Sunteți pe pagina 1din 23

Documentaia de atribuire:

Reabilitare pod pe ......., km ..........., la...........


PROCEDURA DE ATR!URE
CERERE DE O"ERTE
Cod CP# :

CP#: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri
Beneficiarul contractului: COMPA!A A"!OALA #$ A%"O&"'A(! &! #'%M%'! A"!OAL$
#! 'OMA!A &)A)
Masterand:
iplic Elena $ Ale%andra
Coninutul documentaiei de atribuire
Documentaia de atribuire cuprinde:
a. Seciunea I Fia de date a achiziiei
b. Seciunea II Caietul de sarcini; Liste de cantitati
c. Seciunea III Condiii contractuale
d. Seciunea IV Formulare
Instruciuni pentru operatorii economici
Participarea la procedura de atri*uire este desc+is, tuturor operatorilor econo-ici interesa.i/ care
0ndeplinesc cerin.ele le1ale de natur, econo-ic, 2i financiar,/ te+nico-profesional, precu- 2i celelalte
cerin.e solicitate de autoritatea contractant, prin pre3enta docu-enta.ie)
Ofertan.ii din cate1oria 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii care 0ndeplinesc prevederile le1isla.iei 0n
vi1oare 5Le1ea nr)64782994 privind sti-ularea 0nfiin.,rii 2i de3volt,rii 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii/ cu
-odific,rile 2i co-plet,rile ulterioare: *eneficia3, de reducerea cu 59 ; a nivelului -ini- al cifrei de
afaceri precu- 2i cel al 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire)
Pentru a *eneficia de aceast, facilitate/ ofertan.ii 0ncadra.i 0n cate1oria !)M)M) vor depune odat, cu
oferta/ for-ularele prev,3ute 0n ane<a nr)1 la O)%)=) nr)2>82997 pentru -odificarea 2i co-pletarea Le1ii
nr)64782994/ se-nate de repre3entantul le1al al ofertantului 5sau de alt, persoan, autori3at, s, repre3inte
ofertantul:)
Operatorii econo-ici persoane 4uridice str,ine pot *eneficia de reducerea nivelului -ini- al
cifrei de afaceri precu- 2i cel al 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire/ nu-ai dac, vor pre3enta
docu-ente edificatoare e-ise de autorit,.i co-petente 0n .ara de re2edin., din care s, reias, faptul c, au un
statut si-ilar celui de !)M)M) din 'o-?nia)
Asocierea for-at, e<clusiv din operatori econo-ici 0ncadra.i 0n cate1oria 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii/
persoane fi3ice sau 4uridice ro-?ne 2i8sau str,ine/ care depun ofert, co-un,/ *eneficia3, de aceea2i reducere
a cifrei de afaceri 2i a 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire)
Pentru certificarea faptului c, participarea ofertantului8candidatului la procedura de atri*uire este 0n
concordan., cu re1ulile de concuren.,/ potrivit Ordinului nr. &'()*+' al Pre,edintelui Autorit-ii
.aionale pentru Re/lementarea ,i 0onitori1area Ac2i1iiilor Publice, acesta are o*li1a.ia de a co-pleta
2i pre3enta "ormularul ', din 3eciunea # 4 Ane%e $ repre1ent5nd Certi6icat de participare la licitaie
cu o6ert- independent-.
Excluderi din procedur
Ofertantul8Ofertantul asociat8&u*contractantul care are drept -e-*ri 0n cadrul consiliului de
ad-inistra.ie8or1an de conducere sau de supervi3are 2i8sau are ac.ionari ori asocia.i persoane care sunt
so.8so.ie/ rud, sau afin p?n, la 1radul al patrulea inclusiv sau care se afl, 0n rela.ii co-erciale/ cu persoane ce
de.in func.ii de deci3ie 0n cadrul autorit,.ii contractante este e<clus din procedura de atri*uire)
@,r, a afecta posi*ilitatea operatorilor econo-ici de a depune ofert, alternativ, sau de a oferta pe
-ai -ulte loturi diferite/ candidatul8ofertantul nu are dreptul ca 0n cadrul aceleia2i proceduri:
a:s, depun, dou, sau -ai -ulte candidaturi8oferte individuale 2i8sau co-une/ su* sanc.iunea e<cluderii din
co-peti.ie a tuturor candidaturilor8ofertelor 0n cau3,A
*:s, depun, ofert, individual,8co-un, 2i s, fie no-inali3at ca su*contractant 0n cadrul unei alte oferte/ su*
sanc.iunea e<cluderii ofertei individuale sau/ dup, ca3/ a celei 0n care este ofertant asociat)
Bntreprinderile afiliate au dreptul de a participa 0n cadrul aceleia2i proceduri de atri*uire/ dar nu-ai
0n ca3ul 0n care participarea acestora nu este de natur, s, distorsione3e concuren.a) Bn acest sens/ operatorul
econo-ic are o*li1a.ia de a include 0n oferta sa lista cuprin3?nd 0ntreprinderile afiliate/ 0n -,sura 0n care
acestea e<ist,)
Prin 0ntreprindere afiliat, se 0n.ele1e orice su*iect de drept:
asupra c,ruia un alt su*iect de drept poate e<ercita/ direct sau indirect/ o influen., do-inant,A sau
care poate e<ercita o influen., do-inant, asupra altui su*iect de dreptA sau
care/ ca ur-are a asocierii cu un su*iect de drept/ se afl, su* influen.a do-inant, a unui alt su*iect
de drept)
3ECTU.EA
"7A DE DATE A AC89:E
'.'. AUTORTATEA CO.TRACTA.T;
#enu-ire: Compania .ationala de Auto<tra1i <i Drumuri .ationale din Romania 3.A.
Adres,:
Localitate: Cara:Romania
Persoana de contact:

$--ail:
Adresa8ele de internet 5dac, este ca3ul::
Adresa autorit,tii contractante:
1)2)Calendarul esti-ativ al procedurii:
DATA ORA =OCA:A
"er-en li-it, reco-andat de solicitare a
clarific,rilor de la autoritatea contractant,
"er-en li-it, de trans-itere a clarific,rilor de
c,tre autoritatea contractant,
Termen limit- de depunere a o6ertelor
Data ,edinei de de<c2idere a o6ertelor
!nfor-area ofertan.ilor cu privire la re3ultatul
procedurii de atri*uire
&e-narea contractului
'. 3olicit-rile de clari6icare <e tran<mit >n <cri< >nainte de data ,i ora <peci6icate >n tabel pe
adre<a Autorit-ii de Contractare <au pe 6a%.
Av?nd 0n vedere faptul c,:
- autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a r,spunde c?t -ai repede posi*il la orice clarificare solicitat,/
0ntr-o perioad, care nu tre*uie s, dep,2easc,/ de re1ul,/ 6 3ile lucr,toare de la pri-irea unei astfel de
solicit,ri din partea operatorului econo-ic/ precu- 2i o*li1a.ia de a trans-ite r,spunsul la orice
clarificare cu cel pu.in 7 3ile 0nainte de data li-it, de depunere a ofertei/
- 0n ca3ul 0n care operatorul econo-ic nu a trans-is solicitarea de clarificare 0n ti-p util/ pun?nd astfel
autoritatea contractant, 0n i-posi*ilitate de a respecta ter-enul de 7 3ile prev,3ut -ai sus/ aceasta din
ur-, are/ totu2i/ o*li1a.ia de a r,spunde la solicitarea de clarificare 0n -,sura 0n care perioada necesar,
pentru ela*orarea 2i trans-iterea r,spunsului face posi*il, pri-irea acestuia de c,tre operatorii
econo-ici 0nainte de data li-it, de depunere a ofertelor/
- este reco-anda*il ca operatorii econo-ici s, trans-it, solicit,rile de clarific,ri cu cel -ult 9 3ile
0nainte de e<pirarea ter-enului de depunere a ofertelor)
*. Autoritatea contractant- ?a comunica >n <cri< ,i <imultan tuturor operatorilor economici care
,i$au e%primat intenia de a participa la procedura de atribuire r-<pun<urile la >ntreb-rile de
clari6icare primite, 6-r- a meniona numele companiei care a adre<at >ntrebarea.
&. Pot s, participe la 2edin.a de desc+idere a ofertelor repre3entan.ii i-puterniciti ai operatorilor
econo-ici care au depus oferte pentru contractul respectiv) &edinta de desc+idere a ofertelor se va
finali3a printr-un proces ver*al in care vor fi conse-nate 2i principalele ele-ente ale ofertei)
(. Dat- e<timati?-
'.@.3ur<a de 6inanare:
!u/et de <tat #up, ca3/ proiect8pro1ra- finan.at din fonduri co-unitare
#A D % E
#ac, #A/ face.i referire la proiect8pro1ra-:
*)DE.U0RE CO.TRACT
*.'. Denumire contract ,i loc de e%ecutie: Reabilitare pod pe ......, km ........., la ...........
2)1)1) O*iectul contractului
Reabilitare pod pe .............., km ..........., la ..............
2) 1)2 ) "ip contract : AaB =ucrari C 5*: Produse O 5c: &ervicii O
*.'.&. #escrierea lucrarilor care vor fi prestate
Reabilitare pod pe ........, km .........., la ...........
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul #ocu-entatiei de Atri*uire Caiet
de sarcini 4 in6ra<tructura podD
$ <upra<tructura pod: ac2i1iionarea ,i montarea /rin1ilor pre6abricate noiD
- racordarea cu tera<amenteleD
$ ca<iuri <i <cari pe talu1.
Loca.ia de prestare a lucrarilor - pod pe .............., km ........, la .........
'o-ania/ Fudetul ))))))))))))))
Cod CPG
CPG: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri
2)1)4)Procedura se finali3ea3, prin: Contract de ac2i1iie public-: C Bnc+eierea unui acord-cadru: O
2)1)5) #urata contractului de ac+i3i.ie pu*lic, : '@ luni e%ecutia lucrarii E *( luni perioada de noti6icare a
de6ectiunilorBF
H: Perioada de vala*ilitate a contractului incepe de la data se-narii contractului de catre ulti-a parte
5Antreprenorul:/ include #urata de $<ecutie a lucrarilor de 15 luni 2i Perioada de otificare a #efec.iunilor de
24 luni)
2)1)7)!nfor-a.ii privind acordul cadru 5dac, este ca3ul: Nu este cazul
2)1)>) #ivi3are pe loturi #A D % GCH
2)1)I) Ofertele alternative sunt acceptate #A I .U J
*.*. Cantitatea <au <copul
2)2)1) Total cantit-i: Reabilitare pod pe ..........., km ..........., la ............. asa cu- se solicita prin
docu-entatia de atri*uire)
2)2)2) Op.iuni 5dac, e<ist,: #A I .U J
#ac, e<ist,/ descrierea acestor op.iuni:
&. Condiii <peci6ice contractului
6)1 Alte condi.ii particulare referitoare la contract 5dup, ca3:
6)1)1) Contract re3ervat 5dac D! scurt descriere :
6)1)2) Altele 5dac, #A/ descrie.i:
#A I .U J
DA J % I
Confor- -odelului de contract pre3entat in
#ocu-entatia de Atri*uire
(. PROCEDURA
4)1) Procedura CERERE DE O"ERTE J
4)2) $tapa final, de licita.ie electronic, #A D .U J
4)6) Le1isla.ia aplicat,
Ordonanta de Ur/enta a Ku?ernului nr. &()*++L cu completarile <i modi6icarile ulterioare privind
atri*uirea contractelor de ac+i3itie pu*lica/ a contractelor de concesiune de lucrari pu*lice si a
contractelor de concesiune de servicii/ apro*ata prin Le1ea nr) 66>82997/ cu -odific,rile si co-plet,rile
ulterioareA
8otararea de Ku?ern nr. M*@)*++L pentru apro*area nor-elor de aplicare a prevederilor referitoare la
atri*uirea contractelor de ac+i3itie pu*lica din O)%)=) nr) 6482997 privind atri*uirea contractelor de
concesiune de lucr,ri pu*lice 2i a contractelor de concesiune de servicii/ apro*at, cu -odific,ri 2i
co-plet,ri prin Le1ea nr) 66>82997/ cu -odific,rile 2i co-plet,rile ulterioareA
Ordinul Autorit-ii .aionale pentru Re/lementarea <i 0onitori1area Ac2i1iiilor Publice nr. &'(/
din 12 octo-*rie 2919/ privind punerea 0n aplicare a certificatului de participare la licita.ii cu ofert,
independent,/ pu*licat in Monitorul Oficial al 'o-?niei/ Partea !/ nr) >91829)19)2919A
Orice alte acte nor-ative in do-eniul ac+i3itiilor pu*liceA
8otararea Ku?ernului nr. '.(+@)*+'+ privind apro*area utili3arii unor conditii contractuale ale
@ederatiei !nternationale a !n1inerilor Consultanti in #o-eniul Constructiilor 5@!#!C: pentru o*iective
de investitii din do-eniul infrastructurii de transport de interes national/ finantate din fonduri pu*liceA
Ordinul mini<trului tran<porturilor <i in6ra<tructurii nr. '(L)*+'' privind apro*area conditiilor
contractuale speciale ale contractelor pentru ec+ipa-ente si constructii/ inclusiv proiectare si ale
contractelor pentru constructii cladiri si lucrari in1ineresti proiectate de catre *eneficiar ale @ederatiei
!nternationale a !n1inerilor Consultanti in #o-eniul Constructiilor 5@!#!C:/ pentru o*iective de investitii
din do-eniul infrastructurii rutiere de transport de interes national/ finantate din fonduri pu*lice)
@. CRTER DE CA="CARE 7)3AU 3E=ECTE
Participarea la
procedur-
Participarea la procedura de atribuire e<te permi<- tuturor operatorilor
economici.
.OTE:
a. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctele 5.1, 5.2, 5., 5.!, 5.5,
5." din prezenta #isa de $ate a %c&izitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial declaratie pe
propria raspundere semnata de reprezentantul sau le'al (#ormularul 2 " , prin care sa confirme ca
indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in $ocumentatia de %tri)uire.
%*EN*IE+
,$eclaratia va fi insotita de o anex in care ofertantul tre)uie s mentioneze succint dar precis modul
concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantitti
sau altele asemenea.
,In cazul in care ofertantul uzeaza de $eclaratia pe propria raspundere prin care sa confirme
indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are o)li'atia de a prezenta-completa
certificatele-documentele edificatoare care pro)eaza-confirma indeplinirea cerintelor de calificare,
atunci cand primeste din partea %utoritatii .ontractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut
in respectiva solicitare.
a. %utoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in
urmatoarea situatie/
"#ertantul$"#ertantul asociat$Subcontractantul are drept membri %n cadrul consiliului de
administraie$or&an de conducere sau de super'izare i$sau are acionari ori asociai persoane care sunt
so$soie( rud sau a#in p)n la &radul al patrulea inclusi' sau care se a#l %n relaii comerciale( ast#el cum
sunt acestea pre'zute la art. *+ lit. a, din ".-... nr. /0$122* cu modi#icarile si completarile ulterioare(
cu persoane ce dein #uncii de decizie %n cadrul autoritii contractante este e3clus din procedura de
atribuire 4se 'a completa #ormularul 2 din SectiuneaIV. Formulare 5 din Documentatia de !tribuire,.
). Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului-candidatului la procedura este facuta in
concordanta cu re'ulile de concurenta, ofertantul-candidatul are o)li'atia de a prezenta #ormularul 1
din Sectiunea IV Formulare 5 din Documentatia de !tribuire, $eclaraia/ 0.ertificat de participare la
licitaie cu ofert independent1, in conformitate cu 2rdinul %.N.3.4.%.P. nr.1!-2515.
@.'B 3ituaia per<onal- a o6ertantului
Criteriu:
3ituaia per<onal- a
o6ertantului
.OTE:
in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
in ca3ul unei asocieri/ se vor co-pleta for-ularele pre3entate in &ectiunea
!G KFormulare6 din #ocu-entatiei de Atri*uire pentru fiecare dintre
operatorii econo-ici
@.'.'. #eclara.ii privind
neincadrarea in prevederile art) 1I9
din O)%)=) nr) 6482997
5eli1i*ilitatea:
Persoane 4uridice8fi3ice ro-ane si
straine
3olicitat J esolicitat D
CER.TA O!=KATORE
Documente care <- <u<in- criteriul de cali6icare:
aB Declaratie pe propria ra<pundere se-nata de catre
repre3entantul le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinit
acest criteriul de calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. & LDeclaratie pri'ind
7li&ibilitateaM din &ectiunea !G LFormulareM din #ocu-entatia
de Atri*uire)
bB Certi6icate ) documentele edi6icatoare care probea1a )
con6irma indeplinirea cerintelor de cali6icare:
Ca3ier 4udiciar si8sau certificate ec+ivalente .u e<te ca1ul
@.'.*. #eclara.ie privind
ne0ncadrarea 0n prevederile art) 1I1
din O)%)=) nr) 6482997 2i
Certificate constatatoare privind
indeplinirea o*li1atiilor e<i1i*ile de
plata
Persoane 4uridice 8 fi3ice ro-ane 8
straine
3olicitat J esolicitat D
CER.TA O!=KATORE
Documente care <- <u<in- criteriul de cali6icare:
aB Declaratie pe Propria Ra<pundere se-nata de catre
repre1entantul le/al prin care se confir-a faptul ca este
indeplinit acest criteriu de calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. ( LDeclaratie pri'ind
neincadrarea in situatiile pre'azute la art.8986 din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire)
bB Certi6icate)documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare:
'. Per<oanele Nuridice romane tre*uie sa pre3inte:
certi6icat de ate<tare 6i<cala privind indeplinirea o*li1atiilor
de plata a i-po3itelor 2i ta<elor locale 2i alte venituri ale
bu/etului localA
certi6icat de ate<tare 6i<cala privind indeplinirea o*li1atiilor
de plata a i-po3itelor/ ta<elor 2i contri*utiilor de asi1urari
sociale la *u1etul 1eneral consolidat 5A/entia .ationala de
Admini<trare "i<cala #irectia =enerala a @inantelor
Pu*lice:)
#ovada ac+itarii ta<elor se va face prin pre3entarea for-ularelor
tip e-ise de or1anis-ele co-petente privind indeplinirea
o*li1atiilor de plata la data de .............../ in ori/inal <au copii
con6orm cu ori/inalul, ?alabile la data pre1entarii lor.
*. Per<oanele Nuridice <traine vor pre3enta orice docu-ente
edificatoare eli*erate de institutiile autori3ate ale tarii de ori1ine
5certificate de atestare fiscala/ ca3iere 4udiciare/ alte docu-ente
ec+ivalente/ etc: prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit
o*li1atiile de plata a i-po3itelor/ ta<elor 2i contri*utiilor catre
*u1etul de stat 2i *u1etul local la data de ..............., in ori/inal
<au copii le/ali1ate in<otite de traducerea autori1ata ,i
le/ali1ata, ?alabile la data pre1entarii lor.
Pentru ofertantii nere3identi se vor aplica prevederile art) 1I2 din
O)%)=) nr) 6482997 apro*ata prin Le1ea nr) 66>82997/ cu
-odificarile 2i co-pletarile ulterioare)
N2*E/
a. :entru demonstrarea indeplinirii criteriilor de cali#icare pre'azute la punctele ;.8.8 i ;.8.1
din prezenta Fisa de Date a !chizitiei( o#ertantul are dreptul de a prezenta initial declaratii pe
propria raspundere semnate de reprezentantul sau le&al 4#ormularul 1*,( prin care sa con#irme
ca indeplineste criteriile de cali#icare( ast#el cum au #ost solicitate in Documentatia de
!tribuire.
%*EN*IE+
). :entru demonstrarea indeplinirii criteriilor de cali#icare pre'zute la pct. ;.8.1. o#ertantul are
dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie rspundere semnat de
reprezentantul su le&al( prin care con#irm c indeplineste cerintele de cali#icare ast#el cum
au #ost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia 'a #i insotita de o ane3 in care
o#ertantul trebuie s mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a
respecti'elor cerinte 5 inclusi'( dac au #ost solicitate( di'erse 'alori( cantitti sau altele
asemenea. In acest sens( in ane3a( "#ertantul 'a nominaliza in#ormatiile$documentele
edi#icatoare pre'azute la pct. ;.8.1. lit. b.
c. Documentele edi#icatoare prezentate de persoanele <uridice straine pre'azute la punctul ;.8.1
lit. b, pct. 1 'or a'ea mentionata perioada de 'alabilitate. In caz contrar( se 'or prezenta
actele normati'e din tara respecti'a( care pre'ad perioada de 'alabilitate a documentelor.
!ceste documente 'or #i prezentate in traducere autorizata si le&alizata in limba romana.
d. Dac e3ist incertitudini re#eritoare la situaia personal a unui operator economic(
!utoritatea Contractant poate solicita in#ormatii direct de la autoritatile competente.
e. "peratorii economici care prin certi#icatele depuse in o#erta sau ulterior prezentate nu #ac
do'ada achitarii ta3elor la data solicitata de catre !utoritatea Contractanta( 'or #i e3clusi din
prezenta procedura de achizitie publica.
@.*. Capacitatea de e%ercitare a acti?it-ii pro6e<ionale A>nre/i<trareB
Criteriu:
Capacitatea de
e%ercitare a acti?it-ii
pro6e<ionale
A>nre/i<trareB
.OTE:
Hin ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
Hdocu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
5)2)1) Persoane
4uridice8fi3ice
ro-?ne8straine
&olicitatJ
esolicitat D
.E3IN*% 267I8%*23IE
$ocumente care s susin criteriul de calificare/
aB Declaratie pe propria ra<pundere, se-nata de catre repre1entantul
le/al, prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. @ L#eclaratie privind capacitatea
de e<ercitare a activitatii profesionaleM din &ectiunea !G L@or-ulareM din
#ocu-entatiei de Atri*uire)
bB Certi6icate) documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare:
1) Certificat de inre1istrare 5C)%)!):/ e-is de Oficiul 'e1istrului Co-ertului
de pe lan1a "ri*unalul teritorial/ in copie con6orm cu ori/inalul.
2) Certi6icat con<tatator e-is de Oficiul 'e1istrului Co-ertului de pe lan1a
"ri*unalul teritorial care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati care fac
o*iectul pre3entei ac+i3itii/ cat 2i faptul ca nu sunt inscrise -entiuni cu
privire la aplicarea Le1ii nr) I582997 privind procedura insolventei/ in
ori1inal 5in copie le1ali3ata nu-ai in conditia in care in cuprinsul
Certificatului se specifica faptul ca acesta este vala*il si in copie le1ali3ata:
vala*il la data pre3entarii/ in confor-itate cu le1islatia in vi1oare)
.ota: Pentru persoanele 4uridice8 fi3ice straine este necesara pre3entarea
docu-entelor edificatoare care dovedesc o for-, de inre1istrare si/ dupa ca3/
de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in confor-itate cu
prevederile le1ale din tara in care ofertantul este sta*ilit)
O"$:
a. !n ca3ul asocierii -ai -ultor operatori econo-ici/ cerintele privind situatia personala a
ofertantului 2i capacitatea de e<ercitare a activit,tii profesionale 5inre1istrare: tre*uie sa fie
indeplinite de fiecare asociat in parte)
b. Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriului de calificare preva3ut la punctul 5)2 din pre3enta @isa
de #ate a Ac+i3itiei/ ofertantul are dreptul de a pre3enta initial declaratie pe propria raspundere
se-nata de repre3entantul sau le1al 5for-ular 27:/ prin care sa confir-e ca indeplineste criteriul
de calificare/ astfel cu- a fost solicitat in #ocu-entatia de Atri*uire)
c. #ocu-entele edificatoare pre3entate de persoanele 4uridice straine preva3ute la punctul 5)2)1) lit)
*: pct) 2 vor avea -entionata perioada de vala*ilitate) !n ca3 contrar/ se vor pre3enta actele
nor-ative din tara respectiva/ care prevad perioada de vala*ilitate a docu-entelor) Aceste
docu-ente vor fi pre3entate in ori1inal sau copie le1ali3ata/ insotite de traducere autori3ata si
le1ali3ata in li-*a ro-ana)
d. #ac, e<ist, incertitudini referitoare la situa.ia personal, a unui operator econo-ic/ Autoritatea
Contractant, poate solicita infor-atii direct de la autoritatile co-petente)
e. Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)2)1) lit) */ ofertantul
are dreptul de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de repre3entantul
s,u le1al/ prin care confir-, c, indeplineste cerintele de calificare astfel cu- au fost solicitate in
docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in care ofertantul tre*uie s,
-entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv/ dac,
au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea) !n acest sens/ in ane<a/ Ofertantul
va no-inali3a infor-atiile8docu-entele edificatoare preva3ute la pct) 5)2)1) lit) *)
@.&B 3ituaia economico$6inanciar-
.riteriu/
9ituaia economico-
financiar
Documente care s susin criteriul de cali#icare si$sau selectie.
=">7:
a. in cazul unei asocieri( se 'or prezenta documente pentru #iecare
dintre operatorii economici;
b. documentele solicitate trebuie sa #ie 'alabile la data prezentarii.
Informaii privind situaia
economico-financiar
&olicitat J
esolicitat D
a: Media cifrei de afaceri
a ofertantului pe ulti-ii 6
5trei: ani tre*uie sa fie in
valoare de -ini-
'*.@++.+++ lei.
a: Declaratie pe propria ra<pundere,
<emnata de catre repre1entantul
le/al/ prin care se confir-a faptul ca sunt
indeplinite criteriile de calificare de la
litera a)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr.
L 2i ane<a aferenta acestuia din
&ectiunea !G L@or-ulareM
docu-entatiei de Atri*uire K#eclaratia
privind Cifra de AfaceriM)
*: C e r t i6i c a t e ) do c u m e n t e e di 6i c a t oare
c are p r ob e a 1 a ) c o n 6i r m a in d e p l ini r e a
c e r int e l or de c a l i6i c a r e :
Bilanturile conta*ile pe ulti-ii 6 ani /
inre1istrate la or1anele co-petente/ in
confor-itate cu prevederile le1ale in
vi1oare)
Bilanturile conta*ile inre1istrate la
or1anele co-petente tre*uie pre3entate
astfel:
N pentru persoanele fi3ice84uridice
ro-ane/ in copie confor- cu
ori1inalulA
N pentru persoanele fi3ice84uridice
straine/ in copie le1ali3ata insotite
de traducerea autori3ata 2i le1ali3ata
in li-*a ro-ana)
O.U.K. nr. &()*++L, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare 4 Art. 'OL.
A'B Capacitatea econo-ic, 2i financiar, a ofertantului poate fi sus.inut,/ pentru 0ndeplinirea unui contract/
2i de o alt, persoan,/ indiferent de natura rela.iilor 4uridice e<istente 0ntre ofertant 2i persoana respectiv,)
A*B Bn ca3ul 0n care ofertantul 02i de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, invoc?nd 2i sus.inerea
acordat,/ 0n confor-itate cu prevederile alin) 51:/ de c,tre o alt, persoan,/ atunci acesta are o*li1a.ia de a
dovedi sus.inerea de care *eneficia3,/ de re1ul, prin pre3entarea unui an/aNament 6erm al per<oanei
re<pecti?e inc2eiat in 6orma autentica/ Aa <e ?edea "ormularul nr. *&/ &ectiunea !G - L@or-ulareM din
cadrul #ocu-entatiei de Atri*uireB prin care aceasta confir-, faptul c, va pune la dispo3i.ie ofertantului
resursele financiare invocate) Persoana ce asi1ur, sus.inerea financiar, nu tre*uie s, se afle 0n situa.ia
care deter-in, e<cluderea din procedura de atri*uire confor- prevederilor art) 1I9)
A&B Atunci c?nd un 1rup de operatori econo-ici depune oferta co-un,/ situa.ia econo-ic, 2i financiar, se
de-onstrea3, prin luarea 0n considerare a resurselor tuturor -e-*rilor 1rupului) Bn ca3ul 0n care 1rupul
*eneficia3, de sus.inerea financiar, a unei8unor ter.e persoane/ situa.ia econo-ic, 2i financiar, se
de-onstrea3, 0n condi.iile prev,3ute la alin) 52:)
Art.''
'
din 8.K. nr. M*@)*++L, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare
51: Bn ca3ul 0n care/ 0n confor-itate cu prevederile art) 1I7 din ordonan.a de ur1en.,/ candidatul 0si
de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, ori capacitatea te+nic, si8sau profesional, prin pre3entarea
unui an1a4a-ent de sus.inere din partea unui ter./ autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a lua 0n
considerare aceast, sus.inere pentru verificarea 0ndeplinirii cerin.elor -ini-e i-puse 0n cadrul
docu-enta.iei de atri*uire)
52: Pentru a fi luat, 0n considerare sus.inerea acordat,/ an/aNamentul 6erm pre?-1ut la art 'OL alin. A*B
din ordonana de ur/en- trebuie <- repre1inte un in<trument Nuridic care <- a<i/ure dreptul
autorit-ii contractante de a <olicita, >n mod le/itim, >ndeplinirea anumitor obli/aii de c-tre
per<oana <u<in-toare.
56: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului se refer, la asi1urarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispo3i.ia ofertantului an1a4a-entul fer- pre3entat de ofertant tre*uie s, prevad, care sunt resursele
respective 2i s, eviden.ie3e faptul c, disponi*ili3area acestora se va reali3a necondi.ionat/ 0n func.ie de
necesit,.ile care apar pe parcursul 0ndeplinirii contractului 0n cau3,
54: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului vi3ea3, 0ndeplinirea unui nivel -ini- al cifrei de afaceri in
do-eniul de activitate oferent o*iectului contractului de ac+i3itie pu*lica/ an1a4a-entul fer- pre3entat de
ofertant tre*uie s, 1arante3e autorit,.ii contractante faptul c,/ 0n ca3ul 0n care contractantul 0nt?-pin,
dificult,.i pe parcursul derul,rii contractului/ persoana sus.in,toare se o*li1, s, asi1ure 0ndeplinirea
co-plet, 2i re1le-entar, a o*li1a.iilor contractuale prin i-plicarea sa direct,)
55: Bn situa.iile prev,3ute la alin) 56: 54:/ sus.in,torul r,spunde pentru pre4udiciile cau3ate autorit,.ii
contractante ca ur-are a nerespect,rii o*li1a.iilor prev,3ute 0n an1a4a-ent/ aceasta din ur-, av?nd
posi*ilitatea de ac.iune direct, 0-potriva sus.in,torului)
%tentie+
$aca 2fertantul prezinta initial o declaratie pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea
criteriilor de calificare, acesta are o)li'atia de a mentiona daca indeplinirea criteriilor este realizata
prin sustinerea acordata de catre un tert, in acest caz 2fertantul va indica numele-denumirea tertului
sustinator, precum, si a datelor de indentificare ale acestuia.
@.(B Capacitatea te2nic- ,i)<au pro6e<ional-
Criteriu:
Capacitatea
te2nic- ,i)<au
pro6e<ional-
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare si8sau selectie)
.OTE:
a. in cazul unei asocieri( se 'or prezenta documente pentru #iecare dintre operatorii
economici;
b. documentele solicitate trebuie sa #ie 'alabile la data prezentarii lor.
@.(.'.
n6ormaii
pri?ind
capacitatea
te2nic-
&olicitat J
esolicitat D
'. O6ertantul trebuie <a demon<tre1e
ca a e%ecutat in ultimii @ ani/ in calitate
de contractant/ asociat sau
su*contractant/ cel putin un contract de
lucrari de natura <i comple%itate
<imilara lucrarilor ce fac o*iectul
procedurii 5e%ecutie lucrari de
con<olidare <au reabilitare <au
con<tructii poduri: in care participarea
ofertantului sa fi fost in valoare de
minim @.(++.+++,++ lei 6ara T#A)
*. Ofertantul tre*uie sa de-onstre3e ca
are drept de folosinta sau detine cel
putin urmatoarea dotare te2nica:
Tipul <i caracteri<ticile ec2ipamentului
$ .umarul minim nece<ar
$ auto-acara 1
$ auto1reder - 1
- co-pactor autopropulsat - 1
- *uldo3er pe senile - 1
Cerinta o*li1atorie:
#ocu-ente care s, sustin, criteriul de
calificare:
aBDeclaratie pe propria r as pund ere /
se-nata de catre re p r e 3e n ta n tu l le 1al/
prin care se confir-a faptul sunt
indeplinite aceste criterii de calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr.
P L#eclaratia privind capacitatea
te+nicaM din &ectiunea !G L@or-ulareM
bBCopii dupa contractele de ac2i1itie
publica 5pa1inile din care sa re3ulte partile
contractante/ o*iectul O durata O pretul
contractului precu- si pa1ina finala cu
se-naturi: insotita de reco-andarea
*eneficiarului pentru indeplinirea
contractului si proces ver*al de receptie la
ter-inarea lucrarilor sau alte docu-ente
4ustificative si-ilare prin care sa se
de-onstre3e finali3area lucrarilorA
Contractul de lucrari prezentat ca do'ada
- autocisterna cu dispo3itiv de stropire - 1
- auto*sculante - 2
a e3perientei similare trebuie sa includa
tipurile de lucrari mentionate 4e%ecutie
lucrari de con<olidare <au reabilitare
<au con<tructii poduriB ast#el incat sa
se do'edeasca e3perienta similara.
cBQDeclaratie pri?ind numarul minim de
Ec2ipamente di<ponibile pentru
indeplinirea contractului conf)
"ormularul nr. O din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de
Atri*uire.
.ote:
a) Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)4)1/ ofertantul are dreptul
de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de repre3entantul s,u le1al
5for-ularul 27:/ prin care confir-, c, indeplineplineste cerintele de calificare astfel cu- au fost
solicitate in docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in care ofertantul
tre*uie s, -entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a respectivelor cerinte -
inclusiv/ dac, au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea) !n a ce st s e ns/ in a n e <a/
Ofe rta n tu l v a p r e 3 e n ta in fo r- atiil e 8 do c u - e n te le e di fic atoare p r e v a 3 u te la p c t) 5)4)1)
*) Prin ulti-ii 5 ani se intele1e perioada cuprinsa intre ............ pana la ter-enul li-ita de
depunere a ofertelorA #ata de finali3are a lucrarilor tre*uie sa se incadre3e in acest interval)
c) !n ca3ul derularii acestor contracte in asociere/ partea din valoarea8lucrarile contractului ce a revenit
ofertantului tre*uie sa fie de cel putin nivelurile -ini-e de -ai sus)
@.(.*.
n6ormatii
pri?ind
capacitatea
pro6e<ionala:
&olicitat J
esolicitat D
"#ertantul trebuie sa demonstreze ca
dispune de urmatorii experti c&eie
Pentru acti?itatea de lucrari:
!) Coordonator de :roiect
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii C@#P detine diplo-a de
in1iner
II. S e # de punct de lucru :
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii C@#P detine diplo-a de
in1iner
III. ?esponsabil tehnic cu e3ecutia
atestat in domeniul lucrarilor care
urmeaza sa #ie e3ecutate4?>7,
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii detine diplo-a de in1iner
!G) : e rsoa n a ? e s ponsab il a C@ :
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii detine diplo-a de in1iner
G 'esponsa*il cu protectia -ediului
G!) 'esponsa*il cu sanatatea si
securitatea -uncii Coordonator in
-aterie de securitate si sanatate in sensul
P= 69982997)
Cerinta o*li1atorie:
#ocu-ente care s, sustin, criteriul de
calificare:
a: #eclaratie pe propria raspundere/
se-nata de catre repre3entantul le1al/ prin
care se confir-a faptul ca este indeplinit
criteriul de calificare Capacitatea te+nica
si8sau profesionala 5)4)2) !nfor-atii privind
capacitatea profesionala)
Ofertantul va pre3enta "ormularu nr. M
=i<ta per<onalului c2eie din &ectiunea !G
L@or-ulareM din #ocu-entatiei de Atri*uire)
*:Certificate8docu-ente edificatoare care
pro*ea3a8confir-a indeplinirea cerintelor de
calificare:
Pentru fiecare e<pert c+eie propus/ ofertantul
va depune copii confor- cu ori1inalul ale
diplo-elor o*tinute 2i ale atestatelor 2i
autori3arilor/ vala*ile la data pre3entarii lor)
Pentru personalul c+eie propus pentru
derularea
contractului se va pre3enta dovada
raporturilor
contractuale de -unca cu ofertantul: copie
dupa
contractul individual de -unca inre1istrat sau
contract de cola*orare)
.ote:
AtentieR n ca1ul in care e%pertul)tii propu<)<i nu e<te an/aNat permanent al O6ertantului, <i)<au
capacitatea pro6e<ionala e<te <u<tinuta de un alt operator economic, O6ertantul ?a in<era in o6erta
<u<tinerea operatorului economic unde e%pertul propu< e<te an/aNat. 3u<tinerea <e ?a pre1enta in
con6ormitate cu art. 'M+ din O.U.K. nr. &()*++L.
a) Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)4)2/ ofertantul
are dreptul de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de
repre3entantul s,u le1al 5for-ularul 27:/ prin care confir-, c, indeplineplineste cerintele de calificare
astfel cu- au fost solicitate in docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in
care ofertantul tre*uie s, -entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a
respectivelor cerinte - inclusiv/ dac, au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea)
!n a ce st s e ns/ in a n e <a/ Ofe rta n tu l v a p r e 3 e n ta in fo r- atiil e 8 do c u - e n te le e di fic atoare p r e v a 3 u te la p c t)
5)4)2)
*) Pentru e<pertii de o alta nationalitate decat cea ro-ana in ca3ul in care in tara de ori1ine nu
e<ista carnete de -unca/ se vor pre3enta docu-ente 4ustificative din care sa reiasa perioada
incadrarii in -unca precu- si functiile detinute in aceasta perioada)
O.U.K. nr. &()*++L, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare Art. 'M+.
A'B Capacitatea te+nic, 2i profesional, a ofertantului poate fi sus.inut,/ pentru 0ndeplinirea unui contract/
2i de o alt, persoan,/ indiferent de natura rela.iilor 4uridice e<istente 0ntre ofertant 2i persoana respectiv,)
A*B Bn ca3ul 0n care ofertantul 02i de-onstrea3, capacitatea te+nic, 2i profesional, invoc?nd 2i sus.inerea
acordat,/ 0n confor-itate cu prevederile alin)51:/ de c,tre o alt, persoan,/ atunci acesta are o*li1a.ia de a
dovedi sus.inerea de care *eneficia3,/ de re1ul,/ prin pre3entarea unui an/aNament 6erm al per<oanei
re<pecti?e, inc2eiat in 6orma autentica 5a <e ?edea "ormularul nr. *( <i ane%ele ' <i * ale ace<tuia din
&ectiunea !G - L@or-ulareM din cadrul #ocu-entatiei de Atri*uire: prin care aceasta confir-, faptul c, va
pune la dispo3i.ie ofertantului resursele te+nice 2i profesionale invocate) Persoana care asi1ur, sus.inerea
te+nic, 2i profesionala nu tre*uie s, se afle 0n situa.ia care deter-in, e<cluderea din procedura de
atri*uire/ confor- prevederilor art) 1I9)
A&B Atunci c?nd un 1rup de operatori econo-ici depune oferta co-un,/ capacitatea te+nic, 2i
profesional, se de-onstrea3, prin luarea 0n considerare a resurselor tuturor -e-*rilor 1rupului) Bn ca3ul
0n care 1rupul *eneficia3, de sus.inerea te+nic, 2i profesional, a unei8unor ter.e persoane/ capacitatea
te+nic, 2i profesional, se de-onstrea3, 0n condi.iile prev,3ute la alin) 52:)
Art.''
'
din 8.K. nr. M*@)*++L, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare
51: Bn ca3ul 0n care/ 0n confor-itate cu prevederile art) 199 din ordonan.a de ur1en.,/ candidatul 0si
de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, ori capacitatea te+nic, si8sau profesional, prin pre3entarea
unui an1a4a-ent de sus.inere din partea unui ter./ autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a lua 0n
considerare aceast, sus.inere pentru verificarea 0ndeplinirii cerin.elor -ini-e i-puse 0n cadrul
docu-enta.iei de atri*uire)
52: Pentru a fi luat, 0n considerare sus.inerea acordat,/ an1a4a-entul fer- prev,3ut la art 199 alin) 52: din
ordonan.a de ur1en., tre*uie s, repre3inte un instru-ent 4uridic care s, asi1ure dreptul autorit,.ii
contractante de a solicita/ 0n -od le1iti-/ 0ndeplinirea anu-itor o*li1a.ii de c,tre persoana sus.in,toare)
56: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului se refer, la asi1urarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispo3i.ia candidatului an1a4a-entul fer- pre3entat de candidat tre*uie s, prevad, care sunt resursele
respective 2i s, eviden.ie3e faptul c, disponi*ili3area acestora se va reali3a necondi.ionat/ 0n func.ie de
necesit,.ile care apar pe parcursul 0ndeplinirii contractului 0n cau3,
54: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului vi3ea3, 0ndeplinirea unor cerin.e -ini-e de calificare/ an1a4a-entul
fer- pre3entat de candidat tre*uie s, 1arante3e autorit,.ii contractante faptul c,/ 0n ca3ul 0n care
contractantul 0nt?-pin, dificult,.i pe parcursul derul,rii contractului/ persoana sus.in,toare se o*li1, s,
asi1ure 0ndeplinirea co-plet, 2i re1le-entar, a o*li1a.iilor contractuale prin i-plicarea sa direct,)
55: Bn situa.iile prev,3ute la alin) 56: - 54:/ sus.in,torul r,spunde pentru pre4udiciile cau3ate autorit,.ii
contractante ca ur-are a nerespect,rii o*li1a.iilor prev,3ute 0n an1a4a-ent/ aceasta din ur-, av?nd
posi*ilitatea de ac.iune direct, 0-potriva sus.in,torului)
@.@B 3tandarde pri?ind a<i/urarea calitatii
Criteriu:
3tandarde pri?ind a<i/urarea
calitatii
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru
fiecare dintre operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data
pre3entarii lor)
n6ormatii pri?ind a<i/urarea
calitatii
&olicitat J esolicitat D
Cerinta obli/atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe propria ra<pundere, se-nata de catre repre3entantul
le1al/ prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. '+ din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire L$eclaratie privind
9tandardele de %si'urare a .alitatiiM)
bB Certi6icate) documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare
Ofertantul va pre3enta Certificate e-ise de or1anis-e independente
care atesta respectarea standardelor de asi1urare a calitatii/ respectiv
3O M++' <au ec2i?alente.
!n ca3ul in care operatorul econo-ic nu detine un certificat de calitate
asa cu- este solicitat/ acesta poate pre3enta orice alte pro*e sau dove3i/
in -asura in care pro*ele8dove3ile pre3entate confir-a asi1urarea unui
nivel corespun3ator al calitatii)
@.LB 3tandarde pri?ind protectia mediului
Criteriu:
n6ormatii pri?ind protectia
mediului
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru
fiecare dintre operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data
desc+iderii ofertelor)
n6ormatii pri?ind protectia
mediului
&olicitat J esolicitat D
Documente care <- <u<in- criteriul de cali6icare:
aB #eclaratie pe propria raspundere/ se-nata de catre repre3entantul
le1al/ prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. '' din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire $eclaratie privind
9tandardele de Protectie a 4ediului.
bB Certi6icate) documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare:
Ofertantul va pre3enta Certificate e-ise de or1anis-e independente
care atesta respectarea standardelor de protectie a -ediului/ respectiv
3O '(++' <au ec2i?alente.
!n ca3ul in care operatorul econo-ic nu detine un certificat privind
respectarea standardelor de -ediu/ asa cu- este solicitat/ acesta poate
pre3enta orice alte pro*e sau dove3i/ in -asura in care pro*ele8dove3ile
pre3entate confir-a asi1urarea unui nivel corespun3ator al respectarii
standardelor de -ediu)
@.!. A=TE ."OR0AT
@.!.'. n6ormaii pri?ind <ubcontractanii
Bn ca3ul 0n care 0n propunerea
te+nic, este inclus,
posi*ilitatea de a
su*contracta o parte din
contractul respectiv/
ofertantul are o*li1a.ia de a
preci3a partea8p,r.ile din
contract pe care ur-ea3, s,
le su*contracte3e/ procentul
pe care-l reali3ea3a precu- 2i
datele de recunoa2tere ale
su*contractan.ilor propu2i)
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli/atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe Propria Ra<pundere se-nata de catre repre3entantul
le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinita aceasta cerinta)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. '* 2i ane%a a6erenta ace<tuia
din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire LDeclaratie
pri'ind partea$partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti
i specializarea acestoraM)
.OTA:
!n conditiile 0n care 0n propunerea te+nic, nu este inclus, posi*ilitatea de a
su*contracta o parte din acest contract/ ofertantul are totu2i o*li1a.ia de a
pre3enta "ormularul nr. '* Declaratie pri'ind partea$partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti i specializarea acestora6
-en.ion?ndu-se in ane<a aferenta acestuia L.u e<te ca1ul.
bB Certi6icate)documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare
.u e<te ca1ul
.ota:
'. Ofertantul nu are dreptul/ ca 0n cadrul aceleia2i proceduri:
a) s, depun, dou, sau -ai -ulte candidaturi8oferte individuale 2i8sau co-une/ su* sanc.iunea
e<cluderii din co-peti.ie a tuturor candidaturilor8ofertelor 0n cau3,A
*) s, depun, ofert, individual,8co-un, 2i s, fie no-inali3at ca su*contractant 0n cadrul unei alte
oferte/ su* sanc.iunea e<cluderii ofertei individuale sau/ dup, ca3/ a celei 0n care este ofertant asociatA
*. Bntreprinderile afiliate au dreptul de a participa 0n cadrul aceleia2i proceduri de atri*uire/ dar nu-ai 0n
ca3ul 0n care participarea acestora nu este de natur, s, distorsione3e concuren.a) Prin 0ntreprindere afiliat,
se 0n.ele1e orice su*iect de drept:
a) asupra c,ruia un alt su*iect de drept poate e<ercita/ direct sau indirect/ o influen., do-inant,A
*) care poate e<ercita o influen., do-inant, asupra altui su*iect de dreptA sau
c) care/ ca ur-are a asocierii cu un su*iect de drept/ se afl, su* influen.a do-inant, a unui alt su*iect
de drept)
Autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a solicita/ la 0nc+eierea contractului de ac+i3i.ie pu*lic,/
pre3entarea contractelor 0nc+eiate 0ntre viitorul contractant 2i su*contractan.ii no-inali3a.i in ofert,)
Contractele pre3entate tre*uie s, fie 0n concordan., cu oferta 2i se vor constitui 0n ane<e la contractul de
ac+i3i.ie pu*lic,)
&. ',spunderea contractantului 0n ceea ce prive2te -odul de 0ndeplinire a contractului de ac+i3i.ie pu*lic,
nu este di-inuat, 0n ca3ul 0n care o parte8p,r.i din contract sunt 0ndeplinite de su*contractan.i)
.ota: Capacitatea te+nic, si8sau profesional, a operatorului econo-ic poate fi sustinuta in confor-itate cu
art) 199 alin) 51:/ 52: 2i 56: din O)%)=) nr) 6482997 apro*ata cu -odificari 2i co-pletari prin Le1ea nr)
66>82997/ cu -odificari 2i co-pletari ulterioare)
@.!.*. n6ormatii pri?ind a<ocierea
Mai -ulti operatori
econo-ici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune
oferta co-una/ fara a fi
o*li1ati sa isi le1ali3e3e din
punct de vedere for-al
asocierea)
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli/atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe Propria Ra<pundere se-nata de catre repre3entantul
le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinita aceasta cerinta)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. '& LIn#ormatii pri'ind
asocierea6 ,i "ormularul nr. '( !cordul de !sociereM din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire)
.ote:
Bn conditiile 0n care ofertantul este contractant unic acesta are totu2i
o*li1a.ia de a pre3enta "ormularul nr. '& ,i "ormularul nr. '(
-en.ion?ndu-se L.u e<te ca1ul.
n ca1ul in care o6erta comuna e<te declarata ca<ti/atoare
a<ocierea ?a 6i le/ali1ata in con6ormitate cu pre?ederile
articolului (( din O.U.K. nr. &()*++L, cu modi6icarile ,i
completarile ulterioare
bB Certi6icate)documente edi6icatoare care probea1a)con6irma
indeplinirea cerintelor de cali6icare
.u e<te ca1ul
@.!.&. n6ormatii pri?ind protectia muncii
Criteriu:
n6ormatii pri?ind protectia
muncii
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
n6ormatii pri?ind protectia
muncii
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli/atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
Declaratie pe propria ra<pundere, se-nata de catre repre3entantul le1al/
prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de calificare)
Ofertantul va pre3enta "ormularul nr. '@ - KDeclaratie pri'ind
respectarea le&islatiei de securitate i sanatate in muncaM din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire)
!nfor-atii detaliate privind aceste re1le-entari se pot o*tine la Ministerul
Muncii/ @a-iliei 2i Protectiei &ociale)
L. PRE9E.TAREA O"ERTE
L.'B =imba de redactare a
o6ertei
Ofertele/ orice coresponden., 2i docu-ente le1ate de procedura de
atri*uire trans-ise 0ntre ofertant 2i autoritatea contractant, trebuie
redactate >n limba rom5n-.
!n ca3ul docu-entelor edificatoare ce dovedesc criteriile de calificare de la
punctele 5)1/ 5)2/ 5)6/ 5)4/ 5)5 si 5)7 pre3entarea se va face astfel:
$ocumentele emise in lim)a romana vor fi prezentate in ori'inal, copie
conform cu ori'inalul sau copie le'alizata, dupa caz:
$ocumentele emise in alta lim)a decat romana, vor fi prezentate in
ori'inal sau, dupa caz, in copie le'alizata, insotite de traducerea
autorizata ;i le'alizata in lim)a romana a acestora.
Sn interpretarea o6ertei, limba rom5n- ?a pre?ala.
L.*B 0oneda contractului =E
L.&B #aloarea contractului
0a%im: @.(++.+++,++ =ei, 6ara T.#.A.
L.(B Perioada de ?alabilitate a
o6ertei
M+ de 1ile incepand cu data sedintei de desc+idere a ofertelor 5inclusiv:/
respectiv pana la data de ................ inclusiv)
L.@B Karania de participare
&olicitat J esolicitat D
&e solicita 1arantie de participare eliberata in numele o6ertantului -
'++.+++ =eiD
Perioada de ?alabilitate a /araniei de participare trebuie <- 6ie
cel putin e/al- cu perioada de ?alabilitate a o6ertei.
Karantie de participare emi<a in alta limba decat romana ?a 6i
pre1entata in ori/inal <i ?a 6i in<otita de traducerea autori1ata <i
le/ali1ata in limba romana.
8arania tre)uie s fie irevoca)il.
@or-a de constituire a 1aran.iei de participare:
a. =arantia de participare <e con<tituie printr-un in<trument de
/arantare e-is 0n conditiile le1ii de o <ocietate bancara ori de o
<ocietate de a<i/urari/ care se pre3inta 0n ori1inal/ 0n cuantu-ul si
pentru perioada preva3uta 0n docu-entatia de atri*uire)
!nstru-entul de 1arantare tre*uie sa prevada e<plicit ca plata 1arantiei
se va e<ecuta neconditionat/ respectiv la pri-a cerere a *eneficiarului pe
*a3a declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 1arantate)
"otodata acesta tre*uie sa prevada in -od e<plicit an1a4a-entul
e-itentului de a plati din 1arantia de participare o su-a calculata
confor- prevederilor art) 2>I
1
alin)51: din O%=6482997/ cu -odif)
si co-pletarile ulterioare/ in situatia in care ofertantul depune o
contestatie ce va fi respinsa de catre C&C)
<au
b.#irament bancar cu OP in contul ............./ Banca ))))))/ cu
conditia confir-arii de catre *anca e-itenta p?n, la data desc+iderii
ofertelor)
!n acest ca3/ Ordinul de Plata/ cu vi3a *ancii e-itente/ va fi pre3entat in
ori1inal sau in copie/ intr-un plic si1ilat e<terior atasat pac+etului ce
contine oferta) $ste o*li1atoriu ca ofertantul sa reali3e3e vira-entul
*ancar in ti-p util/ luand in calcul/ daca este ca3ul/ si durata transferurilor
inter*ancare/ astfel incat la data si ora desc+iderii ofertelor Autoritatea
Contractanta sa poata confir-a e<istenta su-ei aferente 1arantiei de
participare solicitata prin #ocu-entatia de Atri*uire in contul sau)
Ordinul de plata e-is in alta li-*a decat ro-ana va fi insotit de
traducerea autori3ata si le1ali3ata in li-*a ro-ana)
.OTA: !n ca3ul in care se doreste constituirea 1arantiei de participare
confor- punctului a)/ se reco-anda &crisoarea de =arantie Bancara pentru
participare confor- $ "ormular 'L.
Karantie de participare trebuie emi<a in numele o6ertantului la
<olicitarea unuia dintre a<ociati, mai multor a<ociati <au a tuturor
a<ociatilor. n ca1ul unei /arantii de participare emi<e de catre o
<ocietate de a<i/urari <e ?a pre1enta do?ada platii inte/rale a politei
de a<i/urare.
In cazul in care 2fertantul este reprezentat de o %sociere de operatori
economici, este o)li'atorie completarea in continutul 'arantiei de
participare la sectiunea <ofertant ( denumire-numele0 a numelui
%socierii cu nominalizarea tuturor mem)rilor %socierii in conformitate
cu %cordul de %sociere.
Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine)returna <ume din
/arantia de participare in conditiile art *PO
'
din O.U.K. nr. &()*++L cu
modi6icarile <i completarile ulterioare.
Note/
a) OBL!=A"O'!% =arantia de participare va fi pre3entata separat intr-un
plic si1ilat/ nefiind inclusa in coletul si1ilat ce contine oferta 2i
docu-entele de calificare/ 2i se atasea3a la coletul si1ilatA
b. Ofertele care nu sunt insotite de 1arantia de participare/ in cuantu-ul/
for-a 2i perioada de vala*ilitate solicitate in #ocu-entatia de
Atri*uire vor fi respinse in cadrul sedintei de desc+idere a ofertelor)
c. Ofertantii tip !)M)M) care indeplinesc prevederile le1islatiei in vi1oare
5Le1ea nr) 64782994 privind sti-ularea infiintarii 2i de3voltarii
intreprinderilor -ici 2i -i4locii/ -odificata 2i co-pletata prin O)=) nr)
2>82997: *eneficia3a de reducere de 59; din valoarea 1arantiei de
participare 5pentru a *eneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune
docu-ente prin care dovedesc ca se incadrea3a in prevederile Le1ii nr)
64782994/ cu -odificarile 2i co-pletarile ulterioare:)
d. Ofertantii straini tip !)M)M pot *eneficia de reducere doar in conditiile
in care vor pre3enta docu-ente edificatoare din tara respectiva din care
sa reiasa faptul ca au un statut si-ilar operatorilor econo-ici de tip
!)M)M din 'o-ania)
e. Operatorii econo-ici tre*uie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile
de !MM) &unt considerati ofertanti tip !MM acei ofertanti pentru care
toti -e-*rii asocierii detin calitatea de !MM)
L.LB Coninutul o6ertei Pac+etul si1ilat/ continand oferta, cuprinde ur-atoarele cate1orii de
docu-ente/ care tre*uie tri-ise autoritatii contractante in plicuri 5colete:
distincte/ si1ilate/ -arcate corespun3ator :
1. $ocumente de calificare 5docu-entele solicitate la punctele 5)1/
5)2/ 5)6/ 5)4/ 5)5/ si 5)7/ precu- si cele solicitate la punctul 5)B)1)/
5)B)2) si 5)B)6) din pre3enta "i<a de Date a Ac2i1itiei: i-preuna cu
docu-entele care insotesc oferta din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire/ co-pletate de ofertant/ asa cu- este
preva3ut la punctul 7)> din cadrul @isei de #ate a Ac+i3itiei)
2. Propunerea *e&nic, confor- punctului 7)I: al pre3entei @ise de
#ate a Ac+i3itieiA
. Propunerea #inanciara, confor- punctului 7)9: al pre3entei @ise
de #ate a Ac+i3itieiA
@iecare din cele 6 cate1orii de docu-ente preci3ate -ai sus/ vor fi
introduse intr-un plic 5colet:/ care va fi si1ilat/ fiecare cate1orie tre*uind
sa contina un e<e-plar in ori1inal/ -arcat QORK.A= 2i ' un
e%emplar in copie/ -arcat COPE)
%n CD )D#D ce va con.ine versiunea electronica a Propunerii "e+nice 2i
a Propunerii @inanciare 5e<cel: tre*uie ata2at versiunii tip,rite 2i introdus
0-preun, cu aceasta in plicul 5coletul: aferent Propunerii @inanciare) !n
ca3ul 0n care se constat, discrepan.e 0ntre varianta electronic, 2i cea
tiparit,/ aceasta din ur-, va prevala.
Pac+etul si1ilat/ continand oferta, va fi insotit in -od o*li1atoriu:
- de <cri<oarea de inaintare a o6ertei A"ormularul nr. 'P din
&ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatiei de Atri*uire
insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei
i-puternicita sa depuna ofertaA
- de Imputernicire - co-pletata/ se-nata 2i sta-pilata de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic) Acest for-ular va
fi co-pletat in confor-itate cu cerintele "ormularului nr. 'O
pre3entat din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de
Atri*uire/ iar in ca3ul unei asocierii "ormularul nr. 'O va fi
pre3entat de catre fiecare -e-*ru al asocierii in parte/ indiferent
daca se va no-inali3a aceeasi persoana ca repre3entant
i-puternicit)
Pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane 2i straine
"ormularul nr. 'O LImputernicire6 va fi se-nat 2i
sta-pilat de catre repre3entantul le1al al operatorului
econo-ic)
- de un plic e%terior <i/ilat ce va contine atat /arantia de
participare - "ormularul nr. 'L din &ectiunea !G LFormulareM -
din #ocu-entatia de Atri*uire cat si/ dupa ca3/ documentele prin
care do?ede<c 6aptul ca <e incadrea1a in pre?ederile =e/ii nr.
&(L)*++(, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare.
L.PB 0odul de pre1entare al
documentelor de cali6icare:
#ocu-entele de calificare tre*uie sa contina ur-atoarele:
1) #ormularul nr. 2 $eclaraie privind ne=ncadrarea =n situaiile
prevzute la art. ">
1
din "rdonanta de -r&enta a .u'ernului nr.
/0$122* cu modi#icarile si completarile ulterioare6 co-pletat/
se-nat si sta-pilat in confor-itate cu cerintele -odelului
pre3entat in din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de
Atri*uireA
2) #ormularul 1 $eclaraia/ 0.ertificat de participare la licitaie
cu ofert independent1, co-pletat/ se-nat si sta-pilat in
confor-itate cu cerintele -odelului pre3entat in din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uireA
6) #ocu-entele solicitate la punctele 5)1A 5)2A 5)6A 5)4A 5)5 si 5)7/
precu- si cele solicitate la punctul 5)B)1)/ 5)B)2) si 5)B)6) din @isa
de #ate a Ac+i3itiei din #ocu-entatia de Atri*uireA
4) #ormularul nr. 1? LImputernicireM co-pletat/ se-nat 2i sta-pilat
de catre repre3entantul le1al al operatorului econo-ic 2i va
cuprinde un speci-en de se-natura al persoanei care a fost
i-puternicita) Acest for-ular va fi co-pletat in confor-itate cu
cerintele -odelului pre3entat din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire/ iar in ca3ul unei asocierii "ormularul
nr. 'O va fi pre3entat de catre fiecare -e-*ru al asocierii in parte/
indiferent daca se va no-inali3a aceeasi persoana ca repre3entant
i-puternicit)
Pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane 2i straine "ormularul
nr. 'O LImputernicire6 va fi se-nat 2i sta-pilat de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic)
5) #ormularul nr. 1> AIn#ormatii &enerale despre o#ertantM
co-pletat/ se-nat 2i sta-pilat in confor-itate cu cerintele
-odelului pre3entat in &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire)
L.OB 0odul de pre1entare a
propunerii te2nice
Ofertantul are o*li1atia de a ela*ora 2i a pre3enta Propunerea Te2nica
astfel incat sa respecte specificatiile preci3ate in Caietul de 3arcini din
#ocu-entatiei de Atri*uire)
Propunerea te2nica trebuie <- conin- ,i urm-toarele documente:
'. "ormularul nr. *+ @$ocumente de confirmare a acceptarii de
catre ofertant a clauzelor contractuale co-pletat/ se-nat 2i
sta-pilat in confor-itate cu cerintele -odelului pre3entat in
&ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire astfel
incat sa de-onstre3e indeplinirea specificatiilor te+nice din
#ocu-entatia de Atri*uireA
*. Declaraie pe propria r-<pundere pri?ind >n<u,irea)acceptul
cerinelor din Caietul de 3arcini.
L.MB 0odul de pre1entare a
propunerii 6inanciare
Propunerea financiar, tre*uie s, fie pre3entata 0n =ei 4valorile fiind
exprimate cu dou zecimaleA 2i va include:
o "ormular de depunere a Propunerii "inanciare
5"ormularul nr. *' din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire:/ i-preuna cu:
aA $eclaratiaBiileA ofertantului se-nate 2i sta-pilate de fiecare -e-*ru
al asocierii participant la ofert, 5for-atul declaratiei la care se face referire
se pre3inta la punctul ( din @or-ularul de depunere a Propunerii
@inanciare:/
bB Ane%a 4 Punctul @ la "ormularul de depunere al Propunerii
"inanciare - &u*-clau3e ale Condi.iilor &peciale ale ContractuluiA
$rorile arit-etice sau viciile de for-a vor fi corectate de catre Co-isia de
evaluare/ dupa cu- ur-ea3a:
o %nde sunt diferente intre su-ele e<pri-ate in cifre 2i cele
e<pri-ate in litere/ se va lua in considerare valoarea e<pri-ata in litere/ si
o %nde sunt diferente intre pretul unitar 2i su-a totala
re3ultata prin
-ultiplicarea pretului unitar cu cantitatea/ se va lua in considerare pretul
unitar ofertat)
.ota:
DeclaratiaAiileB o6ertantului din cuprinsul @or-ularului nr) 21
LFormular de depunere a :ropunerii FinanciareM va fi se-nata
pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane si straine de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic) !n ca3ul unei asocieri/
DeclaratiaAiileB o6ertantului din cuprinsul @or-ularului nr) 21
LFormular de depunere a propunerii #inanciareM va fi co-pletat de
fiecare asociat si va fi se-nat de catre repre3entantul sau le1alA
Celelalte ane%e din cuprinsul @or-ularului nr) 21 LFormular de
depunere a :ropunerii FinanciareM sunt:
!ne3a nr. 8: Centralizatorul #inanciar al acti'itatilor;
!ne3a nr. 1: Centralizatorul #inanciar al cate&oriilor de lucrari;
!ne3a nr./: LIS>! cuprinzand consumurile de resurse materiale;
!ne3a nr. 0: LIS>! cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
!ne3a nr. ;: LIS>! cuprinzand consumurile de ore de #unctionare a
utila<elor de constructii;
!ne3a nr. *: LIS>! cuprinzand consumurile pri'ind transporturile.
!ne3a nr. B: .ra#ic #izic si 'aloric de e3ecutie a lucrarii.
#iciile de 6orma repre3inta acele erori sau o-isiuni din cadrul unui
docu-ent a caror corectare8co-pletare este sustinuta in -od neec+ivoc de
sensul 2i de continutul altor infor-atii e<istente initial in alte docu-ente
pre3entate de ofertant sau a caror corectare8co-pletare are rol de
clarificare sau de confir-are/ nefiind suscepti*ile de a produce un avanta4
incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atri*uire)
L.'+B 0odul de pre1entare a
o6ertei Ala depunereB
O6ertele <e ?or depune, >naintea termenului limit- de depunere a
o6ertelor <peci6icat >n "i,a de Date a Ac2i1iiei.
$le tre*uie s, con.in, docu-entele solicitate in sectiunile 7)>/ 7)I 2i 7)9
din pre3enta @i2, de #ate a Ac+i3i.iei)
Ofertele vor fi inaintate:
@!$ prin scrisoare reco-andat, cu confir-are de pri-ire 5serviciu
po2tal oficial:A
@!$ livrate printr-un serviciu de curieratA
@!$ livrate personal la adresa -entionata -ai sus/ in *a3a scrisorii
de inaintare a ofertei 5"ormularul nr. 'P: insotita de o copie dupa
actul de identitate al persoanei i-puternicita sa depuna oferta)
.ota:
Pentru a evita pierderea sau deteriorarea docu-entelor/ ofertantii sunt
ru1ati sa intreprinda de-ersurile necesare pentru a depune ofertele e<act la
adresa -entionata -ai sus) O6ertele depu<e prin alte miNloace dec5t cele
menionate nu ?or 6i luate >n con<iderare.
Pe plicul e<terior se vor scrie ur-,toarele infor-a.ii:
a: adresa unde tre*uie depuse ofertele: )))))))))))))))))/ 'o-ania)
*: Oferta depusa pentru contractul Reabilitare pod, pe......, km....., la..
c: cuvintele QA nu <e de<c2ide >naintea <e<iunii de de<c2idere a
o6ertelor din data de ..........., ora .............A
dB numele o6ertantului Ain ca1ul unei a<ocieri, <e ?a indica intrea/a
denumire a ace<tuia, nu numai cea a lider$uluiB.
.ota:
'B O6ertantul are obli/atia de a intocmi un Opi< al documentelor
inclu<e in o6erta, opi< care <e ?a pre1enta in cuprin<ul Documentelor
de cali6icare.
*B Pa/inile O6ertei A$ocumente de calificare, Propunerea *e&nica ;i
Propunerea #inanciaraA trebuie <a 6ie numerotate, <tampilate ,i
<emnate de catre per<oana de<emnata ca repre1entant imputernicit <a
<emne1e o6erta a<a cum reie<e din "ormularul nr. 'O QImputernicire
&B O6erta ?a 6i in<otita de un plic e<terior si1ilat ce va contine =arantia
de Participare 5confor- "ormularului nr. 'L din &ectiunea
!GLFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire: cat si/ dupa ca3/
documentele prin care do?ede<c 6aptul ca <e incadrea1a in pre?ederile
=e/ii nr. &(L)*++(, cu modi6icarile ,i completarile ulterioare.
L.''B De<c2iderea o6ertelor Repre1entantii o6ertantilor pot participa la <edinta de de<c2idere a
o6ertelor pe ba1a unei imputerniciri in ace<t <en<, alta decat
"ormularul nr. 'O LImputernicireM din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire
3edinta de de<c2idere a o6ertelor ?a a?ea loc in data de ............... ora
locala ............., la <ediul .............
L.'*B 0odi6icarea ,i
retra/erea o6ertelor
Ofertan.ii 02i pot -odifica sau retra1e ofertele printr-o 0n2tiin.are scris, 2i
depu<a >nainte de termenul limit- de depunere a o6ertelor)
Dup- termenul limit- de depunere a o6ertelor nu <e poate modi6ica
<au retra/e nicio o6ert-.
Orice astfel de notificare de -odificare sau retra1ere tre*uie s, fie
ela*orat, 2i depus, 0n confor-itate cu cerintele din pre3enta @isa de date/
punctul 7)19 de -ai sus) Pe plicul e<terior 52i pe plicul interior cu pricina:/
tre*uie s, se scrie 0odi6icareM sau Retra/ereM/ dup, ca3)
L.'&B Co<turile pentru
pre/-tirea o6ertelor
iciun cost suportat de ofertant pentru pre1,tirea 2i depunerea ofertei nu
?a 6i rambur<at) "oate aceste costuri vor fi suportate de c,tre ofertant)
L.'(B Proprietatea a<upra
o6ertelor
Cu e<cep.ia ofertelor depuse la o alt, adres, a autorit,.ii contractante
dec?t cea sta*ilit, sau dup, e<pirarea datei li-it, pentru depunere/ care se
returnea3, nedesc+ise/ autoritatea contractant, re.ine toate ofertele pri-ite
pentru aceast, procedur, de atri*uire) Bn consecin.,/ ofertan.ii nu au
dreptul de a li se returna ofertele re.inute)
P. CRTER DE ATR!URE: Pretul cel mai <ca1ut
P.(B E?aluarea o6ertelor
=a e?aluarea o6ertelor, <e ?a ine cont de urm-toarele:
GArt. &L, 8K M*@)*++L cu modi6icarile ,i completarile ulterioareH
A'B Oferta este considerat, inacceptabil- 0n ur-,toarele situa.ii:
aB se 0ncadrea3, 0n cate1oria celor prev,3ute la art) 66 alin) 56:: Ca, a #ost depusa dup data i ora limit
de depunere sau la o alt adres dec)t cele stabilite %n anunul de participare; b, nu sunt insotite de
&arantia de participare( in cuantumul( #orma i a'and perioada de 'alabilitatea
bB a fost depus, de un ofertant care nu 0ndepline2te una sau -ai -ulte dintre cerintele de calificare sta*ilite
in docu-entatia de atri*uire sau nu a pre3entat/ confor- prevederilor art)11 alin 54: 55: docu-ente
relevante in acest sensA
cB constituie o alternativ, la prevederile caietului de sarcini/ alternativ, care nu poate fi luat, 0n considerare
din ur-,toarele -otive:
$ 0n anun.ul de participare nu este preci3at, 0n -od e<plicit posi*ilitatea depunerii unor oferte alternativeA
$ respectiva ofert, alternativ, nu respect, cerin.ele -ini-e prev,3ute 0n caietul de sarciniA
dB nu asi1ur, respectarea re1le-ent,rilor o*li1atorii referitoare la condi.iile specifice de -unc, 2i de
protec.ie a -uncii/ atunci c?nd aceast, cerin., este for-ulat, 0n confor-itate cu prevederile art) 64 alin) 52:
din ordonan.a de ur1en.,A
eB pre.ul / fara ")G)A)/ inclus 0n propunerea financiar, dep,2e2te valoarea esti-ata co-unicata prin anuntul
de participare 2i nu e<ista posi*ilitatea disponi*ili3arii de fonduri supli-entare pentru 0ndeplinirea
contractului de ac+i3i.ie pu*lic, respectivA
e'B pretul/ fara ")G)A)/ inclus in propunerea financiara depaseste valoarea esti-ata co-unicata prin
anuntul de participare si/ desi e<ista posi*ilitatea disponi*ili3arii de fonduri supli-entare pentru
indeplinirea contractului de ac+i3itie pu*lica respectiv/ se constata e<istenta a cel putin uneia dintre
ur-atoarele situatii :
- pretul este cu -ai -ult de 19; -ai -are decat valoarea esti-ata preva3uta in anuntul de participare
$ inc+ierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei
de ur1enta care instituie o*li1atii ale autoritatii contractante in raport cu anu-ite pra1uri valorice
6B 0n ur-a verific,rilor prev,3ute la art) 292 2i 296 din ordonan.a de ur1en., se constat, c, oferta are un
pre. neo*i2nuit de sc,3ut pentru ceea ce ur-ea3, a fi furni3at8prestat8e<ecutat/ astfel incat nu se poate
asi1ura indeplinirea contractului la para-etrii cantitativi 2i calitativi solicitati prin caietul de sarcini)
A*B Oferta este considerat, necon6orm- 0n ur-,toarele situa.ii:
aB nu satisface in -od corespun3ator cerin.ele caietului de sarciniA
bB con.ine propuneri de -odificare a clau3elor contractuale pe care le-a sta*ilit autoritatea contractanta in
cadrul docu-entatiei de atri*uire/ care sunt 0n -od evident de3avanta4oase pentru aceasta din ur-a/ iar
ofertantul/ desi a fost infor-at cu privire la respectiva situatie/ nu accepta renuntarea la clau3ele respectiveA
cB con.ine 0n cadrul propunerii financiare pre.uri care nu sunt re3ultatul li*erei concuren.e 2i care nu pot fi
4ustificate)
dB in cadrul unei proceduri de atri*uire pentru care s-a preva3ut defalcarea pe loturi/ oferta este pre3entata
fara a se reali3a distinctia pe loturile ofertate/ din acest -otiv devenind i-posi*ila aplicarea criteriului de
atri*uire pentru fiecare lot in parte
P.@B E?aluarea propunerii te2nice
3e ?a e?alua propunerea te2nica numai pentru o6ertele
declarate acceptabile.
!n ur-a evalu,rii te+nice vor fi considerate ca admi<ibile din
punct de ?edere te2nic nu-ai acele oferte care au fost
declarate accepta*ile 2i confor-e)
P.LB E?aluarea propunerii 6inanciare
#up, 0nc+eierea evalu,rii te+nice se anali3ea3a Propunerile
@inanciare pentru ofertele care sunt considerate ad-isi*ile
din punct de vedere te+nic)
Orice erori arit-etice sau vicii de for-a vor fi corectate f,r,
0nt?r3iere confor- prevederilor le1ale)
P.PB n6ormare o6ertani Autoritatea Contractant, va infor-a ofertan.ii cu privire la
re3ultatul aplic,rii procedurii de atri*uire)
Ofertan.ii a c,ror ofert, nu a fost declarat, c02ti1,toare vor fi
infor-a.i asupra -otivelor care au stat la *a3a deci3iei
respective)
O. C; DE ATAC
E?entualele conte<taii <e pot depune:
!n confor-itate cu art) 255/ alin) 1 din Ordonan.a de %r1en., a =uvernului nr) 6482997/ cu -odific,rile 2i
co-plet,rile ulterioare: LOrice persoan, care se consider, v,t,-at, 0ntr-un drept ori 0ntr-un interes le1iti-
printr-un act al autorit,.ii contractante/ prin 0nc,lcarea dispo3i.iilor le1ale 0n -ateria ac+i3i.iilor pu*lice/
poate solicita anularea actului/ o*li1area autorit,.ii contractante de a e-ite un act/ recunoa2terea dreptului
pretins sau a interesului le1iti- pe cale admini<trati?$Nuri<dicional- <au >n Nu<tiie/ 0n condi.iile pre3entei
ordonan.e de ur1en.,M)
Ofertantii care se afla in situatia descrisa de art) 255/ alin) 51: se pot adresa pentru solutionarea contestatiilor
"E: pe cale ad-inistrativ-4urisdictionala:
Con<iliul .ational de 3olutionare a Conte<tatiilor
Adres,: &tr) &tavropoleos nr)7 / sector 6/ Bucuresti/ Cod postal: 699I1
"elefon: 5921: 619)47)41
@a<: 5921: 619)47)42
$--ail: officeQcnsc)ro
Adres, de internet: RRR)cnsc)ro

Plan1erea for-ulata i-potriva deci3iei Consiliul ational de &olutionare a Contestatiilor sau a pri-ei
instante de 4udecata se solutionea3a de catre Curtea de Apel Bucuresti/ &ectia de contencios ad-inistrativ si
@iscal/ in conditiile stipulate de art) 2I6/ alin 51
1
: si de art) 2I>
17
alin 51: din O%= nr) 6482997 cu
-odificarile si co-pletarile ulterioare)
Curtea de Apel Bucuresti/ &ectia a G!!!-a de Contencios Ad-inistrativ 2i @iscal
Adres,: &tr) &plaiul !ndependentei nr) 5/ sector 4/ Cod Postal 959991/ Bucure2ti/
'o-ania
"elefon: O49 5921: 619)51)I9A O49 5921: 619)51)I1A O49 5921: 619)51)I6
@a<: O49 5921: 619)51)>7
$--ail: in6ocabucTNu<t.roA relatiicabTNu<t.ro
Adres, de internet: 2ttp:))portal.Nu<t.ro)
M. CO."DE.:A=TATE #eci3iile co-isiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor sunt colective
2i se adopt, 0n 2edin.e 0nc+ise) Me-*rii co-isiei de evaluare sunt o*li1a.i s,
p,stre3e confiden.ialitatea asupra con.inutului ofertelor/ precu- 2i asupra
oric,ror alte infor-a.ii pre3entate de c,tre ofertan.i/ a c,ror de3v,luire ar
putea aduce atin1ere dreptului acestora de a-2i prote4a proprietatea
intelectual, sau secretele co-erciale)
'aportul procedurii de atri*uire va face parte din dosarul ac+i3i.iei pu*lice/
ce are caracter de docu-ent pu*lic) Accesul persoanelor la aceste infor-a.ii
se reali3ea3, cu respectarea ter-enelor 2i procedurilor prev,3ute de
re1le-ent,rile le1ale privind li*erul acces la infor-a.iile de interes pu*lic 2i
nu poate fi restric.ionat dec?t 0n -,sura 0n care aceste infor-a.ii sunt
clasificate sau prote4ate de un drept de proprietate intelectual,/ potrivit le1ii)
Bn ca3ul 0n care oferta con.ine infor-a.ii clasificate sau prote4ate de un drept
de proprietate intelectual,/ potrivit le1ii/ ofertan.ii vor indica acest lucru 0n
ofert,)
'+. REKU= DE E#TARE A
CO."=CTU=U DE
.TERE3E
1) Pe parcursul aplic,rii procedurii de atri*uire/ autoritatea contractant, are
o*li1a.ia de a lua toate -,surile necesare pentru a evita situa.iile de natur, s,
deter-ine apari.ia unui conflict de interese 2i8sau -anifestarea concuren.ei
neloiale)
2) Persoana fi3ic, sau 4uridic, care a participat la 0ntoc-irea docu-enta.iei
de atri*uire are dreptul/ 0n calitate de operator econo-ic/ de a fi ofertant/
ofertant asociat sau su*contractant/ dar nu-ai 0n ca3ul 0n care i-plicarea sa
0n ela*orarea docu-enta.iei de atri*uire nu este de natur, s, distorsione3e
concuren.a)
6) Persoanele fi3ice sau 4uridice care sunt i-plicate direct 0n procesul de
verificare 8 evaluare a ofertelor/ nu au dreptul de a fi ofertant/ ofertant asociat
sau su*contractant/ su* sanc.iunea e<cluderii din procedura de atri*uire)
4) u au dreptul s, fie i-plica.i 0n procesul de verificare8evaluare a ofertelor
ur-,toarele persoane:
a: persoane care de.in p,r.i sociale/ p,r.i de interes/ ac.iuni din capitalul
su*scris al unuia dintre ofertan.i sau su*contractan.i ori persoane care fac
parte din consiliul de ad-inistra.ie8or1anul de conducere sau de supervi3are
a unuia dintre ofertan.i sau su*contractan.iA
*: so.8so.ie/ rud, sau afin/ p?n, la 1radul al patrulea inclusiv/ cu persoane
care fac parte din consiliul de ad-inistra.ie8or1anul de conducere sau de
supervi3are a unuia dintre ofertan.iA
c: persoane despre care se constat, c, pot avea un interes de natur, s, le
afecte3e i-par.ialitatea pe parcursul procesului de verificare8evaluare a
ofertelor)
d: persoane care 0n e<ercitarea func.iei pe care o de.in la nivelul autorit,.ii
contractante se afl, 0n situa.ia e<isten.ei unui conflict de interese astfel cu-
este acesta re1le-entat de Le1ea nr) 'L')*++& privind unele -,suri pentru
asi1urarea transparen.ei 0n e<ercitarea de-nit,.ilor pu*lice/ a func.iilor
pu*lice 2i 0n -ediul de afaceri/ prevenirea 2i sanc.ionarea corup.iei/ cu
-odific,rile 2i co-plet,rile ulterioare
5) Contractantul nu are dreptul de a an1a4a/ 0n scopul 0ndeplinirii contractului
de ac+i3i.ie pu*lic,/ persoane fi3ice sau 4uridice care au fost i-plicate in
procesul de verificare 8 evaluare a ofertelor depuse 0n cadrul aplic,rii unei
proceduri de atri*uire/ pe parcursul unei perioade de cel pu.in 12 luni de la
0nc+eierea contractului/ su* sanc.iunea nulit,.ii contractului respectiv pentru
cau3a i-oral,)
''. A.U=AREA PROCEDUR DE ATR!URE
Bn ca3ul anularii procedurii de ac+i3i.ie pu*lic,/ autoritatea contractant, va tre*ui s, anun.e ofertan.ii despre
aceasta) #ac, procedura de atri*uire se anulea3, 0nainte de desc+iderea ofertelor/ acestea vor fi tri-ise 0napoi
si1ilate ofertantului)
Procedura de atri*uire se anulea3, 0n ur-,toarele ca3uri:
Art. *+M din O.U.K. nr. &()*++L cu modi6icarile <i completarile ulterioare.
L51:Prin e<cep.ie de la prevederile art) 294/ autoritatea contractant, are dreptul de a anula aplicarea procedurii
pentru atri*uirea contractului de ac+i3i.ie pu*lic,/ dac, ia aceast, deci3ie/ de re1ul,/ 0nainte de data trans-iterii
co-unic,rii privind re3ultatul aplic,rii procedurii de atri*uire 2i/ oricu-/ 0nainte de data 0nc+eierii contractului/
nu-ai 0n ur-,toarele ca3uri:
a: autoritatea contractant, se afl, 0n una dintre situa.iile prev,3ute la art) I7 alin) 52: lit) a:/ art) 192 alin) 52: lit)
a:/ art) 11> alin) 52: lit) a: sau art) 14I1 lit) a:A
*:au fost depuse nu-ai oferte inaccepta*ile 2i8sau neconfor-eA
c:nu a fost depus, nicio ofert, sau au fost depuse oferte care/ de2i pot fi luate 0n considerare/ nu pot fi co-parate
datorit, -odului neunifor- de a*ordare a solu.iilor te+nice 2i8sau financiareA
d:a*ateri 1rave de la prevederile le1islative afectea3, procedura de atri*uire sau este i-posi*il, 0nc+eierea
contractului)
e: ca ur-are a deci3iei pronun.ate de Consiliul a.ional de &olu.ionare a Contesta.iilor prin care dispune
eli-inarea oric,ror specifica.ii te+nice/ econo-ice sau financiare din anun.ul8invita.ia de participare/ din
docu-enta.ia de atri*uire ori din alte docu-ente e-ise 0n le1,tur, cu procedura de atri*uire)
51
1
:#ispo3i.iile alin) 51: nu pot aduce atin1ere o*li1a.iei autorit,.ii contractante de a anula o procedur, de
atri*uire 0n ur-a unei +ot,r?ri 4udec,tore2ti sau a unei deci3ii 0n acest sens a Consiliului a.ional de &olu.ionare
a Contesta.iilor)
52:Bn sensul prevederilor alin) 51: lit) d:/ procedura de atri*uire se consider, afectat, 0n ca3ul 0n care se
0ndeplinesc/ 0n -od cu-ulativ/ ur-,toarele condi.ii:
a:0n cadrul docu-enta.iei de atri*uire 2i8sau 0n -odul de aplicare a procedurii de atri*uire se constat, erori sau
o-isiuni care au ca efect 0nc,lcarea principiilor prev,3ute la art) 2 alin) 52: lit) a:-f:A
*:autoritatea contractant, se afl, 0n i-posi*ilitatea de a adopta -,suri corective f,r, ca acestea s, conduc,/ la
r?ndul lor/ la 0nc,lcarea principiilor prev,3ute la art) 2 alin) 52: lit) a:-f:M
Autoritatea contractant, nu este r,spun3atoare pentru eventualele riscuri/ cu- ar fi pierderea profitului cau3at,
de anularea procedurii de atri*uire)
'*. ATR!UREA CO.TRACTU=U ) S.C8EEREA ACORDU=U$CADRU
'*.'B A4ustarea pre.ului
contractului
&olicitat O .e<olicitat C
'*.*B Karania de bun- e%ecuie a contractului da C nu O
Ofertantul declarat casti1ator va tre*ui sa puna la dispo3itia autoritatii contractante o 1arantie de *una e<ecutie a
contractului in cuantu- de 19; din valoarea de contract acceptata/ fara "GA)
Antreprenorul va furni3a Beneficiarului =aran.ia de Bun, $<ecu.ie 0n ter-en de 5 3ile lucr,toare de la data
se-n,rii Acordului Contractual) =aran.ia de Bun, $<ecu.ie a unei asocieri sau a unui consor.iu va fi e-is, 0n
nu-ele asocierii sau a consor.iului)
Confor- P= nr) 92582997/ =aran.ia de Bun, $<ecu.ie se va pre3enta su* for-a unui instru-ent de 1arantare/
ori1inal/ e-is 0n condi.iile le1ii de o societate *ancar, sau de o societate de asi1ur,ri cu sediul pe teritoriul
'o-?niei 2i av?nd con.inutul 2i vala*ilitatea preci3ate Antreprenorului 0n #ocu-enta.ia de Atri*uire
56ormularul **B - 2i8sau prin re.ineri succesive 0n cuantu- de 19; din valoarea su-elor datorate
Antreprenorului pentru facturi par.iale f,r, "GA)
Bn ca3ul re.inerilor din valoarea su-elor datorate Antreprenorului pentru facturi par.iale f,r, "GA/
Antreprenorul are o*li1a.ia de a desc+ide un cont la dispo3i.ia Beneficiarului/ la o *anc, a1reat, de a-*ele
p,r.i 0n ter-en de 5 3ile lucr,toare de la data se-n,rii contractului) &u-a ini.ial, care se depune de c,tre
Antreprenor 0n contul astfel desc+is nu tre*uie s, fie -ai -ic, de 9/5; din pre.ul contractului f,r, "GA)
Constituirea 1aran.iei de *un, e<ecu.ie prin re.ineri succesive va fi per-is, doar dac, sunt 0ndeplinite cu-ulativ
ur-,toarele condi.ii:
a) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii at?t cu privire la *locarea contului respectiv 0n favoarea Beneficiarului/
c?t 2i cu privire la de*locarea acestuia nu-ai cu acordul Beneficiarului/ precu- 2i e<ecutarea oricarei su-e
e<istente in cont la pri-a cerere a Beneficiarului/ f,r, ca acesta s, ai*, o*li1a.ia de a-2i -otiva cererea
respectiv,A
*) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la perioada de vala*ilitate a contului astfel desc+is/ perioad,
-ai -are sau e1al, cu perioada de vala*ilitate prev,3ut, 0n prevederile contractului 0n *a3a c,ruia se constituie
1aran.ia de *un, e<ecu.ieA
c) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la i-posi*ilitatea Antreprenorului de a derula opera.iuni/
altele dec?t ali-entarea contului respectiv/ f,r, acordul BeneficiaruluiA
d) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la 0nsu2irea o*li1a.iei de trans-itere/ la solicitarea
Beneficiarului/ a e<traselor de cont pentru evidentierea soldului)
Antreprenorul are o*li1a.ia de a inainta Beneficiarului confir-arile solicitate -ai sus/ din partea *ancii unde s-a
desc+is contul de 1arantie de *una e<ecutie/ conco-itent cu pre3entarea dove3ii desc+iderii contului de 1arantie
de *una e<ecutie)
.ota:
O6ertantii tip .0.0. care indepline<c pre?ederile le/i<latiei in ?i/oare A=e/ea nr. &(L)*++( pri?ind
<timularea in6iintarii ,i de1?oltarii intreprinderilor mici ,i miNlocii, modi6icata ,i completata prin O.K. nr.
*P ) *++LB ,i dore<c <a depuna @+U din ?aloarea /arantiei de buna e%ecutie ?or depune documente prin
care do?ede<c 6aptul ca <e incadrea1a in pre?ederile =e/ii nr. &(L)*++(, cu modi6icarile ,i completarile
ulterioare.
'&. 3E0.AREA
CO.TRACTU=U
Autoritatea contractant, va infor-a ofertan.ii cu privire la re3ultatul
aplic,rii procedurii de atri*uire)
Ofertan.ii a c,ror ofert, nu a fost declarat, c?2ti1,toare vor fi infor-a.i
asupra -otivelor care au stat la *a3a deci3iei respective)
Bnainte de 0nc+eierea contractului/ ofertantului c?2ti1,tor i se va
solicita s, pre3inte dovada le1ali3,rii asocierii/ 0n ca3ul 0n care oferta
a fost depus, de un 1rup de operatori econo-ici/ 2i contractele
0nc+eiate cu su*contractan.ii/ 0n ca3ul 0n care p,r.i din contractul de
ac+i3i.ie pu*lic, ur-ea3, s, se 0ndeplineasc, de unul sau -ai -ul.i
su*contractan.i)