &e oameni sin#eri #are s6
au *n+ela) &e oameni %lini &e inen(ii 7une!
"-n& Ini(iaul a 3$#u s$ (-+neas#$ o %are &in 3o#ul s$u #reaor %rin #a%ul s$u)
*+i arun#$ #oroana la %i#ioarele mielului! S3-nul Ioan ,or7e+e &e #ei Dou$0e#i +i
%aru &e B$r-ni #are6+i arun#$ #oroana &e aur la %i#ioarele ronului Domnului!
"a,alerul "a%iolului BIB al A%o#ali%sei %oar$ o %angli#$ %e #oa%s$! .e
a#eas$ %angli#$ sun s#rise) #u #ara#ere sa#re) #u,ineleC JRege al regilor +i Domn
al &omnilorK! Gnr6a&e,$r) Regele nu ese *n "a% #i *n Se>! Ras%uin) 7ea &e ,in)
lo,ea #u /alusul s$u mesele &e Orgie s%un-n&C JIa$ Regele LumiiK!
/eri#ie sun #u%lurile #are +iu s$ se iu7eas#$! Daori$ a#ului se>ual) ne
&es#=i&em #ele 1a%e Biseri#i ale A%o#ali%sei +i ne rans3orm$m *n ?ei! "ele 1a%e
"=aLre re0onea0$ #-n& %ronun($m %uerni#a Manr$ Egi%ean$ /e!!! Uin!!! Dag2!
A#es ulim sune ese 4uural!
E>er#i(iul %er3e# *n #ele 1a%e Biseri#i) Sa#er&o(iul #om%le se reali0ea0$ #u
#or%ul *n sare &e Dinas! Marii Magi#ieni +iu s$6+i a&u#$ ru%ul *n sare &e Dinas! Ei
*+i e>er#i$ aun#i *nregul Sa#er&o(iu *n #ele 1a%e Biseri#i!
"-n& Isus a mers %e mare) a,ea #or%ul *n sare &e Dinas! Gn a#eas$ sare)
sunem ?ei Ao%uerni#i!
E>is$ *n regiunea om7ili#al$ o #=aLr$ miserioas$ &e #are se ser,e+e magul
%enru s$rile &e Dinas) ori#e Magi#ian #are se g$se+e *n a3ara #or%ului s$u 3i0i#
%oae 3olosi %uerea a#esei #=aLre +i %oae s$ se roage as3el ?eului s$u InernC
JDomnul meu) ?eul meu) e im%lor s$6mi a&u#i #or%ul J! ?eul Inern %oae a&u#e
Magului #or%ul s$u 3i0i#' iar Magul) #are se g$sea %-n$ aun#i *n %lanul Asral) inr$
*n a#el momen *n sare &e Dinas) *n im% #e se roe+e Miserioasa "=aLr$ a +iin(ei
Dinas!
"el #are ,rea s$ *n,e(e +iin(a Dinas ,a re7ui s$ su&ie0e "area 4al7en$! Gn
a#eas$ #are noi %re&$m a#eas$ +iin($!
"ele 1a%e Biseri#i ne #on3er$ %uere asu%ra 3o#ului) aerului) a%ei +i %$m-nului!
"A.ITOLUL VIII
BU"URIA) MU?I"A) DANSUL 1I SRUTUL
Gn #$minul 3ra(ilor 4nosi#i re7uie s$ &omneas#$ numai Iu7irea +i Gn(ele%#iunea!
Gn realiae) umaniaea #on3un&$ Iu7irea #u &orin(a +i &orin(a #u iu7irea! Numai
Su3leele mari %o +i +iu s$ iu7eas#$! Gn Rai) Oamenii .er3e#(iunii iu7es# 3emeile
ine3a7ile! .enru a iu7i) re7uie s$ 3ii! "ei #are6+i *n#arnea0$ su3leul +iu s$
iu7eas#$ #u a&e,$ra! EUL nu +ie s$ iu7eas#$! Eul Demon #are 2ur$ as$0i
&ragose eern$ ese #ur-n& &erona &e un al Eu Demon #are nu are #=e3 s$
iu7eas#$! 1im &e2a #$ Eul ese %lurali0a! Eul .lurali0a ese *nr6a&e,$r o Legiune!
Toa$ a#eas$ muliu&ine &e Euri r$ie+e mereu *n lu%$! Se s%une #$ a,em o
Mine! Noi) 4nosi#ii) a3irm$m #$ a,em mai mule! /ie#are 3anom$ a Eului .lurali0a
*+i are Minea sa) %ro%ria sa g-n&ire! Eul #are s$ru$ +i a&or$ 3emeia iu7i$ ese
*nlo#ui &e un al Eu #are o Dees$! .enru a Iu7i re7uie s$ /im! Omul nu Ese
*n#$! "el #are nu a *n#arna Su3leul nu Ese! Omul nu are *n#$ o e>isen($ Real$!
.rin gura omului) ,or7e+e Legiunea Demonilor) Demonii #are 3a# 2ur$m-nul &e
iu7ire) Demonii #are o a7an&onea0$ %e #ea a&ora$) Demonii #are Ur$s#) Demonii
4elo0iei) ai M-niei) ai Urii Ran#=iunii e#! e#!
Tou+i) animalul inele#ual *n mo& gre+i numi om a *n#arna #u oae a#esea
esen(a) o 3ra#(iune &in su3leul s$u uman) Bu&&=aa! Ea +ie s$ iu7eas#$! Eul nu
+ie! Tre7uie s$6i ier$m a&oraei &e3e#ele %enru #$ a#ese &e3e#e ,in &in Eu!
Iu7irea nu ese ,ino,a$ &e &is%ue! Vino,a ese Eul! "$minul Ini(ia(ilor 4nosi#i
re7uie s$ 3ie 3on&a %e 7u#urie) %e mu0i#$ +i %e *m7r$(i+$ri ine3a7ile! Dansul)
Iu7irea +i 3eri#irea &e6a iu7i *n$res# Em7rionul su3leului %e #are #o%iii *l %oar$ *n
ineriorul lor! As3el) #$minele 4nosi#e sun un a&e,$ra %ara&is *n #are &omne+e
Iu7irea +i Gn(ele%#iunea!
B$uura +i &es3r-ul re7uie s$ 3ie alungae &in s-nul #$minelor 4nosi#e! Tou+i)
nu re7uie s$ 3im 3anai#i! "el #e nu ese *n sare s$ ser,eas#$ &in %olie(e un %a=ar
#u ,in o3eri *nr6o *m%re2urare s%e#ial$) ese o a- &e sla7 #a a#ela #are nu +ie s$
se #onrole0e +i se *m7a$! /orni#area ese #u oul al#e,a! Gn ori#e *m%re2urare ea
ese &e neiera! Ori#ine *+i e2a#ulea0$ li#=i&ul seminal ese un 3orni#aor! .enru ei)
%enru #ei &es3r-na(i) nu e>is$ &e#- o ie+ireC a7isul +i o &oua moare!
Omul %oae 3i %ese o) im%li#a *n o) &ar nu re7uie s$ 3ie &elo# o ,i#im$! El
re7uie s$ 3ie Regele +i nu s#la,ul! Omul #are a ser,i un %a=ar n6a #omis ni#i o
#rim$) *ns$ #el #are a 3os s#la, +i ,i#im$ a %a=arului) a#ela a #omis #rima!
A&e,$raul Maesru ese Regele "erurilor) al .$m-nului +i al In3ernurilor! "el sla7
nu ese un Rege! "el sla7 ese un s#la,!
Ini(iaul nu se une+e se>ual #u so(ia sa &e#- %enru a %ra#i#a Magia Se>ual$!
Vai &e #el #are se une+e #u so(ia sa %enru a risi%i s$m-n(a! Ini(iaul nu resime
a#el senimen &e moare %e #are6l e>%erimenea0$ &es3r-na(ii #-n& *+i %ier&
s$m-n(a! B$r7aul ese o 2um$ae) 3emeia #ealal$ 2um$ae' *n im%ul a#ului se>ual
ei e>%erimenea0$ 3eri#irea &e6a 3i #om%le(i! "ei #are nu6+i r$s%-n&es# s$m-n(a *+i
%$srea0$ a#eas$ 3eri#ire %enru o&eauna! .enru a #rea un #o%il) nu e ne,oie s$
risi%im s$m-n(a! S%ermao0oi&ul #are s#a%$ 3$r$ #a s$m-n(a s$ 3ie risi%i$ ese un
s%ermao0oi& oal mauri0a! Re0ulaul unei 3e#un&$ri &e a#es gen ese) *nr6
a&e,$r) o nou$ #reaur$ &e un or&in 3oare *nal! As3el %uem 3orma o ras$ &e
Su%raoameni!
Nu ese ne,oie s$ ne risi%im s$m-n(a %enru a &a na+ere unui #o%il! Im7e#ililor
le %la#e s$6+i risi%eas#$ s$m-n(a! 4nosi#ul nu ese un im7e#il! "-n& un #u%lu se
g$se+e uni se>ual) "lar,$0$orii %o ,e&ea o lumin$ 3oare sr$lu#ioare *n,$luin&
#u%lul! E>a# *n a#el momen) 3or(ele #reaoare ale Naurii ,in s$ su%ra,eg=e0e
#rearea unei noi 3iin(e! "-n& #u%lul se las$ #on&us &e %asiunea #arnal$ +i #-n&
7$r7aul +i 3emeia #omi #rima risi%irii s$m-n(ei) a#ese 3or(e luminoase se rerag +i
*n lo#ul lor %$run& 3or(e lu#i3eri#e &e #uloare ro+ie6s-ngerie #are a&u# *n #$minC
#eruri) gelo0ie) a&uler) la#rimi +i &is%erare! As3el) #$minele #are ar %uea 3i #erul
%e %$m-n se rans3orm$ *n a&e,$rae in3ernuri! "el #are nu6+i risi%e+e s$m-n(a)
re(ine +i a#umulea0$ *n el %a#e) a7un&en($) *n(ele%#iune) 3eri#ire) iu7ire! "=eia
magiei se>uale ne %ermie s$ ermin$m #u &is%uele &in #$mine' a#easa ese #=eia
a&e,$raei 3eri#iri!
Gn im%ul a#ului Magiei Se>uale) #u%lurile se *n#ar#$ &e magneism) 7$r7aul +i
3emeia se magnei0ea0$ re#i%ro#! La 3emeie) .el,isul emie #uren(i 3eminini *n im%
#e s-nii eman$ #uren(i mas#ulini! "urenul 3eminin) la 7$r7a) *+i are sursa *n gur$ +i
#urenul mas#ulin *n mem7rul s$u ,iril! Toae a#ese organe re7uie s$ 3ie 7ine
e>#iae #u a2uorul Magiei Se>uale) %enru a &a +i a %rimi) a ransmie +i a #a%a
3or(ele magnei#e ,iale #are #res# e>raor&inar *n #aniae +i #aliae!
Dansul %l$#u) mu0i#a 3eri#i$ +i s$ruul ar0$or #are a&u# #u%lul la un #ona#
se>ual 3oare inim) au #a o7ie#) *n #$minul Ini(ia(ilor 4nosi#i) o7(inerea unei
Magnei0$ri re#i%ro#e a 7$r7aului +i a 3emeii! .uerea Magnei#$ ese mas#ulin$ +i
3eminin$ *n a#ela+i im%' 7$r7aului *i re7uies# 3lui&ele So(iei sale &a#$ ,rea
*nr6a&e,$r s$ %rogrese0e) iar ea) &e asemenea) are ne,oie ine,ia7il &e 3lui&ele
So(ului ei %enru a o7(ine &e0,olarea %uerilor sale!
"-n& 7$r7aul +i 3emeia se Magnei0ea0$ re#i%ro#) a3a#erile %rogresea0$ +i
3eri#irea *+i 3a#e #ui7 *n "$min! "-n& 7$r7aul +i 3emeia se unes#) s6a #rea #e,a!
"asiaea +iin(i3i#$ %ermie ransmuarea se#re(iilor se>uale *n lumin$ +i *n 3o#!
Ori#e religie #are &egenerea0$) %ro%o,$&uie+e #eli7aul! Ori#e religie) la na+erea
+i *n s%len&oarea sa glorioas$) %re&i#$ &rumul "$s$oriei .er3e#e! Bu&&=a era
#$s$ori +i el a insiui "$s$oria .er3e#$! Din %$#ae) #in#i sue &e ani mai -r0iu)
%ro3e(ia 3$#u$ &e Domnul Bu&&=a s6a *n&e%lini #u o e>a#iae oal$) +i anume #$
D=arma sa se ,a e%ui0a +i #$ S=anga se ,a *m%$r(i *n se#e &i0i&ene! Aun#i s6a
n$s#u Mona=ismul Bu&is +i ura %enru "$s$oria .er3e#$!
Isus) Di,inul Sal,aor) a a&us lumii E0oerismul "risi#! A&ora7ilul +i6a *n,$(a
&is#i%olii "alea "$s$oriei .er3e#e! .eru) .rimul .oni3 al Biseri#ii era un 7$r7a
#$s$ori! .eru nu era "eli7aar! A,ea o so(ie! Din %$#ae) Mesa2ul A&ora7ilului a
3os %u(in #-e %u(in 3alsi3i#a) *n a+a 3el *n#- la +ase sue &e ani &u%$ ,enirea lui
"risos) Biseri#a Romei a re,eni la 3ormele moare ale Mona=ismului Bu&is) #u
#$lug$rii +i #$lug$ri(ele sale #lausrae #are ur$s# &e moare "alea "$s$oriei
.er3e#e! Aun#i) &u%$ +ase sue &e ani &e "re+inism) a &e,eni ne#esar un nou
Mesa2 &es%re "$s$oria .er3e#$! 1i aun#i a ,eni Ma=ome&) marele %re&i#aor al
"$s$oriei .er3e#e! Naural) #a &e o7i#ei) Ma=ome& a 3os res%ins &e in3rase>ualii
#are &eesau 3emeia! De0gus$oarea #on3rerie a &u+manilor 3emeii #re&e #u
*n,er+unare #$ nu se %oae a2unge la Dumne0eu &e#- %rin "eli7a! A#easa ese o
#rim$!
A7sinen(a %ro%o,$&ui$ &e In3rase>uali ese a7solu im%osi7il$! Naura se
r$0,r$e+e *m%ori,a unei asemenea a7sinen(e! Aun#i a%ar %olu(iile no#urne #are
ruinea0$ *n mo& ine,ia7il organismul! Ori#e in&i,i& #are se a7(ine s$ ai7$ rela(ii
se>uale su3er$ &e %olu(ii seminale no#urne! Un %a=ar %rea %lin a2unge ine,ia7il s$
se re,erse! Lu>ul a7sinen(ei nu ese %osi7il &e#- %enru #ei #are au a2uns e3e#i,
la Regaul Su%raomului' a#eia) *nr6a&e,$r +i6au rans3orma organismul *nr6o
ma+in$ &e Transmua(ie Se>ual$! A#eia +i6au e&u#a glan&ele %rin inerme&iul
Magiei Se>uale! A#eia sun oameni ?ei! Ei sun re0ulaul unei 3oare lungi %ra#i#i a
Magiei Se>uale +i a unei riguroase e&u#a(ii a /i0iologiei Se>uale!
Ini(iaul iu7e+e mu0i#a marilor #lasi#i +i sime o a,ersiune %enru mu0i#a
in3ernal$ a oamenilor ,ulgari! Mu0i#a a3ro6#u7ane0$ +i rimurile ,iolene ale mu0i#ii
%o%ulare *n general) re0es# a&-n#imile animali#e ale omului! Ini(iaul iu7e+e
mu0i#a marilor #om%o0iori! /lauul /erme#a al lui Mo0ar) &e e>em%lu) ne
amine+e o Ini(iere Egi%ean$!
E>is$ o sr-ns$ leg$ura *nre Ver7 +i 3or(ele se>uale! "u,-nul Marelui Maesru
Isus s6a "risi3i#a aun#i #-n& a 7$u Vinul &e Lumin$ al Al#=imiei &in .oirul
Se>uali$(ii!
Su3leul *m%$r$+e+e mu0i#a s3erelor aun#i #-n& as#ul$m #ele nou$ Sim3onii
ale lui Bee=o,en sau #om%o0i(iile lui "=o%in) sau &i,ina .olone0$ a lui Lis0!
Mu0i#a ese "u,-nul Ve+ni#iei! "u,inele noasre re7uie s$ 3ie o mu0i#$ ine3a7il$)
as3el ne su7lim$m energia #reaoare %-n$ la Inim$! A%ro%ourile &e0gus$oare)
mur&are) %reen(ioase) ,ulgare e#!) au %uerea &e a 3alsi3i#a energia #reaoare
#on,erin&6o *n %ueri in3ernale!
Gn Miserele Eleusine) &ansurile sa#re) 7aleele misi#e *n #are #u%lurile &ansau
goale) s$ruul ar0$or +i unirea se>ual$ rans3ormau oamenii *n ?ei! Nimeni nu se
g-n&ea aun#i la mur&$rii) la o7s#eni$(i) g-n&irea era a7sor7i$ #u oul *n lu#rurile
s3ine +i %ro3un& religioase!
Dansurile sa#re sun o a- &e ,e#=i %re#um lumea) ele *+i au originea %e
%$m-n &in 0orii ,ie(ii! Dansurile Su3i+ilor +i ale Der,i+ilor Dansaori sun #u
a&e,$ra minunae! Mu0i#a re7uie s$ se re0eas#$ *n organismul uman #a s$ %uem
%ronun(a "u,-nul &e Aur!
Marile rimuri ale Ma=a,an +i "=oa,an) #u #ele rei m$suri eerne ale lor sus(in
#u 3ermiae Uni,ersul *n mersul s$u! A#esea sun rimurile 3o#ului! "-n& su3leul
%lue+e lin *n s%a(iul sa#ru) Uni,ersul are &aoria s$ ne a#om%anie0e #u #-ne#ul
s$u) #$#i el ese sus(inu &e Ver7!
Re+e&in(a Ini(ia(ilor 4nosi#i re7uie s$ 3ie %lin$ &e 3rumuse(e! /lorile #are
*m7$ls$mea0$ aerul #u %ar3umul lor) 3rumoasele s#ul%uri) or&inea %er3e#$ +i
#ur$(enia 3a# &in 3ie#are #$min un a&e,$ra San#uar 4nosi#!
Miserele &in Eleusis e>is$ *n#$ +i as$0i) *n se#re! Marele Ini(ia Bali# Von
U>Lul ese unul &inre Ini(ia(ii #ei mai e>ala(i ai a#esei +#oli! A#es Mare Ini(ia a
%ra#i#a Inens Magia Se>ual$! Tre7uie s$ %re#i0$m #$ Magia Se>ual$ %oae 3i
%ra#i#a$ &oar *nre so( +i so(ie! B$r7aul a&uler sau 3emeia a&uler$ e+uea0$ *n
mo& ine,ia7il! Nu %ue(i 3i #$s$ori(i &e#- aun#i #-n& e>is$ Iu7ire! Iu7irea ese
Lege) &ar re7uie s$ 3ie Iu7ire "on+ien$!
"ei #are 3oloses# a#ese #uno+in(e &es%re Magia Se>ual$ %enru a se&u#e
3emeile sun magi#ieni negri #are se ,or rosogoli *n a7is un&e *i a+ea%$ %l-nseele
+i a &oua moare) #are ese &e o mie &e ori mai rea &e#- moarea #or%ului 3i0i#!
A&res$m un a%el urgen &omni+oarelor) 3emeilor ingenue) le a,eri0$m #$ ele nu
%o %ra#i#a Magia Se>ual$ &e#- &a#$ au un so(! /i(i aene la o(i ,ul%oii ,i#leni
#are i#i +i #olo se&u# inerele 3ee #an&i&e) su7 %ree>ul %ra#i#$rii Magiei Se>uale!
Le a,eri0$m #a s$ nu #a&$ *n is%i$!
/a#em &e asemenea un a%el la &es3r-na(ii *n&-r2i(i #are %o%ulea0$ lumea)
a,eri0-n&u6i #$ ese inuil s$ *n#er#e s$ se as#un&$ &in 3a(a o#=ilor lui Dumne0eu!
A#ele 7iee 3emei #are 3oloses# a#ese #uno+in(e #a %ree> %enru sais3a#erea
&es3r-ului lor +i %enru a se $,$li *n %aurile %l$#erii) ,or #$&ea *n a7is un&e le
a+ea%$ numai la#rimile +i s#r-+nirile &in(ilor!
Vor7im #lar %enru #a oamenii s$ ne *n(eleag$ 7ine! Gn l$uri %ro3ani +i
%ro3anaoriM Magia Se>ual$ ese o sa7ie #u &ou$ $i+uri! "ei %uri +i #ei ,iruo+i sun
rans3orma(i &e ea *n ?ei' %e #-n& %e #ei r$i +i %e #ei im%uri *i lo,e+e +i *i &isruge!
"A.ITOLUL IB
4AIO
Aun#i #-n&) *n San#um6ul San#orum &in em%lul lui Solomon) Marele .reo
#-na eri7ila Manr$ I!A!O!) o7ele Tem%lului r$sunau %enru a6i *m%ie&i#a %e
%ro3ani s$ au&$ Su7limul I!A!O!
Marele Maesru Huira#o#=a s%une *n #area sa Biseri#a 4nosi#$ urm$oareleC
JS$ +i(i) a3irm$ Dio&or) #$ &inre o(i ?eii) #el mai *nal ese I!A!O!K
JAi&es ese iarna' ?eus *n#e%e %rim$,ara' Helios ,ara' iar Toamna re&e,ine la
a#i,iae I!A!O!) #are lu#rea0$ #onsan!K
JI!A!O!) a&aug$ Dio&or) ese Do,is .aer) ese Du%ier) %e #are e,reii *l numes#)
%e ne&re%) Ia=,e!K
JI!A!O! o3er$ su7san(ialul ,in al ,ie(ii) *n im% #e Du%ier ese un s#la, al
soarelui!K
I! Ignis @/o#) Su3leA!
A! APua @A%$) Su7san($A!
O! Origo @"au0$) Aer) OrigineA!
Huira#o#=a mai s%uneC JI!A!O! ese numele lui Dumne0eu la 4nosi#iK! S%iriul
Di,in ese sim7oli0a %rin ,o#ala O) #are re%re0in$ #erul eern! Liera I sim7oli0ea0$
/iin(a inern$ a 3ie#$rui om +i #ele &ou$ se amese#$ #u liera A #are ser,e+e &re%
%un# &e s%ri2in! A#easa ese %uerni#a Manr$ sau #u,-n magi#) %e #are re7uie
s$ o re#i$m #-n& %ra#i#$m Magia Se>ual$ #u So(ia noasr$ .reoeas$!
Tre7uie s$ %relungim suneul #elor rei 3ormi&a7ile ,o#ale ale a#esei manre) *n
3elul urm$orC IIIIII) AAAAAAA) OOOOOOO) se ins%ir$ a&-n# +i se um%lu %l$m-nii)
num$r-n&u6se %-n$ la &ou$0e#i' se re(ine res%ira(ia num$r-n& %-n$ la &ou$0e#i)
a%oi se e>%ir$ aerul ,o#ali0-n& liera I +i se num$r$ iar %-n$ la &ou$0e#i! Se re%e$
a#ela+i lu#ru #u liera A) a%oi #u liera O! Se re#i$ manra &e +ase ori su##esi,)
&u%$ #are urmea0$ %uerni#ile manre ale ,e#=ilor gnosi#iC KaQlaLaQ) SaQlasaQ)
?eesar!
KaQlaLaQ 3a#e s$ ,i7re0e Omul S%iri!
SaQlasaQ %une *n ,i7ra(ie %ersonaliaea uman$ eresr$!
?eesar 3a#e s$ ,i7re0e Asralul omului! A#ese Manre sun 3oare ,e#=i!
Di,inul Sal,aor al Lumii) #-n& %ra#i#a *m%reun$ #u .reoeasa lui *n .irami&a
lui Ke3ren #-na #u ea %uerni#a Manr$ Sa#r$ a /o#ului! A#eas$ manr$ ese Inri!
Domnul Gnregii A&ora(ii a %ra#i#a *n Egi% Magia Se>ual$ #u a lui Isis! El #om7ina
Manra #u #ele #in#i ,o#ale I!E!O!U!A!
INRI) ENRE) ONRO) UNRU) ANRA!
INRI re0e+e "lar,i0iunea' ENRE) Au0ul Magi#' ONRO 3a#e s$ ,i7re0e #=aLra
inimii' #enrul Inui(iei' UNRU a#(ionea0$ asu%ra %le>ului solar) #enrul Tele%aiei'
ANRA a#i,ea0$ #=aLrele %ulmonare #are #on3er$ %uerea Aminirii Re*n#arn$rilor
anerioare!
Manra Inri +i #ele %aru &eri,ae ale sale ,or 3i ,o#ali0ae se%ar-n&u6le *n &ou$
sila7e +i alungin& suneul 3ie#$reia &in #ele %aru liere magi#e ale lor! "u a2uorul
a#esor Manre #on&u#em /o#ul Se>ual la #=aLre) *n im%ul %ra#i#ilor Magiei
Se>uale!
.enru a re,eni la I!A!O! #are) &u%$ #um am men(iona &e2a) ese numele lui
Dumne0eu la 4nosi#i) ,om a&$uga a#easaC ,o#ala I 3a#e s$ ,i7re0e glan&a
%ineal$ +i em7rionul su3leului %e #are l6a Gn#arna 3ie#are 3iin($ uman$! Vo#ala A
%une *n ,i7ra(ie ,e=i#ulul 3i0i#) iar 3ormi&a7ilul O 3a#e s$ ,i7re0e esi#ulele)
ransmu-n& minuna li#=i&ul seminal +i #on,erin&u6l *n energii "risi#e #are se
ri&i#$ ,i#orioase %-n$ la "ali#iu @"reierulA!
E,ang=elia S3-nului Ioan *n#e%e %rinr6o #ele7rare a Ver7uluiC JLa Gn#e%u era
"u,-nul) +i "u,-nul era #u Dumne0eu) +i "u,-nul era Dumne0eu! El era la
Gn#e%u #u Dumne0eu! Toae lu#rurile au 3os 3$#ue %rin El' +i nimi# &in #e a 3os
3$#u) n6a 3os 3$#u 3$r$ El! Gn El era ,ia(a) +i ,ia(a era Lumina oamenilor! Lumina
luminea0$ *n *nuneri# +i *nuneri#ul n6a 7irui6oK @E,ang=elia S3-nului IoanA!
"u,-nul IOAN se &es#om%une *n #ele #in#i ,o#ale as3elC IEOUA) IEOUAN
@IOANA! E,ang=elia lui Ioan ese *n *nregime E,ang=elia "u,-nului!
E>is$ oameni #are ,or s$ se%are "u,-nul Di,in &e Magia Se>ual$! A#es lu#ru
ese a7sur&! Nimeni nu %oae Gn#arna "u,-nul &a#$ e>#lu&e Magia Se>ual$! Isus)
#are ese *ns$+i Gn#arnarea "u,-nului) Isus #are ese *nsu+i "u,-nul &e,eni
"arne) a %re&a Magia Se>ual$ o#mai *n E,ang=elia S3-nului Ioan! Ese ne#esar
s$ su&iem E,ang=elia S3-nului Ioan! Ia$) %rinre ale %asa2e) #on,or7irea #u
Ni#o&im) "a%iolul R) ,erseele96<9C
JGnre /arisei era un om #u numele Ni#o&im) un 3runa+ al Iu&eilor! A#esa a ,eni
la Isus noa%ea +i i6a 0isC JGn,$($orule) +im #$ e+i un Gn,$($or ,eni &e la
Dumne0eu) #$#i nimeni nu %oae 3a#e semnele %e #are le 3a#i Tu) &a#$ nu ese
Dumne0eu #u el!K Dre% r$s%uns Isus i6a 0isC JA&e,$ra) a&e,$ra) *(i s%un) #$ &a#$
un om nu se na+e &in nou) nu %oae ,e&ea Gm%$r$(ia lui Dumne0euK!
Ia$) &rag$ #iiorule) o %ro7lem$ se>ual$! A e na+e a 3os) ese +i ,a 3i
*no&eauna o %ro7lem$ se>ual$! Nimeni nu se %oae na+e &in eorii! N6am
#unos#u ni#i m$#ar un singur in&i,i& #are s$ 3ie n$s#u &inr6o eorie sau &inr6o
i%oe0$! A e na+e nu ese o %ro7lem$ &e #re&in(e!!! Da#$ ar 3i &e6a2uns s$ #re&em
*n E,ang=elie %enru a Ne Na+e) aun#i &e #e o(i #ei #are su&ia0$ Bi7lia sun
nen$s#u(iI A e na+e nu e o %ro7lem$ &e #re&in($ sau &e ne#re&in($! Ni#i un #o%il
nu se na+e %rin sim%le #re&in(e! Ne na+em %rin a#ul se>ual! Ese o %ro7lem$
se>ual$! Ni#o&im nu #uno+ea Marele Ar#an +i) *n ignoran(a lui) a r$s%unsC J"um se
%oae na+e un om 7$r-nI .oae el s$ inre a &oua oar$ *n %-ne#ele mai#ii sale +i
s$ se nas#$IK La #are Isus i6a r$s%unsC JA&e,$ra) a&e,$ra) *(i s%un #$ &a#$ nu se
na+e #ine,a &in a%$ +i &in S%iri) nu %oae s$ inre *n Gm%$r$(ia lui Dumne0euK!
"iiorule) ese ne#esar s$ +ii #$ a%a &in E,ang=elie ese *ns$+i s$m-n(a +i #$
s%iriul ese /o#ul! /iul Omului se na+e &in A%$ +i &in /o#! A#es lu#ru ese a7solu
se>ual!
J"e ese n$s#u &in "arne) ese #arne) +i #e ese n$s#u &in S%iri ese S%iri! Nu
e mira #$ (i6am 0isC Tre7uie s$ ,$ na+e(i &in nouK! Ese ne#esar #a Maesrul s$ se
nas#$ *n ineriorul nosru! JV-nul su3l$ *n#oro ,rea) +i6i au0i ,uieul' &ar nu +i &e
un&e ,ine) ni#i *n#oro merge' o a+a ese #u ori#ine ese n$s#u &in S%iriK! Gnr6
a&e,$r) #el #are se na+e &in S%iri sr$lu#e+e un momen a%oi &is%are *n mul(ime!
Mul(imile nu %o ,e&ea Su%raomul' Su%raomul &e,ine ini,i0i7il %enru mul(imile
omene+i! La 3el #um "risali&a nu %oae ,e&ea 3luurele #-n& a#esa a 07ura) o
a+a omul normal) #omun +i o7i+nui) %ier&e &in ,e&ere Su%raomul! Ni#o&im n6a
*n(eles nimi# &in oae a#esea +i &e a#eea a *nre7aC J"um se %oae a+a #e,aIK
Isus i6a r$s%unsC JTu e+i Gn,$($orul lui Israel) +i nu %ri#e%i a#ese lu#ruriIK Ni#o&im
#uno+ea S3inele S#ri%uri #$#i era un Ra7in) &ar *n realiae nu #uno+ea Magia
Se>ual$) %enru #$ nu era un Ini(ia! Isus a #oninua s%un-n&C JA&e,$ra) a&e,$ra)
*(i s%un #$ noi ,or7im #e +im +i m$rurisim #e am ,$0u' +i ,oi nu %rimi(i m$ruria
noasr$K! Isus a &a Do,a&$ &e #eea #e +ia) &e #eea #e ,$0use +i &e #eea #e
e>%erimenase el *nsu+i! Isus a %ra#i#a Magia Se>ual$ #u o ,esal$ a .irami&ei lui
Ke3ren! As3el s6a n$s#u El! As3el s6a %reg$i %enru a Gn#arna "risosul! As3el a
%uu Gn#arna "risosul *n Ior&an!
1im #u o(ii #$ Isus) &u%$ #e a ie+i &in Egi%) s6a &us *n In&ia) *n Ti7e) *n .ersia
e#!) &u%$ #are a re,eni %e .$m-nul S3-n +i a %rimi Ini(ierea Venus$ *n Ioar&an!
"-n& Ioan l6a 7oe0a %e Maesrul Isus) "risosul a inra *n Su3leul Gn,$($orului!
"risosul s6a umani0a' Isus s6a &i,ini0a! Din a#es Amese# Di,in +i Uman re0ul$
#eea #e se nume+e /iul Omului @Su%raomulA!
Da#$ Isus n6ar 3i %ra#i#a Magia Se>ual$ *n Egi%) n6ar 3i %uu Gn#arna "risosul!
Ar 3i 3os un 7un Maesru *ns$ nu Mo&elul Viu al Su%raomului! JDa#$ ,6am ,or7i
&es%re lu#ruri %$m-ne+i +i nu #re&e(i) #um ,e(i #re&e #-n& ,$ ,oi ,or7i &es%re
lu#ruri #ere+iIK .rin a#eas$ 3ra0$ Marele Maesru #on3irm$ #$ ne ,or7e+e &es%re
lu#ruri %$m-ne+i) &es%re %ra#i#a Magiei Se>uale! /$r$ ea) nu e %o(i Na+e! Da#$
oamenii nu #re& *n a#ese lu#ruri ale %$m-nului) #um ar %uea #re&e *n lu#ruri
#ere+iI
JNimeni nu s6a sui *n #er) a3ar$ &e #el #e s6a #o7or- &in #er) a&i#$ /iul Omului
#are ese *n "erK!
Eul nu %oae ur#a la #er %enru #$ n6a #o7or- &in #er!
Eul ese Saan +i re7uie s$ 3ie &i0ol,a) *n mo& o7ligaoriu! A#easa ese Legea!
1i ,or7in& &es%re 1ar%ele Sa#ru) Marele Maesru a s%usC J1i &u%$ #um a *nal(a
Moise +ar%ele *n %usiu) o a+a re7uie s$ 3ie *nal(a +i /iul OmuluiK! Tre7uie s$
ri&i#$m +ar%ele %e 7ason a+a #um a 3$#u Moise *n &e+er! Ese o %ro7lem$ &e
Magie Se>ual$ #$#i Kun&alini nu %oae ur#a &e#- %rin Magia Se>ual$! Numai a+a
,om %uea *n$l(a /iul Omului) Su%raomul) *n ineriorul nosru! Tre7uie #a /iul
Omului s$ 3ie *n$l(a J.enru #a ori#ine #re&e *n el s$ nu %iar$) #i s$ ai7$ ,ia(a
,e+ni#$K!
Homun#ulul ra(ional *n mo& gre+i numi om nu are *n#$ aueni#ele ,e=i#ule
asral) menal +i #au0al' *n realiae) nu are &e#- 3anomele a#esor #or%uri! Ese
ne#esar s$ %ra#i#$m Magia Se>ual$) s$ r$im "alea "$s$oriei .er3e#e %enru a
&a na+ere Asral6"risosului) Menal6"risosului +i "au0al6"risosului!
J/iin&#$ a- &e mul a iu7i Dumne0eu lumea) #$ a &a %e Singurul lui /iul)
%enru #a ori#ine #re&e *n El s$ nu %iar$) #i s$ ai7$ ,ia(a ,e+ni#$! Dumne0eu *nr6
a&e,$r n6a rimis %e /iul s$u *n lume #a s$ 2u&e#e lumea) #i lumea s$ 3ie m-nui$
%rin El! Ori#ine #re&e *n El nu ese 2u&e#a' &ar #ine nu #re&e) a +i 3os 2u&e#a)
%enru #$ n6a #re0u *n numele Singurului /iul al lui Dumne0euK! Noi a3irm$m #$
a&e,$raa #re&in($) ,eria7ila *n#re&ere se &emonsrea0$ %rin 3a%e! "el #are nu
"re&e *n Magia Se>ual$ nu se %oae Na+e) #=iar &a#$ s%uneC Eu "re& *n /iul lui
Dumne0eu! "re&in(a 3$r$ 3a%e ese #e,a mor! "el #are nu #re&e *n Magia Se>ual$
%re&a$ &e Isus lui Ni#o&im) nu #re&e *n /iul lui Dumne0eu! A#eia sun .ier&u(i!
J1i 2u&e#aa a#easa s$ *n 3a%ul #$) o&a$ ,eni$ lumina *n lume) oamenii au
iu7i mai mul *nuneri#ul &e#- lumina %enru #$ 3a%ele lor erau rele!K
K"$#i) ori#ine 3a#e r$ul ur$+e lumina @Ur$+e Magia Se>ual$A +i nu ,ine la
lumin$) #a s$ nu i se #rii#e 3a%ele!K
KDar #ine lu#rea0$ &u%$ a&e,$r) ,ine la Lumin$) %enru #a s$ i se arae 3a%ele)
3iin&#$ sun 3$#ue *n Dumne0euK!
Toae a#esea sun e>rase e>ual &in E,ang=elia sa#r$ a lui Ioan! Tre7uie s$ e
Na+i *n oae .lanurile! "e %oae 3a#e un 7ie 7$r7a sau o 7ia$ 3emeie %lin &e
eorii) %ra#i#-n& o 3elul &e e>er#i(ii e#!) &a#$ nu s6a N$s#u *n AsralI La #e
ser,e+e s$ lu#re0i #u Minea &a#$ *n#$ nu %ose0i "or%ul MenalI /iin(a uman$
re7uie s$ &ea Na+ere mai *n-i Ve=i#ulelor sale Inerne) a%oi ,a %uea %ra#i#a
#eea #e ,a ,rea +i ,a %uea s$ su&ie0e #eea #e6i ,a %la#e! Tou+i re7uie mai *n-i
&e oae s$ &$m Na+ere Ve=i#ulelor noasre Inerne %enru a a,ea &re%ul &e6a
Gn#arna Su3leul +i) mai -r0iu) "u,-nul!
J"-n& se na+e legiimul #or% Asral) &e,enim nemuriori *n lumea #elor <8 &e
legi @lumea lunar$ sau asral$A! Aun#i #-n& aueni#ul #or% Menal se na+e) ne
imorali0$m *n lumea #elor &ou$s%re0e#e legi @lumea lui Mer#ur) lumea min(iiA! La
na+erea a&e,$raului ,e=i#ul "au0al) &o7-n&im nemurirea *n lumea #elor ; legi
@lumea #au0al$ sau lumea lui VenusA! Aing-n& a#ese *n$l(imi *n#arn$m su3leul
nosru uman +i ne rans3orm$m *n oameni a&e,$ra(iK!
A#ese Ve=i#ule "risi#e se Nas# %rin inerme&iul se>ului) #rearea a#esor
,e=i#ule ese o %ro7lem$ se>ual$! "eea #e se a3l$ Sus ese #a +i #eea #e se a3l$
Dos! Da#$ ru%ul 3i0i# se na+e %rin inerme&iul se>ului) ,e=i#ulele su%erioare se ,or
na+e o %rin inerme&iul se>ului!
Ori#ine &$ na+ere Ve=i#ulelor "risi#e *+i Gn#arnea0$ Su3leul +i &in a#el
momen ,or7e+e #u,-nul &e aur! A#easa ese lim7a %uerii %e #are omul o ,or7ea
%e a#es %$m-n ani# un&e se a&orau 3iii 3o#ului +i #are se numea Ar#a&ia! A#easa
ese lim7a %e #are o ,or7e+e *nregul Uni,ers) o lim7$ &i,in$) &e o e>raor&inar$
%uere! Gn a#eas$ lim7$ miserioas$ a s#ris Gngerul Ba7ilonului a#ese #u,ine
eri7ileC JMENE) MENE) TEKEL 1I U.HARSINK) #u o#a0ia 3aimosului 7an#=e al lui
Bala0ar! Gn a#eea+i noa%e) senin(a s6a *m%lini) Ba7ilonul a 3os &isrus +i Regele
asasina
S6a ,or7i mul &es%re lim7a Uni,ersal$) &ar nu %uem ,or7i a#eas$ lim7$ &e#-
aun#i #-n& am Gn#arna Su3leul! Aun#i *n3lore+e Kun&alini &e,eni$ #u,-n %e
7u0ele noasre 3e#un&e! "-n& umaniaea a ie+i &in %ara&is %enru #$ a risi%i
s$m-n(a) a uia Lim7a Di,in$ #are) #a un r-u &e aur %ur) #urge maiesuos %rin
%$&urea &eas$ a soarelui! Di,ina Lim7$ .rimii,$ ese r$&$#ina uuror i&iomurilor!
Singurul +i uni#ul &rum #are ne %ermie s$ ,or7im &in nou Lim7a Di,in$ ese Magia
Se>ual$! E>is$ o sr-ns$ leg$ur$ *nre organele se>uale +i laringele #reaor! Gn
,e#=ile +#oli ale miserelor) le era iner0is Ini(ia(ilor s$ %o,eseas#$ &es%re ani#ele
#aasro3e ani&elu,iene) &e 3ri#a e,o#$rii +i a&u#erii lor la o nou$ mani3esare!
B$r-nii Hiero3an(i +iau #$ *nre elemenele elemenele Naurii +i "u,-n e>is$ o
rela(ie inim$!
O%era iniula$ SLogos) Manr$) MagieS a Marelui Maesru 4nosi# Ro0#ru#ian
Dr! Arnol& Krumm Heller ese o a&e,$ra$ 7i2uerie a *n(ele%#iunii o#ule! Marele
Maesru ermin$ a#eas$ o%er$ s%un-n&C JGn im%urile sr$,e#=i e>isa o +#oal$ a
Miserelor *n #are se g$sea un inel %e #are era gra,a$ imaginea lui Iris +i a lui
Sera%is uni(i &e un 1ar%eK' +i Dr! Krumm Heller a&aug$C JAi#i ese sinei0a o #e
am s%us *n a#eas$ #areK! Gnr6a o%a le#(ie a "ursului ?o&ia#al) Dr! Krumm Heller a
s#ris o %agin$ #are a s#an&ali0a mul Maimu(ele sa,ane) oameni #are #re& #$ +iu
oul! A#e+ia) &u%$ moarea Maesrului) au *n#er#a s$ 3alsi3i#e) s$ mo&i3i#e a#ese
r-n&uri %enru a le su%une %ro%riei lor maniere &e a ,e&ea) 3ie#are &u%$ eoriile
sale! Vom rans#rie a#um %asa2ul res%e#i, &in #area Maesrului Huira#o#=a) a+a
#um ese el!
JGn lo#ul #oiului #are &u#e la Orgasm) re7uie &$ruie) aen +i #=i70ui) 7l-n&e
m-ng-ieri) #u,ine &e &ragose +i aingeri &eli#ae) men(in-n& s%iriul mereu &e%are
&e se>ualiaea animal$ +i %$sr-n& #ea mai %ur$ s%iriualiae) #a +i #um ar 3i o
a&e,$ra$ #eremonie religioas$!K
JTou+i) B$r7aul .oae +i #=iar Tre7uie s$6+i Inro&u#$ .enisul +i s$6l Men(in$ *n
Vagin %enru a %ro&u#e o Sen0a(ie Di,in$ #are s$6i Um%le %e Am-n&oi &e o mare
Bu#urie) #e ,a %uea &ura ore *nregi) rer$g-n&u6se *n momenul *n #are ei sim #$
se a%ro%rie s%asmul) %enru a e,ia E2a#ularea S$m-n(ei! Gn a#es 3el ei ,or a,ea
mereu mai mul$ &orin($ &e a se m-ng-ia!K
JA#es lu#ru %oae 3i re%ea &e a-ea ori &e #-e ori &orim) 3$r$ s$ a%ar$
,reo&a$ o7oseala #$#i) &im%ori,$) a#easa ese #=eia magi#$ %enru a 3i 0ilni#
*nineri) %$sr-n& #or%ul s$n$os +i %relungin& ,ia(a) &eoare#e a#eas$ Magnei0are
ese o 3-n-n$ &e s$n$ae!K
JNoi +im #$ *n Magneismul o7i+nui) magnei0orul #omuni#$ su7ie#ului 3lui&e +i
&a#$ %rimul a &e0,ola a#ese 3or(e) *l ,a %uea ,in&e#a %e al &oilea!K JTransmierea
3lui&ului magnei# se 3a#e &e o7i#ei %rin m-ini sau %rin o#=i) &ar ese ne#esar s$
s%unem #$ nu e>is$ un #on&u#or mai %uerni#) &e o mie &e ori mai %uerni#) &e o
mie &e ori su%erior alora) &e#- mem7rul ,iril) #u ,ul,a #a organ &e re#e%(ie!K
J.ersoanele #are %ra#i#$ a#es lu#ru #omuni#$ 3or($ +i su##es uuror #elor #are
se %un *n #ona# #omer#ial sau so#ial #u ele! Dar *n a#ul Magnei0$rii &i,ine)
su7lime) la #are 3a#em alu0ie) #ei &oi) 7$r7aul +i 3emeia se magnei0ea0$ re#i%ro#)
3iin& unul %enru #el$lal #a un insrumen mu0i#al #are) aun#i #-n& se #-n$ la el)
emie sau %roie#ea0$ sunee uimior &e &ul#i +i miserioase armonii! "oar&ele
a#esui insrumen sun %re0ene *n o #or%ul +i 3a# s$ ,i7re0e mai ales &egeele +i
7u0ele) #u #on&i(ia #a *n a#es a# s$ &omneas#$ %uriaea #ea mai a7solu$) #are
3a#e &in noi *n a#es momen su%rem) ni+e MagiK!
Ia$ &e#i #um in&i#$ Dr! Krumm Heller) &rumul Ini(ierii! .rin a#es &rum a2ungem
la *n#arnarea "u,-nului! .uem 3i su&en(i Rosi#ru#ieni) Teoso3i sau S%iriuali+i)
%uem %ra#i#a Yoga +i 3$r$ *n&oial$ #$ *n oae a#esea e>is$ lu#r$ri minunae +i
magni3i#e %ra#i#i e0oeri#e) &ar &a#$ nu %ra#i#$m Magia Se>ual$) nu ,om &a
na+ere ni#i Asral6"risosului) ni#i Menal6"risosului) ni#i "risosului6Voin($! /$r$
Magia Se>ual$ nu ne %uem na+e &in nou! .ra#i#a(i o #e &ori(i) su&ia(i *n +#oala
#are ,$ %la#e mai mul) ruga(i6,$ *n em%lul #are ,$ ese mai %l$#u) &ar %ra#i#a(i
Magia Se>ual$! Tr$i(i "alea "$s$oriei .er3e#e! Noi nu sunem *m%ori,a ni#i unei
religii s3ine) ni#i a ,reunei +#oli) or&in sau se#$! Toae a#ese insiu(ii sa#re sun
ne#esare) &ar ,$ s3$uim insisen s$ r$i(i "alea "$s$oriei .er3e#e! "$s$oria
.er3e#$ nu se o%une ,ie(ii religioase +i ni#i %ra#i#ilor e0oeri#e ale Yog$i S3ine!
Mi+#area 4nosi#$ ese #om%us$ &in oameni &e oae religiile) +#olile) lo2ele)
se#ele) or&inele e#!
Amine+e6(i) mul iu7ie #iior) &e 4iu,aerul Sa#ru #u al s$u I!A!O! Gn 4AIO ese
as#uns I!A!O! Lu#rea0$ #u I!A!O!
Sa#er&oul) Maesrul ori#$rei Lo2e) &is#i%olul Yog$i) o(i) a7solu o(i ,or reu+i s$6
+i #onser,e a&e,$raa #asiae +i ,or a2unge s$ se Nas#$ &a#$ %ra#i#$ Magia
Se>ual$!
Bine#u,-na 3ie I!A!O!) Bine#u,-na$ 3ie Magia Se>ual$! Bine#u,-na$ 3ie
"$s$oria .er3e#$! Sine0a uuror religiilor +i +#olilor) a uuror or&inelor +i
%ra#i#ilor Yoga se a3l$ *n Magia Se>ual$! Ori#e sisem &e Auo6reali0are ese
in#om%le +i *n #onse#in($ inuil 3$r$ Magia Se>ual$!
"risosul +i Magia Se>ual$ #onsiuie Sine0a Su%rem$) Ba0a .ra#i#$ a uuror
Religiilor!
"A.ITOLUL B
"UNOA1TEREA DIRE"T
Ori#ine su&ia0$ o#ulismul &ore+e #unoa+erea &ire#$) as%ir$ s$ +ie #um
merge %e #ale) ,rea s$6+i #unoas#$ %ro%riile %rogrese inerne!
"ea mai mare as%ira(ie a ori#$rui su&en ese s$ se %oa$ #on,eri *nr6un
#e$(ean #on+ien al lumilor su%erioare +i s$ su&ie0e la %i#ioarele Maesrului! Din
%$#ae) o#ulismul nu ese a- &e u+or #um %are la %rima ,e&ere! Rasa uman$ are
%uerile sale inerne #om%le ruinae) aro3iae! /iin(ele umane +i6au %usii nu numai
sim(urile lor 3i0i#e) #i +i 3a#ul$(ile lor inerne) iar asa ese #el mai r$u! A#esa ese
re0ulaul KARMI" al o7i#eiurilor +i aiu&inilor noasre %roase! Su&enul #au$ i#i
+i #olo) #ie+e +i re#ie+e ori#e #are &e o#ulism sau &e magie #are6i #a&e *n m-n$)
+i singurul lu#ru %e #are6l o7(ine 7ieul as%iran ese s$ se um%le &e eri7ile *n&oieli
+i &e o mare #on3u0ie inele#ual$! E>is$ milioane &e eorii +i mii &e auori! Unii
re%e$ i&eile alora! A#eia *i #om7a %e a#e+ia) o(i #onra unul) unul #onra o(i' *nre
#olegi) se ironi0ea0$ +i se lu%$ re#i%ro#) unii *m%ori,a #elorlal(i) o(i #onra o(i!
Anumi(i auori s3$uies# &e,oul s$ &e,in$ ,egearian' al(ii s%un #$ nu re7uie! Unii
re#oman&$ %ra#i#area e>er#i(iilor res%iraorii *n im% #e al(ii nu le re#oman&$!
Re0ulaulI Bieul #er#e$or se a3l$ *nr6o siua(ie *ngro0ioare! Nu mai +ie #e s$
3a#$! As%ir$ la lumin$) im%lor$) #=eam$) &ar *n 0a&ar) nu se *n-m%l$ nimi#) nimi#)
a7solu Nimi#!
"e6i &e 3$#u aun#iI
Noi am #unos#u in&i,i0i e>rem &e misi#i) JEroi &e 4ru%K! Mul(i &inre ei sun
,egearieni) a7sinen(i) ,iruo+i e#! e#) +i) *n general) sun 3oare sin#eri) ,or 7inele
#elor #e6i urmea0$) *ns$ sus%in$ #a oa$ lumea) &ores#) su3er$) %l-ng *n se#re!
A#e+i 7ie(i mi#u(i n6au ,$0u ni#io&a$ #eea #e %re&i#$' nu6+i #unos# 4urul) n6au
a,u ni#io&a$ 3eri#irea &e a &is#ua #u el %ersonal! Ni#io&a$ n6au ,$0u %lanurile
&e #on+iin($ #osmi#$) %lanurile sau lumile su%erioare %e #are le re%re0in$ *n
&iagrame a- &e 3rumoase +i &es#rieri a- &e ineresane! Noi) /ra(ii Tem%lului)
resim(im o a&e,$ra$ #om%asiune 3a($ &e ei +i *n#er#$m s$6i a2u$m! Ese #eea #e
*n#er#$m s$ 3a#em) *ns$ oul ese inuilC ei ur$s# o #e %ri,e+e Se>ul) o #eea #e
se a%ro%rie mai mul sau mai %u(in &e se>! "-n& li se ,or7e+e &es%re "$s$oria
.er3e#$) i07u#nes# *n r-s +i %roesea0$ #u agresi,iae) a%$r-n&u6+i A7sinen(a!
A#e+i 7ie(i Jor7i) g=i0i ai or7ilorK au ne,oie &e #ine,a #are s$6i g=i&e0e! Ei su3er$
mul %enru #$ nu au 3eri#irea s$ se 7u#ure &e #unoa+erea &ire#$! Ei su3er$ *n
$#ere %enru a nu6i Demorali0a sau De#e%(iona %e #ei #are6i urmea0$! Noi) /ra(ii
Tem%lului) *i iu7im sin#er +i le *m%$r$+im &urerea! Tre7uie s$ ermin$m #u
Teorei0area!
O%iul eoriilor ese mai amar &e#- moarea! Singurul +i uni#ul &rum %enru
re#u#erirea %uerilor %ier&ue ese Magia Se>ual$! Marele Ar#an are a,ana2ul &e a
Regenera Omul! /iin(a uman$ are ne,oie s$ 3ie Regenera$) iar a#es lu#ru nu ese
o %ro7lem$ &e #uno+in(e inele#uale) ni#i &e le#uri) ni#i &e 3re#,enarea
7i7lioe#ilor! Tre7uie s$ lu#r$m #u 4r$unele) #u S$m-n(a! A+a #um +o%-rla *+i
%oae regenera #oa&a iar ,iermele #or%ul) o a+a omul *+i %oae regenera %uerile
%ier&ue! A#ese animale *+i %o re#onsiui #or%ul) *+i %o re3a#e #oa&a %ier&u$
&aori$ 3or(ei se>uale %e #are o %ose&$! De asemenea) #u a#eas$ 3or($ se>ual$
omul *+i %oae re3a#e) *+i %oae reg$si) *+i %oae re&o7-n&i %uerile lui inerne'
%elerinii su3erin0i ,or %uea) %rin a#es &rum) s$ a2ung$ la #unoa+erea &ire#$! Ei se
,or rans3orma aun#i *n a&e,$ra(i sa#er&o(i ilumina(i %enru 7inele su%rem al
gru%urilor lor 3r$(e+i! Drumul ese Magia Se>ual$! /ie#are g=i& re7uie s$ 3ie
"lar,$0$or +i "larau&ior!
D$m *n #oninuare un e>er#i(iu %enru &e0,olarea "lar,i0iunii +i a Au0ului
Se#re! Du%$ o7(inerea a#esor 3a#ul$(i) ese 7ine s$ r$m-nem un anumi im% *n
mi2lo#ul unei %$&uri &ese) &e%are &e ,ia(a ur7an$! Gn %a#ea naurii) ?eii /o#ului)
A%ei) Aerului +i .$m-nului ne *n,a($ lu#ruri ine3a7ile! Nu re7uie s$ r$im numai *n
%$&ure! J"e 3a#e) oare) a#es S3-n *n %$&ureIK Nu) noi re7uie s$ ne lu$m o
,a#an($ 7un$ la (ar$) a-a o!
A#es lu#ru ese &e o im%oran($ ,ial$ %enru %rogresul s%iriual) %enru un
e#=ili7ru Menal %er3e#! A%roa%e o(i as%iran(ii la E0oerism *+i %ier& u+or e#=ili7rul
menal +i #a& *n lu#rurile #ele mai a7sur&e! "ei #are &ores# #unoa+erea &ire#$
re7uie s$ se %reo#u%e &e men(inerea Min(ii lor *n E#=ili7ru .er3e#!
.RA"TI"! Marele Maesru Huira#o#=a ne *n,a($ o %ra#i#$ 3oare sim%l$
%enru a ,e&ea TATWELE @TaQele sun o ,i7ra(ie a EeruluiA!
Ia$ e>er#i(iulC De,oul *+i ,a asu%a ure#=ile #u a2uorul &egeelor mari &e la
m-ini' #u &egeele ar$$oare *+i ,a men(ine o#=ii *n#=i+i! "u &egeele mi2lo#ii *+i ,a
asu%a #ele &ou$ n$ri +i) *n 3ine) #u &egeele inelare +i &egeele mi#i *+i ,a %e#elui
7u0ele! .or(ile sen0oriale 3iin& as3el *n#=ise) *n,$($#elul ,a *n#er#a s$ ,a&$ TaQele
#u a2uorul #elui &e6al +aselea sim() #el al o#=iului #are se a3l$ *nre #ele &ou$
s%r-n#ene!
Yoganan&a) #are &$ a#ela+i e>er#i(iu #a +i Krumm Heller) re#oman&$ +i
%ronun(area manrei OM! Yoganan&a s%une #$ &e,oul ,a re7ui s$ e3e#ue0e
a#eas$ %ra#i#$ a+e0a la o mas$) #u 3a(a s%re r$s$ri) #u #oaele re0emae %e o
%erni($ %us$ %e mas$! Gn a3ar$ &e a#easa) el re#oman&$ #a s#aunul %e #are se
a+ea0$ &e,oul %enru a reali0a a#eas$ %ra#i#$ s$ 3ie *n,eli #u o #u,erur$ &e
l-n$! A#es lu#ru ne amine+e &e manaua &e l-n$ #u #are se a#o%erea A%olonius
&in TFana %enru a se i0ola oal &e #uren(ii %eru7aori!
Mul(i auori &au a#es e>er#i(iu) iar noi *l #onsi&er$m 3oare 7un! Sunem #on,in+i
#$ %rin a#eas$ %ra#i#$ ,e(i &e0,ola "lar,i0iunea +i Au0ul Magi#!
La *n#e%u &e,oul nu ,a ,e&ea nimi# al#e,a &e#- *nuneri#! Tou+i) &a#$
%erse,erea0$ +i se sr$&uie+e s$ %ra#i#e *n mo& regula) "lar,i0iunea +i Au0ul s$u
Magi# se ,or &e0,ola *n#e) &ar sigur!
La *n#e%u) &e,oul nu ,a au0i &e#- suneele sale 3i0iologi#e) &ar re%a) %e
m$sur$ #e *nainea0$ *n %ra#i#$) ,a %er#e%e sunee &in #e *n #e mai su7ile! Gn 3elul
a#esa se ,a re0i Au0ul s$u Magi#!
Gn lo# s$ se um%l$ %-n$ la in&igesie #u oae eoriile #onra&i#orii #are mi+un$
%e %ia($) mai 7ine s$ %ra#i#e +i s$6+i &e0,ole 3a#ul$(ile inerne! .ro#esul
Regener$rii re7uie s$ 3ie aso#ia *n mo& inim #u e>er#i(iile e0oeri#e! 1iin(a s%une
#$ un organ #are nu ese 3olosi) se aro3ia0$! Tre7uie s$ ne ser,im &e a#ese
organe ale "lar,i0iunii +i ale Au0ului Magi#! Ese ne#esar s$ e>ers$m a#ese
organe +i s$ le Regener$m %enru a o7(ine Reali0area Inern$!
A#ese %ra#i#i nu se *m%ori,es# ni#i unei Religii) Se#e) 1#oli sau "re&in(e! To(i
.reo(ii) 4=i0ii) Insru#orii uuror 1#olilor +i Or&inelor) %o 3a#e a#ese e>er#i(ii
%enru a6+i &e0,ola 3a#ul$(ile! As3el ,or %uea s$6+i #on&u#$ mai 7ine gru%urile
res%e#i,e!
Tre0irea 3a#ul$(ilor inerne re7uie s$ se e3e#ue0e *n %aralel #u &e0,olarea
#ulural$) inele#ual$ +i s%iriual$!
"lar,$0$orul re7uie &e asemenea s$6+i &e0,ole oae "=aLrele %enru a nu
#$&ea *n gre+eli mari!
Ma2oriaea "lar,$0$orilor au #omis gra,e #on3u0ii! A%roa%e o(i "lar,$0$orii
re%ua(i au um%lu lumea #u la#rimi! A%roa%e o(i marii "lar,$0$ori au #alomnia
oamenii! "lar,i0iunea %ros uili0a$ a %ro&us &i,or(uri) asasinae) a&ulere) 3ururi
e#! e#!
"lar,$0$orul re7uie s$ ai7$ o g-n&ire logi#$ +i un mo& #ore# &e a ,e&ea! El
re7uie s$ ai7$ un %er3e# e#=ili7ru Menal!
"lar,$0$orul re7uie s$ 3ie &oa #u o mare %uere analii#$' re7uie s$ 3ie
maemai# *n in,esigare +i e>igen *n e>%rimare!
"lar,i0iunea %rein&e %enru 3un#(ionarea sa #ore#$ %er3e#a &e0,olare a
"larau&i(iei) a Inui(iei) a Tele%aiei) a .resenimenului +i a alor 3a#ul$(i!
"A.ITOLUL BI
"RE1TE5I 1I GNMUL5I5I6V
4ene0a s%uneC J"re+e(i +i *nmul(i(i6,$K! "u,-nul #re+e(i *nseamn$C a ransmua
+i a su7lima energia se>ual$ %enru a "re+e S%iriual! "u,-nul *nmul(i(i6,$ se
re3er$ la re%ro&u#erea s%e#iei umane! Bi7lia men(ionea0$ &ou$ #aegorii &e #o%iiC
#o%iii lui Dumne0eu +i #o%iii oamenilor! "o%iii lui Dumne0eu sun #ei #are %ro,in &in
Magia Se>ual$) #-n& nu e>is$ e2a#ularea s$m-n(ei! "o%iii oamenilor sun #ei #are
re0ul$ &in 7u#uria %asional$ #u emiere &e s$m-n($!
Tre7uie s$ %ro&u#em #o%iii lui Dumne0eu) a%oi s$ lu%$m %enru #re+erea lor
s%iriual$!
EDU"AREA "O.IILOR! "o%iii re7uie s$ *n,e(e mai mul %rin e>em%le &e#-
%rin %re#e%e! Da#$ &orim s$ #reas#$ s%iriual #o%iii no+ri) re7uie s$ ne %reo#u%$m
&e %ro%ria noasr$ #re+ere s%iriual$! Nu a2unge s$ ne *nmul(im) re7uie &e
asemenea s$ "re+em S%iriual!
."ATUL! Dragonul nosru sr$lu#ior &e Gn(ele%#iune are rei as%e#e #are
sunC Ta$l) /iul +i S%iriul S3-n!
Ta$l ese lumina +i ,ia(aC /iul ese a%a +i s-ngele #are #urg &in #oasa
Domnului sr$%uns$ &e lan#ea lui Longin! S%iriul S3-n ese /o#ul Rusaliilor sau
/o#ul S%iriului S3-n) numi &e Hin&u+i Kun&alini) 1ar%ele &e /o# al %uerilor
noasre magi#e) /o#ul sa#ru sim7oli0a %rin Aur!
.$#$uim 3a($ &e Ta$l aun#i #-n& s%unem min#iuni! .$#$uim 3a($ &e /iul
aun#i #-n& ur-m %e #ine,a! .$#$uim *m%ori,a S%iriului S3-n aun#i #-n&
3orni#$m) a&i#$ aun#i #-n& ne risi%im s$m-n(a! Ta$l ese A&e,$rul! /iul ese
Iu7irea! S%iriul S3-n ese /o#ul Se>ual!
INSTRUIREA! Tre7uie s$ ne *n,$($m #o%iii s$ s%un$ A&e,$rul +i nimi# al#e,a
&e#- A&e,$rul! Tre7uie s$6i *n,$($m %e #o%iii no+ri legea Iu7irii! Iu7irea ese lege)
&ar Iu7ire #on+ien($! "-n& #o%iii no+ri a2ung la ,-rsa &e %ais%re0e#e ani) re7uie
s$6i *n,$($m Miserele Se>uali$(ii! As3el) *n %ri,in(a a#esor rei as%e#e #o%iii no+ri
,or #re+e s%iriual) *n S3in(enie +i *n .er3e#(iune! "el #are *+i orienea0$ #o%iii %e
a#es ri%lu &rum &e %er3e#(iune ,a 3i %us 7a0e &e o(el %enru 3eri#irea lor ,iioare!
Dar ese ne#esar s$6i insruim nu numai %rin %re#e%e) #i +i %rin e>em%lue! Tre7uie
s$ &emonsr$m %rin 3a%e #eea #e %re&i#$m!
.RO/ESIA! Via(a mo&ern$ %rein&e s$ ne %reg$im inele#ual #o%iii! Se #u,ine
#a ei s$ ai7$ o %ro3esie sau o meserie %enru a r$i! Tre7uie s$ o7ser,$m #u aen(ie
*n#lin$rile ,o#a(ionale ale #o%iilor no+ri %enru a 3i *n m$sur$ s$6i orien$m
inele#ual! Ese o #rim$ 3oare gra,$ s$ l$s$m un #o%il &e0arma +i 3$r$ %ro3esie!
Ni#io&a$ nu re7uie s$ l$s$m un 3iu sau o 3ii#$ 3$r$ %ro3esie! /ie#are 3iin($ uman$
are ne,oie s$ *n,e(e o meserie sau s$ &o7-n&eas#$ o %ro3esie %enru a %uea r$i!
EDU"AREA /ETELOR! Tim%urile mo&erne %rein& #a 3eele noasre s$
%rimeas#$ o soli&$ %reg$ire inele#ual$ +i s%iriual$! Ese in&is%ensa7il #a mamele
s$6+i *n,e(e 3ii#ele &es%re Miserele Se>uali$(ii *n momenul #-n& a#esea a2ung la
%ais%re0e#e ani! Se #u,ine #a ele s$ mearg$ %e ri%lul &rum al A&e,$rului) Iu7irii +i
"asi$(ii!
/emeia mo&ern$ re7uie s$ ai7$ o %ro3esie %enru a r$i! Ese ne#esar #a a(ii +i
mamele s$ *n(eleag$ #$ 3ii#ele lor re7uie &e asemenea s$ #reas#$ s%iriual +i s$ se
*nmul(eas#$ %rin inerme&iul "$s$oriei .er3e#e! Dar oul re7uie 3$#u &e#en +i #u
or&ine! Ese a7sur& #a 3eele inere s$ se %lim7e %e sra&$ sau *n %ar#uri) s$
mearg$ la #inemaogra3 sau la &is#oe#i singure #u ami#ul lorC #um ele *n#$ nu +i6au
u#is Egoul Animal) se ,or l$sa u+or se&use se>ual +i mi0era7ilul re0ula ,a 3i
%osi7ilul e+e# al *nregii lor ,ie(i! De#i) 3eele re7uie) ori#e ar s%une menaliaea
mo&ern$) s$ 3ie *nso(ie &e %$rin(ii lor sau &e mem7rii 3amiliei) ni#io&a$ nu re7uie
l$sae singure #u %rieenul lor! .$rin(ii nu re7uie ni#io&a$ s$ *m%ie&i#e "$s$oria
3ii#elor lor! Tou+i) re%e) oul re7uie 3$#u #u or&ine +i *n a#or& #u Legea! Tre7uie
s$ ne re%ro&u#em #u #asiae +i s$ #re+em s%iriual! A#esa ese &rumul "$s$oriei
.er3e#e!
"A.ITOLUL BII
"ELE DOU RITUALURI
E>is$ anumie riuri ene7roase #are s6au %er%eua &in e%o#ile #ele mai
*n&e%$rae ale isoriei! Vr$2ioarele T=esaliei #ele7rau anumie riualuri *n #imiire
sau *n #ri%ele 3unerare %enru a e,o#a um7rele &e3un#(ilor! Ele alergau la
morm-nul #elor &ragi) *n 0iua ani,ers$ri lor) +i #u urlee ori7ile *+i 0g-riau s-nii
%-n$ (-+nea s-ngele) #are ser,ea &re% ,e=i#ul um7relor mor(ilor %enru a se
maeriali0a *n lumea 3i0i#$! Homer) Marele Ini(ia) %o,ese+e *n O&isea
&es3$+urarea unui riual #ele7ra &e un ,r$2ior *n insula lui "alF%so un&e &omnea
#ru&a magi#ian$ "ir#e! O3i#ianul *n2ung=ia un animal *nr6o groa%$) um%lea groa%a
#u s-nge) a%oi *l in,o#a %e g=i#iorul &in Te7a! Homer ra%orea0$ #$ g=i#iorul
alerga la a#es a%el +i #$ %uea s$ se maeriali0e0e #om%le &aori$ s-ngelui!
4=i#iorul &in Te7a a ,or7i %ersonal #u Ulise +i i6a %re0is unele 3a%e! Gn(ele%ul
auor ?arausra s%uneC JS#rie #u s-nge +i ,ei *n,$(a #$ s-ngele ese S%iriK! 4oe=e
e>#lama %rin gura lui Me3iso3elC JS-ngele ese un 3lui& 3oare s%e#ialK!
ULTIMA "IN! Ulima "in$ ese o #eremonie magi#$ &e o imens$ %uere! "e,a
3oare asem$n$or #eremoniei ,e#=i a /raerni$(ii S-ngelui! Tra&i(ia a#esei
3raerni$(i s%une #$ &a#$ &ou$ sau mai mule %ersoane *+i amese#$ s-ngele *nr6o
#u%$ +i a%oi 7eau a#es s-nge) &e,in 3ra(i &e s-nge) %enru ,e+ni#ie! Ve=i#ulele
asrale ale a#esor %ersoane se unes# aun#i inim %enru eerniae! .o%orul e7rai#
ari7uie s-ngelui #ara#erisi#i 3oare s%e#iale! Ulima "in$ a 3os o "eremonie a
S-ngelui! A%osolii au &e%us 3ie#are *n #u%a lor %i#$uri &in %ro%riul s-nge) a%oi au
goli a#ese #u%e *n .oirul lui Isus "risosul! Gn a#es .oir A&ora7ilul a ,$rsa &e
asemenea &in Js-ngele s$u a&e,$raK! As3el) *n S3-nul 4raal) Isus "risosul +i6a
amese#a s-ngele #u s-ngele &is#i%olilor s$i!
Tra&i(ia %o,ese+e #$ Isus a &a a%osolilor s$i s$ m$n-n#e +i in3ime %$r(i &in
%ro%ria sa #arne! S1i lu-n& .-inea +i a&u#-n& Mul(umire) el o ru%se +i le6o &$&u
s%un-n&C A#esa ese Tru%ul Meu #are se 3r-nge %enru ,oi' 3a#e(i a#easa *n
aminirea Mea! /$#u a#ela+i lu#ru #u .oirul) &u%$ m-n#are s%un-n&C A#es .oir
ese Noul Leg$m-n al S-ngelui Meu #are se ,ars$ %enru ,oi!S Gn a#es 3el a 3os
semna %a#ul! Ori#e %a# ese semna #u s-nge! Asralul lui Isus "risosul a &e,eni
aso#ia) uni #u #el al &is#i%olilor s$i +i al *nregii omeniri %rin a#ul s-ngelui!
A&ora7ilul ese Sal,aorul Lumii! A#eas$ #eremonie a s-ngelui ese o a- &e
,e#=e %re#um In3iniul! Din #ele mai ,e#=i im%uri) o(i marii A,aari au s$,-r+i6o!
Marele Domn al Alani&ei a s$,-r+i &e asemenea Ulima "ina #u &is#i%olii s$i!
A#es$ "eremonie a S-ngelui n6a 3os im%ro,i0a$ &e Di,inul Maesru! Ese o
"eremonie Ar=ai#$ &e o 3oare *nal$ ani#=iae) ese ra&i(ionala "eremonie &e
S-nge a Marilor A,aari!
Ori#e Miruire 4nosi#$) in&i3eren &e #ul sau #re&in($) se#$ sau religie) ese
inim aso#ia$) uni$) %rin %a#ul s-ngelui) la Ulima "ina a A&ora7ilului! S3-na
Biseri#$ 4nosi#$ "re+in$ .rimii,$) #$reia a,em 3eri#irea s$6i a%ar(inem) %$srea0$
*n se#re riualurile %rimii,e %e #are le #ele7rau A%osolii! A#esea sun riualurile
%rimilor #re+ini #are se reuneau *n "aa#om7ele Romei *n e%o#a "e0arului) Nero!
A#esea sun riualurile Esenienilor) umil$ #as$ &e mari Ini(ia(i %rinre #are se
num$ra +i Isus "risosul! A#esea sun riualurile %rimii,e ale ,e#=ilor #re+ini!
A#ese riualuri au o mare %uere! Gnreaga noasr$ +iin($ se#re$ a Marelui
Ar#an ese #u%rins$ *n ele! Aun#i #-n& riuali0$m) ,o#ali0$m anumie Manre #are
au %uerea &e a su7lima energia se>ual$ %-n$ la inim$! Gn Tem%lul6Inim$ r$ie+e
"risosul Inern! Aun#i #-n& energiile se>uale sun su7limae %-n$ la Inim$) ele au
imensul %ri,ilegiu &e6a se #ono%i #u 3or(ele "risosului Inern) %enru #a noi s$
%uem inra *n lumile su%erioare! Riualurile noasre se re%e$ *n oae #ele 1a%e
mari .lanuri "osmi#e! "eremonia riual$ sa7ile+e un #anal se#re %le#-n& &in
regiunea 3i0i#$) re#-n& %rin #ele +a%e mari %lanuri) %-n$ *n lumea Logosului Solar!
Aomii "risi#i ai Logosului Solar #o7oar$ %rin a#es #anal +i se a&un$ *n %-ine +i
,in *n momenul #onsa#r$rii! As3el) *nr6a&e,$r) .-inea +i Vinul) %rin o%era
Transsu7san(ierii) se rans3orm$ *n #arnea +i s-ngele lui "risos! "-n& m-n#$m
%-inea +i 7em ,inul) aomii #risi#i se r$s%-n&es# *n o organismul nosru +i re# *n
#or%urile noasre inerne %enru a ne re0i %uerile &e naur$ solar$!
A%osolii au 7$u s-ngele lui "risos +i au m-n#a #arnea lui "risos!
/OR5ELE SEBUALE 1I RITUALUL!Gn JTu3i+urile lui Ore7K al Do#orului 4eorge
A&oum @Magul DE/AA) am g$si o &es#riere a "eremoniei Negre *n e%o#a
me&ie,al$! Do#orul A&oum a *m%rumua a#eas$ &es#riere o%erei lui HuFsmans!
A#eas$ &es#riere ese a- &e ineresan$ *n#- nu %uem s$ nu o 3a#em #unos#u$
#iiorilor no+ri! Ia6oC
JGn general o3i#ia un .reo! El se &e07r$#a #om%le) *m7r$#-n& a%oi un %ara3ir
o7i+nui! .e alar se g$sea *nins$ o 3emeie goal$) &e o7i#ei a#eea #are "erea!
Dou$ 3emeie goale 3$#eau %are &in #or' se 3oloseau uneori a&oles#ene) #are
re7uiau s$ 3ie nea%$ra goale! "ei #e asisau la a# se *m7r$#au sau se &e07r$#au
&u%$ #a%ri#iul momenului! .reoul e>e#ua oae e>er#i(iile riualului) +i asisen(ii
*nso(eau a#eas$ re%re0ena(ie #u #-e un ges o7s#en!!! Amos3era &e,enea &in #e
*n #e mai *n#$r#a$' am7ian(a &e,enea 3lui&$ *n #el mai *nal gra&! Desigur) oul
#on#ura la a#easaC $#erea) o7s#uriaea +i re#ulegerea! /lui&ul era ara#i,) a&i#$
%unea asisen(ii *n #ona# #u elemenalii! Da#$ *n im%ul a#esei #eremonii 3emeia
*nins$ %e alar *+i #on#enra g-n&ul asu%ra unei &orin(e) nu rareori se %ro&u#ea o
ransmiere a7solu real$) ransmiere #are #omuni#a) #elui #are *i era o7ie#) o
,eria7il$ o7sesie! S#o%ul 3usese ains! Gn a#eea+i 0i) sau *n 0ilele urm$oare) se
o7ser,a reali0area 3enomenului +i i se ari7uia 7un$$(ii lui Saan! Tou+i) a#eas$
am7ian($ 3lui&i#$ a,ea *no&eauna un in#on,enienC e>as%era ner,ii) *n a+a 3el *n#-
la unii &in mem7rii a&un$rii se %ro&u#eau #ri0e iseri#e #are &e,enau uneori
#ole#i,e!
Nu rareori s6au ,$0u) la un momen &a) 3emei &e,enie ne7une) smulg-n&u6+i
,e+minele +i 7$r7a(i #are se &e&au unor gesuri &e0or&onae! "ur-n& #=iar) &ou$
sau rei 3emei #$&eau %e 2os) a%u#ae &e #on,ulsii ,iolene' ele erau sim%le me&iumi
#are inrau *n rans$! Se s%unea #$ erau %ose&ae' +i o(i %$reau sais3$#u(iK!
.rin a#eas$ %o,esire a Do#orului A&oum) e>ras$ &inr6o #are a lui
HuFsmans) ne %uem &a seama #- se a7u0a &e riualurile +i &e 3or(ele se>uale
%enru a #omie #ele mai rele neru+in$ri! Ese #lar #$ *n im%ul unuia &in a#ese
riualuri) sarea &e su%rae>#iare ner,oas$ &e origine a7solu se>ual$ +i %asional$)
&eermina ,iolen un anumi gen &e 3or($ menal$ saura$ &e energie #reaoare!
Re0ulaul unui asemenea riual ese 3enomenul magi#!
Ori#e riual ese *n leg$ur$ #u s-ngele +i #u s$m-n(a! Riualul ese o sa7ie #u
&ou$ $i+uriC %e #ei %uri +i %e #ei ,iruo+i *i a%$r$ +i le &$ ,ia($' %e #ei *nune#a(i +i
im%uri *i lo,e+e +i6i &isruge! Riualul ese mai %uerni# &e#- sa7ia +i &inamia!
Gn riual se mani%ulea0$ 3or(ele nu#leare! Energia Aomi#$ ese un &ar al lui
Dumne0eu! Ea %oae la 3el &e 7ine s$ ,in&e#e sau s$ u#i&$! Ori#e em%lu *n
ineriorul #$ruia se #ele7rea0$ S3-na Miruire 4nosi#$ ese &e 3a%) %enru a#es
moi,) un %lan &e energie aomi#$!
Gn Alani&a) magi#ienii negri au re#urs +i ei la riualuri asem$n$oare *n #are se
ser,eau #u *n,er+unare &e 3or(ele se>uale! Re0ulaul a#esor %ra#i#i a7u0i,e a 3os
s#u3un&area *n a%e a a#esui #oninen #are a ains un 3oare *nal gra& &e
#i,ili0a(ie!
/or(ele se>uale se a3l$ *n rela(ie inim$ #u #ele %aru elemene ale naurii! Ori#e
riual negru) ori#e slu27$ neagr$ *+i are #ores%on&e(ele sale 3aale *n naur$! A#um
ne e>%li#$m #are au 3os #au0ele s#u3un&$rii Alani&ei! /or(a se>ual$ ese #a
ele#ri#iaeaC ese r$s%-n&i$ %ese o! A#easa ese o 3or($ #are s$l$+luie+e *n
ele#roni! A#eas$ 3or($ #urge *n #enrul 3ie#$rui aom +i *n #enrul 3ie#$rei
ne7uloase! /$r$ a#eas$ 3or($) lumile s%a(iului in3ini nu ar e>isa! Ea ese Energia
#reaoare a #elui &e6al Treilea Logos! magi#ienii al7i +i magi#ienii negri lu#rea0$ #u
a#eas$ 3or($! Magi#ienii al7i o%erea0$ riualurile al7e) iar magi#ienii negri riualuri
negre! Ulima "in$ a A&ora7ilului Sal,aor al Lumii se *ns#rie *nr6o ra&i(ie ar=ai#$
3oare ,e#=e #are se %ier&e *n noa%ea im%urilor! Slu27a neagr$ +i oae a#ese
#eremonii negre ale ene7ro+ilor %ro,in &inr6un re#u lunar e>rem &e *n&e%$ra! Gn
oae e%o#ile au e>isa &ou$ riualuriC unul &e lumin$) alul &e ene7re! Riualul ese
Magia .ra#i#$! Magi#ienii Negri ur$s# &e moare S3-na Eu=arisie! Magi#ienii
ene7relor *+i 2usi3i#$ ura %enru riulurile 7a0ae %e %-ine +i ,in *n o 3elul &e
mo&uri! Ei &au uneori E,ang=eliilor #ele mai #a%ri#ioase iner%re$ri ale 3ane0iei
lor' %ro%riul lor su7#on+ien *i r$&ea0$! Ei *n#ear#$) *n oae 3elurile s$ &es3in(e0e
"ina #ea &e Tain$! Ei &ees$ Ulima "in$ a A&ora7ilului! Dis#i%olii no+ri re7uie s$
3ie aen(i +i ,igilen(i) re7uie s$ ia seama la in&i,i0ii %eri#ulo+i &e a#es 3el! Ori#ine
ur$+e riualele 7a0ae %e Ulima "in$ ese un Magi#ian Negru! Ori#ine res%inge
%-inea +i ,inul S3-nei Miruiri 4nosi#e res%inge &e 3a% ru%ul +i s-ngele lui "risos!
Oamenii &e a#es 3el sun Magi#ieni Negri!
BISERI"A 4NOSTI"! E>is$ %aru &rumuri 3oare im%orane %e #are 3ie#are
#u%lu anga2a *n "$s$oria .er3e#$ re7uie s$ le #unoas#$C 9! &rumul /aLirului) <!
&rumul "$lug$rului) R! &rumul Yog=inului) 8! &rumul omului e#=ili7ra!
Mi+#area 4nosi#$ "re+in$ Uni,ersal$ #u%rin&e o 1#oal$ +i o Religie!
.rimul &rum) *l r$im *n ,ia(a %ra#i#$ *n,$(-n& s$ r$im #ore#! Al &oilea &rum s$
*n Biseri#a noasr$' a#easa *+i are sa#ramenele sale) riualele +i ,ia(a sa
#omuniar$! Al reilea &rum) *l r$im %rin &rumul a7ru% al o#ulismului %ra#i#C noi
a,em %ra#i#ile noasre e0oeri#e) a,em e>er#i(ii s%e#iale %enru &e0,olarea
3a#ul$(ilor laene ale omului! Al %arulea &rum) "alea Omului Di7a#i) *l r$im
%un-n& *n %ra#i#$ un e#=ili7ru %er3e# *nre oae a#i,i$(ile noasre &i,erse'
su&iem Al#=imia +i Ka7ala +i lu#r$m la &e0inegrarea Eului .si=ologi#!
Noi nu sunem mem7ri ai Biseri#ii Romano6"aoli#e! A#eas$ Biseri#$ nu
urmea0$ &e#- un singur &rum) #el al "$lug$rului! Gn #e ne %ri,e+e) noi %ar#urgem
#ele .aru Drumuri! Drumul "$lug$rului) *l a,em *n Religia noasr$ 4nosi#$) #u
.ariar=ul s$u) #u Ar=ie%is#o%ii s$i) E%is#o%ii +i .reo(ii! As3el &e#i) noi nu a%ar(inem
&e Biseri#a Romei! NU sunem GM.OTRIVA ni#i unei Religii) 1#oli sau Se#e! Mul(i
&in %reo(ii Biseri#ii Romei au m$ri r-n&urile noasre) oameni &in oae Organi0a(iile
s6au a3ilia Mi+#$rii noasre 4nosi#e! Biseri#a noasr$ 4nosi#$ ese &inre #ele mai
#om%lee! .e &rumul /aLirului) *n,$($m s$ r$im #ore#! .e &rumul "$lug$rului ne
&e0,ol$m senimenul! .e &rumul Yog=inului %ra#i#$m e>er#i(iile e0oeri#e #are
%un *n a#i,iae %uerile laene as#unse ale omului! .e &rumul omului e#=ili7ra)
lu#r$m #u Al#=imia +i #u Ka7ala +i lu%$m %enru &e0inegrarea Egoului!
Biseri#a noasr$ 4nosi#$ ese Biseri#a Trans#en&en$! A#eas$ Biseri#$ se a3l$
*n lumile Su%erioare! A,em &e asemenea numeroase em%le +i *n lumea 3i0i#$! Gn
a3ar$ &e a#esea) am &es#=is mii &e Luminisale 4nosi#e *n #are se #ele7rea0$
S3inele Riualuri +i un&e se su&ia0$ Do#rina Se#re$ a A&ora7ilului Sal,aor al
Lumii! Nu re7uie s$ ui$m #$ Mi+#area noasr$ 4nosi#$ #onsiuie o 1#oal$ +i o
Religie *n a#ela+i im%! S6a &emonsra &e2a &e3inii, #$ Isus) "risosul) era 4nosi#!
Sal,aorul Lumii era mem7ru a#i, al #asei Esenienilor #are erau misi#i #e nu6+i
$iau ni#io&a$ %$rul +i 7ar7a! Biseri#a 4nosi#$ ese aueni#a Biseri#$ "re+in$
.rimii,$ al #$rei %rim .oni3 a 3os Ini(iaul 4nosi# numi .eru! .a,el Tarsul
a%ar(inea a#esei Biseri#i' el era un na0ariean! Na0arienii au 3os o al$ se#$
4nosi#$! .rima Biseri#$ "re+in$ a 3os a&e,$raul Trun#=i e0oeri# &in #are s6au
&es%rins numeroase se#e neo#re+ine) #um sunC Biseri#a Romano6"aoli#$)
.roesanismul) A&,enismul) Biseri#a Armeneas#$ e#! Am lua =o$r-rea sin#er$
&e6a 3a#e #unos#u$ %u7li# R$&$#ina "re+inismuluiC 4nosi#ismul! Biseri#a
4nosi#$ ese Biseri#a "re+in$ .rimii,$! A#esei Biseri#i 4nosi#e i6a a%ar(inu
.ariar=ul Basili&) #ele7ru Al#=imis #are a l$sa o #are 3$#u$ &in %lum7) #on(in-n&
+a%e %agini) #are) #on3orm Maesrului Krumm Heller) ar 3i %$sra$ *n mu0eul
Kir#=er) la Vai#an! A#eas$ #are nu %oae 3i *n(eleas$ &e Ar=eologi) %enru #$ ese
o #are &e +iin($ o#ul$! Basili& era un &is#i%ol al S3-nului Maei! "aoli#ismul
Roman a#ual nu ese "aoli#ismul ,eria7il! Legiimul +i aueni#ul "aoli#ism ese
"aoli#ismul 4nosi# "re+in .rimii,! Se#a Roman$ a#ual$ nu ese &e#- o
&e,iere &e la "aoli#ismul 4nosi# .rimii,! A#easa ese ra(iunea 3un&amenal$
%enru #are ne &isan($m #aegori# &e Se#a &e la Roma! Biseri#ii 4nosi#e "aoli#e
"re+ine .rimii,e i6au a%ar(inu s3in(i #a Saurnin &e Anio=ia) #ele7rul Ka7alis
Simon Magul) #are a s3-r+i &e,iin& &e%lora7il) "ar%o#ra) #are a 3on&a mai mule
m$n$siri 4nosi#e *n S%ania) Mar#ion &e Sino%e) S3-nul T=omas) Valenin) Marele
Maesru al Miserelor Ma2ore numi S3-nul Augusin) Terulian) S3-nul Am7ro0ie)
Irineu) Hi%%olF) E%i%=an) "lemen &e Alean&ria) Mar#) Marele 4nosi#) #are s6a
*ngri2i a7solu s%e#ial &e S3-na Miruire 4nosi#$ +i ne6a l$sa *n,$($mine
e>raor&inare &es%re *nainarea 3or(elor se>uale %rin #ele &ou$s%re0e#e %or(i
0o&ia#ale ale organismului uman! Au mai 3os &e asemenea 4nosi#iiC "er&on)
Em%e&o#le) S3-nul Ieronim +i mul(i al(i s3in(i ai ani#ei Biseri#i 4nosi#e "aoli#e
"re+ine .rimii,e &e la #are a &e,ia a#uala se#$ &e la Roma!
SA"RAMENTE! Gn Biseri#a noasr$ 4nosi#$) a,em #in#i sa#rameneC Boe0ul)
Gm%$r$+irea #u %-ine +i ,in) "$s$oria) "on3esiunea @#are ia 3orma unei "on,ersa(ii
Ami#ale *nre Maesru +i Dis#i%oliA +i *n 3ine) E>rema miruire!
"$s$oria 4nosi#$ ese 3oare ineresan$ *n Biseri#a Trans#en&enal$! .enru
#ele7rarea a#esui sa#ramen) 3emeia *m7ra#$ =aina .reoesei 4nosi#e a%oi ese
*n#re&in(a$) *n #aliae &e so(ie) 7$r7aului #are re7uie s$6i &e,in$ so(! S3in(ii
Mae+ri sun #ei #are %re0i&ea0$ a#eas$ #eremonie +i "u%lul .er3e# se
#$s$ore+e #u %romisiunea &e a nu 3orni#a!
"RISTOSUL! Biseri#a 4nosi#$ *l a&or$ %e M-nuiorul Lumii) #are are numele
&e ISUS! Biseri#a 4nosi#$ +ie #$ Isus a *n#arna "risosul +i &in a#eas$ #au0$ *l
a&or$! "risosul nu ese un in&i,i& uman +i ni#i &i,in! "risosul ese un ilul #are se
&$ ori#$rui Maesru Reali0a Inegral! "risosul ese Armaa Vo#ii! "risosul ese
"u,-nul! "u,-nul ese mul &in#olo &e ru%) &e su3le +i &e s%iri! Ori#ine a2unge s$
*n#arne0e "u,-nul %rime+e %rin #=iar a#es 3a% ilul &e "risos! "risos ese
*nsu+i "u,-nul! Tre7uie #a *n 3ie#are &inre noi "u,-nul s$ &e,in$ #arne!
"-n& "u,-nul &e,ine #arne *n noi) ,or7im *n "u,-nul Luminii! Mai mul(i
Mae+ri au *n#arna %-n$ *n %re0en "risosul! Gn In&ia se#re$ r$ie+e) &e milioane
&e ani) "risosul Yog=in al In&iei) nemuriorul BABADI' Marele Maesru al
Gn(ele%#iunii KOUT HUMI a *n#arna &e asemenea "risosul! SANAT KUMMARA)
3on&aorul Marelui "olegiu &e Ini(ia(i ai Lo2ei Al7e) ese un al "risos ,iu! Numero+i
sun #ei #are au Gn#arna *n re#u "risosul! Unii l6au Gn#arna *n %re0en! Mul(i *l ,or
Gn#arna *n ,iior! Ioan Boe0$orul a *n#arna &e asemenea "risosul' Ioan
Boe0$orul ese un "risos ,iu! Di3eren(a &inre Isus +i #eilal(i Mae+ri #are au
*n#arna "risosul se siuea0$ *n ierar=ieC Isus ese #el mai *nal Ini(ia Solar al
"osmosului!
GNVIEREA! Su%remul Mare Maesru Isus r$ie+e a#ualmene #u a#ela+i #or%
3i0i# al s$u re*n,ia &in mor(i! Marele Maesru r$ie+e a#ualmene *n S=am7alla!
A#easa ese o (ar$ se#re$ #are se a3l$ *n Ti7e! Al$uri &e Su%remul Mare Maesru
r$ies# mul(i al(i Mae+ri Re*n,ia(i #are #ola7orea0$ #u El %enru reali0area Marii
O%ere a Ta$lui!
MIRUIREA! Gn sare &e E>a0) Sa#er&oul Ini(ia %er#e%e su7san(a "risi#$ +i
%rinr6o o%era(ie magi#$ *+i ransmie %ro%ria sa in3luen($ %-inii +i ,inului) re0in&
su7san(a "risi#$ a3la$ ai#i) %enru #a ea s$ o%ere0e mira#ole re0in& %uerile
"risi#e ale #or%urilor noasre inerne!
VE1MINTELE SA"RE! Gn marile "ae&rale 4nosi#e) .reoul 4nosi# %oar$ &e
o7i#ei #ele rei ,e+mine ale ori#$rui %reo "aoli#! @Suana) Si=arul +i .ara3irulA!
"ele rei ,e+mine a%ar(in *n mo& legiim Biseri#ii "aoli#e "re+ine .rimii,e! Se
%oar$ &e asemenea Bonea! "ele rei ,e+mine su%ra%use re%re0in$ #or%ul)
su3leul +i s%iriul' lumea /i0i#$) Asral$ +i S%iriual$! Bonea semni3i#$ 3a%ul #$
%reoul ese un om! "-n& %re&i#$) el *+i a#o%er$ #a%ul #a %enru a sugera #$ nu
e>%rim$ &e#- %$reri %ersonale!
Gn L$#a+urile 4nosi#e) .reoul %oar$ numai o uni#$ &e #uloare al7asru #a
#erul) #u un #or&on al7 lega la #ing$oare! El %oar$ &e asemenea San&ale!
/emeiele Isis ale L$#a+urilor 4nosi#e *+i a#o%er$ #a%ul #u un ,$l al7! Gnaine)
%res#riam asisen(ilor s$ 3oloseas#$ %ro%ria lor uni#$) o uni#$ asem$n$oare #elei
%e #are o %oar$ 3ie#are *n inerior) *n Inim) &u%$ gra&ul s$u e0oeri#! A%oi a re7ui
s$ iner0i#em a#es o7i#ei) &in #au0a a7u0urilor a numero+i asisen(i #are)
#re0-n&u6se mari Ini(ia(i) %urau su%er7e uni#i +i se *m%o%o(onau #u nume sonore!
Gn a3ar$ &e asa) oae a#ese lu#ruri alimenau orgoliul! Unii #are se ,e&eau #u
uni#i a%ar(in-n& anumior gra&e) erau %lini &e ,aniae +i orgoliu *n im%ul riualului
+i %ri,eau #u &is%re( %e #ei #are a,eau un gra& e0oeri# mai mi#! Am elimina a#ese
a7u0uri o7lig-n& o(i asisen(ii) 7$r7a(i +i 3emei) s$ %oare uni#i al7asre #a #erul)
i&eni#e #u #ele ale o3i#ianului) re0er,-n& %urarea uni#ilor al7e Mae+rilor
#on3irma(i!
ALTARUL O/I"IERII! Alarul o3i#ierii re7uie s$ 3ie &in %iar$! Amin(i(i6,$ #$ noi
lu#r$m #u .iara /iloso3al$ @Se>ulA! Alarul *nseamn$) &e asemenea) %$m-n
/iloso3al! .i#iorul .oirului sim7oli0ea0$ i2a %lanei iar #u%a sa#r$ sim7oli0ea0$
3loarea) &in #are iese 3ru#ul! A#easa ,rea s$ s%un$ #$ su7san(a "risi#$ a
Soarelui %$run&e *n uerul .$m-nului) 3a#e s$ germine0e gr$unele +i s$ #reas#$
gr-ul %-n$ #e a%are s%i#ul +i se 3ormea0$ 3ru#ul) s$m-n(a! O&a$ #e gr$unele ese
#o%) resul moare! Gnreaga %uere a "risosului Soare ese *n#=is$ *n gr$une!
A#ela+i lu#ru se *n-m%l$ #u 3ru#ul ,iei' Soarele 3a#e #a srugurele s$ se #oa#$'
*nreaga %uere a "risosului Soare se a3l$ *n#=is$ *n srugure! .rin Miruirea
4nosi#$) oae %uerile "risi#e solare se eli7erea0$ &in %-ine +i ,in +i a#(ionea0$
*n ineriorul organismului nosru %enru a ne #risi3i#a!
E.I/ANIA! E%i3ania ese un #u,-n #e ,ine &in gre#e+e +i %e #are sa,an(ii nu6l
%o e>%li#a *n mo& sais3$#$or! Noi) 4nosi#ii) s%unem #$ E%i3ania ese
mani3esarea) Re,ela(ia sau as#ensiunea lui "risos *n noi! Du%$ Krumm Heller)
Dieri#=) Marele Teolog) s%uneC JNoi nu %uem a2unge la Religare) la Uniunea #u
Di,iniaea) &e#- %rin inerme&iul a#esor .aru DrumuriC .rimirea lui Dumne0eu
@Eu=arisiaA) Unirea Amoroas$ @Magia Se>ual$A) Dragosea /ilial$ @a e Sim(i /iul lui
Dumne0euA) Moarea +i Re*n#arnarea! 4nosi#ul r$ie+e &in %lin a#ese %aru
&rumuri!
.RETORUL! Gn lumile Su%erioare) e>is$ Biseri#a 4nosi#$) "ae&rala
Su3leului! Gn a#eas$ "ae&ral$ se #ele7rea0$ riualuri *n 0ilele &e ,ineri +i
&umini#$) *n 0ori sau aun#i #-n& ese ne#esar %enru 7inele omenirii! Mul(i &e,o(i
alearg$ la J.RETORK *n #or% Asral! E>is$ +i #-i,a ale(i ai +iin(ei JDinasK #are ,in
la J.reorK #u #or%ul lor 3i0i#! To(i a#e+i &e,o(i au 7u#uria &e6a %rimi ai#i .-inea +i
Vinul!
"HEIE .ENTRU IE1IREA "ON1TIENT GN ASTRAL! Ia$ o #=eie 3oare sim%l$
%enru ie+irea *n AsralC re7uie s$ a(i%im %ronun(-n& menal %uerni#a Manr$
/ARAON! A#eas$ manr$ se re#i$ se%ar-n&6o *n rei sila7e) /A) RA) ON) ins%ir-n&
*nre 3ie#are! Aun#i #-n& &e,oul se ,a g$si *n sarea &e ran0i(ie e>isen$ *nre
sarea &e ,eg=e +i somn) el ,a %$run&e mai %ro3un& *n ineriorul s$u #u a2uorul
Auore3le#(iei #on+iene) a%oi ,a ie+i *n#e &in %a) oal i&eni3i#a #u s%iriul s$u
lini+i +i 3lu&i#! Ori#are &e,o se %oae &u#e la J.reorK *n #or% asral! .ersoanele
#are n6au &a na+ere *n#$ Asral6"risosului su3er$ mul #$ nu %o reu+i s$ ias$ *n
Asral &e#- #u %re(ul unor e3oruri %eni7ile +i a unei mun#i sus(inue! "ei #are au
&a na+ere "risuoslui Asral *nr6una &in Re*n#arn$rile lor re#ue %o ie+i &in #or%ul
lor 3i0i# #u mare u+urin($!
"HEIE .ENTRU IE1IREA "U "OR.UL /I?I" GN DINAS! Dis#i%olul se ,a
#on#enra asu%ra Maesrului JO4UARAK! El ,a a(i%i re#i-n& a#eas$ rug$#iuneC
J"re& *n "risos) #re& *n Oguara) #re& *n Maa2i) #re& *n Ba7a2i) #re& *n Mae+rii
Dinas! /a#e(i6m$ s$ ies &in %aul meu #u #or%ul 3i0i#! Du#e(i6m$ la Biseri#a 4nosi#$
#u "or%ul meu /i0i# *n Sare &e DinasK!
De,oul ,a re#ia a#eas$ ora(ie &e sue &e ori' el ,a a(i%i re%e-n& a#eas$
rug$#iune! "-n& se ,a sim(i mai mul a&ormi &e#- rea0) #-n& *+i ,a sim(i #or%ul
sla7 +i *ngreuna) #-n& se ,a sim(i %lin &e o7oseal$ +i 7ea &in #au0a somnului #are6
l #u%rin&e) #-n& ,a *n#e%e s$ ,a&$ &e2a imaginile ,isului) se ,a ri&i#a &in %aul s$u)
*n#e) J.$sr-n& somnul a+a #um a,arul *+i %$0e+e #omoaraK! Gnreaga %uere ese
*n somn! Gn a#el momen lu#rea0$ 3or(e eri7ile #are *nal($ ,i7ra(ia #or%ului 3i0i#)
a##eler-n& mi+#area aomilor +i #res#-n&u6le ,ie0a uimior! "or%ul 3i0i# inr$ aun#i
*n sare &e Dinas! El %$run&e *n Hi%ers%a(iu! Da#$ *n,$($#elul 3a#e un sal #u s#o%ul
&e a %lui *n aer) ,a o7ser,a #u su%e3a#(ie #$ %oae 07ura! Gn a#eas$ sare) el
&e,ine in,i0i7il %enru lumea 3i0i#$' ,a %uea s$ se &u#$ la J.reorK #u #or%ul s$u
3i0i# *n sare &e Dinas!
"-n& #or%ul 3i0i# ese %e %un#ul &e a inra *n sare &e Dinas) se sime o sen0a(ie
7i0ar$C #or%ul %are s$ se um3le *n#e%-n& &e la gle0ne %-n$ la #a%! Ne sim(im
e>rem &e um3la(i! Gn realiae) #or%ul nu se um3l$' sun mai &egra7$ /or(ele Asrale
#are) im%regn-n&u6l) *i &au a#eas$ a%aren$ um3lare!
AS.E"TE 4ENERALE ALE RITUALULUI 4NOSTI"! Aun#i #-n& o3i#ianul
"aoli# merge &ins%re e%isol$ s%re e,ang=elie) a#easa re%re0in$ %enru %ro3anii
Romani#i) iinerarul lui "risos &e la Iro& la .ila) *ns$ %enru .reo(ii 4nosi#i ese
re#erea &e la o lume la ala &u%$ moare!
"ELE .ATRU ANOTIM.URI! Noi) 4nosi#ii) 3olosim *n 3ie#are anoim% un
,e+m-n #eremonial &i3eri! Gn Asral) *ngerii alernea0$ *n mun#a lor &e a2uor al
omenirii' Ra3ael lu#rea0$ %rim$,ara' Uriel) ,ara' Mi=ail) oamna' 4a7riel) iarna! To(i
a#e+i *ngeri alearg$ la riualurile 4nosi#e %enru a ne a#or&a a2uorul lor!
TATL NOSTRU! Din oae rug$#iunile riuale) #ea mai %uerni#$ ese JTa$l
NosruK! Ese o ora(ie magi#$ &e o imens$ %uere! Imagina(ia) Ins%ira(ia) Inui(ia) ia$
#ele rei &rumuri o7ligaorii ale Ini(ierii!
Maesrul Huira#o#=a s%uneC JMai *n-i re7uie s$ ,e&em *n inerior lu#rurile
s%iriuale) a%oi re7uie s$ as#ul$m ,er7ul sau #u,-nul Di,in) %enru a ne %reg$i
organismul s%iriual %enru Inui(ieK! Reg$sim a#eas$ riniae *n %rimele rei
rug$min(i &in JTa$l nosruK +i anumeC JS3in(eas#$6se Numele $uK! A&i#$) S3-nul
Nume al lui Dumne0eu) "u,-nul Di,in) "u,-nul "reaor!
JVie Gm%$r$(ia TaK) a&i#$C O&a$ #u %ronun(area "u,-nului) a Manrelor) ,ine la
noi Gm%$r$(ia lui Dumne0eu) Gm%$r$(ia Inerioar$ a S3in(ilor Mae+ri!
J/a#$6se Voia TaK) ese #on&i(ia uniunii #u Dumne0eu) #are re0ol,$ oae
lu#rurile!!! "u a#ese rei rug$min(i) am #eru o #e ese ne#esar +i) &a#$ *nr6o 0i
o7(inem a#easa) ,om 3i ?ei +i *n #onse#in($ nu ,a mai 3i ne,oie s$ #erem!
Biseri#a 4nosi#$ a %$sra *nreaga Do#rin$ Se#re$ a A&ora7ilului Sal,aor al
Lumii! Biseri#a 4nosi#$ ese Religia 7u#uriei +i a 3rumuse(ii! Biseri#a 4nosi#$ ese
Trun#=iul Virginal &in #are au ie+i Romanismul +i oae #elelale se#e #are6l a&or$
%e "risos! Biseri#a 4nosi#$ ese uni#a Biseri#$ +i singura #are a %$sra *n se#re
Do#rina %e #are "risos a %re&a6o %rin ,iu grai Dis#i%olilor s$i!
Noi nu sunem *m%ori,a ni#i unei Religii! Gi in,i$m %e oamenii uuror S3inelor
Religii #are *l a&or$ %e Domnul s$ su&ie0e Do#rina noasr$ Se#re$!
Nu re7uie s$ ui$m #$ e>is$ riualuri &e lumin$ +i &e ene7re! A,em riurile
se#ree ale A&ora7ilului Sal,aor al Lumii!
Noi nu &is%re(uim +i ni#i nu su7esim$m ,reo religie! Toae religiile sun %erle
e>rem &e %re(ioase *n+irae %e 3irul &e aur al Di,ini$(ii! A3irm$m &oar #$ 4no0a
ese /la#$ra &in #are ies +i au ie+i oae religiile Uni,ersului) a-a o!
"A.ITOLUL BIII
"ELE DOU MARII
E>is$ &oi +er%iC #el #are ur#$ %rin #analul me&ular +i #el #are #o7oar$! La Magii
Al7i) 1ar%ele ur#$) #$#i ei nu6+i r$s%-n&es# s$m-n(a! La Magii Negri) 1ar%ele
#o7oar$) #$#i ei *+i r$s%-n&es# s$m-n(a!
1ar%ele #are se ri&i#$ %rin #analul me&ular ese /e#ioara! 1ar%ele #are #o7oar$
&e la #o##is s%re in3ernurile aomi#e ale naurii ese S3-na Maria a Magiei Negre +i
a Vr$2ioriei! Ia$ #ele &ou$ MariiC #ea Al7$ +i #ea Neagr$!
Magi#ienii Al7i o &ees$ %e S3-na Maria Neagr$! Magi#ienii Negri o ur$s# &e
moare %e /e#ioara Maria Al7$! "el #are *n&r$0ne+e s$ o numeas#$ %e /e#ioar$
ese ime&ia aa#a &e ene7ro+i!
Aun#i #-n& Ini(iaul lu#rea0$ *n Marea O%er$) el re7uie s$ lu%e eri7il *m%ori,a
A&e%(ilor S3-nei Marii!
/or(ele #reaoare sun ri%leC Mas#ulin$) /eminin$ +i Neur$! A#ese Mari /or(e
#urg &e sus *n 2os!
"el #are ,rea s$ se Regenere0e) re7uie s$ in,erse0e a#eas$ Mi+#are) re7uie
s$ 3a#$ a#ese Energii "reaoare s$ se re*noar#$ *ns%re inerior +i *n sus! A#es
lu#ru ese #u oul #onrar inereselor Naurii! Tene7ro+ii se sim aun#i o3ensa(i +i
aa#$ Ini(iaul #u 3ero#iae! /emeile A&e%e ale M-inii Negre asalea0$ se>ual
Ini(iaul %enru a6l 3a#e s$ se &es#ar#e! A#es lu#ru a%are mai ales *n im%ul
somnului' as3el se %ro&u# %olu(iile no#urne! Gn,$($#elul) ,isea0$ la 3emei 3rumoase
#are6l &es#ar#$ se>ual %enru a *m%ie&i#a As#ensiunea /o#ului %rin #analul
me&ular!
Tene7ro+ii o a&or$ *n a7is %e S3-na Maria +i6i #-n$ ,ersuri &e o s%len&oare
%er,ers$!
Magi#ienii Al7i o a&or$ %e /e#ioar$ #are) *n #aliaea sa &e +ar%e &e 3o#) ur#$
%rin #analul me&ular' ei *+i rea0$m$ #a%ul %e ea #a un #o%il *n 7ra(ele mamei sale
a&ora7ile!
Gn In&ia ese a&ora$ Kali #a Di,ina Mam$ Kun&alini) *ns$ Kali mai ese a&ora$
+i su7 as%e#ul s$u negru 3aal! A#esea sun #ele &ou$ MariiC #ea Al7$ +i #ea
Neagr$! "ei &oi 1er%i) 1ar%ele &e 7ron0 #are ,in&e#a Israeli(ii *n De+er +i 1ar%ele
Is%iior al E&enului!
E>is$ Ini(ieri Al7e +i Ini(ieri Negre' Tem%le &e Lumin$ +i Tem%le &e Tene7re!
Toae gra&ele +i oae ini(ierile sun 3on&ae %e 1ar%e! Aun#i #-n& ur#$) &e,enim
Gngeri' #-n& #o7oar$) ne rans3orm$m *n Dia,oli!
Vom relaa a#um o Ini(iere Neagr$ a+a #um reiese ea &in in,esiga(iile noasreC
SGn,$($#elul 3u ras &in #or%ul s$u 3i0i# *n momenul *n #are era a&ormi!
S$r7$oarea Demonilor era #ele7ra$ %e o sra&$! To(i asisen(ii erau *n #or% asral!
Neo3iul %ra#i#a Magia Se>ual$ Negai,$ #u &es#$r#are &e S$m-n($! As3el
%rogresase el *n 1iin(a Demonilor! A#e+ia se %re0enar$ la ser7are *m7r$#a(i #u
Tuni#i Negre! Ser7area era un a&e,$ra Sa7a! O&a$ ermina$ Orgia) a&e%(ii
M-inii Negre *+i #on&user$ &is#i%olul %rea6iu7i *nr6un em%lu &e #uloare gal7en$!
A#esa era o 4ro$ &e Magie Neagr$! V$0u &in e>erior em%lul a,ea as%e#ul unei
umile #a%ele religioase' *n inerior era un %ala minuna) #u &ou$ ea2e) &ou$
%ar&osele +i se 0$reau #ori&oare som%uos *m%o&o7ie %rin #are um7lau ene7ro+ii!
A&e%(ii um7rei *l 3eli#iar$ %e #an&i&a %enru rium3urile sale ene7roase!
S%e#a#olul A&e%(ilor S3inei Maria era ori7il! "an&i&aul se sim(ea *n elemenul s$u!
"oa&a &e Dra# a-rna la s%aele uuror a#esor /anome Asrale! S$r7$oarea
ene7ro+ilor a 3os magni3i#$! Un .reo al A7isului ur#$ %e o %iar$ %enru a %ronun(a
un &is#urs! A#eas$ 3anom$ era un r$$#i sin#er) un i% %lin &e 7une inen(ii *ns$
r$$#i %e &rumul 3aal! A#es a&e% al um7rei a s%us solemnC SVoi 3i 3i&el religiei
mele) nimi# nu m$ ,a 3a#e s$ &au un %as *na%oi! Mun#a %e #are am *nre%rins6o
ese sa#r$!S
A%oi) Tene7rosul #oninu$) (in-n& un lung &is#urs %e #are o(i *l a%lau&ar$!
.ro0eliul #are a,usese ne3eri#irea &e6a o re0i %e Kun&alini *n mo& Negai, a
3os mar#a #u a2uorul unui sigiliu! A#es semn era riung=iular +i #on(inea linii negre
+i gri! Sigiliul a 3os mai *n-i %us *n 3o#) a%oi a%li#a su7 %l$m-nul s-ng) l$s-n&
semnul 3unes!
Tene7ro+ii au &a &is#i%olului un nume 3aal +i a#es nume a 3os gra,a #u liere
negre %e ane7ra(ul s-ng!
Noul Ini(ia Negru a 3os a%oi #on&us *n 3a(a unei saui &e o 3rumuse(e e>rem &e
malign$ #are sim7oli0a ?ei(a Neagr$) Gm%$r$(ia S3-nei Marii! Dis#i%olul a+e0a *n
3a(a a#esei saui) *+i +i6a *n#ru#i+a %i#ioarele *n maniera anagariLas) %i#iorul s-ng
%ese %i#iorul &re%' +i6a %us a%oi m-inile %e alie +i s6a #on#enra asu%ra ?ei(ei
3aale! Du%$ a#eea) ene7rosul a re,eni la #or%ul s$u 3i0i#) 3eri#i &e JTrium3ulK s$u!
Ai#i se ermin$ relaarea in,esiga(iei %e #are am 3$#u6o *n leg$ur$ #u Ini(ierea
A7isului!
To(i #ei #are urmea0$ &rumul "$s$oriei .er3e#e ,or re7ui s$ se a%ere &e
ene7ro+i! A#e+ia *n#ear#$ s$ 3a#$ &e,oul s$ ias$ &e %e &rumul a&e,$ra %enru a6l
3a#e un mem7ru al Lo2ei Negre! "-n& *+i aing s#o%ul) *n,$($#elul ese &us la
7an#=eul Demonilor!
Lu%a ese eri7il$! "reier #onra Se>) Se> #onra #reier +i) #eea #e ese mai
eri7il) #eea #e ese mai &ureros) ese Inim$ #onra Inim$! Tu o +ii!!!
Tre7uie s$ ne #ru#i3i#$m oae aa+amenele umane) s$ a7an&on$m o #eea #e
*nseamn$ %asiune #arnal$! A#es lu#ru ese e>rem &e &i3i#il! Tre#uul srig$)
#=eam$) im%lor$!!! Ese eri7il &e &ureros!
Su%raomul ese re0ulaul unei 3ormi&a7ile Re,olu(ii a "on+iin(ei! "ei #are #re&
#$ e,olu(ia me#ani#$ a naurii %oae s$ ne rans3orme *n Mae+ri) gre+es# oal!
Maesrul ese re0ulaul unei 3ormi&a7ile Re,olu(ii a "on+iin(ei!
Tre7uie s$ ne 7aem *m%ori,a Naurii +i *m%ori,a Um7rei Naurii!
"A.ITOLUL BIV
LU"RUL "U DEMONUL
Tre0irea lui Kun&alini +i &isrugerea Eului #onsiuie o#mai 7a0a 3un&amenal$ a
ori#$rei reali0$ri %ro3un&e!
Vom raa *n a#es #a%iol ema &i0ol,$rii Eului! Di0ol,area Eului ese
in&is%ensa7il$ %enru a a2unge la eli7erarea 3inal$!
Eul ese Demonul %e #are6l %ur$m *n ineriorul nosru! .ornin& &e la a#eas$
a3irma(ie %uem s%une #$ mun#a &e &i0ol,are a Eului ese #u a&e,$ra mun#a #u
Demonul! A#eas$ mun#$ ese 3oare ane,oioas$! "-n& lu#r$m #u sau asu%ra
Demonului) eni$(ile ene7roase ne aa#$) &e o7i#ei) #u 3ero#iae! Gn realiae)
a#easa ese #alea omului +ire) 3aimoasa a %ara #ale) #$rarea TAU!
ORI4INEA EULUI .LURALI?AT! Des3r-ul se>ual s$ la originea Eului %$#$os)
a Eului %lurali0a! Egoul) Saan) ese su%us legii eernei re*noar#eri a uuror
lu#rurilor! Eul re%e$ *n 3ie#are &in ,ie(ile sale a#elea+i &rame) a#elea+i gre+eli! Eul
se #om%li#$ &e6a lungul im%ului) &e,enin& o mai %er,ers!
MOARTEA LUI SATAN! Saan %e #are6l %ur$m *n ineriorul nosru ese 3orma
&in aomi ai Inami#ului se#re! Saan a a,u un *n#e%u' Saan are un s3-r+i! Tre7uie
s$6l &i0ol,$m %e Saan %enru a ne *noar#e la Seaua Inerioar$ #are ne6a sur-s
*no&eauna! Gn a#easa #ons$ A&e,$raa Eli7erare /inal$! Numai %rin &i0ol,area
Eului %uem a2unge la Eli7erarea A7solu$!
STEAUA INTERIOAR! Gn a&-n#imile ne#unos#ue ale /iin(ei noasre Di,ine)
a,em o Sea Inerioar$) *n *nregime Aomi#$! A#eas$ sea ese un Aom Su%ra6
Di,in! Ka7ali+ii *i &au numele sa#ru &e AIN SO.H! Ain So%= ese /iin(a /iin(ei
noasre) Marea Realiae &in Ineriorul nosru!
DUMNE?EU NU EVOLUEA?! Dumne0eu n6are ne,oie s$ e,olue0e) #$#i ese
.er3e#! Dumne0eu n6are ne,oie s$ se .er3e#(ione0eC El ese .er3e#! Dumne0eu
ese /iin(a noasr$ Inern$!
EVOLU5IE 1I INVOLU5IE! Noi) 4nosi#ii) n6am nega ni#io&a$ legea E,olu(iei)
&ar nu a##e%$m s$ se 3a#$ &in a#eas$ lege me#ani#$ o Dogm$!
Legile E,olu(iei +i In,olu(iei #onsiuie a>a me#ani#$ a naurii! Ori#e ur#u+ ese
urma &e o #o7or-re' ori#$rei E,olu(ii *i #ores%un&e o In,olu(ie &eermina$!
E>is$ E,olu(ie *n gr$unele #are germinea0$) *n %lana #are #re+e +i se
&e0,ol$) #are *n3lore+e +i &$ ro&! E>is$ In,olu(ie *n ar7orele #are *n#eea0$ s$ mai
#reas#$ +i #are se o3ile+e) *m7$r-ne+e +i moare!
REVOLU5IONAREA TOTAL! A,em ne,oie &e6o /ormi&a7il$ Re,olu(ie a
#on+iin(ei %enru a ne %uea *noar#e la Seaua Inerioar$ #are ne #on&u#e /iin(a!
"-n& &i0ol,$m Eul) reali0$m o Re,olu(ie Toal$!
DUREREA! Durerea nu %oae %er3e#(iona %e nimeni! Da#$ &urerea ar
%er3e#(iona) *nreaga omenire ar 3i &e2a %er3e#$! Durerea ese re0ulaul %ro%riilor
noasre gre+eli! Saan #omie mule erori! Saan re#olea0$ 3ru#ul erorilor sale!
Durerea ese a#es 3ru#! Durerea ese saani#$! Saan nu se %oae %er3e#(iona +i
ni#i nu %oae %er3e#(iona %e nimeni! Durerea nu %er3e#(ionea0$) #$#i &urerea ,ine
&e la Saan! Marea Realiae nu %oae #rea 3eri#irea) %a#ea) a7un&en(a)
%er3e#(iunea! Marea Realiae nu %oae #rea &urerea! "eea #e ese %er3e# nu %oae
#rea &urerea! "eea #e ese %er3e# nu &$ na+ere &e#- 3eri#irii! Durerea a 3os
#rea$ &e Eu @SaanA!
TIM.UL! Tim%ul ese Saan! Saan ese aminirea! Saan ese un %a#=e &e
aminiri! "-n& omul moare) nu r$m-n &e#- aminirile! A#ese aminiri #onsiuie
SEulS) Sinele) Egoul Re*n#arna! A#ese &orin(e nesais3$#ue) a#ese aminiri ale
0ilelor re#ue se Re*n#arnea0$! As3el) sunem s#la,ii re#uului! .uem #eri3i#a
3a%ul #$ re#uul ne #on&i(ionea0$ ,ia(a %re0en$! .uem a3irma #$ Saan ese
Tim%ul! .uem s%une) 3$r$ s$ gre+im) #$ Tim%ul nu ne %oae eli7era &e a#eas$ ,ale
a %l-ngerii #$#i Tim%ul ese Saani#! Tre7uie s$ *n,$($m s$ r$im &in "li%$ *n "li%$!
Via(a ese un ,e+ni# A#um) un ,e+ni# .re0en! Saan ese #reaorul im%ului! "ei
#are #re& #$ se ,or eli7era *nr6un ,iior *n&e%$ra) *n #-e,a milioane &e ani) #u
im%ul) #u se#olele) a#eia sun #an&i&a(i siguri %enru a7is +i a &oua moare) %enru
#$ im%ul ,ine &e la Saan! Tim%ul nu eli7erea0$ %e nimeni! Saan su72ug$) Saan
nu eli7erea0$! Tre7uie s$ ne eli7er$m #=iar as$0i' re7uie s$ r$im &in "li%$ *n
"li%$!
"EI 1A.TE "ENTRI /UNDAMENTALI AI OMULUI! Ori#e 3iin($ uman$ are +a%e
#enri 3un&amenali) #are sunC
9! "enrul inele#ual) siua *n #reier!
<! "enrul moor sau al mi+#$rii) lo#ali0a *n %area su%erioar$ a +irei s%in$rii!
R! "enrul emo(ional) #are se g$se+e *n %le>ul solar +i #enrii ner,o+i s%e#i3i#i ai
marelui sim%ai#!
8! "enrul insin#i,) siua *n %area in3erioar$ a +irei s%in$rii!
O! "enrul se>ual) siua *n organele geniale!
;! "enrul emo(ional su%erior!
T! "enrul menal su%erior!
A#e+i ulimi &oi #enri nu se %o mani3esa *n mo& aueni# &e#- %rin a&e,$raul
#or% asral +i a&e,$raul #or% menal!
TEHNI" .ENTRU DI?OLVAREA E4OULUI! Eul e>er#i$ un #onrol asu%ra
#elor #in#i #enri in3eriori ai ma+inii umane) a&i#$ asu%ra #enrului Inele#ual) Moor)
Emo(ional) Insin#i, +i Se>ual! "ei &oi #enri ai 3iin(ei umane #are #ores%un&
"on+iin(ei6"risos sun #unos#u(i *n o#ulism su7 numele &e Asral6"risos +i
Menal6"risos! A#e+i &oi #enri su%eriori nu %o 3i #onrola(i &e Eu! Din %$#ae)
Minea Su%erioar$ +i Emo(ionalul Su%erior nu &is%un *n#$ &e a#ese &ou$ %re(ioase
,e=i#ule #risi#e! "-n& Minea Su%erioar$ *m7ra#$ Menal6"risosul +i #-n&
Emo(ionalul Su%erior *m7ra#$ Asral6"risosul) ne *n$l($m %rin *nsu+i a#es 3a% la
sarea &e oameni a&e,$ra(i!
Ori#ine &ore+e s$ &i0ol,e Eul re7uie s$ su&ie0e 3un#(ionarea sa *n #ei #in#i
#enri in3eriori! Nu re7uie s$ #on&amn$m &e3e#ele! Ni#i nu re7uie s$ le 2usi3i#$m!
Im%oran ese s$ le Gn(elegem! Ese a7solu ne#esar s$ Gn(elegem a#(iunile +i
rea#(iunile ma+inii umane! /ie#are &in a#e+i #in#i #enri in3eriori #om%or$ un 2o#
e>rem &e #om%li#a &e a#(iuni +i &e rea#(iuni! Eul lu#rea0$ #u 3ie#are &in a#e+i
#in#i #enri in3eriori +i #-n& *n(elegem *n %ro3un0ime *nregul me#anism al 3ie#$ruia
&in a#e+i #enri) sunem %e #alea &i0ol,$rii Eului!
Gn ,ia(a %ra#i#$) &ou$ %ersoane ,or rea#(iona *n mo& &i3eri *n 3a(a unei
a#eleia+i re%re0en$ri! "eea #e ese %l$#u %enru o %ersoan$) %oae 3i ne%l$#u
%enru ala! Di3eren(a s$ 3oare a&esea *n 3a%ul #$ o %ersoan$ %oae ,e&ea +i
2u&e#a #u minea) %e #-n& #ealal$ ese ains$ *n senimenele sale! Tre7uie s$
*n,$($m s$ 3a#em &i3eren(a &inre mine +i senimen! Un lu#ru ese minea +i alul
ese senimenul! E>is$ *n mine un *nreg 2o# &e a#(iuni +i &e rea#(iuni #are re7uie
*n(eles' e>is$ *n senimen a3e#e #are re7uie s$ 3ie #ru#i3i#ae) emo(ii #are re7uie
s$ 3ie su&iae #u aen(ie +i) *n general) e>is$ un *nreg me#anism &e a#(iuni +i
rea#(iuni #are sun u+or #on3un&ae #u a#i,i$(ile min(ii!
"ENTRUL INTELE"TUALC A#es #enru ese uil *n ra0a sa &e a#(iune' #eea #e
ese gra, ese #$ ,rem s$6l 3a#em s$ ias$ &in #-m%ul s$u &e gra,ia(ie! Marile
reali$(i ale S%iriului nu %o 3i e>%erimenae &e#- #u a2uorul "on+iin(ei! "ei #e
%rein& #$ in,esig=ea0$ a&e,$rurile rans#en&enale ale /iin(ei %e 7a0a %urului
ra(ionamen #a& *n a#eea+i gre+eal$ #a a#eia #are) ne#unos#-n& 3olosirea +i
m-nuirea insrumenelor mo&erne ale +iin(ei) ar *n#er#a s$ su&ie0e ,ia(a mi#ului
in3ini #u a2uorul eles#oa%elor +i ,ia(a marelui in3ini #u a2uorul mi#ros#oa%elor!
MI1"AREAC Tre7uie s$ ne auo6&es#o%erim +i s$ *n(elegem emeini# oae
o7i#eiurile noasre &e #om%oramen! Nu re7uie s$ %ermiem #a ,ia(a noasr$ s$
#oninue s$ se &erule0e *n mo& me#ani#! .are &e ne#re0u #$) r$in& *n i%arul
o7i#eiurilor noasre) nu #unoa+em a#ese i%are #are ne #on&i(ionea0$ ,ia(a!
Tre7uie s$ ne su&iem o7i#eiurile) 3a%ele +i gesurile) re7uie s$ le *n(elegem! Ele
a%ar(in a#i,i$(ilor #enrului mi+#$rii! Ese ne#esar s$ ne auo6o7ser,$m *n mo&ul
nosru &e6a r$i) &e6a a#(iona) &e6a ne *m7r$#a) &e6a um7la) &e6a m-n#a e#!
"enrul mi+#$rii #onrolea0$ o mul(ime &e a#i,i$(i! S%orurile ,in) &e asemenea) &in
#enrul mi+#$rii! "-n& minea se iner3erea0$ *n 3un#(ionarea a#esui #enru) *l
7lo#=ea0$ +i *l &eeriorea0$) #$#i minea ese 3oare len$ *n im% #e #enrul moor
ese 3oare ra%i&! Ori#e me#anogra3 lu#rea0$ #u #enrul mi+#$rii +i ese &e la sine
*n(eles #$ ,a %uea s$ se *n+ele lo,in& #la%ele %ianului &a#$ 3a#e s$ iner,in$
minea! Un om #are #on&u#e un auomo7il ,a %uea a,ea un a##i&en &a#$ 3a#e s$
iner,in$ minea *n #on&u#erea ,e=i#ulului s$u!
"ENTRUL EMO5IONALC /iin(a uman$ *+i #=eluie+e su%i& energiile se>uale
%rin a7u0ul &e emo(ii ,iolene #are6i sun a&use &e #inemaogra3) &e ele,i0iune) &e
me#iurile &e 3o7al) &e me#iurile &e 7o> e#! Tre7uie s$ *n,$($m s$ ne &omin$m
emo(iile' ese ne#esar s$ ne e#onomisim energiile se>uale!
INSTIN"TULC E>is$ mai mule i%uri &e insin#eC insin#ul &e #onser,are)
insin#ul se>ual!!! E>is$ &e asemenea mule %er,ersiuni ale insin#ului! Gn 3on&ul
ori#$rei 3iin(e umane se g$ses# 3or(e insin#i,e su76umane) 7ruale) #are
%arali0ea0$ a&e,$raul s%iri &e iu7ire +i &e #ariae! A#ese 3or(e &emoni#e re7uie
s$ 3ie mai *n-i *n(elese +i a%oi su%use +i eliminae! A#esea sun 3or(e 7esialeC
insin#e #riminale) &es3r-u) la+iae) 3ri#$) sa&ism se>ual) 7esiali$(i se>uale e#!
Tre7uie s$ su&iem +i s$ *n(elegem %ro3un& a#ese 3or(e Su76Umane *naine &e a le
%uea &i0ol,a +i elimina!
SEBULC Se>ualiaea ese a #in#ea %uere a omului! Se>ul %oae eli7era sau
%oae aser,i omul! Nimeni nu %oae a2unge s$ 3ie #om%le) nimeni nu se %oae
reali0a emeini# 3$r$ 3or(a se>ual$! Ni#i un #eli7aar nu %oae a2unge la reali0area
oal$! Se>ul ese %uerea su3leului' 3iin(a uman$ #om%le$ ese re0ulaul 3u0iunii
a7solue a %olilor mas#ulin +i 3eminin a su3leului! /or(a se>ual$ se &e0,ol$)
e,oluea0$ +i %rogresea0$ &u%$ +a%e ni,ele @#ele 1a%e Ni,ele ale Su3leuluiA! Gn
lumea 3i0i#$) se>ul ese o 3or($ oar7$ &e ara#(ie re#i%ro#$' *n asral) ara#(ia se>ual$
se 7a0ea0$ %e a3iniaea in&i,i0ilor #on3orm %olari$(ii +i esen(ei lor! Gn menal)
ara#(ia se>ual$ se e3e#uea0$ #on3orm legilor %olari$(ii +i a3ini$(ii menale! Gn
%lanul #au0al) ara#(ia se>ual$ se a3l$ la 7a0a Voin(ei "on+iene' o#mai *n a#es
%lan al #au0elor naurale se reali0ea0$ *n mo& #on+ien &e%lina uni3i#are a
su3leului! Gn realiae) nimeni nu %oae a2unge la gloria oal$ a "$s$oriei .er3e#e
&a#$ nu a ains a#es al %arulea gra& &e Inegrare uman$!
Tre7uie s$ *n(elegem emeini# *nreaga %ro7lem$ se>ual$! Tre7uie s$ 3im
"om%le(i! Tre7uie s$ rans#en&em me#ani#a se>ului! Tre7uie s$ *n,$($m s$
%ro#reem #o%ii ai Gn(ele%#iunii! Gn momenul su%rem al #on#e%erii) esen(ele umane
sun oal &es#=ise uuror 3elurilor &e in3luen(e! Sarea &e %uriae a %$rin(ilor +i 3or(a
,oin(ei #eru$ %enru a nu r$surna #u%a lui Hermes) ia$ singurul lu#ru #are *i %oae
%roe2a *m%ori,a %eri#olului &e in3ilrare *n s%ermao0oi& +i o,ul a su7san(elor Su76
umane) a Egourilor 7esiale #are ar &ori s$ se Re*n#arne0e!
MOARTEA ABSOLUT A LUI SATAN! "-n& *n(elegem a#i,iaea %ro3un&$)
me#anismele inerne ale 3ie#$ruia &in #ei #in#i #enri in3eriori) &es#o%erim *nregul
%ro#es al Eului! Re0ulaul a#esei Auo6&es#o%eriri ese moarea a7solu$ a lui
Saan @Tene7rosul Eu LunarA!
ADULTERUL! /emeia 3iin& elemenul %asi,) re#e%i,) 3$r$ *n&oial$ #$ ea
#a%ea0$ +i *nmaga0inea0$ re0ulaele a#ului se>ual e3e#uae #u o(i 7$r7a(ii #are
au #omis a&ulerul #u ea! A#ese re0ulae sun su7san(e aomi#e %ro,enin& &e la
7$r7a(ii #u #are ea a s$,-r+i a#ul se>ual! "-n& un 7$r7a are rela(ii se>uale #u o
3emeie #are s6a uni se>ual #u unul sau mai mul(i 7$r7a(i) el #a%ea0$ aun#i
esen(ele aomi#e ale unuia sau ale mai mulor 7$r7a(i) +i as3el se Or$,e+e el
*nsu+i! A#es lu#ru #onsiuie o %ro7lem$ e>rem &e gra,$ %enru 3ra(ii #are lu#rea0$
la &i0ol,area Eului) #$#i ei re7uie s$ lu%e aun#i nu numai *m%ori,a %ro%riilor lor
erori +i &e3e#e #i +i *m%ori,a erorilor +i &e3e#elor alor 7$r7a(i #u #are 3emeia lor a
a,u o rela(ie se>ual$!
RD"INA DURERII! Eul ese r$&$#ina &urerii! Eul ese r$&$#ina ignoran(ei +i a
erorii! "-n& Eul ese &i0ol,a) nu r$m-ne *n ineriorul nosru &e#- "risosul Inern!
Ese ne#esar$ &i0ol,area Eului! Ignoran(a +i eroarea nu &is%ar &e#- aun#i
#-n& &i0ol,$m Eul! "-n& Eul ese ani=ila) singurul lu#ru #are r$m-ne *n ineriorul
nosru ese #eea #e se nume+e Iu7ire!
"-n& Eul ese &i0ol,a) a,em %are &e e>%erien(a aueni#ei +i legiimei 3eri#iri!
Nu ,om %uea &i0ol,a Eul &e#- ani=il-n& &orin(a *n oaliae! Da#$ ,rem s$
ani=il$m Eul) re7uie s$ 3im #a l$m-ia!
Eul ese ori7ilul Saan) *ngro0iorul Demon #are ne6a 3$#u ,ia(a a- &e amar$ +i
a- &e &ureroas$!
"A.ITOLUL BV
"ELIBATUL
SQami B) *n una &in le#(iile sale a s%usC S"eli7aarii %o uni s%iriual) *n %ro%riul
lor inerior) 3or(a naural$ #reaoare a su3leului) *n,$(-n& meo&a #ore#$ a
Me&ia(iei +i a%li#-n&6o *n ,ia(a 3i0i#$! A#ese %ersoane nu re7uie s$ rea#$ %rin
e>%erien(a #$s$oriei maeriale! Ele %o *n,$(a s$6+i uneas#$ 3or(a 3eminin$ #u 3or(a
mas#ulin$ a su3leului lor inern!K
Da#$ .rea6iu7i(ii no+ri Dis#i%oli 4nosi#i ar re3le#a asu%ra a#esor #u,ine ale
lui SQami B) ar a2unge la #on#lu0ia #$ ele sun a7solu a7sur&e! Ese li%si &e sens
s$ %rein0i a uni 3or(a 3eminin$ #u 3or(a mas#ulin$ a su3leului $u inern! A#es i% &e
aso#iere ese uo%i#) im%osi7il #$#i omul nu a Gn#arna *n#$ su3leul! De#i) #u #ine
sau #u #e s$6+i uneas#$ 3or(a 3eminin$ 3i0i#$I Animalul Inele#ual nu are *n#$
Su3le! "el #are &ore+e s$6+i Gn#arne0e su3leul) #el #are ,rea s$ 3ie un om #u un
su3le) a#ela re7uie mai *n-i s$ #on3e#(ione0e #or%urileC asral) menal +i #au0al!
/iin(a uman$ a#ual$ nu are *n#$ a#ese ,e=i#ule inerne! S%e#rul Asral) S%e#rul
Menal sau S%e#rul "au0al sun &oar S%e#re! Ma2oriaea o#uli+ilor #re& #$
a#ese S%e#re inerne sun a&e,$raele ,e=i#uleC asral) menal +i #au0al) &ar ei
gre+es# oal! Tre7uie s$ ne Na+em *n lumile su%erioare +i a#eas$ %ro7lem$ a
Na+erii ese o %ro7lem$ se>ual$!
Re%e$m) ni#i o 3iin($ uman$ nu se %oae na+e &in ,reo eorie) ni#i m$#ar un
sim%lu mi#ro7!!! Nimeni nu se %oae na+e %rin nas +i ni#i %rin gur$! Ori#e 3iin($ ,ie
se na+e %rin Se>! S"eea #e ese sus ese #a +i #eea #e ese 2osS' &a#$ ai#i) *n
lumea 3i0i#$) omul se na+e %rin Se>) ese logi# s$ ne g-n&im #$ a#olo sus) *n lumile
inerne) %ro#esul ese analog! Legea ese Lege +i Legea se *m%line+e!
Asral6"risosul se Na+e *n a#ela+i 3el *n #are se na+e ru%ul &in #arne +i oaseC
%rin Se>! Numai %rin Magia Se>ual$ *nre so( +i so(ie se %oae &a Na+ere a#esui
minuna ru%! Am %uea s%une a#ela+i lu#ru &es%re "or%ul Menal +i &es%re "or%ul
"au0al! Tre7uie s$ %ro&u#em a#ese #or%uri inerne +i a#es lu#ru nu ese %osi7il
&e#- %rin rela(ia se>ual$) #$#i S#eea #e ese sus ese #a +i #eea #e ese 2os +i #eea
#e ese 2os ese #a +i #eea #e ese susS! Ni#i un #eli7aar nu6+i %oae uni 3or(a 3i0i#$
3eminin$ #u 3or(a mas#ulin$ a su3leului s$u inern) %enru sim%lul moi, #$ ni#i un
#eli7aar nu6+i %oae Gn#arna su3leul! .enru a Gn#arna su3leul) re7uie s$ ne #re$m
#or%urile inerne +i ele nu %o 3i #reae &e#- %rin unirea se>ual$ 3i0i#$ a unui 7$r7a
+i a unei 3emei! Ni#i un 7$r7a singur +i ni#i o 3emeie singur$ nu %o #rea sau
#on#e%e! .enru a #rea sun ne#esari #ei &oi %oli! A+a6i Via(a!
Ese in&is%ensa7il s$ #re$m ,e=i#ulele inerne! Tre7uie s$ ne Na+em *n lumile
su%erioare! "eli7aul ese un &rum #are nu &u#e ni#$ieri) ese un &rum 3als! A,em
ne,oie &e "$s$oria .er3e#$!
Du%$ Na+erea sa) 3ie#are ,e=i#ul ne#esi$ o alimenare s%e#i3i#$) o =ran$
s%e#ial$ %enru a se &e0,ola +i *n$ri! Alimena(ia a#esor ,e=i#ule se 7a0ea0$ %e
Hi&rogeni! Organismul 3i0i# 3a7ri#$ &i3eriele i%uri &e Hi&rogeni #u #are sun =r$nie
&i3eriele #or%uri inerne ale omului!
LE4ILE "OR.URILOR
"OR.UL /I?I" ese gu,erna &e 8N &e Legi! Alimenul s$u &e 7a0$ ese
Hi&rogenul 8N!
"OR.UL ASTRAL ese su%us la <8 &e Legi! Alimenul s$u &e 7a0$ ese
Hi&rogenul <8!
"OR.UL MENTAL ese gu,erna &e 9< Legi! Alimenul s$u &e 7a0$ ese
Hi&rogenul 9<!
"OR.UL "AU?AL ese gu,erna &e ; Legi! Alimenul s$u &e 7a0$ ese
Hi&rogenul ;!
Ori#e su7san($ se rans3orm$ *nr6un i% &eermina &e Hi&rogen! As3el &e#i)
a+a #um e>is$ un num$r in3ini &e su7san(e +i &e mo&uri &e ,ia($) o a+a e>is$ +i
un num$r in3ini &e Hi&rogenuri! "or%urile inerne *+i au Hi&rogenul lor s%e#ial #u
#are se =r$nes#!
SQami B nu era &e#- un "$lug$r! Ni s6a s%us #$ a#es 7un "$lug$r ,a re7ui s$
se Re*n#arne0e #ur-n& %enru a se #$s$ori +i a se reali0a emeini#! El ese un
Dis#i%ol al Lo2ei Al7e! Gn lumile su%erioare el se #re&ea reali0a! Mare i6a 3os
sur%ri0a *n em%lul *n #are l6am *n-lni) #-n& a re7ui s$6i 3a#em #unos#u$ eroarea!
Gn realiae) a#es 7un "$lug$r nu +i6a #rea *n#$ #or%urile sale "risi#eC el re7uie s$
+i le #ree0e! A#easa ese o .ro7lem$ Se>ual$! Numai Magia Se>ual$ %ermie
#rearea a#esor minunae #or%uri inerne!
Gi a,eri0$m %e "rii#ii no+ri #$ nu &orim s$ ne %ronun($m *m%ori,a lui SQami B!
E>er#i(iile sale sun minunae +i 3oare uile! Tou+i) *n#er#$m s$ %re#i0$m #$ nimeni
nu se %oae reali0a inegral %rin e>er#i(ii res%iraorii!
E>is$ un 3oare mare num$r &e +#oli' oae sun ne#esare! Toae ser,es# s$
a2ue 3iin(a uman$' ou+i) ese 7ine s$ s%unem #$ ni#i o eorie nu ne %oae %ermie
#rearea #or%urilor noasre inerne! N6am ,$0u ni#io&a$ %e nimeni s$ se nas#$
&inr6o eorie! Nu #unoa+em ni#i m$#ar o singur$ 3iin($ uman$ #are s$ se 3i n$s#u
&in eorii!
E>is$ +#oli 3oare res%e#a7ile +i 3oare ,enera7ile! A#ese insiu(ii *+i au
#ursurile lor) *n,$($m-nul lor) %re#um +i gra&ele lor! Unele &inre ele au +i riualuri
&e Ini(iere! "u oae a#esea) *n lumile su%erioare) gra&ele +i Ini(ierile a#esor +#oli
nu sun &e ni#i un 3olos! 4ra&ele +i ierar=iile lumii 3i0i#e nu6i ineresea0$ %e Mae+rii
Lo2ei Al7e! Singurul lu#ru #are6i ineresea0$ ese Kun&alini! Ei e>aminea0$ +i
m$soar$ m$&u,a s%in$rii! Da#$ #an&i&aul nu +i6a ri&i#a +ar%ele) ese ,or7a %enru
ei &e un sim%lu %ro3an) #a ori#are alul) #=iar &a#$ o#u%$ *n lumea 3i0i#$ o %o0i(ie
*nal$ +i #=iar &a#$) *n +#oala sau lo2a sa) ese un ,enera7il sau un Ierar= Su%rem!
Da#$ Kun&alini a ur#a rei ,ere7re) in&i,i&ul ese #onsi&era &e #$re Mae+ri un
Ini(ia &e gra&ul rei) iar &a#$ nu s6a ri&i#a &e#- #u o ,ere7r$) omul ese un Ini(ia
&e 4ra&ul *n-i!
As3el &e#i) singurul +i uni#ul lu#ru #are6i ineresea0$ %e Mae+ri ese Kun&alini!
Gnr6a&e,$r) 3oare rari sun a#eia #are a7an&onea0$ oul %enru a lu#ra *n
#a,erna lor #u Vulurul +i #u 1ar%ele! A#es lu#ru ese re0er,a eroilor +i omenirea
a#ual$ nu ,rea s$ renun(e la lo2ele +i la +#olile sale %enru a se #onsa#ra lu#rului #u
Vulurul +i 1ar%ele! Su&en(ii uuror organi0a(iilor nu sun 3i&eli ni#i m$#ar +#olilor
lor! Ei 07oar$ 3$r$ *n#eare &in lo2$ *n lo2$) &in +#oal$ *n +#oal$) +i as3el) 0i# ei) ,or
s$ se reali0e0e emeini#!
Sim(im o &urere aun#i #-n& *i ,e&em %e a#e+i 3ra(i in#onsan(i! Mul(i &inre ei
%ra#i#$ e>er#i(ii minunae! E>is$) #u siguran($) e>#elene %ra#i#i *n oae +#olile!
.ra#i#ile lui Yoganan&a) Vi,eLanan&a) S=i,anan&a e#!) sun a&mira7ile! Su&en(ii
le urmea0$ #u 3oare 7une inen(ii! E>is$ su&en(i 3oare sin#eri! Noi a,em mul$
a3e#(iune %enru o(i a#e+i su&en(i +i %enru oae a#ese +#oli! Gns$ sim(im o mare
+i ireme&ia7il$ &urere ,$0-n& o(i a#e+i oameni #are #au$ #u a-a nelini+e
eli7erarea lor 3inal$! "$#i noi +im #$ ei re7uie s$6+i #ree0e #or%urile lor inerne!
1im #$ re7uie s$ %ra#i#e Magia Se>ual$! 1im #$ numai %rin Magia Se>ual$ *+i ,or
%uea re0i /o#ul sa#ru +i #rea ,e=i#ulele inerne %enru a6+i *n#arna su3leul! Noi
+im a#easa &in %ro%ria noasr$ e>%erien($! Tou+i) #um s$ 3a#em s$6i #on,ingemI
Su3erin(a noasr$) a 3ra(ilor) ese 3oare mare!!! +i 3$r$ reme&iu!!! Gn Ani#ul .$m-n6
Lun$ milioane &e 3iin(e umane s6au rans3orma +i &in a#es milioane numai #-e,a
sue s6au ri&i#a la sarea angeli#$! Marea ma2oriae a 3iin(elor umane s6a %ier&u!
Marea ma2oriae s6a #u3un&a *n a7is! Mul(i sun #=ema(i &ar %u(ini sun ale+i! Da#$
o7ser,$m naura) ,om ,e&ea #$ nu oae semin(ele germinea0$C milioane &e
semin(e se %ier& +i milioane &e #reauri %ier 0ilni#! Ese un a&e,$r ris) &ar ese
a&e,$rul!
Ori#are #eli7aar ese un #an&i&a sigur %enru A7is +i a Doua Moare! Numai #ei
#are s6au ri&i#a %-n$ la sarea &e Su%ra6Om *+i %o o3eri lu>ul &e6a se 7u#ura &e
&eli#iile iu7irii 3$r$ un #ona# se>ual! Ei %$run& aun#i *n am3iearul +iin(ei
#osmi#e! Nimeni nu %oae a2unge s$ *n#arne0e Su%ra6Omul *n ineriorul lui *nsu+i
3$r$ Magia Se>ual$ +i "$s$oria .er3e#$!
"A.ITOLUL BVI
TRE?IREA "ON1TIIN5EI
Ese ne#esar s$ se +ie #$ umaniaea r$ie+e #u #on+iin(a a&ormi$! Oamenii
lu#rea0$ &ormin&) merg %e sra&$ &ormin&) r$ies# +i mor &ormin&!
"-n& a2ungem la #on#lu0ia #$ oa$ lumea r$ie+e %ro3un& a&ormi$) *n(elegem
aun#i ne#esiaea re0irii! Tre7uie s$ ne re0im "on+iin(a! Noi ,rem re0irea
#on+iin(ei!
/AS"INA5IA! "au0a somnului a&-n# *n #are r$ie+e omenirea ese /as#ina(ia!
Oamenii sun 3as#ina(i &e oae lu#rurile ,ie(ii! Oamenii se ui$ %e ei *n+i+i %enru
#$ sun 3as#ina(i! Be(i,ul &e la 7er$rie ese 3as#ina &e al#ool) &e lo#al) &e %l$#ere)
&e %rieeni +i &e 3emei! /emeia ,anioas$ ese 3as#ina$ *n 3a(a oglin0ii &e %ro%riul ei
3arme#! Bog$a+ul a,ar ese 3as#ina &e 7ani +i &e %ro%rie$(i! Mun#iorul #insi ese
3as#ina la u0in$ &e mun#a &ur$ %e #are re7uie s$ o e>e#ue! Ta$l &e 3amilie ese
3as#ina &e #o%iii lui! Toae 3iin(ele omene+i sun 3as#inae +i &orm %ro3un&! Aun#i
#-n& #on&u#em un auomo7il) ne mir$m ,$0-n& oamenii a,-n-n&u6se %e sr$0i
3$r$ s$ se *ngri2ore0e &e %eri#olul #are6l re%re0in$ ma+inile! Unii #=iar se arun#$
&ire# su7 ro(ile auomo7ilelor! Bie(ii oameni!!! ei &orm! Ei seam$n$ #u ni+e
somnam7uli! .ese o un&e merg +i ori#e 3a#) ei ,isea0$! Ori#are #lar,$0$or %oae
s$ le ,a&$ ,isele! Oamenii ,isea0$ la o #e6i men(ine 3as#ina(i!
VISUL! Gn im%ul somnului) Egoul s#a%$ &in #or%ul 3i0i#! A#eas$ ie+ire a Egoului
ese ne#esar$ %enru #a #or%ul ,ial s$ %oa$ re%ara #or%ul 3i0i#! Un lu#ru &e #are
%uem 3i siguri ese #$ Egoul &u#e ,isele *n lumile inerne! Gn lumile inerne Egoul se
o#u%$ &e a#elea+i lu#ruri #are6l men(ine 3as#ina *n %lanul 3i0i#! As3el) *l ,e&em *n
im%ul somnului %e &ulg=er lu#r-n& *n aelierul s$u) %e %oli(is #ir#ul-n& %e sr$0i) %e
#oa3e0$ *n %r$,$lia ei) %e me#ani# *n gara2ul s$u) %e 7e(i,an la a,ern$ sau la
7er$rie +i %e %rosiua$ *n #asa &e %l$#eri) &e&-n&u6se &es3r-ului e#! To(i a#e+i
oameni r$ies# *n lumile inerne #a +i #um ar 3i lumea 3i0i#$! Ni#i unei 3iin(e ,ii nu i se
*n-m%l$ s$ se *nre7e) *n im%ul somnului) &a#$ ese *n lumea 3i0i#$ sau *n asral!
"ei #are +i6au %us o asemenea *nre7are *n im%ul somnului lor) s6au re0i *n lumile
inerne! Aun#i) #u uimire) au %uu su&ia oae minunile lumilor su%erioare! Numai
lu-n& o7i#eiul &e a ne %une a#eas$ *nre7are #li%$ &e #li%$) *n im%ul s$rii %e #are
o numim sare &e ,eg=e) %uem a2unge s$ ne %unem a#eea+i *nre7are *n lumile
su%erioare *n im%ul orelor *n #are ne6am a7an&ona somnului! Nu se %oae nega
3a%ul #$ *n im%ul somnului re%e$m o #eea #e am 3$#u *n im%ul 0ilei! Da#$ *n
im%ul 0ilei am lua o7i#eiul &e6a ne %une a#eas$ *nre7are) aun#i) *n im%ul
somnului no#urn) *n a3ara #or%ului) ,om re%ea a#eea+i *nre7are! Re0ulaul ,a 3i
re0irea #on+iin(ei!
AMINTIREA DE SINE! /iin(a uman$ 3as#ina$ nu6+i amine+e &e sine! Tre7uie
s$ ne Aminim &e noi se#un&$ &e se#un&$! Tre7uie s$ ne aminim &e noi *n
%re0en(a ori#$rei re%re0en$ri #are ne6ar %uea 3as#ina! S$ ne o%rim *n 3a(a ori#$rei
Re%re0en$ri +i s$ ne *nre7$mC Un&e sun euI Sun *n %lanul 3i0i#I Sun *n %lanul
asralI /a#e(i a%oi un mi# sal #u inen(ia &e a %lui *n me&iul am7ian! Ese &e la
sine *n(eles #$ &a#$ %lui(i *nseamn$ #$ sune(i *n a3ara #or%ului ,osru 3i0i#!
Re0ulaul ,a 3i re0irea #on+iin(ei! S#o%ul a#esui e>er#i(iu #are #ons$ *n a ,$ %une
*nre7area *n 3ie#are #li%$) *n 3ie#are momen al 0ilei) ese &e6a a2unge s$ gra,a(i
*nre7area *n su7#on+ienul ,osru %enru #a ea s$ a#(ione0e *n im%ul orelor
#onsa#rae somnului) aun#i #-n& Egoul se a3l$) *nr6a&e,$r) *n a3ara #or%ului 3i0i#!
S$ +i(i #$ *n asral lu#rurile sun 3oare asem$n$oare #elor #are sun ai#i) *n %lanul
3i0i#! Gn im%ul somnului lor +i &u%$ moare) oamenii ,$& oae lu#rurile) a#olo) *n
a#ela+i 3el *n #are a%ar *n lumea 3i0i#$) *n a+a 3el *n#-) &in a#es moi,) nu 7$nuies#
#-u+i &e %u(in #$ se a3l$ *n a3ara #or%ului 3i0i#! Ni#i un &e3un# nu ,a %uea
ni#io&a$ #re&e #$ ese mor) #$#i el ese 3as#ina) &oarme a&-n#! Da#$ &e3un#(ii) *n
im%ul ,ie(ii lor) ar 3i 3$#u e>er#i(iul &e a6+i amini &e ei *n+i+i #li%$ &e #li%$) &a#$ ar
3i lu%a *m%ori,a 3as#ina(iei lu#rurilor lume+i) re0ulaul ar 3i 3os re0irea #on+iin(ei
lor! Ei nu ar ,isa) nu ar &ormi! Ei s6ar %lim7a *n lumile inerne #u #on+iin(a rea0$!
"el #are6+i re0e+e #on+iin(a %oae su&ia) *n im%ul orelor &e somn) oae minunile
lumilor su%erioare! "el #are *+i re0e+e #on+iin(a r$ie+e *n lumile su%erioare #a un
#e$(ean al "osmosului) a7solu rea0! El r$ie+e aun#i %e l-ng$ Marii Hieror3an(i ai
Lo2ei Al7e!
"el #are6+i re0e+e #on+iin(a nu mai %oae ,isa ai#i) *n a#es %lan 3i0i#) +i ni#i *n
lumile inerne! "el #are6+i re0e+e #on+iin(a se rans3orm$ *nr6un #er#e$or
#om%een al lumilor su%erioare! "el #are6+i re0e+e #on+iin(a ese un ilumina! "el
#are6+i re0e+e #on+iin(a %oae su&ia la %i#ioarele Maesrului! "el #are6+i re0e+e
#on+iin(a %oae #on,ersa *n mo& 3amiliar #u ?eii #are au &a na+ere aurorei
#rea(iei! "el #are6+i re0e+e #on+iin(a %oae s$6+i amineas#$ nenum$raele sale
re*n#arn$ri! "el #are6+i re0e+e #on+iin(a) asis$ #on+ien la %ro%riile sale ini(ieri
#osmi#e! "el #are6+i re0e+e #on+iin(a %oae su&ia *n em%lele marii Lo2e Al7e! "el
#are6+i re0e+e #on+iin(a %oae +i) *n lumile su%erioare) un&e se a3l$ *n e,olu(ia lui
Kun&alini! /ie#are "u%lu anga2a %e #alea "$s$oriei .er3e#e re7uie s$6+i
re0eas#$ #on+iin(a %enru a 3i "on&us +i Diri2a &e Lo2a Al7$! Gn Lumile Su%erioare)
Mae+rii *i ,or #on&u#e *n mo& *n(ele% %e o(i #ei #are se iu7es# #u a&e,$ra! Gn
Lumile Su%erioare) Mae+rii a#or&$ 3ie#$ruia #eea #e are ne,oie %enru &e0,olarea
sa inerioar$!
.RA"TI" "OM.LEMENTARC La re0irea &in somnul normal) 3ie#are su&en
gnosi# re7uie s$ 3a#$ un e>er#i(iu &e reros%e#(ie asu%ra &es3$+ur$rii somnului
%enru a6+i amini oae lu#rurile %e #are le6a ,i0ia *n orele &e somn +i o #e a
,$0u sau a au0i! Mae+rii insruies# &is#i%olii aun#i #-n& se a3l$ *n a3ara #or%ului
3i0i#!
Ese urgen$ *n,$(area me&ia(iei %ro3un&e +i %unerea *n %ra#i#$ a #eea #e am
*n,$(a *n im%ul orelor &e somn! Gn momenul %re#is al re0irii nu re7uie s$ ne
mi+#$m) #$#i #ea mai mi#$ mi+#are agi$ asralul +i aminirile &is%ar! Tre7uie s$
#om7in$m e>er#i(iul &e reros%e#(ie #u Manrele RAOM64AOM! Se re#i$) 3ie#are
#u,-n *n &ou$ sila7e se%arae! Tre7uie a##enua$ mai ales ,o#ala O! A#ese
manre sun %enru su&en #eea #e &inamia ese %enru miner! La 3el #a minerul
#are6+i #roie+e o re#ere) #u a2uorul &inamiei) %rin m$runaiele %$m-nului) o a+a
+i su&enul *+i ,a #roi un &rum) #u a2uorul a#esor Manre) %-n$ la aminirile
Su7#on+ienului!
RBDAREA 1I TENA"ITATEA! Su&enul 4nosi# re7uie s$ 3ie e>rem &e
r$7&$or +i ena#e) &eoare#e %uerile #os$ 3oare s#um%! Nimi# nu ni se 3a#e #a&ou!
Toul #os$ #e,a! A#ese su&ii nu sun %enru #ei in#onsan(i) ni#i %enru %ersoanele
#u ,oin($ %u(in$! A#ese su&ii #er o *n#re&ere in3ini$! .ersoanele s#e%i#e nu
re7uie s$ ,in$ la su&iile noasre) #$#i +iin(a o#ul$ ese 3oare e>igen$! S#e%i#ii
e+uea0$ *n mo& ireme&ia7il! Ne*n#re0$orii nu ,or a2unge s$ inre *n Ierusalimul
#eres#!
"ELE .ATRU STRI DE "ON1TIIN5! .rima sare &e "on+iin($ se nume+e
EiLasia!
A &oua sare &e "on+iin($ se nume+e .isis!
A reia sare &e "on+iin($ se nume+e Dianoia!
A %ara sare &e "on+iin($ se nume+e Nous!
EiLasia ese ignoran(a) #ru0imea uman$) 7ar7aria) somnul 3oare a&-n#) lumea
insin#i,$ +i 7rual$) sarea In3ra6uman$!
.isis ese lumea %$rerilor +i a #re&in(elor! .isis ese #re&in(a) %re2u&e#$(ile)
se#arismul) 3anaismul) eoriile *n #are nu e>is$ ni#i un 3el &e %er#e%(ie &ire#$ a
A&e,$rului! .isis ese sarea &e #on+iin($ a marii ma2ori$(i a oamenilor!
Dianoia ese re,i0ia inele#ual$ a "re&in(elor) anali0a) sine0a #on#e%ual$)
#on+iin(a #ulural6inele#ual$) g-n&irea +iin(i3i#$ e#! 4-n&irea Dianoei#$ su&ia0$
3enomenele +i sa7ile+e legile! 4-n&irea Dianoei#$ su&ia0$ sisemele In&u#i, +i
De&u#i, #u s#o%ul uili0$rii lor *n mo& #lar +i %ro3un&!
Nous ese %er3e#a #on+iin($ rea0$! Nous ese sarea TuriFa) %er3e#a iluminare
inerioar$ %ro3un&$! Nous ese a&e,$raa "lar,i0iune o7ie#i,$! Nous ese inui(ia!
Nous ese lumea ar=ei%urilor &i,ine! 4-n&irea Noei#$ ese sinei#$) #lar$)
o7ie#i,$) ilumina$!
"el #are ainge *n$l(imile 4-n&irii Noei#e *+i re0e+e #om%le #on+iin(a +i se
rans3orm$ *nr6un TuriFa!
.area #ea mai &e 2os a omului ese ira(ional$ +i su7ie#i,$) +i ese lega$ &e
#ele #in#i sim(uri o7i+nuie!
.area #ea mai &e sus a omului ese lumea Inui(iei +i a #on+iin(ei s%iriuale
o7ie#i,e! Ar=ei%urile uuror lu#rurilor) ale Naurii se &e0,ol$ *n lumea Inui(iei!
Numai #ei #are au %$runs *n lumea Inui(iei o7ie#i,e) numai #ei #are au ains
*n$l(imile su7lime ale 4-n&irii Noei#e sun *nr6a&e,$r re2i +i ilumina(i!
Ni#i un ,eria7il TuriFa nu ,isea0$! TuriFa) #are a ains *n$l(imile 4-n&irii
Noei#e) n6o s%une ni#io&a$) ni#io&a$ nu se #onsi&er$ *n(ele% sau sa,an) el ese
3oare sim%lu +i umil) %ur +i %er3e#!
Tre7uie +iu #$ ni#i un TuriFa nu ese un Me&ium sau un .seu&o6#lar,$0$or
sau un .seu&o6misi#) #a o(i #ei #are a7un&$ *n 0ilele noasre #a 7uruienile *n
+#olile #are se #onsa#r$ su&iilor s%iriuale) ermei#e) &e o#ulism e#!
Sarea &e TuriFa ese #u oul su7lim$ +i n6o %o ainge &e#- #ei #are lu#rea0$
*n /or2a ar0$oare a lui Vul#an *n im%ul *nregii lor ,ie(i! Numai Kun&alini ne %oae
ri&i#a la Sarea &e TuriFa!
Ese urgen s$ *n,$($m s$ me&i$m %ro3un& +i s$ %ra#i#$m Magia Se>ual$ *n
im%ul *nregii noasre ,ie(i %enru a a2unge) &u%$ 3oare &ure *n#er#$ri) la sarea &e
TuriFa!
Me&ia(ia +i Magia Se>ual$ nu #on&u# %-n$ la *n$l(imile g-n&irii Noei#e!
Ni#i un ,is$or) ni#i un me&ium) ni#i unul &in #ei #are inr$ *n +#olile &e
*n,$($ur$ o#ul$) nu %o ainge insananeu sarea &e TuriFa! Din %$#ae) mul(i
oameni #re& #$ ese #a +i #um ai su3la +i ai 3a#e si#le sau #um ai 3uma o (igar$ sau
#um e6ai *m7$a! Ve&em as3el) un mare num$r &e =alu#ina(i) &e me&iumi +i &e
,is$ori #are se &e#lar$ Mae+ri "lar,$0$ori) ilumina(i! Gn oae 1#olile) in#lusi, *n
r-n&urile Mi+#$rii 4nosi#e) nu li%ses# %ersoane #are se %rein& #lar,$0$ori 3$r$ s$
3ie #u a&e,$ra! A#ese %ersoane) 7a0-n&u6se %e =alu#ina(iile +i %e ,isele lor) *i
#alomnia0$ a&esea %e #eilal(i s%un-n&C #uare a #$0u) #uare ese un Magi#ian
Negru e#! e#!
Ese ne#esar s$ ,$ a,eri0$m #$ *n$l(imile TuriFa ne#esi$ *n %reala7il ani +i ani
&e anrenamen menal +i &e Magie Se>ual$ *n "$s$oria .er3e#$! A#easa
*nseamn$C &is#i%lin$) su&iu *n&elunga +i a%ro3un&a) sa#ri3i#iu %enru umaniae
e#!
NERBDAREA! De o7i#ei) #ei #are sun *ns#ri+i &e %u(in im% *n su&iile
4nosi#e sun %lini &e Ner$7&are) ei ,or mani3esa(ii 3enomeni#e ime&iae)
&e&u7lare insananee) iluminare) *n(ele%#iune e#!
Realiaea ese #u oul ala! Nimi# nu ni se 3a#e #a&ou! Toul #os$ #e,a! Nu se
o7(ine nimi# %rin #urio0iae) %e lo#) ra%i&! Toul *+i are %ro#esul +i &es3$+urarea sa!
Kun&alini se &e0,ol$) e,oluea0$ +i %rogresea0$ 3oare *n#e *n Aura Ma=a6"=oan6
ului! Kun&alini are %uerea &e a re0i #on+iin(a! "u oae a#esea) %ro#esul re0irii
ese len) re%a) naural) 3$r$ 3a%e s%e#a#ulare) sen0a(ionale) emo(ionale +i
7ar7are! Tre0irea oal$ a #on+iin(ei nu ese #e,a sen0a(ional sau s%e#a#ular! Ese
%ur +i sim%lu o realiae la 3el &e naural$ #a #ea a unui ar7ore #are #re+e *n#e) se
&e0,ol$ +i se &es3$+oar$) 3$r$ saluri 7ru+e sau e,enimene s%e#a#ulare! Naura
ese naur$! Su&enul 4nosi# s%une) la *n#e%uC sun %e #ale s$ ,ise0! A%oi)
e>#lam$C sun *n #or% asral) *n a3ara #or%ului 3i0i#! Mai -r0iu) a2unge la Sama&=i) la
E>a0) +i %$run&e *n gr$&inile .ara&isului! La *n#e%u) mani3es$rile sun s%ora&i#e)
&is#oninue) urmae &e lungi momene &e In#on+ien($! Mai -r0iu) Ari%ile &e /o# ne
a#or&$ re0irea #oninuu$) ne*nreru%$) a #on+iin(ei!
"A.ITOLUL BVII
VISURI 1I VI?IUNI
Dis#i%olii 4nosi#i re7uie s$ *n,e(e s$ 3a#$ o &i3eren($ 3oare ne$ *nre #eea #e
sun ,isele +i #eea #e sun ,i0iunile! A ,isa ese un lu#ru +i a a,ea ,i0iuni ese alul!
Ni#i un 4nosi# #u a&e,$ra JTre0iK nu %oae ,isa! Numai #ei #are au #on+iin(a
a&ormi$ r$ies# ,is-n&! "el mai r$u i% &e ,is$or ese ,is$orul se>ual! "ei #are6+i
%ere# ,ia(a ,is-n& %asiuni #arnale *+i iroses# su%i& energia lor #reaoare *n
sais3a#erea %l$#erilor lor 3anasmagori#e! De o7i#ei) a#e+i oameni nu %rogresea0$
*n a3a#erile lor) e+uea0$ *n o #eea #e *nre%rin&! Ei #a& *n mi0erie!
Aun#i #-n& #onem%l$m o imagine %ornogra3i#$) a#eas$ imagine ne i07e+e
sim(urile +i re#e a%oi *n mine! Eul .si=ologi# iner,ine *n a#es %ro#es) 3ur-n&
imaginea eroi#$ %enru a o re%ro&u#e *n %lan menal! Gn lumea min(ii) a#eas$
imagine se rans3orm$ *nr6o E3igie ,ie! Gn im%ul somnului s$u) ,is$orul se
&es3r-nea0$ #u a#eas$ E3igie ,ie #are) #a un &emon eroi#) *l is%ie+e %enru a
o7(ine sais3a#erea &es3r-ului! Re0ulaele sun %olu(iile no#urne) #u oae
#onse#in(ele lor ori7ile! Ni#i un &e,o a&e,$ra al "$ii nu re7uie s$ mearg$ *n s$lile
&e #inemaogra3 %enru #$ a#esea sun groele Magiei Negre! /igurile eroi#e &e %e
e#ran %ro&u# E3igii Menale +i ,ise eroi#e! Gn a3ar$ &e asa) s$lile &e #inemaogra3
sun %line &e lar,e &ia7oli#e #reae &e minea uman$! A#ese lar,e) a#ese eni$(i
elemenare maligne) &$unea0$ min(ii s%e#aorilor!
Minea su7#on+ien$ #reea0$ ,ise 3anasi#e *n (ara ,iselor! "aliaea ,iselor
&e%in&e &e #re&in(ele ,is$orului! "-n& #ine,a #re&e #$ sunem 7uni) ne ,e&e) *n
,isele sale) #a %e ni+e *ngeri! "-n& #ine,a #re&e #$ sunem r$i) lu$m *n ,isele sale
3igur$ &e &ra#! Gn momenul *n #are s#riem a#ese r-n&uri) mule lu#ruri ne ,in *n
memorie! Gn re#u) *n momenul *n #are lu#ram *n anumie ($ri) am %uu o7ser,a #$
a-a im% #- 3ra(ii no+ri 4nosi#i #re&eau *n noi) *n ,isele lor ne ,e&au #a %e ni+e
*ngeri! Era &e6a2uns s$ *n#ee0e s$ #rea&$ *n noi) %enru #a s$ le a%$rem *n ,ise su7
as%e#ul unor &ia,oli! "ei #are ieri 2urau *nainea Alarului #$ ne ,or urma +i ne ,or
as#ula) #ei #are ne a&mirau #u un enu0iasm ar0$or +i ne ,isau #a %e ni+e *ngeri)
a#esor su&en(i le6a 3os &e6a2uns a&esea s$ #ieas#$ ,reo #are sau s$ as#ule
,reun le#or %enru a se a3ilia unei noi +#oli! Aun#i) *n momenul *n #are au *n#ea
s$ #rea&$) *n momenul *n #are g-n&irea lor +i o%iniile lor s6au s#=im7a) noi am
a%$ru *n ,isele lor) #on,eri(i *n &ia,oli! Dar #e 3el &e #lar,i0iune ese oare a#easaI
"e sun oare ,isele #lar,$0$oare ale a#esor oameniI "e i% &e #lar,$0$or ese
#el #are *nr6o 0i ne ,e&e #a %e ni+e ?ei +i a &oua 0i #a %e ni+e &ia,oliI Un&e ese
#lar,i0iunea a#esor ,is$oriI .enru #e se #onra0i# eiI De #e 2ur$ ei) ieri) #$
sunem ni+e ?ei #a as$0i s$ 2ure #$ sunem &ia,oliI "e *nseamn$ a#easaI
Su7#on+ienul ese un e#ran %e #are sun %roie#ae o mul(ime &e 3ilme
inerioare!
Su7#on+ienul a#ual a#(ionea0$ uneori #a un 3oogra3) uneori #a un &ire#or +i
uneori #a un o%eraor #are %roie#ea0$ imagini %e e#ranul menal!
Nu se %oae nega #$ su7#on+ienul #are %roie#ea0$ nu *n#eea0$ s$ #omi$ o
mul(ime &e gre+eli! Nimeni nu ignor$ #$ %e e#ranul min(ii a%ar *n ori#e momen
g-n&uri eronae) 7$nuieli +i emeri 3$r$ emei) %re#um +i ,ise 3alse!
Tre7uie s$ rans3orm$m su7#on+ienul *n #on+ien) s$ *n#e$m s$ mai ,is$m)
s$ ne re0im #on+iin(a!
"el #are s6a re0i &e,ine in#a%a7il s$ ,ise0e) el r$ie+e *n lumile inerne *nr6o
sare &e ,eg=e inens$) *n im% #e #or%ul s$u 3i0i# se o&i=ne+e *n %a! A#eas$
%ersoan$ ese un a&e,$ra ,i0ionar ilumina!
Sin#er) noi nu %uem s$6i re#unoa+em %e #lar,$0$orii #are nu +i6au re0i
#on+iin(a! Noi nu6i %uem a##e%a %e #lar,$0$ori #are nu +i6au "rea Asral6
"risosul) Menal6"risosul +i "risosul6Voin($! "lar,$0$orii #are nu +i6au re0i
#on+iin(a +i nu %ose&$ ,e=i#ulele "risi#e nu ,$&) *n lumile inerne) &e#- %ro%riile
lor #re&in(e +i #on#e%(ii!
.e s#ur) a#es i% &e #lar,i0iune nu ese &e ni#i un 3olos! Numai #lar,$0$orii
re2i) numai #lar,$0$orii #are %ose&$ &e2a ,e=i#ulele lor "risi#e sun #u a&e,$ra
&emni &e *n#re&ere! A#e+i oameni nu sun ni+e ,is$ori' ei nu se *n+al$' ei sun
a&e,$ra(i ilumina(i! Oamenii &e a#es 3el sun) &e 3a%) a&e,$ra(i Mae+ri ai Lo2ei
Al7e! Vi0iunile a#esor oameni su7limi nu sun sim%le ,ise! A#e+i Mae+ri ai
%er3e#(iunii nu mai %o ,isa! A#e+i Mae+ri %o in,esiga *n memoriile naurii +i #ii *n
ar=i,ele sigilae ale #rea(iei *nreaga isorie a .$m-nului +i a raselor sale!
Ori#ine urmea0$ &rumul "$s$oriei .er3e#e re7uie s$ r$ias#$ aler +i ,igilen
#a saninela *n im% &e r$07oi! Gn im%ul orelor &e somn) Mae+rii *+i *n#ear#$
&is#i%olii! Aun#i #-n& am *n#e%u s$ lu#r$m *n Marea O%er$) ene7ro+ii %ro3i$ &e
somnul nosru %enru a ne aa#a! Gn im%ul somnului nosru) re7uie s$ re#em) *n
lumile inerne) %rinr6o mul(ime &e %ro7e! Mae+rii re0es# #on+iin(a &is#i%olului
aun#i #-n& *l *n#ear#$!
"A.ITOLUL BVIII
"ON1TIIN5) SUB"ON1TIIN5) SU.RA"ON1TIIN5) "LARVI?IUINE
"ON1TIIN5A! "eea #e numim #on+iin(a o7i+nui$ a s$rii &e ,eg=e ese) *n
realiae) un somn %ro3un&! "on+iin(a o7i+nui$ a s$rii &e ,eg=e ese *n leg$ur$ #u
#ele #in#i sim(uri +i #u #reierul! Oamenii #re& #$ au #on+iin(a rea0$) &ar ese
a7solu 3als! Oamenii r$ies# *n 3ie#are 0i *n somnul #el mai a&-n#!
SU.RA"ON1TIIN5A! Su%ra#on+iin(a ese un ari7u al Inimului @S%iriuluiA!
Inui(ia ese 3a#ulaea Su%ra#on+iin(ei!
Ese ne#esar s$ su%unem Su%ra#on+iin(a s$ lu#re0e %enru #a Inui(ia s$
&e,in$ %uerni#$! S$ ne aminim #$ un organ #are nu ese 3olosi se aro3ia0$!
.ersoanele #are nu lu#rea0$ #u Su%ra#on+iin(a au inui(ia aro3ia$! .oli,i0iunea
ese "lar,i0iunea Inuii,$! Ese Omni+iin(a Di,in$! O#=iul .oli,i0iunii ese siua *n
4lan&a .ineal$! A#olo se a3l$ lousul #u o mie &e %eale! A#olo se a3l$
Su%ra#on+iin(a! 4lan&a .ineal$ se a3l$ &easu%ra #reierului mi2lo#iu) *n %area
%oserioar$ a #a%ului! "el #are ,rea s$6+i &e0,ole su%ra#on+iin(a re7uie s$
%ra#i#e Me&ia(ia Inern$! "on#enra(i6,$ asu%ra Mamei ,oasre Di,ine #are
lo#uie+e *n %ro3un0imile /iin(ei ,oasre! Me&ia(i asu%ra ei! A(i%i(i im%lor-n&6o s$ ,$
%un$ *n a#i,iae Su%ra#on+iin(a! Me&ia(i *n 3ie#are 0i! Me&ia(ia ese .-inea
?ilni#$ a Gn(ele%ului! "u a2uorul Me&ia(iei ,e(i &e0,ola Su%ra#on+iin(a!
MEMORIA! A,e(i ne,oie &e memorie %enru a ,$ amini e>%erien(ele inerioare!
Nu ,$ r$s%-n&i(i s$m-n(a! S$ +i(i #$ *n S$m-n($ e>is$ milioane &e #elule #ere7rale
mi#ros#o%i#e! Nu re7uie s$ %ier&e(i a#ese #elule!
HRAN .ENTRU DE?VOLTAREA .UTERII MEMORIEI! De2unul s$ ,$ 3ie
#om%us &in 3ru#e a#i&e +i mig&ale 0&ro7ie) #u miere #ura$ &e al7ine! Ve(i 3urni0a
as3el #reierului aomii ne#esari %enru memorie!
EB.ERIEN5E INTERNE! Gn im% #e #or%ul 3i0i# &oarme) Egoul r$ie+e *n Lumile
Inerne +i se rans%or$ *n &i,erse lo#uri! Gn lumile inerne sunem a&esea *n#er#a(i!
Ini(ierea o %rimim *n em%lele inerne! Ese &e#i ne#esar s$ ne aminim #eea #e
3a#em *n a3ara #or%ului! "u a2uorul insru#(iunilor &ae *n a#eas$ #are) ori#e 3iin($
omeneas#$ ,a %uea s$6+i re0eas#$ #on+iin(a +i s$6+i amineas#$ e>%erien(ele
sale inerne! Ese &ureros s$ +im #$ e>is$ mul(i Ini(ia(i #are lu#rea0$ *n Marile
Tem%le ale Lo2ei Al7e) *n im% #e #or%ul lor 3i0i# &oarme) &ar #are nu6+i amines# &e
nimi#) #$#i Memoria lor ese aro3ia$!
Gn a#eas$ #are ,$ &$m e>er#i(iile #are ,or %ermie &e0,olarea Memoriei
,oasre! .ra#i#a(i inens! O7liga(i Su7#on+ienul s$ lu#re0e! Tre0i(i6,$ #on+iin(a)
%une(i *n a#i,iae Su%ra#on+iin(a!
"LARVI?IUNEA 1I .SEUDO6"LARVI?IUNEA! E>is$ "lar,i0iune +i .seu&o6
"lar,i0iune! Dis#i%olul 4nosi# re7uie s$ sa7ileas#$ o &isin#(ie #lar$ *nre a#ese
&ou$ 3orme &e .er#e%(ii Ulrasen0oriale!
"lar,i0iunea se 7a0ea0$ %e O7ie#i,iae! .seu&o6"lar,i0iunea se 7a0ea0$ %e
Su7ie#i,iae! .rin O7ie#i,iae re7uie s$ *n(elegem Realiaea S%iriual$) Lumea
S%iriual$! Tre7uie #a %rin Su7ie#i,iae s$ *n(elegem Lumea /i0i#$) Lumea Ilu0iei)
#eea #e nu are realiae! E>is$ &e asemenea o regiune inerme&iar$) Lumea
Asral$) #are %oae 3i O7ie#i,$ sau Su7ie#i,$) *n 3un#(ie &e gra&ul &e &e0,olare
s%iriual$ al 3ie#$ruia!
Se nume+e .seu&o6"lar,i0iune %er#e%(ia imaginar$) 3ane0ia) =alu#ina(iile
%ro,o#ae ari3i#ial) ,isele a7sur&e) ,i0iunile asrale #are nu #oin#i& #u 3a%ele
#on#ree) #iirea %ro%riilor noasre g-n&uri %roie#ae in#on+ien *n lumina Asral$)
#rearea in#on+ien$ &e ,i0iuni asrale iner%reae a%oi #a aueni#e reali$(i e#!
e#!
Din &omeniul .seu&o6"lar,i0iunii mai 3a# %are +i Misi#ismul Su7ie#i,) 3alsul
Misi#ism) s$rile %seu&o6misi#e #are nu au ni#i o leg$ur$ #u emo(ia misi#$
inens$ +i #lar$) #i mai &egra7$ se a%ro%rie &e .o,ese +i &e .seu&o6Magie) #u ale
#u,ine) 3alsele %roie#(ii religioase %roie#ae in#on+ien *n lumina asral$ +i) *n
general) o #eea #e) *n lieraura oro&o>$) %rime+e numele &e S/rumuse(eS
@Se&u#(ieA!
"LARVI?IUNEA OBIE"TIV! S$rile menale #are #on&u# &is#i%olul %-n$ la
#ulmile ine3a7ile ale "lar,i0iunii o7ie#i,e sun *n num$r &e %aruC 9! Somnul a&-n#)
<! Somnul #u ,ise) R! Sarea &e ,eg=e) 8! TuriFa sau sarea &e %er3e#$ iluminare!
Gnr6a&e,$r) numai o %ersoan$ #are a2unge la TuriFa ese un aueni#
#lar,$0$or! Ese im%osi7il &e a2uns la a#ese *n$l(imi 3$r$ s$ e 3i n$s#u *n Lumea
"au0al$! "el #are &ore+e s$ aing$ Sarea &e TuriFa re7uie s$ su&ie0e emeini#
%ro#esele %si=i#e semi#on+iene #are #onsiuie) &e 3a%) originea mulor 3orme &e
Auo6Sugesie +i Hi%no0$!
4nosi#ul re7uie s$ *n#ea%$ %rin o7(inearea 3a#ul$(ii &e o%rire a #ursului
g-n&urilor sale) #a%a#iaea &e a Nu 4-n&i! Numai #el #are &e0,ol$ a#eas$
#a%a#iae ,a %uea Gnr6a&e,$r s$ Au&$ Vo#ea Lini+ii! "-n& &is#i%olul 4nosi#
&e,ine #a%a7il s$ Nu mai 4-n&eas#$) re7uie s$ *n,e(e s$6+i "on#enre0e 4-n&irea
asu%ra unui singur lu#ru! A reia ea%$ ese Me&ia(ia #ore#$ #are a&u#e min(ii
%rimele s#li%iri ale Noii "on+iin(e! A %ara ea%$ ese "onem%la(ia) E>a0ul sau
Sama&=iC ese Sarea &e TuriFa @"lar,i0iunea .er3e#$A!
EB.LI"A5IA! 5inem s$ %re#i0$m #$ *n Mi+#area 4nosi#$ nu e>is$ &e#- un
num$r 3oare mi# &e TuriFa! Ese 7ine s$ +im #$) &oar #u #-e,a e>#e%(ii) o(i sun
.seu&o6"lar,$0$ori +i Misi#i Su7ie#i,i!
Gn realiae) oae 1#olile Misi#e +i oae Mi+#$rile S%iriuale sun %line &e
.seu&o6"lar,$0$ori #e se =r$nes# #u =imere) #are 3a# mai mul r$u &e#- 7ine! Ei
se *m%o%o(ionea0$ singuri #u ilul &e Mae+ri! Re*n#arn$rile 3aimoase a7un&$
%rinre eiC noi #unoa+em mai mul &e o &u0in$ &e Ioan Boe0$ori) mai mule Maria
Mag&alena e#! Oamenii &e a#eas$ s%e($ #re& #$ Ini(ierea ese #a +i #um ai su3la +i
ai 3a#e si#le +i) 7a0-n&u6se %e %reinsa lor m$iesrie +i %e ,i0iunile a7sur&e #reae
&e menaliaea lor mor7i&$) %ro3ei0ea0$ +i e>#omuni#$ %e al(ii &u%$ #a%ri#iul lor)
&u%$ %la#ul lor) #alomniin& oamenii) #ali3i#-n&u6i &re% Magi#ieni Negri sau
a3irm-n& #$ anumie %ersoane au #$0u e#!
Mi+#area 4nosi#$ re7uie #ur$(a$ &e a#eas$ %lag$ %urulen$ +i %erni#ioas$ +i
&e a#eea am 3os 3or(a(i s$ o e>%ul0$m %e &oamna B!
Nu sunem &is%u+i s$ mai oler$m alienarea nes$n$oas$ a uuror a#esor
%seu&o6#lar,$0$ori =imeri#i +i a uuror a#esor misi#i su7ie#i,i! Noi ,rem s$
%ro%ag$m #ulura inele#ual$ +i s%iriual$) &e#en(a) s%iriul #a,aleres#) anali0a
logi#$) Sineismul #on#e%ual) #ulura a#a&emi#$) maemai#ile *nale) 3iloso3ia)
+iin(a) ara) religia e#! Nu sunem &elo# &is%u+i s$ #oninu$m s$ a##e%$m
#le,eirile #elor #are =alu#inea0$ sau ne7uniile ,is$orilor! Gn realiae) "lar,$0$orul
Su7ie#i, rans3er$ #on+iin(a %e #are o are *n ,isele sale) *n sarea &e ,eg=e)
,$0-n& la al(ii %ro%riile sale ,ise %roie#ae! A#esea se s#=im7$) &u%$ sarea
su3leeas#$ a ,is$orului! Am %uu #onsaa *n re#u) #$ aun#i #-n& un %seu&o6
#lar,$0$or era &e a#or& #u i&eile noasre +i #u #on#e%ele noasre) el ne ,e&ea #a
%e ni+e *ngeri sau 0ei +i aun#i ne glori3i#a) a&or-n&u6ne #=iar! Tou+i) #-n& *+i
s#=im7a %$rerea) #-n& a#es 3als #lar,$0$or se enu0iasma &e o nou$ +#oal$) #-n&
#iea ,reo #are #are i se %$rea minuna$) #-n& as#ula un le#or %roas%$ sosi *n
ora+) #-n& se &e#i&ea s$ s#=im7e organi0a(ia) +#oala) ne a#u0a #$ sunem
Magi#ieni Negri) ne ,e&ea su7 3orma unor &emoni! .rin a#easa %uem s$ ne &$m
seama #$ a#e+i %seu&o6#lar,$0$ori sun numai ,is$ori #are6+i ,$& %ro%riile lor
,ise %roie#ae *n lumina asral$!
"ei #are ,or *nr6a&e,$r s$ a2ung$ la #ulmile ine3a7ile ale a&e,$raei +i legiimei
"lar,i0iuni) re7uie s$ se %$0eas#$ &e %eri#olul %e #are6l #onsiuie #ei *n+ela(i %rin
ei *n+i+i +i s$ se su%un$ aueni#ei &is#i%line E0oeri#e!
REALITATEA! A&e,$raul +i legiimul "lar,$0$or) #el #are a a2uns la
Su%ra#on+iin($) nu se lau&$ ni#io&a$ #u "lar,i0iunea sa) el nu merge &e i#i6#olo
%ro#lam-n& #$ ese "lar,$0$or! Aun#i #-n& &$ un s3a) o 3a#e 3$r$ a l$sa s$ se
*n(eleag$ #$ se 7a0ea0$ %e #lar,i0iunea sa!
Toae San#uarele 4nosi#e re7uie s$ se 3ereas#$ &e a#ese %ersoane #are se
lau&$ +i6+i ari7uie ilul &e #lar,$0$ori!
Toae San#uarele 4nosi#e re7uie s$ &ea &o,a&$ &e #ea mai mare ,igilen($
%enru a se %roe2a &e s%e#ula(iile %seu&o6#lar,$0$orilor #are) &in im% *n
im%) a%ar %e s#en$ %enru a #alomnia +i &is#re&ia ale %ersoane) a3irm-n& #$ unul
ese Vr$2ior) #$ alul ese un Magi#ian Negru sau #$ a #$0u e#! Ese im%oran s$
*n(elegem #$ ni#i un TuriFa aueni# nu are orgoliu! Gn realiae) o(i #ei #are s%unC
JEu sun re*n#arnarea Mariei Mag&alena) a lui Ioan Boe0$orul) a lui Na%oleon
e#K!) sun su%i0i orgolio+i) %seu&o6#lar,$0$ori #are se =r$nes# #u =imere) n$$r$i
3$r$ #reier!
Noi nu sunem &e#- ni+e nenoro#ie %ari#ule &e %ul7ere) ori7ili ,iermi ai
%$m-nului) *n 3a(a Teri7ilei +i 4lorioasei Maies$(i a Ta$lui! "eea #e s%un nu are
nimi# alegori# sau sim7oli#) eu ,or7es# #lar) %e +leau) 3$r$ o#oli+uri) eri7il &e real!
Gnr6a&e,$r) Eul s%uneC JEu sun Maesrul #uareK) re*n#arnarea #u$rui .ro3e
e#! e#!
In&is#ua7il) Eul Animal ese Saan! Eul) Egoul6Dia,ol ese #el #are se sime un
Maesru) un Ma=ama) un Hiero3an) un .ro3e e#! e#!
"ON1TIIN5A) SUB"ON1TIIN5A 1I SU.RA"ON1TIIN5A! "on+iin(a)
Su7#on+iin(a +i Su%ra#on+iin(a se re0um$ la singur lu#ruC "on+iin(a Uman$!
Tre7uie Tre0i$ #on+iin(a! "el #are6+i re0e+e "on+iin(a &e,ine Su%ra#on+ien)
ainge *n$l(imile Su%ra#on+iin(ei) se rans3orm$ *nr6un a&e,$ra "lar,$0$or
Ilumina) *nr6un TuriFa! Ese in&is%ensa7il s$ ne rans3orm$m su7#on+ienul *n
#on+ien +i s$ ne &e+e%$m *n oaliae "on+iin(a!
Tre7uie #a oaliaea #on+iin(ei s$ se re0eas#$ *nr6un mo& a7solu! Numai #el
#are +i6a re0i *n oaliae #on+iin(a ese un ,eria7il "lar,$0$or) un ilumina) un
TuriFa!
"eea #e se nume+e In3ra#on+iin($) In#on+iin($ +i Su7#on+iin($ nu #onsiuie
al#e,a &e#- &i3erie 3orme sau 0one ale "on+iin(ei a&ormie! Ese urgen$ re0irea
#on+iin(ei %enru a 3i un Ilumina) un "lar,$0$or) un Su%ra#on+ien!
"ELE 1ASE DIMENSIUNI /UNDAMENTALE! Din#olo &e #ele rei &imensiuni
#unos#ue) l$(ime) *n$l(ime +i a&-n#ime) e>is$ o a %ara &imensiuneC Tim%ul!
Din#olo &e im% a,em a #in#ea &imensiuneC Eerniaea! A3irm$m *n %lus #$ &in#olo
&e Eerniae e>is$ o a +asea &imensiuneC a#eas$ &imensiune ese &in#olo &e
Tim% +i &e Eerniae! Eli7erarea Toal$ *n#e%e *n a#eas$ a 1asea Dimensiune
/un&amenal$! Numai #el #are se re0e+e *n #ele +ase &imensiuni 3un&amenale
ale S%a(iului ese un a&e,$ra "lar,$0$or) un TuriFa) un aueni# Ilumina!
"A.ITOLUL BIB
INI5IEREA
Ini(ierea ese ,ia(a *ns$+i! Da#$ ,rei Ini(ierea) %o(i s$ o *ns#ri %e un Bason! "el
#are are *n(elegere s$ *n(eleag$) #$#i ai#i ese Gn(ele%#iunea! Ini(ierea nu %oae 3i
#um%$ra$) ni#i ,-n&u$! S$ e,i$m a#ele +#oli #are &au Ini(ieri %rin #ores%on&en($!
S$6i e,i$m %e o(i #ei #are ,-n& Ini(ieri!
Ini(ierea ese un lu#ru 3oare inim al su3leului! Eul nu %rime+e Ini(ieri! "ei #are
s%unC JAm a-a Ini(iereK! JAm a-ea sau a-ea gra&eK) a#eia sun min#ino+i +i
3arsori) #$#i Eul) nu %rime+e ni#i Ini(ieri) ni#i 4ra&e!
E>is$ nou$ Ini(ieri ale Miserelor Minore +i #in#i In(ieri im%orane ale Miserelor
Ma2ore! Su3leul %rime+e Ini(ierile! Ese #e,a e>rem &e inim +i %ersonal) #e,a
&es%re #are nu se ,or7e+eC nu re7uie s$ %o,esim nim$nui!
Toae Ini(ierile +i 4ra&ele %e #are le #on3er$ mule 1#oli ale Lumii /i0i#e nu au
*n realiae ni#i o ,aloare *n Lumile Su%erioare! Mae+rii Lo2ei Al7e nu re#unos# #a
Ini(ieri a&e,$rae &e#- %e #ele Legiime ale Su3leului! Ese #e,a *n *nregime
inerior!
Dis#i%olul %oae s$ se ri&i#e %rin #ele nou$ Ar#a&e) s$ rea#$ %ese #ele nou$
Ini(ieri ale Miserelor Minore 3$r$ s$ 3i lu#ra #u Ar#anul A!?!/! @Magia Se>ual$A! "u
oae a#esea ese im%osi7il &e inra *n Miserele Ma2ore 3$r$ Magia Se>ual$!
@A#esa ese Ar#anul A!?!/!A!
Gn Egi%) ori#ine aingea #ea &e6a Nou$ S3er$) %rimea *n mo& ine,ia7il) %rin ,iu
grai) se#reul eri7il al Marelui Ar#an @Ar#anul #el mai %uerni#) Ar#anul A!?!/!A!
.A?NI"UL .RA4ULUI! .rima *n#er#are #u #are se #on3run$ #an&i&aul ese
Gn#er#area .a0ni#ului .ragului' a#easa ese re3le#area Eului) Mie0ul s$u A&-n#!
Numero+i sun #ei #are e+uea0$ la a#eas$ eri7il$ *n#er#are!
Neo3iul re7uie s$6+i in,o#e 4ar&ianul .ragului *n Lumile Inerne! Un
Gn3ri#o+$or Uragan Ele#ri# %re#e&e 3ormi&a7ila a%ari(ie!
Lar,a .ragului ese *narma$ #u o eri7il$ %uere =i%noi#$! A#es monsru are
*nr6a&e,$r *nreaga ur-(enie ori7il$ a %ro%riilor noasre %$#ae! Ese oglin&a ,ie a
%ro%riilor noasre m-r+$,ii! Lu%a ese *ns%$im-n$oare) 3a($6n 3a($) #or% la #or%!
Da#$ .a0ni#ul rium3$ asu%ra #an&i&aului) a#esa r$m-ne s#la,ul ori7ilului
monsru! Da#$ #an&i&aul iese ,i#orios) monsrul .ragului 3uge) erori0a! Aun#i un
sune meali# 3a#e s$ resar$ Uni,ersul +i #an&i&aul ese %rimi *n Salonul "o%iilor!
A#easa ne amine+e 3ra0a Hiero3anului Isus) "risosulC SA-a im% #- nu ,e(i 3i #a
+i #o%iii) nu ,e(i %uea inra *n Gm%$r$(ia "erurilorS!
Gn Salonul "o%iilor) #an&i&aul ese s$r7$ori &e S3in(ii Mae+ri! Bu#uria lor ese
imens$) #$#i o 3iin($ omeneas#$ a inra %e "$rarea Ini(ierii! Gnregul "olegiu &e
Ini(ia(i @"o%iiiA *l 3eli#i$ %e #an&i&a! A#esa a *n,ins .rimul .a0ni#! A#eas$
*n#er#are ese re#u$ *n Lumea Asral$!
AL DOILEA .A?NI"! .a0ni#ul .ragului are un al &oilea as%e#C as%e#ul Menal!
Noi re7uie s$ +im #$ Minea omului nu ese *n#$ uman$! Ea se a3l$ la Ni,el Animal!
.e .lan Menal) 3ie#are are 3i0ionomia animal$ #are6i #ores%un&e) &u%$ #ara#erul
s$u! "el Vi#lean ese) *n lumea menal$) o ,eria7il$ Vul%e! "el %asional a%are su7
3orma unui #-ine sau a unui (a% e#! e#!
Gn-lnirea #u al Doilea .a0ni# *n %lanul Menalului ese +i mai *n3ri#o+$oare
&e#- *n %lanul asral! Al Doilea .a0ni# ese) &e 3a%) marele .a0ni# al .ragului
Mon&ial!
Lu%a *m%ori,a #elui &e6al Doilea .a0in# ese mai Ori7il$) &in#olo &e ori#e
e>%rimare! "an&i&aul re7uie s$6l #=eme %e6al Doilea .a0ni# *n .lanul Menal!
A#esa ,ine) %re#e&a &e6o Gn3ri#o+$oare /urun$ Ele#ri#$! Da#$ #an&i&aul iese
,i#orios) ese %rimi #u #$l&ur$ *n Salonul "o%iilor &in .lanul Menal! Da#$ nu
reu+e+e) r$m-ne s#la,ul ori7ilului Monsru! A#eas$ Lar,$ %ersoni3i#$ oae
&eli#ele menale!
AL TREILEA .A?NI"! Gn-lnirea #u #el &e6al Treilea .a0ni# se 3a#e *n Lumea
Voin(ei! Demonul Relei Voin(e ese #el mai eri7il &in #ei Trei! Oamenii *+i 3a# Voin(a
.ersoanl$' Mae+rii Lo2ei Al7e reali0ea0$ &oar Voin(a Ta$lui) %e .$m-n #a *n "er!
"-n& "an&i&aul iese ,i#orios) #u o#a0ia #elei &e6a reia .ro7e) ese &in nou
s$r7$ori *n Salonul "o%iilor! Mu0i#a ese ine3a7il$!!! S$r7$oarea!!! solemn$!
SALONUL DE /O"! A%oi) #-n& "an&i&aul a o7(inu #ele rei %ro7e
3un&amenale ale .a0ni#ului Imensului S%a(iu) el re7uie s$ inre *n Salonul &e /o#!
A#olo) 3l$#$rile *i %uri3i#$ ,e=i#ulele inerne!
.ROBELE /O"ULUI) AERULUI) A.EI 1I .MHNTULUI! Gn ,e#=iul Egi%)
/araonii #elor %aru %ro7e re7uiau *n3runa(i #ura2os *n lumea 3i0i#$! As$0i)
"an&i&aul re7uie s$ rea#$ #ele %aru %ro7e ale elemenelor *n Lumile
Su%rasensi7ile!
.ROBA /O"ULUI! A#eas$ %ro7$ re7uie s$ &o,e&eas#$ senin$aea +i
7l-n&e(ea "an&i&aului! Ine,ia7il) #ei iras#i7ili +i #oleri#i nu reu+es# *n a#eas$
%ro7$! "an&i&aul se ,e&e %erse#ua) insula) *n2ura e#! Numero+i sun #ei #are
rea#(ionea0$ ,iolen +i se re*nor# la #or%ul 3i0i#) e+u-n& oal! Gn,ing$orii sun
%rimi(i *n Salonul "o%iilor) *n a#or&urile solemne ale unei mu0i#i &eli#ioase) Mu0i#a
S3erelor! /l$#$rile *i *ns%$im-n$ %e #ei sla7i!
.ROBA AERULUI! "ei #are sun &is%era(i &in #au0a %ier&erii #ui,a sau a #e,a'
#ei #$rora le e 3ri#$ &e S$r$#ie' #ei #are Nu Sun .reg$i(i s$ .iar&$ #eea #e au mai
s#um%) o(i a#e+ia nu reu+es# la %ro7a Aerului! "an&i&aul ese *m%ins *nr6o
%r$%$sie! "el #are e sla7 srig$ +i re,ine la #or%ul s$u 3i0i#) eri3ia! Gn,ing$orii sun
%rimi(i *n Salonul "o%iilor) sun s$r7$ori(i +i li se &au #a&ouri!
.ROBA A.EI! Marea .ro7$ a A%ei ese #u a&e,$ra eri7il$! "an&i&aul ese
arun#a *n o#ean +i el #re&e #$ se ,a *ne#a! "ei #are nu se +iu a&a%a la muli%lele
#on&i(ii so#iale ale ,ie(ii) #ei #are nu +iu s$ r$ias#$ %rinre s$ra#i) #ei #are &u%$ #e
au nau3ragia *n o#eanul ,ie(ii renun($ la lu%$ +i %re3er$ s$ moar$) a#e+ia e+uea0$
*n mo& 3aal la %ro7a A%ei! Gn,ing$orii sun %rimi(i *n Salonul "o%iilor un&e se 3a#
%enru ei ser7$ri #osmi#e!
.ROBA .MHNTULUI! Tre7uie s$ *n,$($m s$ ragem 3olos &e %e urma #elor
mai rele a&,ersi$(i! "$#i #ele mai rele nenoro#iri ne o3er$ #ele mai 7une
o%oruni$(i! Tre7uie s$ *n,$($m s$ sur-&em *n 3a(a a&,ersi$(ii! Asa6i Legea!
"ei #are su#om7$ &e &urere *n 3a(a a&,ersi$(ii e>isen(ei nu %o re#e ,i#orio+i
%ese %ro7a %$m-nului!
Gn Lumile Su%erioare) "an&i&aul se ,e&e *nre &oi Mun(i enormi #are se
a%ro%rie *n mo& %eri#ulos unul &e alul! Da#$ Soli#ianul srig$ &e oroare) el se
re*noar#e la #or%ul s$u 3i0i#) e+u-n&! Da#$ r$m-ne senin) el iese ,i#orios +i ese
%rimi *n Salonul "o%iilor #u o mare ser7are +i o imens$ 7u#urie!
INI5IERILE MISTERELOR MINORE! Aun#i #-n& "an&i&aul a 3os ,i#orios *n
oae %ro7ele &e inrare %e Drum) el are &re%ul s$ inre *n Miserele Minore! /ie#are
&inre #ele nou$ INI5IERI ale Miserelor Minore ese %rimi$ *n #on+iin(a INIM!
Da#$ su&enul are o memorie 7un$) el ,a %uea &u#e la #reierul 3i0i# aminirea
a#esor Ini(ieri! "-n& memoria neo3iului nu ese 7un$) 7ieul #an&i&a ignor$) *n
Lumea /i0i#$) o #eea #e *n,a($ +i %rime+e *n Lumile Su%erioare! "ei #e nu ,or s$
Ignore *n /i0i# Nimi# &in #e li se *n-m%l$ %e &rumul Ini(ierii ,or re7ui s$6+i &e0,ole
memoria! Ese im%oran %enru "an&i&a s$6+i &e0,ole #- mai re%e&e memoria!
Ese urgen #a a#esa s$ *n,e(e s$ ias$ *n mo& #on+ien *n #or%ul asral! Ese
in&is%ensa7il #a Soli#ianul s$6+i Tre0eas#$ "on+iin(a!
"ele Nou$ Ini(ieri ale Miserelor Minore #onsiuie Drumul .ro7aoriu! "ele Nou$
Ini(ieri ale Miserelor Minore sun %enru Dis#i%olii %e #are re7uie s$6i %unem la
%ro7$!
Dis#i%olii #$s$ori(i #are %ra#i#$ Ar#anul A!?!/! re# 3oare ra%i& %ese #ele
Nou$ Ini(ieri Elemenare! "-n& Dis#i%olul ese "eli7aar +i a7solu "as) el re#e
#ele Nou$ Ini(ieri) *ns$ mai *n#e! /orni#aorii nu .o .rimi Ni#i o Ini(iere!
INI5IERILE MISTERELOR MADORE! E>is$ "in#i Mari Ini(ieri ale Misere
Ma2ore! E>is$ 1a%e 1er%i! Dou$ gru%e &e rei) #u Gn#oronarea Su7lim$ a #elei &e6a
1a%ea Lim7i &e /o# #are ne une+e #u Unul) #u Legea) #u Ta$l! Tre7uie s$ *n$l($m
Se%enara S#ar$ &e /o#!
.rima Ini(iere ese *n leg$ur$ #u .rimul 1ar%e' a Doua Ini(iere) #u al Doilea
1ar%e' a Treia Ini(iere) #u al Treilea 1ar%e' a .ara Ini(iere) #u al .arulea 1ar%e' a
"in#ea Ini(iere) #u al "in#ilea 1ar%e! Al 1aselea +i al 1a%elea 1ar%e #ores%un& lui
Bu&&=i sau Su3leul6"on+iin($ +i lui Aman) Inimul 3iin(ei umane!
.RIMA INI5IERE A MISTERELOR MADOREC .rimul 1ar%e #ores%un&e #or%ului
3i0i#! Tre7uie *n$l(a .rimul 1ar%e %rin "analul Me&ular al #or%ului 3i0i#! "-n&
1ar%ele ainge #-m%ul Magnei# al R$&$#inii Nasului) "an&i&aul ermin$ .rima
Ini(iere a Miserelor Ma2ore! Su3leul +i S%iriul neo3iului alearg$ *n 3a(a Marii Lo2e
Al7e) 3$r$ #or%urile &e %$#a +i *n a7sen(a oal$ a Eului! Ele se #onem%l$) se
iu7es# +i 3u0ionea0$ #a &ou$ 3l$#$ri #are) unin&u6se nu mai 3ormea0$ &e#- o
singur$ 3la#$r$! As3el se na+e Herma3ro&iul Di,in! A#esa %rime+e un ron %enru
a #oman&a +i un Tem%lu %enru a o3i#ia! Tre7uie s$ ne rans3orm$m *n Regi +i
.reo(i ai Naurii) #on3orm Or&inului lui MelLise&eL! "el #are %rime+e .rima Ini(iere a
Miserelor Ma2ore %rime+e sa7ia &e /o# #are6i &$ %uere s$ #oman&e #elor %aru
elemene ale Naurii! Ese ne#esar$ %ra#i#area inens$ a Magiei Se>uale %enru a
ri&i#a 1ar%ele %e nuia) #um a 3$#u Moise *n &e+er! Dragosea ese 7a0a +i
3un&amenul Ini(ierii! Tre7uie s$ +ii s$ iu7e+i! Lu%a %enru as#ensiunea 1ar%elui
ese 3oare &ur$! 1ar%ele re7uie s$ ur#e *n#e) Trea%$ #u Trea%$) &e6a lungul
#elor rei0e#i +i rei &e ,ere7re) &e6a lungul a rei0e#i +i rei &e re%e! La 3ie#are
,ere7r$ ene7ro+ii ne aa#$ *n mo& 3ero#e! Kun&alini ur#$ 3oare *n#e) #on3orm
merielor Inimii! Tre7uie s$ ermin$m #u oae %$#aele noasre!
Tre7uie s$ %$+im &e urgen($ %e &rumul #elei mai a7solue S3in(enii! Ese
in&is%ensa7il$ %ra#i#area Magiei Se>uale 3$r$ &orin($ animali#$! Tre7uie s$
omor-m nu numai &orin(a) #i #=iar +i um7ra &orin(ei! Tre7uie s$ 3im #a l$m-ia! A#ul
se>ual re7uie rans3orma *nr6o ,eria7il$ #eremonie Religioas$! 4elo0ia re7uie
elimina$' s$ +i(i #$ gelo0ia %asional$ 3a#e s$ &is%ar$ .a#ea "$minului!
A DOUA INI5IERE A MISTERELOR MADOREC Al Doilea 1ar%e ur#$ #u %re(ul
unor mari e3oruri %rin "analul Me&ular al #or%ului eeri#! "-n& al Doilea 1ar%e
a2unge la #-m%ul Magnei# &e la R$&$#ina Nasului) Ini(iaul inr$ *n Tem%lu %enru a
%rimi a Doua Ini(iere a Miserelor Ma2ore! Ese 7ine &e %re#i0a #$ .ersonaliaea
Uman$ nu inr$ *n Tem%lu! Ea r$m-ne la u+$) %enru a6+i re0ol,a re7urile #u
Seniorii Karmei!
Gn ineriorul Tem%lului) Inimul se #ru#i3i#$ #u #or%ul s$u eeri#) a&i#$ Inimul
*m7ra#$ #or%ul eeri# %enru r$signire! Gn a#es 3el ese "risi3i#a #or%ul eeri#! Gn
#ursul #elei &e a Doua Ini(iere se na+e Soma .u#=i#on) Haina &e Nun$ a
Su3leului) "or%ul &e Aur! A#es ,e=i#ul ese 3orma &in &ou$ eeruri su%erioare!
"or%ul eeri# are %aru eeruri) &ou$ su%erioare +i &ou$ in3erioare! "u "osumul &e
Nun$ al Su3leului noi %uem %$run&e *n oae &e%aramenele Gm%$r$(iei!
A#eas$ Ini(iere ese 3oare &i3i#il$! Su3leul ese *n#er#a *n mo& &ur! Da#$ iese
,i#orios) aun#i Soarele Mie0ului No%(ii sr$lu#e+e +i 3a#e s$ #o7oare Seaua #u
#in#i #ol(uri #u o#=iul s$u #enral! A#eas$ sea se %une %e #a%ul Neo3iului %enru a
mar#a #$ ese .rimi! Re0ulaul ,i#oriei ese Ini(ierea!
A TREIA INI5IERE A MISTERELOR MADORE! Al Treilea 1ar%e ur#$ %rin
"analul Me&ular al S%e#rului Asral! El re7uie s$ a2ung$ la #-m%ul Magnei# al
R$&$#inii Nasului a%oi) &e a#olo) s$ #o7oare %-n$ la inim$ %rin &rumul se#re) &e6a
lungul #$ruia se a3l$ +a%e #amere S3ine!
"-n& al Treilea 1ar%e a2unge la Inim$) se na+e un #o%il 3oare 3rumos) Asral6
"risosul! Re0ulaul ese Ini(ierea! Neo3iul re7uie s$ rea#$) *n #or% Asral) %rin
oa$ &rama .asiunii lui "risos! El re7uie s$ 3ie r$signi) s$ moar$ +i s$ 3ie
*ngro%a) re7uie s$ *n,ie +i) &e asemenea) s$ #o7oare *n a7is +i s$ r$m-n$ a#olo
%aru0e#i &e 0ile *naine &e Gn$l(area sa!
"eremonia su%rem$ a #elei &e6a Treia Ini(ieri ese %rimirea Asral6"risosului!
.e alar a%are Sana Kummara +i B$r-nul ?ilelor) %enru a ne #on3eri Ini(ierea!
Ori#ine a2unge la a Treia Ini(iere a Miserelor Ma2ore %rime+e S%iriul S3-n!
Tre7uie s$ +ii s$6(i iu7e+i So(ia %enru a a2unge la a#eas$ Ini(iere! Uniunea
Se>ual$ re7uie im%regna$ #u o imens$ &ragose! /alusul re7uie s$ %$run&$
3oare 7l-n& *n Vul,$ %enru a nu malraa organele /emeii! /ie#are s$ru) 3ie#are
#u,-n) 3ie#are m-ng-iere re7uie s$ 3ie li7ere &e ori#e &orin($! Dorin(a animali#$
ese un o7sa#ol e>rem &e gra, %enru Ini(iere!
O mul(ime &e %ersoane %uriane) #iin& a#ese r-n&uri) ne ,or #ali3i#a &re%
imorali! Tou+i) a#e+i oameni nu se s#an&ali0ea0$ &e 7or&eluri +i %rosiuae! Ei ne
insul$ &ar sun in#a%a7ili s$ se a,-ne s%re #arierele *n #are lo#uies# %rosiuaele
%enru a le %re&i#a Vor7a Bun$! Ei ne &ees$) &ar nu sun *n sare s$6+i &eese
%ro%riile lor %$#ae! Ei ne #on&amn$ %enru #$ noi *n,$($m Religia Se>elor) &ar ei
nu sun #a%a7ili s$ #on&amne %ro%ria lor 3orni#are! A+a ese Omenirea!
A .ATRA INI5IERE A MISTERELOR MADORE! "-n& al .arulea 1ar%e +i6a
ermina as#ensiunea &e6a lungul "analului Me&ular al S%e#rului Menal) aun#i
,ine a .ara Ini(iere a Miserelor Ma2ore! Al .arulea 1ar%e a2unge %-n$ la s%a(iul
&inre s%r-n#ene) %enru a #o7or* a%oi %-n$ la Inim$!
Gn lumea Min(ii) Sana Kummara o3er$ mereu un 7un sosi "an&i&aului)
s%un-n&u6iC STu e6ai eli7era &e #ele %aru #or%uri &e .$#a! Tu e+i un Bu&&=a! Tu
ai %$runs *n Lumea ?eilor! Tu e+i un Bu&&=a! Ori#ine se eli7erea0$ &e #ele %aru
#or%uri &e .$#a ese un Bu&&=a! Tu e+i un Bu&&=a! Tu e+i un Bu&&=a!S
S$r7$oarea "osmi#$ a a#esei Ini(ieri ese 4ran&ioas$! Gnreaga Lume) *nregul
Uni,ers) resare &e 7u#urie) s%un-n&C SUn nou Bu&&=a s6a n$s#u!S Di,ina Mam$
Kun&alini *+i %re0in$ 3iul la em%lu) s%un-n&C SA#esa ese 3iul meu mul iu7i!
A#esa ese un nou Bu&&=a! El ese un nou Bu&&=a! El ese un nou Bu&&=a!S
S3inele /emei *l 3eli#i$ %e "an&i&a &-n&u6i un S$ru Sa#ru! S$r7$oarea ese
e>rem &e Di,in$! Marii Mae+ri ai Min(ii e>rag &in S%e#rul Menal %e /rumosul
"o%il al Menal6"risosului! A#esa se Na+e *n #ursul #elei &e a .ara Ini(ieri a
Miserelor Ma2ore! Ori#ine %rime+e a .ara Ini(iere a2unge *n Nir,ana! Nir,ana ese
lumea S3in(ilor ?ei!
"el #are a2unge la a .ara Ini(iere %rime+e 4lo7ul Im%eraorului Min(ii!
Deasu%ra a#esui glo7 sr$lu#e+e o "ru#e!
Minea re7uie #ru#i3i#a$ +i sigmai0a$ #u o#a0ia Ini(ierii!
Gn Lumea Min(ii sr$lu#e+e #u m$re(ie /o#ul Uni,ersal! /ie#are &in #ele Trei0e#i
+i Trei &e "amere ale Min(ii ne *n,a($ eri7ile a&e,$ruri!
A "IN"EA INI5IERE A MISTERELOR MADORE! Al "in#elea 1ar%e ur#$ %rin
"analul Me&ular al a#esui Em7rion al Su3leului %e #are l6am *n#arna! Al "in#elea
1ar%e re7uie s$ a2ung$ la s%a(iul &inre s%r-n#ene) a%oi s$ #o7oare %-n$ la Inim$!
"u o#a0ia #elei &e6a "in#ea Mari Ini(ieri se na+e #or%ul Voin(ei "on+iene!
Ori#ine se na+e *n Lumea Voin(ei "on+iene *+i *n#arnea0$ Su3leul *n mo&
ine,ia7il! Ori#ine *+i Gn#arnea0$ Su3leul se rans3orm$ *nr6un Om Veria7il) &oa #u
Su3le! /ie#are Om Veria7il Nemurior +i "om%le ese un Veria7il Maesru! Nimeni
nu are &re%ul #a *nainea #elei &e a "in#ea Ini(ieri a Miserelor Ma2ore s$ %oare
ilul &e Maesru!
Gn momenul #elei &e a "in#ea Ini(ieri noi *n,$($m s$ 3a#em Voin(a Ta$lui!
Tre7uie s$ *n,$($m s$6l As#ul$m %e Ta$l! A#easa ese Legea! La a "in#ea Ini(iere
re7uie s$ ne &e#i&em %enru unul sau alul &in #ele &ou$ &rumuriC sau s$ r$m-nem
*n Nir,ana %enru a ne 7u#ura a#olo &e /eri#irea in3ini$ a s%a(iului sa#ru #are nu
are limie) %ari#i%-n& la ,ia(a ?eilor Ine3a7ili) sau s$ renun($m la a#eas$ imens$
3eri#ire +i s$ #oninu$m s$ r$im *n a#eas$ ,ale a %l-ngerii %enru a a2ua 7iaa
omenire su3erin&$! A#es al Doilea Drum ese #el al Daoriei Lungi +i Amare! Ori#ine
renun($ la Nir,ana &in &ragose %enru omenire) &u%$ #e a #-+iga +i a %ier&u
Nir,ana &in &ragose %enru omenire) ,a %uea mai -r0iu s$ merie Ini(ierea
Venus$!
Ori#ine %rime+e Ini(ierea Venus$) Gn#arnea0$ "risosul inern! E>is$ *n Nir,ana
milioane &e Bu&&=a #are nu l6au Gn#arna %e "risos! Mai 7ine renun($m la Nir,ana
&in &ragose %enru omenire %enru a a,ea as3el 3eri#irea &e a6l Gn#arna %e "risos!
Omul6"risos %$run&e *n lumile 3eri#irii Su%ranir,ani#e +i) mai -r0iu) *n A7solu!
"STORIA .ER/E"T! Drumul Reali0$rii "osmi#e ese &rumul "$s$oriei
.er3e#e! Vi#or Hugo) Marele Umanis Ini(ia) s%une e>ual urm$oareleC
BRBATUL 1I /EMEIA
&e Vi#or Hugo
rbatul este cea mai nalt creatur.
!emeia este cel mai sublim ideal.
"umnezeu a fcut pentru brbat un tron; pentru femeie un altar.
#ronul e$alt; altarul sanctific.
rbatul este creierul.
!emeia este inima.
%reierul fabric &umina; inima produce "ragostea.
&umina fecundeaz; "ragostea n'ie.
rbatul este puternic prin raiune.
!emeia este in'incibil prin lacrimi.
(aiunea con'inge; lacrimile emoioneaz.
rbatul este capabil de toate eroismele.
!emeia, de toate martiriile.
)roismul nnobileaz; martiriul este sublim.
rbatul are supremaia.
!emeia, preferina.
Supremaia nseamn for; preferina reprezint dreptul.
rbatul este un geniu.
!emeia un nger.
*eniul este incomensurabil; ngerul este de nedefinit.
Aspiraia brbatului este gloria suprem.
Aspiraia femeii este e$trema 'irtute.
*loria face tot ceea ce este mare; 'irtutea face tot ce este di'in.
rbatul este un cod.
!emeia o e'ang+elie.
%odul corecteaz; e'ang+elia perfecioneaz.
rbatul g,ndete.
!emeia 'iseaz.
A g,ndi este a a'ea n craniu o lar'; a 'isa este a a'ea pe frunte o aureol.
rbatul este un ocean.
!emeia un lac.
Oceanul are perla care mpodobete; lacul, poezia care lumineaz.
rbatul este un 'ultur care zboar.
!emeia este o pri'ig+etoare care c,nt.
A zbura este a domina spaiul. A c,nta este o cuceri sufletul.
rbatul este un #emplu.
!emeia este un Sanctuar.
-n faa templului ne descoperim; n faa Sanctuarului ngenunc+iem.
-n fine. brbatul este aezat unde se termin pm,ntul.
!emeia, unde ncepe cerul.
A#ese 3ra0e su7lime ale Marelui Ini(ia Umanis Vi#or Hugo e in,i$ s$ r$ie+i
%e Drumul "$s$oriei .er3e#e!
Bine#u,-na$ 3ie Dragosea! Bine#u,-nae 3ie 3iin(ele #are se a&or$!
HRANA 1AR.ELUI! Drumul Ini(iai# ese *n *nregime 3on&a %e 1ar%e! A#esa
*+i are =rana sa #osmi#$ s%e#ial$! E>is$ #in#i elemene &e 7a0$ #unos#ue) &in
#are se =r$ne+e 1ar%ele) +i anumeC .$m-nul /iloso3i#) A%a Elemenal$ a
Gn(ele%(ilor) /o#ul Elemenal +i Eerul! Gn a#ese #in#i Elemene r$ies# Elemenalii
NauriiC 4nomii r$ies# %e .$m-nul /iloso3i#! On&inele r$ies# *n A%$' Sil3i&ele *n
Aer e#!
4nomii lu#rea0$ *n m$runaiele Marelui Lan( &e Mun(i) a&i#$ ale M$&u,ei
S%in$rii! Gnreaga mun#$ %e #are o e3e#uea0$ 4nomii #ons$ *n ransmuarea
.lum7ului .ersonali$(ii *n Aurul S%iriului! Maeria .rim$ ese Li#=i&ul Seminal!
/urnalul La7oraorului ese "=aLra "o##isului! A%a ese Li#=i&ul Seminal +i #ele
&ou$ "or&oane Sim%ai#e #onsiuie Marele Horn) %rin #are se ri&i#$ Va%orii
Seminali %-n$ la &isilaor) #are ese "reierul! Mun#a 4nomilor ese *n *nregime
Al#=imi#$! Transmuarea Meali#$ ese la Ba0a Ini(ierii! Maeria .rim$ re7uie s$ 3ie
ransmua$ *n Aur /iloso3al!
4nomii au ne,oie &e /o#ul Salaman&relor +i &e A%a On&inelor! 4nomii mai au
ne,oie +i &e Aerul Vial +i &e Sil3ele sim%ai#e ale Min(ii %enru #a s$ *m%ing$
Va%orii Seminali s%re inerior +i *n sus! Re0ulaul uuror a#esor o%era(ii ese
Transmuarea .lum7ului *n Aur! "-n& Aura Ini(iaului ese &in Aur .ur) O%era a 3os
Reali0a$ Toal!
Regiunea .$m-nului merge &e la %i#ioare %-n$ la 4enun#=i! Manra sa ese
LA! Regiunea A%ei se a3l$ *nre 4enun#=i +i Anus! Manra sa ese VA! Regiunea
/o#ului se a3l$ *nre Anus +i Inim$! Manra sa ese RA! Regiunea Aerului ese
#u%rins$ *nre Inim$ +i R$&$#ina Nasului! Manra sa 3un&amenal$ ese YA!
Regiunea Eerului se *nin&e &e la R$&$#ina Nasului %-n$ la V-r3ul "a%ului +i
Manra sa ese HA!
1ar%ele &e /o# se =r$ne+e #u #ele "in#i Elemene &e Ba0$! Gn(elegem &e #e
Neo3iul re7uie s$ rea#$ %rin %ro7ele .$m-nului) A%ei) /o#ului +i Aerului!
.uri3i#$rile +i San#i3i#$rile *n ra%or #u a#ese Elemene ale Naurii alimenea0$
1ar%ele +i *i %ermi s$6+i reali0e0e as#ensiunea &e6a lungul Lan(ului Sa#ru &e Mun(i
ai M$&u,ei S%in$rii! As#ensiunea 1ar%elui se &o,e&e+e im%osi7il$ 3$r$ .uri3i#$rile
+i San#i3i#$rile #elor .aru Elemene! Bra=ma ese ?eul .$m-nului! NaraFana ese
?eul A%ei! Ru&ra ese ?eul /o#ului! Is=Quara ese ?eul Aerului! Su&as=i,a ese
?eul Eerului!
Me&i-n& asu%ra a#esor ?ei ine3a7ili) ,om %uea o7(ine a2uorul lor *n re0irea
#=aLrelor) ro(ilor +i &is#urilor #or%ului ,ial! Ese ne#esar #a a#e+i #enri magnei#i
s$ ,i7re0e *n s#o%ul &e a6i %reg$i %enru ,enirea 3o#ului! Me&ia(i +i ,o#ali0a(i
Manra 3ie#$rui elemen! "on#enra(i6,$ aen(ia asu%ra 3ie#$rui &in a#e+i ?ei
elemenali +i im%lora(i6i s$ ,$ a2ue *n re0irea #=aLrelor ,oasre' *n a#es 3el ,$ ,e(i
rans3orma *n o#uli+i %ra#i#i!
LABORATORUL "ELUI DE6AL TREILEA LO4OS! .$m-nul are Nou$ Srauri +i
La7oraorul #elui &e6al Treilea Logos ese siua *n al Nou$lea Sra! La &re%
,or7in&) al Nou$lea Sra al .$m-nului o#u%$ *nreg "enrul masei %laneare! A#olo
se g$se+e S3-nul O%) Di,inul Sim7ol al In3iniului! A#es sim7ol re%re0in$ #reierul)
inima +i se>ul 4eniului %lanear! Numele a#esui 4eniu ese "=amgam! "enrul
S3-nului O% #ores%un&e Inimii +i e>remi$(ile su%erioare +i in3erioare) "reierului)
res%e#i, Se>ului! Toae 3iin(ele %$m-nului sun #reae %e a#eas$ 7a0$) %e a#es
mo&el! Lu%a ese eri7il$C "reier #onra Se>) Se> #onra "reier +i #eea #e ese #el
mai eri7il) mai gra, +i mai &ureros) ese a#eas$ lu%$) Inim$ *m%ori,a Inimii!
1ar%ele Sa#ru ese *n#ol$#i *n Inima .$m-nului) *n a Noua S3er$) mai %re#is!
Ea ese Se%u%l$ *n "onsiu(ia sa +i 3ie#are &in #ele +a%e as%e#e &e 3o#
#ores%un&e 3ie#$ruia &in #ei 1a%e 1er%i ai Omului!
Energia "reaoare a #elui &e al Treilea Logos ela7orea0$ elemenele "=imi#e
ale %$m-nului) #u oa$ in3inia sa #om%le>iae &e 3orme! "-n& a#eas$ Energie
"reaoare se ,a rerage &in #enrul %$m-nului) lumea se ,a rans3orma *nr6un
#a&a,ru! Gn 3elul a#esa mor lumile!
/o#ul Ser%enin al Omului %ro,ine &in /o#ul Ser%enin al .$m-nului! Teri7ilul
1ar%e &oarme %ro3un& *n #ui7ul s$u miserios &in inima a#esui insoli ansam7lu &e
s3ere s#o7ie #are seam$n$ #u o ,eria7il$ m$#iu#$ "=ine0eas#$! A#ese s3ere sun
s3ere #on#enri#e asrale +i su7ile! Gnr6a&e,$r) a+a #um .$m-nul are nou$ s3ere
#on#enri#e *n %ro3un0ime) *n mi2lo# 3iin& Teri7ilul 1ar%e) o a+a +i omul ese 3orma
&in nou$ s3ere) *n #enru 3iin& 1ar%ele sa#ru) #$#i omul ese Mi#ro#osmosul
Ma#ro#osmosului!
Omul ese un Uni,ers *n Miniaur$! "-imea in3ini &e mi#$ ese analoag$ #-imii
in3ini &e mare!
Hi&rogenul) "ar7onul) A0oul +i O>igenul sun #ele %aru elemene &e 7a0$ #u
#are lu#rea0$ #el &e al Treilea Logos! Elemenele "=imi#e sun &is%use *n or&inea
greu$(ii lor aomi#e! "el mai u+or ese Hi&rogenul) a #$rui greuae aomi#$ ese 9)
+i a7elul %erio&i# al elemenelor se ermin$ #u Uraniul) al #$rui greuae aomi#$
ese <RN)O +i #are se &o,e&e+e a 3i #el mai greu &inre elemenele #unos#ue!
Ele#ronii ,in s$ #onsiuie o %une *nre S%iri +i Maerie! Hi&rogenul %rin el
*nsu+i ese elemenul #el mai rare3ia %e #are6l #unoa+em) el ese .rima
Mani3esare a 1ar%elui! /ie#are elemen) 3ie#are alimen) 3ie#are organism %oae 3i
sinei0a *nr6un i% &eermina &e Hi&rogen! Energia Se>ual$ #ores%un&e
Hi&rogenului 9< +i noa sa Mu0i#al$ ese SI!
Maeria Ele#roni#$ Solar$ ese /o#ul Sa#ru al lui Kun&alini! "-n& eli7er$m
a#eas$ energie) inr$m %e &rumul Aueni#ei Ini(ieri!
"HA" MOOL! "=a# Mool al Me>i#ului A0e# ese Minuna! De 3a%) "=a# Mool a
e>isa *nr6a&e,$rC el era un A&e% *n#arna) Unul &in Marii Ini(ia(i ai %uerni#ei
"i,ili0a(ii Ser%enine a ,e#=iului Me>i# +i a Marelui Teno#=ilan!
Morm-nul lui "=a# Mool a 3os &es#o%eri iar r$m$+i(ele lui) e>=umae! As3el)
ese #u oul in&is#ua7il #$ "=a# Mool a e>isa #u a&e,$ra! Da#$ se o7ser,$ *n
s#ul%urile #are6l re%re0in$ mo&ul *n #are "=a# Mool ese a+e0a) ,om ,e&ea #$
a#eas$ %o0i(ie ese #=iar #ea %e #are o luau Ini(ia(ii Egi%eni #-n& ,oiau s$ Ias$ *n
"or% Asral) %ronun(-n& Manra /A6RA6ON! "u oae a#esea) un o7ie# #urios
a%are %e regiunea Om7ili#al$ a lui "=a# MoolC ese ,or7a &e un soi &e 7li&) &e
re#i%ien) #a %enru a %rimi #e,a! .rin a#easa "=a# Mool a l$sa Omenirii o mare
*n,$($ur$) #$#i %le>ul solar) siua *n regiunea om7ili#ului) ese realmene un #enru
minuna!
Kun&alini sau 1ar%ele &e /o# al .uerilor noasre Magi#e %ose&$ un Mare
Re0er,or &e Energie Solar$ *n Regiunea Om7ili#al$) *n "=aLra .le>ului Solar! A#es
"enru Magnei# ese 3oare im%oran %enru Ini(iere %enru #$ el ese #el #are
%rime+e energia %rimar$ #are se su7*m%are *n ?e#e Ra&ia(ii sr$lu#ioare! A#eas$
Energie .rimar$ "ir#ul$ %rin "analele Ner,oase se#un&are) *nsu3le(in& +i
alimen-n& oae "=aLrele! .le>ul Solar ese 4u,erna &e Soare! Da#$ &is#i%olul
,rea s$ ai7$ o "lar,i0iune Viguroas$) #u a&e,$ra o7ie#i,$ *n sensul #el mai
#om%le al #u,-nului) el re7uie s$ *n,e(e s$ #on&u#$ energia Solar$ &e la
re0er,orul s$u &in .le>ul Solar %-n$ la "=aLra /ronal$! Manra Sui6Ra ese "=eia
#are ne %ermie s$ e>ragem energia solar$ &in .le>ul Solar %enru a o &u#e la
"enrul /ronal! As3el) se ,a ,o#ali0a a#eas$ manr$C SUIIIIII RAAAAAAA! O or$ &e
,o#ali0are %e 0i ,a %ro,o#a Tre0irea "=aLrei 3ronale *nr6o manier$ %o0ii,$! Da#$
,rem s$ &e0,ol$m #larau&i(ia) ,om rimie 3or(a solar$ la "=aLra laringian$
,o#ali0-n& Manra Sue6Ra *n 3elul urm$orC SUEEEEEEEE RAAAAAAAAA!!! Da#$
,rem s$ &e+e%$m Inima) ,om rimie energia solar$ la lousul Inimii ,o#ali0-n&
Manra Suo6RaC SUOOOOOOO RAAAAAAAAA!!! Toul se re0um$ la Marele Sua6Ra
un&e) &u%$ Ve&e +i S=asre) se a3l$ $#uul 4an&ar,a @Mu0i#ianul "elesA! Ese
nea%$ra ne#esar s$ *n,$($m s$ 3olosim energia solar$ *n#=is$ *n .le>ul Solar!
As%iran(ii la Ini(iere re7uie s$ se "ul#e *n &e#u7ius &orsal @%e s%aeA) %i#ioarele %e
%a +i genun#=ii ri&i#a(i) #a *n %osura lui "=a# Mool! De#i) Tal%a %i#ioarelor ese
a+e0a$ %e %a) #eea #e 3a#e #a genun#=ii s$ 3ie *n aer) *n&re%a(i s%re #er) s%re
Urania!
Alungi *n a#eas$ %o0i(ie) as%iranul *+i ,a imagina #$ Energia Soarelui
%$run&e %rin .le>ul s$u Solar) 3$#-n& s$ ,i7re0e +i s$ se roeas#$ #=aLra &e la
s-nga la &rea%a) *n sensul a#elor #easorni#ului #-n& *l %ri,im &in 3a($! A#es
e>er#i(iu ,a %uea 3i 3$#u im% &e o or$ *n 3ie#are 0i! Manra 3un&amenal$ a a#esui
"enru Magnei# ese ,o#ala U! A#eas$ ,o#al$ se %oae ,o#ali0a alungin& suneul
as3elC UUUUUUUUU Un .le> Solar 7ine &e+e%a) anim$ *n mo& minuna oae
"=aLrele Organismului! As3el) noi ne %reg$im %enru Ini(iere!
"=a# Mool era ,enera &e Me>i#ul Ser%enin! Dou$ "ase R$07oini#e *l a&orau!
"=a# Mool era %ura *n Mari .ro#esiuni +i el inra *n em%lele a0e#e) a&ora &e
mul(ime! I se a&resau +i rug$#iuni) #er-n&u6i6se %loaie %enru %$m-n! A#es Mare
Maesru *i a2u$ %e #ei #are6l in,o#$! Se %o 3a#e amulee re%re0en-n&u6l %e "=a#
Mool %enru a 3i %urae la g-) su7 3orm$ &e me&alioane sau &e 3igurine s#ul%ae!
"IVILI?A5IILE SER.ENTINE! Gn Marile Tem%le ale Miserelor "i,ili0a(iilor
Ser%enine se %rimea A&e,$raa Ini(iere! "i,ili0a(iile Ser%enine sun singurele
"i,ili0a(ii A&e,$rae!
Tre7uie #a A,angar&a "i,ili0a(iei Umane 3ormae &in o(i /ra(ii No+ri .reaiu7i(i)
Teoso3i) Rosi#ru#ieni) Yog=ini Hermei+i) S%iriuali+i e#! e#!) s$6+i a7an&one0e
Ve#=ile lor .re2u&e#$(i +i Temeri %enru a se Uni +i a "rea o(i Gm%reun$ o Nou$
"i,ili0a(ie Ser%enin$! Ese ne#esar s$ +im #$ a#uala Bar7arie) numi$ %e ne&re%
"i,ili0a(ie Mo&ern$) ese la marginea unei mari #aasro3e 3inale! Lumea se 07ae
as$0i *nr6un Haos Gngro0ior +i &a#$ ,oim #u a&e,$ra s6o sal,$m) re7uie s$ ne
unim %enru #rearea unei "i,ili0a(ii Ser%enineC "i,ili0a(ia V$rs$orului! Tre7uie s$
3a#em un e3or su%rem) un e3or &is%era %enru a sal,a Lumea) #$#i %-n$ aun#i
oul ese %ier&u!
Mi+#area 4nosi#$ "re+in$ Uni,ersal$ nu ese Se#ar$! Din Armaa Sal,$rii
Mon&iale #onsiui$ %rin Mi+#area 4nosi#$ %o 3a#e %are oae 1#olile S%iriuale)
oae Lo2ele) Religiile +i Se#ele!
"ER"UL EBOTERI" 1I "ER"UL E?OTERI"! Omenirea se &e0,ol$ *n &ou$
#er#uriC #er#ul E>oeri# +i #er#ul E0oeri#! "er#ul E>oeri# ese #er#ul .u7li#! "er#ul
E0oeri# ese #er#ul Se#re! Marea ma2oriae r$ie+e *n #er#ul e>oeri#! A&e%(ii
Marii /raerni$(i Al7e r$ies# *n #er#ul E0oeri#! Ese o &aorie %enru o(i /ra(ii
Ini(ia(i s$ a2ue #er#ul %u7li#! Tre7uie s$ a&u#em #- mai mul(i oameni %osi7il *n
"er#ul Se#re al /raerni$(ii Al7e!
Drumul Ini(iai# im%li#$ o Veria7il$ Re,olu(ie a "on+iin(ei! A#eas$ Re,olu(ie
are rei as%e#e %er3e# &e3inieC .rimul a ne Na+e' Al Doilea) a Muri' Al Treilea a ne
Sa#ri3i#a %enru Omenire) a ne &a ,ia(a %enru Omenire) a lu%a %enru a a&u#e %e
al(ii %e Drumul Se#re!
A ne Na+e ese o %ro7lem$ a7solu se>ual$! A Muri %ri,e+e mun#a &e
&i0ol,are a Eului) a Egoului! Sa#ri3i#iul %enru al(ii ese Iu7irea!
E>is$) *n #er#ul %u7li#) mii &e 1#oli) &e "$r(i) &e Se#e) Gn,$($uri "onra&i#orii)
Teorii e#! Ese un a&e,$ra la7irin &in #are nu iese &e#- #el mai are! Toae
a#ese +#oli sun 3$r$ *n&oial$ uile! Gn oae g$sim S-m7uri &e A&e,$r! Toae
Religiile sun S3-ne +i Di,ine' oae sun ne#esare! Tou+i) numai #ei mai %uerni#i
&es#o%er$ &rumul se#re! A#es &rum ese Deesa &e Moare &e In3rase>uali'
a#e+ia se #re& mai %er3e#(i &e#- al Treilea Logos! In3rase>ualii nu ,or %uea g$si
ni#io&a$ Drumul Se#re) Drumul T$i+ului &e "u(i! Drumul Se#re ese Se>ualiaea!
.rin a#es &rum *ngus) sr-m +i &i3i#il a2ungem la "er#ul E0oeri#) la San#um
Regnum Dei) la Magis Regnum!
"HAKRELE 1I .LEBURILE! "an&i&aul la Ini(iere re7uie s$ #unoas#$ emeini#
%o0i(ia "=aLrelor +i .le>urilor!
"=aLra /un&amenal$ se g$se+e la Ba0a 1irei S%in$rii +i %orne+e &e la a .ara
Vere7r$ Sa#ral$' ese lega$ &e .le>ul "o##igian!
"=aLra S%leni#$ ese siua$ %e S%lin$ +i %lea#$ &e la .rima Vere7r$ Lom7ar$'
#ores%un&e .le>ului S%leni#! A#es #enru ese su%us .le>ului Solar! Tre7uie s$
re#unoa+em ou+i #$ Veria7ilul "enru al Doilea ese #enrul .rosai# +i nu #el
S%leni#!
"=aLra Om7ili#al$ are r$&$#ina la ni,elul #elei &e a O%a Vere7re Dorsale +i
ese lega$ &e .le>ul Solar!
"=aLra "ar&ia#$ se a3l$ %e Inim$' iese &in "oloan$ la ni,elul #elei &e a 1a%ea
Vere7re "er,i#ale +i #ores%un&e .le>ului "ar&ia#!
"=aLra Laringian$ se g$se+e *n 4-) *+i are %un#ul &e %le#are la a Treia
Vere7r$ "er,i#al$ +i #ores%un&e 4lan&ei Tiroi&e +i .le>ului /arigian!
"=aLra /ronal$ se a3l$ *n s%a(iul &inre S%r-n#ene +i %lea#$ &e la "oloan$ la
*n$l(imea .rimei Vere7re "er,i#ale' ese aso#ia$ .le>ului "aroi&ian!
Tre7uie s$ +im #$ "=aLrele +i .le>urile se a3l$ #one#ae *nre ele %rin /ire
Ner,oase!
Aun#i #-n& 1ar%ele ur#$ &e6a lungul M$&u,ei S%in$rii) "=aLrele S%inale inr$
una &u%$ ala *n a#i,iae) &e asemenea) %rin in&u#(ie) inr$ *n a#i,iae +i .le>urile!
"=aLrele sun *n rela(ie #u Sisemul Ner,os "ere7ro6S%inal) iar .le>urile #u
Sisemul Sim%ai#!
.e m$sur$ #e 1ar%ele se ri&i#$ &e6a lungul "analului Me&ular) el a#i,ea0$ *n
mo& su##esi, Biseri#ile sau "=aLrele S%inale! A#esea) la r-n&ul lor) 3a# s$ ,i7re0e)
%rinr6un 3enomen &e in&u#(ie ele#ri#$) .le>urile Sim%ai#e #are le #ores%un&!
Tre7uie s$ +im #$ 3ie#are "=aLr$ S%inal$ +i 3ie#are .le> Sim%ai# ese Se%u%lu *n
"onsiui(ia sa inern$) e>a# #a +i Se%enarul 1ar%e &e /o# al .uerilor noasre
Magi#e!
.rimul 1ar%e &es#=i&e "=aLrele *n Lumea /i0i#$! Al Doilea 1ar%e) *n Lumea
Eeri#$! Al Treilea) *n Lumea Asral$! Al .arulea) *n Lumea Menal$! Al "in#elea) *n
Lumea "au0al$! Al 1aselea) *n Lumea Bu&&=i#$) iar al 1a%elea *n Lumea Inimului!
Ese a#ela+i %ro#es %enru .le>uri) #$#i "=aLrele sau Biseri#ile sun #one#ae #u
.le>urile %rin rami3i#a(ii Ner,oase!
Ini(iaul nu re7uie &e#i s$ 3ie &is%era &a#$) %rin as#ensiunea .rimului 1ar%e)
"=aLrele sale Asrale nu se &es#=i&! A#esea nu %o 3i &es#=ise &e#- %rin al
Treilea 1ar%e) #el al Asralului! .rin %rimul 1ar%e) se re0es# numai *n Inim
"onra%$r(ile 3i0i#e ale "=aLrelor +i ale .le>urilor %re0ene *n #ele +a%e lumi!
Inimul ese %olul O%us 3i0i#ului!
"LARI/I"RI! Ini(ierea nu %oae 3i #um%$ra$ #u 7ani +i ni#i a#or&a$ %rin
"ores%on&en($! Ini(ierea nu se #um%$r$ +i ni#i nu se ,in&e! Ini(ierea ese ,ia(a
*ns$+i) la #are se a&aug$ ser7$rile #ele7rae *n Tem%lele inerne!
Ese ne#esar s$ ne *n&e%$r$m &e o(i a#e+i im%osori #are ,-n& Ini(ieri! Tre7uie
e,ia(i #u ori#e %re( a#eia #are &au Ini(ieri %rin #ores%on&en($!
Ini(ierea ese #e,a 3oare inim) 3oare se#re) 3oare Di,in!
E,ia(i6l %e #el #are ,$ s%uneC JAm a-ea Ini(ieri) a-ea gra&eK!
Gn&e%$ra(i6,$ &e o(i #ei #are ,$ s%unC JSun un Maesru al Miserelor Ma2ore'
am %rimi A-ea Ini(ieriK!
Amine+i6(i 7ine) Simae "iior) #$ .ersonaliaea nu %rime+e Ini(ieri!
Ini(ierea ese un lu#ru al Inimului) al "on+iin(ei) un Lu#ru 3oare &eli#a al
Su3leului! A#ese lu#ruri nu se s%un! Ni#i un A&e% Veria7il nu ar %ronun(a ,reo&a$
3ra0e #um sun a#eseaC JSun un Maesru al Lo2ei Al7eK! JAm %rimi #uare gra&K!
JAm a-ea Ini(ieriK! JAm #uare %ueriK! e#! e#!
.ROBLEMA ILUMINRII INTERNE! Un mare num$r &e su&en(i o#uli+i &ores#
Iluminarea inern$ +i su3er$ #um%li #$) *n #iu&a mai mulor ani &e su&ii +i &e
%ra#i#$ e0oeri#$) #oninu$ s$ 3ie or7i +i in#on+ien(i #a +i aun#i #-n& au *n#e%u s$
#ieas#$ %rimele #$r(i asu%ra a#esor %ro7leme! "$rui 3a% se &aore+e a#easaI
Noi) 3ra(ii Tem%lului) +im &in %ro%ria noasr$ e>%erien($ #$ "=aLra "ar&ia#$ ese
&eerminan$ *n Iluminarea Inerioar$! S=i,a Sam=ia) marea #are s3-n$ a In&iei)
,or7e+e 3oare %re#is &es%re 7ene3i#iile %e #are le o7(ine Yog=inul Me&i-n& #u
senin$ae asu%ra "=aLrei InimiiC SYog=inul o7(ine imense #uno+in(e) el #unoa+e
re#uul) %re0enul +i ,iiorul' el are o #larau&i(ie +i o #lar,i0iune +i se %oae &u#e
un&e ,rea %rin ,$0&u=! El ,e&e A&e%(ii +i ?ei(ele Yog=ine' el o7(ine 3a#ulaea
numi$ K=e#=ari @&e a se &e%lasa *n s%a(iuA +i B=u#=ari @&e6a merge &u%$ ,oie *n
oa$ lumeaA!S
"ei #are &ores# s$ *n,e(e s$ ias$ &u%$ %la# *n "or% Asral &u%$ Voin($) #ei #are
&ores# s$ %ose&e 1iin(a Dinas %enru a *n,$(a s$ se inro&u#$ #u #or%ul lor 3i0i# *n
ineriorul #elei &e a .ara Dimensiuni +i s$ se &u#$ *n in&i3eren #are %are a lumii #u
a#ela+i #or% 3$r$ s$ ai7$ ne,oie &e a lua a,ionul) #ei #are as%ir$ #u ar&oare s$6+i
re0eas#$ "lar,i0iunea +i "larau&i(ia #lar$) a#e+ia re7uie s$6+i #on#enre0e 0ilni#
minea asu%ra "=aLrei "ar&ia#e +i s$ me&ie0e a&-n# asu%ra a#esui Minuna
"enru! O or$ %e 0i &e me&ia(ie asu%ra a#esui "enru &$ re0ulae a&mira7ile!
Manra a#esei "=aLre ese Vo#ala O %e #are re7uie s$ o ,o#ali0$m alungin&
suneul as3elC OOOOOOOOO!
Gn im%ul a#esei %ra#i#i re7uie s$ ne rug$m "risosului +i s$6i #erem s$ ne
&e+e%e "=aLra Inimii!
RE?UMATUL "ELOR "IN"I INI5IERI! .rima Ini(iereC Inimul +i Su3le6"on+iin($
@Bu&&=iA 3u0ionea0$ *m%reun$ %enru a ne &a as3el un Nou Ini(ia' *n#$ unul #are a
inra %e &rum!
A Doua Ini(iereC Na+erea "or%ului Eeri# numi Soma .u#=i#on!
A Treia Ini(iereC "=aLrele "or%ului Asral se &es#=i& +i Asral6"risosul se
Na+e #a un "o%il %lin &e 3rumuse(e!
A .ara Ini(iereC Na+erea mul %re(iosului "o%il #are ese Menal6"risosul!
Ini(iaul se na+e #a un Nou Bu&&=a!
A "in#ea Ini(iereC Su3leul Omenes# sau "or%ul "au0al sau #or%ul Voin(ei
3u0ionea0$ #u Maesrul Inerior) #are ese Aman6Bu&&=i @Inimul +i "on+iin(aA!
As3el) #ele rei 3l$#$ri &e,in Una! Un nou +i legiim Maesru al Miserelor Ma2ore ale
Lo2ei Al7e s6a n$s#u! "el #are ainge a "in#ea Ini(iere %oae inra *n Nir,ana! "el
#are a2unge la a "in#ea Ini(iere se Na+e *n "au0al! "el #are a2unge la a "in#ea
Ini(iere *n#arnea0$ Su3leul! Numai #el #are %rime+e a "in#ea Ini(iere ese un Om
&oa #u un Su3le) a&i#$ un Om Veria7il!
VEHI"ULELE DE /O"! Aueni#ele +i legiimele ,e=i#uleC Asral) Menal +i
"au0al se nas# gra(ie Magiei Se>uale! Ese in&u7ia7il #$ *n im%ul #o%ula(iei *nre
7$r7a +i 3emeie) aura so(ilor se &es#=i&e oal' aun#i se %o reali0a 3e#un&a(ii
su3lee+i minunae *n *ns$+i %ro3un0imile noasre) #u re0ula 3inalC Na+erea
a&e,$raului nosru "or% Asral +i) mai -r0iu) *n mo& su##esi,) na+erea #elorlale
#or%uri!
RBDAREA 1I TENA"ITATEA! O7(inerea %uerilor nu ese un sim%lu 2o#'
a#easa ne#esi$ o r$7&are 3oare mare! In#onsan(ii) #ei #are a+ea%$ *no&eauna
Re0ulae) #ei #are) &u%$ #-e,a luni &e %ra#i#i) %rein& &e2a Mani3es$ri) la &re%
,or7in& nu sun gaa %enru o#ulism! .ersoanele &e a#eas$ s%e($ nu sun 7une
%enru A#ese Su&ii! A#ese %ersoane nu sun maure! Le s3$uim s$ se a3ilie0e
ori#$rei religii +i s$ a+e%e %u(in %-n$ #e se Mauri0ea0$! .enru a %ar#urge Drumul
Lamei &e Ras ne re7uie r$7&area S3-nului Io,! .enru a *naina %e Drumul T$i+ului
&e "u(i) re7uie s$ a,em ena#iaea) 3ermiaea unui o(el 7ine #$li!
"REDIN5A "ON1TIENT! .ersoanele %line &e *n&oial$ #are inr$ *n O#ulismul
%ra#i# e+uea0$ oal! "el #are se *n&oie+e &e *n,$($urile noasre nu ese gaa
%enru Drumul T$i+ului &e "u(i! .enru a#ese %ersoane e mai 7ine s$ se a3ilie0e
unei religii +i s$ roage Marea Realiae s$ le a#or&e %uerea solar$ a "re&in(ei
"on+iene! Du%$ #e ,or 3i o7(inu "re&in(a #on+ien$) ei ,or 3i gaa s$ inre %e
a#es &rum *ngus) sr-m +i &i3i#il al Ini(ierii! "el #are se *n&oie+e &e o#ulism nu
re7uie s$ urme0e a#es &rum &ur %-n$ #e nu a %rimi %uerea "re&in(ei "on+iene!
O#ulisul #are se *n&oie+e %oae &e,eni ne7un! "re&in(a ese o .uere Solar$
minuna$!
RELI4IILE 1I 1"OLILE! Toae Religiile +i oae 1#olile S%iriuale #are e>is$ *n
Lume sun a7solu ne#esare) ele ser,es# &e ani#amer$ *naine &e a %$run&e *n
Tem%lul Gn(ele%#iunii! Nu re7uie s$ ne %ronun($m ni#io&a$ *m%ori,a a#esor 1#oli
+i a#esor Religii %enru #$ ele au oae un rol in&is%ensa7il *n Lume! Gn a#ese 1#oli
+i Religii %rimim %rimele lumini ale S%iriuali$(ii! "eea #e ar 3i gra,) ar 3i un %o%or
3$r$ Religie) un %o%or *n #are %ersoanele #are se #onsa#r$ su&iilor s%iriuale sun
%erse#uae! Un %o%or 3$r$ religie ese Realmene Monsruos! /ie#are gru% uman
re7uie s$6+i ai7$ 1#oala sa) Religia sa) Se#a sa) Insru#orii s$i e#! /ie#are gru%
uman ese &i3eri +i *n #onse#in($ &i3eriele 1#oli +i Religii sun ne#esare!
"el #are %ar#urge Drumul Ini(ierii re7uie s$ *n,e(e s$ res%e#e #re&in(a aluia!
"ARITATEA! "el #are %$+e+e %e &rumul "$s$oriei .er3e#e re7uie s$
&e0,ole "ariaea! .ersoanele #ru&e +i nemiloase nu *nainea0$ %e a#es &rum!
Ese urgen a *n,$(a s$ Iu7e+i +i re7uie s$ 3ii *no&eauna gaa s$6(i &ai ulima
%i#$ur$ &e s-nge %enru al(ii! "$l&ura "ari$(ii &es#=i&e oae %or(ile Inimii! "$l&ura
"ari$(ii a&u#e "re&in(a Solar$ Min(ii! "ariaea ese Dragose "on+ien$! /o#ul
"ari$(ii &e0,ol$ "=aLra Inimii! /o#ul "ari$(ii %ermie 1ar%elui Se>ual s$ ur#e ra%i&
&e6a lungul "analului Me&ular! "el #are ,rea s$ *naine0e ra%i& %e Drumul T$i+ului
&e "u(i re7uie s$ %ra#i#e inens Magia Se>ual$ +i s$ se #onsa#re *n *nregime
Marii "ari$(i Uni,ersale! As3el) sa#ri3i#-n&u6se #om%le %enru semenii s$i) &-n&u6
+i s-ngele +i ,ia(a %enru ei) &is#i%olul se ,a "risi3i#a 3oare re%e&e!
DE?VOLTAREA .SIHI"! Ori#e sen0a(ie ese o s#=im7are elemenar$ *n
sarea .si=i#$! E>is$ sen0a(ii *n 3ie#are &in #ele 1ase Dimensiuni /un&amenale
ale Naurii Omului) oae a#om%aniae &e s#=im7$ri elemenare .si=i#e!
Sen0a(iile *n#er#ae las$ *no&eauna o urm$ *n Memoria noasr$! A,em &ou$
3eluri &e memorieC Memoria s%iriual$ +i memoria animali#$! .rima %$srea0$
aminirile sen0a(iilor *n#er#ae *n Dimensiunile Su%erioare ale s%a(iului! "ea &e a
&oua %$srea0$ aminirea sen0a(iilor 3i0i#e! Aminirile sen0a(iilor #onsiuie
%er#e%(iileC %er#e%(ia) 3i0i#$ sau %si=i#$) ese *n realiae aminirea unei %er#e%(ii!
Aminirile .er#e%(iilor /i0i#e sau .si=i#e se organi0ea0$ *n gru%e #are se
aso#ia0$ sau &iso#ia0$) se arag sau se res%ing!
Sen0a(iile se Bi%olari0ea0$ *n &ou$ #urene %re#ise! .rimul ese su%us
#ara#erului sen0a(iilor' al &oilea) im%ului &e re#e%are a sen0a(iilor!
Suma oal$ a &i3erielor sen0a(ii reunie %rinr6o Inen(ie Uni3i#aoare ese
%roie#a$ e>erior +i %er#e%u$ #a un o7ie#! S%unem aun#iC a#es ar7ore ese
,er&e) mare) mi#) are un miros %l$#u) ne%l$#u e#! "-n& %er#e%(ia are lo# *n
Lumea Asral$ sau *n #ea Menal$ s%unemC a#es o7ie#) sau a#es su7ie#) are
#uare #ali$(i) #uare #uloare e#! Gn a#es ulim #a0) ea a%ar(ine #elei &e a .ara) a
"in#ea sau a 1asea &imensiuni e#! .er#e%(iile 3i0i#e le e3e#u$m #u sisemul
sen0orial 3i0i#) iar %er#e%(iile %si=i#e #u sisemul %si=i#! "$#i a+a #um a,em sim(uri
3i0i#e) organe &e %er#e%(ie 3i0i#e) o a+a a,em organe &e %er#e%(ie %si=i#$) sim(uri
%si=i#e! Ori#ine %ar#urge Drumul Ini(ierii re7uie s$ &e0,ole a#ese sim(uri %si=i#e!
"on#e%ele se 3ormea0$ *no&eauna %le#-n& &e la aminirile %er#e%(iilor
lim7a2ului! /ormarea %er#e%(iilor inerne #on&u#e la 3ormarea lim7a2ului manri# +i la
a%ari(ia Lim7ii &e Aur %e #are o ,or7es# A&e%(ii +i Gngerii!
E>isen(a lim7a2ului ese im%osi7il$ aun#i #-n& nu e>is$ #on#e%e) #-n& nu
e>is$ %er#e%(ii! "ei #are lansea0$ #on#e%e asu%ra Lumilor Inerne 3$r$ s$ 3i *n(eles
,reo&a$ a#ese lumi sau #eea #e a#o%er$ #on#e%ele lor) a#eia &e3ormea0$
realiaea) #=iar &a#$ au inen(ii 7une!
La Ni,elurile Elemenare ale Vie(ii .si=i#e) mule sen0a(ii sun e>%rimae %rin
srig$e) urlee) gemee) sunee #are e>%rim$ 7u#urie sau eroare) %l$#ere sau
&urere! A#easa se %ro&u#e *n Lumea /i0i#$ la 3el &e 7ine #a *n Lumile Inerne!
A%ari(ia lim7a2ului re%re0in$ o s#=im7are *n #on+iin($! Gn a#ela+i mo&) #-n&
&is#i%olul *n#e%e s$ ,or7eas#$ *n lim7a2ul "osmi# Uni,ersal) se reali0ea0$ o
s#=im7are &e #on+iin($! Doar /o#ul Uni,ersal al 1ar%elui +i &i0ol,area Egoului
re*n#arna %o %ro,o#a o asemenea s#=im7are!
"on#e%ele +i "u,-nul sun a#eea+i Su7san($! "on#e%ul ese Inerior iar
#u,-nul ese E>erior! A#eas$ sru#ur$ ese analoag$ uuror ni,elurilor #on+iin(ei
+i *n oae Dimensiunile S%a(iului! I&eile sun numai #on#e%e a7sra#e! I&eile sun
#on#e%e mai ,ase +i a%ar(in lumii Ar=ei%urilor S%iriuale! Toae lu#rurile #are
e>is$ *n lumea 3i0i#$ sun #o%iii ale a#esor Ar=ei%uri! Gn im%ul s$rii &e Sama&=i)
Ini(iaul %oae ,i0ia) *n #$l$orii asrale sau su%ra6asrale) lumea Ar=ei%urilor
S%iriuale!
"on(inuul Misi# al Sen0a(iilor +i Emo(iilor Trans#en&enale nu %oae 3i e>%rima
*n lim7a2 #uren! "u,inele nu %o &e#- s$6l sugere0e) s$6l semnali0e0e! Gnr6a&e,$r)
numai Ara Regal$ a Naurii %oae &e3ini a#ese Emo(ii Su%erlai,e +i
Trans#en&enale! Ori#e #i,ili0a(ie ser%enin$ #unoa+e Ara Regal$! .irami&ele &in
Egi% +i &in Me>i#) S3in>ul Milenar) Ve#=ii Monoli(i) Hierogli3ele Sa#re) S#ul%urile
?eilor e#!) sun marorii ar=ai#i ai Arei Regale #are se a&resea0$ &oar #on+iin(ei +i
*n(elegerii Ini(ia(ilor! Ini(iaul *n,a($ a#eas$ Ar$ Regal$ *n im%ul E>a0ului Misi#!
S%a(iul) #u %ro%rie$(ile sale) ese o 3orm$ a re#e%i,i$(ii noasre sen0ii,e! Gl
%uem #onsaa aun#i #-n&) gra(ie &e0,ol$rii "=aLrelor) a2ungem s$ %er#e%em
S%a(iul &e6o manier$ era&imensional$ +i nu &e una ri&imensional$ #u #are eram
o7i+nui(i!
"ara#erisi#ile Lumii se s#=im7$ aun#i #-n& se s#=im7$ insrumenul &e
%er#e%(ie) #-n& %er#e%em #u sim(urile .si=i#e mai &egra7$ &e#- #u sim(urile
noasre 3i0i#e! De0,olarea "=aLrelor 3a#e #a Lumea s$ se S#=im7e %enru Ini(ia!
.rin &e0,olarea "=aLrelor noi elimin$m &in minea noasr$ elemenele su7ie#i,e
ale %er#e%(iilor! Ese Su7ie#i, #eea #e nu are Realiae! Ese O7ie#i, #eea #e
a%ar(ine S%iriualului) Realului!
"u re0irea "=aLrelor) #u a2uorul Dis#i%linei inerne) ,ine #re+erea
#ara#erisi#ilor %si=i#ie! Nouaea *n Ineriorul .si=i# *nune#$ s#=im7$rile #are au
lo# simulan *n .er#e%erea Lumii /i0i#e! Ini(iaul sime Noul &ar nu ese #a%a7il s$
&e3ineas#$ logi# +i &e6o manier$ a>iomai#$ &i3eren(a &inr6o li%s$ &e e#=ili7ru
#on#e%ual! Ese urgen &e#i s$ se o7(in$ E#=ili7rul "on#e%ual %er3e# %enru #a
E>%unerea Do#rinar$ a Ini(ia(ilor s$ %oa$ s$6+i reali0e0e 3inaliaea a&e#,a$!
Veria7ilul O7ie#i, al Dis#i%linei E0oeri#e ese s#=im7area &e "on+iin($!
Tre7uie s$ &o7-n&im o "on+iin($ "osmi#$) a&i#$ o #on+iin($ a #osmosului) a
,ie(ii +i a or&inii Uni,ersului!
"on+iin(a "osmi#$ &u#e la e>isen(a unui nou i% &e inele#ualismC Gn(elegerea
Inele#ual$ Ilumina$! A#eas$ 3a#ulae ese o #ara#erisi#$ a Su%ra6omului! E>is$
rei i%uri &e "on+iin($C .rimulC "on+iin(a Sim%l$) Al &oileaC Auo#on+iin(a
In&i,i&ual$) Al reileaC "on+iin(a "osmi#$! Animalele %ose&$ %rimul i% &e
#on+iin($! Animalul Inele#ual numi Om ese #ara#eri0a %rin al &oilea! ?eii
%ose&$ al reilea i% &e "on+iin($! "-n& "on+iin(a #osmi#$ se na+e *n om) el sime
*n inerior #a +i #um 3o#ul 1ar%elui *l #onsum$! S#li%irea S%len&orii Bra=mi#e
%$run&e *n Minea sa +i *n "on+iin(a sa +i *n#e%-n& #u a#eas$ #li%$ ese ini(ia #u
un Or&in &e I&ei nou +i Su%erior! Deli#iul Bra=mi# are o Sa,oare &e Nir,ana!
"-n& Ini(iaul ese lumina &e /o#ul Bra=mi#) el inr$ *n #er#ul E0oeri# sau
Se#re al Umani$(ii! Gn a#es #er# g$sim o 3amilie ine3a7il$) #onsiui$ &in a#e+i
Ve#=i Hiero3an(i #are sun #unos#u(i *n lume #a A,aari) .ro3e(i) ?ei e#! Mem7rii
a#esei /amilii Disinse se reg$ses# *n oae rasele A,ansae ale s%e#iei umane!
A#ese 3iin(e sun 3on&aorii Bu&ismului) a Taoismului) a "re+inismului) a Su3ismului
e#! e#! La &re% ,or7in&) a#ese 3iin(e sun %u(in numeroase *ns$) *n #iu&a a#esui
3a%) ei sun #u a&e,$ra &ire#orii +i re#orii S%e#iei Umane!
"on+iin(a "osmi#$ #on(ine in3inie gra&e &e &e0,olare! "on+iin(a "osmi#$ a
unui nou Ini(ia ese in3erioar$ #elei unui Gnger +i #ea a unui *nger nu %oae 3i la 3el
&e &e0,ola$ #a #ea a unui ar=ang=el! Gn oae a#esea e>is$ gra&e +i gra&e! Ese
s#ara lui Ia#o7!
Se &o,e&e+e im%osi7il &e a2uns la "on+iin(a "osmi#$ 3$r$ S3in(enie! Ese
im%osi7il &e a o7(ine S3in(enia 3$r$ Iu7ire! Iu7irea ese &rumul S3in(eniei!
Mani3esarea #ea mai gran&ioas$ a Iu7irii are lo# *n im%ul Magiei Se>uale' *n a#el
momen) B$r7aul +i /emeia nu mai 3ormea0$ &e#- o singur$ /iin($ Herma3ro&i$ +i
e>rem &e &i,in$!
Magia Se>ual$ o3er$ oae #on&i(iile inerne #are sun ne#esare %enru a %rimi
S%len&oarea Bra=mi#$!
Magia Se>ual$ a#or&$ *n,$($#elului oae elemenele Igni#e in&is%ensa7ile
%enru Na+erea "on+iin(ei "osmi#e!
Se #ere o anumi$ #ulur$ %enru a%ari(ia "on+iin(ei "osmi#e! A#eas$ #ulur$
reali0ea0$ e&u#a(ia elemenelor #are sun *n a3iniae #u "on+iin(a "osmi#$ +i
elimin$ elemenele #onrare "on+iin(ei "osmi#e!
Tr$s$ura #ea mai #ara#erisi#$ a in&i,i0ilor #are sun gaa s$ %rimeas#$
"on+iin(a "osmi#$ re0i&$ *n a#eea #$ ei %ri,es# lumea #a o MaFa @Ilu0ieA! Ei
%resim #$ Lumea a+a #um o ,$& oamenii nu ese &e#- o ilu0ie +i ei #au$ Marea
Realiae) lumea S%iriual$) lumea Veria7il$) #eea #e ese &in#olo &e Ilu0ie! .enru
#a s$ se Nas#$ "on+iin(a "osmi#$ re7uie #a omul s$ se anga2e0e emeini# *n
S%iriual) *n #$uarea Reali$(ii inerioare!
Magia Se>ual$ o3er$ Ini(iaului oae o%oruni$(ile) o #eea #e %ermie o7(inerea
S%len&orii Bra=mi#e +i Na+erea "on+iin(ei "osmi#e! Ese in&is%ensa7il &e a
#om7ina Magia Se>ual$ #u Me&ia(ia inern$ +i S3in(enia! Ne %reg$im as3el s$
%rimim s%len&oarea Bra=mi#$!
Gngerii sun) #u a&e,$ra) oameni %er3e#(i! "el #are a2unge la %er3e#(iunea
#on&i(iei &e Om se rans3orm$ *n *nger! "ei #are a3irm$ #$ *ngerul ese in3erior
omului) a#ela 3alsi3i#$ A&e,$rul! Nimeni nu %oae ainge sarea angeli#$ &a#$ n6a
ains *naine #on&i(ia &e Om .er3e#! Nimeni nu %oae a2unge la #on&i(ia &e Om
.er3e# &a#$ nu +i6a Gn#arna *naine su3leul! 1i a#easa ese o .ro7lem$ Se>ual$!
Gngerul se na+e numai *n Oamenii a&e,$ra(i! Numai *n Oamenii a&e,$ra(i se na+e
"on+iin(a "osmi#$!
"A.ITOLUL BB
GNVIERE 1I REGN"ARNARE
/iin(ele #are se iu7es# %o &e,eni nemurioare #a ?eii! /eri#i #el #are %oae
m-n#a &e2a 3ru#ele &eli#ioase ale ar7orelui ,ie(ii! S$ +i(i) iu7i(i &is#i%oli) #$ *n E&en
e>is$ &oi ar7ori e>raor&inari) #are au a#elea+i r$&$#ini! Unul &in a#e+i ar7ori ese
Ar7orele "unoa+erii' #el$lal ese Ar7orele Vie(ii! .rimul a#or&$ Gn(ele%#iunea' #el
&e6al Doilea e 3a#e nemurior!
Ori#ine a lu#ra *n Marea O%er$ are &re%ul s$ m$n-n#e 3ru#ele &eli#ioase ale
Ar7orelui Vie(ii! Gnr6a&e,$r) Iu7irea ese "ulmea al Gn(ele%#iunii!
B$r7a(ii +i 3emeile #are %ar#urg Drumul "$s$oriei .er3e#e o7(in *n 3inal 3eri#irea
+i %ri,ilegiul &e a inra *n Nir,ana! Nir,ana ese uiarea lumii +i a oamenilor %enru
o&eauna!!! Ese im%osi7il &e &es#ris 3eri#irea Nir,anei! A#olo s6a ermina %enru
o&eauna #u la#rimile! A#olo su3leul ese &e07r$#a &e #ele %aru #or%uri &e %$#a)
se #u3un&$ *n 7eaiu&inea in3ini$ a mu0i#ii s3erelor! Nir,ana ese S%a(iul Sa#ru
*nsela!
Mae+rii "om%asiunii) mi+#a(i &e &urerea omeneas#$) renun($ la Marea /eri#ire
a Nir,anei +i se &e#i& s$ r$m-n$ #u noi *n a#eas$ Vale a Marii Am$r$#iuni!
Ori#e "$s$orie .er3e#$ a2unge ine,ia7il la A&e%a! Ori#e A&e% %oae renun(a
la Nir,ana &in &ragose %enru Marea Or3an$! "-n& un A&e% renun($ la 3eri#irea
su%rem$ a Nir,anei) el %oae #ere Eli>irul Vie(ii Lungi! /eri#i(ii #are %rimes#
Minunaul Eli>ir mor &ar nu mor! A reia 0i) ei se s#oal$! A&ora7ilul Sal,aor a
&o,e&i6o &e2a!
A reia 0i A&e%ul a2unge *n 3a(a morm-nului s$u) *no,$r$+i &e S3inele /emei
#are a&u# lea#uri +i unguene aromai#e! A&e%ul mai ese a#om%ania +i &e Gngerii
Mor(ii +i #-(i,a al(i Ierar=i ine3a7ili!
A&e%ul #=eam$ #u o ,o#e %uerni#$) in,o#-n&u6+i #or%ul 3i0i# #are &oarme *n
S3-nul Morm-n! "or%ul se s#oal$ +i el %oae s$ ias$ &in groa%$ r$g-n& 3olos &in
e>isen(a Hi%ers%a(iului! Gn Lumile Su%erioare) #or%ul 3i0i# ese raa &e S3inele
/emei #u a2uorul me&i#amenelor +i al unguenelor aromai#e! Du%$ #e #or%ul a
re,eni la ,ia($) as#ul-n& &e or&inele su%reme) el %$run&e %rin #a%ul si&eral al
Su3leului6S$%-n! Gn a#es 3el a&e%ul inr$ *n %osesia #or%ului s$u glori3i#a! A#es
#or% ese %re(iosul &ar al lui "u%i&on!
Ori#e #or% *n,ia r$ie+e *n mo& normal *n ineriorul Lumilor Su%erioare! "u
oae a#esea) re7uie s$ %re#i0$m #$ Mae+rii Gn,ia(i %o s$ se 3a#$ ,i0i7ili +i
angi7ili *n in&i3eren #e lo# +i s$ &is%ar$ a%oi insananeu! Ne ,ine *n mine #a0ul
"onelui "agliosroC a#es Mare Maesru a *n&e%lini o mare misiune %olii#$ *n
Euro%a +i a uimi omenirea *nreag$! A#es Mare Maesru a %ro,o#a realmene
#$&erea Regilor Euro%ei! Lui i se &aorea0$) *n 3on&) Re%u7li#a! 1i el a r$i *n
e%o#a lui Isus "risosul' el a 3os %rieenul %ersonal al "leo%arei +i a lu#ra %enru
"aerina &e Me&i#i! A 3os #unos#u *n im%ul mai mulor se#ole *n Euro%a! .rinre
numele %e #are le6a uili0a el) e>is$ #ele ale lui Dose%= Balsamo) al "onelui
"agliosro e#! e#!
Gn In&ia mai r$ie+e *n#$ nemuriorul Ba7a2i) "risosul6Yog=in al In&iei! A#es
Maesru a 3os insru#orul Marilor Mae+ri #are au r$i *n noa%ea se#olelor! Tou+i)
a#es 7$r-n su7lim %are #a un -n$r &e &ou$0e#i +i #in#i &e ani!
S$ ne aminim &e "onele ?anoni) #u a%aren($ a- &e -n$r$ *n #iu&a miilor s$i
&e ani! Din ne3eri#ire) a#es sa,an #al&eean a #$0u aun#i #-n& s6a *n&r$gosi &e
o a#ri($ na%olian$' el a #omis gre+eala &e a se uni #u ea +i &e a r$surna "u%a lui
Hermes! Re0ulaul a 3os ori7ilC ?anoni a muri %e g=iloin$ *n im%ul Re,olu(iei
/ran#e0e!
Mae+rii Gn,ia(i #$l$ores# &inr6un lo# *n alul uili0-n& Hi%ers%a(iul! A#esa
%oae 3i &emonsra %rin Hi%ergeomerie! Asro3i0i#a ,a &es#o%eri #ur-n& e>isen(a
Hi%ers%a(iului!
Uneori) Mae+rii Gn,ia(i) &u%$ #e au *n&e%lini o misiune *n ,reo (ar$ *+i o3er$
lu>ul &e a re#e &re% mor(i! A reia 0i ei *+i re%e$ *n,ierea +i %lea#$ *nr6al$ (ar$ #u
un nume &i3eri! As3el) la &oi ani &u%$ moarea sa) "agliosro s6a %re0ena *n ale
ora+e) %ur-n& un nume &i3eri) %enru a6+i #oninua mun#a!
"$s$oria .er3e#$ ne rans3orm$ *n ?ei! Mare ese 3eri#irea Iu7irii! Gnr6a&e,$r)
numai Iu7irea %oae s$ ne #on3ere nemurirea! Bine#u,-na$ 3ie Iu7irea!
Bine#u,-nae 3ie 3iin(ele #are se a&or$!
GNVIEREA 1I REGN"ARNAREA! Un mare num$r &e su&en(i ai O#ulismului
#on3un&$ Gn,ierea #u Re*n#arnarea! E,ang=elia a 3os *no&eauna %ros iner%rea$
&e &is#i%olii e0oeri+i! E>is$ mai mule i%uri &e Gn,iere) a+a #um e>is$ mai mule
i%uri &e Re*n#arnare! A#es lu#ru *l ,om #lari3i#a *n a#es #a%iol!
Ori#e A&e% ,eria7il %ose&$ un "or% &e .ara&is! A#es "or% e 3$#u &in #arne +i
oase) *ns$ ese ,or7a &e o "arne #are nu ,ine &e la A&am! "or%ul &e .ara&is ese
3orma &in #ei mai 7uni aomi ai Organismului /i0i#!
Mul(i A&e%(i *n,ie #u a#es "or% &e .ara&is) *n Lumile Su%erioare) &u%$ moarea
lor! Daori$ a#esui "or% &e .ara&is) a#e+i Mae+ri Gn,ia(i %o ,i0ia lumea 3i0i#$ +i
s$ se 3a#$ ,i0i7ili +i angi7ili &u%$ ,oin($! Ese o Gn,iere &e un i% Ine3a7il! Tou+i)
a3irm$m #$ Gn,ierea #u "or%ul Murior al lui A&am) #u oae #$ e mai &ureroas$ &in
#au0a re*noar#erii *n a#eas$ Vale &e Am$r$#iune) ese &in a#eas$ #au0$ mai
glorioas$! To(i A&e%(ii Drumului Se#re #are #om%un ?i&ul .$0ior au *n,ia #u
"or%ul lui A&am!
E>is$ +i Gn,ieri Ini(iai#e! A Treia Ini(iere a /o#ului re%re0in$ o Gn,iere *n Lumea
Asral$! Ori#ine re#e %rin a Treia Ini(iere a /o#ului re7uie s$ r$ias#$ *n Lumea
Asral$ Drama lui "risosC Via(a) .asiunea) Moarea +i Gn,ierea Sa!
REGN"ARNAREA .ERSONALIT5II! .ersonaliaea) *n #eea #e o %ri,e+e)
a%ar(ine Tim%ului! .ersonaliaea r$ie+e *n Tim% +i nu se Re*n#arnea0$! Du%$
Moare) .ersonaliaea merge +i ea *n morm-n! Nu e>is$ ni#i o a &oua 0i %enru
.ersonaliae! .ersonaliaea su%ra,ie(uie+e un anumi im%) %lim7-n&u6se *n #imiir
sau &e0inegr-n&u6se %u(in #-e %u(in *n groa%$! .ersonaliaea nu ese #or%ul
Asral) #u a- mai %u(in Du7lul Eeri#! Ea nu ese Su3leul! .ersonaliaea ese #e,a
#e (ine &e Tim%' ea ese Energei#$ +i se &e0inegrea0$ 3oare *n#e! .ersonaliaea
nu ,a %uea Ni#io&a$ s$ se Re*n#arne0e! Nu e>is$ re*n#arnare %enru
%ersonaliae! Nu e>is$ ni#i un m-ine %enru .ersonaliaea uman$!
"eea #e #oninu$) #eea #e se Re*n#arnea0$) nu ese ni#i Su3leul) #$#i 3iin(a
uman$ nu are *n#$ Su3le! Gn realiae) #eea #e se re*n#arnea0$ ese Egoul) Eul)
.rin#i%iul Re*n#arna! /anoma Mor(ii) Aminirea) Moarea) Memoria) Eroarea #are
se %er%euea0$!
DURATA VIE5II! B$aia inimii %oae 3i #onsi&era$ #a Uniaea &e Via($ a
ori#$rei #reauri ,ii! To #e r$ie+e ese su%us unei %erioa&e &e im% &e3inie! Via(a
unei %lanee ese &e <!TUU!UUU!UUU 7$$i! A#eea+i #aniae #ores%un&e &uraei &e
,ia($ a 3urni#ii) a r-mei) a ,ulurului) a mi#ro7ului) a omului +i a uuror #reaurilor *n
general! Duraa ,ie(ii 3ie#$rei lumi +i a 3ie#$rei #reauri ese %ro%or(ional a#ea+i!
As3el) e>is$ un iner,al &e <T!UUU ani *nre 3ie#are 7$aie &e inim$ a unei lumi) *ns$
inima inse#elor 7ae 3oare ra%i&' o inse#$ #are r$ie+e numai o &u%$6amia0$ &e
%rim$,ar$ a a,u a#eea+i #aniae &e 7$$i &e inim$ #a o %lane$) singura &i3eren($
3iin& #$ 7$$ile sale sun mai ra%i&e!
Tim%ul nu ese o linie &rea%$ #um o #re& ignoran(ii insrui(i! Tim%ul ese o
"ur7$ Gn#=is$! Eerniaea ese al#e,a! Eerniaea nu are nimi# #u im%ul +i numai
marii A&e%(i ilumina(i) Mae+rii Umani$(ii #unos# #eea #e ese &in#olo &e im% +i &e
Eerniae!
E>is$ Trei Dimensiuni #unos#ue +i Trei Dimensiuni ne#unos#ue! Gn oalC 1ase
Dimensiuni /un&amenale!
"ele Trei Dimensiuni "unos#ue sunC Lungimea) L$(imea +i 4rosimea! "ele
Trei Dimensiuni Ne#unos#ue sunC Tim%ul) Eerniaea +i #eea #e ese &in#olo &e
Tim% +i &e Eerniae! Ese S%irala #u 1ase "ur7e!
Tim%ul a%ar(ine #elei &e a .ara Dimensiuni! Eerniaea) #elei &e a "in#ea!
"eea #e ese &in#olo &e Eerniae +i &e Tim% a%ar(ine #elei &e a 1asea Dimensiuni!
.ersonaliaea r$ie+e *nr6o #ur7$ &e im% *n#=is$! Ea ese 3ii#a Tim%ului +i se
ermin$ *n Tim%ul s$u! Tim%ul nu se %oae re*n#arna! Nu e>is$ ni#i un m-ine %enru
.ersonaliaea Uman$!
"er#ul Tim%ului se roe+e *n ineriorul "er#ului Eerni$(ii! Gn Eerniae nu e>is$
Tim%) *ns$ Tim%ul se roe+e *n ineriorul #er#ului Eerni$(ii! 1ar%ele *+i mu+#$
*no&eauna #oa&a! Un im% +i o %ersonaliae se ermin$) *ns$ roaa #oninu$ s$ se
roeas#$ +i %e .$m-n a%ar un im% nou +i o nou$ %ersonaliae! Egoul se
re*n#arnea0$ +i oul se re%e$! Ulimele reali0$ri) senimene) %reo#u%$ri) a3e#e +i
#u,ine im%regnea0$ oae sen0a(iile se>uale +i *nreaga &ram$ amoroas$ #are sun
la originea noului #or% 3i0i#! Sus%inele so(ilor +i aman(ilor sun *n leg$ur$ #u
ulimele #li%e ale agoni0an(ilor! SDrumul Vie(ii ese 3orma &in urmele #o%ielor
"alului Mor(iiS! "u Moarea) Tim%ul se *n#=i&e +i se &es#=i&e Eerniaea! "er#ul
Eerni$(ii se &es#=i&e) a%oi se *n#=i&e #-n& Egoul se *noar#e la #er#ul im%ului!
RE"UREN5A! Ini(ia(ii #elei &e a .ara "$i numes# Re#uren($ re%earea
/a%elor) a E,enimenelor) a Siua(iilor!
Toul se re%e$! Legea Re#uren(ei ese o realiae eri7il$! A#elea+i e,enimene
se re%e$ *n 3ie#are Re*n#arnare! Re%earea 3a%elor +i gesurilor ese *no,$r$+i$
&e Karma #ores%un0$oare! Karma ese Legea #are a2usea0$ e3e#ele #au0elor
#are le6au s-rni! Ori#e re%eare a a#elor anrenea0$ Karma +i uneori D=arma
@Re#om%ens$A!
"ei #e lu#rea0$ #u Marele Ar#an) #ei #are merg %e Drumul Gngus) Sr-m +i
4reu al "$s$oriei .er3e#e se eli7erea0$ %u(in #-e %u(in) re%a) &e Legea
Re#uren(ei! A#eas$ Lege are o limi$! Din#olo &e a#eas$ limi$ noi ne rans3orm$m
*n Gngeri sau *n Dia,oli! "u Magia Se>ual$ Al7$ ne rans3orm$m *n Gngeri! "u Magia
Se>ual$ Neagr$ ne rans3orm$m *n Dia,oli!
.RE"I?ARE GN LE4TUR "U .ERSONALITATEA! A#eas$ %ro7lem$ a
%ersonali$(ii) 3ii#$ a im%ului s$u +i #are moare *n im%ul s$u) #ere o %re#i0are
su%limenar$! Gn realiae) &a#$ %ersonaliaea s6ar re*n#arna) im%ul s6ar re*n#arna
+i a#es lu#ru e a7sur& +i nu se %oae) #$#i im%ul ese o #ur7$ *n#=is$! Imagina(i6
,$ #$ un roman se re*n#arnea0$ *n e%o#a noasr$) *n lumea noasr$ mo&ern$) #u
%ersonaliaea %e #are o a,usese *n ,remea "e0arilor! "e g-l#ea,$M Ar re7ui #a
a#es om s$ 3ie raa #a un &eli#,en sau #a un anormal) %ernru #$ mora,urile sale
n6ar #oin#i&e &elo# #u ale noasre!
GNTOAR"ERILE E4OULUI! E,enimenul sim7oli# al lui Isus alung-n& %e
negusori &in Tem%lu #u lo,iuri &e 7i#i #ores%un&e unei 3ormi&a7ile reali$(i *n
ra%or #u Moarea %si=ologi#$! Am s%us mai *naine #$ Eul ese %lurali0a! Eul)
Egoul) ese o legiune &e Dia,oli! Mulor #iiori nu le ,a %la#e a#eas$ a3irma(ie) *ns$
ese a&e,$rul +i re7uie s6o s%unem) #$ ne %la#e #$ nu ne %la#e!
Gn im%ul mun#ii #u Demonul) *n im%ul mun#ii &e &i0ol,are a Egoului) %$r(i ale
Eului) eni$(i Su76umane) eni$(i #are &e(in o %are &in #on+iin(a noasr$ +i &in
,ia(a noasr$) sun eliminae) alungae &in Tem%lul nosru Inerior! A#ese Eni$(i se
re*n#arnea0$ uneori *n #or%urile animalelor! De #-e ori) *n gr$&inile 0oologi#e) nu
ne6am re0i 3a($6n 3a($ #u 3ragmene &ea+ae &in noi *n+ine r$in& *n #or%urile &e
animaleI E>is$ %ersoane a- &e animali#e *n#-) &a#$ ar re7ui s$ *n&e%$r$m o
#e au &e animal *n realiae) n6ar mai r$m-ne nimi#! .ersoanele &e a#es 3el sun
#a0uri %ier&ue! Legea Re#uren(ei nu se ,a mai a%li#a a#esor %ersoane! Legea
Re*n#arn$rii nu le mai %ri,e+e! A#e+i oameni ar %uea s$ se re*n#arne0e *n
#or%urile animalelor sau s$ inre &e3inii, *n a7is) un&e se ,or &e0inegra *n mo&
len!
AVANTADELE GNVIERII! "el #are renun($ la Nir,ana &in &ragose %enru
omenire *+i ,a %uea %$sra #or%ul 3i0i# im% &e milioane &e ani! /$r$ Gn,iere)
A&e%ul s6ar ,e&ea *n ne#esiaea &e a s#=im7a #oninuu #or%ul! Gn mo& e,i&en)
a#esa ar 3i un in#on,enien! 4ra(ie Gn,ierii) A&e%ul nu are ne,oie s$6+i s#=im7e
#or%ul' el *+i %oae %$sra ,e=i#ulul 3i0i# im% &e milioane &e ani!
"or%ul unui A&e% Gn,ia se rans3orm$ #om%le! Su3leul &in ineriorul #or%ului *l
rans3orm$ *n *nregime) #on,erin&u6l *n Su3le) %-n$ #e A&e%ul ese o Su3le!
Un #or% *n,ia *+i are 7a0a 3un&amenal$ *n Lumile Inerne! El r$ie+e *n Lumile
Inerne +i nu &e,ine ,i0i7il *n lumea 3i0i#$ &e#- %rin Voin(a A&e%ului! Un Maesru
Gn,ia %oae as3el a%$rea +i &is%$rea insananeu un&e ,rea! Nimeni nu %oae s$6l
.rin&$ sau s$6l Gnemni(e0e! El #$l$ore+e %rin .lanul Asral +i merge oriun&e
&ore+e!
"eea #e ese #el mai ineresan %enru A&e%ul Gn,ia ese %osi7iliaea &e a 3a#e
Marele Sal! Gn im% +i s%a(iu) Maesrul Gn,ia %oae r$i #u #or%ul s$u *n,ia %e o al$
%lane$! Ese unul &in Marile A,ana2e ale Gn,ierii!
Ori#e A&e% Gn,ia %oae 3a#e ,i0i7ile +i angi7ile lu#rurile asralului 3$#-n&u6le
s$ rea#$ *n %lanul 3i0i#' #$#i Maesrul #u oae #$6+i are 7a0a 3un&amenal$ *n
Asral) are %uerea &e a se mani3esa el *nsu+i *n mo& 3i0i# +i s$ mani3ese *n mo&
angi7il o #e ,rea el! "agliosro) enigmai#ul "one "agliosro) &u%$ #e a ie+i &in
Basilia) +i6a in,ia ami#ii la un 7an#=e! A#olo) *n %lin os%$() el a in,o#a mai mule
genii &e3un#e) #are au ,eni +i ei s$ se a+e0e la mas$) s%re su%e3a#(ia
%ari#i%an(ilor!
Al$&a$) "agliosro a 3$#u s$ a%ar$) #a %rin 3arme#) o %re(ioas$ ,esel$ &in aur
&in #are au m-n#a in,ia(ii s$i! .uerni#ul "one "agliosro ransmua .lum7ul *n
Aur +i 3$#ea &iamane &e #ea mai 7un$ #aliae) #u a2uorul *nsu3le(irii #$r7unelui!
.uerile ori#$rui Maesru Gn,ia sun un ,eria7il +i e>raor&inar a,ana2!
Un mare %rieen) #are ese un A&e% Gn,ia +i #are r$ie+e *n %re0en *n Marea
Tararie) mi6a s%us urm$oareleC SGnaine &e a m-n#a &in %$m-n) nu e+i al#e,a
&e#- un i&io! "re0i #$ +ii mule lu#ruri) &ar nu +ii nimi#! Nu ,alore0i nimi# %-n$ #e
n6ai m-n#a &in %$m-n' *naine &e asa nu +ii nimi#!S 1i mi6a mai s%usC SMae+rii
#a& &in #au0a se>uluiS! A#es lu#ru ne amine+e &e "onele ?anoni #are a #$0u
#-n& +i6a e2a#ula s$m-n(a! ?anoni era un Maesru Gn,ia! El s6a *n&r$gosi) a+a
#um am mai s%us) &e o a#ri($ &in Na%oli +i a #$0u! ?anoni a muri %e g=iloin$ *n
im%ul Re,olu(iei /ran#e0e!
"el #are ,rea s$ a2ung$ la Gn,iere) re7uie s$ urme0e Drumul "$s$oriei
.er3e#e! Nu e>is$ al &rum! Numai %rin Magia Se>ual$ se %oae a2unge la Gn,iere!
Numai %rin Magia Se>ual$ ne eli7er$m &e Roaa re*n#arn$rilor *n mo& %o0ii, +i
a7solu!
.IERDEREA SU/LETULUI! Am s%us *naine #$ 3iin(a uman$ nu +i6a *n#arna
*n#$ su3leul! Numai %rin Magia Se>ual$ %uem s$ ne #re$m Ve=i#ulele noasre
Inerne! A#esea) *n a#ela+i mo& #a %lanele) &orm laene *n ineriorul &uri$(ii
o7s#ure a Bo7ului) a Semin(ei) #are se a3l$ &e%us$ *n Sisemul nosru Seminal!
"-n& 3iin(a uman$ &o7-n&e+e ,e=i#ulele "risi#e) el *+i %oae *n#arna Su3leul! "el
#are nu lu#rea0$ #u Bo7ul) #el #are nu %ra#i#$ Magia Se>ual$ nu %oae 3a#e s$
germine0e #or%urile sale "risi#e! "ine nu are "or%uri "risi#e nu6+i mai %oae
Gn#arna Su3leul) *+i %ier&e Su3leul +i ermin$ %rin a se #u3un&a *n A7is un&e se ,a
&e0inegra *n mo& len! Isus) Marele Maesru) a s%usC SLa #e *i ser,e+e omului s$
#-+ige lumea *nreag$ &a#$ +i6a %ier&u Su3leulI "e ,a &a omul *n s#=im7ul
Su3leului s$uIS
"ine nu6+i *n#arnea0$ Su3leul) *l %ier&e! "ine nu are ,e=i#ulele "risi#e nu
%oae *n#arna Su3leul! "ine nu lu#rea0$ #u Bo7ul nu %oae &o7-n&i ,e=i#ulele
"risi#e! "ine nu %ra#i#$ Magia Se>ual$ nu lu#rea0$ #u Bo7ul! Gn,ierea Mor(ilor
ese re0er,a$ numai oamenilor #are au Su3le! Gn realiae) oamenii #u un Su3le
sun #u a&e,$ra oameni *n sensul #el mai #om%le al #u,-nului! Numai Oamenii
,eria7ili %o a2unge la Marea Gn,iere! Numai oamenii #are au Su3le %o *n&ura
%ro7ele 3unerare &ure ale Ar#anului Treis%re0e#e! A#ese .ro7e sun mai
*ns%$im-n$oare &e#- moarea *ns$+i!
"ei #are nu au Su3le sun A%aren(e &e Om) /anome ale Mor(ii! Nimi# al#e,a!
Ve=i#ulele oamenilor 3$r$ Su3le sun Ve=i#ule /anom$ +i nu au nimi# #omun #u
aueni#ele Ve=i#ule ale /o#ului! Realmene) oamenii 3$r$ Su3le nu sun oameni
a&e,$ra(i! Gn %re0en) 3iin(a uman$ ese *n#$ o /iin($ Neermina$! /oare rari sun
#ei #are au un Su3le! Marea Ma2oriae a 3iin(elor 0ise umane nu Au Gn#$ Su3le! La
#e ser,e+e omului a#umularea uuror 7og$(iilor lumii &a#$6+i %ier&e Su3leulI
Gn,ierea Mor(ilor ese numai %enru Oamenii &oa(i #u Su3le! Nemurirea
Veria7il$ ese numai %enru Oamenii #are au un Su3le!
DRA4OSTEA 1I MOARTEA! Ar %uea %$rea sraniu mulora &inre #iiori #$
%unem Iu7irea *n rela(ie #u Moarea +i Gn,ierea! Gn Miologia Hin&us$) Dragosea +i
Moarea sun #ele &ou$ 3e(e ale a#eleia+i ?ei$(i! S=i,a) ?eul /or(ei "reaoare
Se>uale Uni,ersale) ese *n a#ela+i im% ?eul Mor(ii Violene +i al Disrugerii! So(ia
lui S=i,a) +i ea) are &ou$ 3e(eC ese *n a#ela+i im% .ar,ai +i Kali! .ar,ai) ea ese
/rumuse(ea su%rem$) Dragosea +i /eri#irea' #a +i Kali sau Dourga) ea &e,ine
sinonimul Mor(ii) al Ne3eri#irii +i Am$r$#iunii!
S=i,a +i Kali *m%reun$ sim7oli0ea0$ Ar7orele "unoa+erii) Ar7orele 1iin(ei
Binelui +i R$ului!
Dragosea +i Moarea sun &oi 3ra(i gemeni #are nu se &es%ar ni#io&a$! Drumul
Vie(ii ese 3$#u &in urmele "alului Mor(ii!
4re+eala mulor #ule +i 1#oli #ons$ *n a#eea #$ sun Unilaerale! Ele su&ia0$
Moarea &ar nu ,or s$ su&ie0e Iu7irea aun#i #-n& *n realiae a#esea sun #ele
&ou$ 3e(e ale ?ei$(ii!
Di,ersele &o#rine ale Orienului +i O##i&enului #re& #u a&e,$ra #$ #unos#
Iu7irea #-n&) *n realiae) ele nu o #unos#! Iu7irea ese un /enomen "osmi# *n #are
*nreaga Isorie a .$m-nului +i a Raselor sale nu sun &e#- sim%le a##i&ene!
Dragosea ese /or(a Magnei#$ Miserioas$ +i O#ul$ &e #are Al#=imisul are
ne,oie %enru a 3a7ri#a .iara /iloso3al$ +i Eli>irul Vie(ii Lungi) 3$r$ &e #are Gn,ierea
ese im%osi7il$!
Iu7irea ese o 3or($ %e #are Eul nu ,a %uea ni#io&a$ s$ o su7or&one0e) %enru
#$ Saan nu ,a %uea ni#io&a$ s$6l Su72uge %e Dumne0eu!
Ignoran(ii Insrui(i o iau %e un &rum gre+i *n %ri,in(a originii Iu7irii! .ro+ii
gre+es# *n #eea #e %ri,e+e 3inaliaea sa! Ese su%i& s$ %resu%ui #$ Singurul +i
Uni#ul O7ie#i, al Iu7irii ese re%ro&u#erea s%e#iei! Gn realiae) Iu7irea se &e0,ol$
+i se &es3$+oar$ %e un %lan 3oare &i3eri %e #are %or#ii Maerialismului *l ignor$
ra&i#al! Numai o %are in3inie0imal$ &in 3or(a Iu7irii ese uili0a$ %enru .er%euarea
s%e#iei! "e se 3a#e &in o resul 3or(eiI Un&e merge eaI .e #e eren se &e0,ol$
eaI Ia$ #e ignor$ ignoran(ii eru&i(i!
Iu7irea ese o Energie +i a#easa nu se %oae %ier&e! E>#e&enul &e energie are
ale *nre7uin($ri +i 3inali$(i %e #are Oamenii le Ignor$!
Energia e>#e&enar$ a Iu7irii ese *n rela(ie inim$ #u 4-n&irea) Senimenul +i
Voin(a! /$r$ Energia Se>ual$ a#ese 3a#ul$(i nu s6ar %uea &e0,ola! Energia
"reaoare se rans3orm$ *n /rumuse(e) 4-n&ire) Senimen) Armonie) .oe0ie) Ar$)
Gn(ele%#iune e#! Su%rema Trans3ormare a Energiei "reaoare a&u#e #a re0ula
Tre0irea "on+iin(ei) Moarea +i Gn,ierea Ini(iaului!
Gnr6a&e,$r) *nreaga a#i,iae "reaoare a Umani$(ii re0ul$ &in /or(a minuna$
a Iu7irii! Iu7irea ese /or(a Minuna$ #are re0e+e %uerile misi#e ale omului! /$r$
Dragose) Gn,ierea Mor(ilor se &o,e&e+e im%osi7il$!
Ese urgen$ re&es#=i&erea Tem%lelor Iu7irii %enru #ele7rarea &in Nou a
S$r7$orilor Misi#e ale Iu7irii! 1ar%ele &e /o# nu se re0e+e &e#- %rin *n#-n$rile
Dragosei! Da#$ ,rem Gn,ierea Mor(ilor) ,a re7ui mai Gn-i s$ /im De,ora(i &e
1ar%e! "el #are nu a 3os *ng=i(i &e 1ar%e nu ,alorea0$ nimi#! Da#$ ,rem #a
"u,-nul s$ se 3a#$ "arne *n noi) ,a re7ui s$ %ra#i#$m inens Magia Se>ual$!
"u,-nul ese *n Se>! Lingam6Yoni ese /un&amenul *nregii %ueri!
Gn %rimul r-n& re7uie s$ ri&i#$m 1ar%ele %e Bason +i a%oi s$ 3im Gng=i(i(i &e
1ar%e! As3el) ne rans3orm$m *n 1er%i! Gn In&ia) A&e%(ii sun numi(i JNagasK) 1er%i!
La Teoi=ua#an) *n Me>i#) e>is$ un minuna Tem%lu al 1er%ilor! Numai 1er%ii &e
/o# %o s$ *n,ie &inre mor(i!
Un lo#uior al Lumii Bi&imensionale) #u .si=ologia sa Bi&imensional$) #re&e #$
oae 3enomenele #are au lo# %e .lanul s$u ar a,ea *n a#ela+i %lan #au0a +i e3e#ul
lor) na+erea +i moarea lor! Toae 3iin(ele a#esei lumi ar %er#e%e 3enomenele *n
a#ela+i mo&! /enomenele #are ar %ro,eni &in a Treia Dimensiune ar 3i #onsi&erae
&e #$re a#ese 3iin(e Bi&imensionale #a 3a%e #e &e%in& *n mo& uni# &e Lumea lor
Bi&imensional$' lo#uiorii a#esei Lumi nu ar a##e%a s$ li se ,or7eas#$ &e#- &e
lumea lor .la$) Bi&imensional$! Tou+i) &a#$ a#ese 3iin(e s6ar &e#i&e s$6+i
a7an&one0e .si=ologia lor Bi&imensional$ %enru a Gn(elege *n %ro3un0ime #au0ele
uuror 3enomenelor Lumii lor) ar %uea ie+i +i &es#o%eri #u uimire o Lume Vas$
Ne#unos#u$ lorC Lumea Tri&imensional$! A#ela+i lu#ru se %ro&u#e #u %ro7lema
Iu7irii! Oamenii #re& #$ Iu7irea nu ser,e+e &e#- %enru a %er%eua s%e#ia' ei #re&
#$ Iu7irea ese numai #e,a Vulgar) lega &e .l$#erea "arnal$) &e Dorin(a Violen$)
&e Sais3a#(ie) &e U+urarea Brual$ a Tensiunilor e#! Numai #el #are %oae ,e&ea
&in#olo &e %asiunile animali#e) numai #el #are renun($ la a#es i% &e .si=ologie
Animali#$ %oae &es#o%eri *n ale Lumi +i Dimensiuni 4ran&oarea +i Ma2esaea a
#eea #e se nume+e Iu7ire! Oamenii &orm A&-n#! Oamenii *+i %ere#e ,ia(a a&ormi(i
+i ,isea0$ la Iu7ire) &ar ei n6au &e+e%a Iu7irea! Ei #-n$ Iu7irea +i #re& #$ a#easa
#ores%un&e #u #eea #e ei ,isea0$! "-n& omul se re0e+e la Iu7ire) el &e,ine
#on+ien &e Iu7ire) el re#unoa+e #$ a ,isa! Aun#i +i numai aun#i) el &es#o%er$
a&e,$raa semni3i#a(ie a Iu7irii! Numai aun#i el &es#o%er$ #e ese a#eas$ Iu7ire la
#are ,isa! Numai aun#i le *n,a($ #e ese #eea #e se nume+e Iu7ire! A#eas$ re0ire
seam$n$ #u #ea a omului #are) g$sin&u6se *n "or% Asral) &in#olo &e ru%ul s$u
3i0i#) *+i Tre0e+e 7rus# "on+iin(a! Oamenii se %lim7$ *n Asral ,is-n&! "-n& #ine,a
*+i &$ seama #$ ese o#mai %e #ale &e a ,isa) #-n& el s%uneC SA#esa ese un ,is)
sun o#mai %e #ale s$ &orm) *n "or% Asral) sun *n a3ara #or%ului meu 3i0i#S) aun#i
,isul &is%are #a %rin minune +i in&i,i&ul se re0e+e *n Lumea Asral$! O Lume Nou$
+i Minuna$ a%are *n 3a(a #elui #are *naine ,isa) #on+iin(a sa s6a &e+e%a! A#um
%oae #unoa+e oae Minunile Naurii! Tre0irea Iu7irii ese #e,a analog! Gnainea
a#esei re0iri noi ,is$m la Iu7iri' lu$m a#ese ,isuri &re% Realiae) #re&em #$
iu7im' r$im *nr6o Lume &e .asiuni) &e Emo(ii) uneori &eli#ioase) &e De0ilu0ii) &e
2ur$mine ,ane) &e &orin(e #arnale) &e gelo0ie e#! e# +i #re&em #$ a#easa ese
Iu7irea! Dar noi ,is$m +i Ignor$m a#es lu#ru!
Gn,ierea Mor(ilor ese Im%osi7il$ 3$r$ Iu7ire #$#i Iu7irea +i Moarea sun #ele
&ou$ 3e(e ale a#eleia+i ?ei$(i! .enru a a2unge la Gn,iere ese ne#esar$ re0irea
Iu7irii!
Ese in&is%ensa7il$ renun(area la .si=ologia noasr$ Tri&imensiunal$ +i la
3a%ele grosiere) %enru a &es#o%eri semni3i#a(ia Iu7irii *n #ea &e6a .ara) a "in#ea
+i a 1asea Dimensiune!
Iu7irea ,ine &in Dimensiunile Su%erioare! "el #are nu renun($ la .si=ologia sa
Tri&imensional$ nu ,a &es#o%eri ni#io&a$ ,eria7ila Semni3i#a(ie a Iu7irii %enru #$
Iu7irea nu ese originar$ &in Lumea Tri&imensional$! /iin(a su%ra3e(ei .lane) &a#$
nu ar renun(a la .si=ologia sa Bi&imensional$) ar #re&e #$ uni#a realiae a
Uni,ersului ese 3orma$ &in Linii) &in s#=im7$rile &e #uloare a Liniilor) &inr6un %lan
e#! O 3iin($ &in su%ra3a(a %lan$ n6ar +i #$ liniile +i s#=im7area &e #uloare %e unele
linii ar %uea 3i re0ulaul Gn,-ririi unei ro(i #u ra0e muli#olore #are 3a# %are &inr6un
auomo7il) &e e>em%lu! /iin(a Bi&imensional$ nu ar +i &e e>isen(a a#esui
auomo7il +i) 7a0-n&u6se %e .si=ologia sa Bi&imensional$) nu ar #re&e #$ la
originea 3enomenelor %e #are le o7ser,$ ar %uea 3i #e,a #e se nume+e auomo7il!
El nu ar #re&e &e#- *n liniile +i s#=im7$rile &e #uloare %e #are le6ar %er#e%e *n
lumea sa) 3$r$ s$ +ie #$ a#ese 3enomene sun numai e3e#ele unei #au0e
su%erioare! "ei #are #re& #$ Iu7irea ese un lu#ru #e se i,e+e numai &in lumea
Tri&imensional$ +i nu a##e%$ &e#- /a%ele 4rosiere #a 3iin& singura +i ,eria7ila
semni3i#a(ie a Iu7irii) nu sun &i3eri(i! Asemenea %ersoane nu %o &es#o%eri
a&e,$raa Semni3i#a(ie a Iu7irii! A#ese %ersoane nu %o 3i &e,orae &e 1ar%ele &e
/o#! Ele nu %o Gn,ia &inre Mor(i!
To(i %oe(ii) o(i *n&r$gosi(ii au #-na Iu7irea) &ar ni#i unul nu +ie #u a&e,$ra #e
Ese #eea #e se nume+e Iu7ire! Oamenii nu 3a# &e#- s$ ,ise0e la #eea #e se
nume+e Iu7ire! Ei nu sun re0i(i la Iu7ire!
"A.ITOLUL BBI
A NOUA S/ER
"o7or-rea *n a Noua S3er$ era) la marile #i,ili0a(ii ani#e #are ne6au %re#e&a *n
#ursul se#olelor) Do,a&a Ma>im$ %enru Su%rema Demniae a Hiero3an(ilor'
Hermes) Bu&&=a) Isus) Dane) ?oroasru +i mul(i al(i mari Mae+ri au re7ui s$
rea#$ %rin a#eas$ grea %ro7$!
Amini(i6,$) %rea6iu7i(i &is#i%oli) #$ a Noua S3er$ ese Se>ul! Numero+i sun #ei
#e inr$ *n a Noua S3er$) &ar 3oare rar se *n-lne+e ,reo %ersoan$ #are s$ 3i ie+i
,i#orioas$ &in greaua *n#er#are! Ma2oriaea su&en(ilor o#uli+i *+i %ere# ,ia(a
re#-n& &e la o +#oal$ la ala) &in Lo2$ *n Lo2$) mereu #urio+i) mereu *n #$uarea
nou$(ii) la %-n&a unui nou #on3eren(iar #are ,ine *n ora+! "-n& un su&en &e a#es
gen &e#i&e s$ lu#re0e #u Ar#anul A!?!/!) aun#i #-n& un su&en &e a#es gen se
=o$re+e s$ #o7oare *n a Noua S3er$ %enru a lu#ra #u 3o#ul +i #u a%a) el o 3a#e) #a
*no&eauna) S#$u-n& #e,aS %rose+e) &in #urio0iae! Su&enul o#ulis rans3orm$
oul *nr6un lu#ru 1#olar +i Teorei#! Da#$ inr$ *n a Noua S3er$) el o 3a#e #a +i #um
ea n6ar 3i ni#i mai mul ni#i mai %u(in &e#- o J1#oal$ *n %lusK) mereu #urios) mereu
im7e#il +i su%er3i#ial! Ese greu &e g$si un as%iran serios +i #u a&e,$ra =o$r- s$
o ia %e Drumul "$s$oriei .er3e#e! Uneori ,in anumi(i su&en(i a%aren 3oare mauri
+i 3oare serio+i) *ns$ #u im%ul se a2unge la a le ,e&ea imauriaea! Tris$ Realiae)
&ar ese realiaea a#esei ,ie(i!
.ro7ele #elei &e a Noua S3ere sun 3oare 3ine +i su7ile! Me&i#ul *l s3$uie+e %e
su&en s$ se &e&ea &es3r-ului) almineri se ,a *m7oln$,i! "umerele *n3ilrea0$
3ri#a *n -n$ra so(ie' 3ra(ii mi#i ai uuror Organi0a(iilor *l s%erie %e su&en) Magi#ienii
Gnune#imilor) &eg=i0a(i *n S3in(i) re#oman&$ e,la,iosului s$6+i risi%eas#$ #u
s3in(enie S$m-n(a' %seu&o6*n(ele%(ii *l *n,a($ %e as%iran Magia Se>ual$ Negai,$ #u
Emisiune &e S$m-n($! Mo&ul lor &e a insrui) nuan(a su7lim$ +i misi#$ %e #are
a#e+i ene7ro+i &eg=i0a(i *n S3in(i o &au Do#rinei lor) reu+e+e s$6l a7a$ %e &e,o
+i s$6l *n&e%$re0e &e Drumul T$i+ului &e "u(i! Su&enul #a&e aun#i *n Magia
Neagr$!
"-n& su&enul se *n&e%$rea0$ &e a&e,$raul &rum) el se #re&e mai *n(ele%
&e#- Mae+rii 4no0ei! "ei #$0u(i &in a Noua S3er$) #ei #are n6au reu+i s$ rea#$
%ese lungile +i &urele %ro7e ale Ar#anului) se rans3orm$) &e 3a%) *n Demoni eri7il
&e %er,er+i' #el mai r$u ese #$ ni#i un Demon nu se #re&e r$u +i %er,ers! /ie#are
Demon se %resu%une S3-n +i Gn(ele%!
"-n& se *n#e%e %ra#i#area Magiei Se>uale) organismul se re,ol$! Se a2unge
uneori #a 4lan&ele Se>uale +i ale 4lan&e En&o#rine s$ se in3lame0e) a%ar &urerile
&e #a%) se sim anumie 0$%$#eli e#! A#easa *ngro0e+e %e #ei #urio+i #are 07ur&$
&in +#oal$6n +#oal$) #are 3ug aun#i) erori0a(i) *n #$uarea) #a *no&eauna) a unui
Jre3ugiuK *nr6o mi#$ J1#oal$K 7un$! As3el) a#e+i 7ie(i J%ro+iK *+i %ere# ,ia(a
07ur-n& &in 3loare *n 3loare! A%oi *nr6o 7un$ 0i mor) 3$r$ s$ 3i o7(inu #e,a! Ei +i6au
%ier&u im%ul) *n mo& mi0era7il! Du%$ moarea lor) a#e+i Ne7uni se rans3orm$ *nr6
o legiune &e Demoni #are #oninu$!
A Noua S3er$ ese &eerminan$ %enru as%iranul la Reali0are! Ese im%osi7il s$
e Auo6Reali0e0i *n mo& Inim 3$r$ s$ 3i *n#arna Su3leul +i nimeni nu %oae Gn#arna
Su3leul &a#$ nu a %uu s$ #ree0e Asral6"risosul) Menal6"risosul +i "risosul6
Voin($! Ve=i#ulele inerne a#uale ale omului) men(ionae &e Teoso3ie) nu sun &e#-
sim%le 3orme menale %e #are 3ie#are om re7uie s$ le &i0ol,e &a#$ are inen(ia &e a
se Auo6Reali0a Inim!
Tre7uie s$ ne Na+em +i a#eas$ %ro7lem$ &e a e Na+e a 3os) ese +i ,a 3i
mereu o %ro7lem$ a7solu se>ual$! Ese ne#esar s$ e Na+i +i) %enru a a2unge ai#i)
re7uie s$ #o7ori *n a Noua S3er$! Ese %ro7a ma>im$ %enru su%rema &emniae a
Hiero3anului! Ese %ro7a #ea mai grea! Rar se *n-lne+e #ine,a #are s$ %oa$
&e%$+i a#eas$ &i3i#il$ *n#er#are! De o7i#ei) oa$ lumea e+uea0$ *n a Noua S3er$!
Tre7uie #a so(ii s$ se iu7eas#$ %ro3un&! Oamenii #on3un&$ &orin(a #u iu7irea!
Toa$ lumea #-n$ Dorin(a +i o #on3un&$ #u #eea #e se nume+e Iu7ire! Numai #ei
#are +i6au *n#arna Su3leul +iu #e ese Iu7irea! Eul nu +ie #e ese Iu7irea! Eul ese
Dorin($) asa6i o!
Ori#ine6+i Gn#arnea0$ Su3leul ese) *n#e%-n& &e6aun#i) un Bu&&=a! /ie#are
Bu&&=a re7uie s$ lu#re0e *n a Noua S3er$ %enru a Gn#arna "risosul Inern!
Bu&&=a se na+e *n a Noua S3er$! 1i "risos se na+e *n a Noua S3er$! Tre7uie s$
ne na+em mai *n-i #a Bu&&=a *naine &e a ne na+e #a "risos!
Bine#u,-na$ 3ie Dragosea! Bine#u,-nae 3ie 3iin(ele #are se Iu7es# #u
a&e,$ra! Bine#u,-na(i #ei #are ies ,i#orio+i &in a Noua S3er$!
SEMNTORII S.AIMEI! Mul(i .seu&o6E0oeri+i au #omis In#ali3i#a7ile
4eno#i&e! Gn realiae) ese un ,eria7il 4eno#i& s$ semeni S%aima *n %ri,in(a lui
Kun&alini! Ese o #rim$ in#ali3i#a7il$ *m%ori,a umani$(ii &e a im%rima *n #$r(i sau
&e a *n,$(a %e al(ii #$ a o re0i %e Kun&alini ese un lu#ru %eri#ulos! .ro%agan&i+ii
a72e#elor 3alsuri #are seam$n$ S%aima *n leg$ur$ #u Kun&alini sun mai r$i &e#-
"riminalii &e R$07oi! A#e+ia au #omis #rime *m%ori,a .ersoanelor 3i0i#e) &ar
.seu&o6e0oeri+ii Sem$n$ori &e S%aim$ #omi #rime *m%ori,a Su3leului! "el #are
nu o re0e+e %e Kun&alini nu6+i %oae Gn#arna Su3leul) el *+i %ier&e Su3leul!
Ese 3als s$ s%ui #$ Kun&alini se %oae re0i 3$r$ #a s$ 3i 3os un %rogres moral'
&im%ori,$) Kun&alini nu se ,a re0i a-a im% #- a#ese %rogrese nu se ,or 3i
reali0a! De0,olarea lui Kun&alini ese #onrola$ &e meriele inimii! D$m insru#(iuni
#on#ree %enru re0irea lui Kun&alini +i ori#e #ulur$ ser%enin$ ,eria7il$ #unoa+e
%er3e# a#es &rum! Ese 3als #$) Kun&alini %oae lua &i3erie &rumuri #-n& se
%ra#i#$ Magia Se>ual$ Al7$! Kun&alini nu ia un al &rum &e#- aun#i #-n& se
%ra#i#$ Magia Se>ual$ Neagr$C ea #o7oar$ aun#i s%re in3ernurile aomi#e ale
omului +i se rans3orm$ *n "oa&a lui Saan! Ese 3als$ &e#i a#eas$ a7sur&$
a3irma(ie a Sem$n$orilor &e S%aim$) anume #$) Kun&alini %oae s$ ias$ &in "analul
Me&ular) s$ s3-+ie (esuurile) s$ %ro,oa#e &ureri eri7ile +i s$ %ro&u#$ moarea!
A#ese a3irma(ii sun gre+ie %enru #$ 3ie#are &in #ei 1a%e 1er%i *+i are maesrul
s%e#ialis #are ,eg=ea0$ asu%ra *n,$($#elului' el nu ese %$r$si *n a#eas$ mun#$!
"-n& Gn,$($#elul re0e+e %rimul 1ar%e) ese urm$ri *n&ea%roa%e &e un s%e#ialis)
iar aun#i #-n& *l re0e+e %e al Doilea 1ar%e) ese urm$ri &e un alul) +i a+a mai
&e%are! A#e+i s%e#iali+i au sar#ina s$ su%ra,eg=e0e e,olu(ia 1ar%elui *n "analul
Me&ular! Ni#i un Gn,$($#el nu ese a7an&ona! S%e#iali+ii re7uie s$ r$s%un&$ &e
mun#a lor! A#e+i s%e#iali+i r$ies# *n Lumea Asral$!
Kun&alini nu se re0e+e *n mo& Negai, &e#- aun#i #-n& ne r$s%-n&im
s$m-n(a! "el #are %ra#i#$ Magia Se>ual$ 3$r$ emisiune &e s$m-n($ nu are &e #e
s$ se eam$!
Nimeni nu %oae a#uali0a as%e#ele su%erioare ale lui Kun&alini 3$r$ o %er3e#$
S3in(enie! Ese &e#i #om%le 3als a 0i#e #$ e>is$ %osi7iliaea #onse#in(elor 3unese
%enru a#uali0area %remaur$ a lui Kun&alini! A#eas$ a3irma(ie e 3als$ %enru
moi,ul #$ nu %oae 3i ,or7a &e &e+e%area %remaur$ a 3o#ului! Kun&alini nu %oae
3i re0i$ &e#- %e 7a0a unei San#i3i#$ri %ro3un&e! Kun&alini nu ur#$ o singur$
,ere7r$ &a#$ #on&i(iile &e S3in(enie ne#esare %enru a a2unge la A#ea Vere7r$ nu
sun #u#erie! /ie#are Vere7r$ *+i are e>igen(ele morale) #on&i(iile sale &e S3in(enie!
Ese 3als +i su%i& a s%une #$ Kun&alini %oae re0i am7i(ia) orgoliul sau inensi3i#a
oae #ali$(ile 2osni#e +i %asiunile 7esiale ale Egoului Animal! "ei #are 3oloses#
asemenea argumene) #ei #are &e#lar$ asemenea lu#ruri %enru a S%eria &is#i%olii
+i a6i *n&e%$ra &e Drumul Regal sun #u A&e,$ra ignoran(i) #$#i Kun&alini re0i$
&e Magia Se>ual$ Al7$ nu %oae *naina ni#i #u un singur gra& &a#$ Nu E>is$ o
a&e,$ra$ S3in(enie la as%iran!
Kun&alini nu ese o 3or($ oar7$! Kun&alini nu ese o 3or($ me#ani#$! Kun&alini
ese #onrola$ &e 3o#urile inimii +i nu se &e0,ol$ &e#- %e 7a0a Magiei Se>uale +i a
S3in(eniei!
Tre7uie s$ re#unoa+em #$ *n Me>i#) #ulura Ser%enin$ a 3os +i ese
/ormi&a7il$! /ie#are S#ul%ur$ A0e#$ ese o #are minuna$ &e 1iin($ O#ul$! Nu
%uem &e#- s$ ne e>a0iem aun#i #-n& *l #onem%l$m %e Eue0a#oal #u 1ar%ele
*n#ol$#i *n 2urul #or%ului s$u +i #u Lingam6Yoni *n m-inile sale! R$m-nem #u gura
#$s#a$ #onem%l-n& a#eas$ re%re0enare a 4iganului 1ar%e &e,or-n&u6l %e Mag!
Sunem #o%le+i(i &e o ,enera(ie e>raor&inar$ *n momenul *n #are ,e&em Tigrul #u
un /alus a-rna &e g-C *nr6a&e,$r) *n a#es /alus re0i&$ "u,-nul!
Gn #ulura a0e#$ nu e>is$ Sem$n$ori &e S%aim$! /ie#are #are &in %iar$)
3ie#are %i#ur$) 3ie#are moi, ne in,i$ la &e+e%area lui Kun&alini! Ese
in&is%ensa7il s$ se *n#ea%$ %rin a o &e+e%a %e Kun&alini) a%oi s$ 3im De,ora(i &e
ea! Noi re7uie s$ 3im Gng=i(i(i &e N$%-r#$! Tre7uie #a Kun&alini s$ ne &e,ore0e!
"-n& omul ese &e,ora &e 1ar%e) se rans3orm$ el *nsu+i *n 1ar%e! Numai 1ar%ele
uman %oae s$6l Gn#arne0e %e "risos! "risos nu %oae 3a#e nimi# 3$r$ 1ar%e!
Aueni#ele #i,ili0a(ii A0e#$ +i MaFa) Egi%ean$ +i "al&eean$ e#! sun "uluri
Ser%enine #are nu %o 3i *n(elese 3$r$ Magia Se>ual$ +i Kun&alini!
Gnreaga #ulur$ Ar=ai#$ ese Ser%enin$! Gnreaga #i,ili0a(ie aueni#$ +i
,eria7il$ ese Ser%enin$! O "i,ili0a(ie 3$r$ Gn(ele%#iunea 1ar%elui nu ese o
a&e,$ra$ #i,ili0a(ie!
AS"ENSIUNEA 1I "OBORHREA LUI KUNDALINI! .seu&o6E0oeri+ii #are
a3irm$ #$ Kun&alini) &u%$ #e a ur#a %-n$ la "=aLra "oronal$ sau lousul #u o Mie
&e .eale) #o7oar$ %enru a se Re*noar#e &in nou *n Biseri#a &in E3es sau #enrul
#o##igian) min *ngro0ior! Kun&alini nu #o7oar$ &e#- aun#i #-n& Ini(iaul #a&e)
#-n& *+i r$s%-n&e+e S$m-n(a! Mun#a &e ri&i#are a 1ar%elui &u%$ #e a #$0u ese
3oare ane,oias$) 3oare &i3i#il$! Domnul .er3e#(iunii a s%usC SDis#i%olul nu re7uie
s$ #a&$) #$#i #el #are #a&e re7uie s$ lu%e a%oi enorm &e mul %enru a re#u%era
#eea #e a %ier&uS!
Hin&u+ii s%un #$ *n ineriorul "analului Me&ular e>is$ un "anal numi
Sus=umna +i #$ *n ineriorul a#esuia e>is$ un al #anal numi Va2rini) *n ineriorul
#$ruia e>is$ un al reilea #anal numi "=irini) Sla 3el &e 3in #a 3irul &e %aian2enK) %e
#are sun *n+irae #=aLrele) *n 3elul no&urilor unei resii &e 7am7us! As3el ,or7es#
#$r(ile s3ine ale In&iei +i noi +im #$ Kun&alini nu se ri&i#$ %rin "=irini &e#- #u
Mai=una) Magia Se>ual$) Ar#anul A!?!/!) *n mo& uni# +i e>#lusi,!
Noi %ra#i#$m Me&ia(ia Inern$ %enru a A2unge la E>a0) *ns$ +im 7ine #$
Kun&alini nu se re0e+e %rin Me&ia(ie) #$#i Kun&alini ese Se>ual$! Ese 3als s$ se
a3irme #$ se %oae o7(ine re0irea lui Kun&alini #u Me&ia(ia! Me&ia(ia ese o
e=ni#$ %enru a %rimi in3orma(ii! Me&ia(ia nu ese o e=ni#$ %enru a o re0i %e
Kun&alini! .seu&o6E0oeri+ii au 3$#u mule %agu7e #u ignoran(a lor!
Gn In&ia) e>is$ +a%e +#oli 3un&amenale &e Yoga +i oae ,or7es# &e Kun&alini!
/$r$ Tanrism) a#ese +#oli Yoga nu ar ser,i la nimi#! "el mai 7un lu#ru #are ,ine
&in Orien ese Tanrismul! Gn ori#e +#oal$ aueni#$ &e Yoga E0oeri#$ se %ra#i#$
Mai=una @Magia Se>ual$A! A#esa ese Tanrismul! Tanrismul a#or&$ o ,aloare
3un&amenal$ Yog$i Se>uali$(ii!
Gn #enrul lousului inimii e>is$ un riung=i minuna! A#es riung=i se reg$se+e
+i *n "=aLra "o##igian$ +i *n "=aLra siua$ *nre S%r-n#ene! Gn 3ie#are &in a#ese
"=aLre e>is$ un no& miserios! Sun #ele rei no&uri!
A#ese no&uri au o semni3i#a(ie a&-n#$! Ele #ores%un& la rei s#=im7$ri
3un&amenale *n mun#a #u 1ar%ele! La %rimul no& @Biseri#a &in E3esA a7an&on$m
%ra#i#a &e a ne r$s%-n&i s$m-n(a! La al &oilea no& @Biseri#a &in TiairaA *n,$($m s$
Iu7im #u a&e,$ra! La al reilea no& @Biseri#a &in /ila&el3iaA) aingem Veria7ila
Gn(ele%#iune +i Ve&em *n mo& "lar,$0$or!
Gn #ursul as#ensiunii sale) Kun&alini re7uie s$ &e0noa&e a#ese rei No&uri
Miserioase!
.seu&o6E0oeri+ii se mir$ &e 3a%ul #$ ,e#=ii Yog=ini &in In&ia &e a7ia
men(ionea0$ numeroasele "=aLre eeri#e sau .le>urile organismului +i #$ *n
s#=im7 *+i #onsa#r$ *nreaga aen(ie "=aLrelor 1irei S%in$rii +i lui Kun&alini!
Yog=inii Hin&u+i %rimii,i erau realmene Tanri+i +i %ra#i#au Mai=una! Ei erau
,eria7ili Ini(ia(i *n Gn(ele%#iunea 1ar%elui! 1iau 3oare 7ine #$ #=eia M-nuirii
noasre se a3l$ *n S$m-n($ +i *n M$&u,a S%in$rii! Ei *n(elegeau #$ Kun&alini) aun#i
#-n& se re0e+e) &es#=i&e una &u%$ ala "=aLrele S%inale #are) la r-n&ul lor) %un
*n a#i,iae "=aLrele .le>urilor! De#i) #ele mai im%orane sun "=aLrele S%inale +i
1ar%ele! To(i marii Gn(ele%(i +i .ariar=i ai #i,ili0a(iilor Ser%enine ar=ai#e o +iau
3oare 7ine!
Gn #ele Trei Triung=iuri ale "=aLrelorC /un&amenal$) "ar&ia#$ +i /ronal$)
?eiaea ese re%re0ena$ #a un Lingam Se>ual! A#easa ,rea s$ s%un$ oul) *ns$
Ignoran(ii Insrui(i #au$ mereu su7er3ugii +i s#u0e %enru a elu&a +i alera a&e,$rul!
Nu ese #ore# #$ .seu&o6E0oeri+ii #oninu$ s$ *n+ele) #on+ien sau in#on+ien)
7iaa omenire su3erin&$! Am su&ia emeini# marile #i,ili0a(ii Ser%enine) &e a#eea
,or7im #lar %enru #a #ei #are ,or s$ se sal,e0e) s$ se sal,e0e #u a&e,$ra! Sunem
ai#i %enru a s%une a&e,$rul +i a6l %ro#lama) #=iar &a#$ .seu&o6o#uli+ii +i
In3rase>ualii ,or &e,eni) &in a#eas$ #au0$) #ei mai mari &u+mani ai no+ri! Tre7uie
s%us A&e,$rul +i noi *l s%unem #u enu0iasm!
Ese ne#esar s$ lu#r$m #u Kun&alini +i s$ &es3a#em #ele rei no&uri! "ele rei
no&uri sun #ele rei riung=iuri #are rans3orm$ ,ia(a noasr$ +i re0es# *n noi
"asiaea) Dragosea +i Gn(ele%#iunea!
S.ASMUL SEBUAL! Lo2a Al7$ a iner0is oal +i &e o manier$ a7solu$ S%asmul
Se>ual! Ese a7sur& s$ a2ungi %-n$ la s%asm! "ei #are %ra#i#$ Magia Se>ual$ nu
ar re7ui s$ mearg$ ni#io&a$ %-n$ la S%asm! "ei #are6+i %ro%un s$ e,ie
E2a#ularea Seminal$ 3$r$ s$ a7an&one0e .l$#erea S%asmului ,or %uea su3eri
#onse#in(e &e0asruoase %enru organismul lor! S%asmul ese 3oare ,iolen +i &a#$
organismul ese ,iolena) re0ulaul nu se las$ a+e%aC im%oen($) a3e#$ri ale
sisemului ner,os e#! Ori#ine %ra#i#$ Magia Se>ual$ re7uie s$ se rerag$ &in a#
mul *naine &e s%asm! Me&i#ii #unos# 3oare 7ine moi,ele %enru #are #el #are
%ra#i#$ Magia Se>ual$ re7uie s$ se rerag$ *nainea S%asmului! Nu re7uie
%ra#i#a$ Magia Se>ual$ &e#- o singur$ &a$ %e 0i! Ni#io&a$ mai mul &e o &a$
%e 0i! Nu re7uie ni#io&a$ *n ,ia(a noasr$ s$ ne r$s%-n&im S$m-n(a' ni#io&a$)
a7solu ni#io&a$! A#es or&in #are %ro,ine &e la Lo2a Al7$ re7uie *n(eles) #$#i &a#$
&in nenoro#ire ,ine s%asmul) *m%ori,a ,oin(ei noasre) ,a re7ui s$ ne reragem
ime&ia &in a# +i s$ ne alungim *n &e#u7ius &orsal @%e s%aeA +i s$ *n#er#$m s$
o%rim s%asmul) e>e#u-n& urm$orul e>er#i(iuC
INDI"A5IE! 9! /a#e(i su%remul e3or %e #are6l 3a#e o 3emeie %enru a Na+e)
rimi(-n& #urenul ner,os s%re organele Se>uale) 3$#-n& e3orul &e *n#=i&ere) %rinr6
o %uerni#$ #onra#(ie a s3in#erelor) a %or(ilor %rin #are iese &e o7i#ei li#=i&ul
seminal! Tre7uie un mare e3or %enru a#es lu#ru!
<! Ins%ira(i) 3or(-n&u6,$ s$ %om%a(i) s$ 3a#e(i s$ se ur#e %rin ins%ira(ie Li#=i&ul
Seminal %-n$ la #reier! Ins%ir-n&) se ,a ,o#ali0a Manra JHamK' imagina(i6,$
energia ri&i#-n&u6se %-n$ la #reier +i re#-n& a%oi la Inim$!
R! E>%ira(i imagin-n&u6,$ #$ Energia Se>ual$ se 3i>ea0$ *n inim$' e>%ir-n&)
,o#ali0a(i) Manra JSa=K!
8! Da#$ S%asmul ese 3oare %uerni#) *n3r-na(i6,$) *n3r-na(i6,$ +i #oninua(i s$
ins%ira(i +i e>%ira(i a2u-n&u6,$ &e Manra Ham6Sa=! JHamK ese mas#ulin) JSa=K
ese 3eminin! Ham ese Solar) Sa= ese Lunar!
Tre7uie e>%ulsa aerul ra%i&) %e gur$) %ro&u#-n& suneul Sa= *n mo& *n#e +i
s#ur! Tre7uie ins%ira len) #u gura *nre6&es#=is$) #-n-n& menal Manra Ham!
I&eea 3un&amenal$ &e la 7a0a a#esui e>er#i(iu e0oeri# ese &e a in,ersa
%ro#esul res%iraor) 3$#-n&u6l #u a&e,$ra %o0ii,) &a 3iin& #$ *n sarea a#ual$ a
,ie(ii #urene %re&omin$ as%e#ul negai, Lunar Sa= #are ,ine s$ %ro&u#$
&es#$r#area seminal$' in,ers-n& %ro#esul res%iraor #u a2uorul a#esei e=ni#i
res%iraorii) 3or(a "enri3ug$ se rans3orm$ *n 3or($ "enri%e$ +i s$m-n(a se *noar#e
s%re inerior +i *ns%re sus!
A.LI"A5IE! E>er#i(iul %e #are l6am &a %enru #a0ul &e S%asm mai %oae 3i
e>e#ua &e6o manier$ general$) *n *nreaga %ra#i#$ &e Magie Se>ual$!
Se %oae ermina Magia Se>ual$ #u a#es minuna e>er#i(iu! Mun#a *n a Noua
S3er$ *nseamn$ lu%$) sa#ri3i#iu) e3or) ,oin($! "ei #are sun &e,ora(i &e 1ar%e se
rans3orm$ *n 1er%i) *n ?ei!
Gn #a0urile 3oare gra,e) #-n& sur,ine s%asmul se>ual #u un %eri#ol iminen &e
e2a#ulare seminal$) Ini(iaul re7uie s$ se rerag$ ime&ia &in a# +i s$ se *nin&$ %e
s%ae %e %$m-n) %e &u+umeaua &ur$) re(in-n&u6+i su3lul' %enru a re(ine 7ine su3lul
el ,a re7ui s$6+i *n#=i&$ 3osele na0ale a%$s-n&u6le #u &egeul ar$$or +i #u #el
mare! A#es e3or ,a re7ui *nso(i &e #on#enrarea g-n&iriiC neo3iul se ,a #on#enra
inens asu%ra %ulsa(iilor 3alusului) #are sun o mani3esare a %ulsului #ar&ia#! El ,a
*n#er#a s$6+i *n3r-ne0e %ulsa(iile se>uale %enru a e,ia e>%ul0area s$m-n(ei +i)
&a#$ se ,a ,e&ea o7liga s$ ins%ire) ,a re7ui s6o 3a#$ %rinr6o in=ala(ie s#ur$ +i
ra%i&$) #oninu-n& a%oi s$6+i *n3r-ne0e %ulsa(iile) #u un su3lu re(inu #el mai mul
%osi7il!
"A.ITOLUL BBII
YO4A SEBUAL
Gn In&ia e>is$ rei 3eluri &e TanrismC .rimulC Tanrismul Al7) Al Doilea
Tanrismul Negru) Al Treilea Tanrismul "enu+iu! Gn Tanrismul Al7 se %ra#i#$
Magia Se>ual$ 3$r$ r$s%-n&irea s$m-n(ei! Gn Tanrismul Negru e>is$ emiere &e
s$m-n($! Gn Tanrismul "enu+iu) #-n& se r$s%-n&e+e s$m-n(a) #-n& nu se
r$s%-n&e+e' a#es gen &e Tanrism #on&u#e %e &e,o la Tanrismul Negru!
Gn Tanrismul Negru reg$sim Bon0ii +i Dug%a+ii #u Ti#=ie Ro+ie) Magi#ienii Negri
eri7il &e %er,er+i! A#e+i r$u,oiori au %ro#e&uri res%ing$oare %enru a rea7sor7i
S$m-n(a %rin urer$ &u%$ #e au r$s%-n&i6o *n mo& mi0era7il! Re0ulaul 3aal ese
#$ s$m-n(a) &u%$ #e a 3os r$s%-n&i$) se *n#ar#$ #u aomi saani#i #are)
%$run0-n& &in nou *n organism) &o7-n&es# %uerea &e a o re0i %e Kun&alini *n
mo& negai,! A#easa #o7oar$ aun#i %-n$ la In3ernurile aomi#e ale omului +i se
rans3orm$ *n #oa&a lui Saan! Gn a#es 3el se se%ar$ 3iin(a omeneas#$ %enru
o&eauna &e /iin(a sa Di,in$ +i se #u3un&$ %enru o&eauna *n A7is! Ori#ine ,ars$
"u%a lui Hermes ese un Magi#ian Negru) nu ese ni#i o *n&oial$ *n #ele &e mai sus!
Magia Se>ual$ ese #unos#u$ *n In&ia su7 numele &e Mai=una! Se mai
nume+e Ur&=,araus Yoga +i #ei #are o %ra#i#$ se numes# Yog=ini Or&,areas!
Gn oae 1#olile Yoga #u a&e,$ra serioase) se %ra#i#$ *n mo& 3oare se#re
Magia Se>ual$! "-n& un #u%lu &e Yog=ini ese so#oi %reg$i) 7$r7aul +i 3emeia
sun #on&u+i *nr6un lo# se#re un&e sun insrui(i asu%ra Mai=unei @Magia Se>ual$A!
"u%lurile se unes# se>ual %enru a lu#ra *n Marea6O%er$ su7 su%ra,eg=erea
unui 4uru @a unui MaesruA! B$r7aul a+e0a %e %$m-n %e o %ern$) *nr6o %o0i(ie
Bu&&=i#$) #u gam7ele *n#ru#i+ae &e6o manier$ orienal$) inr$ *n #ona# se>ual #u
3emeia! A#easa ese a+e0a$ %e gam7ele *n#ru#i+ae ale 7$r7aului *n a+a 3el #a
gam7ele sale s$ #u%rin&$ #or%ul 7$r7aului! Gn a#eas$ %o0i(ie) 7$r7aul +i 3emeia se
unes# se>ual' 3emeia a+e0a$ %e gam7ele 7$r7aului) a7soar7e *n ea /alusul!
"u%lurile &e Yog=ini r$m-n as3el ore *nregi 3$r$ s$ r$s%-n&eas#$ s$m-n(a! Ese
o7ligaoriu #a Yog=inul s$ nu g-n&eas#$) aun#i se g$ses# *n %ra#i#a Magiei
Se>uale! "ei &oi) 7$r7a +i 3emeie sun *n a#el momen *n sare &e e>a0! "u%lul
ese uni %rinr6o &ragose a&-n#$! Energiile #reaoare ur#$) ,i#orioase) %rin
#analele lor res%re#i,e) %-n$ la #u%a #reierului! Dorin(a animali#$ a 3os alunga$!
A%oi 7$r7aul +i 3emeia se rerag 3$r$ s$ 3i r$s%-n&i s$m-n(a!
A#es 3el orienal &e %ra#i#are a Magiei Se>uale s6ar &o,e&i) s$ s%unem)
in#omo& %enru o##i&enali! Tou+i) re#oman&$m a#eas$ e=ni#$ %ersoanelor #are
Nu Reu+es# s$6+i *n3r-ne0e a#ul +i %enru a e,ia re,$rsarea #u%ei lui Hermes!
Daori$ a#esei meo&e) 4nosi#ii ,or %uea s$ se anrene0e se>ual %enru a *n,$(a
s$ *n3r-ng$ +i s$ e,ie #urgerea s$m-n(ei! "u%lurile 4nosi#e nu au ne,oie &e
su%ra,eg=erea 3i0i#$ a unui Maesru) #i ele re7uie s$6l in,o#e %e Maesrul
Asralului %enru #a s$6i a2ue! @"u%lul re7uie s$ 3ie singur %enru %ra#i#a
Mai=uneiA!
Ese in&is%ensa7il #a Dorin(a Animali#$ s$ nu iner,in$ *n im%ul %ra#i#ii Magiei
Se>uale! Amini(i6,$ #$ &orin(a ese Dia7oli#$! Eul ese Dorin($! Eul ese Dia7oli#!
A#olo un&e e>is$ &orin($ nu %oae 3i iu7ire) #$#i iu7irea +i &orin(a sun
in#om%ai7ile! Ese ne#esar &e +iu #$ Dorin(a in&u#e *n eroare! "el #are &ore+e)
#re&e #$ ese *n&r$gosi) el se sime *n&r$gosi) ar %uea #=iar s$ 2ure #$ ese
*n&r$gosi! Ese marea *n+el$#iune a Dorin(ei! De #-e ori ,e&em 7$r7a(i +i 3emei
#are %rein& #$ se A&or$! Du%$ #e s6au #$s$ori) #aselul &in #aron se %r$7u+e+e
+i r$m-ne numai risa realiaeC #ei #e se #re&eau *n&r$gosi(i) %ro3un& *n&r$gosi(i
unul &e alul) *n 3on&) se &ees$ +i e+e#ul) o&a$ #e Dorin(a a 3os sais3$#u$) ese
Ine,ia7il! Noi nu au0im aun#i &e#- %l-nsee +i lamen$ri) re%ro+uri +i la#rimi! Un&e
ese &e#i iu7ireaI Iu7irea a 3$#u a+a #e,aI "-n& e>is$ Dorin($) ese Im%osi7il a
iu7i! Numai #ei #are +i6au *n#arna su3leul +iu s$ iu7eas#$ #u a&e,$ra! Eul nu ese
#a%a7il s$ iu7eas#$! Numai Su3leul +ie s$ Iu7eas#$! Iu7irea *+i are #limaul s$u
%ro%riu) sa,oarea sa) 3eri#irea sa! Numai #el #are a Omor- Dorin(a Animali#$
#unoa+e a#easa! Numai #el #are +i6a Gn#arna Su3leul +ie a#easa +i o
e>%erimenea0$! Iu7irea nu seam$n$ #u nimi# &in #eea #e oamenii numes# Iu7ire!
"eea #e oamenii #re& #$ e Iu7irea nu ese nimi# al#e,a &e#- Dorin(a Gn+el$oare!
Dorin(a ese o su7san($ *n+el$oare #are se in3ilrea0$ *n mo& su7il *n mine +i *n
inim$ %enru a ne 3a#e s$ sim(im #e,a #e) Ne3iin& Iu7ire) ne 3a#e s$ "re&em #u
3ermiae #$ ese Iu7irea! Numai #$ realiaea ori7il$ #are se %re0in$ o&a$ #u a#ul
#onsuma +i &orin(a sais3$#u$ ,ine s$ ne &emonsre0e #lar) %u(in -r0iu) #$ am 3os
,i#imele unei *n+el$orii! Am #re0u #$ sunem *n&r$gosi(i) &ar *n realiae nu am
/os!
/iin(a uman$ nu +ie *n#$ #e ese Iu7irea! Gnr6a&e,$r) numai su3leul %oae +i
+ie s$ iu7eas#$! Omul nu +i6a *n#arna *n#$ su3leul! Omul nu +ie *n#$ #e ese a
iu7i! Saan nu +ie #e ese Iu7irea! To #eea #e 3iin(a uman$ a *n#arna %-n$ *n
%re0en) ese Saan @EulA! /iin(a uman$ nu +ie s$ Iu7eas#$!
Iu7irea nu %oae e>isa &e#- &e la inim$ la inim$) &e la Su3le la Su3le! "el #are
nu +i6a Gn#arna Su3leul nu +ie s$ iu7eas#$! Saan nu %oae iu7i) iar 3iin(a uman$
nu l6a Gn#arna *n#$ &e#- %e Saan! "$s$oria .er3e#$ ese unirea a &ou$ 3iin(e)
una #are iu7e+e mai mul +i ala #are iu7e+e mai 7ine! Iu7irea ese #ea mai mare +i
#ea mai 3rumoas$ Religie %e #are o 3iin($ uman$ %oae s$ a2ung$ s$ o %ro3ese0e!
Dorin(a ese o su7san($ #are se &es#om%une *nr6o mul(ime &e su7san(e!
A#ese su7san(e ale &orin(ei se reunes# %enru a *n+ela minea +i inima! "el #are
ese &is%era %enru #$ 3emeia sa a %le#a #u alul nu a 3os #u a&e,$ra *n&r$gosi!
Iu7ireaa ,eria7il$ nu %rein&e nimi#) nu #ere nimi#) nu &ore+e nimi#) nu g-n&e+e
la nimi#' ea nu ,rea &e#- un lu#ruC /eri#irea &e a /i Iu7i! A#easa6i oul! B$r7aul
#are o %ier&e %e #ea %e #are o Iu7e+e nu s%une &e#- un lu#ruC JSun 3eri#i #$ ai
o7(inu 3eri#irea! Da#$ u ai g$si6o #u un al 7$r7a) eu sun 3oare 3eri#i!K
Dorin(a ese al#e,a! .asionaul #are a %ier&u 3emeia %e #are #re&ea #$ o
iu7e+e) %enru #$ ea a %le#a #u un alul) #a&e *n #ea mai eri7il$ &is%erare) *+i
%ier&e #a%ul +i a2unge #=iar a u#i&e sau a se omor* %e el *nsu+i sau %e am-n&oi! El
a %ier&u insrumenul .l$#erii) asa6i o!
Gnr6a&e,$r) numai #ei #are +i6au *n#arna Su3leul #unos# ,eria7ila Iu7ire!
Omenirea nu #unoa+e *n#$ #eea #e se nume+e Iu7ire! Iu7irea ese *n realiae #a
un #o%il ne,ino,a) #a le7$&a #u %ena2 al7! Iu7irea seam$n$ %rimelor 2o#uri &in
#o%il$rie! Iu7irea nu +ie nimi#) %enru #$ ese Ino#en$!
"-n& &i0ol,$m a#es ori7il s%e#ru @EulA #are #oninu$ &u%$ moare) aun#i se
Na+e *n noi #eea #e se nume+e Iu7ire! Re&o7-n&im aun#i Ino#en(a .ier&u$!
A#um) 3iin(a uman$ a Gn#arna numai un Em7rion &e Su3le! A#easa arun#$
uneori #-e,a s#-nei &e &ragose! Mama #are6+i A&or$ "o%ilul ese un 7un
e>em%lu a #eea #e se #=eam$ Iu7ire! Em7rionul &e Su3le se %oae #onsoli&a #u
3la#$ra 7ine#u,-na$ a Iu7irii!
B$r7aul +i 3emeia a2ung uneori s$ sim$ ra&ia(iile iu7irii #are i07u#nes# &in
Em7rionul Su3leului) *ns$ ele sun ime&ia *n$7u+ie &e %asiunile ,iolene +i eri7ile
%e #are Saan le %ro,oa#$ la 7$r7a +i la 3emeie!
Da#$ #uli,$m a#ese Di,ine Vi7ra(ii ale Iu7irii) ,om %uea 3ori3i#a +i #onsoli&a
Em7rionul Su3leului %enru a r$i mai -r0iu #u inensiae #eea #e se nume+e
Iu7ire!
Dragosea *n$re+e Em7rionul Su3leului! "-n& Em7rionul Su3leului se
*n$re+e) o7(inem *n#arnarea Su3leului!
/oare rare sun 3iin(ele omene+i #are a2ung s$ sim$ Di,inele Vi7ra(ii amoroase
#are ira&ia0$ &in Em7rionul Su3leului! "eea #e omenirea resime &e o7i#ei sun
3or(ele Dorin(ei! Dorin(a #-n$ &e asemenea) +i se *m7ra#$ *n roman(e +i in3inie
m-ng-ieri! Dorin(a ese ora,a #ea mai *n+el$oare #are e>is$ *n *nreg #osmosul!
Ori#ine ese ,i#ima Marii De#e%(ii ar %uea 2ura #$ ese *n&r$gosi!
B$r7a(i +i /emeiC V$ in,i s$ #unoa+e(i Iu7irea! Urma(i %a+ii #elor #-or,a rari
in&i,i0i #are) *n lume) Au 1iu s$ Iu7eas#$!
?ei +i ?ei(eC Iu7i(i6,$ *n mi2lo#ul *n#-n$rii nu%(iale a .ara&isului! /eri#ie 3iin(ele
#are se Iu7es# #u a&e,$ra! Numai Iu7irea %oae s$ ne rans3orme *n ?ei!
ENDO"RINOLO4IE! "u oae #$ %are in#re&i7il) ese sigur +i 3oare a&e,$ra
3a%ul #$ 1iin(a a#ual$ ese mai a%roa%e &e Transmua(ie +i &e Se>o6Yoga &e#-
mul(i su&en(i ai Yog$i! En&o#rinologia ese #=ema$ s$ %ro&u#$ o a&e,$ra$
Re,olu(ie "reaoare! Oamenii &e 1iin($ +iu &e2a #$ 4lan&ele Se>uale nu sun
"a%sule *n#=ise! Sun glan&e #u se#re(ie inern$ +i e>ern$! Hormonii &e E>#re(ie
sun numi(i #onser,aori) %enru #$ ei %er%euea0$ s%e#ia) H=ormonii inerni sun
numi(i Viali0aori) %enru #$ ei #res# Vialiaea Organismului uman! A#es %ro#es
&e se#re(ie Hormonal$ inern$ ese o Transmuare) o rans3ormare &e un anumi i%
&e Energie6Maerie! Mai=una) Magia Se>ual$) ese o Transmuare Se>ual$
Inensi3i#a$! 4nosi#ul Se#re$ Inern) Transmu$ +i Su7limea0$ oaliaea Maerie6
Energie Se>ual$! Hormonii Se>uali) 7oga(i +i a7un&en(i inun&$ sisemul #ir#ulaor al
S-ngelui +i a2ung la &i,erse 4lan&e #u Se#re(ie inern$) simul-n&u6le +i in#i-n&u6
le s$ lu#re0e inens! As3el) gra(ie Transmu$rii Se>uale Inensi3i#ae) 4lan&ele
En&o#rine sun Su%ra6simulae) %ro&u#-n&) 7ine*n(eles) o mai mare #aniae &e
Hormoni #are ,in s$ anime +i s$ mo&i3i#e *nregul sisem Ner,os li#=i&!
1iin(a re#unoa+e &e2a Transmuarea Se>ual$ la ori#e in&i,i& #u se>ualiae
o7i+nui$! Gn %re0en) ese ,or7a numai &e a 3a#e un %as *naine %enru
re#unoa+erea Transmu$rii Se>uale Inensi3i#ae a in&i,i0ilor Su%rase>uali! "el
#are su&ia0$ 7iologi# #ele R< &e Semne /un&amenale ale lui Bu&&=a) ,a a2unge la
#on#lu0ia #$ #ara#erele se>uale se#un&are ale lui Bu&&=a erau *nr6a&e,$r #ele ale
unui Su%ra6Om! A#ese #ara#ere se>uale se#un&are ale lui Bu&&=a re#unos#)
in&i#$ o 3oare Inens$ Transmua(ie Se>ual$! Nu %oae r$m-ne ni#i un &u7iu asu%ra
3a%ului #$ Bu&&=a a %ra#i#a Mai=una) Yoga Se>uali$(ii) Magia Se>ual$) Ar#anul
A!?!/! Bu&&=a a %re&a Tanrismul Al7 @Magia Se>ual$A) &ar ese o *n,$($ur$ %e
#are el a &a6o *n mo& se#re Dis#i%olilor s$i! Bu&ismul ?en +i "=an *n,a($ Mai=una
+i #u%lurile %ra#i#$ Se>o6Yoga!
"ARA"TERELE SEBUALE SE"UNDARE! E>is$ "ara#erele se>uale %rimare
+i #ara#erele se>uale se#un&are! .rimele sun *n leg$ur$ #u /un#(iile Se>uale ale
Organelor "reaoare) iar #ele se#un&are #u &isri7uirea gr$similor) 3ormarea
mu+#=ilor) %$rul) ,or7a) 3orma #or%ului e#! Ese e,i&en #$ 3orma #or%ului 3emeii
ese &i3eri$ &e #ea a #or%ului 7$r7aului! De asemenea) ese sigur #$ ori#e
sri#$#iune su3eri$ &e organele se>uale mo&i3i#$ organismul uman! "ara#erele
se>uale Se#un&are ale unui Eunu# sun #ele ale unui Degenera! "ara#erele
se>uale Se#un&are ale unui in&i,i& &e Se> inerme&iar) ale unui So&omi) in&i#$ un
in,eri) un In3rase>ual! "e am &e&u#e &inr6un in&i,i& e3eminaI Dinr6o 3emeie
mas#ulini0a$I "e i% &e #ara#ere .rimare ar #ores%un&e su7ie#(ilor &oa(i #u
"ara#ere se>uale se#un&are o%use #elor ale %ro%riului s$u se>I Nu e>is$ ni#i un
&u7iu #$ la asemenea %ersoane e>is$ In3rase>ualiae!
Yoga Se>uali$(ii) Mai=una) Ar#anul A!?!/! @Magia Se>ual$A ese un i% &e
/un#(ionalism Su%ra6Se>ual #are mo&i3i#$) *n realiae) "ara#erele se#un&are
se>uale) %ro&u#-n& un nou i% &e Om) un Su%raom! Se &o,e&e+e a7sur& s$
%resu%unem #$ Su%raomul %oae 3i re0ulaul "re&in(elor) Teoriilor) Se#arismului)
/anaismului) 1olilor e#! Realmene) Su%ra6omul nu De%in&e &e #eea #e se #re&e
sau nu se #re&e) &e +#oala la #are a%ar(inem sau nu a%ar(inem! "ara#erele
se>uale se#un&are nu se mo&i3i#$ &e#- s#=im7-n& #ara#erele %rimare! "u a2uorul
Se>o6Yog$i) a Mai=unei) aueni#ii Yog=ini Ini(ia(i reu+es# s$ mo&i3i#e #ara#erele
se>uale se#un&are &e o manier$ %o0ii,$) rans#en&en$) Di,in$!
.SIHOLO4IE 1I ENDO"RINOLO4IE! .si=ologia %$rea &e2a #$ sagnea0$
#-n&) &in 3eri#ire) a a%$ru +iin(a En&o#rinologiei! As$0i) .si=ologia ese anima$
&e o nou$ ,ia($! S6au 3$#u &e2a anumie enai,e %enru su&ierea ,ie(ii marilor
7$r7a(i %e 7a0a i%ului lor Biologi#! S6a s%us) &e e>em%lu) #$ &e#linul lui Na%oleon
#oin#i&ea #u un %ro#es &e &egeneres#en($ a glan&ei %iuiare! "ara#erele
.si=ologi#e sun &eerminae &e 4lan&ele En&o#rine +i &e "ara#erele se>uale
.rimare!
Ti%ul Bio6.si=ologi# ese &e#isi,) nimeni nu6l mai %oae nega) iar el &e%in&e &e
#ara#erele se>uale .rimare!
Mai %re#is) i%ul Bio6.si=ologi# a%ar(ine #ara#erelor se>uale se#un&are +i ese
#om%le &eermina &e #ara#erele se>uale .rimare! Gn #onse#in($) %uem a3irma #$)
&a#$ &orim s$ reali0$m /IIN5A BIO6TI.O6.SIHOLO4I") ,a re7ui s$ lu#r$m #u
"ara#erele se>uale .rimare! Numai #u Magia Se>ual$) #u Yoga Se>ului) #u
Mai=una ,om reu+i s$ %ro&u#em i%ul 7io6%si=ologi# al Maesrului) al Su%ra6omului)
al lui Ma=ama!
IN/RASEBUALITATEA! Gn a#es #a%iol am 3$#u a3irma(ii #um #$ in3rase>ualii
Ur$s# &e Moare! Gn realiae) ei se "onsi&er$ In&i,i0i Su%rase>uali)
Su%errans#en&en(i! In3rase>ualii se #re& mai %er3e#(i &e#- al Treilea Logos +i nu
g$ses# in#on,ena7il s$ a3irme #$ Se>ul ese #e,a 4rosier) s#-r7os) greoi!
In3rase>ualii nu +iu #$ Se>ul ese 3or(a #reaoare a S3-nului S%iri) 3$r$ &e #are ei
nu ,or %uea ni#io&a$ a2unge la Auo6Reali0area Inim$! Din ne3eri#ire) ei insul$ al
Treilea Logos +i 3or(a sa se>ual$ minuna$! .enru In3rase>ual) /or(a Se>ual$ Di,in$
a S%iriului S3-n ese #e,a mur&ar) #onamina #u %$#a) ,ulgar!
In3rase>ualii se =r$nes# #u De+ara ilu0ie #$ ei %o s$ se Auo6Reali0e0e #u
a2uorul le#urilor) al 3iloso3iilor) al #re&in(elor) al e>er#i(iilor res%iraorii) al a#ro7a(iilor
=a=a6Fog$i) al 7unelor inen(ii) al %ra#i#ilor e,la,ioase e#! Ese sigur #$) #u oae
a#ese Lu#ruri ei NU ,or reu+i ni#io&a$ s$ rans3orme #ara#erele se>uale
se#un&are) iar re0ulaul ,a 3i E+e#ul!
EVOLU5IE 1I INVOLU5IE! A#ualmene) a- *n Orien #- +i *n O##i&en) sun
&i3u0ae o mul(ime &e &o#rine 3iloso3i#e 3on&ae %e Dogma E,olu(iei! E,olu(ia +i
In,olu(ia sun 3or(e me#ani#e #are 3un#(ionea0$ simulan *n *nreaga Naur$! Nu
neg$m Realiaea a#esor Dou$ /or(e) &im%ori,$) le E>%li#$m!
Nimeni nu %oae nega e>isen(a %ro#eselor #reaoare +i &isrug$oare) e,olui,e
+i in,olui,e) generai,e +i &egenerai,e! "eea #e se %ro&u#e ese #$ 3or(ei
me#ani#e a E,olu(iei i se ari7uie %ro%rie$(i %e #are nu le are! Ni#i E,olu(ia) ni#i
In,olu(ia nu %o Eli7era %e Nimeni! A#eas$ #re&in($ #$ oa$ lumea) #u E,olu(ia) ,a
a2unge la Eli7erare) #a S#o% 3inal) ese o 3ane0ie a #elor #are se =r$nes# #u =imere)
a ,is$orilor *n,eera(i! Isus) "risosul a ,or7i #lar +i nu a %romis Sal,are uuror'
Marele Maesru a su7linia #u insisen($ 3ormi&a7ila +i eri7ila &i3i#ulae %e #are o
im%li#$ lu%a %enru a inra *n San#um Regnum) *m%$r$(ia Magiei +i a
E0oerismuluiC SMul(i sun #=ema(i) &ar %u(ini sun ale+iS! SDin miile #are M$ #au$)
unul singur M$ g$se+e' &in miile #are M$ g$ses#) unul singur M$ urmea0$' &in
miile #are M$ urmea0$) unul singur ese al Meu!S
Nu ese ,or7a ai#i &e a #re&e sau &e a nu #re&e) &e a se #onsi&era el *nsu+i sau
&e a a%ar(ine #u$rei sau #u$rei se#e! A#eas$ %ro7lem$ a Sal,$rii ese e>rem &e
gra,$! Tre7uie lu#ra #u 7o7ul) #u s$m-n(a se>ual$! Din nimi# nu iese nimi#! Ese
ne#esar s$ se lu#re0e #u 7o7ul! Tre7uie un e3or s%e#ial *n#e%-n& &e la *nsu+i
7o7ul) re7uie o Re,olu(ie Toal$! Numai &in 7o7ul Se>ual se na+e Gngerul Inerior!
Numai Gngerul Inerior ese a&mis *n Gm%$r$(ia E0oerismului! Ese in&is%ensa7il +i
urgen s$ se lu#re0e #u Mai=una) Se>o6Yoga +i Magia Se>ual$! /or(ele E,olu(iei +i
In,olu(iei sun %ur +i sim%lu 3or(e me#ani#e) 3or(e #are nu eli7erea0$ %e nimeni) #are
nu sal,ea0$ %e nimeni!
Numeroase organisme sun re0ulaul In,olu(iei +i mule alele sun al E,olu(iei!
Rasele &e in&igeni +i &e anro%o3agi nu sun *n E,olu(ie' ele sun) realmene) *n
In,olu(ie' ele sun %ro&usul &egenera al %uerni#ilor #i,ili0a(ii #are le6au %re#e&a *n
#ursul isoriei! Toae a#ese ri7uri s%un #$ &es#in& &in ?ei) Semi6?ei) Tiani e#!)
oae a#ese rase au %$sra ra&i(ii #are %o,eses# e,enimenele gran&ioase ale
re#uului lor 4lorios!
1o%-rla ese un "ro#o&il Degenera! Sr$mo+ii ar=ai#i ai /urni#ilor +i ai
Al7inelor au 3os Tiani #are au %o%ula .$m-nul *nainea Omului! Umaniaea
a#ual$ ese un %ro&us &egenera al raselor %re#e&ene) #um o a3irm$ #ara#erele
se>uale se#un&are ale oamenilor &in lumea noasr$! /emeile Mas#ulini0ae #are
"on&u# A,ioane +i se Ba *n R$07oi) %re#um +i 7$r7a(ii E3emina(i #are *+i 3a#
%ermanenuri +i6+i ,o%ses# ung=iile *n saloane &e *n3rumuse(are sun in3rase>uali!
Auorii #are %rein& #$ a#easa ese E,olu(ie) #$ a#easa mar#=ea0$ Gnoar#erea
s%re Herma3ro&iismul Di,in) se *n+al$ e>rem &e mul! Aueni#ul Herma3ro&i nu
ese %ersoana &e Se> Inerme&iar! Herma3ro&iul "oninenului S#u3un&a al
Lemuriei era un i% #om%le' nu era un In3rase>ual) nu a%ar(inea Se>ului Inerme&iar!
As$0i) e %osi7il &e g$si Herma3ro&iul Di,in &oar *n /u0iunea .er3e#$ &inre S%iri
+i Su3le! Su3leul *n oaliae /eminin +i S%iriul #om%le Mas#ulin 3u0ionea0$ *n
Ini(iere! Un Gnger ese un Herma3ro&i Di,in! Ni#i un Gnger nu ese &e se>
inerme&iar!
Tre7uie s$ inr$m %e &rumul &e,olu(iei #on+iin(ei! A#es &rum ese *n a3ara
Legilor E,olu(iei +i In,olu(iei! Ese *n realiae &rumul *ngus) sr-m +i &i3i#il &es%re
#are ne ,or7e+e Marele Ka7ir Isus!
EBER"I5IILE DE YO4A! Noi nu #on&amn$m e>er#i(iile Yoga) &e%are &e
a#easa! Ele sun 3oare uile +i #onri7uie la &e0,olarea inerioar$! Tou+i) ori#e
Yoga #are nu %re&$ Mai=una +i Sa&=ana Tanri#$ Al7$ ese in#om%le$! Marii
Yog=ini ai Orienului +i ai O##i&enului s6au reali0a #u a2uorul Se>o6Yog$i! Yog=inii
Erei noi) Agni6Yog=inii ,or re7ui s$ su&ie0e Temeini# En&o#rinologia +i s$ &ea
*n,$($mine %u7li#e &es%re Yoga Se>ului!
.osurile Tanri#e ale Karma6Kal%a sun 3oare e>agerae) +i mule &in ele
&egenerea0$ *n Tanrism Negru! Nu re#oman&$m &e#- %osura Tanri#$ &in a#es
#a%iol!
"A.ITOLUL BBIII
1AR.ELE ?BURTOR
Am la#rimi *n o#=i) am inima sr-ns$ %enru #$ am ,or7i &es%re lu#ruri &e #are
nu re7uia s$ ,or7es#) %enru #$ ese #a +i #um ai arun#a M$rg$riare %or#ilor) *ns$
7iaa omenire su3erin&$ are ne,oie &e a#easa +i m$ ,$& *n Ne#esiaea
nelini+ioare &e a s%une #-e #e,a &es%re 1ar%ele ?7ur$or!
.ASREA 1AR.E! Gn .o%ol Vu=) #area sa#r$ a MaFa+ilor) .as$rea +i 1ar%ele
3igurea0$ #a +i "reaori Se>uali ai Uni,ersului! Te%eu +i "o#uma0 rimi un Eree *n
Imensul O#ean al Marii Vie(i %enru #a s$ a&u#$ 1ar%ele &in al #$rui minuna S-nge
ei %l$m$&es# .orum7ul gal7en +i .orum7ul al7! .o%ol Vu= s%une #$ &in a#eas$
%as$ &e .orum7 Al7 +i 4al7en amese#a$ #u S-ngele 1ar%elui) ?eul T0a#ol 3a#e
#arnea %rimelor 3iin(e umane! .as$rea re%re0in$ S%iriul Uni,ersal al Vie(ii! 1ar%ele
re%re0in$ /o#ul Se>ual al #elui &e al Treilea Logos! S-ngele 1ar%elui in&i#$ a%ele
4ene0ei) Marea S%erm$ Uni,ersal$) Ens Seminis) S$m-n(a "risi#$) *n a%ele #$reia
se a3l$ germenele *nregii ,ie(i! A#ese a%e sun S-ngele %$m-nului) &u%$ 3iloso3ia
MaFa+$! ?ei(a "oali#ue ese Mama Vie(ii +i a Mor(ii @ENS SeminisA!
Gnr6a&e,$r) /o#ul Se>ual al #elui &e al Treilea Logos 3a#e 3e#un&e a%ele Vie(ii
%enru #a s$ a%ar$ Uni,ersul!
Gn Teogonia MaFa) &oi ?ei iner,in *n "rea(ieC Unul #are &$ Via($ +i /orm$
Omului +i alul #are *i a#or&$ "on+iin($! Al Treilea Logos 3a#e 3e#un&e A%ele Vie(ii
+i) #-n& a#esea au 3os 3e#un&ae) iner,ine al Doilea Logos) in3u0-n& "on+iin($ *n
oae Organismele! Ve=i#ulele &e a#(iune ale uuror /or(elor Logi#e sun ?eii
Ine3a7ili!
Ereele HV "HV UUY) Ma#aQ SMOS) Kesrel BV "EN "EN BA") Ta%irul) T0iminL)
Aa> +i 1ar%ele S"ANS sun /a#orii 3un&amenali ai Miurilor 4eogeni#e MaFa!
A#ese Sim7oluri sun 3olosie E>oeri# +i E0oeri#! Gn &omeniul E>oeri# sau .u7li#)
ele sim7oli0ea0$ a#(iunile ri7ului) e,enimenele Isori#e e#! Gn #e %ri,e+e as%e#ul
E0oeri# sau Se#re) "=esiunea ese 3oare 1iin(i3i#$) %ro3un& /iloso3i#$) su7lim
Arisi#$ +i eri7il &e Religioas$!
La MaFa+i) .ara&isul Teresru ese Tamoan#=an) lo#ul Sa#ru al .as$rii61ar%e!
Termenul &e Tamoan#=an mai &esemnea0$ +i Ini(ia(ii 1ar%elui! Miul
Tamoan#=anilor ese #el al .as$rii61ar%e' ei &es#in& &in Tole#i) Olme#i +i MaFa+i!
A0e#ii) &u%$ mule ri7ula(ii) a2unser$ la La#ul Te>#o#o) sim7ol al Semin(ei
"risi#e) un&e g$sir$ .as$rea +i 1ar%ele) Vulurul +i N$%-r#a! A0e#ilor le re,ine
marea #inse &e a 3i 3on&a marele Teno#=ilan %e 7a0a Gn(ele%#iunii 1ar%elui!
1ar%ele #u .ene ese) %enru a ,or7i #lar) .as$rea61ar%e! 1ar%ele #u .ene era
i&eni3i#a #u Eue0al#oal) "risosul Me>i#an' Eue0al#oal ese *no&eauna *nso(i
&e Sim7olurile Di,ine ale Vulurului +i 1ar%elui! 1ar%ele #u .ene &e0,$luie oul!
Vulurul S%iriului +i 1ar%ele &e /o# ne #on,eres# *n ?ei!
Eue0al al MaFa+ilor ese 1ar%ele #u .ene) .as$rea61ar%e!
"ADU"EUL LUI MER"UR! "a&u#eul lui Mer#ur sim7oli0ea0$ M$&u,a S%in$rii
iar #ei &oi 1er%i &esemnea0$ #analele I&a +i .ingala) %rin #are aomii solari +i lunari
ur#$ %-n$ la #reier! Sun &ie0ii +i 7emolii Marelui /A #are r$sun$ *n oa$ #rea(ia!
ALas=a ur#$) #a +i /o#ul S#-neieor) %rin "analul Me&ular +i #ei &oi %oli ai s$i
&e Energie #ir#ul$ %rin I&a +i .ingala! Din "analul Me&ular +i &in #ele &ou$ #anale
ale sale) #are #a +i 1er%ii se *n#ol$#es# %e 1ira S%in$rii) %lea#$ o #ir#ula(ie
energei#$ #are %orne+e &e la #on&u#a #enral$ %enru a se r$s%-n&i *n o
organismul!
I&a +i .ingala %ornes# &in glan&ele se>uale! I&a ur#$ la s-nga "analului
Me&ular iar .ingala la &rea%a! La 3emeie or&inea ese in,ersa$! "analele se
ermin$ *n Me&ulla O7longaa! A#ese &ou$ #or&oane sun Semieeri#e) Semi3i0i#e
+i #ores%un& Dimensiunilor su%erioare ale s%a(iului!
ARI.ILE DE /O"! "-n& Aomii Solari +i Lunari se unes#) la Ba0a 1irei S%in$rii)
1ar%ele &e /o# al %uerilor noasre Magi#e se re0e+e' a%oi el se *nal($ *n#e *n
mi2lo#ul &eli#iilor ine3a7ile ale "$s$oriei .er3e#e! 1ar%ele se 7u#ur$ su7 /arme#ul
Dragosei!
"-n& 1ar%ele a2unge la *n$l(imea inimii) noi %rimim Ari%ile &e /o#) Ari%ile
"a&u#eului lui Mer#ur! 1ar%ele are aun#i %ene! Ese Eue0al#oal) .as$rea61ar%e)
1ar%ele #u .ene!
Ori#e Ini(ia #are se rans3orm$ *n .as$re61ar%e %oae 07ura s%re Lumile
Su%erioare' el %oae %$run&e *n &i,ersele &e%aramene ale Gm%$r$(iei' el %oae
#$l$ori *n "or% Asral &u%$ Voin($) el %oae #$l$ori #u Ve=i#ulele Su%ra6asrale) el
%oae #$l$ori #u "or%ul s$u /i0i# &in#olo &e a .ara Dimensiune' ese .as$rea6
1ar%e!
1ar%ele6.as$re %oae s$ s#a%e &inr6un morm-n *n#=is ermei#' el %oae um7la
%e a%e) a+a #um a &emonsra6o Isus "risosul) %oae ra,ersa o s-n#$ as#u(i$
&inr6o %are *n ala 3$r$ s$ su3ere ,reun %re2u&i#iu) a+a #um au ar$a6o Dis#i%olii lui
Bu&&=a' %oae %$+i *n 3o# +i 07ura *n ,$0&u= #u #or%ul s$u 3i0i# e#! e#!
/ARAON! I&a ese mas#ulin +i .ingala ese 3eminin! Sun &ie0ul +i 7emolul
Marelui /A #are r$sun$ *n naur$! /A #ores%un&e Aomilor Solari) RA) Aomilor
Lunari) ON) /o#ului Ar0$or #are se ri&i#$ %rin "analul "enral! Tre7uie s$ *n,$($m
s$ 3a#em s$ ,i7re0e a#e+i &ie0i +i 7emoli #u a2uorul %uerni#ei Manre /ARAON
%enru a ie+i *n #or% asral *n mo& #on+ien +i %o0ii,!
"u a#eas$ Manr$) 3$#-n& s$ ,i7re0e &ie0ii +i 7emolii) %uem ie+i *n asral *n
mo& #on+ien!
Gn Egi%) #-n& Ini(iaul %rimea Ari%ile &e /o#) el era &e#ora *n Tem%lu #u o
%ere#=e &e ari%i #are erau 3i>ae %e Tuni#a sa la *n$l(imea inimii!
"-n& Isus &in Na0are= +i6a &es#=is Ari%ile &e /o#) el a 3os *m%o&o7i %ersonal
&e #$re /araonul Egi%ului!
.o0i(ia %e #are o lua Isus %enru a Ie+i *n Asral era analog$ #eleia a lui "=a#
Mool *ns$) *n lo# s$6i 3ie #a%ul *n$l(a) el se o&i=nea %e %a) 3$r$ %ern$! .i#ioarele
erau %use %e %a) gam7ele *n&oie +i genun#=i *n aer! "ul#a *n a#eas$ %o0i(ie)
Marele Hiero3an a(i%ea #-n-n& la Lira sa minuna$ a 1irei S%in$rii! Manra /A6RA6
ON re7uie %ronun(a$ *n rei sila7e as3elC /a Ra On! /a ese #-na &u%$ /a6ul
gamei' Ra ese %ronun(a *n mo& gra,) %relungin& R6ul' On ne amine+e &e Manra
Om a In&iei) *ns$ *n a#es #a0) *n lo# &e M) re7uie ,o#ali0a$ #onsoana N! .uem
&a Manrei /araon *nreaga inona(ie a Marelui /a) #are r$sun$ *n oa$ #rea(ia!
Noi s3$uim o ,o#ali0are menal$! Dis#i%olul re7uie s$ a(i%eas#$ #-n-n&
a#eas$ Manr$) #u Imagina(ia +i Voin(a #on#enrae asu%ra .irami&elor Egi%ului!
Tre7uie %ra#i#$ +i mul$ r$7&are!
1AR.ELE ?BURTORC Magi#ienii Al7i +i Magi#ienii Negri se ser,es# &e
1ar%ele ?7ur$or %enru a #$l$ori *n "or% Asral +i #u #or%ul 3i0i# *n sare &e Dinas!
Magi#ienii Al7i) *n Me&ia(ie .ro3un&$) +iu s$6l Roage +i s$6l Im%lore %e 1ar%ele
&e Bron0 s$6i Trans%ore oriun&e %e %$m-n sau *n #osmos) iar 1ar%ele ?7ur$or *i
rans%or$!
Magi#ienii Negri *l roag$ %e 1ar%ele Is%iior &in E&en) iar a#esa *i #on&u#e *n
a7is) la Tem%lele &e Vr$2iorie) la Sa7ae e#!
1ar%ele &in Bron0 ur#$ %rin "analul Me&ular! 1ar%ele Is%iior &es#in&e &in
#o##is s%re In3ernurile Aomi#e ale NauriiC ese #oa&a lui Saan! Dia,olii *+i au
%uerea *n #oa&$!
Bine#u,-na$ 3ie Di,ina Mam$ Kun&alini! Bine#u,ina(i 3ie #ei #are ?7oar$
gra(ie %uerei Mamei A&orae!
Nenoro#ire #elor #are a#(ionea0$ #u %uerea Sanamariei @1ar%ele Is%iior al
E&enului) Kun&alini #are #o7oar$A! Nenoro#ire #elor #are 07oar$ #u a2uorul %uerii
ene7roase a Sanamariei! A7isul +i a Doua moare) ia$ #e6i a+ea%$!
STAREA DE DINASC .un#ul ese o 3ra#(iune rans,ersal$ a liniei! Linia ese o
3ra#(iune rans,ersal$ a %lanului! .lanul ese o 3ra#(iune rans,ersal$ a ,olumului) a
#or%ului! "or%ul ese /ra#(iunea Trans,ersal$ a unui "or% Tera&imensional) a&i#$
#u .aru Dimensiuni!
Gnregul #or% ese Tera&imensional) %ose&$ .aru Dimensiuni! A %ara
"oor&ona$ sau a %ara Veri#al$) ese 3un&amenul &e 7a0$ al *nregii me#ani#i!
S%a(iul inramole#ular #ores%un&e #elei &e a .ara Dimensiuni!
Gn Lumea noasr$ Tri&imensional$) l$(ime) *n$l(ime) a&-n#ime nu ,e&em
ni#io&a$ un #or% *n mo& #om%le! Nu ,e&em &e#- %lanuri) ung=iuri) #ur7e)
su%ra3e(e!!! .er#e%(ia ese &e#i in#om%le$ +i Su7ie#i,$!
Gn a .ara Dimensiune) %er#e%(ia ese O7ie#i,$! Ve&em #or%ul &in 3a($) &in
s%ae) &e sus) &e 2os) *n$unru) *n a3ar$) a&i#$ "om%le! Gn a .ara Dimensiune)
oae O7ie#ele a%ar #om%lee) *n oae as%e#ele lor) *n mo& Simulan' &e &aa
a#easa %er#e%(ia ese O7ie#i,$!
4ra(ie %uerii 1ar%elui ?7ur$or) ne %uem s#oae #or%ul 3i0i# &in Lumea #u Trei
Dimensiuni %enru a6l 3a#e s$ rea#$ *n a .ara Dimensiune! Gn s$rile mai a,ansae)
%uem s$ ne &u#em "or%ul /i0i# *nr6a "in#ea sau a 1asea Dimensiune!
1ER.II "ARE ?BOAR! "-n& am ,i0ia "olum7ia) *n De%aramenul
Mag&alena) am &es#o%eri #u mirare 1er%i #are ?7urau! E>is$ ,r$2iori *n %$&urile
a#esei Regiuni) #are +iu s$ rimi$ 1er%i ?7ur$ori la ,i#imele lor &eesae!
.ro#e&eele 3olosie &e #$re a#e+i Arun#$ori &e Soar$ sun 3oare #iu&ae! Gn
general) Vr$2iorii &e a#es i% se #onsa#r$ meseriei &e Vin&e#are a Vi#imelor
+er%ilor ,enino+i #are a7un&$ la Tro%i#e! E>is$ mul(i Vr$2iori $m$&uiori #are +i6au
lua sar#ina &ea a6i *ngri2i %e #ei mu+#a(i &e +er%i! Dar e>is$ mul$ #on#uren($ *n
a#eas$ meserie +i ,r$2iorii se &e&au a&esea unei Lu%e Miserioase +i
*n#r-n#enae! Ei sun *n R$07oi unii *m%ori,a alora &in moi,e %ro3esionale!
Vr$2iorii se ser,es# &e o7i#ei &e a .ara Dimensiune %enru a Tele6rans%ora
s%e#iile &e 1er%i ari3i#iali %-n$ la lo#uin(a &u+manilor sau ri,alilor lor! .ro#e&eul
ese sim%lu +i minuna *n a#ela+i im%! Elemenul %e #are6l 3olose+e Vr$2iorul
%enru a 3a7ri#a 1er%i ese /i7ra Vegeal$ a s#oar(ei e>erioare a Trun#=iului &e
.laan sau Bananier! A#easa 3i7r$) rans3orma$ *nr6o mi#$ #oar&$ &e numai un
meru sau &oi) #onsiuie N$%-r#a ari3i#ial$! Vr$2iorul 3a#e +a%e no&uri /i7rei
Vegeale #a %enru a sim7oli0a #ele 1a%e Biseri#i ale 1ar%elui) a%oi se %lim7$ *n
lung +i *n la re#i-n& rug$#iuni Magi#e se#ree! .un#ul "ulminan +i s3-r+iul
O%era(iunii Magi#e se %ro&u#e *n Momenul *n #are Vr$2iorul) %lin &e 3rene0ie)
rimie o /i7r$ Vegeal$ *n s%a(iu! /r-ng=ia) %$run0-n& *n a .ara Dimensiune) se
rans3orm$ *n 1ar%e) &u%$ #are a#es 1ar%e ?7ur$or re#a&e *n a Treia Dimensiune
*ns$ *n ineriorul #asei *n&e%$rae a &u+manului &eesa #are) a+a #um am s%us)
ese &e o7i#ei un "om%eior) un "on#uren *n meseria &e Vin&e#$or! Da#$ Vi#ima
*+i are #or%ul 7ine %reg$i) nu e>is$ ni#i o *n&oial$ #$ 1ar%ele nu6i %oae 3a#e r$u)
&ar &a#$ #or%ul Vi#imei nu ese %reg$i) +ar%ele ,a mu+#a e>a# *n inim$ +i ea ,a
#$&ea moar$! De o7i#ei Vr$2iorii *+i %reg$es# #or%ul #u Ier7uri s%e#iale %enru a
se 3eri &e &u+manii lor! /i7ra Vegeal$ %e #are o 3oloses# ,r$2iorii %enru a#ese
a#e #riminale %rime+e numele in&igen &e Ma2agua .laanului! Ese ne*n&oios #$
a#e+i ,r$2iori 3oloses# %uerea 1ar%elui Is%iior &in E&en @N$%-r#a #are #o7oar$A
%enru a reali0a a#ese a#e #riminale!
Da#$ a#e+i ,r$2iori sun #a%a7ili &e %ro&u#$ minuni &e a#es 3el) #um ese
rans3ormarea unei /i7re Vegeale *nr6un 1ar%e ?7ur$or) #e ar %uea *n3$%ui un
Magi#ian Al7 #u 1ar%ele s$u ?7ur$orI 1ar%ele ?7ur$or al Magi#ienilor Al7i ese
Kun&alini! Magi#ianul Al7 ese #u a&e,$ra un 1ar%e6.as$re) 1ar%ele #are ?7oar$!
"ei 1a%e "enri ai 1ar%elui sun Ao%uerni#i) 1ar%ele Gnari%a ese #e,a
/ormi&a7il! "u %uerea .as$rii61ar%e) Magul %oae s$ se 3a#$ in,i0i7il &u%$ Voie)
s$ se rans%ore %rin ,$0&u= *n a .ara Dimensiune) s$ a%ar$ +i s$ &is%ar$ *n 3a(a
%ersoanelor su%e3iae) s$ &e0l$n(uie uragane) s$ lini+eas#$ 3urunile) s$ *n,ie
mor(ii) s$ ransmue %lum7ul *n aur) s$ ,in&e#e 7olna,ii #u a2uorul m-inilor) s$ se
ri&i#e &in morm-n a reia 0i +i s$6+i %$sre0e #or%ul *n im%ul milioanelor &e ani!
1ar%ele6.as$re ese Nemurior) Ao%uerni#) Gn(ele%) numai Iu7ire +i E>rem &e
Di,in!
.$0iorii Tem%lelor Miserelor sun 1er%i &e /o#! Daori$ %uerii 1ar%elui6
.as$re) %uem s$ ne rans%or$m %e ale %lanee ale in3iniului!
DUBLETELE! Am %re&a *n oa$ o%era noasr$ &i,erse e=ni#i %enru Ie+irea *n
"or% Asral! Mule %ersoane au *n,$(a s$ ias$) mule alele nu au *n,$(a! Anumie
%ersoane au #ii o #=eie *n #$r(ile noasre) au *n(eles6o) au %us6o *n %ra#i#$ +i au
*n,$(a #ur-n& s$ ias$ *n "or% Asral! Mai mule ale %ersoane au %ra#i#a #u mai
mule meo&e 3$r$ s$ o7(in$ nimi#!
Gn %ra#i#$ am %uu #onsaa #$ In&i,i0ii &e i% /oare Inele#ual) %lini &e #ulur$
Li,reas#$ @+oare#i &e 7i7lioe#$A) nu reu+es# s$ ias$ &u%$ Voie *n "or%ul Asral! Gn
s#=im7) oamenii 3oare sim%li) ($ranii umili) 7ie(ii ser,iori) reu+es# &e minune!
A#eas$ *m%re2urare ne 3a#e s$ re3le#(ion$m mul +i s$ e>amin$m #u aen(ie
%ro7lema! Realiaea e #$ ie+irea *n "or% Asral nu ese #e,a inele#ual' ie+irea *n
Asral rele,$ mai &egra7$ Senimen +i Emo(ie Su%erioar$ +i a#ese #ali$(i sun *n
leg$ur$ #u Inima) Nu #u #reierul! Inele#ualul se %olari0ea0$ e>agera *n #reier +i
a7an&onea0$) &e 3a%) Lumea Inimii! Re0ulaul li%sei sale &e e#=ili7ru e %ier&erea
%uerilor .si=i#e ale Su3leului! Din ne3eri#ire) nu se %oae o7(ine o 3a#ulae 3$r$ a
%ier&e o ala! "el #are &e0,ol$ inele#ul o 3a#e *n &erimenul 3a#ul$(ilor .si=i#e!
.ro7lema ese gra,$ #$#i noi nu %uem s$ a%ro7$m &elo# Ignoran(a +i
Anal3a7eismul! Ese &e la sine *n(eles #$ e ne,oie &e #ulur$ inele#ual$' ignoran(a
#on&u#e la erori 3oare gra,e! Un o#ulis anal3a7e +i ignoran %oae s$ se
rans3orme *nr6un Mioman) *nr6un "alomniaor al aluia +i) *n #el mai r$u &inre
#a0uri) *nr6un asasin! Gn Lumea Asral$) %uem ,e&ea Du7leele .er,erse al
%ersoanelor S3ine! Gn 3a(a Gngerului Anael e>is$ &u7leul s$u .er,ers) Teri7ilul
Demon Lili=! Gn 3a(a lui Elo=im 4i7or e>is$ Teri7ilul Demon An&ramele#! Gn 3a(a
ori#$rui om &e 7ine e>is$ un om &e R$u! "el mai r$u ese #$ a%aren(a Du7leului
ese e>a# a#eea+i #a a /iin(ei &e Lumin$! Da#$ un a&e% *n,a($ Magia Al7$) Du7lul
s$u) A&e%ul Negru) %e l-ng$ #$6i seam$n$ *n #e %ri,e+e 3i0ionomia) %osurile)
mimi#a e#!) %re&$ Magia Neagr$! A#es lu#ru ese e>rem &e gra, +i o#ulisul
ignoran %oae u+or #on3un&a S4imnasiS #u SMagne0iaS +i s$ se rans3orme) &in
a#eas$ #au0$) *nr6un #alomniaor al oamenilor 7uni +i #=iar) o re%e$m) *nr6un
asasin! Un o#ulis ignoran #are *+i &es#o%er$ *n asral so(ia %e #ale s$ #omi$
a&uler #u unul &in %rieenii s$i ,a %uea) &a#$ &in nenoro#ire ese un s#=i0o3reni#
sau un Neuraseni#) s$6+i u#i&$ %rieenul +i %e so(ia sa! Ignoran(a *l *m%ie&i#$ s$
*n(eleag$ #$ a ,$0u un #u%lu &e Du7lee Uni Se>ual sau un e,enimen #are
a%ar(ine unei Re*n#arn$ri re#ue e#! "-e unul ese gelos +i #re&e #$ so(ia lui ese
in3i&el$) #$ are o rela(ie #arnal$ #u o %ersoan$ #unos#u$ sau ne#unos#u$' el *+i
%oae aun#i %roie#a 3anasmele) 3ormele sale &e g-n&ire +i s$ le ,a&$ *n Lumea
Asral$! Da#$ su7ie#ul ese un Neuraseni# sau un S#=i0o3reni# Ignoran &ar
%u-n& s$ ias$ *n "or% Asral) el ,a %uea lua *n serios o #e a ,$0u +i s$ #omi$ o
#rim$) ul7ura &e gelo0ia sa +i &e Vi0iunile sale! Da 3iin& #$ el ese ignoran) nu
*n(elege #$ +i6a ,$0u %ro%riile sale 3orme menale %roie#ae &e o manier$
in#on+ien$! Toae a#esea ne &u# la #on#lu0ia #$ ese ne,oie &e #ulur$
inele#ual$! Gn %re0en) ese ne,oie s$ +im #um s$ re#u#erim 3a#ul$(ile .si=i#e
%ier&ue! Un om %lin &e o sr$lu#ioare *n(elegere Inele#ual$ Ilumina$ +i #u oae
3a#ul$(ile sale .si=i#e *n %lin$ a#i,iae ese) &e /a% +i %rin Dre% .ro%riu) un
Veria7il Ilumina! O#ulisul re7uie s$ sa7ileas#$ un e#=ili7ru %er3e# *nre Mine +i
Inim$' #-n& minea ese %rea S#ongela$S *n #reier) Ie+irea *n "or% Asral &u%$
Voin($ &e,ine #om%le im%osi7il$) %enru #$ ese un &e0e#=ili7ru! Tre7uie &e#i #a
O#uli+ii Inele#uali s$ Resa7ileas#$ 3$r$ *n-r0iere e#=ili7rul *nre Mine +i Inim$!
Din 3eri#ire) e>is$ o Te=ni#$ %enru Resa7ilirea e#=ili7rului %ier&u! A#eas$
e=ni#$ ese Me&ia(ia Inern$!
Tuuror a#esor inele#uali #are ne s#riu %enru a ne s%une #$ nu au reu+i s$
ias$ *n #or% asral #u "=eile #u #are i6am *n,$(a) le %res#riem o 7un$ &o0$
#oi&ian$ &e Me&ia(ie Inern$! Ese in&is%ensa7il s$ 7ea ,inul Me&ia(iei &in "u%a
%er3e#ei "on#enr$ri!
"ARDIASUL! "ar&iasul ese "enrul Magnei# al Inimii! A#es "enru se g$se+e
a&mira7il &es#ris *n ,erseele <<6<T ale S=a#=aLra Niru%ana! SLousul inimii) s%une
a#es e>) are #uloarea ro+ie a 3lorii Ban&=uLa +i) %e #ele &ou$s%re0e#e %eale ale
sale) e>is$ *n #uloarea ro+u a%rins +i #u Bin&=u %e ele) lierele Ka a T=a! Gn
%eri#ar%ul a#esui lous ese Man&ala He>agonal$ VaFu) #are are #uloarea 3umului
+i) &easu%ra) SurFa Man&ala #u TriLona #are sr$lu#e+e #a +i #um ar a,ea *n el
s#li%ioarea lumin$ a 0e#e milioane &e ra0e! .e el ese VaFu Bi2a) &e #uloarea
3umului) +i a+e0a %e o anilo%$ neagr$) #u %aru 7ra(e +i a%u#-n& s%inul
@AngLus=aA! Gn %oala lui VaFu Bi2a ese Is=a) #el #u rei o#=i! Gn #aliae &e Hangsa
@Hangsa7=aA) el *nin&e 7ra(ele *n aiu&inea &e a a#or&a &aruri +i &e a alunga 3ri#a!
Gn %eri#ar%ul a#esui lous) +i a+e0a$ %e un lous) ese S=aLi Kilini' ea are %aru
7ra(e +i %oar$ no&ul #are #urge @.as=aA) #raniul @Ka%alaA +i 3a#e gesul &e a a#or&a
&aruri +i &e a risi%i 3ri#a! Are #uloarea auri$) #u *m7r$#$minea gal7en$ +i
*m%o&o7i$ #u o 3elul &e 7i2uerii +i o g=irlan&$ &e oase omene+i' #uloarea sa ese
*n&ul#i$ #u ne#arul %e #are6l 7ea! Gn mi2lo#ul TriLonei ese S=i,a su7 3orm$ &e
Vana Linga) #u "ornul lunii +i Bin&=u %e #a%ul s$u' are #uloarea aurului! .ri,irea6i
ese 7u#uroas$ +i &eno$ o &orin($ im%euoas$! Su7 el) ese Hangsa asem$n$or
unui Di,ama' el ese #a o 3la#$r$ lini+i$ a unei l$m%i la a&$%os &e ,-n! Gn 2osul
lo#ului un&e *n#e%e a#es lous ese lousul ro+u #u N %eale) #u #a%ul *nors s%re
sus!K
JGn a#es lous ro+u se a3l$ ar7orele Kal%a) seaguri alarul *m%o&o7i #u
giu,aere! Ese lo#ul #ulului menal!K
Des#rierea Hin&us$ a a#esei "=aLre ese Minuna$! Se men(ionea0$ num$rul
&e %eale) %rin#i%iul Aerului @VaFuA) S=i,a) 3or(a se>ual$) #u Linga +i "ornul &e Lun$
e#!) +i inima ese S%e#i3i#a$ #a Alaral "ulului Menal) "enrul Minuna al
Me&ia(iei! .e marginea a#esui %aragra3 in&ian s6ar %uea s#rie mai mule ,olume!
"ar&iasul ese #enrul magnei# *n rela(ie #u "$l$oriile asrale! "el #are ,rea s$
#u#ereas#$ %uerea &e a Ie+i *n "or% Asral &u%$ Voin($ re7uie s$6+i S#=im7e
"om%le Ti%ul &e Vi7ra(ie! A#es lu#ru nu e %osi7il &e#- &e0,ol-n& "ar&iasul!
Ie+irea Asral$ ese mai &egra7$ &e &omeniul Emo(iei +i Senimenului! R$#eala
inele#ual$ n6are nimi# &e6a 3a#e #u Ie+irile *n "or% Asral! "reierul ese Lunar!
Inima ese Solar$!
.enru a Ie+i &u%$ Voin($ *n "or% Asral) re7uie Emo(ie Su%erioar$) un anumi
i% &e Emoi,iae) &e Senimen) o Su%rasensi7iliae 3oare s%e#ial$ asemenea
somnului #om7ina #u Me&ia(ia! A#ese #ali$(i nu se o7(in &e#- #u &e0,olarea
"ar&iasului!
S=i,a Sam=ia) ,or7in& &e "ar&ias) s%uneC SYog=inul &o7-n&e+e imense
#uno+in(e' el #unoa+e re#uul) %re0enul +i ,iiorul' el %ose&$ "larau&ien($ +i
"lar,i0iune +i %oae merge &u%$ ,oie %rin ,$0&u= un&e *i %la#e! El ,e&e %e A&e%(ii
+i ?ei(ele Yog=ine' el o7(ine 3a#ulaea numi$ K=e#=ari +i gu,ernea0$ "reaurile
#are se mi+#$ *n aer! "el #are me&iea0$ *n 3ie#are 0i) asu%ra o#ulului Banalinga)
&o7-n&e+e &e o7i#ei 3a#ul$(ile numie K=e#=ari @a se &e%lasa %rin ,$0&u= *n "or%
Asral) %re#um +i %uerea &e a6+i %une #or%ul *n Sare &e DinasA +i B=u#=ari @a
merge oriun&e &u%$ ,oie in&i3eren un&e *n lumeAS!
.RA"TI"C As%iranul re7uie s$ se "on#enre0e *n inima sa) imagin-n&u6+i #$
a#olo e>is$ 3ulgere +i unee) nori #are %lues# *n #er +i se %ier& *n &ire#(ia a%usului)
*m%in+i &e ,-nuri im%euoase! 4nosi#ul re7uie s$6+i imagine0e mul(i ,uluri
07ur-n& *n a#es s%a(iu in3ini #are e>is$ *n a&-n#imile 3oare inime ale inimii sale!
El re7uie s$ ,a&$) %rin imagina(ie) a&-n#ile %$&uri ale naurii) %line &e soare +i &e
,ia($' el ,a au0i #-ne#ul %$s$rilor +i (-r-iul %l$#u al greierilor! Dis#i%olul a(i%e+e
imagin-n&u6+i oae a#esea! A%oi) *n mi2lo#ul %$&urii *+i ,a imagina un ron &in aur
un&e ese a+e0a$ ?ei(a KaLini) o /emeie 3oare Di,in$! Dis#i%olul ,a a&ormi
imagin-n&u6+i oae a#esea) me&i-n& asu%ra a#esora! El ,a %ra#i#a o or$ %e 0i'
&a#$ ,rea s$ %ra#i#e &ou$) rei) %aru ore %e 0i) *nr6un 3ooliu #on3ora7il sau
alungi %e %$m-n sau %e %aul s$u) #u 7ra(ele +i gam7ele &es#=ise &e 3ie#are
%are) 3orm-n& Seaua #u #in#i ,-r3uri! Somnul re7uie s$ 3ie #om7ina #u Me&ia(ia!
Tre7uie &a$ &o,a&$ &e6o su%rem$ r$7&are! As3el) gra(ie unei r$7&$ri in3inie)
%uem s$ &o7-n&im a#ese minunae 3a#ul$(i ale "ar&iasului! Ner$7&$orii) #ei #are
,or s$ ai7$ oul ime&ia) #ei #are nu +iu s$ %erse,ere0e *n ,ia($) ar re7ui s$ se
rerag$) ar 3i mai 7ine %enru ei) %enru #$ ei nu sun 7uni %enru a#es gen &e lu#ru!
.uerile nu se o7(in 2u#-n&u6ne) ori#e #os$ #e,a) nu ni se &$ nimi# *n &ar!
TEM.LUL .SRII61AR.E! Inima ese Tem%lul .$s$rii61ar%e! Ese ne#esar a
+i s$ iu7e+i! 1ar%ele6.as$re o3i#ia0$ *n Tem%lul Inimii Lini+ie! Tre7uie s$ 3im
De,ora(i &e 1ar%e! "el #are e &e,ora &e 1ar%e se rans3orm$ %rin *nsu+i a#es 3a%
*n 1ar%e! Numai %rin Magia Se>ual$ +i Dragosea Inimii se %oae re0i 1ar%ele a%oi
#are ne &e,orea0$! "-n& 1ar%ele a2unge la *n$l(imea inimii) el %rime+e Ari%ile &e
/o#! Se rans3orm$ aun#i *n 1ar%ele6.as$re!
Tre7uie s$ *n,$($m urgen s$ r$im ,ia(a "on2ugal$! "erurile *nre so(i ,in &e la
Saan! A#es$ lu%$ *m%ori,a .$s$rii61ar%e' el ,rea s$ *m%ie&i#e Marea O%er$!
So(ii re7uie s$ *n(eleag$ ne#esiaea oler$rii &e3e#elor aluia) #$#i nimeni nu ese
%er3e#! Mun#a *n 3or2a ar0$oare a lui Vul#an ese mai im%oran$ &e#- oae
&e3e#ele so(ului! Ese ri&i#ol +i %roses# s$ sri#i *nreaga mun#$ %enru a %la#e lui
Saan! Gn Inim$ e>is$ Tem%lul 1ar%elui #u .ene +i noi nu re7uie s$6l %ro3an$m
%$#$uin& *m%ori,a Iu7irii! Drumul "$s$oriei .er3e#e ese Gn(ele%#iune +i Iu7ire!
Tre7uie s$ iu7im #on+ien! Tre7uie s$ *i iu7im %e #ei mai r$i &u+mani +i s$
*noar#em 7inele r$ului! As3el) *n,$(-n& s$ iu7im) noi ne %reg$im %enru Ser7area
Inimii lini+ie!
Hermes Trismegisul) auorul a7lei &e smaral& a s%usC SG(i &au Iu7irea) *n #are
ese #on(inu o Summumul Gn(ele%#iuniiK!
UN ALT TI. DE SEMNTORI DE S.AIM! E>is$ o mul(ime &e %seu&o6
o#uli+i +i &e %seu&o6e0oeri#i) #are r$s%-n&es# o soiul &e rumori 3alse *m%ori,a
ie+irilor Volunare *n "or% Asral! Se &o,e&e+e &isru#i, +i %re2u&i#ia7il %enru
Marea O%er$ a Ta$lui s$ s%erii oamenii *n #eea #e %ri,e+e ie+irile *n #or% Asral! Gn
realiae) ie+irile *n Asral nu #om%or$ ni#i un %eri#ol) %enru #$ oae 3iin(ele umane)
#$ o ,or sau nu) ies *n #or% asral *n im%ul orelor &e somn no#urn! Din ne3eri#ire)
oamenii se %lim7$ *n #or% asral #u #on+iin(a a&ormi$! Ei nu +iu s$ ias$ ,olunar +i
#on+ien *n #or% #sral! Nu e>is$ ni#i un %eri#ol &e a &e,eni #on+ien &e %ro%riile
sale 3un#(ii naurale) #are sun a m-n#a) a 7ea) unirea se>ual$ +i ie+irea *n #or%
asral! A#ese 3un#(ii sun #u oul naurale! Da#$ ie+irile *n asral ar 3i %eri#uloase)
#um a3irm$ Sem$n$orii &e S%aim$) n6ar mai 3i nimeni ,iu %e %$m-n) #$#i oa$
lumea Iese *n "or% Asral +i) #eea #e e mai r$u) #u #on+iin(a a&ormi$) +i ou+i nu
se *n-m%l$ nimi#! Aun#iI
.lanea Mer#ur ese a#ualmene %e #ale s$ ias$ &inr6o Noa%e "osmi#$! .e
m$sur$ #e ea iese &in sarea sa &e O&i=n$) ierar=ii a#esei %lanee &e,in &in #e *n
#e mai a#i,i! Domnii &in Mer#ur *+i %ro%un s$6i *n,e(e %e lo#uiorii .$m-nului) *n
mo& %ra#i#) ara &e a ie+i +i &e a reinra *n #or%ul 3i0i# &u%$ Voie! Gnr6un ,iior
a%ro%ria) 3ie#are 3iin($ omeneas#$ ,a re7ui s$ %oa$ ie+i *n mo& #on+ien *n #or%
asral! A#easa ese) &e#i) o Lege a Naurii) o .orun#$ "osmi#$ +i ori#ine i se o%une
a#esei Legi ese "riminal! Gnr6a&e,$r) %ro%agaorii a#esui i% &e /ri#$ a#(ionea0$
in#on+ien #a Magi#ieni Negri' &a) #ei #are Seam$n$ S%aima asu%ra #$l$oriilor
asrale sun) 3$r$ +irea lor) Magi#ieni Negri!
.rin#i%alul o7ie#i, al S%iriului Uni,ersal &e Via($ ese &e A /i Auo6"on+ien *n
oae Dimensiunile s%a(iului! La 7a0$) S%iriul Uni,ersal &e Via($ Nu se "unoa+e %e
el *nsu+i' el ese 3eri#i &ar nu are #on+iin(a %ro%riei sale /eri#iri! /eri#irea 3$r$
#on+iin(a &e sine *nsu+i nu ese /eri#ire! S%iriul Uni,ersal &e Via($ #o7oar$ %-n$
la Maerie %enru a lua #uno+in(e &es%re El Gnsu+i! Marea Realiae se i,e+e &in
%ro%riul s$u s-n la Aurora Uni,ersului +i se #onem%l$ ea *ns$+i *n oglin&a ,ie a
Naurii! As3el ,ine ea s$ se #unoas#$ %e ea *ns$+i! Gn a#eas$ manier$) se #reea0$
o a#i,iae menal$ Vi7raorie) #u a2uorul s#enei #osmi#e! A#eas$ a#i,iae #are
merge &e la %eri3erie s%re "enru #reea0$ #eea #e se nume+e Minea Uni,ersal$!
A#i,iaea inele#ual$ a Min(ii Uni,ersale %ro,ine &inr6o /or($ "enri%e$! Ori#e
a#(iune ese urma$ &e o rea#(ie! "-n& 3or(a #enri%e$ g$se+e o re0isen($ la
#enru) se %ro&u#e o rea#(ie #are #reea0$ o a#i,iae #enri3ug$ numi$ Su3leul
"osmi#! A#es Su3le Vi7raor se &o,e&e+e a 3i un Me&iaor *nre #enru +i %eri3erie)
*nre S%iriul Uni,ersal &e Via($ +i Maerie) *nre Marea Realiae +i Imaginile sale
"osmi#e!
Marele Maesru .ara#elsus a s%usC SSu3leul ese %ro&usul A#(iunii "enri3uge a
A#i,i$(ii Uni,ersale sus#iae %rin A#(iunea "enri%e$ a Imagina(iei Uni,ersuluiS!
/iin(a Uman$ nu are a#ualmene *n ineriorul /anomei sale Asrale &e#- un
em7rion &e Su3le) *ns$ a#es em7rion re7uie s$ se /ori3i#e +i s$ se Auo6
Tre0eas#$! Tre0irea omului "on+iin(ei "osmi#e ese e,enimenul #el mai gran&ios
al Uni,ersului!
Gn a#es momen) Marea Lo2$ Al7$ ese ,iu %reo#u%a$ &e re0irea "on+iin(ei
umane! A&e%(ii lu%$ inens %enru a *n,$(a 3iin(a uman$ s$ Ias$ *n "or% Asral &u%$
Voie! Ei ,or #a oamenii s$ se re0eas#$ +i ori#e merge *m%ori,a a#esei Mari Legi
ese o #rim$! Uni#ul O7ie#i, al #o7or-rii S%iriului la Maerie ese &e a "rea un
Su3le +i &e a se 3a#e Auo6"on+ien &e sine *nsu+i! Aun#i #-n& ne *n&re%$m
%uerea menal$ &in ineriorul nosru s%re %ro%riul nosru #enru inim) re0isen(a %e
#are o *n-m%in$m *n #enru anrenea0$ o rea#(ie' +i #u #- ,a 3i mai ,iguroas$ 3or(a
#enri%e$ %e #are o ,om a%li#a) #u a- mai %uerni#$ ,a 3i +i 3or(a "enri3ug$ #are
re0ul$ &e ai#i! Gn a#es 3el ne 3a7ri#$m un Su3le' as3el ne 3ori3i#$m Em7rionul &e
Su3le! 1i *n 3ine) *nr6o 0i) #-n& ne ,om Na+e #a 1er%i6.$s$ri) ,om A7sor7i +i ,om
Asimila *n *nregime) *n ineriorul "or%ului nosru Asral) oaliaea Su3leului nosru!
Tre0irea "on+iin(ei ese #e,a urgen' #el #are *n,a($ s$ Ias$ *n "or% Asral
&u%$ Voin($ %oae Su&ia la %i#ioarele Marilor Mae+ri ai Gn(ele%#iunii! Gn Lumea
Asral$ ne ,om *n-lni #u 4urul nosru) #are ne ,a insrui *n Marile Misere!
Tre7uie s$ renun($m la /ri#$ &a#$ ,rem s$ ne 7u#ur$m &e 3eri#irea &e a Vi0ia
gr$&inile %ara&isului! Tre7uie s$ *n#e$m s$ ne 3ie /ri#$ &a#$ ,rem 3eri#irea &e a
inra *n Tem%lele ($rii Luminii Aurie! A#olo) ne ,om a+e0a la %i#ioarele Marilor
Mae+ri ai Lo2ei Al7e! A#olo ne ,om 3ori3i#a %enru &rumul #el &ur! Ese ne#esar s$
ne 3ori3i#$m %e &rum) s$ ne o&i=nim) s$ %rimim insru#(iuni &ire# &e %e 7u0ele
4urului nosru! "a un Ta$ Iu7ior) el ne a+ea%$ *no&eauna *n Asral %enru a ne
*n#ura2a! A&e%(ii sun Veria7ili 1er%i ?7ur$ori!
"A.ITOLUL BBIV
E4I.TUL SE"RET
A#olo 2os) *n ,e#=iul Egi%) *n (ara *nsori$ a lui Kem) e>isau Mari Misere ale
4no0ei! Aun#i) #el #are inra *n "olegiile Ini(iai#e) &u%$ #e a 3os su%us #elor mai
&i3i#ile %ro7e) %rimea %rin ,iu grai eri7ilul se#re al Marelui Ar#an @"=eia Magiei
Se>ualeA!
Ori#ine %rimea a#es se#re re7uia s$ 2ure #$ ,a $#ea! "el #are 2ura +i a%oi *+i
#$l#a 2ur$m-nul era #on&us *nr6o #ure %a,a$ %enru a 3i omor-! A#olo) *nainea
unui 0i& %lin &e =ierogli3e sranii) era ine,ia7il u#is! I se $ia #a%ul) i se 0mulgea
inima) i se ar&ea #or%ul iar #enu+a lui era *m%r$+ia$ *n #ele %aru ,-nuri!
Ori#ine %rimea #=eia Marelui Ar#an) *n im%ul #eremoniei se#ree) *n#e%ea
ime&ia s$ lu#re0e #u o Vesal$ a em%lului! Erau mule ,esale %reg$ie s%e#ial
%enru a lu#ra *n Marea O%er$ #u Ini(ia(ii "eli7aari #are le erau ari7ui(i! Ini(ia(ii
#$s$ori(i lu#rau la ei a#as$ #u so(ia lor %reoeas$! Vesalele erau 3oare 7ine
%reg$ie %enru sa#er&o(iul Iu7irii! E>isau 3emei Mari Mae+ri #are6i %reg$eau +i
ele erau su%use Gn#er#$rilor Dure +i %enien(elor! Ele au 3os) #u %re#i0ie)
.rosiuaele Sa#re &es%re #are ne ,or7es# mul(i auori! Gn 0ilele noasre) ar 3i
im%osi7il &e a,u Vesale &e a#es gen! Lumea ese a- &e #oru%$) *n#- noi n6am
3a#e &e#- s$ a2u$m la #oru%erea a #eea #e ese &e2a #oru%! N6am %uea s$ ne
a+e%$m la un al re0ula +i ne6am #on,eri) *n #onse#in($) *n #om%li#i a72e#(i ai
&eli#ului!
To(i Ini(ia(ii #eli7aari #are au lumina *n #ursul se#olelor au %ra#i#a Magia
Se>ual$ *n ineriorul .irami&elor #u a#ese Vesale! Isus *nsu+i a re7ui s$ %ra#i#e
Magia Se>ual$ *n .irami&a lui Ke3ren! A#olo) el a re#a%iula oae Ini(ierile! A#eas$
a3irma(ie %e #are o 3a#em ,a s#an&ali0a %e mule %ersoaneC noi nu6i %uem #rii#a %e
a#e+i %uriani) #$#i #u a&e,$ra %reo(ii #aoli#i sun #ei #are l6au &e0umani0a %e
Isus! Din ne3eri#ire) a#es lu#ru s6a gra,a a- &e 7ine *n minea oamenilor *n#-
o#uli+ii *n+i+i #oninu$ s$ alimene0e i&eea 3als$ a unui Isus Muila) "asra!
Realiaea e #$ Isus a 3os *nru oul un Om) *n sensul #el mai #om%le al ermenului!
Un A&e,$ra Om! Gn Masoneria O#ul$ a Ve#=iului Egi% al /araonilor) erau rei
gra&e 3un&amenaleC #el al Gn,$($#eilor) #el al Gnso(iorilor +i #el al Mae+rilor! A#ese
rei gra&e sun *n leg$ur$ #u 3or(ele eerae #are #ir#ul$ &e6a lungul +i *n 2urul +irei
s%in$rii 3ie#$rei 3iin(e umane!
Gn Do#rina Se#re$) &oamna Bla,asLF s%une) *n leg$ur$ #u a#ese 3or(eC
S1#oala Trans=imalaian$ siuea0$ Sus=umna *n u7ul sau #on&u#a #enral$ a
m$&u,ei s%in$rii) iar I&a +i .ingala @#ei &oi Marori ai A%o#ali%seiA &e6o %are +i &e
ala a sa! I&a +i .ingala sun &ie0ul +i 7emolul noei /A a Naurii umane) #are aun#i
#-n& ese #ore# emis$) re0e+e saninelele &in 3ie#are %are) Manas6ul s%iriual +i
Kamas6ul 3i0i#) +i6l su72ug$ in3eriorul su%eriorului!K S.ura ALas=a #urge *n
Sus=umna @"analul Me&ularA! "ele &ou$ as%e#e ale sale #ir#ul$ *n I&a +i .ingala
@%ere#=ea &e "or&oane Sim%ai#e #are se *n#ol$#es# %e M$&u,a S%in$riiA! A#esea
sun #ele rei su3luri ,iale sim7oli0ae *n 3irul Bra=mani# +i gu,ernae &e ,oin($!K
SVoin(a +i Dorin(a sun as%e#ele su%erior +i in3erior ale unuia +i a#eluia+i lu#ru!
De ai#i im%oran(a %uri3i#$rii #analelor' a#ese rei #anale sun 7a0a unui sisem
#ir#ulaor #are) %le#-n& &in #analul #enral) se *nin&e *n o #or%ulS!
SI&a +i .ingala se rulea0$ %e %ereele #ur7 al #oloanei ,ere7rale *n #are se a3l$
Sus=umna @"analul Me&ularA! A#ese &ou$ #anale sun semimaeriale) %o0ii, +i
negai,) Soare +i Lun$) +i ele %un *n a#i,iae li7erul +i s%iriualul #uren &e /o# al
Sus=umnei! /ie#are *+i are &rumul s%e#ial #$#i) &a#$ n6ar e>isa) ar ira&ia *n o
ru%ulS!
Gn a#es ,e#=i Egi% elemenal #are a #res#u +i s6a #o% su7 ari%ile %roe#oare
ale S3in>ului Elemenal al Naurii) "eremonia &e Ini(iere era #e,a e>rem &e &i,in!
"-n& Venera7ilul Maesru *l #onsa#ra %e as%iran aing-n&u6l #u sa7ia sa) *n semn
&e a&miere) #analele I&a +i .ingala @#ei Doi MaroriA +i Sus=umna) %rimeau o
3ormi&a7il$ simulare! Gn .rimul 4ra&) a#es im%uls a3e#a numai #urenul 3eminin
lunar al I&ei' *nr6al Doilea 4ra&) a3e#a .ingala) #urenul mas#ulin' *n #eremonia
#elui &e al Treilea 4ra&) ese #urenul me&ular &e /o# al lui Kun&alini) #are ur#$
ar0$or *n #analul me&ular al Sus=umnei) #el #are %rimea e>#ia(ia) im%ulsul! "u
a#es al Treilea 4ra&) Kun&alini se re0e+e! S$ %re#i0$m #$ a#ese rei e>#ia(ii
erau *n #orela(ie #u mun#a Magiei Se>uale %e #are Ini(iaul o e3e#ua #u Vesala
Tem%lului! A#eas$ e>#ia(ie s6ar 3i &o,e&i inuil$ &a#$ #an&i&aul ar 3i 3os un
&es3r-na! Era e>#lusi, %enru %ersoanele #are %ra#i#au Inens Magia Se>ual$!
I&a a%are &e la 7a0a +irei s%in$rii) la s-nga Sus=umnei iar .ingala la &rea%a!
La 3emeie) %o0i(ia #elor &ou$ #anale e in,ersa$! "analele se ermin$ *n me&ulla
o7longaa! A#easa se a3l$ re%re0ena$ *n "a&u#eul lui Mer#ur #u #ele &ou$ ari%i
&es#=ise!
A#ese &ou$ ari%i ale "a&u#eului lui Mer#ur *nsemn$ %uerea &e a #$l$ori *n
"or% Asral) %uerea &e a #$l$ori *n #or% menal) %uerea &e a #$l$ori *n ,e=i#ulele
#au0al) #on+ieni, +i s%iriual! /o#ul a#or&$ uuror #elor #are urmea0$ &rumul
$i+ului &e #u(i %uerea &e a ie+i &u%$ ,oin($ &in #or%ul lor 3i0i#! Kun&alini are
%uerea &e a re0i #on+iin(a 3iin(ei umane! 4ra(ie /o#ului) &e,enim oal re2i *n
lumile su%erioare! To(i #ei #are se re0es# *n lumile su%erioare r$ies# *n im%ul
orelor &e somn #u oul re2i *n a3ara #or%ului 3i0i#! "ei #are *+i re0es# #on+iin(a nu
mai ,isea0$ ni#io&a$! Ei se rans3orm$) &e 3a% +i %rin &re% %ro%riu) *n #e$(eni
a7solu #on+ien(i ai Lumilor Su%erioare! Ei lu#rea0$ #u Lo2a Al7$) *n im% #e #or%ul
lor 3i0i# &oarme! Ei sun #ola7oraorii Marii /raerni$(i Al7e Uni,ersale!
S$ %re#i0$m #$ I&a +i .ingala nu sun 3i0i#e! Ni#i un me&i# nu ar %uea s$ le
*n$lneas#$ #u 7isuriul s$u! I&a +i .ingala sun Semieeri#e +i Semi3i0i#e!
Marile Misere ale Ve#=iului Egi%) %re#um +i Miserele Me>i#ului A0e#)
Yu#aanului) ale lui Eleusis) ale Ierusalimului) Mi=rei) Samo=ra#iei e#!) sun oae
*n #orela(ie inim$ +i sun) &e 3a%) A7solu Se>uale!
"ere(i +i ,i se ,a &a! Bae(i +i ,i se ,a &es#=i&e! Marii Ini(ia(i r$s%un&
*no&eauna! .$0iorii S3in>ului Elemenal al Naurii r$s%un& *no&eauna!
Ori#ine %ra#i#$ Magia Se>ual$ re7uie s$ #ear$ 3o#ul! Ruga(i %e 4ar&ienii
S3in>ului) in,o#a(i6l %e ?eul Agni! A#es ?eu resaurea0$ %uerea &e 3o# *n 3ie#are
&in #ele +a%e #or%uri!
Marile Ini(ieri ale /o#ului Sa#ru sun *n num$r &e #in#i! .rima *nseamn$) %enru
#el #are inr$ %e #alea #are #on&u#e la Nir,ana) ie+irea &in &rumul lung' #ea &e6a
#in#ea *nseamn$ inrarea *n em%lul *n$l(a *n ,-r3ul munelui! "u .rima) noi ie+im
&in &rumul 7$u' #u a #in#ea) inr$m *n Tem%lul Se#re!
"A.ITOLUL BBV
/ATALITATEA
"-n& a sosi V-rsa Neagr$) "olegiile Ini(iai#e +i6au *n#=is %or(ile! Era
/aaliaea! De aun#i) Marile Lo2e Negre) #are s6au n$s#u *n ene7rele ar=ai#e ale
im%urilor Sr$,e#=i) au &e,eni mai a#i,e! Tene7rele sun limia luminii! Al$uri &e
3ie#are em%lu &e lumin$ e>is$ un em%lu &e ene7re) iar a#olo un&e lumina
sr$lu#e+e #u mai mul$ s#li%ire) ene7rele sun mai &ense!
"olegiile Ini(iai#e ale Egi%ului) 4re#iei) In&iei) "=inei) Me>i#ului) Yu#aanului)
.erului) Troiei) "aragienei) "al&eei) *+i a,eau ani%o0ii lor %eri#ulo+i) 3aalele lor
anie0e #onsiuie &in +#olile Tene7roase &e Magie Neagr$) um7re 3aale ale
luminii!
A#ese +#oli ale Magiei Negre 3ormea0$ &e#i um7ra "olegiilor Ini(iai#e! "-n&
a#ese "olegii s6au *n#=is) 1#olile /aale au &e,eni 3oare a#i,e!
Nu ese #iu&a s$ g$sim) *n a#ese groe ale Lo2ei Negre) ermeni) +iin(e +i
riualuri asem$n$oare #elor #are a,eau lo# *n "olegiile Ini(iai#e! A#easa *i %une *n
*n#ur#$ur$ 3oare a&esea %e E,la,io+ii Drumului! E,la,iosul iu7e+e %rin naura sa
#eea #e ese 7i0ar) e>oi#) neo7i+nui) +i aun#i #-n& *n-lne+e un Magi#ian Negru
&e a#es gen) #are ,or7e+e &e Miserele Egi%ene) MaFa+e) A0e#e) In#a+e)
4re#e+i) "al&eene) .ersiene) el #re&e aun#i #u sin#eriae #$ l6a Sa%u#a %e
Dumne0eu &e 7ar7$S +i se %re&$ *n m-inile Magi#ianului Negru) #re0-n&u6l al7!
A#e+i Magi#ieni ai Tene7relor a7un&$ %ese o un&e au e>isa "olegii
Ini(iai#e! Ei re%re0in$ Anie0a a#esor "olegii +i ,or7es# #a Mae+rii) re#-n&
*no&eauna #a Ini(ia(i ai a#esor "olegii! Ei nu s%un ni#io&a$ nimi# #e ar %uea re0i
7$nuieli! Ei se ara$ genero+i +i umili) a%$r$ 7inele +i a&e,$rul) a3i+ea0$ aere
su%er7 misi#e e#! Gn a#ese #on&i(ii) ese o7i+nui #a e,la,iosul ingenu +i
nee>%erimena s$ a7an&one0e &rumul $i+ului &e #u(i) %enru a se %re&a lega
7ur&u3 a#esor lu%i &eg=i0a(i *n miei! Ese /aaliaea!
A#ese 1#oli &e Magie Neagr$ sun r$s%-n&ie %ese o! S$ ne aminim &e se#a
&i0i&en$ a MaFa+ilor! A&e%(ii s$i au 3os e>%ul0a(i &in Lo2a Al7$ MaFa! Sun
magi#ieni negri! A#eas$ 1#oal$ ese sa7ili$ *nre Yu#aan +i 4uaemala!
A#ualmene) a#eas$ 1#oal$ &e Magie Neagr$ are Agen(i a#i,i *n Me>i# +i
4uaemala! Tou+i) #ine ar *n&r$0ni s$ se *n&oias#$ &e a#e+i ene7ro+i #are6+i s%un
.rin(i +i Mari .reo(i MaFa+iI A#e+i &omni ,or7es# mereu #u o mare re,eren($
&es%re Teoi) ?eul Su%rem) #reaor +i %$sr$or al lumii! Sun %lini &e e>a0 aun#i
#-n& e,o#$ %e Ba#a7es) Triniaea MaFa) +i %e "ama>le) #el #are6i %e&e%se+e %e
#ei r$i! Gn a#ese *m%re2ur$ri se &o,e&e+e 3oare greu &e &es#o%eri a#es gen &e
ene7ro+i! "-n& e,la,iosul se %re&$ lor) ei *l #on&u# la em%lele lor *n #are *l
ini(ia0$! Nu *n#a%e &u7iu #$ e,la,iosul) #u oa$ ingenuiaea) &e,ine un Magi#ian
Negru! Tou+i) ni#io&a$ e,la,iosul n6ar a##e%a s$ 3ie #ali3i#a &re% Magi#ian
Negru! A7isul ese %lin &e oameni sin#eri #are s6au *n+ela +i &e oameni #are au
3oare 7une inen(ii!
As3el) a- %e malurile Nilului #- +i %e %$m-nul sa#ru al Ve&elor) e>is$ o
mul(ime &e ene7ro+i &e a#eas$ s%e($! 1i) *n %lus) ei sun as$0i 3oare a#i,i)
lu%-n& %enru a6+i *ngro+a r-n&urile!
Dis#i%olului #are ,rea o #=eie) un mi2lo# #a s$ &es#o%ere a#ese %ersona2e ale
um7rei) noi i6o &$m #u #ea mai mare %l$#ere! Vor7i(i6i %ersoanei %e #are &ori(i s6o
*n#er#a(i &es%re Magia Se>ual$ Al7$) 3$r$ emiere &e S$m-n($! Men(iona(i6i
"asiaea 1iin(i3i#$' s%une(i6i #$ ,oi nu ,$ r$s%-n&i(i ni#io&a$ s$m-n($! .ue(i 3i
siguri #$ &a#$ %ersoana sus%e#$ ese *n realiae un Magi#ian Negru) ea ,a *n#er#a
%rin oae mi2loa#ele s$ ,$ #on,ing$ #$ Magia Se>ual$ ese %eri#uloas$ %enru
s$n$ae) #$ ea ese ne3as$ &in oae %un#ele &e ,e&ere +i ,$ ,a &a sugesia &e a
,$ r$s%-n&i s$m-n(a!
/eri(i6,$) simae &is#i%ol) &e %ersoanele &e a#es 3el #are ,$ s3$uies# s$
r$surna(i "u%a lui Hermes! Ei sun Magi#ieni Negri! Nu ,$ l$sa(i se&u+i &e &ul#ile
lor #u,ine) ni#i &e Manierele lor E>oi#e) ni#i &e numele lor insolie sau
e>ra,agane! Ori#e %ersoan$ #are r$soarn$ Vasul lui Hermes #a&e *n a7isul
3aali$(ii *n mo& ine,ia7il! /i(i ,igilen! Amini(i6,$ #$ Drumul "$s$oriei .er3e#e
ese Drumul Lamei &e Bri#i! A#es Drum ese %lin &e %eri#ole) *n$unru +i *n a3ar$!
Numero+i sun #ei #are *n#e%) &ar e greu &e g$si ,reunul #are s$ nu %$r$seas#$
Drumul) #are merge %-n$ la #a%$!
Gmi ,ine *n memorie #a0ul unui Ini(ia #are era &is#i%olul "onelui "agliosro!
A#es su&en %ra#i#ase Magia Se>ual$ inens #u so(ia sa +i) naural) o7(inuse
gra&e) %ueri) Ini(ieri e#! Toul a mers 7ine %-n$ *nr6o 0i #-n& a a,u sl$7i#iunea s$
%o,eseas#$ &es%re %ro7lemele sale inime) unui %rieen #are era +i el o#ulis!
A#esa a 3os s#an&ali0a +i #u a2uorul argumenelor %e #are le a,ea *n marea sa
eru&i(ie) *l l6a s3$ui %e Ini(ia s$ a7an&one0e %ra#i#a Magiei Se>uale 3$r$ E2a#ulare
&e S$m-n($! Gn,$($urile eronae ale a#esui %rieen) a%aren sin#er) *l &eruar$ %e
Ini(ia #are) *n#e%-n& &in a#el momen a *n#e%u s$ %ra#i#e Magia Se>ual$
Negai,$) r$surn-n& "u%a lui Hermes! Re0ulaul a 3os &e0asruos! Kun&alini
Ini(iaului #o7or* &in nou %-n$ la #enrul magnei# al #o##isului' el a %ier&u gra&e +i
%ueri) sa7ie +i #a%$) uni#i +i manale sa#re! A#esa a 3os un ,eria7il &e0asru! Era
/aaliaea!
Ese 7ine &e +iu #$ Magi#ienii Negri iu7es# *n$rirea Min(ii! Ei a3irm$ #$ numai
%rin Mine omul %oae s$ semene #u Dumne0eu! Magi#ienii Tene7relor ur$s# &e
moare "asiaea! Se num$r$ #u milioanele e,la,io+ii #are au a7an&ona &rumul
"$s$oriei .er3e#e %enru a se 3a#e &is#i%oli ai Lo2ei Negre! Se *n-m%l$ #a
e,la,io+ii o#ulismului s$ 3ie ara+i &e #eea ese Ne3olosi) &e #eea #e ese Nou)
Miserios) +i aun#i #-n& ei *n-lnes# %e unul &in a#e+i Magi#ieni &e6o #iu&$(enie
3as#inan$) ei se las$ ime&ia *n m-inile lui #a +i o ,ulgar$ %rosiua$ a min(ii! Ese
/aaliaea!
"el #are ,rea s$ se nas#$ #a Gnger "osmi#) #el #are ,rea s$ se rans3orme *nr6
un Gnger #u %uere asu%ra 3o#ului) aerului) a%ei +i %$m-nului) #el #are ,rea s$ se
rans3orme *nr6un ?eu) nu re7uie s$ se lase *n mo& su%i& %rins *n oae #a%#anele
%eri#uloase %e #are i le *nin& magi#ienii ene7relor!
Ese greu &e g$si %ersoane #are s$ 3ie &esul &e 3erme +i #on+iene %enru a
nu a7an&ona ni#io&a$ Drumul "$s$oriei .er3e#e! /iin(a uman$ ese e>rem &e
sla7$! Ese /aaliaea!
SMul(i sun #=ema(i) &ar %u(ini sun ale+iS! De a#eea) &a#$ o7(inem #a o m-n$ &e
3iin(e s$ se ri&i#e la Sarea Angeli#$ ne6am &e#lara sais3$#u(i!
IUBIREA) UNI"UL DRUM AL SALVRII! Du+manii Iu7irii se numes# /orni#aori!
A#e+ia #on3un&$ Iu7irea #u Dorin(a! Ori#e Magi#ian #are %ro%o,$&uie+e
E2a#ularea S$m-n(ei ese un Magi#ian Negru! Ori#e %ersoan$ #are r$s%-n&e+e
li#=i&ul seminal ese &es3r-na$! Va 3i im%osi7il s$ se a2ung$ la Auo6Reali0area
Inim$ a- im% #- nu se ,a 3i u#is &orin(a animali#$! "ei #are r$soarn$ "u%a lui
Hermes sun in#a%a7ili s$ iu7eas#$! Iu7irea +i Dorin(a sun in#om%ai7ile! "el #are
r$soarn$ "u%a lui Hemres ese o ,i#im$ a Dorin(ei Animali#e! Iu7irea ese
in#om%ai7il$ #u Dorin(a +i /orni#area!
SU/ISMUL! Su3ismul .ersan ese #eea #e e #el mai ine3a7il *n Misi#ismul
Ma=ome&an! El are meriul &e a lu%a *m%ori,a Maerialismului +i /anaismului)
%re#um +i *m%ori,a iner%re$rii lierei "oranului! Su3i+ii iner%reea0$ "oranul &in
%un# &e ,e&ere e0oeri#) a+a #um noi) 4nosi#ii) iner%re$m noul esamen!
"eea #e sur%rin&e #el mai mul %e O##i&enali ese #iu&aul +i miseriosul
amese# &e Eroi# +i &e Misi# *n Religia Orienal$ +i mai ales *n Misi#a Su3is$!
Teologia "re+in$ a #onsi&era "arnea #a inami#a S%iriului) *ns$ *n Religia
Musulman$) "arnea +i S%iriul sun &ou$ as%e#e) &ou$ Su7san(e ale a#eleia+i
energii! Dou$ Su7san(e #are re7uie s$ se a2ue re#i%ro#! Numai #ei #are %ra#i#$
Magia Se>ual$ .o0ii,$ %o *n(elege a#easa! Gn Orien) Religia) 1iin(a) Ara +i
/iloso3ia sun %re&ae #u a2uorul unui lim7a2 se>ual Eroi#! SMa=ome& a 3os #u%rins
&e &ragose %enru Dumne0euS s%un misi#ii ara7i! SAlege6(i o nou$ so(ie *n 3ie#are
%rim$,ar$ a noului an) %enru #$ #alen&arul anului re#u nu ese 7unS) s%une) *n
mo& enigmai#) un %oe +i 3iloso3 .ersan!
"ei #are au su&ia *n mo& minu(ios J"-narea "-n$rilorK a Gn(ele%ului Solomon
#unos# a#es &eli#a amese# &e Misi# +i Eroi# #are *i s#an&ali0ea0$ a+a &e mul
%e In3rase>uali!
Religia A&e,$ra$ nu %oae renun(a la Eroi#) #$#i a#easa ar *nsemna moarea
sa! Un num$r mare &e Miuri +i &e legen&e ani#e se 3on&ea0$ %e Eroism! Iu7irea +i
Moarea #onsiuie) &e 3a%) Ba0a *nregii Religii aueni#e!
Su3i+ii) %oe(ii .ersani au s#ris &es%re iu7irea &e Dumne0eu) 3olosin& e>%resii
a%li#a7ile &ragosei 3a($ &e 3emeile 3rumoase! A#es lu#ru *i s#an&ali0ea0$ %e
3anai#ii In3rase>uali$(ii! I&eea &e Su3ism ese unirea amoroas$ a Su3leului #u
Dumne0eu!
Gnr6a&e,$r) nimi# nu %oae e>%li#a mai 7ine Unirea amoroas$ a Su3leului #u
Dumne0eu &e#- Unirea Se>ual$ &eli#ioas$ a B$r7aului #u /emeia! Ia$ sr$lu#ia
I&ee a Su3ismului! Da#$ ,rem s$ ,or7im &e Unirea lui Dumne0eu #u Su3leul) ar
re7ui s$ o 3a#em *n lim7a2ul Eroi# al Iu7irii +i al Se>uali$(ii! Numai as3el ,om %uea
s%une #eea #e a,em &e s%us!
Lim7a2ul Sim7oli# al Su3i+ilor are e>%resii minunae! SSomnS %enru ei *nseamn$
Me&ia(ie! Gn realiae) Me&ia(ia 3$r$ 3a#orul somn &$unea0$ Min(ii! Ori#e Ini(ia
Veria7il o +ie 3oare 7ine! Tre7uie #om7ina somnul #u Me&ia(ia) Su3i+ii o +iu!
"u,-nul S.ar3umS *nseamn$ S%eran(a /a,orii Di,ine' SS$ru$riS +i SGm7r$(i+$riS ,or
s$ s%un$) %enru ei) Gn#-narea *n .ieae' SVinS *nseamn$ "unoa+ere S%iriual$
e#! e#!
.oe(ii Su3i+i #-nau Iu7irea %enru /emei) Tran&a3iri) Vin) &ar #ei mai mul(i
&inre ei &u#eau o ,ia($ &e Si=asru!
"ele +a%e s$ri Misi#e &es#rise &e Su3i+i sun #e,a E>raor&inar! E>is$
su7san(e #=imi#e *n rela(ie sr-ns$ #u S$rile Misi#eC O>i&ul Niros +i Eerul! O>i&ul
Niros *n s%e#ial) #-n& *l &i0ol,$m su3i#ien #u Eer) simulea0$ "on+iin(a Misi#$ la
gra&ul s$u e>raor&inar!
Tre7uie s$ re#unoa+em #$ Omenirea A#ual$ ese su7#on+ien$! Oamenii nu
sun #a%a7ili s$ %er#ea%$ Dimensiunile Su%erioare ale S%a(iului! Ese urgen s$
Tre0im "on+iin(a +i asa nu ese %osi7il &e#- *n im%ul E>a0ului! Da#$ #u o Logi#$
Diale#i#$ anali0$m E>a0ul) ,om &es#o%eri #$ ese Se>ual! A#elea+i Energii
Se>uale Transmuae +i Su7limae re0es# +i %ro&u# E>a0!
/aaliaea ese a %ier&e E>a0ul) a re#$&ea *n Su7#on+ien($! A#easa ,ine
aun#i #-n& R$surn$m "u%a lui Hermes!
Un Mare Maesru a s%usC SGn im%ulsul se>ual) 7$r7aul ese %lasa *n Rela(ia #ea
mai %ersonal$ #u Naura! Sen0a(ia 3emeii e>%erimena$ &e 7$r7a +i ,i#e6,ersa) #u
#onsim($m-nul naurii) ese *nr6a&e,$r a#eea+i sen0a(ie %e #are o resim(im *n 3a($
%$&urii) a ,$ii) a m$rii) a mun(ilor) numai #$ *n %rimul #a0) sen0a(ia ese mai inens$)
ea re0e+e ,o#i mai inerioare) %ro,oa#$ suneul &e #or0i mai inimeS! As3el
a2ungem noi la E>a0!
E>a0ul) E>%erien(a Misi#$) *+i are %rin#i%iile 3un&amenale *n Logi#a Diale#i#$!
A#eas$ logi#$ n6ar %uea 3i Ni#io&a$ Viola$! S$ ne g-n&im) &e e>em%lu) la
Uniaea E>%erien(ei! A#es %rin#i%iu e>is$ la 3el &e 7ine la Hiero3an(ii Egi%ului #a +i
la Gn(ele%(ii Su3i+i "$lug$ri .ersani sau Magii A0e#i! Gn im%ul E>a0ului) Misi#ii
,or7es# *n a#ela+i Lim7a2 Uni,ersal) 3oloses# a#elea+i #u,ine +i se sim uni(i #u
*nreaga #rea(ie! S#rierile s3ine ale uuror Religiilor &emonsrea0$ a#elea+i
%rin#i%ii! A#easa #onsiuie o Logi#$ Diale#i#$) o Logi#$ Su%erioar$! A#easa
&o,e&e+e #$ Misi#ii &in oae ($rile Lumii 7eau &e la a#eea+i 3-n-n$ a Vie(ii) &e la
a#ela+i i0,or! Un al %rin#i%iu al Logi#ii Diale#i#e) "on&i(iile "au0elor lumii)
&emonsrea0$ realiaea +i A&e,$rul E>a0ului #u o mare %re#i0ie +i *n "on#or&an($
#u /a%ele! Misi#ii uuror Religiilor &in Lume *n oaliae &e a#eea+i %$rere *n
a3irma(iile lor asu%ra "on&i(iilor "au0elor Lumii' "on#or&an(a ese .er3e#$!
Uniaea Vie(ii ese un al .rin#i%iu al Logi#ii Diale#i#e!
Ori#e Misi# *n sare &e E>a0 %rime+e +i sime Uniaea Vie(ii! Maemai#ile
In3iniului +i ale Logi#ii Diale#i#e nu %o ni#io&a$ gre+i! "el #are r$soarn$ "u%a lui
Hermes %ier&e E>a0ul) Vi0iunile sale nu se *ns#riu *n Logi#a Diale#i#$' el #oninu$
s$ se &e0,ole) #u oae a#esea) Su%rarans#en&en' el Violea0$ %rin#i%iile Logi#ii
Diale#i#e +i #a&e *n ne7unia A7sur&i$(ii! Ese /aaliaea!
Ori#e su&en 4nosi# re7uie s$ se (in$ la &isan($ &e Tanrismul Negru +i &e #ei
#are *n,a($ Magia Se>ual$ Neagr$) &a#$ nu ,rea s$ se rosogoleas#$ *n a7isul
/aali$(ii!
Di0i&en(ii ani#elor +#oli &e misere sun) *n Kali Yuga) 3oare a#i,i!
Magi#ienii Negri &u# *n %re0en o /ormi&a7il$ "am%anie #u s#o%ul &e a im%une
/alsa "uno+in($) *n a#es nou ,ea# #are ese %e #ale s$ *n#ea%$! Ei ,or Trium3ul
Lo2ei Negre!
IN/RASEBUALITATEA GN YO4A! "ele 1a%e 1#oli &e Yoga sun Ar=ai#e +i
4ran&ioase) &ar ele nu %ueau s#$%a ma+ina(iunilor ene7ro+ilor! E>is$ *n %re0en o
mul(ime &e in3rase>uali #are sun *n #$uare &e %ro0eli(i +i #are 3ormea0$ 1#oli &e
Yoga! A#e+i In&i,i0i ur$s# &e Moare Drumul "$s$oriei .er3e#e) &ees$ Magia
Se>ual$ Al7$! Unii &inre ei %re&au Tanrismul Negru! Ese /aaliaea!
Veria7ila Yoga se 7a0ea0$ %e Magia Se>ual$ Al7$! Yoga 3$r$ Magie Se>ual$
ese o Do#rin$ In3rase>ual$) %ro%rie In3rase>ualilor!
Gn Kama Kal%a +i *n Bu&ismul Tanri# se reg$ses# 3un&amenele legiime ale
&o#rinei Yoga! A=amsara +i Mai=una sun &e 3a% 7a0ele Veria7ilei Yoga!
A=amsara) &esr$marea Eului) +i Mai=una) Magia Se>ual$) ia$ Sine0a a&e,$ra$
a &o#rinei Yoga!
"ei #are au r$i *nr6o M$n$sire &e Bu&ism ?en +iu 3oare 7ine #$ Mai=una +i
Desr$marea Egoului Re*n#arna #onsiuie 3un&amenele a&e,$raei &o#rine Yoga
a lui Ba7a2i! A#esa &in urm$ nu era "eli7aar! "ei #are #re&eau #$ Maa2i ese sora
sa &e s-nge gre+es#' Maa2i era So(ia .reoeas$ a lui Ba7a2i! "u ea s6a Auo6
reali0a el *n mo& Inim!
Bu&ismul In&iei) la 3el #a Bu&ismul ?en +i "=an) ese Tanri#! /$r$ Tanrismul
Al7) Yoga se &o,e&e+e un e+e#! A#easa ese /aaliaea!
Bu&ismul "=ine0 +i Da%one0 ese "om%le Tanri#! Nu e>is$ ni#i un &u7iu #$
Bu&ismul "=an +i ?en merg *nr6a&e,$r %e &rumul Auo6Reali0$rii Inime!
Gn Ti7eul se#re) Yoga se>ual$ ese gran&ioas$! Marii Mae+ri ai Ti7eului
%ra#i#$ Magia Se>ual$!
Un Bun .rieen al meu mi6a s#ris &in In&iaC SGn Tanrismul Hin&us +i Ti7ean)
Yoga Se>ual$ .o0ii,$ @Mai=unaA se %ra#i#$ 3$r$ s#urgere seminal$) &u%$ o
%reg$ire *n #ursul #$reia #u%lul) su7 &ire#(ia unui 4uru e>%er) *n,a($ s$ reali0e0e
*m%reun$ %ra#i#ile LaFa KriFa' se re#e a%oi la Sa&=ana anri#$) *n #are so(ul
re7uie s$ inro&u#$ mem7rul ,iril *n Vagin! A#eas$ o%era(ie se e3e#uea0$ &u%$ un
s#=im7 re#i%ro# &e m-ng-ieri *nre 7$r7a +i 3emeie! B$r7aul ia o Asana @%osur$A)
+e0-n&) #u gam7ele *n#ru#i+ae) iar 3emeia) a+e0a$ %e gam7ele 7$r7aului)
a7soar7e *n ea /alusul! "u%lul r$m-ne uni se>ual mul im%) 3$r$ s$ se mi+e)
*n#er#-n& s$ 3a#$ s$ nu iner,in$ Egoul +i "on+iin(a analii#$) l$s-n& Naura s$
a#(ione0e 3$r$ iner3eren($! Aun#i) 3$r$ #a s$ sur,in$ orgasmul) #uren(ii eroi#i inr$
*n a#(iune) %ro,o#-n& E>a0ul! Gn a#el Momen Egoul Le+in$ @Dis%are em%orarA) +i
&orin(a ese ransmua$ *n Iu7ire! "uren(i inen+i) asem$n$ori #uren(ilor
Ele#romagnei#i) #are %ro&u# 3or(e sai#e) %ar#urg #or%ul' o sen0a(ie &e 3eri#ire
ine3a7il$ #u%rin&e *nreg organismul) +i #u%lul e>%erimenea0$ e>a0ul Iu7irii +i al
#omuniunii #osmi#eS! Ai#i se ermin$ #u,inele a#esui %rieen) &es%re #are nu ,oi
men(iona ni#i m$#ar numele! In3rase>ualii #are s6au inro&us *n Yoga &ees$
lu#rurile #are sun ra%orae ai#i) #$#i o #eea #e ,or ei ese s$ lu#re0e %ornin& &e
la Yoga) %enru a m$ri num$rul 3anai#ilor In3rase>uali$(ii! Ese /aaliaea!
Yoga 3$r$ Magie Se>ual$ ese #a o 4r$&in$ 3$r$ A%$ sau #a un Auomo7il 3$r$
Ben0in$ sau #a un "or% 3$r$ S-nge! Ese /aaliaea!
MA4IA A?TE"! Gn marile #ur(i %a,ae ale em%lelor A0e#e) 7$r7a(ii +i 3emeile
r$m-neau goi im% *n&elunga) s$ru-n&u6se +i m-ng-in&u6se re#i%ro#) %ra#i#-n&
Magia Se>ual$! "-n& Ini(iaul #omiea "rima &e a R$surna "u%a lui Hermes) el era
#on&amna la moare %enru #$ a %ro3ana em%lul! Deli#,enul era &e#a%ia!
A#easa ese /aaliaea!
"A.ITOLUL BBVI
TOTEMISMUL
.or#ii ignoran(i ai Maerialismului Diale#i# #rii#$ Toemismul +i6l iau *n r-s) 3$r$
a6l *n(elege! Noi) 4nosi#ii) *n(elegem 4ran&oarea Toemismului +i +im #$ Do#rina
sa se 7a0ea0$ %e %rin#i%iile 3un&amenale ale O#ulismului!
Toemi+ii #unos# emeini# legea Re*n#arn$rii) %re#um +i legile #are regi0ea0$
E,olu(ia uuror s%e#iilor ,ii! Ei +iu #$ Karma ese legea #au0ei +i e3e#ului! Ei
*n(eleg #$ o #eea #e r$ie+e ese su%us Karmei!
Marii Ini(ia(i Toemi+i au in,esiga #u a2uorul %uerii lor &e "lar,$0$ori ,ia(a
inim$ a *nregii #rea(ii +i au a+e0a asu%ra a#esor in,esiga(ii +iin(i3i#e %rin#i%iile
lor &o#rinare) %e #are %ro+ii ignoran(i ai Maerialismului le $g$&uies# oal!
Toemi+ii +iu &in e>%erien($) %e 7a0$ +iin(i3i#$) #$ ori#e aom mineral ese
#or%ul 3i0i# al unui Elemenal Ineligen! Toemi+ii +iu #$ a#es elemenal mineral
e,oluea0$ %-n$ la a se rans3orma *n Su3leul unei .lane! Su3leele %lanelor
,egeale sun Elemenalii Vegeali %e #are .ara#elsus *i +ia mani%ula %enru
,in&e#$rile sale! "u ,egealele se %o %ro,o#a 3uruni +i #uremure &e %$m-n! "u
ele %uem ,in&e#a 7olna,ii &e la &isan($! Elemenalii Vegeali) a,-n&u6+i Kun&alini
a lor &e0,ola$) %enru #$ nu s6au &e&a ni#io&a$ &es3r-n$rii) sun Ao6%uerni#i!
Toemi+ii +iu #$ Elemenalii .lanelor e,oluea0$ %enru a se rans3orma mai
-r0iu *n Elemenali Animali! Marii Magi #unos# Magia Elemenalilor Animali +i
3oloses# *n mo& o7i+nui Elemenalii Animalelor %enru a reali0a mira#ole!
Toemi+ii +iu #$ Elemenalii Animali se rans3orm$ *n 3iin(e omene+i! /ie#are
Elemenal Animal #are +i6a ermina e,olu(ia se Re*n#arnea0$ *nr6un #or% uman!
.reo(ii Toemi+i s%un) #u Gn(ele%#iune) #$ &a#$ 3iin(a uman$ a#(ionea0$ r$u) ea
%oae #$&ea *n in,olu(ie) regresea0$ %enru a se rans3orma &in nou *nr6un animal!
Ese #u oul a&e,$ra! /ie#are 3iin($ uman$ %er,ers$ re,ine la sarea animali#$! Ea
se %oae &e#i re*n#arna *n animal) *ns$ *n ma2oriaea im%ului ea se #on,ere+e) se
rans3orm$ *n animal *n ineriorul %lanului Asral! As3el &e#i) a#eas$ a3irma(ie a
Toemismului ese a&e,$ra$! 1i o a- &e sigur ese #$ %er,er+ii %o s$ se
Re*n#arne0e *nr6a&e,$r *n #or%uri &e animale 3ero#e!
E>is$ ale #a0uri *n #are su3leul 3oare %ur al unui S3-n se Re*n#arnea0$ *nr6o
s%e#ie animal$ %enru a o a2ua s$ se ri&i#e la un ni,el su%erior &e #on+iin($! As3el
%rin#i%iile Toemismului sun e>a#e!
Toemi+ii #unos# emeini# legea Karmei +i +iu #$ &esinul 3ie#$rei 3iin(e umane
ese re0ulaul Karmei ,ie(ilor sale re#ue!
Gn ri7urile *n #are &omne+e Toemismul) se ,enerea0$ %rin ra&i(ie un
Elemenal Vegeal sau Mineral &eermina) #are se #unoa+e &in e>%erien($ &ire#$!
De o7i#ei) a#es Elemenal a ari7ui o mul(ime &e ser,i#ii ri7ului! "-n& Toemul
ese un ar7ore) %e run#=iul a#esei s%e#ii se gra,ea0$ 3iguri umane! A,em a#um o
e>%li#a(ie a uuror a#esor miuri +i 3a7ule #iu&ae *n #are se ,or7e+e &e 3iin(e
insolie) 2um$ae oameni) 2um$ae 3iare) a+a #um sun #enaurii) minoaurii) s3in#+ii
e#! A#ese imagini &eose7ie ale Toemismului sun ,eria7ile #uii &e 7i2uerii #are
#u%rin& giu,aiere &e Gn(ele%#iune %e #are %ur#eii Maerialismului nu le #unos#
a7solu &elo#! A#e+i %ro+i ai Maerialismului nu +iu &e#- s$6+i 7a$ 2o#! Vi#or
Hugo s%uneaC S"el #are r-&e &e #eea #e el nu #unoa+e ese %e #ale s$ &e,in$
i&ioS!
Gn Toemism se iner0i#e $ierea animalului #onsi&era Toem! A#esa a 3os
Mirui) %rinre #ei &e s%e(a lui) %enru a 3i reuni anumie #ara#erisi#i se#ree %e
#are numai "lar,$0$orii le %o re#unoa+e! Gn(ele%(ii Sa#er&o(i Toemi+i ,enerea0$
Elemenalul Animal sau Vegeal #are ser,e+e &e ,e=i#ul Di,ini$(ii! Se are o gri2$
e>rem &e mare &e a#eas$ #reaur$ +i moarea sa ese *no,$r$+i$ *no&eauna &e
o Liurg=ie 3oare sa#r$ +i &e un &oliu general &e mai mule 0ile! "i,ili0a(ii ignoran(i
nu *n(eleg a#easa) %enru #$ ei au &i,or(a &e Marea Naur$! "u oae a#esea)
.reo(ii Toemului *n(eleg!
Re#unoaem urmele Toemismului *n oae #ulele religioase! Hin&u+ii ,enerea0$
Va#a Al7$' "al&eenii) umila Oaie' Egi%enii) Taurul' Ara7ii) "$mila' In#a+ii) Lama'
Me>i#anii) "-inele +i .$sarea "oli7ri' "rie+inismul 4nosi# %rimii, #insea Mielul)
.e+ele +i Al7ul .orum7el #a sim7ol al S3-nului S%iri!
S6au #insi *no&eauna anumi(i elemenali) ,egeali sau animali! Tre7uie s$
re#unoa+em #$ a#ese #reauri Elemenale sun ao6%uerni#e) %enru #$ ele nu
au %$r$si E&enul!
Marii Elemenali Vegeali sun ,eria7ili Gngeri #are lu#rea0$ *n .lanul Eeri#)
Regiunea #-m%urilor Magnei#e) %enru *nreaga omenire!
Elemenalii Vegeali se re%ro&u# %rin sisemul Magiei Se>uale! La Elemenalii
Vegeali) #o%ula(ia se#re$ e>is$ +i s$m-n(a re#e la uer 3$r$ a 3i ne,oie &e
e2a#ularea s$m-n(ei! /ie#are Animal ese #or%ul unui elemenal! /ie#are Vegeal
ese #or%ul 3i0i# al unui elemenal! A#e+i elemenali sun sa#ri +i ei reali0ea0$
minuni *n E&en! "ei mai %uerni#i sun ,enera(i &e Toem!
"-n& 3iin(a uman$ *n,a($ s$ se re%ro&u#$ 3$r$ s$6+i r$s%-n&eas#$ s$m-n(a) ea
%$run&e *n E&en! A#olo ea #unoa+e #reaurile elemenale ale Toemului! A#ese
#reauri sun ino#ene!
Elemenalii Animali sun) *n sine) ino#en(i! Unii *+i risi%es# *n mo& su%i&
s$m-n(a) *ns$ #um S#-neia Di,in$ ese *n#$ ino#en$) ea nu %oae 3i ,ino,a$!
A#eas$ s#-neie nu s6a re*n#arna *ns$' ese o #reaur$ #are nu are *n#$
Auo#on+iin($ %ro%rie) nu +i6a lua *n s$%-nire ,e=i#ulele) *+i re(ine 3o#urile' numai
um7ra sa) Egoul s$u *n sare %oen(ial$ ia 3orma #or%urilor!
Mai %ur) mai 3rumos ese Elemenalul Vegeal! El se re%ro&u#e #a ?eii! La a#e+i
elemenali e>is$ "$s$oria .er3e#$!
Gn-lnim &e asemenea "$s$oria .er3e#$ +i la Elemenalii Minerali! Ei se iu7es#
+i se re%ro&u# %rin Magia Se>ual$! Ei au #o%ii' *+i au graiul lor +i o7i#eiurile lor! Ei
nu risi%es# li#=i&ul seminal) ei sun #om%le(i! Ei reunes# mai mule %er3e#(iuni &e#-
Elemenalii Animali %enru #$) s%re &eose7ire &e a#e+ia &in urm$) ei nu6+i risi%es#
ni#io&a$ li#=i&ul seminal!
Elemenalii r$ies# 3eri#i(i *n E&en! Ori#ine urmea0$ Drumul "$s$oriei .er3e#e
inr$) %rin *ns$+i a#es 3a%) *n E&en!
"el #are a o7(inu &e0,olarea #om%le$ a /o#ului Sa#ru inr$ *n E&en!
De0,olarea #om%le$ a lui Kun&alini ne %ermie s$ ,i0i$m E&enul #u "or%ul
Eeri#!
E&enul #ores%un&e %lanului eeri#! Ese o regiune &e un al7asru inens un&e
&omne+e 3eri#irea! Gn E&en r$ies# #ei #are au *n,$(a s$ iu7eas#$!
?EII TOTEMULUI! ?eii e>is$ +i "re+inismul *i ,enerea0$ su7 numele &e Gngeri)
Ar=ang=eli) Sera3imi) Viru(i) Tronuri e#!
.or#ii Ignoran(i ai Maerialismului #re& #$ omul) &in #au0a 3ri#ii) a #rea ?eii
/o#ului) Aerului) A%ei +i .$m-nului! A#eas$ %$rere a Ignoran(ilor Eru&i(i ai
Maerialismului ese #om%le /als$! Se ,a %une *n #ur-n& la %un# o Lenil$
S%e#ial$ #are ,a %ermie s$ se ,a&$ Aura) "or%ul Asral) Lumea Asral$) Egourile
De0*n#arnae +i ?eii Asralului! Toae a3irma(iile su%i&e ale Ignoran(ilor Insrui(i ,or
#$&ea *n nean! /iin(a Uman$ ,a re*n#e%e s$ A&ore +i s$ "inseas#$ ?eii ine3a7ili!
A#e+ia e>isau #=iar *naine #a s$ a%ar$ Lumea!
ELEMENTALII! .ara#elsus s%une #$ re7uie s$ *n=$m$n Elemenalii Naurii la
#$ru(a 1iin(ei %enru a 07ura %rin ,$0&u= #$l$rin& Vulurul) %enru a merge %e a%e)
%enru a ne rans%ora *n lo#urile #ele mai *n&e%$rae ale %$m-nului *n #-e,a
#li%e!
E>is$ Elemenali #are %o s$ ne a2ue *n #$l$oriile Asrale! Ne g-n&im anume la
Elemenalul a#esei .lane numie Daura +i #are %oar$ %ore#lele &e M$r Deli#a)
"orne &e Gnger) /loare &e Noa%e) Iar7a Magi#ienilor e#!) &u%$ ($ri! A#es
Elemenal are %uerea &e a 3a#e #a 3iin(a uman$ s$ ias$ *n "or% Asral! Ese
su3i#ien #a Su&enul 4nosi# s$ ai7$ *no&eauna una &in a#es .lane la el!
Tre7uie s$ #-+igi a3e#(iunea Elemenalului a#esui Ar7us! La ,enirea serii)
&is#i%olul 4nosi# se #on#enrea0$ asu%ra Elemenalului .lanei +i ,o#ali0ea0$
Manra KAM!!! &e mai mule ori) a%oi ,a a(i%i rug-n& Elemenalul Daurei s$6l 3a#$
s$ ias$ &in #or%ul s$u 3i0i# +i s$6l #on&u#$ *n "or% Asral in&i3eren *n #are lo# &in
lume) &in "osmosul In3ini) un&e ,rea el s$ mearg$! Ese #er #$ Elemenalul
Vegeal *i ,a a2ua %e o(i #ei #are +iu #u a&e,$ra s$ #ear$ #u #re&in($ +i &ragose!
A#eas$ .lan$ ese #unos#u$ su7 numele &e /lori%on&io *n .eru +i Higanon
*n Boli,ar) *n "olum7ia! Mai mule %ersoane) #are sun Hi%ersensi7ile) rium3$
Ime&ia #u a#ese %ra#i#i! Dim%ori,$) %ersoanele #are nu sun Hi%ersensi7ile)
re7uie s$ %ra#i#e mul *naine &e a o7(ine Vi#oria!
"A.ITOLUL BBVII
/ALISMUL SA"RU
Ori#e Religie are o origine se>ual$! Gn A3ri#a +i *n Asia) a&orarea lui Lingam6
Yoni +i .u&en&a! Bu&ismul Se#re ese Se>ual! Gn Bu&ismul ?en se *n,a($ *n mo&
%ra#i# Magia Se>ual$! Bu&&=a a %re&a Magia Se>ual$ *n se#re! E>is$ mule
Di,ini$(i /ali#e! S=i,a) Agni) S=aLi *n In&ia sun Di,ini$(i /ali#e!
Leg7a *n A3ri#a' Venus) Ba#=us) .ria%e +i Dionisos *n 4re#ia +i Roma au 3os
Di,ini$(i /ali#e!
E,reii *+i a,eau ?eii /ali#i +i %$&uri sa#re #onsa#rae #ulului lor se>ual! S6a
*n-m%la uneori #a .reo(ii #ulelor 3ali#e s$ #a&$ *n mo& mi0era7il *n %ra#i#a
nes$%-ni$ a 7a#analelor orgia#e! Hero&o relaea0$ #$ Soae 3emeile Ba7ilonului
re7uiau s$ se %rosiue0e #u .reo(i *n em%lele &in MiliaS!
Gn im% #e *n 4re#ia +i la Roma) *n em%lele lui Vesa) Venus) A3ro&ia) Isis)
.reoesele *+i e>ersau Sa#er&o(iul lor S3-n se>ual) *n "a%a&o#ia) Anio#=ia)
.am%los) "i%ru +i BFlos) .reoesele #ele7rau mari %ro#esiuni %ur-n&) #u o in3ini$
,enera(ie +i e>alare misi#$) un Mare /alus #are *l re%re0ena %e Dumne0eu #a
generaor al ,ie(ii +i al semin(ei!
Bi7lia #on(ine +i mule alu0ii la #ulul 3ali#! E,reii) &in e%o#a lui A7ra=am) %resau
2ur$m-n %un-n& m-na su7 #oa%s$ sau) mai %re#is) %e mem7rul sa#ru!
S$r7$oarea Ta7erna#ulelor era o orgie asem$n$oare 3aimoaselor Saurnale
ale Romanilor! Riul "ir#um#i0iunii ese *n oaliae 3ali#!
Isoria uuror Religiilor ese %lin$ &e sim7oluri +i amulee 3ali#e) #um e Mi0%a=6
ul E7rai#) S-l%ul &e Mai al "re+inilor e#! Gn ,remurile ,e#=i) se ,enerau %ro3un&
%ierele sa#re &e 3orm$ 3ali#$) asem$n$oare mem7rului ,iril sau alele #are
sem$nau ,ul,ei) %iere &in #remene +i sili#iu) #are se #onsi&erau sa#re %enru #$
ele ser,eau la %ro&u#erea 3o#ului) #are re%re0ena 3o#ul o#ul &e0,ola #a %ri,ilegiul
&i,in *n M$&u,a S%in$rii a Sa#er&o(ilor %$g-ni!
Gn-lnim mul /alism *n "re+inism! "ir#um#i0iunea lui Isus) s$r7$oarea Regilor
Magi) "or%us "=risi e#! sun s$r7$ori 3ali#e mo+enie &e la S3-nele Religii
.$g-ne!
.orum7elul) sim7olul S%iriului S3-n +i al Volu%oasei Venus6A3ro&ia) ese
o&eauna re%re0ena #a insrumenul 3ali# %e #are l6a uili0a S3-nul S%iri %enru a
o 3e#un&a %e /e#ioara Maria! Gnsu+i #u,-nul SSa#ruS ,ine &e la Sa#rum #are6i
in&i#$ originea /ali#$!
"ulul /ali# ese e>rem &e Di,in! "ulul /ali# ese *n mo& rans#en&enal
+iin(i3i# +i %ro3un& 3iloso3i#! Era V$rs$orului a sosi +i #ur-n& #=iar la7oraoarele ,or
&es#o%eri %rin#i%iile energei#e +i misi#e ale /alusului +i Uerului!
4lan&ele se>uale sun gu,ernae &e Uranus #are ese %lanea V$rs$orului +i
ele #on(in eri7ile 3or(e %e #are la7oraoarele +iin(i3i#e le ,or &es#o%eri *n noua er$!
Se ,a re#unoa+e aun#i %u7li# ,aloarea +iin(i3i#$ a #ulelor 3ali#e ani#e!
Gn ineriorul Bo7ului &e s$m-n($ e>is$ *nreg %oen(ialul ,ie(ii Uni,ersale! 1iin(a
Maerialis$ nu +ie nimi# al#e,a &e#- s$ #rii#e 7a2o#orior #eea #e ea nu
#unoa+e!
Gn #ur(ile %a,ae ale em%lelor A0e#e) 7$r7a(ii +i 3emeile se uneau se>ual %enru
a o re0i %e Kun&alini! "u%lurile r$m-neau a#olo luni +i ani) iu7in&u6se +i
m-ng-in&u6se) %ra#i#-n& Magia Se>ual$ 3$r$ s$ r$s%-n&eas#$ S$m-n(a! "ei #are6
+i r$s%-n&eau S$m-n(a erau #on&amna(i la %e&ea%sa #u moarea! Li se $ia #a%ul
#u se#urea! Gn a#es 3el *+i %l$eau sa#rilegiul!
Gn Miserele lui Eleusis) &ansul #u%lurilor goale +i Magia Se>ual$ erau *ns$+i
7a0a Miserelor! /alismul ese 3un&amenul Reali0$rii Inegrale!
.rin#i%alele unele ale Masoneriei ser,es# oae la a lu#ra #u .iara! Maesrul
Mason re7uie s$6+i #i0ele0e 7ine %iara sa 3iloso3al$! A#eas$ .iar$ ese Se>ul!
Tre7uie s$ #onsruim Tem%lul Ve+ni#iei %e %iar$ ,ie!
SEBUALITATEA 1I 1AR.ELE! Un Ini(ia %e #are nu6l ,om numi) s%uneC
S.rin &ominarea #om%le$ a 3or(ei +ar%elui se %oae o7(ine ori#e! Se %o &e%lasa
mun(ii sau se %oae merge %e a%e sau 07ura sau s$ 3ii *ngro%a *n %$m-n *nr6o
#amer$ 3i>a$ *n 0i& &in #are %o(i s$ ie+i *n ori#e momen!K
SVe#=ii Sa#er&o(i +iau #$) *n anumie #on&i(ii) Aura %oae 3i ,$0u$' ei +iau #$
Kun&alini %oae 3i re0i$ %rin se>!K
S/or(a lui Kun&alini) *n3$+ura$ la 7a0a #oloanei ,ere7rale ese o 3or($ eri7il$!
Ea seam$n$ #u ar#ul unui orologiu %rin 3elul *n #are ese r$su#i! "a +i ar#ul
orologiului #are se *nin&e 7rus#) ea %oae 3a#e r$u!K @#elor #are #omi #rima &e a
r$s%-n&i s$m-n(aA!
SA#eas$ 3or($ &eose7i$ lo#ali0a$ la r$&$#ina +irei s%in$rii *+i are sursa) *n
realiae) *n organele 4eneraoare! Orienalii o re#unos#! Anumi(i Hin&u+i 3oloses#
Se>ualiaea *n #eremoniile lor religioase! Ei 3oloses# o 3orm$ &i3eri$ &e mani3esare
a Se>ului @Magia Se>ual$A +i un %un# &e ,e&ere Se>ual &i3eri %enru a o7(ine
Re0ulae S%e#i3i#e +i le o7(in #u su##es! Ani#ii) sun &e6aun#i se#ole) onorau
Se>ul! Ei se #onsa#rau #ulului /ali#! E>isau *n Tem%le anumie #eremonii #are
simulau %e Kun&alini +i %ro&u#eau "la,i0iunea) Tele%aia +i mule ale %ueri
E0oeri#e!K
SSe>ul) 3olosi *n mo& #ores%un0$or *n &ragose) %oae %ro&u#e anumie Vi7ra(ii
3oare *nale! El %oae sus#ia #eea #e orienalii numes# &es#=i&erea /lorii &e Lous
+i %ermie as3el s$ se %er#ea%$ Lumea S%irielor! El %oae %ro&u#e as#ensiunea lui
Kun&alini +i re0irea anumior #enri! Dar nu ,a re7ui s$ se a7u0e0e ni#io&a$ &e
Se> +i &e Kun&alini! /ie#are re7uie s$ se #om%lee0e +i s$ *l a2ue %e #el$lal!
A#ese religii #are s%un #$ n6ar re7ui s$ ai7$ lo# a#ul se>ual *nre B$r7a +i /emeie
sun *nr6o gra,$ eroareK!
JA#ese religii #are a3irm$ #$ nu re7uie a,u e>%erien(e se>uale *n#ear#$ s$
*n$7u+e E,olu(ia In&i,i&ual$ +i E,olu(ia Rasei! Ia$ un e>em%luC *n Magneism se
o7(ine o %uere Magnei#$ &iri2-n& mole#ule Su7san(ei s%re un %un# &eermina!
A&i#$) *n mo& normal) *nr6o 7u#a$ &e 3ier mole#ulele merg *n oae &ire#(iile) #a o
mul(ime ne&is#i%lina$' ele %o uneori s$ se uneas#$ la *n-m%lare) &ar #-n& se
a%li#$ o anumi$ 3or($ @*n #a0ul 3ierului o 3or($ magnei#$A) oae mole#ulele %ri,es#
*nr6o &ire#(ie +i as3el se o7(ine %uerea magnei#$ 3$r$ &e #are n6ar 3i %uu e>isa
Ra&io) ni#i Ele#ri#iae) 3$r$ &e #are n6ar 3i e>isa auomo7ile) ni#i rans%oruri
3ero,iare sau aeriene!K
S"-n& *n 3iin(a uman$ se re0e+e Kun&alini) #-n& 1ar%ele &e /o# *n#e%e s$
r$ias#$) mole#ulele #or%ului se *n&rea%$ oae *nr6o singur$ &ire#(ie) #$#i ese
%re#is e3e#ul %e #are *l %ro&u#e re0irea lui Kun&alini! "or%ul omenes# *n#e%e
aun#i s$ Sr$lu#eas#$ &e s$n$ae! "unoa+erea ne 3a#e %uerni#i +i *n(ele%(i'
%uem ,e&ea oul!K
SE>is$ &i,erse Meo&e @.o0i(ii Tanri#eA %enru a o re0i %e Kun&alini #om%le!
@Kama Kal%a enumer$ oae a#ese %osuri Se>ualeA! Dar a#easa nu se %oae
%ra#i#a &e#- &e #ei #are sun *nr6a&e,$r "a%a7ili %enru a+a #e,a) &in #au0a
imensei %ueri +i a &omina(iei %e #are a#easa o %ro#ur$ asu%ra #elorlal(i +i %enru
#$ se %oae a7u0a &e a#eas$ %uere +i *nre7uin(-n&6o *n r$u! Kun&alini se %oae
re0i) %ar(ial sau *n oaliae #u a2uorul Iu7irii +i s$ *nsu3le(eas#$ anumi(i #enri
magnei#i la 7$r7a +i la 3emeie! "u Veria7ilul E>a0 inim) mole#ulele #or%ului sun
&iri2ae *n a+a 3el *n#- mule &inre ele %ri,es# *nr6o singur$ &ire#(ieC se &e0,ol$
as3el o mare %uere &inami#$!K
S"-n& omul *+i ,a elimina /alsa Mo&esie +i ,a 3i &e7arasa &e /alsele *n,$($uri
*n leg$ur$ #u Se>ul) el ,a %uea s$ a2ung$ *n#$ o &a$ la ,eria7ila sa /iin($' omul
*+i ,a relua *n#$ o &a$ lo#ul s$u #a +i "$l$or AsralS!
S"ulul 3ali# ese o a- &e ,e#=i #a +i Lumea! Se>ul re7uie s$ o a2ue %e
Kun&alini +i Kun&alini re7uie s$ a2ue Se>ul! Nu re7uie a7u0a ni#i &e Se>) ni#i &e
Kun&alini! Nu re7uie %ra#i#a$ Magia Se>ual$ &e#- o &a$ %e 0i!K
SB$r7aul +i 3emeia nu sun &oar o mas$ &e %roo%lasm$) &e #arne agluina$ %e
o arm$ur$ &e oase! Omul ese sau %oae 3i #e,a mai mul &e#- asa! Ai#i %e
.$m-n sunem sim%le marionee ale S%iriului nosru! A#es S%iri #are re0i&$ *n
mo& em%orar *n Asral a&un$ e>%erien($ %rin #or%ul s$u &e #arne +i oase
marionea) insrumenul Asralului!K
S/i0iologi+ii +i al(ii au anali0a #or%ul omului +i l6au re&us la o mas$ &e #arne +i
oase! Ei %o &is#ua asu%ra #u$rui sau #u$rui os) asu%ra &i3erielor organe) &ar
oae sun lu#ruri maeriale! Ei nu au &es#o%eri) ni#i m$#ar n6au *n#er#a s$
&es#o%ere lu#rurile mai se#ree) lu#rurile inangi7ile) lu#rurile %e #are Hin&u+ii)
"=ine0i +i Ti7eanii le #uno+eau #u se#ole +i se#ole *nainea "re+ini$(ii!K
S1ira S%in$rii ese) *nr6a&e,$r) o sru#ur$ &e o im%oran($ e>rem$! Ea #u%rin&e
M$&u,a S%in$rii 3$r$ &e #are noi am 3i %arali0a(i) 3$r$ &e #are e+i inuil #a 3iin($
uman$! Gns$ 1ira S%in$rii ese mai im%oran$ &e#- a#easa! E>a# *n #enrul
ner,ului s%inal) M$&u,a S%in$rii are o #on&u#$ #are are #ores%on&en($ *n ale
Dimensiuni @a .ara) a "in#ea +i a 1asea DimensiuneA' *n a#es #anal se re0e+e
3or(a #unos#u$ su7 numele &e Kun&alini) aun#i #-n& se re0e+e! La 7a0a 1irei
S%in$rii ese #eea #e orienalii numes# 1ar%ele &e /o#! Ese *ns$+i 7a0a ,ie(ii!K
JLa O##i&enalul o7i+nui) a#eas$ 3or($ se g$se+e ina#i,$) a&ormi$) #,asi6
%arali0a$ &in #au0a neuili0$rii sale! A#ualmene) ese #a un +ar%e *n#ol$#i *n 2urul
s$u *nsu+i) un +ar%e &e6o imens$ %uere &ar #are &in &i3erie moi,e @a&i#$ &in
#au0a De0gus$oarei /orni#$riA nu %oae s#$%a &in *n#=isoarea sa) #el %u(in *n
#on&i(iile %re0ene! 1ar%ele misi# ese numi Kun&alini +i) la #ei #are au re0i6o)
3or(a 1ar%elui %oae ur#a %rin #analul Ner,ului S%inal +i ri&i#a *n linie &rea%$ %-n$
la #reier +i &in#olo) mul &in#olo) %-n$ la Asral! .e m$sur$ #e a#eas$ %uerni#$
3or($ a#i,$ *nainea0$) 3ie#are "=aLr$ sau #enru &e %uere) #um sun #ei ai
om7ili#ului) ai inimii +i ai g-ului) se re0es#) %ersoana sr$lu#e+e &e ,ialiae) &e
%uere +i &e 3eri#ireS!
/alismul) Tre0irea lui Kun&alini) Magia Se>ual$) nu #om%or$ ni#i un %eri#ol
aun#i #-n& se %ra#i#$ #u &ragose +i *n mo& #ore#!
Magia Se>ual$ nu re7uie %ra#i#a$ &e#- *nre So( +i So(ie! "ei #are a7u0ea0$
+i %ra#i#$ #u ale 3emei *n a3ara #$minului) e+uea0$ *n mo& ine,ia7il!
1"OLI IN/RASEBUALE! Gn Lume e>is$ o mul(ime &e 1#oli In3rase>uale #are
Ur$s# &e Moare #ulul /ali# +i Magia Se>ual$! Gn&r$gosi(ii &e eru&i(ie re7uie s$
e,ie a#ese 1#oli &a#$ nu ,or s$ &e,in$ +i ei In3rase>uali!
Ese ne,oie s$ ne aminim #$ In3rase>ualiaea &ees$ Se>ualiaea normal$ +i
Su%rase>ualiaea! Din oae im%urile) In3rase>ualul a Blas3emia Gm%ori,a #elui &e6
al Treilea Logos) #onsi&er-n& Se>ul #a Ta7u) .$#a) #a un Lu#ru Ru+inos Gn+el$or!
In3rase>ualii au +#oli *n #are *i *n,a($ %e oameni s$ Uras#$ Se>ul! In3rase>ualii se
"onsi&er$ ei *n+i+i #a Ma=ama) Hiero3an(i e#!
Gn&r$gosi(ii &e *n(ele%#iune sun 3oare a&esea #on3un&a(i #u in3rase>ualii!
A#e+ia *+i iau anumie Aere) a- &e misi#e +i ine3a7ile) a- &e su7lime +i .ioase)
*n#- &a#$ &is#i%olii +iin(ei nu au o anumi$ Gn(elegere) ei %o 3oare u+or s$ se
&e%$re0e s%re &rumul In3rase>uali$(ii!
INI5IEREA 1I 1AR.ELE! Se &o,e&e+e im%osi7il &e %rimi Ini(ierile Miserelor
Ma2ore /$r$ "ulul /ali# +i /$r$ Magia Se>ual$!
Mul(i Su&en(i "eli7aari %rimes# Ini(ierile Miserelor Minore *n "on+iin(a lor
Su%erlai,$ +i Trans#en&enal$) aun#i #-n& sun "a+i! Tou+i) Nu se %oae a2unge
la Ini(ierile Miserelor Ma2ore 3$r$ Magia Se>ual$ +i Kun&alini!
Miserele Minore nu sun nimi# al#e,a &e#- un &rum &e no,i#ia! Un Lan( #are
re7uie Ru%' 4r$&ini(a su&iilor E0oeri#e) AB"6ul! "ulul /ali# ese Uni#ul Drum
#are %oae #on&u#e 3iin(a uman$ la Auo6Reali0area Inim$!
"A.ITOLUL BBVIII
"ULTUL /O"ULUI
"ulul /o#ului era gran&ios *n .ersia ani#$! "ulul /o#ului ese 3oare ,e#=i! Se
%o,ese+e #$ a#es #ul ese anerior Dinasiei A#=emeni&e +i e%o#ii lui ?oroasru!
Sa#er&o(ii .ersani a,eau o Liurg=ie E0oeri#$ 3oare 7oga$ *n leg$ur$ #u #ulul
3o#ului! B$r-nii Gn(ele%(i n6au negli2a ni#io&a$ 3o#ul' ei a,eau misiunea &e a
men(ine a#es 3o# a%rins mereu! Do#rina Se#re$ a lui A,esa s%une #$ e>is$
&i3erie i%uri &e 3o#C 3o#ul /ulgerului #are sr$lu#e+e *n noa%ea eri7il$' 3o#ul #are
lu#rea0$ *n organismul omenes# %ro&u#-n& #alorii +i regl-n& %ro#esele &igesiei +i
ale asimil$rii' 3o#ul #are se #on#enrea0$ *n %lanele ne,ino,ae &in naur$' 3o#ul
#are ar&e *n ineriorul mun(ilor +i %e #are6l ,ars$ ,ul#anii %$m-nului' 3o#ul #are
*n#on2oar$ %e A=urama0&a) 3orm-n&u6i o Aureol$ Di,in$' 3o#ul &omesi# %e #are6l
3oloses# %ro3anii %enru a6+i %reg$i alimenele! .er+ii s%uneau #$ aun#i #-n& a%a
#are 3ier7e se re,ars$ sau #-n& o 3iin($ ,ie se ar&e) Dumne0eu 3$#ea #a a#i,iaea
sa 7ene3i#$ asu%ra %o%orului s$u ales s$ *n#ee0e!
Gnr6a&e,$r) 3o#ul ese sus#e%i7il &e mai mule mo&i3i#$ri *ns$) &in oae 3o#urile)
#el mai %uerni# ese 3o#ul #are ar&e *n %re0en(a lui A=urama0&a @Logosul SolarA)
3orm-n&u6i aureola Di,in$! Ese 3o#ul #are re0ul$ &in ransmua(ia se#re(iilor
se>uale! Ese Kun&alini) 1ar%ele &e /o# al .uerilor Noasre Magi#e) /o#ul S3-nului
S%iri!
"el #are ,rea s$ g$seas#$ 3o#ul lui A=urama0&a) re7uie s$6l #$ue *n ineriorul
%$m-nului s$u 3iloso3i#! A#es %$m-n ese #=iar organismul uman! .reo(ii %ersani
#uli,au a#es 3o# *n lo#uri oal o7s#ure) *n em%le su7erane +i lo#uri se#ree! .e
alar) #are re%re0ena %iara 3iloso3al$) e>isa *no&eauna un enorm %oir &in meal
#are %$rea #$ iese &in %iar$! /o#ul era alimena *nr6una #u lemn us#a +i
%ar3uma) *n s%e#ial #u ramuri &e sanal! Ve#=ii sa#er&o(i a(-(au *no&eauna 3o#ul
#u 3oalele) %enru a nu6l %ro3ana #u su3lul %$#$os al gurii omene+i!
Um%le6(i %oirul #u ,inul sa#ru al luminii! Amine+e6(i) simae #iior) #$ 3o#ul ,iu)
se#re +i 3iloso3al ar&e *n ineriorul %ro%riului $u %$m-n 3iloso3i#! Tu e+i *n m$sur$
a#um s$ *n(elegi miserul o#ul al riualului /o#ului!
Doi Sa#er&o(i erau *no&eauna *ns$r#ina(i #u gri2a 3o#ului! Ia$ Binarul! /ie#are
&inre ei se ser,ea &e un #le+e %enru a %une 7uu#ii &e lemn *n 3o# +i &e o lingur$
%enru a r$s%-n&i %ese ei %ar3umuri! Erau &e#i &ou$ 7u#$(i &e #le+e +i &ou$
linguriC mai %uem ,e&ea *n#$ Binarul! .rin a#easa se *n(elege #$ %enru gri2a
3o#ului re7uie #u ne#esiae s$ e su%ui legii num$rului &oi! Tre7uie #a 7$r7aul +i
3emeia) uni(i *nr6un Binar %er3e#) s$ a%rin&$ +i s$ ai7$ gri2$ &e 3o#ul Di,in al lui
A=urama0&a!
Gn Bun&e=es#=) un 3el &e E,eng=elie riual$) se s%une #$ %u(ul) #are #on(inea
a%a sa#r$ *n #are Sa#er&oul *+i 3$#ea a7la(iunile *naine &e a se %re0ena la alarul
/o#ului) se a3la *nr6o *n#$%ere s%e#ial$! Numai #el #are 7ea a%a %ur$ a ,ie(ii %oae
a%rin&e 3o#ul! Numai #el #are *+i s%al$ %i#ioarele *n a%ele renun($rii %oae a%rin&e
3o#ul! Numai #el #are %$srea0$ a%a %oae riuali0a #u 3o#ul! A#eas$ a%$
sim7oli0ea0$ Ens6Seminis!
Gn *nreaga .ersie &$inuie urmele em%lelor #om%le>e) #u ani#amere *n #are se
a&u#ea un #ul 3o#ului! A#ese ,esigii %o 3i reg$sie *n 0ilele noasre la .erse%olis)
Is%anan) Ye0&) .almir) Susa e#! e#!
/o#ul ese e>rem &e Di,in! /o#ul nu re7uie s$ li%seas#$ ni#io&a$ &in #asa
#elor #are %ar#urg Drumul "$s$oriei .er3e#e! O #an&el$ a%rins$ #u o %ro3un&$
e,la,ie 3a#e *no&eauna #- o rug$#iune +i arage &e sus un 3ormi&a7il 3lu> &e
energie &i,in$! /ie#are rug$#iune #$re Logos re7uie *nso(i$ &e 3o#! As3el) ora(ia
ese %uerni#$!
Ia$ ora re,enirii la #ulul /o#ului! 4nosi#ii re7uie s$ mearg$ s$ se %lim7e la
(ar$ sau la mune +i a#olo) *n s-nul a&-n# al Mamei Naur$) s$ 3a#$ 3o#uri &in lemn)
s$ se roage +i s$ me&ie0e! .uem as3el arage &e sus %uerni#e e3lu,ii &e Energie
Di,in$ #are ne ,or a2ua *n Marea O%er$ a Ta$lui!
/iin(a uman$ re7uie s$ a%rin&$ #ele %aru0e#i +i nou$ &e 3o#uri ale sale #u
a2uorul Magiei Se>uale! Aun#i) #-n& g-n&urile noasre ,or 3i ar0$oare) ,om %uea
#rea) #a ?eii ine3a7ili ai "osmosului! ?eii S3-n(i sun ,eria7ili Mini+ri ai 3o#ului! ?eii
S3-n(i sun 3l$#$ri ale 3o#ului ar0$or!
DERVI1II DANSATORI! Dansurile Sa#re ale Der,i+ilor Dansaori sau Der,i+ilor
#are se *n,-res#) a- *n .ersia #- +i *n Tur#ia e#!) #onsiuie *n 3on& un #ul al
3o#ului! Ese &e%lora7il #$ Auori$(ile &in AnLara) su7 %ree>ul %rogresului +i
#i,ili0a(iei) au iner0is &ansurile %u7li#e ale Der,i+ilor Dansaori!
Der,i+ii imi$ Mi+#area .laneelor Sisemului Solar *n 2urul Soarelui! Dansurile
Der,i+ilor sun *n leg$ur$ inim$ #u 1ira S%in$rii +i 3o#urile se>uale! Nu re7uie s$
ui$m ni#io&a$ #$ #u Mu0i#a +i Dansul 1ar%ele se 7u#ur$) a+a #um o &emonsrea0$
*n Egi% +i *n In&ia Gm7l-n0iorii &e 1er%i! A#e+ia #-n$ &in Minunaele lor 3luiere iar
1er%ii) 3erme#a(i) &ansea0$!
Ese #a0ul s$ aminim *n a#es momen Dansurile Riuale ale /o#ului ale uuror
.o%oarelor Ani#e! S$ ne aminim &e &ansurile %e #are le reali0au #u%lurile nu&e *n
#a&rul Miserelor lui Eleusis) s$ ne aminim &e Baleele Sa#re ale In&iei) Egi%ului)
Me>i#ului) Yu#aanului e#! "-n& oamenii &e +iin($ ,or 3i *n m$sur$ s$ su&ie0e #u
a2uorul a%araelor s%e#iale regisrele ALas=i#e) *nreaga Lume ,a %uea s$ ,a&$ la
Tele,i0iune Dansurile /o#ului &in ,remurile Ar=ai#e +i ,om re,eni la a#ese &ansuri
#are) *n mo& ine,ia7il) ,or *nlo#ui Dansurile %ro3ane!
TENEBRELE E4I.TENE! A#um #-(i,a ani) anumi(i "$lug$ri &e rea #re&in($ &e
la M$n$sirea &e %e Munele A=os) #ele7r$ *n 4re#ia +i *n Rusia) au *n#e%u s$
,-n&$ Tene7re Egi%ene *n 3la#oane) #-+ig-n& %rin a#easa Mul(i Bani!
Se a&e,ere+e a7sur& s$ ,in0i Tene7re Egi%ene su7 3orm$ &e %u&r$ neagr$ *n
3la#oane! Realiaea Tene7relor Egi%ene nu are nimi# &e6a 3a#e #u o oare#are
%u&r$ neagr$! E>%resia &e Tene7re Egi%ene ese #e,a alegori# +i 3oare ,e#=iC
egi%enii) #-n& se *n,eleau #u manalele lor +i *n#=i&eau o#=ii Lumii /i0i#e) erau *n
Tene7re %enru Lume) &ar *nr6o Lumin$ sr$lu#ioare %enru S%iri!
Sun *n %re0en mul(i *n(ele%(i #u3un&a(i *n Tene7rele Egi%ene! Gns$ ei sr$lu#es#
&e /o#ul Sa#ru al lui Amon6Ra!
E>is$ un anumi num$r &e *n(ele%(i egi%eni #are au 3os *ngro%a(i &e ,ii *n sare
&e "aale%sie! Ei &orm a&-n# *n morminele lor %-n$ *n 0iua +i la ora *n #are re7uie
s$ se re0eas#$) #on3orm %lanurilor Lo2ei Al7e! "or%ul unuia &inre ei ese a&ormi
&e rei mii &e ani *naine &e Isus "risosul) un alul &oarme &e 0e#e mii &e ani
*nainea lui Isus "risosul) +i as3el) &orm #u o(ii' #or%ul lor ese *n Tene7rele
Egi%ene) *ns$ Su3leul lor r$ie+e) #on+ien) *n Lumile Su%erioare) lu#r-n& inens
%enru omenire!
"-n& ,a ,eni 0iua +i ora) 3ie#are &in a#e+i A&e%(i ,a 3i a2ua &e 3ra(ii lui) #or%ul
lui ,a 3i s#os &in lo#uin(a sa 3unerar$ +i re0i! A#e+i A&e%(i Egi%eni ,or %orni o
nou$ e%o#$ &e a#i,iae S%iriual$! Ei %$srea0$ *n memoria lor oae #uno+in(ele
Ar=ai#e!
Se &o,e&e+e ineresan &e +iu #$ ru%urile a#esor a&e%(i) 7ine *n,elie *n 3-+ii
+i %roe2ae *n inerior &e Si#riul lor /unerar) &orm 3$r$ s$ m$n-n#e +i 3$r$ s$ 7ea!
Toae 3un#(iile lor organi#e sun *n sus%ensie! Gi %roe2ea0$ "iu&ae +i Miserioase
Su7san(e #are %ro#e&ea0$ as3el *n#- ni#i un ar=eolog s$ nu %oa$ ,reo&a$ s$6i
&es#o%ere!
A %uea ie+i &in morm-n &u%$ Mii &e ani) a e %$sra 3$r$ s$ m$n-n#i sau s$ 7ei
*n o a#es im%) nu ese %osi7il &e#- #u #ulul 3o#ului) #u %uerea 3o#ului! To(i
a#e+i A&e%(i au %ra#i#a inens Magia Se>ual$! Numai 1ar%ele &e /o# %oae &a
A&e%ului a#es i% &e %ueri eri7ile!
IAVHE! Gn Salonul Aminirilor @ALas=aA ese s#ris$ isoria a#esui Gnger numi
Ia,=e! Saurnin &in Anio#=ia) Marele Ka7alis) s%une #$ Ia,=e ese un Gnger "$0u)
4eniul R$ului) Dia,olul! Ia,=e ese un Demon eri7il &e %er,ers! Ia,=e ese a#el
Demon #are l6a is%ii %e "risos *n &e+er +i #are l6a #on&us %e un mune *nal
%enru a6i s%uneC SIa7a7o! Toae a#ese Gm%$r$(ii ale Lumii #u oae 7og$(iile lor ,or
3i ale ale &a#$ *ngenun#=e0i *n 3a(a mea +i m$ a&oriS Ia,=e a numi %o%orul E,reu
S.o%orul Meu AlesS!
E,reii l6au #on3un&a inen(iona %e Ia,=e #u Domnul Ie=o,a! Ia,=e a 3os un
Hiero3an al Lemuriei! El a a,u o So(ie6%reoeas$) el a 3os un Gnger #u #or%
omenes#! Maesrul Ia,=e era un Lu%$or al Luminii) un Mare .reo al Ra0ei /or(ei
+i) &in #au0a *nalei sale Demni$(i Sa#er&oale) a,ea &re%ul legiim s$ %oare
#as#$ +i armur$) s#u +i sa7ie &in aur #ura! So(ia6%reoeas$ a lui Ia,=e era) #u
siguran($) o /emeie A&e%!
Gn ,remurile Ve#=i) "asele R$07oin#e +i Sa#er&oale se &e0,olau 3ie#are *n
mo& in&e%en&en! E>isau ou+i e>#e%(ii) #um ese #a0ul lui Ia,=e) #are era .reo +i
R$07oini#!
Gn am7ian(a Lemuriei ,aga7on&au Lu#i3erii Ani#ului .$m-n6Lun$! Ei erau *n
#$uare &e %ro0eli(i +i *i g$seau! Ia,=e a 3os unul &in a#e+i %ro0eli(i! El a &e,eni
&is#i%olul a#esor ene7ro+i Su76Lunari +i a %ra#i#a Magia Se>ual$ Neagr$ #u
r$surnarea Vasului lui Hermes! Ese 1iin(a Bon0ilor +i a Dug%a+ilor #u 7one$
ro+ie! Re0ulaul a 3os /aaliaea! 1ar%ele &e /o# #o7or*) se *n3un&$ *n in3ernurile
aomi#e ale Omului) iar Ia,=e s6a rans3orma *nr6un Demon eri7il &e %er,ers!
A#eas$ Isorisire ese s#ris$ *n ALas=a! Ia,=e a &e,eni mem7ru al unui em%lu
&e Tanrism Negru al Lemuriei! So(ia sa .reoeas$ nu a a##e%a Magia Neagr$ #u
R$surnarea "u%ei lui Hermes! Ia,=e a #$0u #u al$ 3emeie! E3orurile %e #are le6a
3$#u Ia,=e %enru a6+i #on,inge so(ia .reoeas$ s6au &o,e&i inuile) ea a re3u0a s$
inre *n Tem%lul Negru! A#esa a 3os s3-r+iul "$s$oriei lor! /emeia A&e%$ n6a ,ru
s$ inre %e un &rum negru! As$0i a#eas$ /emeie A&e%$ ese un Gnger Ine3a7il al
Lumilor Su%erioare!
"ulul /o#ului ese *nr6a&e,$r su7lim! ?eii /o#ului *i a2u$ +i *i %roe2ea0$ %e o(i
#ei #are urmea0$ Drumul "$s$oriei .er3e#e!
VHRSTELE LUMII! Gm%$r(irea Isoriei Umani$(ii *n %aru E%o#i) +i anumeC E%o#a
Aurului) Arginului) Aramei +i /ierului) ese o Realiae 3ormi&a7il$! /o#ul .lanear
In,olu(ionea0$ +i E,olu(ionea0$ re#-n& %rin a#ese %aru e%o#i! Nu e>is$ *n&oial$
#$ /o#ul %laneei noasre %$m-n a &a un 3oare sla7 ran&amen *n #ursul #elor Trei
Ron&uri %re#e&ene +i *n Ani#ul .$m-n6Lun$! A#es /o# ese #o%le+i &e Karma!
A#esui lu#ru i se &aore+e E+e#ul umani$(ii %e .lanea .$m-n!
"i#lurile se &erulea0$ &e6o manier$ alernai,$! Unei e%o#i &e Mare Ins%ira(ie
Misi#$ +i &e .ro&u#i,iae In#on+ien$ *i urmea0$ o e%o#$ &e "rii#$ /ormi&a7il$
+i &e Auo6"on+iin($! Una 3urni0ea0$ Maerial %enru anali0a +i "rii#a #eleilale! Gn
&omeniul #u#eririlor S%iriuale) Bu&&=a +i Isus re%re0in$ #ele mai mari #u#eriri ale
S%iriului! Ale>an&ru Ma#e&on +i Na%oleon #el Mare re%re0in$ #u#eririle *n Lumea
/i0i#$! A#ese 3iguri sun re%ro&u#eri 3$#ue &e 3o#) re%ro&u#eri &e i%uri umane #are
au e>isa #u ?e#e Mii &e Ani *n urm$' imagini re3le#ae ale #elui &e al 0e#elea
mileniu anerior) re%ro&use &e Miserioasele .ueri ale /o#ului!
S"eea #e ese 2os ese #a +i #eea #e ese sus! "eea #e a 3os ,a re,eni al$&a$!
Lu#rurile sun %e .$m-n a+a #um sun *n "er!K
Da#$ /o#ul %laneei noasre %$m-n s6ar 3i &e0,ola *n oaliae *n Ani#ul
.$m-n6Lun$ +i *n #ele Trei Ron&uri .re#e&ene) la a#eas$ or$ a Vie(ii %$m-nul
nosru ar 3i un a&e,$ra %ara&is! Din ne3eri#ire) 3o#ul nosru %lanear ese %lin &e
Karma "osmi#$!
MAREA .ROBLEM! Gnreaga umaniae reuni$) suma oal$ a uuror uni$(ilor
umane ese A&am Ka&mon) linia uman$ a lui Homo Sa%iens) S3in>ul) a&i#$ 3iin(a #u
#or% &e animal +i #=i% &e om!
/iin(a uman$ %ari#i%$ la mai mule ,ie(i) mari +i mi#i) &in #are el ese o %are
#om%onen$' /amilia) .o%orul) Rasele) Religia) .aria) sun /iin(e Vii &in #are 3a#em
%are!
Gn ineriorul nosru e>is$ mule ,ie(i ne#unos#ue! Mule Euri #are se 7a *nre
ele +i mule Euri #are nu se #unos# *nre ele! Ele r$ies#) oae) *n ineriorul omului)
&u%$ #um omul +i o(i oamenii r$ies# *n ineriorul Marelui "or% S%iriual al lui A&am
Ka&mon!
A#ese Euri r$ies# *n ineriorul omului *n a#ela+i 3el *n #are omul +i o(i oamenii
r$ies# *n ineriorul ora+elor) saelor +i #ongrega(iilor religioase e#! A+a #um o(i
lo#uiorii nu se #unos# unii #u al(i) o a+a Eurile #are r$ies# *n "eaea #u Nou$
.or(i @OmulA nu se #unos# oae *nre ele! A#easa ese Marea .ro7lem$!
"el %e #are6l numim om nu are *n#$ I&eniae A&e,$ra$! Omul ese *n#$ o
/iin($ Nereali0a$!
Omul seam$n$ #u oul #u o #as$ o#u%a$ &e o mul(ime &e oameni! Omul
seam$n$ #u un ,a%or *n #are #$l$ores# o mul(ime &e %asageri @EurileA) 3ie#are #u
i&ealurile sale) %roie#ele sale) &orin(ele sale e#!
Eul #are se enu0iasmea0$ %enru mun#a &e #uli,are a Magiserium6ului
/o#ului ese &a la o %are mai -r0iu &e un al Eu #are Dees$ a#eas$ mun#$ +i
&a#$ as%iranul a *n#e%u #u mul$ ar&oare s$ Lu#re0e *n 3ier$ria lui Vul#an) *l
,e&em a%oi &e0ilu0iona) rer$g-n&u6se &e la Mun#$ +i #$u-n& re3ugiu *nr6o mi#$
+#oal$ #are6i o3er$ o #onsolare %-n$ #e) mai -r0iu) iner,ine un al Eu #are6l 3a#e s$
ias$ +i &e a#olo! Ia$) a#easa6i #ea Mai Mare .ro7lem$! Gn %lus) *n ineriorul omului
e>is$ ,i0iaori in#lu0-n& %ersoane non graa +i ene7ro+i! To a+a #-n& *nr6un ora+
inr$ mul(i oameni) in&i,i0i #u mora,uri u+oare) a#eas$ rage&ie se re%e$ &in
ne3eri#ire *n ineriorul "e$(ii #u Nou$ .or(i @OmulA! Gn a#eas$ "eae inr$ lo#uiori
ene7ro+i #are &i#ea0$ i&ei rele +i simulea0$ &orin(e animali#e! Din ne3eri#ire)
Omul ese Su7#on+ien :T la su$ +i) in#onesa7il) el ignor$ o #e se %ere#e *n
ineriorul s$u! "-n& a#e+i lo#uiori ene7ro+i s$%-nes# oal #reierul uman) omul
3a#e lu#ruri %e #are nu le6ar 3a#e *n mo& normal %enru o aurul &in lume! As3el
&e#i) nu ese sraniu #$ %-n$ +i S3in(ii *n+i+i au ,iola +i asasina) *nr6unul &in a#ese
momene 3aale!
Magiserium6ul /o#ului se &o,e&e+e e>rem &e &i3i#il &in #au0a a#esei imense
#ani$(i &e %ersoane in,i0i7ile #are lo#uies# +i ,i0iea0$ "eaea #u Nou$ .or(i!
/ie#are &in a#ese %ersoane miserioase) 3ie#are &in a#ese Euri) g-n&e+e &i3eri +i6
+i are %ro%riile o7ie#eiuri +i maniere! Gn(elegem *n %re0en moi,ul uuror a#esor
%ro7leme #are a%ar *n #$mine! B$r7aul #are *nr6o 0i se *n3l$#$rea0$ %enru so(ia
sa) a &oua 0i o a7an&onea0$' 3emeia #are as$0i ese 3i&el$ 7$r7aului ei) ,a %le#a
m-ine #u un alul! Ai#i ese Marea .ro7lem$!
Gn %si=i#ul 3iin(ei umane se %ro&u#e o #oninu$ s#=im7are) o nes3-r+i$ re#ere
&e la un o7ie# la alul! Gn ineriorul min(ii se &erulea0$ un ne*nreru% 3ilm
#inemaogra3i# &e im%resii) e,enimene) senimene) &orin(e e#!) +i 3ie#are &in
a#ese lu#ruri &e3ine+e %er3e# Eul #are &omin$ la un momen &a! O mul(ime &e
oameni r$ies# *n ineriorul "e$(ii #u Nou$ .or(i! A#easa ese gra,! Ai#i ese Marea
.ro7lem$! "ulul /o#ului ese 3oare greu %enru #$ *n ineriorul "e$(ii #u Nou$
.or(i r$ies# mul(i oameni #are &ees$ a#es #ul!
"or%ul /i0i# nu ese nimi# al#e,a &e#- o se#(iune a #or%ului Tera&imensional)
Linga Sarira sau "or%ul Vial! .ersonaliaea Uman$ ese) *n #eea #e o %ri,e+e) o
Al$ Se#(iune Tera&imensional$ a "or%ului Uman! Din#olo e>is$ Egoul @Eul
.lurali0aA) #a se#(iune su%erioar$ a %ersonali$(ii umane! .ersonaliaea moare)
*ns$ Aminirea sa r$m-ne *n Ego!
Gn #eea #e %ri,e+e Su3leul +i S%iriul) 7ieul Animal Inele#ual nu +ie nimi# &in
ele! A#eas$ #unoa+ere ese *n#$ 3oare &e%are &e ni,elul #omun umani$(ii!
"or%ul) %ersonaliaea +i Egoul nu se #unos# &elo# unul %e alul) %enru #$ 3iin(a
uman$ ese In#on+ien$! Gn a#ese #on&i(ii) #um ar %uea omul &e ni,el #omun s$
#unoas#$ Su3leul +i S%iriulI
Gn realiae) #ele rei as%e#e in3erioare ale Omului) "or%ul) .ersonaliaea +i
Egoul) nu se #unos# *nre ele &e#- su7 in3luen(a Nar#oi#elor sau *n s$rile
Hi%noi#e +i &e Me&ium) *n im%ul Somnului sau al ransei sau #u a2uorul E>a0ului!
Miserul S3in>ului ese Omul! Animalul #u #a% uman ese Omul! A- im% #-
%ro7lema S3in>ului n6a 3os re0ol,a$) noi %uem #$&ea *n a7isul %ier0aniei!
Ori#ine lu#rea0$ *n Magiserium6ul /o#ului re7uie s$ #ear$ 0ilni# mul a2uor
Ta$lui s$u #are ese *n se#re! Tre7uie &e urgen($ s$6l im%lor$m %e Dumne0eul
nosru Inerior #a s$ re%ee *n ineriorul #on+iin(ei noasre %ro3un&e mira#olul %e
#are l6a reali0a Isus #-n& a alunga Negusorii &in Tem%lu #u 7i#iul eri7il al Voin(ei!
Numai Bine#u,-naul %oae e>%ul0a a#ese Euri &in em%lul #on+iin(ei noasre!
A#e+i ,-n0$ori &in Tem%lu Sa7oea0$ Marea O%er$! A#e+i negusori sun #ei #are
sing #an&elele Tem%lului! A#easa e Marea .ro7lem$!
Gnr6a&e,$r) ese ,or7a &e Drumul T$i+ului &e "u(i! A#es &rum e %lin &e
%eri#ole #are ,in &in$unru +i &in a3ar$!
SMul(i sun "=ema(i) %u(ini sun Ale+iS!
"ELE .ATRU EVAN4HELII! "ele .aru E,ang=elii sun *n leg$ur$ inim$ #u
Magiserium6ul /o#ului! Se &o,e&e+e a7sur& s$ iner%re$m #ele .aru E,ang=elii
lieral! A#ese E,ang=elii sun oal sim7oli#e! Na+erea *n Saul la Be=leem
re%re0in$ Ini(ierea Venus$! "risos se na+e mereu *n saulul omului) *n mi2lo#ul
animalelor &orin(ei) %enru a sal,a Lumea!
Seaua %e #are au ,$0u6o Regii Magi) o(i Misi#ii o ,$& *n im%ul E>a0ului!
A#eas$ sea ese Soarele "enral) Soarele "risos) 3orma &in Armaa Vo#ii! Ese
Seaua #are anun($ Ini(ierea! Ese Seaua #are6i #on&u#e %e Gn,$($#eii /o#ului!
Ini(ierea *n#e%e *no&eauna %rin Mira#olul Nun(ii &e la "ana) un&e a%a Vie(ii
ese ransmua$ *n Vinul Luminii Al#=imisului! A#es mira#ol ese reali0a *n
"$s$oria .er3e#$!
Tre7uie s$ 3a#em s$ ur#e 1ar%ele &e /o# al %uerilor noasre magi#e %-n$ la
4olgoa Ta$lui @"reierulA!
Gn Magiserium6ul /o#ului) Veria7ilul Gn,$($#el re7uie s$ r$ias#$ *nreaga
Dram$ a Ini(ierii! "ele .aru E,ang=elii sun s#rise *nr6un lim7a2 #u #=eie %e #are
numai Ini(ia(ii *l *n(eleg! Hiero3anul Isus nu a 3os %rimul #are s$ 3i r$i Drama
a#easa a .asiunii! El n6a 3os ni#i %rimul) ni#i ulimul! A#eas$ Dram$ a 3os r$i$ &e
o(i #ei #are s6au "risi3i#a! "el #are 3a#e #er#e$ri *n S3inele S#rieri ale uuror
Religiilor Ar=ai#e ,a &es#o%eri #u uimire #$ a#eas$ Dram$ e>isa #u milioane &e
ani *nainea lui Isus "risosul! To(i Marii A,aari au r$i Drama .asiunii lui Isus!
Marele Maesru al .er3e#(iunii a r$i *nreaga Dram$ #um e s#ris) &ar noi nu
re7uie s$ iner%re$m #ele .aru E,ang=elii A& Lieram! S$ ne aminim #$ saul
Be=leem nu e>isa ni#i #=iar *n e%o#a lui Isus!
"ele .aru E,ang=elii #onsiuie un g=i& %ra#i# %enru *n,$($#eii "ulului
/o#ului! "el #are nu #unoa+e Ar#anul A!?!/! nu .oae Gn(elege #ele .aru
E,ang=elii ale /o#ului!
MAMA KUNDALINI! "risos ese *no&eauna /iul Di,inei Mame Kun&alini! Ea *+i
#on#e%e mereu /iul %rin O%era +i 4ra(ia #elui &e al Treilea Logos! Ea ese
*no&eauna Virgin$) *nainea "on#e%(iei) *n im%ul "on#e%(iei +i &u%$ "on#e%(ie! La
Egi%eni) /e#ioara ese Isis! La Hin&u+i) KALI @*n as%e#ul s$u %o0ii,A! La A0e#i)
Tonan0in! Ea ese +i R=ea) "i7elles) Maria) A&onia) Inso7era e#! e#!
Ar 3i im%osi7il s$ Gn#arnam "u,-nul 3$r$ re0irea) &e0,olarea +i *nainarea lui
Kun&alini!
Gnr6un Riual 4nosi# 3igurea0$ a#eas$ rug$#iuneC SO) Ha&i) 1ar%e Gnari%a &e
Lumin$) 3ii Se#reul 4nosi# al 3iin(ei mele) %un#ul #enral al "one>iunii mele' S3era
Sa#r$ +i Al7asrul "erului sun ale Mele! O) Ao) KaLo3) Na) Konsa!S
A&oraorii /o#ului .o /ormula A#eas$ Rug$#iune *n im%ul %ra#i#ii Magiei
Se>uale #u .reoeasa lor!
Manrele a#esei Rug$#iuni au %uerea &e a Su7lima Energiile Se>uale) %e HFle
al 4nosi#ilor) %-n$ la Inim$!
"-n& Ini(iaul o in,o#$ %e Di,ina Mam$ Kun&alini) 3ie %enru #a ea s$6l a2ue s$6
+i %un$ #or%ul *n Sare &e Dinas sau %enru in&i3eren #e al Mira#ol &e Gnal$ Magie)
ea a%are aun#i #a o /e#ioar$ 3oare %ur$) #a o Mam$ a A&ora(iei! Gn ea sun
re%re0enae oae mamele mul iu7ie %e #are le6am a,u *n oae Re*n#arn$rile
Noasre!
Mama Kun&alini ese N$%-r#a &e /o# #are ur#$ %rin "analul Me&ular! Tre7uie
s$ /im Gng=i(i(i &e N$%-r#$! Tre7uie s$ ne Trans3orm$m *n *ns$+i N$%-r#a!
.seu&o6e0oeri+ii #are %resu%un #$ 1ar%ele se re0e+e #om%le &e0,ola
gre+es# oal! Kun&alini re7uie s$ se &e0,ole re%a) s$ e,olue0e +i s$ %rogrese0e
%u(in #-e %u(in %-n$ a2unge la #om%lea sa &e0,olare! Se>ul re7uie s6o a2ue %e
Kun&alini) iar Kun&alini re7uie s$ a2ue Se>ul! Noi nu re7uie s$ a7u0$m ni#i &e
Se>) ni#i &e Kun&alini!
"ei 1a%e 1er%i *+i au Du7leele lor Minunae *n #ei 1a%e 1er%i &e Lumin$! Mai
*n-i /o#ul) a%oi Sr$lu#ioarea S%len&oare Bra=mi#$ a Ini(ierii Venuse!
Tre7uie mai *n-i s$ ne ur#$m %e s#ar$ ser%enin$ a 3o#ului) a%oi %e #ea a
luminii!
Di,ina Mam$ Kun&alini) (in-n& *n 7ra(ele sale iu7ioare %e "o%ilul &e Aur al
Al#=imiei Se>uale) ne g=i&ea0$ %e &rumul eri7il al T$i+ului &e "u(i! A&ora7ila
noasr$ Isis) al #$rei ,oal nu l6a ri&i#a ni#i un murior) ne %oae iera oa$ Karma
noasr$ re#u$ &a#$ ne #$im &e oae gre+elile noasre!
1ar%ele &e /o# ne rans3orm$ oal! 1ar%ele ne rans3orm$ *n ?ei ai "osmosului)
e>rem &e Di,ini!
"A.ITOLUL BBIB
EDDA
.uem #onsi&era E&&a #a 3iin& Bi7lia 4ermani#$! Gn a#eas$ #are ar=ai#$ se
a3l$ #u%rins$ Gn(ele%#iunea o#ul$ a Nor&i#ilor! Ia$ %o,esirea E&&ei &es%re
4ene0a lumiiC
SLa *n#e%u nu e>isau &e#- &ou$ regiuni uni#eC #ea a 3o#ului +i a luminii) un&e
&omnea 3iin(a a7solu$ +i eern$ Al33a&ir) +i #ealal$) regiunea ene7relor +i a 3rigului)
numi$ Ni33eim) &omina$ &e Surur @NegrulA! Gnre #ele &ou$ regiuni se *nin&ea
Haosul! S#-neile s#$%ae &e Al33a&ir 3e#un&ar$ ,a%orii re#i ai lui Ni33eim +i se n$s#u
Imir) a$l rasei Uria+ilor! .enru a6l =r$ni) a 3os #rea$) *n a#ela+i mo&) ,a#a
Au&um7la) +i &in ugerul ei (-+nir$ %aru r-uri &e la%e! S$ul) Imir a&ormi! Din
su&oarea m-inilor sale se n$s#u un #u%lu &e Uria+i) 7$r7a +i 3emeieC +i &in unul &in
%i#ioarele sale) un monsru #u +ase #a%eeS!
Gn a#eas$ %o,esire a 4ene0ei) a #rea(iei) reg$sim Al#=imia Se>ual$! /o#ul
3e#un&ea0$ a%ele re#i ale =aosului! .rin#i%iul mas#ulin Al33a&ir 3e#un&ea0$
%rin#i%iul 3eminin Ni33eim &omina &e Surur @Um7releA) %enru #a s$ (-+neas#$ ,ia(a!
As3el s6a n$s#u Imir) a$l Uria+ilor) ?eul inerior al omului) Maesrul! A#esa s6a
=r$ni &in .rima Maerie a Marei O%ere! A#eas$ su7san($ ese la%ele ,a#ii
Au&um7la! Al7a ,a#$ sa#r$ a In&iei! Gn 4ene0a lui Moise se men(ionea0$ #ele %aru
r-uri ale E&enului) #ele %aru 3lu,ii &e la%e! A#ese %aru 3lu,ii sun 3o#ul #are
sr$lu#e+e) a%a %ur$ &e ,ia($) aerul im%euos +i %ar3umaul %$m-n elemenal al
*n(ele%(ilor @"ele %aru TaQeA! Gn ori#e o%era(ie Al#=imis$ iner,in #ele %aru
elemene! Ele n6ar %uea s$ nu 3igure0e *n Al#=imia Se>ual$ a #rea(iei!
Imir a&oarme +i &in su&oarea lui se na+e un #u%lu &e Uria+i) B$r7a +i /emeie)
a&i#$ Di,inul Herma3ro&i .rimii,) 4igan +i su7lim) al Insulei Sa#re! Gn 4ene0a lui
Moise) A&am a&oarme +i Dumne0eu o s#oae %e E,a &in una &in #oasele sale!
Gnainea a#esui momen) E,a era *n ineriorul lui A&am +i era A&am *nsu+i! A#esa
era un Herma3ro&i! Din %i#ioarele uria+ului =erma3ro&i @Rasa .olar$A se na+e
monsrul #u +ase #a%ee) Seaua lui Solomon) Al#=imia se>ual$ a 3iin(ei umane #are)
&u%$ nenum$rae se#ole) s3-r+e+e %rin a se%ara sau a &i,i0a Uria+ii)
rans3orm-n&u6i *n 3iin(e umane &e se> o%us! Di,i0iunea se>elor ese *n#e%uul marii
rage&ii! Din Uria+ul =erma3ro&i se na+e Monsrul #u +ase #a%ee!
/iin(a uman$ ,a re&e,eni un Herma3ro&i Di,in! B$r7aul se ,a re*noar#e *n
E&en *nso(i &e Di,ina sa E,a! "-n& B$r7aul +i /emeia se unes# se>ual sun)
aun#i) o singur$ +i uni#$ 3iin($ Herma3ro&i$! Gnr6a&e,$r) *n a#ese Momene &e
su%rem$ ,olu%ae Se>ual$) noi sunem ?ei!
Ini(iaul +ie s$ %ro3ie &e a#es momen su%rem %enru lu#r$rile sale magi#e!
Na+erea 3iin(ei umane *n se>e se%arae a 3os un e,enimen gran&ios al
Anro%ogene0ei) #are s6a reali0a &u%$ mule milioane &e ani! E&&a 4ermani#$)
&u%$ #e a &es#ris *n mo& minuna "rearea lumii) relaea0$ as3el se%ararea *n se>e
o%useC
SDe *n&a$) ?eii au &e#is s$ #ree0e %rimul #u%lu omenes#! Dinr6un 3rasin ei *l
3ormar$ %e 7$r7a +i *l numir$ AsLur' &inr6un mesea#$m ei au 3orma 3emeia +i o
numir$ Em7la! O&in le &$&u Su3leul' Villi le &$&u *n(elegerea' Ve la &$&u
3rumuse(ea +i sim(urile! 1i ?eii) sais3$#u(i &e o%era lor) se reraser$ %enru a se
o&i=ni +i a se 7u#ura &e lo#uin(a &in Asgar) siua$ *n #enrul Uni,ersuluiS!
.o,esirea E&&ei asu%ra &isrugerii lumii) RagnaroL) ese A%o#ali%sa
4ermani#$C SGns$+i naura *n#e%e s$ ias$ &in or&inea sa' anoim%urile *n#eea0$ s$
mai alerne0e' eri7ila iarn$) /im7ul) &omin$ +i &urea0$ rei ani) %enru #$ soarele +i6
a %ier&u 3or(a! .rinre oameni nu mai e>is$ #re&in($' %a#ea *nre 3ra(ii) %$rin(ii +i
#o%iii a#eluia+i ri7 nu mai ese res%e#a$! Daoria sa#r$ a 4ermanilor &e a
res%e#a mor(ii) &e a le $ia ung=iile +i a6i *ngro%a ese negli2a$! 1i na,a #olosal$ %e
#are) la #onsumarea se#olelor) re7uie s$ se *m7ar#e Hrimer) Uria+ul 4erului) #u
nenum$ra(ii s$i *nso(iori) %enru a6i &isruge %e ?ei) a le ra&e ,esela +i s%len&i&a lor
lo#uin($ &in Asgar) Val=alla) +i Uni,ersul) a#eas$ na,$ eri7il$ a#u0aoare #om%us$
numai &in ung=iile mor(ilor) ne$iae &e ni#i un su3le %ios) *nainea0$ +i #re+e *n
#iu&a mi#imii maerialului #are o 3ormea0$) %-n$ #e #oru%(ia a2unge la #ulme! Aun#i
mon+rii) %e #are ?eii au reu+i s$6i *nl$n(uie) ru% lan(urile #are6i *nro7iser$! mun(ii se
%r$7u+es#) %$&urile sun &e0r$&$#inae' lu%ii #are &e la *n#e%uul lumii urlau la
soare +i la lun$ %enru a &e,ora a#e+i &oi a+ri +i #are) uneori) reu+iser$ a%roa%e
s$6i *n+3a#e) &e &aa a#easa *i aing +i6i *ng=i %enru o&eauna' lu%ul /ernis ru%e
3uniile #are6l leag$ +i *nainea0$ *m%ori,a lumii) aing-n& #u o 3al#$ #erul +i #u
#ealal$ %$m-nul' +i +i6ar &es#=i&e 7oul) +i mai mul &a#$ nu i6ar li%si s%a(iul!
1ar%ele Mi&gar& inun&$ o .$m-nul @%enru #$ omul a &e,eni 3orni#aorA! Uria+ii
4erului ,in &in Le,an *n na,a lor &in ung=ii' *n %lin$ &u%$6amia0$ se a%ro%rie
%uerile 3o#ului &isrug$or' LoLi) Surur +i 3iii &in Mus%el=eim @regiunea /o#uluiA)
%enru a &a ulima +i &e#isi,a 7$$lie #onra lui Ases @?eiiA! Di,ini$(ile &in Asgar +i
Val=alla se %reg$es# s$6+i %rimeas#$ &u+manul' +i saninela lor) Hien&al) %osa$ la
inrarea %o&ului #are #on&u#e la lo#uin(a lor) #-n$ &in goarn$ +i ?eii) la unison #u
su3leele eroilor mor(i *n lu%$) ies %enru a6i *n3runa %e Uria+i' lu%a *n#e%e +i se
ermin$ %rin &isrugerea #elor &ou$ armae! ?eii +i Uria+ii mor #u o(ii *n lu%$) #are
in#en&ia0$ lumea *nreag$) +i *n im% #e se #onsum$ oul) *nr6un imens =olo#aus
%uri3i#aor) lumea ese *ng=i(i$ &e mareK!
O anali0$ %ro3un&$ a 4ene0ei +i a A%o#ali%sei E&&ei ne &emonsrea0$ #$
elemenul #=eie al am-n&urora ese %ro7lema se>ual$! Lumea e #rea$ se>ual! To
Se>ul ese #el #are6l &i,i0ea0$ %e =erma3ro&iul %rimii,! E+i ?eu aun#i #-n& nu6(i
r$s%-n&e+i s$m-n(a +i e rans3ormi *n &emon aun#i #-n& r$s%-n&e+i s$m-n(a!
Lumea ese #rea$ se>ual +i se &isruge #-n& 3iin(ele umane &e,in eri7il &e
&es3r-nae) #-n& Marea .rosiua$ a a2uns la #ulmea #oru%(iei sale) #-n& 1ar%ele
Mi&gar& inun&$ o %$m-nul!
Gnr6a&e,$r) #-n& 3iin(a uman$ se o7i+nuie+e s$6+i r$s%-n&eas#$ s$m-n(a)
aun#i se na+e Marea .rosiua$ al #$rei num$r ese ;;;! Des3r-narea #oru%e
3iin(a uman$! .rin &es3r-u el &e,ine eri7il &e %er,ers +i aun#i lumea ese &isrus$'
mon+rii ne#unos#u(i ai naurii) ai elemenelor %e #are omul nu le #unoa+e +i %e
#are ?eii i6au %us *n lan(uri) sun &e0lega(i #u armele aomi#e! .$&urile sun
&e0r$&$#inae' Lu%ii Karmei url$ ori7il' lu%ul /ernis ru%e leg$urile +i aa#$ lumea)
#u 7oul larg &es#=is) #u ma>ilarele aing-n& #erul +i %$m-nul! Karma ese eri7il$)
,a a,ea lo# o #oli0iune a lumilor' *nr6o e%o#$ 3oare *n&e%$ra$ s6a %ro&us o
#oli0iune asem$n$oare +i .$m-nul) #are era #el mai a%ro%ia &e Soare) a 3os
%roie#a la &isan(a la #are se a3l$ a#um! A#um) a#es #aa#lism se ,a re%ea %rin
Legea Karmei! Aun#i) #um s%une E&&a) oul ,a 3i #onsuma *nr6un imens
=olo#aus %uri3i#aor!
Nu %oae a,ea lo# ni#i o 4ene0$ 3$r$ o Al#=imie Se>ual$! Nu %oae a,ea lo# ni#i
o A%o#ali%s$ 3$r$ o &egeneres#en($ se>ual$! Gnreaga 4ene0$ +i *nreaga
A%o#ali%s$ au #a 7a0$ /alusul +i Uerul! /o#ul #reea0$ +i 3o#ul &isruge! .uerile
/o#ului &isru#i, sun &e2a %e &rum) r$07oaiele aomi#e ,or eli7era) ,or &e0l$n(ui
&e3inii, a#ese %ueri #are ,or #onsuma %$m-nul! A#eas$ ras$ ,a 3i &isrus$ %ese
%u(in %rin 3o#!
A sosi ora *n(elegerii ne#esi$(ii &e a inra %lenar %e Drumul "$s$oriei .er3e#e!
Numai a#eia #are se &e#i& s$ %$+eas#$ %e a#es Drum ,or %uea s$ se sal,e0e &e
a7is +i &e a &oua moare!
Dumne0eu sr$lu#e+e %ese #u%lul %er3e#!
SALVAREA OMULUI!
Gn numele A&e,$rului re7uie s$ re#unoa+em #$ %ro7lema Sal,$rii 3iin(ei umane
ese o ,eria7il$ +ara&$ "=ine0eas#$) 3oare greu &e re0ol,a! Isus %une *n e,i&en($
3ormi&a7ila &i3i#ulae &e a inra *n Gm%$r$(ia E0oerismului +i &e a o7(ine Sal,area
Ve+ni#$!
Ese In&is%ensa7il$ 3a7ri#area Su3leului &a#$ #u a&e,$ra ,rem s$ 3im Sal,a(i!
Am s%us &e2a #$ 3iin(a uman$ nu a Gn#arna &e#- un Em7rion al Su3leului! Am mai
s%us #$ a#es Em7rion re7uie 3ori3i#a +i a%oi re7uie Gn#arna Su3leul "osmi#! Gn
%re0en ese 7ine &e %re#i0a #$ *n#arnarea Su3leului *nseamn$) *n 3on&) a 3i
asimila) &e,ora &e Tigrul Gn(ele%#iunii! Tre7uie #a Tigrul Gn(ele%#iunii s$ ne
&e,ore0e! A#es igru ese Inimul) /iin(a Noasr$ Real$! A0e#ii s%un #$ %rima Ras$
#are a e>isa *n lume a 3os &e,ora$ &e Tigri! La Yu#aan e>isa Tem%lul Tigrilor!
Eue0al#oal #u g=earele sale &e Tigru) a *n+3$#a inima omeneas#$! Gn oae
Tem%lele Miserelor &in Ameri#a) #ulul igrului a 3os *no&eauna %re0en! Or&inul
"a,alerilor Tigri era 3oare Sa#ru *n Me>i#ul A0e#!
Ese ineresan s$ ne aminim #$) #u o#a0ia Sa#ri3i#iilor) se o3erea inima
inerelor 3ee Virgine) ?eilor! A#easa #on(ine un sens e0oeri#) %e #are Ignoran(ii
Insrui(i ai se#olului nosru nu *l *n(eleg! Ese sigur #$ noi NU a%ro7$m sa#ri3i#iile
omene+i' a#ese sa#ri3i#ii erau Bar7are' miile &e #o%ii +i &e 3ee inere erau
sa#ri3i#ae ?eilor +i a#es lu#ru ese %ur +i sim%lu *ngro0ior! A#ese %ra#i#i sun &e
o aro#iae &e ne2usi3i#a! Tou+i) noi nu ,rem &e#- s$ re3le#$m asu%ra 3a%ului &e
a o3eri ?eilor inima *ns-ngera$! A#es 3a% ese e>rem &e semni3i#ai,! Inimul
re7uie s$ *ng=i$ inima omului) a&i#$ s$ asimile0e) s$ a7soar7$) s$ &e,ore0e
%ersonaliaea uman$ #are a 3a7ri#a #eea #e se nume+e Su3le!
Ese a7solu sigur #$ Inimul ese #a un ar7ore #u mule 3run0e! /ie#are 3run0$
ese o %ersonaliae uman$! Inimul nu are o Singur$ .ersonaliae) #um #re&
.seu&o6e0oeri+ii! Inimul are mai mule %ersonali$(i %e #are el %oae s$ le ai7$
Gn#arnae *n &i,erse %$r(i ale lumii!
Da#$ o %ersoan$ omeneas#$ nu6+i 3a7ri#$ Su3leul) ese ne*n&oios #$ ea se
%ier&e) se rosogole+e *n A7is! Dar a#easa nu are im%oran($ %enru Inim! Ese #a
o /run0$ #are se &ea+ea0$ &in Ar7orele Vie(ii) o /run0$ 3$r$ im%oran($! Inimul
#oninu$ s$ ai7$ gri2$ &e #elelale %ersonali$(i ale sale) lu%-n& #a ele s$6+i /a7ri#e
un Su3le %enru a %uea s$ le &e,ore0e #a Tigri ai Gn(ele%#iunii!
As3el &e#i) .ersoana omeneas#$) Animalul Inele#ual numi om) ,alorea0$ mai
%u(in &e#- #enu+a unei (ig$ri! Tou+i) %ro+ii se sim Uria+i! Din ne3eri#ire) *n oae
#urenele .seu&o6E0oeri#e a7un&$ Miomanii) In&i,i0ii #are se #re& Mae+ri +i
#$rora la %la#e #a al(ii s$6i numeas#$ Mae+ri' in&i,i0ii #are se #re& ?ei' In&i,i0ii
#are se %resu%un S3in(i! Singurul +i uni#ul lu#ru #are ese M$re( #u a&e,$ra ese
S%iriul) ese Inimul! Noi) animalele inele#uale sunem 3run0ele %e #are le &u#e
,-nul) 3run0ele Ar7orelui ,ie(ii) asa6i o! SOmul ese un Amese# Hi7ri& &e .lan$ +i
&e /anasm$S' o 7ia$ um7r$ #are nu %oae ainge nemurirea &e#- &a#$6+i 3a7ri#$
#eea #e se #=eam$ Su3le!
Omenirea ese &e#$0u$! Marea Ma2oriae a /iin(elor Umane) a%roa%e *n
oaliae) nu are *n#$ su3le! Omenirea ese #om%us$) *n Marea sa Ma2oriae) &in
3run0e moare %e #are ,-nurile ,iolene ale 3aali$(ii le &u# *n A7is) 3run0ele
&es%rinse &in Ar7orele Vie(ii!
Lu%ul /ernis *+i ru%e eri7ilele leg$uri) a+a #um s%une E&&a 4ermani#$! Karma
#a&e %ese Toaliaea Omenirii! Di,ini$(ile &in Val=alla ,or lu%a #u inami#ul!
1ar%ele Mi&gar inun&$ *nregul .$m-n +i Lumea ese De#$0u$!
Miologia 4ermani#$ ese Nor&i#$! Gn(ele%#iunea ,ine &in Nor&! .rima Ras$ a
3os &e,ora$ &e igrii Gn(ele%#iunii! Era o Ras$ Nemurioare! A &oua Ras$ a 3os
+ears$ &e uragane! A reia Ras$ s6a rans3orma *n %$s$ri! A %ara *n oameni6%e+i!
A #in#ea re7uie s$ se s#=im7e *n ie0i!
Leag$nul Umani$(ii ese *n Nor&! E&&a 4ermani#$ ese o *n(ele%#iune Nor&i#$!
Sr$mo+ii A0e#ilor r$iau *n Insula Sa#r$ a Nor&ului!
Gn(ele%#iunea O#ul$ a ,eni &in Nor& *n Lemuria +i) &e ai#i) a re#u *n Alani&a!
Du%$ S#u3un&area #oninenului Alan) Gn(ele%#iunea a r$mas %e a#ese %$m-nuri
#are 3$#eau %are &in Alani&a! In&ia n6a 3$#u ni#io&a$ %are &in #oninenul Alan!
Se &o,e&e+e a7sur& s$ #re0i #$ *nreaga *n(ele%#iune ani#$ s6a #on#enra *n
In&ia! Da#$ &orim s$ #er#e$m Gn(ele%#iunea 1ar%elui noi o ,om *n-lni *n Me>i#)
Yu#aan e#! A#ese lo#uri au 3$#u oae %are &in Alani&a!
Ese Ne#esar$ su&ierea E&&ei 4ermani#e) a +i s$ #ie+i %rinre r-n&uri) a 3a#e
#er#e$ri asu%ra Insulei .a+elui) Me>i#) Yu#aan! e#!
E&&a 4ermani#$) #u 4ene0a +i A%o#ali%sa ei) ese %ur$ Magie Se>ual$!
R$&$#ina /iin(ei noasre se a3l$ *n Se>!
Tre7uie #a 1ar%ele s$ Ne De,ore0e! Noi re7uie s$ 3im &e,ora(i &e igru! Mai
*n-i ne &e,orea0$ 1ar%ele) a%oi Tigrul!
"A.ITOLUL BBB
STEAUA "U "IN"I "OL5URI
.enagrama e>%rim$ &omina(ia S%iriului asu%ra elemenelor Naurii! "u a#es
semn magi#) noi %uem #oman&a #reaurilor elemenale #are %o%ulea0$ regiunile
3o#ului) aerului) a%ei +i %$m-nului!
Gn 3a(a a#esui semn eri7il) Demonii remur$ +i 3ug erori0a(i!
.enagrama #u #ol(ul su%erior *ns%re sus ser,e+e la a6i goni %e ene7ro+i!
.enagrama #u #ol(ul *n&re%a *n 2os ser,e+e la a6i #=ema %e ene7ro+i! .lasa$ %e
%ragul %or(ii #u #ol(ul su%erior *ns%re inerior +i #ele &ou$ #ol(uri in3erioare s%re
e>erior) ea *m%ie&i#$ re#erea Magi#ienilor Negri! .enagrama ese Seaua
Sr$lu#ioare! Ea ese semnul #u,-nului 3$#u #arne! Du%$ &ire#(ia ra0elor sale) ea
*l %oae re%re0ena %e Dumne0eu sau %e Dia,ol) Mielul 2er3i sau (a%ul lui Men&es!
"-n& .enagrama &iri2ea0$ s%re sus ra0a sa su%erioar$) ea *l re%re0in$ %e "risos!
"-n& .enagrama &iri2ea0$ s%re sus #ele &ou$ #ol(uri in3eriore ale sale) ea *l
re%re0in$ %e Saan!
.enagrama *l re%re0in$ %e Omul "om%le! "u Ra0a su%erioar$ s%re sus) el
ese Maesrul! "u Ra0a Su%erioar$ s%re 2os +i #ele &ou$ #ol(uri s%re sus) ea ese
Gngerul "$0u! Ori#e Bo&&=isaQa #$0u ese o Sea Sr$lu#ioare r$surna$! Ori#e
Ini(ia #are #a&e se #on,ere+e *nr6o Sea Sr$lu#ioare R$surna$!
"el mai 7un Ele#rum ese o Sea #u #ele +a%e meale) #are #ores%un& #elor
+a%e %lanee) a&i#$ Arginul %enru Lun$) A0ogue %enru Mer#ur) Arama %enru
Venus) Aurul %enru Soare) /ierul %enru Mare) "osiorul %enru Du%ier +i .lum7ul
%enru Saurn!
Se %o 3a#e as3el me&alioane %enru a le a-rna la g- sau inele #are se ,or
%ura %e &egeul inelar!
Se %oae &esena as3el Seaua Sr$lu#ioare %e o %iele &e miel 3oare al7$
%enru a o a,ea la sineC ,a re7ui %lasa$ %e %ragul "amerei Nu%(iale! Gn 3elul a#esa
,om e,ia #a ene7ro+ii s$ inre *n "amer$! Se %oae &e asemenea a-rna
.enagrama %e un %a=ar %enru a alunga 3anomele +i Demonii!
Ori#um) ,a re7ui a,u *no&eauna o .enagram$ %e %ragul #amerei #on2ugale!
.enagrama sim7oli0ea0$ "u,-nul Uni,ersal al Vie(ii! "u a2uorul unor Manre
Se#ree se %oae 3a#e #a .enagrama s$ sr$lu#eas#$ insananeu!
Gn U%ani+a&ele 4o%alaa%ani +i Kris=na am g$si Manra #are are %uerea &e a
3orma insananeu) *n %lanul asral) Teri7ila Sea Sr$lu#ioare) *n 3a(a #$reia
Demonii 3ug) erori0a(i! A#eas$ Manr$ #u%rin&e #in#i %$r(i) +i anumeC Klim)
Kris=naFa) 4o,in&aFa) 4o%i=ana) Valla7=aFa SQa=a! Re#i-n& a#eas$ Manr$ se
3ormea0$ ime&ia Seaua Sr$lu#ioare #are 3a#e #a ene7ro+ii Ar#anului
O%s%re0e#e s$ 3ug$) erori0a(i! A#e+i Demoni *l aa#$ ,iolen %e Ini(ia aun#i #-n&
lu#rea0$ *n Marea O%er$! Gn,$($#eii "$s$oriei .er3e#e re7uie s$ &ea 3ormi&a7ile
lu%e *m%ori,a ene7ro+ilor! /ie#are ,ere7r$ a +irei s%in$rii re%re0in$ eri7ile
7$$lii *m%ori,a Magi#ienilor Negri) #are lu%$ %enru a6l alunga %e su&en &e %e
Drumul T$i+ului &e "u(i!
.uerni#a Manr$ &es%re #are am ,or7i ese 3orma$ &in rei 3a0e %er3e#
&e3inie! Re#i-n& Klim) %e #are o#uli+ii In&iei *l numes# germene) S$m-n(a &e
Ara#(ie) noi %ro,o#$m un 3lu> &e Energie "risi#$ #are #o7oar$ insananeu &in
Lumea Logosului Solar %enru a ne %roe2a +i aun#i o %oar$ miserioas$ se
&es#=i&e s%re *n 2os! A%oi) #u a2uorul #elor rei %$r(i urm$oare ale Manrei) Energia
"risi#$ %$run&e *n #el #are o re#i$ +i *n 3ine) gra(ie #elei &e6a #in#ea %$r(i) #el #are
s6a im%regna #u Energie "risi#$ o %oae ira&ia #u o 3ormi&a7il$ 3or($ %enru a se
a%$ra &e ene7ro+i) #are 3ug aun#i erori0a(i!
"u,-nul se #risali0ea0$ *no&eauna *n linii 4eomeri#e! A#es lu#ru ese
&emonsra %rin 7en0ile magnei#e! Dis#ursul se gra,ea0$ %e 7an&$' 3ie#are sune
se #risali0ea0$ *n 3iguri geomeri#e! A2unge a%oi s$ ne rea#$ 7an&a *n ma+ina &e
*nregisra %enru #a &is#ursul s$ se re%ee! Dumne0eu 4eomeri0ea0$! "u,-nul ia
3iguri 4eomeri#e! A#ese Manre &es%re #are am ,or7i au %uerea &e a 3orma *n
mo& insananeu) *n Lumile Su%rasensi7ile) Seaua Sr$lu#ioare! A#eas$ Sea ese
un ,e=i#ul &e 3or($ #risi#$! A#eas$ sea re%re0in$ "u,-nul!
"u a2uorul a#esei %uerni#e Manre) o(i #ei #are lu#rea0$ *n 3or2a ar0$oare a
lui Vul#an) se %o a%$ra! A#eas$ Manr$ ese ,o#ali0a$ sila7$ #u sila7$) alungin&
suneul lierelor #are o #om%un! "u a#eas$ Manr$ se %o *n&e%$ra Demonii #are6i
s$%-nes# %e #ei %ose&a(i!
Ese Urgen$ *n,$(area #re$rii insananee a Selei Sr$lu#ioare! "u a#eas$
Manr$ %uem #rea a#eas$ Sea %enru a6i #om7ae %e Tene7ro+i!
"UVHNTUL! Ignoran(ii Insrui(i #e se *nmul(es# #a iar7a rea *n se#olul nosru)
%o r-&e #a i&io(ii &e #eea #e ei nu #unos#! A#e+ia #re& #$ Manrele noasre sun
#u,ine 3$r$ ni#i o ,aloare +i #$ energia lor se %ier&e *n s%a(iu! Ei nu #unos#
,aloarea inern$ a #u,inelor! Ei nu #unos# su7san(a %rin#i%al$ a #u,-nului) a
,or7ei) +i %enru a#easa ei *+i 7a 2o# &e Manrele noasre!
Gn 3ie#are #u,-n e>is$ o ,aloare e>ern$ +i o ,aloare inern$! ,aloarea inern$
ese) *n mo& %re#is) Su7san(a .rin#i%al$ a #u,-nului! Elemenul inern al
#u,-nului nu se a3l$ #u%rins *n ineriorul s%a(iului nosru Tri&imensional! Tre7uie
#$ua elemenul inern al ,or7irii *n S%a(iul Su%erior) *n Dimensiunile Su%erioare ale
noasre! S%a(iul nosru a%are *n 3a(a noasr$ &oar #a o %are a s%a(iului su%erior!
As3el) a2ungem la #on#lu0ia #$ noi nu #unoa+em oaliaea s%a(iului! Singurul lu#ru
%e #are6l #unoa+em ese a#eas$ mi#$ %are #are %oae 3i m$sura$ *n ermenii
l$(imii) *n$l(imii +i a&-n#imii!
Elemenul Inern al #u,-nului se %relunge+e *n mo& 4eomeri# *n Dimensiunile
Su%erioare ale s%a(iului! As3el) #u Manrele %e #are le6am &a) %uem #u siguran($
3orma o sea .enagonal$) in,i0i7il$ o#=ilor 3i0i#i) *ns$ %er3e# ,i0i7il$ %enru al
1aselea Sim(!
Oamenii &e +iin($ nu +iu nimi# &es%re a .ara Dimensiune a Maeriei *n S%a(iu!
Ei nu +iu nimi# &es%re Hi%ergeomeria a#esui i% s%a(ial al #elei &e a .ara
Dimensiuni! A &e3ini s%a(iul #a 3orma maeriei *n Uni,ers) a#easa su3er$ &e #ea mai
gra,$ &e3i#ien($) #are ese &e a inro&u#e #on#e%ul &e Maerie) a&i#$ &e #e,a
ne#unos#u) #$#i Maeria #oninu$) *nr6a&e,$r) s$ 3ie Ne#unos#u$! Toae
enai,ele &e &e3inire 3i0i#$ a maeriei nu #on&u# &e#- la un im%asC BWY) YWB! Ese
im%asul 3i0i#ii!
De3ini(iile .si=ologi#e ale Maeriei #on&u# la un 3un& &e sa#! Un sa,an a s%usC
SMaeria @#a 3or($A nu ne &$ ni#i o &i3i#ulae! Gn(elegem o #eee #e are ra%or #u ea)
%enru e>#elenul moi, #$ noi am in,ena6o! "-n& ,or7im &e Maerie) ne g-n&im la
o7ie#e sensi7ile! "eea #e ne ra#asea0$) #eea #e ese greu %enru noi &e raa)
ese s#=im7area menal$ a 3a%elor #on#ree) &ar #om%le>e!K
S.enru a ,or7i sri#) Maeria nu e>is$ &e#- #a un #on#e%! 1i) %enru a s%une
a&e,$rul) #ara#erul Maeriei) #=iar &a#$ nu ,or7im &e ea &e#- #a un #on#e%) ese
a- &e %u(in e,i&en) *n#- ma2oriaea oamenilor sun in#a%a7ili &e a ne s%une
e>a# #e *n(eleg ei %rin a#es #on#e%S! Nimeni nu +ie *n realiae #e ese Maeria)
*ns$ +#oala #onser,aoare +i rea#(ionar$ a .o0ii,ismului Maerialis nu ese mai
%u(in 3on&a$ %e a#es #on#e%!
"=iar &a#$ a#easa nu %la#e 3i0i#ienilor) re7uie s$ a3irm$m #$ Maeria +i
Energia sun #u,ine a##e%ae o3i#ial %enru a &esemna o lung$ serie &e 3a%e
#om%le>e a #$ror origine su7san(ial$ ese ne#unos#u$ &e 1iin($! "ine a ,$0u
MaeriaI "ine a ,$0u EnergiaI Noi ,e&em &oar 3enomene! Nimeni n6a ,$0u
Maeria in&e%en&en$ &e Su7san($! Nimeni n6a ,$0u Energia se%ara$ &e Mi+#are!
As3el &e#i) a#es lu#ru &emonsrea0$ #$ Maeria +i Energia sun numai "on#e%e
A7sra#e! Nimeni nu ,e&e Maeria se%ara$ &e O7ie#' nimeni nu ,e&e Energia
se%ara$ &e Mi+#are! Maeria +i energia se%arae &e lu#ruri +i &e 3enomene sun un
miser %enru 3iin(a uman$! /iin(a uman$ ese In#on+ien$ :TG) +i #on+ien$ numai
RG! /iin(a uman$ ,isea0$ le 3enomenele naurii +i le nume+e Maerie) Energie e#!
Gnaine #a s$ 3i e>isa Uni,ersul) *nainea e>isen(ei uuror 3enomenelor) a e>isa
#u,-nul! Realmene) Logosul Visea0$!!!
Gn 0orii Vie(ii) Armaa Vo#ii a #ele7ra riualurile 3o#ului) #-n-n& *n lim7$ sa#r$!
Marele "u,-n s6a #risali0a *n 3iguri 4eomeri#e) #are s6au #on&ensa #u a2uorul
Maeriei .rime a Marii O%ere) &-n& origine uuror 3enomenelor naurii!
Lumea +i "on+iin(a sun *nr6a&e,$r re0ulaul ,or7irii! S%a(iul Tri&imensional
ese o %ro%rieae a %er#e%(iei noasre Maeriale! "-n& amelior$m #aliaea
Re%re0en$rilor) #aliaea %er#e%(iilor se ameliorea0$ +i ea +i noi inr$m *n
Dimensiunile Su%erioare ale S%a(iului un&e lumea Tri&imensional$ nu mai e>is$ +i
*n memoria noasr$ nu r$m-ne &e#- #a un ,is!
Gnr6a&e,$r) Lumea #are se %re0in$ #on+iin(ei noasre ese numai me#ani#a
uuror a#esor #au0e #om7inae #are sun la originea unei serii &e3inie &e sen0a(ii!
Din#olo &e Lume +i &e "on+iin($ se a3l$ #au0a %rin#i%al$) 3un&amenal$) a
*nregii e>isen(eC "u,-nul! "u,-nul #reea0$ Lumile! SLa *n#e%u era "u,-nul +i
"u,-nul era #u Dumne0eu) +i "u,-nul era Dumne0eu! La Gn#e%u era #u
Dumne0eu +i oae Lu#rurile au 3os 3$#ue &e El) +i Nimi# &in #eea #e ese 3$#u n6a
3os 3$#u 3$r$ El! El era Via(a) +i Via(a era Lumina Oamenilor! 1i Lumina sr$lu#e+e
*n Gnuneri#) &ar Gnuneri#ul nu au %uu6o "u%rin&eS!
"u,-nul ese %lenar sim7oli0a &e Seaua #u "in#i "ol(uri) &e Seaua
Sr$lu#ioare! 4ra(ie ei %uem noi s$ ne a%$r$m &e ene7ro+i! "oloanele &e Gngeri +i
&e Demoni remur$ *nainea a#esei sele minunae!
"A.ITOLUL BBBI
ES"HIMO1II MARELUI NORD
Tra&i(ia s%une #$ es#=imo+ii 4roelan&ei +i ai AlasL$i %ro,in &in Gn&e%$raa
T=ule! Se s%une #$ es#=imo+ii nu sun amese#a(i #u in,a&aorii .oline0ieni)
Tongu0i +i Dane0i!
Marele Maesru 4nosi# Ro0#ru#ian Arnol& Krumm Heller s%une lu#ruri su7lime
&es%re Gn&e%$raa T=ule) Insula Sa#r$! Don Mario Rosa &e Luna s%une #$ a#eas$
insul$ mai e>is$ *n#$) &ar #$ se g$se+e *n sare &e Dinas! Noi +im #$ %e a#eas$
insul$ a r$i %rima Ras$ Uman$!
Rasa %olar$ s6a &e0,ola *nr6un me&iu oal &i3eri &e me&iul a#ual! Gn a#eas$
e%o#$) #are &aea0$ &e mai mul &e rei sue &e milioane &e ani) %$m-nul era
%ro%riu60is 2um$ae eeri#) 2um$ae 3i0i#' el seam$na #u un o#ean #ur7 &e un
al7asru *nune#a) #a #erul noa%ea!
Gn im%urile a#elea) 3iin(ele umane %ueau %lui *n amos3er$! "or%urile umane
erau an&rogine +i eeri#e! A#ese #or%uri erau elasi#e +i su7ile' ele *+i %ueau
%$sra saura gigani#$ &e 0e#e6&ou$0e#i &e meri *n$l(ime sau) la 3el &e 7ine)
s$6+i re&u#$ saura) &u%$ ,oie) %enru a nu 3i mai mari &e#- un .igmeu sau s$ ia
saura #or%ului uman a#ual!
Nu %uem a3irma #$ a#e+ia erau Herma3ro&i(i! A#eas$ Ras$ era 3orma$ &in
An&rogini! Energia se>ual$ o%era *n mo& &i3eri +i ei se re%ro&u#eau %rin a#ul
se>ual /i0i%ar! La un anumi momen organismul original se *m%$r(ea *n &ou$
2um$$(i e>a#e! A#es mo& &e re%ro&u#ere seam$n$ #u *nmul(irea %rin &i,i0iune
#elular$! De 3ie#are &a$ #-n& se *n-m%la a#easa) se 3$#eau rug$#iuni +i se
,enera %ro3un& Di,inul!
"u oae #$ %are in#re&i7il) %rima ras$ uman$ a ains un *nal gra& &e #i,ili0a(ie!
"u maerialele %lasi#e +i eeri#e ale a#esui %$m-n .rimor&ial se #onsruiau #ase)
%alae) ora+e +i em%le gran&ioase! Naural) %ur#eii maerialismului a#ual *+i ,or
7ae 2o# &e a3irma(iile noasre) %enru #$ ni#io&a$ ei n6au &es#o%eri ,esigii ale
a#esei #i,ili0a(ii! De 3a%) ese im%osi7il &e g$si resuri ale a#esei #i,ili0a(ii a- &e
,e#=i) %enru 7unul moi, #$ *n a#ea e%o#$ %$m-nul era eera) a&i#$ era 3orma &in
.romaerie! Numai *n aminirile Naurii) Marii "lar,$0$ori %o g$si *nreaga isorie
,ie a %rimei rase) a Rasei .roo%lasmai#e! Ese ,or7a &e ,eria7ila .roo%lasm$ a
Rasei umane! Marii "lar,$0$ori %o r-&e #- &ores# &e %roo%lasma lui DarQin +i a
lui Hae#Lel!
Resurile 3osile ale 3iin(elor umane g$sie *n #a,ernele su7erane n6au nimi# &e6a
3a#e #u Rasa .roo%lasmai#$' a#ese resuri %ro,in &in ri7urile &egenerae
#o7or-n& &in Alani&a s#u3un&a$!
Religia) 1iin(a +i /iloso3ia erau oal unie *n #ulura Rasei .olare! Lo#uiorii
Gn&e%$raei T=ule erau Bo&&=isaQa ai Mae+rilor alor Ma=am,anare!
A&am +i E,a erau o singur$ 3iin($! As$0i) A&am +i E,a sun se%ara(i) su3er$ +i
se #au$ #u o see insa(ia7il$ %enru a se reuni! B$r7aul +i 3emeia nu 3ormea0$ o
singur$ 3iin($ &e#- *n im%ul a#ului se>ual! Gn a#ele momene &e ,olu%ae se>ual$)
7$r7aul +i 3emeia se 7u#ur$ &e imensa 3eri#ire &e a 3orma o singur$ 3iin($!
Riualurile "osmi#e &in a#ea e%o#$ se &o,e&es# e>rem &e ineresane!
"lar,$0$orul %oae &es#o%eri *n em%le o %ur$ Masonerie O#ul$! Gns$ a#ese
Riualuri &i3erau *nr6a-a &e #ele #are e>is$ a#um *n lume) *n#- ar 3i im%osi7il
%enru un mason mo&ern s$ a&mi$ #$ a#ese riualuri erau masoni#e!
Luminile em%lului nu erau 3i>e! Venera7ilul Maesru %uea o#u%a sau %$r$si un
ron la &orin($! Uneori) .rimul .a0ni# o#u%a un Tron) %enru #a mai a%oi s$6l
s#=im7e #u #el al #elui &e6al Doilea .a0ni#! Gnal(ii Demniari le,iau %enru a
s#=im7a *nre ei Lo#urile! Gn *m7r$#$minea lor se #om7inau #ulorile al7 +i negru)
%enru a re%re0ena lu%a *nre s%iri +i maerie! "onsru#(ia em%lului era %er3e#$!
Sim7olurile +i unelele &e lu#ru erau re%re0enae r$surnae %enru a re%re0ena
Drama #are se %roie#ea0$ *n Se#oleC #o7or-rea S%iriului %-n$ la maerie! As3el
%uem #onem%la #u uimire s#e%rele r$surnae) %oirele in,ersae e#! Via(a era
%-n$ a#um *n 3a0a sa &e #o7or-re s%re maerie +i re7uia aun#i s$ i se &ea o
e>%li#a(ie sim7oli#$!
.ro#esiunile sa#re erau gran&ioase! .rin ele se 3$#eau *n(elese Marile Misere +i
su%rema #o7or-re a S%iriului %-n$ la maerie! A#esa era un e,enimen gran&ios
#are era a+e%a *n #ursul se#olelor! Se a+e%a #u a-a nelini+e #u #are se
a+ea%$ as$0i re*noar#erea omului *n Lumile Su%erioare!
Lim7a2ul Rasei .roo%lasmai#e era "u,-nul &e aur) un i&iom uni,ersal +i
#osmi#) a #$rui #om7ina(ie &e sunee %ro&u#ea o 3elul &e 3enomene #osmi#e! "ei
#are %ar#urg Drumul "$s$oriei .er3e#e re&es#o%er$ ,e#=iul lim7a2! "ei #are
%ar#urg Drumul "$s$oriei .er3e#e re&es#o%er$ a#es lim7a2 originar #=iar *n
ineriorul a%elor! "-n& 3o#ul sa#ru a2unge la *n$l(imea g-ului) *n#e%em s$ ,or7im *n
lim7a2ul 3oare %ur al Lim7ii Di,ine) #are #a un r-u &e aur %ur #urge &eli#ios su7
&easa %$&ure a Soarelui! Gn a#es i&iom) Ta(ii ?eilor i6au *n,$(a %e a#e+ia)
#-n-n&) legile #osmi#e ale Naurii!
S#rierea .rimei Rase era s#rierea Runelor! "io#anul &e lemn #u &ou$ #a%ee al
Masoneriei ,ine &in s$geaa ?eului Ra Egi%ean #are ese o Run$!
Gn a#ea e%o#$) riualurile Tem%lului .olar erau oae Runi#e! Mi+#$rile) gesurile
O3i#ian(ilor erau Runi#e! Era s#rierea &i,in$! S$ ne aminim #$ S,asi#a ese o
Run$! Lierele e7rai#e nu sun nimi# al#e,a &e#- mo&i3i#$rile Lierelor Runi#e!
Leag$nul Gn(ele%#iunii o#ule nu a 3os Asia) a+a #um mul(i #re&! A&e,$raul
leag$n al Gn(ele%#iunii o#ule a 3os Insula Sa#r$) Gn&e%$raa T=ule) &es%re #are
Huira#o#=a s%une a-ea lu#ruri 3rumoase!
Gn a#ea e%o#$ a Rasei .roo%lasmai#e) Insula Sa#r$ nu era *n Nor&! A#eas$
Insul$ a 3os *n realiae un #oninen a #$rui %o0i(ie e>a#$ se a3la %e linia
E#uaorial$! Mai -r0iu) #u re,olu(ia a>elor %$m-nului) a#eas$ Insul$ a r$mas *n
Nor&! Re,olu(ia a>elor %$m-nului ese &e2a &emonsra$ &e +iin(a #onem%oran$!
A#ualmene) %olii sun %e #ale s$ se &e%lase0e s%re E#uaor!
A#ualii es#=imo+i) #=iar &a#$ sun ames#e#a(i #u ale rase) nu sun
&es#en&en(ii %rimei rase' ei sun mai &egra7$ Alan(i &egenera(i) &ar ei %$srea0$
anumie ra&i(ii 3oare ineresane! A#ese %ersoane au un alisman 3amilial #are6i
une+e *nre ei! /ie#are .ariar= uili0ea0$ o amule$ s%e#ial$) #ons-n& *nr6un
semn) o em7lem$ oemi#$ sau numele unei s%e#ii animale sa#re) %e #are o
ransmie &es#en&en(ilor! Din 3a%ul #$ ei r$ies# *n regiunea .olului Nor&) mai mul(i
g-n&iori s6au %uu #re&e 2usi3i#a(i s$ a3irme #$ a#eas$ ras$ ar %uea &es#in&e &in
Nor&i#ii %rimii,i ai %rimei e%o#i!
Se &o,e&e+e ineresan &e +iu #$ la ,e#=ii es#=imo+i nu e>isa o Auoriae &e
B$r-ni! Tinerii se uneau *n "$s$oria .er3e#$ #u 3emeile alor #lanuri' amulea le
ser,ea #a semn &isin#i, %enru a e,ia s$ se #$s$oreas#$ *nre ru&e! Gnr6o e%o#$
a e>isa +i .olian&ria! Se omora ori#e #o%il 3emel$ #are se n$+ea *nainea #o%ilului
mas#ul' &in 3eri#ire) a#es o7i#ei 7ar7ar a 3os a7an&ona!
R! Weserma#L s%une *n #area sa iniula$ JIsoria "$s$orieiK #$ Es#=imo+ii *+i
*m%rumu$ so(ia unuia aluia sau 3a# s#=im7 &e 3emei! Naural) a#esa ese &e 3a%
A&ulerul' ese un o7i#ei ori7il) in#om%ai7il #u &o#rina %re&i#a$ &e a&oraul nosru
sal,aor "risos Isus! Tou+i) ori#e regul$ *+i are e>#e%(iile ei +i nu %uem #re&e #$
o(i Es#=imo+ii se &e&au la o asemenea ra&i(ie 7ar7ar$! E>is$ &e oae *n gr$&ina
Domnului!
E>is$ la Es#=imo+i o7ie#eiul &e a *n,eli mor(ii *n %iei +i &e a6i *ngro%a *nr6un
umulus %e #are6l *n#on2urau #u o *ngr$&iur$! La Aleu(ieni) se legau mor(ii #u 3unii +i
se *n=umau *n #re,asele s-n#ilor!
Es#=imo+ii #unos# Legea Ve+ni#ei Re*noar#eri' ei +iu #$ Egoul se re*noar#e la
o nou$ mari#e! /ei+ul sau minus#ulele %$%u+i ale es#=imo+ilor sim7oli0ea0$
esen(a! Ei #re& #$ esen(a ese 3oare mi#$) minus#ul$) *ns$ .reo(ii nu ignor$ 3a%ul
#$ #u ea se 3a7ri#$ Su3leul!
Sar#ina) na+erea #o%iilor) %u7eraea +i moarea sun s$r7$orie la es#=imo+i
%rin %ra#i#i E0oeri#e s%e#iale!
Es#=imo+ii a&or$ %rin#i%iul 3eminin al lui Dumne0eu! Lor le %la#e su7lima
7$r-n$ Se&na) #are r$ie+e *n 3un&ul m$rii +i le rimie animale marine #are le
ser,es# &e =ran$! E,i&en) Ignoran(ii Insrui(i) #are nu +iu nimi# &es%re +iin(a
o#ul$) ri&i#uli0ea0$ Religia Di,in$ a Es#=imo+ilor! "ele mai 3rumoase imnuri +i
Riualuri ale Es#=imo+ilor sun %enru Mama Di,in$! "$l$oriile Sim7oli#e ale lui
S=aman @.reoulA *n #$uarea B$r-nei Se&na %enru a o #alma aun#i #-n& ese
iria$ +i %ro#esiunile %e #are le e3e#uea0$ #omuniaea %enru a se *m%$#a #u ea)
ne amines# &e #$l$oriile sim7oli#e ale #an&i&aului mason *n 2urul em%lului Lo2ei!
"$l$oriile #onsiuie sim7olul e>erior al ri&i#$rii "on+iin(ei "an&i&aului %rin Lumile
Su%erioare! "ele #in#i #$l$orii sim7oli#e ale Masoneriei o#ule sun *n rela(ie inim$
#u #ele #in#i Ini(ieri ale Miserelor Ma2ore! .ro3anii ignoran(i #are au o#a0ia s$ ,a&$
a#ese #$l$orii ale Es#=imo+ilor nu 3a# &e#- s$ r-&$ +i s$6+i 7a$ 2o# &e #eea #e ei
nu #unos#! Ei r-& #a i&io(ii) r-& &e #eea #e nu +iu!
Es#=imo+ii +iu %er3e#) #a &e al3el ori#e ,eria7il Ini(ia #are6+i are al +aselea
sim( &es#=is) #$ 4eniile) S%iri&u+ii) 4nomii) Uria+ii) Salaman&rele /o#ului) On&inele
e#! e#! e>is$ *nr6a&e,$r! 1iin(a o3i#ial$) &u%$ #e a a##e%a Hi%noismul +i l6au
7oe0a #u un nou nume) numin&u6l Hi%nologie) re7uie s$ a##e%e a#um) #a o
#onse#in($ logi#$) realiaea "lar,i0iunii' #$#i numai "lar,i0iunea %ermie e>%li#area
3a%ului #$ un su7ie# *n sare &e Hi%no0$ %oae ,e&ea %rin 0i& sau &es#rie #eea #e
se *n-m%l$ a&esea la mii &e Lilomeri &isan($!
"eea #e +iin(a res%inge a0i) a&mie m-ine! "ei #are as$0i r-& &e .ara#elsus +i
&e Es#=imo+i) &in #au0a Elemenalilor lor) 4nomi) .igmei) Salaman&re) 4enii)
On&ine) Sil3i&e e#!) ,or re7ui m-ine s$ *+i 7a$ 2o# &e ei *n+i+i +i s$ se ro+eas#$ &e
ru+ine) #-n& a#ese #reauri ,or 3i 3os &es#o%erie o3i#ial &e 1iin($! "ine ar 3i #re0u)
a#um #in#i ani) *n +ar%ele &e #risalI Ori) un om &e +iin($ re%ua) unul &in #ei #are6
+i s%un in#re&uli) ,ine s$ &es#o%ere) *n 9:;9) 3aimosul +ar%e &e #risal! A#es +ar%e
are %uerea &e a6+i a7an&ona #oa&a &u%$ ,oie) *n #a0 &e %eri#ol) %enru a o
regenera a%oi 3oare u+or! "-n& +ar%ele &e #risal se sime amenin(a) aa#a &e
,reo 3iar$) el se *n3$+oar$ *n 2urul lui *nsu+i) 3$#-n&u6se rigi&) +i se arun#$ asu%ra
3iarei! Aun#i) *n mo& insananeu) el *+i a7an&onea0$ #oa&a) *n im% #e #a%ul 3uge)
ra%i& #a 3ulgerul! Aa#aorul r$m-ne #u #oa&a aun#i #-n& +ar%ele o ia la s$n$oasa!
Mai -r0iu) o nou$ #oa&$ #re+e *n lo#ul #elei ,e#=i! Naura ese %lin$ &e minuni +i
ese ne#esar &e s$ *n,$($m s$ res%e#$m ori#e religie) %enru #$ oae religiile nu
sun &e#- 3orme &isin#e ale unei religii uni#e +i Uni,ersale! /ie#are religie #on(ine
a&e,$ruri 3ormi&a7ile +i o +iin($ #osmi#$ ne#unos#u$ &e ignoranul eru&i al
a#esei e%o#i &e 7ar7arie!
To(i #ei #are ,or s$ se reali0e0e emeini#) re7uie s$ lu#re0e *n la7oraorul lor #u
Sul3ul @/o#ulA) A0oul @AerulA) Omul @A%aA +i Taurul @.$m-nulA! A#es %aru
elemene 3ormea0$ o "ru#e! Al#=imisul #are urmea0$ Drumul "$s$oriei .er3e#e
re7uie s$ %res#=im7e %lum7ul *n aur *n ineriorul #a,ernelor a&-n#i ale Marelui +ir
&e Mun(i @1ira S%in$riiA!
Gn a#es Mare +ir &e Mun(i r$ies# 4nomii) %$0iorii uuror #omorilor %$m-nului)
marii Al#=imi+i #are %res#=im7$ %lum7ul *n aur!
4nomii lu#rea0$ #u Salaman&rele /o#ului) #u Sil3ii Aerului +i #u Volu%oasele
On&ine ale A%ei %ure a Vie(ii! Salaman&rele ar0$oare 3e#un&ea0$ sinuoasele
On&ine) iar Sil3ii ,eseli +i 2u#$u+i a(-($ 3o#ul 3urnalului la7oraorului @"=aLra numi$
Biseri#a &in E3esA) %enru #a a%a @S$m-n(aA s$ se e,a%ore &in re#i%ienul s$u
@Se>ulA! Va%orii seminali se ri&i#$ %rin #o+ @"oloana Vere7ral$A %-n$ la &isilaor
@"reierulA! A#olo) 4nomii e3e#uea0$ marea &isila(ie) ransmu-n& *n mo& %er3e#
%lum7ul *n aur!
Tre7uie rans3orma .lum7ul .ersonali$(ii *n Aurul S%iriului! Numai as3el ,om
%uea ,or7i &in nou *n lim7a2ul 3oare %ur al Lim7ii Di,ine! De,i0a noasr$ ese
T=elema @Voin($A!
Tre7uie s$ re#em %rin "in#i Mari Ini(ieri ale /o#ului) sim7oli0ae %rin #ele rei
4ra&e ale Masoneriei O#ule! Tre7uie s$ re,enim) s$ ne re*noar#em la
Gn(ele%#iunea Di,in$ a Gn&e%$raei T=ule! Mule lu#ruri s6au s%us &es%re a#eas$
*n&e%$ra$ T=ule) asu%ra a#esui .$m-n al ?eilor! A#olo lo#uies# sr$mo+ii
alan(ilor +i) %rin ei) Es#=imo+ii +i A0e#ii! A#olo r$ie+e Eue0al#oal' &e a#olo a
,eni +i a#olo s6a re*nors! Gm%$raul Mo#e0uma a rimis un gru% &e Magi#ieni
Am7asa&ori *n a#eas$ T=ule miserioas$! Ei se &user$ a#olo *n Sare &e Dinas)
a&i#$ au #$l$ori #u #or%ul lor 3i0i# *n a .ara Dimensiune! A#eas$ Gn&e%$ra$
T=ule ese .$m-nul Sa#ru) Insula Sa#r$) %rimul #oninen #are a e>isa +i ulimul
#are ,a e>isa! A#es #oninen se a3l$ *n %area #aloei %olare a Nor&ului) *n a .ara
Dimensiune! Magi#ienii A0e#i rimi+i &e Mo#e0uma au a2uns a#olo *n sare &e
Dinas) a&u#-n& #a&ouri &e o 3elul %enru sr$mo+ii A0e#ilor! La *noar#ere ei au
a&us un Mesa2 %enru Mo#e0uma +i A0e#i) mesa2 %e #are am %uea s$6l sinei0$m
as3elC SDa#$ nu %une(i #a%$ %asiunilor ,oasre) #ru0imilor +i ,i#iilor ,oasre) ,e(i 3i
%e&e%si(i! Din Mare ,or ,eni oameni al7i #are ,$ ,or #u#eri +i &isrugeS! A#easa s6a
*n-m%la #u sosirea S%aniolilor *n Me>i#!
A#eas$ %ro7lem$ a #elei &e a .ara Dimensiuni +i a unui %$m-n sa#ru inro&us
*n a .ara Dimensiune *i ,a %uea 3a#e %e Ignoran(ii Insrui(i s$ r-&$' &ar) *n
realiae) ei n6au su&ia oae &imensiunile S%a(iului! SOri#e e>%resie maemai#$
#ores%un&e *no&eauna unei reali0$ri a reali$(iiS! As3el g-n&e+e Logi#a /ormal$!
Dar &in 3eri#ire e>is$ Logi#a Diale#i#$ #are ne6ar %uea %ermie s$ ne ser,im &e
maemai#i %enru a &e3ini #ele +ase Dimensiuni /un&amenale ale Uni,ersului!
Gn general) Dimensiunile sun re%re0enae %rin %ueriC %rima) a &oua) a reia) a
%ara %uere e#! A#easa) *n mo& %re#is) i6a 3urni0a lui Hinon o 7a0$ &e #onsruire
a 3aimoasei sale eorii a Tessera#s sau soli&elor Tera&imensionale @A ri&i#a la
%uerea a .araA! As3el) Dimensiunile sun re%re0enae su7 3orm$ &e %ueri! Mul(i
auori #onsi&er$ #$ maemai#ile nu au nimi# &e6a 3a#e #u Dimensiunile %enru #$)
&u%$ ei) nu e>is$ &i3eren($ *nre &imensiuni! A#eas$ #on#e%(ie ese 3als$C noi
#re&em #$ &i3eren(a *nre &imensiuni ese #e,a e,i&en +i #$ *nreg uni,ersul ese
#on#e%u &u%$ Legea num$rului) a m$surii +i a greu$(ii! "eea #e se *n-m%l$ ese
#$) a-a im% #- minea ,a 3i *m7uelia$ *n Logi#a /ormal$) ,om limia uili0area
maemai#ilor la Lumea Tri&imensional$! A,em ne,oie Urgen$ &e Logi#a Diale#i#$
%enru a #onsi&era re%re0enarea Dimensiunilor %rin %ueri) #a #e,a logi#! A#es
lu#ru nu ese %osi7il &e#- *n mo& Diale#i#) #u a2uorul Logi#ii Diale#i#e!
Meageomeria su&ia0$ SS%a(iul Su%eriorS! Meageomeria ese #=ema$ s$
*nlo#uias#$ *n oaliae 4eomeria lui Eu#li&! Gn realiae) 4eomeria lui Eu#li&
ser,e+e numai la in,esigarea %ro%rie$(ilor s%a(iului 3i0i# s%e#ial! Tou+i) &a#$
a7an&on$m su&iul #elei &e a .ara Veri#ale) se *n(elege &e la sine #$ /i0i#a se ,a
o%ri &in *nainare!
Se#reul ,ial al Me#ani#ii se g$se+e *n a .ara "oor&ona$!
Meageomeria are meriul &e a #onsi&era Lumea Tri&imensional$ #a %e o
se#(iune a unui s%a(iu su%erior! .un#ul s%a(iului Tri&imensional nu ese al#e,a
&e#- o se#(iune sau o %are a unei linii Meageomeri#e! "u Logi#a /ormal$) se
a&e,ere+e im%osi7il$ #onsi&erarea liniilor Meageomeri#e #a &isan(e *nre %un#e
*n s%a(iul nosru +i ese im%osi7il &e a le re%re0ena 3orm-n& 3iguri *n s%a(iul nosru!
Tou+i) #u Logi#a Diale#i#$) liniile meageomeri#e %o 3i #onsi&erae #a &isan(e
*nre &i,erse %un#e ale s%a(iului nosru +i %uem s$ le re%re0en$m #a 3orm-n&
3iguri +i %ose&-n& #ali$(i! Nu se &o,e&e+e) &e#i) &elo# a7sur& a 0i#e #$ #oninenul
.olului Nor& a%ar(ine #elei &e a .ara Dimensiuni! Nu ar 3i a7sur& &e asemenea) la
lumina g-n&irii Logi#o6Diale#i#e) s$ se a3irme #$ a#es #oninen ese lo#ui &e
%erosane #u un #or% 3i0i#! Am %uea 3a#e o =ar$ geogra3i#$ a a#esui #oninen +i
a#easa ar 3i #e,a a##e%a7il %rin Logi#a Diale#i#$! Dim%ori,$) Logi#a /ormal$) *n
%lus &e 3a%ul #$ #onsi&er$ a7sur&e a3irma(iile noasre) ne6ar #on&u#e &e 3a% la
eroare!
Tri&imensionaliaea Lumii noasre e>is$) #u siguran($) *n .si=i#ul nosru) *n
a%araul nosru &e %er#e%ere! A#olo %uem noi &es#o%eri +i minunile a #eea #e
a%ar(ine Su%ra&imensionalului) &a#$ ne &e0,ol$m "lar,i0iunea) "larau&i(ia e#!)
a&i#$ &a#$ ne %er3e#(ion$m a%araul .si=i#! Doar gra(ie a#esei &e0,ol$ri a
%uerilor noasre &e %er#e%ere inern$ ,om %uea su&ia Dimensiunile Su%erioare
ale Naurii! .o0ii,ismul Maerialis a *n$l(a un 0i& "=ine0es# *n 2urul Li7erei
In,esig$ri! To #eea #e a0i se ri&i#$ *m%ori,a a#esui ?i& ese #on&amna &e
Ignoran(ii Insrui(i #a Ani6+iin(i3i#! .o0ii,ismul Maerialis ese "onser,aor +i
Rea#(ionar! Noi) 4nosi#ii) sunem Re,olu(ionari +i res%ingem oal i&eile
Rea#(ionare +i "onser,aoare!
Emmanuel Kan) marele 3iloso3 4erman) #onsi&er$ s%a(iul #a o %ro%rieae a
re#e%$rii sau a %er#e%erii Lumii %rin #on+iin(a noasr$! SNoi %ur$m *n noi *n+ine
#on&i(iile s%a(iului nosru +i *n ineriorul nosru *n-lnim) *n #onse#in($) #on&i(iile #are
ne %ermi s$ sa7ilim #orela(ii *nre s%a(iul nosru +i s%a(iul su%eriorS!
"-n& s6a in,ena Mi#ros#o%ul) Lumea #-imii In3ini &e mi#i s6a &es#=is %enru
noi! De asemenea) &aori$ re0irii #elui &e al 1aselea Sim() se ,a &es#=i&e %enru
noi lumea #elei &e a .ara Dimensiuni!
"ei #are +i6au &e0,ola al +aselea sim( %o su&ia regisrele aLas=i#e ale Naurii
+i &es#o%eri ei *n+i+i realiaea "oninenului .olar &e Nor&!
.rima Ras$ #are a e>isa *n lumea noasr$ a 3os &e #uloare Neagr$! Era Rasa
.roo%lasmai#$) Ras$ An&rogin$) #are s6a re%ro&us %rin a#ul se>ual /i0i%ar
@analog Gnmul(irii %rin &i,i0iune #elular$A!
.rima Ras$ a r$i *n a .ara Dimensiune a S%a(iului! .$m-nul *nsu+i era *n
a#ele im%uri s#u3un&a *n ineriorul #elei &e a .ara Dimensiuni! A#eas$ Ras$ a
#rea o gigani#$ #i,ili0a(ie) a#olo se ,or7ea lim7a2ul &e Aur +i se s#ria #u Liere
Runi#e! A#ese liere %ose&$ o mare %uere e0oeri#$! Gn a#ea e%o#$) Gngerul Uriel a
s#ris #u liere Runi#e o ,aloroas$ #are #osmi#$! Nu %uem su&ia a#eas$ #are
&e#- *n Regisrele ALas=i#e!
Ti%ul &e %er#e%ere +i &e re%re0enare a oamenilor %rimei Rase nu era Su7ie#i,
#a #el al umani$(ii a#uale! A#eas$ Ras$ .olar$ a,ea re%re0en$ri +i %er#e%(ii
O7ie#i,e) "lare +i .er3e#e! A#e+i oameni %ueau ,e&ea "or%urile &e o manier$
#om%le$) inegral$ +i e>a#$! Oamenii lumii noasre nu ,$& &e#- %lanuri) mu#=ii)
su%ra3e(e) 3orme!!! Ni#i o %ersoan$ nu ,e&e as$0i #or%urile *n *nregime! Oamenii
&e a0i sun &egenera(i +i nu au &e#- %er#e%(ii 3ragmenare) in#om%lee) su7ie#i,e
+i re%re0en$ri oalmene &egenerae +i Su7ie#i,e!
Tre7uie s$ re,enim la %un#ul &e %le#are +i s$ ne Regener$m a%araul .si=i# #u
a2uorul Magiei Se>uale +i al Me&ia(iei Inerne) %enru a re#u#eri Re%re0en$rile +i
%er#e%(ile O7ie#i,e!
Tre7uie) 3$r$ *n-r0iere) s$ elimin$m &in Re%re0en$rile +i .er#e%(iile noasre
ori#e Elemene Su7ie#i,e! Se a2unge ai#i amelior-n& #aliaea Re%re0en$rilor %rin
e=ni#a Me&ia(iei) Regener-n& a%araul .si=i# %rin Magia Se>ual$!
Leag$nul Gn(ele%#iunii O#ule ese *n Nor& +i nu *n Orien) a+a #um %resu%un
anumi(i orienali+i!
Es#=imo+ii au %$sra o mul(ime &e ra&i(ii religioase #are meri$ oseneala &e6a
3i su&iae serios!
Ar=ime&e a s%usC SDa(i6mi un %un# &e s%ri2in +i ,oi mi+#a Uni,ersulS! Ar=ime&e
#$ua o %-rg=ie %enru a mi+#a Uni,ersul' a#eas$ %-rg=ie e>is$! Eli%=as Le,i
s%une #$ a#eas$ %-rg=ie ese Lumina Asral$! Gn #e ne %ri,e+e) %re3er$m s$
,or7im mai #larC noi ,om s%une #$ %-rg=ia lui Ar=ime&e ese Kun&alini! "el #are6o
&e0,ol$ %e Kun&alini *+i %oae inro&u#e #or%ul &e #arne +i oase *n a .ara
Dimensiune %enru a se rans%ora %-n$ la *n&e%$raa T=ule) .$m-nul ?eilor! "el
#are +ie s$ se Roage +i s6o im%lore %e Mama Kun&alini ,a %uea s6o im%lore s$6l
inro&u#$ *n ineriorul #elei &e a .ara Dimensiuni +i s$6l rans%ore la Insula Sa#r$!
Kun&alini ese %-rg=ia lui Ar=ime&e) %-rg=ia gra(ie #$reia %uem s$ ne inro&u#em
*n a .ara Dimensiune %enru a ne rans%ora in&i3eren un&e *n lume #u #or%ul
nosru 3i0i#! In,enarea %-rg=iei a &i3eren(ia ime&ia omul %rimii, &e animal +i a
3os) &e 3a%) ,eria7il lega$ &e a%ari(ia #on#e%elor! Da#$ *n(elegem emeini#)
%si=i#) a#(iunea %-rg=iei) ,om &es#o%eri #u uimire #$ ea #ons$ *n #onsruirea unui
Silogism #ore#! "el #are nu +ie s$ #onsruias#$ un Silogism *n mo& #ore#) nu
%oae *n(elege %er3e# ni#i a#(iunea unei %-rg=ii! Silogismul ese) *n s3era %si=i#$)
a#ela+i lu#ru) &in %un# &e ,e&ere lieral) #u %-rg=ia *n S3era .si=i#$! .uem a3irma)
*nr6a&e,$r) #$ 3iin(ele #are r$ies# %e %$m-n se *m%ar *n &ou$ gru%eC #ei #are
#unos# a#(iunea %-rg=iei +i #ei #are nu o #unos#!
Omul are ne,oie &e .-rg=ia lui Ar=ime&e) &e 1ar%ele Su%raasral) %enru a
se inro&u#e *n a .ara Dimensiune +i a se rans%ora #u #or%ul s$u la %$m-nul
?eilor!
"-n& maemai#ile ,or 3i renun(a la A>iomele 3un&amenale ale i&eni$(ii +i ale
&i3eren(ei) se ,a &es#o%eri &rumul #are ne ,a #on&u#e la un or&in su%erior &e lu#ruri
*n Dimensiunile Su%erioare ale S%a(iului!
Marele s#riior .! O! a s%usC SGn lumea magniu&inilor in3inie +i ,aria7ile) o
magniu&ine %oae s$ nu 3ie egal$ #u ea *nsu+i' o %are %oae s$ 3ie egal$ #u
*nregul' +i &in &ou$ magniu&ini egale) una %oae 3i in3ini mai mare &e#- #ealal$!K
Toa$ a#eas$ a3irma(ie %oae s$ se &o,e&eas#$ *n *nregime a7sur&$ aun#i
#-n& su&iem %ro7lema la lumina maemai#ilor numerelor #onsane +i 3inie! Dar
ese sigur) #u oul sigur +i 3oare a&e,$ra) #$ maemai#ile numerelor #onsane +i
3inie sun *n ele *nsele #al#ulul rela(iilor #are e>is$ *nre m$rimile non e>isene)
a&i#$ #al#ulul unei a7sur&i$(i! As3el &e#i) %uem a3irma #$ #eea #e) &in %un#ul &e
,e&ere al a#esor maemai#i) %are o a7sur&iae) %oae 3i a&e,$ra +i real) #=iar
&a#$ oamenii nu o #re&!
Un "riminalis 3aimos a &e#lara *nr6o 0iC S.enru a &es#o%eri a&e,$rul) re7uie
s$ renun($m la logi#$S! A#es A,o#a a s%us a&e,$rul %ar(ial) &ar numai %ar(ialC ese
un 3a% #$ re7uie s$ renun($m la Logi#a /ormal$) &ar nu +i la Logi#$) #$#i) Logi#a
ese ara &e a g-n&i #ore#! Da#$ *n#e$m s$ g-n&im #ore#) ese e,i&en #$ ,om
#$&ea *n A7sur&! Gn "rii#a Ra(iunii .ure) Emmanuel Kan ne in&i#$ un &rum #are
&u#e la o Logi#$ Trans#en&enal$! Gnainea lui Ba#on +i a "ele7rului Arisoel) *n
s#rierile ar=ai#e ale .$m-nului Sa#ru al Ve&elor) se &$&user$ &e2a 3ormulele unei
Logi#i Su%erioare! A#ese 3ormule s6au %$sra *n #$r(i 3oare ,e#=i! A#eas$ Logi#$
ese Logi#a Diale#i#$) Logi#a Inuii,$) Logi#a E>a0ului) Logi#a In3iniului! A#eas$
Logi#$ e>isa mul *naine #a Logi#a De&u#i,$ +i In&u#i,$ s$ 3i 3os 3ormula$!
Aun#i #-n& omul ia *n %osesie a#eas$ #=eie minuna$ a Min(ii) %e #are o numim
Logi#$ Diale#i#$) el %oae &es#=i&e %oara miserioas$ a lumii #au0elor naurale
3$r$ %eri#olul &e a #$&ea *n eroare! A>iomele Logi#ii Diale#i#e nu %o 3i /ormulae
&e#- *n im%ul E>a0ului!
Da#$ &orim #u a&e,$ra s$ *n(elegem *n %ro3un0ime lumea muli&imensional$ +i
s$ ,i0i$m %$m-nul Sa#ru al ?eilor siua %e #aloa %olar$ a emis3erei Nor&i#e)
re7uie s$6i e>%ul0$m urgen &in em%lul min(ii noasre %e o(i) a7solu %e o(i i&olii
inele#uali #on,eri(i *n A>iome! Tre7uie s$ &e7lo#$m minea) s$ o eli7er$m &e
Logi#a /ormal$) 7un$ %enru un Moliere +i #ari#aurile sale!
.$m-nurile Dinas) minunile %e #are le $inuies# #ele O Mie +i una &e No%(i)
($rile &e aur *n #are lo#uies# ?eii Ine3a7ili ai Aurorei) &e,in o 3ormi&a7il$ realiae
#-n& &es#o%erim .-rg=ia lui Ar=ime&e! A#(ion-n& a#eas$ Miserioas$ .-rg=ie
sunem %roie#a(i *n a .ara Dimensiune! A sosi ora Eli7er$rii Min(ii +i a re0irii lui
Kun&alini! A sosi momenul *n #are 3iin(a uman$ re7uie s$ *n,e(e s$ rea#$ *n a
.ara Dimensiune &u%$ ,oie) &e 3ie#are &a$ #-n& o &ore+e! Da#$ #ine,a #are a
re0i6o %e Kun&alini o roag$) *n momenul *n #are e %e #ale &e6a a&ormi) s$6l 3a#$
s$ %$run&$ *n ineriorul #elei &e a .ara Dimensiuni +i s$6l rans%ore *n Insula
Sa#r$ a .olului Nor&) ,e(i %uea 3i siguri) &ragi #iiori) #$ mira#olul se ,a *n&e%lini *n
mo& ine,ia7il! To #eea #e are ne,oie Ini(iaul ese &e a +i s$ se s#oale &in %aul
s$u %$sr-n& somnul! 1ar%ele *l ,a a2ua) *n m$sura *n #are +i el +ie s$ se a2ue %e
sine6*nsu+i! SA2u$6e) +i Eu e ,oi a2uaS!
"A.ITOLUL BBBII
TRINITATEA DIVIN
S3inele S#rieri ale In&iei a3irm$ #$ om7ili#ul) inima +i g-ul sun #enri &e 3o# ale
organismului uman +i ele a&aug$ #$ me&i-n& asu%ra a#esor #enri le ,om *n-lni
%e Mae+rii SarasQai) LaLs=mi +i .ar,ai sau 4iri2a) *n or&ine ierar=i#$ su##esi,$!
A#e+i rei Mae+rii) lu#rea0$ #u #ele rei %ro3un0imi ale Sr$lu#iorului nosru
Dragon al Gn(ele%#iunii! A#e+i rei mari Mae+ri mani%ulea0$ 3or(ele #are ,in &in #ele
rei as%e#e ale Logosului Solar!
SarasQai lu#rea0$ #u 3or(ele Ta$lui' LaLs=mi lu#rea0$ #u 3or(ele /iului) iar
.ar,ai #u 3or(ele S%iriului S3-n!
SarasQai e>er#i$ o %uere asu%ra min(ii omene+i' LaLs=mi gu,ernea0$ #or%ul
asral iar .ar,ai *+i e>er#i$ %uerea asu%ra #or%ului 3i0i#!
U#eni#ul re7uie s$6+i %er3e#(ione0e #or%ul 3i0i# o7i+nuin&u6l s$ %ra#i#e Magia
Se>ual$ #u So(ia sa .reoeas$' a#eas$ mun#$ e 3oare ane,oias$ +i &i3i#il$!
Gnso(iorul re7uie s$6+i %er3e#(ione0e #or%ul asral %-n$ la a6l 3a#e un insrumen
uil *n oae *m%re2ur$rile!
Maesrul re7uie s$6+i %er3e#(ione0e #or%ul menal #u %uerea 3o#ului #are
sr$lu#e+e *nr6o mare or#=esra(ie uni,ersal$!
Uni#eni#ul re7uie s$6l in,o#e %e Maesrul .ar,ai %enru #a el s$6l a2ue s$6+i
#onrole0e organele se>uale *n im%ul %ra#i#ii Magiei Se>uale!
Gnso(iorul re7uie s6o in,o#e %e LaLs=mi %enru #a ea s$6l *n,e(e s$ ias$ *n #or%
asral' ese urgen &e *n,$(a a #$l$ori *nr6o manier$ #on+ien$ +i %o0ii,$ *n #or%
asral!
Maesrul re7uie s$ o in,o#e %e SarasQai %enru #a ea s$6l a2ue s$6+i "risi3i#e
minea' a#ese in,o#$ri se 3a# *n im%ul Magiei Se>uale!
Tre7uie in,o#ae 3or(ele S3-nului S%iri *n im%ul Magiei Se>uale! Ese ne#esar a
#=ema 3or(ele lui "risos %enru #a ele s$ a&u#$ na+erea Asral6"risosului *n 3un&ul
uni,ersului nosru inerior! Ese in&is%ensa7il a #ere 3or(elor Ta$lui un a2uor %enru
minea noasr$' re7uie s$ #re$m Menal6"risosul!
Ve=i#ulele 3i0i#) asral +i menal re7uie s$ 3ie rans3ormae *n insrumene 3ine
ale S%iriului!
Tre7uie s$ *n,$($m s$ ie+im *n mo& #on+ien *n #or% asral! S$ ne aminim #$ *n
ineriorul asralului se a3l$ Minea! Tre7uie s$ ,i0i$m *n mo& #on+ien Tem%lele
Lo2ei Al7e! Gn asral %uem su&ia la %i#ioarele Maesrului!
Vom &a a#um Manrele %e #are le %re&$ un *n(ele% *nr6una &in #$r(ile sale
%enru a ie+i *n asral! A#ese Manre sun *n lim7a Sans#ri$ +i Yog=inii &in In&ia se
ser,es# &e ele %enru ie+irea *n Asral!
MANTRE .ENTRU IE1IRILE ASTRALEC JHare Ram! Hare Ram) Ram) Hare
Hare! Hare "riso! Hare "riso) "riso "riso) Hare) Hare!
Hare Murare Mo&u% "oi%us Hare "o%al 4o,in& MuLum Sonre!
Mage .rage Yo&i Kol%i Basi .ar,o Tullo Hiro No Dane En Bai &e Nem!
Sri 4o,in&) Sri 4o,in&! Sri 4o,in&! Sri 4o,in&! 4anes=a Nam%!K
Gn,$($#elul re7uie s$ &oarm$ #u #a%ul s%re Nor& sau s%re es! Ese ne#esar #a
el s$ *n#ea%$ %rin a *n,$(a %e &ina3ar$ a#ese Manre ale In&iei! El se ,a #ul#a a%oi
*n &e#u7ius &orsal @%e s%aeA +i *l ,a im%lora) #=ema) in,o#a &in o su3leul s$u %e
Maesrul LaLs=mi %enru #a s$6l 3a#$ s$ ias$ *n #or% Asral *n mo& #on+ien +i
%o0ii, *n numele lui "risos!
INVO"AREC Gn numele lui "risos) %rin 4loria lui "risos) %rin .uerea lui
"risos) e #=em) LaLs=mi) LaLs=mi) LaLs=mi! Amin!
Ve(i re%ea a#eas$ in,o#are &e 0e#i +i sue &e ori) *m%lor-n&u6l %e Maesrul
LaLs=mi s$ ,$ 3a#$ s$ ie+i(i *n mo& #on+ien &in #or%ul 3i0i# +i s$ ,$ *n,e(e s$
#$l$ori(i *n mo& #on+ien *n #or% asral! Du%$ #e a(i 3$#u in,o#a(ia) re#ia(i Manra
Sans#ri$ &e 0e#i) &e sue &e ori) #u minea #on#enra$ asu%ra lui "risos! A(i%i(i
lini+i ,o#ali0-n& manrele! Tre0in&u6,$ &in somn) %ra#i#a(i ime&ia un e>er#i(iu &e
reros%e#(ie %enru a ,$ amini un&e a(i mers) #u #ine a(i ,or7i) #e a(i ,$0u +i au0i
e#!
Tre7uie ruga$ LaLs=mi s$ ,$ *n,e(e s$ ie+i(i *n mo& #on+ien *n asral!
Tre7uie s$ a,e(i o r$7&are la 3el &e mare #a #ea a S3-nului Io,) %enru a *n,$(a
s$ ie+i(i *n #or% asral! S$ ne aminim #$ 4ra&ul u#eni#ului are o &ura$ &e +a%e ani
+i numai &u%$ +a%e ani *n#e% %rimele s#li%iri &e iluminare!
5inem s$6i a,eri0$m %e su&en(i #a s$ +ie la #e s$ se a+e%e! "urio+ii) %ro3anii
+i %ro3anaorii ar re7ui s$ se rerag$! A#eas$ +iin($ nu ese %enru #urio+i!
.e m$sur$ #e Gn,$($#elul %ra#i#$ Magia Se>ual$ #u so(ia sa .reoeas$) %e
m$sur$ #e el *+i *n&rea%$ #on&uia +i se san#i3i#$) s%len&orile +i %uerile Inimului
@S%iriulA *n#e% s$ se re3le#e *n asralul s$u +i *n minea sa! Aun#i ,ine Iluminarea!
Ia$ &rumul! Gns$ a#eas$ Iluminare nu sur,ine) *n general) &e#- &u%$ 4ra&ul &e
U#eni# @Vor7im *n ermeni &e Masonerie o#ul$A!
/ie#are "an&i&a Veria7il %reg$i %enru Iluminare ,a %uea 3i re#unos#u +i
esa %rin E#=er +i "om%as!
"-n& S%iriul +i %ersonaliaea uman$ a#(ionea0$ *n or&ine +i armonios) %iosul
ese gaa %enru Iluminare!
"ei #are se %l-ng #$ nu sun ilumina(i nu %o re0isa la %ro7a E#=erului +i a
"om%asului! "-n& #uaernarul in3erior as#ul$ *n mo& 3i&el &e S%iri) re0ulaul ese
Iluminarea! A- im% #- #uaernarul in3erior nu ,a as#ula &e S%iri) a&i#$) a-a
im% #- %ersoana uman$ nu +ie s$ as#ule &e S%ri) Iluminarea ese im%osi7il$!
Gn,$($#elul re7uie s$6+i %uri3i#e "amera *n 3ie#are 0i %rin 3umiga(ii s%e#iale!
T$m-ia %uri3i#$ #or%ul asral! O 7un$ T$m-ie *i arage %e Marii Mae+ri &e #are
a,em a-a ne,oie %enru mun#a noasr$!
.uem amese#a T$m-ie #u Smirn$! Smirna %uri3i#$ asralul +i *m%r$+ie
g-n&urile grosiere +i sen0uale! Vom ar&e amese#ul &e T$m-ie +i smirn$ *nr6o
#asole$ sau %e un mi# #$r7une in#an&es#en!
Esen(a &e Tran&a3ir %oae 3i +i ea amese#a$ #u a#ese %ar3umuri %enru a
%uri3i#a amos3era! Ese 7ine s$ ne aminim #$ ran&a3irii au o mare %uere!
Tran&a3irul ese regina 3lorilor! Tre7uie #a Tran&a3irul S%iriului s$6+i &es#=i&$
7o7o#ul s$u &eli#ios +i %ar3uma asu%ra #ru#ii #or%ului nosru!
Tre7uie s$ 3olosim .ar3umurile %enru a #rea o am7ian($ %ioas$ *n "amera
Nu%(ial$! B$r7aul +i 3emeia re7uie s$ r$ias#$ *n mi2lo#ul %ar3umurilor +i al
&ragosei!
T$m-ia +i %ar3umurile ar& *n mo& &eli#ios *n oae em%lele Hin&u+ilor) a
.arsilor) a Dainilor) a S=inoi+ilor!!! Ni#io&a$ nu au li%si $m-ia +i %ar3umurile *n
em%lele 4re#iei) Romei) .ersiei e#!
Gn,$($#elului *i re7uie mule %uri3i#$ri +i san#i3i#$ri %enru a a2unge la Iluminare!
INDI"A5IE S.E"IAL! Isus) Marele Hiero3an) a s%usC SA2u$6e +i Eu e ,oi
a2uaS! Su&enul 4nosi# re7uie s$6+i amineas#$ *no&eauna &e a#ese #u,ine ale
Maesrului! Manrele %e #are le6am *n,$(a mai sus %enru a ie+i *n #or% asral sun
minunae! In,o#area Maesrului LaLs=mi ese magni3i#$) %uerni#$) &ar su&enul
4nosi# re7uie s6o a2ue) re7uie s$ se #on#enre0e asu%ra regiunii om7ili#ului)
re7uie s$ a(i%eas#$ #-n-n& Manrele menal +i #-n& se ,a a3la %e %un#ul &e a
A&ormi #u oul) #-n& ,a sim(i oro%eala +i amor(eala somnului) ,a re7ui s$6+i
Imagine0e #$ ese un V-n) un 4a0) "e,a Su7il) se ,a sim(i aerian +i ga0os +i) *n
a#eas$ sare aerian$ +i ga0oas$) ,a uia 4reuaea #or%ului s$u 3i0i#) se ,a g-n&i
#$ %oae s$ 07oare *n ,$0&u= +i s$ mearg$ un&e ,rea) #$#i el Nu mai Are 4reuae)
a%oi ,a ie+i &in %aul s$u ui-n&u6+i "or%ul /i0i#) sim(in&u6se un nor) o arom$) o
7ri0$) un su3lu &i,in! Nu ese ,or7a &e a se S#ula *n mo& Menal) ese In&is%ensa7il
#a Toae A#esea s$ se Tra&u#$ *n A#(iune) *n /a%e "on#ree! O&a$ a3la *n a3ara
#or%ului 3i0i#) &is#i%olul ,a ie+i &in #asa lui +i se ,a &u#e *n #or% asral la Biseri#a
4nosi#$ sau in&i3eren *n #are lo# *n #are ,a &ori s$ mearg$! "u #or%ul asral se
%oae merge %e ale %lanee) se %o ,i0ia #ol(urile #ele mai *n&e%$rae ale
#osmosului) Tem%lele Miserelor e#! e#!
"u "or%ul s$u Asral *n,$($#elul ,a %uea su&ia Regisrele ALas=i#e ale Naurii
+i ,a %uea #unoa+e oae e,enimenele re#ue) %re0ene +i ,iioare! E>is$ o
%ro3e(ie orienal$ #are a3irm$ #$ la s3-r+iul se#olului &ou$0e#i oamenii &e +iin($ ,or
&is%une &e a%arae s%e#iale &e Ra&io6Tele,i0iune %enru su&ierea Regisrelor
ALas=i#e ale Naurii! Gnreaga omenire ,a %uea ,e&ea aun#i %e e#rane *nreaga
isorie a %$m-nului +i a raselor sale' Gnreaga Isorie ,ie a Marilor Oameni #a Isus)
Ma=ome&) Bu&&=a) Hermes) Eue0al#oal! Se 3a# e3oruri *n %re0en %enru a
%er3e#(iona ra&ioul %enru a se a2unge la #a%area &is#ursurilor lui "i#ero) %re&i#ilor
lui "risos) Or3eu e#! A#ese un&e e>is$ *no&eauna) #$#i &u%$ #um s6a
&emonsra) nimi# nu *n#eea0$ s$ ,i7re0e *n Naur$) nimi# nu se %ier&e) ese ,or7a
&oar &e %er3e#(ionarea Ra&ioului +i a Tele,i0iunii! Nu ese &e%are ni#i ?iua *n #are
se ,or in,ena lenile s%e#iale %enru a ,e&ea #or%ul asral +i %lanul asral! Marea
Lo2$ Al7$ lu#rea0$ *n %re0en %enru Sus#iarea a#esui gen &e in,en(ii +i &e
Des#o%eriri +iin(i3i#e!
"A.ITOLUL BBBIII
"RISTOS
A&oraul ?eu K=risus @"risosA ,ine &in "ulele Ar=ai#e ale ?eului /o#! Lieral .
@.ira) rugA +i B @"ru#eaA 3ormea0$ *m%reun$ Hierogli3a %ro&u#erii /o#ului Sa#ru!
"risos era a&ora *n Miserele lui Mi=ra) A%ollo) A3ro&ia) Du%ier) Danus) Vesa)
Ba#=us) Asare) Demeer) Eue0al#oal e#!
.rin#i%iul "risos n6a li%si ni#io&a$ &in ni#i o religie! Religia ese ineren$ ,ie(ii
#a umi&iaea a%ei! Toae Religiile nu sun) *n realiae) &e#- Una +i A#eea+i religie!
Marea Religie "osmi#$ Uni,ersal$ se rans3orm$ *n mii &e 3orme Religioase! .reo(ii
sun #u oul i&eni3i#a(i unii #u al(ii *n oae 3ormele Religioase) %rin %rin#i%iile
3un&amenale ale Marii Religii "osmi#e Uni,ersale!
Nu e>is$ o &i3eren($ 3un&amenal$ *nre un .reo Ma=ome&an +i un .reo
E,reu) *nre un .reo .$g-n +i un .reo "re+in Legiim! Religia ese Una) Uni#$ +i
A7solu Uni,ersal$! "eremoniile .reoului S=inois &in Da%onia sau ale Lama+ilor
&in Mongolia sun asem$n$oare #eremoniilor ,r$2iorilor +i magi#ienilor &in A3ri#a +i
O#eania!
"-n& o 3orm$ Religioas$ &egenerea0$) ea &is%are +i ,ia(a uni,ersal$ #reea0$ *n
lo#ul ei noi 3orme Religioase!
"re+inismul Aueni# 4nosi# %rimii, ,ine &in .$g-nism! Gnaine &e .$g-nism
era ,enera) *n oae #ulele) "risosul "osmi#! Gn Egi%) "risos era Osiris +i #el
#are6l *n#arna era un Osiri3i#a! Gn oae e%o#ile au e>isa Mae+ri #are s6au asimila
.rin#i%iulul "risi# Uni,ersal +i In3ini! Hermes) *n Egi%) a 3os "risos! Gn Me>i#)
"risos a 3os Eue0a#oal! Gn In&ia Sa#r$) Kri+na ese "risos! .e .$m-nul S3-n)
Marele 4nosi# Isus) e&u#a *n Egi%) a 3os a#ela #are a a,u 3eri#irea s$ se
asimile0e .rin#i%iului "risosului Uni,ersal +i) &in a#eas$ #au0$) a meria s$ 3ie
re7oe0a) #u ?eiaea /o#ului +i a "ru#ii) "risosul!
Na0arieanul Desus6Iisus6?eus ese omul mo&ern #are *n#arnea0$ oal
.rin#i%iul "risi# Uni,ersal! Mul(i Mae+ri *nainea lui au *n#arna a#es %rin#i%iu
"risi# al /o#ului!
Ra7inul &in 4alileea ese un ?eu %enru #$ el a *n#arna oal "risosul "osmi#!
Hermes) Eue0al#oal) Kri+na sun ?ei %enru #$ ei au *n#arna "risosul "osmi#!
Tre7uie a&ora(i ?eii' ei *+i a2u$ *n,$($#eii! S"ere(i +i ,i se ,a &a' 7ae(i +i ,i se ,a
&es#=i&eS!
Ara &e a %ro&u#e /o#ul ese Magia Se>ual$! Numai %rin "$s$oria .er3e#$
%uem %ro&u#e /o#ul) %uem s$6l &e0,ol$m +i s$ *l Gn#arn$m %e "risos! Numai
as3el ne ,om #on,eri *n ?ei!
.rin#i%iul "risos ese *no&eauna +i %ese o a#ela+i! Mae+rii #are6l
Gn#arnea0$ sun Bu&&=a Vii! .rinre A#e+ia a e>isa *no&eauna o Ierar=ie!
Bu&&=a Isus ese Ini(iaul #el mai e>ala al /raerni$(ii Al7e Uni,ersale!
"-n& o 3orm$ Religioas$ +i6a *n&e%lini misiunea) ea se &e0inegrea0$! Isus
"risosul a 3os) &e 3a%) Ini(iaorul unei noi Ere! Isus r$s%un&ea unei ne#esi$(i
Religioase a e%o#ii sale! "asa Sa#er&oal$ .$g-n$) *n Im%eriul Roman) #$0use *n
#ea mai #om%le$ &is#re&iare! Mul(imile nu6i mai res%e#au %e .reo(i +i Ari+ii
sairi0au *n #ome&iile lor Di,inele Riualuri) ra-n& *n mo& sar#asi# Di,ini$(ile
Olim%ului +i ale A,ernului! Ese &ureros s$ ,e0i #um *l %re0enau a#e+i oameni %e
?eul Ba#=us %rinr6o 3emeie 7ea$ +i) *n ale momene) #ari#auri0-n&u6l su7
r$s$urile unui 7e(i, 7uros #$lare %e un m$gar!!! Ei o re%re0enau %e Ine3a7ila +i
S3-na Venus #a %e o 3emeie a&uler$ *n #$uarea %l$#erilor orgiasi#e) urma$ &e
nim3e #are erau %rigonie &e Sairi) *n %re0en(a lui .an +i a lui Ba#=us!
Gn a#eas$ e%o#$ &e &e#a&en($ Religioas$) %o%oarele 4re#iei +i ale Romei nu6l
mai res%e#au ni#i %e Mare) ?eul R$07oiului! Ei *l re%re0enau *n mo& sar#asi#
%rins &e %lasa in,i0i7il$ a lui Vul#an) *n 3lagran &eli# &e a&uler #u so(ia sa)
3rumoasa Venus! /elul *n #are *+i 7$eau 2o# &e #el o3ensa) sar#asmul) ironia)
e,i&en(ia0$ #u oa$ #lariaea &e#a&en(a .$g-nismului! Ni#i #=iar Du%ier6Olim% n6a
3os sal,a &e %ro3anare #$#i) *n mule saire) Ta$l ?eilor era re%re0ena *n mo&
sar#asi# #a 3iin& o#u%a #u se&u#erea ?ei(elor) a nim3elor +i a murioarelor! .ria%e a
&e,eni eroarea so(ilor +i Olim%ul) ,e#=ea lo#uin($ a ?eilor) s6a rans3orma *nr6o
7a#anal$ 3renei#$!
Teri7ilul A,erno @In3ernulA) gu,erna &e .luo) surs$ &e eroare im% &e
numeroase se#ole) nu mai s%eria %e nimeni +i as3el s6a #rea maeria %enru
#ome&ii #u inrigi &e o soiul) #u sar#asme +i glume #are 3$#eau %e oa$ lumea s$
r-&$! Anaemele +i e>#omuni#$rile .reo(ilor) .oni3ilor nu ser,eau la nimi#' oamenii
nu6i mai res%e#au! /orma Religioas$ *n ,igoare %-n$ aun#i *+i *n&e%linise
misiunea +i moarea ei era ine,ia7il$! Ma2oriaea .reo(ilor au &egenera +i s6au
%rosiua *n Tem%lele &e2a &egenerae ale lui Vesa) Venus6A3ro&ia +i A%olo!
Gn a#eas$ e%o#$ mul(i .reo(i .$g-ni s6au rans3orma *n ,aga7on0i) #ome&ian(i)
2ongleri6a#ro7a(i) #er+eori! .ersoanele #omune +i o7i+nuie *+i 7$eau 2o# &e ei +i6i
alungau #u lo,iuri &e %iere! As3el se ermin$ 3orma religioas$ a .$g-nismului
roman! A#eas$ 3orm$ *+i *n&e%linise &e2a misiunea +i nu6i mai r$m$sese a#um al$
solu(ie &e#- moarea!
Lumea a,ea ne,oie &e #e,a nou! Religia Uni,ersal$ a,ea ne,oie s$ se
mani3ese *nr6o nou$ 3orm$! Isus a 3os Ini(iaorul a#esei noi Ere! Isus "risosul a
3os #u a&e,$ra Eroul &i,in al noii e%o#i!
"onsiliul &e la Ni#ea) #on,o#a *n anul R<O nu a #rea un nou erou) a+a #um
%resu%un %ro+ii Maerialismului! La "onsiliul &e la Ni#ea s6a re#unos#u o3i#ial o
&o#rin$ +i un om!
Do#rina era "re+inismul %rimii,) as$0i &enaura &e Se#a "aoli#$ Roman$'
omul era Isus! Mul(i oameni s6au &e#lara A,aari ai Noii Ere) &ar ni#i unul) #u
e>#e%(ia lui Isus nu a %re&a Do#rina Noii Ere! Sun 3a%e #are ,or7es# +i Isus a
,or7i #u 3a%e' &e a#eea a 3os re#unos#u #a Ini(iaorul Noii Ere!
Do#rina lui Isus ese E0oerismul "risi#) Religia Solar$ a uuror Erelor +i a
uuror Se#olelor!
4nosi#ismul *n,$(a &e la Isus ese Religia Soarelui) "re+inismul .rimor&ial al
?eilor Aurorei!
La "onsiliul &e la Ni#ea s6au &a) &e 3a%) /ormele Legale %enru o nou$ 3orm$
Religioas$ #are *n&urase) mul im%) %erse#u(ii +i maririi *ns%$im-n$oare! A2unge
s$ aminim "ir#urile romane) *n im%ul lui Nero) un&e "re+inii erau arun#a(i *n aren$
%enru a 3i &e,ora(i &e Lei +i ale 7esii 3ero#e!
S$ ne aminim &e e%o#ile "aa#om7elor +i &e su3erin(ele uuror a#elor 4nosi#i!
Era #u oul &re% #a la "onsiliul &e la Ni#ea s$ se re#unoas#$ &e3inii,) *n mo& #u
oul o3i#ial) o Do#rin$ Solar$ +i un om #are a *n#arna "risosul "osmi#!
S$ %re#i0$m #$ ?eii S3in(i ai Religiilor Egi%ene) 4re#e+i) Romane) I7eri#e)
S#an&ina,e) 4ali#e) 4ermani#e) Asiriene) Aramai#e) Ba7iloniene) .ersane e#!) nu
sun mor(i! A#e+i ?ei +i6au *n&e%lini misiunea) a%oi s6au reras) asa6i oul! Gn
,iioarea Ma=aman,anara) ?eii Ine3a7ili +i Religiile lor Di,ine ,or re,eni la im%ul
%ori,i %enru o nou$ mani3esare!
"-n& o 3orm$ religioas$ &is%are) ea %re&$ %rin#i%iile sale E#umeni#e Uni,ersale
unei 3orme Religioase #are6i su##e&eC ese Legea Vie(ii!
Isus are ari7uele Di,ine ale lui Kri+na) Bu&&=a) ?eus6Du%ier) A%olo! To(i s6au
n$s#u &inr6o 3e#ioar$! Gn realiae) "risos se na+e *no&eauna &in /e#ioara mam$
a Lumii! /ie#are Maesru ,eria7il %ra#i#$ Magia Se>ual$ +i %enru a ,or7i *nr6un
sens sim7oli#) %uem a3irma #$ "risos se na+e *n %-ne#ul So(iei6.reoese!
Em7lemele) sim7olurile +i Drama Na+erii ?eilor sun *no&eauna a#elea+i! ?eul
Mi=ra se na+e *n <8 De#em7rie la mie0ul No%(ii) #a Isus! Lo#ul &e na+ere al lui
Isus ese Be=leem) @*n s%aniol$ BelenA a#es nume ,ine &e la numele ?eului
Ba7ilonienilor +i al 4ermanilor #are *l numeau as3el %e ?eul Soarelui) Bel sau
Beleno! .rin a#easa se &esemnea0$) *n realiae) un om #are l6a *n#arna %e
"risos6Soare!
?ei(ele Isis) Iunona) Demera) "eres) Vesa) MaFa au 3os %ersoni3i#ae *n Mama
Hiero3anului Isus! E,rei#a Maria a 3os o Mare Ini(ia$! Ori#e O#ulis o +ie! Toae
a#ese ?ei(e Mame o re%re0in$ %e Dini,a Mam$ Kun&alini) &in #are se na+e
*no&eauna "u,-nul Uni,ersal al Vie(ii!
To(i S3in(ii) Maririi) /e#ioarele) Gngerii) Heru,imii) Sera3imii) Ar=ang=elii) .uerile)
Viru(ile) Tronurile sun a#e+i Semi6?ei) Tiani) ?ei(e) Sil3i&e) "i#lo%i +i Mesageri ai
?eilor) &ar #u nume &i3erie! .rin#i%iile Religioase sun *no&eauna a#elea+i'
3ormele Religioase se %o s#=im7a *ns$ %rin#i%iile nu se s#=im7$ %enru #$ nu
e>is$ &e#- o singur$ ReligieC Religia Uni,ersal$!
Ve#=ile m$n$siri &e "$lug$ri(e au a%$ru su7 un nou as%e# *ns$) &in ne3eri#ire)
.reo(ii me&ie,ali ne#unos#-n& Marele Ar#an) nu au uili0a .reoesele &e#- %enru
a 3orni#a! Da#$ ar 3i #unos#u Marele Ar#an) #$lug$ri(ele ar 3i *n&e%lini o Mare
Misiune +i 7$r7a(ii +i 3emeile s6ar 3i reali0a inegral! Aun#i 3orma Religioas$
"aoli#$ Roman$ n6ar 3i &egenera +i E0oerismul "risi# ar 3i sr$lu#i +i ar sr$lu#i +i
a0i *n oae em%lele!
E0oerismul 4nosi# "risi# ,a *nlo#ui) *n Noua Er$ a V$rs$orului) 3orma
religioas$ "aoli#$) +i 3iin(a uman$ *i ,a ,enera %e ?eii Ine3a7ili! "$s$oria .er3e#$
ese &rumul religios al Noii Ere!
Ese im%osi7il &e Gn#arna "risosul "osmi# 3$r$ Magie Se>ual$! Iu7irea ese
Religia #ea mai *nal$! Dumne0eu ese Iu7ire! A sosi ora s$ *n(elegem %ro3un&a
semni3i#a(ie a #eea #e se nume+e Iu7ire! Iu7irea ese) *nr6a&e,$r) singurul +i uni#ul
i% &e Energie #a%a7il$ s$ ne "risi3i#e oal!
Se>ul ese %iara soarelui! Se>ul ese .iara /un&amenal$ %e #are re7uie s$
ne #l$&im Tem%lul %enru Domnul! S.iara %e #are au arun#a6o #onsru#orii a
&e,eni %iara &e ,-r3C a#olo ese o%era Domnului +i ese un lu#ru a&mira7ilS! Gn mo&
%re#is) a#eas$ %iar$ ese arun#a$ &e in3rase>uali) #are se #re& %er3e#(i! Ese *nr6
a&e,$r un lu#ru minuna #$ a#eas$ %iar$) #onsi&era$ Ta7u sau %$#a sau) %ur +i
sim%lu) un insrumen &e %l$#ere) a &e,eni %iara &e ,-r3 a Tem%lului! SIa$ &e #e ,$
s%unC Gm%$r$(ia lui Dumne0eu @Magis Regnum sau Gm%$r$(ia MagieiA ,$ ,a 3i lua$
*na%oi %enru a 3i *n#re&in(a$ unui %o%or #$ruia *i ,a &a 3ru#ele sale! 1i #el #are ,a
#$&ea %e a#eas$ .iar$ ,a 3i 0&ro7i +i #el %e #are ,a #$&ea ea) ,a 3i 0&ro7iS!
@Maei) BBI) 8<68OA!
Se>ul ese .iara /un&amenal$ a 3amiliei) #$#i 3$r$ el nu ar e>isa /amilie!
Se>ul ese .iara /un&amenal$ a omului %enru #$ 3$r$ el omul n6ar ,eni %e lume!
Se>ul ese .iara /un&amenal$ a Uni,ersului) %enru #$ 3$r$ el Uni,ersul n6ar
e>isa!
Energia Se>ual$ a #elui &e al Treilea Logos se &i3u0ea0$ *n#e%-n& #u #enrul
*nregii ne7uloase +i &e la Vore>ul ori#$rui aom! "-n& a#eas$ energie ,a *n#ea
s$ #urg$ &ins%re #enrul %$m-nului) el se ,a rans3orma *nr6un #a&a,ru!
Energia Se>ual$ a #elui &e al Treilea Logos are rei mo&uri &e e>%rimareC 9X
Re%ro&u#erea s%e#iei) <X E,olu(ia rasei umane) RX De0,olarea s%iriual$!
Kun&alini ese a#ela+i i% &e energie #u #are al Treilea Logos ela7orea0$ oae
elemenele %$m-nului!
Gn Naur$ e>is$ rei i%uri &e energieC .rimul ese energia Ta$lui) al Doilea ese
#ea a /iului) al Treilea ese energia S3-nului S%iri! Gn In&ia) Ta$l ese Bra=ma) /iul
Vis=nu +i S3-nul S%iri) S=i,a!
/or(a S%iriului S3-n re7uie s$ se *noar#$ s%re inerior +i *ns%re sus! Ese
in&is%ensa7il$ su7limarea 3or(elor se>uale %-n$ la inim$' *n #enrul magnei# al
inimii a#ese 3or(e se amese#$ #u 3or(ele /iului %enru a se ur#a *n Lumile
Su%erioare! Numai #el #are a2unge la &e0,olarea oal$ a lui Kun&alini se "risi3i#$
oal! Numai #el #are se "risi3i#$ *l %oae Gn#arna %e Ta$l!
/iul ese una #u Ta$l +i Ta$l ese una #u /iul! Nimeni nu a2unge la Ta$l &e#-
%rin /iul! A+a ese s#ris!
/or(ele Ta$lui) ale /iului +i ale S%iriului S3-n #o7oar$ %enru a se re*noar#e
a%oi s%re inerior +i s%re sus! Asa6i Legea!
Energiile S%iriului S3-n #o7oar$ %-n$ la organele se>uale! "ele ale /iului
#o7oar$ %-n$ la inim$) iar #ele ale Ta$lui %-n$ la #reier) %-n$ la mine! Noi ne
*noar#em #u energiile S3-nului S%iri +i *n a#eas$ Re*noar#ere e>is$ *n-lniri
minunae! Gn inim$ *l *n-lnim %e "risos) iar *n #a% %e Ta$l! A#ese *n-lniri im%li#$
+i *nseamn$ *noar#ere s%re inerior +i *ns%re sus! Tre#em as3el &in#olo &e a %ara)
a #in#ea +i a +asea &imensiune a s%a(iului! Ne Eli7er$m Toal!
Mule lu#ruri s6au s%us &es%re Hiera3onul Isus) *ns$ *n realiae nimeni nu6i
#unoa+e Biogra3ia %ersonal$! E>is$ o en&in($ &e a6l "asra %e Hiero3anul Isus!
Se#ele #re+ine %re0in$ un Isus In3rase>ual) e3emina) sla7 +i uneori iria7il #a o
3emeie #a%ri#ioas$! Toae a#esea sun) naural) a7sur&e! Realiaea ese #$ nimeni
nu #unoa+e ,ia(a %ersonal$ a lui Isus %enru #$ noi nu a,em Biogra3ia sa! Numai
3a#ul$(ile "lar,i0iunii O7ie#i,e %o s$ ne %ermi$ s$ su&iem ,ia(a lui Isus *n
Regisrele ALas=i#e ale Naurii! ALas=a ese un agen su7il #are %$run&e *nreg
s%a(iul! Toae e,enimenele %$m-nului) isoria raselor sale) ,ia(a lui Isus e#!) sun
s#rise) gra,ae #a %e o %eli#ul$ eern$ +i ,ie) *n ALas=a! A#es Me&ium #o%$run&e
#=iar aerul! Du%$ #um am mai s%us) 1iin(a Ra&io6Tele,i0iunii ,a %ose&a) s%re
3inele se#olului nosru) insrumene a&e#,ae %enru a ,e&ea Regisrele ALas=i#e!
Oamenii ,or %uea aun#i su&ia #u a%araele lor ,ia(a %ersonal$ a Hiero3anului
Isus! 1im as$0i #$ oae mi+#$rile sun relai,e +i #$ nu e>is$ &e#- una #onsan$C
,ie0a luminii! Lumina #$l$ore+e #u o ,ie0$ &eermina$ +i #onsan$! Asronomii)
#u lenilele lor) #onem%l$ selele #are au *n#ea &e2a s$ e>ise' #eea #e ,$& ei +i
#=iar 3oogra3ia0$ &in a#ese sele) ese Aminirea) ALas=a! Mai mule sele sun a-
&e *n&e%$rae *n#- lumina #are %ro,ine &e la ele +i %e #are noi o %er#e%em *n
a#es momen a %uu s$6+i 3i *n#e%u #$l$oria *naine #=iar &e 3ormarea Lumii
noasre! A#eas$ #onsan$ #are ese ,ie0a luminii 3a#e #u a&e,$ra %osi7il$
in,enarea anumior insrumene s%e#iale #are ,or %ermie s$ se ,a&$ re#uul! Nu
ese &elo# im%osi7il) &e%are &e a#easa! "u un eles#o% 3oare s%e#ial) #u un
a%ara &e Ra&io6Tele,i0iune 3oare s%e#ial) s6ar %uea #a%a sunee +i lumina
%ro,enin& &in re#u) s6ar %uea ,e&ea e,enimenele #are au a,u lo# %e %$m-nul
nosru &e la 3ormarea sa! 1iin(a ,a a2unge ai#i 3oare #ur-n&) s%re 3inele se#olului!
Se ,a %uea aun#i s#rie Biogra3ia lui Isus!
Noi) 4nosi#ii) su&iem *n #or% asral Regisrele ALas=i#e &e 3ie#are &a$ #e
a#es lu#ru se &o,e&e+e ne#esar! "unoa+em ,ia(a Marelui Maesru +i +im #$ Isus
a 3os) *n realiae) #u oul om) *n sensul #el mai #om%le al #u,-nului! Isus a a,u o
So(ie6.reoeas$) %enru #$ nu era &elo# un In3rase>ual! So(ia lui Isus a 3os o
/emeie6A&e% &oa$ #u 3oare mari %ueri se#ree! Isus a #$l$ori %rin Euro%a +i a
3os mem7rul unei 1#oli &e Misere a Me&ieranei! El a su&ia +i *n Egi% +i a
%ra#i#a Magia Se>ual$ #u .reoeasa sa *n ineriorul unei .irami&e! Gn a#es 3el +i6a
re#a%iula Ini(ierile +i a a2uns mai -r0iu la Ini(ierea Venus$! Isus a #$l$ori *n
.ersia) *n In&ia e#! As3el &e#i) Marele Maesru era *nru oul un Maesru) *n sensul
#om%le al #u,-nului!
"ele .aru E,ang=elii sun) *nr6a&e,$r) %aru e>e &e Al#=imie +i &e Magie
Al7$! Ini(ierea *n#e%e %rin rans3ormarea A%ei Vie(ii @S$m-n(aA *n Vinul &e Lumin$ al
Al#=imiei! A#es mira#ol ese *n&e%lini la Nuna &in "ana) mereu *n #a&rul
"$s$oriei .er3e#e! .rin a#es mira#ol se *n#e%e %ar#urgerea &rumului Ini(ierii!
Toa$ Drama Na+erii) a Vie(ii) a .asiunii +i a Mor(ii lui Isus ese o a- &e ,e#=e
#- lumea! A#eas$ Dram$ ,ine &in Ani#ele Religii Ar=ai#e ale re#uului +i ea ese
#unos#u$ *n oae #oloanele lumii! A#eas$ Dram$ %e #are a re%re0ena6o +i a
r$i6o Isus ese a%li#a7il$) *n 4eneral) uuror #elor #are %ar#urg Drumul T$i+ului &e
"u(i! A#eas$ Dram$ nu ese Via(a %ersonal$ a unui om! A#eas$ Dram$ ese Via(a
E0oeri#$ a uuror #elor #are %ar#urg Drumul Se#re! A#eas$ Dram$ se a%li#$ lui
Isus %re#um +i in&i3eren #$rui al Ini(ia "risi3i#a! Drama Vie(ii) .asiunea) Moarea
+i Gn,ierea lui Isus ese *n realiae o Dram$ "osmi#$) #are e>isa #u mul *naine &e
e>isen(a Lumii noasre! A#eas$ Dram$ ese #unos#u$ *n oae Lumile s%a(iului
in3ini!
"ele .aru E,ang=elii nu %o 3i #unos#ue +i *n(elese &e#- #u #=eia Magiei
Se>uale +i a "$s$oriei .er3e#e! "ele .aru E,ang=elii au 3os s#rise &oar %enru a
ser,i #a g=i& #elor #are %ar#urg Drumul T$i+ului &e "u(i! "ele .aru E,ang=elii nu
au 3os a7solu &elo# s#rise %enru mul(ime! Mun#a &e a&a%are a Dramei "osmi#e
la Noua Er$ a 3os a&mira7il$' gru%uri se#ree &e Ini(ia(i au %ari#i%a la a#eas$
mun#$ +i au e3e#ua o o%er$ s%len&i&$ &in oae %un#ele &e ,e&ere!
"-n& %ersoanele %ro3ane su&ia0$ E,ang=eliile) ele le iner%reea0$ *n mo&
gre+i!
Isus a a,u eroismul s$ asimile0e Su7san(a "risos *n oae ,e=i#olele sale
inerne! El a a2uns a#olo lu#r-n& #u INRI @/o#ulA! As3el a %uu Hiero3anul s$ 3ie
Una #u Ta$l! Isus s6a #on,eri *nr6un "risos +i s6a ur#a la Ta$l! Ori#ine
asimilea0$ Su7san(a "risos *n #om%onenele sale /i0iologi#e) Biologi#e) Animi#e
+i S%iriuale) se rans3orm$ *nr6un "risos! As3el &e#i) #eea #e se nume+e "risos
nu ese ni#i&e#um ,reun in&i,i& uman sau Di,in! "risos ese o Su7san($ "osmi#$
#are ese %re0en$ *n o S%a(iul In3ini! Tre7uie s$6l 3orm$m %e "risos *n noi' a#es
lu#ru nu ese %osi7il &e#- #u INRI @/o#ulA!
"risos nu %oae 3a#e nimi# 3$r$ +ar%e iar a#esa nu se &e0,ol$) nu e,oluea0$
+i nu %rogresea0$ &e#- %rin %ra#i#a Magiei Se>uale!
"el #are6l 3ormea0$ %e "risos se rans3orm$ *n "risos! Numai "risos se %oae
ur#a la Ta$l! A#esa &in urm$) ni#i el nu ese un in&i,i& uman sau Di,in! Ta$l) /iul
+i S%iriul S3-n sun Su7san(e) /or(e) Energii Trans#en&enale e>rem &e &i,ine)
asa6i o! "eea #e se *n-m%l$ ese #$ oamenii au) &in ne3eri#ire) o en&in($ mar#a$
&e a Anro%omor3i0a a#ese 3or(e &e Ti% Su%erior!
Isus a r$i Drama .asiunii) &ar el nu ese singurul #are a r$i6o! Mai mul(i
Ini(ia(i) #um sun Hermes) Eue0al#oal) Kri+na) Or3eu) Bu&&=a e#!) au r$i6o
*nainea lui! Al(ii au r$i6o &u%$ el! Drama .asiunii ese "osmi#$!
Sine0a uuror Religiilor) 1#olilor +i "re&in(elor ese "risos +i Magia Se>ual$!
"$s$oria .er3e#$ nu 3a#e r$u nim$nui! .reo(ii uuror Religiilor) %re#e%orii uuror
1#olilor) A&ora(ii lui "risos) *n&r$gosi(ii &e Gn(ele%#iune %o s$ %ar#urg$ Drumul
"$s$oriei .er3e#e! Sine0a nu %rin#inue+e nim$nui ,reun nea2uns +i o(i %o
7ene3i#ia &e ea! A#easa ese Do#rina Sine0ei! A#easa ese Do#rina Erei Noi!
Mem7rii uuror 1#olilor) Religiilor) Se#elor) Or&inelor e#!) re7uie s$ se %un$
&e a#or& %e Ba0a "$s$oriei .er3e#e %enru a 3on&a o Nou$ "i,ili0a(ie 7a0a$ %e
Gn(ele%#iunea 1ar%elui! A,em ne,oie &e o nou$ "i,ili0a(ie al #$rei 3un&amen s$ 3ie
"$s$oria .er3e#$! Lumea *nreag$ ese *n "ri0$ +i numai %rin Iu7ire %uem 3i
sal,a(i!
Noi) 4nosi#ii) nu sunem *m%ori,a ni#iunei Religii) %enru #$ ar 3i a7sur&! Toae
Religiile sun ne#esare! Toae Religiile sun mani3es$ri &i,erse ale Religiei "osmi#e
Uni,ersale! Un %o%or 3$r$ Religie) ia$ un lu#ru gra, +i lamena7il! "re&em #$ oae
1#olile +i Se#ele *+i *n&e%lines# misiunea) *n,$(-n& %e al(ii) su&iin&) &is#u-n&!!!
Im%oran) +i a#esa ese lu#rul 3un&amenal) ese #a oamenii s$ urme0e Drumul
"$s$oriei .er3e#e! Iu7irea nu 3a#e r$u nim$nui) nu %ri#inuie+e nea2unsuri nim$nui!
4no0a ese 3la#$ra &in #are ies Religiile) 1#olile +i "re&in(ele! 4no0a ese
Gn(ele%#iune +i Iu7ire!
"ei #are #re& #$ ,or a2unge la "risi3i#are #u im%ul +i #u a2uorul e,olu(iei)
re*n#arn-n&u6se +i &o7-n&in& o mul(ime &e e>%erien(e) gre+es#! "ei #are g-n&es#
as3el r$m-n *nemni(a(i *n eroare se#ol &u%$ se#ol) ,ia($ &u%$ ,ia($) +i realiaea
ese #$ ei ermin$ %rin a se %ier&e *n a7is!
Noi) 4nosi#ii) nu neg$m legea E,olu(iei' noi a3irm$m &oar #$ a#eas$ Lege nu
%ermie nim$nui s$ se "risi3i#e! Legile E,olu(iei +i In,olu(iei sun Legi %ur me#ani#e
ale Naurii) #are o%erea0$ simulan *n marele La7oraor al Naurii! Un mare num$r
&e organisme +i &e s%e#ii sun %ro&usul In,olu(iei +i mule ale organisme +i s%e#ii
sun re0ulaul E,olu(iei! "eea #e ese gra, ese a ari7ui E,olu(iei lu#ruri) ,iru(i)
#ali$(i %e #are ea nu le are! E,olu(ia nu "risi3i#$ %e nimeni! "el #are &ore+e
"risi3i#area are ne,oie &e Re,olu(ia "on+iin(ei! A#easa nu e %osi7il$ &e#- %rin
mun#a #u Bo7ul!
Tre7uie s$ %re#i0$m #$ lu#rul #u Bo7ul are rei as%e#e %er3e# &e3inieC .rimul
ese A e Na+e' al Doilea) a Muri' al Treilea) Sa#ri3i#iul %enru 7iaa umaniaea
su3erin&$!
A e na+e ese o %ro7lem$ #om%le se>ual$! A Muri e o #=esiune &e
San#i3i#are! Sa#ri3i#iul %enru umaniae ese "risoso6"enrismul!
Gngerul re7uie s$ se Nas#$ *n ineriorul nosru! El se na+e &in germenele s$u
Se>ual! Saan re7uie s$ moar$) ese o %ro7lem$ &e S3in(enie! Noi re7uie s$ ne
&$m ,ia(a %enru #a al(ii s$ r$ias#$! A#easa ese "risoso6"enrismul!
Hiero3anul Isus a r$i #u a&e,$ra *nreaga Dram$ a .asiunii a+a #um e s#ris!
Noi *n+ine) #u oae #$ nu sunem realmene &e#- ,iermi mi0era7ili ai %$m-nului)
re7uie s$ r$im oa$ Drama .asiunii!
Isus a 3os /iul unui Sol&a Roman +i al unei /emei E,rei#e! Marele Hiero3an
a,ea alie mi2lo#ie +i en &e #uloare al7$) u+or mai 7ron0a &in #au0a Ra0elor &e
Soare! Marele Maesru a,ea %$rul negru +i o 7ar7$ &e a#eea+i #uloare! O#=ii s$i
erau *nune#a(i #a noa%ea a&-n#$! "u,-nul Na0ariean ,ine &e la Na0ar) om #u
nasul &re%! Isus nu a,ea nasul #ur7a &e i% E,reies#! Marele Maesru a,ea un nas
&re%) %ro%riu rasei al7e euro%ene! Isus nu era e,reu &e#- %rin mam$) E,rei#a
Maria' %rin a$) el era &e ras$ al7$ #eli#$' a$l s$u era un sol&a roman! So(ia6
.reoeas$ a Maesrului Isus era +i ea &e ras$ al7$ +i %ose&a mari %ueri e0oeri#e)
a+a #um a &emonsra *n #ursul #$l$oriei sale #u Na0arieanul %rin ($rile 7a0inului
Me&ieranean +i %rin Euro%a!
Isus era *n *nregime om! Isus n6a 3os "asraul %e #are *l %re0in$ mai mule
religii! Isus a %ar#urs Drumul "$s$oriei .er3e#e! Isus l6a 3orma %e "risos *n
ineriorul s$u %ra#i#-n& Magia Se>ual$ #u so(ia lui! "eea #e sunem %e #ale s$
a3irm$m ai#i *i ,a s#an&ali0a %e 3anai#i) &ar #-n& oamenii &e +iin($ ,or 3i *n m$sur$
s$ s#rue0e Regisrele ALas=i#e ale Naurii) oamenii ne ,or &a aun#i &re%ae)
%enru #$ ,or %uea ,e&ea ei *n+i+i ,ia(a lui Isus) #u a2uorul Tele,i0oarelor Ulra6
Mo&erne @%u(in im%or$ numele #are se ,a &a a%araelor *n a#el momenA!
.rin a#ese Anale ALas=i#e) se ,a #unoa+e *nreaga Isorie a 4lo7ului) ,ia(a
uuror marilor oamenilor) isoria #om%le$ a "leo%arei +i a lui Mar# Anoniu e#!
Tim%ul re#e +i 3a%ele ,or &emonsra a3irma(iile noasre!
Termin-n& a#ese Trei0e#i +i Trei &e "a%iole ale "$s$oriei .er3e#e) am 3os
in3orma(i #$ Marele Maesru Isus ese a#um *n ,esul Saelor Unie! Marele Maesru
#ir#ul$ %e sr$0i +i &rumuri) anonim +i ne#unos#u) el r$ie+e #a ori#are al #e$(ean
+i nimeni nu6l #unoa+e! O 3ormi&a7il$ Ra&ia(ie &e energie #risi#$ eman$ &in el +i
se r$s%-n&e+e *n oa$ Ameri#a! Marele Maesru %$srea0$ *no&eauna a#ela+i
#or% %e #are l6a a,u %e .$m-nul S3-n! /$r$ *n&oial$) Marele Hiero3an Isus a
*n,ia &in mor(i a Treia ?i +i mai r$ie+e #u a#ela+i "or% /i0i#! Isus a a2uns la Gn,iere
gra(ie Eli>irului &e Via($ Lung$! Isus a %rimi Eli>irul &e Via($ Lung$ %enru #$ el s6a
"risi3i#a! Isus s6a "risi3i#a %enru #$ a %ar#urs Drumul "$s$oriei .er3e#e!
S$ ermin$m a#ese Trei0e#i +i Trei &e #a%iole a3irm-n& #$ *n #enrul #elor
.aru Drumuri) numie Religie) 1iin($) Ar$ +i /iloso3ie) se a3l$ Su%rema Sine0$)
#are ese "$s$oria .er3e#$!
"ON"LU?II! SMul(i iu7i(ii mei 3ra(i +i surori ai Mi+#$rii 4nosi#e) am ermina
a#es #urs &e *n,$($m-n e0oeri# +i m$ g-n&eam s$ %un s3-r+i a#esor reuniuni) s$
sus%en& %enru un im% a#ese *n-lniri) &ar o7ser, #$ a#ese reuniuni sun o
ne#esiae s%iriual$ %enru noi o(i +i &in a#eas$ #au0$ #re& #$ #el mei 7ine ese s$
#oninu$m s$ ne *n-lnim *n 0iua &e <T a 3ie#$rei luniS!
Ia$ #e s%uneam *n <T iulie 9:;9) *n #asa unui &isins om &e +iin($! Gn a#el
momen) o#mai erminasem re&a#area "STORIEI .ER/E"TE +i) *n a#ela+i
im%) un #urs &e *n,$($ur$ se>ual$ e0oeri#$ %e #are l6am &a unui gru% &e su&en(i
4nosi#i Rosi#ru#ieni!
Moi,ul %enru #are m$ g-n&isem s$ *nreru% reuniunile e0oeri#e la Me>i#o era
&e#e%(ia! La *n#e%u) sala *n #are a,eau lo# *nrunirile era %lin$ &e oameni! To(i se
7u#urau s$ su&ie0e miserele Se>ului +i s$ #unoas#$ Drumul "$s$oriei .er3e#e!
A%oi) %e m$sur$ #e 0ilele re#eau) oamenii s6au &e0ineresa re%a &e "$s$oria
.er3e#$ +i &e Magia Se>ual$!
Gn a+a 3el #$ &u%$ &oi ani &e *nruniri se %ueau num$ra %e &egeele m-inii
su&en(ii e0oeri#i #are ,eneau s$ asise la a#ese *n-lniri! Gn a#ese #on&i(ii) am
#onsi&era #$ era inuil s$ #oninui a (ine #on3erin(e! Inen(ia mea era &e a ermina *n
a#ea sear$ #on3erin(ele +i *nrunirile! M$ sim(eam %lin &e6o &ragose imens$)
gran&ioas$) su7lim$! Inima mi s6a um%lu &e &urere #-n& mi6am amini &e i&eea %e
#are o a,usesem s$6i las %e a#e+i oameni singuri! Aun#i m6am =o$ri s$ nu
*nreru% reuniunile +i s$ #oninui #u #ei #-(i,a #are r$m$seser$! "-n& m6am *nors
a#as$) am %rimi un mesa2 ele%ai# &in Tem%lul "=a%ule%e#) or&on-n&u6mi s$
%$r$ses# #asa +i s$ m$ &u# ime&ia *n %$&urea "=a%ule%e#!
Am as#ula &e or&in) am ie+i &in #as$ +i m6am *n&re%a s%re a#eas$ %$&ure
minuna$ &es%re #are ,or7e+e Maesrul Huira#o#=a *n romanul s$u Rosa "ru0!
"aselul &in "=a%ule%e# sr$lu#ea minuna #u miile sale &e lumini mi#i!
Drumurile +i s#ara #enral$ erau %$r$sie +i %or(ile *n#=ise ermei#! Ese greu &e
inra *n mi2lo#ul no%(ii *n %$&urea "=a%ule%e# %enru #$ gar&ienii +i 2an&armii
su%ra,eg=ea0$ lo#urile #u ,igilen($ +i &a#$ ,reun &is#i%ol 4nosi# Ro0#ru#ian
*n&r$0ne+e s$ se a,enure0e *n %$&ure) ar ris#a s$ 3ie lua &re% un =o(!
?elul gar&ienilor ese mare) #$#i a#es "asel *n#=i&e imense 7og$(iiC s$
men(ion$m) *nre ale lu#ruri) ,esela Gm%araului Ma>imilian) &in aur masi,) %re#um
+i 7og$(iile e%o#ii #oloniale) #are se %o #onem%la *n s$lile .alaului! Ese .alaul
#el mai magni3i# &in Me>i#!
Nu #onea0$ #um am reu+i s$ %$run& *n %$&urea &in "=a%ule%e# *n %lin mie0
&e noa%e! "er ese #$ am inra) asa6i o! Am lua6o %e o alee #are 3$#ea
*n#on2urul "olinei' &e6a lungul a#esei alei se a3lau 3-n-nele %e #are le6a #onsrui
.re+e&inele Ma&ero! Drumul era %usiu +i noa%ea *nune#a$!!! M6am %lim7a un
im% a+e%-n& un semnal! Tim%ul mi s6a %$ru lung) &ar *n s3-r+i #ine,a s6a
a%ro%ia +i mi6a a&resa %arola +i oul s6a aran2a!
A&e%ul su%erior al Tem%lului mi6a %orun#i s$ inru +i 3$r$ al %ream7ul) am
inra! Tem%lul era siua *n ineriorul "olinei &in "=a%ule%e#! A#es Tem%lu a 3os
,i0i7il) *nr6o al$ e%o#$) uuror A0e#ilor) &ar mai -r0iu) la ,enirea S%aniolilor) l6au
%us *n sare &e JDinasK! Im%eriul Luminii +i al "re&in(ei Na=ua+ilor ese *n a#es
Tem%lu!
Doi 4ar&ieni #u sa7ia s#oas$ %$0eau inrarea +i nimeni nu %uea %$run&e *n
em%lu 3$r$ un or&in &e sus!
A#ea noa%e a 3os %enru mine un momen &e o imens$ 3eri#ire! O lumin$ &e un
al7 ima#ula inun&a Tem%lul! A#ea lumin$ era %$runs$ &e ,ia($ +i &e s%iri +i nu
%roie#a um7r$ *n ni#i o %are! Lumina ie+ea &inr6un .oir6"=i,o! Gnr6o asemenea
lumin$ Su3leul se sime %lin &e6o 3eri#ire #u a&e,$ra &e ne&es#ris!
Un Gnger a %$runs #u mine *n Tem%lu +i s6a a+e0a! A&e%ul Su%erior al
Tem%lului ne6a ar$a #-e,a a7louri 3oare 3rumoase) %line &e ,ia($ +i &e mi+#are!
A#ese a7louri sun 3oare numeroase *n Lo2ile Al7e! /ran0 Harman ne ,or7e+e *n
lu#rarea sa *niula$ JO A,enur$ *n Lo#uin(a A&e%(ilor Rosi#ru#ieniK &es%re a7louri
&e a#es gen %e #are le6a ,$0u *n Tem%lul Ro0#ru#ian &in Boemia! /igurile &in
a#ese a7louri sun %line &e ,ia($ +i &e mi+#are! A#easa #onsiuie #eea #e se
nume+e Ara Regal$ a Naurii!
Su%eriorul Tem%lului) ,$0-n& a&mira(ia noasr$ %enru a7louri) se a&res$
Gngerului) a%oi mie) 0i#-n&u6neC SEse iner0is s$ ainge(i a#ese a7louriS! Gngerul se
#on3orm$ 3i&el or&inului' *n #e m$ %ri,e+e) re7uie s$ re#unos# #u sin#eriae #$ am
sim(i ena(ia s$ le aing!!! Erau a- &e 3rumoase!!! O aen(ionare se,er$ a
Maesrului o%ri la im% gesul meuC SVi s6a s%us &e2a) &omnule) #$ ese iner0is s$
ainge(i a#ese a7luoriS! SN6am &elo# inen(ia s$ le aingS) am 0is eu) *n lo# &e
s#u0$!
Tem%lul sr$lu#ea *n noa%ea a#eea &e6o glorie ine>%rima7il$! Ese im%osi7il &e
&es#ris *n #u,ine omene+i o asemenea 3rumuse(e! A#o%eri+ul) 0i&urile) oul era &in
aur masi,! Gns$ #e,a m$ um%lu &e mirare! Au0isem a-a ,or7in&u6se &e Teoso3ie)
&e Ros#ru#ianism) &e Ermeism) &e Yoga e#!) +i ia$ a#um) *n a#es Tem%lu
4nosi# Ro0#ru#ian *n JDinasK nu era &e#- un mi# gru% &e oameni) 7$r7a(i +i 3emei
#are) #a +i mine) au 3os +i ei in,ia(i la a#eas$ reuniune a Tem%lului!
Mi6am amini s$lile anumior .ro3esori &e o#ulism) %line *no&eauna %-n$ la
re3u0' mi6am amini &e em%lele +i 7iseri#ile lumii) *n #are se *ngr$m$&eau mii &e
%ersoane' &e asemenea *mi ,enir$ *n mine Lo2ile #are se numes# Rosi#ru#iene) #u
0e#ile &e milioane &e a3ilia(i) +i ai#i) *n %lin Tem%lu al Lo2ei Al7e) se %ueau num$ra
%e &egeele m-inilor #ei #are erau %re0en(i! Aun#i am *n(eles oul! La *n#e%u) un
mare num$r &e %ersoane ,eneau la reuniunile noasre e0oeri#e! .e m$sur$ #e
im%ul re#ea) num$rul #elor #are asisau &es#re+ea #onsi&era7il +i *n %re0en
numai #-(i,a *nsea(i &e *n(ele%#iune +i &e iu7ire mai ,eneau la reuniuni! Gn(eleg-n&
oae a#esea) e>#lamai s%onanC STem%lele) lo2ile +i +#olile lumii sun *no&eauna
*n(esae &e oameni) %enru #$ Saan i6a se&us +i aras a#olo) &ar la em%lele
a&e,$raei Gn(ele%#iuni Di,ine ,in numai #-(i,aS! As3el am gr$i eu) #u o ,o#e #are
m6a mira +i %e mine +i &u%$ #e am ,or7i) ,$0ui asenimenul Su%eriorului
Tem%lului! El s%use aun#iC A+a ese' Saan i6a se&usM A%oi) &u%$ #e a #on3irma
#u,inele mele) Maesrul or&on$ Gngerului s$ ur#e %-n$ la #orul &e mu0i#ieni +i
#-n$re(i) #a s$ #-ne! Gngerul as#ul$) ur#$ *n #or +i #-n$ *nr6o o%er$ isoria
se#olelor!
Gngerul) &in %un# &e ,e&ere &o#rinar) s6a %lasa menal *n e%o#a ,iiorului #elui
&e al "in#ilea Ron& al E,olu(iei .laneare! .$m-nul "=imi#o6/i0i# nu ,a mai 3i
aun#i &e#- un #a&a,ru) o al$ lun$! Gnreaga ,ia($ e,olu(ionar$ se ,a &e0,ola *n
a#el momen *n %lanul eeri# sau regiunea eeri#$ a %$m-nului nosru! "ele +a%e
rase &e #arne +i oase nu ,or mai e>isa) ele se ,or singe!
Gngerul #-n$ #u o ,o#e a- &e ine>%rima7il$ +i &ul#e *n#- %$rea 3lauul
3erme#a al lui Mo0ar! Gnreaga mea 3iin($ inr$ *n e>a0! S$ au0i un Gnger #-n-n&
ese #e,a #e nu se %oae uia ni#io&a$!
Siua menal *n im%ul .$m-nului ,iior al #elui &e al "in#ilea Ron&) Gngerul
%o,esi su7 3orm$ &e o%er$ Isoria E,olu(iei Teresre! El *i amini %e o(i %ro3e(ii #are
3useser$ %e .$m-n' #u ,o#ea sa melo&ioas$ el rela$ isoria #elor 1a%e Rase ale
Lumii +i A%o#ali%sa a#ualei Rase a "in#ea) &es#rise #oninenele #are au e>isa *n
re#u +i &isrugerea lor general$) marile #aa#lisme ale .$m-nului) Marile
R$07oaie) e3orurile su%raomene+i %e #are le 3$#user$ Marii a,aari %enru a sal,a
omenirea) "ru#i3i#area lui "risos Marir %e 4olgoa e#! A%oi se lamen$ #u &urere
%enru num$rul mi# al #elor #are 3useser$ sal,a(i! Numai #-(i,a reu+iser$ s$ se
Nas#$ #a Gngeri! "eilal(i!!! marea ma2oriae a 3iin(elor umane au 3os arun#ae *n
a7is! Din oae a#ese miliar&e &e Su3lee #are au inra *n 2o#ul e,olu(iei +i al
in,olu(iei %e %lanea .$m-n) numai o m-n$ &e #reauri au ains sarea Angeli#$!
SMul(i #=ema(i) %u(ini ale+iS!
"-n& Gngerul a2unse la a#eas$ %are a ine3a7ilei sale o%ere) m6am sim(i
0&run#ina +i su%e3ia la #ulme! "re&eam sin#er #$ a#eas$ %o,ese a num$rului
mi# al #elor #are s6au sal,a +i al #elor) *n mare ma2oriae) #are s6au %ier&u nu
%ri,e+e &e#- %$m-nul +i .$m-nul6Lun$ a Ma=aman,anarei re#ue) &ar #$ *n
#elelale lumi lu#rurile erau &i3erie! Gngerul m$ 3$#u s$6mi &au seama &e eroare
aun#i #-n& 0iseC S1i o #e s6a *n-m%la %e .$m-n se re%e$ *no&eauna *n lumile
s%a(iului in3iniS! Gn momenul *n #are Gngerul *+i ermin$ "-ne#ul s$u Ine>%rima7il)
am *n(eles &e #e au asisa a-(ia oameni la *n#e%u la reuniunile mele +i &e #e) &in
o(i #ei #are au *n#e%u) au r$mas numai #-(i,a #u mine! Gn %re0en sun gaa s$
#oninui #u a#e+i #-(i,a! Nu m$ mai ineresea0$ s$ am sala %lin$ &e oameni! Gnr6
a&e,$r) numero+i sun #ei #are *n#e%) *ns$ rari #ei #are merg %-n$ la #a%$!
"$s$oria .er3e#$ ese Drumul T$i+ului &e "u(i! A3ilierea la in&i3eren #e 1#oal$)
Lo2$) Or&in) Biseri#$) ese un lu#ru 3oare u+or! A su&ia Yoga) Ermeismul) /iloso3ia)
Asrologia ese 3rumos +i u+or) &ar ese e Na+e #a Gnger ese eri7il &e greu!
Gngerul re7uie s$ se nas#$ &in s$m-n(a se>ual$! Ia$) *n mo& %re#is) lu#rul
&i3i#il! Bo7ul &e gr-u germinea0$ u+or' &esigur) mule 7oa7e se %ier&) nu
germinea0$) &ar *n marea lor ma2oriae germinea0$) #res# +i se rans3orm$ *n =ran$
%enru mul(imi!
A sem$na 7oa7e &e %orum7 ese +i a#esa un lu#ru u+or' mule semin(e se
%ier&) &ar marea ma2oriae nu se %ier&e) germinea0$ +i &e,ine %orum7! "u s$m-n(a
Gngerilor ese mul mai greuC a#eas$ s$m-n($ o %oar$ omul *n glan&ele sale
se>uale +i ea germinea0$ 3oare rar!
Vom ermina a#eas$ #are a3irm-n& *n mo& a7solu #$ numai %rin "$s$oria
.er3e#$ se %oae o7(ine #a a#eas$ s$m-n($ s$ germine0e +i s$ se nas#$ 3ru#ul!
A#es 3ru# ese Gngerul! Ia$ &e#i #e ese &i3i#il!
Ia$ *nreaga %ro7lem$! Oamenii #re& *n general #$ sim%lul 3a% &e a a%ar(ine
#u$rei +#oli) #u$rei sau #u$rei religii sau se#e) a2unge %enru #a ei s$ 3ie sal,a(i!
Bine*n(eles a#es lu#ru ese 3als! Din #eea #e omul #re&e sau nu #re&e nu se ,a
na+e ni#io&a$ ni#i o s$m-n($' ni#i o inse#$ nu se ,a na+e %rin #eea #e omul
#re&e sau nu #re&e! Nu s6a ,$0u ni#io&a$ s$ se nas#$ un om &inr6o eorie &e %e
=-rie!!! .ro7lema ese se>ual$ +i Gngerul nu ese o e>#e%(ie!
Mem7rii uuror Religiilor) 1#olilor) Se#elor +i "re&in(elor s%unC SMul(i #=ema(i)
%u(ini ale+iS! Toa$ lumea re%e$ a#easa +i 3ie#are %resu%une) #um e +i normal) #$
el ese ales! Nimeni nu se #onsi&er$ %ier&u! Oamenii #re& #$ #u #re&in(ele lor) #u
eoriile lor) #u su&iile lor) sun &e2a sal,a(i! Nimi# nu e mai 3als +i a7sur& %enru #$
3a%ul &e a e Na+e nu %oae 3i re0ulaul #re&in(elor) eoriilor) %$rerilor +i
#on#e%(iilor! Realiaea ese &i3eri$C A e Na+e ese o %ro7lem$ e>#lusi, se>ual$!
Gn %ro3un0imile E0oeri#e ale Marilor Religii se %re&$ Magia Se>ual$! Din
ne3eri#ie) oamenii nu a%ro3un&ea0$) nu #er#eea0$! Asa6i %ro7lema!
Oamenilor nu le %la#e Magia Se>ual$) %enru #$ a#easa *nseamn$ sa#ri3i#iul &e
sine) a %ro%riilor lor %asiuni animali#e! Rar ese #el #are %oae *nr6a&e,$r s$
%erse,ere0e #u Magia Se>ual$! Mul(i *n#e% &in #urio0iae) &ar nu re0is$ mul im%
+i se &e&i#$ aun#i &es3r-ului! A#e+ia sun #ei sla7i) #are s%un %ese o a%oi #$
Magia Se>ual$ ese %eri#uloas$! A#esea sun semin(ele &egenerae #are nu
germinea0$!
Se>ualiaea ese &rumul #are #on&u#e 3iin(ele umane la eli7erarea 3inal$! "el
#are #re&e #$ %oae e>isa un al &rum &i3eri %enru auoreali0are) gre+e+e oal!
Se>ualiaea ese Legea %enru oae "oninenele) Lumile +i S%a(iile!
S$ ,or7im a#um &es%re Selena! Desigur) Luna ese as$0i un #a&a,ru &ar a
e>isa un im% #-n&) *naine &e a muri) a#eas$ %lane$ a,ea m$ri 3oare 3rumoase)
o ,egea(ie e>u7eran$) o 3elul &e oameni e#! e#! e#! Din ne3eri#ire) mul(imile
lunare s6au rans3orma *n &emoni' numai o m-n$ &e #reauri umane a2unge la
A&e%aul .ra#i#!
.e %lanea noasr$ .$m-n re0ulaul ,a 3i a#ela+i! Numai un mi# gru% &e
oameni se ,or na+e #a Gngeri! .uem a3irma) 3$r$ ris#ul &e a gre+i) #$ umaniaea
%$m-nului ,a 3i *ng=i(i$ &e a7is!
Teoso3ii se *n+al$ #-n& a3irm$ #$ oae 3iin(ele umane ,or a2unge la eli7erare!
A#eas$ #on#e%(ie nu ese a##e%a$ &e Lo2a Al7$ %enru #$ ese /als$!
Se *n+al$ #ei #are g-n&es# #$ &a#$ #re& #uare sau #uare lu#ru ,or 3i sal,a(i!
A#eas$ #on#e%(ie ese /als$! Se *n+al$ #ei #are #re& #$ #u /iloso3ia sau #u
e=ni#ile res%iraorii ale .ranaFamei %o 3i sal,a(i! Nimeni nu %oae 3i sal,a &a#$ nu
se Na+e +i nimeni nu se %oae Na+e 3$r$ Se>!
Termin-n& a#eas$ #are) nu m$ %o o%ri s$ nu sim o rise(e imens$ %enru
omenire! Ese lamena7il #$ A7isul *ng=ie a-(ia oameni! S#riu #u &urere %enru #$
+iu #$ umaniaea nu a##e%$ "$s$oria .er3e#$! Gn#=ei a#eas$ #are %er3e#
#on,ins #$ 3oare rari sun a#eia #are ,or +i #u a&e,$ra s$ %ro3ie &e ea! Oamenilor
nu le %la# a#ese lu#ruri! To(i #re& #$ #u "re&in(a lor s%e#ial$) #u Religia) Or&inul
sau 1#oala lor %o 3i sal,a(i +i nu e>is$ mi2lo# &e a6i #on,inge #$ gre+es#! "u
o#a0ia ,iiorului al "in#ilea Ron&) o(i #ei #are nu a##e%$ "$s$oria .er3e#$ ,or 3i
Demoni) lo#uiori ai A7isului! "ei #are a##e%$ "$s$oria .er3e#$ *n ,iiorul al
"in#ilea Ron& ,or 3i Gngeri!
Sunem la s3-r+iul Rasei Ariene +i *n#e%em s$ r$im A%o#ali%sa S3-nului Ioan
+i milioane &e 3iin(e umane sun %e #ale s$ %$run&$ *n a7is! A#e+i 7ie(i oameni
inr$ *n A7is #on,in+i #$ merg 3oare 7ine) ei #re& #$ sun &e2a *n num$rul #elor ale+i
+i #$ #re&in(ele lor i6au sal,a! Ei #re& a#easa +i nu e>is$ ni#i un mi2lo# &e a6i 3a#e
s$ renun(e la %$rerile lor) &e a le &o,e&i #onrarul! Gn 3elul a#esa ei se s#u3un&$ *n
a7is un&e &u%$ milioane +i milioane &e ani se ,or &e0inegra *n mo& len %-n$ se
,or rans3orma *n %ul7ere #osmi#$C a#easa ese a Doua Moare!
Gn#=eiem a#eas$ #are s%un-n&C JSingurul sal,a ese #el #are se rans3orm$
*nr6un Gnger! Gngerul re7uie s$ se Nas#$ *n ineriorul nosru! A e Na+e ese o
%ro7lem$ a7solu Se>ual$ +i Uni#ul &rum ese #el al "$s$oriei .er3e#e!
S/HR1IT
SAMAEL AUN WEOR
"U.RINS
INTRODU"ERE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R
I! IUBIREA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
II! /IUL OMULUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9<
III! MAREA BTLIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9;
IV! ABISUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <N
S3era lui Lili=! .si=ologia S3erei lui Lili=! S3era lui Na=ema=! .si=ologia S3erei
lui Na=ema=! Misi#a lui Na=ema=!
V! SEBUALITATEA NORMAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R<
VI! SU.RASEBUALITATEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R;
VII! "ELE 1A.TE BISERI"I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8U
Biseri#a &in E3es! Biseri#a &in Smirna! Biseri#a &in .ergam! Biseri#a &in Tiaira!
Biseri#a &in Sar&es! Biseri#a &in /ila&el3ia! Biseri#a &in Lao&i#ea!
VIII! BU"URIA) MU?I"A) DANSUL 1I SRUTUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O;
IB! 4AIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;9
B! "UNOA1TEREA DIRE"T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;N
.ra#i#$!
BI! "RE1TE5I 1I V GNMUL5I5I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T<
E&u#a(ia "o%iilor! .$#aul! .ro3esia! Des%re /ii!
BII! "ELE DOU RITUALURI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T8
/or(ele Se>uale +i Riualul! Biseri#a 4nosi#$! Sa#ramene! "risosul! Gn,ierea!
Maslul! Ve+minele Sa#re! Alarul O3i#ierii! E%ia3ul! .reoul! "=eie %enru a ie+i *n
Asral "on+ien! "=eie %enru a ie+i *n Asral #u "or%ul /i0i# *n Sare &e Dinas!
As%e#e generale ale Riualului 4nosi#! "ele .aru Sa&ii! Ta$l Nosru!
BIII! "ELE DOU MARII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N8
BIV! LU"RUL "U DEMONUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NT
Originea Eului .lurali0a! Moarea lui Saan! Seaua Inim$ Dumne0eu nu
E,olu(ionea0$! E,olu(ie +i In,olu(ie! Re,olu(ia Toal$! Su3erin(a! Tim%ul! "ei 1a%e
"enri /un&amenali ai Omului! Te=ni#$ %enru Di0ol,area Eului! "enrul Inele#ual!
Mi+#area! "enrul Emo(ional! Insin#ul! Se>ul! Moarea A7solu$ a lui Saan!
A&ulerul!
BV! "ELIBATUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :R
BVI! TRE?IREA "ON1TIIN5EI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :T
/as#ina(ia! Visul! Aminirea &e Sine! .ra#i#$ "om%lemenar$! R$7&are +i
Tena#iae! "ele .aru S$ri &e "on+iin($! Ner$7&area!
BVII! VISURI 1I VI?IUNI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9U<
BVIII! "ON1TIIN5) SUB"ON1TIIN5) SU.RA"ON1TIIN5)
"LARVI?IUINE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9U8
"on+iin$! Su%ra#on+iin($! Memorie! Alimen S%e#ial %enru De0,olarea .uerii
Memoriei! E>%erien(e Inerne! "lar,e&ere +i .seu&o#lar,e&ere! "lar,e&ere
O7ie#i,$! "lari3i#$ri! Realiaea! "on+iina! Su7#on+iin(a +i Su%ra#on+iin(a! "ele
1ase Dimensiuni /un&amenale!
BIB! INI5IEREA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9U:
Ini(ierea! 4ar&ianul .ragului! Al &oilea 4ar&ian! Al reilea 4ar&ian! Salonul
/o#ului! .ro7ele /o#ului) Aerului) A%ei +i .$m-nului! Ini(ierile Miserelor Minore!
Ini(ierile Miserelor Ma2ore! .rima Ini(iere a Miserelor Ma2ore! A Doua Ini(iere a
Miserelor Ma2ore! A Treia Ini(iere a Miserelor Ma2ore! A .ara Ini(iere a Miserelor
Ma2ore! A "in#ea Ini(iere a Miserelor Ma2ore! "$s$oria .er3e#$! B$r7aul +i
/emeia! Alimenele 1ar%elui! La7oraorul #elui &e6al Treilea Logos! "=a# Mool!
"i,ili0a(iile Ser%enine! "er#ul E>oeri# +i "er#ul E0oeri#! "=aLrele +i .le>urile!
"lari3i#$ri! .ro7lemele Ilumin$rii Inerne! Re0umaul #elei &e6a "in#ea Ini(ieri!
Ve=i#ulele &e /o#! R$7&are +i Tena#iae! "re&in(a "on+ien$! Religiile +i 1#olile!
"ariaea! De0,olarea .si=i#$!
BB! INVIERE 1I REGN"ARNARE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9<:
Re*n#arnarea .ersonali$(ii! Duraa Vie(ii! Re#uren(a! Tema .ersonali$(ii!
Re*noar#erile Egoului! A,ana2ele Gn,ierii! .ier&erea Su3leului! Iu7irea +i Moarea!
BBI! A NOUA S/ER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9R:
Sem$n$orii &e S%aim$! Ur#area +i "o7or-rea lui Kun&alini! S%asmul Se>ual!
In&i#a(ii! A%li#a(ie!
BBII! YO4A SEBUAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 98;
En&o#rinologie! "ara#erele Se>uale Se#un&are! .si=ologie +i En&o#rinologie!
In3rase>ualiaea! E,olu(ie +i In,olu(ie! E>er#i(ii &e Yoga!
BBIII! 1AR.ELE ?BURTOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9O8
.as$rea61ar%e! "a&u#eul lui Mer#ur! Ari%ile Igni#e! /araon! 1a%rele ?7ur$or!
Sarea &e Dinas! 1er%ii #are ?7oar$! Du7leele! "ar&iasul! .ra#i#$! Tem%lul
1ar%elui6.as$re! Ale Ti%uri &e .ersoane #are Seam$n$ /ri#a!
BBIV! E4I.TUL SE"RET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9;O
BBV! /ATALITATEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9;N
Iu7irea) uni#ul Drum al Sal,$rii! Su3ismul! In3rase>ualiaea *n Yoga! Magia
A0e#$!
BBVI! TOTEMISMUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9TO
?eii Toemului! Elemenalii!
BBVII! /ALISMUL SA"RU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9T:
Se>ul +i 1ar%ele! 1#olile In3rese>uale! Ini(ierea +i 1ar%ele!
BBVIII! "ULTUL /O"ULUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9N8
Der,i+ii Dansaori! Tene7rele Egi%ene! Ia=,e! .erioa&ele Lumii! Marea
.ro7lem$! "ele .aru E,ang=elii! Mama Kun&alini!
BBIB! EDDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9:R
Sal,area S%e#iei Umane!
BBB! STEAUA "U "IN"I "OL5URI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9:N
"u,-nul!
BBBI! ES"HIMO1II MARELUI NORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <U<
BBBII! TRINITATA DIVIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <9<
Manre %enru a Ie+i *n Asral! In,o#a(ii! In&i#a(ii S%e#iale!
BBBIII! "RISTOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <9;
"on#lu0ii!
.enru ale #ari) inra %e QQQ!,o%us!in3o
Vo%us!in3o6 .oral 4nosi# in lim7a romana!
Vi0iai =%CYYQQQ!,o%us!in3oY