Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Bucuresti

Facultatea de Geografie
1
Student:Petrea Nicoleta-Mariana
Grupa: 406
Specialiarea: Planificare teritoriala si !anage!entul
localitatilor ur"ane si rurale
#uprins
1$
%seare geografica&&&&&&&&&&&&&$$$
&&&&&&&&&&$$'
($
#aracteristici generale&&&&&&&&&&&&&$$$&&&&&&$'
'$
#aracteristici de!ografice&&&&&&&&&&&&&&&&&&$4
4$
)ina!iaca tipului de proprietate si e*ploatarea terenurilor$$$$$$$&&&$$$&&+
,$
Bi"liografie&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$11
(
1$
%seare geografica
#o!una
Bogd-ne.ti este situat- /n partea de
S-0 a 1ude2ului Bac-u3 fiind situat- la o
distan2- de 4 5! de localitatea 6ne.ti .i la 4
5! de localitatea 6itu$
%ceast- se /nvecinea- la N7 cu Municipiul
6ne.ti3 la S7 cu localitatea #a.in3 /n partea
sudic- cu localitatea M-n-stirea #a.in3 la 0
cu localitatea 6itu3 /n N0 cu Pargaresti3 iar
/n partea Nordic- se /nvecinea- cu
localitatea 8-rgi 8rotu.$
Prin localitate trece dru!ul na2ional ,9,3 ce
face leg-tur- /ntre 6ne.ti .i Bra.ov3 prin
Pasul 6itu3 de altfel3 aceast- este singur- !odalitate de acces /n localitate3 cea !ai apropiat-
gara /n ona fiind cea din Municipiul 6ne.ti$
Fig$1
Sursa ::::$pp"c$ro;inde*$p<p=afis>!ap%d
($
$#aracteristici generale
'
)in punct de vedere !orfo-structural 3 co!una Bogd-ne.ti este un sat linear3 aceasta
devolt?ndu-se de-a lungul r?ului 6itu3 singurul r?u ce str-"ate localitatea$
Un rol foarte i!portant /n apari2ia .i devoltarea localit-2ii /n aceast- ona l-a avut structura
reliefului din ona3 aceast- afl?ndu-se pe valea r-ului 6itu3 /n depresiunea 6ne.ti$
Figure 2
Harta reliefului localitatii Bogdanesti
4
@)in punct de vedere geo!orp<ologic3 a.earea de la Bogd-ne.ti se situea- /n depresiunea
6ne.ti3 caracteriat- prin poduri largi !-rginite de frun2i a"rupte create de apele 8rotu.ului3
8alaului3 6ituului .i #asinului$A B@%.eare din epoca "ronului de la Bogd-ne.tiA M$
Florescu3 # BuduganC
@)in aceste terase s-au desprins pro!ontorii-cet-2ui cu o "un- ap-rare natural- ce au
contri"uit prin configurat- lor geografic- la o intense populare a onei de S-0 a MoldoveiA
B@%.eare din epoca "ronului de la Bogd-ne.tiA M$ Florescu3 # BuduganC
D#o!una Bogd-ne.ti se afl- la intrarea /n 7alea 6ituului pe locul unei str-vec<i a.e-ri cu
vestigii din epoca neoliticului t?riu B#ultur- #risC .i din epoca "ronului B#ultur- Nou-C$
@#ercet-ri ar<eologice siste!atice pentru cunoa.terea epocii "ronului pe teritoriul Eude2ului
s-au efectuat la Mandrisca3 Bogd-ne.ti&&)ac- prin unele dintre aceste
cercet-riBBogd-ne.tiC s-au f-cut o"serva2ii i!portante privind succesiunea /n ti!p a unor
culture3 prin e*ploatarea altor sta2iuni3 s-au scos la iveal- nu!eroase dovei privind
con2inutul culturilor Monteoru .i Nou-$$A
Nu!ele localit-2ii vine de la @dascaletiiA lui Bogdan3 unul din intel!eietorii dinastiei
Musatinilor3 care au p-strat !ult- vre!e !o.ia Bogd-ne.tilor$
'$ #aracteristici de!ografice
Focalitatea Bogd-ne.ti3 /nregistra la nivelul anului 1+'0 un nu!-r de '041 locuitori3 /n
vre!ea respective fiind incluse /n localitate satele Nicore.ti3 Ba<n-3 Filipe.ti .i Satul Nou3
astfel c- p?n- /n anul 1+41 satele Nicore.ti .i Satul nous a fie trecute /n ad!inistra2ia
localit-2ii 6itu3 fapt ce e*plic- sc-derea "rusc- a popula2iei /n anul 1+413 aceast- aEung?nd
la 16(, de locuitori$
Gncep?nd cu anul H1+,6 3 nu!-rul popula2iei a crescut treptat3 principalul factor ce a
contri"uit la cre.terea nu!-rului de locuitori din aceast- perioada fiind desc<iderea
Platfor!ei Industriale Bore.ti3 iar p?n- /n anul 1++( nu!-rul popula2iei /n localitate
aEunsese la (+0'$
)up- anul 1++( nu!-rul popula2iei a /nceput s- scad-3 astfel aEung?nd /n anul (00( la (464
.i /n (011 aEunsese la (4(1 locuitori$
,
0
1000
2000
3000
4000
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Dimanica numarului de locuitori
Figure 3
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1990 2000 2010 2020
Dinamica numarului de locuitori in
satul Bogdanesti
6
800
1000
1200
1400
1600
1990 2000 2010 2020
Dinamica numarului de
locuitori 1992-2011 in satul
Filipesti
4
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1990 2000 2010 2020
Dinamica numarului de locuitori in
satul Bogdanesti
Fa nivelul satelor co!ponent3 evolu2ia
nu!-rului de locuitori /n perioada 1++(-
(00(s-a /nscris pe o cur"- descenden2a3
astfel c- /n satul Filipe.ti3 la nivelul anuui
1++( e*ist- un nu!-r de 14'( de
locuitoriiar p?n- /n anul (011 aEunsese la
10', locuitori$
Gn satul Bogd-ne.ti3 sc-derea nu!-rului de
locuitori /n intervalul 1++(-(011 nu a fodt
foarte /nse!nat-3 astfel c- /n intervalul
1++(-(00(3 nu!-rul popula2iei a sc-ut cu
(J3 iar p?n- /n anul (011 aceast- a sc-ut
cu ,$4J$
Figura 4 Figura ,
Kat- general- a natalit-2ii are un caracter descendent3 astfel c- la recens-!?ntul din 1++(3 aceast-
era de +$6L ur!?nd c- la recensa!!antul din anul (00( aceast- s- scad- p?n- la 6$9L3 iar p?n-
/n anul (011 s- aEung- la ,$4 L$Principalul !otiv pentru care rata natalitatii a continuat sa scada
in intervalul 1++(-(011 il constituie scaderea tot !ai !ult a ponderii populatiei de varsta fertile
si in agelasi ti!p !igratia$
Figura 6
Kata !ortalitatii are un caracter fluctuant3 la nivelul anului 1++( aceasta fiind de 10$( L3 ur!and
ca in anul (00( sa aEunga la ,$9 L3 ulterior intrand din nou pe un trend ascendant3 astfel ca in
anul (011 aEunsese la 4$+ L$
9
800
1000
1200
1400
1600
1990 2000 2010 2020
Dinamica numarului de
locuitori 1992-2011 in satul
Filipesti
10.2
5.8
7.9
0
2
4
6
8
10
12
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Rata Mortalitatiii
Figura 4
9.6
6.8
5.4
0
5
10
15
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Evolutia ratei natalitatii intre 1992-2011
+
9.6
6.8
5.4
0
5
10
15
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Evolutia ratei natalitatii intre 1992-2011
)up- structura popula2iei pe grupe de v?rst- .i se*e3 la nivelul anului (00( se poate o"serv- din
grap<ic faptul c- "aa pira!idei este /ngust- de unde reult- c- ponderea popula2iei tinere este
destul de !ic-3 ponderea cea !ai !are /nregistr?nd-o populatiaadulta3 /n special cea cu v?rst-
cuprins- /ntre 40-,0 ani$
Pe se*e ponderea populatiei !asculine tinere
este !ult !ai !are decat ponderea populatiei
fe!inine3 insa situatia se sc<i!"a in caul
populatiei varstnice3 poderea cea !ai !are
detinand-o populatia fe!inina$
Figura 9
Figura +
10
Fa nivelul anului (011 se poate o"serv- o tendin2a de cre.tere a popula2iei v?rstnice siscaderea
ponderii popula2iei tinere$
Fa fel c- .i /n anul (00(3 ponderea popula2iei !asculine tinere de2ine ponderea cea !ai !are3 iar
/n caul popula2iei v?rstince3 ponderea cea !ai !are o de2ine popula2ia fe!inin-$
)in punct de vedere al !i.c-rii !igratorii a popula2iei3 la nivelul anului (0113 !igr-rile
interna2ional de2ineau ponderea cea !ai !are3 astfel nu!-rul persoanelor te!porar a"sente era
de ,63 /ns- nu!-rul persoanelor plecate pentru o perioada /ndelungat- era de (04$
Migratile interne de2in o pondere !ic-3 astfel nu!-rul persoanelor plecate pentru o perioada
/ndelungat- este de (0 iar cea a persoanelor te!porar a"sente este de '9$
)in punct de vedere al structurii pe se*e a popula2iei plecate3 se poate o"serv- o pondere !ai
!are a popula2iei !asculine3 at?t /n caul !igra2iilor interne c?t .i a !igra2iilor interna2ionale$
0
20
40
60
80
100
120
M F
Miscarea migratorie a populatiei
Persoane temporar absente(in tara)
Persoane temporar absente(in strainatate)
Persoane plecat e pt. o perioada indeln!ata(in t ara)
Persoane plecat e pt. o perioada ndeln!at a (in strainatate)
Figure 0
11
opulatia activa pe se!e
M F
)in punct de vedere al poppulatiei active la nivelul localitatii Bogdanesti3 populatia !asculine
detine ,1$9J din totalul populatiei active3 astfel diferenta intre populatia active fe!inine si
populatia active !asculine este de 1$9 J$
Figura 11
1(
opulatia activa pe se!e
M F
'$ )
i
n
a
!
i
a
c
a
tipului de proprietate .i e*ploatarea terenurilor agricole
Gn preent !area !aEoritate a tipurilor de proprietate din co!un- Bogd-ne.ti sunt de tip
privat3 de2inute de personae fiice c?t .i de personae Euridice$
#- .i destina2ie3 !area !aEoritate a terenurilor3 sunt cu destina2ie agricole Bpeste ,0JC3 la
periferie e*ist?nd p-duri .i terenuri cu destina2ie forestier-$
Figura 1(
)up- cu! se poate o"serv- /n figura de !ai Eos3 ponderea cea !ai !are a terenului
agricol o de2ine terenul ara"il B11(0 <aC3 fiind ur!at- de p-.uniB4,6 <aC .i f?ne2e B6(,C$
8erenurile ocupate de viidetin ponderea cea !ai !ic-3 astfel c- acestea ocup- doar 1+ <a din
totalul terenului agricol B(4(0 <aC$
1'
19
1120
756
625
"erenul agricol
"ii #rabil Pasni Fanet e
14
19
1120
756
625
"erenul agricol
"ii #rabil Pasni Fanet e
Figura 1'
Gn preent3 activit-2ile agricole desf-.urate /n co!un- Bogd-ne.ti sunt pentru consu! propriu
/n cea !ai !are parte$
Gn caul activit-2ilor agricole productive 3 care au o pondere destul de !ic- /n econo!ia
localit-2ii3 principal pia2- de desfacere o constituie localit-2ile din apropiereBMunicipiul
6ne.ti3 Poiana S-rat- etc$C
Bi"liografie
1 $ M$ Florescu3 # Budugan-$ @%seare din epoca "ronului de la BogdanestiA 1+4(3
%r<eologia Moldovei
($ P$ Kusu M @Bacau !onografieA-1+903 ed$ SP6K8-8UKISM
'$ www. bacau .insse .ro
4$ <ttp:;;pri!aria"ogdanesti"acau$ro
,$A Indicatorul localitatilor din Ko!aniaA- date recensa!antului general din 6 aprilie 1+41
6$ Plan de analia si acoperire a riscurilot de pe teritoriul Eudetului Bacau
4$ <ttp:;;recensa!ant$referinte$transinde*$ro;
9$ <ttp:;;:::$recensa!antro!ania$ro;
1,