Sunteți pe pagina 1din 9

Tabele i grafice n APA

TABELE
Tabelele se uitlizeaz pentru a simplifica informa ia din text. Dac datele din
tabel se prezint pe dou sau mai pu ine linii/coloane, acestea ar trebui prezentate
direct n text.
n text trebuie s apar trimieri ctre fiecare tabel (dup cum se observ n tabelul
2...vezi tabelul 4).
Tabele se numeroteaz n ordine n care apar n text. Nu se folosesc trimiteri
precum n tabelul de mai sus/mai jos.
Formatul tabelor trebuie s fie consistent pe tot parcursul lucrrii.
nfomra ia din tabel se formateaz la ! r"nd i font !#.
Titlul tabelului trebuie s fie scurt i s explice con inutul acestuia.
Titulul tabelului se italicizeaz, numrul tabelului se scrie normal (font !#).
$imbolurile commune (%, N) pot fi folosite fr a mai explica ce reprezint.
Fiecare coloan are un titlu
$e scrie cu ma&uscul doar prima liter a cu'"ntului.
Notele se plaseaz sub tabel.
Dac un tabel este preluat dintr(o alt surs sau adaptat dintr(o alt surs, acest
lucru 'a aprea ca i not ( preluat dinadaptat dup)
Tipuri specifice de tabele
1. Tabele de frecven
Tabel 1. Descrierea lotului de subiec i (N = 75)
)aracteristic % N
*en
+asculin
Feminin
,-
..
./
00
1duca ie
$t. superioare
Doctorat
/,,
2
2.,
0
!3
,,
Na ionalitate
4om"n
+a56iar
$"rb
*erman
7lta
8/,
.
-,8
!,.
/,2
-,8
-!
,
!
/
,
4eli5ie
9rtodox
4omano(catolic
*reco(catolic
:rotestant
Neo(protestant
4eformat
.,,
!
,,-
/,8
,,-
08
/,8
0/
.
/
.
/2
/
$tare ci'il
)storit
Di'or at
Necstorit
8/,
2
.
!/
-/
0
3
;enit/lun
< !### 49N
!##!(/###
49N
= /##! 49N
/,2
/!,
0
2-
/
!-
,2
Tabel 2. Epuizarea profesional n rndul responden ilor
tem + 7$
A. Epuizare fizic
!. 1 ti obosit
/. 1 ti epuizat fizic
0. Te sim i >distrus
.. 1 ti epuizat profesional
,. $im?i?i c munce ti prea mult
-. Te sim i slab @i neputincios
2. 1 ti plin de dorin? de lucru
3,1
2
.,0
0
0,2
-
!,8
!
/,8
#
0,3
2
/,8
3
/,0
/
,!
2
#,8
3
#,3
3
#,3
8
!,0
-
!,0
3
!,.
!
!,/
3
B. Epuizare "ental
!. 7i o zi bun
/. 1 ti fericit
0. 1 ti nefericit
.. Te sim?i lipsit de 'aloare
,. 1 ti deziluzionat @i dezam5it din cauza
altora
-. Te sim?i respins
2. 1 ti optimist
2,#
2
/,,
#
/,.
8
/,.
!
!,8
.
0,-
,
/,0
-
/,0
8
,#
$
#,3
3
!,#
0
!,#
,
!,!
,
!,/
.
!,#
3
!,,
-
%. Epuizare e"& i&nal
!. Te sim?i deprimat
/. 1 ti epuizat emo?ional
0. $im?i c >ai m"inile le5ateA
.. 1 ti plictisit de 'ia?
,. 1 ti n5ri&orat
-. Te sim?i lipsit de speran?A
2. Te temi
2,'
2
/,3
.
0,/
#
0,!
0
!,-
#
,'

!,/
,
!,!
/
!,.
-
!,#
3
0,.
,
!,8
3
/,8
.
!,/
#
!,#
3
!,#
2
2. As&ciere
Tabel 3. Analiza hi-ptrat a incidenei abuzului fizic (A!) din ulti"ul an n funcie de #ariabilele
indi#iduale$ fa"iliale %i descripti# co"unitare
;ariabila N 7F B
/
p
da
*en
+asculin
Feminin
Ni'el @colarizare
$ecundar
Ciceu
Tip familie
7mbii prin?i prezen?i
+onoparentalitate
;enit
$ub /### 49N
:este /##!49N
1duca?ie tat
+ediu
$uperioare
1duca?ie mam
+ediu
$uperioare
9cupa?ie tat
7cti'
nacti'
9cupa?ie mam
7cti'
nacti'
Tip urban
+unicipiu
9ra@
,,
.
,8
8
-0
0
,#
3
88
.
/,
0
-,
/
.0
#
8#
-
0/
!
28
2
0.
.
38
-
!!
.
3#
-
//
!
/,#
(/!.3%)
0/0
(/8.0%)
0!0
(/2..%)
/-#
(//.8%)
.03
(08.-%)
!0.
(!!.8%)
08!
(0,./%)
!-/ (!,%)
.#/
(0,.2%)
!,3
(!..!%)
.!8 (02%)
!,#
(!0.0%)
.80
(.0.3%)
-# (,.,%)
.!,
(0-.8%)
!.,
(!/.3%)
0#/
(/-..%)
/2!
!#.32
#.0#
#.8,
...-2
#.#!
8.-,
#.,.
/2.82
#.//
#.##!
#.0!/
#.!3-
!#
(!#
#..8,
#.##/
#./-/
!#
(2
#.0.!
,3
.
,.
8
(/0.2%)
3. %&rela ie
Tabel 1. &edia$ abaterea standard i corela ii ntre #ariabilele de interes
;ariabile + $D F$7) $4)$ $DC$
(ariabile independente
!
.
4eli5iozitate (F$7)) ...
!
!.#
8
.-0-
EE
..-0
EE
/
.
mplicare reli5ioas ($4)$) /.-
-
!.#
!
./2.
EE
(ariabile dependente
0
.
$atisfac ia n 'ia ($DC$) 0.-
#
!./
,
N9TFG N H !#, pentru toate 'ariabilele,
EE
p<.#!
Table 2. 'orela ii ntre #ariabilele personale$ suportul social i a teptrile positi#e i ne(ati#e ale
adolescen ilor
;ariabil 7 teptri
poziti'e
7 teptri
ne5ati'e
ncredere n
sine
.0#8
EEE
(./#,
EEE
9ptimism ...,
EEE
(./-3
EEE
$uport familie .!/2
EEE
(.!--
EEE
$uport prieteni .#3/
EE
(./#-
EEE
EE
p<.#!,
EEE
p<.##!
Tabel 3. 'orela ii pri#ind #ariablele de interes (N = )*+)
Darmt6 $tructure 7utonomI
support
4e&ection )6aos )oercition
%ldur ((((( .,-,
EE
.,.3
EE
(.,#,
EE
(.0,
EE
(./-#
EE
)tructur (((( .0.8
EE
(./.!
EE
(.#2. (.#!#
*ndependen

(((( (.020
EE
(.02#
EE
(.02.
EE
+espingere (((( .,03
EE
.,#.
EE
,a&s (((( ..8,
EE
%&erci ie ((((
$. Test t
Tabel $, 'o"para ie ntre adolescen ii cu prin ii prezen i i cei cu prin ii pleca i la "unc n
strintate
;ariabil M SD t df p
7n5a&are colar
:rin i pleca i
:rin i prezen i
2./2
2.//
!..
,
!..
!
(.,88 /08/ .
,,2
1'itarea problemelor
:rin i pleca i
:rin i prezen i
/2.8
8
../
0
0.8, /28./
/
!#
(0
/8.3
2
0..
/
Note
:rin i pleca i
:rin i prezen i
!#.-
/
!!./
3
/.0
3
/.#
2
..00 0#!.!
!
!#
(.
#. A-.(A
Table #. Analiz de #arian asupra e#itarea proble"elor i notelor
$ursa df $$ +$ p
1'itarea problemelor
nter5rup
ntra5rup
Total
0
//8
2
//3
#
/-,.!2
/80!!..
/
/8,2-.,
3
88.0
3
!/.0
2
2.!
.
!#
(.
Note
nter5rup
ntra5rup
Total
0
/.#
-
/.#
3
!.8.-2
!#2#,.,
-
!#8,../
0
.3.,
,
...,
!.!
0
!#
(-
/. +egresie
Tabel /. -e(resie "ultipl asupra satisfac iei n #ia (N = )+.)
;ariable J $1J K
F$7) .0-! .#8, ..8.
EEE
$4)$ (.#-/ ./!/ (.#00
)onstant 2.0.
2
/.#-
,
N9TFG 4
/
H .!3, (/, !#/) H !0.30,
EEE
p<.#!
Tabel ', -e(resie "ultipl pri#ind utilizarea cercetrii i /0D (N = 1+),
:redictor ! S" K t
7ni de experien (! H mai pu in de ,)
Ni'elul cel mai nalt de educa ie (! H
licen )
)azuri (! H mai pu in de ,/zi)
1xpunerea la :JD n facultate
.-2
.#8
(.-0
./.
.
,8
.
,-
.
-2
.
#-
.!0
.#!
(.!!
.03
!.!-
.!.
(.3.
0.-#
EE
4
2
# .$24% F&4' ()* # +.,-)% p . .-$.
//
p . .-$.
Tabel 0. -e(resie ierarhic pri#ind a teptrile poziti#e ale adolescen ilor
;ariabil :as ! :as / :as 0
b Beta b Beta b Beta
*en (# H masculin) !.##- .!/0
EEE
.,,8 .#-8
E
.,-. .#-3
E
ncredere n sine
9ptimism
.0#8
.///
.!-0
EEE
.0,8
EEE
.0!-
.//.
.!-2
EEE
.0-#
EEE
$uport familie
$uport prieteni
(.#!2
(.##8
(.#!0
(.##,
4
/
.#!, .//! .//!
F !/.--
EEE
22./.
EEE
.-./8
EE
df !, 8/! 0, 8!3 ,, 8!2
NotG 4
/
H.#!, pentru pasul !L M4
/
H./#, pentru pasul /L M4
/
H.### pentru pasul 0.
E
p<.#,,
EE
p<.#!,
EEE
p<.##!
1+A2*%E
Fi5ura reprezint o ilustra ie 5rafic a unor date.
Fi5urile sunt utilizate pentru a facilita n ele5erea textului .
Fi5urile se numeroteaz n ordinea apari iei n text. Nu se fac referin e de tipul
fi0ura de mai sus/mai jos
Fi5urile trebuie s fie sufficient de mari pentru a ermite n ele5erea informa iei.
Formatul fi5urii trebuie s fie consistent pe parcursul lucrrii (de ex. :entru
acela i tip de 5rap6ic 'or fi folosite acelea i culori).
1tic6etele trebuie s fie 'izibile i plasate l"n5 itemul de interes.
Titlul trebuie s explice con inutul fi5urii.
Titlul se plaseaz sub fi5ur (TN4(!#, italic).
Ce5enda trebuie inclus n interiorul mar5inilor fi5urii.
Tipuri de grafice
!. 3iagra" de "pr tiere N se compune din puncte indi'iduale ce
reprezint e'enimente particulare, pe o scal x(I. modul de or5anizare a
punctelor indic existen a unei corela ii. )"nd punctele sunt dispersate
neuniform, nu exist 'reo rela ie ntre 'ariabile
/. 3iagra" de tip linie 4 ilustrez rela ia dintre 'aribile cantitati'e.
;ariabila independent este reprezentat pe axa 9x(orizontal i cea
dependent pe 9I('ertical
Fi5ura ! "volu1ia cazurilor de 2N" n func1ie de v3rst
$ursaG 7N:D), /##8
0. 3iagra" de tip bar 4 'ariabila independent este cate5orial i fiecare
bar reprezint o dat specific (cantitati'). $e utilizeaz pentru a compara
cate5oriile ntre ele
0
10
20
30
40
50
60
EBPnecessary in
practice
Research is
usef ul in
everyday
practice
Creates
unreasonable
deands
EBPiproves
service !uality
EBP"ill increase
reiburseent
EBPhelps
decision a#in$
EBPcannot
account for
patient
preferences
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
stron$ly disa$ree disa$ree neutral a$ree stron$ly a$ree
Fi5ura !. Self4reported attitudes and beliefs to5ards "!6
.. 3iagra" circular 5plcinte6 4 se utilizeaz pentru a reprezenta
procente sau propor ii. $e recomand s nu se reprezinte mai mult de ,
cate5orii ntr(o dia5ram circular. Dispunerea OfeliilorA se face n sensul
36
10%
2%5
3%&
44&
34%
1' 3&
101
330
2'2 2%' 2'1
& 2 5
3%
55
14%
1%0
11
654
&1&
1%61
1563
14'1
10&'
4%
1% 23
%0 '6
145
123
12 0 0 0 0 6
30
2 0 3 3 2
41
%2
2
'4&
115&
25&'
235'
254'
2131
101
0
200
400
600
%00
1000
1200
1400
1600
1%00
2000
2200
2400
2600
2%00
(1 an 1)2 ani 3)6 ani ')& ani 10)13 ani 14)1' ani *1% ani
+bu, fi,ic
+bu, eo- ional
+bu, se.ual
/e$li0are
E.ploatare prin unc1
E.ploatare se.ual1
E.ploatare pentru coitere infrac- iuni
total
acelor de ceasornic. $e5mentul cel mai mare trebuie s fie cel mai nc6is
la culoare.
#. 2iguri c&nceptuale
Fi5ura / 7r0anizarea n 8ree nodes $ursaG N'i'o
Fi5ura 0 Sc9ema empiric ce rezult din teoria dezor0anizrii sociale
AP
A2
-1L
2a". "&n&p.
1en fe"inin
7nv. secundar
)ub 2 +.-
Peste 2 +.-
edtat8superi&r
ed"a"8superi&r
tat8activ
"a"8inactiv
(%
+%
)+
(
a
r
i
a
b
.

i
n
d
i
v
(
a
r
i
a
b
.

f
a
"
i
l
i
l
i
a
l
e
(
a
r
i
a
b
.

c
&
"
u
n
i
t
a
r
e
(.!#
(#2
..-
(#2
(.!#
(.!#
(.0
(.#-
(.!0
(.#-
(.!!
.#-
..0,
(.#8
(.!#
(.!0