Sunteți pe pagina 1din 2

SE APROBA,

PRIMAR,

Ing.Ciupilan Ioan
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul,
, in alitate !e
"#ep#e$entant legal al S.C., P%A, II,I%&
.
u se!iul soial "p#o'esional& in loalitatea ..,
st#..
n#..bl,s,eta(, .apa#t,,(u!etul ..,
in#egist#ata la O'iiul Regist#ului Come#tului u n#. .., in
ba$a Legii n#.)*+,-++- p#i.in! ome#iali$a#ea p#o!uselo# si se#.iiilo# !e
piata, #epubliata, .a #og sa ap#obati elibe#a#ea ao#!ului !e 'untiona#e
pent#u puntul !e lu#u "'i/,ambulant& situat in 0usi,
st#..,n#..bl.s.eta( .apa#t.
,a.an! sup#a'ata !e ..mp, un!e .oi !es'asu#a ati.itatea !e

Co!ul CAEN #e..-. , u u#mato#ul o#a# !e 'untiona#e1 $ilni2


..1 sambata3!uminia1
..
Data1 . . . . . . .
semnatu#a,
DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI 0USI