Sunteți pe pagina 1din 2

SE

APROBA,
P
R I M A R,

Ing.Ciupilan Ioan
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul, .,
epe!entant legal al S.C., P"A, II,I",
.., #u se$iul so#ial
in lo#alitatea ..,
st.., n.
Bl,s#,eta% .apat..,%u$etul
., inegistata la O&i#iul Registului Cometului
#u n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 'a og sa(mi apobati mo$i&i#aea
a#o$ului $e &un#tionae n. . . . . . . . . . . . . . . . elibeat $e Pimaia
muni#ipiului )usi, $eoae#e se$iul so#ial al so#ietatii este stabilit in
lo#alitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,st. . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . .,bl.
. . . . ,s#. .
Eta% . . . . apat. . . . . . .
Ane*e! in oiginal a#o$ul $e &un#tionae n. . . . . . . . . . . . . . . . .
Data+ .

Semnatua,
DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI )USI