Sunteți pe pagina 1din 94

Cristinel VASILIU Irina MRUNELU

Mihai FELEA Gheorghe CARAIANI


LOGISTICA I DISTRIUIA MRFURILOR
Note !e "#rs
CU$RINS
1. LOCUL LOGISTICII N ACTIVITATEA ECONOMIC ...............................................................................3
1.1 Conceptul de logistic ......................................................................................................................................3
1.! Isto"icul no#iunii de logistic ............................................................................................................................$
1.3 M%"ile e&olu#ii %le secto"ului logisticii .............................................................................................................$
1.$ Ap%"i#i% logisticii integ"%te ...............................................................................................................................'
1.( )"est%to"ii se"&iciilo" logistice ..........................................................................................................................'
1.' Tendin#e *n secto"ul logistic .............................................................................................................................+
1.+ ,o-eniul .i "olul /unc#iei logistice *n *nt"ep"inde"e ........................................................................................+
!. 0ELA1IILE ,INT0E LOGISTIC 2I ,IST0I3U1IE ....................................................................................4
!.1 Conceptul de dist"i5u#ie .i no#iuni %soci%te ........................................................................................................
!.! ,e l% dist"i5u#ie l% logistic ................................................................................................................................
!.3 Tipu"i de logistic ...............................................................................................................................................
3. T0ECE0EA ,E LA LOGISTIC LA LAN1UL LOGISTIC ........................................................................1$
3.1 )"o5le-% *nt"e"upe"ilo" /lu6u"ilo" /i7ice *n logistic ..........................................................................................
3.! Conceptu%li7%"e% l%n#ului logistic ......................................................................................................................
3.3 Modele de l%n# logistic .......................................................................................................................................
3.$ 8%cto"i c%"e 9usti/ic e6isten#% l%n#ului logistic ..................................................................................................
3.( Isto"icul Suppl: C;%in M%n%ge-ent ..................................................................................................................
3.' Edi/iciul Suppl: C;%in M%n%ge-ent .................................................................................................................
$. ELA3O0A0EA ST0ATEGIILO0 LOGISTICE ............................................................................................!$
$.1 Mi7% st"%tegic % logisticii ..................................................................................................................................
$.! Concepe"e% unei %cti&it#i logistice ....................................................................................................................
$.3 Ele-ente p"incip%le pent"u con/igu"%"e% st"uctu"ilo" logistice ..........................................................................
$.$ C"ite"ii pent"u el%5o"%"e% unei 5une st"%tegii % l%n#ului logistic ........................................................................
(. LOGISTICA T0ANS)O0TU0ILO0 ,E M08U0I ....................................................................................3!
(.1 Mod%lit#i de t"%nspo"t .......................................................................................................................................
(.! C%"%cte"istici gene"%le %le t"%nspo"tului "utie" de -"/u"i ..................................................................................
(.3 )"oiect%"e% t"%nspo"tu"ilo" *n st"%tegi% de i-pl%nt%"e % in/"%st"uctu"ilo" logistice .............................................
(.$ T"%nspo"tul "utie" *n &i7iune eu"ope%n .............................................................................................................
'. LOGISTICA T0ANS)O0TU0ILO0 ,E M08U0I N CONTE<T INTE0NA1IONAL ..........................3=
'.1 C"ite"ii de %lege"e % t"%nspo"t%to"ilo" .................................................................................................................
'.! 0e%li7%"e% ope"%#iunilo" de t"%nspo"t ..................................................................................................................
'.3 Cont"%cte de t"%nspo"t de -"/u"i .......................................................................................................................
1
+. LOGISTICA VMUI0II M08U0ILO0 ..........................................................................................................
+.1 Aspecte gene"%le %le &-ui"ii -"/u"ilo" ...........................................................................................................
+.! C%"%cte"istici gene"%le %le INT0ASTATULUI ..................................................................................................
+.3 V-ui"e% -"/u"ilo" de i-po"t>e6po"t *n Uniune% Eu"ope%n ..........................................................................
=. LOGISTICA ,E)O?IT0II M08U0ILO0 ................................................................................................(3
=.1 Voc%5ul%"ul sp%#i%l %l logisticii ..........................................................................................................................
=.! In/"%st"uctu"ile logistice .....................................................................................................................................
=.3 Nu-"ul .i di-ensiunile depo7itelo" *nt">un siste- logistic ..............................................................................
=.$ Et%pele p"ocesului de depo7it%"e ........................................................................................................................
4. LOGISTICA STOC0II M08U0ILO0 ......................................................................................................'1
4.1 0olul stoc"ii *n l%n#ul logistic ...........................................................................................................................
4.! Indic%to"ii stocu"ilo" de -"/u"i .........................................................................................................................
4.3 Mod%lit#i de stoc%"e ..........................................................................................................................................
4.$ M%nipul%"e% ........................................................................................................................................................
1@. MO,ALIT1I ,E COO)E0A0E LOGISTIC ..........................................................................................'+
1@.1 8%7e *n "%po"tu"ile dint"e p"oducto"i .i dist"i5uito"i .......................................................................................
1@.! T"%de -%"Aeting ...............................................................................................................................................
1@.3 E//icient Consu-e" 0esponse BEC0C ...............................................................................................................
1@.$ C%tego": M%n%ge-ent ......................................................................................................................................
11. MSU0A0EA 2I CON,UCE0EA )E08O0MAN1EI LAN1ULUI LOGISTIC ......................................+!
11.1 Ele-entele unui -odel gene"ic de pe"/o"-%n# ...............................................................................................
11.! Costu"ile .i &enitu"ile *nt"ep"inde"ii .................................................................................................................
11.3 Tipologi% &enitu"ilo" .i contul de "e7ult%t ........................................................................................................
11.$ Costu"ile logistice .............................................................................................................................................
1!. SISTEMUL LOGISTIC AL COME01ULUI ELECT0ONIC ......................................................................=3
1!.1 Co-e"#ul elect"onic D deli-it"i conceptu%le ...................................................................................................
1!.! Modele .i %plic%#ii de co-e"# elect"onic ...........................................................................................................
1!.3 )%"ticul%"it#ile logistice %le -odelelo" 3!3 .i 3!C ........................................................................................
1!.$ O"g%ni7%"e% logistic % -%g%7inului &i"tu%l .....................................................................................................
1!.( Co-e"#ul elect"onic .i logistic% D inte"condi#ion"i .........................................................................................
3I3LIOG0A8IE ..................................................................................................................................................41
!
1. Locul logisticii n activitatea economic
Logistic% "ep"e7int un do-eniu de %cti&it%te c%"e % cunoscut o pute"nic e&olu#ie dup cel de>%l ,oile%
075oi Mondi%l .i -%i %les *n ulti-ele t"ei decenii *n p"i&in#% "olului .i /o"-elo" de des/.u"%"e *n econo-ie.
1.1 Conceptul de logistic
0e/e"ito" l% no#iune% de logistic e6ist nu-e"o%se de/ini#iiE unele dint"e ele do&edind inte"esul .i
p"eocup%"e% uno" institu#ii cu &oc%#ie inte"n%#ion%l pent"u %ce%st %cti&it%te.
A8NO0 BAssoci%tion 8"%nF%is de No"-%lis%tionC de/ine.te logistic% Gd"ept /unc#i% % c"ei /in%lit%te este
s%tis/%ce"e% ne&oilo" e6p"i-%te s%u l%tente *n cele -%i 5une condi#ii econo-ice pent"u *nt"ep"inde"e l% un ni&el
de se"&iciu dete"-in%tH.
ASLOG BAssoci%tion 8"%nF%is pou" l% LogistiIueCJ GLogistic% este o /unc#ie c%"e %"e c% o5iect pune"e%
l% dispo7i#ieE l% cel -%i -ic cost .i l% o c%lit%te ce"utE % unui p"odus *n locul .i l% -o-entul *n c%"e ce"e"e%
e6ist. E% p"i&e.te to%te ope"%#iile c%"e dete"-in -i.c%"e% p"oduselo"E c% .i loc%li7%"e% u7inelo"E depo7itelo"E
%p"o&i7ion%"e%E gestiune% stocu"ilo"E -%nipul%"e% .i p"egti"e% co-en7ilo"E t"%nspo"tul .i "utele de li&"%"e.H
CEEKONU .i CEMT BConseil Eu"opLen des Minist"es des T"%nspo"tsCJ GLogistic% este un p"oces de
concepe"e .i -%n%ge-ent % l%n#ului de %p"o&i7ion%"e *n sensul cel -%i gene"%l. Acest l%n# po%te cup"inde
/u"ni7%"e% de -%te"ii p"i-e neces%"e p"oduc#ieiE t"ecMnd p"in gestiune% -%te"i%lelo" l% locul de p"oduc#ieE
li&"%"e% ct"e depo7ite .i cent"ele de dist"i5u#ieE t"ie"e%E -%nipul%"e%E condi#ion%"e% .i dist"i5u#i% /in%l l% locul
de consu-.H
,ic#ion%"ul e6plic%ti& %l li-5ii "o-Mne de/ine.te logistica *n dou -odu"iJ
1. GAns%-5lu de ope"%#ii de depl%s%"eE de o"g%ni7%"eE de %p"o&i7ion%"e c%"e pe"-it /unc#ion%"e% unei
%"-%teH.
!. GMetodele .i -i9lo%cele de o"g%ni7%"e% /unc#ion"ii unui se"&iciuE % unei *nt"ep"inde"i etc.H
,ic#ion%"ul e6plic%ti& %l li-5ii /"%nce7e p"eci7e%7 u"-to%"ele sensu"i pent"u cu&Mntul logistiqueJ I.
Logic si-5olic c%"e utili7e%7 un siste- de se-ne %n%log celui %l %lge5"ei. II. 1C )%"te % %"tei -ilit%"e %&Mnd
legtu" cu %cti&it#ile .i -i9lo%cele c%"e pe"-it unei /o"#e %"-%te s>.i "e%li7e7e -isiune% *n cele -%i 5une
condi#ii de e/ic%cit%te B%p"o&i7ion%"e% cu ;"%n .i -uni#iiE *nt"e#ine"e% ec;ip%-entelo" etc.CN !C O"g%ni7%"e
-%te"i%l B% unei *nt"ep"inde"iE % unei colecti&it#i etc.C.
n li-5% engle7E cu&Mntul logistics dese-ne%7 %"t% .i .tiin#% conduce"ii .i cont"olului /lu6u"ilo" de
-"/u"iE ene"gieE in/o"-%#ii .i %lte "esu"se de l% su"s% p"oduc#iei pMn l% pi%#. E% i-plic integ"%"e%
in/o"-%#iilo"E t"%nspo"tulE stoc%"e%E depo7it%"e%E -%nipul%"e% -%te"i%lelo" .i %-5%l%"e%.
,ic#ion%"ul engle7 O6/o"d de/ine.te logistic% *n -odul u"-to"J G0%-u" % .tiin#ei -ilit%"e c%"e %"e c%
o5iect p"ocu"%"e%E *nt"e#ine"e% .i t"%nspo"tul -%te"i%lelo"E pe"son%lului .i /%cilit#ilo"H. Tot o de/ini#ie din
lite"%tu"% engle7 speci/ic /%ptul c logistic% Gdese-ne%7 ti-pul neces%" pent"u po7i#ion%"e% "esu"selo"H. n
%cest sens %p%" dou /o"-e /und%-ent%le de logisticJ un% c%"e *nce%"c s opti-i7e7e un /lu6 continuu de
-%te"i%le p"int">o "e#e% de legtu"i de t"%nspo"t .i nodu"i de stoc%"e .i %lt% c%"e &i7e%7 coo"don%"e% unei
sec&en#e de "esu"se pent"u "e%li7%"e% unei %cti&it#i. Ast/elE logistic% "ep"e7int o %cti&it%te de p"est%"e de
se"&icii c%"e %"e c% o5iect gestiune% /lu6u"ilo" de -%te"i%leE punMnd l% dispo7i#ie .i %d-inist"Mnd "esu"se c%"e
co"espund ne&oilo"E ce"in#elo" econo-ice .i c%lit#ii ce"uteE *n condi#ii de sigu"%n# .i secu"it%te s%tis/cto%"e.
n %cest sensE no#iune% de logistic cup"inde to%te %cti&it#ile c%"e u"-"esc "e%li7%"e% unei %"-oni7"i %
ti-pului .i sp%#iului cu 5unu"ile .i pe"so%neleE p"in g"up%"e% lo" co"espun7to%"e. Ast/elE logistic% se de/ine.te
p"in pl%ni/ic%"e% integ"%tE o"g%ni7%"e% .i cont"olul tutu"o" /lu6u"ilo" de -"/u"i .i -%te"i%leE *-p"eun cu
/lu6u"ile de in/o"-%#ii leg%te de %ceste%E *ncepMnd de l% /u"ni7o"iE p"in et%pele de c"e%"e % &%lo"iiE pMn l%
li&"%"e% p"oduselo" ct"e clien#iE inclusi& "ecicl%"e% .i eli-in%"e% de.eu"ilo".
Lite"%tu"% de speci%lit%te p"e7int %dese% .i de/ini#ii %le logisticii p"in cei ' s%u + )E %ce%st% u"-"ind s
pun c%ntit%te% potrivit din 5unu"ile potriviteE l% ti-pul potrivit cu c%lit%te% potrivit l% costul potrivitE l% locul
potrivitE cu in/o"-%#iile potrivite tutu"o" p%"ticip%n#ilo" l% ci"cul%#i% lo". Acest din u"- %spectE "e/e"ito" l%
in/o"-%#iiE nu este *ntotde%un% e6p"i-%t e6plicitE *ns "olul lo" *n ci"cul%#i% p"oduselo" nu este pus de ni-eni l%
*ndoi%l.
3
n ulti-ele deceniiE su5 %cope"i"e% te"-enului de logistic se "eg"upe%7 un l%"g e&%nt%i de %cti&it#i.
Mult ti-pE e% s>% li-it%t do%" l% /lu6u"ile e6te"neE %dic t"%nspo"t .i dist"i5u#ie. Od%t cu de7&olt%"e%
te;nologiilo" in/o"-%#ieiE -%n%ge-entul logisticii 5ul&e"se%7 *nt">o -%nie" se-ni/ic%ti& -od%lit%te% *n c%"e
*nt"ep"inde"ile %d-inist"e%7 %st7i %cti&it#ile lo".
Ast7iE secto"ul logistic s>% de7&olt%tE de&enind un secto" de %cti&it%te de sine>sttto". Acest %&Mnt
&igu"os esteE *n p"incip%lE d%to"%t /eno-enelo" de e6te"n%li7%"e % logisticii de ct"e *nt"ep"inde"ile indust"i%le .i
de co-ple6it%te% c"escut % p"est%#iei de t"%nspo"t .i logistice. A de&enit un nou do-eniu econo-ic c%"eE *n
%/%"% de t"%nspo"tE *nglo5e%7 depo7it%"e%E -%nipul%"e%E gestiune% i-o5ili%"E se"&iciile in/o"-%tice .i de
consult%n# etc.
,%c se /%ce %n%logie *nt"e o o"g%ni7%"e logistic .i o c%sE %tunci /iec%"e %cti&it%te logistic po%te /i
%se-n%t cu o c%-e". 8iec%"e c%-e" con#ine t"ei ele-enteJ p"oceseE o%-eni .i siste-e. )"ocesele sunt
%se-n%te cu pe"e#iiE pl%/o%nele .i podelele .i de/inesc "el%#iile dint"e %cti&it#iE o%-enii sunt loc%t%"ii c%"e
luc"e%7 cu p"ocesele .i siste-ele sunt inst%l%#iile te;nice .i elect"ice c%"e conecte%7 .i sp"i9in c%-e"ele.
)"ocesul dete"-in d%c sunt /cute luc"u"ile c%"e t"e5uie. Siste-ul dete"-in d%c %ceste luc"u"i sunt /cute
cu- t"e5uie.
1.2 Istoricul noiunii de logistic
,e.i din cele p"e7ent%te %nte"io" se po%te const%t% -ultitudine% de sensu"i .i de de/ini#ii %le no#iunii de
logisticE p"ecu- .i % s/e"ei s%le de %plic%"eE -%9o"it%te% p"e"ilo" %uto"ilo" de c"#i .i % speci%li.tilo" *n do-eniu
con&e"g sp"e idee% c logistic% %"e c% o"igine o"g%ni7%"e% -ilit%". Succesul s%u insuccesul uno" c%-p%nii
-ilit%"e este %dese% 9usti/ic%t p"in o"g%ni7%"e% logisticii c%"e sp"i9in duce"e% luptelo".
Te"-enul OlogisticH % /ost utili7%t p"i-% d%t *n do-eniul -ilit%". Conceptul % e&olu%t din ne&oi%
/o"#elo" -ilit%"e de % se %p"o&i7ion% *n ti-pul "%75o%ielo". Ast/elE %cest te"-en "el%ti& nou de/ine.te o p"%ctic
/o%"te &ec;e. Ap%"i#i% logisticii -ilit%"eE %.% cu- este e% *n#ele%s *n 7ilele no%st"eE coincide cu %p%"i#i%
%"-%telo" o"g%ni7%teE cu c%"e di&e"sele n%#iuni s%u st%te %u *nce"c%t s *.i i-pugn% /o"#% -ilit%" %sup"%
&ecinilo". n G"eci% AnticE 0o-% s%u I-pe"iul 3i7%ntinE e6ist%u -ilit%"i ce pu"t%u nu-ele de OLogistiA%sH.
Ace.ti% e"%u "espons%5ili cu p"o5le-ele /in%nci%"e .i de %p"o&i7ion%"e. E6ist *ns indicii &ec;i c%"e %"%t
/o"-e incipiente de o"g%ni7%"e logistic *nc din%inte de P"istosE -%ni/est%te su5 /o"-% %sigu""ii cu ;"%n %
t"upelo" *n te"ito"ii st"ineE *ns o /o"-%li7%"e % %cestei% %p%"e -%i tM"7iuE *n secolul %l <V>le%E cMnd se n%.te
se"&iciul de intenden# .i -%i %les *n secolul %l <VII>le%E cMnd *.i -%ni/est p"e7en#% se"&iciul de geniu *n
%"-%t% /"%nce7. Ap%" *n c%d"ul %"-%tei /unc#ii de genul sup"%intendentE Gingine"i -ilit%"iHE luc"to"i din
%d-inist"%#ie %t%.%#i g"7ii i-pe"i%le D -cel%"iE 5"ut%"iE %"ti7%ni etc.
ncepMnd cu secolul %l <VIII>le% s>%u -%ni/est%t t"ei et%pe p"incip%le *n -odul de t"%t%"e % logisticii *n
%"-%tele -ode"neJ
1. p"i-ul -od de o"g%ni7%"e este %soci%t %"-%telo" st%ticeE *n c%"e %p"o&i7ion%"e% se "e%li7e%7 din
-%g%7iile p"op"iiN
!. %l doile% -od co"espunde concep#iei n%poleoniene c%"eE *n esen#E c%ut %li-entele neces%"e
%p"o&i7ion"ii %"-%telo" *n #"ile ocup%te s%u de t"%n7itN
3. %l t"eile% -od % %p"ut ct"e %nii 1=+@ .i s>% sp"i9init pe indust"i%li7%"e% %p"o&i7ion"iiE %ce%st%
"e%li7Mndu>se de l% 5%7e situ%te din ce *n ce -%i dep%"te. Acest% % /ost /%cilit%t de %p%"i#i%
%uto-o5iluluiE c%"e % dus l% c"e.te"e% &ite7ei de t"%nspo"tE *ns % gene"%t o %lt p"o5le-E ce% %
c%"5u"%n#ilo".
Institu#i% -ilit%" % constituit %st/el un p"i- co"p de cuno.tin#e *n do-eniul gestiunii /lu6u"ilo". )e 5%7%
ce"cet"ilo" ope"%#ion%le de7&olt%te *n ti-pul celui de>%l ,oile% 075oi Mondi%l pent"u % sp"i9ini c%-p%niile
-ilit%"e %le %li%#ilo"E *nt"ep"inde"ile %u %&ut posi5ilit%te% de % t"%t% *n &i%#% ci&il logistic% pe c%le c%ntit%ti&.
1.3 Marile evoluii ale sectorului logisticii
Anii Q+@ se c%"%cte"i7e%7 p"in *ncepe"e% %cti&it#ii logisticeE c%"e "-Mne o %cti&it%te inte"n %
*nt"ep"inde"iiE -%ni/est%t p"in %cti&it%te% des/.u"%t pe ope"%#iune .i logic% /lu6u"ilo" *-pinse. )"eocup%"e%
*nt"ep"inde"ilo" indust"i%le este de % "spunde unei ce"e"i de -%s c%"e conduce l% e6isten#% uno" c%p%cit#i
i-po"t%nte de stoc%"e. Ace%st e&olu#ie % dete"-in%t o c"e.te"e pute"nic % ce"e"ii de t"%nspo"tE c%"e % %nt"en%t o
"%#ion%li7%"e % t"%nspo"tu"ilo" de -"/u"iE cee% ce % pus p"o5le-% -%n%ge-entului *n %cest do-eniu .i %
$
st%5ili"ii "utelo" de depl%s%"e. Este pe"io%d% *n c%"e se de7&olt logistic% de p"o6i-it%teE 5%7%t pe o "e#e% de
depo7ite loc%le .i "egion%le. ,e7&olt%"e% pute"nic % in/"%st"uctu"ilo" de t"%nspo"t % pe"-is posi5ilit%te% de % se
"spunde ce"e"ii. T"%nspo"tul de&ine o %cti&it%te p"i-o"di%lE /iind neces%"e negocie"i di"ecte *nt"e t"%nspo"t%to"i
.i e6pedito"i.
Anii Q=@ -%"c;e%7 de5utul l%n#ului logistic c%"e &i7e%7 coo"don%"e% di/e"itelo" /unc#ii %le
*nt"ep"inde"iiE %&Mnd d"ept c%"%cte"istici conduce"e% /lu6u"ilo" integ"%te .i o logic de dist"i5u#ie 5%7%t pe
o5iecti&ul de "educe"e % costu"ilo". n %ce%st et%p %p%" /unc#iile .i -ese"iile logisticeE p"ecu- .i e6isten#%
logisticii din %-onte B/lu6u"i *-pinse de ct"e p"oduc#ieC .i % celei din %&%l B/lu6u"i %t"%se de ct"e clien#iC.
T"ece"e% l% /lu6u"ile %t"%se dete"-in necesit%te% unei dist"i5u#ii -%i "%pide % p"oduselo". Este pe"io%d% cMnd se
e6tinde p"og"esi& siste-ul G9ust>in>ti-eH %colo unde %cest% este posi5il. Loc%li7%"e% opti-%l % depo7itelo" .i
pl%t/o"-elo" de&ine esen#i%l .i %p%" pl%t/o"-ele n%#ion%le. n %ceste condi#ii se ce"e tot -%i -ult c%lit%te .i
/i%5ilit%te *n cee% ce p"i&e.te se"&iciile logistice.
Anii Q4@ se c%"%cte"i7e%7 p"in st"%tegii logistice 5%7%te pe o"g%ni7%"e% .i opti-i7%"e% l%n#ului logistic
*nt"e di/e"i#i p%"tene"i. Logistic% de&ine un se"&iciu pent"u client cu &%lo%"e %dug%t. Nu-"ul de %"ticole este
*n pute"nic c"e.te"e .i %"e loc o di-inu%"e% % g"eut#ii li&""ilo". U"-%"e % %cesto" tendin#e se e6te"n%li7e%7 tot
-%i -ult %cti&it%te% de t"%nspo"tE o d%t cu c"e.te"e% dist%n#elo" de li&"%"eE *nso#it de p"est%#ii %ne6e *n depo7ite
D %-5%l%"e% p"oduselo"E post>/%5"ic%"e%E ope"%#iuni de p"oduc#ie etc.
,in %nul !@@@ se e&iden#i%7 %p%"i#i% /i"-elo" speci%li7%te *n logistic BG% $>% p%"te logisticHC .i %&Mntul
Suppl: C;%in M%n%ge-ent BSCMC. Se -%ni/est noi inst"u-ente in/o"-%tice d%to"%te Inte"netului .i o -%i
-%"e pe"son%li7%"e % p"odusului. C% %t%"eE se "%#ion%li7e%7 nu-"ul depo7itelo"E se de/inesc c%ntit#ile stoc%teE
cee% ce se t"%duce p"int">o c"e.te"e % ce"e"ii de t"%nspo"t c% /"ec&en# .i dist%n#. Se p"oduce %ccele"%"e%
/lu6u"ilo" de -"/u"iE se opti-i7e%7 t"%nspo"tu"ileE se -onito"i7e%7 p"in G)S. Este neces%" s se i% *n
conside"%"e o se"ie de %specte te;nice D ope"%#iuni de &-ui"eE t"%ns/e"ul de p"op"iet%te %sup"% -"/u"ilo"E
t"%s%5ilit%te% -"/u"ilo" etc.
Ap%"i#i% logisticiiE %.% cu- e e% pe"ceput %st7iE % /ost "e7ult%tul unei se"ii de et%pe c%"e s>%u succed%t
de l% *nceputul %nilo" Q(@ %i secolului << pMn *n p"e7ent. Ast/elE logistic% s>% de7&olt%t "el%ti& di/e"it pe
di&e"se pie#eE *n /unc#ie de -ediul econo-ic .i de %/%ce"i din /iec%"e #%".
n c%7ul St%telo" UniteE de7&olt%"e% logisticii % coincis cu %p%"i#i% p"eocup"ii pent"u coo"don%"e%
ope"%#iunilo" de dist"i5u#ie /i7icE "especti& % t"%nspo"tuluiE depo7it"iiE stoc"ii .i p"eluc""ii co-en7ilo"E cu
scopul de % %sigu"% l% ti-p se"&iciile pent"u clien#iE *n condi#ii de e/icien# din punctul de &ede"e %l costu"ilo".
,eci7i% /i"-elo" de % spo"i e/icien#% conduce"ii %cti&it#ilo" de dist"i5u#ie /i7ic .i de -%n%ge-ent %l
-%te"i%lelo" -%"c;e%7 o % dou% et%p % e&olu#iei logisticii. Ast/elE *n deceniul %l noule% %l secolului <<E %
lu%t n%.te"e conceptul nou de logistic integ"%tE "especti& de siste- logistic integ"%t. Te"-enii desc"iu
Odepl%s%"e% -"/u"ilo" p"int">un l%n# de &e"igi consecuti&eE de &%lo%"e %d%ug%tE c%"e %u -eni"e% s %sigu"e
%9unge"e% p"oduselo" l% -o-entul .i locul pot"i&itE *n c%ntit%te% .i /o"-% %dec&%tH. Un %lt p%s se-ni/ic%ti& *n
de7&olt%"e% logisticii este %p%"i#i% logisticii st"%tegiceE *n %nii Q4@. Logistic% st"%tegic p"esupune %li%n#e
inte"o"g%ni7%#ion%leE c%"e pe"-it co-5in%"e% %cti&elo" .i pe"/o"-%n#elo" unei co-p%nii cu se"&iciile o/e"ite de
%l#i ope"%to"i logistici.
E&oluti% isto"ic % logisticii *n M%"e% 3"it%nie s>% "e%li7%t su5 in/luen#% conceptelo" i-po"t%te din SUA.
Ast/elE *n deceniul %l p%t"ule% .i *nceputul deceniului %l cincile% nu e6ist%u siste-e de dist"i5u#ie pl%ni/ic%te .i
legtu"i "e%le *nt"e &%"i%tele /unc#ii leg%te de dist"i5u#ie. ,ist"i5u#i% -"/u"ilo" se "e%li7% p"in inte"-ediul
-i9lo%celo" de t"%nspo"t %/l%te *n p"op"iet%te% p"oducto"ilo". Conceptul de dist"i5u#ie /i7ic este p"elu%t %5i% *n
%nii Q'@ din SUA. T"ept%tE dist"i5u#i% de&ine pent"u tot -%i -ulte /i"-e un do-eniu *n c%"e este neces%"
i-plic%"e% -%n%ge-entului. O pe"io%d e6t"e- de i-po"t%nt *n p"i&in#% de7&olt"ii conceptului de dist"i5u#ie
pent"u M%"e% 3"it%nie sunt %nii Q+@E cMnd se p"oduc dou% -ut%#ii -%9o"eJ dist"i5u#i% este inclus *n st"uctu"%
-%n%ge-entului /unc#ion%l %l o"g%ni7%#ieiE i%" "%po"tul de /o"#e dint"e p"oducto"i .i det%ili.ti se -odi/ic.
Ast/elE sp"e deose5i"e de et%p% %nte"io%"E pute"e% p"incip%lilo" det%ili.ti c"e.te *n /%&o%"e% p"oducto"ilo"E c%
u"-%"e % /%ptului c% -%"ile l%n#u"i de -%g%7ine *.i c"ee%7 p"op"iile st"uctu"i de dist"i5u#ie. C"e.te"e%
p"o/esion%lis-ului *n do-eniul dist"i5u#ieiE conc"eti7%t *n pl%ni/ic%"e% pe te"-en lung .i *n p"eocup%"e% de
identi/ic%"e .i %plic%"e % uno" -su"i de "educe"e % costu"ilo" po%te /i const%t%t l% *nceputul %nilo" Q=@.
n -o-entul de /%#E logistic% % de&enit un inst"u-ent de spo"i"e % co-peti&it#ii .i de po7i#ion%"e pe
pi%#. )e pl%n -ondi%l se conside" c logistic% % %9uns un% dint"e %"iile esten#i%le %le %cti&it#ii o"g%ni7%#iei.
Mut%#iile de n%tu" p"%ctic .i conceptu%l s>%u conc"eti7%t *n "eo"ient%"e% t"ept%t de l% /oc%li7%"e% pe
dist"i5u#i% /i7icE de l% st%diul de su- % ope"%#iunilo" de dist"i5u#ie /i7ic des/%.u"%te *n -od sep%"%t de di/e"ite
co-p%"ti-ente %le o"g%ni7%#iei l% %n%li7% *nt"egului siste- logistic.
(
1.4 Apariia logisticii integrate
)ent"u % /%&o"i7% pe"/o"-%n#% logisticE %dic "espect%"e% ce"in#elo" indust"i%.ilo" .i dist"i5uito"ilo" Bc%"e
de/inesc unde .i cMnd t"e5uie li&"%t o -%"/E *n ce st%"e etc.CE p"#ile i-plic%te *n e6e"cit%"e% /unc#iei logistice
%u e6tins do-eniile lo" de inte"&en#ie *n G%-onteH Bgestiune% /lu6u"ilo" -%te"i%le sp"e locul de stoc%"eC .i *n
G%&%lH Bgestiune% /lu6u"ilo" -%te"i%le din locul de stoc%"e sp"e locul de dist"i5u#ieC.
nt">o *nt"ep"inde"e de p"oduc#ie ti-pul de "e%li7%"e % unui p"odus este pute"nic condi#ion%t de
%p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-eE cu ele-ente de %s%-5l%"e s%u cu piese de sc;i-5 l% to%te ni&elu"ile l%n#ului de
/%5"ic%#ie. Se nu-e.te Gl%n# logisticH %ns%-5lul &e"igilo" "el%ti&e logisticii %p"o&i7ion"iiJ cu-p""iE
%p"o&i7ion%"eE gestiune% stocu"ilo"E t"%nspo"tE -%nipul%"e etc. L%n#ul logistic este e6tins de -%nie" glo5%lE
%dic *n %/%"% *nt"ep"inde"iiE po"nind de l% %ns%-5lul /u"ni7o"ilo" .i su5cont"%ct%n#ii lo".
Concep#iile logistice %dopt%te *nt">o &i7iune inte"n *nt"ep"inde"ii nu se po%te s nu se lo&e%sc l% un
-o-ent s%u %ltul de const"Mnge"i .i o"ient"i din %/%"% *nt"ep"inde"ii .i c%"e de %cu- *n%inte &o" in/luen#%
logistic% inte"n % /i"-eiJ n%tu"% %-5%l%9elo" /u"ni7o"ilo"E g"%/icul co-en7ilo" unui dist"i5uito" sunt e6e-ple de
deci7ii lu%te de un /u"ni7o" s%u un dist"i5uito" c%"e &o" in/luen#% /lu6u"ile inte"ne %le *nt"ep"inde"ii. Este %st/el
posi5il s ne i-%gin- "epe"cusiunile %sup"% p"oducto"ului %le unei c%-p%nii p"o-o#ion%le decl%n.%te *n
-%g%7ine de ct"e un dist"i5uito".
)"incipiul l%n#ului logistic po%te s se %plice unui %ns%-5lu de *nt"ep"inde"i c%"e %c#ione%7 cu
o5iecti&ul s%tis/%c#iei /in%le % unui client. ,isponi5ilit%te% unui p"odus l% un cost %d-isi5il *nt">un -%g%7in este
*n p%"te dependent de disponi5ilit%te% p"odusului *n c%d"ul %celo"%.i in/"%st"uctu"i logistice %le dist"i5uito"ului
.i %le p"oducto"ului. E6ist deci o /o"- de inte"dependen# % "el%#iilo" *nt"e di/e"i#ii inte"&enien#i *nt">un l%n#
logistic glo5%l de c%"e depinde s%tis/%ce"e% clientului /in%lE ulti-ul consu-%to"E .i de c%"e depindeE de
%se-ene%E costul co-plet Btot%lC %l p"ocesului logisticE lu%t *n %ns%-5lul su.
0olul %su-%t de logistic se &% -odi/ic%. 0olul logisticii nu -%i este nu-%i de % %sigu"% o /unc#ie
ope"%#ion%lE ci .i o /unc#ie t%ctic .i st"%tegic %sup"% /lu6u"ilo" /i7iceJ
> /unc#i% ope"%#ion%l &i7e%7 "e%li7%"e% *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii % -i9lo%celo" neces%"e %cti&"ii
/lu6u"ilo"J -%nipul%"eE %-5%l%"eE t"%nspo"tE stoc%"eN
> /unc#i% t%ctic se "e/e"E *n esen#E l% -i9lo%cele neces%"e conduce"ii /lu6u"ilo"E pent"u % le %sigu"%
p"og"%-%"e%. E% necesit %dopt%"e% deci7iilo" neces%"e de l% -odu"ile de t"%t%"eE pMn l% "e%li7%"eN
> /unc#i% st"%tegic const *n de/ini"e% -i9lo%celo" logistice neces%"e pent"u % cont"i5ui l% "e%li7%"e%
o5iecti&elo" st"%tegice gene"%le pe c%"e .i le /i6e%7 *nt"ep"inde"e%.
Misiune% unei *nt"ep"inde"i cup"inde p%t"u co-ponenteJ
1. s /%5"ice s%u s cu-pe"e un p"odus c%"e s co"espund unei ce"e"i B%cest "ol este *ndeplinit de
p"oduc#ieE -%"Aeting .i %p"o&i7ion%"eCN
!. s /%c %cest p"odus disponi5ilN
3. s %duc %cest p"odus *n locul unde clientul *l ce"eN
$. s "especte te"-enele do"ite de client.
,in %ceste co-ponente se o5se"& "olul /und%-ent%l pe c%"e *l 9o%c logistic% *n s%tis/%ce"e% ce"e"ii.
8lu6u"ile de in/o"-%#ii sunt l% /el de i-po"t%nte c% /lu6u"ile de p"oduse. Logistic% nu po%te s se de7&olte decMt
d%c cont"olul siste-elo" este %sigu"%t pe %ns%-5lul l%n#ului c%"e -e"ge de l% /u"ni7o" l% clientul *nt"ep"inde"ii.
Li-it%tE ini#i%lE l% o"g%ni7%"e% t"%nspo"tu"ilo" .i stoc"iiE logistic% inte"&ine %7i *n to%te /%7ele ciclului
de &i%# %l p"odusuluiE de l% concep#i% s% pMn l% pe"io%d% post&Mn7%"e .i *nt"e#ine"e.
Logistic% integ"%t %"e scopul de % dete"-in% o -%i -%"e coe"en# *n gestiune% di/e"itelo" /lu6u"i /i7ice
s%u de in/o"-%#ii. n %cest -odE concepe"e% *nt">o logic unic % di/e"itelo" su5siste-e %le *nt"ep"inde"ii
B%p"o&i7ion%"eE p"oduc#ieE dist"i5u#ie etc.C %"e scopul de % e&it% dis/unc#ion%lit#ile leg%te de o gestiune p%"cel%t
% /lu6u"ilo". O /unc#ie logistic integ"%t u"-"e.te p"odusul de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"iile p"i-e din c%"e
este "e%li7%t pMn l% dist"i5u#ie .i post&Mn7%"e.
1.5 Prestatorii serviciilor logistice
)"est%to"ul logistic po%te /i de/init c% Gun p"o/esionist c%"e %d-inist"e%7 /lu6u"ile de -"/u"i .i
in/o"-%#iiE de l% u7in pMn l% "%io%nele din -%g%7ine s%u c;i%" pMn l% do-iciliul clien#ilo"H. Adese%E
p"est%to"ii logistici sunt "espons%5ili cu t"%nspo"tul p"oduselo" de l% locul de p"oduc#ie pMn l% pl%t/o"-% de
dist"i5u#ie .i %sigu"E p"in u"-%"eE "edist"i5ui"e% p"oduselo" ct"e %lte c%n%le. ,e %se-ene%E ei integ"e%7 *n
'
/unc#iile lo"J stoc%"e% -"/u"ilo" .i gestiune% /lu6u"ilo" dup i-pe"%ti&ele clien#ilo". n consecin#E %sist- din
ce *n ce -%i des l% -odi/ic"i %sup"% p"oduselo" *n depo7ite Bpostp"oduc#i%C.
)"est%to"ii logistici o/e" din ce *n ce -%i des un se"&iciu co-pletE "e%li7Mnd din ce *n ce -%i -ult o
%cti&it%te de %s%-5l%"e. Acest -od de ope"%"e tinde %dese% s se speci%li7e7e pe seg-ent de pi%# D logistic%
/"iguluiE logistic% p"oduselo" c;i-iceE % p"oduselo" /%"-%ceuticeE % p"oduselo" &olu-ino%se etc.
Tendin#% %ctu%l % p"est%to"ilo" logistici este de % se concent"% -%i -ult sp"e ope"%#iunile logisticeE decMt
sp"e cele de t"%nspo"tE c%"e sunt tot -%i -ult e6te"n%li7%te dup su5cont"%ct"i de %l doile% g"%d. Ace%st
tendin# s>% %ccentu%t *n ulti-ul ti-pE od%t cu %&Mntul noilo" te;nologii %le in/o"-%#iilo" .i co-unic%#iilo"E c%"e
% pe"-is e&olu#i% co-peten#ei p"est%to"ului logistic de l% 3 )L BThird party logistics) sp"e $ )L BFourth party
logistics).
3 )L sunt ope"%to"ii logistici nu-i#i Gcl%siciHE c%"e %sigu" %tMt -isiuni de depo7it%"eE ope"%#ii %soci%te
B-%nipul%"eE p"egti"e% co-en7ilo"E %p"o&i7ion%"e% p"oduc#ieiE gestiune% t"%n7itului etc.CE cMt .i t"%nspo"tul
-"/u"ilo" cu p"op"iile lo" -i9lo%ce.
$ )L sunt ope"%to"ii c%"e %sigu" coo"don%"e% p"est%#iilo" logisticeE /" % dispune de -i9lo%ce u-%ne .i
-%te"i%le p"op"ii. )"incipiul de %c#iune %l %cestui ope"%to" este de % e6te"n%li7% l% te"#i %ns%-5lul l%n#ului
logistic.
Un% din consecin#ele %cesto" e&olu#ii o "ep"e7int concent"%"e% din ce *n ce -%i -%"e % secto"ului
logisticE c%"e c"ee%7 disp%"it#i i-po"t%nte *nt"e p"est%to"i. n %cest sensE ci"c% $( R din pi%#% eu"ope%n %
logisticii este "e%li7%t de ct"e p"i-ii 7ece ope"%to"i.
1.6 Tendine n sectorul logistic
n cu"sul ulti-ilo" %niE logistic% % cunoscut e&olu#ii i-po"t%nte c%"e %u /cut>o s t"e%c de l% /unc#i% de
supo"t *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii l% o /unc#ie t"%ns&e"s%l *nt"e *nt"ep"inde"i. Co-ple6it%te% "idic%t % /unc#iei
logistice conduce din ce *n ce -%i -ult *nt"ep"inde"ile indust"i%le .i de co-e"# l% e6te"n%li7%"e% logisticii lo"E
c"eMndu>se %st/el pi%#% p"est%#iilo" logistice.
Ace%st pi%# cuno%.te e&olu#ii "%pideE -%"c%te p"in -%i -ulte tendin#e -%9o"e de o"din st"uctu"%lE
p"int"e c%"e se pot -en#ion%J
> concent"%"e% secto"ului p"in /u7iuni>%c;i7i#ii s%u p"in p"elu"i *n p%"ticip%#ieN
> "ecu"ge"e% l% su5cont"%ct%"e% p"est%#iei de t"%nspo"t .i c"e.te"e% e6te"n%li7"iiN su5cont"%ct%"e% se
de/ine.te c% ope"%#iune% p"in c%"e un *nt"ep"in7to" *nc"edin#e%7 su5 "espons%5ilit%te% s% unei %lte
/i"-eE *n *nt"egi-e s%u *n p%"teE e6ecu#i% unei o5lig%#ii cont"%ctu%le %su-%te p"int">un %co"d cu un
p%"tene"N e6te"n%li7%"e% se de/ine.te c% o deleg%"e pe o pe"io%d% -%i lung de ti-p % -%n%ge-entului
unei% s%u -%i -ulto" /unc#ii %le *nt"ep"inde"ii ct"e un p"est%to" e6te"n.
> t"%ns/o"-%"e% secto"ului logistic *nt">un &ecto" de c"e%"e de locu"i de -uncN
> -odi/ic%"e% c%d"ului legisl%ti& .i e6tinde"e% eu"ope%n.
)"est%to"ii logistici .i *nt"ep"inde"ile client pot /i cl%s%te *n /unc#ie de "%t% de e6te"n%li7%"e s%u de
%su-%"e % /unc#iei logistice de ct"e un te"# *n p%t"u c%tego"iiJ
G1 )LH B8i"st p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n su5cont"%ct%"e% t"%nspost"uluiN
G! )LH BSecond p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n e6te"n%li7%"e% t"%nspo"tului .i depo7it"iiN
G3 )LH BT;i"d p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n e6te"n%li7%"e cl%sic .i const *n *nc"edin#%"e% ct"e o
/i"- speci%li7%t % "e%li7"ii ope"%#iunilo" logistice .i o"g%ni7%"e% inst"u-entelo"E co-peten#elo" .i siste-elo"
neces%"eE cu o5iecti&ul de % *-5unt#i pe"/o"-%n#% B"e%li7%"e% s%"cinilo" din ce *n ce -%i &%"i%teCN
G$ )LH B8ou"t; p%"t: logisticsCE c%"e "ep"e7ent o /o"-ul de e6te"n%li7%"e -%i %&%ns%tE *n c%"e
p"est%to"ul nu -%i "e%li7e%7 dist"i5u#i% unui p"odus *nt">o "egiune d%tE ci opti-i7%"e% unui l%n# c%"e *l include
.i pe clintul suE p"ecu- .i pe clien#ii .i /u"ni7o"ii clientului su.
1.! "o#eniul $i rolul %unciei logistice n ntreprindere
Acti&it#ile logistice se integ"e%7 *n to%t &i%#% *nt"ep"inde"ii. Se /olose.te no#iune% de l%n# logistic cu
scopul de % d% o logic glo5%l ci"cul%#iei %ns%-5lului de /lu6u"i %le *nt"ep"inde"ii. ns e6tinde"e% cM-pului de
%plic%"e % %n%li7ei logistice depinde di"ect de ni&elul de de7&olt%"e % /unc#iei *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii.
+
,istingMnd ope"%#iunile de pl%ni/ic%"eE cele %d-inist"%ti&e .i /i7ice c% %p%"#inMnd p"ocesului logisticE
e6ist o se"ie de do-enii speci/iceE dup cu- u"-e%7J
> ope"%#iunile de pl%ni/ic%"e cup"ind do-eniileJ p"e&i7iune% ce"e"ii de p"oduse /initeN co"ect%"e% ei p"in
u"-"i"e% co-en7ilo" s%uE -%i tM"7iuE p"og"%-%"e% t"%nspo"tului *n &ede"e% li&""ii lo"N gestiune%
/lu6u"ilo" de p"oduse /initeN pl%ni/ic%"e% ope"%#ion%l % p"oduc#ieiN p"og"%-%"e% -i9lo%celo" de
p"oduc#ieN gestiune% /lu6u"ilo" de se-i/initeN p"og"%-%"e% %p"o&i7ion"ilo" etc.N
> ope"%#iunile %d-inist"%ti&e cup"ind do-eniileJ t"%t%"e% %d-inist"%ti& % co-en7ilo"N u"-"i"e%
se"&iciului p"est%tN cont"olul "utelo" de li&"%"eE e&iden#% stocu"ilo" de p"oduse /inite .i % in&ent%"elo"N
co-en7i %le depo7itelo" "egion%le ct"e cele cent"%leN co-en7i l% p"oduc#ieE e&iden#% stocu"ilo" de
se-i>/%5"ic%teE e&iden#% stocu"ilo" de -%te"i%le .i co-ponente etc.N
> ope"%#iunile /i7ice cup"ind do-eniileJ p"egti"e% /i7ic % co-en7ilo"E "e%li7%"e% li&""ii co-en7ilo"E
%"%n9%"e% .i *nt"e#ine"e% %"ticolelo" *n depo7iteE li&""i ct"e depo7itele "egion%le de l% cele cent"%leE
t"%ns/e"ul .i -%nipul%"e% de l% ie.i"e% din p"oduc#ie pMn l% depo7itul cent"%lE %s%-5l%"e% .i
condi#ion%"e% l% ie.i"e% din u7inE t"%ns/e"u"i inte"u7ine .i inte"%telie"eE t"%ns/e"ul .i -%nipul%"e%
-%te"i%lelo" .i co-ponentelo"E li&"%"e% -%te"i%lelo" de l% o"igine% lo" pMn l% locul de t"%ns/o"-%"e
etc.
n c%d"ul %cesto" ope"%#iuni /lu6ul in/o"-%#iilo" se de"ule%7 *n sens descendentE *n ti-p ce cele /i7ice *n
sens %scendent.
Logistic% p"odusului p"i&e.te to%te /%7ele ciclului de p"oduc#ieE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-e
pMn l% stoc%"e% *n depo7ite. Logistic% de sus#ine"e inte"&ine *ncepMnd de l% &Mn7%"e% p"oduselo" .i include post>
&Mn7%"e% .i *nt"e#ine"e%. Logistic% "-Mne o /unc#ie t"%ns&e"s%l *n st"Mns "el%#ie cu %lte /unc#ii %le
*nt"ep"inde"iiE /iind di/icil de p"eci7%t locul su *n st"uctu"% *nt"ep"inde"ii.
Logistic% %"e un "ol i-po"t%nt pent"u *nt"ep"inde"eN ci"c% =+ R din ti-pul *n c%"e un p"odus se gse.te
*nt">un loc esteE de /%ptE utili7%t pent"u depl%s%"e% .i stoc%"e% lui. Logistic% u"-"e.te i-plic%"e% integ""ii
cont"olului ci"cul%#iei /lu6u"ilo" *n st"%tegi% *nt"ep"inde"ii. n %cest -odE logistic% po%te condi#ion%J
1. C"e.te"e% *nt"ep"inde"iiN /ie pent"u c st"%tegi% i-plic un cont"ol pe"/ect %l p"o5le-elo" logistice
Blogistic% ulte"io%"CE /ie pent"u c logistic% este o p%"te co-ponent % st"%tegiilo" indust"i%le l% c%"e e%
cont"i5uie p"in -odel%"e% lo" Blogistic% %nte"io%"CN
!. Cont"olul costu"ilo". Ace%st% se po%te "e%li7%J
> p"int">o cuno%.te"e -%i 5un % %ns%-5lului costu"ilo" p"odusuluiE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii
p"i-e pMn l% post&Mn7%"eE *n speci%l cMnd *nt"ep"inde"e% dispune de o logistic integ"%tN
> p"in scde"e% costu"ilo" logistice d%to"it unei %5o"d"i .i %c#iuni glo5%le %sup"% %ns%-5lului
/lu6u"ilo" *nt"ep"inde"ii.
3. )osi5ilit%te% de % e6te"n%li7% o p%"te din %cti&it#ile *nt"ep"inde"ii. An%li7% logisticii pe"-ite
*nt"ep"inde"ii s se concent"e7e pe &oc%#i% s% p"incip%lE *nc"edin#Mnd uno" /o"-e speci%li7%te unele ope"%#iuni
c% t"%nspo"tul .i stoc%"e% -"/u"ilo". nt"ep"inde"e% po%te "ecu"ge l% p"est"i de se"&iciiE l% su5cont"%ct%"e s%u
c;i%" l% c"e%"e% unei% s%u -%i -ulto" /ili%le speci%li7%te.
$. No"-%li7%"e% p"oduselo" .i p"ocesului de -%n%ge-ent. Opti-i7%"e% /lu6u"ilo" i-plic el%5o"%"e% de
no"-eJ
> no"-e de st%nd%"di7%"e % %nu-ito" co-ponente .i p"oduseN
> no"-e "el%ti&e c%ntit#ilo" stoc%te s%u t"%nspo"t%teN
> no"-e "e/e"ito%"e l% p"ocedu"ile de p"og"%-%"e>l%ns%"eE %p"o&i7ion%"eN
> no"-e "e/e"ito%"e l% costu"i.
(. ,i&e"si/ic%"e% *nt"ep"inde"ii. Cont"olul l%n#ului logistic pe"-ite *nt"ep"inde"ii l"gi"e% g%-ei
%cti&it#ilo" s%le.
'. 8le6i5ilit%te% .i %d%pt%5ilit%te% *nt"ep"inde"iiE d%to"%teE *nt"e %lteleE de7&olt"ii no"-%li7"ii unei -%i
-%"i suple#e *n dist"i5u#i% din %-onte .i %&%lE unui -%i 5un cont"ol %l gestiunii t"%nspo"tului .i stoc"ii.
n conclu7ieE pe"/o"-%n#% .i uneo"i c;i%" pe"enit%te% *nt"ep"inde"ii depind %7i de cont"olul p"ocesului
logisticJ st"%tegi%E c"e.te"e% s%u /le6i5ilit%te% sunt di"ect %soci%te gestiunii /lu6u"ilo"E c%"e condi#ione%7
deci7iile st"%tegice .i pe"specti&ele de e&olu#ie %le *nt"ep"inde"ii.
E6ist o st"Mns legtu" *nt"e *-5unt#i"e% p"oducti&it#ii .i p"og"esele logisticii. ,in %cest -oti&
%n%li7% const"Mnge"ilo" .i -i7elo" logisticii sunt lu%te *n conside"%"e de ct"e institu#iile de st%t *n el%5o"%"e%
politicilo" econo-iceE indust"i%le .i te;nice.
Logistic% in/luen#e%7 di"ectJ
> -ediul loc%l %l *nt"ep"inde"ii D de7&olt%"e% "egion%lE in/"%st"uctu"% de t"%nspo"t etc.N
=
> -ediul n%#ion%l %l *nt"ep"inde"ii D politic% t"%nspo"tu"ilo"E ce"cet%"e% .tiin#i/icE p"og"esul te;nic etc.
Logistic% e6e"cit o %nu-it in/luen# %sup"%J
> secto"ului t"%nspo"tului. ,e7&olt%"e% logisticii gene"e%7 p"o/unde -ut%#ii .i "est"uctu""i l% di/e"i#ii
%cto"i din do-eniul t"%nspo"tu"ilo" c%"e pot s>.i -odi/ice politicile .i p"incipiile de conduce"e %
%cti&it#ilo"N
> de7&olt"ii "egion%le. nt"ep"inde"ile sunt %t"%se s se i-pl%nte7e *n "egiunile dot%te cu o
in/"%st"uctu" logistic solidE cont"i5uind l% %&Mntul lo" econo-ic .i l% de7&olt%"e% lo"N
> politicilo" econo-ice. Lu%"e% *n conside"%"e % "olului *n c"e.te"e % logisticii conduce st%tul .i
colecti&it#ile loc%le l% intensi/ic%"e% inte"&en#iilo" lo" pent"u *-5unt#i"e% "e#elelo" de t"%nspo"t
pent"u % %9ut% o "egiune de/%&o"i7%tE pent"u "e%li7%"e% unei politici de t"%nspo"tu"iE pent"u o"ient%"e%
-ut%#iilo" din secto"ul t"%nspo"tu"ilo" etc.
> -ediului .tiin#i/ic .i te;nic. ,o-eniul su include %tMt c"e%"e%E cMt .i t"%ns-ite"e% in/o"-%#iilo"
neces%"e opti-i7"ii gestiunii /lu6u"ilo". ,e7&olt%"e% logisticii este leg%t de ce% % noilo" te;nologii
%le in/o"-%#iei .i co-unic%#iilo". Logistic% constituie un ele-ent %l politicii .tiin#i/ice .i te;nice %
#"ilo" indust"i%li7%te. An%li7% logisticii /%&o"i7e%7 gene"%li7%"e% uno" -etode -ode"ne de p"oduc#ie
D %uto-%ti7%"e%E "o5oti7%"e% etc.
n conclu7ieE se po%te %p"eci% c logistic% po%te 9uc% un "ol i-po"t%nt *n econo-ieE c%"e nu este
*ntotde%un% %p"eci%t. Ast/elE des/.u"%"e% uno" %cti&it#i logistice po%te s displ%c popul%#ieiE *n -su"% *n c%"e
po%te %nt"en% dete"io"%"e% c%lit#ii &ie#ii D congestion%"e% t"%/iculuiE 7go-otE p"o5le-e de &ecint%teE polu%"eE
stoc%"e% -%te"i%lelo" pe"iculo%se etc. Cu to%te %ceste%E in/luen#ele /%&o"%5ile p"e&%le%7 p"in /%&o"i7%"e% c"e"ii
de locu"i de -unc di"ecte Bpe"so%ne c%"e e6e"cit -ese"ii leg%te de %cti&it#i logisticeC .i indi"ecte
Bsu5cont"%ct%n#iE *nt"ep"inde"i de const"uc#iiE de s%lu5"it%te etc.C c%"e conduc l% c"e.te"e% popul%#iei .iE i-plicitE
l% %nt"en%"e% ce"e"ii de se"&icii pu5lice B.coliE t"%nspo"t *n co-unE spit%le etcC.
2. Relaiile dintre logistic i distribuie
Mut%#iile c%"e %u %&ut loc *n p"i&in#% %5o"d"ii teo"etice .i p"%ctice % /lu6ului /i7ic %l -%te"iilo" p"i-eE
-%te"i%lelo"E p"oduselo" se-i/inite .i /inite %u condus l% %p%"i#i% uno" noi te"-eniE p"int"e c%"eJ dist"i5u#ie
/i7icE logisticE -%n%ge-entul -%te"i%lelo"E -%n%ge-entul logistic .i -%n%ge-entul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e>
li&"%"e. ,eseo"iE %ce.ti te"-eni sunt conside"%#i sinoni-iE /iind utili7%#i pent"u % desc"ie %p"o6i-%ti& %cel%.i
do-eniu D logistic%.
Nu-e"o.i %uto"i conside" c %ce.ti te"-eni sunt inte"sc;i-5%5ili. Al#i speci%li.ti *n do-eniu %co"d o
se-ni/ic%#ie di/e"it /iec"ui concept -en#ion%t .i sunt de p"e"e c nu e6ist o de/ini#ie unicE ce po%te /i
%plic%t o"ic"ui p"odusE /iec"ei co-p%nii. Te"-inologi% *ncete%7 s /ie o p"o5le- nu-%i d%c se p"esupune
c e6ist o %ccep#iune co-unE con/o"- c"ei% /iec%"e te"-en se "e/e"E *n gene"%lE l% un set cup"in7to" de
%cti&it#i leg%te de -i.c%"e% .i stoc%"e% p"oduselo" .i % in/o"-%#iei. Aceste %cti&it#i sunt des/.u"%te pent"u %
*ndeplini dou o5iecti&e -%9o"e D o/e"i"e% unui ni&el %dec&%t de se"&i"e % clien#ilo" .i c"e%"e% unui siste-
logistic c%"e s %sigu"e con/o"-it%te% glo5%l cu ce"in#ele clientului.
2.1 Conceptul de distri&uie $i noiuni asociate
,ist"i5u#i% po%te /i de/init %tMt p"in p"is-% %cti&it#ilo" din c%"e se co-puneE cMt .i p"in ce% %
*nt"ep"inde"ilo" p%"ticip%nte l% %ceste %cti&it#i. Distribuia cuprinde ansamblul activitilor care se desfoar
din momentul n care produsul intr n depozitul de livrare al productorului n forma sa utilizabil i p!n la
recepia lui de ctre consumator.
O5iectul dist"i5u#iei *l /o"-e%7 -"/u"ileN /lu6ul /i7ic %l %cesto"% de l% p"oducto" pMn l% consu-%to"
este *nso#itE p"eced%t s%u u"-%t de %lte tipu"i de /lu6u"iJ /lu6ul negocie"ilo"E /lu6ul t"%n7%c#iilo"E /lu6ul titlului de
p"op"iet%teE /lu6ul in/o"-%#ion%lE /lu6ul p"o-o#ion%lE /lu6ul /in%n#"iiE /lu6ul "iscu"ilo"E /lu6ul co-en7ilo" .i
/lu6ul pl#ilo". )"e7en#% dist"i5uito"ilo" *nt"e p"oducto"i .i consu-%to"i dete"-in econo-ii de e/o"t.
,ist"i5u#i% %"e *n &ede"e %sigu"%"e% disponi5ilit#ii p"odusului. n concep#iile t"%di#ion%leE dist"i5u#i% este
"e7u-%t l% pl%s%"e% p"odusului pot"i&it l% locul pot"i&it .i l% ti-pul pot"i&it. n p"e7entE pe lMng %ce%st
%ccep#iuneE dist"i5u#i% -%i p"i&e.te .i st"uctu"% .i %d-inist"%"e% c%n%lelo" de dist"i5u#ieE -%n%ge-entul
4
dist"i5u#iei /i7ice .i /lu6ul in/o"-%#iilo" &e;icul%te *nt"e /i"-ele p%"ticip%nteE cu scopul de % /%ce p"odusele
con/o"-e cu ce"in#ele consu-%to"ilo".
)"int"e no#iunile %soci%te dist"i5u#ieiE %l c"o" con#inut %dese% este %-5iguuE "egsi- c%n%lul de
dist"i5u#ieE ci"cuitul de dist"i5u#ie .i "e#e%u% de dist"i5u#ie.
C%n%lul de dist"i5u#ie "ep"e7int itine"%"ul s%u t"%seul pe c%"e *l p%"cu"ge un p"odus de l% p"oducto" l%
consu-%to"E /" %>.i -odi/ic% st%"e% /i7ic. C%n%lul de dist"i5u#ie se c%"%cte"i7e%7 p"in t"ei di-ensiuniJ
> lungi-e%E c%"e se "e/e" l% nu-"ul et%pelo" s%u &e"igilo" inte"-edi%"e p"in c%"e t"ec -"/u"ile de l%
p"oducto" l% consu-%to" Bde e6e-pluE &e"ig% cu "idic%t% .i &e"ig% cu %-nuntulCN *n /unc#ie de
p"e7en#% inte"-edi%"ilo" *n c%n%lul de dist"i5u#ieE %ceste% pot /i di"ecte .i indi"ecteN
> l#i-e%E c%"e este d%t de nu-"ul inte"-edi%"ilo" din c%d"ul /iec"ei et%pe s%u &e"igi p"in c%"e se
"e%li7e%7 dist"i5u#i% unui p"odus Bde e6e-pluE nu-"ul %ng"osi.tilo" p"in c%"e se %sigu" dist"i5u#i%
p"odusuluiC. L#i-e% c%n%lului c"e.te od%t cu %p"opie"e% p"odusului de consu-%to"N
> %dMnci-e%E c%"e e6p"i- g"%dul de p"o6i-it%te /%# de consu-%to" Bde e6e-pluE cel -%i %dMnc c%n%l
%"e *n &ede"e %duce"e% p"odusului l% do-iciliul consu-%to"uluiC.
Ci"cuitul de dist"i5u#ie dese-ne%7 tot%lit%te% c%n%lelo" de dist"i5u#ie p"in c%"e ci"cul un p"odus de l%
p"oducto" l% consu-%to".
0e#e%u% de dist"i5u#ie cup"inde %ns%-5lul pe"so%nelo" /i7ice .iKs%u 9u"idice c%"e p%"ticip l% &Mn7%"e%
unui p"odus %l unui p"oducto" ct"econsu-%to"ii lui. 0e#e%u% de dist"i5u#ie po%te /iJ
> e6tensi& s%u desc;isE cMnd &Mn7%"e% p"odusului po%te /i %co"d%t unui nu-" -%"e de inte"-edi%"iE
u"-"indu>se o di/u7%"e l%"g % p"odusului pe pi%#N
> selecti&E cMnd sunt utili7%#i cM#i&% inte"-edi%"iE %tent %le.iE de "egul speci%li7%#i *n &Mn7%"e%
%nu-ito" p"oduseN
> e6clusi&E cMnd se "ecu"ge l% un singu" dist"i5uito" cu c%"e se *nc;eie un cont"%ct de e6clusi&it%te
%sup"% &Mn7"ilo" *nt">un te"ito"iu d%t s%u pent"u o clientel dete"-in%t.
)ent"u ilust"%"e% tutu"o" %cesto" no#iuni "ed- *n /igu"% u"-to%"e un e6e-plu de ci"cuit de dist"i5u#ie
de legu-e>/"ucteJ
Fig#ra %&' Cir"#it !e !istri(#)ie *entr# leg#+e,-r#"te
n /igu"% de -%i sus %p%" .%se c%n%le de dist"i5u#ie nu-e"ot%te de l% 1 l% '. C%n%lul 1 este un c%n%l di"ect
Bde e6e-pluE &Mn7%"e% legu-elo" .i /"uctelo" se /%ce *n /%#% po"#ii p"oducto"uluiC. C%n%lele ! .i 3 sunt scu"te
Bcu -en#iune% c *n situ%#i% c%n%lului ! &Mn7%"e% l% pi%# nu o /%ce p"oducto"ulC. C%n%lele $E ( .i ' sunt c%n%le
lungi.
1@
)"oducto"i
)ie#e %g"o>
%li-ent%"e
Unit#i co-e"ci%le
cu %-nuntul
)ie#e de g"os
Mici g"osi.ti
speci%li7%#i
Unit#i co-e"ci%le
cu "idic%t%
Cent"e de %c;i7i#ie
)ie#e %g"o%li-ent%"e
.i unit#i co-e"ci%le cu %-nuntul
Consu-%to"i
1 ! 3 ' ( $
,%c *n c%7ul c%n%lului $ p"esupune- c e6ist un singu" cent"u de %c;i7i#ieE cinci co-e"ci%n#i cu
"idic%t% .i =@ de pie#e %g"o%li-ent%"e .i -%g%7ineE %tunci l#i-e% c%n%lului este eg%l cu 1 *n &e"ig% cent"ului de
%c;i7i#ieE cu ( l% ni&elul unit#ilo" cu "idic%t% .i =@ l% ni&elul celei cu %-nuntul.
,%c *n c%7ul c%n%lului 3 p"esupune- c %n%li7- dist"i5u#i% p"odusului G-" de Voine.tiH .i c e6ist
un singu" -%g%7in *n 3ucu"e.ti *n c%"e %cest p"odus este dist"i5uitE %tunci pute- spune c "e#e%u% de dist"i5u#ie
pent"u -"ul de Voine.ti pe pi%#% c%pit%lei este e6clusi&.
Alege"e% unei op#iuni *n p"i&in#% tipului de "e#e% de dist"i5u#ie t"e5uie s "spund o5iecti&elo"
*nt"ep"inde"ii. 8iec%"e op#iune este %le%s *n /unc#ie de o se"ie de c"ite"iiE c%"e &o" %&e% di&e"se -i7e pent"u
*nt"ep"inde"eE c% *n t%5elul de -%i 9osJ
Mi.e ale /ntre*rin!erii legate !e re)ea#a !e !istri(#)ie
Ta(el#l %&'
O(ie"ti0e Criterii Mi.e
Ci"cul%#i%
p"odusului
Acope"i"e%
pie#ei
0e#e%u% de dist"i5u#ie t"e5uie s pe"-it p"odusului s %9ung l% cel -%i -%"e nu-" posi5il
de consu-%to"i poten#i%li. Ast/elE g"upu"ile de supe"-%g%7ine .i ;ipe"-%g%7ine sunt de
neocolit pent"u dist"i5u#i% p"oduselo" %li-ent%"e.
Cuno%.te"e%
.i cont"olul
"e#elei
nt"ep"inde"e% po%te s>.i %sigu"e "e%li7%"e% o5iecti&elo" de &Mn7%"e optMnd pent"u c%n%le
c%"e *i pe"-it cont"olul %sup"% "e#elei de dist"i5u#ie Bcont"olul p"e#uluiE c%-p%nii
p"o-o#ion%leE %p"o&i7ion"i etc.C.
Co-peten#%
"e#elei
)"icepe"e% dist"i5uito"ilo" este esen#i%l cMnd p"odusul necesit inst%l%"e% l% clientE p"egti"e%
utili7%to"ului s%u un se"&ise post>&Mn7%"e B5unu"i du"%5ileE p"oduse indust"i%leC.
Suple#e%
C%p%cit%te%
de %d%pt%"e
0e#e%u% de dist"i5u#ie % *nt"ep"inde"ii t"e5uie s>i pe"-it s %9ung l% clien#i %colo unde
do"esc eiE c;i%" d%c sunt in/ideliN *nt"ep"inde"e% t"e5uie s %nticipe7e e&olu#iile pe"cepti5ile
%le c%n%lelo" de dist"i5u#ie Bde e6e-pluE de7&olt%"e% &Mn7"ii l% dist%n#C.
Co-p%ti5ilit%te%
c%n%lelo"
Este &o"5% desp"e e&it%"e% con/lictelo" dint"e inte"-edi%"iE c%"e nu 5ene/ici%7 cu to#ii de
%cele%.i %&%nt%9e de p"e#E li&"%"eE se"&ice etc.E cMnd %cel%.i p"odus este dist"i5uit p"in -%i
-ulte c%n%le concu"ente Bde e6e-pluE -%"i sup"%/e#e co-e"ci%leE co-e"ci%n#i independen#iE
c%t%lo%ge pent"u &Mn7%"e% p"in co"esponden# etc.C.
0ent%5ili>
t%te%
Costul
inte"-edi%"ilo"
Este c"ite"iul cel -%i i-po"t%ntJ p"oducto"ul t"e5uie s co-p%"e %&%nt%9ele o/e"ite de ct"e
inte"-edi%"i .i costul pe c%"e t"e5uie s>l supo"te pent"u % le utili7% se"&iciile. Un indic%to"
gene"ic este "%po"tul dint"e "e7ult%tele o5#inuteK -i9lo%cele /olosite.
Nu se po%te %/i"-% *n -od %5solut c un %nu-it tip de c%n%l de dist"i5u#ie este 5un *n sine. Acest luc"u
t"e5uie %p"eci%t *n /unc#ie de tipul de p"odus .i de conte6tul pie#ei. ,i/e"i#ii inte"-edi%"i p"e7en#i *nt">un c%n%l
de dist"i5u#ie *ndeplinesc %ns%-5lul tutu"o" s%"cinilo" indispens%5ile pune"ii p"odusului l% dispo7i#i%
consu-%to"ului /in%l. )"o5le-% c%"e se pune este de % .ti c%"e &e"ig % dist"i5u#iei po%te *ndeplini o %nu-it
/unc#ie indispens%5il l% cel -%i -ic cost.
n %cest sensE un c%n%l de dist"i5u#ie *ndepline.te -%i -ulte /unc#iiE c%"e pot /i g"up%te %st/elJ
> /unc#ii sp%#i%leE *n c%"e se pot "egsi t"%nspo"tulE "eg"up%"e% p"oduselo" s%u /"%c#ion%"e% lotu"ilo" de
p"oduse. )"in %ceste /unc#ii se u"-"e.te %9ust%"e% c%ntit#ilo" de 5unu"i pent"u % opti-i7% li&"%"e% lo"
/ie p"in "eg"up%"e% co-en7ilo"E /ie p"in /"%c#ion%"e% lo"N
> /unc#ii te-po"%leE *n c%"e se includ stoc%"e% p"oduselo" .i /in%n#%"e% %cti&it#ilo". Aceste /unc#ii i%u *n
conside"%"e dec%l%9ul dint"e pe"io%dele de p"oduc#ie .i cele de consu-E c%"e %nt"ene%7 o i-o5ili7%"e
% c%pit%lu"ilo" .iE p"in u"-%"eE un cost /in%nci%"N
> /unc#ii co-e"ci%leE *n c%tego"i% c"o"% se pot -en#ion% /o"-%"e% so"ti-entului co-e"ci%lE
co-unic%"e% .i se"&iciile o/e"ite clien#ilo". Aceste /unc#ii u"-"esc de/ini"e% nu-"ului .i % n%tu"ii
p"oduselo" o/e"ite clientuluiE in/o"-%"e% %cestui%E p"ecu- .i p"est%"e% uno" se"&icii de inst%l%"eE
consult%n# *n &ede"e% utili7"ii p"odusuluiE se"&ice post&Mn7%"e etc.
n conclu7ieE /unc#iile %sigu"%te de ct"e di&e".ii inte"-edi%"i "spund uno" ne&oi de "e%li7%"e % tutu"o"
se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo".
2.2 "e la distri&uie la logistic
E6ist %uto"i c%"e %/i"- c logistic% nu este sinoni- cu dist"i5u#i% /i7ic. )"int"e %ce.ti%E M.
C;"istop;e" de/ine.te logistic% S(T d"ept un p"oces de conduce"e st"%tegic % -i.c"ii .i stoc"ii -%te"iilo"
p"i-eE -%te"i%lelo"E su5%ns%-5lelo" .i p"oduselo" /inite de l% /u"ni7o"i ct"e clien#i. n %ce%st opticE logistic%
este p"eocup%t de -%n%ge-entul /lu6ului /i7ic c%"e *ncepe cu su"sele de %p"o&i7ion%"e %le unei *nt"ep"inde"i
p"oducto%"e .i se te"-in l% punctul de consu- %l unui p"odus. ,ist"i5u#i% /i7ic este p"i&it c% un concept -%i
11
"est"Mns decMt logistic%E /iind p"eocup%t do%" de /lu6ul p"oduselo" /inite de l% p"oducto"i ct"e consu-%to"iE
ne/iind i-plic%t *n /lu6u"ile de -%te"ii p"i-eE -%te"i%leE se-i/%5"ic%te etc.
);ilip Uotle" de/ine.te dist"i5u#i% /i7ic c% pe un p"oces c%"e Gco-po"t pl%ni/ic%"e%E i-ple-ent%"e% .i
cont"olul /lu6u"ilo" /i7ice de -%te"i%le .i de p"oduse /initeE de l% punctele de p"o&enien# %le %cesto"% l%
punctele de utili7%"eE %st/el *ncMt s /ie s%tis/cute ce"in#ele clien#ilo" .i s se o5#in un p"o/itHS1(T. n %ce%st
%ccep#iuneE dist"i5u#i% /i7ic %p%"e c% o no#iune c%"e se sup"%pune peste logistic. Totu.iE Uotle" /%ce distinc#ie
*nt"e dist"i5u#i% /i7icE pe c%"e o conside" c% /iind o %cti&it%te -%i t"%di#ion%l .i logisticE c%"e este -%i
o"ient%t ct"e pi%#. Ast/elE concepe"e% dist"i5u#iei /i7ice *ncepe cu c%ptul liniei de p"oduc#ie .i cu p"odusul
/initE dup c%"e se *nce%"c gsi"e% uno" solu#ii gene"%to%"e de costu"i cMt -%i -ici pent"u % %duce -%"/% sp"e
client. Concepe"e% logisticii i% *n conside"%"eE c% punct de plec%"eE clientul cu ne&oile .i ce"in#ele s%le .i %poi
u"-e%7 gsi"e% solu#iilo" p"in c%"e s /ie "e%li7%te p"odusele.
)"in u"-%"eE pute- %/i"-% cE d%c dist"i5u#i% %"e o di"ec#ie din %-onte ct"e %&%lE logistic% po"ne.te din
%&%lE de l% ne&oi% s%u ce"in#% unui client .i -e"ge *n %-onteE dincolo de p"oducto"E pMn l% /u"ni7o"ii de -%te"ii
p"i-e. )e %ce%st logic s>% const"uit .i no#iune% de l%n# logistic Bsuppl: c;%inCE c% no#iune c%"e u"-"e.te s>i
une%sc pe to#i p%"ticip%n#ii l% ci"cuitul unui p"odus de l% concepe"e .i pMn l% consu-. n %cest -odE cu cMt ne
dep"t- de consu-%to"ul /in%l ct"e %-onteE cu %tMt &%"i%5ilit%te% co-en7ilo" c"e.te D i%t p"incipiul
/und%-ent%l %l o"ic"ui l%n# logistic.
n -od conc"etE d%c su"&in -ici -odi/ic"i *n ce"e"e% /in%lE co-en7ile det%ili.tilo" ct"e %ng"osi.ti
de&in /luctu%nteE cele %le %ng"osi.tilo" ct"e p"oducto"i de&in ;%otice .i unii p"oducto"i pot s t"e%c *n .o-%9
te;nicE i%" %lto"% s li se solicite s p"oduc -%i -ult decMt %u c%p%cit%te%. Acest e/ect se nu-e.te Ge/ectul
5iciului cu c%"e se st"unesc 5oiiHE deo%"ece cu"5% c%"e %"%t c"e.te"e% &%"i%5ilit#ii co-en7ilo" u"c pe -su" ce
*n%int- sp"e %-ontele l%n#ului logistic. Solu#i% pent"u % p"e*ntM-pin% o %se-ene% situ%#ie const *n sc;i-5ul
de in/o"-%#ii .i col%5o"%"e% dint"e p%"ticip%n#ii l% l%n#ul logistic.
)"in u"-%"eE logistic% nu pune do%" p"o5le-% dist"i5u#iei din %&%lE "especti& % p"oduselo" c%"e se
depl%se%7 de l% p"oducto"i ct"e clien#iE ci .i % celei din %-onteE %dic % -%te"iilo" p"i-e de l% /u"ni7o"i l%
p"oducto"i. n %cest -odE pute- p"i&i "el%#iile dint"e dist"i5u#ie .i logistic c% de l% p%"te l% *nt"egE "especti&
dist"i5u#i% "ep"e7int o p%"te % logisticii c%"e *ncepe cu p"oducto"ul .i se *nc;eie l% client. n plusE d%c
o"ient%"e% dist"i5u#iei este din %-onte ct"e %&%lE logistic% %"e o di"ec#ie in&e"sE "especti& din %&%l ct"e
%-onte.
2.3 Tipuri de logistic
Te"-enul logistic %cope" o -%"e di&e"sit%te de %ccep#iuni .i de do-enii. C% %t%"eE este g"eu de "e%li7%t
o st"uctu"%"e co"espun7to%"e % sensu"ilo" .i % i-plic%#iilo" pe c%"e le p"esupune logistic%. n cele ce u"-e%7 ne
p"opune- s p"e7ent- unele dint"e cele -%i /"ec&ente %ccep#iuni pe c%"e le %"e logistic% *n do-eniul
econo-ic.
O *-p"#i"e t"%di#ion%l % logisticii este %cee% c%"e *-p%"te %ce%st %cti&it%te *n dou /o"-e
/und%-ent%le. Un% opti-i7e%7 un /lu6 continuu de -%te"ii p"i-eE -%te"i%leE p"oduse p"int">o "e#e% de legtu"i
de t"%nspo"t .i nodu"i de stoc%"e D /o"-Mnd cee% ce se nu-e.te logistic global. Ce%l%lt coo"done%7 o p%"te %
"esu"selo" *nt"ep"inde"ii pent"u % "e%li7% o %nu-it %cti&it%te D logistic% di/e"itelo" %cti&it#i %le *nt"ep"inde"ii
Blogistic% %p"o&i7ion"iiE logistic% depo7it"iiE logistic% t"%nspo"tu"ilo" etc.C. ,%c logistic% unei %cti&it#i este o
logistic intern *nt"ep"inde"iiE logistic% glo5%l % de&enit un /%cto" st"%tegicE c%"e o/e" %&%nt%9e concu"en#i%le.
,e /%ptE co-petiti&it%te% unei *nt"ep"inde"i const din ce *n ce -%i -ult *n c%p%cit%te% s% de % "educe
du"%t% tutu"o" %cti&it#ilo" s%le Bco-e"ci%lE %c;i7i#iiE p"oduc#ieE t"%nspo"tE li&"%"e etc.C. 0e%cti&it%te% % de&enit
%st/el cu&Mntul de o"dine %l *nt"ep"inde"ii. E% este de/init c% /iind c%p%cit%te% de % pst"% o %dec&%"e *nt"e
p"oducti&it%te% *nt"ep"inde"ii .i %d%pt%"e% l% ne&oile clien#ilo".
)ent"u %tinge"e% %cestui o5iecti& este neces%" s se "e%li7e7e o co-unic%"e *nt"e to#i -e-5"ii unui l%n#
c%"e t"%&e"se%7 /lu6u"ile /i7iceE /in%nci%"e .i de in/o"-%#iiE *n%inte de % e/ectu% o"ice %c#iune c%"e &i7e%7
opti-i7%"e% logisticii glo5%le. Ace%st &i7iune i-plic nu do%" o i-%gine coe"ent % %cti&it#ilo" *nt"ep"inde"iiE
ci .i integ"%"e% ne&oilo" clien#ilo"E p"ecu- .i const"Mnge"ile /u"ni7o"ilo". n %cest -odE l%n#ul logistic este e6tins
*nt">o -%nie" glo5%lE %dic *n %/%"% *nt"ep"inde"iiE po"nind de l% %ns%-5lul /u"ni7o"ilo" .i su5cont"%ct%n#ilo" .i
pMn l% client.
1!
8unc#i% logistic %d-inist"e%7 di"ect /lu6u"ile -%te"i%le .i indi"ect /lu6u"ile %soci%te i-%te"i%leJ
/lu6u"ile in/o"-%#iilo" .i cele /in%nci%"e. n /unc#ie de sensu"ile /lu6u"ilo" -%te"i%leE logistic% po%te /i di&i7%t *n
logistic din amonte logistic din aval i logistic invers.
Logistic% din %-onte cup"indeJ
> de7&olt%"e% *n inte"io"ul s%u e6te"io"ul *nt"ep"inde"ii client Bc"e%"e% de l% 7e"o s%u -odi/ic%"e% % ce&%
e6istentC .i cut%"e% su"selo" de %p"o&i7ion%"e Bsou"cingC p"in "el%#ii cu /%5"ic%n#i Bp"oducto"iE
indust"i%.iE /u"ni7o"iE su5cont"%cto"iCE p"est%to"i de se"&iciiE consult%n#i *n do-eniul logisticN
> %p"o&i7ion%"e Bp"ocu"e-entCE c%"e i-plic no#iune% de cont"%ctN
> cu-p"%"e% Bpu"c;%singC c%"e induce no#iune% de co-%nd Bdesc;is s%u /e"-CN
> t"%nspo"tul *n %-onte .i ope"%#iunile de &%- pent"u ci"cul%#i% -"/u"ilo" ct"e un punct de stoc%"e
s%u o pl%t/o"- de p"egti"e % co-en7ii.
Logistic% din %&%l cup"indeJ
> stoc%"e% -"/u"ilo" *n depo7iteN
> sup"%%-5%l%"e% Bcop%cAingCE constitui"e% lotu"ilo"E condi#ion%"e%E -%"c%"e%E etic;et%"e% etc.N
> p"egti"e% co-en7ilo"N
> t"%nspo"tul *n %&%l.
Logistic% in&e"s se "e/e" l% ci"cul%#i% -"/u"ilo" de l% consu-%to"ul /in%l l% punctul de "ep%"%"eE
"ecicl%"e s%u dist"uge"e de/initi&. ,e %se-ene%E %ce%st logistic se "e/e" .i l% "etu"ul -"/u"ilo" de l% client l%
&Mn7to"ul lo".
In/"%st"uctu"% logistic este constituit din depo7ite .i ci de co-unic%#ii .i %"e c% o5iect -i.c%"e%
/lu6u"ilo" -%te"i%leE pent"u % le di"i9% de l% locu"ile de p"oduc#ieE pMn l% locu"ile de t"%ns/o"-%"eE %poi de l%
%ceste% ct"e locu"ile de consu-. n gene"%lE %ceste t"ei co-ponente sunt desp"#iteE cee% ce "idic p"o5le-%
/lu6u"ilo" c%"e le unesc. n %cest sensE pute- g"up% logistic% *n u"-to%"ele c%tego"iiJ logistica bazat pe flu"uri
ntinse sau pe flu"uri stocate i logistica bazat pe flu"uri mpinse sau trase. CMnd p"odusul po%te /i o"ient%t
di"ect ct"e locul de consu-E /" % se constitui stocu"iE /lu6ul se nu-e.te *ntins. n situ%#i% in&e"s /lu6ul se
nu-e.te stoc%t. ,%c p"oduc#i% decide c%ntit%te% -"/ii t"%nspo"t%te /lu6ul se nu-e.te *-pins. ,i-pot"i&E d%c
consu-%to"ul decide c%ntit%te% -"/ii t"%nspo"t%te .i p"oduse /lu6ul se nu-e.te t"%s.
E6tinde"e% /unc#iei logistice dete"-in di/e"en#ie"e% %cti&it#ilo" "ele&%nte Glogisticii produsuluiH de cele
leg%te de Glogistica de susinereH Bu"-"i"e% logisticii p"odusului dup &Mn7%"eCE con/o"- /igu"ii de -%i 9osJ
8unc#i% logistic
8
u
n
c
#
i
%

l
o
g
i
s
t
i
c

L
o
g
i
s
t
i
c
%

p
"
o
d
u
s
u
l
u
i
Cu-p"%"eE %p"o&i7ion%"e cu -%te"ii
p"i-e
L
o
g
i
s
t
i
c
%

i
n
d
u
s
>
t
"
i
%
l

T"%nspo"tul -%te"iilo" p"i-e


)"oduc#i% .i gestiune% p"oduc#iei
T"%nspo"tul p"oduselo" /inite
L
o
g
i
s
t
i
c
%

s
t
o
c

"
i
i

d
e

-
%
s

,epo7it%"e% p"oduselo" /inite


Ali-ent%"e% pl%t/o"-elo"
de "edist"i5ui"e
T"%nspo"tul co-en7ilo" clien#ilo" cu
%-nuntul
L
o
g
i
s
t
i
c
%

d
e

d
i
s
t
"
i
5
u
#
i
e
,epo7it%"e% .i gestiune% stocu"ilo"
*n -%g%7inele cu %-nuntul
Logistic%
de sus#ine"e
,ist"i5u#i% cu %-nuntul
)ost&Mn7%"e%
nt"e#ine"e%
Fig#ra %&% Ti*#ri !e logisti"1
13
Logistic% p"odusului se "e/e" l% to%te /%7ele ciclului de p"oduc#ieE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-eE
pMn l% stoc%"e% *n -%g%7ine. Logistic% de sus#ine"e inte"&ine *ncepMnd de l% &Mn7%"e% p"oduselo" .i include
post>&Mn7%"e% .i *nt"e#ine"e%.
n /unc#ie de "olul %su-%t de logisticE /unc#i% %cestei% po%te e&olu% de l% ni&elul st"%tegic l% cel t%ctic .i
ope"%#ion%l. 1inMnd cont de %ce%st e&olu#ie % /unc#iei se po%te &o"5i de logistica de pilotare #conducere)E c%"e
%"e *n &ede"e %tMt ni&elul st"%tegic .i cel t%cticE .i de logistica operaionalE p"eocup%t de "e%li7%"e% *n c%d"ul
*nt"ep"inde"ii % -i9lo%celo" neces%"e %cti&"ii /lu6u"ilo"J -%nipul%"eE %-5%l%"eE t"%nspo"tE stoc%"e etc.
3. Trecerea de la logistic la lanul logistic
Logistic% "ep"e7int un do-eniu e&oluti&E c%"e % cunoscut .i cuno%.te nu-e"o%se t"%ns/o"-"i
dete"-in%te de c%"%cte"isticile -ediului econo-ic *n c%"e se inse"e%7. )"in u"-%"eE %sist- l% t"ece"e% logisticii
de l% o %cti&it%te ope"%#ion%l l% un% t%ctic .i c;i%" st"%tegic. n %cest -odE s>% %9uns s se e6tind logistic% *n
%/%"% *nt"ep"inde"ii .i s se contu"e7e concep#i% de l%n# logistic Bsuppl: c;%inC.
3.1 Pro&le#a ntreruperilor %lu'urilor %i(ice n logistic
nt"e"upe"e% /lu6ului /i7ic "ep"e7int un st%diu *n c%"e -%"/% *.i sc;i-5 locul. Adese% %ce%st
*nt"e"upe"e este *nso#it de un t"%ns/e" de "espons%5ilit%teE c%"e se p"oduce uneo"i c;i%" *n -o-entul *n c%"e se
"e%li7e%7. n gene"%lE %ce%st *nt"e"upe"e de /lu6u"i inte"&ine *n ti-pul ope"%#iunilo" de *nc"c%"e>desc"c%"e .i
de sc;i-5%"e % -i9locului de t"%nspo"t.
Mo-entul *nt"e"upe"ii /lu6ului este c"uci%l *n o"g%ni7%"e% l%n#ului logistic .i *n pe"/o"-%n#% s% glo5%lE
pent"u u"-to%"ele -oti&eJ
este un -o-ent /%&o"%5il pent"u % const%t% c%lit%te%E c%ntit%te% .i &%lo%"e% "e%l % -"/u"ilo" &MnduteE
sc;i-5%te s%u t"%ns5o"d%teE pent"u %uto"it#i B*n speci%l &%-%leCE c% .i pent"u &Mn7to"iE clien#i .i
p"est%to"i logisticiN
este o %c#iune c%"e p"esupune consu- de "esu"se B-%nope"E siste-e de in/o"-%#iiE -i9lo%ce de
-%nipul%"e etc.CN
este un st%diu *n c%"e -%"/% se i-o5ili7e%7 .i de&ine disponi5il pent"u un nou t"%nspo"t B*n
t"%nspo"tul -ulti-od%lCE pent"u t"%ns/o"-%"e s%u pent"u co-e"ci%li7%"eN
este un ni&el *n ci"cul%#i% p"odusului *n c%"e -%"/% po%te /i dete"io"%t s%u c;i%" /u"%tE deo%"ece e%
este t"%ns5o"d%t s%u *.i po%te sc;i-5% te-pe"%tu"% B-%i %les *n l%n#ul de /"igCE i%" du"%t% s% po%te
%nt"en% pie"de"i de -%"/.
Ast/elE deci7i% de % const"ui un siste- logistic &% #ine %st/el cont de nu-"ul *nt"e"upe"ilo" /lu6u"ilo" .i
de &ulne"%5ilit%te% lo". Adopt%"e% deci7iei tinde s "educ cMt -%i -ult posi5il nu-"ulE costulE du"%t% .i c;i%"
g"%dul lo" de te;nicit%te.
n gene"%lE *nt"e"upe"ile se p"oduc l% inte"sec#i% dint"e dou %cti&it#i Bde -ulte o"i "e%li7%te de /i"-e
di/e"iteC. )ent"u % e&it% *nt"e"upe"ile se pune p"o5le-% sinc"oni7"ii %cti&it#ilo"E cee% ce conduce l% idee% de
l%n# logistic.
3.2 Conceptuali(area lanului logistic
n lite"%tu"% de speci%lit%te deseo"i l%n#ul logistic este "ep"e7ent%t c% *n /igu"% de -%i 9osJ
Fig#ra 2&' Re*re.entarea #n#i lan) logisti"
1$
% V 5 c d V e
Un l%n# logistic este un siste- coo"don%t de o"g%ni7%#iiE o%-eniE %cti&it#iE in/o"-%#ii .i "esu"se i-plic%te
*n -i.c%"e% unui p"odus *nt">o -%nie" /i7ic s%u &i"tu%l de l% /u"ni7o" l% client. nt">un sens gene"%lE un l%n#
logistic const din dou s%u -%i -ulte o"g%ni7%#ii sep%"%te din punct de &ede"e 9u"idicE d%" unite p"in /lu6u"i
-%te"i%le B/i7iceCE /in%nci%"e .i de in/o"-%#ii. Aceste /i"-e pot p"oduce p"#i co-ponente .i p"oduseE /i"-e ce
%sigu" logistic% .i c;i%" clientul /in%l *nsu.i. nt">un sens "est"MnsE te"-enul de l%n# logistic este %plic%5il .i
uno" -%"i co-p%nii -ultin%#ion%leE cu %cti&it#i des/.u"%te *n #"i di/e"iteE cee% ce pune p"o5le-% coo"don"ii
e/iciente % /lu6u"ilo" /i7iceE /in%nci%"e .i de in/o"-%#ii. n %cest din u"- c%7E l%n#ul logistic este
int"%o"g%ni7%#ion%lE *n ti-p ce l%n#ul logistic c%"e cup"inde /i"-e di/e"ite este inte"o"g%ni7%#ion%l.
Acti&it#ile din l%n#ul logistic Bnu-ite .i l%n#u"i de &%lo%"e s%u p"ocesele ciclului de &i%#C t"%ns/o"-
-%te"iile p"i-e .i co-ponentele *nt">un p"odus c%"e este li&"%t ct"e consu-%to" s%u utili7%to". )"in u"-%"eE un
l%n# logistic le%g di&e"sele l%n#u"i de &%lo%"e din inte"io"ul su.
An%li7% &%lo"ii "ep"e7int o te;nic c%"e studi%7 posi5ilit%te% de % *nlocui co-ponentele unui p"odus cu
%ltele -%i pu#in costisito%"e s%u -%i pu#in "%"e. C% u"-%"eE %n%li7% &%lo"ii % de&enit o te;nic cl%sic de
"educe"e % costu"ilo"E c%"e const *n studie"e% *n det%liu % tutu"o" co-ponentelo" suscepti5ile de % /i -odi/ic%teE
st%nd%"di7%te s%u /%5"ic%te cu c;eltuieli -%i -ici. 0ecu"gMnd l% %ce%st te;nic un cu-p"to" c%"e %
%c;i7i#ion%t un p"odus %"e posi5ilit%te% deJ
> % dete"-in% c%"e sunt /unc#iile %cestui p"odusN
> % cut% d%c %nu-ite c%"%cte"istici %ctu%le %le %cestui p"odus nu sunt indispens%5ileN
> % se *nt"e5% d%c speci/ic%#iile "e#inute %le p"odusului nu sunt p"e% scu-peN
> % cut% su5stituen#i -%i ie/tiniN
> % &ede% d%c %cest p"odus nu po%te /i st%nd%"di7%t pent"u %>l /olosi *nt">un nu-" -%i -%"e de c%7u"i
.iE p"in %ce%st%E s se "educ costul su co-plet de %c;i7i#ie .i de utili7%"eN
> %>l *nlocuiE pu" .i si-pluE cu un %ltul c%"e &% *ndeplini %cele%.i /unc#ii cu un cost -%i -ic.
An%li7% &%lo"ii t"e5uie %plic%t *nt"egului l%n# logistic. O"ice ope"%#iune din l%n#ul logistic t"e5uie s
%duc &%lo%"e .iE c% %t%"eE t"e5uie cut%t *n pe"-%nen# o5#ine"e% %celei%.i &%lo"i l% un cost -%i "edus. n
"e%lit%teE cel -%i %dese% nu este di/icil s se dete"-ine costu"ile /iec"ei ope"%#iuni din l%n#ul logisticE ci
&%lo%"e% s% %dug%t. )"in u"-%"eE dete"-in%"e% &%lo"ii %dug%te "ep"e7int o p"eocup%"e indispens%5ilE -%i
%les c o econo-ie *nt">o &e"ig % l%n#ului po%te %nt"en% o c"e.te"e *n %lt%E /" c% %cest luc"u s /ie *n sine ce&%
"u Bne/%&o"%5ilC. Un e6e-plu *l "ep"e7int -%"e% sup"%/%# de &Mn7%"e *n c%"e p"e#u"ile 5unu"ilo" de l%"g
consu- sunt -%i con&en%5ile d%to"it costului co-plet %l %cesto"% -%i -icE *ns consu-%to"ul t"e5uie s /%c
un e/o"t pent"u %>.i p"ocu"% %ceste 5unu"i p"in depl%s%"e% -%i lung de l% do-iciliul su pMn l% punctele de
consu-. )e %cest p"incipiu %u %p"ut /o"-e de p%"tene"i%t *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE de tipul E//icient
Consu-e" 0esponse BEC0CE c%"e p"esupun o st"Mns col%5o"%"e *nt"e to#i p%"ticip%n#ii dint">un l%n# de dist"i5u#ie
pent"u % identi/ic% *-5unt#i"ile posi5ile .i cine &% supo"t% noile costu"iE d%" .i cine &% 5ene/ici% .i *n ce
-su" din cM.tigu"ile "e7ult%te. Studiile e/ectu%te %sup"% EC0 %"%t c o c"e.te"e % &%lo"ii se *-p%"te *nt"e
di/e"i#ii p%"ticip%n#i .i consu-%to"iE *ns -ec%nis-ele %cesto" "ep%"ti#ii nu sunt cl%"e.
n 7ilele no%st"e c;i%" c"e.te"e% co-ple6it#ii te;nice % dist"i5u#iei 5unu"ilo" de consu- st%nd%"dE
co-5in%t cu spo"i"e% -"i-ii .i p"o/un7i-ii pie#ei glo5%leE % /cut c% legtu"% *nt"e consu-%to" .i &Mn7to" s
/ieE de o5iceiE do%" legtu"% /in%l *nt">un l%n# s%u *nt">o "e#e% co-ple6 de sc;i-5u"i. )"in u"-%"eE l%n#ul
logistic *ncepe cu e6t"%ge"e% -%te"iei p"i-e .i include -%i -ulte legtu"i de p"oduc#ie pMn %9unge l%
consu-%to".
Un l%n# logistic "ep"e7int o "e#e% de /u"ni7o"iE *nt"ep"inde"i p"oducto%"eE depo7ite .i c%nele de
dist"i5u#ie o"g%ni7%t pent"u % %c;i7i#ion% -%te"ii p"i-eE % le t"%ns/o"-% *n p"oduse .i % le dist"i5ui ct"e clien#i.
)"oiect%"e% .i ope"%"e% e/icient % unui l%n# logistic "ep"e7int o co-ponent % %cti&it#ii de pl%ni/ic%"e
des/.u"%t %tMt l% ni&el st"%tegicE cMt .i t%ctic. )l%ni/ic%"e% l% ni&el st"%tegic % l%n#ului logistic i-plic deci7ii de
con/igu"%"e % "e#eleiE nu-"ulE %-pl%s%"e%E c%p%cit%te%E te;nologi% /%cilit#ilo" etc. )l%ni/ic%"e% l% ni&el t%ctic %
ope"%#iilo" din l%n#ul logistic i-plic deci7ii "e/e"ito%"e l% %c;i7i#i%E p"oces%"e% .i dist"i5u#i% p"oduselo".
Con/igu"%"e% st"%tegic % l%n#ului logistic este un /%cto">c;eie c%"e in/luen#e%7 e/icien#% ope"%#iunilo"
t%ctice .i %st/elE %"e un i-p%ct de lung du"%t %sup"% unei /i"-e.
O5iecti&ul c%"e gu&e"ne%7 to%te e/o"tu"ile *nt">un l%n# logistic este c"e.te"e% co-petiti&it#ii p"in %sigu"%"e%
uno" se"&icii %ccept%te de ct"e clien#i l% un cost -ini-. -5unt#i"e% se"&iciilo" se po%te "e%li7% pe dou ciJ
> p"in de7&olt%"e% integ""ii o"g%ni7%#iilo" .i eli-in%"e% %cti&it#ilo" inutile s%u costisito%"eN
> p"in coo"don%"e% -%i 5un % /lu6u"ilo".
1(
C% %t%"eE -%n%ge-entului l%n#ului logistic *i "e&ine s%"cin% de % integ"% unit#ile o"g%ni7%#ion%le din
c%d"ul %cestui%E de % coo"don% /lu6u"ile neces%"e *ndeplini"ii ce"e"ii clien#ilo" cu scopul de % *-5unt#i
co-petiti&it%te% l%n#ului c% un tot unit%".
)ie#ele sunt sp%#ii "e%le s%u &i"tu%le unde 5unu"ile .i se"&iciile sunt inte".%n9%5ileKt"%n7%c#ion%te.
Se"&iciile inte"&in *nt"e p"oducto"ii c%"eE de "egulE se %/l pe di&e"se p%lie"e de &%lo%"e %d%ug%t. ,e
%se-ene%E se"&iciile sunt Ot"%n7%c#ion%teH *n p"ocesul logistic *nt"e %gen#i .i inte"-edi%"i. Inte"-edi%"ul po%te
c;i%" t"%n7%c#ion% se"&icii cu un su5>inte"-edi%". Aceste %specte sunt e&iden#i%te .i p"in inte"-ediul /igu"ii
u"-to%"e c%"e sinteti7e%7 "el%#iile dint"e %cto"ii pie#eiE din punct de &ede"e logistic.
Fig#ra 2&% Rela)iile !intre a"torii *ie)ei logisti"e
'
,in nouE p"i&ind p"o5le-% l% ni&el gene"%lE *n logistic .i dist"i5u#ie sunt i-plic%te p%t"u g"upe
p"incip%le de %cto"iE e&iden#i%#i %st/elJ
> E6pedito"ii sunt /u"ni7o"ii .i p"oducto"ii loc%li7%#i *n %-ontele l%n#ului. Ace.ti% pot o"g%ni7%
%cti&it#ile de t"%nspo"t .i logistic *n inte"io"ul co-p%niilo" s%u pot e6te"n%li7e %ceste %cti&it#i ct"e
co-p%niile speci%li7%te de t"%nspo"t s%u logistic. C"e.te"e% co-ple6it#ii dist"i5u#iei *n -ulte secto%"e %
%ccentu%t "olul /u"ni7o"ilo" de se"&icii logistice. Ace.ti% "e%li7e%7 pl%ni/ic%"e%E coo"don%"e% .i -%n%ge-entul
%cti&it#ilo" .iE *n -ulte c%7u"iE sunt i-plic%#i *n %cti&it#i de t"%nspo"t. 0olul %cesto"% este de % de7&olt% .i
i-ple-ent% concepte de logistic e/iciente. 8u"ni7o"ii de se"&icii logistice suntE *n gene"%lE /o%"te ino&%ti&i *n
%plic%"e% te;nologiilo" in/o"-%#ion%le .i de co-unic%tii pent"u % "spunde cMt -%i 5ine l% sc;i-5"ile continue
%le pie#ei d%to"it co-peti#iei .i sc;i-5"ilo" *n co-po"t%-entul de consu-.
1
Sc;e-% 0,C "ep"e7int cent"u "egion%l de dist"i5u#ie Bpo%te dese"&i un g"up de #"iE putMnd %p"o&i7ion% *n &"%c /%cilit#ile de depo7it%"e loc%leCE
i%" E,C "ep"e7int cent"u eu"ope%n de dist"i5u#ie B%cest% po%te /i un -eg%depo7itE ce &% de#ine to%te stocu"ile din Eu"op% pent"u un client *n%inte de
% le dist"i5ui *n #"i %cti&e. Stocu"ile pot /i pst"%te *n /o"- gene"icE %dic p"oduse co-une ce nu %u /ost pe"son%li7%te pent"u %nu-ite pie#eC
1'
#$daptare dup Dantuma %&'&(& )a*+ins ,&-& .//0)
> T"%nspo"t%to"iiE *n p"incip%lE t"%nspo"t -"/u"ile din punctul A *n punctul 3. Totu.iE -ul#i
t"%nspo"t%to"i o/e" -%i -ulte se"&icii Be6J depo7it%"e .i n%&luC .i -ul#i dint"e ei de&in g"%du%l /u"ni7o"i de
se"&icii logisticeN
> Co-e"ci%n#ii pot /i cu "idic%t% s%u cu %-nuntul. n p"incip%l %ce.ti% sunt clien#ii t"%nspo"t%to"ilo".
Co-e"ci%n#ii "ep"e7int punctul /in%l %l p"ocesului de dist"i5u#ie .i 9o%c un "ol i-po"t%nt pent"u clientiE d%"
uneo"i sunt conside"%#i .i /o"#e c%"e o"g%ni7e%7 .i -oti&e%7 *n c%d"ul l%n#ului logistic.
> 8u"ni7o"ii de se"&icii logistice sunt deseo"i cl%si/ic%#i *n di/e"ite g"upu"i. E6e-ple de %ceste g"upu"i
sunt integ"%to"iiE ope"%to"ii de "e#e%E /u"ni7o"ii de se"&icii de 5%7 etc.
3 )LE de "egulE %sigu" depo7it%"e% .iKs%u se"&icii de cont"ol logisticE c%"e i-plic t"%nspo"t%to"ii .i
destin%t%"ii c% p"i-% .i ce% de>% dou% p%"te. $)L %d-inist"e%7 .i coo"done%7 %lte co-p%nii 3)L. n sc;e-%
gene"%l de -%i sus e6ist o &%st pl%9 de posi5ilit#i c%"e p"i&esc "el%#iile dint"e /iec%"e %cto" .i /iec%"e
%cti&it%te. Un p"oducto" *.i po%te %su-% "espons%5ilit%te% pent"u *nt"eg p"ocesul s%u po%te e6te"n%li7% -ulte
dint"e %ceste /unc#iuni ct"e %l#i %cto"i. ,e %se-ene%E e6ist o pl%9 l%"g de "el%#ii *nt"e e6pedito"iE
t"%nspo"t%to"i .i /u"ni7o"ii de se"&icii logistice.
Fig#ra 2&2 Lan)#l 0alorii3 re*re.entat generi" *entr# logisti"1
#$daptare dup Dantuma %&'&(& )a*+ins ,&-& .//0)
Cele -%i i-po"t%nte %cti&it#i din l%n#ul logisticE p"e7ent%te *n /igu"% 3.3E sunt conside"%te % /i S+TJ
> p"oces%"e% > i-plic p"i-i"e% .i p"oces%"e% solicit"ii clientuluiE pl%ni/ic%"e% dist"i5u#iei de -%"/E
%-5%l%"e% -"/u"ilo" pent"u e6pedie"e Bpe p%le#i s%u *n cont%ine"eCN
> t"%nspo"tul > i-plic depl%s%"e% -"/u"ilo" de l% un loc l% %ltulE /ie di"ect ct"e destin%#i% /in%lE /ie
ct"e un inte"-edi%" %/l%t pe l%n#ul logisticN
> depo7it%"e% .iKs%u %cti&it#ile logistice cu &%lo%"e %dug%t D "ep"e7int un st%diu inte"-edi%" op#ion%l
*n %cest p"oces c%"e po%te s cont"i5uie l% c"e.te"e% &%lo"ii -"/u"ilo" p"in inte"-ediul %cti&it#ilo"
logistice de &%lo%"e %dug%t.
To%te /%7ele -en#ion%te %nte"io" pot %&e% di/e"ite g"%de de cont%ct cu dou ni&ele %/l%te pe &e"tic%l *n
l%n#ul &%lo"ii Bni&elu"i c%"e *nt">o %nu-it -su" se pot "el%#ion% cu o"ic%"e s%u to%te dint"e cele t"ei p"ocese de
5%7 desc"ise %nte"io"C. Cele dou ni&elu"i sunt %/l%te pe &e"tic%l suntJ
> )"ocesele de -%n%ge-ent D p"ecu- u"-"i"e% .i *n"egist"%"e% c%p%cit#ilo"N
> Solu#iile logistice D i-plic se"&icii de consult%n# c%"e p"i&esc op#iunile logistice c%"e sunt
disponi5ile *n o"ic%"e s%u to%te ni&elele -en#ion%te -%i susE #inMndu>se se%-% de ne&oile %nu-ito"
clien#i .i tipu"ile de p"oduse.
8%7ele -%i sus -en#ion%te pot /i conside"%teE *n p"incip%lE c% /iind %cti&it#i s%u /unc#iuni e6e"cit%te de
di&e".i %cto"i cu oc%7i% t"%n7%c#iilo" c%"e conduc l% c"e.te"e% &%lo"ii. n p"%cticE %cti&it#ile .i /unc#iile pot /i
di&i7%te *n -%i -ulte %cti&it#i speci/ice de &%lo%"e %dug%t. Ace%st %se"#iune este %de&"%t pent"u
1+
%cti&it#ile logistice c%"e i-plic pl%ni/ic%"eE -%n%ge-ent .i coo"don%"e .iE su5sec&entE -ulte %lte %cti&it#i de
&%lo%"e %dug%t c%"e pot /i gene"%te.
1=
3.3 Modele de lan logistic
E6ist o di&e"sit%te de -odele de l%n# logistic c%"e se %d"ese%7 %tMt p%"ticip%n#ilo" din %-onteE cMt .i din
%&%lul %cestui%. Modelul SCO0 BSuppl: C;%in Ope"%tions 0e/e"ence D *nt">o t"%duce"e %p"o6i-%ti&E "e/e"in#%
ope"%#iunilo" din l%n#ul logisticCE el%5o"%t de Consiliul Suppl: C;%in -so%" pe"/o"-%n#% tot%l % l%n#ului
logistic. Acest% este un -odel de "e/e"in# pent"u -%n%ge-entul l%n#ului logisticE const"uindu>se de l%
/u"ni7o"ul /u"ni7o"ului pMn l% clientul clientului. El include pe"/o"-%n#% *n "e%li7%"e% li&""ii .i co-en7iiE
/le6i5ilit%te% p"oduc#ieiE costu"ile de ono"%"e % cl%u7elo" .i % "e/u7u"ilo"E stocul .i %cti&eleE p"ecu- .i %l#i /%cto"i
*n e&%lu%"e% pe"/o"-%n#ei gene"%le % e/icien#ei l%n#ului logistic.
8iec%"e din &e"igile l%n#ului logistic "ep"e7int o %cti&it%te s%u un %ns%-5lu de %cti&it#i pe c%"e le pute-
"eg"up% su5 un% din cele p%t"u e6p"esii %le -etodei SCO0J
> sou"ceJ %dic %p"o&i7ion%"e%E *n c%d"ul %cestei% /iind incluse to%te %cti&it#ile pe c%"e le gsi-
%soci%te %cestui conceptE cu-p"%"e%E st%5ili"e% "e/e"in#elo" etc.N
> -%AeJ %dic /%5"ic%"e% *n di/e"itele s%le &%"i%nte indust"i%leJ p"oduc#ie de -%sE p"oduc#ie l% co-%nd
etc.N
> deli&e"J %dic dist"i5u#i% su5 to%te /o"-ele s%leJ &Mn7"i ct"e %lte *nt"ep"inde"iE &Mn7%"e% ct"e clien#i
/in%li cu di&e"sele lo" &%"in%teN
> pl%nJ sunt ope"%#iunile t"%ns&e"s%le din dou &e"igi c%"e pe"-it conduce"e% "el%#iilo" dint"e cele dou
&e"igi.
8iec%"e din &e"igi este leg%tE cu e6cep#i% e6t"e-it#ilo"E l% o &e"ig din %-onte .i un% din %&%l. Cee% ce
este Sou"ce pent"u unul de&ine ,eli&e" pent"u cel c%"e %p"o&i7ione%7 .i conduce l% M%Ae pent"u cel c%"e
utili7e%7 p"odusele %p"o&i7ion%te Bsou"cedC. )ent"u un logistici%n conte%7 -%i pu#in con#inutulE p"ocedu"ile .i
te;nicile c%"e se utili7e%7 *nt">o %nu-it &e"igE cMt -%i %les conduce"e% s% .iE p"in u"-%"eE p%"te% de
pl%ni/ic%"e Bpl%nC. ,e e6e-pluE *nt">o u7in de %s%-5l%"e te;nicile de p"oduc#ie nu inte"ese%7 decMt indi"ect
l%n#ul logisticE *n sc;i-5 pl%ni/ic%"e% %cti&it#ii -%.inilo" .i %p"o&i7ion%"e% cu co-ponente #in de conduce"e%
l%n#ului logistic BSCMC.
8o"u-ul Glo5%l %l L%n#ului Logistic % int"odus %lt -odel de l%n# logistic. Acest c%d"u este const"uit din =
p"ocese c;eie de %/%ce"iE c%"e sunt %tMt inte"/unc#ion%leE cMt .i t"%ns&e"s%le /i"-ei. 8iec%"e p"oces este condus de
ct"e o ec;ip inte"/unc#ion%lE c%"e include "ep"e7ent%n#i din do-eniileJ logisticE p"oduc#ieE %c;i7i#ieE /in%n#eE
-%"AetingE ce"cet%"e>de7&olt%"e etc. )"ocesele din c%d"ul unui l%n# logistic suntJ
> -%n%ge-entul "el%#iei cu clientulN
> -%n%ge-entul se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> s%tis/%ce"e% ce"e"iiN
> ono"%"e% co-en7iiN
> -%n%ge-entul /lu6ului de /%5"ic%#ieN
> -%n%ge-entul "el%#iei cu /u"ni7o"ulN
> de7&olt%"e% .i co-e"ci%li7%"e% p"odusuluiN
> logistic% in&e"s.
3.4 )actori care *usti%ic e'istena lanului logistic
T"ece"e% de l% %5o"d%"e% logisticii c% o co-ponent inte"n % *nt"ep"inde"ii l% e6tinde"e% ei *n e6te"io"E
cul-inMnd cu concep#i% l%n#ului logistic s>% p"odus p"in %c#iune% % nu-e"o.i /%cto"i de in/luen#E c%"e %/ecte%7
-odul de de"ul%"e % %/%ce"ilo". )"int"e %ce.ti /%cto"i se pot -en#ion% u"-to"iiJ
e&olu#i% "%po"tu"ilo" dint"e indust"ie .i co-e"#N
de7&olt%"e% noilo" te;nologii %le in/o"-%#iei .i de co-unic%"eN
intensi/ic%"e% concu"en#ei p"in o/e"t% e6cedent%"N
de7&olt%"e% uno" /unc#ii de o"din st"%tegic *n *nt"ep"inde"iJ u"-"i"eE pl%ni/ic%"eE p"e&i7iune
etc.N
e6tinde"e% p"ocesului de glo5%li7%"eN
"ecu"ge"e% din ce *n ce -%i -ult l% e6te"n%li7%"e .i su5cont"%ct%"e.
Ne gsi- *nt">o pe"io%d *n c%"e co-e"#ul do-in indust"i%E -%i %les p"in -%"ile sup"%/e#e de &Mn7%"e.
Aceste% i-pun nu-e"o%se condi#ii *nt"ep"inde"ilo" p"oducto%"e *n p"i&in#% -od%lit#ilo" de "e%li7%"e %
p"oduselo"E de %-5%l%"eE etic;et%"eE d%" -%i %lesE *n p"i&in#% p"e#u"ilo" .i % -od%lit#ilo" .i te"-enelo" de pl%t.
14
To%te %ceste% l%s *nt"ep"inde"ilo" p"oducto%"e o li5e"t%te deci7ion%l "edusE cu i-p%ct %sup"% pe"/o"-%n#elo"
lo" gene"%le.
)"og"esele din do-eniul te;nologiilo" in/o"-%#iei .i cel %l -i9lo%celo" de co-unic%"e /%c posi5il
%p%"i#i% % noi -odu"i de concepe"e % "el%#iilo" *nt"e /i"-e. Tot -%i -ult se utili7e%7 siste-ele de sc;i-5
elect"onic de d%te BE,ICE c%"e pe"-it co-unic%"e% *n ti-p "e%l % uno" in/o"-%#ii "ele&%nte pent"u p"#ile
i-plic%te. n %cest -odE se pot eli-in% consecin#ele neg%ti&e %le Ge/ectului de 5iciH .i se *-5unt#e.te
co-petiti&it%te% p"in p"e# % p"oduselo"E g"%#ie "educe"ii costu"ilo".
Concu"en#% pute"nic de pe pie#eE c%"e *n -%"e% lo" -%9o"it%te sunt %le consu-%to"uluiE pune p"o5le-%
gsi"ii uno" noi /o"-e p"in c%"e p"odusele s %9ung l% clien#i. Ap%" /o"-ule p%"tene"i%le c%"e le%g p"#ile
i-plic%te *n noi /o"-ule %soci%ti&e pent"u pe"io%de -%i lungi de ti-p. Aceste p%"tene"i%te conduc l% costu"i
tot%le -%i -ici %le p"oduselo"E cu cM.tigu"i -%i -%"i pent"u /i"-e decMt d%c %" /i %c#ion%t independent. nt"e
%ceste /o"-ule de p%"tene"i%t un loc *nse-n%t "e&ine .i constitui"ii l%n#u"ilo" logistice.
M%n%ge-entul st"%tegic %dopt%t de *nt"ep"inde"i nu -%i po%te /i li-it%t do%" l% inte"io"ul %cestei%. O"icMt
de 5ine %" /i "e%li7%t %cest de-e"s *n inte"io"E *nt"ep"inde"e% nu este i7ol%t *n -ediul econo-ic .i c% %t%"eE
inte"dependen#ele c%"e o le%g de %l#i p%"ticip%n#i l% %cest% o /%c s su/e"e in/luen#% lo". C% %t%"eE /unc#iile
speci/ice -%n%ge-entului st"%tegic t"e5uie concepute *nt">o -%nie" e6tinsE e6cedMnd *nt"ep"inde"e% cee% ce
conduce l% o %5o"d%"e p"in inte"-ediul l%n#u"ilo" logistice pent"u % "e%li7% sinc"oni7%"e% %cti&it#ilo" p"op"ii cu
cele %le /i"-elo" cu c%"e inte"%c#ione%7. ,e /%ptE %cest luc"u este cu %tMt -%i neces%" cu cMt deci7iile se
/und%-ente%7 pe 5%7% unei %5o"d"i -ultic"ite"i%leE c%"e de -ulte o"i dep.esc g"%ni#% *nt"ep"inde"ii.
Glo5%li7%"e% din ce *n ce -%i intens /%ce c% /i"-ele -%"i din econo-iile de7&olt%te s>.i deloc%li7e7e
%cti&it#ile %/e"ente di&e"selo" /unc#ii %le *nt"ep"inde"ii B.iE *n speci%lE ce% de p"oduc#ieC *n 7one *n c%"e %ceste%
pot /i e/ectu%te -%i co-petiti&. Ace%st deloc%li7%"e pune *ns p"o5le-% li&""ii di/e"itelo" co-ponente %le
unui p"odus sp"e /%5"icile de %s%-5l%"e B%dese% situ%te l% dist%n#e -%"iCE /lu6u"i c%"e t"e5uie sinc"oni7%teE cee%
ce conduce sp"e constitui"e% l%n#u"ilo" logistice.
E6te"n%li7%"e% .i su5cont"%ct%"e% sunt consecin#e %le p"ocesului %nte"io"E st"Mns co"el%te cu %cest%.
E6te"n%li7%"e% di&e"selo" %cti&it#i %le *nt"ep"inde"ii Binclusi& ce% logisticC pe"-ite %cestei%J
> s se concent"e7e pe do-eniul lo" de co-peten#N
> s "e%li7e7e cM.tigu"i /in%nci%"e p"in t"%ns/o"-%"e% uno" c;eltuieli /i6e *n c;eltuieli &%"i%5ileN
> s se eli5e"e7e de o se"ie de i-o5ili7"i /in%nci%"eN
> s t"%ns/e"e o p%"te din "iscu"ile p"op"ii %soci%te %cti&it#ilo" e6te"n%li7%teN
> s %i5 -%i -ult /le6i5ilit%te %sup"% p"est%#iei logistice .i -%i %lesE s o cont"ole7e.
Inte"es%nt este /%ptul c %cti&it#ile e6te"n%li7%te cu inciden# *n do-eniul logistic sunt dint"e cele -%i
&%"i%5ileE .i %nu-eJ
ope"%#iuni de t"%nspo"t .i %u6ili%"e t"%nspo"tuluiN
depo7it%"e%E stoc%"e%E p"egti"e% co-en7ilo"E *nc;i"ie"e% depo7itelo"N
p"eluc"%"e% -"/u"ilo" .i ope"%#iunile de /in%li7%"e % p"oduc#ieiN
ope"%#iuni cu c%"%cte" co-e"ci%l B-%i %les %p"o&i7ion%"e%CN
ope"%#iuni in/o"-%ticeN
consult%n# logistic etc.
Cu to%te %ceste%E /unc#i% ce% -%i e6te"n%li7%t "-Mne t"%nspo"tul c%"eE dup unele st%tisticiE %" %tinge o
ponde"e de +! R din %cti&it#ile e6te"n%li7%te de ct"e *nt"ep"inde"i B*n secto"ul dist"i5u#iei %cest p"ocent este
c;i%" -%i -%"eE t"ecMnd de 4@ RC.
To%te %ceste ele-ente conduc sp"e necesit%te% const"ui"ii .i e6plo%t"ii l%n#u"ilo" logistice c% posi5ilit%te
de % "e%li7% %cti&it#ile *nt">o -%nie" e/icient .i e/ic%ce.
3.5 Istoricul +uppl, C-ain Manage#ent
Te"-enul Suppl: C;%in M%n%ge-ent BSCMC % /ost de7&olt%t *n %nii Q=@ pent"u % e6p"i-% ne&oi% de %
integ"% p"ocesele>c;eie de %/%ce"i de l% utili7%to"ul /in%l pMn l% /u"ni7o"ii o"igin%"i. Idee% de 5%7 % unui SCM
este c /i"-ele se i-plic *nt">un l%n# logistic cel pu#in p"in sc;i-5ul de in/o"-%#ii "e/e"ito%"e l% /luctu%#iile
pie#ei .i c%p%cit#ile de p"oduc#ie.
Te"-enul de SCM % /ost c"e%t de doi consult%n#iJ R& Oli0er .i M& 4e((er *n 14=!E *ns ce"cet%"e% *n
do-eniul integ""ii .i coo"don"ii di/e"itelo" unit#i /unc#ion%le % *nceput cu -ult ti-p *n%inte% de %p%"i#i%
!@
te"-enului de SCM din 14=!. Aceste e/o"tu"i pot /i detect%te *n di&e"se do-enii c% logistic%E -%"AetingulE
teo"i% o"g%ni7%#ion%lE -%n%ge-entul ope"%#ion%l .i ce"ecet%"e% ope"%#in%l. L%n#ul logisticE *n &i7iune% celo"
doi consult%n#iE %"e -isiune% de % t"%ns/o"-% logistic% *nt">un concept speci/ic -%n%ge-entului de top d%to"it
/%ptului c Onu-%i -%n%ge-entul de top po%te s %sigu"e /%ptul c o5iecti&ele /unc#ion%le nu int" *n con/lict
de>% lungul l%n#ului logisticE %ceste% /iind concili%te .i ec;ili5"%teH .i c Oo st"%tegie integ"%t % siste-elo" c%"e
"educe ni&elul &ulne"%5ilit#ii t"e5uie el%5o"%t .i i-ple-ent%tHS!1T. n &i7iune% lo"E coordonarea
materialelor informaiilor i finanelor care circul n interiorul unei mari firme multinaionale este o sarcin
provocatoare i aductoare de recompense. E&identE % /o"-% un l%n# de /u"ni7%"e dint">un g"up de co-p%nii
indi&idu%le %st/el *ncMt s %c#ione7e c% o entit%te unic este .i -%i di/icil.
O5iecti&ul SCM este *n -od e&ident Osupll: c;%ineH BSCCE c%"e "ep"e7int o "e#e% de o"g%ni7%#ii ce sunt
i-plic%te p"in legtu"i %-onte .i %&%lE *n di/e"ite p"ocese .i %cti&it#i c%"e p"oduc &%lo"i su5 /o"-% p"oduselo" .i
se"&iciilo" ce %9ung l% consu-%to"ii /in%li. Suppl: C;%in M%n%ge-ent>ul "eune.te to%te p"ocesele de"ul%te *nt">
un singu" l%n# o-ogen de l% /u"ni7o"E p"oducto"E co-e"ci%nt .i pMn l% client. 0esu"sele .i co-peten#ele sunt
*-5in%te %st/el *ncMt concep#i%E /%5"ic%#i% .i li&"%"e% 5unu"ilo"E se"&iciilo" .i in/o"-%#iilo" s se "e%li7e7e *nt">o
o"g%ni7%#ie o"ient%t sp"e o5iecti&e.
nt">un sens -%i l%"g un SC const din dou s%u -%i -ulte o"g%ni7%#ii sep%"%te leg%lE d%" unite p"in
/lu6u"i de -%te"i%leE /in%nci%"e .i in/o"-%#ii. Aceste o"g%ni7%#ii pot /i /i"-e ce p"oduc p"#i co-ponente .i
p"oduse /initeE /i"-e ce %sigu" logistic% .i c;i%" clientul /in%l *nsu.i. ,eciE de/ini#i% de -%i sus % SC cup"inde .i
g"upul #int D clientul /in%l. O "e#e% u7u%l nu se concent"e%7 nu-%i pe /lu6u"ile dint">un singu" l%n#E ci %&e-
de luc"u cu /lu6u"i di&e"gente .i con&e"gente *nt">o "e#e% co-ple6 ce "e7ult din -%i -ulte o"dine d%te de
di/e"i clien#i c%"e t"e5uie "e%li7%te Bdese"&iteC *n p%"%lel. )ent"u % u.u"% co-ple6it%te%E o o"g%ni7%#ie d%t se
po%te concent"% nu-%i pe o p%"te din SC gene"%l. C% un e6e-plu p"i&ind *n %&%l i-%gine% unei o"g%ni7%#ii
po%te /i li-it%t de clien#ii clien#ilo" eiE i%" *n %-onte de /u"ni7o"ii /u"ni7o"ilo" ei.
nt">un sens "est"Mns te"-enul de SC esteE de %se-ene%E %plic%t unei co-p%nii -%"i c%"e %"e cMte&% sedii
%dese% loc%li7%te *n #"i di/e"ite. Coo"don%"e% /lu6u"ilo" de -%te"i%leE in/o"-%#ii .i /in%nci%"e *nt">o %st/el de
co-p%nie -ultin%#ion%l *nt">un -od e/icient "-Mne o s%"cin /o"-id%5il. O"icu- lu%"e% deci7iilo" t"e5uie s
/ie u.o%"E deo%"ece %ceste puncte /%c p%"te dint">o singu" o"g%ni7%#ie -%"e cu un singu" ni&el de -%n%ge-ent.
Un SC *n %cest sens este nu-it .i SC inte"o"g%ni7%#ion%lE *n ti-p ce te"-enul int"%o"g%ni7%#ion%l se "e/e"% l%
SC. n sens "est"MnsE /" % #ine se%-% de %ceste di/e"en#e *nt"e di/e"ite unit#i /unc#ion%le c% -%"AetingE
p"oduc#ieE %p"o&i7ion%"eE logistic .i /in%n#e este neces%" o st"Mns col%5o"%"eE %cest% /iind condi#i% esen#i%l .i
/i"e%sc *n /i"-ele de %st7i.
Un e6e-plu si-plu de SCM po%te /i %cel% co-pus din cinci p"#i p"incip%le S3(TJ
1. )l%nul > %ce%st% este p%"te% st"%tegic % SCM>uluiE %dic o st"%tegie pent"u %-inist"%"e% tutu"o"
"esu"selo" c%"e sunt neces%"e pent"u p"odusele s%u se"&iciile o/e"ite. O p%"te i-po"t%nt % pl%ni/ic"ii o
"ep"e7int st%5ili"e% unui set de -%t"ici pent"u -onito"i7%"e% l%n#ului de %p"o&i7ion%"eE pent"u % .ti d%c e
e/icientE d%c se pot "educe costu"ile s%u d%c o/e" p"oduse de c%lit%teN
!. Su"s% D %dic %lege"e% /u"ni7o"ilo" de l% c%"e se &o" o5#ine 5unu"ile .i se"&iciile neces%"e c"e"i
p"oduselo"E st%5ili"e% unui set de p"e#u"i .i p"ocese de li&"%"e .i pl%t *-p"eun% cu /u"ni7o"iiE %poi -onito"i7%"e%
.i *-5unt#i"e% %cesto" "el%#ii co-e"ci%leE p"ecu- .i p"ocesele de %d-inist"%"e % in&ent%"ului de 5unu"i .i
se"&iciiE inclu7Mnd p"i-i"e%E &e"i/ic%"e% .i t"%ns/e"%"e% %cesto"%E d%" .i %uto"i7%"e% pl#ilo"N
3. )"odusul D %cest% este p%sul de p"oduc#ie. )l%ni/ic%"e% %cti&it#ilo" neces%"e pent"u p"oduc#ieE test%"eE
%-5%l%"e .i p"egti"e pent"u li&"%"e i-pune .i -%su"%"e% ni&elului c%lit#iiE ni&elul de p"oduc#ie .i
p"oducti&it%te% %ng%9%#ilo"N
$. Li&"%"e% D %ce%st% p%"te con#ine p"i-i"e% o"dinelo" de li&"%"e de l% clien#iE de7&olt%"e% unei "e#ele de
depo7iteE %lege"e% cu"ie"ilo" pent"u t"%nspo"tul p"oduselo" .i siste-ul de "ecep#ion%"e % pl#ilo"N
(. 0etu"ul D %dic p%"te% c%"e se ocup% cu p"o5le-ele. Ace%st% i-plic c"e%"e% unei "e#ele pent"u
p"i-i"e% p"oduselo" de/ecte .iKs%u *n e6ces .i supo"tul pent"u clien#ii c%"e %u p"o5le-e cu p"odusele cu-p"%te.
I-po"t%nt este *n %cest p"oces col%5o"%"e% *n l%n#ul de %p"o&i7ion%"e .i l%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"e.
C% un e6e-pluE pute- conside"% un l%n# de -%g%7ine .i un p"oducto" %le c"ui 5unu"i se &Mnd *n -%g%7inele
l%n#ului "especti& c% /iind conect%#i p"int">un siste- de p%"t%9%"e % in/o"-%#iilo". CMnd stocu"ile de p"oduse
de&in sc7uteE siste-ul t"i-ite %uto-%t o %le"t ct"e p"oducto" s t"i-it -%i -ulte p"oduse. Se po%te .ti c;i%"
.i c%"e -%g%7in din c%d"ul l%n#ului %"e stocu"ile sc7uteE %st/el *ncMt p"odusele s /ie t"i-ise e6%ct *n locul *n
c%"e este ne&oie de ele. n %cest -od p"oducto"ul .tie cMnd s p"oduc .i s e6pedie7e p"oduseleE pl%t% se
e/ectue%7% p"%ctic inst%ntE costu"ile sunt "eduse .i p"oducto"ul *.i po%te pe"-ite s /%c "educe"i de p"e# l%n#ului
de -%g%7ine. Ast/elE %tMt l%n#ul de -%g%7ineE cMt .i p"oducto"ul %u de cM.tig%t. L%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"e
!1
este un concept c%"e i-plic pe to%t lu-e% c%"e p%"ticip l% "e%li7%"e% unui p"odus. ,e e6e-pluE un p"oducto"
de c"#i &% %&e% un l%n# e6tins de %p"o&i7ion%"e ce include %tMt tipog"%/i% unde sunt tip"ite c"#ileE d%" .i
co-p%ni% c%"e &inde ;M"ti% .i /u"ni7o"ii %cesto"% .i %.% -%i dep%"te. Este i-po"t%nt s /ie u"-"it %cti&it%te% *n
l%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"eE deo%"ece unele %c#iuni %sup"% unui /u"ni7o" %l unui /u"ni7o" %" pute% %&e% un
i-p%ct %sup"% p"oducto"uluiE pent"u c O"e7isten#% l%n#ului este d%t de "e7isten#% celei -%i sl%5e &e"igi % s%H.
Un /oc l% o /%5"ic de ;M"tie %" pute% dete"-in% tipog"%/i% s "-Mn /" stocu"i de ;M"tie. ,%c p"oducto"ul
.tie ce se *nt%-pl l% /%5"ic% de ;M"tieE &% pute% gsi l% ti-p un %lt /u"ni7o" de ;M"tieE cel pu#in te-po"%".
,%c to%te in/o"-%#iile "ele&%nte de&in %ccesi5ile pent"u o"ice /i"- din l%n#ul logisticE %tunci este -%i
deg"%5 posi5il s se *nce"ce opti-i7%"e% l%n#ului decMt su5opti-i7%"e% lui pe 5%7% inte"eselo" p%"ticul%"e %le
/i"-elo". Ace%st situ%#ie conduce l% o -%i 5un pl%ni/ic%"e gene"%l % p"oduc#iei .i dist"i5u#ieiE c%"e po%te
"educe costu"ile .i po%te o/e"i o -%i -%"e %t"%cti&it%te p"odusului /in%lE /%&o"i7Mnd c"e.te"e% &Mn7"ilo" .i
"e7ult%te gene"%le -%i 5une pent"u /i"-ele i-plic%te.
nco"po"%"e% cu succes % SCM conduce l% un nou tip de concu"en# pe pi%#% glo5%lE c%"e nu se -%i
des/.o%" *nt"e /i"-eE ci *nt"e l%n#u"i logistice. Acest luc"u se *ntM-pl deo%"ece *nt"ep"inde"ileE o"icMt de -ult
se st"duiesc s de7&olte %&%nt%9e concu"en#i%le p"in *-5unt#i"e% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" .i opti-i7%"e%
costu"ilo" %u %tins li-it% -%6i- *n inte"io" .i c%ut %lte su"se de %&%nt%9 *n e6te"io". )"oducto"ii *.i
*-5unt#esc costu"ile cu %c;i7i#iile .i de p"oduc#ie -%i %les d%to"it deloc%li7"ii. L% "Mndul lo"E dist"i5uito"ii
/%&o"i7e%7 su5cont"%ct%"e%. Ace%st% *nse%-n e6tinde"e% *n %/%"% *nt"ep"inde"ii .i include"e% *nt">un l%n#
logistic. Nu *nse%-n c to%te *nt"ep"inde"ile se gsesc l% %cel%.i ni&el de e&olu#ie % l%n#ului logistic. Se pot
identi/ic% -%i -ulte t"epteE c%"e *ncep de l% legtu"i si-ple cu p%"tene"ii din %-onte .i din %&%lE continuMnd cu
integ"%"e% di/e"itelo" /unc#ii p"in p"og"%-e in/o"-%tice de gestiune integ"%tE pune"e% *n co-un % %cesto" /unc#ii
*nt"e /u"ni7o" .i dist"i5uito" d%to"it sc;i-5u"ilo" elect"onice de d%te BE,IE conc"eti7%te p"in gestiune%
%p"o&i7ion"ii punctelo" de &Mn7%"e de ct"e /u"ni7o"E pMn l% gestiune% col%5o"%ti& l% cel -%i *n%lt ni&el. n
%cest -odE SCM %"e s%"cin% de % concili% un ni&el "edus de stoc cu o c%lit%te 5un % se"&iciilo"E "educe"e%
nu-"ului .i % costu"ilo" depl%s"ii *n gol % -i9lo%celo" de t"%nspo"tE opti-i7%"e% sp%#iilo" de depo7it%"e etc.
pent"u % *ndeplini ce"e"ile clien#ilo" p"in ce% -%i e/icient utili7%"e % "esu"selo".
SCM const *n *-5unt#i"e% gestiunii /lu6u"ilo" c%"e po"nesc de l% G/u"ni7o"ul /u"ni7o"uluiH pMn l%
Gclientul clientuluiH. nt"e p%"tene"ii c%"e co-pun l%n#ul logistic ci"cul t"ei c%tego"ii de /lu6u"iJ
/lu6u"i /i7iceE c%"e sunt o"ient%teE cu p"io"it%teE din %-onte sp"e %&%l Be6ist .i /lu6u"i /i7ice cu
o"ient%"e sp"e %-onteE speci/ice %cti&it#ilo" logisticii in&e"seCN
/lu6u"i /in%nci%"eE c%"e sunt o"ient%te din %&%l ct"e %-onteN
/lu6u"i de in/o"-%#iiE c%"e ci"cul *n %-5ele sensu"iE p"ecedMndE *nso#ind s%u u"-Mnd /lu6u"ile /i7ice .i
cele /in%nci%"eN cMnd ci"cul din %-onte sp"e %&%l sunt leg%te de /lu6u"ile /i7iceE *n ti-p ce *n sensul
in&e"s sunt leg%te .i de /lu6u"ile /in%nci%"e.
C% %t%"eE % conduce un l%n# logistic *nse%-n % /luidi7% /lu6u"ile opti-i7Mnd pe cMt posi5il costu"ile. n
p"incip%lE costu"ile se pot g"up% *n t"ei -%"i c%tego"iiE "especti&J
> costu"i leg%te de pst"%"e% stocu"ilo"N
> costu"i leg%te de ci"cul%#i% /lu6u"ilo" /i7iceN
> costu"ile pe c%"e le i-plic *nt"e"upe"e% /lu6u"ilo" /i7ice.
n p"e7entE SCM % de&enit un ele-ent st"%tegic c%"e "ep"e7int o -od%lit%te e/ecti& de c"e%"e % &%lo"ii
pent"u client. n consecin#E "olul SCM .i legtu"% dint"e su"sE inte"-edi%"iE p"oducto"iE cu-p"to"i .i
utili7%to"i %u de&enit din ce *n ce -%i i-po"t%nte.
!!
3.6 .di%iciul +uppl, C-ain Manage#ent
SCM po%te /i "ep"e7ent%t c% o c%sE %&Mnd u"-to%"e% con/igu"%#ie B&e7i /igu"% u"-to%"eCJ
Fig#ra 2&5 E!i-i"i#l SCM
#1ursa2 Florea 3& 4lipa 4& .//5)
Acope"i.ul este de d"ept scopul sup"e- %l SCM D co-petiti&it%te%E i%" -i9lo%cele pent"u %>l "e%li7% este
"ep"e7ent%t de se"&iciile pent"u clien#i. Co-petiti&it%te% po%te /i *-5unt#it *n -%i -ulte -odu"iE cu- %" /iE de
e6e-pluE p"in "educe"e% costu"ilo"E c"e.te"e% /le6i5ilit#iiE cu "espect%"e% sc;i-5"ilo" c%"e inte"&in *n ce"e"e%
clien#ilo" s%u p"in o/e"i"e% unei c%lit#i supe"io%"e % p"oduselo".
Acope"i.ul se sp"i9in pe doi stMlpi c%"e "ep"e7int cele dou co-ponente p"incip%le %le SCME .i %nu-e
integ"%"e% unui %ns%-5lu de o"g%ni7%#ii .i coo"don%"e% in/o"-%#iilo"E -%te"i%lelo" .i /lu6u"ilo" /in%nci%"e.
8igu"% %"%tE de %se-ene%E c -%i e6ist .i %lte discipline c%"e *.i %u /und%-entul *n SCM.
8o"-%"e% unui l%n# logistic solicit %lege"e% uno" p%"tene"i pot"i&i#i pent"u % /o"-% un p%"tene"i%t de
du"%t -edie .i lung. )ent"u % de&eni o "e#e% de o"g%ni7%#ii e/ic%ce .i de succesE constMnd din o"g%ni7%#ii
sep%"%te din punct de &ede"e 9u"idic este neces%" o col%5o"%"e inte"o"g%ni7%#ion%l 5%7%t pe noi concepte de
coo"don%"e p"in %linie"e% st"%tegiilo" p%"tene"ilo" i-plic%#i.
Coo"don%"e% %cti&it#ii de>% lungul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e po%te /i /%cilit%t p"in utili7%"e% celo" -%i
noi de7&olt"i *n te;nologi% in/o"-%#iilo" .i co-unic"ii. Aceste% pe"-it p"oceselo" e6ecut%te -%nu%l *n t"ecut
s de&in %uto-%ti7%teE i%" %cti&it#ile l% inte"/%# % dou entit#i pot /i si-pli/ic%te.
Se"&iciile o/e"ite clien#ilo" "ep"e7int o no#iune -ultidi-ension%lE c%"e con#ine t"ei ele-enteE "especti&E
p"e>t"%n7%c#i%E t"%n7%c#i% .i ele-ente post>t"%n7%c#ie. )ent"u -su"%"e% se"&iciilo" pent"u clien#i .i st%5ili"e%
scopu"ilo" p"opuseE *n p"%cticE sunt /olosi#i indic%to"i de pe"/o"-%n# de tipulJ ti-pul -%6i- pent"u ono"%"e%
unei co-en7iE nu-"ul de co-en7i "e7ol&%te *n OnH 7ileE nu-"ul de co-en7i /" "etu"n"i.
!3
Logistic%E -%"AetingulE ce"cet%"e% ope"%#ion%lE teo"ii o"g%ni7%#ion%leE
%p"o&i7ion%"e% .i /u"ni7o"ii
8und%#i%J
Le%de"s;ip
0e#e% de o"g%ni7%#ii
.i col%5o"%"e%
inte"o"g%ni7%#iilo"
)l%ni/ic%"e% %&%ns%t
O"ient%"e% p"ocesului
Alege"e% p%"tene"ului
8olosi"e% in/o"-%#iilo" .i
% te;nologiei co-unic"ii
INTEGRAREJ COORDONARE6
RELAII CLIENI
COM$ETITIVITATE
SCM
Un l%n# logistic const *n cMte&% /i"-e sep%"%te leg%lE c%"e col%5o"e%7 *n gene"%"e% unui p"odus cu
scopul de % *-5unt#i co-petiti&it%te% lui c% *nt"eg. Integ"%"e% se "e/e" l% et%pele speci%le c%"e /%c c% %ceste
/i"-e s col%5o"e7e pe te"-en lungE cu- %" /iJ
%lege"e% p%"tene"ilo"N
o"g%ni7%"e% *n "e#ele .i col%5o"%"e% inte"o"g%ni7%#ion%lN
conduce"e% l%n#ului.
C"ite"iile de selec#ie nu t"e5uie s se 5%7e7e do%" pe costu"iE ci .i pe poten#i%lul &iito" %l unui p%"tene" *n
% sp"i9ini %cti&it%te% l%n#ului logistic.
Asocie"e% %cti&it#ilo" l% %cei -e-5"i din c%d"ul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e c%"e le pot "e%li7% cel -%i
5ineE c% .i c%p%cit%te% de % %d%pt% st"uctu"% unui l%n# *nt">un -od "%pid #inMnd cont de ne&oile pie#eiE sunt un
%&%nt%9 -%9o" co-p%"%ti& cu ie"%";iile t"%di#ion%le. ,in pe"specti&% teo"iei o"g%ni7%#ion%leE l%n#ul logistic
"ep"e7int o /o"- speci%l de "e#e% o"g%ni7%#ion%lE ce const *n cupl%9e *nt"e %cto"i indi&idu%liE de cele -%i
-ulte o"i cu d"eptu"i eg%le. St"uctu"% o"g%ni7%#ion%l este %d%pt%t *n -od din%-icE *n %co"d cu s%"cinile ce
t"e5uiesc *ndeplinite .i scopu"ile "e#elei &7ute c% un *nt"eg. Ide%l %" /i c% /iec%"e entit%te dint">un l%n# s se
concent"e7e %sup"% co-peten#elo" ei de 5%7. ,e.i independente din punct de &ede"e leg%lE entit#ile din c%d"ul
unui l%n# sunt dependente econo-ic un% de ce%l%lt. E&identE st"uctu"% "-Mne st%5il do%" d%c se -en#ine o
situ%#ie de cM.tig pent"u /iec%"e -e-5"u.
Conduce"e% "ep"e7int o p"o5le- delic%t din pe"specti&% %uto>o"g%ni7"ii ide%leE %cto"ii policent"ici
/o"-Mnd un l%n#. n p"%cticE conduce"e% po%te /i *ndeplinit /ie de o co-p%nie cent"%lE /ie de un co-itet
cent"%l. O co-p%nie cent"%l esteE de o5iceiE un -e-5"u %&Mnd ce% -%i -%"e pute"e B/in%nci%"CE cele -%i 5une
cuno.tin#e desp"e p"oduse .i p"ocese s%u cu ce% -%i -%"e &%lo%"e c"e%t *n ti-pul *ndeplini"ii co-en7ilo". n
unele c%7u"iE co-p%ni% cent"%l po%te /i /ond%to"ul unui l%n# logistic.
)e de %lt p%"teE un co-itet co-un po%te /i %lesE co-pus din "ep"e7ent%n#i %i tutu"o" -e-5"ilo" unui l%n#.
0egulile de lu%"e % deci7iilo"E cu- %" /i nu-"ul de &otu"i pent"u /iec%"e -e-5"uE sunt un su5iect de negocie"e.
Coo"don%"e% in/o"-%#iilo"E -%te"i%lelo" .i % /lu6u"ilo" /in%nci%"eE %l doile% pilon p"incip%l %l SCM D
co-po"t% t"ei di-ensiuni "e/e"ito%"e l%J
utili7%"e% te;nologiei in/o"-%#iei .i co-unic"iiN
o"ient%"e% p"ocesu%lN
pl%ni/ic%"e% %&%ns%t.
Co-unic%"e% p"in sc;i-5u"i elect"onice de d%te po%te /i st%5ilit p"in "e#ele p"i&%te s%u pu5liceE ce% -%i
popul%" /iind Inte"netul. Me-5"ii din c%d"ul unui l%n# de %p"o&i7ion%"e pot /i %st/el in/o"-%#i i-edi%t .i l% un
cost sc7ut.
n t"%n7%c#iile 5usiness>to>5usiness %ceste co-unic%#ii pe"-it co-p%niilo" s "e/%c p"ocesele. S%"cinile
-%nu%leE cu- %" /i pl%s%"e% unei co-en7i pent"u un o5iect st%nd%"dE pot /i %cu- p"elu%te de un c%lcul%to".
Acest% cont"ole%7 *nt"egul p"ocesE de l% t"%ns-ite"e% co-en7iiE %ccept%"e% co-en7ii .i o"don%"e% e6ecut"ii
co-en7ii pMn cMnd %cceptul este p"i-it .i &e"i/ic%t. In /in%lE su-% de pltit este t"%ns/e"%t *n contul
/u"ni7o"ului *n -od %uto-%t. Alte %&%nt%9e se "e/e" l% c"e.te"e% &ite7ei de luc"u .i "educe"e% e"o"ilo".
n t"%n7%c#iile 5usiness>to>consu-e" se pune p"o5le-% %ccesului u.o" l% in/o"-%#iile p"i&ind p"odusele
o/e"iteE "%pidit%te% .i sigu"%n#% pl#ilo"E t"%nspo"tul p"oduselo" ct"e clien#i.
)"ocesul de o"ient%"e #inte.te coo"don%"e% tutu"o" %cti&it#ilo" i-plic%te *n "e%li7%"e% co-en7ilo"
clientului *n cel -%i e/icient -od.
n conclu7ieE o5iecti&ul gene"%l este c% SCM s /unc#ione7e *n -odul cel -%i e/icientE %dic ide%lE /"
*nt"e"upe"e% /lu6u"ilo" /i7iceE /in%nci%"e .i in/o"-%#ion%le. )ent"u % pute% "e%li7% un %st/el de de7ide"%t SCM se
sp"i9in pe siste-e %&%ns%te de pl%ni/ic%"e de7&olt%te cu %9uto"ul uno" p"og"%-e in/o"-%tice pe"/o"-%nte.
!$
4. Elaborarea strategiilor logistice
,e-e"sul de el%5o"%"e % st"%tegiilo" logistice t"e5uie s po"ne%sc de l% %spectele gene"%leE c%"e
c%"%cte"i7e%7 -ediul econo-ic %ctu%lE pent"u % se concent"% pe condi#iile conc"ete *n c%"e *nt"ep"inde"ile *.i
des/.o%" %cti&it%te%.
4.1 Mi(a strategic a logisticii
Te"-enul logistic %p"ut *n cu"sul %nilo" Q=@ t"i-ite% sp"e no#iuni c% stoc%"eE -%nipul%"eE t"%nspo"t etc.E
de cele -%i -ulte o"i utili7%te sep%"%t. )"incip%l% %soci%#ie eu"ope%n *n/iin#%t *n %nul 14=$E Eu"ope%n
Logistics Associ%tion BELACE d p"op"i% s% de/ini#ie %cestei %cti&it#iJ GO"g%ni7%"e%E pl%ni/ic%"e%E cont"olul .i
"e%li7%"e% /lu6u"ilo" de 5unu"i de l% de7&olt%"e .i %p"o&i7ion%"e pMn l% p"oduc#ie .i dist"i5u#i% ct"e clientul
/in%lE pent"u % s%tis/%ce ce"in#ele pie#ei cu un cost -ini- .i cu un c%pit%l -ini-H.
L% -i9locul %nilo" Q4@ s>% i-pus te"-enul supply chainE su5 in/luen#% p"oducto"ilo" de p"og"%-e
in/o"-%ticeE c%"e p"opune%u inst"u-entele unei gestiuni coo"don%te .i integ"%te % l%n#ului logistic e6tins din
%-ontele .i %&%lul *nt"ep"inde"ii. ,in %cest -o-entE conduce"e% l%n#ului logistic u"-"e.te c"e.te"e%
pe"/o"-%n#ei glo5%le .i pl%s%"e% *n -od siste-%tic % clientului c% -oto" .i cent"u %l dispo7iti&ului. 8lu6u"ile se
*ntind din %&%l sp"e %-onte .i in&e"sE d%to"it noilo" te;nologii de co-unic%"e .iE -%i %lesE % de7&olt"ii
Inte"netului.
,%c in/o"-%#iile sunt de-%te"i%li7%teE nu *nse%-n c ope"%#iunile /i7ice sunt -%i pu#in i-po"t%nte.
T"%nspo"tulE *nt">o econo-ie glo5%li7%tE se con/"unt cu const"Mnge"i -%9o"e de "%pidit%te .i de te"-ene.
Cont"olul -%nipul"iiE cu di&e"sele s%le ope"%#iuni D /"%g-ent%"e% s%u consolid%"e% lotu"ilo"E p"egti"e%
co-en7iiE ope"%#iunile de picAingE %-5%l%"e etc. D necesit "igo%"e .i o"g%ni7%"e e/ic%ce pent"u % p"oduce
cM.tigu"i de p"oducti&it%te. )o7i#ion%"e% st"%tegic % locu"ilo" de stoc%"e condi#ione%7 c%lit%te% se"&iciilo" .i
/luidit%te% t"%nspo"tu"ilo" din %-onte .i din %&%l.
)ent"u c% un p"odus s /ie p"opus *nt">un -%g%7in l% un cost %ccept%5ilE t"e5uie c% in/"%st"uctu"ile
logistice %le dist"i5uito"uluiE p"oducto"ului .i /u"ni7o"ilo" si s /ie conect%teE d%to"it inte"dependen#ei *nt">un
l%n# continuuE % c"ei -i7 o "ep"e7int s%tis/%ce"e% clientului. n %/%"% /unc#iei s%le ope"%#ion%leE logistic% &%
cpt% .i o di-ensiune t%cticE c%"e const *n p"og"%-%"e% /lu6u"ilo" .i -odu"ile de t"%t%"e %le %cesto"%E cMt .i o
di-ensiune st"%tegicE c%"e %"e scopul de % de/ini -i9lo%cele neces%"e pent"u % "spunde o5iecti&elo"
*nt"ep"inde"ii.
Ace%st concep#ie st"%tegic % logisticii *i con/e" un loc din ce *n ce -%i i-po"t%nt *n *nt"ep"inde"i .i d
loc unui %ns%-5lu de idei %sup"% -%nie"ei de integ"%"e % unei /unc#ii l% un secto" de %cti&it%teE c;i%" l% un secto"
geog"%/ic c%"e se po%te e6tinde l% un g"up de #"i. Este neces%" s se %c#ione7e dint">o pe"specti& glo5%lE
#inMnd cont de -%i -ul#i /%cto"iJ
> -ondi%li7%"e% sc;i-5u"ilo"N
> -ultiplic%"e% nu-"ului %cto"ilo" din c%n%lul logistic c%"e i-plic integ"%"e% noilo" inst"u-ente %le
l%n#ului logisticN
> concu"en#% B*nt"ep"inde"ile se di/e"en#i%7 p"in se"&iciiE c%"e se 5%7e%7 *n -%"e p%"te pe logisticCN
> "%pidit%te% .i /le6i5ilit%te%E c"ite"ii /und%-ent%le %le e/ic%cit#ii unui l%n# logisticN
> logistic%E *n c%lit%te de /unc#ie t"%ns&e"s%l necesit o coope"%"e % tutu"o" entit#ilo" i-plic%teN
> nu-e"o.ii p%"tene"i pe c%"e *i %nt"ene%7.
Logistic% *nso#e.te p"odusul pe *nt"egul p%"cu"s *n inte"io"ul *nt"ep"inde"iiE d%" .i *n %/%"% %cestei%. Nu
to%te se"&iciile p"opuse sunt i-po"t%nte c% &olu-E *ns sunt decisi&e pent"u 5unul -e"s %l ope"%#iunilo".
!(
Ti*ologia ser0i"iilor logisti"e
Ta(el#l 5&'
Ser0i"ii logisti"e legate !e 0ia)a #n#i *ro!#s
Ni0el '
Se"&icii leg%te de ini#i%li7%"e%
p"odusului
> e.%ntion%"e
> p"oduse test
> -ost"e de p"oduse
Ni0el %
Se"&icii speci/ice pe"io%dei de l%ns%"e
pe pi%#
> l%ns"i co-e"ci%le
> supo"#i de -e"c;%ndising
Ni0el 2
Se"&icii e/ectu%te *n "egi- pe"-%nent
Se"&icii de "spuns l% e&eni-ente
nep"e&7ute
> co-en7i "egul%te
> t"%t%"e% /lu6u"ilo" de %-5%l%9e
> c%-p%nii de p"o-o&%"e Bo/e"te
speci%leC
> supo"#i de -e"c;%ndising
> "etu"u"i co-e"ci%le
Ni0el 5 Se"&icii de op"i"e de l% co-e"ci%li7%"e > t"%t%"e% "etu"u"ilo"
4.2 Conceperea unei activiti logistice
)ent"u un -%i 5un -%n%ge-ent %l %cestei %cti&it#i t"e5uie p"eci7%te ope"%#iunile logistice *nc de l%
concep#i% unui p"odus. Acest de-e"s se po%te decup% *n cinci /%7eJ
concep#i% p"op"iu>7isE %dic e&%lu%"e% ne&oilo" leg%te de p"odus B/u"ni7o"iE *nt"e#ine"eE sus#ine"eE
%-5%l%"eC .i % /lu6u"ilo" logistice %/e"enteE #inMnd cont de p"e&i7iunile co-e"ci%leN
%n%li7% .i /i6%"e% o5iecti&elo" pe c"ite"ii "e/e"ito%"e l% ni&elul se"&iciilo" o/e"iteE c%ntit%teE costu"iE
concu"en# .i /%-ilii logistice Bde/ini"eE t"ie"e .i "eg"up%"e % "e/e"in#elo"CN
"e%li7%"e% siste-ului de in/o"-%#ii su5 /o"-% 5%7elo" de d%te te;niceE de p"oduseE de clien#iE de
%lege"e % p"og"%-elo" de p"eluc"%"eE de "e#ele de teleco-unic%#iiE de sc;i-5 elect"onic de d%te BE,IC
.i de codi/ic%"eN
de/ini"e% /i7ic % se"&iciilo" logistice s%u % %";itectu"ii "e#eleiE i-pl%nt"ile s%leE constitui"e% stocu"ilo"
cu loc%li7%"e% lo" .i t"%nspo"tu"iN
el%5o"%"e% siste-ului de conduce"eE cu p"e&i7iuniE "eguli de %loc%"e % "esu"selo"E p"io"it#iE p"ocedu"i
.i t%5lou"i de 5o"d.
n %ctu%lul conte6t econo-ic -ondi%l se &o"5e.te desp"e *nt"ep"inde"e% glo5%lE c%"e nu este do%" o
si-pl *nt"ep"inde"e e6po"t%to%"e s%u i-po"t%to%"e. O %st/el de *nt"ep"inde"e se %p"o&i7ione%7 din di/e"ite #"i
cu nu-e"o%se "esu"seE p"oduceE de %se-ene%E *n di/e"ite #"i .i co-e"ci%li7e%7 *n lu-e% *nt"e%g. )"in u"-%"eE
unei %st/el de *nt"ep"inde"i *i este neces%" s integ"e7e %.tept"ile consu-%to"ilo" e6t"e- de di/e"i#iE st"duindu>
se s>i con&ing. Un %se-ene% de-e"s "ep"e7int .i o opo"tunit%te de % p"elungi &i%#% p"oduselo" %/l%te *n declin
pe pi%#% lo" de o"igine. Ast/elE %cest tip de *nt"ep"inde"e %c#ione%7 pe st"%tu"i "egion%leE t"%ns&e"s%le 7onelo"
geog"%/iceE luMnd *n conside"%"e d%te de-og"%/iceE soci%le .i econo-ice. )ent"u % 5ene/ici% de to%te %&%nt%9ele
unei pie#e glo5%le t"e5uie cent"%li7%te o se"ie de %cti&it#iE p"int"e c%"e %p"o&i7ion"ileE p"oduc#i% .i dist"i5u#i% .i
*n consecin#E logistic% *nt"ep"inde"ii.
1inMnd cont de cele -en#ion%te se pot enu-e"% cMte&% c"ite"ii cu "ol *n o"ient"ile -%9o"e %le unei
st"%tegii logisticeJ
necesit%te% i-pl%nt"ii uno" u7ine speci%li7%teN
o politic de %c;i7i#ii c%"e pe"-ite econo-ii de sc%"N
"e%li7%"e% siste-elo" integ"%te de co-en7i .i de t"%nspo"tN
posi5ilit%te% de % /%ce s -ig"e7e un p"odus de pe o pi%# pe %lt% *n c%7ul uno" e&eni-ente
nep"e&7uteN
de7&olt%"e% unei /o"-e de co-e"# elect"onic Be>co--e"ceCN
posi5ilit%te% de % e6tinde o solu#ie test%t pe o pi%# pe %ltele noiN
cent"%li7%"e% ce"cet"ii>de7&olt"ii .i "educe"e% costu"ilo" speci/ice logisticii.
8ie c glo5%li7%"e% este %n%li7%t din pe"specti& -%c"oecono-icE /ie din pe"specti& -ic"oecono-icE
inciden#ele %sup"% logisticii sunt nu-e"o%se. n p"i-ul c%7E %p%" de7ec;ili5"ele .i disp%"it#ile c%"e in/luen#e%7
st"uctu"ile. n %l doile% c%7E se -%ni/est politicile de -%"Aeting c%"e se st"duiesc s concilie7e ne&oile
!'
clien#ilo" /o%"te disp%"%#i .i e/ectele de -"i-e s%u de opti-i7%"e % de7&olt"ii .i co-unic"iiE cu in/luen#e
di"ecte %sup"% p"est%to"ilo" logistici.
n %/%"% pie#elo" n%#ion%leE %p"o%pe to%te *nt"ep"inde"ile se "egsesc *n %cele%.i te"ito"ii unde concu"en#%
se st"Mnge pMn l% su/oc%"e. ,in %cest -oti&E di/e"en#ele de cost l% ni&elul %p"o&i7ion"ii s%u c"e.te"e%
&olu-elo"E s%u tot cee% ce constituie un %&%nt%9 concu"en#i%l se %nule%7 .i %ceste *nt"ep"inde"i sunt const"Mnse
s c%ute %lte -odu"i de di/e"en#ie"e % p"oduselo"E concep#iilo" de -%"Aeting .i co-e"ci%le pent"u % "e%c#ion%E
%nticip% .i % se i-pune. Ele t"e5uie s se di/e"en#ie7e nu do%" p"in p"oduse ino&%to%"eE ci .i p"in st"%tegii de
%t%c%"e % %cesto" pie#eE #inMnd cont de speci/icit#ile lo" loc%leE cu scopul /in%l de % c"e% &%lo%"e pent"u
consu-%to".
M%"Aetingul loc%l .i cel glo5%l sunt "Mnd pe "Mnd utili7%teE *nt">o co-ple-ent%"it%te logic. )ent"u /iec%"e
p"odusE t"e5uie %n%li7%te c%"e din cele dou tipu"i de -%"Aeting este -%i pe"tinent. E6ist p"oduse &Mndute pe
5%7% unei concep#ii de -%"Aeting glo5%le l% sc%" pl%net%" c%E de e6e-pluE Mc,on%ldQsE Coc% Col%E SW%tc;E
Me"cedesE 3enetton etc. Altele pot s suge"e in/luen#e loc%leE cu- se *ntM-pl *n c%7ul pi77% s%u %l
%uto-o5ilelo". 8le6i5ilit%te% .i st%nd%"di7%"e% sunt posi5ile *n to%te co-5in%#iile. Totu.iE se const%t c
consu-%to"ii %/i.e%7 din ce *n ce -%i -ult ce"e"i si-il%"e l% ni&el -ondi%l .i c ei p"e/e" -%i deg"%5 un
p"odus Gglo5%lH l% un cost -%i sc7utE decMt un p"odus %d%pt%tE d%" -%i scu-p.
nt"ep"inde"e% t"e5uie s gse%sc econo-ii de sc%" p"in glis%"e% co-ponentelo" de -%"Aeting Bp"odusE
pu5licit%teE %-5%l%9E dist"i5u#ieE p"o-o&%"eE p"e#CE *nt">un siste- de %6e pe"pendicul%"eE c%"e pe %5scis
"ep"e7int p"ocentul de %cope"i"e .i pe o"don%t p"ocentul de uni/o"-it%teE c% *n /igu"% de -%i 9os. Ace%st
"ep"e7ent%"e pe"-ite s se %c#ione7e pe unul s%u %ltul din /%cto"i pent"u % po7i#ion% o /%-ilie de p"oduse.
)une"e% l% punct % unei politici de -%"Aeting glo5%l este un% din cele -%i co-ple6e .i delic%te.
)"esupunMnd c e6ist un seg-ent de pi%# -ondi%l pent"u p"oduse t"e5uie c% *nt"ep"inde"e% s %i5 c"e%te
st"uctu"ile de co-unic%"e .i de dist"i5u#ie pent"u % %9unge l% consu-%to"E o"iunde %" /i %cest%.
Fig#ra 5&' $o.i)ionarea #nei -a+ilii !e *ro!#se
,%c costul -Minii de luc"u este un -oti& de p"i- o"dinE nu este singu"ul c"ite"iu lu%t *n conside"%"e *n
deloc%li7%"e% p"oduc#ieiE ci .i logistic% .i se"&iciile c%"e le *nso#esc. nt"e /%cto"ii i-po"t%n#i se "egsescJ
-"i-e% s%l%"iilo"N
/le6i5ilit%te% -Minii de luc"uN
legisl%#i% soci%lN
"%po"tul co-peten#eKcost glo5%l %l -Minii de luc"uN
!+
Acope"i"e%
pie#ei
-ondi%le
Uni/o"-it%te
)"odus
)u5licit%te
A-5%l%9
,ist"i5u#i%
)"o-o&%"e )"e#
t%"i/e &%-%le %&%nt%9o%seN
/%cilit%"e% t"%ns/e"u"ilo" /in%nci%"eN
"egi-u"i /isc%leN
"esu"se u-%ne c%li/ic%teE p"egtite .i ope"%#ion%le Bc%p%5ile s /u"ni7e7e c%lit%te% ce"ut de no"-ele
occident%leCN
de"egle-ent%"e% t"%nspo"tu"ilo" .i teleco-unic%#iilo".
,eloc%li7%"e% 7onelo" de p"oduc#ie dete"-in un sup"%>cost logistic p"in "%po"t cu p"oduc#i% n%#ion%lE
c%"e t"e5uie e&%lu%t *n%inte de % %dopt% o"ice deci7ieJ i-o5ili7"i *n c%p%cit#i de t"%nspo"tE ti-pul de t"%nspo"t
%e"i%n s%u -%"iti-E d"eptu"i &%-%le e&entu%le l% int"%"e% pe te"ito"iul n%#ion%lE *ntM"7ie"i nep"e&7ute etc.
)ent"u c% o deloc%li7%"e s /ie inte"es%nt e% t"e5uie s se supun u"-to%"ei inecu%#iiJ
( ) ( ) @ logistice "ile sup"%costu luc"u de -Minii su5costul >
E6ist *nce"c"i de el%5o"%"e % uno" indici glo5%liE c%"e conduc l% ie"%";i7%"e% #"ilo" *n /unc#ie de g"%dul
lo" de %t"%cti&it%te. ,e e6e-pluE *n do-eniul se"&iciilo" % /ost e/ectu%t o %nc;et de ct"e /i"-% de consult%n#
A. T. Ue%"ne:E 5%7%t pe %n%li7% % $@ de #"i *n cu"s de de7&olt%"e .i de7&olt%teE pe se%-% u"-to%"elo" c"ite"iiJ
st"uctu"% /in%nci%"E -ediul econo-ic .i c%lit%te%E disponi5ilit%te% .i co-peten#ele "esu"selo" u-%ne. )"in
cu-ul%"e% celo" t"ei c"ite"ii A. T. Ue%"ne: % const"uit un indice glo5%l %l loc%li7"ii se"&iciilo"E c%"e pe"-ite
%p"ecie"e% %t"%cti&it#ii unei #"i .i c%"e o/e" *nt"ep"inde"ilo" un inst"u-ent pent"u cl%"i/ic%"e% deci7iilo" lo".
Re*arti.area lo"ali.1rii -or)elor interna)ionale
*entr# a"ti0itatea !e ser0i"ii /ntre %775,%778
Ta(el#l 5&%
Nr&
"rt&
1ri Str#"t#ra
-inan"iar1
Me!i#l
e"ono+i"
$o*#la)ia
9i "o+*eten)ele
In!i"ele
glo(al
1. Indi% 3E$+ 1E!' !E1$ 'E=+
!. C;in% 3E!1 1E1+ 1E+' 'E1$
3. M%l%:si% !E4( ! 1E1! 'E@+
$. 8ilipine 3E(= 1E@( 1E1' (E+=
(. Sing%po"e 1E'! !E'+ 1E$$ (E+3
'. T;%il%nd% 3E!+ 1E(1 @E4$ (E+!
+. Ce;i% !E(+ 1E4 1E1! (E(=
=. C%n%d% 1E1 !E$ !E@3 (E(!
4. 3"%7ili% !E41 1E!3 1E3' (E(@
1@. SUA @E($ !E!! !E+$ (E$4
11. Egipt 3E(( 3E(( @E4= (E$+
#1urs2 $& T& 6earney ancheta 7ffshore decembrie .//5)
4.3 .le#ente principale pentru con%igurarea
structurilor logistice
M%n%ge-entul st"%tegic %l logisticii nu const *n int"oduce"e% ino&%#iilo" do%" de d"%gul de % ino&%. Este
&o"5% desp"e c"e%"e% unei con/igu"%#ii c%"e &% conduce l% "e%li7%"e% o5iecti&elo" st"%tegice. )ent"u % e6plo%t% *n
*nt"egi-e l%n#ul logistic t"e5uie cont"ol%te cinci ele-ente esen#i%le de con/igu"%"eJ
> st"%tegi% ope"%#iunilo"N
> st"%tegi% de e6te"n%li7%"eN
> st"%tegi% de dist"i5u#ieN
> st"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> st"%tegi% %cti&elo".
,eci7iile "e/e"ito%"e l% %ceste ele-ente .i -odul *n c%"e &o" /i %"ticul%te unele cu %ltele &o" dete"-in%
st"%tegi% logistic glo5%l. T"%t%t pMn %cu- i7ol%tE %ceste co-ponente inte"dependente %lctuiesc un %ns%-5lu
integ"%t c%"e pot /%ce din logistic s%u dint">un l%n# logistic un %tu st"%tegic.
Alege"e% -odului de o5#ine"e % p"oduselo" dete"-in st"%tegi% ope"%#iunilo". Ace%st% dete"-inE de /%ptE
ne&oile de "esu"se u-%neE -odul de /unc#ion%"e % u7inelo"E depo7itelo" .i se"&iciilo" de gestiune % co-en7ilo"E
cMt .i supo"tul %.tept%t %l p"oceselo" .i siste-elo" in/o"-%#ion%le. E6ist -%i -ulte posi5ilit#i de "e%li7%"e %
p"oduselo"J
!=
p"oduc#i% pe stoc. Este conside"%t o st"%tegie ide%l pent"u p"odusele st%nd%"di7%teE &Mndute *n
c%ntit#i -%"i. )"oduc#i% de lotu"i -%"i pe"-ite -en#ine"e% uno" costu"i de p"oduc#ie sc7uteE i%"
de#ine"e% %cesto" p"oduse *n stoc o/e" posi5ilit%te% de % "spunde "%pid l% ce"e"e% clien#ilo"N
p"oduc#i% pe co-%nd. Ace%st st"%tegie se %plic p"oduselo" pe"son%li7%te s%u cu o ce"e"e -%i
"edusE d%" cu &%lo%"e -%"e. nt"ep"inde"ile c%"e o utili7e%7 /%5"ic p"oduse /inite do%" dup p"i-i"e%
unei co-en7i. Ace%st% pe"-ite s nu se pst"e7e decMt un stoc "edus .i s se p"opun nu-e"o%se
op#iuni di/e"iteN
con/igu"%"e% co-en7ii. Este &o"5% desp"e o st"%tegie ;i5"id *n c%"e p"oducto"ul "e%li7e%7 -%i *ntMi
p%"te% gene"ic % p"odusuluiE pent"u %>l /in%li7% dup p"i-i"e% co-en7ii. Ace%st st"%tegie se %plic
p"oduselo" p"opuse *n -ultiple &%"i%nteE cMnd se u"-"e.te li-it%"e% stocului de p"oduse /inite .i
li&"%"e% -%i "%pid cu o Gp"oduc#ie l% co-%ndHN
concep#i% co-en7ii. 8o%"te %p"opi%t de p"oduc#i% l% co-%ndE %ce%st st"%tegie se %d"ese%7
*nt"ep"inde"ilo" c%"e concep .i /%5"ic p"oduse pe -su"% /iec"ui client.
Strategii ale o*era)i#nilor
Ta(el#l 5&2
Strategia C:n! se alege
a"east1 strategie
A0anta;e
)"oduc#i%
pe stoc
)ent"u p"oduse st%nd%"di7%teE
&Mndute
*n c%ntit#i -%"i
Costu"i sc7ute de p"oduc#ieN "spuns "%pid l% ce"e"e% clien#ilo"
Con/igu"%"e%
co-en7ii
)ent"u p"oduse cu &%"i%nte
nu-e"o%se
Ad%pt%"e% l% clientN stoc "edusN ni&elu"i -%i 5une %le se"&iciilo"
o/e"ite
)"oduc#i%
l% co-%nd
)ent"u p"oduse pe"son%li7%te
s%u
cu o "ot%#ie "edus
Ni&el sc7ut %l stoculuiN i-po"t%n#% %lege"ii op#iunilo" pent"u
clientN pl%ni/ic%"e si-pli/ic%t
Concep#i%
l% co-%nd
)ent"u p"odusele co-ple6eE c%
"spuns
l% speci/ic%#ii unice
)e"-ite s se "spuns l% ne&oile speci/ice %le unui client
L% /el c% %lte ele-ente de con/igu"%"e % l%n#ului logisticE st"%tegi% ope"%#iunilo" este din%-ic. Ciclul de
&i%# %l p"oduselo" este un /%cto" esen#i%l. ,up &%"i%#i% ce"e"ii de p"oduseE *nt"ep"inde"ile pot t"ece de l%
p"oduc#i% pe stoc l% p"oduc#i% l% co-%ndE pent"u "educe"e% "iscu"ilo" leg%te de stocE g%"%ntMnd disponi5ilit%te%
l% un p"e# co-petiti&. Nu-"ul de &%"i%nte %le unui p"odus "ep"e7int un %lt /%cto" i-po"t%nt. Nu "%"eo"i se
*ntM-pl c% =@ R din &olu-ele de p"oduse e6pedi%te cu g"eu s se "e/e"e l% !@ R din "e/e"in#ele s%u
con/igu"%#iile posi5ile. n %cest conte6tE o st"%tegie ;i5"id c%"e le%g p"oduc#i% pe stoc cu ce% l% co-%nd este
uneo"i p"e/e"%5il.
St"%tegi% de dist"i5u#ie dete"-in ci"cuitul de &Mn7%"e % p"oduselo" pMn l% cu-p"to"ii s%u utili7%to"ii
/in%li. E% "spunde l% *nt"e5"i p"i&ind -etodele de &Mn7%"e %lese Bdi"ecte s%u indi"ecteC. ,eci7iile &o" depinde
de seg-entele de pi%# s%u de "egiunile pe c%"e *nt"ep"inde"e% le &i7e%7. 2tiindu>se c "%t% p"o/itului &%"i%7 *n
/unc#ie de -odul de dist"i5u#ieE t"e5uie %le%s -od%lit%te% ce% -%i pe"/o"-%nt .i t"e5iue dete"-in%te "egulile
c%"e de/inesc p"io"it#ile di/e"itelo" c%n%le de &Mn7%"e *n c%7 de penu"ie s%u de ce"e"e pute"nic.
,eci7i% pent"u %lege"e% unei st"%tegii de dist"i5u#ie dete"-in pe"/o"-%n#% *n cee% ce p"i&e.te costu"ile .i
%cti&ele *nt"ep"inde"iiE l% /el c% .i st%5ili"e% t%"i/elo"E % "egulilo" de "e-une"%"e % &Mn7to"ilo"E % c%-p%niilo" de
p"o-o&%"e .i % %lto" condi#ii co-e"ci%le.
St"%tegiile de dist"i5u#ie se 5%7e%7 pe o "e#e% de dist"i5u#ie c%"e po%te /iJ
> e6tensi& s%u desc;isE cMnd &Mn7%"e% p"odusului po%te /i %co"d%t unui nu-" -%"e de inte"-edi%"iE
u"-"indu>se o di/u7%"e l%"g % p"odusului pe pi%#N
> selecti&E cMnd sunt utili7%#i cM#i&% inte"-edi%"iE %tent %le.iE de "egul speci%li7%#i *n &Mn7%"e% %nu-ito"
p"oduseN
> e6clusi&E cMnd se "ecu"ge l% un singu" dist"i5uito" cu c%"e se *nc;eie un cont"%ct de e6clusi&it%te
%sup"% &Mn7"ilo" *nt">un te"ito"iu d%t s%u pent"u o clientel dete"-in%t.
,eci7iile de e6te"n%li7%"e se sp"i9in pe %n%li7% cuno.tin#elo" .i % co-peten#elo" e6istente. E6te"n%li7%"e%
t"e5uie s p"i&e%sc do%" %cti&it#ile de sl%5 i-po"t%n# st"%tegic s%u pe %cele% pent"u c%"e un te"# po%te
/u"ni7% un "e7ult%t supe"io"E -%i "%pid s%u l% un cost -%i -ic.
!4
E6te"n%li7%"e% pe"-ite *nt"ep"inde"ilo" s c"e%sc s%u s "educ "%pid ni&elul lo" de p"oduc#ieE de c"e%"e %
noilo" p"oduse s%u de "epo7i#ion%"e pe pi%#E p"o/itMnd de cuno.tin#ele .i c%p%cit#ile %ltei *nt"ep"inde"i. n
conte6tul %ctu%l de glo5%li7%"eE c"e.te"e% /le6i5ilit#ii .i %gilit#ii pot dete"-in% di/e"en#ie"e% pute"nic /%# de
concu"en#i. ,%" e6te"n%li7%"e% pe"-ite *nt"ep"inde"ilo" s>.i concent"e7e e/o"tu"ile pe do-eniile lo" c;eie de
co-peten# .i s>.i *-5unt#e%sc po7i#i% co-petiti&.
)%"tene"ii e6te"ni pot p"e7ent% t"ei %&%nt%9e p%"#i%leJ
> econo-ii de sc%". Te"#ii /u"ni7o"i o/e" %dese% se"&icii -%i pu#in scu-peE deo%"ece dispun de o
clientel /o%"te &%stE c%"e le pe"-ite s -en#in o "%t de utili7%"e % c%p%cit#ilo" /o%"te "idic%t .i un
cost unit%" /o%"te sc7ut. )%"tene"ii potE de %se-ene%E %9ut% *nt"ep"inde"ile s spo"e%sc "%pid ni&elul lo"
de p"oduc#ieE /" c% %ceste% s in&este%sc *n noi c%p%cit#i indust"i%leN
> %cope"i"e% geog"%/ic. )ent"u *nt"ep"inde"ile c%"e do"esc s int"e pe noi pie#e s%u *n noi "egiuniE
p%"tene"ii pot /i un -i9loc de penet"%"e % pie#elo" unde c"e%"e% -i9lo%celo" inte"ne %" pute% s /ie p"e%
costisito%"e *n "%po"t cu &olu-ul de %cti&it%te %ctu%lN
> -i9lo%cele te;nologice. )%"tene"ii de e6te"n%li7%"e cont"ole%7 uneo"i te;nologi% unui p"oces s%u unui
p"odus c%"e %" solicit% o in&esti#ie p"e% i-po"t%nt *n inte"io".
n%inte de % decide e6te"n%li7%"e% %cti&it#ilo" t"e5uie e6%-in%te u"-to%"ele ele-enteJ
1. su"s% de di/e"en#ie"e. Nu t"e5uie e6te"n%li7%t te;nologi% p"odusului s%u p"ocesului d%c e% "ep"e7int
su"s% s% de di/e"en#ie"e /%# de concu"en#N
!. &olu-ul de %cti&it%te. E6te"n%li7%"e% %cti&it#ilo" pent"u "educe"e% costu"ilo" /i6e tot%le "ep"e7int o
p"%ctic cu"ent pe -ulte pie#eN
3. c%"%cte"ul %cti&it#ii. CMnd p"ocesele s%u c%"%cte"isticile p"oduselo" sunt unic%te s%u %u %nu-ite
t"stu"i p%"ticul%"e este posi5il s nu se "ecu"g l% e6te"n%li7%"eN
$. pute"e% de pi%#. Este i-po"t%nt "%po"tul de pute"e *nt"e *nt"ep"inde"e% c%"e do"e.te s "ecu"g l%
e6te"n%li7%"e .i p"est%to"ii si. S>%" pute% c% se"&iciile o5#inute s nu /ie l% un p"e# co-petiti& d%c &olu-ul de
%cti&it%te %l *nt"ep"inde"ii nu este su/icient de i-po"t%nt.
St"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" este un ele-ent esen#i%l de con/igu"%"e. E% se 5%7e%7 pe &%lo%"e%
"el%ti& % ci/"ei de %/%ce"i .i % "ent%5ilit#ii pe c%"e .i le do"e.te *nt"ep"inde"e% .i pe cuno%.te"e% %.tept"ilo"
"e%le %le clien#ilo". ,e cele -%i -ulte o"iE se "e%li7e%7 o ie"%";i7%"e % clien#ilo" /unc#ie de i-po"t%n#% lo". Celo"
-%i i-po"t%n#i li se %sigu"E cu p"io"it%teE se"&iciile do"iteE *n ti-p ce pent"u dese"&i"e% celo"l%l#i clien#i se po%te
%pel% l% %l#i p"est%to"i de se"&icii. Este neces%" s se %d%pte7e st"%tegi% se"&iciilo" pent"u clien#i cu scopul de %
o5#ine un "%po"t costKse"&icii pe seg-ente de clien#i po%te cont"i5ui decisi&E -%i %les d%c l%n#ul logistic este
de/init pent"u % /%ce din el un le&ie" st"%tegic.
St"%tegi% %cti&elo" "eg"upe%7 deci7iile p"i&ind u7ineleE ec;ip%-entele de p"oduc#ieE se"&iciile de
gestiune % co-en7ilo"E cent"ele de p"est"i se"&icii etc. c%"e constituie pi&otul %cti&it#ii *nt"ep"inde"ii.
A-pl%s%"e%E -"i-e% .i -isiune% %cesto" %cti&e %u un i-p%ct -%9o" %sup"% pe"/o"-%n#ei l%n#ului logistic.
M%9o"it%te% *nt"ep"inde"ilo" %leg unul din t"ei -odele indic%te -%i 9osE sp"i9inindu>se pe /%cto"i p"ecu-
-"i-e% *nt"ep"inde"iiE ne&oile de se"&icii %le clien#ilo"E %&%nt%9ele /isc%leE c%p%cit%te% /u"ni7o"ilo"E
"egle-ent"ile %uto"it#ilo" loc%le .i costul -Minii de luc"uJ
-odelul -ondi%l. O linie de p"oduse d%t este /%5"ic%t *nt">un %nu-it loc pent"u %ns%-5lul pie#ei
-ondi%le. Acest -odel este %les cu p"ecde"e pent"u % %p"opi% p"oduc#i% de ce"cet%"e>de7&olt%"eE
pent"u % cont"ol% costu"ile de /%5"ic%#ie unit%"eE /iind &o"5% de p"oduse ce *nco"po"e%7 o *n%lt
te;nologie de "e%li7%"e s%u pent"u % dispune de co-peten#e *n p"oduc#i% *n%lt speci%li7%tN
-odelul "egion%l. )"odusele suntE *n p"incip%lE /%5"ic%te *n "egiune% unde sunt &MnduteE c;i%" d%c pot
e6ist% /lu6u"i *nt"e di/e"ite "egiuni c%"e u"-e%7 o speci%li7%"e % cent"elo" de p"oduc#ie. Alege"e%
%cestui -odel este %dese% in/luen#%t de /%cto"i p"ecu- ni&elu"ile de se"&icii pent"u clien#iE -"i-e%
t%6elo" de i-po"t .i necesit%te% de % %dopt% p"odusele l% speci/icu"ile "egion%le s%u n%#ion%leN
-odelul n%#ion%l. )"odusele suntE *n p"incip%lE /%5"ic%te *n #%"% unde se &Mnd. Acest -odel se
pot"i&e.teE *n p%"ticul%"E -"/u"ilo" %l c"o" cost de t"%nspo"t este p"o;i5iti&. Al#i /%cto"i de c%"e
t"e5uie s se #in se%-% sunt t%6ele .i t%"i/ele &%-%le s%u o pi%# cu %cces "e7e"&%t p"oduselo"
/%5"ic%te pe te"ito"iul n%#ion%l.
,in co-5in%"e% &%"i%telo" pent"u cele cinci ele-ente "e7ult st"%tegiile l%n#ului logisticE p"e7ent%te
sintetic *n t%5elul de -%i 9os.
3@
Strategii ale lan)#l#i logisti"
Ta(el#l 5&5
Con-ig#rarea lan)#l#i logisti" -a)1 !e6
Criterii '& strategia
o*era)i#nilor
%& strategia
!e e<ternali.are
2& strategia
!e !istri(#)ie
5& strategia
ser0i"iilor
o-erite
8& strategia
a"ti0elor
O
*
)
i
#
n
i
%. p"oduc#i% pe stocN
5. p"oduc#i% l% co-%ndN
c.con/igu"%"e% co-en7iiN
d. concepe"e% co-en7ii.
%. /" e6te"n%li7%"eN
5. e6te"n%li7%"e "edusN
c. e6te"n%li7%"e e6tins.
%.e6clusi&N
5.selecti&N
c. intensi&
Bdesc;isC.
%. ni&el "idic%t %l
se"&iciilo"N
5. ni&el sc7ut %l
se"&iciilo".
%. -odel -ondi%lN
5. -odel "egion%lN
c. -odel n%#ion%l.
4.4 Criterii pentru ela&orarea unei &une strategii a lanului
logistic
Ele-entele de con/igu"%"e Bst"%tegi% ope"%#iunilo"E st"%tegi% dist"i5u#ieiE st"%tegi% de e6te"n%li7%"eE
st"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" .i st"%tegi% %cti&elo"C constituie c"-i7ile c%"e st%u l% 5%7% const"ui"ii
st"%tegiei l%n#ului logistic. Totu.iE pent"u % *ndeplini o5iecti&ele st"%tegice .i pent"u % o5#ine cu %de&"%t un
%&%nt%9 co-petiti&E %ceste ele-ente .i deci7iile pe c%"e se sp"i9in t"e5uie s /ieJ
sinc"oni7%te cu st"%tegi% *nt"ep"inde"iiN
sinc"oni7%te cu ne&oile clien#ilo"N
sinc"oni7%te cu pute"e% *nt"ep"inde"iiN
%d%pt%5ileE deo%"ece un %&%nt%9 concu"en#i%l este te-po"%" .i pi%#% e&olue%7.
O st"%tegie e/ic%ce % *nt"ep"inde"ii *ncepe p"int">o &i7iune st"%tegicE c%"e pe"-ite deli-it%"e%
%cti&it#ilo" unei *nt"ep"inde"i pent"u % e&iden#i% cee% ce este .i cee% ce /%ce %ce%st%E d%" .i cee% ce nu este .i
cee% ce nu /%ceE situ%#ie p"e7ent%t sc;e-%tic *n /igu"% de -%i 9os.
A con&e"ti o st"%tegie % *nt"ep"inde"ii *nt">un pl%n de %c#iune e/ic%ce ce"e o 5un co-unic%"e .i o -%"e
disciplin.
31
E6te"n
Inte"n
Vi7iune%
st"%tegic
M"i-e%
pie#ei .i
concu"en#%
Ne&oile
clien#ilo"
)o7i#ion%"e%
st"%tegic
O5iecti&e
/in%nci%"e
Co-peten#e
c;eie
)olitici %le
*nt"ep"inde"i
i
Fig#ra 5&% Vi.i#nea strategi"1 a /ntre*rin!erii
n t%5elul u"-to" este p"e7ent%t o i-%gine glo5%l % p%t"u inst"u-ente de co-petiti&it%te %
*nt"ep"inde"ilo" Bino&%#ieE costE se"&icii .i c%lit%te%CE nu-ite .i %6e st"%tegice. T%5elul %"%t cu- po%te l%n#ul
logistic s cont"i5uie l% pe"/o"-%n# *n /unc#ie de %lege"e% %6ei st"%tegice. ,in pe"specti&% l%n#ului logisticE
/iec%"e %6 st"%tegic ce"e o st"uctu"E p"oceseE siste-e de in/o"-%#ii .i co-peten#e distincte.
Contri(#)ia lan)#l#i logisti" /n strategia /ntre*rin!erii
Ta(el#l 5&8
Strategia
*rin"i*al1
S#rsa
!e a0anta;
A<a
strategi"1
$rin"i*alele ele+ente
ale lan)#l#i logisti"
"are "ontri(#ie
la strategie
Ino&%#ie M%"c% .i te;nologi% unic
)"oduse %t"%cti&e
.i ino&%ti&e
Ti-pul neces%" pent"u %
%9unge l% pi%# .i ti-pul
pent"u % c"e% &olu-ul
de p"oduc#ie solicit%t
Cost
Ope"%#iuni
cu cost sc7ut
)"e#ul cel -%i sc7ut din lini%
de p"oduse
In/"%st"uctu" e/ic%ce
.i pu#in costisito%"e
Se"&icii
Se"&icii unice
s%u g"eu "ep"oducti5ile
Un se"&iciu conceput pent"u
% "spunde ne&oilo" speci/ice %le
clientului
Se"&icii concepute
speci%l pent"u client
C%lit%te
)"odusele cele -%i sigu"e .i -%i
/i%5ile
)"oduse pe c%"e se po%te cont%
8i%5ilit%te% p"oceselo"
din l%n#ul logistic
.i cont"olul c%lit#ii
,%c o *nt"ep"inde"e po%te s "spund ne&oilo" clien#ilo" cei -%i "ent%5ili p"int">un ni&el de se"&iciu
%ccept%5il .i p"int">un cost "e7on%5il cu un singu" l%n# logistic %tunci %cest% t"e5uie "e%li7%t. ,%c p"io"it#ile de
pe"/o"-%n# cu- % /i costulE te"-eneleE cont"olul ope"%#iunilo" .i li&"%"e% di/e"itelo" p"#i co-ponente .i
p"oduse sunt cu %de&"%t cont"%dicto"ii pot /i concepute -%i -ulte l%n#u"i logistice p%"#i%l s%u tot%l distincte.
O 5un st"%tegie % l%n#ului logistic se 5%7e%7 pe %p"ecie"e% "e%list % pute"ii .i % in/luen#ei *n "%po"t cu
cele %le clien#ilo" .i /u"ni7o"ilo". )ute"e% po%te p"o&eni din &olu-ul de %cti&it%teE -"cile *nt"ep"inde"iiE
e6pe"ien#E t"%di#i% *n do-eniuE i-%gine% pe pi%#E /o"#% /in%nci%" etc. Nu este posi5il *ntotde%un% un cont"ol
%sup"% l%n#ului logisticE cee% ce conduce l% necesit%te% col%5o""ii cu celel%lte p"#i i-plic%te. n %cest -odE este
neces%" o concent"%"e pe clien#ii .i /u"ni7o"ii c;eie pent"u % %n%li7% -odul *n c%"e inte"%c#iunile cu ei conduc l%
"educe"e% costu"ilo"E *-5unt#i"e% p"oducti&it#iiE c"e.te"e% s%tis/%c#ieiE gene"%"e% unei &%lo"i -%i -%"i.
Ad%pt%"e% este cu %tMt -%i neces%" cu cMt sc;i-5"ile sunt ine&it%5ile. )ie#ele se t"%ns/o"-E st"%tegiile
*nt"ep"inde"ii e&olue%7 .i %p%" noi te;nologiiE c%"e pot *-5t"Mni "%pid st"%tegi% l%n#ului logistic.
n conclu7ieE st"%tegi% l%n#ului logistic este co-pus din -ultiple co-ponenteE inte"dependente .i sute de
deci7iiE -%i -ult s%u -%i pu#in i-po"t%nte. n ti-p ce o %cti&it%te i7ol%t po%te /i copi%tE un %ns%-5lu de
%cti&it#i c%"e %lctuiesc un siste- este i-posi5il de "ep"odus. Acest luc"u se t"%nspune .i *n st"%tegi% l%n#ului
logistic. n %cest c%7E %ns%-5lul este /o"-%t din %lege"ile c%"e c"ee%7 l%n#ul logistic p"op"iuE su"s% %&%nt%9ului
co-petiti&.
3!
5. Logistica transporturilor de mrfuri
Se"&iciile logistice cup"ind un %ns%-5lu de %cti&it#i di&e"se. ,int"e %ceste% t"%nspo"tul de#ine o ponde"e
se-ni/ic%ti& %tMt c% p"e7en#E cMt -%i %les din punct de &ede"e % costu"ilo". Op#iunile unei /i"-e /%# de
t"%nspo"t sunt nu-e"o%seE d%" di/e"ite c% i-plic%#iiJ s %i5 -i9lo%ce p"op"ii de t"%nspo"tE s *nc;i"ie7eE s
"ecu"g l% /i"-e speci%li7%teE s %le%g o %nu-it -od%lit%te de t"%nspo"t etc. To%te %ceste% t"e5uie %n%li7%te
*nt">un conte6t speci/icE neputMnd /i d%te din%inte solu#ii .%5lon.
5.1 Modaliti de transport
T"%nspo"tul po%te /i de/init c% %cti&it%te% p"in c%"e se "e%li7e%7 depl%s%"e% -"/u"ilo" pe di/e"ite dist%n#e
*nt"e di&e"se puncte. )"incip%lele -od%lit#i de t"%nspo"t suntJ "utie"E n%&%l Bpe %pCE /e"o&i%"E %e"i%n .i p"in
conduct.
T"%nspo"tul "utie" este o -od%lit%te de t"%nspo"t /le6i5il *n cee% ce p"i&e.te "ut% .i pe"io%d% de ope"%"e.
M"/u"ile pot /i li&"%te di"ect l% sediul clien#ilo" s%u *nt">un loc dese-n%t de %ce.ti%. Mi9lo%cele de t"%nspo"t
"utie" sunt e/iciente pent"u depl%s%"e% pe dist%n#e scu"te % -"/u"ilo" de &%lo%"e "idic%t. nt"e de7%&%nt%9ele
t"%nspo"tului "utie" se pot -en#ion% /%ptul c "est"ic#iile l% cont"o%lele &%-%le Bpent"u t"%nspo"tu"ile
inte"n%#ion%leC pot /i consu-%to%"e de ti-p. ,e %se-ene%E dist%n#ele lungi .i necesit%te% e/ectu"ii uno"
t"%&e"s"i de %p "educ %t"%cti&it%te% pent"u t"%nspo"tul "utie". n plusE *n unele p"#i %le glo5uluiE *n speci%l *n
#"ile sl%5 de7&olt%teE in/"%st"uctu"% "utie" este p"o%st.
T"%nspo"tul n%&%l Bpe %pC constituie o -od%lit%te de t"%nspo"t /o%"te ie/tin pent"u depl%s%"e% -"/u"ilo"
*n siste- &"%cE % p"oduselo" cu &%lo%"e unit%" -ic s%u nepe"is%5ile Bde e6e-pluE c"5unii .i #i#eiulC.
T"%nspo"tul n%&%l este lent .i po%te /i dependent de st%"e% &"e-ii B de e6e-pluE unele po"tu"i sunt %cope"ite cu
g;e%# *n ti-pul ie"niiC. ,e o5iceiE t"%nspo"tul n%&%l se utili7e%7 *n co-5in%#ie cu %lte -od%lit#i de t"%nspo"t
pent"u % pute% "e%li7% li&"%"e% -"/u"ilo" din Gu. *n u.H.
T"%nspo"tul /e"o&i%" "ep"e7int o -od%lit%te 5un pent"u t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n siste- &"%c pe dist%n#e
-%"i. Utili7%"e% *n c"e.te"e % siste-elo" de t"%nspo"t cont%ine"i7%te o/e" un -i9loc /le6i5il *n cee% ce p"i&e.te
/olosi"e% t"%nspo"tului /e"o&i%"E cu ti-p .i costu"i de t"%ns/e" -ini-e pe *nc"ctu".
T"%nspo"tul p"in conduct necesit o in&esti#ie ini#i%l "idic%t pent"u const"ui"e% conducteiE d%"
"ep"e7int o -od%lit%te ce pe"-ite o5#ine"e% unui cost -%"gin%l "edus pent"u t"%nspo"tul /luidelo" .i % uno"
p"oduse c;i-ice. T"%nspo"tul #i#eiului .i % g%7elo" n%tu"%le este %soci%tE *n -od o5i.nuit cu t"%nspo"tul p"in
conducte.
T"%nspo"tul %e"i%n este conside"%5il -%i scu-p pe tonKA- decMt o"ic%"e %lt -od%lit%te de t"%nspo"tE d%"
este -ult -%i "%pid. Este de p"e/e"%t -%i %les pent"u depl%s%"e% p"oduselo" pe"is%5ileE % celo" de &%lo%"e "idic%t
.i *n c%ntit#i "eduse Bde e6e-pluE di%-%nteleE so/tu"ileE /lo"ile n%tu"%le etc.C. n p"e7ent %sist- l% o tendin# de
e6tinde"e % pie#ei t"%nspo"tului %e"i%n p"in p"o-o&%"e% se"&iciilo" s%leE c%"e %u l% 5%7 conceptul de cost
co-plet %l dist"i5u#iei. Ast/elE c;eltuielile -%i "idic%te de t"%nspo"t pot /i co-pens%te p"in "educe"e% %lto"
costu"i B%-5%l%"eE %sigu"%"e etc.C. n plusE "e%li7%"e% uno" %e"on%&e -%i -%"i .i -%i /le6i5ile % dus l% "educe"e%
costu"ilo".
n %lege"e% -od%lit#ilo" de t"%nspo"t se #ine se%-% de o se"ie de c"ite"ii .i %nu-eJ &ite7% de depl%s%"eE
/"ec&en#% depl%s"iiE sigu"%n#% pe ti-pul t"%nspo"tuluiE c%p%cit%te% -i9locului de t"%nspo"tE disponi5ilit%te%
-i9locului de t"%nspo"tE costul t"%nspo"tuluiE speci/icul -"/ii etc. Sigu" c nu &o" pute% /i *nt"unite si-ult%n
to%te %ceste c"ite"ii de ct"e un singu" -od de t"%nspo"t .i de %cee%E &% /i cut%t o opti-i7%"e *nt"e -%i -ulte
c"ite"ii c%"e s co"espund cel -%i 5ine ne&oilo" de t"%nspo"t %le unei /i"-e. Acest% deo%"ece deci7i% cu p"i&i"e
l% %lege"e% -od%lit#ii de t"%nspo"t %"e o i-po"t%n# deose5it. Unii %uto"i sus#in c din costul tot%l %l
dist"i5u#iei /i7ice costul t"%nspo"tului "ep"e7int ci"c% 3+ R.
O tendin# tot -%i des *ntMlnit *n legtu" cu t"%nspo"tu"ile o constituie e6tinde"e% t"%nspo"tu"ilo"
co-5in%te s%u -ulti-od%le. T"%nspo"tu"ile co-5in%te p"esupun utili7%"e% % cel pu#in dou -od%lit#i de
t"%nspo"t .i pot /i de tipulJ
> pigg:5%cA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel /e"o&i%"N
> /is;:5%cA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel n%&%lN
> t"%ins;ip D co-5in t"%nspo"tul /e"o&i%" cu cel n%&%lN
> %i"t"ucA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel %e"i%n.
33
,e.i /iec%"e din %ceste co-5in%#ii o/e" %nu-ite %&%nt%9e t"%nspo"t%to"uluiE utili7%"e% siste-ului
pigg:5%cA este -%i "spMnditE /iind -%i ie/tin c% utili7%"e% e6clusi& % t"%nspo"tului %utoE /le6i5ilE co-odE -%i
pu#in dunto" %sup"% -ediului .i cont"i5uie l% "educe"e% g"%dului de congestion%"e % cilo" "utie"e.
,i/icult#i *n c%le% e6tinde"ii siste-ului pigg:5%cA %p%" din c%u7% p"o5le-elo" leg%te de t"%nspo"tul
/e"o&i%". Aceste p"o5le-e sunt leg%te de con/lictele de inte"ese dint"e /i"-ele /e"o&i%"e %p%"#inMnd uno" #"i
di/e"iteE p"ecu- .i de p"eponde"en#% p"op"iet#ii pu5lice %sup"% %cesto" /i"-e. ,e %cee%E *n do-eniul
t"%nspo"tului /e"o&i%"E *n gene"%lE .i % celui eu"ope%nE *n speci%lE se i-pune o "e/o"- c%"e s %i5 *n &ede"e
%co"d%"e% posi5ilit#ii /i"-elo" /e"o&i%"e p%"ticul%"e de % concu"% cu cele din secto"ul pu5licE p"ecu- .i %p%"i#i%
unei %uto"it#i % t"%nspo"tului /e"o&i%" pent"u o "egiune c%"e s cup"ind -%i -ulte #"i Bde e6e-pluE pent"u
*nt"e%g% Uniune Eu"ope%nC. Ace%st %uto"it%te este neces%" pent"u % se e&it% di/e"en#ele te;nice dint"e #"iE
pent"u eli-in%"e% 5loc%9elo" "e#eleiE pent"u coo"don%"e% inte"eselo" -e-5"ilo".
,int"e %ceste -od%lit#i de t"%nspo"t ce% -%i l%"g e6tinde"e .i utili7%"e o %"e t"%nspo"tul "utie" d%to"it
/le6i5ilit#ii s%le. Ace%st /le6i5ilit%te % t"%nspo"tului "utie" po%te /i p"i&it p"in p"is-% -"i-ii .i c%p%cit#ii
&%"i%5ile % %uto&e;iculelo"E posi5ilit#ii cont"olului te-pe"%tu"ii pe ti-pul depl%s"ii -"/u"ilo"E c%"%cte"isticilo"
-%nipul"ii p"oduselo" Bp"in utili7%"e% uno" ec;ip%-ente de t"%nspo"t inte"nCE eli-in"ii -%nipul"ilo" -ultiple
%le p"oduselo" *nc"c%te Bt"%nspo"tul "utie" se po%te utili7% de l% Gu.%H /u"ni7o"ului l% ce% % cu-p"to"uluiC. C%
%t%"eE *n cele ce u"-e%7 ne &o- "e/e"i l% t"%nspo"tu"ile "utie"e.
5.2 Caracteristici generale ale transportului rutier de #r%uri
,o-in%#i% pute"nic % utili7"ii t"%nspo"tului "utie" *n %cti&it#ile logistice .i u.u"in#% ope""ii lui %u
totu.i p"op"iile lo" p"o5le-e. E6ist dou g"upu"i de p"o5le-e c%"e pot dete"-in% di/icult#i *n cee% ce p"i&e.te
t"%nspo"tul "utie" .i %nu-e "est"ic#ii "e/e"ito%"e l% depl%s%"e .i cele "e/e"ito%"e l% conduce"e% p%"cului %uto.
,in c%tego"i% "est"ic#iilo" de depl%s%"e /%c p%"teJ
1. legisl%#i% p"in c%"e se po%te li-it% g"eut%te% pe"-is pent"u un %uto&e;icul pe %nu-ite st"7i s%u
du"%t% de ti-p c%"e *i este pe"-is unui .o/e" pent"u % conduceN
!. /i6%"e% uno" pe"io%de %le 7ilei *n c%"e se po%te /%ce li&"%"e% p"oduselo" s%u se po%te "e%li7% %ccesul *n
7onele de li&"%"e. n %se-ene% situ%#ii se p"oduce o li-it%"e % pe"io%delo" *n c%"e un punct de &Mn7%"e po%te /i
%p"o&i7ion%tE /%pt c%"e conduce l% necesit%te% gsi"ii uno" "ute de li&"%"e %lte"n%ti&e. n situ%#i% pe"io%delo"
li-it%te de li&"%"e % -"/u"ilo" Bde e6e-pluE li&"%"e% este pe"-is do%" *n %nu-ite o"e s%u inte"&%le o"%"eC %p%"
i-plic%#ii co"espun7to%"e %sup"% c%ntit#ilo" de -"/u"i stoc%te .i %sup"% necesit#ilo" de "e%p"o&i7ion%"eN
3. congestion%"e% t"%/icului "utie" *n inte"io"ul loc%lit#ilo"E c%"e dete"-in %p%"i#i% uno" p"o5le-e leg%te
de /"ec&en#% .i sigu"%n#% li&""ilo" de -"/u"i ct"e punctele de &Mn7%"eE c"escMnd co"espun7to" costu"ile
dist"i5u#ieiN
$. i-plic%#iile ecologiceE d%to"%te "e%c#iei g"upu"ilo" de p"esiune /%# de p"o5le-ele dete"-in%te de
t"%/icul %uto Bpolu%"eE c"e.te"e% consu-ului de c%"5u"%n#iE 7go-otE pe"tu"5"i %le &ede"ii etc.C.
nt"e p"o5le-ele %d-inist""ii p%"cului %uto se pot -en#ion%J
> st"uctu"% Bco-po7i#i%C p%"cului %utoE d%t /iind &%"iet%te% i-ens de &e;icule c%"e sunt disponi5ile
pent"u utili7%"e *n t"%nspo"tul "utie". St"uctu"% p%"cului %uto t"e5uie s #in se%-% de n%tu"% p"oduselo" ce
u"-e%7 % /i t"%nspo"t%teE de -i9lo%cele %u6ili%"e neces%"e pent"u -%nipul%"eE de -odul de utili7%"e %
%uto&e;iculelo" etc.E deo%"ece to%te %ceste% p"esupun costu"i. E6ist p"oduseE cu- %" /i cele /"%gileE cele
congel%te s%u "e/"ige"%teE c%"e necesit &e;icule speci%li7%te pent"u t"%nspo"t. ,e %se-ene%E e6ist unit#i
co-e"ci%le Bcu- %" /i supe"-%g%7ineleC c%"e necesit %p"o&i7ion%"e% cu p"oduse l% o &%"iet%te de te-pe"%tu"iE
cee% ce dete"-in p"e7en#% uno" &e;icule co"espun7to%"e c%"e s t"%nspo"te %ceste p"oduse. O "e7ol&%"e %
%cestei p"o5le-e % constituit>o "e%li7%"e% &e;iculelo" -ultite-pe"%tu"E c%"e pot *-5unt#i /le6i5ilit%te%
-i9locului de t"%nspo"tE d%" cu un %nu-it cost. ,i/icult#i si-il%"e %p%" *n legtu" cu -%nipul%"e% p"oduselo" *n
inte"io"ul .i *n %/%"% &e;icululuiE cu utili7%"e% co"espun7to%"e % sp%#iului %cestui% etc.N
> %dopt%"e% deci7iilo" cu p"i&i"e l% /in%n#%"e% %c;i7i#ion"ii &e;iculelo" din p%"cul %uto. n gene"%lE pot
e6ist% t"ei -od%lit#i de p"ocu"%"e % &e;iculelo" .i %nu-eJ cu-p"%"e%E le%singul .i cont"%ctul de *nc;i"ie"e.
,eci7i% pent"u un% dint"e %ceste t"ei -od%lit#i .i -ultiplele &%"i%nte din c%d"ul /iec"ei% &% depinde de situ%#i%
conc"et % /iec"ui %gent econo-icN
> /unc#ion%"e% e/icient % p%"cului %uto. 8unc#ion%"e% e/icient p"esupune costu"i de ope"%"eE % c"o"
cont"ol .i -su"%"e "idic p"o5le-e. Cont"olul st"ict .i sup"%&eg;e"e% %cti&it#ii &e;iculului .i % .o/e"uluiE c% .i
"espect%"e% ce"in#elo" legisl%ti&e sunt c"uci%le *n "e%li7%"e% o"ic"ei ope"%#iuni de li&"%"e.
3$
)ent"u % *-5unt#i e/icien#% p%"cului %uto sunt utili7%te siste-e in/o"-%ticeE c%"e %u %plic%#ii *n
p"og"%-%"e% &e;iculelo" .i p"oiect%"e% itine"%"iilo" de depl%s%"e % %cesto"%. Se %p"eci%7 c un %st/el de siste-
in/o"-%tic con#ine t"ei p"#i p"incip%leJ
%C un /i.ie" de d%te desp"e 5ene/ici%"ii t"%nspo"tului .i desp"e const"Mnge"ile leg%te de e/ectu%"e%
li&""ilo" ct"e eiE c%"e este leg%t *n c%lcul%to" de o "e#e% "utie" co-pute"i7%tN
5C o p%"te de di"i9%"e %uto-%t % t"%nspo"tu"ilo" c%"e gene"e%7 "utele .i *nc"ctu"ileN
cC o /%cilit%te inte"%cti& c%"e pe"-ite eli-in%"e% "e%li7"ii -%nu%le % p"og"%-elo".
3ene/iciile int"oduce"ii unui siste- in/o"-%tic includ utili7%"e% -%i 5un % &e;icululuiE o/e"i"e% uno"
ni&elu"i supe"io%"e %le se"&iciului de li&"%"e p"est%t 5ene/ici%"ilo"E "educe"e% costu"ilo" de t"%nspo"t .i %
in&esti#iei de c%pit%l *n &e;iculeE utili7%"e% siste-ului in/o"-%tic c% inst"u-ent de sti-ul%"e.
E6pedito"ii -"/u"ilo" sunt pe"so%ne /i7ice s%u 9u"idice c%"e *nc"edin#e%7 t"%nspo"t%to"ilo" s%"cin% de %
depl%s% o *nc"ctu" pe o %nu-it dist%n#E *nt">un punct din%inte con&enit. ,up do-eniul de %cti&it%teE
e6pedito"ii pe"so%ne 9u"idice se "egsesc cu p"ecde"e *n indust"ie .i dist"i5u#ie.
E6pedito"ii -"/u"ilo" %u o se"ie de o5iecti&e leg%te de t"%nspo"tE p"int"e c%"eJ
> "educe"e% costu"ilo"N
> "educe"e% te"-enelo" de li&"%"e .i p"oduc#ieN
> di-inu%"e% stocu"ilo"N
> *-5unt#i"e% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> /le6i5ilit%te% p"est%#iei logistice cu scopul de % "spunde -%i 5ine ne&oilo" clien#ilo".
Aceste o5iecti&e "ep"e7int totod%t .i const"Mnge"i c%"e %u condus l% e&olu#ii p"ecu- de7&olt%"e%
p"oduc#iei 9ust>in>ti-e Be6%ct l% ti-pC. Acest siste- i-pune o di-inu%"e % stocu"ilo" l% to%te ni&elu"ile de
p"oduc#ie.
nce"c%"e% de "educe"e l% -ini-u- % stocu"ilo" o5lig *nt"ep"inde"ile indust"i%le s se concent"e7e pe
co-peten#% lo" de 5%7 .i s "ecu"g l% su5cont"%ct%"e pent"u %cele %cti&it#i unde co-petiti&it%te% lo" este
sc7ut. Este c%7ulE -%i %lesE pent"u %cti&it%te% de t"%nspo"tE unde -%si/ic%"e% /lu6u"ilo" pe pl%n inte"n
*nt"ep"inde"ii nu este posi5ilE cu e6cep#i% /i"-elo" -%"i.
Aplic%"e% siste-ului e6%ct l% ti-p conduce l% o "eo"g%ni7%"e % t"%nspo"tului. ,e /%ptE 9ust in ti-e
dete"-in -ultiplic%"e% e6pedie"ilo"E c"eMnd %st/el &e;icule K A- .iE deciE t"%/ic intens. Acest siste- %nt"ene%7
o c"e.te"e % co-en7ilo" .i o "educe"e % &olu-ului unit%" %l %cesto"%E conducMnd l% o c"e.te"e % costu"ilo" de
p"egti"e % co-en7ilo" .i % celo" de t"%nspo"tE d%" se di-inue%7 costu"ile cu stoc%"e%E cee% ceE *n /in%lE po%te
pe"-ite un cM.tig /in%nci%" pent"u e6pedito"E deo%"ece costul i-o5ili7"ilo" /in%nci%"e leg%te de stoc%"e este
supe"io" costu"ilo" cu p"egti"e% co-en7ilo" .i sup"%costu"ilo" cu t"%nspo"tul.
)"in u"-%"eE %ceste e&olu#ii /%&o"i7e%7E de %se-ene%E e6plo7i% secto"ului de -es%ge"ieE c%"e s>%
de7&olt%t conside"%5il *n cu"sul ulti-ilo" %ni.
n gene"%lE e6pedito"ii t"e5uie s /ie %p#i s "spund clien#ilo" din ce *n ce -%i e6igen#i. Ace%st ce"e"e
se c%"%cte"i7e%7 p"inJ
> cut%"e% celui -%i 5un "%po"t c%lit%te>p"e#N
> -%i -ult /le6i5ilit%te .i /i%5ilit%te Bsu5 const"Mnge"i de costu"i .i de p"e#CN
> scu"t%"e% te"-enelo" de %.tept%"eN
> c"e.te"e% nu-"ului de "e/e"in#e %le /iec"ui p"odusN
> ce"e"e din ce *n ce -%i &%"i%5il *n p"i&in#% &olu-ului de p"oduse c%"e t"e5uie /u"ni7%te.
n consecin#E e6ist .i const"Mnge"i de dist"i5u#ie i-puse %tMt e6pedito"ilo"E cMt .i p"oduselo". n plusE
n%tu"% p"oduselo"E tipul de "e#e% de dist"i5u#ie utili7%tE %cope"i"e% geog"%/ic % pie#ei .i const"Mnge"i %le
clien#ilo" i-pun o o"g%ni7%"e logistic speci/ic.
L% dist"i5uito"iE tendin#ele o5se"&%te suntE *n gene"%lE destul de %p"opi%te de cele %le *nt"ep"inde"ilo"
indust"i%leJ
> opti-i7%"e% "e#elelo" p"op"iiN
> opti-i7%"e% p"egti"ii co-en7ilo".
Aceste tendin#e se "egsesc *n consecin#E *n i-pl%nt%"e% pl%t/o"-elo" logistice. )"incip%lele c"ite"ii de
%lege"e % i-pl%nt"ilo" sunt de o"din econo-ic *n cee% ce p"i&e.te /in%lit%te% in&esti#iei.
,i/e"itele const"Mnge"i l% c%"e sunt supu.i e6pedito"ii %u condus l% -odi/ic%"e% &i7iunii logistice. ,int">
un secto" costisito" .i /" o "e%l posi5ilit%te de &%lo%"e %dug%tE logistic% % de&enit unul din secto%"ele c;eie %
p"oceselo" indust"i%le .i de dist"i5u#ie.
3(
Ast7iE logistic% %p%"e din ce *n ce -%i -ult c% secto" unde este posi5il s se "e%li7e7e econo-ii
i-po"t%nte de sc%"E cee% ce pe"-ite o5#ine"e% uno" %&%nt%9e concu"en#i%leE -%i %les *n cee% ce p"i&e.te
costu"ile .i cM.tigu"ile.
E6te"n%li7%"e% *n c"e.te"e % unei p"#i din %cti&it#ile logistice de ct"e unii e6pedito"iE co-5in%t cu
cut%"e% "educe"ilo" pent"u costu"ile cu stoc%"e% % condus l% %p%"i#i% cont"%ctelo" glo5%leE c%"e integ"e%7
ope"%#iunile de t"%nspo"t .i logistice. Cee% ce % /%cilit%t %p%"i#i% uno" noi %cto"i .i % pie#ei p"est%#iilo" logistice.
5.3 Proiectarea transporturilor n strategia de i#plantare
a in%rastructurilor logistice
T"%nspo"tul %"e o i-po"t%n# deose5it *nt">o in/"%st"uctu" logisticE din &%"ii -oti&eE cu- %" /iJ
> costul su co-pletN
> ti-pul de indisponi5ilit%te % -"/u"ilo" *n ti-pul t"%nspo"tului lo"N
> i-plic%#iile /iec"ei *nt"e"upe"i de /lu6N
> p%"te% de "isc pe c%"e o induce *n e&%lu%"e% Gc%lit#ii tot%leH .iE *n gene"%lE *n e&%lu%"e% pe"/o"-%n#ei
l%n#ului logistic.
O/e"t% de t"%nspo"tE l% "Mndul eiE este -ultipl *n p"i&in#%J
> -i9lo%celo" pe c%"e le utili7e%7N
> cilo" de co-unic%#ie pe c%"e le /olose.teN
> -"i-ii *nt"ep"inde"ilo" c%"e e/ectue%7 p"est%#i% de t"%nspo"t.
Alege"e% -i9locului de t"%nspo"t esteE *n consecin#E st"%tegic .i /%ce p%"te din deci7i% glo5%l de
i-pl%nt%"e % unei in/"%st"uctu"i logisticeE c%"e include nu-"ulE po7i#i% geog"%/icE di-ensiunile .i tipologi%
depo7itelo".
)onde"e% t%"i/ului de t"%nspo"t *n costul co-plet %l l%n#ului logistic % /ost e&%lu%t de O"g%ni7%#i%
Mondi%l % Co-e"#ului BOMCC *n docu-entul G0e/e"ito" l% 0e7olu#i% I0U D Nu e6ist co-e"# /" t"%nspo"t
"utie" D %dopt%t *n un%ni-it%te de Adun%"e% Gene"%l % I0U D din $ noie-5"ie !@@( de l% Gene&%. n %ce%st
"e7olu#ie se %"%t cJ GT"%nspo"tul este un -oto" esen#i%l %l p"og"esului econo-ic .i soci%l. ,epl%se%7
-"/u"ile .i pe"so%nele .i cont"i5uie l% pe"/o"-%n#% se"&iciilo" pe pl%n -ondi%l. Secto"ul logistic p%"ticip cu
%p"o6i-%ti& ' R l% )I3>ul -ondi%lE cu o &%lo%"e tot%l % ope"%#iunilo" de logistic c%"e dep.esc 1@ R din
co-e"#ul -ondi%l. n consecin#E cont"i5u#i% %cti&it#ilo" logistice n%#ion%le .i inte"n%#ion%leE c%"e %sigu"
-o5ilit%te% -"/u"ilo" pe pl%net se "idic l% -%i -ult de !@@@ -ili%"de dol%"i SUA *n !@@$. T"%nspo"tul de
-"/u"i pe .ose% "ep"e7int p%"te% cent"%l % l%n#ului logisticE /ie c este conside"%t indi&idu%lE /ie *n c%d"ul
ope"%#iunilo" -ulti-od%le. L% ni&el -ondi%lE c%-io%nele t"%nspo"t *n 9u" de =@ R din *nc"ctu"i pe "utele
te"est"e. Ast/elE o"ice -su" de /%cilit%"e % t"%nspo"tului "utie" %"e un i-p%ct 5ene/ic .i du"%5il %sup"%
p"og"esului econo-ic .i soci%l .i % 5unst"ii n%#iunilo"H.
Costul t"%nspo"tului po%te /i e6p"i-%tJ
> pe Ailo-et"u p%"cu"sN
> pe g"eut%te s%u &olu- t"%nspo"t%tN
> pe nu-" de *nc"ctu"i BcoleteE p%lete etc.C t"%nspo"t%teN
> pe g"eut%te>Ailo-et"u t"%nspo"t%t B*n gene"%lE l% ton>A-C.
)ent"u dist%n#e .i g"eut#i -%"i Bd%" .i pent"u c%ntit%te% de c%"5u"%nt .i g%7 cu e/ect de se" e-isCE
o"dine% de p"e/e"in# *n cee% ce p"i&e.te costul t"%nspo"tului di/e"itelo" -odu"i de t"%nspo"t &% /iE *n gene"%lE
u"-to%"e%J
> t"%nspo"t -%"iti- s%u /lu&i%lN
> t"%nspo"t /e"o&i%"N
> t"%nspo"t "utie"N
> t"%nspo"t %e"i%n.
T"e5uie const%t%t cE *n cee% ce p"i&e.te &ite7%E o"dine% este in&e"s.
C%lit%te% t"%nspo"tului "ep"e7int un concept "el%ti&E c%"e %cope" -%i -ulte no#iuniE -%i -ult s%u -%i
pu#in cont"ol%5ileJ
> du"%t% t"%nspo"tuluiE c%"e nu este pe deplin cont"ol%5il *n cee% ce p"i&e.te %lege"e% unui -od de
t"%nspo"t s%u %nticipMnd e&entu%lele "iscu"i Bg"e&eE luc""i de in/"%st"uctu"E "iscu"i cli-%tice etc.C.
,u"%t% *nt"e"upe"ii /lu6ului este inclus *n Gte"-enul de li&"%"eHN
> c%p%cit%te% de % -en#ine -%"/% t"%nspo"t%t *n 5un st%"e B/" dete"io"%"eE /u"tE %&%"ie etc.CN
3'
> i-p%ctul %sup"% -ediului B/"%g-ent%"e% ecologicE .osele dete"io"%teE e-isii de g%7 cu e/ect de se"E
polu%"e% indus p"in ciclul de &i%# %l &e;iculului etc.C. ,i&e"se etic;ete BEMAS D Eco M%n%ge-ent
%nd Audit Sc;e-eE ISO 1$@@1 etc.C integ"e%7 c%lit%te% -ediului .i *-5unt#i"e% continu *n %cest
do-eniu.
Alege"e% unui -od de t"%nspo"t nu depinde *ntotde%un% do%" de c"ite"ii do"ite de e6pedito"i. A5sen#% s%u
ine/ic%cit%te% "el%ti& s%u te-po"%" % in/"%st"uctu"ilo" neces%"e i-pune uneo"i %lege"e% unei &%"i%nte -%i pu#in
/%&o"%5ile. O/e"t% de t"%nspo"t t"e5uie deciE %n%li7%t *n conte6tul su sp%#i%l .i te-po"%l.
A&Mnd *n &ede"e i-po"t%n#% t"%nspo"tului "utie" l% ni&el eu"ope%nE l% ni&elul UE e6ist o p"eocup%"e
speci%l pent"u %cest do-eniuE -%ni/est%t p"in el%5o"%"e% unei legisl%#ii unit%"e.
5.4 Transportul rutier n vi(iune european
)ent"u % uni/o"-i7% p"%cticile din do-eniul t"%nspo"tului "utie" l% ni&el eu"ope%n %u /ost %dopt%te o se"ie
de "egle-ent"i "e/e"ito%"e l% o5lig%#iile t"%nspo"t%to"uluiE e6one"%"e% de "spunde"e % %cestui%E li-it%"e%
"espons%5ilit#iiE ti-pii de condusE du"%t% depl%s"iiE inte"dic#ii de ci"cul%#ie etc.
,up se-n%"e% cont"%ctuluiE t"%nspo"t%to"ul t"e5uie s depl%se7e un &e;icul s%u s>l pun l% dispo7i#i%
e6pedito"ului *nt">un te"-en con&enit. n c%7 de ne"espect%"e % te"-enuluiE e6pedito"ul po%te cut% un %lt
t"%nspo"t%to". T"%nspo"t%to"ului *i "e&in u"-to%"ele o5lig%#iiJ
> s se con/o"-e7e inst"uc#iunilo" clientuluiN
> s sup"%&eg;e7e pe ti-pul t"%nspo"tului st%"e% -"/u"ilo" .i s o pst"e7e *n condi#ii co"espun7to%"eN
> s %c#ione7e *n %.% /el *ncMt s %pe"e inte"esele clien#ilo" siN
> s li&"e7e -"/u"ile *n st%"e% *n c%"e le>% p"elu%tN
> s depl%se7e -"/u"ile *n condi#iile p"e&7ute p"in cont"%ctE -%i %les te"-enele p"e&7ute /ie
cont"%ctu%lE /ie pe tip de cont"%ct.
)e ti-pul t"%nspo"t%to"ului c"u.ul t"e5uie s se con/o"-e7e -odi/ic"ilo" cont"%ctului ini#i%l /o"-ul%te
de ct"e cel c%"e % cont"%ct%t t"%nspo"tulE cu e6cep#i% /%ptului c %ceste noi inst"uc#iuni sunt de n%tu" s
*-piedice ono"%"e% %ng%9%-entelo" de t"%nspo"t lu%te %nte"io".
n %nu-ite c%7u"iE t"%nspo"t%to"ul po%te p"etinde c nu este "espons%5il de pie"de"iE %&%"ii s%u *ntM"7ie"i.
Lege% .i 9u"isp"uden#% p"e&d do%" t"ei c%7u"iJ
> /o"#% -%9o"N
> &iciu p"op"iu luc"ului t"%nspo"t%tN
> /%pt% s%u &in% Bg"e.e%l%C e6pedito"ului s%u destin%t%"ului.
T"%nspo"t%to"ul t"e5uie s /%c p"o5% /o"-%l % unei% din %ceste t"ei c%7u"i.
8o"#% -%9o" este un e&eni-ent pe c%"e t"%nspo"t%to"ul nu po%te nici s>l p"e&%dE nici s>l e&ite .i c%"e
p"oduce consecin#e neg%ti&e c%"e nu se pot "e-edi%. )"in u"-%"eE sunt c%7u"i de /o"# -%9o" do%" e&eni-ente
e6te"io%"eE i-p"e&i7i5ile .i c"o"% nu li se po%te /%ce /%#.
Viciul p"op"iu decu"ge din n%tu"% uno" -"/u"i c%"e se pot %&%"i% s%u dete"io"% *n cu"sul t"%nspo"tuluiE
o"icMt de -ult g"i9 .i p"eocup%"e %" -%ni/est% .o/e"ul.
8%pte s%u g"e.eli g"%&e pot /i de e6e-pluJ
> decl%"%#ii e"on%te %sup"% g"eut#ii .i n%tu"ii -"/u"ilo"N
> insu/icien#% %-5%l"ii pent"u o5iecte /"%gile.
,in cele p"e7ent%te "e7ult c t"%nspo"t%to"ul %"e o -%"e "espons%5ilit%teE u"-Mnd c% *n c%7 de
ne"espect%"e % o5lig%#iilo" s supo"te consecin#e /in%nci%"e .i c;i%" pen%le. n unele situ%#ii *nsE
"espons%5ilit%te% t"%nspo"t%to"ului po%te /i li-it%tE -%i %les *n c%7 de g"e.e%l g"%& s%u inten#ie de pcli"e.
Li-it%"e% "espons%5ilit#ii su"&ine unei decl%"%#ii de &%lo%"e s%u de inte"es speci%l l% li&"%"e .i se p"e7int c% *n
t%5elul de -%i 9osJ
3+
Li+it1ri ale res*onsa(ilit1)ii /n trans*ort#l r#tier
Ta(el#l 8&'
Tra-i" intern
=*rin"i*alele "ontra"te ti*>
Tra-i" interna)ional
E6pedie"i
-%i -%"i de 3 t
E6pedie"i
-%i -ici de 3 t
,espgu5i"i
pent"u pie"de"i
.i %&%"iiJ
1$ eu"o pe Ag
5"ut s%u !3@@
eu"o pe t
,espgu5i"i pent"u
pie"de"i .i %&%"iiJ
!3 eu"o pe Ag 5"ut
s%u +(@ eu"o
pe colet pie"dutE
inco-plet s%u
%&%"i%t
,espgu5i"i pent"u pie"de"i .i %&%"iiJ
&%lo%"e% -"/ii cu pl%/onul de =E33 ,TS
pe Ag. 5"ut
n c%7 de *ntM"7ie"eJ -%6i-u- despgu5i"ii X t%"i/ul de t"%nspo"t
)"in colet se *n#elege un o5iect s%u un %ns%-5lu -%te"i%l co-pus din -%i -ulte o5iecteE indi/e"ent de
g"eut%teE di-ensiuni .i &olu-E constituind o *nc"ctu" unit%" *n ti-pul "e-ite"ii ct"e t"%nspo"t%to" BcutieE
c%"tonE cont%ine"E sti&E p%letE "oll>p%let etc.CE c;i%" d%c con#inutul ei este det%li%t *nt">un docu-ent de
t"%nspo"t.
Ti-pii de condus sunt "egle-ent%#i p"in no"-% CEE 3=!@>=(E din !@.1!.14=( .i se "e/e" l%J
> ti-pul de condus -%6i- pent"u dou spt-Mni consecuti&eJ 4@ o"eN
> ti-pul de condus 7ilnicJ p"in no"- 4 o"e s%u -%9o"%t posi5il 1@ o"e de dou o"i pe spt-MnN
> conduce"e continuJ $ o"e .i 3@ -inuteN
> p%u7J $( -inute s%u de t"ei o"i cMte 1( -inuteE s%u o p%u7 de 3@ -inute .i un% de 1( -inuteN
> "ep%us 7ilnicJ p"in no"- 11 o"e s%u "edus l% 4 o"e consecuti&e de t"ei o"i pe spt-Mn cu
co-pens%"e *n%inte de s/M".itul spt-Mnii u"-to%"eN
> "ep%us spt-Mn%lJ p"in no"- $( o"e consecuti&e cu co-pens%"eE s%u "edusE 3' o"e consecuti&e l%
do-iciliul .o/e"ului s%u !$ o"e consecuti&e *n %/%"% do-iciliului .o/e"ului cu co-pens%"e.
,u"%t% depl%s"ii include du"%t% t"%nspo"tului .i te"-enul de li&"%"e l% do-iciliu Bpunctul con&enitC.
Deter+inarea !#ratei !e*las1rii
Ta(el#l 8&%
D#rata trans*ort#l#i Ter+en#l !e li0rare
,u"%t% t"%nspo"tului *ncepe de l% o"% @ % 7ilei
c%"e u"-e%7 depl%s"ii -i9locului de t"%nspo"t
pent"u *nc"c%"e s%u *nto%"ce"ii s%le l% g%"%9ul
t"%nspo"t%to"ului
O 7i *n o"%.ele -%i -%"i de (@@@ locuito"iE cMt .i *n
su5u"5iile lo"
O 7i pe /"%c#iune indi&i7i5il
de $(@ A-
,ou 7ile *n to%te celel%lte loc%lit#i
Te"-enul de li&"%"e este "edus l% o 7i pent"u
*nc"ctu"i -%i -%"i de 3 t.
,u-inicile .i 7ilele *n c%"e nu se luc"e%7 nu sunt
incluse *n c%lculul %cestei du"%te
?ilele *n c%"e nu se luc"e%7 nu sunt incluse *n
c%lculul te"-enului de li&"%"e.
E6ist *ntM"7ie"e l% li&"%"e cMnd *nc"ctu"% nu % /ost li&"%t *n te"-enul con&enit s%uE d%c nu % /ost
con&enit un te"-enE cMnd du"%t% e/ecti& % t"%nspo"tului dep.e.te du"%t% depl%s"ii de/inite -%i sus. n c%7 de
p"e9udiciu do&edit c%"e "e7ult dint">o *ntM"7ie"e l% li&"%"e din &in% t"%nspo"t%to"uluiE %cest% t"e5uie s plte%sc
o despgu5i"e c%"e nu po%te dep.i t%"i/ul de t"%nspo"t.
Cu scopul de % li-it% %ccidentele .i %glo-e""ileE e6ist inte"dic#ii de ci"cul%#ie pent"u &e;iculele -%i
-%"i de +E( t. Ast/elE inte"dic#iile l% t"%nspo"tul de -"/u"i cu &e;icule -%i -%"i de +E( tE p"ecu- .i l% cele
pe"iculo%se *ncep sM-5t% s%u *n %9unul 7ilelo" de s"5to%"e l% o"% !! .i se *nc;eie du-inic% s%u *n 7ilele de
s"5to%"e dup o"% !!.
Se pot %co"d% de"og"i pe"-%nente s%u e6cep#ion%le pent"u unele t"%nspo"tu"i B%ni-%le &iiE -"/u"i
pe"is%5ile etc.C. ,e %se-ene%E *n pe"io%dele de plec%"e *n &%c%n# unele st"7i .i %utost"7i /%c o5iectul uno"
"est"ic#ii supli-ent%"e.
3=
6. Logistica transporturilor de mrfuri
n context internaional
,e.i t"%nspo"t%to"ii %u /ost dot%#i cu se"&icii co-e"ci%le c%p%5ile de % gestion% "el%#iile cu e6pedito"iiE
co-ple6it%te% ope"%#iunilo" de t"%nspo"t inte"n%#ion%l /%c deseo"i i-posi5il "ecu"ge"e% l% inte"-edi%"i.
,eseo"i *ntMlni#i su5 denu-i"e% gene"%l de Gt"%n7it%"iHE t"%nspo"t%to"ii "ep"e7intE de /%ptE o -%"e
di&e"sit%te .i &%"iet%te de co-peten#eE de cuno.tin#e .i de st%tut 9u"idic. Speci%li7%#i *n /unc#ie de -odul de
t"%nspo"tE de destin%#i% geog"%/ic s%u dup tipul lo" de p"est%#ii Be6J -es%ge"ie "%pidE n%&losi"e% de cont%ine"e
/"igo"i/ice etc.CE t"%nspo"t%to"ii sunt /ie -%nd%t%"i BcMnd luc"e%7 *n nu-ele .i pe contul %ltcui&%CE /ie
co-ision%"i Binte"-edi%"i *n ope"%#ii co-e"ci%leE c%"e p"i-esc *n sc;i-5ul se"&iciilo" /cute un co-ision).
6.1 Criterii de alegere a transportatorilor
Alege"ile logistice constituie p"elungi"e% indispens%5il % politicii co-e"ci%le % *nt"ep"inde"ii. E6ist
/unc#ii %le %n%li7ei /lu6u"ilo" de -%"/E d%" .i % %ns%-5lului de se"&icii %soci%teE cu- %" /iJ g"up%"e% -"/iiE
"ecep#ion%"e% %cestei%E *ndeplini"e% /o"-%lit#ilo" &%-%le co"espun7to%"e etc. O gMndi"e glo5%l t"e5uie s
conduc l% *ntoc-i"e% unui c%iet de s%"cini *n c%"e sunt de/initeJ
n%tu"% -"/u"ilo" t"%n7%c#ion%te Bdi-ensiuniE &%lo%"eE g"eut%teE /"%gilit%te etc.CN
e6igen#ele clien#ilo" B*ntM"7ie"iE /"ec&en#eE c%ntit#iE p"e#CN
7onele geog"%/ice &i7%te .i speci/icul lo" B/"ec&en#% plec"ilo"E ti-pul t"%n7it"iiE sigu"%n#% etc.CN
se"&iciile /u"ni7%te l% plec%"e s%u l% sosi"e pe tipu"i de clien#iE pe "egiuniE pe tipu"i de %cti&it#iN
ele-entele p%"ticul%"e ce de/inesc ni&elul p"est"ii se"&iciuluiJ i-%gine% -"ciiE /i%5ilit%teE *ntM"7ie"iE
costu"i etc.
Acest c%iet de s%"cini #ine cont de p"opune"ile .i o5se"&%#iile /o"-ul%te de ct"e to%te se"&iciile
*nt"ep"inde"ii .iE *n speci%lE de cele de p"oduc#ie .i cele co-e"ci%le.
Solu#i% logistic glo5%l /%ce neces%" "e%li7%"e% unei %n%li7e % ne&oilo" de stoc%"e .i % /"ec&en#elo" de
li&"%"e. Alege"e% solu#iei te;nice B-od%lit%te% t"%nspo"tului .i tipul inte"-edi%"uluiC necesit studie"e%
di/e"itelo" o/e"te de t"%nspo"t. )ent"u e6pedi#iile inte"n%#ion%le cu"enteE *nt"ep"inde"e% negoci%7 deseo"i cu
%cel%.i t"%nspo"t%to"E cee% ce po%te conduce l% o5#ine"e% unui se"&iciu pe"son%li7%tE p"ecu- .i % uno" t%"i/e
%&%nt%9o%se. Cu to%te %ceste%E e% po%te /%ce Gce"e"i de o/e"tH pent"u ope"%#iuni -%i co-plic%teE s%u pu" .i
si-plu pent"u % de"ut% concu"en#%. n u"-% %cesto"% &% o5#ine -%i -ulte o/e"te .iE i-plicitE Gde&i7eH c%"e &o" /i
co-p%"%te pe 5%7% -%i -ulto" c"ite"ii *n c%"e p"e#ul nu este *ntotde%un% /%cto"ul esen#i%l.
a) 1tocarea i frecvena livrrilor
Stoc%"e% -"/ii "ep"e7int un cost pe c%"e /iec%"e *nt"ep"inde *nce%"c s>l -ini-i7e7e de -ulte o"i p"in
t"i-ite"e% %cestui% *n %-onte .i *n %&%l. C;i%" .i /i"-ele de dist"i5u#ie c%ut s "educ stocul lo" de &Mn7%"e.
E6po"t%to"ii t"e5uie deciE s /%c un co-p"o-is *nt"e itine"%"iul lo" /in%nci%" .i cel %l clientului lo"E opti-i7Mnd
c%ntit#ile ce u"-e%7 % /i li&"%te.
Mod%lit%te% de stoc%"e este de %se-ene% o %lege"e i-po"t%ntJ po%te /i situ%t *n %p"opie"e%
%-pl%s%-entelo" de p"oduc#ie s%u *n %p"opie"e% *nt"ep"inde"ii clientuluiE cu %lte cu&inte *n st"int%te.
Mod%lit#ile de stoc%"e .i costu"ile de stoc%"e suntE deciE di/e"ite. Ace%st din u"- op#iune pe"-ite c% -%"/% s
/ie li&"%t clientului *n c%ntit#i -%i -ici cu *ntM"7ie"i /o%"te -ici.
Li&"%"e% uno" c%ntit#i i-po"t%nte pe"-ite /u"ni7o"ului o -%i 5un e6plo%t%"e % c%p%cit#ilo" di/e"itelo"
tipu"i de t"%nspo"t .i o5#ine"e% uno" p"e#u"i -%i co-petiti&e. Cu to%te %ceste%E clientul este cel pen%li7%tE p"in
o5lig%"e% lui de % /in%n#% stocu"ileE -%i %les de consecin#ele pe c%"e le i-plic li&""ile de -"/u"i cu /"ec&en#
"edus& n to%te c%7u"ileE t"e5uie cut%t o solu#ie opti- c%"e #ine cont de %ns%-5lul "est"ic#iilo"E /" % pie"de
din &ede"e c de %ce%st% depinde co-petiti&it%te% /in%l % p"odusului.
b) 8erioada de indisponibilitate a mrfii pe timpul transportului
,u"%t% tot%l % t"%nspo"tului .i "espect%"e% te"-enelo" sunt /%cto"i co-petito"i din ce *n ce -%i
i-po"t%n#i *nt">un conte6t *n c%"e no#iunile Ge6%ct l% ti-pH .i Gstoc>7e"oH %u de&enit c"ite"ii ce de-onst"e%7 o
5un gestiune. n plusE %nu-ite p"oduse Bpe"is%5ile s%u de &%lo%"e -%"eC nu pe"-it decMt un ti-p de i-o5ili7%"e
/o%"te scu"t.
34
c) 4alitatea prestrilor
C%lit%te% p"est"ilo" po%te /i de/init c% /iind %ce% c%p%cit%te % t"%nspo"t%to"ului de % "espect% %ns%-5lul
ce"in#elo" .i "est"ic#iilo" stipul%te *n cont"%ctul de e6po"t>i-po"t p"in %su-%"e% "espons%5ilit#ii ope"%#iunii de l%
*nceput pMn l% s/M".it.
d) 1igurana mrfii pe timpul transportului
Sigu"%n#% -"/ii depinde de tipul t"%nspo"tului %lesE de c%"%cte"isticile %-5%l%9ului .i de solu#i% glo5%l
el%5o"%t de t"%n7it%"E /iind e6p"i-%t p"in indic%to"i cu- %" /iJ nu-"ul *nc"ctu"ilo" %&%"i%teE itine"%"iu "e#inut
s%u .tiutE cont"olul -"/ii l% desc"c%"e .i l% *nc"c%"e.
e) Tariful de transport
)"e#ul nu este *ntotde%un% c"ite"iul esen#i%l de co-p%"%"e. El nu t"e5uie i7ol%t de celel%lte c"ite"ii de
%lege"e.
n plusE l% p"e#u"i eg%leE p"est"ile %" t"e5ui s /ie ec;i&%lente. C% %t%"eE t"e5uie s se *nce"ce s se o5#in
ni.te de&i7e det%li%te de l% t"%nspo"t%to"i pent"u % pute% *n /in%l s /ie co-p%"%te di/e"itele postu"i de c;eltuieli.
)"e#ul de&ine un c"ite"iu dete"-in%nt pent"u -%"/% cu o &%lo%"e -ic s%u cMnd e6ist o concu"en# p"e%
-%"e pe pi%#.
6.2 /eali(area operaiunilor de transport
Ace%st% p"esupune p%"cu"ge"e% -%i -ulto" et%pe ce t"e5uie o"g%ni7%te .i cont"ol%te .i i-pune un %nu-it
tip de %sigu"%"e pent"u -%"/% t"%nspo"t%t. n t%5elul u"-to" sunt sc;i#%te et%pele ope"%#iunilo" de t"%nspo"t
p"ecu- .i conco"d%n#% ope"%#iunilo" /i7ice .i % celo" "e/e"ito%"e l% gestiune% docu-entelo".
Eta*ele trans*ort#l#i !e +1r-#ri
Ta(el#l ?&'
O*era)i#ni -i.i"e O(liga)iile "e "ores*#n! 0:n.1tor#l#i sa# "#+*1r1tor#l#i Do"#+entele ne"esare
)"egti"e% etic;et"ii
.i %-5%l"ii
> Aceste ope"%#iuni c%d *ntotde%un% *n se%-% &Mn7to"ului.
> Etic;et%"e% pe"-ite identi/ic%"e% -"/iiE *n c%7 de pie"de"eE de % pune o %nu-it
e-5le- con/o"- no"-ei ,A.
> A-5%l%9ul t"e5uie s se %d%pte7e tipului de -%"/ p"ecu- .i -od%lit#ii de
t"%nspo"t. El po%te /i *n con/o"-it%te cu %nu-ite no"-e.
> List% coletelo" Bp%cAing listC
> Ce"ti/ic%te co"espun7to%"e l%
cont"olul ce"ut de client Bce"ti/ic%te de
c%lit%teE
de c%ntit%teC
> ,ocu-entele co-e"ci%le B*n speci%l
/%ctu"C.
T"%ns-ite"e% -"/ii
t"%nspo"t%to"ului
> n c%d"ul &Mn7"ilo" 8O3E 8ASE 8CAE cu-p"to"ul t"e5uie s>i co-unice
&Mn7to"ului in/o"-%#ii cu p"i&i"e l% t"%nspo"t%to" s%u co-isio>n%" c%"e se
ocup cu e6pedie"e% -"/ii.
> n c%d"ul &Mn7"ilo" C80EC)TECI)ECI8E,ESE,EYE cu-p"to"ul t"e5uie s
co-unice in/o"-%#ii cu p"i&i"e l% consign%t%"ul -"/ii.
> )ent"u &Mn7"ile ,,U s%u ,,) t"e5uie indic%te -i9lo%cele .i -od%lit#ile
de "ecep#ie %le -"/u"ilo".
> Inst"uc#iuni cu p"i&i"e l% t"%nspo"t
s%u o"din de "idic%"e d%t de &Mn7to"
s%u de cu-p"to".
> Ce"ti/ic%t de t"%n7it%"e
> ,ocu-entele
de t"%nspo"t
> Asigu"%"e
Cont"olul -"/u"ilo"
l% plec%"e
> T"%nspo"t%to"ul s%u co-ision%"ul e/ectue%7 cont"o%le p"i&ind c%ntit%te%E
n%tu"% -"/ii pus *n g"i9% lo". Aceste cont"o%leE p"ecu- .i "espons%5ilit%te%
ce o %u %sup"% *nc"ctu"ii pot &%"i% *n /unc#ie de tipul de t"%nspo"tul ce"ut
> Cont"olul po%te ls% loc de -en#iuni
pe docu-entul de t"%nspo"t
V-ui"e%
l% e6po"t
> se /%ce pe se%-% &Mn7to"ului *n to%te c%7u"ile -%i pu#in E<Z. > ,ocu-entele ce"ute l% &%-
Cont"olul -"/u"ilo"
l% destin%#ie
> 0ecep#i% -"/ii i-plic ope"%#iune% de desc"c%"e pe contul destin%t%"ului
-%i pu#in *n c%7ul t"%nspo"tului *n g"up%9 p"in tipul de t"%nspo"t "utie" s%u pe
c%le /e"%t B-es%ge"ieC s%u t"%nspo"tul 8CL B8ull Cont%ine" Lo%dJ t"%nspo"t
pe 5%7 de cont%ine"e co-pleteE pe -%"e. n %cest c%7E *nc"c%"e% .i
desc"c%"e% sunt *n se%-% e6po"t%to"ului .i %poi t"ec *n se%-%
i-po"t%to"ului.C.
> n c%7 de %&%"ie s%u *n c%7 de lips t"e5uie s se /%c %nu-ite -en#iuni.
> Se-ntu"% de pe docu-entul de
t"%nspo"t s%u pe sc"iso%"e%
de t"su" s%u de pe dispo7i#i% de
li&"%"e %test li&"%"e% -"/iiN
> Men#iunileE d%c e6istE t"e5uie
sc"ise pe to%te e6e-pl%"ele
docu-entului de t"%nspo"t s%u pe
5onul
de li&"%"eN
> )ent"u p%gu5e %p%"ente -en#iunile
sunt /cute *nt">o sc"iso%"e
"eco-%nd%t *nt">o %nu-it pe"io%d%
de ti-p.
V-ui"e%
l% i-po"t
> Este *ntotde%un% *n se%-% cu-p"to"uluiE -%i pu#in *n c%7ul condi#iei
,,).
> ,ocu-entele ce"ute
l% &%-
U"-"i"e% ope"%#iilo" pe"-ite *nc"cto"ului s &e"i/ice c%lit%te% p"est%#iilo" cMt .i costul. Ast/el se
%sigu" %d%pt%"e% solu#iile %lese pent"u e&olu#i% pie#ei *nt"ep"inde"ii .i te;nicilo".
$@
)ent"u identi/ic%"e% dis/unc#iilo" se utili7e%7 o se"ie de "%teE p"ecu- cele din t%5elul de -%i 9osJ
Ta(lo#l ratelor logisti"e
Ta(el#l ?&%
Rate "are *er+it
anali.a "ost#l#i
Rate ale anali.ei
!e "alitate
Rate ale anali.ei
!e *ro!#"ti0itate
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"K&%lo%"e%
t"%nspo"tului
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"K&olu-ul
t"%nspo"tului
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"Knu-"ul
e6pedi#iilo"
> Nu-" de p%gu5eKnu-" de e6pedi#ii
> Nu-" de *ntM"7ie"iKnu-" de e6pedi#ii
> Tot%lul p%gu5elo"K&%lo%"e% tot%l %
e6pedi#iilo"
> Nu-"ul litigiilo"Knu-"ul e6pedi#iilo"
> Nu-"ul de e6pedi#iiKnu-"ul de o"e
-uncite *n tot%l
> Nu-"ul e6pedi#iilo" pe unit#i de
*nc"ctu"Knu-"ul tot%l %l e6pedi#iilo"
6.3 Contracte de transport de #r%uri
A& Contra"t#l !e trans*ort *e +are
n %cest c%7E *nc"cto"ulE /ie di"ectE /ie p"in inte"-edi%" t"%nspo"t o -%"/ pe 5%7% unei "el%#ii p"eciseE
dint">un po"t *nt">un %lt po"t cu un p"e# dete"-in%t Blege% din 1= iunie 144'C. Cont"%ctul cup"inde u"-to%"ele
o5lig%#iiJ
O(liga)ii /n trans*ort#l *e +are
Ta(el ?&2
O(liga)iile /n"1r"1tor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
,ecl%"%#ie sc"is % -"/u"ilo" t"%nspo"t%te
M%"c%"e% coletelo" cuJ nu-" coleteE po"t destin%#ieE
identi/ic%"e% destin%t%"ului
A-5%l%9 pent"u p"ote9%"e% -"/ii
*n ti-pul t"%nspo"tului
A.e7%"e% .i sp"i9ini"e% -"/ii
*n cont%ine"e
E-ite"e% conos%-entului
)une"e% *n st%"e de n%&ig%5ilit%te
)"elu%"e% *nc"ctu"ii
nc"c%"e% .i ope"%#iuni de %-%"%"eE sti&ui"e etc.E l% t"%nspo"t.
T"%ns5o"d%"e% *n c%7ul *n c%"e nu se -%i po%te continu%
t"%nspo"tul
A&i7 de sosi"e l% destin%t%"
Li&"%"e% -"/ii
Se po%te o5se"&% i-po"t%n#% decl%"%#iei sc"iseE *n c%7ul unei e"o"i &olunt%"e s%u in&olunt%"eE
t"%nspo"t%to"ul se &% pute% e6one"% *n c%7 de %ccident. Ace%st decl%"%#ie sc"is po%te lu% /o"-% unei liste de
colis%9 c%"e desc"ie tot%lit%te% -"/ii e6pedi%te.
,ocu-entul de t"%nspo"t nu este indispens%5il l% se-n%"e% cont"%ctului de t"%nspo"t. Totu.iE
conos%-entul B5ill o/ l%dingC este un titlu negoci%5ilE "ep"e7int -%"/% % c"ei desc"ie"e o po%"tE pe"-ite
t"%ns/e"ul p"op"iet#ii .i constituie do&%d% cont"%ctului.
Se st%5ile.teE *n -od no"-%lE *n !$ de o"e dup *nc"c%"e% .i se-n%"e% de ct"e cpit%nul n%&ei. )o%"t
-en#iune% *-5%"c%tE se po%te e-ite i-edi%t dup "e-ite"e% -"/ii .i po%"t -en#iune% de Op"i-it pent"u
*-5%"c%"eH. Conos%-entul se e-ite *n p%t"u o"igin%leE cMteod%t .i -%i -ulteE do%" e6e-pl%"ele e-ise
*nc"cto"ului sunt negoci%5ile.
For+ele "onosa+ent#l#i
Ta(el#l ?&5
No+inal La or!in La *#rt1tor
Nu-ele .i %d"es% celui c%"e
p"i-e.te -%"/%.
Men#iune% l% o"din
Men#iune% %p%"ent Onu se
negoci%7H
Se t"%ns-ite p"in %ndos%"e
Se t"%ns-ite p"in si-pl% "e-ite"e
Li&"%"e% se /%ce p"in si-pl% p"e7ent%"e
Se utili7e%7 -%i pu#in
Se /olose.te /"ec&ent
cu %c"editi&ul docu-ent%"
)"e7int de7%&%nt%9e
*n c%7 de pie"de"e s%u /u"t
$1
Conos%-entul este o pies% i-po"t%nt *n p"ocedu"ile de pl%t inte"n%#ion%leE %ltu"i de "e-ite"e%
docu-ent%" .i %c"editi&ul docu-ent%". ,%t% *nsc"is pe docu-ent t"e5uie s do&ede%sc -o-entul *nc"c"iiE
%cest luc"u /iind esen#i%l pent"u "espect%"e% condi#iilo" enun#%te pent"u % desc;ide un %c"editi& docu-ent%".
,%t% *-5%"c"ii -"/ii este l% /el de i-po"t%nt *n &Mn7"ile -%"iti-e l% plec%"eE pent"u c este %t%.%t l%
"e%li7%"e% cont"%ctului de &Mn7%"e.
,in -o-ent ce se utili7e%7 -%i -ulte -od%lit#i de t"%nspo"t conos%-entele di"ecte pe"-it desc;ide"e%
ope"%#iunilo" dint">un loc *n %ltul.
Alte ti*#ri !e "onosa+ente
Ta(el#l ?&8
Conos%-ent 8IATA
B83LC
)ent"u t"%nspo"tu"ile co-5in%teE e-is de t"%n7it%" pent"u
g"up"ile t"%nspo"t%te
Conos%-ent de t"%nspo"t co-5in%t BCT3LC E-is de t"%nspo"t%to"ul "espons%5il cu -%"/%
Conos%-ent di"ect
BT;"oug; 3ill o/ L%dingE T3LC
Constituie un cont"%ct unicE c%"e %cope" -%i -ulte
t"%nspo"tu"i succesi&eE /iec%"e t"%nspo"t%to" este
"espons%5il pent"u c%ntit%te% de -%"/% pe c%"e o %sigu"% el
*nsu.i.
Conos%-entul *n /o"- elect"onic este posi5il *n teo"ieE din -o-ent ce lege% "ecuno%.te &%lidit%te%
*nlocui"ii docu-entelo" cu /o"-% elect"onic %tMt% ti-p cMt se-ntu"% .i %utenticit%te% %cestei% sunt g%"%nt%te.
C%"%cte"ul negoci%5il .i posesi% -%te"i%l % docu-entelo" sunt lu%te *-p"eun *n -%9o"it%te% legisl%#iilo" *n
&igo%"eE de %cee% t"%ns-ite"e% *n /o"-%t elect"onic este -%i p"o5le-%tic. Ast/el c se necesit o "e/o"-
legisl%ti& c%"e s pe"-it conos%-entului -en#iune% de titlu. E6ist posi5ilit%te% sc;i-5"ii docu-entelo" .i
t"%ns/e"%"e% d"eptu"ilo" unui conos%-ent unei %lte p"#i p"in inte"-ediul siste-ului 3ole"o. T"%n7%c#iile
co-e"ci%le se e/ectue%7 *n inte"io"ul unui c%d"u 9u"idic de/init p"in "egul%-ent .i sus#inut de to#i utili7%to"iiE .i
pus *n p"%ctic de d"eptu"ile engle7e. Conos%-entul 3ole"o c"e%t pent"u -es%9ele elect"onice %le
t"%nspo"t%to"uluiE -en#ione%7 c%"%cte"ul t"%ns-isi5il s%u nu .i in/o"-e%7 "egist"ul c"e%t *n siste- de
identit%te% destin%to"ului ini#i%l .i % t"%ns/e"u"ilo" "e%li7%te p"in inst"uc#iuni elect"onice. Acest luc"u se
"e%li7e%7 *n con/o"-it%te cu %co"dul p"#ilo".
T"%nspo"t%to"ul &e"i/ic% st%"e% -"/ii *n -o-entul *n c%"e %ce%st% *i "e&ine *n g"i9. n %cest -o-ent el
po%te /%ce %nu-ite -odi/ic"i p"eci7%te .i -oti&%te pe docu-entul de t"%nspo"t. Aceste -odi/ic"i *i pe"-it s
nu /ie conside"%t "espons%5il pent"u c%u7% di"ect % p%gu5ei.
n %5sen#% "e7e"&elo"E %dic un conos%-ent cu"%tE t"%nspo"t%to"ul nu se po%te e6one"% decMt *nt">un
%nu-it nu-" de c%7u"i. El t"e5uie s /%c legtu"% de c%u7%lit%te *nt"e p%gu5 .i un% din ci"cu-st%n#ele
u"-to%"eJ
Moti&e de e6one"%"eJ
> n%&% nu este /unc#ion%lN
> g"e.eli n%uticeN
> g"e.eli de *nc"c%"eN
> c%u7e c%"e nu pot /i i-put%te t"%nspo"t%to"ului BincendiiE %ccidente pe -%"eCN
> g"e&eN
> &icii %le -"/iiN
> &icii %le n%&eiN
> %cte de s%l&%"e de &ie#i s%u 5unu"i c%"e %u consecin#e %sup"% -"/ii.
Cel c%"e "ecep#ione%7 -%"/% t"e5uie s u"-e7e %ce.ti p%.iJ
Ce se /nt:+*l1 /n "a. !e *ag#(1 sa# -#rt@
Ta(el#l ?&?
$ier!ere total1 $ag#(ele s#nt a*arente $ag#(ele n# s#nt a*arente
Nu este neces%" nicio
/o"-%lit%te pent"u
% c;e-% %9uto%"e
0e7e"&e sc"ise cel -%i tM"7iu *n
-o-entul li&""ii pe titlul de t"%nspo"t s%u
5onul de li&"%"e
0e7e"&e sc"ise cel -%i tM"7iu *n t"ei 7ile
de l% li&"%"eE p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t.
0e7e"&ele sunt /cute in&e"sMnd condi#iile .i costul do&e7ii s%u p"e7u-#i% de 5un st%"e *n -o-entul li&""iiE
"ecep#ione"ul putMnd de-onst"% cont"%"iul
p"in o"ice -etod.
$!
n c%7 de *ntM"7ie"eE "ecep#ione"ul t"e5uie s *l pun pe t"%nspo"t%to" *n Oso-%#ieH de li&"%"eE *n -o-entul
*n c%"e d%t% li&""ii % /ost st%5ilit. 0ep"e7int o condi#ie p"e%l%5il pent"u % ce"e -%i tM"7iu "estitui"e% p%gu5ei.
C;i%" d%c se do&ede.te &in% t"%nspo"t%to"uluiE p%gu5ele sunt pltite *n li-it% p"e&7ut *n con&en#ii.
ntM"7ie"e% p"esc"ip#iei este de un %n de l% 7iu% li&""ii.
Co+*ararea reg#lilor
Ta(el#l ?&A
Reg#lile
!e la Baga
Reg#lile !in Ba+(#rg
Cup"insul "espons%5ilit#ilo"
Lu%"e% *nc"ctu"ii *n pe"i-et"ul
n%&ei
0espons%5ilit%te st%5ilit din po"t in po"t
0espons%5ilit%te%
t"%nspo"t%to"ului
0espons%5ilit%te p"e7u-ti&
*n %/%" de ce% /cut
de t"%nspo"t%to"
0espons%5ilit%te p"e7u-ti&
*n %/%" de "e7e"&ele *n c%7
de %&%"ie s%u negli9en#E /u"t s%u *ntM"7ie"eJ
t"%nspo"t%to"ul t"e5uie s do&ede%sc to%te
-odu"ile p"in c%"e
% %sigu"%t -%"/%
Moti&e
de e6one"%"e
n c%7
de *n.elciune
Ide- d%" g"e.e%l% n%utic nu este %d-isE sunt
conside"%te t"%nspo"tu"ile de %ni-%le &ii.
T"%t%-entul litigiilo"
0e7e"&e
ntM"7ie"i
0e7e"&e *n t"ei 7ile pent"u p%gu5ele
c%"e nu sunt %p%"ente.
ntM"7ie"ile sunt "%" inde-ni7%te
0e7e"&ele *n 1( 7ile pent"u p%gu5e c%"e nu
sunt %p%"enteE *ntM"7ie"ile sunt inde-ni7%teE
"ecl%-%#i% se /%ce *n '@ 7ile
de l% d%t% li&""ii
Li-it%
de inde-ni7%"e
! ,TS pe Ag s%u ''' ,TS pe colet
!E( ,TS pe Ag s%u
=3( ,TS pe colet
#0)
D1T2 drepturi speciale de tragere& 9aloarea 0 :;,7<0=/>= D1T n februarie .//5
& Contra"t#l !e trans*ort aerian
)"incip%lele o5lig%#ii %le p"#ilo" se-n%t%"e %le cont"%ctului de t"%nspo"t %e"i%n sunt "ed%te *n t%5elul de
-%i 9osJ
O(liga)ii /n "ontra"t#l !e trans*ort aerian
Ta(el#l ?&C
O(liga)iile /n"1r"1tor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
S %sigu"e un %-5%l%9 %dec&%t
M%"c%"e% coletelo"
S pun l% dispo7i#i% t"%nspo"t%to"ului -%"/% l% d%t%
p"e&7ut *n cont"%ct
S e-it AZ3 Bsc"iso%"e de t"%nspo"t %e"i%nC
S p"e&%d &-ui"e% -"/ii .i s s%tis/%c
ope"%#iunile de cont"olE de co-e"# .i de sc;i-5
S *nc%"ce -%"/%
S %sigu"e t"%nspo"tul pMn l% destin%#ie *n st%"e 5unE s
"especte te"-enele cont"%ctului
S desc%"ce -%"/%
S de% %&i7ul de sosi"e destin%t%"ului s%u inte"-edi%"ului
speci/ic%t pe AZ3.
,e7&olt%"e% se"&iciilo" %ctu%le pent"u t"i-ite"e "%pid % -"/ii % /cut s %p%" din ce *n ce -%i des
Ointeg"%to"iiHJ ,PLE TNT E6p"ess Zo"ldWideE c%"e %u st%tutul de co-ision%"i de t"%nspo"t. Ei %c#ione%7 *n
nu-e p"op"iu .i p"opun clien#ilo" un t"%seu du5luJ %e"i%n .i te"est"uE c%"e s% g%"%nte7e secu"it%te% t"%nspo"tului
*n lu-e% *nt"e%g. T%"i/ele sunt %d%pt%te pent"u t"%nspo"tu"i "%pide su5 1@@ Ag.
Sc"iso%"e% de t"%nspo"t %e"i%n BAi"W%: 3ill , AZ3C este st%5ilit de co-p%ni% %e"i%n s%u un %gent
%g"e%tE %sup"% inst"uc#iunilo" e6pedito"ului .i "espons%5ilit#ile s%le. ,%c %ceste decl%"%#ii se const%t % /i
ine6%cteE *n c%7 de p%gu5 s%u %&%"iiE e6pedito"ul &% supo"t% to%te consecin#ele.
To%te -en#iunile "e/e"ito%"e l% g"eut%teE di-ensiunile -"/iiE cMt .i st%"e% ei %p%"entE "ep"e7int o
do&%d *-pot"i&% t"%nspo"t%to"ului. Celel%lte c%"%cte"istici -en#ion%te pe sc"iso%"e de t"su" B&olu-E c%ntit%teE
st%"eC nu %u &%lo%"e do&edito%"eE decMt d%c e6ist o &e"i/ic%"e c%"e le cont"%7ice *n%inte de plec%"e.
Ai"W%: 3ill nu este negoci%5il .i nu se t"%ns-ite p"in %ndos%"e. n c%7ul *n c%"e nu e6istE se pie"de s%u
%"e %nu-ite ne"eguliE "espons%5ilit%te% nu "e&ine t"%nspo"t%to"ului d%c nu % p"i-it -%"/% sp"e *nc"c%"e.
$3
Sc"iso%"e% po%te con#ine o g"up%"e de -"/u"iE d%" .i -%i -ulte t"%nspo"tu"i succesi&eE -etod -%i des /olosit.
Tipu"i de AZ3J
> neut"J nu %"e coo"don%tele t"%nspo"t%to"uluiN
> co-e"ci%lJ coo"don%te p"ei-p"i-%te %le t"%nspo"t%to"ului e-itent
> *n c%7ul g"up"ilo"J co-ision%"ii p"opun g"up"i s%u t"%nspo"t co-5in%t pent"u % cost% -%i pu#in. n
%cest c%7E se e-ite M%ste" Ai"W%: 3ill s%u Pouse Ai"W%: 3ill pent"u % sep%"% e6pedi#iile.
Con&en#i% din V%".o&i% p"esupune c "espons%5ilit%te% t"%nspo"tului %e"i%nE *n c%7 de %&%"ie s%u
pie"de"eE "e&ine t"%nspo"t%to"uluiE din -o-entul *n c%"e % p"i-it -%"/% sp"e *nc"c%"e .i pMn *n -o-entul
desc"c"ii ei l% destin%#ie.
Men#iunile pe c%"e le /%ce t"%nspo"t%to"ul sunt *nsc"ise pe %i"W%: 5ill. Co-p%niile "e/u7 s p"i-e%sc
colete du5io%se s%u d%c c%"%cte"isticile nu co"espund indic%#iilo" de pe sc"iso%"e.
T"%nspo"t%to"ul este e6one"%t d%cJ
> de-onst"e%7 c % lu%t to%te -su"ile neces%"e pent"u % %duce -%"/% *n pe"/ect st%"e s%u d%c nu %
%&ut cu- s i% %ceste -su"iN
> d%c de-onst"e%7 g"e.e%l% p"#ii le7%te .i "el%#i% di"ect pe c%"e % %&ut>o cu %ce%st g"e.e%l.
For+alit1)i "are tre(#ie /n!e*linite !e !estinatar
sa# "el "are re"e*)ionea.1 +ar-a
#art& .? 4onvenia de la 9aroviaC
Ta(el#l ?&D
A0arie sa# *ier!ere *ar)ial1 $ier!ere total1 Ent:r.iere
0ecl%-%#i% sc"is /o"-ul%t *n 1$ 7ile B+
pent"u 5%g%9eC de l% -o-entul "ecep#ieiJ cu
-en#iunile t"%nspo"t%to"ului pe sc"iso%"e .i
p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t
Nu e6ist nicio
/o"-%lit%te
0ecl%-%#ie sc"is *n !1 7ile de l%
pune"e% l% dispo7i#ie % -"/ii Binclu7Mnd
s"5to"ile .i du-inicileC.
Inde-ni7%#i% pent"u pie"de"eE %&%"ie s%u *ntM"7ie"e este /i6%t de con&en#i% de l% V%".o&i% l% !(@ /"%nci
pe Ag s%u 1+ ,TS. Inde-ni7%#i% este c%lcul%t l% g"eut%te% 5"ut % -"/iiE de e6e-plu d%c un o5iect de $ Ag
este st"ic%t *n inte"io"ul unui colet c%"e cMnt"e.te 1( AgE inde-ni7%#i% se c%lcule%7 pent"u 1( Ag.
Ace%st inde-ni7%#ie nu se -%i %plic d%c t"%nspo"t%to"ul nu % p"i-it sc"iso%"e% de t"su" s%u % se-n%t
o decl%"%#ie de inte"es speci%lE s%u d%c % co-is o g"e.e%l ine6plic%5il Bls%"e% -"/ii *nt">un loc desc;isE nu
% -en#inut te-pe"%tu"% neces%" -"/iiC. Ac#iune% se p"esc"ie dup ! %ni din -o-entul sosi"ii l% destin%#ie %
-"/ii.
)"ec%u#iile pe c%"e t"e5uie s le i% e6pedito"ul %u *n &ede"e de7%&%nt%9ele .i -su"ile de sigu"%n#E
p"ecu- cele c%"e u"-e%7J
,e7%&%nt%9eJ
> li-itele de t%"i/%"eE /o"/et%"e sunt /i6%te pe tipul t"%nspo"tuluiN
> do&%d% unei *ntM"7ie"i const%t%te nu este %ccept%5il .i c%u7e%7 un p"e9udiciu inde-ni7%5il.
Msu"i de sigu"%n#J
> se /%ce o decl%"%#ie de &%lo%"eN
> se /%ce o decl%"%#ie de inte"es speci%l l% li&"%"e BCon&en#i% de l% 3e"n% .i Gene&%CE c%"e /i6e%7 o d%t
i-pe"%ti& de li&"%"e .i pen%lit#i pent"u *ntM"7ie"e *n c%7ul dep.i"ii %cestei d%teN
> utili7%"e% se"&iciilo" deH %-Mn%"e g%"%nt%tHN
> s se *nsc"ie pe docu-entul de t"%nspo"t d%t% p"i-i"ii sp"e *nc"c%"e .i o d%t de li&"%"e.
IATA /i6e%7 t%"i/ele c%"e se su5stituie p"e#ului de pi%#E &%"i%5il *n /unc#ie de destin%#ii .i c%ntit%te% de
-%"/ li&"%t.
Se disting dou /o"-e t%"i/%"eJ t%"i/ul gene"%l c%"e i-plic "%po"tul g"eut%teK&olu- %l -"/ii .i t%"i/ul pe
unit%te% de *nc"ctu" BUL,C D p%le#iE cont%ine"e D c%"e se %plic /o"/et%" pMn l% o g"eut%te pi&ot. T%"i/ele
speci%le BSpeci/ic Co--odit: 0%tesC se %plic unei c%tego"ii speci/ice de -%"/ pe %nu-ite destin%#ii .i l%
ini#i%ti&ele co-p%niilo". n s/M".itE t%"i/ele speci/ice includ %ni-%leleE c"#ileE 7i%"eleE o5iectele de &%lo%"e. Se
%plic o sup"%t%6 pent"u p"odusele pe"iculo%se.
C& Contra"t#l !e trans*ort r#tier
T"%nspo"tul inte"n%#ion%l "utie" este "egle-ent%t de Con&en#i% de l% Gene&% din 14 -%i 14('E *n &igo%"e
*n to%te #"ile eu"opene *n %/%" de I"l%nd%. Ace%st con&en#ie nu-it CM0 se %plic pent"u to%te t"%nspo"tu"ile
$$
de -"/u"i cu titlu one"osE l% plec%"e s%u destin%#ie.
O(liga)iile *1r)ilor /n "ontra"t#l !e trans*ort r#tier
Ta(el#l ?&'7
O(liga)iile e<*e!itor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
A-5%l%"e% .i etic;et%"e% -"/ii
0espect%"e% "egle-ent%"ilo" p"i&ind -%"c%"e%
In/o"-%"e% t"%nspo"t%to"ului
de indic%to"ii speci/ici -"/ii
nc"c%"e% -"/ii cu o g"eut%te
-%i -%"e de 3 tone
S /ie %tent l% "ed%ct%"e% docu-entului de t"%nspo"t
inte"n%#ion%l
S %c;ite p"e#ul t"%nspo"tului
)"i-i"e% -"/ii dup &e"i/ic%"e% nu-"ului de colete .i st%"e%
-"/ii B-%s .i con#inut d%c este ce"utC
Li&"%"e% -"/ii l% destin%#ie *n locul p"e&7ut
Asigu"%"e% -"/ii cu o g"eut%te -%i -ic de 3 tone
E-ite"e% docu-entului de t"%nspo"t
*n contul e6po"t%to"ului
S "egul%"i7e7e ope"%#iunile de t"%n7it.
,ocu-entul de t"%nspo"t e-is *n c%d"ul 9u"idic inte"n%#ion%l "ep"e7int o sc"iso%"e de t"su" CM0E c%"e
este se-n%t de t"%nspo"t%to" .i e6pedito" .i se e-ite *n cel pu#in 3 e6e-pl%"e o"igin%le. T"%nspo"t%to"ul este
"espons%5il de -%"/ dup ce % p"i-it>o *n g"i9 pMn *n -o-entul li&""iiE pent"u d%un% tot%l s%u p%"#i%l.
Ace%st "espons%5ilit%te po%te /i %tenu%t de -en#iunile /cute de t"%nspo"t%to" s%u de -oti&ele e6one""ii
p"e&7ute *n con&en#ie.
No#iune% de li&"%"eJ Sosi"e% -"/ii l% destin%#ie nu este su/icient pent"u %>l eli5e"% pe t"%nspo"t%to" de
o5lig%#iile s%le. Acest% t"e5uie s %nun#e destin%t%"ul de sosi"e% -"/ii .i s t"e%c l% li&"%"e% ei. ,i/icult%te%
%p%"e pent"u c no#iune% de li&"%"e nu este de/init *n CM0 .i t"e5uie "e#inut de/ini#i% d%t de t"i5un%leJ
Oli&"%"e% "ep"e7int p"i-i"e% /i7ic % -"/ii pent"u destin%#i% -en#ion%t *n docu-entul de t"%nspo"tH.
n p"%cticE t"%nspo"t%to"ul se-ne%7 %l doile% e6e-pl%" %l CM0E *n -od no"-%l destin%t%"ul t"e5uind s
se-ne7e CM0>ul %5i% dup &e"i/ic%"e% coletelo" .i st"ii %p%"ente % -"/ii.
Men#iunile t"e5uie -oti&%te pe sc"iso%"e% de t"su"E .i %ccept%te de e6pedito". Acest% t"e5uie s sc"ie O
-en#iuni %ccept%teH .i s se-ne7e. Cu to%te %ceste%E t"%nspo"t%to"ul nu este e6one"%t de to%te "espons%5ilit#ile
s%le. ,e e6e-pluE un de/ect %l %-5%l%9ului nu 9usti/ic lips% coletelo" l% sosi"e. Aceste -en#iuni pe"-it
t"%nspo"t%to"ului s do&ede%sc c %&%"iile const%t%te l% sosi"e sunt %cele%.i cu cele pe c%"e le>% -en#ion%t
%cest% l% p"i-i"e% -"/ii. n %5sen#% -en#iunilo"E -%"/% se p"esupune % /i *n st%"e 5un l% p"i-i"e% -"/ii l%
destin%#ie.
Sc"iso%"e% CM0 p"e&ede dou tipu"i de -oti&e c%"e pe"-it t"%nspo"t%to"ului s /ie e6one"%tJ
Ti*#ri !e +oti0e "are *er+it trans*ortator#l#i s1 -ie e<onerat
Ta(el#l ?&''
Ca#.e generale Ca#.e s*e"i-i"e
> inst"uc#iuni g"e.iteE o"dine e"on%teN
> &iciu p"op"iu %l -"/iiN
> /o"# -%9o".
> ls%"e% &e;iculului desc;isE *nt"e#ine"e%E %nco"%"e% -"/iiN
> *nc"c%"e% s%u desc"c%"e% de ct"e e6pedito" s%u destin%t%"N
> n%tu"% p%"ticul%" % -"/ii c%"e p"esupune %nu-ite "iscu"i
> -%"c%"e% insu/icient % %-5%l%9uluiN
> t"%nspo"tul %ni-%lelo" &ii.
,%c t"%nspo"t%to"ul %duce do&%d% c e6ist o
legtu" *nt"e p%gu5 .i c%u7% gene"%lE &% /i
e6one"%t.
,%c st%5ile.te c p%gu5% % "e7ult%t c% u"-%"e % unei c%u7e speci/ice.
)"%ctic% % p"e&7ut p"e%&i7e de sosi"e %le &e;iculelo" .i %le locului de *ntMlni"e. ,estin%t%"ul t"e5uie sJ
> &e"i/ice docu-entele de t"%nspo"t .i s e6ecute /o"-%lit#ile &%-%leN
> &e"i/ice st%"e% -"/iiE d%c co"espunde cu cee% ce este p"e&7ut *n cont"%ct .i *n sc"iso%"e% de t"su"N
> desc%"ce &e;iculul pent"u o e6pedi#ie -%i -%"e de 3 tone.
n c%7 de *ntM"7ie"e s%u p%gu5e const%t%teE destin%t%"ul t"e5uie s e/ectue7e /o"-%lit#ile pot"i&iteE
con/o"- %"ticolului 3@ %l Con&en#iei de l% Gene&%.
$(
$re0e!eri ale Art& 27 , CMR
Ta(el#l ?&'%
A0arii sa# li*s#ri Ent:r.ieri
T"%nspo"t%to"ul .i destin%t%"ul t"e5uie s const%te
pe cMt posi5il p%gu5ele *n -%nie" cont"%dicto"ieN d%c
nuJ
> p%gu5e %p%"enteJ -en#iuni l% li&"%"e
> p%gu5e c%"e nu sunt %p%"enteJ -en#iuni *n cel
pu#in + 7ile c%"e u"-e%7 li&"%"e%
Men#iuni %nun#%te *n sc"is t"%nspo"t%to"uluiE cel -%i tM"7iu
!1 de 7ile din -o-entul pune"ii l% dispo7i#i% destin%t%"ului %
-"/ii.
Inde-ni7%#i% &i7%t este de =E33 ,TS pe Ag l% g"eut%te 5"ut. Nu co-pense%7 decMt p"e9udiciul -%te"i%l
%l -"/ii. ntM"7ie"e% se inde-ni7e%7 *n li-it% p"e#ului de t"%nspo"t.
E6ist t"ei ipote7eJ
> !e"lara)ie !e 0aloareJ &%lo%"e% decl%"%t constituie pl%/onul inde-ni7%#iei d%to"%t de t"%nspo"t%to"N
> gre9eal1 gra01N
> !e"lara)ie !e interes l% li&"%"eJ pe"-ite o5#ine"e% inde-ni7%#iei pent"u %lte p"e9udicii decMt cele
-%te"i%le.
)"incipiul gene"%l %plic%t este %cel% %l li5e"ei negocie"ii de t%"i/e. T"%nspo"t%to"ii p"opun t%"i/e *n /unc#ie
de 7onele de plec%"e .i sosi"eE de dist%n#% p%"cu"sE de c%ntit%te% .i &olu-ul -"/ii.
)"incipiiJ 0%po"tul g"eut%te>&olu- este de 1 ton l% 3 -
3
. Ast/elE g"eut%te% -ini- conside"%t nu po%te
/i -%i -ic decMt p"odusul p"incip%l *n -et"i cu5i l% 33@ Ag. ,%c -%"/% ocup o lungi-e dete"-in%t din
&e;iculE g"eut%te% t%6%t nu po%te /i -%i -ic decMt p"odusul de %cee%.i lungi-e l% 1+4@ Ag Bg"eut%teK-et"u
lini%"C.
Se po%te %plic% "egul% Opltit pent"uH .i pent"u t"%nspo"tul %e"i%n. I-po"t%n#% .i "egul%"it%te%
t"%nspo"tului pe"-ite o5#ine"e% de t%"i/e %&%nt%9o%se.
D& Contra"t#l !e trans*ort -ero0iar
T"%nspo"tul inte"n%#ion%l /e"o&i%" este "egle-ent%t p"in Con&en#i% de l% 3e"n% din 1$ octo-5"ie 1=4@ .i
p"in COTI8 int"%t *n &igo%"e l% 1 -%i 14=( p"in sc"iso%"e% de t"su" CIM "e&i7uit. Aceste te6te de/inesc
t"%nspo"tul inte"n%#ion%l %l -"/u"ilo" pe"iculo%se 0I,E cont%ine"ele 0I EoE coletele e6p"es 0I E6E &%go%nele
p%"ticul%"e 0I).
Cont"%ctul se "e%li7e%7 *n -o-entul *n c%"e Cile 8e"%te %u %ccept%t -%"/% .i %u pus .t%-pil% g"ii
e6pedito%"e pe sc"iso%"e% de t"su" inte"n%#ion%l. nc;eie"e% cont"%ctului nu c"ee%7 o5lig%#ii speci/ice
e6pedito"ului d%c nu este &o"5% de un %-5%l%9 ne%dec&%t .i *nc"ctu"% %"e -%i -ult de t"ei tone.
)ent"u t"%nspo"tul cu %-nuntul Cile 8e"%te %u o5lig%#ii distincteJ
O(liga)ii /n "ontra"t#l !e trans*ort -ero0iar
Ta(el#l ?&'2
Trans*ort "o+*let Trans*ort /n gr#*a;
> o5lig%#i% este % t"%nspo"t%to"uluiE d%"
cu condi#i% c% s /ie concent"%t t"%/icul
inte"n%#ion%l de ct"e cile /e"%te pe
"utele cele -%i ce"ute
> *n consecin#E e6pedito"ul nu %"e
posi5ilit%te% %lege"ii itine"%"iului
> nu -%i e6ist o5lig%#i%
t"%nspo"t%to"uluiE t"%nspo"tu"ile pot /%ce
o5iectul e6pedie"ii *n g"up%9.
Con&en#i% CIM /i6e%7 te"-ene suscepti5ile de p"elungi"e pent"u /o"-%lit#ile &%-%leE &e"i/ic"i. )e
%nu-ite destin%#iiE e6pedito"ul po%te o5#ine un te"-en g%"%nt%t. Sc"iso%"e% de t"su" inte"n%#ion%l este e-is
pe un /o"-ul%" co-plet%t de e6pedito"E pent"u % utili7% t"%nspo"tul /e"o&i%". O"igin%lul este "e-is destin%t%"ului
t"%nspo"tuluiE nu se -en#ione%7 decMt un e6pedito" .i un destin%t%". E6pedito"ul este "espons%5il de g"e.eli s%u
de -en#iunile ine6%cte.
Cile /e"%te %u o "espons%5ilit%te colecti& pent"u tot%lit%te% d"u-ului p%"cu"s. E6ist p"e7u-#i% de
"espons%5ilit%te *n c%7 de pie"de"e tot%l s%u p%"#i%lE %&%"ie s%u *ntM"7ie"eE dup p"i-i"e% -"/ii .i pMn *n
-o-entul li&""ii.
$'

Fig#ra ?&' Veri-i"area s"risorii !e tr1s#r1
L% /el c% .i *n celel%lte c%7u"iE cile /e"%te pot /i e6one"%te de &in *n u"-to%"ele c%7u"iJ
E<onerarea "ailor -erate
Ta(el#l ?&'5
Ca#.e generale Ca#.e s*e"i-i"e
Viciu p"op"iu %l -"/ii
Ci"cu-st%n#e ine&it%5ile Bg"e&eE *ntM"7ie"e *n
&%-C
> t"%nspo"t *n &%gon descope"it
> %5sen#% s%u de/ectul %-5%l%9ului
> *nc"c%"e de/ectuo%s -en#ion%t pe sc"iso%"e% de t"su"
> ne"e%li7%"e% &-ui"ii de ct"e cile /e"%te
> "isc ine"ent %l -"/ii
> %ni-%le &ii .i /" esco"t
,ecl%"%ntul %"e *n to%te c%7u"ile posi5ilit%te% de % %duce o p"o5 cont"%"ie. 8o"-%lit#ile i-puse
destin%t%"ului sunt de/inite *n CIM BA0T. (!CJ
For+alit1)ile i+*#se !estinatar#l#i
Ta(el#l ?&'8
A0arieFLi*s#ri Ent:r.ieri
,%une %p%"ente
> t"e5uie ce"ut o copie % p"ocesului &e"5%l de const%t%"e *n%inte
de %ccept%"e% -"/ii
> d%c p"ocesul &e"5%l p"eci7e%7 c &in% este % e6pedito"ului
%tunci %cest% po%te ce"e o e6pe"ti7 9udici%".
,%une ne%p%"enteJ
> ce"e"e% st%5ili"ii p"ocesului &e"5%l *n + 7ile dup %ccept%"e%
-"/ii
Li&"%"e inutil
,%" "ecl%-%#i% /cut *n te"-en
de '@ 7ile de l% li&"%"e %"e &e"dict
de decde"e din d"eptu"i.
Inde-ni7%#iile se %loc *n /unc#ie de p"e9udiciul %dusJ
In!e+ni.a)iile /n -#n")ie !e *re;#!i"i#
Ta(el#l ?&'?
In!e+ni.a)ie *entr# *ier!ere total1
=art& 57 CIM>
In!e+ni.a)ie *entr# a0arie =art& 5%
CIM>
In!e+ni.a)ie *entr# /nt:r.iere
=art& 52>
> *n /unc#ie de &%lo%"e% -"/ii cu
un -%6. de 1+ ,TS pe Ag de
g"eut%te 5"utN
> -%i -ulte t%6e .i t%6e &%-%leN
> e6clude to%te celel%lte p%gu5e
Bp"e9udiciu co-isC.
> *n /unc#ie de dep"ecie"e% -"/iiN
> e6clu7Mnd to%te p"e9udiciileN
> t%6e de t"%nspo"t .i &%-%le
"estituite *n -su"% *n c%"e s>%
dep"eci%te -%"/%.
0ep%"%"e% p"e9udiciului
9usti/ic%t *n li-it% de t"ei o"i p"e#ul
t"%nspo"tului.
n conclu7ieE pent"u % "e#ine un tip de t"%nspo"t *n det"i-entul %ltui%E %n%li7% costu"ilo" nu t"e5uie s se
li-ite7e do%" l% -"i-e% t%"i/elo" de t"%nspo"t Bn%&luE /"%;t etc.CE ci *n %ce%st %n%li7 t"e5uie s int"e .i ti-pul
de i-o5ili7%"e % -"/iiE costu"ile de p"e > .i postdi"i9%"eE t%6ele de %-5%l%"e -%i -ult s%u -%i pu#in i-po"t%nte.
,"ept de &e"i/ic%"e %l sc"iso"ii de t"su"
n %5sen#% &e"i/ic"ii
Vagoane !e "olet1rie sa# gr#*a;
Se -en#ione%7 -%s% .i nu-"ul de colete pe
CIM
Vagoane "o+*lete
M%s% nu /%ce o5iectul do&e7ii *-pot"i&% cilo"
/e"%te d%c s>% pus ti-5"ul .i s>% &e"i/ic%t -%"/%N *n
c%7 cont"%"E decl%"%#i% de g"eut%te nu %"e &%lo%"e
$+
7. Logistica vmuirii mrfurilor
V-ui"e% -"/u"ilo" "ep"e7int % %cti&it%te i-po"t%nt *n co-e"#ul inte"n%#ion%lE cu inciden#e %sup"%
%lege"ii unei %nu-ite st"%tegii logistice. C% %t%"eE c%pt o i-po"t%n# spo"it %tMt l% ni&el n%#ion%lE cMt .i
"egion%l Bde e6e-pluE Uniune% Eu"ope%nC s%u c;i%" inte"n%#ion%l BO"g%ni7%#i% Mondi%l % Co-e"#ului .i %lte
o"g%ni7%#ii .i institu#iiC.
!.1 Aspecte generale ale v#uirii #r%urilor
Ope"%#iunile de &-ui"e % -"/u"ilo" const%u *n *ndeplini"e% uno" /o"-%lit#i l% i-po"tul s%u e6po"tul
lo". Te;nic% &-ui"ii -"/u"ilo" "ep"e7int un %ns%-5lu de p"ocedeeE -i9lo%ceE te;niciE -etodeE "egle-ent"i
inte"ne .i inte"n%#ion%le p"in c%"e se "e%li7e%7 &e"i/ic%"e% co"ectitudinii int""ilo" .iKs%u ie.i"ilo" de -"/u"i *n
.iKs%u din #%".
n conc"etE %ceste% %u *n &ede"e *ntoc-i"e% .i &e"i/ic%"e% docu-entelo" &%-%leE st%5ili"e% d"eptu"ilo"
&%-%le .i *nc%s%"e% %cesto"% de ct"e %uto"it#ile &%-%le. )e 5%7% docu-entelo" p"e7ent%te de ct"e decl%"%ntul
-"/u"ilo" %uto"it#ile &%-%le &e"i/ic -"/u"ile p"in sond%9E cMnt"i"e etc.E co-p%" situ%#i% "e%l cu ce% *nsc"is
*n docu-enteE *nc%d"%"e% co"ect *n t%"i/ul &%-%l % -"/u"ilo" p"eci7%te *n decl%"%#i% &%-%l cu scopul o5#ine"ii
li5e"ului de &%-. Te;nic% &-ui"ii se po%te li-it% do%" l% &e"i/ic%"e% docu-entelo" s%u % -i9locului de
t"%nspo"t s%u % unit#ilo" de *nc"ctu" B%-5%l%9e colecti&eE indi&idu%leE p%leteE cont%ine"e etc.C.
Logistic% *n i-po"t>e6po"t *n conte6t &%-%l u"-"e.te %sigu"%"e% .i "e%li7%"e% unei ci "%pide de
depl%s%"eE %pel%"e% l% .i /olosi"e% uno" -i9lo%ce -ode"ne de -%nipul%"eE *nc"c%"e>desc"c%"eE &e"i/ic%"e non>
dist"ucti&E &i7e%7 *n p"incip%lE p"o5le-%tic% t"%nspo"tu"ilo" .i se g;ide%7 .i "espect utili7%"e% st"ict %
docu-entelo" solicit%te. T"%nspo"tulE c% ele-ent dete"-in%nt *n %ce%st logistic in/luen#e%7 e/icien#%
ope"%#iunilo"
de i-po"t>e6po"t p"in costE ti-pE p"in /olosi"e% uno" ci .i -i9lo%ce c%"e s sus#in un cost sc7ut .i d%c se
po%teE si-ult%n .i un ti-p "edus. ,epl%s%"e% -"/u"ilo" *n c%7 de i-po"t>e6po"t p"esupune /eno-enul de
t"%n7it%"eE cee% ce solicit cuno.tin#e de o"din te;nicE %d-inist"%ti& .i 9u"idic. T"ece"e% /"ontie"ei depinde de
%lege"e% "egi-ului de i-po"t>e6po"tE de i-plic%#iile logistice %le /iec"ui "egi- .i de cont"olul &%-%l.
n gene"%lE ope"%#iunile de &-ui"e se e/ectue%7 *nt">un punct &%-%lE c%"e di/e" c% loc%li7%"e *n /unc#ie
de tipul de t"%nspo"t utili7%tE "especti&J
> pent"u t"%nspo"tul /e"o&i%" punctul &%-%l se po%te gsi l% int"%"e% .i ie.i"e% din #%"N
> pent"u t"%nspo"tul n%&%l punctul &%-%l se gse.te *n po"tN
> pent"u t"%nspo"tul %e"i%n punctul &%-%l se gse.te *n %e"opo"tE de o5icei *nt">o 7on speci%lN
> pent"u t"%nspo"tul "utie" punctul &%-%l se gse.te *n inte"io"ul #"ii *n di&e"se pl%t/o"-e st%5ilite de
,i"ec#i% Gene"%l % V-ilo"N
> pent"u t"i-ite"ile po.t%le e6ist puncte &%-%le *n c%d"ul %nu-ito" o/icii po.t%le.
ncepMnd cu %nul !@@@E ope"%#iunile de &-ui"e pot /i /cute .i l% sediul /i"-ei Bde "egul e6po"t%to%"eCE
d%c %"e o ci/" de %/%ce"i -%"e din co-e"# e6te"io" Bpeste 1@@ -ilio%ne dol%"i SUAC s%u e/ectue%7 /"ec&ent
%st/el de %cti&it#i. n %cest c%7 &-ui"e% este e/ectu%t de o pe"so%n *nc%d"%t l% %ce% /i"- *n 5%7% %test%tului
de decl%"%nt &%-%l .i se "e%li7e%7 p"in ec;ip%-ent elect"onic conect%t l% ,i"ec#i% Gene"%l % V-ilo".
n "e%li7%"e% ope"%#iunilo" de &-ui"e sunt utili7%te o se"ie de docu-ente gene"%leE p"ecu- .i de
docu-ente speci/ice. n c%tego"i% celo" gene"%le int" codul &%-%lE "egul%-entul &%-%lE t%"i/ul &%-%l .i
p"ocedu"ile &%-%le.
Codul &%-%l st%5ile.te p"incipiile gene"%le de legisl%#ie .i o"g%ni7%"e % &-iiE "egle-ent%"e% /unc#ion"ii
se"&iciilo" &%-%leE /i6e%7 c%d"ul p"ocedu"ilo" .i %l di/e"itelo" "eguli %plic%te unei #"i s%u uno" ope"%#ii &%-%le.
Codul &%-%l p"eci7e%7 dispo7i#iile 9u"idice /und%-ent%le cu p"i&i"e l% litigiile nscute *nt"e %d-inist"%#i% &-ii
.i co-e"ci%n#i.
0egul%-entul &%-%l con#ine un %ns%-5lu de "egle-ent"i speci/ice ce e6pun *n det%liu %specte te;nice %le
&-ui"ii. El se -odi/ic pe"-%nentE %&Mnt un c%"%cte" din%-icE in/o"-%"e% *n legtu" cu sc;i-5"ile "e%li7Mndu>se
p"in pu5lic%"e *n 3uletinul O/ici%l %l V-ilo".
$=
T%"i/ul &%-%l "ep"e7int un no-encl%to" -etodologic %l p"oduselo". A"e un "epe"to" %l/%5etic %l
p"oduselo". Con#ine g"up%"e% p"oduselo" dup c"ite"ii inte"n%#ion%le Bco-une cu %l celo"l%lte #"i din UECE
-en#ion%"e% o"iginii -"/u"ilo"E p"e/e"in#ele /%# de %nu-ite #"iE ni&elul cotei p"ocentu%le s%u su-% p"est%5ilit
pent"u t%6% de i-po"t Bl% e6po"t nu se pe"cep t%6e &%-%leCE TVAE p"ecu- .i %lte t%6e.
)"ocedu"ile "ep"e7int un %ns%-5lu de /o"-%lit#i pe c%"e un e6po"t%to" s%u un i-po"t%to" t"e5uie s le
*ndepline%sc *n /unc#ie de "egle-ent"ile e6istente. 8iec%"e p"ocedu" o/e" o p"e7ent%"e % docu-entelo" c%"e
t"e5uie p"e7ent%te *n /unc#ie de "egi-ul &%-%l. 0egi-ul &%-%l po%te /i de e6po"tE %nt"epo7it%"eE i-po"t .i ANA
Bse "e/e" l% %p"o&i7ion%"e% cu co-5usti5iliE lu5"i/i%n#iE %p .i %li-ent%"e % n%&elo" .i %e"on%&elo"C. L% "Mndul
lo" e6po"tul po%te /i de/initi&E te-po"%"E "ee6po"t .i p"in -%g%7ine dut: /"ee. I-po"tul po%te /i de/initi&E
te-po"%" .i "ei-po"t.
,ocu-entele speci/ice neces%"e ope"%#iunilo" de &-ui"e se "e/e" l% ce"ti/ic%te de o"igineE ce"ti/ic%te
s%nit%"e B/itos%nit%"e .i s%nit%">&ete"in%"eCE poli#e de %sigu"%"e pe ti-pul t"%nspo"tuluiE list% coletelo" Bp%cAing
listCE uneo"i /%ctu"i consul%"e Bdocu-ent c%"e cup"inde desc"ie"e% co-plet % -"/u"ilo" *n li-5% #"ii
i-po"t%to"ului se-n%t de ct"e consulul %cestei% *n #%"% e6po"t%to"uluiC. n %/%"% %cesto"% docu-entul de 5%7
este /%ctu"% co-e"ci%lE c%"e con#ine denu-i"e% -"/u"ilo"E p"e#E costul %-5%l%9elo"E costul t"%nspo"tului *n %/%"%
g"%ni#ei etc. .i se /olose.te pent"u c%lculul &%lo"ii c%"e &% /i -en#ion%t *n decl%"%#i% &%-%l.
n cont"olul &%-%l este i-po"t%nt .i titlul de t"%nspo"tE c%"e l% "Mndul su p"e7int denu-i"e% -"/u"ilo"E
/iind e6p"esi% *nc;eie"ii unui cont"%ct de t"%nspo"t .i po%"t nu-e di/e"iteE *n /unc#ie de -od%lit%te% de
t"%nspo"tJ
> conos%-ent -%"iti- D docu-ent de "ecuno%.te"e % -"/u"ilo"E const%t%to" %l e6isten#ei cont"%ctului de
t"%nspo"tE titlu "ep"e7ent%ti& %l -"/u"ilo"E /iind negoci%5il .i t"%ns-isi5il. )o%te /i no-in%ti&E l% o"din
.i l% pu"tto". )e"so%nele p"eci7%te pot /i p"op"iet%"ul p"e7u-ti& %l -"/u"ilo" .i destin%t%"ulN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t -%"iti- D docu-ent de t"%nspo"t negoci%5ilN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t /lu&i%lN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t %e"i%n D este un titlu negoci%5ilE d%" este un titlu de p"op"iet%teE destin%t%"ul
p"eluMnd -%"/% t"%nspo"t%t do%" dup p"o5%"e% identit#ii s%leN
> sc"iso%"e% de t"%nspo"t %uto inte"n%#ion%l D este un titlu negoci%5ilE d%" nu .i unul de p"op"iet%teN
> sc"iso%"e% de t"su" *n t"%nspo"tul /e"o&i%"N
> list% s%cilo" po.t%li pent"u t"i-ite"ile p"in po.tN
> conos%-entul di"ect pent"u t"%nspo"tu"ile -ulti-od%le.
)ent"u si-pli/ic%"e% .i %"-oni7%"e% p"ocedu"ilo" *n UE s>% int"odus docu-entul %d-inist"%ti& unic
B,AUC.
Cont"olul -"/u"ilo" l% e6po"t se po%te /%ce l% ni&el de p"odusE de utili7%"e s%u de p"o&enien#. ,in
punctul de &ede"e %l cont"olului l% ni&el de p"odusE -"/u"ile se g"upe%7 *n li5e"e B%sup"% c"o"% se %plic
p"ocedu"% no"-%lE /" e6isten#% uno" "est"ic#ii c%ntit%ti&eC .i p"o;i5ite Bse co-e"ci%li7e%7 do%" d%c e6ist o
%uto"i7%#ieE cee% ce p"esupune &i7e %d-inist"%ti&e .i te;niceE /iind de o5icei li-it%te p"in contingenteC. n cee%
ce p"i&e.te utili7%"e% p"oduselo" se u"-"e.te pune"e% lo" *n consu-E si-pl% ie.i"e din #%" p"in e6po"tE d%c
-%"/% utili7%t *n %lt #%" %"e loc c% u"-%"e % pune"ii *n li5e" /olosi"e pent"u p"oduse i-po"t%te .i &-uiteE
d%c %ce%st% se %/l *n t"%n7it Bpent"u -"/u"i i-po"t%te d%" ne&-uite s%u pent"u -"/u"i destin%te %ltei #"iCE
s%u d%c se %plic un "egi- de suspend%"e Bpent"u "ee6po"t s%u pent"u o utili7%"e ulte"io%"C. Cont"olul
p"o&enien#ei -"/u"ilo" %"e *n &ede"e "espect%"e% "egi-ului &%-%l *n /unc#ie de #%"% de o"igine.
Ope"%#iunile de &-ui"e % -"/u"ilo" i-po"t%te cup"ind u"-to%"ele et%peJ
> sosi"e% -i9locului de t"%nspo"t *n punctul &%-%lN
> p"e7ent%"e% docu-entelo" de t"%nspo"tN
> p"e7ent%"e% s%u *ntoc-i"e% decl%"%#iei &%-%leN
> p"e7ent%"e l% cont"ol % -i9locului de t"%nspo"t .i % -"/u"ilo"N
> &e"i/ic%"e% docu-entelo"N
> c%lcul%"e% t%6elo" .i % TVA .i *nc%s%"e% %cesto"%N
> %co"d%"e% li5e"ului de &%-.
O et%p *n ope"%#iunile de &-ui"e se "e/e" l% cont"olul -i9locului de t"%nspo"t. ,e.i tendin#% este de %
si-pli/ic% %cti&it%te% de cont"ol .i de scu"t%"e % ti-pului pet"ecut *n punctul &%-%lE cont"olul -i9locului de
t"%nspo"t se e/ectue%7 %st/elJ
> l% t"%nspo"tul %e"i%n D inte"io"ul %e"on%&eiE c%5in% pilo#ilo"E c%l%E s%lo%nele de clto"iE g"upu"ile
s%nit%"eE 5uct"i%E cont%ine"eleE siste-ele de *nc;ide"e etc.N
$4
> l% t"%nspo"tul /e"o&i%" D c%5in% pe"son%lului de conduce"eE s%l% -oto"uluiE integ"it%te% e6te"io%" %
&%go%nelo"E % podelei .i % sigiliilo"E 7on% te;nicE &%go%nele te;niceE to%te golu"ile .i sp%#iile de
depo7it%"e etc.N
> l% t"%nspo"tul %uto D c%5in% .o/e"uluiE integ"it%te% e6te"io%" % c%"ose"ieiE st%"e% siste-elo" de
*nc;ide"e>desc;ide"e % u.ilo"E %g"eg%tul /"igo"i/icE "e7e"&o"ul de c%"5u"%ntE ele-entele de p"inde"eE
pl%t/o"-eleE "e-o"c%E sigiliileN
> l% t"%nspo"tul pe %p D to%te pun#ileE c%5ineleE punctul de co-%nd % n%&eiE s%l% -%.inilo"E c%l%E
depo7itul de %li-enteE 5uct"i% etc.
,ocu-entele solicit%te *n &%- di/e"E de %se-ene%E *n /unc#ie de tipul -i9locului de t"%nspo"tE dup
cu- u"-e%7 *n continu%"e.
a& %a transportul feroviar se ce"e %ctul de t"%ns-ite"e % g%"nitu"ii de t"en Bl% i-po"tE %ctul se depune
dup int"%"e% *n #%"E *n ti-p ce l% e6po"tE %ctul se depune *n%inte% plec"ii g%"nitu"ii de t"enE *nt">un te"-en
st%5ilitE c%"e depinde de te;nic% p"eluc""ii &%-%leE c%"e *ns nu po%te /i -%i -ic de o o"CE c%"e cup"indeJ
nu-"ul /iec"ui &%gonE nu-"ul sc"iso"ilo" de t"su"E denu-i"e% .i c%ntit%te% -"/u"ilo" *n li-5% "o-MnN l%
e6po"t se t"ece .i nu-"ul docu-entului &%-%l de l% p"i-% &-ui"e .i unit%te% &%-%l c%"e % e-is %cel
docu-ent.
b& %a transportul rutier se p"e7int u"-to%"ele docu-enteJ ce"ti/ic%tul de *n-%t"icul%"e % -i9locului de
t"%nspo"tE docu-ente *nso#ito%"e din c%"e "e7ult -"/u"ile t"%nspo"t%teE c%"netul TI0E c%"te% &e"de etc..
c& %a transportul pe apE *n te"-en de !$ o"e de l% %cost%"eE l% i-po"tE se p"e7int unit#ii &%-%le
-%ni/estul o"igin%l %l *nc"ctu"ii .i si-ult%n se depune o copie Bc%"e t"e5uie s coincid cu -%ni/estulCN copi%
nu se depune d%c nu se e/ectue%7 ope"%#iuni de desc"c%"e s%u t"%ns5o"d%"e. )e -%ni/estul *nc"ctu"ii se
*nsc"ie nu-"ul /iec"ui conos%-ent Bs%u sc"iso"ii de t"%nspo"t /lu&i%leC. Agen#ii de n%& sunt o5lig%#i s sc"ie
pe copi% -%ni/estului denu-i"e% -"/u"ilo" *n li-5% "o-Mn. )ent"u ope"%#iile de desc"c%"e>*nc"c%"e s%u
t"%ns5o"d%"e co-%nd%ntulE p"op"iet%"ul s%u %gentul n%&ei %u o5lig%#i% de % solicit% unit#ii &%-%le un pe"-is
&%-%l. n pe"-isul &%-%l se *nsc"iu d%tele de identi/ic%"e %le -"/u"ilo". Co-%nd%ntul &%sului c%"e % %cost%t
t"e5uie c% *n -%6i-u- 1! o"e s depun o decl%"%#ie l% unit%te% &%-%l din po"t "e/e"ito%"e l%J
%"-%-entulE -uni#iileE -%te"i%lele e6plo7i5ileE p"odusele .i su5st%n#ele stupe/i%nteE psi;ot"ope .i
to6iceN
%lte 5unu"i p"o;i5ite l% int"oduce"e% s%u sco%te"e% din #%"E con/o"- no"-elo" leg%leN
p"odusele din tutun .i 5utu"ile %lcoolice %p%"#inMnd n%&ei .i -e-5"ilo" ec;ip%9uluiN
%li-entele .i o5iectele ne/olosite de u7 cu"ent %p%"#inMnd n%&eiN
5unu"ile ne/olosite .i 5unu"ile c%"e nu sunt de u7 pe"son%lE p"ecu- .i 5unu"ile de &%lo%"e %le
-e-5"ilo" ec;ip%9ului.
)"i-ele t"ei c%tego"ii de p"oduse se pst"e%7 su5 sigiliu &%-%l pe to%t du"%t% st%#ion"ii. Auto"it#ile
&%-%le pot dispune pst"%"e% su5 sigiliu &%-%l .i % %lto" 5unu"i %/l%te l% 5o"dul n%&ei.
a& %a transportul aerian e6ist un -%ni/est %l *nc"ctu"ii cu ele-ente %se-nto%"e c% l% t"%nspo"tul pe
%p. Te"-enul de depune"e % -%ni/estului este de -%6i-u- t"ei o"e de l% %te"i7%"e. n plusE co-%nd%ntul este
o5lig%t s decl%"e p"odusele .i su5st%n#ele stupe/i%nteE psi;ot"ope .i to6ice %/l%te l% 5o"d.
b& %a transportul prin pot se p"e7int l% -es%ge"ie list% s%cilo" po.t%.i s%u list% coletelo"E c%"e %u
"est"ic#ii de g%5%"itE siste-e de sigil%"e etc.
C% p"incipii gene"%leE -"/u"ile c%"e int" *n #%" se *nsc"iu de ct"e %uto"it#ile &%-%le *n 0egist"e de
e&iden#E i%" %tunci cMnd e6ist unele docu-ente *nsc"ie"e% se /%ce pe 5%7% const%t"ilo" luc"to"ului &%-%l.
M"/u"ile pent"u e6po"t se decl%" .i se p"e7int %uto"it#ilo" &%-%le de l% /"ontie" *-p"eun cu docu-entele de
t"%nspo"t %st/elJ
> l% t"%nspo"tul /e"o&i%" cu cel pu#in dou o"e *n%inte% plec"ii g%"nitu"iiN
> l% t"%nspo"tul "utie" i-edi%t dup sosi"e% l% /"ontie"N
> l% t"%nspo"tul pe %p i-edi%t dup *nc"c%"e% pe &%s % /iec"ei p%"ti7i de -%"/N
> l% t"%nspo"tul %e"i%n *n 7iu% *n c%"e %e"on%&% u"-e%7 s t"e%c /"ontie"% de st%t s%u cu cel pu#in dou
7ile *n%inte d%c sc"iso%"e% de t"%nspo"t %e"i%n % /ost depus l% t"%nspo"t%to".
,ecl%"%"e% -"/u"ilo" l% i-po"t se /%ce *n te"-en de cinci 7ile de l% d%t% *nsc"ie"ii -"/u"ilo" *n 0egist"ul
de e&iden# p"in depune"e% decl%"%#iei &%-%le *-p"eun cu docu-entele neces%"e.
(@
!.2 Caracteristici generale ale I0T/A+TAT121I
Sp%#iul eu"ope%n este %se-nto" unui sp%#iu n%#ion%l. ,in %cest -oti&E no#iunile de i-po"t .i e6po"t
sunt sup"i-%teE l% /el .i cont"olul .i /o"-%lit#ile &%-%le Bsosi"e% l% /"ontie" .i utili7%"e% ,AUC. Se &o" /olosi de
%cu- *n%inte te"-eni c% li&"%"e .i %c;i7i#ie.
8%cto"ul gene"%to" de TVA co"espunde cu cee% ce se nu-e% i-po"tJ este [%c;i7i#i% int"%co-unit%"\.
Ace%st% se *-p%"te *n dou ope"%#iuni 9u"idice distincteJ li&"%"e% de ct"e &Mn7to" .i %c;i7i#i% de ct"e
cu-p"to". Li&"%"e% este conside"%t c% "e%li7%t *n -o-entul sosi"ii -"/u"ilo" s%u -i9locului de t"%nspo"t l%
destin%#ie. Se e/ectue%7 cu TVA de @ R Bc% .i pent"u e6po"tu"iC cu-p"to"ul t"e5uind s /ie pltito" de TVA
Bnu-"ul de identi/ic%"e t"e5uie s /ie co-unic%tC .i c% -%"/% s nu se -i.teKs nu ci"cule *n %/%"% st%tului
-e-5"u *n c%"e ple%c.
INT0ASTAT este nu-ele d%t siste-ului de colect%"e % d%telo" st%tistice *n co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e
st%tele -e-5"e %le Uniunii Eu"opene. Acest siste- /unc#ione%7 din d%t% de 1 i%nu%"ie 1443 de l% *n/iin#%"e%
)ie#ei Unice .i % *nlocuit decl%"%#iile o5i.nuite de co-e"# c% /iind su"s% co-e"#ului st%tistic *n Uniune%
Eu"ope%n. Ce"in#ele .i i-plic%#iile INT0ASTATULUI sunt eg%le pent"u to%te st%tele -e-5"e U.E. St%tisticile
de co-e"# sunt o p%"te esen#i%l din contul 5%l%n#ei de plti % 3ncii Cent"%le Eu"opene .i sunt conside"%te c%
/iind un /%cto" i-po"t%nt *n pe"/o"-%n#ele econo-ice %le U.E. ,%tele st%tistice sunt /olosite de dep%"t%-entele
gu&e"n%-ent%le pent"u % pute% st%5ili -%i u.o" politicile co-e"ci%le .i pent"u % d% el%n ini#i%ti&elo" din noile
7one co-e"ci%le.
n%inte de c"e%"e% )ie#ei Unice % UEE to%te d%tele din co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e #"ile -e-5"e .i cele
ne-e-5"e e"%u colect%te *n siste-e %d-inist"%ti&e. Od%t cu int"oduce"e% )ie#ei UniceE in/o"-%#iile st%tistice
din co-e"#ul cu %lte st%te -e-5"e nu %u -%i /ost %dun%te c% o p%"te co-ponent % siste-elo" i-po"tKe6po"t .i
deci un *nlocuito"E INT0ASTATUL % /ost int"odus pent"u % *nlocui siste-ele %d-inist"%ti&e.
Int"%st%t "ep"e7int /o"-ul%"ul de "%po"t o5lig%to"iu pent"u /i"-ele c%"e sunt supuse TVA>ului .i c%"e
"e%li7e%7 co-e"#ul cu 5unu"i cu %lte st%te -e-5"e UEE d%c% p"o/itul din sc;i-5ul cu 5unu"i % dep.it su-% de
1 -ilion de eu"o *n %nul %nte"io". n %cest "%po"t %tMt &olu-ul de p"o/it l% e6po"tE cMt .i cel de l% i-po"t sunt
lu%te *n c%lcul sep%"%t. ,%c o /i"- supus p"e7ent"ii "%po"tului INT0ASTAT nu % "e%li7%t niciun sc;i-5 de
5unu"i cu un% din st%tele -e-5"e U.E. *n pe"io%d% cont%5ilE este p"e7ent%t *n "%po"t cu 7e"o.
0%po%"tele INT0ASTAT t"e5uiesc p"e7ent%te l% O/iciul St%tistic din #%"% de o"igine % /i"-ei %&Mnd o
5%7 lun%" .i pMn *n % 7ece% 7i % lunii u"-to%"e din pe"io%d% cont%5il. ,%c o /i"- nu "eu.e.te s p"e7inte
"%po"tul *n ti-pul st%5ilit este i-pus o %-end. 0%po"tul INT0ASTAT cup"inde u"-to%"ele d%teJ desc"ie"e%
det%li%t % 5unu"ilo"E *nc%d"%"e% t%"i/%" % 5unu"ilo"E #%"% de o"igine % 5unu"ilo"E codu"ile de t"%n7%c#ieE condi#i%
de li&"%"e INCOTE0MSE nu-eleE %d"es% .i o c%le de cont%ct % e6po"t%to"ului s%u % i-po"t%to"ului.
)ent"u siste-ul INT0ASTAT %uto"it#ile &%-%le /u"ni7e%7 d%te %uto"it#ilo" n%#ion%le Binstitutelo"
n%#ion%le de st%tisticC desp"e ie.i"ile .i sosi"ile 5unu"ilo".
Auto"it#ile n%#ion%le %u "espons%5ilit%te% de % %dun% u"-to%"ele d%teJ
> nu-"ul de identi/ic%"e %loc%t p"#ii "espons%5ile cu /u"ni7%"e% in/o"-%#iilo"N
> pe"io%d% de "e/e"in#N
> ie.i"ile .i int""ile -"/u"ilo" *n #%"N
> 5unu"ile co-e"ci%li7%teN
> &%lo%"e% 5unu"ilo"N
> c%ntit%te% 5unu"ilo"N
> st%tul -e-5"u UE p%"tene"N
> n%tu"% t"%n7%c#iei.
St%tisticile co-unit#ii p"i&ind co-e"#ul e6te"n .i cel *nt"e st%tele -e-5"e UE %cope" o c%tego"ie -%"e
de 5unu"i > c%"e p"sesc s%u int" *n te"ito"iu st%tistic s%u c%"e ci"cul *n inte"io"ul te"ito"iului st%tistic %l st%telo"
-e-5"e UE. O p%"te din %ceste 5unu"i sunt %cope"ite de st%tisticile l% %nt"epo7ite.
Te"ito"iu st%tistic %l Co-unit#ii cup"inde *nt"eg te"ito"iul UE cu e6cep#i% dep%"t%-entelo" /"%nce7e
*ndep"t%te de g"%ni#ele s%leE %st% *nse-nMnd c% G"eenl%ndE insulele C%n%"eE Ceut% .i Melill% sunt e6cluse din
te"ito"iul st%tisticE *n ti-p ce insulele M%dei"% .i A7o"e ce #in de )o"tug%li% .i 3%le%"e ce #in de Sp%ni% sunt
incluse *n te"ito"iul st%tistic UE *n c%"e se %plic INT0ASTATUL.
O5iecti&ele INT0ASTAT suntJ
> s%tis/%ce"e% e6igen#elo" politicilo" co-unit%"e .i %d%pt%"e% in/o"-%#iei st%tistice con/o"- necesit#ilo"
consu-%to"ilo"N
> de/ini"e% cl%" % p"io"it#ilo" pent"u % indic% c%"e luc""i &o" /i s%u nu posi5ile #inMnd cont de "esu"sele
(1
c%"e *i &o" /i disponi5ileN
> *n c%d"ul p"io"it#ilo" /i6%teE o"g%ni7%"e%E *nt">un -od cMt -%i e/ic%ceE % %cti&it#ilo" neces%"e pent"u
%tinge"e% scopu"ilo" p"oduc#ieiE p"oiectelo" i-po"t%nteE cu p"i&i"e l% in/"%st"uctu" s%u secto%"eE &% /i
pus l% punct p"in te;nicile de gestiune % p"oiectelo"N
> %sigu"%"e% co-unic"ii "egul%te *nt"e se"&iciile Co-isieiE c% utili7%to"i politici %l st%tisticilo"
co-unit%"eE .i /u"ni7o"ilo" *n c%d"ul siste-ului st%tistic co-unit%"E de c%"e depinde pune"e% l%
dispo7i#ie % d%telo"N
> ce"cet%"e% continu % -i9lo%celo" de %-elio"%"e % c%lit#ii B*n p"i&in#% %ctu%li7"iiC st%tisticilo"
co-unit%"e .i uni/o"-i7%"e% no"-elo" .i % pe"tinen#eiN
> sup"%&eg;e% p"ocesului de /u"ni7%"e % d%telo" pent"u o5#ine"e% celui -%i 5un "%po"t cost K e/ic%cit%te
posi5ilN
> de % "educe l% -%6i- s%"cin% c%"e %p%s pe"so%nele inte"og%teN
> de % p"oced% %st/el *ncMt st%tisticile co-unit%"e s /ie co-p%"%5ile cu cele din %lte 7one %le lu-iiE
#inMnd cont de no"-ele %p"o5%te de o"g%ni7%#iile inte"n%#ion%le co-petente.
EU0OSTAT este O/iciul St%tistic %l Co-unit#ilo" Eu"opene cu sediul l% Lu6e-5u"gE c%"e *-p"eun cu
Co-itetul di"ecto" de in/o"-%#ie st%tisticE este *ns"cin%t de %plic%"e% p"og"%-ului st%tistic co-unit%"E .i
%nu-eJ
> de % el%5o"% un %ns%-5lu de no"-e .i -etode c%"e pe"-ite p"oduce"e% st%tisticilo" i-p%"#i%leE /i%5ileE
pe"tinente .i % unui 5un "%po"t cost>e/ic%cit%teN
> con/o"- p"incipiilo" de di/u7%"e % st%tisticii co-unit%"eE de % le /%ce %ccesi5ileE o"g%nelo" co-unit%"eE
gu&e"nelo" st%telo">-e-5"eE ope"%to"ilo" soci%li .i econo-iciE -ediilo" %c%de-ice .i pu5liculuiE *n
gene"%tE *n &ede"e% /o"-ul"iiE %plic"iiE u"-"ii .i e&%lu"ii politicilo" co-unit%"e.
EU0OSTAT %cti&e%7 con/o"- p"incipiilo" independen#ei .tiin#i/iceE /i%5ilit#iiE o5iecti&it#iiE
pe"tinen#eiE "%po"tu"ilo" cost>e/ic%cit%teE con/iden#i%lit#ii st%tistice .i t"%nsp%"en#ei. EU0OSTAT %dun d%tele
colect%te de ct"e institu#iile st%tistice n%#ion%le %le celo" !+ #"i>-e-5"e .i *n unele do-enii B%cti&it#iC din
El&e#i%E St%tele Unite %le A-e"icii .i ]%poni%.
Od%t cu %de"%"e% 0o-Mniei l% UEE *n c%7ul unui i-po"t s%u e6po"t cu o %lt #%" -e-5" UEE decl%"%#i%
&%-%l o5lig%to"ie se &% *nlocui cu decl%"%#i% st%tistic.
nt"ucMt *n inte"io"ul UE nu se e/ectue%7 &-ui"e% -"/u"ilo"E colect%"e% in/o"-%#iilo" st%tistice
"e/e"ito%"e l% co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e st%tele -e-5"e se /%ce pe 5%7% decl%"%#iilo" st%tistice o5lig%to"ii %le
%gen#ilo" econo-ici din #"ile UEE *n c%d"ul siste-ului INT0ASTAT. )"egti"e% .i i-ple-ent%"e% siste-ului
INT0ASTAT *n 0o-Mni% se 5%7e%7 %tMt pe legisl%#i% eu"ope%n B0egul%-entul Consiliului n".'3=K!@@$
p"i&ind st%tisticile cu 5unu"i de co-e"# e6te"io" *nt"e st%tele -e-5"e %le UE .i 0egul%-entul Co-isiei
n".14=!K!@@$E de i-ple-ent%"e % 0egul%-entului n".'3=K!@@$CE cMt .i pe legisl%#i% n%#ion%l BPG ''4K!@@$
p"i&ind p"egti"e% .i i-ple-ent%"e% siste-ului st%tistic INT0ASTAT *n 0o-Mni%C.
,ecl%"%#i% st%tistic INT0ASTAT se &% t"%ns-ite l% INS nu-%i *n /o"-%t elect"onic .i &% con#ine
in/o"-%#ii p"i&indJ
> /lu6ul co-e"ci%l Bint"oduce"eE e6pedie"eCN
> pe"io%d% de "e/e"in# Blun% c%lend%"isticCN
> d%te de identi/ic%"e pent"u /i"-% c%"e e/ectue%7 ope"%#iuni de co-e"# int"%co-unit%" cu 5unu"i s%uE
d%c este c%7ul .i pent"u decl%"%ntul te"#N
> st%tul -e-5"u p%"tene"E *n /unc#ie de /lu6ul co-e"ci%lN
> codul 5unului Bl% ni&el de opt ci/"e con/o"- No-encl%to"ului Co-5in%tE c%"e st l% 5%7% t%"i/ului
&%-%l de i-po"tCN
> codul pent"u n%tu"% t"%n7%c#ieiN
> -odul de t"%nspo"tN
> condi#ii de li&"%"eE con/o"- INCOTE0MSN
> c%ntit%te% *n Ag .i *n unit%te de -su" supli-ent%"N
> &%lo%"e% /%ctu"%tK/isc%lN
> &%lo%"e st%tistic.
(!
!.3 3#uirea #r%urilor de i#port4e'port
n 1niunea .uropean
M"/u"ile cu destin%#ie *n UE &enind din %/%"% uniunii s%u cu o"igine *n UE .i destin%#ie *n %/%"% %cestei%
&o" %&e% decl%"%#i% &%-%l det%li%t .i %u un st%tut 9u"idic p"ecis nu-it "egi- &%-%l. ,ecl%"%#i% nu-it
[det%li%t\ po%te /i *nlocuit de o decl%"%#ie su-%"E *n c%d"ul noilo" p"ocedu"i de %ccele"%"e .i si-pli/ic%"e %
ope"%#iunilo".
,ecl%"%ntul -"/ii po%te /iJ
> o"ice pe"so%n /i7ic s%u 9u"idic st%5ilit *n UEE e6pedito" s%u destin%t%" "e%l %l -"/iiN
> "ep"e7ent%ntul lo" leg%lN
> co-ision%"iiKinte"-edi%"i %g"e%#i c%"e %c#ione%7 *n nu-e p"op"iu s%u c% -%nd%t%"iN
> titul%"ii unei %uto"i7%#ii de li5e" de &%- Be6J societ#ile 5%nc%"e pent"u p"odusele /in%nci%"e p"in
inte"-ediul unui c"edit co-e"ci%lC.
n to%te c%7u"ileE decl%"%ntul este "espons%5il de e6%ctit%te% decl%"%#iilo" /u"ni7%te .i -%i %les de to%te
ele-entele de d"ept ce &o" se"&i l% st%5ili"e% t%6elo"J o"igine% -"/u"ilo"E &%lo%"e% *n &%-E po7i#ieKsu5po7i#ie
t%"i/%".
n c%7ul *n c%"e i-po"t%to"ul nu po%teE dint">un -oti& %nu-eE s p"e7inte l% -o-entul &-ui"ii /ie un
docu-entE /ie o in/o"-%#ie c%"e t"e5uie inclus *n decl%"%#ie Be6J lips% ce"ti/ic%tului de o"igineCE este totu.i
posi5il *ntoc-i"e% decl%"%#iei .i dispune"e% de -%"/E utili7Mnd p"ocedu"% ,$=. ,ecl%"%ntul co-plete%7
/o"-ul%"ul .i se %ng%9e%7 c% *nt">o lun s p"e7inte docu-entul lips. C% %t%"eE se &o" pe"cepe t%6e .i pen%lit#i.
,ecl%"%#i% &%-%l cup"inde t"ei ele-ente /und%-ent%leJ
po7i#i% t%"i/%"N
o"igine% -"/iiN
&%lo%"e% -"/ii *n &%-.
T"%t%tul p"i&ind *n/iin#%"e% Co-unit#ii St%telo" Eu"opene indic *n -od e6plicit l% %"ticolul 4 c 5%7%
constitui"ii %cestei o"g%ni7%#ii o "ep"e7int Uniune% V%-%l. )"incip%l% c%"%cte"istic % uniunii &%-%le eu"opene
este %plic%"e% unui t%"i/ &%-%l co-un *n "el%#iile econo-ice cu #"ile situ%te *n %/%"% te"ito"iului &%-%l
co-unit%" .i lips% t%6elo" &%-%le %plic%te co-e"#ului dint"e st%tele Uniunii Eu"opene. 0e7ult *n -od li-pede
c /" e6isten#% uniunii &%-%le nu se po%te "e%li7% uniune% econo-ic .i -onet%" .iE cu %tMt -%i pu#in o *ia)1
#ni"1 intern1.
T%"i/ul V%-%l Integ"%t Co-unit%" BTA0IC X %c"oni- pent"u GT%"i/ IntLg"L de l% Co--un%utLC % /ost
"egle-ent%t din punct de &ede"e 9u"idic p"in %"ticolul ! din 0egul%-entul !'(=K=+. TA0IC>ul con#ine
no-encl%tu"% *n to%te li-5ile o/ici%le %le UE pent"u to%te cele 1(.@@@ su5di&i7iuni. El %"%t ni&elul t%6elo"
&%-%le %plic%5ile .i -su"ile de politic co-e"ci%l c% .i cele de politic %g"icol co-un.
Actu%li7%"e% TA0IC>ului se "e%li7e%7 l% ni&elul Co-isiei Eu"opene unde to%te se"&iciile speci%li7%te *n
%&i7%"e% p"oiectelo" de %cte no"-%ti&e %u o5lig%#i% p"e7ent"ii %cesto" p"oiecte pent"u e6%-in%"e% .i
i-ple-ent%"e% lo" *n c%d"ul TA0IC>uluiE cu consult%"e% %sisten#ei 9u"idice de speci%lit%te.
O"igine% -"/u"ilo" este o in/o"-%#ie neces%" *n c%d"ul %plic"ii t"%t%-entului di/e"en#i%t %l p"oduselo".
Ace%st de/ini#ie se 5%7e%7 pe %"ticolele $ .i ( din 0egul%-entul =@!K'= .i de/ine.te "egi-ul de d"ept co-un
%plic%5il de /iec%"e d%t cMnd "egi-ul p"e/e"en#i%l nu se /olose.te.
A"ticolul $ p"eci7e%7 c 5unu"ile o5#inute *n tot%lit%te *nt">o singu" #%" sunt o"igin%"e din %ce% #%".
Este c%7ulE de e6e-pluE p"oduselo" -ine"%le .i &eget%le p"o&enite de pe te"ito"iul n%#ion%l %l unei #"iE %l
%ni-%lelo" nscute .i c"escute *n #%"% "especti&.
E6ceptMnd %ceste c%7u"i si-pleE 5unu"ile t"%ns/o"-%te c%"e supo"t t"%ns/o"-"i p"esupun deseo"i
cont"i5u#i% -%i -ulto" #"i l% st%dii di/e"ite de /%5"ic%#ie s%u ele-enteK-%te"ii p"i-e i-po"t%te de o"igine
&%"i%t. n %cest c%7E %"ticolul ( p"e&ede c un 5un *n p"oduc#i% c"ui% %u inte"&enit -%te"ii p"i-e din dou s%u
-%i -ulte #"i este o"igin%" din #%"% unde % %&ut loc ulti-% t"%ns/o"-%"e su5st%n#i%lE 9usti/ic%t din punct de
&ede"e econo-icE e/ectu%t *nt">o *nt"ep"inde"e ec;ip%t co"espun7to" .i c%"e % "e%li7%t /%5"ic%"e% unui nou
p"odus s%u un st%diu i-po"t%nt %l p"ocesului de /%5"ic%#ie.
Aceste p%t"u c"ite"ii t"e5uie *ndeplinite cu-ul%ti& pent"u dete"-in%"e% o"iginii unei #"i dete"-in%te. n
p"%cticE po7i#i% t%"i/%" o5#inut pent"u p"odusul /init este di/e"it de po7i#iile ele-entelo"
co-ponenteK-%te"iilo" p"i-e utili7%te pent"u /%5"ic%"e% luiE po7i#ii dete"-in%teE cu cMte&% e6cep#iiE p"in
"egul%-entul speci%l p"i&ind o"igine%.
(3
)"ocedu"% de &-ui"e p"e&ede te"-ene de %-Mn%"e % &-ui"ii /o%"te scu"te .i utili7%"e% docu-entului
%d-inist"%ti& unic B,AUC. ,ecl%"%ntul t"e5uie s /u"ni7e7e totod%t un %nu-it nu-" de docu-ente %ne6eKde
*nso#i"e % decl%"%#iei. )"ocedu"% po%te /i o"i *n -%nie" sc"isE o"i in/o"-%ti7%t .i di/e" l% e6po"t /%# de
i-po"t.
0& procedura de vmuire la e"port2
nc de l% sosi"e% -"/u"ilo" l% 5i"oul &%-%lE o decl%"%#ie *n det%liu *ntoc-it pe /ilele 1E !E 3 %le ,AU
este depus cu docu-entele %ne6eJ /%ctu"E list de colis%9E decl%"%#ie de e6po"t s%u licen# d%c p"odusul /%ce
o5iectul unui cont"ol %l co-e"#ului e6te"io". ,up *ndeplini"e% %cesto" /o"-%lit#iE *n %/%" de &e"i/ic%"eE
se"&iciul &%-%l "e-ite e6e-pl%"ul ,AU p"i&ind e6po"tul pe c%"e *nt"ep"inde"e% *l /olose.te *n cont%5ilit%te c%
docu-ent 9usti/ic%ti& pent"u e6one"%"e% TVA .i %co"d li5e"ul de &%- -"/u"ilo" c%"e sunt %tunci e6pedi%te. n
c%7 de %.tept%"e *n &ede"e% *-5%"c"iiE %ceste% sunt %d-ise *nt">o -%g%7ie .i sp%#iu de depo7it%"e *n &ede"e%
e6po"tului p"in p"e7ent%"e% unui e6e-pl%" %l decl%"%#iei de e6po"t pent"u o du"%t c%"e s nu dep.e%scJ
%C '@ 7ile de l% 7iu% *ndeplini"ii /o"-%lit#ilo" &%-%le de e6po"t pent"u p"odusele e6po"t%te s%u
"ee6po"t%teN
5C 1( 7ile de l% depune"e% decl%"%#iei su-%"e pent"u -"/u"ile *n "egi- de t"%n7it.
.& procedura de vmuire la import2
O decl%"%#ie *ntoc-it pe /ilele 'E +E = %le ,AU t"e5uie depus cu docu-entele ce"ute *nt">un te"-en de
!$ o"e Be6ceptMnd du-inicile .i s"5to"ile leg%leC de l% sosi"e% -"/u"ilo" l% 5i"oul &%-%l s%u *n locu"ile
dese-n%te de ct"e %uto"it#ile &%-%le. ,%c %cest te"-en nu po%te /i "espect%tE -"/u"ile sunt depuse *n
-%g%7ii s%u *n sp%#ii de depo7it%"e te-po"%"e. Ace%st depo7it%"e se ope"e%7 pe 5%7% unei decl%"%#ii su-%"e
Bdocu-entul de t"%nspo"t inte"n%#ion%l este de %9unsE *n gene"%lC *nt">un te"-en de o 7i de l% sosi"e. ,e l% d%t%
depune"ii decl%"%#iei su-%"eE du"%t% de depo7it%"e *n %nt"epo7it este li-it%t l%J
%. $( 7ile pent"u -"/u"ile e6pedi%te pe c%le -%"iti-N
5. !@ 7ile pent"u celel%lte c%7u"i.
n c%7ul *n c%"e &%-% conside" decl%"%#i% %ccept%5il B5i"oul co-petentE /o"- co"espun7to%"e %
docu-entuluiE p"e7en#% tutu"o" docu-entelo" ce"uteC t"ece l% *n"egist"%"e% ei. ,ecl%"%ntul este %tunci leg%t de
%d-inist"%#i% &%-%lE *nt"ucMt %ce%st decl%"%#ie nu po%te /i -odi/ic%t. Ace%st% /%ce o5iectulJ
1. unei %d-ite"i pent"u con/o"-it%te% cu eli5e"%"e% 5onului de "idic%"eN
!. s%u %l unui cont"ol c%"e po%te /i docu-ent%" s%u po%te lu% /o"-% unei &e"i/ic"i % -"/u"ilo".
n c%7ul *n c%"e &%-% const%t o di/e"en# *nt"e -"/u"ile .i ele-enteleKd%tele decl%"%#ieiE le co-unic
decl%"%ntului c%"e este in&it%t s %ccepte %ceste const%t"i .i u"-%"e% cont"%&en#ion%l Bde litigiuC. n c%7
cont"%"E e6ist dou situ%#iiJ
o "ontestare as#*ra ele+entelor #9or i!enti-i"a(ile =gre#tate3 0ol#+3 !e e<e+*l#> , se"&iciul
&e"i/ic to%te -"/u"ile cee% ce d n%.te"e unui p"oces>&e"5%l de sec;est"u .i se continu cu contenciosul &%-%l.
o "ontestare as#*ra s*e"iei3 originii sa# 0alorii +1r-#rilor , se e/ectue%7 un %"5it"%9 de ct"e
Co-isi% de Concilie"e .i E6pe"ti7 V%-%l BCCEVC. ,%c un% dint"e cele dou p"#i contest conclu7iile
co-isieiE p"ocesul se %duce *n /%#% t"i5un%lului.
,in cele p"e7ent%te "eiese p"eocup%"e% UE pent"u %"-oni7%"e% .i si-pli/ic%"e% ope"%#iunilo" de &-ui"eE
cu "ecu"ge"e% l% cont"o%le din ce *n ce -%i "%" .i cu pe"io%de de des/.u"%"e din ce *n ce -%i scu"te .i cu
"e%li7%"e% *nt">o -su" din ce *n ce -%i *nse-n%t cu %9uto"ul c%lcul%to"ului. To%te %ceste% "educ ti-pul
neces%" ope"%#iunilo" &%-%leE %sigu" %ccesul *n ti-p "e%l l% o -ultitudine de in/o"-%#ii pent"u se"&iciile &%-%le
%le #"ilo" -e-5"e .i pe"-it o ci"cul%#ie -%i "%pid % -"/u"ilo" pe te"ito"iul UE.
C& Logistica depozitrii mrfurilor
E&olu#i% /unc#iilo" *ndeplinite *n depo7ite este leg%t de -ut%#iile logisticii. Conside"%t cu cMte&% decenii
*n u"- c% un si-plu loc de stoc%"eE depo7itul po%te %cope"i *n 7ilele no%st"e nu-e"o%se %cti&it#i.
5.1 3oca&ularul spaial al logisticii
($
Const"uc#ie logisticJ ,epo7it s%u 7on de t"ie"eE nod %l unei "e#ele c%"e po%te %p%"#ine unui p"est%to"E
unei *nt"ep"inde"i indust"i%le s%u unui dist"i5uito". E6ist dou tipu"i de depo7iteJ depo7itul de u7inE c%"e %"e c%
/unc#ie stoc%"e% ie.i"ilo" din l%n#ul de p"oduc#ie %l unei *nt"ep"inde"i indust"i%le .i depo7itul cent"%lE c%"e
cent"%li7e%7 stocu"ile c%"e p"o&in de l% -%i -ulte unit#i de p"oduc#ie.
A-pl%s%-ent logisticJ ?on de %cti&it%te speci%li7%t *n logistic.
)ol logisticJ Secto" c%"e "eg"upe%7 di&e"se %-pl%s%-ente logistice *nt">un pe"i-et"u loc%l.
A"ie B7onC logisticJ Se de/ine.te l% sc%"% unei -et"opoleE %l unei "egiuni c;i%" -%i -ulto" "egiuni.
)"incip%lele ope"%#iuni "e%li7%te *nt">un depo7it suntJ
0ecep#ieJ desc"c%"eE cont"olul con/o"-it#iiE %t"i5ui"e% locului %/ect%t lotuluiE int"%"e% *n in&ent%"
BgestiuneCN
M%nipul%"eJ t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n depo7itE "espect%"e% no"-elo" de sigu"%n#E int"%"e% p"odusului
*n stocul de disponi5ilit%teE gestiune% e&entu%l % condi#ion"ilo"N
)"egti"e% co-en7ilo"J p"egti"e% p%letelo"E %c#iune% de picAing Be6t"%ge"e% uno" p"oduse dint">un lot
.i include"e% lo" *n %ltulCE %lctui"e% lotu"ilo" co-%nd%teE "eg"up"i %le uno" e6pedie"i pe 7oneE %-5%l%"eE
5%nde"ol%"eE -%"c%"e pent"u e6pedie"eN
E6pedie"e%J "eg"up%"e% co-en7ilo" *n 7on% de e6pedie"eE %loc%"e% c;eltuielilo" de t"%nspo"tE
co-plet%"e% lotu"ilo" de li&"%"e .i cont"olE *nc"c%"eE *n"egist"%"e in/o"-%tic.
n "e%li7%"e% unei pl%t/o"-e logistice inte"&in nu-e"o.i p"o/esioni.ti. ,up "olul lo" *n ti-pul di/e"itelo"
/%7e leg%te de const"uc#ieE se pot distingeJ
%. de7&olt%to"ii s%u cei c%"e se ocup cu %-en%9%"e% te"ito"iului. 8ie c sunt cont"ol%#i de ct"e %uto"it#ile
pu5lice cent"%leE /ie loc%le %ce.ti% u"-"esc de7&olt%"e% econo-ic % te"ito"iuluiE pune"e% *n &%lo%"e %
in/"%st"uctu"ii e6istente s%u &iito%"eE c"e%"e% de locu"i de -unc etc. n p"incip%lE ei "e%li7e%7 ope"%#iuni
%nte"io%"e "e%li7"ii pl%t/o"-eiJ studiu de /e7%5ilit%teE de pi%#E de %ccesi5ilit%teE cu-p"%"e% te"enu"ilo" .i
&i%5ili7%"e% lo".
5. p"o-oto"ul "e%li7e%7 o ope"%#iune i-o5ili%" Bec;ip%-ente logisticeC pent"u % o "e&inde %poi unui
in&estito". C% %t%"eE p"o-oto"ul 9o%c un "ol te-po"%" *n p"ocesul de c"e%"e % pl%t/o"-elo" logistice. Se pot
distinge dou c%7u"i de in&esti#iiJ
> /ie p"o-oto"ul in&este.te *n de7&olt%"e% ope"%#iunilo" *n G%l5HE %dic /" c;i"i%.i identi/ic%#iN
> /ie p"o-oto"ul in&este.te *n ope"%#iuni *n Gg"iHE *n c%7ul *n c%"e &iito"ii ocup%n#i sunt cunoscu#i.
)i%#% i-o5ili%" pent"u *nt"ep"inde"i se c%"%cte"i7e%7 p"int">o p"e7en# pute"nic % in&estito"ilo" st"iniE
c%"e posed ce% -%i -%"e -%9o"it%te % p%t"i-oniului *nc;i"i%t de ct"e *nt"ep"inde"i.
c. in&estito"ii pot /i speci%li7%#i *n do-eniul logistic s%u gene"%li.ti. Logic% lo" de de7&olt%"e se sp"i9in
pe te"-enul lung. )"in u"-%"eE %ce.ti% u"-"esc o5#ine"e% secu"it#ii econo-ice % pl%s%-entelo" lo"E p"i&ilegind
%st/el 7onele logistice cele -%i %p"opi%te de -%"ile 5%7ine de consu-E cu "iscul de %ccentu% /eno-enele de
-et"opoli7%"e.
O %cee%.i *nt"ep"inde"e po%te "e%li7% %tMt /unc#ii %le p"o-oto"uluiE cMt .i %le in&estito"ului. )onde"e%
in&estito"ilo" *n "e%li7%"e% %-pl%s%-entelo" logistice este leg%t c% i-po"t%n# de -i9lo%cele lo" /in%nci%"e. Ei
9o%c un "ol pi&ot *nt"e colecti&it#ile te"ito"i%le .i utili7%to"ii pl%t/o"-ei.
d. societ#ile de consult%n# *n do-eniul i-o5ili%" destin%t *nt"ep"inde"ilo" inte"&in *n &Mn7%"e% s%u
*nc;i"ie"e% *n *nt"egi-e s%u p%"#i%l % i-o5ilului. Co-peten#% lo" const *n cut%"e% cldi"ilo" c%"e t"e5uie
*nc;i"i%te s%u &MnduteE % const"uc#iilo" l% c;eie etc. ,e %se-ene%E %ceste societ#i %u de7&olt%t noi se"&iciiJ
studii pe pi%#% depo7itelo"E %n%li7% -ediului econo-icE legisl%ti&E studii %le -%"ilo" /lu6u"i de -"/u"i .i
in/"%st"uctu"i de t"%nspo"t.
e. c;i"i%.ii sunt /ie e6pedito"iiE /ie logisticienii. Ace.ti% din u"- p"e/e" *nc;i"ie"e% sp%#iului din -oti&e
de /le6i5ilit%te .i de -o5ilit%te. Ace%st tendin# de *nc;i"ie"e /%&o"i7e%7 -et"opoli7%"e% depo7itelo" .iE de
%se-ene%E const"uc#i% noilo" depo7iteE cee% ce pune p"o5le-% &ec;ilo" depo7ite.
)"in u"-%"eE c;i"i%.ii c%ut cont"%cte de *nc;i"ie"e c%"e s nu dep.e%sc t"ei %niE *n ti-p ce in&estito"ii
%" do"i s *nc;i"ie7e sp%#iul pe o pe"io%d -%i lung B.%se pMn l% nou %niC. Ace%st &oin# de % %&e% cont"%cte
de *nc;i"ie"e pe pe"io%de "el%ti& scu"te esteE *n p"incip%lE leg%t de scu"t%"e% du"%telo" cont"%ctelo" logistice *nt"e
p"est%to"i .i e6pedito"i.
To#i %ce.ti %cto"i .i *ndeose5i p"o-oto"ii tind s Gdet%.e7eH /unci%"ul logistic de *nt"ep"inde"ile
indust"i%le .i de p"est%to"ii logistici. Ace%st tendin# conduce l% G/"%gili7%"e%H in&esti#iilo" logistice *n -su"%
*n c%"e *nc;i"ie"e% este /%cilit%t .i c;i"i%.ul po%te sc;i-5% locul de i-pl%nt%"e B%-pl%s%"eC l% ci"c% t"ei %ni. n
consecin#E *nc;i"ie"e% este -odul cel -%i cut%t de ct"e *nt"ep"inde"i.
((
Ap%"i#i% -%"ilo" g"upu"i pune o p"o5le- de %-en%9%"e % te"ito"iului. ,e /%ptE in&estito"ii *nce%"c s
-ini-i7e7e "iscul lo" de non>*nc;i"ie"eE p"esMnd %st/el pe *nt"i"e% -et"opoli7"ii cu p"o5le-ele de cogestion%"e
pe c%"e %ce%st% *l p"oduce.
5.2 In%rastructurile logistice
In/"%st"uctu"% logistic este constituit din depo7ite .i ci de co-unic%#ii. A"e c% o5iect -i.c%"e%
/lu6u"ilo" -%te"i%leE pent"u % le di"i9% de l% locu"ile de p"oduc#ie pMn l% locu"ile de t"%ns/o"-%"eE %poi de l%
locu"ile de t"%ns/o"-%"e ct"e locu"ile de consu-. Aceste legtu"i suntE *n gene"%lE desp"#ite Bsep%"%teC.
Sep%"%"e% locu"ilo" de p"oduc#ieE de t"%ns/o"-%"e .i de consu- este "e7ult%tul /%cto"ilo" socioecono-ici
Bleg%#i de costul -Minii de luc"uCE de -ediu Bp"oduc#i% de %li-enteCE geog"%/ici B-ine"%le .i 7c-inteC etc.
Ast/elE de e6e-pluE condi#iile cli-%tice pe"-it p"oduce"e% %nu-ito" /"ucte *nt">un loc de pe pl%netE d%" 5%nii
disponi5ili .i o5iceiu"ile de consu- %le %celo"%.i p"oduse se gsesc *n %lt p%"teN s%u costul -Minii de luc"u .i
"iscu"ile soci%le sunt -%i sc7ute *n unele #"iE d%" "esu"sele pent"u %c;i7i#i% 5unu"ilo" de ec;ip%-ent pe c%"e le
p"oduc se gsesc *n %lt p%"te.
Constitui"e% stocu"ilo" po%te %&e% l% 5%7 di&e"se -oti&eJ
specul%E %dic &oin#% de % cu-p"% o -%"/ %5undentE %poi de % o "e&inde "e%li7Mnd un cM.tig *n
pe"io%dele de penu"ie BcMnd ce"e"e% este supe"io%" o/e"teiCN
st"%tegi% .i politic% st%telo" s%u o"g%ni7%#iilo"E de e6e-plu *n %lege"e% de % stoc% %u"E -et%le p"e#io%seE
c%"5u"%n#iE -"/u"i conside"%te de i-po"t%n# st"%tegic pent"u o %nu-it /i"-N
o5lig%#ii "e7ult%te din "egle-ent"iE %dic "espect%"e% du"%telo" de c%"%ntineE de e6e-pluE c% *n
p"oduc#i% /%"-%ceutic s%u cos-eticN
const"Mnge"ile co-e"ci%leE c% de e6e-pluE %tinge"e% c"e.te"ii l% -%tu"it%te % unui /"uctE /lo"iE %ni-%l
*n%inte de % de&eni co-e"ci%li7%5ilN
const"Mnge"ile de p"oduc#ieE c% de e6e-pluE o5lig%#i% de % "eg"up% di/e"itele co-ponente %le unui
p"odus /initE *n%inte de % /%ce %s%-5l%"e% luiN
necesit#ile /in%nci%"eE c%"e /%c c% t"%nspo"tul s /ie -%i costisito" d%c este -%i /"ec&ent .i d%c se
/%ce pe -"i-i de lotu"i -%i -iciN *n %cest c%7E t"e5uie &e"i/ic%t d%c este -%i pu#in scu-p s se
"ecu"g l% stoc%"eE const"uind depo7ite .i /cMndu>le s /unc#ione7e s%u d%c este -%i pu#in scu-p s
se "ecu"g l% t"%nspo"t pe lotu"i de p"oduc#ie.
,i&e"sit%te% ci"cuitelo" de dist"i5u#ieE destin%#i% depo7itelo"E &oc%#i% inte"n s%u continent%lE &oc%#i%
indust"i%l s%u co-e"ci%lE tipu"ile de -i9lo%ce de t"%nspo"t .i de -%nipul%"e etc. conduc l% c%"%cte"istici di/e"ite
%le depo7itelo"E pl%t/o"-elo" logistice s%u %-pl%s%-entelo" logistice. n %cest sensE se pot d% c% e6e-pleJ
> depo7itul situ%t *n sp%tele *nt"ep"inde"ii indust"i%le Bstoc%"e lMng locul de p"oduc#ie s%u de
t"%ns/o"-%"eC s%u depo7itul %-pl%s%t dep%"te de locu"ile de p"oduc#ie Bdestin%t "eg"up"ii p"oduc#iilo"
-%i -ulto" *nt"ep"inde"i indust"i%leCN
> depo7itul de Gc%-p%nieH destin%t colect"ii legu-elo" .i /"uctelo" .i depo7itul %-pl%s%t *n 7on%
indust"i%lE *n pe"i/e"ieE pent"u % %li-ent% l%n#u"ile co-e"ci%le din -%"e% dist"i5u#ieN
> depo7itul conect%t l% cile /e"%teE pent"u p"i-i"e% t"enu"ilo" cu -"/u"i g"eleE depo7itul pl%s%t pe -%lul
unui c%n%l pent"u % p"i-i t"%nspo"tu"ile pe cile /lu&i%le s%u depo7itul -es%ge"iei destin%t s p"i-e%sc
/"ec&ent /o%"te -ulte c%-io%ne etc.
Conceptul de pl%t/o"- logistic % /ost p"opus c% o co-ponent i-po"t%nt % unui siste- logistic
e/icientE c%"e s %sigu"e "educe"e% e/ectelo" neg%ti&e %le t"%nspo"tului de -"/u"i *n &ede"e% unei de7&olt"i
du"%5ile. Conceptul de pl%t/o"- logistic S13T % /ost p"opus ini#i%l *n Ol%nd% B]%nssen .i Olden5u"ge"E 1441C .i
ulte"io" *n Ge"-%ni% B0usAeE 144$C. )l%t/o"-ele logistice "ep"e7int ele-ente %le siste-ului de dist"i5u#ie *n
c%"e se "e%li7e%7 ope"%#ii de t"%ns5o"d%"e % -"/u"ilo"E depo7it%"eE co-e"ci%li7%"e % -"/u"ilo" *n &"%cE
%-5%l%"eE so"t%"e .i g"up%"e % -"/u"ilo" *n &ede"e% e6pedie"ii lo" l% 5ene/ici%"i. Aceste% sunt p"oiect%te pent"u
% s%tis/%ce to%te ce"in#ele unui siste- logistic u"5%nE p"in utili7%"e% unui siste- in/o"-%#ion%l co-ple6E c%"e s
pe"-it %plic%"e% uno" p"og"%-e de "ul%"e opti- % &e;iculelo"E de pl%ni/ic%"e e/icient % &e;iculelo" pent"u
"e%li7%"e% ope"%#iilo" de colect%"eKdist"i5u#ie % p"oduselo".
E6ist nu-e"o%se p"o5le-e gene"%te de t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n 7onele u"5%neE cu- %" /i congesti%
t"%/iculuiE e/ectele neg%ti&e %sup"% -ediuluiE consu-ul "idic%t de ene"gie. ,eseo"iE pent"u % s%tis/%ce ce"e"ile
5ene/ici%"ilo"E %uto&e;iculele t"%nspo"t c%ntit#i de -%"/ -%i -ici decMt c%p%cit%te% lo". O solu#ie pent"u
('
%-elio"%"e% %cesto" p"o5le-e %" /i const"ui"e% uno" pl%t/o"-e logisticeE *n &ecint%te% punctelo" de legtu"
*nt"e "utele de t"%nspo"t -%gist"%l .i "utele de t"%nspo"t u"5%n. E/ectele const"ui"ii unei pl%t/o"-e logistice %"
t"e5ui e&%lu%te utili7Mnd indic%to"i c%"e #in se%-% de costul de t"%nspo"tE congesti% t"%/iculuiE e/ectele %sup"%
-ediului. Conceptul de pl%t/o"- logistic *nce%"c s "educ costu"ile soci%le gene"%te de t"%nspo"tul de
-"/u"i p"in p"o-o&%"e% uno" siste-e logistice e/icienteE %tMt pent"u /i"-eE cMt .i pent"u societ%te. A-pl%s%"e%
pl%t/o"-elo" logistice se /%ceE *n gene"%lE *n punctele de legtu" dint"e t"%nspo"tul -%gist"%l de -%"e c%p%cit%te
.i siste-ul de t"%nspo"t u"5%n B/igu"% =.1C. 0e7ult%tele utili7"ii unui %st/el de siste- cu pl%t/o"-e logistice sunt
"educe"e% nu-"ului de &e;icule neces%"e pent"u o/e"i"e% uno" se"&icii cel pu#in l% %cel%.i ni&el c%lit%ti&E
spo"i"e% coe/icientului de utili7%"e % c%p%cit#ii de t"%nspo"t % &e;iculelo"E "educe"e% p%"cu"sului &e;iculelo"E
%tMt *n st%"e *nc"c%tE cMt .i *n st%"e go%l.
Fig#ra C&' Str#"t#ra #n#i siste+ !e !istri(#)ie "# *lat-or+e logisti"e
#8reluare 2 4ostescu D& ,oca '& $& .//>)
)l%t/o"-ele logistice o/e" posi5ilit%te% g"up"ii /i"-elo" -iciE c"eMndu>se condi#iile o"g%ni7"ii e/iciente
% p"oceselo" de t"%nspo"t. Ele "ep"e7int siste-e *n c%"e un g"up de e6pedito"i s%u t"%nspo"t%to"i pot utili7%
%cel%.i p%"c de &e;iculeE %cele%.i te"-in%le s%u %cel%.i siste- in/o"-%#ion%lE cu scopul de % "educe costu"ile de
dist"i5u#ie. nt"ucMt este un concept "el%ti& nouE p"oiect%"e% unei pl%t/o"-e logistice necesit studii co-ple6e *n
cee% ce p"i&e.te S'T %-pl%s%"e%E di-ension%"e%E te;nologiile %plic%teE p"ecu- .i "olul pe c%"e t"e5uie s *l %i5
%uto"it#ile *n p"o-o&%"e% .i /unc#ion%"e% pl%t/o"-ei. O5iecti&ele p"oiect"ii pl%t/o"-elo" logistice suntJ
opti-i7%"e% p"oceselo" de dist"i5u#ie % -"/u"ilo" .i "educe"e% costu"ilo" soci%le "e7ult%te *n u"-% %cesto"
p"ocese. )l%t/o"-ele logistice %sigu" t"%ns/e"ul -"/u"ilo" *nt"e t"%nspo"tul -%gist"%l de -%"e c%p%cit%te .i
siste-ul u"5%n de dist"i5u#ie % -"/u"ilo". Mi9lo%cele de t"%nspo"t de -%"e c%p%cit%te %duc -"/u"i B*n gene"%lE
dint">o singu" c%tego"ieC di"ect de l% /u"ni7o"i. Aceste -"/u"i sosite *n unit#i de *nc"ctu" de di-ensiuni
-%"i Bcont%ine"eE cutii -o5ileC s%u *n &"%c sunt desc"c%teE depo7it%te .i %-5%l%te *n unit#i -ici de *nc"ctu"
*n &ede"e% co-e"ci%li7"ii .i dist"i5u#iei l% 5ene/ici%"i. n /unc#ie de ce"e"ile de dist"i5u#ie -"/u"ile sunt g"up%te
*n lotu"i destin%te unui 5ene/ici%". ,%c di-ensiunile lotu"ilo" de e6pedi#ie sunt -%i -ici decMt c%p%cit%te%
%uto&e;iculelo" c%"e "e%li7e%7 dist"i5u#i% u"5%nE %tunci *n /unc#ie de po7i#i% geog"%/ic % 5ene/ici%"ilo" se
g"upe%7 -%i -ulte lotu"i .i se e6pedi%7 cu %cel%.i -i9loc de t"%nspo"t.
5.3 0u#rul $i di#ensiunile depo(itelor ntr4un siste# logistic
,ete"-in%"e% nu-"ului .i di-ensiunii depo7itelo" t"e5uie s #in cont deJ
tipul -"/u"ilo"N
du"%t% stoc"iiN
%-5%l%9ele utili7%te Bc%"e induc /o"-% .i g"eut%te% o5iectelo" e6pedi%teCN
ec;ip%-entele de -%nipul%"e .i de stoc%"e.
(+
,i/e"i#ii /%cto"i e&oc%#i -%i sus induc -"i-e% .i nu-"ul depo7itelo" c%"e &o" t"e5ui const"uite pent"u %
/%ce siste-ul e/ic%ce.
Te"-enul de li&"%"e Bti-p %loc%t p"egti"ii co-en7ii .i ti-p de t"%nspo"tC %co"d%t de ct"e cel c%"e d
co-%nd% BclientE %c#ion%"C .i tipul de &e;icule utili7%te pent"u % li&"% Bti-p eg%l cu dist%n#% *-p"#it cu &ite7%C
pe"-it s se c%lcule7e dep"t%"e% ce% -%i -%"e %d-isi5il *nt"e dou depo7ite .iE *n consecin#E pe o sup"%/%#
/initE nu-"ul tot%l de depo7ite c%"e t"e5uie const"uite.
Cu cMt te"-enele de li&"%"e sunt -%i scu"teE cu %tMt depo7itele &o" /i -%i nu-e"o%se .i cu cMt ele &o" /i
-%i nu-e"o%seE cu %tMt &o" /i -%i -iciE to#i ceil%l#i p%"%-et"i "-MnMnd eg%li.
,e e6e-pluE este c%7ul depo7itelo" destin%te s %p"o&i7ione7e cu piese de sc;i-5 %uto-o5ilele d%c
e6ist un te"-en cont"%ctu%l de li&"%"eN de %se-ene%E -"/u"ile &Mndute l% dist%n# B&Mn7%"e% p"in
co"esponden#E p"in Inte"net .i &Mn7%"e% l% do-iciliuC. n gene"%lE %cest tip de depo7ite este "e%li7%t p"in
p"est%to"i *n logistic s%u logisticieni.
)ent"u % *nce"c% li-it%"e% c"e.te"ii p"e#ului t"%nspo"tului "%po"t%t l% c%ntit%te% t"%nspo"t%t Bl% g"eut%teC
s%u l% dist%n#% p%"cu"s Bl% Ailo-et"uCE "olul %loc%t depo7itului &% /i de G-%si/ic%"eH % /lu6u"ilo". Aceste
depo7ite sunt nu-ite colecto%"e. M%si/ic%"e% po%te /i "e%li7%t *n %-onte %/ectMnd &e;iculelo" de %p"o&i7ion%"e
/unc#ii de %dun%"e BcoliE p%leteC d%u de colect%"e Blic;ide %li-ent%"eE /inu"i etc.C. n %cest -odE &e;iculul
colecto" *nlocuie.te -%i -ulte &e;icule -%i -iciE c%"e s>%" sep%"% de depo7it. M%si/ic%"e% po%te /i "e%li7%t *n
%&%lE *n %cee%.i -%nie". E% po%te /i "e%li7%t si-ult%n *n %-onte .i *n %&%l.
0olul depo7itului &% pe"-ite %st/elE li-it%"e% costului t"%nspo"tu"ilo"E opti-i7Mnd *nc"c%"e% lo"E deci
c"escMnd c%p%cit%te% &e;iculului .i % pe"son%lului de conduce"e *n ti-p Bp"oducti&it%te eg%l cu p"oduc#i%
*-p"#it l% ti-pul de p"oduc#ieC. Acest tip de depo7it esteE *n gene"%lE "e%li7%t de ct"e %ng"osi.ti.
,%c t"ece"e% p"in depo7it nu necesit constitui"e% unui stoc Bc%7ul -es%ge"ieiCE t"ece"e% p"int">un c;ei
Bs%u o "%-pC unic B>C -%i este nu-it c"oss>docAing. Ope"%#iune% const *n desc"c%"e% -"/u"ilo" colect%teE
t"ie"e% lo" "%pid .i "e*nc"c%"e% i-edi%t % &e;iculelo" de li&"%"e. Acest tip p%"ticul%" de depo7ite esteE *n
gene"%lE "e%li7%t de ct"e t"%nspo"t%to"ii "utie"i de -"/u"i.
Acti&it%te% e6e"cit%t de ct"e depo7it .i tipul -"/ii stoc%te dete"-in %st/el con/igu"%#i% depo7itelo".
,%c p"odusul este &olu-inos .iKs%u t"e5uie stoc%t -ult ti-pE depo7itul &% /i -%i -%"e. ,%c depo7itul p"i-e.te
s%u e6pedi%7 nu-e"o%se &e;icule &% t"e5ui s dispun de nu-e"o%se ci de %cces .i "%-pe de "ecep#ie .i
e6pedie"e. ,%c %"e c% o5iect stoc%"e% -"/u"ilo" pe p%lete &% t"e5ui s /ie -%i *n%lt. ,%c p%letele sunt sti&uite
unele peste %ltele /" % e6ist% stel%9e &% t"e5ui s dispun de -%"i sup"%/e#e l% sol pent"u % le pute% p"i-i.
,ete"-in%"e% -"i-iiE nu-"ului de depo7ite .i loc%li7%"e% lo" %p"o6i-%ti& pe o sup"%/%# /init
st"uctu"e%7 un sp%#iu Gglo5%lH B*n gene"%lE l% di-ensiune% continentului s%u % #"iiC. A dete"-in% cu p"eci7ie
po7i#i% lo" necesit e6%-in%"e% p"ecis % -ediului p"in u"-to%"ele d%teJ
Gdese"&i"e%H pent"u %ccesul -"/u"ilo" Bci /e"%teE in/"%st"uctu"i "utie"eE %e"opo"tu"iC .i pe"so%nelo"
Bt"%nspo"t *n co-unCN
p"o6i-it%te% .i %5unden#% -Minii de luc"u .i c%li/ic%"e% s%E d%c %ce%st% este neces%"N
costul *nc"ctu"ilo"E t%6e .i i-po7ite loc%leE "egion%le s%u n%#ion%le. M"i-e% lo" -%i -%"e decMt *n
%lte locu"i conduce /ie l% % nu -%i %-pl%s% depo7itulE /ie l% %>l deloc%li7%N
%p"opie"e% "esu"selo" Bene"gieE c%"5u"%n#iE /u"ni7o"i de -%.ini etc.C .i in/"%st"uctu"ilo" Bg"iE ;otelu"iE
po.tE .coli etc.CN
%p"opie"e% de *nt"ep"inde"i cu %cti&it#i co-ple-ent%"e Binteg"%"e o"i7ont%lC .i %p"opie"e% de
*nt"ep"inde"i c%"e p%"ticip l% %cee%.i %cti&it%te Bclien#i s%u su5cont"%ct%n#i poten#i%li D integ"%"e
&e"tic%lCN
dist%n#% /%# de pi%#E %dic de locu"ile de consu-N
disponi5ilit%te% -"/u"ilo" *n p"o6i-it%teE pent"u "e*nc"c%"e% c%-io%nelo"E d%" *n sensul de "etu"N
costul te"enului .i costul const"uc#ieiN
"iscu"ile Bsoci%leE de -ediuE politice etc.C.
Ans%-5lul %cesto" /%cto"i &% conduceE *n /in%lE l% o %lege"e -%i pu#in p"o%stE dup i-po"t%n#% %co"d%t
unui% s%u %ltui% dint"e /%cto"i .i e6plic c o deci7ie de i-pl%nt%"e po%te s nu p%" pe"/ect "%#ion%l din punct
de &ede"e %l gestiunii /lu6u"ilo"E d%" p"e7int %lte %&%nt%9e pent"u %c#ion%"i s%u s%l%"i%#i.
To#i %ce.ti /%cto"i pot conduce l% deci7ii de deloc%li7%"e s%u de "ep%t"ie"e % %cti&it#ilo" logisticeE l%
e6te"n%li7%"e% s%u l% %p"opie"e% lo" de p"oducto"E indust"i%. s%u co-e"ci%nt.
,eci7i% de const"uc#ie % depo7itului po%te s>i %p%"#in e6pedito"ului s%u p"est%to"ului logistic. Atunci
cMnd deci7i% de const"uc#ie *i %p%"#ine e6pedito"ului %cest% do"e.te s pst"e7e cont"olul ope"%#iunilo" s%le
(=
logistice. n %cest c%7E e6pedito"ul &% /i tent%t s opti-i7e7e costul logisticii s%le p"in o"g%ni7%"e% p"oduc#iei
s%le B-"i-e% lotu"ilo" de p"oduc#ieE -o-entul p"oduc#iei etc.C .iKs%u p"in condi#iile s%le gene"%le de &Mn7%"e
Bt%"i/e %sup"% c%ntit#ii co-%nd%te s%u li&"%teE p"o-o&"i %nu%le etc.C. ,%c deci7i% de const"uc#ie %p%"#ine
p"est%to"ului %cest% u"-"e.te gestiune% /lu6u"ilo" logistice pent"u un client s%u un %ns%-5lu de clien#i. n %cest
din u"- c%7E p"est%to"ul logistic &% *nce"c% s>.i "educ costu"ile co-plete pe de o p%"teE consiliindu>l pe
e6pedito"E i%" pe de %lt p%"teE -%si/icMnd /lu6u"ileE deci g"upMnd /lu6u"ile -%i -ulto" clien#i *n %-onteE s%u %le
-%i -ulto" destin%t%"iE *n %&%lE c"eMndu>se %st/el sine"gii.
(4
5.4 .tapele procesului de depo(itare
1. 0ecep#i% -"/u"ilo".
Acti&it%te% de "ecep#ie % -"/u"ilo" "ep"e7int o &e"ig esen#i%l % l%n#ului logistic .i c% %t%"eE este
i-po"t%nt s /ie cunoscute di/e"itele -ec%nis-e .i "egle-ent"iE cu scopul de % e&it% incon&eniente inutile s%u
c;i%" *n unele c%7u"i con/lictele. )"incip%lele docu-ente p"e7ent%te l% "ecep#ie pot /i /%ctu"%E 5onul de li&"%"eE
5onul de co-%ndE docu-entul de t"%nspo"t .i e&entu%lE *n unele c%7u"iE docu-ente -%i speci/iceE cu- %" /i
docu-ente &%-%leE licen#eE di&e"se %co"du"i etc. n to%te ope"%#iunile de t"%nspo"t pe contul %ltui%E
t"%nspo"t%to"ul t"e5uieE *n -od i-pe"%ti&E s el%5o"e7e un docu-entE nu-it titlu de t"%nspo"tE c%"e po%te s
di/e"e *n /unc#ie de p"o&enien# Bn%#ion%l s%u inte"n%#ion%lC.
Ope"%#iunile de desc"c%"e % -"/u"ilo" sunt *n s%"cin% destin%t%"uluiE cu e6cep#i% *nc"ctu"ilo" -%i -ici
de 3 tone.
)ent"u *nc"ctu"i -%i -ici de 3 toneE t"%nspo"t%to"ul e6ecut su5 "espons%5ilit%te% s% ope"%#iunile de
desc"c%"e.
O"ice i-o5ili7%"e e6cesi& p"oduce p"e9udicii t"%nspo"t%to"ului .iE c% %t%"eE t"e5uie -%ni/est%t %ten#ie
/%# de "espect%"e% te"-enelo" de desc"c%"e.
n consecin#E se i-pun %nu-i#i te"-eni destin%t%"ilo" pent"u desc"c%"e% &e;iculelo"E c%"e u7u%l sunt
cele din t%5elul de -%i 9osJ
Ter+ene !e !es"1r"are a 0ehi"#lelor "# /n"1r"1t#ri +ai +ari !e 2 t
Ta(el#l C&'
nc"ctu"i -%i -%"i de 3 t ntMlni"e "espect%t Inte"&%l o"%" "espect%t Alte
c%7u"i
nc"ctu"i de 3 l% 1@ t .i -%6i- 3@ -
3
1 o" 1 o" .i 3@ -in ! o"e
nc"ctu"i -%i -%"i de 1@ t s%u de peste 3@ -
3
1 o" ! o"e 3 o"e
CMnd este st%5ilit o *ntMlni"eE o *ntM"7ie"e de 3@ -inute este %d-is *n "%po"t cu o"% de sosi"e /i6%tE cee%
ce se-ni/ic o p"elungi"e % du"%tei de i-o5ili7%"e % &e;iculului de 3@ -inute.
n %5sen#% st%5ili"ii *ntMlni"ii s%u inte"&%lului o"%"E d%c %ceste du"%te nu sunt dup o"% 1= s%u o"% de
*nc;ide"e % /%5"iciiE ele sunt suspend%te pMn l% o"% = s%u pMn l% desc;ide"e% /%5"icii din p"i-% 7i de luc"u c%"e
u"-e%7.
Ter+ene !e !es"1r"are a 0ehi"#lelor "# /n"1r"1t#ri +ai +i"i !e 2 t
Ta(el#l C&%
nc"ctu"i -%i -ici de 3 tone
nc"ctu"i de su5 1@@ Ag .i cu -%i pu#in de !@ colete 1( -inute
nc"ctu"i de peste 1@@ Ag s%u -%i -ult de !@ colete 3@ -inute
n -o-entul li&""iiE destin%t%"ul t"e5uie s p"ocede7e l% &e"i/ic%"e% *nc"ctu"ii c%"e *i este p"e7ent%t.
Ace%st &e"i/ic%"e este esen#i%l deo%"ece d%c -%"/% este dete"io"%t s%u se const%t lipsu"iE destin%t%"ul &% /i
*nd"ept#it s %ng%9e7e "espons%5ilit%te% t"%nspo"t%to"ului d%c se st%5ile.te c p%gu5% .i p"oduce"e% s% s>%u
*ntM-pl%t *n ti-pul t"%nspo"tului. )ent"u % /%ce %ce%st% t"e5uie s /o"-ule7e "e7e"&e cMt -%i co-plete posi5il.
)ent"u % /i &%l%5ileE "e7e"&ele t"e5uie s /ie sc"iseE p"eciseE cl%"eE se-ni/ic%ti&e .i -%i %les t"e5uie con/i"-%te
p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t *nt">un te"-en de t"ei 7ile. 0e7e"&ele /o"-ul%te de ct"e destin%t%" t"e5uie s
p"oduc e/ecte. )ent"u %ce%st% t"e5uie e&it%te /o"-ul"i %-5igui de genulJ su5 "e7e"&%E su5 "e7e"&% de cont"olE
su5 "e7e"&% de desp%c;et%"e Bde7%-5%l%"eCE colet desc;is su5 "e7e"&%E su5 "e7e"&% de lips etc.
!. I-pl%nt%"e% -"/u"ilo" *n depo7ite.
n p"e7entE to%te siste-ele de stoc%"e sunt destin%te s p"i-e%sc .i s depo7ite7e un nu-" -%"e de
%"ticole .i s>% const%t%t %dese%E c *n c%d"ul %cele%.i /%-ilii de p"oduse unele %"ticole pot s di/e"e p"in g"eut%teE
&%lo%"eE &olu- .i 5ine*n#eles /"ec&en#% lo" de ie.i"e din stoc.
Utili7%"e% -etodei A3C *n gestiune% stocu"ilo" pe"-ite *-5unt#i"e% pe"/o"-%n#elo" celo" c%"e
p"egtesc co-en7ileE cMt .i opti-i7%"e% t"%seelo" %cesto"% cu scopul de % e&it% depl%s"ile inutile .i de % /%ce s
co"espund ti-pii de depl%s%"e cei -%i scu"#i cu %"ticolele cele -%i solicit%te. Alege"e% c"ite"iului -etodei A3C
'@
depindeE *n -od esen#i%lE de o5iecti&ele c%"e t"e5uie "e%li7%te. C"ite"iile cele -%i /"ec&ent utili7%te sunt
/"ec&en#ele ie.i"ilo" din stocE ponde"ile %"ticolelo" .i costu"ile %"ticolelo".
3. Gestiune% stocu"ilo"
Gestiune% stocu"ilo" po%te /i p"i&it *n dou %ccep#iuniJ *n sens "est"MnsE de e&iden# p"op"iu>7isE *n c%"e
se u"-"e.te -i.c%"e% -%te"iilo" p"i-eE -%te"i%lelo" Bint"%"ileE ie.i"ileE stocul ini#i%lE stocul /in%l CN *n sens l%"gE
de -odel%"e .i opti-i7%"e % p"oceselo" de stoc%"e p"in lu%"e% *n conside"%"e % costu"ilo" i-plic%te de e6isten#%
stocu"ilo" *n *nt"ep"inde"i.
C% p"oces econo-ic co-ple6E gestiune% stocu"ilo" %"e o s/e" l%"g de cup"inde"eE %ce%st% inclu7Mnd %tMt
p"o5le-e de conduce"eE di-ension%"eE de opti-i7%"e % %-pl%s"ii stocu"ilo" *n te"ito"iuE de "ep%"ti7%"e % lo" pe
de#into"iE de /o"-%"e .i e&iden# % %cesto"%E cMt .i p"o5le-e de "ecep#ieE de depo7it%"e .i pst"%"eE de u"-"i"e
.i cont"olE de "edist"i5ui"e .i -od de utili7%"e.
O5iecti&ele p"incip%le %le conduce"ii p"oceselo" de stoc%"e pot /i sinteti7%te %st/elJ %sigu"%"e% uno"
stocu"i -ini- neces%"eE %so"t%teE c%"e s %sigu"e des/.u"%"e% no"-%l % %cti&it#ii econo-ico>p"oducti&e %
%gen#ilo" econo-ici p"in %li-ent%"e% continu % punctelo" de consu- .i *n condi#iile uno" c;eltuieli cMt -%i
-iciN p"e&eni"e% /o"-"ii de stocu"i sup"%no"-%ti&eE cu -i.c%"e lent s%u /" -i.c%"e .i &%lo"i/ic%"e% ope"%ti&
% celo" e6istente Bde&enite disponi5ileCN %sigu"%"e% uno" condi#ii de depo7it%"e>pst"%"e co"espun7to%"e *n
&ede"e% p"e&eni"ii deg"%d"ilo" de -%te"i%le e6istente *n stocu"iN /olosi"e% unui siste- in/o"-%#ion%l si-pluE
ope"%ti&E e/icientE util .i cup"in7to" c%"e s e&iden#ie7e *n o"ice -o-ent st%"e% p"ocesului de stoc%"eN %plic%"e%
uno" -etode e/iciente de u"-"i"e .i cont"ol c%"e s pe"-it -en#ine"e% stocului *n %nu-ite li-iteE s p"e&in%
i-o5ili7"ile ne"%#ion%le.
Gestiune% stocu"ilo" "spundeE *n p"incip%lE l% dou *nt"e5"i .i %nu-e cMnd s se l%nse7e co-%nd% .i cMt
de -%"e s /ie %ce%st%. )ent"u % /%ce %ce%st% e6ist e&ident -%i -ulte -etode posi5ileE -etode t"%di#ion%le de
tipul gestiunii l% p"%gE gestiune% p"in "e&i7ie pe"iodic s%u -etode -ult -%i -ode"ne B]ust>in>ti-eE U%n5%n
etc.C.
Gestiune% stocu"ilo" p"in -etod% p"%gului se 5%7e%7 pe o se"ie de /o"-uleJ
p"%gul de decl%n.%"e % co-en7ii B-ini- s%u de %le"tC X C-l 6 BT% ^ TpCN
p"%gul de decl%n.%"e % co-en7ii B-ini- s%u de %le"tC X BC-l 6 T%C ^ SsN
Ce X
0 _ )u
C% _ A _ !
N
Stocul -%6i- X stocul -ini- ^ CeN
0 X
-ediu stocului &%lo%"e%
stocu"i p%st"%"e c;eltuieli tot%lul
N
A X
co-en7i de n".
co-en7ii % l%ns%"e de c;eltuieli tot%l
N
)u X p"e# unit%" /" TVAN
C% X consu- %nu%l.
Gestiune% p"in "e&i7i% pe"iodic % stocului e6istentJ
)e X
0 _ )u _ C%
A _ !==
N
Cc X C-l 6 BT% ^ Tp ^ )eC D Cd D Mc ^ C"
C%lculul stocului -ediu B/o"-ul% si-pli/ic%tCJ
S -ediu X
!
%p"o&i7. de in%inte stoc %p"o&i7. dup% stoc +
N
C%lculul &%lo"ii unui stoc p"in -etod% )UM) Bp"e#ului unit%" -ediu ponde"%tC
S X
int"%"e dup% stocului % tot%l% c%ntit%te
int"%"e &%lo%"e int"%"e de in%inte stoc &%lo%"e +
N
Indic%to"ii t%5loului de 5o"d *n gestiune% stocu"ilo"J
0%t% de "ot%#ie % stocului X
-ediu stoc c%ntit%te
%nu%l consu-
N
Acope"i"e% -edie % consu-ului p"in stocu"i X
X
C-l
-ediu stoc c%ntit%te
.
Se-ni/ic%#i% si-5olu"ilo"J
'1
`
C-l X consu- -ediu lun%"
T% X te"-en de %p"o&i7ion%"e
Tp X te"-en de p"otec#ie
Ss X stoc de sigu"%n# s%u de p"otec#ie
Ce X c%ntit%te% econo-ic % co-en7ii
Cc X c%ntit%te% co-%nd%t
A X c;eltuieli de %c;i7i#ie
C% X consu- %nu%l
)u X p"e#ul unit%" /" TVA cu c%"e este %c;i7i#ion%t %"ticolul
0 X "%t% de pst"%"e % stocului B*n 7eci-%leC
Cd X c%ntit%te% *n depo7it
Mc X -"i-e% co-en7ii
C" X c%ntit%te% "e7e"&%t
)e X pe"io%d% econo-ic
)"in -%n%ge-entul stocu"ilo" t"e5uie s "e%li7e7e ec;ili5"ul *nt"e ni&elul de se"&i"e % clientului .i
costu"ile leg%te de posesi% stocului. So/tW%"e>ul pent"u logistic este tot -%i utili7%t de ct"e /i"-e din tot l%n#ul
de dist"i5u#ie. U"-"i"e% ni&elului stocu"ilo" *n di&e"se loc%#ii /olosind c%tego"i% de "ul%9 B-etod% A3CCE
c%lcul%"e% c%ntit#ilo" ce se &o" co-%nd%E .i % c%ntit#ilo" cMnd se l%nse%7 co-%nd%E indic%"e% punctului *n
sp%#iu pe p%"cu"sului t"%seului de t"%nspo"t sunt cMte&% din c%p%5ilit#ile so/tW%"e>ului /olosit.
E6ist cMte&% concepte c;eie c%"e /o"-e%7 /und%-entul siste-elo" -ode"ne de -%n%ge-ent %l stoculuiJ
> Econo-ic O"de" Yu%ntit: BEOYC este o /o"-ul de c%lcul -%te-%tic utili7%t pent"u % co-%nd% lotul
cu cel -%i -ic cost. Acest lot "ep"e7int c%ntit%te% pent"u c%"e costul co-en7ii .i costul -en#ine"ii stocului sunt
eg%le.
> Ti-pul de se"&i"e Ble%d ti-eCE este ti-pul tot%l scu"s *nt"e -o-entul cMnd o co-%nd este l%ns%t .i
-o-entul cMnd co-%nd% int" *n stoc .i este disponi5il pent"u utili7%"e.
> Stocul de sigu"%n#. Siste-ele de co-%nd pent"u "e*nt"egi"e% stocului se 5%7e%7 pe esti-"i %le
ce"e"ii pent"u pe"io%d% de ti-p pent"u o5#ine"e% co-en7ii. nt"ucMt ce"e"e% *nt">o %nu-it pe"io%d po%te dep.i
%ceste esti-"i un stoc de sigu"%n# este pl%ni/ic%t pent"u % /i co-%nd%t.
> )unctul de "e%p"o&i7ion%"e este %ce% -"i-e % stocului l% c%"e t"e5uie e-is o nou co-%nd. El se
c%lcule%7 *n-ul#ind ce"e"e% -edie 7ilnic esti-%t .i ti-pul de se"&i"eE l% c%"e se %d%ug stocul de sigu"%n#.
> Cl%si/ic%"e% A3C. Stocu"ile de p"oduse sunt ie"%";i7%te *n o"dine desc"escto%"e *n /unc#ie de
&Mn7"ile %nu%le .i nu-"ul co"espun7to" de p"oduse pe t"ei c%tego"ii. n -od o5i.nuit +@R din &%lo%"e%
&Mn7"ilo" sunt "e%li7%te de 1(R din to%te p"odusele. Ace%st% este c%tego"i% A. n c%tego"i% 3 int" p"odusele
c%"e /u"ni7e%7 !@R din &Mn7"i .i c%"e *n -od o5i.nuit "ep"e7int 3(R din p"oduse. n c%tego"i% C int" (@R
din p"odusele %/l%te *n stoc .i c%"e "ep"e7int 1@R din &Mn7"i. Cl%si/ic%"e% p"oduselo" *n cele t"ei c%tego"ii
pe"-ite di/e"en#ie"e% p"ocedu"ilo" de cont"ol *n /unc#ie de i-po"t%n#% c%tego"iei. )"odusele din c%tego"i% A sunt
-onito"i7%te *n -od const%nt pent"u % -en#ine co5o"Mt ni&elul stocului .i c%ntit%te% co-%nd%tE c"escMnd deci
/"ec&en#% co-en7ilo". )"odusele din c%tego"iile 3 .i C sunt cont"ol%te u"-"ind st"%tegi% opusE de % c"e.te
c%ntit%te% co-%nd%t .i % scde% /"ec&en#% co-en7ilo". O5iecti&ul dist"i5u#iei /i7ice este de % /u"ni7% clien#ilo"
p"odusele ce"ute Bc%ntit%ti& .i c%lit%ti&C l% loc%#i% co"ectE l% ti-p .i cu cele -%i sc7ute costu"i. Studiile %u
indic%t c t"ei %specte %le se"&i"ii clien#ilo"J &ite7% de li&"%"eE co-pletitudine% li&""ii .i u.u"in#% p"ocesului de
l%ns%"e % co-en7ii sunt c"ite"ii de cu-p"%"e /o%"te %p"eci%te de utili7%to"ii /in%li E6e-pli/ic- dou tipu"i de
indic%to"i p"in c%"e po%te /i -su"%t ni&elul de se"&i"e % clientuluiJ
1C )"ocentul de co-en7i c%"e pot /i li&"%te *nt">un ti-p de se"&i"e speci/ic%t. Ni&elul de se"&i"e %
clientului este -su"%t p"in co-p%"%"e ti-pilo" de se"&i"e "e%li7%#i cu ti-pul de se"&i"e speci/ic%t. ,eci un ni&el
de se"&i"e % clientului de 4(R *nse%-n *n 4( de c%7u"i din 1@@ clien#ii p"i-esc co-en7ile *n ti-pul de se"&i"e
speci/ic%t.
!C Nu-"ul de co-en7i c%"e pot /i e6pedi%te *nt">o pe"io%d decl%"%t de ti-pE de e6e-plu O*n %cee%.i
7iH s%u O*n !$ o"eH. Studiile %u %"t%t c c"e.te"e% cu 1(R % ni&elului de se"&i"e % clientului i-plic t"ipl%"e%
costu"ilo" cu stocu"ileN c"e.te"e% cu 14R % ni&elului de se"&i"e % clientului i-plic c"e.te"e% de ' o"i % costu"ilo"
cu stocu"ile. Me-5"ii c%n%lului t"e5uie s gse%sc ec;ili5"ul %dec&%t *nt"e ni&elul de se"&i"e % clientului pe
c%"e o"ice client l>%" &"e% -%6i- .i -ini-i7%"e% costu"ilo" dist"i5u#iei /i7ice p"in identi/ic%"e% ni&elului opti- %l
&%"i%5ilelo" din t%5elul de -%i 9osJ
'!
`
a
E"hili(rarea ni0el#l#i !e ser0ire 9i a "ost#rilor !e !istri(#)ie
Ta(el#l C&'
,e %cee% este /o%"te i-po"t%nt pent"u %sigu"%"e% ec;ili5"ului *nt"e s%tis/%ce"e% clien#ilo" .i "educe"e%
costu"ilo" de dist"i5u#ie c% -e-5"ii c%n%lului de dist"i5u#ie s identi/ice .i s li&"e7e ni&elul de se"&i"e pe c%"e
clien#ii din seg-entele #intite *l conside" s%tis/cto".
$. E6pedie"e% -"/u"ilo"
E6pedie"e% c%"e este /%7% /in%l % %cti&it#ii unui depo7it const *n % /%ce s %9ung l% destin%t%"
p"odusele ce"ute Bc%ntit%ti& .i c%lit%ti&CE *n te"-enele con&eniteE *n ce% -%i 5un st%"e posi5ilE *nt">o -%nie" *n
c%"e -%"/% po%te /i u.o" desc"c%tE identi/ic%t .i cont"ol%t. Opti-i7%"e% se"&iciilo" o/e"ite .i -ini-i7%"e%
costu"ilo" p"int">o o"g%ni7%"e "%#ion%l sunt p"incip%lele const"Mnge"i %le se"&iciului de e6pedie"e. Un studiu
-inu#ios %l di/e"i#ilo" indic%to"i &% pe"-ite s se gse%sc un ec;ili5"u s%tis/cto" *nt"e %ceste dou
const"Mnge"i.
Se"&iciul e6pedie"e t"e5uie s %co"de o %ten#ie p%"ticul%" *n cee% ce p"i&e.te *nc"c%"e% &e;iculelo" cu
scopul de % e&it% sup"%s%"cin% Bc%"e este conside"%t o in/"%c#iune p"e&7ut *n codul "utie" .i po%te %ng%9%
"espons%5ilit%te% e6pedito"ului *n c%7 de decl%"%#ie /%lsC .i cu scopul de % ec;ili5"% *nc"c%"e% &e;iculului.
M%i 9os sunt p"eci7%te cMte&% "eguli c%"e t"e5uie "espect%te *n c%7ul unui cont"%ct tipJ
> %cope"i"e% .i descope"i"e% cu p"el%t % &e;iculului sunt *n s%"cin% t"%nspo"t%to"uluiN
> *nc"c%"e% &e;iculului este *n s%"cin% e6pedito"ului pent"u *nc"ctu"i -%i -%"i de 3 toneN
> c%l%"e% .i %-%"%"e% sunt *n s%"cin% e6pedito"uluiN
> %ten#ion%"e% t"%nspo"t%to"ului *n legtu" cu o"ice p%"ticul%"it#i %le -"/u"ilo" Bpe"iculo%seE pe"is%5ile
etc.CN
> t"e5uie o etic;et%"e cl%" pe /iec%"e colet s%u o5iectN
> cMnd n%tu"% -"/u"ilo" o necesitE %ce%st% t"e5uie %-5%l%t pent"u % supo"t% t"%nspo"tul .i di&e"sele
-%nipul"iN
> e6pedito"ul /u"ni7e%7 t"%nspo"t%to"uluiE od%t cu -%"/%E docu-entele de *nso#i"e .i in/o"-%#iile
neces%"e *n c%7 de "egle-ent"i p%"ticul%"eE cu- %" /i &%-%E -"/u"ile pe"iculo%se etc.
9. Logistica stocrii mrfurilor
0olul dete"-in%nt %l stocu"ilo" este e&iden#i%t de /%ptul c %ceste% %sigu" ce"titudineE sigu"%n# .i
g%"%n#ie *n %li-ent%"e% continu % p"oduc#iei .i "it-icit%te% des/%ce"ii "e7ult%telo" %cestei%. Alt/el spusE p"ocesul
de stoc%"e %p%"e c% un "egul%to" %l "it-ului %p"o&i7ion"ilo" cu cel %l p"oduc#ieiE i%" stocul "ep"e7int% %cel
Ot%-pon ine&it%5ilH c%"e %sigu" sinc"oni7%"e% ce"e"ilo" pent"u consu- cu -o-entele de /u"ni7%"e % "esu"selo"
-%te"i%le.
6.1 /olul stocrii n lanul logistic
O5iecti&it%te% /o"-"ii de stocu"i este 9usti/ic%t de %c#iune% -%i -ulto" /%cto"i c%"e le condi#ione%7%
e6isten#% .i ni&elul de /o"-%"eE le st%5ili7e%7 /unc#i% .i scopul constitui"ii. nt"e %ce.ti% %-inti-J cont"%dic#i%
dint"e speci%li7%"e% p"oduc#iei .i c%"%cte"ul nespeci%li7%t %l ce"e"iiN di/e"en#% sp%#i%l dint"e p"oduc#ie .i
consu-N c%"%cte"ul se7onie" %l p"oduc#iei s%u %l consu-uluiN pent"u -%9o"it%te% p"oduselo" p"oduc#i% este
continuE *n ti-p ce consu-ul este se7onie"N l% p"odusele %g"icole situ%#i% este in&e"sN pe"iodicit%te% p"oduc#iei
.i consu-uluiE % t"%nspo"tuluiN necesit%te% condi#ion"ii -%te"i%lelo" *n%inte% int""ii lo" *n consu-N pune"e% l%
%dpost /%# de de"egl"ile *n p"ocesul de %p"o&i7ion%"e>t"%nspo"t s%u /%# de /%cto"ii de /o"# -%9o" Bst%"e de
necesit%teE c%l%-it#i n%tu"%leE seis-eE c%"%cte"ul de/icit%" %l "esu"selo"CN necesit%te% e6ecut"ii uno" ope"%#ii
'3
speci/ice pent"u % *nlesni p"ocesul de li&"%"e s%u consu- %l -%te"i%lelo" B"ecep#ieE so"t%"eE -%"c%"eE %-5%l%"e D
de7%-5%l%"eE /o"-%"e% lotu"ilo" de li&"%"eE p"egti"e% -%te"i%lelo" pent"u consu- ..%.-.d.CN necesit%te%
e/icienti7"ii p"ocesului de t"%nspo"t etc.
Alte -oti&e pent"u c"e%"e% stocu"ilo" %" pute% /iJ in&esti"e% unei p"#i din c%pit%l *n stocu"i pent"u %
"educe c;eltuielile de o"g%ni7%"eN c%pit%lul in&estit *n stocu"i e u.o" de e&iden#i%tN %sigu"%"e% des/.u""ii
ne*nt"e"upte
% p"ocesului de p"oduc#ieN %sigu"%"e% uno" co-en7i de %p"o&i7ion%"e l% ni&elul consu-ului i-edi%t nu este
*ntotde%un% posi5il .i e/icient din punct de &ede"e econo-icN co-en7ile ono"%te de ct"e /u"ni7o"ii din %lte
loc%lit#i nu pot /i int"oduse i-edi%t *n p"ocesul de /%5"ic%#ieN %nticip%"e% unei c"e.te"i % p"e#u"ilo" Be6ceptMnd
specul%#iileC etc.
Stocu"ile e6ist *n l%n#ul logistic din c%u7% di/e"en#elo" dint"e ce"e"e .i o/e"t. ,e e6e-pluE pent"u un
p"oducto" de o#el este -%i econo-ic s p"oduc *n lotu"i -%"i c%"e -%i %poi s /ie depo7it%te pent"u o &Mn7%"e
&iito%"e. 2i un -%g%7in cu %-nuntul t"e5uie s de#in stocu"i de -"/u"i pent"u % s%tis/%ce ce"e"e%. Un "ol
i-po"t%nt pe c%"e *l %u stocu"ile este de % c"e.te ce"e"e% c%"e po%te /i s%tis/cut p"in /%ptul c p"odusul este
disponi5il %tunci cMnd clientul *l &"e%. Alt "ol se-ni/ic%ti& este c "educe costu"ile e6plo%tMnd econo-iile de
sc%l c%"e pot %p"e% *n ti-pul p"oduc#iei s%u dist"i5u#iei.
Stocu"ile %p%" su5 /o"- de -%te"ii p"i-eE se-i/%5"ic%te s%u 5unu"i /inite. Stocu"ile sunt o su"s
-%9o" de costu"i *n l%n#ul logistic. Sp"e e6e-pluE un l%n# logistic c%"e %"e stocu"i -%"i l% ni&el de "et%ilE %"e un
g"%d *n%lt de "ecepti&it%te deo%"ece clientul int" *n -%g%7in .i iese cu p"odusul pe c%"e *l cut%. n cont"%stE un l%n#
logistic cu stocu"i -ici po%te /i e/icient d%" &% /%ce clien#ii s %.tepte cMte&% spt-Mni s%u luni pent"u -"/u"ile
pe c%"e .i le do"esc.
Stocu"ile %u un "ol i-po"t%nt *n /lu6ul -%te"i%lelo" *n l%n#ul logistic. M%n%ge"ii &o" t"e5ui s %c#ione7e cu
stocu"i cMt -%i -ici /" s c"e%sc costu"ile s%u "educ "ecepti&it%te%E deo%"ece "educe"e% scu"ge"ii ti-pului
po%te /i un %&%nt%9 se-ni/ic%ti& *nt">un l%n# logistic.
Stocu"ile 9o%c un "ol i-po"t%nt *n %5ilit%te% de % %sigu"% co-petiti&it%te% unei /i"-e. ,%c st"%tegi%
co-petiti& % unei /i"-e ce"e un ni&el "idic%t de "ecepti&it%teE co-p%ni% po%te %tinge %cest #el p"in %-pl%s%"e%
uno" -%"i c%ntit#i de -"/u"i lMng clien#i. In&e"sE o co-p%nie po%te /olosi stocu"ile pent"u % de&eni
-%i e/icientE "educMnd costu"ile. ,ile-% *n c%7ul stocu"ilo" este *nt"e "ecepti&it%te% c%"e "e7ult din stocu"i
-%i -%"i s%u e/icien#% c%"e "e7ult din stocu"i -%i -ici.
n c%d"ul g%-ei /o%"te l%"gi de stocu"iE se disting cu deose5i"e u"-to%"ele c%tego"iiJ
A. ,in punct de &ede"e %l p"oduc#iei stocu"ile pot /i de t"ei /elu"iJ
%C cel de -%te"ii p"i-e .i -%te"i%le destin%t consu-ului unit#ilo" de p"oduc#ie > stocul de p"oductieE stoc
*n %-onteN
5C cel de p"oduse /initeE destin%te li&""ii ct"e 5ene/ici%"i > stocul de des/%ce"eE stoc *n %&%lCN
cC cel destin%t %sigu""ii /unc#ion"ii continue % uno" -%.ini s%u % uno" linii de /%5"ic%#ie > stocul
inte"ope"%#ion%l.
)onde"e% ce% -%i -%"e o de#ine stocul de p"oduc#ie.
3. ,in punct de &ede"e %l "olului 9uc%t pe pl%n econo-ic stocu"ile pot /iJ
%C stocu"i cu "ol de "egul%to"N %u c% "ol "egl%"e% /lu6u"ilo" de int"%"e .i de ie.i"e %le p"oduselo" *nt"e dou
st%dii succesi&e %le p"ocesului te;nologicN
5C stocu"i cu "ol st"%tegicN sunt /o"-%te din piese s%u din su5%ns%-5le /olosite de se"&iciul de *nt"e#ine"eE
neces%"e *nlocui"ii "%pide % lo" *n c%7 de %&%"ie l% inst%l%#iile &it%le %le *nt"ep"inde"iiN
cC stocu"i specul%ti&eN sunt -%i pu#in leg%te de %cti&it%te% %gen#ilo" econo-ici .i se "e/e" *n gene"%l l%
p"oduse .i -%te"i%le "%"eE % c"o" &%lo%"e nu este /luctu%nt.
C. ,in punct de &ede"e %l -odului de depo7it%"eE c%"e #ine se%-% .i de unele p"op"iet#i /i7ico>c;i-ice
%le ele-entelo". A.% %&e-J p"oduse pe"iculo%seE &olu-ino%seE /"%gile etc.
,. ,in punct de &ede"e %l -odului de gestion%"e %&e-J
%C stocu"i cu gestiune no"-%lN
5C stocu"i cu O%/ect%"e di"ectH Bco-%nd%te speci%l pent"u o %nu-e co-%ndCN
cC stocu"i O/" gestiuneH Bdin -%g%7iile inte"-edi%"eE cu o sup"%&eg;e"e glo5%lCN
dC stocu"i de p"oduse consu-%5ile.
E. ,in punct de &ede"e %l c%"%cte"isticilo" /o"-"ii .i destin%#iei lo" stocu"ile pot /iJ
%C stoc cu"entN
5C stoc de sigu"%n#N
cC stoc de p"egti"e s%u de condi#ion%"eN
'$
dC stoc pent"u t"%nspo"t inte"nN
eC stoc de i%"n.
8. ,up locul /o"-"iiE e6istJ
%C stocu"i *n co-e"#ul cu "idic%t%N
5C stocu"i *n co-e"#ul cu %-nuntulN
cC stocu"i Ope d"u-H s%u *n e6pedi#ie.
G. ,up pe"io%d% de identi/ic%"eE e6istJ
%C stocu"i ini#i%leN
5C stocu"i /in%leN
cC stocu"i inte"-edi%"eE l% un %nu-it -o-ent %l pe"io%dei.
P. ,up ni&elul %tins *n p"ocesul de "e*nnoi"eE e6istJ
%C stocu"i -ini-e s%u de %l%"-N
5C stocu"i -ediiN
cC stocu"i -%6i-e.
)ent"u % c"e.te e/icien#% .i "ecepti&it%te% t"e5uie cunoscute p"incip%lele tipu"i de stocu"i .i -odul *n c%"e
%ceste% pot /i di-ension%te dup cu- u"-e%7J
Sto"#l "#rent& Acest% "ep"e7int stocul /olosit s s%tis/%c ce"e"e% *n inte"&%lul dint"e dou li&""i %le
/u"ni7o"ilo". M"i-e% stocului cu"ent este "e7ult%tul p"oduc#ieiE t"%nspo"tului s%u %c;i7i#iei -"/u"ilo" *n lotu"i
-%"i. 8i"-ele p"oduc s%u %c;i7i#ione%7 lotu"i -%"i pent"u % e6plo%t% econo-iile de sc%l *n p"oduc#ieE t"%nspo"t
s%u *n p"ocesul de cu-p"%"e. Od%t cu c"e.te"e% lotuluiE %p%"e .i c"e.te"e% costului e6pedi#iei.
Sto"#l !e sig#ran)1 este stocul c%"e t"e5uie #inut *n c%7ul *n c%"e ce"e"e% dep.este %.tept"ile s%u
/u"ni7o"ii nu li&"e%7 -"/u"ile l% ti-p. ,%c% totul %" /i p"e&i7i5ilE %tunci %" /i su/icient do%" stocul cu"ent.
,eo%"ece ce"e"e% este nesigu" .i %" pute% dep.i %.tept"ileE /i"-ele #in un stoc de sigu"%n# pent"u % pute%
s%tis/%ce o ce"e"e "idic%tE d%" ne%.tept%t. M%n%ge"ii se con/"unt cu o deci7ie c;eie %tunci cMnd t"e5uie s
st%5ile%sc -"i-e% stocului de sigu"%n#. ,%c stocul de sigu"%n# este p"e% -%"eE -"/u"ile nu &o" pute% /i
&Mndute .i &o" t"e5ui sco%se l% &Mn7%"e l% un p"e# "edus dup *nc;ie"e% se7onului. ,%c /i"-% %"e un stoc de
sigu"%n# -ic %tunci &% %&e% &Mn7"i -%i pu#ine. A.%d%"E opt%"e% pent"u o %nu-it -"i-e % stocului de
sigu"%n# i-plic o legtu" *nt"e costul de % %&e% p"e% -ult stoc de sigu"%n# .i costul de % scde% &Mn7"ile
d%to"it unui stoc de sigu"%n# nese-ni/ic%ti&.
Sto"#l se.onier este utili7%t *n c%7ul *n c%"e ce"e"e% %"e &%"i%#ii p"e&i7i5ile. 8i"-ele constituie stocu"i *n
pe"io%dele *n c%"e ce"e"e% este -ic .i depo7ite%7 -"/u"ile pent"u pe"io%dele *n c%"e *n c%"e ele nu &o" -%i
pute% p"oduce %tMt de -ult pent"u % s%tis/%ce ce"e"e%. M%n%ge"ii se con/"unt cu deci7ii c;eie *n -o-entul *n
c%"e t"e5uie s decid d%c t"e5uie constituie un stoc se7onie" .iE d%c se decid s *l contituieE %tunci t"e5uie s
st%5ile%sc ni&elul %cestui%. ,%c o /i"- *.i po%te sc;i-5% "%pid "%t% siste-ului de p"oduc#ie l% un cost /o%"te
sc7utE %tunci s>%" pute% s nu -%i %i5 ne&oie de stocul se7onie"E deo%"ece siste-ul de p"oduc#ie se po%te
%d%pt% unei pe"io%de cMnd ce"e"e% este -%"eE /" % i-plic% costu"i -%"i. O"icu-E d%c sc;i-5%"e% "%tei
p"oduc#iei este costisito%"e Bde e6e-pluE cMnd %ng%9%#ii t"e5uie concedi%#i s%u cMnd t"e5uie /cute %ng%9"iCE
%tunci o /i"- t"e5uie s st%5ile%sc o "%t % p"oduc#iei pot"i&it .i s constituie un stoc %tunci cMnd ce"e"e% este
-ic. ,eciE p"incip%l% p"o5le- cu c%"e se con/"unt -%n%ge"ii l%n#u"ilo" de %p"o&i7ion%"e c%"e constituie un
stoc se7onie" este costul %cestui% *n "%po"t cu costul de % %&e% o "%t de p"oduc#ie /le6i5il.
Ni0el#l !is*oni(ilit1)ii *ro!#s#l#i =Ni0el#l !e ser0i"i#> este o p%"te % ce"e"ii c%"e este s%tis/%cut l%
ti-p de p"odusele c%"e se %/l *n stoc. Un ni&el "idic%t de disponi5ilit%te %l p"oduselo" p"oduce un ni&el "idic%t
de "espons%5ilit%teE i-plicMnd totod%t .i o c"e.te"e % costuluiE deo%"ece -ulte stocu"i sunt constituiteE d%" /o%"te
"%" sunt /olosite. n opo7itieE l% un ni&el sc7ut %l disponi5ilit#ii p"oduselo"E costul stocului este -%i sc7ut d%"
e6ist posi5ilit%te% c% un client s nu /ie se"&it l% ti-p.
6.2 Indicatorii stocurilor de #r%uri
M%n%ge"ul %" t"e5ui s u"-"e%c indic%to"ii stocu"ilo" c%"e in/luen#e%7 pe"/o"-%n#% l%n#ului logistic.
Stocu"ile de -"/u"i pot /i e6p"i-%te cu %9uto"ul unui siste-E %lctuit din dou g"upe -%"i de indic%to"iJ
%5solu#i .i "el%ti&i.
Indic%to"ii %5solu#i -so%" stocu"ile *n unit#i n%tu"%le s%u &%lo"ice. A-5ele /o"-e de e6p"i-%"e sunt
i-po"t%nte pent"u %p"ecie"e% -"i-ii stocu"ilo" .i % i-plic%#iilo" %cesto"%. Ast/elE stocu"ile *n e6p"i-%"e
&%lo"icE de e6e-pluE indic -"i-e% i-o5ili7"ilo" de /ondu"iE % c"editelo" 5%nc%"e neces%"e pent"u /in%n#%"e%
'(
lo" .i deciE i-plicitE -"i-e% do5Mn7ilo" pe c%"e t"e5uie s le supo"te *nt"ep"inde"e%. Cu %9uto"ul indic%to"ilo"
%5solu#i pot /i e6p"i-%te %tMt stocu"ile e6istente l% un -o-ent d%t Bde e6e-pluE stocul ini#i%lE /in%l etc.CE cMt .i
stocu"ile -edii %le unei pe"io%de %nu-iteE c%lcul%te c% -edie B%"it-eticE si-plE -o5ilE c"onologicC %
stocu"ilo" de l% di/e"ite d%te B-o-enteC dint">o pe"io%d %nu-it.
Indic%to"ii %5solu#iE o"icMt de co-plet %" "ed% situ%#i% stocu"ilo" l% un -o-ent d%t s%u *n cu"sul unei
pe"io%deE nu pot suge"% %p"ecie"i %sup"% c%"%cte"ului no"-%l s%u %no"-%l %l stocu"ilo"E nu pot e6p"i-% -"i-e%
lo" *n "%po"t cu &olu-ul ci"cul%#iei -"/u"ilo".
Indic%to"ii "el%ti&i sunt "e7ult%tul uno" "%po"tu"i dint"e -%i -ul#i indic%to"i %5solu#i .i se pot "e/e"i l%
stocul e6istent *nt">un %nu-it -o-ent s%u l% stocu"ile -edii %le unei pe"io%de.
Stocul de l% un -o-ent o%"ec%"e po%te /i e6p"i-%tE *n -od "el%ti&E cu %9uto"ul indic%to"ului bsto" /n .ile,
r#la;b B*n 7ile des/%ce"eCb c%"e e6p"i- pe"io%d% de ti-p B*n 7ileC pent"u c%"e stocul %" pute% %sigu"% des/%ce"e%
s%uE cu %lte cu&inteE *n c%"e s>%" *nnoi *n *nt"egi-e.
Indic%to"ul se c%lcule%7 cu %9uto"ul "el%#ieiJ S
?0
X S6?K,E *n c%"eJ
S
?0
este stocul *n 7ile "ul%9N
S > stocul l% un %nu-it -o-entN
? > nu-"ul de 7ile dint">o pe"io%d conside"%tN
, > des/%ce"e% *n pe"io%d% "especti& Bpl%ni/ic%t s%u p"e&i7ion%tC.
Stocul -ediu din c%d"ul unei %nu-ite pe"io%de se po%te e6p"i-% "el%ti& p"in -%i -ul#i indic%to"iJ
Vite.a !e "ir"#la)ie *n 7ile e6p"i- nu-"ul -ediu de 7ile cMt % st%t o -%"/ *n stoc de l% sosi"e% s% *n
-%g%7inE de e6e-pluE .i pMn l% &Mn7%"e% s%E s%u -"i-e% pe"io%dei de "e*nnoi"e co-plet % stocului de
-"/u"i.
0el%#i% de c%lcul este J VcXS-6?K,E undeJ
Vc > este &ite7% de ci"cul%#ieE *n 7ileN
S- > stocul -ediu c%lcul%t pent"u o pe"io%d d%tN
, > des/%ce"e% din %cee%.i pe"io%dN
? > nu-"ul de 7ile %le pe"io%dei conside"%te.
Sto"#l /n n#+1r#l !e rota)ii %"%t de cMte o"i se "e*nnoiesc stocu"ile *n cu"sul unei pe"io%deE de cMte o"i
se cup"ind ele *n &olu-ul des/%ce"ilo" de -"/u"i. Indic%to"ul se po%te c%lcul% cu un% din u"-to%"ele "el%#iiJ
SN0X ,KS s%u SN0 X ?KVc undeJ
SN0 > este stocul *n nu-" de "ot%#ii.
)"incip%l% p"o5le- cu c%"e se con/"unt -%n%ge"ii cMnd i%u deci7iile p"i&ind stocul este "%po"tul dint"e
"ecepti&it%te .i e/icien#. C"e.te"e% stoculuiE *n gene"%lE /%ce c% l%n#ul logistic s de&in -%i scu-p pent"u client.
,e %se-ene%E un ni&el "idic%t %l stocului /%cilite%7 "educe"e% p"oduc#iei .i % costu"ilo" de t"%nspo"t din c%u7%
econo-iei "e%li7%te *n %-5ele c%7u"i. Ace%st% op#iuneE *nsE duce l% o c"e.te"e % costului de stoc%"e.
6.3 Modaliti de stocare
Se pot distinge cinci -odu"i p"incip%le de stoc%"e J
c stoc%"e st%ticN
c stoc%"e -o5ilN
c stoc%"e "ot%ti& Bo"i7ont%l s%u &e"tic%lCN
c stoc%"e din%-icN
c stoc%"e de -%"e *nl#i-e %uto-%t.
Sto"area stati"1 se po%te /%ce p"in dul%pu"i s%u -o5il cu se"t%"e pent"u % stoc% -ici pieseE d%" -%i
%dese% este "e%li7%t p"in stel%9 B-o5ilie" /o"-%t din "%/tu"i sup"%puseC.
Stel%9ele pot /i /o%"te di&e"seE de l% cM#i&% -et"i l% -%i -ult de 3@ de -et"i *nl#i-eE cel -%i %dese%
independente de st"uctu"% depo7ituluiE d%" uneo"i integ"%te *n sc;eletul cldi"ii.
n p"%cticE pot e6ist%J
c "%/tu"i u.o%"e cu o *nc"ctu" pe ni&el de l% (@ pMn l% $@@ de Ailog"%-eN
c "%/tu"i -edii *nt"e $@@ .i '(@ de Ailog"%-eN
c "%/tu"i g"ele cu o *nc"ctu" -%i -%"e de 1@@@ de Ailog"%-e.
Stel%9ele pot /i /o"-%te din poli#e .i "%stelu"iE pot p"i-i cont%ine"e s%u p%leteE d%" *n o"ice c%7 ele sunt
o5iectul unei p"oiect"i speci%li7%te /o%"te te;niceE cu to%te c nu e6ist nici o "egul s%u p"e&ede"e
"egle-ent%" speci/ic.
''
nt">un stel%9 co-p%"ti-entele pot %ccept%J
> /ie o singu" p%let E d%c g"eut%te% p%letei este i-po"t%ntN
> /ie dou p%lete st%nd%"d cu l%tu"ile de 1E!@ - *n /%#N
> /ie t"ei p%lete cu l%tu"ile de @E=@ - *n /%#.
Sup"%/%#% ocup%t pe sol nu depinde nu-%i de stel%9eE ci .i de sp%#iul neces%" *nt"e ele pent"u % %"%n9%
-"/u"ile s%u pent"u % le e6t"%geE #inMnd cont de -i9lo%cele de -%nipul%"e % -"/u"ilo" utili7%te pent"u /iec%"e
din %ceste ope"%#iuni.
,e e6e-pluE *n c%7ul /igu"ii 4.1E e6ist p%lete de @E= 6 1E! sup"%puse cMte t"eiE *nc"cto%"ele
"et"%ct%5ile necesitMnd o %lee de !E( - .i %p"o6i-%ti& @E! - pe o"i7ont%l *nt"e /iec%"e p%letE &o- %&e% o
sup"%/%# deJ B@E= ^ !E( ^ @E= ^ @E!C 6 BlE! ^ @E!CKB3 6 !C X l -
!
E deci pent"u un depo7it de (@@@ de p%lete sunt
neces%"i -ini- (@@@ -
!
. 8i"e.teE pent"u un stel%9 cu p%t"u p%lete sup"%puseE -ult -%i /"ec&ent *ntMlnitE
sup"%/%#% l% sol &% /i -%i -ic.
Sto"area +o(il1
Stel%9ele cu et%9e"e s%u cu p%lete c%"e sus#in p"odusul se depl%se%7 pe "o#i de o#el -ont%te pe .ine c%"e
pot /i s%u nu *nc%st"%te *n solE sunt %nt"en%te -%nu%l > cu &ol%n de-ultiplic%to" > s%u -oto"i7%t .i pe"-it
depl%s%"e% unui %"%n9%-ent co-plet de et%9e"e. Se cM.tig %st/el sp%#iu *n cee% ce p"i&e.te %leile pent"u c este
ne&oie do%" de un% singu" pent"u un %ns%-5lu de et%9e"e. Se utili7e%7 %st/el de solu#ii %tunci cMnd costu"ile
pe -et"u pt"%t de stoc%"e sunt /o%"te "idic%te .i %"ticolele nu necesit depl%s"i deseE de e6e-plu pent"u
%";i&ele c%"e &o" /i depo7it%te *nt">un sp%#iu "est"Mns *n cent"ul o"%.ului.
Sto"area *i0otant1 *e ori.ontal1 sa# 0erti"al1
n stoc%"e% pi&ot%nt pe &e"tic%lE cel -%i %dese%E %"ticolele sunt %"%n9%te *n "%/tu"i s%u *n 5%6u"i
sus#inute de t"%nspo"to%"e c%"e se depl%se%7 cu %9uto"ul uno" 5en7i "ul%nte ce se *n&M"t *n -od continuu
*nt"e dou %6e o"i7ont%le %/l%te l% dist%n# de cM#i&% -et"i. Acest tip de siste- este /o%"te utili7%t pent"u piese
-iciE -ec%nice s%u elect"oniceE s%u pent"u p"oduse /%"-%ceutice .i "educe ti-pul de cut%"e p"ecu- .i
sup"%/%#% de %cces neces%". Stoc%"e% pi&ot%nt pe o"i7ont%l se "e%li7e%7 pe un c%"usel cu co.u"i c%"e %tM"n
cu %9uto"ul /i"elo" de o .in .i c%"e se -i.c ci"cul%".
Sto"area !ina+i"1
Acest -od de stoc%"e este /o"-%t din 5locu"i de stoc%"e -%i -ult s%u -%i pu#in lungi unde p%letele s%u
coletele de %cee%.i n%tu" sunt dispuse unele *n sp%tele celeil%lteE /ie pe "ul-en#i c%"e /o"-e%7 un pl%n u.o"
*nclin%tE /ie pe un t"%nspo"to" o"i7ont%l. n p%"te% din /%# se pot e6t"%ge p%letele s%u coletele s%u o p%"te din
con#inutul lo". ,e /iec%"e d%t ce o p%let s%u un colet sunt "idic%teE /ie c sunt e6t"%se *n *nt"egi-eE /ie se
"idic pent"u c sunt go%leE celel%lte p%lete s%u colete %le 5locului de stoc%"e se depl%se%7 cu un ele-ent. Se
po%te %li-ent% /iec%"e 5loc p"in p%"te% din sp%teE sep%"Mnd %st/el p"egti"e% co-en7ii .i "e%p"o&i7ion%"e%
do%" cu dou %leiE o"ic%"e %" /i %dMnci-e% 5locu"ilo" de stoc%"e. Cu condi#i% de nu % %&e% de luc"%t cu c%ntit#i
i-po"t%nteE ci cu un nu-" -ic de p%lete s%u de colete identice BA"ticole A s%u 3 %le %n%li7ei A3CCE se po%te
"e%li7% *n %cest -od o i-po"t%nt econo-ie % sp%#iului de stoc%"e .i o di-inu%"e se-ni/ic%ti& % depl%s"ilo"
*ncepMnd cu p"egti"e% co-en7iiE cu %9uto"ul unui siste- 8I8O de ie.i"e. )ute- dispune de %se-ene% siste-e
'+
Stel%9
Alee
Stel%9
@E=@ !E(@ @E=@
Fig#ra D&' E<e+*l# !e aran;are a stela;elor
de stoc%9 *n i-edi%t% %p"opie"e % pl%t/o"-elo" de *nc"c%"e pent"u p%"te% din /%# .i desc"c%"e pent"u p%"te%
din sp%te.
)ent"u *nc"ctu"ile u.o%"e *n cutii de c%"ton s%u 5%6u"iE %ceste siste-e de stoc%9 din%-ic pent"u
pic+ing sunt "e%li7%te p"in g"%&it%#ie po"nind de l% culo%"eE de l% 3 l% ' -E %dese% cu *nclin%"e &%"i%5ilE
"e%li7%te cu "ole din -%te"i%l pl%stic s%u din o#el. )ent"u p%lete s%u *nc"ctu"i g"eleE siste-ele de "ul%"e p"in
g"%&it%#ie t"e5uie s /ie cont"ol%te s%u *nlocuite cu siste-ele de -%nipul%"e o"i7ont%le.
Siste+ele a#to+ate !e +are /n1l)i+e6 transto"Ge#rii
,e.i pu#in "spMndite *n 8"%n#%E %ceste% sunt /o%"te utili7%teE %.% cu- su5lini%7 8"%ncois MondouE *n
SUAE Ge"-%ni% .i ]%poni%E de *nt"ep"inde"ile /o%"te -%"i. T"%nstocAeu"ii sunt -%c%"%le concepute pent"u %
luc"% nu-%i pe %leile unui stel%9 cu p%leteE unele -odele pe"-i#Mndu>le totu.i s sc;i-5e %lee%. Ele se
depl%se%7 pe %lei *nguste Bl - pMn l% 1E! -C cu %9uto"ul % dou .ineE un% l% sol .i un% *n p%"te% *n%lt c%"e
g;ide%7 c%t%"gul de>% lungul c"ui% se depl%se%7 /u"cile ce pe"-it *nc"c%"e% .i desc"c%"e% -"/u"ilo". L%
c%petele %leilo"E un t"%nspo"to" de int"%"e .i unul de ie.i"e pe"-it %duce"e% s%u "ecupe"%"e% p%letelo".
Anu-i#i t"%nstocAeu"i sunt -%nu%liJ un luc"to" co-%nd ope"%#iunile dint">o c%5in ce se depl%se%7 l%
ni&elul /u"cilo". Ace.ti t"%nstocAeu"i nu dep.esc o *nl#i-e de e6t"%ge"e *n 9u"ul % 1( - pent"u &ite7e -%6i-e
de t"%nsl%#ie de 1@ A-K; .i cu *nc"ctu"i ce dep.esc "%" o ton. Al#i t"%nstocAeu"i sunt %uto-%#i .i pot %tinge
pMn l% $( - cu *nc"ctu"i ce dep.esc cMte&% tone.
To%te %ceste% se o"g%ni7e%7 cu %9uto"ul uno" -i9lo%ce in/o"-%tice p"ecu- citito%"ele Bsc%ne"eleC de
etic;ete cu codu"i de 5%"eE c%lcul%to%"ele etc. Unul din inst"u-entele de 5%7 %le depo7itelo" %uto-%ti7%te
este ec;ip%-entul de so"t%"e. ncepMnd cu etic;etele dispuse pe /iec%"e colet siste-ul po%te *-pinge coletele
ct"e un post de *nc"c%"e s%u p%leti7%"e. n locul coletelo" se pot t"i% 5%6u"i s%u colete pl%te. Coletele pot /i
cele c%"e t"e5uie "ep%"ti7%te pe o pl%t/o"- de li&"%"e .i p"o&enindE de e6e-pluE din Gsp%"ge"e%H p%letelo"E s%u
pot /i colete p"o&enind de l% unul s%u -%i -ulte postu"i de p"egti"e .i "e%s%-5lMndE de e6e-pluE ele-entele
p"o&enind din picAing.
6.4 Manipularea
Mi9lo%cele te;nice de -%nipul%"e constituie unul dint"e co-ponentele /und%-ent%le %le logisticii.
Este secto"ul logisticii c%"e % e&olu%t cel -%i -ult *n %ceste ulti-e decenii d%c lu%- *n conside"%"e /%ptul
c &%go%nele de c%le /e"%t nu s>%u sc;i-5%t decMt pu#in .i c%-io%nele n>%u cunoscut decMt -odi/ic"i %le
pe"/o"-%n#elo" .i consu-ului. n sc;i-5E gene"%li7%"e% p%letei .i % ele&%to"ului Bc"ucio"ul de "idic%tC %
constituit o "e&olu#ie lini.titE d%" e6t"%o"din%" de i-po"t%nt. Este &e"osi-il c %cel%.i luc"u se &% *ntM-pl%E *n
u"-to"ii %niE .i cu %uto-%ti7%"e% -%nipul"ii .i cu de7&olt%"e% inst%l%#iilo" g"ele.
nt"e ti-pE indust"i% -%nipul"ii su/e" &%"i%#ii i-po"t%nte o d%t cu e&olu#iile con9unctu"ii econo-ice.
n %nii d=@E e6p%nsiune% "%pid % succed%t o c"i7 -%"c%t de un "ecul %l in&esti#iilo" de 3+RE *n to%te
secto%"ele. Anul 144( s>% c%"%cte"i7%t p"int">o nou e6p%nsiune u"-%tE cel pu#in pent"u ele&%to"E de %ni 5uni
ce p%" s -%ni/este o p"e/e"in# % *nt"ep"inde"ilo" pent"u -i9lo%cele de -%nipul%"e cele -%i /le6i5ile destul de
%dese% *nc;i"i%teE .i t"e5uie s %.tept%- %nul 144= pent"u % &ede% "elu%te in&esti#iile *n -%te"ie de -%nipul%"e.
Se po%te de %se-ene% s t"e5ui%sc lu%te *n conside"%"e di/icult#ile *ntMlnite *n pune"e% l% punct %
nu-e"o%selo" c%n%le de -%nipul%"e %uto-%ti7%te c%"eE c% to%te inst%l%#iile %uto-%ti7%teE cunosc cMteod%t
*nceputu"i di/icile. )"int"e %lteleE &%"i%#iile destul de "%pide %le pie#elo" .i p"oduselo"E nu i>%u incit%t o%"e pe
indust"i%.i s "e%li7e7e in&esti#ii i-po"t%nte pent"u /lu6u"i % c"o" du"%5ilit%te pute% /i *ndoielnice
$aletele
Supo"t "ect%ngul%" de di-ensiuni st%nd%"di7%teE %dese% din le-nE pe c%"e se pune o %nu-it c%ntit%te
de -"/u"iE p%let% constituie o unit%te de *nc"c%"e c%"e po%te /i -%nipul%t .i depl%s%t cu un ele&%to" cu
/u"c. )%let% tip este *n Eu"op% p%let% st%nd%"di7%t Eu"o. )%let% "ep"e7intE *-p"eun cu ele&%to%"ele s%u
t"%nsp%letele c%"e sunt utili7%te pent"u % le -%nipul%E 5%7% logisticii -ode"ne .i gestiune% s% -e"it un e6%-en
%tent.
E6ist nu-e"o%se -odele de p%leteE d%" p"incip%lele dou sunt p%let% Eu"oB=@6l!@ c-C .i p%let%
ISOB1@@6l!@ c-C.
$aleta E#ro din le-n .i di-ensiuni =@@61!@@ -- % /ost %dopt%t de 1= "e#ele de c%le /e"%t
eu"opene. E% po%"t% sigl% EU0 .i st%-pil% "e#elei de c%le /e"%t co"espun7to%"e. Ce% -%i -ic /%# pe"-ite
p"elu%"e% -"/u"ilo" cu o t"%nsp%let s%u un ele&%to". 8%#% ce% -%i l%t pe"-ite p"elu%"e% -"/u"ilo" cu un
ele&%to".
'=
)e o se-i"e-o"c st%nd%"d cu o l#i-e util de !E$! - .i o lungi-e util de 13E(@ -E se pot *nc"c% 3
Eu"o>p%lete pe l#i-e Bcu condi#i% c% s nu dep.e%sc ton%9ulC .i 11 Eu"o>p%lete *n lungi-eE%dic 33 *n tot%l.
E&entu%l se pot sup"%pune Bdup nu-"ul p%c;etelo" pe c%"e le con#ineC .i %tunci se pot *nc"c% pMn l% 44
de p%lete pe "e-o"c.
D#*1 !i+ensi#nile *aletei e6ist -%i -ulte tipu"iJ
> su5di&i7iunile de p%lete EU0O J 5%6 s%u p%lete =@6 '@E '@ 6 '@ etc.N
> p%let% ISO 1@@61!@ cu $ sp%#ii li5e"e N
> p%let% bc;i-ieb 11@613@N
> p%let% bci-entb 1@@61!@N
> p%let% b;M"tieb %d%pt%t l% /o"-%tele st%nd%"d de ;M"tieN
T"e5uie conside"%t *n -od eg%l di/e"itele &%"iet#i de c"ucio%"eE c%"e tind % 9uc% un -%"e "ol *n
dist"i5u#ie p"in si-plit%te% lo" de -%ne&"%"e pe culo%"ele sup"%/e#ele de &Mn7%"e pMn l% 7on% unde sunt e6puse
p"odusele.
E6ist -%i -ulte tipu"i de p%lete /n -#n")ie !e "alitatea +aterial#l#i 9i n#+1r#l !e #tili.1ri6
@ paleta din lemnE de c%lit%te E)AL c%"e se p"ete%7 l% nu-e"o%se "ot%#ii B*n 9u" de 3@C .i c%"e "e7ist%
-%i -ul#i %ni
@ paleta pierdut #sau unirotaie) din le-n de c%lit%te in/e"io%" c%"e po%te %sigu"% dou>t"ei "ot%#ii
s%u c;i%" un% singu"N e% este e&ident -%i pu#in "e7istent .i po%te p"e7ent% "iscu"i pent"u %gen#ii econo-ici.
Este inte"7is cel -%i %dese% pent"u stoc"i %uto-%te s%u pe *nl#i-e.
@ paleta din lemn mulat este co-pus din p%"ticule de le-n .i ".ini sinteticeN /o"-% este o5#inut p"in
-ul%9 l% te-pe"%tu"i "idic%te i%" p%letele se pot %.e7% unele *n %lteleE %cest luc"u u.u"Mnd "etu"ul. C% de7%&%nt%9
ele nu se pot "ep%"% .i nu t"e5uie e6puse l% inte-pe"ii.
@ paleta din polistiren e6p%nd%t este o p%let din polietilen cu *n%lt densit%teE %"e "%n/ons"i -et%lice .i
este -%i scu-p. Aceste p%lete din pl%stic nu se pot "ep%"% d%" sunt "eutili7%5ile .i pe"-it "espect%"e% celo"
-%i 5une condi#ii de igien.
@ paleta metalic din oel sau din aluminiu utili7%t pe sc%" l%"g *n indust"i% /%"-%ceutic s%u
%g"o%li-ent%".
@ paleta din carton -%i u.o%" c%"e este utili7%t *n )LV s%u *n e6pedi#iile pe c%le %e"i%n.
@ paleta ladJ l%d% este %dese% din le-n cu 5%7% c%"e pe"-ite p"inde"e% cu o /u"c.
@ bo"@paletaJ "ecipient -et%lic cu 5%7% c% o p%let.
E6ist di/e"ite siste-e de /i6%"e % -"/u"ilo" pe p%leteJ
> *nce"cuind -"/u"ile cu o co%"dEo cu"e% e6tensi5il s%u o c;ing te6tile cu nod de tensiuneN
> punMnd g"ile %ntiglis%nte *nt"e di/e"itele "Mndu"i de p"oduseE
> lipind c%"to%nele unele de %ltele cu %9uto"ul unui clei %uto>c%s%nt c%"e pe"-ite des/%ce"e% i-edi%t dup
*nc"c%"e d%" .i *nclin"i %le s%"cinii pMn l% $(fN e6ist cleiu"i c%"e se *ncl7escE %ltele c%"e se pot pul&e"i7% s%u
%plic% cu pensul%.
> *ncon9u"Mnd *nc"ctu"% cu %9uto"ul unei 5%nde te6tile s%u de o#el pent"u % p"ote9% -"/u"ile /"%gile
Bp"o/ile .i col#u"i de c%"tonE co"nie"e etc.C
> *n&elind s%"cin% cu o /olie te"-o"et"%ct%5il c%"e p"e7int %&%nt%9ul de % p"ote9% *-pot"i&% ploii .i %
p"%/ului. )ent"u o utili7%"e -%i pu#in intensi& se pot /olosi ;use pent"u p%lete s%u "ulou"i de /il- .i un pistol
cu g%7. )%letele st%nd%"d pot /i G/il-%teH p"in 5%nde"ole cu un siste- de *ntinde"e .i o /olie *ntins t"%nsp%"ent
s%u op%cN /oli% *ntins po%te /i de %se-ene% pus -%nu%l cu o 5o5in% speci%l. E6ist de %se-ene% ;use c%"e
p"ote9e%7 &M"/ul p%letelo".
'7& Modaliti de cooperare logistic
n %nii Q4@ %i secolului t"ecut %u %p"ut t"ei concepte -ode"neE c% *nce"c%"e % uno" /o"-e de p%"tene"i%t
*nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE c%"e %u -%"c%t se-ni/ic%ti& "el%#iile dint"e co-e"# .i indust"ie. Aceste% sunt
T"%de M%"AetingE C%tego": M%n%ge-ent .i E//icient Consu-e" 0esponse BEC0C. Aceste t"ei concepte se
co-plete%7E se p"elungesc .i se *nt"ept"und *n e&olu#i% *nt"ep"inde"ilo" din cele dou secto%"e de %cti&it%te .i
nu %u %p"ut .i s>%u e6tins din *ntM-pl%"e S3T. T"%de M%"Aetingul -%"c;e%7 -o-entul *n c%"e pent"u
p"oducto" nu nu-%i consu-%to"ul /in%l "ep"e7int singu"% su"s de c"e%"e % ci/"ei de %/%ce"i .i % p"o/ituluiE ci .i
dist"i5uito"ulE c%"e dep.e.te "olul p%si& pe c%"e l>% *ndeplinit pMn *n %cel -o-entE de&enind un /%cilit%to" de
'4
p"i- pl%n *n succesul &Mn7"ilo". EC0 se 5%7e%7 pe i-po"t%n#% pe c%"e p"oducto"ii .i co-e"ci%n#ii o %co"d
"e%li7"ii *n co-un % 5unst"ii consu-%to"uluiE de&enind o ope"%#iune "ecip"oc p"o/it%5il. C%tego":
M%n%ge-ent "ep"e7int t"%duce"e% ideii c o"g%ni7%"e% -%g%7inului p"in p"is-% consu-%to"ului este -%i
e/ic%ce decMt un% pe speci%li7"i *n p"i-ul "Mnd l% ni&elul *nt"ep"inde"ii de co-e"# .i %poi l% p"oducto".
17.1 )a(e n raporturile dintre productori $i distri&uitori
)ent"u % *n#elege -%i 5ine *n ce conte6t s>%u -%ni/est%t sc;i-5"ile c%"e %u %/ect%t *nt"ep"inde"e% de
co-e"# este neces%" un scu"t isto"icE c%"e de l% po"ne.te de l% e6isten#% *n t"ecut % unui secto" de %cti&it%te
%lctuit dint">o -ultitudine de *nt"ep"inde"i de co-e"# de -ici di-ensiuni .i cu o o"g%ni7%"e "edus pMn l%
situ%#i% *n c%"e o *nt"ep"inde"e de co-e"# %9unge *n %nul !@@! s /ie ce% -%i -%"e *nt"ep"inde"e de lu-e B/i"-%
%-e"ic%n Z%l M%"tC. Co-e"#ul % de&enit un secto" de %cti&it%te *n continu e&olu#ie /iind o "e/lect%"e %
-ediului *n c%"e *.i des/.o%" %cti&it%te%. C% %t%"eE studie"e% .i *n#elege"e% co-e"#ului nu pot /i *n#elese decMt
*n co"el%"e cu %cest -ediu.
n e&olu#i% s% co-e"#ul % /ost in/luen#%t de di&e".i /%cto"iE p"int"e c%"e se pot -en#ion%J p"oduc#i%E
consu-ulE condi#iile de t"%nspo"tE te;nologi%E se"&iciile /%cilit%to%"e Bsecto"ul 5%nc%"E se"&iciile logisticeE /i"-e
de -%"Aeting c%"e "e%li7e%7 studii di&e"seE societ#i de consult%n# etc.C.
)"oduc#i% % in/luen#%t e&olu#i% co-e"#ului p"in o/e"t% din ce *n ce -%i %5undent .i -%i di&e"si/ic%tE
c%"e se t"%duc p"in e6tinde"e% pie#elo" .i necesit%te% de % e6pune un nu-" tot -%i -%"e de p"oduse.
Consu-ul % e&olu%t su5 %c#iune% uno" /%cto"i de-og"%/ici > -"i-e% .i e&olu#i% popul%#ieiE du"%t% -edie
% &ie#iiE -"i-e% gospod"iilo" etc. >E econo-ici > pute"e% de cu-p"%"eE -"i-e% &enitu"ilo" etc. > .i
sociologici S!=T > p"in &e;icul%"e% uno" te-e leg%te de p"eocup%"e% pent"u p"otec#i% -ediului .i % snt#iiE
pent"u %spectul /i7icE pent"u sigu"%n# etc.
Condi#iile de t"%nspo"t s>%u -odi/ic%t p"in e6tinde"e% -od%lit#ilo" pe dist%n#e lungi B%e"i%nE /e"o&i%" .i
n%&%lCE c%"e %p"opie locu"ile de p"oduc#ie de cele de consu-E d%" .i % %uto&e;icululuiE c%"e "ep"e7int un /%cto"
c%"e % /%&o"i7%t -ig"%"e% popul%#iei sp"e pe"i/e"i% o"%.elo"E p"ecu- .i % ce"e"ii %cestei%. C% %t%"eE %p%"e co-e"#ul
situ%t l% -%"gine% -%"ilo" %glo-e""i u"5%neE c%"e % condus l% sc;i-5%"e% o5iceiu"ilo" de consu- .i stilu"ilo" de
&i%#.
)"og"esul te;nologic se -%ni/est .i *n do-eniul co-e"#ului p"in utili7%"e% in/o"-%ticiiE % sc%nne">ului .i
% -i9lo%celo" de teleco-unic%#ii. Aceste% %u condus l% sc;i-5%"e% p"%cticilo" -%n%ge"i%leE % -odu"ilo" de
gestiune % p"oduselo" .i % stocu"ilo"E % "el%#iilo" dint"e p%"tene"ii de %/%ce"iE l% %p%"i#i% uno" noi %plic%#ii *n
di&e"se do-enii cone6e D logisticE -%"AetingE p"egti"eE "ec"ut%"e% pe"son%lului etc.
L% "Mndul lo" se"&iciile /%cilit%to%"e sunt *n plin e&olu#ie. Se sc;i-5 n%tu"% "el%#iilo" dint"e co-e"# .i
institu#ii /in%nci%"eE *n gene"%l .i 5nci *n speci%l > &Mn7"i *n "%teE *nc%s%"e% cu c%"du"i 5%nc%"eE c"edite di&e"se
etc. 8i"-ele de t"%nspo"t .i de logistic u"-e%7 *nde%p"o%pe e&olu#i% co-e"#uluiE /iind st"Mns leg%te de %cest%.
L% "Mndul lo"E societ#ile de -%"Aeting .i de consult%n# de7&olt inst"u-ente %plic%5ile co-e"#ului .i p"opun
solu#ii %d%pt%te %cestui secto".
U"-%"e %c#iunii %cesto" /%cto"iE co-e"#ul de&ine un secto" cu o -%"e c%p%cit%te de ino&%"e *n cee% ce
p"i&e.te conceptele utili7%teE -odu"ile de gestiune co-e"ci%lE o/e"tele p"opuse clien#ilo"E -etodele de &Mn7%"eE
tipu"ile de *nt"ep"inde"i etc.
n %cest conte6t pot /i -%i 5ine *n#elese "el%#iile dint"e p"oducto"i .i co-e"ci%n#iE pe c%"e le &o-
p"e7ent% succint %.% cu- %u /ost ele dup cel de>%l ,oile% 075oi Mondi%l pMn *n 7ilele no%st"e.
)"i-% /%7E *ncepe *n %nii Q(@ .i Q'@ -%"c%#i de o pute"nic c"e.te"e econo-ic .i *nceputul p"oduc#iei
de -%s. n %ce%st pe"io%d %p%" p"i-ele supe"-%g%7ine. ,ist"i5u#i% *n %ce%st pe"io%d "-Mne *nc pu#in
concent"%tE p"oducto"ii /iind cei c%"e %u o pute"e de negocie"e -%i -%"e "e7ult%t din /o"#% -%i -%"e .i c%
%t%"eE sunt cei c%"e *.i i-pun *n ce% -%i -%"e -su" condi#iile. M%"Aetingul speci/ic %cestei pe"io%de este
o"ient%t pute"nic sp"e o optic de p"oduc#ie. )"oducto"ii sunt p"eocup%#i de po7i#ion%"e% p"oduselo" pe
seg-ente de pi%# p"in utili7%"e% unui -%"Aeting de -%s. ,ist"i5uito"ii sunt conside"%#i c% entit#i p%si&eE
*ndeplinind "olul de -i9loc de ci"cul%#ie % p"oduselo" de l% p"oducto"i sp"e consu-%to"i.
U"-e%7 o pe"io%d de "eec;ili5"%"e p"og"esi& *n "%po"tu"ile dint"e p"oducto"i .i dist"i5uito"i *n c%"e
cei din u"- p"i&ilegi%7 st"%tegiile p"e#u"ilo" -ici. )"oducto"ii %dopt un -%"Aeting *n c%"e polul p"incip%l
de&ine &Mn7%"e%.
+@
A dou% /%7 *ncepe od%t cu c"i7% %nilo" Q+@E cMnd se *ncetine.te c"e.te"e% econo-ic .i se *nt"e.te
pute"e% de negocie"e % -%"ilo" *nt"ep"inde"i de co-e"# d%to"it c"e.te"ii /o"#ei /i"-elo" de dist"i5u#ie. n %ce%st
pe"io%d se p"oduce o %de&"%t e6plo7ie % -%"ilo" sup"%/e#e de &Mn7%"eE p"ecu- .i tendin#% de concent"%"e %
/i"-elo" i-po"t%nte. C% %t%"eE condi#iile de cu-p"%"e se -odi/icE c"escMnd pute"nic *n i-po"t%n# "olul
cent"%lelo" de cu-p"%"e. M%"Aetingul cent"%t pe consu- *ncepe s /ie *nso#it de -%"Aetingul c%"e %"e *n cent"ul
p"eocup"ilo" pe co-e"ci%nt. Se e6tinde gestiune% pe "%ion .i gestiune% sp%#iului de &Mn7%"eE de&enind l% -od
cu&inte cu- %" /i -e"c;%ndisingE contu"i c;eieE gestiune% so"ti-entelo"E etc.
8%7% % t"ei% *ncepe *n %nii Q4@ cMnd % %p"ut conceptul T"%de -%"Aeting c% &oin#% co-un %
p"oducto"ilo" .i dist"i5uito"ilo" de % t"ece de l% "el%#iile %nte"io%"e con/lictu%le l% unele de coope"%"e.
Inte"dependen#% dint"e cei doi *i o5lig s const%te c /iec%"e %"e ne&oie de ce%l%lt p%"teE neputMnd /%ce
%5st"%c#ie de e6isten#% .i inte"esele celeil%lte p"#i. )"oducto"ii con.tienti7e%7 "olul co-e"ci%n#ilo" .i c% %t%"eE
%ce.ti% din u"- de&in o #int % politicilo" de -%"Aeting %le p"i-ilo". )"oducto"ii *ncep s>i conside"e pe
det%ili.ti c% p%"tene"i st"%tegici cu c%"e t"e5uie st"Mnse .i *nt"e#inute "el%#iile. )"oducto"ii e6tind c%-p%niile de
p"o-o&%"e indi&idu%leE "e%li7e%7 pl%nu"i pe clien#iE *nce%"c de7&olt%"e% unei coope""i intense cu
dist"i5uito"ii. 0e7ult%tele %cestei /%7e nu sunt spect%culo%se *nt"ucMt de -ulte o"i p"oducto"ii "ecu"g do%" l%
"educe"i pent"u *-pinge"e% p"oduselo" lo" pe "%/tu"ile det%ili.tilo". Coope"%"e% dint"e cei doi p%"tene"i se
-%ni/est e/ecti& do%" *n do-eniul c%-p%niilo" de p"o-o&%"e.
A p%t"% /%7 este denu-it Gp%"tene"i%tH. )%"tene"i%tul este un concept u-5"el c%"e cup"inde
ci"cul%#i% in/o"-%#iilo" .i gestiune% integ"%l % l%n#ului logisticE desc;i7Mnd c%le% unui do-eniu &%st de
coope"%"e. )%"tene"i%tul nu -%i este o op#iune unil%te"%lE ci este ini#i%t *n co-un de ct"e p"oducto"i .i
dist"i5uito"i. Este -o-entul *n c%"e %p%" C%tego": M%n%ge-ent .i EC0.
17.2 Trade Mar8eting
,e.i t"%de -%"Aeting este p"i-ul concept din cele t"ei -en#ion%te c%"e % %p"ut *n "el%#iile dint"e
p"oducto"i .i dist"i5uito"i %sup"% con#inutului su e6ist p"e"i di/e"ite. Ast/elE %cest te"-en %p%"e *n unele
luc""i pent"u % dese-n% -%"Aetingul "e%li7%t de ct"e dist"i5uito" S!TE S31T. n %ce%st %ccep#iune te"-enul se
%plic do-eniului %p"o&i7ion"ii *nt"ep"inde"ii de co-e"#E &i7Mnd pi%#% /u"ni7o"ilo".
n cele -%i -ulte %5o"d"iE t"%de -%"Aeting dese-ne%7 -%"Aetingul p"oducto"ilo" c%"e *i %"e *n cent"ul
p"eocup"ilo" pe dist"i5uito"i. Ace%st concep#ie se 5%7e%7 pe idee% c dist"i5uito"ul este clientul
p"oducto"ului.
O de/ini#ie c%"e %cope" /o%"te 5ine con#inutul %cestui te"-en este d%t de );ilip Uotle" .i col%5o"%to"ii
*n % 11>% edi#ie % c"#ii s%le de p"estigiu GM%"Aeting M%n%ge-entH S1'T. Trade mar+etingul reprezint
concepia business to business a mar+etingului care l consider pe distribuitor ca pe un client& 7biectivul su
const n identificarea ateptrilor fiecrui distribuitor pentru a dezvolta cu acesta relaii personalizate pe
termen lung& Trade 'ar+etingul este implicat n sortimente politici de produs merchandising logistic i
promovare&
Ap%"i#i% %cestui concept este leg%t de /i"-% )"octe"gG%-5le .i % /ost ulte"io" p"elu%t .i de ct"e %lte
/i"-e -%"i. Ast/elE unul din "ep"e7ent%n#ii %cestei /i"-e conside" c Ga face Trade 'ar+eting nseamn s
integrezi strategia de marc n strategia de firmAS!(T. T"e5uie su5lini%t /%ptul c pent"u co-e"# /i"-% %"e
%cel%.i "ol c% -%"c% pent"u un p"odusE /iind o g%"%n#ie % c%lit#ii .i % se"&iciilo" p"est%te. Sp"e deose5i"e de
-%"cE /i"-% p"esupune o di-ensiune "el%#ion%l pe"son%li7%t pute"nicE const"uit de>% lungul isto"iei s%le. n
%cest -odE T"%de M%"Aeting %p%"e c% o con&e"gen# *nt"e -%"Aetingul /i"-ei de co-e"# .i -%"Aetingul
p"oducto"uluiE 5%7%t pe t"%nsp%"en#% "el%#iilo" dint"e cei doi p%"tene"i p"in pune"e% *n co-un % in/o"-%#iilo".
Acest concept este p"e7ent .i *n #%"% no%st"E c;i%" d%c de -ulte o"i co-e"ci%n#ii nu .tiu desp"e e6isten#%
%cestui p"oces Bcon/o"- d%telo" cup"inse *n ce"cet%"e% e/ectu%t pent"u identi/ic%"e% t"stu"ilo"
-%n%ge-entului *nt"ep"inde"ilo" de co-e"# din #%"% no%st"C. El este de7&olt%t de di&e"se /i"-e -%"iE dint"e c%"e
se distinge )"octe"gG%-5le. Ace%st% din u"- G*nc;i"i%7H p"#i din s%l% din &Mn7%"e %le uno" co-e"ci%n#i
Bsupe"-%g%7ine .i ;ipe"-%g%7ineC unde cu pe"son%l p"op"iu se ocup de *nt"e%g% %cti&it%te co-e"ci%l leg%t de
-"cile p"op"ii B%p"o&i7ion%"eE et%l%"eE gestiune% stocu"ilo"E co-unic%"eE p"o-o&%"e etc.CE deg"e&Mndu>l pe
det%ilist de %ce%st s%"cin .i /u"ni7Mndu>i &enitu"i -%"i. )"incip%lul incon&enient este "ep"e7ent%t de
p"eocup%"e% st"ict pent"u -"cile p"oducto"uluiE negli9Mnd %lte -"ci s%u p"oduse concu"enteE co-ple-ent%"e
s%u de su5stitu#ieE c%"e %" pute% o/e"i consu-%to"ului o -%i -%"e posi5ilit%te de %lege"e. ,in %cest -oti& un
+1
inst"u-ent /und%-ent%l pent"u t"%de -%"Aeting *l constituie politic% de "educe"i %plic de p"oducto"i *n
/%&o%"e% dist"i5uito"ului > c%"e nu *n to%te situ%#iile *i pe"-ite .i clientului s 5ene/icie7e *nt">o %nu-it -su"
de %ceste p"e#u"i p"e/e"en#i%le o5#inute de co-e"ci%nt l% %p"o&i7ion%"e.
)"incip%lele %&%nt%9e pe c%"e le o/e" T"%de M%"Aetingul sunt di/e"ite pent"u cei doi p%"tene"i. )ent"u
dist"i5uito" T"%de M%"Aetingul cont"i5uie l% di-inu%"e% se-ni/ic%ti& % "uptu"ilo" de stocE o5#ine"e% uno"
econo-ii de cost p"in "e%li7%"e% -%i e/ic%ce % /unc#iilo" logisticeE gestion%"e% -%i e/icient % line%"ului c%"e
conduce l% c"e.te"e% &Mn7"ilo"E etc. )ent"u p"oducto" inte"esul pent"u T"%de M%"Aeting este 9usti/ic%t p"in
c"e.te"e% st%5ilit#ii "el%#iilo" cu dist"i5uito"ii .i "educe"e% con/lictelo" cu %ce.ti%.
n conclu7ieE T"%de M%"Aetingul % /cut t"ece"e% de l% "el%#iile con/lictu%le dint"e p"oducto"i .i
co-e"ci%n#iE *n c%"e /iec%"e *.i u"-"e% p"op"iile inte"eseE l% %p%"i#i% p%"tene"i%tului *nt"e cei doiE const"uit pe
c"edin#% c p"in col%5o"%"e% lo" /iec%"e %"e de cM.tig%t. Cu to%te %ceste%E p"og"esele nu %u /ost p"e%
se-ni/ic%ti&e d%to"it do-eniilo" "est"Mnse de coope"%"e e/ecti& de7&olt%te .i % pune"ii *n pl%nul secund %
inte"eselo" consu-%to"ului > se d o &e"it%5il lupt pent"u p"o-o&%"e% -"cilo" p"oducto"ului .i nu pent"u
s%tis/%ce"e% "e%l % ne&oilo" cu-p"to"ului. C% %t%"eE e&olu#i% "el%#iilo" % continu%t p"in de7&olt%"e% celo"l%lte
dou /%7e de p%"tene"i%tJ EC0 .i C%tego": M%n%ge-ent.
17.3 .%%icient Consu#er /esponse 9.C/:
EC0 % %p"ut *n %nul 1443 *n c%d"ul unei con/e"in#e % 8ood M%"Aeting Institute din SUAE inspi"Mndu>se
din conceptul 9ust>in>ti-e Bgestiune co-e"ci%l /" stoc s%u cu un ni&el /o%"te sc7ut de stocC u"-"ind o/e"i"e%
uno" p"oduse de o -%"e p"ospe#i-e .i c%lit%te. Con/o"- %cestui institutE EC0 "ep"e7int o st"%tegie %plic%t *n
do-eniul %li-ent%"E c%"e i-plic o col%5o"%"e st"Mns *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE cu scopul de % o/e"i
consu-%to"ului o &%lo%"e cMt -%i -%"e S33T.
T"e5uie -en#ion%t /%ptul c EC0 % cunoscut o e6tinde"e din do-eniul %li-ent%" ct"e %lte do-eniiE
%p"Mnd c;i%" o"g%ni7%#ii inte"n%#ion%le c%"e se ocup cu cent"%li7%"e% e6pe"ien#elo" po7iti&e .i dise-in%"e%
5unelo" p"%ctici > c;i%" .i *n Eu"op% e6ist o %st/el de o"g%ni7%#ie p"eocup%t de EC0.
Scopul decl%"%t %l %cestei st"%tegii este de % o/e"i consu-%to"ului /in%l ce% -%i 5un %lege"e l% cel -%i
sc7ut cost posi5ilE *n condi#iile *n c%"e %u de cM.tig%t din %plic%"e% %cestui% %tMt p"oducto"iiE cMt .i dist"i5uito"ii
> pe p"incipiul Win>Win>WinE %dic to%te p"#ile i-plic%te %u de cM.tig%t dint">o %st/el de st"%tegie. C%le% de
u"-%t pent"u "e%li7%"e% %cestui de7ide"%t o "ep"e7int identi/ic%"e% tutu"o" su"selo" de "educe"e % costu"ilo" *n
ci"cul%#i% p"odusului de l% p"oducto" l% consu-%to"ul /in%l.
)ent"u %>.i pute% *ndeplini o5iecti&ulE EC0 %"e *n p"eocup%"e *nt"egul l%n# logisticE u"-"indu>se
e/ic%cit%te% %cestui% lu%t c% *nt"eg .i e/ic%cit%te% co-ponentelo" s%le indi&idu%le S!+T. n %cest conte6tE
"educe"e% costu"ilo"E stocu"ilo"E %cti&elo" /i7ice i-plic%te pe 5%7% unui siste- de in/o"-%"e dint"e p"oducto" .i
dist"i5uito" c%"%cte"i7%t p"in e6isten#% unei 5%7e de d%te co-une .i p"in *n"egist""i i-edi%te .i t"%ns-isii "%pide
% in/o"-%#iilo" c%"e p"o&in de l% consu-%to"i "ep"e7int -od%lit%te% de % c"e.te &%lo%"e% o/e"it consu-%to"ului
l% un cost sc7ut. E6isten#% unui siste- in/o"-%tic c%"e *i le%g pe cei doi p%"tene"i de&ine indispens%5il *n %cest
sens.
EC0 "ep"e7int un p%"tene"i%t st"%tegic *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE % c"ui logic const *n t"ece"e%
de l% o gestiune c%ntit%ti&E 5%7%t pe p"incipiul G-"i-e% dete"-in /o"#%H > cu cMt o *nt"ep"inde"e de co-e"#
este -%i -%"eE cu %tMt de&ine -%i pute"nic p"in %t"%cti&it%te% .i condi#iile 5une de cu-p"%"e >E l% o gestiune
inte"%cti&E 5%7%t pe p"incipiul G/o"#% dete"-in -"i-e%HS3T > *nt"ep"inde"e% de co-e"# %n%li7e%7 pi%#% c"ei%
i se %d"ese%7E %n%li7e%7 ce"e"e% .i co-po"t%-entele .i o5iceiu"ile de cu-p"%"e %le clien#ilo"E de7&olt %c#iuni
de col%5o"%"e cu di&e".i /u"ni7o"i pent"u % o/e"i pe pi%# p"oduse co"espun7to%"eE -odi/icMnd o"g%ni7%"e%
logistic cu scopul "educe"ii costu"ilo" de /unc#ion%"e .iE i-plicitE % p"e#u"ilo".
,o-eniile de i-plic%"e %le EC0 sunt u"-to%"eleJ
> logistic%E p"in /%&o"i7%"e% sc;i-5ului de d%te in/o"-%ti7%te BE,IC .i % gestiunii p%"t%9%te %
%p"o&i7ion"ilo"N
> p"o-o&%"e% p"oduselo" .i -e"c;%ndising>ul *n co-unE cu scopul de7&olt"ii &Mn7"ilo"N
> so"ti-entul co-e"ci%lE cu scopul "%#ion%li7"ii %cestui% p"in %d%pt%"e% lui l% speci/icul clien#ilo" /i"-ei
.i p"i&ilegie"e% uno" -"ci lide"N
> p"odusele noiE de -ulte o"i p"o-o&%te de p"oducto" p"in %co"d%"e% unei e6clusi&it#i te-po"%"e
pent"u o %nu-it ino&%#ie *n /%&o%"e% unui dist"i5uito".
+!
n conclu7ieE o5iecti&ul EC0 este de % o/e"i un "spuns "%pid *n c%d"ul unui siste- o"ient%t pe
consu-%to" *n c%d"ul c"ui% dist"i5uito"ii .i p"oducto"ii col%5o"e%7 c% p%"tene"i co-e"ci%li pent"u
-%6i-i7%"e% s%tis/%c#iei consu-%to"ului .i pent"u -ini-i7%"e% costu"ilo". Ace%st *nce"c%"e de opti-i7%"e
necesit un siste- de in/o"-%#ii p"ecis .i o gestiune %"-onio%s % /lu6u"ilo" de p"oduse "e%li7%te pe 5%7% unui
siste- de in/o"-%#ii B/" docu-ente tipi7%teC *nt"e liniile de p"oduc#ie .i te"-in%lele punctelo" de &Mn7%"eE cu
un -ini- de deg"%d%"e % p"oduselo" .i "uptu"ilo" de stoc *n c%d"ul .i *nt"e p%"tene"ii co-e"ci%li.
17.4 Categor, Manage#ent
C%tego": M%n%ge-ent este conside"%t o continu%"e /i"e%sc % EC0E /iind p"eocup%t de p%"te% de ce"e"e %
%cestui%. Acest concept p"o&ine din ini#i%ti&% dist"i5uito"ilo"E c%"e %u c% o5iecti& opti-i7%"e% &Mn7"ilo" .i %
p"o/itului. C%tego": M%n%ge-ent *.i p"opune s gestione7e &Mn7"ile l% ni&elul unei c%tego"ii de p"oduse.
O c%tego"ie de p"oduse "ep"e7int un %ns%-5lu de %"ticole su5stitui5ile .i co"el%te *nt"e eleE c;i%" d%c
din punct de &ede"e te;nic sunt di/e"iteE gestion%5ile *n -%g%7in .i "eg"up%te *n unit#i st"%tegice de %/%ce"i pe
uni&e"su"i de consu- s%u de utili7%"e S3$T. )"in u"-%"eE o c%tego"ie de p"oduse po%te /i conside"%tE de
e6e-pluE ce% destin%t conducto"ilo" %utoE cup"in7Mnd piese %utoE elect"icit%te %utoE %cceso"ii %uto Bt%pi#e"iiE
p"e.u"iE etc.CE scule .i inst"u-ente de -su"E odo"i7%nteE lic;ide de /"MnE de spl%"e % p%"5"i7elo"E etc. n %lte
situ%#iiE *nt">o c%tego"ie de p"oduse sunt incluse %tMt %"ticole %li-ent%"eE cMt .i ne%li-ent%"eE %"ticole pe"is%5ileE
cMt .i nepe"is%5ile > de e6e-pluE c%tego"i% de p"oduse pent"u -icul de9un po%te cup"inde c%/e%E ce%iE dulce%#E
ge-E pMineE 5iscui#iE c"oiss%ntE sucu"i n%tu"%leE ce"e%leE d%" .i -%.ini pent"u p"9it pMineE 5lende"eE "o5o#i de
5uct"ieE t%cM-u"i .i &esel %d%pt%te etc.
Metodologi% p"ocesului de "e%li7%"e % C%tego": M%n%ge-ent p"esupune p%"cu"ge"e% u"-to%"elo" et%pe
S!4TJ
1. de/ini"e% c%tego"iilo". 8iec%"e %"ticol dint">un -%g%7in t"e5uie inclus *nt">o c%tego"ie. C"ite"iile de
%lctui"e % unei c%tego"ii pot /i -odul de utili7%"e din p%"te% consu-%to"ilo" s%u tipul de %-5%l%9e *n c%"e se
gsesc %"ticolele S!!T.
!. st%5ili"e% "olului pe c%"e *l *ndeplinesc c%tego"iile de p"oduse. n %ce%st p"i&in#E c%tego"iile de
p"oduse se pot g"up% *nJ
C%tego"ii de destin%#ieE c%"e %u "olul de % di/e"en#i% %"ticolele pe c%"e le cup"ind de concu"en# p"in
&%lo%"e% supe"io%" o/e"it consu-%to"ului D de e6e-pluE c%/e%E p%steE 5utu"i ne%lcooliceE unele
-"/u"i pe"is%5ile etc.N
C%tego"ii de "utinE c%"e sunt cu-p"%te *n -od "egul%t din -%g%7in D de e6e-pluE sucu"iE p"oduse
l%ct%teE dete"gen#i etc.N
C%tego"ii oc%7ion%leKse7onie"eE cup"ind *n %/%"% p"oduselo" speci/ice %nu-ito" se7o%ne .i pe cele -%i
pu#in /"ec&ent cu-p"%te D de e6e-pluE condi-enteE p"oduse pent"u 5"on7%t etc.N
C%tego"ii de p"o6i-it%teE c%"e cup"ind p"oduse pe c%"e cu-p"to"ul le %c;i7i#ione%7 din cel -%i
%p"opi%t punct de &Mn7%"e d%to"it c%lit#ii lo"E c;i%" d%c pot e6ist% di/e"en#e de p"e# /%# de %lte
-%g%7ine > p"oduse %utoE %uto-o5ileE p%tise"ie>co/et"ie etc.
3. e&%lu%"e% c%tego"iilo". )e 5%7% in/o"-%#iilo" p"o&enite de l% consu-%to"iE dist"i5uito"E /u"ni7o" .i pi%#
se "e%li7e%7 desco-pune"e% c%tego"iei *n su5c%tego"iiE seg-enteE -"ci .i stoc de et%l%"e % %"ticolului.
$. "e%li7%"e% unui cl%s%-ent %l c%tego"iilo" pe 5%7% cotei de pi%#E ci/"ei de %/%ce"iE "e7ult%tului net etc.
(. el%5o"%"e% st"%tegiei pent"u /iec%"e c%tego"ie de p"oduseE /i6Mnd o5iecti&e c% intensi/ic%"e% t"%/icului
clien#ilo" *n 7on% de %-pl%s%"e % c%tego"ieiE c"e.te"e% nu-"ului de t"%n7%c#iiE spo"i"e% ponde"ii c%tego"iei l%
p"o/itul *nt"ep"inde"iiE gene"%"e% de lic;idit#i pent"u t"e7o"e"ieE c"e%"e% unei i-%gini /%&o"%5ile % /i"-ei etc.N
'. %lege"e% t%cticii pent"u /iec%"e c%tego"ie de p"oduse. T"%nspune"e% t%cticii u"-"e.te c"e%"e% unui
so"ti-ent opti- de p"oduseE /i6%"e% p"e#u"ilo" co"espun7to%"eE et%l%"e% p"oduselo"E de7&olt%"e% uno" c%-p%nii
de p"o-o&%"e etc.N
+. /i6%"e% pl%nului de %c#iune pe c%tego"ie. Ace%st et%p %"e *n &ede"e %loc%"e% s%"cinilo"E st%5ili"e%
c%lend%"ului %cti&it#ilo"E %loc%"e% "esu"selo" neces%"eE p"eci7Mnd conc"et cineE cMnd .i cu- t"e5uie s e6ecute
p"e&ede"ile pl%nului de %c#iuneN
=. %n%li7% c%tego"iilo" de p"oduse. n %ce%st et%p se "e%li7e%7 u"-"i"e%E -su"%"e% .i e&entu%lE
co"ect%"e% pl%nului de %c#iune pent"u /iec%"e c%tego"ie.
+3
)ent"u "eu.it% %cestui de-e"s este neces%" i-plic%"e% di"ect % -%n%ge-entului de &M"/E de7&olt%"e% .i
integ"%"e% di&e"selo" st"%tegii l% ni&elul *nt"ep"inde"ii > st"%tegii de &Mn7%"eE st"%tegii de p"oduseE st"%tegii
/unc#ion%le etc.>E conside"%"e% c%tego"iilo" de p"oduse c% unit#i st"%tegice de %/%ce"i de ct"e dist"i5uito"iE
de7&olt%"e% de ct"e /u"ni7o"i % uno" st"%tegii .i p"ocese inte"ne c%"e s pe"-it c%tego"iilo" s%u -"cilo" lo" s
se %linie7e l% "olu"ile c%tego"iilo" /i6%te de ct"e dist"i5uito"i S11T.
CM.tigul p"oducto"ului .i %l dist"i5uito"ului "e7ult din c"e.te"e% ci/"ei de %/%ce"i % unei c%tego"ii p"in
%ten#i% spo"it %co"d%t ne&oilo" consu-%to"ilo" .i p"in "educe"e% dis/unc#ion%lit#ilo" dint"e cei doi p%"tene"i
p"int">o %n%li7 .i o gestiune -%i 5une % costu"ilo" st"uctu"ii S!+T.
n conclu7ieE C%tego": M%n%ge-ent se 5%7e%7 pe gestiune% o/e"tei -%g%7inului p"in inte"-ediul
c%tego"iei de p"oduseE s%tis/%ce"e% clientului *n logic% s% de cu-p"%"e Bp"in -od%lit%te% de de/ini"e %
c%tego"iilo"CE o"g%ni7%"e% *nt">o optic de -%"Aeting % dist"i5u#iei %sociind o se"ie de co-peten#e dist"i5uito"ului
> cu-p"%"eE logisticE -%"AetingE &Mn7%"e etc.> pent"u % de/ini cel -%i 5un -i6 de p"oduse l% ni&elul
-%g%7inuluiE ci"cul%#i% co"espun7to%"e % in/o"-%#iilo" etc.
nt"e cele t"ei concepte e6ist o se"ie de %se-n"iE d%" .i deose5i"i. )"int"e %se-n"i pute- -en#ion%
c ele "ep"e7int /o"-e de p%"tene"i%t *nt"e p"oducto" .i dist"i5uito"E des/.u"%t pe 5%7% unei coope""i intense
c%"e e&it "el%#iile tension%te .i e&entu%lele litigii .i c u"-"esc s%tis/%c#i% consu-%to"ului /in%l > c;i%" d%c
%cest o5iecti& este e6plicit *n c%7ul EC0 .i C%tego": M%n%ge-ent .i i-plicit *n c%7ul T"%de M%"Aetingului.
,eose5i"ile dint"e ele sunt -%i nu-e"o%se .i p"o&in c;i%" din e&olu#i% de %ns%-5lu % "el%#iilo" /u"ni7o">co-e"#
c%"e le>% -%"c%tE de %lt/elE c;i%" %p%"i#i%. n %cest sensE cel -%i e6tins este conceptul EC0E c%"e %cope" %tMt
p%"te% de o/e"tE cMt .i ce% de ce"e"e % dist"i5uito"uluiE *n ti-p ce C%tego": M%n%ge-ent "ep"e7int p%"te% de
ce"e"e % EC0E i%" cel -%i li-it%t cM-p de coope"%"e dint"e cei doi p%"tene"i se *ntMlne.te *n c%7ul T"%de
M%"Aeting. Cu to%te %ceste%E do-eniile de i-plic%"e %le T"%de M%"Aetingului .i EC0 sunt %cele%.i > so"ti-ent
co-e"ci%lE politic de p"odus cu %ccent pe p"oduse noiE -e"c;%ndisingE logistic .i p"o-o&%"e >E pe cMnd
C%tego": M%n%ge-ent i-plic o de7&olt%"e % /unc#iei de cu-p"%"e % dist"i5uito"ului pe 5%7% uno" co-peten#e
spo"ite .i o gestiune % %cti&it#ii co-e"ci%le pe c%tego"ii de p"oduse.
n /in%lE t"e5uie -en#ion%t /%ptul c %ceste t"ei concepte -%"c;e%7 st%diul de e&olu#ie % "el%#iilo" dint"e
p"oducto"i .i co-e"ci%n#iE 5%7%t pe de7&olt%"e% coope""ii dint"e ei. nsE %p%"i#i% .i e6tinde"e% lo" nu
*nse%-n %uto-%t c disp%" tensiunile dint"e %ce.ti%. n c%d"ul negocie"ilo" des/.u"%te pent"u ini#ie"e% .i
de7&olt%"e% %cesto" concepte "olul "%po"tului de /o"#e dint"e cei i-plic%#i "ep"e7int un /%cto" i-po"t%nt *n
%co"dul *nc;ei%t.
11. Msurarea i conducerea performanei lanului logistic
,e ce t"e5uie -su"%te pe"/o"-%n#ele l%n#ului logistice
> pent"u % o5#ine o i-%gine o5iecti& % "e7ult%telo" .i % -odului *n %u /ost o5#inuteN
> pent"u % %&e% ele-ente de p"edic#ie .i de %nticip%"e .i pent"u % pute% lu% -su"i co"ecti&eN
> *n cele din u"-E din punct de &ede"e -%n%ge"i%lE pent"u % %&e% o in/luen# i-edi%t cu p"i&i"e l%
co-po"t%-entul tutu"o" col%5o"%to"ilo" B*n c%7ul *n c%"e siste-ul de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo"
indi&idu%le este st"Mns leg%t %cel% %l l%n#ului logisticC.
n consecin#E indi/e"ent de co-ple6it%te% unui l%n# de %p"o&i7ion%"e .i de ni&elul su de -%tu"it%teE este
%5solut neces%" p"oiect%"e% .i gestion%"e% unui siste- de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo" din dou -oti&e
p"incip%leJ
> pent"u % /%ce un "%po"t pe"iodic de pent"u conduce"e .i pent"u di"ecto"ul gene"%lN
> pent"u % %&e% un inst"u-ent de -%n%ge-ent inte"n pent"u to#i col%5o"%to"ii din do-eniu p"ecu- .i
pent"u cei c%"e %u o legtu" di"ect cu -ese"i%.
11.1 .le#entele unui #odel generic de per%or#an
Ce este pe"/o"-%n#% din o"ice /unc#ieE *n speci%l un l%n# de %p"o&i7ion%"ee
Con/o"- unei %5o"d"i cl%sice *n cont"olul de gestiuneE *n -od %se-nto" cu to%te /unc#iile
*nt"ep"inde"iiE -odelul gene"ic de pe"/o"-%n# %l unei /unc#ii logistice cup"inde cinci di-ensiuni B/igu"% 11.1C.
+$
Fig#ra ''&' Mo!el#l generi" !e *er-or+an)1 a lan)#l#i logisti"
, Di+ensi#nea 'J se "e/e" l% c"ite"iile de pe"/o"-%n# *n te"-eni de "e7ult%te ope"%#ion%le %.tept%te de
l% conduce"e% gene"%l. L% %cest ni&elE sunte- *n "egist"ul de e/ic%cit%te BeffectivenessCE de e6e-plu ni&elul de
se"&iciu s%u ni&elul de con/o"-it%te %l c%lit#ii "ep"e7int o5iecti&e ope"%#ion%le. n do-eniul %c;i7i#iilo"E un
cost de cu-p"%"e s%u de %c;i7i#ie este un c"ite"iu de pe"/o"-%n# %&Mnd st%tut de "e7ult%t.
, Di+ensi#nea %J %ce%st% se "e/e" l% -odelul de o5#ine"e % pe"/o"-%n#ei. Acest punct co"espunde
&%"i%5ilelo" st"%tegice utili7%te .i deci7iilo" ope"%#ion%le lu%te de /%ptN %cest -odel se 5%7e%7 *n speci%l pe
%lege"e% tutu"o" p"oceselo" de"ul%te l% to%te ni&elu"ile l%n#ului logistic. Conceptu%lE t"e5uie s e6iste ne%p"%t o
legtu" de c%u7%lit%te *nt"e p"ocesele .i deci7iile c%"e in/luen#e%7 l%n#ul logistic .i "e7ult%tele *n"egist"%te.
Sunte- *n "egist"ul de e/icien# BefficiencyC. ,e e6e-pluE *n do-eniul %c;i7i#iilo"E nu-"ul de /u"ni7o"i din
p%nelE nu-"ul de "spunsu"i l% ce"e"ile de o/e"t s%u de nu-"ul de /u"ni7o"i Bust@in time sunt &%"i%5ile de
%c#iune %le %cti&it#ii de %c;i7i#iiN un ni&el de stoc se-i/init *n con/o"-it%te cu un p"%g p"est%5ilit s%u o "%t
Bno"-C de co-ponente st%nd%"d *n g%-% de p"oduse s%u un A)S B$dvanced 8lanning and 1chedulingC
pe"/o"-%ntE sunt &%"i%5ile de %c#iune *n l%n#ul logistic.
, Di+ensi#nea 2J se "e/e" l% utili7%"e% opti- % "esu"selo" /olosite. )"in G"esu"seH se *n#eleg -i9lo%cele
u-%neE -%te"i%le .i /in%nci%"e -o5ili7%te *n l%n#ul de logistic. 0esu"sele cup"indE de %se-ene%E siste-ele
in/o"-%#ion%le .i de -%n%ge-ent BE0) > :nterprise ,esource 8lanningE A)S > $dvanced 8lanning and
1cheduling etc.C p"oiect%te .i puse *n %plic%"e. L% %cest ni&elE se po%te &o"5i desp"e e/icien#E d%" .i de
p"oducti&it%te.
,e e6e-pluE nu-"ul de cu-p"to"i %soci%t cu nu-"ul de co-en7i p"oces%te de o pe"so%n este un
c"ite"iu de p"oducti&it%te. Costul unit%" de p"oces%"e % unei co-en7i esteE de %se-ene%E o &%"i%5il de
p"oducti&it%te.
, Di+ensi#nea 5J este %lctuit din to%te t"i-ite"ile l% situ%#ie. Acest te"-en %"%t c sunt di/e"ite situ%#ii
g"eu de co-p%"%t *nt"e ele Bde e6e-plu *n c%7ul *nt"ep"inde"ilo" di/e"iteE d%" .i pent"u %cee%.i *nt"ep"inde"e *n
di/e"ite con9unctu"i isto"iceE de pi%#E concu"en#i%le s%u de -ediuC.
, Di+ensi#nea 8J se "e/e" l% ne&oi% de % %&e% un st%nd%"d de co-p%"%#ieE .iE -%i %lesE de % /i6%
o5iecti&e G#intH de pe"/o"-%n#e ope"%#ion%leE c%"e sunt "e%liste .i -oti&%nte. E6ist -%i -ulte posi5ile t"i-ite"i
#int.
)"i-ele t"ei di-ensiuni &o" t"e5ui s /ie e6p"i-%te *nt">o /o"- cu%nti/ic%5il .i -su"%5il. Ace%st% &%
c"e% un inst"u-ent de -%n%ge-ent c%"e cup"inde un siste- de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo".
$er-or+an)a
lan)#l#i
logisti"
Criterii !e
*er-or+an)1
Mo!ele !e
o()inere a
*er-or+an)ei
Utili.area
o*ti+1 a
res#rselor
:FC4$4CT$T:
:FC4C:3DE 0
:FC4C:3DE .
Stan!ar!#l
sit#a)iei
Stan!ar!#l !e
"o+*arare
+(
Ace%st *nt"e5%"e este ec;i&%lent cu posi5ilit%te% de %lege"e % indic%to"ilo" c%"e &o" /i %st/el g"up%#i *n
-%i -ulte c%tego"iiJ
> p"i-% c%tego"ie &% cup"inde indic%to"i de "e7ult%te *n "%po"t cu o5iecti&ele ope"%#ion%le %.tept%teN
> ce% de>% dou% c%tego"ie &% const% de indic%to"i de %c#iune *n "%po"t cu deci7iile lu%te *n tot l%n#ul
logistic cu p"i&i"e l% o"g%ni7%"eE pl%ni/ic%"e s%u l% *nltu"%"e % di/e"itelo" dis/unc#ion%lit#iN
> ce% de>% t"ei% c%tego"ie &% /i /o"-%t din indic%to"i de "esu"se B-i9lo%ceC .i de p"oducti&it%te l% to%te
ni&elu"ile l%n#ului de logisticN
> ulti-% c%tego"ie Bc%"e nu este o5lig%to"ieC &% cup"inde &%lo"i de "e/e"in# pent"u %ce.ti indic%to"i Bpe
5%7 de in/o"-%#ii e6te"neEde e6e-pluC.
n gene"%lE "%po"t%"e% BreportingC ct"e conduce"e% de &M"/ se &% sp"i9iniE *n p"i-ul "MndE pe indic%to"i de
"e7ult%teE i%" %l#i indic%to"i &o" se"&iE -%i deg"%5E gestiunii inte"ne .i conduce"ii l%n#ului logistic de ct"e
"espons%5ilii de l% to%te ni&elu"ile p"ocesului. Cu to%te %ceste%E t"e5uie su5lini%t c o"ice indic%to" t"e5uie s
%i5 u"-to%"ele c%"%cte"isticiJ s /ie "ele&%nt pent"u Go5iectul -su"%tH Bd%c este un o5iecti& ope"%#ion%l s%u o
&%"i%5il de %c#iuneCE s /ie cu%nti/ic%5il *n siste-ul cont%5il s%u e6t"% cont%5il %l *nt"ep"inde"iiE s /ie du"%5il *n
ti-pE s /ie de necontest%t de ct"e utili7%to"iE s /ie su/icient de sensi5il pent"u % ilust"% e&olu#i% cu Gg"%dul de
/ine#eH do"itE .i s /ie %les %st/el *ncMt s se e&ite o"ice e"o%"e *n inte"p"et%"e.
A(or!are Histori"1I
)"i-% %5o"d%"e /unc#ione%7 pe 5%7% uno" co-p%"%#ii isto"ice. Ce% -%i co-un %5o"d%"eE const *n
e6p"i-%"e% unui o5iecti& p"in *-5unt#i"e% unui "e7ult%t t"ecut Bde -ulte o"i con/o"- unei /"ec&en#e %nu%le de
"e%ctu%li7%te din -oti&e 5uget%"eC. E6e-pleJ G"educe"e% cu (R % te"-enului de li&"%"eHE G"educe"e% costului de
%c;i7i#ie pent"u co-ponente cu 3R %nul &iito"H etc.
Singu"ul co-ent%"iu se "e/e" l% posi5ilit%te% e6isten#ei uno" disto"siuni .i % e"o"ilo" de inte"p"et%"e d%c
nu se %"e *n &ede"e n%tu"% c%u7elo" "e%le %le pe"/o"-%n#ei o5#inute. ,e e6e-pluE scde"e% 3R % costu"ilo" cu
%c;i7i#iile po%te %&e% -%i -ulte c%u7eJ
> o pune"e *n concu"en# % /u"ni7o"ilo" p"in ce"e"e de o/e"tE du5l%t de negocie"i 5ine p"egtiteE deciE
&%lo%"e %dug%t "e%l % cu-p"to"uluiN
> o scde"e % p"e#ului -ediu *n"egist"%t pe pi%#% /u"ni7o"ilo" de (R BhCE c%7 *n c%"e cu-p"to"ul % /cut
o %/%ce"e p"o%st pent"u c nu % %9uns l% scde"e% const%t%t pe pi%#N
> c"e.te"e% *n &olu- % cu-p"tu"ilo" c% "e7ult%t %l c"e.te"ii &Mn7"ilo"E c%"e % pe"-is scde"e% p"e#ului
de %c;i7i#ie c% u"-%"e % e/ectului de sc%lE /" i-plic%"e% cu-p"to"uluiN
> o e&olu#ie % cu"sului de sc;i-5 c%"e %" pute% pe"-iteE de %se-ene%E un e/ect -ec%nic de scde"e %
p"e#ului de %c;i7i#ie .iE p"in u"-%"eE %tinge"e% o5iecti&ului etc.
Ast/elE o5iecti&ul ope"%#ion%l po%te /i %tins de ct"e *nt"ep"inde"eE d%" %st% nu *nse%-n c %cest "e7ult%t
se d%to"e%7 uno" pe"/o"-%n#e -%i 5une % %cto"ilo" *n "el%#ie cu &%"i%5ilele de %c#iune Gcont"ol%5ileH de c%"e
dispune.
)e de %lt p%"teE un cu-p"to" de -%te"ii p"i-e nu-it Gspecul%ti&HE c%"e % %9uns l% o c"e.te"e % p"e#ului
de 3R *nt">o pe"io%d de penu"ie inte"n%#ion%l *n c%"e cu"su"ile .i indicii %u c"escut de /%pt cu 'RE "e%li7e%7 o
pe"/o"-%n# "e-%"c%5il. n %/%" de %ce%st%E contul de "e7ult%t &% *n"egist"% o c"e.te"e .iE deciE o -"i"e %
postului % G-%te"ii p"i-eHh
A(or!area (en"h+arGing intern
n c%d"ul g"upu"ilo" /o"-%te din -%i -ulte cent"e de p"o/it B3U > Fusiness ;nits)E ce% de>% dou%
%5o"d%"e este de % ope"% p"in benchmar+ing internE pe 5%7% indic%to"ilo" si-il%"i cu cele o5se"&%te -%i sus.
To%te 3U *.i &o" /i6% c% o5iecti& "e7ult%tele de l% Gcel -%i 5unH dint"e ei con/o"- p"incipiului de G%linie"e *n
susH. In/o"-%#iile suntE de o5iceiE destul de u.o" de colect%tE -%i %les d%c e6ist un singu" E0) > :nterprise
,esource 8lanning *n c%d"ul g"upului.
E6istE de %se-ene%E li-ite %le %cestei %5o"d"iJ%cele unit#i de %/%ce"i c%"e ope"e%7 pe pie#ele din
%-onte %le c"o" -ec%nis-e sunt di/e"ite .i e6ist o li-it logic pent"u c%"e pe"/o"-%n#ele nu pot /i pe deplin
%lini%te Bde e6e-pluE deo%"ece clien#ii nu %u %cel%.i %.tept"iE s%u c st"uctu"% concu"en#i%l .i st%nd%"dele pie#ei
/u"ni7o"ilo" nu sunt %cele%.iC.
Cu to%te %ceste%E %ce%st %5o"d%"e este si-pl .i %"e un %&%nt%9 "e%lJ /u"ni7e%7 -%n%ge"ilo" 3U
posi5ilit%te% inte"og"ii .i ce"cet"ii Gspont%neH% c%u7elo" e6plic%ti&e %le pe"/o"-%n#elo". )ent"u conduce"e%
gene"%l % g"upuluiE %cest "e7ult%t este de9% un succes. M%i %les d%c %cest% solicitE
*n -od e6plicit -%n%ge"ilo" si un "%po"t co-p%"%ti& pe"iodic *n Co-itetul de Conduce"e %l G"upului pent"u %
co-ent% .i e6plic% pe"/o"-%n#ele o5#inute. 2iE de %se-ene%E *-p"eun cu di"ecto"ul de %c;i7i#ii .i cel de cont"ol
+'
de gestiune %"e -isiune% de % %ni-% siste-ul de -su"%"e % pe"/o"-%n#ei .i de % &eg;e% c% "e7ult%tele s /ie
pu5lic%te cu /"ec&en#% %.tept%t .i %ccesi5ile tutu"o" -%n%ge"ilo".
A(or!area (en"h+arGing e<tern
Ulti-% -etod de co-p%"%#ie este 5enc;-%"Aing e6te"n. Ace%st% se po%te /%ce /ie p"in consult%"e%
e&iden#elo" sintetice din pu5lic%#iile p"o/esion%le s%u %c%de-ice s%u p"in consult%"e% site>u"ilo" de speci%lit%teE
o"i p"in p%"ticip%"e% l% Clu5u"i de 3enc;-%"Aing. n %cest c%7E di/icult#ile sunt de dou tipu"iJ
> identi/ic%"e% 5%7elo" de co-p%"%#ii pe c"ite"ii de pe"/o"-%n# pe"-ite st%5ili"e% uno" o5iecti&e
%-5i#io%se de p"og"esE d%" nu indic -odul *n c%"e *nt"ep"inde"e% %" pute% o5#ine un "e7ult%t D p"in ce
/el de p"ocesN
> "e%li7%"e% unui 5enc;-%"Aing pe"tinent nu p"esupune ne%p"%t co-p%"%"e% *nt"ep"inde"ilo" concu"ente
B*n c%d"ul %celui%.i secto"CE d%" l% *nt"ep"inde"ile din %lte secto%"e se pot descope"i %lte ni&elu"i de
pe"/o"-%n# .i %lte -odu"i de luc"u c%"e -%i tM"7iu pot /i lu%te *n conside"%"e c% utilit%te .i de t"%ns/e"
*n p"op"iul su conte6t.
Alte ni&elu"i de pe"/o"-%n# .i %lte -odu"i de % /%ce ele *nsele cE %tunci i% *n conside"%"e &%lo%"e% de
utili7%"e % de t"%ns/e" *n p"op"iul su conte6t.
)"in u"-%"eE e/ectu%"e% 5enc;-%"Aing>uluiE *nc -%i %ccept sc;i-5ul de in/o"-%#iiE de e6pe"ien# .i
-%i %les de solu#ii Bl% g"%ni#% cu d%te con/iden#i%leE 5ine*n#elesC. Este un 9oc Go/e"t%nt>o/e"t%ntHE c%"eE *n gene"%lE
/unc#ione%7 cu di/icult%te *nt"e concu"en#ii di"ec#i. M%i -ult decMt %tMtE %ce%st de-e"s po%te duce l% o %linie"e %
p"%cticilo"E c%"e este inco-p%ti5il cu idee% de p"og"es .i de di/e"en#ie"e st"%tegic.
C;i%" utili7%te *-p"eunE %ceste t"ei %5o"d"i *n -su"%"e% .i conduce"e% l%n#ului logistic p"e7intE totu.iE
t"ei -%"i de7%&%nt%9eJ
> se 5%7e%7 pe const%t"i c%"e pe"-it "e%li7%"e% unei o5se"&"i n valoare relativ B"%po"t%t l% sineE l%
%l#i cu-p"to"i din g"up s%u l% %lte *nt"ep"inde"iCE /" % se %sigu"% c e p"%cticile de %c;i7i#ii puse *n
%plic%"e sunt cele -%i 5une *n pl%n p"o/esion%l BGopti-eHCN
> sunt *nsc"ise *nt">un 5uget %nu%lE p"in inst"u-ente de "%po"t%"e .i Gt%5lou"i de 5o"dH de %c;i7i#iiE c%"e
/u"ni7e%7 do%" o const%t%"e % pe"/o"-%n#ei %ctu%le cu o &i7iune pe te"-en scu"tN
> *n %ceste %5o"d"iE nu e6ist nici o g%"%n#ie c %c#iunile *nt"ep"inde"ii sunt speci/ice .i *n conco"d%n#
cu ne&oile st"%tegiei pe te"-en -ediu % g"upului .iE p"in u"-%"eE %d%pt%te l% sc;i-5"ile %.tept%te de
ct"e conduce"e% gene"%l.
11.2 Costurile $i veniturile ntreprinderii
)"o5le-% costu"ilo" .i % &enitu"ilo" nu po%te /i p"i&it c% /iind di/e"it de pe"/o"-%n#. n "e%lit%teE
pe"/o"-%n#% conduce"ii se "egse.te *n pe"/o"-%n#% *nt"ep"inde"iiE i%" un% din co-ponentele de 5%7 %le %cestei%
o constituie pe"/o"-%n#% econo-ic % %cestei%. A &o"5i de pe"/o"-%n#% econo-ic /" e&iden#ie"e% .i
cuno%.te"e% costu"ilo" B.i i-plicit % c;eltuielilo"CE c% e/o"tu"i %le *nt"ep"inde"ii pent"u o5#ine"e% %cestei% .i %
&enitu"ilo"E c% p"e-is % pe"/o"-%n#ei este un de-e"s /" sens.
n p"%cticE -odul de /o"-%"e % costu"ilo" pe"-ite conduce"ii *nt"ep"inde"ii s studie7e p"ocesul de
co-e"ci%li7%"eE s st%5ile%sc ni&elul p"e#u"ilo"E s e&%lue7e stocu"ile din punct de &ede"e &%lo"icE s el%5o"e7e
p"e&i7iuni neces%"e 5ugetelo"E t%5lou"ilo" de 5o"dE st%5ili"ii o5iecti&elo" etc.S$T.
Cont%5ilit%te% o/e" in/o"-%#ii desp"e c;eltuielile .i &enitu"ile *nt"ep"inde"ii co-e"ci%leE *ns conduce"e%
t"e5uie s p"eluc"e7e %ceste in/o"-%#ii pent"u % pute% %&e% o i-%gine -%i eloc&ent % pe"/o"-%n#elo" "e%li7%te .i
% et%pelo" p%"cu"se pent"u %tinge"e% %cesto"%.
Str#"t#ra "ost#rilor
)ent"u e&iden#ie"e% costu"ilo" *nt"ep"inde"ii t"e5uie s se po"ne%sc de l% c;eltuielile i-plic%te de
des/.u"%"e% %cti&it#ilo" %cestei%. Costul "ep"e7int un %ns%-5lu de c;eltuieli supo"t%te de ct"e *nt"ep"inde"e
pent"u "e%li7%"e% unei %cti&it#i.
C;eltuielile "ep"e7int su-e s%u &%lo"i pltite s%u de pltitE p"ecu- .i consu-u"ile e/ectu%te de
*nt"ep"inde"e S33T. Alt/el spusE *n %/%" de cee% ce %"e de pltit *nt"ep"inde"e% se conside" c;eltuieli .i
%-o"ti7%"e% %cti&elo" i-o5ili7%teE constitui"e% p"o&i7io%nelo" pent"u "iscu"i .i c;eltuieli .i &%lo%"e% cont%5il %
%cti&elo" ced%teE dist"use s%u disp"ute.
C;eltuielile se pot g"up% dup di&e"se c"ite"ii S!@TES1$TE p"int"e c%"eJ
++
dup n%tu"% %cti&it#iiE c;eltuielile sunt de e6plo%t%"eE /in%nci%"e .i e6cep#ion%leN
dup -odul de identi/ic%"e .i "ep%"ti7%"eE c;eltuielile sunt di"ecte .i indi"ecteN
dup co-po"t%-entul lo" /%# de &olu-ul %cti&it#iiE c;eltuielile sunt &%"i%5ile .i /i6eN
dup n%tu"% lo" econo-icE c;eltuielile sunt -%te"i%le .i cu -unc% &ie.
,int"e %ceste% un "ol i-po"t%nt *n cont%5ilit%te% de gestiune *l %u g"up"ile *n c;eltuieli di"ecte .i
indi"ecteE "especti& *n &%"i%5ile .i /i6e.
C;eltuielile di"ecte sunt %loc%te cu u.u"in# costului unui p"odus s%u unei %cti&it#iE /iind identi/ic%5ile
pe pu"tto"ul de c;eltui%l Bde e6e-pluE s%l%"iul pe"son%lului co-e"ci%lE p"e#ul de %c;i7i#ie %l unui p"odus etc.C.
C;eltuielile indi"ecte sunt di/icil de leg%t de un p"odus s%u de o %cti&it%te. ,e e6e-pluE *nt">o unit%te
p"est%to%"e de se"&icii c;i"i% sp%#iuluiE ene"gi% elect"ic .i te"-ic consu-%tE %sigu""ile etc. nu pot /i %/ect%te
cu p"eci7ie unui %nu-it tip de p"est%#ieE cu- se *ntM-pl cu c;eltuielile cu s%l%"iile pe"son%lului p"est%to".
T"%t%"e% c;eltuielilo" indi"ecte p"esupune "ep%"ti7%"e% lo" pe cent"e de %n%li7E %dic pe di&i7iuni %le
*nt"ep"inde"ii c%"e co"espund /ie unei /unc#ii % %cestei% Bde e6e-pluE gestiune% "esu"selo" u-%neCE /ie unei
%cti&it#i ope"%ti&e Bde e6e-pluE "%ionE /%-ilie de p"oduse etc.C. L% "Mndul lo"E cent"ele de %n%li7 se *-p%"t *n
p"incip%leE %le c"o" costu"i sunt leg%te de &olu-ul %cti&it#ii *nt"ep"inde"ii Bde e6e-pluE %c;i7i#ieE p"oduc#ieE
dist"i5u#ieC .i %u6ili%"eE c%"e p"este%7 se"&icii %lto" cent"e Bde e6e-pluE *nt"e#ine"eE -%nipul%"eE li&""iE etc.C.
0ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7 se "e%li7e%7 cu %9uto"ul c;eilo" de "ep%"ti#ieE su5
/o"- p"ocentu%l #inMnd cont de cont"i5u#i% /iec"ui cent"u %u6ili%" *n cele p"incip%le.
)ent"u "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte t"e5uie identi/ic%t o -od%lit%te de -su"%"e % %cti&it#ii
cent"elo" de %n%li7. )ent"u cent"ele ope"%#ion%le se pot utili7% indic%to"i de tipul o"e de -%nope"E unit#i /i7ice
de -su" pent"u p"oduseE etc.E c%"e /o"-e%7 o unit%te de luc"uE *n ti-p ce pent"u cent"ele de st"uctu" se
utili7e%7 5%7e de c%lcul de tip cost de dist"i5u#ieE ci/" de %/%ce"iE etc.E deo%"ece nu pot /i identi/ic%te unit#i de
luc"u Bde e6e-pluE co-p%"ti-entul %d-inist"%ti&C.
Metodologi% de include"e % c;eltuielilo" indi"ecte *n costul %cti&it#ilo" p"esupune p%"cu"ge"e% -%i
-ulto" et%pe succesi&e S14TE c% *n /igu"% de -%i 9os.
1. 0ep%"ti#i% p"i-%" D p"esupune "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7N
!. 0ep%"ti#i% secund%" D const *n "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" din cent"ele de %n%li7 %u6ili%"e *n cele
p"incip%le c%"e 5ene/ici%7 de p"est%#iile lo". n %cest -odE to%te c;eltuielile indi"ecte se gsesc *n cent"ele
p"incip%leE costul /iec"ui cent"u %u6ili%" de&enind eg%l cu 7e"o.
3. ,ete"-in%"e% costului unit#ilo" de luc"u pent"u /iec%"e cent"u p"incip%l. Se dete"-in p"in "%po"t%"e%
costului cent"ului de %n%li7 dint">o %nu-it pe"io%d de ti-p B/"ec&ent %ce%st% este lun%C l% nu-"ul unit#ilo"
de luc"u /u"ni7%te pent"u /iec%"e cent"u *n pe"io%d% %n%li7%t.
+=
Fig#ra ''&% Re*arti.area "helt#ielilor in!ire"te
0ep%"ti#ie p"i-%"
0ep%"ti#ie secund%"
,ete"-in%"e% costului
unit#ilo" de luc"u
Costul
co-ple
t
Costul unit#ii de luc"u X
luc"u de unit%tilo" n".
%n%li7% de cent"ului costul
$. C%lculul costului co-plet S33T p"in *nsu-%"e% costu"ilo" tutu"o" cent"elo" p"incip%le.
Costul co-plet %l p"odusului l% o"ice st%diu din ci"cul%#i% lui p"e7int i-po"t%n# %tMt p"in lu%"e% *n
conside"%"e % c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte %ng%9%teE c%"e ilust"e%7 pe"/o"-%n#% conduce"ii *n cee% ce
p"i&e.te cuno%.te"e%E cont"olul .i "%#ion%li7%"e% %cesto"%E cMt .i pent"u %dopt%"e% uno" -su"i *n %&%l c%"e s
conduc l% o5#ine"e% unei pe"/o"-%n#e co"espun7to%"e Bcot de %d%os co-e"ci%lE "%t % p"o/itului etc.C.
0ed- *n continu%"e un e6e-plu de c%lcul %l costului co-plet. )"esupune- c lu- *n conside"%"e o
*nt"ep"inde"e de co-e"# cu "idic%t%E %le c"ei c;eltuieli sunt p"e7ent%te *n t%5elul != pent"u % c%lcul% costul
co-plet %l unui p"odus <E %le c"ui c;eltuieli di"ecte de %c;i7i#ie sunt de +@ unit#i -onet%"e Bu.-.CE inclus *nt">
o co-%nd cu o &%lo%"e de !(@ u.-. n t%5elul !4 este p"e7ent%t -od%lit%te% de "ep%"ti7%"e % c;eltuielilo"
indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7 p"incip%le. n /ineE *n t%5elul 3@ se c%lcule%7 costul co-plet %l p"odusului <.

Sit#a)ia "helt#ielilor in!ire"te
Ta(el#l ''&'
Cent"e
Et%pe
Cent"e %u6ili%"e Cent"e p"incip%le
0ep%"%#ii>
*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
0esu"se
u-%ne
Siste-e
in/o"-%tice
Ap"o&i>
7ion%"e
Gestiune
co-en7i
Logistic
.i
li&"%"e
0ep%"ti#ie p"i-%" 3(@@ $(@@ (1=@ 33$@ $!3( 3$@@
0
e
p
%
"
t
i
#
i
e
s
e
c
u
n
d
%
"


_
0ep%"%#ii>
*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
$@ R !@ R $@ R
0esu"se
u-%ne
!( R 3( R $@ R
Siste-e
in/o"-%tice
!@ R $@ R $@ R
N%tu"% unit#ii de
luc"u Bs%u 5%7% de
c%lculC
1@@ u.-.
de %c;i7i#i
1@@ u.-.
co-%nd
1 li&"%"e
Nu-" unit#i de
luc"u B&%lo%"e%
5%7ei de c%lculC
(@ !'@ 1!@
_ -"i-e% /iec"ui cent"u de %n%li7 %u6ili%" este "ep%"ti7%t p"ocentu%l.
Unit%te% de luc"u "e#inut este ce% c%"e este ce% -%i "ep"e7ent%ti& pent"u %cti&it%te% cent"ului.
Re*arti.area "helt#ielilor in!ire"te /ntre "entrele *rin"i*ale
Ta(el#l ''&%
Cent"e
Et%pe
0ep%"ti#i% secund%"
0ep%"%#ii>*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
0esu"se
u-%ne
Siste-e
in/o"-%tice
Ap"o&i>
7ion%"e
Gestiune
co-en7i
Logistic .i
li&"%"e
Tot%l dup p"i-%
0ep%"ti#ie
3(@@ $(@@ (1=@ 33$@ $!3( 3$@@
0ep%"%#ii>*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
>3(@@ 1$@@ +@@ 1$@@
0esu"se
U-%ne
>$(@@ 11!( 1(+( 1=@@
Siste-e
In/o"-%tice
>(1=@ 1@3' !@+! !@+!
Tot%l dup % dou%
0ep%"ti#ie
@ @ @ '4@1 =(=! ='+!
N%tu"% unit#ii de
Luc"u
1@@ u.-. de
%c;i7i#ii
1@@ u.-.
co-%nd
1 li&"%"e
Nu-" unit#i de
Luc"u
(@ !'@ 1!@
Costul unei unit#i
de luc"u_
13=E@! 33E@1 +!E!+
_ %ceste costu"i sunt %loc%te c%lculului costului co-plet *n /unc#ie de nu-"ul de unit#i de luc"u utili7%te pent"u o &Mn7%"e
+4
a
a
E
Cal"#l#l "ost#l#i "o+*let *entr# *ro!#s#l J
Ta(el#l ''&2
C;eltuieli de %/ect%t
s%u de %t"i5uit
C%lcul
Costul unei unit#i
de luc"u
Nu-" unit#i
de luc"u
M"i-e%
C;eltuieli di"ecte
de %c;i7i#ie
+@
C;eltuieli indi"ecteJ
Ap"o&i7ion%"e
Gestiune co-en7i
Logistic .i li&"%"e
13=E@!
33E@1
+!E!+
@E+
!E(
1
4'E'1
=!E(3
+!E!+
Cost co-plet 3!1E$1
n conclu7ieE costul co-plet pe c%"e *l p"esupune co-%nd% %n%li7%t cu p"oduse < este de 3!1E$1 u.-.
)ent"u c% *nt"ep"inde"e% %n%li7%t s o5#in p"o/it din co-e"ci%li7%"e% %cesto" p"oduse t"e5uie s le &Mnd cu o
&%lo%"e -%i -%"e de 3!1E$1 u.-.
C%lculul costului co-plet pent"u *nt"ep"inde"e% de co-e"# ple%c de l% p"e-is% c %cti&it%te% de 5%7 %
%cestei% const *n "e&Mn7%"e% %p"o%pe *n %cee%.i st%"e % -"/u"ilo". Ast/elE costul co-plet este su-% costului de
%c;i7i#ieE % celui de dist"i5u#ie .i c;eltuielilo" cu c%"%cte" gene"%l B%d-inist"%"eE gestiune /in%nci%"E %lte
c;eltuieliCS1!T.
Costul de %c;i7i#ie "ep"e7int tot%lit%te% c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte pe c%"e le i-plic cu-p"%"e%
unui p"odus pMn l% stoc%"e% s%. E&%lu%"e% -"/u"ilo" c%"e ies din stoc pent"u % /i &Mndute se po%te "e%li7% p"in
t"ei -etode S33TJ
Metod% costului unit%" -ediu ponde"%tE c%lcul%t /ie dup /iec%"e int"%"eE /ie lun%"E c% "%po"t *nt"e
&%lo%"e% tot%l % stocului ini#i%l plus &%lo%"e% int""ilo" .i c%ntit%te% e6istent *n stocul ini#i%l plus
c%ntit#ile int"%te
Cost unit%" -ediu ponde"%t X
int"%"i c%ntit%te initi%l stoc c%ntit%te
int"%"i &%lo%"e initi%l stoc &%lo%"e
+
+
Metod% p"i-ei int""i D p"i-ei ie.i"i B8I8OC. 3unu"ile ie.ite din stoc sunt e&%lu%te l% &%lo%"e%
p"i-ului lot int"%t pMn l% epui7%"e% %cestui%E dup c%"e l% &%lo%"e% u"-to"ului lot .i %.% -%i
dep%"teN
Metod% ulti-ei int""i D p"i-ei ie.i"i BLI8OC. 3unu"ile ie.ite din gestiune sunt e&%lu%te l%
&%lo%"e% ulti-ului lot int"%t pMn l% epui7%"e% %cestui%E %poi % penulti-ului .i %.% -%i dep%"te.
Costul dist"i5u#iei "ep"e7int %ns%-5lul c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte "e%li7%te pent"u %9unge"e% -"/ii
l% client.
Cuno%.te"e% costului co-plet pe"-ite *nt"ep"inde"ii e6isten#% pe te"-en lung p"in e&it%"e% &Mn7"ilo" *n
pie"de"e .i s "e%li7e7e p"o/it din %cti&it%teE p"in /i6%"e% uno" p"e#u"i -%i -%"i decMt costu"ile p"oduselo".
Cuno%.te"e% -odului de /o"-%"e % costului co-plet pe"-ite conduce"ii *nt"ep"inde"ii de co-e"# s studie7e
p"ocesul de co-e"ci%li7%"eE s "e%li7e7e p"e&i7iuni de cost pent"u /iec%"e %cti&it%te .i s &e"i/ice cont"olul
"e%li7"ii %cesto"%E s st%5ile%sc ni&elul p"e#u"ilo" .i t%"i/elo"E s e&%lue7e consecin#ele o"ic"ei -odi/ic"i
%dus p"ocesului de co-e"ci%li7%"e %sup"% st"uctu"ii p"e#u"ilo"E s e&%lue7e &%lo%"e% stocu"ilo" etc.
n /unc#ie de co-po"t%-entul /%# de &olu-ul de %cti&it%te Bci/"% de %/%ce"iCE c;eltuielile se *-p%"t *n
c;eltuieli &%"i%5ile .i /i6e. Studie"e% c;eltuielilo" din %cest punct de &ede"e este util pent"u %dopt%"e% deci7iilo"
"e/e"ito%"e l% p"e#E "ent%5ilit%teE p"%g de "ent%5ilit%teE opo"tunit%te % pie#eiE l%ns%"e s%u %5%ndon %l unui nou
p"odus s%u punct de &Mn7%"e etc.S1+T.
C;eltuielile &%"i%5ile depind de %cti&it%te% des/.u"%tE *n ti-p ce cele /i6e "-Mn %cele%.i indi/e"ent de
e&olu#i% %cestei%. nsE t"e5uie su5lini%t /%ptul c o d%t cu c"e.te"e% %cti&it#ii %"e loc o "educe"e % costului tot%l
unit%"E nu-it e/ect de sc%". Ace%st scde"e se d%to"e%7 /%ptului c p"in c"e.te"e% %cti&it#ii c;eltuielile /i6e
se "ep%"ti7e%7 pe un nu-" -%i -%"e de p"oduseE cee% ce *nse%-n c se "educe costul unit%" /i6.
C;eltuielile &%"i%5ile .i cele /i6e sunt utile dete"-in"ii p"%gului de %cti&it%te .i punctului -o"t. )ent"u
%ce%st% ele t"e5uie co-p%"%te cu ci/"% de %/%ce"i. Ast/elE p"in scde"e% c;eltuielilo" &%"i%5ile din ci/"% de %/%ce"i
"e7ult -%"9% %sup"% costului &%"i%5il B-%"9% "ep"e7int di/e"en#% dint"e un &enit .i un costCE c%"e %"e "olul de %
%cope"i c;eltuielile /i6e .i e&entu%lE de % dete"-in% un p"o/itE c% *n /igu"% de -%i 9os S1!T.
=@
a
a
E
E
Fig#ra ''&2 For+area re.#ltat#l#i /n -#n")ie
!e "helt#ielile 0aria(ile 9i -i<e
M%"9% %sup"% costului &%"i%5il este dependent de -"i-e% %cti&it#ii BdeciE .i cu ci/"% de %/%ce"iC.
Ace%st dependen# se e6p"i- p"in "%t% -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il B0MCVCE c%"e se c%lcule%7 p"in
/o"-ul%J
0MCV X
1@@ _
%/%ce"i de ci/"%
&%"i%5il costului %sup"% -%"9%
s%u
0MCV X
1@@ _
%/%ce"i de ci/"%
&%"i%5ile c;eltuieli > %/%ce"i de ci/"%
)"%gul de "ent%5ilit%te s%u ci/"% de %/%ce"i c"itic "ep"e7int %cel ni&el %l ci/"ei de %/%ce"i l% c%"e
"e7ult%tul este nulE %ce%st% %cope"ind do%" c;eltuielile. Alt/el spusE -%"9% %sup"% costului &%"i%5il %cope"
c;eltuielile /i6e. Cele -en#ion%te sunt e6p"i-%te p"in /igu"% 11.$.
Fig#ra ''&5 Il#strarea *rag#l#i !e renta(ilitate
)"%gul de "ent%5ilit%te po%te /i dete"-in%t .i p"in c%lculE po"nind de l% /%ptul c l% %cest ni&el "e7ult%tul
este nulE %dic -%"9% %sup"% costului &%"i%5il este eg%l cu c;eltuielile /i6e .i %nu-eJ
,in /o"-ul% "%tei -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il "e7ult c -%"9% %sup"% costului &%"i%5il X ci/"% de
%/%ce"i _ "%t% -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il.
Not- cu )0 ci/"% de %/%ce"i co"espun7to%"e p"%gului de "ent%5ilit%teE e6p"i-%t &%lo"ic. Cu-
"e7ult%tul este nulE "e7ult c -%"9% %sup"% costului &%"i%5il este eg%l cu c;eltuielile /i6e.
C;eltuielile /i6e X )0 _ "%t% -%"9ei costului &%"i%5il s%u
)0 X
&%"i%5il costului -%"9ei "%t%
/i6e c;eltuieli
)unctul -o"t B)MC "ep"e7int d%t% l% c%"e este %tins p"%gul de "ent%5ilit%te .i se dete"-in p"in /o"-ul%J
)M X
luc"%te luni de nu-%"ul _
%/%ce"i de ci/"%
%te "ent%5ilit de p"%gul
E6e-plu D cunoscMnd /%ptul c o *nt"ep"inde"e co-e"ci%l este desc;is pe *nt"eg p%"cu"sul %nului B1!
luniCE c %cest% %"e o ci/" de %/%ce"i de !+@@@ u.-. .i c p"%gul de "ent%5ilit%te este de !! 1(@ u.-.E punctul
-o"t esteJ
)M X
1! _
!+@@@
!!1(@
X 4E=$ Ace%st% *nse%-n c /i"-% o5#ine p"o/it %5i% *n lun% % 1@E -%i p"ecis de dup
din !( octo-5"ie B
3@ _
1@@
=$
X !(E!C.
=1
Ci/"% de %/%ce"i
0e7ult%t
M%"9% %sup"% costului
&%"i%5il
C;eltuieli
&%"i%5ile
C;eltuieli
/i6e
Ci/"% de %/%ce"i X p"%g
de "ent%5ilit%te
C;eltuieli
&%"i%5ile
M%"9% %sup"%
costului &%"i%5il
C;eltuieli /i6e
n /unc#ie de n%tu"% %cti&it#iiE c;eltuielile se g"upe%7 *n S33T c;eltuieli de e6plo%t%"eE c;eltuieli
/in%nci%"eE c;eltuieli e6cep#ion%leE c;eltuieli cu %-o"ti7"i .i p"o&i7io%neE p"o&i7io%ne pent"u "iscu"i .i
c;eltuieli .i c;eltuieli cu i-po7itul pe p"o/it. )"i-ele dou c%tego"ii de c;eltuieli Be6plo%t%"e .i /in%nci%"eC %u o
*nse-nt%te -%i -%"e *n %cti&it%te% *nt"ep"inde"iiE cu o in/luen# spo"it %sup"% pe"/o"-%n#ei %cestei%.
n c;eltuielile de e6plo%t%"e se includ di&e"se c;eltuieli p"int"e c%"eJ
> costul -"/u"ilo" &MnduteE costul de %c;i7i#ie %l o5iectelo" de in&ent%"E costul de %c;i7i#ie %l ene"giei .i
%peiE c;eltuieli cu %-5%l%9eE co-5usti5iliE -%te"i%le consu-%5ile etc.N
> c;eltuieli cu se"&iciile p"est%te de te"#iE c;i"iiE cont"%cte de ce"cet"i etc.N
> c;eltuieli cu i-po7iteE t%6e .i &"s-inte %si-il%teN
> c;eltuieli cu pe"son%lul .i soci%le.
C;eltuielile /in%nci%"e sunt leg%te de /in%n#%"e% %cti&it#ii cu"ente % *nt"ep"inde"ii co-e"ci%le .i cup"indJ
> do5Mn7i .i co-isio%ne d%to"%te pent"u c"editeN
> scontu"iN
> di/e"en#e ne/%&o"%5ile de cu"s &%lut%"N
> pie"de"i din c"e%n#e .i din &Mn7%"e% titlu"ilo" de pl%s%-ent etc.
C;eltuielile e6cep#ion%le nu sunt leg%te de %cti&it%te% cu"ent % *nt"ep"inde"iiE ci %u un c%"%cte"
%ccident%l B%-en7iE pen%li7"iE c;eltuieli leg%te de ced%"e% de %cti&e etc.C.
Ace%st g"up%"e % c;eltuielilo" %"e "ele&%n# %sup"% -odului de /o"-%"e % di&e"selo" "e7ult%te
Bp"e7ent%te *n su5c%pitolul u"-to"CE c%"e "e/lect pe"/o"-%n#% conduce"ii o5#inut din e6e"cit%"e% %cti&it#ii de
5%7E din %cti&it%te% /in%nci%" .i ce% e6cep#ion%l.
11.3 Tipologia veniturilor $i contul de re(ultat
Venitu"ile co"espund &%lo"ii p"oduselo" &Mndute de ct"e *nt"ep"inde"e% co-e"ci%l. C% .i c;eltuielileE
ele se g"upe%7 dup n%tu"E *n /unc#ie de c%"e p"o&in din e6plo%t%"e% *nt"ep"inde"iiE din %lege"ile s%le de
/in%n#%"e s%u din c%"%cte"ul lo" e6cep#ion%l.
Venitu"ile din e6plo%t%"e p"o&in din &Mn7%"e% -"/u"ilo"E /iind e&%lu%te l% &%lo%"e net Bci/"% de %/%ce"i
netCE %dic se sc%d to%te "educe"ile %co"d%te B"%5%tu"iE "e-i7eE "istu"neC. ,e %se-ene%E tot *n %ce%st c%tego"ie
se includ &enitu"ile din stocu"ile de -"/u"iE &enitu"ile din p"oduc#i% de i-o5ili7"i Bcostul luc""ilo" .i
c;eltuielile e/ectu%te de *nt"ep"inde"e pent"u e% *ns.iCE &enitu"i din su5&en#iiE c"e%n#e "ecupe"%teE etc.
Venitu"ile /in%nci%"e p"o&in din pl%s%-entele *nt"ep"inde"ii Bdi&idendeE do5Mn7iCE din scontu"i o5#inute
de l% /u"ni7o"iE di/e"en#e /%&o"%5ile de cu"s &%lut%"E etc.
Venitu"ile e6cep#ion%le nu decu"g din %cti&it%te% cu"ent % *nt"ep"inde"iiE "e7ultMnd *n p"incip%l din
ced%"e% uno" %cti&e s%u din o5#ine"e% de despgu5i"i.
Contul de "e7ult%t "ep"e7int o sinte7 % %cti&it#ii econo-ice % *nt"ep"inde"ii co-e"ci%leE g"upMnd
c;eltuielile .i &enitu"ile dup n%tu"% lo"E "especti& din e6plo%t%"eE /in%nci%"e .i e6cep#ion%le. n c%tego"i%
c;eltuielilo" se includ .i consu-u"i c%"e t"e5uie c%lcul%te .i c%"e nu dete"-in e/ectu%"e% uno" pl#iE "e7ultMnd
din pie"de"i de &%lo%"e d%to"%te u7u"ii s%u *-5t"Mni"ii %nu-ito" 5unu"i %le *nt"ep"inde"ii B%-o"ti7"iE
p"o&i7io%neC. L% /elE e6ist .i &enitu"i c%"e t"e5uie c%lcul%te .i c%"e nu p"esupun *nc%s"iE "e7ultMnd *n p"incip%l
din di-inu%"e% s%u %nul%"e% p"o&i7io%nelo" S33T.
Contul de "e7ult%t po%te /i p"e7ent%t sc;e-%tic c% *n /igu"ile 11.( .i 11.' de -%i 9osJ
Fig#ra ''&8 Str#"t#ra #n#i "ont !e *ro-it
=!
,e5it C"edit
C;eltuieli de e6plo%t%"e
C;eltuieli /in%nci%"e
C;eltuieli e6cep#ion%le
)"o/it Venitu"i din e6plo%t%"e
Venitu"i /in%nci%"e
Venitu"i e6cep#ion%le
,e5it C"edit
C;eltuieli de e6plo%t%"e
C;eltuieli /in%nci%"e
C;eltuieli e6cep#ion%le
Venitu"i din e6plo%t%"e
Venitu"i /in%nci%"e
Venitu"i e6cep#ion%le
)ie"de"e
Fig#ra ''&? Str#"t#ra #n#i "ont !e *ier!ere
Soldul contului de "e7ult%t este d%t de di/e"en#% dint"e &enitu"i .i c;eltuieli. Ast/elE pot %p"e% t"ei
situ%#iiJ
%. Venitu"ile X C;eltuielileE soldul este nulE deci *nt"ep"inde"e% nu o5#ine p"o/itN
5. Venitu"ile i C;eltuielileE soldul este po7iti& Bc"edito"CE situ%#ie *n c%"e *nt"ep"inde"e% o5#ine
p"o/itN
c. Venitu"ile j C;eltuielileE soldul este neg%ti& Bde5ito"CE situ%#ie *n c%"e *nt"ep"inde"e%
"e%li7e%7 pie"de"e.
Soldul c"edito" este pl%s%t *n p%"te% de c;eltuieliE i%" cel de5ito" *n cel %l &enitu"ilo". n %cest -odE tot%lul
&enitu"ilo" este eg%l cu tot%lul c;eltuielilo".
Cu %9uto"ul contului de p"o/it .i pie"de"e se o5#in u"-to%"ele "e7ult%teJ
"e7ult%tul e6plo%t"ii X &enitu"i din e6plo%t%"e D c;eltuieli din e6plo%t%"eN -so%" c%p%cit%te%
*nt"ep"inde"ii de % o5#ine *nc%s"i -%i -%"i decMt c;eltuielileN
"e7ult%tul /in%nci%" X &enitu"i /in%nci%"e D c;eltuieli /in%nci%"eN "ep"e7int un indic%to" %l
politicii de /in%n#%"e % *nt"ep"inde"iiN
"e7ult%tul cu"ent X "e7ult%tul e6plo%t"ii ^ "e7ult%tul /in%nci%"N "ep"e7int c%p%cit%te% s%u
inc%p%cit%te% *nt"ep"inde"ii de % o5#ine *nc%s"i supe"io%"e c;eltuielilo"E dup ce s>% lu%t *n conside"%"e
politic% s% /in%nci%"N
"e7ult%tul e6cep#ion%l X &enitu"i e6cep#ion%le D c;eltuieli e6cep#ion%leN -so%" ele-ente
nese-ni/ic%ti&e %le %cti&it#ii cu"enteN
"e7ult%tul net X "e7ult%tul cu"ent k "e7ult%tul e6cep#ion%l D p%"ticip%"e% s%l%"i%#ilo" l% "e7ult%te
D i-po7it pe p"o/itN este indic%to"ul c%"e -so%" pe"/o"-%n#% gene"%l % *nt"ep"inde"iiE integ"Mnd .i
ele-ente c%"e sunt *n %/%"% cont"olului -%n%ge"ilo".
,in cele p"e7ent%te se po%te desp"inde co-ple6it%te% c;eltuielilo" pe c%"e t"e5uie s le /%c o
*nt"ep"inde"e co-e"ci%l pent"u % pute% o5#ine &enitu"ile c%"e constituie p"e-is% uno" pe"/o"-%n#e %.tept%te.
0e7ult%tele c%"e "e7ult din contul de "e7ult%t sunt utile pent"u % *n#elege cu- se "e%li7e%7 pe"/o"-%n#ele
*nt"ep"inde"iiE d%" conduce"e% %"e ne&oie de o in/o"-%"e de c%lit%te. ,e %cee%E este neces%" c% -%n%ge"ii s
%dopte deci7ii ope"%#ion%le *n%inte de % se p"oduce un %nu-it "e7ult%t. C% %t%"eE %tMt in/o"-%#iile din contul de
"e7ult%teE cMt .i din 5il%n#ul cont%5il t"e5uie p"eluc"%te .i det%li%te pent"u % /i cu %de&"%t utile conduce"ii.
11.4 Costurile logistice
Logistic% %cope" %ns%-5lul gestiunii /lu6u"ilo" /i7ice .i de in/o"-%#ii %soci%teE de l% %p"o&i7ion%"e% l%
dist"i5u#i% p"oduselo" /initeE inclusi& gestiune% "etu"u"ilo" de o"ice n%tu"E -o5ili7Mnd -i9lo%ce de t"%nspo"tE
stocu"i .i depo7iteE "esu"se u-%ne neces%"e ci"cul%#iei /lu6u"ilo" -%te"i%le.
O p"o5le- i-po"t%nt pent"u conduce"e% *nt"ep"inde"ilo" o "ep"e7int costu"ile logistice. )lecMnd de l%
idee% c logistic% "ep"e7int un secto" de %cti&it%te c%"e i-plic *n -od neces%" costu"i se pune p"o5le-%
"educe"ii %cesto"% pent"u % gene"% "e7e"&e de p"oducti&it%te. 0educe"e% costu"ilo" p"esupune cuno%.te"e% .i
%n%li7% lo" .i *n#elege"e% i-p%ctului /iec"ei %cti&it#i logistice "e%li7%te *n tot%lul c;eltuielilo".
Costu"ile logistice sunt esti-%te c% "ep"e7entMnd *nt"e 1@ .i 1( R din ci/"% de %/%ce"i o5#inut din
&Mn7%"e% p"oduselo". )e secto%"eE situ%#i% este "ed%t *n t%5elul de -%i 9osJ
=3
$on!erea "ost#rilor logisti"e /n "i-ra !e a-a"eri
Ta(el#l ''&5
Cost#ri logisti"e *e
se"toare
K !in "i-ra !e a-a"eri
M%"e% dist"i5u#ie 1(
3unu"i inte"-edi%"e 1$E3
Indust"i% %uto 1!E$
3unu"i de consu- cu"ent 11E3
3unu"i de ec;ip%-ent =E4
Ene"gie =E3
O "educe"e cu un p"ocent %l %cesto" costu"i pot conduce l% un cM.tig supli-ent%" de l% un s/e"t l% o
t"ei-e pent"u o *nt"ep"inde"e.
n gene"%lE t"%nspo"tu"ile "ep"e7int ci"c% 9u-t%te din tot%lul costu"ilo" logisticeE i%" depo7it%"e%
%p"o6i-%ti& un s/e"t din %ceste%.
n ulti-% pe"io%dE costu"ile logistice -%ni/est o tendin# de c"e.te"e dete"-in%t de lungi"e% t"%seelo"
logistice .i de spo"i"e% p"e#ului c%"5u"%n#ilo" pe /ondul scde"ii costu"ilo" co-plete %le p"oduselo"E -%i %les c%
e/ect %l deloc%li7"ilo".
Costu"ile logistice &%"i%7 de l% un secto" de %cti&it%te l% %ltul .i c;i%" de l% o *nt"ep"inde"e l% %lt% *n
%cel%.i secto"E din di&e"se -oti&e p"ecu-J
> situ%#iile .i con/igu"%#iile logistice sunt di/e"ite c;i%" .i pent"u *nt"ep"inde"i din %cel%.i secto"N
> ni&elu"ile de integ"%"e s%u de su5cont"%ct%"e % ope"%#iunilo" logistice pot /i di/e"iteN
> c%n%lele de dist"i5u#ieE pie#ele c"o"% li se %d"ese%7 o *nt"ep"inde"e c;i%" pent"u %cele%.i tipu"i de
p"oduse pot %ng%9% costu"i logistice di/e"iteN
> nu e6ist "eguli cl%"e .i p"ecise de %loc%"e % costu"ilo" logisticeE *n /unc#ie de condi#iile de li&"%"e %
-"/u"ilo"E de -etodele de st%5ili"e % &%lo"ii stocu"ilo" etc.
Cores*on!en)a /ntre a"ti0it1)i 9i "o+*onente
!e a"ti0it1)i !e logisti"1 intern1
Ta(el#l ''&8
Acti&it#i de logistic inte"n
Co-ponente de %cti&it#i
de logistic inte"n
T"%nspo"tul de l% "ecep#ie l% e6pedie"e A-o"ti7%"e% in/"%st"uctu"ii logistice
Gestiune% t"%nspo"tului S%l%"ii %soci%te %cti&it#ilo" logistice
,epo7it%"e%
A-o"ti7%"e% in&esti#iilo"
*n te;nologi% logistic
M%nipul%"e%
A-o"ti7%"e% ec;ip%-entelo"
de t"%nspo"t
)"eluc"%"e% co-en7ilo" )"egti"e% %6%t pe logistic
Concep#i% "e#elei logistice Gestiune% logisticii
)l%ni/ic%"e% o/e"tei .i % ce"e"ii
Gestiune% /u"ni7"ii de se"&icii logistice %le te"#ilo"
Ap"o&i7ion%"e /" costul p"oduselo" cu-p"%te
Costu"ile unui depo7it se "ep%"ti7e%7 glo5%l %st/elJ
> $@Rpent"u const"uc#ie .i ec;ip%-enteN
> (@ R pent"u c;eltuieli di&e"se B-Mn de luc"u .i consu-%5ileCN
> 1@ R pent"u c;eltuieli gene"%le de /unc#ion%"e.
V%lo"ile p"e7ent%te sunt -ediiE costu"ile &%"iind *n /unc#ie de p%"%-et"i p"ecu-J
> loc%li7%"e% geog"%/ic % depo7itului B%p"o%pe s%u nu de un -%"e o"%.E dese"&i"ile "utie"e etc.CN
> -"i-e% depo7itului Bec;ip%-enteE "%/tu"iE p%leteE nu-" de u.iE "%-peE *nl#i-e utili7%5ilE /o"-%
etc.CN
> st%"e%E no"-eleE tipul de cl%s Bposi5ilit#i de % stoc% di/e"ite tipu"i de p"oduseCN
> tipu"ile de p"oduse t"%t%te .i tipu"ile de co-en7i c%"e in/luen#e%7 di"ect "%t% -Minii de luc"uN
> o"g%ni7%"e% *nt"ep"inde"iiJ -%"e p"est%to"E depo7it p"op"iu Bcostu"ile unui siste- in/o"-%tic pot /iE de
e6e-pluE "ep%"ti7%te pe -%i -ulte %-pl%s%-enteC.
=$
Re*arti.area "ost#rilor #n#i !e*o.it
Ta(el#l ''&?
C
o
s
t
u
"
i
l
e

d
e
p
o
7
i
t
e
l
o
"
Stoc%"e
$@ R
(( R > costul cldi"ii 1@@ R
-
!
Klun
Sup"%/%#% %cope"it -
!
Costul pe -
!
%cope"it
C;i"ie s%u %-o"ti7%"e -
!
!( R > c;eltuieliE
*nt"e#ine"eE p%7
+( R
-
!
Klun
Asigu""iE cu"#enieE %pE g%7E c%n%li7%"eE %lte
c;eltuieli loc%ti&eE *ncl7i"eE p%7 etc. D -
!
!( R
-
!
Klun
T%6e p"o/esion%leE %lte t%6e speci/ice D -
!
1@ R > ec;ip%-entele
depo7itului
1@@ R
-
!
Klun
A-o"ti7%"e s%u *nc;i"ie"e%E stel%9e Bp%letie"eC .i
-o5ilie" de stoc%"eE ec;ip%-ente di&e"seE siste-e
de t"%ns/e" o"i7ont%leE *nt"e#ine"e% -%te"i%lelo" D
-
!
1@ R > -%te"i%le de
*nt"e#ine"e
1@@ R
-
!
Klun
nc;i"ie"e% -%te"i%lelo" de *nt"e#ine"eE %-o"ti7%"e%
-%te"i%lelo"E cont"%ct de *nt"e#ine"e D -
!

)"est%"e
(@ R
=@ R > c;eltuieli di"ecte
de pe"son%l
+( R lun S%l%"ii .i c;eltuieli di"ecte cu -Mn% de luc"u
!( R Costul pe"son%lului e6te"n
1@ R > consu-%5ile 1@@ R lun )%lete pie"duteE /oliiE etic;eteE consu-%5ile
in/o"-%ticeE *nt"e#ine"e% ec;ip%-entelo"E t"%t%"e% .i
e&%cu%"e% de.eu"ilo"E tele/onE /%6E linii in/o"-%tice
1@ R > c;eltuieli
gene"%le loc%le
1@@ R lun S%l%"ii .i c;eltuieli indi"ecte cu -Mn% de luc"u
C;eltuieli
gene"%le
1@ R
$@ R > c;eltuieli de
st"uctu"
1@@ R lun C;eltuieli cu pe"son%lul de l% sediu
'@ R > di&e"se 1@@ R lun C;eltuieli loc%leE siste-ul in/o"-%tic %l sediuluiE
tele/onE /%6E ono"%"iiE c"e%n#e du5io%seE pu5licit%teE
%ltele
Indicele costu"ilo" logistice "ep"e7int un inst"u-ent de -su"%"e t"i-est"i%l % e&olu#iei costului
%ns%-5lului %cti&it#ilo" logisticeE cu e6cep#i% costului t"%nspo"tului. n 8"%n#%E 8ede"%#i% *nt"ep"inde"ilo" de
t"%nspo"t .i logistic c%lcule%7 un %st/el de indice pe 5%7% % t"ei su5indiciJ
> indicele stoc"ii Bcostu"i cu cldi"e%E c;eltuieliE *nt"e#ine"eE p%7E i-po7ite etc.CE c%"e "eg"upe%7 costu"i
leg%te de sup"%/%#% dedic%t depo7it"iiN %"e o ponde"e de %p"o6i-%ti& != RN
> indicele p"est%#iilo" B-%te"i%leKec;ip%-ente de -%nipul%"eE c;eltuieli di"ecte de pe"son%lCE c%"e se
"e/e" l% costu"i c%"e depind de ni&elul %cti&it#iiN %"e o ponde"e de %p"o6i-%ti& '@ RN
> indicele supo"t Bc;eltuieli de st"uctu"CE c%"e %cope" c;eltuieli gene"%leN %"e o ponde"e de ci"c% !1 R.
Acest indice % /ost c%lcul%t pent"u p"i-% d%t *n %l $ D le% t"i-est"u %l %nului !@@3E constituind %st/el
5%7% de c%lcul B1@@C. Indicele %"e "olul de "e/e"in# pent"u p"est%to"i *n cl%u7ele cont"%ctu%le. Se c%lcule%7 pe
5%7% in/o"-%#iilo" /u"ni7%te de ct"e un p%nel de *nt"ep"inde"i c%"e de#in -%i -ult de =@@@@@ -
!
sup"%/%# de
depo7it%"e.
n cee% ce p"i&e.te t"%nspo"tu"ileE "ep%"ti7%"e% costu"ilo" cu %ce%st %cti&it%te este u"-to%"e%J s%l%"iul
.o/e"ilo" D 3! RN c;eltuieli cu c%"5u"%n#ii D !!RN *nlocui"e% pneu"ilo" D $ RN c;eltuieli de *nt"e#ine"e D ' RN %lte
c;eltuieli D 3' R.
12. Sistemul logistic al comerului electronic
n conte6tul noii econo-iiE *n c%"e se ope"e%7 cu noi concepte .i teo"iiE de7&olt%"e% co-e"#ului
elect"onic este o "e%lit%te pe c%le s de&in -it. ,e.i nu e6ist *nc o de/ini#ie uni&e"s%l %ccept%t % co-e"#ului
elect"onicE %cest% po%te /i desc"is c% utili7%"e% -i9lo%celo" elect"onice pent"u sc;i-5ul de in/o"-%#ii .i pent"u
%nt%-%"e%E *nc;eie"e% .i "e%li7%"e% de t"%n7%c#ii co-e"ci%le *nt"e p%"tene"i de %/%ce"i sep%"%#i su5 %spect
geog"%/ic. n %ccep#iune% O"g%ni7%#iei Mondi%le % Co-e"#ului BOMCCE co-e"#ul elect"onic dese-ne%7
p"oduc#i%E dist"i5u#i%E -%"AetingulE &Mn7%"e% s%u li&"%"e% de 5unu"i -%te"i%le .i se"&icii p"in -i9lo%ce
elect"oniceE i%" *n concep#i% O"g%ni7%#iei Econo-ice de Coope"%"e .i ,e7&olt%"e BOEC,C %cest% "ep"e7int
=(
des/.u"%"e% unei %/%ce"i p"in inte"-ediul "e#elei Inte"netE &Mn7%"e% de 5unu"i .i se"&icii %&Mnd loc o//line s%u
online.
12.1 Co#erul electronic ; deli#itri conceptuale
)"incip%lele c%"%cte"istici %le co-e"#ului elect"onic suntJ %sigu" o &ite7 "idic%t de de"ul%"e %
t"%n7%c#iilo"N pe"-ite %ccesul l% noi seg-ente de pi%#N con/e" o /le6i5ilit%te c"escut politicilo" co-e"ci%leN
dete"-in "educe"e% costu"ilo" de %p"o&i7ion%"eE de dist"i5u#ieE de p"o-o&%"eN i-plic si-pli/ic%"e%
p"ocedu"ilo" de t"%n7%c#ion%"eN cont"i5uie l% c"e.te"e% co-petiti&it#ii l% ni&el de /i"- .i i-plicit de #%"N
dete"-in c"e.te"e% &%lo"ii t"%n7%c#iilo" p"in sti-ul%"e% cu-p"to"ilo"N o/e" posi5ilit%te% de % con/igu"%
p"oduse s%u se"&icii .i de % &ede% i-edi%t p"e#u"ile "e%le %le %cesto"%E *n co-p%"%#ie cu p"e#u"ile -%i -ulto"
o/e"t%n#i etc.
n p"i&in#% di-ensiunilo" co-e"#ului elect"onic c%"e %u "ele&%n# pent"u de7&olt%"e% econo-icE %ceste%
se "e/e" l% S1@TJ /%cilit%"e% e6p%nsiunii t"%n7%c#iilo" inte"n%#ion%leE e6p%nsiune% t"%ns/"ontie" % t"%n7%c#iilo"E
c"e%"e% de noi opo"tunit#i pent"u p%"ticip%"e% *nt"ep"inde"ilo" -ici .i -i9locii l% co-e"#ul inte"n%#ion%lE
sti-ul%"e% p"ocesului de /"%g-ent%"e % %cti&it#ilo" econo-ice.
)"i&ito" l% poten#i%lul "idic%t %l co-e"#ului elect"onic *n te"-eni de spo"u"i de p"oducti&it%te .i de
c"e.te"e econo-icE sunt i-po"t%nte -%i %les u"-to%"ele %specte &i7Mnd i-p%ctul co-e"#ului elect"onic %sup"%
p"oceselo" econo-ice S1@TJ "educe"e% costu"ilo" de t"%n7%c#ion%"eE *-5unt#i"e% %ccesului l% in/o"-%#iile de
pi%#E intensi/ic%"e% co-peti#ieiE -%i 5un% %loc%"e % "esu"selo"E *-5unt#i"e% co-petiti&it#ii /i"-elo" .i
spo"i"e%E pe %ce%st 5%7E % %5ilit#ii lo" de % c"e% &%lo%"e .i de % concu"% pe pie#ele tot -%i glo5%li7%te .
Co-e"#ul elect"onic %"e de9% o -%"e &%"iet%te de %plic%#iiE *nt"e c%"eJ sc;i-5ul de in/o"-%#ii digit%leE
co-e"ci%li7%"e% elect"onic de 5unu"i .i se"&iciiE t"%ns/e"u"i de /ondu"i elect"oniceE %cti&it#i 5u"sie"e
elect"oniceE licit%#ii elect"oniceE %c;i7i#ii pu5liceE /u"ni7%"e% de se"&icii post>&Mn7%"e etc. Este %plic%5il %tMt *n
c%7ul &Mn7"ii 5unu"ilo" -%te"i%le Bp"oduse indust"i%le .i 5unu"i de consu-E de e6e-pluCE cMt .i %l se"&iciilo"
Bse"&icii in/o"-%ticeE /in%nci%"eE 9u"idice etc.CE dMnd n%.te"e totod%t uno" noi p"oduse .i se"&icii Hdigit%li7%teH
s%u H&i"tu%leHE cu- %" /i c"#iE pu5lic%#iiE C,>u"iE so/tW%"eE se"&icii 5%nc%"eE p"og"%-e de tele&i7iune s%u "%dio
etc.
n linii generale, modelele de afaceri pe Internet sunt: magazinul electronic (e-shop), magazinul
universal electronic (e-mall), achiziia public electronic (e-procurement), licitaia electronic (e-auction),
comunitatea virtual (virtual community), prestri servicii electronice (e-service providing), broera! de
informaii, modele de publicitate"
12.2 Modele $i aplicaii de co#er electronic
Co-e"#ul elect"onic po%te /i des/.u"%t de ct"e .i *nt"e t"ei tipu"i de entit#iJ *nt"ep"inde"iE gu&e"ne .i
consu-%to"iE i%" p"incip%lele "el%#ii speci/ice disponi5ile /iec"ei o"g%ni7%#ii *n l%n#ul &%lo"ii sunt 3!3 B*nt"e
*nt"ep"inde"iJ 3usiness>to>3usinessCE 3!C B*nt"e o *nt"ep"inde"e .i consu-%to"iJ 3usiness>to>Consu-e"CE 3!A
B*nt"e *nt"ep"inde"e .i %d-inist"%#i% gu&e"n%-ent%lJ 3usiness>to>Ad-inist"%tionE s%u 3!GJ 3usiness>to>
Go&e"n-entE .i celel%lte /o"-e cone6eC. ,e %se-ene%E -%i pute- &o"5i .i desp"e 3!E B*nt"e /i"- .i %ng%9%#ii
siJ 3usiness>to>E-plo:eeCE )"o-otion%l Medi% BMedii de sti-ul%"eCE )o"t%l s%u C!CE M>co-E c% -odele de
"el%#ii elect"onice.
Modelul 3!3 este cel -%i "spMndit -odel de %/%ce"i e>co--e"ce .i %"e cel -%i i-po"t%nt poten#i%l de
de7&olt%"e. Modelele 3!3 %le "el%#iilo" de %/%ce"i elect"onice "ep"e7int *n -od cu"ent cel -%i -%"e i-p%ct
econo-ic -su"%5il %l te;nologiei co-e"#ului elect"onic .i cup"ind -etode .i siste-e de sus#ine"e % pute"ii
te;nologiei co-pute"elo" de % *-5unt#i "el%#iile dint"e %/%ce"i. n -od tipicE -odelele 3!3 sunt utili7%te
pent"u % /%cilit% co-unic%"e% int"%>c%n%le .i e/icien#%. Modelele 3!3 utili7e%7 "e#elele in/o"-%tice B*n
p%"ticul%" Inte"net>ulC pent"u e/ectu%"e% sc;i-5ului de in/o"-%#ii *nt"e *nt"ep"inde"i Bp%"#i%l s%u integ"%lC .i
&i7e%7 /u"ni7o"iiE su5>%nt"ep"eno"iiE clien#iiE p"est%to"ii de se"&icii etc. Aceste -odele se pot 5%7% pe Inte"netE
Int"%netu"i s%u E6t"%netu"i cont"ol%te de o"g%ni7%#ie .i pot include p"oces%"e% .i u"-"i"e% co-en7ilo"E pl%t%E
cont"olul in&ent%"ului .i siste-e de p"oiect%"eE de t"%nspo"t .i logisticE siste-e de cont"olE &Mn7%"e s%u
dese"&i"e client. Acestei /o"-e de co-e"# elect"onic *i co"espunde -odelul "el%#iilo" t"%n7%c#ion%le S4TE -odel
c%"e se %plic p"oceselo" de cu-p"%"e K &Mn7%"e Be/ectu%"e% unei co-en7iE con/i"-%"e% de "ecep#ie % co-en7iiE
='
noti/ic%"e% li&""iiE t"i-ite"e% /%ctu"ii .i e&entu%l e6ecut%"e% pl#iiC *nt"e *nt"ep"inde"i %ng%9%te *nt">un
p%"tene"i%t du"%5il ce e/ectue%7 *nt"e ele t"%n7%c#ii nu-e"o%se .i dispun de o logistic pe"/o"-%nt .i "especti&
de o in/o"-%ti7%"e inte"n %&%ns%t.
Modelul 3!C este cel -%i cunoscut -odel de %/%ce"i e>co--e"ceE *nt"ucMt %cest% se %d"ese%7
consu-%to"ilo" indi&idu%li. Modelele 3!C se concent"e%7 pe utili7%"e% Inte"netului .i % te;nologiei elect"onice
pent"u % c"e% .i % sus#ine *n -od di"ect t"%n7%c#iile en>det%il. L% /el c% *n -odelul 3!3E i-po"t%n#% st"%tegic %
-odelului 3!C este de % /i o inte"/%# t"%n7%c#ion%l D o -etod de o5#ine"e .i /%cilit%"e % &Mn7"ilo" .i
co-en7ilo" di"ect de l% ulti-ii clien#iE *n ti-p ce se eli-in s%u se "educe necesit%te% &Mn7"ii u-%ne di"ecte s%u
dese"&i"e% clien#ilo". 3!C utili7e%7 Inte"net>ul pent"u "el%#iile co-e"ci%le Bpu5licit%teE p"e7ent%"e c%t%logE
co-en7i *n linieE pl#i elect"oniceE dist"i5u#ieE se"&icii dup &Mn7%"eC *nt"e *nt"ep"inde"e .i consu-%to"ii
p%"ticul%"i.
Modelele 3!A utili7e%7 "e#elele in/o"-%tice B*n p%"ticul%" Inte"net>ulC pent"u e/ectu%"e% sc;i-5ului de
in/o"-%#ii *nt"e *nt"ep"inde"i .i %d-inist"%#i% pu5lic Bp%"#i%l s%u integ"%lC. )ent"u *nt"ep"inde"iE 3!A este un c%7
p%"ticul%" de 3!3. )ent"u %d-inist"%#i% pu5licE 3!A este o c%tego"ie p%"ticul%" de p"ocedu"i %d-inist"%ti&e Be>
go&e"n-entC. E6ist %st/el /o"-% A!3 BAd-inist"%tion>to>3usiness s%u G!3 > Go&e"n-ent>to>3usinessCE -odel
de co-e"# elect"onic *n c%"e o institu#ie gu&e"n%-ent%l cu-p%" s%u &inde 5unu"iE se"&icii s%u in/o"-%#ii de l%
pe"so%nele 9u"idice Be6e-pluJ e>licit%tie."oCE d%" .i /o"-% A!C BAd-inist"%tion>to>Consu-e" s%u Go&e"n-ent>
to>Consu-e" BG!CCCE c%"e %cope" "el%#ii gu&e"n>cet%#eni l% ni&el de in/o"-%"e .i p"est%"e se"&icii pu5lice
B e6e-pluJ plti"e% t%6elo" onlineC.
Modelul 3!E B*nt"e /i"-% si %ng%9%#ii siJ 3usiness>to>E-plo:eeCE se "e/e" l% t"%n7%c#iile de"ul%te *n
c%d"ul unei /i"-e utili7Mndu>se p"op"iul siste- Int"%netE *ns nu este un -odel /o%"te "spMndit *n lu-e.
)"o-otion%l Medi% este o /o"- % -odelului "el%#ion%l e>5usiness .i se "e/e"% l% utili7%"e% We5 site>ului
.i % te;nologiei elect"onice c% p"incip%l -ediu p"o-o#ion%l. Adese% %ce%st% /oc%li7%"e este co-5in%t cu %lte
-odele %le co-e"#ului elect"onicE d%" *n -ulte c%7u"i o"g%ni7%#iile se li-ite%7 nu-%i l% %cest -odel de -ediu
p"o-o#ion%l d%to"it c;estiunilo" leg%te de c;eltuielile de t"%nspo"t %le p"odusului s%u posi5ilul con/lict pe
c%n%l.
,int">o pe"specti& de "ecl%- .i sti-ul%"eE co"po"%te .i 5"%nd site>u"ile "ep"e7int opo"tunit#i unice pent"u %
li&"% un -es%9 ct"e un pu5lic #int speci/icE *nt"ind %st/el "el%#iile cu clien#ii S3@T.
)o"t%lu"ile Inte"net "ep"e7intE de %se-ene%E un -odel de st"%tegie e>"el%#ion%l. )o"t%lu"ile /u"ni7e%7
un punct de int"%"e l% Inte"net .i un -ec%nis- de cut%"e pent"u clien#i .i s>%u e6tins pent"u % include
nu-e"o%se se"&icii p"op"ii %le clien#ilo"E inclusi& e>-%ilE -%g%7ine &i"tu%leE di"ecto%"e tele/onice .i di&e"se
unelte de ce"cet%"e. Cent"ul st"%tegic %l -odelului )o"t%l este de % const"ui .i "e7e"&% t"%/icul clien#ilo" .i de %
/o"-% p%"tene"i%te cu o"g%ni7%#ii c%"e /olosesc %lte -etode de co-e"# elect"onic.
Un %lt -odel de "el%#ii elect"onice este cunoscut c% )ee" to )ee" B)!) > di"ectC s%u Consu-e" to
Consu-e" BC!C > client ct"e clientC pent"u c /%cilite%7 co-unic%"e% s%u t"%n7%c#iile *nt"e indi&i7i te"#i s%u
clien#i. C;i%" d%c e6ist% speci%li.ti ce pe"cep )!) l% /el c% C!CE totu.i t"e5uie p"eci7%t c -odelul C!C este
speci/ic t"%n7%c#iilo" "e%li7%te online *nt"e consu-%to"i pe pi%#% &i"tu%lE pe 5%7 de licit%#ie Bde e6e-pluJ e3%:E
P%l/.co-CE cele -%i t"%n7%c#ion%te -"/u"i p"in %cest -odel /iindJ c"#iE /il-eE -u7ic .i 9ocu"iE /i"-ele C!C
"e%li7Mnd &enitu"i din co-isio%ne %sup"% t"%n7%c#iilo" e/ectu%teE *n ti-p ce -odelul )!) const *n sc;i-5 de
/i.ie"e .i de %lte -i9lo%ce co-pute"i7%te *nt"e utili7%to"ii de )C>u"iE c%"e nu necesit utili7%"e% unui se"&e"
cent"%lE nu p"esupune inte"-edi%"iE %"e un do-eniu *ngust de utili7%"eJ sc;i-5ul de *n"egist""i -u7ic%leE de
"egul Bde e6e-pluJ M)3.co-CE /i"-ele )!) "e%li7Mnd &enitu"i din "ecl%- .i din t%6e %plic%te l% unele
*n"egist""i -u7ic%le.
Un %lt -odel de %/%ce"e elect"onicE -odelul M>co-E de&ine din ce *n ce -%i cunoscut .i utili7%t. M>
co-E cel -%i -ode"n -odel pent"u %/%ce"i "e%li7%te p"in inte"-ediul %p%"%telo" digit%te -o5ile p"in "e#e%u%
Inte"netE este utili7%t cu p"ecde"e *n u"-to%"ele do-eniiJ -es%9e SMSE pl#i de &%lo"i -iciE se"&icii /in%nci%"eE
logisticE se"&icii de in/o"-%"e .i -%n%ge-entE i%" *n pespecti&% %p"opi%t pent"u %cces l% Inte"netE t"%ns-ite"e
e>-%il>u"iE p"i-i"e .i t"%ns-ite"e i-%gini &ideo .i T& etc.
12.3 Particularitile logistice ale #odelelor <2< $i <2C
A&%nt%9ele o/e"ite de Inte"net cu-p"to"ilo" s%u &Mn7to"ilo" depind *nt">o -%"e -%su" de
c%"%cte"isticile p"oduselo" .i se"&iciilo" t"%n7%c#ion%te pent"u c %ceste% /o"-e%7 ni&elul de 5%7 %l di/e"en#ie"ii
dint"e -odelele co-e"tului elect"onic. n %cest sensE din punct de &ede"e logisticE di/e"en#ie"e% dint"e -odelele
=+
este d%t *n speci%l de dou %specteJ "%po"tul dint"e &%lo%"e% p"odusului .i c;eltuielile s%le de t"%nspo"t .i
co-ple6it%te% in&ent%"ului S3@T.
0%po"tul dint"e &%lo%"e% p"odusului .i c;eltuielile s%le de t"%nspo"t este %dese% p%"%-et"ul cel -%i c"itic
pent"u %lege"e% -odelului de co-e"# elect"onic .i succes co-petiti&. n ti-p ce un nu-" de speci%li.ti %
suge"%t c p"odusele scu-pe %u o -%i -%"e opo"tunit%te de % e6plo%t% %&%nt%9ele te;nologiei co-e"#ului
elect"onic decMt %"ticolele ie/tineE %ce%st deose5i"e si-pli/ic p"e% -ult %de&%"%t% n%tu" % "el%#iei. n "e%lit%teE
o -su" -%i 5un % opo"tunit#ii este p"e#ul s%u &%lo%"e% p"odusului *n "%po"t cu c;eltuielile de t"%nspo"t. n
ti-p ce /"igide"eleE de e6e-pluE %u p"e#u"i -%"iE i-p"%ctic%5ile pent"u depo7ite cent"%li7%teE p"odusele c%"e %u o
&%lo%"e -ic *n "%po"t cu c;eltuielile lo" di"ecte de t"%nspo"t Bde e6e-pluE -o5il%C pot /i c%ndid%te s"%ce pent"u
-odelele de co-e"# elect"onic cent"%li7%t Bp"ecu- 3!CC. n ti-p ce %5o"d%"ile 3!C nu sunt i-posi5ile *n %ceste
condi#iiE %&%nt%9ele o/e"ite de co-e"#ul elect"onic sunt se"ios li-it%te de costu"i -%"i de t"%nspo"t. E.ecu"ile
%/%ce"ilo" "isc%nte %le li&""ilo" de %"ticole de 5cnie 3!CE p"ecu- Ze5&%n .i Po-eG"oce"E sunt ilust""i %le
li-it"ilo" %cestui -odel S3@T. Totu.iE *n &iito" se pot de7&olt% noi -odele pent"u % dist"i5ui *n -od e/icient
%ceste p"oduseE utili7Mnd siste-e de co-e"# elect"onic ce includ depo7ite descent"%li7%te. E6cep#i% de l% "egul%
de -%i sus %" %p"e% %colo unde clien#ii sunt dispu.i s %c;i7i#ione7e c%ntit#i su/icient de -%"i pent"u % /%ce
li&"%"e% econo-ic. )ent"u p"odusele c%"e %u un "%po"t -%"e &%lo%"e>c;eltuieli de t"%nspo"t Bde e6e-pluE c"#iE
%"ticole de *-5"c-inteE 5i9ute"iiCE -odelele 3!C de co-e"# elect"onic cent"%li7%t "e%li7e%7 %&%nt%9e
/o"-id%5ile pent"u o"g%ni7%#ii. Supli-ent%"E e6ist o c%tego"ie unic de 5unu"i c%"e %u "%po"tu"i Gin/initeH
&%lo%"e>c;eltuieli de t"%nspo"t. Ace%st c%tego"ie de p"oduse se e6tinde e6plo7i& d%to"it c%p%cit#ii te;nologiei
co-pute"elo" de % Gdigit%li7%H 5unu"i c%"e *n%inte de % /i co-e"ci%li7%te online e"%u t%ngi5ile s%u %n%logeE
p"ecu- c"#iE -u7ic .i /il-e. ,igiti7%tE -u7ic% desc%"c%5il c"ee%7 o "e&olu#ie popul%" Bc;i%" d%c
cont"o&e"s%tC %tMt pent"u consu-%to"iE cMt .i pent"u designe"ii ;%"dW%"e BM)3CN de %se-ene%E -ulte c"#i pot /i
%cu- desc"c%te *n tot%lit%te p"in Inte"net. Indust"i% /il-elo" se %p"opieE de %se-ene%E "%pid de %cee%.i
ine&it%5ilit%te % "e&olu#iei c%n%lelo" de dist"i5u#ie. )ent"u /u"ni7o"ii %cestei /o"-e de p"odusE &Mn7%"e% cu
%-nuntul 3!C utili7Mnd c%n%lele di"ecte de dist"i5u#ie p%"e % /i i-inent pe &iito"E d%to"it utilit#tilo"
e6t"%o"din%"e de ti-pE sp%#iuE /o"- .i posesie "e%li7%te de %cest -odel de co-e"# elect"onic .i e/icien#elo"
glo5%le de c%n%lKt"%n7%c#ie pe"-ise de %cest tip de p"odus.
Co-ple6it%te% in&ent%"ului -"e.te de %se-ene% %&%nt%9ele %5o"d"ilo" "el%#ion%le 3!3 .i 3!C. ,%to"it
e/icien#ei c"e%te p"in p"ocesul de so"t%"eE co-p%niile cu in&ent%"e di&e"se %u %&%nt%9e -%"i de pe u"-%
cent"%li7"ii. A-%7on este un e6e-plu e6celent %l %cestui p"incipiu econo-ic pent"u c t"e5uie s #in% *n
in&ent%" do%" cMte&% copii de c"#i cu ce"e"e li-it%t. )e de %lt% p%"teE l%n#u"ile de &Mn7%"e de c"#i tip Oc"%-i7i
.i -o"t%"H Bp"ecu- 3%"nes .i No5leC t"e5uie s #in% un in&ent%" de -ii de c"#i unice *n /iec%"e din nu-e"o%sele
lo" -%g%7ine /i7ice. Ast/elE co-p%niile c%"e de#in *n -od neces%" un in&ent%" %l unei g%-e di&e"se de p"oduseE
c% p%"te % pl%nului lo" st"%tegicE %u cel -%i -ult de cM.tig%t din 5ene/iciile logistice %le ni&elelo" *n%lte de
cent"%li7%"e pe"-ise de co-e"#ul elect"onic Butili7Mnd un -odel 3!3 s%u 3!CC. n plusE %&Mnd *n &ede"e c
ope"%#iunile cent"%li7%te cu un singu" -%g%7in s%u depo7it pot pe"-ite o -%i -%"e &ite7 de ci"cul%#ie %
-"/u"ilo" din in&ent%" *n co-p%"%#ie cu ope"%#iunile cu -ulte -%g%7ine s%u -ulte depo7iteE te;nologiile
co-e"tului elect"onic c%"e pot /%cilit% %ce%st cent"%li7%"e pe"-it %/%ce"ilo" cu di&e"se in&ent%"e s "e%li7e7e
costu"i -ult -%i -ici de depo7it%"e. Co-ple6it%te% in&ent%"ului po%te e6plic% *nt">o -%"e -su" %&%nt%9ele
co-petiti&e %le -ulto" /i"-e de co-e"# elect"onic de succes. O e6celent ilust"%"e este d%t de %cele o"g%ni7%#ii
c%"e &Mnd c"#i .i C,>u"i de -u7ic online Bp"ecu- A-%7on .i C,noWC.
n indust"iile *n c%"e p"odusele s%u se"&iciile sunt *n -%9o"it%te digit%leE e>co--e"ce /%ce posi5ile /o"-e
co-plet noi de p"oduse .i se"&iciiE p"ecu- .i ci co-plet noi de li&"%"e % &%lo"ii ct"e consu-%to". n indust"iile
c%"e sunt "el%ti& /oc%li7%te pe consu-%to"iE cu- %" /i secto"ul &Mn7"ii cu %-nuntul din indust"i% 5unu"ilo" de
consu- B8MCG D 8%st Mo&ing Consu-e" GoodsCE sc;i-5"ile %p%" pe 5%7% eli-in"ii inte"-edi%"ilo" .i
st%5ili"ii de "el%#ii di"ecte *nt"e &Mn7to"i .i consu-%to"i. n %/%" de "ut% cl%sic % consu-%to"ilo" &i7itMnd
-%g%7inul /i7ic %l det%listuluiE e>co--e"ce o/e" consu-%to"ilo" op#iune% supli-ent%" de %>.i /%ce
cu-p"tu"ile onlineE &i7itMnd un -%g%7in &i"tu%l s%u un %lt site. Acest site po%te /i ope"%t de un det%ilistE c%"e
de "egul *.i des/.o%" %ce%st %cti&it%te *n p%"%lel cu ope"%#iile s%le o5i.nuiteE s%u po%te /i un site de#inut de un
dist"i5uito" en>g"oss c%"e co-5in c%p%cit%te% s% de stoc%"e .i logistic e6istent cu un nou /"ont We5 pe"-i#Mnd
&Mn7"ile di"ecte ct"e consu-%to"i s%uE *n cele din u"-E po%te /i un site %d-inist"%t de un &Mn7to" s%u un
p"oducto"E c%"e eli-in cei doi inte"-edi%"i %nte"io"i .i st%5ile.te legtu"i de co-unic%"e di"ect cu
consu-%to"ii.
n c%7ul cl%sicE consu-%to"ul &i7ite%7 un -%g%7in /i7icE %lege p"odusele de pe "%/tu"iE le %.e%7 *n co.E
plte.te pent"u ele l% c%s% de -%"c%tKpl%t .i le %duce singu" %c%s. O p"i- &%"i%#ie % %cestui p"oces este %tunci
==
cMnd consu-%to"ul &i7ite%7 un -%g%7in &i"tu%l *n loc de unul /i7ic .i pl%se%7 co-%nd% p"in inte"-ediul unui
-ediu si-ul%t de cu-p"%"e online. )"odusele *i sunt %poi li&"%te %c%s s%u %"e op#iune% de % le "idic% de l%
-%g%7in s%u dint">o %lt loc%#ie. 0estul &%"i%#iilo" se "e/e" l% p"ocesele de s%tis/%ce"e % co-en7ii .i de p"egti"e
% co.ului pent"u % /i li&"%t l% do-iciliu s%u "idic%t de cu-p"to". ,i/e"itele c%7u"i %ici pot /i %tunci cMndJ
co.u"ile sunt g"up%te l% /iec%"e -%g%7in en>det%il loc%lE pent"u % "educe costu"ile de t"%nspo"t .i ti-pii de
li&"%"eN co.u"ile sunt g"up%te l% depo7itul cent"%l %l det%ilistuluiE pe"-i#Mnd -en#ine"e% unui in&ent%" "edus .i %
unui so"ti-ent -%i -%"e de p"oduseN depo7itul unde sunt p"egtite co.u"ile %p%"#ine dist"i5uito"ului en>g"oss s%u
p"oducto"uluiK&Mn7to"uluiE c%"e % st%5ilit o legtu" di"ect cu consu-%to"ii.
12.4 =rgani(area logistic a #aga(inului virtual
Co-e"#ul elect"onic 9o%c un "ol st"uctu"%nt *n /unc#ion%"e% *nt"ep"inde"ilo" c%"e *l %doptE indi/e"ent de
-odelul %les. Co-e"#ul elect"onic dete"-in o"g%ni7%#iile s "econside"e /lu6u"ile in/o"-%#ion%le .i
-ec%nis-ele de coo"don%"e. )"ocesele .i "el%#iile sunt %st/el o"g%ni7%te pe 5%7e noi cee% ce p"esupune
i-po"t%nte sc;i-5"i o"g%ni7%#ion%le. )"ocesele sunt integ"%te *nt">un l%n# de &%lo%"e 5%7%t pe co-e"#ul
elect"onic. Multe *nt"ep"inde"i *.i "est"uctu"e%7 l%n#ul de &%lo%"e &i% co-e"#ul elect"onic pent"u % gene"%
&%lo%"e %dug%t. Acest% eli-in inte"-edi%"ii .i se %p"opie %st/el de consu-%to"ul /in%lE e&olu#i% ct"e un l%n#
de &%lo%"e Ze5 BLVZC de&enind pent"u -ulte *nt"ep"inde"i o "e%lit%te. )"in u"-%"eE un p"oiect de co-e"#
elect"onic induce sc;i-5"i i-po"t%nte pent"u *nt"ep"inde"iJ o"g%ni7%"e% luc"uluiE con#inutul s%"cinilo" /iec"ui%
.i %t"i5ui"e% de "espons%5ilit#i. Acest% %duce *n %ten#i% *nt"ep"inde"ii p"o5le-e noi cu- %" /i S4TJ %co"d %l
p%"tene"ilo" %sup"% -od%lit#ilo" "el%#iilo" co-e"ci%leE p%"tene"i%tul cu institu#iile /in%nci%"e Bpent"u % st%5ili
-od%lit#ile de pl%tE g%"%n#iile /in%nci%"eE e6ecut%"e% pl#ilo" on>lineCE "el%#iile cu %lte o"g%nis-e B/u"ni7o"i de
se"&iciiE consult%n#i etc.CE integ"%"e% de in/o"-%#ii inte"ne .i in/o"-%#ii e6te"ne etc. Op#iune% pent"u co-e"#
elect"onic *nse%-n .i op#iune% pent"u e&olu#i% entit#ilo"J %p%"i#i% uno" %cti&it#iE disp%"i#i% %lto" %cti&it#iE
edi/ic%"e% con#inutului uno" %cti&it#i s%u -odi/ic%"e% o"dinii de e/ectu%"e % uno" %cti&it#iE -%n%ge-entul
siste-elo" in/o"-%#ion%le inte">o"g%ni7%#ion%le .i % te;nologiilo" in/o"-%#ion%le .i de co-unic%#ie supo"t etc.
O"g%ni7%"e% logistic /unc#ion%l *n c%7ul unui -%g%7in &i"tu%lE de pildE este /o%"te i-po"t%nt. ,e.i
este %dese% t"ecut cu &ede"e% *n Oconst"ui"e%H -%g%7inului &i"tu%lE %ce%st% et%p t"e5uie totu.i p%"cu"s *n%inte
de % desc;ide -%g%7inulE deo%"ece %st/el se pot include *n p"og"%- /%cilit#i de %d-inist"%"e % co-en7ilo" c%"e
s "educ ti-pul neces%" p"oces"ii lo". ,e e6e-pluE d%c se do"e.te c% cent"%li7%"e% co-en7ilo" s se /%c *n
dep%"t%-entul de &Mn7"iE c%"e co-%nd o d%t% pe spt-Mn de l% /u"ni7o"i p"odusele neces%"e pent"u ono"%"e%
co-en7ilo" onlineE se po%te include *n p"og"%-ul de const"ui"e % -%g%7inului un -odul de cent"%li7%"e %
co-en7ilo"E 5%7%t pe "egulile de co-en7i st%5ilite cu /u"ni7o"ii. ,%c% *ns li&""ile se /%c di"ect din stocul
p"op"iuE %ce%st% /%cilit%te nu &% /i neces%"%E /iind *ns util% o op#iune de %ctu%li7%"e % stocu"ilo" disponi5ileE
%st/el *ncMt cu-p"to"ii de pe site s .tie d%c p"odusul pe c%"e *l do"esc nu se -%i %/l pe stoc. ,e %cee%
t"e5uie st%5ilite det%liile logisticeJ cine sunt /u"ni7o"iiE cu- se /%ce %p"o&i7ion%"e% de l% %ce.ti%E cMt de desE cine
%duce p"oduseleE cine le g"upe%7 .i %-5%le%7 *n /unc#ie de co-en7iE cine le li&"e%7 .i cMt de desE cine
*nc%se%7 5%nii .i cu-E ce "%po%"te sunt neces%"e etc.
St%5ili"e% det%liilo" logistice %"e *n &ede"e *n %cest c%7 u"-to%"ele %specteJ
> t"%ns-ite"e% co-en7ii de ct"e clientJ p"esupune st%5ili"e% %lte"n%ti&elo" o/e"ite de -%g%7in pent"u
t"%ns-ite"e% co-en7ilo". Nu to#i &i7it%to"ii se si-t con/o"t%5il cu siste-ul de co-%nd online. Unii dint"e ei s>
%" pute% s /ie inte"es%#i de ce o/e" -%g%7inulE d%" s p"e/e"e s sune s%u s t"i-it un /%6. T"e5uie o/e"ite deci
%lte"n%ti&e de co-%nd .i t"e5uie p"egtit ono"%"e% %cesto"% p"in st%5ili"e% cl%" % u"-to%"elo" %specteJ *nt"e
ce o"e se p"i-esc co-en7i tele/oniceE ce %ng%9%t &% "%spunde l% tele/on .i &% *n"egist"% co-en7ileKciti /%6u"ileE
%sigu"%"e% c %cest% %"e /o"-ul%"ele de co-%nd p"egtite Bpent"u % le co-plet%CE %"e %cces l% list% de p"e#u"i .i
l% to%te in/o"-%#iile desp"e li&""iE -od de pl%t etc. pent"u % pute% p"elu% e/icient co-en7ileN
> p"i-i"e%E *n"egist"%"e% .i &e"i/ic%"e% co-en7iiE cent"%li7%"e% co-en7ilo"J u"-"e.te % "spunde *n
o"g%ni7%"e% logistic p"e-e"gto%"e desc;ide"ii -%g%7inului l% u"-to%"ele *nt"e5"iJ cine p"ocese%7
co-en7ile p"i-iteeN ce se *ntM-pl cu o co-%nd p"in e-%ilE tele/on s%u /%6eN cine st"Mnge co-en7ileE &e"i/ic
tele/onic det%liile co-en7ii B%d"esE c%ntit#iE -od de li&"%"eE d%t% .i o"% etc.CeN cine cent"%li7e%7 to%te
c%ntit#ile de p"oduse co-%nd%teeN cMt de des se des/.o%" %ce%st %cti&it%tee Bo d%t pe o"E di-ine%#% .i se%"%E
o d%t% pe 7iE l% dou% 7ile....E %ce%st% depin7Mnd de tipul de -"/u"i &Mndute d%" .i de cMt sunt dispu.i clien#ii s
%.tepte.CN
=4
> t"%ns-ite"e% co-en7ilo" ct"e /u"ni7o"ii -%g%7inuluiJ este et%p% *n c%"e se pun l% punct det%lile leg%te
de -o-entul li&""ii p"oduselo". List% cu p"odusele co-%nd%te t"e5uie t"%ns/o"-%t *n co-en7i pent"u
/u"ni7o"ii p"op"ii Bd%c p"odusele nu sunt #inute pe stoc s%u d%c stocul este insu/icientC. )ent"u % nu %&e%
p"o5le-e *n ono"%"e% co-en7ilo" %" t"e5ui *nc;ei%te cont"%cte cu /u"ni7o"ii p"in c%"e s /ie st%5iliteJ c%ntit#ile
-ini-e %ccept%te de /u"ni7o"N -od%lit#ile de co-%nd%"e B%" /i 5ine s% e6iste un set de /o"-ul%"e de co-%nd
%g"e%te c%"e s /ie t"i-ise p"in /%6 s%u e-%ilCN te"-enele de li&"%"e -%6i-e B*n /unc#ie de %ceste% se &%
dete"-in% .i *n cMt ti-p po%te %9unge p"odusul l% clientE d%" l% p"eci7%"e% %cestui te"-en pe site t"e5uie %&ut *n
&ede"e .i posi5ilit%te% c% un client s co-%nde p"oduse cu te"-ene de li&"%"e di/e"iteCN -od%lit#ile .i te"-enele
de pl%t B*n /unc#ie de cu- .i cMnd &o" /i p"i-i#i 5%nii de l% client se &% st%5ili .i cMnd &% /i pltit /u"ni7o"ulCN
politic% de "etu"n"i % p"oduselo" de/ecte s%u "e/u7%teK"etu"n%teKnep"elu%te de clientN locul *n c%"e se se li&"e%7
p"odusele s%u de unde sunt p"elu%teN cine &% pltiK%sigu"% t"%nspo"tule T"e5uie lu%t *n conside"%"e c e6ist
pe"io%de lini.tite .i pe"io%de de &M"/ > cu- %" /i s"5to"ileE cMnd nu-"ul de co-en7i po%te &%"i% se-ni/ic%ti&
de %cee% t"e5uie &e"i/ic%t din ti-p d%c /u"ni7o"ul este p"egtit s /%c /%#E %lt/el "iscMnd s /ie pie"dut nu do%"
&Mn7%"e% "especti&E ci .i clientul.
> p"i-i"e% p"oduselo"E &e"i/ic%"e% lo" .i p"egti"e% de li&"%"eJ %"e *n &ede"e %specte leg%te de st%5ili"e%
locului unde &o" /i depo7it%te p"oduseleE unde &o" /i &e"i/ic%te p"odusele Bs nu p"e7inte de/icien#e c%ntit%ti&e
s%u c%lit%ti&eE dist"uge"i etc.CE unde &o" /i %-5%l%te *n &ede"e% li&""ii .i cine se &% ocup% de %st%. ,e %se-ene%E
t"e5uie gsite din ti-p "spunsu"i l% p"o5le-e p"ecu-J cu- se p"ocede%7 d%c un p"odus este de/ecte cMt ti-p
este neces%" pent"u %>l *nlocuie cu- &% /i %&i7%t clientul de *ntM"7ie"ee Tot %cu- t"e5uie p"egtite -%te"i%lele de
%-5%l%"e neces%"e B*n /unc#ie de tipul p"odusuluiE de di-ensiuni .i de /"%gilit%teC .i t"e5uie dete"-in%te costu"ile
cu %ceste% Bnu sunt %&ute *n &ede"e do%" ce"in#ele clientuluiE ci .i %le cu"ie"ului > d%c se &% %pel% l% un cu"ie"
e6te"nCE di-ensiune% unui p%c;et .i costu"ile cu t"i-ite"e% %cestui%.
> li&"%"e% .i *nc%s%"e% 5%nilo"J p"esupune st%5ili"e% -od%lit#ii de li&"%"e .i pl%t. ,e e6e-pluJ clientul
"idic -%"/% de l% sediuE -%"/% este li&"%t de pe"son%lul p"op"iuE p"in po.tE p"in di&e".i cu"ie"i D *n c%7ul
/iec"ei %lte"n%ti&e t"e5uie dete"-in%t cMt cost /iec%"e &%"i%ntE cMt este de sigu"E cu- &o" /i p"i-i#i 5%nii *n
/iec%"e c%7E cine &% plti t"%nspo"tulE ce %"ie % #"ii s%u o"%.uluiE s%u % lu-iiE &% /i %cope"it cu li&""ileE c%"e este
costul li&""ii. T"e5uie st%5ilit .i d%c este /e7%5il -od%lit%te% de li&"%"e %le%s pent"u *nt"e%g% g%-% de
p"oduse. ,e e6e-pluE d%c se p"i-e.te o co-%nd pent"u un ce%s de 1.@@@lE l% o %d"es de l% pe"i/e"ieE l% o"%
!!.@@E cu pl%t% l% li&"%"e &% %ccept% cu"ie"ul "iscul de e/ectu% %ce%st li&"%"eeC ,e %se-ene%E t"e5uie st%5ilit
-etod% de *nc%s%"e % 5%nilo". )l%t% cu c%"d este op#iune% c%"e o/e" un con/o"t spo"it pent"u cu-p"to" B%cest%
%&Mnd op#iune% de % %lege di&e"se -od%lit#i .i %d"ese de li&"%"eC .i sigu"%n# c"escut pent"u co-e"ci%nt.
,esigu" *ns c t"e5uie pe"-ise .i %lte -od%lit#i de pl%tE cu- %" /i l% li&"%"e s%u p"in t"%ns/e" 5%nc%". )e site
t"e5uie %/i.%te l% loc &i7i5il t%6ele de t"%nspo"t .i %ceste% t"e5uie %dug%te l% &%lo%"e% co-en7ii *n%inte de % /i
t"%ns-is de cu-p"to" ct"e -%g%7inE %cest% /iind un %spect i-po"t%ntE -%i %les cMnd cu-p"to"ul %lege s
plte%sc p"in c%"d.
n /unc#ie de to%te %ceste det%lii se &% st%5ili politic% de ono"%"e % co-en7ilo"E du"%t% de e/ectu%"e %
li&""ilo" .i %lte det%lii ce t"e5uie pu5lic%te pe site pent"u % pe"-ite cu-p"to"ilo" s .tie l% ce s se %.tepte
cMnd pl%se%7 o co-%nd. )"ocesul desc"is -%i sus este /o%"te i-po"t%nt *n succesul unei %/%ce"ii de co-e"#
elect"onicE deo%"ece costu"ile cu logistic% %/ecte%7 se-ni/ic%ti& p"o/it%5ilit%te%.
n o"g%ni7%"e% st"uctu"%l % siste-ului logistic %l unui -%g%7inului &i"tu%lE este i-po"t%nt *n speci%l
e6isten#% % dou dep%"t%-ente *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii ce %pele%7 l% &Mn7%"e% onlineE %nu-e S!'TJ
> ,ep%"t%-entul de logistic>%p"o&i7ion%"e>li&"%"eJ este c"itic s %9ung l% ti-p -%"/% l% client. )ent"u
%st% este ne&oie de o%-eni de *nc"ede"e pe c%"e s te po#i 5%7% c %duc -%"/% l% sediu .i c o li&"e%7% co"ect l%
clientE o%-eni c%"e .tiu s &in cu -%"/% "epede *n%poiE dup ce %u "eu.it s sc%pe de co%d% de l% /u"ni7o"E s%u
s ocole%sc se-%/o%"ele. Un cu"ie" c%"e .tie s &o"5e%sc% clientului .i s %.e7e cu g"i9 p"odusul pe -%s% din
su/"%ge"i% % %cestui% /%ce de 1@@ de o"i -%i -ult decMt un site 5ine /%cut. Cu"ie"ul "ep"e7int cont%ctul di"ect %l
site>ului cu clientulE *n -su"% *n c%"e %ce.ti% din u"- nu %leg s &in l% sediu s *.i "idice p"oduseleE d%c
%ce%st %lte"n%ti& e6istent. ,e %cee% este /o%"te i-po"t%nt d%c /i"-% dispune de p"op"ii o%-eni p"egti#i s%u
d%c %pele%7 l% o /i"- de cu"ie"%t s%u po.t. E6plo7i% co-e"tului elect"onic dete"-in *ns -"i"e% nu-"ului
cont"%ctelo" dint"e &Mn7to"ii online .i t"%nspo"t%to"ii de colete. C"e.te"e% pie#ei de co-e"# elect"onic % /ost
%nticip%t de -ulte co-p%nii de cu"ie"%tE cu-p"%"e% de pe Inte"net .i li&"%"e% %c%s sus#inMnd c"e.te"e%
%/%ce"ilo" cu"ie"ilo". n %cel%.i ti-pE si-#ind potenti%lul de 5usinessE -%9o"it%te% /i"-elo" de cu"ie"%t .i>%u
de7&olt%t se"&icii speci%le destin%te %cestei c%tego"ii de clien#i.
> ,ep%"t%-entul de gestiune>-%g%7i%J este i-po"t%nt s se .tie *n o"ice -o-ent unde este /iec%"e p"odusE
pent"u c /iec%"e p"odus "tcit cost. E6ist un "e-ediuE %ng%9%"e% unui gestion%"E s%u % unui -%g%7ione" *n
4@
p"i- /%7. Mul#i dint"e %d-inist"%to"ii -%g%7inelo" online conside" c nu &% /i c%7ul s luc"e7e cu stocE ci &o"
/olosi stocul /u"ni7o"uluiN este /o%"te 5ine d%c "eu.escE d%"E din ne/e"ici"eE p"oduse "etu"n%te &o" e6ist%
*ntotde%un%. 2i %st% *nse%-n c stocul &% c"e.te d%c nu se &% &inde "epede ce e6ist pe stoc. Sto"n"ile l%
/u"ni7o" nu %9ut decMt *nt">o -ic -su"E pent"u c% se &% *ncet% col%5o"%"e% cu -%g%7inul &i"tu%l d%c se &%
e6%ge"% *n % t"i-ite *n%poi p"odusele cu-p"%te din c%u7% unui client c%"e s>% "7gMndit. ,eci este neces%" un
sp%#iu -ini- de depo7it%"eE .i i-plicit un %ng%9%t c%"e s -%nipule7e p"oduseleE s int"oduc /%ctu"ile de int"%"e
*n siste- .i /%ctu"ile de ie.i"e. El este gestion%"ulE este ce"5e"ulE este %cel o- de *nc"ede"e c%"e nu d un p"odus
/" se-ntu" .i c%"e .tie *n pe"-%nen# pe ce "%/t s%u *n ce -%.in se %/l un %nu-e p"odus.
Co-e"#ul elect"onic Be>co--e"ceC % de&enit %st/el un inst"u-ent de i-po"t%n# st"%tegic pent"u
*nt"ep"inde"i. Op#iune% pent"u co-e"#ul elect"onic p"esupune de7&olt%"e% .i i-ple-ent%"e% uno" %";itectu"i
in/o"-%#ion%le inte"o"g%ni7%#ion%le 5%7%te pe utili7%"e% Te;nologiilo" In/o"-%#ion%le .i de Co-unic%#ie BTICC
.i *ndeose5i % te;nologiei Inte"net *n p"ocesele de "e%li7%"e % t"%n7%c#iilo" co-e"ci%le. I-ple-ent%"e% unui
siste- de co-e"# elect"onicE o"ic%"e %" /i -odelul %lesE p"esupune p%"cu"ge"e% uno" et%pe leg%te de %specte
p"ecu-J de7&olt%"e% site>ului .i p"o-o&%"e% p"oduselo"E -%n%ge-entul 5%7elo" de d%teE pl%t% .i p"oces%"e%
t"%n7%c#iilo"E -%n%ge-entul p"oduselo" .i %l co-en7ilo"E cent"ul speci%li7%t de se&icii post&Mn7%"e. 8o%"te
i-po"t%nt pent"u /i"-% ce %pele%7 l% co-e"#ul elect"onic este con/igu"%"e% Siste-ului Elect"onic de )l#i
BSE)CE p"incip%lele tipu"i de dispo7iti&e /olosite *n c%d"ul unui SE) /iindJ po"to/elul elect"onicE po"to/elul
elect"onic cu o5se"&%to"E c%lcul%to"ul de -Mn% D ;%nd>;eld co-pute"E c%"tel% inteligent s-%"t>c%"dE punctul de
&Mn7%"e D )OSE dist"i5uito"ul de 5%ni elect"onici etc. n p"i&in#% -etodelo" de pl%t /olosite cele -%i cunoscute
suntJ pl%t% p"in contu"ile 5%nc%"eE pl%t% p"in So/tNet e)%:E C:5e"C%s;E S-%"tC%"dE eC%s;E t"%ns/e"ul elect"onic
de /ondu"i etc.
,e pildE "egMndi"e% in/o"-%#ion%l .i /i7ic Bso/t .i ;%"dC % l%n#ului de %p"o&i7ion%"eKdist"i5u#ie i-plic
lu%"e% *n conside"%"e % uno" %plic%#iiE p"ecu- S!3TJ
> M%n%ge-entul "el%#iei cu clien#ii BC0M D Custo-e" 0el%tions;ip M%n%ge-entC le%g dep%"t%-entele
&Mn7"iE -%"Aeting .i se"&icii pent"u clien#i *nt"e ele .i cu to%te celel%lte unit#i %le co-p%niei c%"e %u inte"/%#
di"ect cu clien#ii. Aspectul c;eie %ici este o in/"%st"uctu" in/o"-%#ion%l cent"%t pe clientE c%"e culege
in/o"-%#ii desp"e clien#i .i co-po"t%-entul %cesto"% .i c%"e "et"%ns-ite B/eed>5%cAC %ce%st i-%gine % clien#ilo"
ct"e di/e"itele p"ocesele din *nt"ep"inde"e.
> )l%ni/ic%"e% "esu"selo" *nt"ep"inde"ii BE0) D Ente"p"ise 0esou"ce )l%nningC integ"e%7 /unc#iile de
p"ogno7 .i pl%ni/ic%"eE -%n%ge-entul %c;i7i#iilo" .i -%te"i%lelo"E -%n%ge-entul depo7it"ii .i in&ent%"uluiE
dist"i5u#i% p"oduselo" /inite .i cont%5ilit%teK/in%n#e. 3ene/iciile unei suite E0) integ"%te includ t"ece"e% de l%
p"oduc#i% pe stoc l% p"oduc#i% *n /unc#ie de ce"e"eE integ"%"e% logisticiiE te"-ene -%i -ici de li&"%"eE se"&icii -%i
5une pent"u clien#i etc.
> M%n%ge-entul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e BSCM D Suppl: C;%in M%n%ge-entC sunt p"oiect%te pent"u %
%9ut% l% t"%s%"e% p"og"%-elo" de p"oduc#ieE "educe"e% in&ent%"elo"E identi/ic%"e% locu"ilo" *nguste .i % "educe
ti-pul de "spuns l% co-en7i. So/tW%"e>ul SCM po%te *ndep"t% 5%"ie"ele logistice p"in c"e%"e% unui /lu6
continuu de -%te"i%le .i p"oduse /inite c%"e este co"el%t cu /lu6ul in/o"-%#ion%l 5i/unc#ion%l. CMnd este utili7%t
*-p"eun cu te;nologiile Inte"netE SCM po%te s c"ee7e p"ocese -%i "%pide de s%tis/%ce"e % co-en7ilo"E
%ducMnd -%i "epede p"odusele noi pe pi%# .i c"escMnd c%p%cit%te% de % s%tis/%ce -%i -ulte c%tego"ii de
consu-%to"i.
> M%n%ge-entului l%n#ului de &Mn7%"e BSelling C;%in M%n%ge-entC se "e/e" l% l%n#ul de %p"o&i7ion%"e
e6tinsE de l% *nt"ep"inde"e l% clien#iE %cope"ind ope"%#ile de &Mn7"i .i -%"AetingE %le -%n%ge-entului p"e#u"ilo"E
-%n%ge-entului p"oduselo"E &Mn7"ilo"E politicii de co-isio%neE p"o-o&"ilo"E -%n%ge-entului cont"%ctelo"E
-%n%ge-entului c%n%lelo" de dist"i5u#ie etc.
> M%n%ge-entul "esu"selo" ope"%#ion%le BOpe"%tion%l 0esou"ce M%n%ge-entC este unul din ulti-ele
p"ocese c%"e %u "-%s ne%uto-%ti7%te *n -%"ile co-p%nii. Scopul su este de % *-pute"nici %ng%9%#ii p"in
%uto-%ti7%"e% p"ocesului de %c;i7i#ie % "esu"selo" pent"u di&e"se scopu"iE inclu7Mnd se"&iciileE clto"iile de
%/%ce"iE consu-%5ilele de 5i"ou etc.E "educMnd %st/el costu"ile de %c;i7i#ieE c"escMnd cont"olul .i econo-isind
ti-p pent"u % /i in&estit *n %cti&it#i -%i p"oducti&e.
41
12.5 Co#erul electronic $i logistica ; intercondiionri
Co-e"#ul elect"onic pe"-ite "e%li7%"e% t"%n7%c#iilo" pe pie#e di&e"seE *n -odu"i di/e"ite /%# de co-e"#ul
cl%sic. Acest tip de ino&%#ie po%te /i de t"ei /elu"iJ
> ino&%#i% p"dusuluiJ de7&olt%"e% de noi p"oduse>se"&icii s%u de noi c%"%cte"istici %le %cesto"%N
> ino&%#% p"ocesuluiJ se "e/e" l% concep#i%K"e%li7%"e% p"oduselo"Kse"&iciilo"N
> ino&%#i% "el%#iilo"J se "e/e" l% noi -od%lit#i .i -etode pent"u inte"%c#iune% &Mn7to"i>cu-p"to"i.
St"uctu"% t"%n7%c#iilo"E %sup"% c"o"% se pot %plic% %ceste ino&%#iiE este /o"-%t din t"ei ele-enteJ
> p"egti"e% t"%n7%c#ieiJ p"esupune pl%s%"e% in/o"-%#iei desp"e p"oduse>se"&icii pe pi%# .i p"i-i"e%
%cestei in/o"-%#ii de ct"e %cto"ii pie#eiN
> "e%li7%"e% t"%n7%c#ieiJ co-p"i- dou ele-enteE %nu-e *n#elege"e%K%co"dul %sup"% co-en7ii .i pl#iiE
.i t"%ns/e"ul e/ecti& %l p"oduselo"Kse"&iciilo" de l% &Mn7to" l% cu-p"to"N
> supo"tul p"oduc#ieiJ se "e/e" l% p"elu%"e% .i utli7%"e% in/o"-%#iilo" leg%te de t"%n7%c#ii pent"u % st%5ili
tendin#% pie#ei .i % sp"i9ini de7&olt%"e%E p"oduc#i% .i -%"Aetingul p"oduselo" .i se"&iciilo"
t"%n7%c#ion%te.
Cele t"ei tipu"i de ino&%#ii pe"-ise de co-e"#ul elect"onic .i cele t"ei et%pe %le t"%n7%c#iei pot /i
inte""el%#ion%teE i%" -%t"ice% "e7ult%t *n c%7ul secto"ului logistic %"%t inte"%c#iune% dint"e logistic% .i co-e"#ul
elect"onic p"in %ceste ele-enteJ
Ino0a)iile
"o+er)#l#i
ele"troni"
Ele+entele Tran.a")iei
$reg1tirea
tran.a")iei
Reali.area
tran.a")iei
S#*ort#l
*ro!#")iei
Ino0a)ia
*ro!#s#l#i
Ino0a)ia
*ro"es#l#i
Ino0a)ia
rela)iei
Fig#ra '%&' Matri"ea inter"on!i)ion1rilor !intre logisti"1
9i "o+er) ele"troni"
#$daptare dup Dantuma i )a*+ins .//0)
,i%g"%-% p"e7int e/ectele co-e"#ului elect"onic %sup"% logisticiiE %st/elJ -ulte dint"e e/ectele
co-e"#ului elect"onic se pl%se%7 *n %"i% ino&%#iei p"ocesuluiE -%i %les *n legtu" cu "e%li7%"e% t"%n7%c#iei .i
supo"tul p"oduc#iei. Ace%st legtu" este *n conco"d%n# cu "olul st"uctu"%l %l logisticiiE c% /unc#ie % unei
*nt"ep"inde"i p"oducto%"e. Un p"oducto" c%"e *.i "e%li7e%7 singu" p%"te% de logistic &% %soci% %ceste ino&%#ii
din %"i% p"ocesului cu intensi/ic%"e% %cesto"%E %cel%.i luc"u /iind posi5il s se *ntM-ple .i *n c%7ul /i"-elo" de
se"&icii. Co-e"#ul elect"onic %"e .i &% %&e% un i-p%ct po7iti& %sup"% e/icien#ei p"oceselo" .i %sup"% i-po"t%n#ei
%co"d%te clientuluiE %cest e/ect *nse-nMnd o -%i 5un co-unic%"e inte"n .i e6te"nE o -%i 5un integ"%"e %
p"oceselo" de %/%ce"iE o -%i -%"e t"%nsp%"en# % %cesto"%E d%" .i % p"oceselo" logistice /%# de clientE .iE *n
gene"%lE o -%i -%"e /le6i5ilit%te % p"oceselo" logistice. Co-e"#ul elect"onic &% e6tinde posi5ilit#ile /i"-ei p"in
"educe"e% costu"ilo" .i p"in "e%li7%"e% uno" se"&icii -%i con&en%5ile pent"u clientE deci nu ne%p"%t p"in
c"e.te"e% &olu-ului &Mn7"ilo".
E/ectele pl%s%te *n %"i% ino&%#iei p"oduc#iei sunt %si-il%te cu siste-ul .i inte"/%#% speci/ic Bleg%t de
pl%s%"e% co-en7iiE *n"egist"%"e% .i u"-"i"e% st%diului %cestei%C c%"e este disponi5il pent"u clien#i c% o p%"te
integ"%nt % p%c;etului logistic %l %/%ce"ii.
A-5ele ele-ente Bino&%#i% p"oduc#iei .i % p"ocesuluiC necesit %c#iuni co-ple-ent%"e *n %"i% supo"tului
p"oduc#iei. Multe din %ceste ino&%#ii sunt o"ient%te sp"e -onito"i7%"e% pe"/o"-%n#elo"E -en#ine"e% p"o/itului
-%"gin%l .i cont"olul c%lit#ii.
Leg%t de ino&%#i% "el%#iilo"E inciden#% e>co-e"ce se "e/e" l% /%ptul c -ulte "el%#ii logisticeE *n speci%l
cele din l%n#ul de %p"o&i7ion%"e>li&"%"eE tind s /ie "el%#ii pe te"-en lung. ,e %se-ene%E /i"-ele de logistic
*ncep s e6plo%te7e c%p%cit#ile noilo" inst"u-ente o"ient%te sp"e clien#i %le -%"Aetingului online pent"u % c"e.te
4!
Logisti"a
loi%lit%te% %cesto"%E %st/el *ncMt s se induc posi5ilit%te% c% utili7%to"ii s de&in st"ict dependen#i de %nu-i#i
/u"ni7o"i de se"&icii logistice.
Co-e"#ul elect"onic % "e&olu#ion%t %st/el nu do%" -odul de &Mn7%"e % -"/u"ilo"E ci .i -od%lit#ile de
li&"%"e. Acti&it#ile logisticeE cele -%i pu#in &i7i5ile .i spect%culo%se din pe"specti&% utili7%to"ului o5i.nuit %l
site>u"ilo" de co-e"# elect"onicE sunt totu.i p%"te % uno" /unc#ii c"itice %le /i"-elo" ce p"%ctic %ce%st /o"- de
co-e"# -ode"n. Consu-%to"ii solicit p"oduse pe"son%li7%teE li&"%te "%pid .i cu o -%"e /le6i5ilit%te % -od%lit#ii
de pl%s%"e % co-en7ii. Clien#ii online de %st7i do"esc u"-"i"e% co-en7ii inst%nt%neu din -o-entul %ps"ii pe
5utonul de cu-p"%"e .i pMn *n -o-entul *n c%"e p"odusele co-%nd%te le sunt li&"%teE &o" s dete"-ine
costu"ile .i ti-pul de li&"%"e neces%" .i s "edi"ec#ione7e co-en7ile. T"%ns-ite"e% Opute"iiH de l% &Mn7to" l%
cu-p"to" c"ee%7 %st/el o nou Oe"% % %.tept"ilo"H S1=TE i%" cu-p"to"iiE /ie c sunt consu-%to"i indi&idu%li
s%u /i"-eE nu &o" -%i tole"% e6pe"ien#e neg%ti&e p"ecu- t"%ns-ite"e% p%"#i%l % p%c;etelo" de p"oduse
co-%nd%teE *ntM"7ie"e% li&""ii s%u politicile de "etu"n%"e neco"espun7to%"e S1T. ,e7&olt%"e% co-e"#ului
elect"onic i-pune %st/el o t"%ns/o"-%"e "%dic%l % logisticii t"%di#ion%leE ce t"e5uie %d%pt%t noilo" ce"in#eE
co-e"#ul elect"onic i-punMnd o %5o"d%"e %cti&E /le6i5il .i st"uctu"%l % logisticiiE *n /unc#ie de -odelul e>
co--e"ce .i de tipul p"oduselo" .i se"&iciilo" co-e"ci%li7%te.
i(liogra-ie
'& aLles3 D& D G:@commerce logistics and fulfillment2 delivering the goodsAE )"entice P%llE NeW mo"AE !@@1E
pp.1'>14
%& eno#n3 M& M BNliOs P Bassi!3 M&L. D G4ategory mangement2 mythes et rHatitHsAE %"t. 0e&ue 8"%nF%ise
du M%"AetingE n".14=E !@@$E p. !(>34
2& eno#n M& M BNliOs P Bassi!3 M&L& P G:4, lIombre dIun douteAE %"t. 0e&ist% ,Lcisions M%"AetingE
n".1(E 144=E p. ++>=!
5& Cal0in3 R& Q& D G1ales 'anagementA Ed. McG"%W D PillE NeW mo"AE !@@1E p. !@1>!!3
8& Christo*her3 M& D GThe 1trategy of Distribution 'anagementAE Ed. Peine-%nnE Lond"%E 14='
?& Costes"#3 D& M Ro9"a3 M& A& J G8latforme logistice J solutii eficiente pentru economisirea de resurse si
reducerea efectelor poluanteAE 3uletinul AGI0 n". 1K!@@+
A& Dant#+a3 L&M&R& M BaSGins3 R&4& D G:@commerce in the logistics sector& $ssessing the effects on the
logistics value chainAE TNO "epo"tE %ugust !@@1E pp.1'>1+
C& Florea3 N& M Cli*a3 C& D G1upply 4hain 'anagement @ introducere bazele edificiul i istoricul 14'AE
p"e7ent%t l% Si-po7ionul GSt"%tegi% EC0 .i -%n%ge-entul l%n#ului logisticHE TM"go&i.teE !@@( > p"elu%"e
;ttpJKKec".&%l%;i%."oE %cces%t 13.@4.!@@=
D& Flores"#3 V& M D#+itr#3 V& D G4omerul electronic i impactul organizaionalAE A-/ite%t"u Econo-ic n".
!1E 3ucu"e.tiE !@@+E p. 44
'7& Ghi(#)i#3 A&> G4omerul electronic @ factor de dezvoltare i integrare& 8rovocri pentru ,om!niaHE
Oecono-ic% n". 3E 3ucu"e.tiE !@@3E p. 1'4
''& Gr#en3 T&4. D G%e category management nouvelle science de la distributionAE %"t. Les ec;osE S/o"-%t
elect"onicTE l% %d"es% WWW.lesec;os./"
'%& Ba+on3 C& 9&a. D G'anagement de lI Hquipe commercialeAE Ed. ,unodE )%"isE !@@$E p. 3@@>3@!
'2& Qanssen3 &Q&$& M Ol!en(#rger3 A&B& , G8roduct channel logistics and city distribution centersK the case
of the 3etherlandsAE OEC,E 1441
'5& Ter(aleG3 I& ="oor!&> D G:conomia ntreprinderiiA Editu"% 8o"u- Consulting )%"tne"sE 3ucu"e.tiE 1444E
p. !+1
'8& Totler3 $h& D G'anagementul mar+etinguluiAE Editu"% Teo"%E 3ucu"e.tiE 144+
'?& Totler3 $h& M D#(ois3 & M Man"ea#3 D& P H'ar+eting 'anagementAE 11
e
editionE Ed. )e%"son
Educ%tionE )%"isE !@@$E p. 1$!
'A& To#.es3 Q& M& J GThe %eadership 4hallengeA 3
"d
EditionE 8i"st )%pe"5%cA Ed. )u5lis;edE S%n 8"%nciscoE
!@@3E p. 1+'>1++
'C& M1r#n)el#3 I& , G8articularitile logisticii n comerul electronicAE A-/ite%t"u Econo-ic n". !$E
3ucu"e.tiE !@@=E p. 1+=>1+4
43
'D& Mo#rhon3 M& M $o#ltea#3 S& D G'anagement et gestion commercialeA Ed. P%c;ette Li&"eE )%"isE !@@1E
p. 14=>!@1
%7& Ni"#les"#3 M& J G$naliz economico J financiarA Editu"% Uni&e"sit%te% GConst%ntin 3"Mnco&e%nuHE
)ite.tiE 1443E p. ==
%'& Oli0er3 R& T& M 4e((er3 M& D& D G1upply chain management2 logistics catches up *ith strategyAE
LogisticsE LondonE 144!E p. ''
%%& $into3 M& $. D G%es univers de consummation2 application du principe de catHgorisationA %"t. ,Lcisions
M%"AetingE n". 1+E 1444E p. 3+>$$
%2& $o*a3 V& D L8rovocri strategice& Cmpactul :@business asupra industriei i distribuiei& bunurilor de
consum cu micare rapid #F'4M)L D p"elu%"e ;ttpJKKec".&%l%;i%."oE %cces%t 1+.1!.!@@+
%5& R#sGe3 4& , G4ity logistics J 1olutions for urban commercial transport by cooperative operation
managementAE OEC,E 144$
%8& Salo+on3 L&C& *n 3enounE M. g PLlins D P%ssidE M.>L. D GDistribution2 acteurs et stratHgiesAE Editu"%
Econo-icE !@@3E p. 3@3
%?& Taloi3 L& D GCmportana echipei ntr@un site de comer electronicA S-%"t 8in%nci%lE !'.@=.!@@+E p"elu%"e
WWW.s-%"t/in%nci%l."o %cces%t 1+.1!.!@@+
%A& VarleL3 R. D G,etail 8roduct 'anagement J Fuying and 'erchandisingAE Ed. 0outlegdeE Lond"%E !@@1E p.
1( .i p. $!>(!
%C& Vasili#3 C. D G'utaii ale macromediului ntreprinderii de comerAE %"t. 0e&ist% de Co-e"#E n". $E Editu"%
T"i5un% Econo-icE 3ucu"e.tiE !@@!E p. !(>!'
%D& Vi9ean M&O. J GTehnologii comercialeA Editu"% ASEE 3ucu"e.tiE !@@$E p.1@=
27& 4in!sor R& D&3 Leisen &3 Lea"h M&3 Li# A& , G4orporate and Frand -eb 1ites as 4ustomer
,elationship 'anagement tools2 an overvie* of alternative approachesAE ]ou"n%l o/ 0el%tions;ip
M%"AetingE Vol. 3E n". 1E P%Wo"t; )"ess Inc.E NeW mo"AE !@@$E pp. =+E 43>4'
2'& UeLl A3 UeLl A. D G%e trade mar+eting ou la nouvelle logique des Hchanges producteurs@distributeursAE
Ed. Vui5e"tE )%"isE 144'E p. !+
2%. VVVFoo! MarGeting Instit#te D G:4, 4ategory 'anagement ,eport J :nhancing 4onsumer 9alue in the
Mrocery CndustryAE studiu %p"ut *n 144( l% %d"es% WWW./-i.o"g
22& VVVMinister#l Finan)elor D G1istemul contabil al agenilor economiciAE Editu"% Econo-icE 3ucu"e.tiE 144$E
pp. 3!E 3=>$@E $1E$3
25& VVVNielsen MarGeting Resear"h D G4ategory 'anagement J 8ositioning (our 7rganization to -inAE Ed.
NTCKConte-po"%n: )u5lis;ing G"oup Inc.E IllinoisE 144!E p. 4
28& VVVRe0ista NetSorG4orl!E editie online D G$F4@ul 'anagementului %anului de $provizionare #14')A
3@.@1.!@@+ D ;ttpJKKWWW.netWo"AWo"ld."oE %cces%t 1@.@4.!@@=
4$