Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERIN|{ DE VENIT

* Persoane autorizate: Director General, Director Economic, Contabil +ef, Director Adjunct, Director Financiar, Director Resurse Umane, +ef serviciu Contabilitate, Societate de contabilitate,
Asociat, Administrator.
ATEN|IE! Pentru orice modific[ri sau =ters[turi pe Adeverin\a de venit este necesar[ confirmarea acestora prin =tampil[ =i semn[tur[ din partea angajatorului.
Compania , prin reprezentan\ii s[i legali, adeverim prin prezenta c[
Dl./Dna. CNP:
este salariat([) al societ[\ii noastre din data de angajat pe durat[: nedeterminat[ determinat[
p]n[ la data de `n func\ia de av]nd un salariu lunar de `nca-
drare brut de =i un venit pe ultimele 3 luni `ncheiate de:
SEMN{TURILE REPREZENTAN|ILOR COMPANIEI *
Nume `n clar:
Func\ia:
Semn[tura
=i =tampila:
Nume `n clar:
Func\ia:
Semn[tura:
Salariatul beneficiaz[ de bonuri de mas[ DA NU `n valoare de Lei.
Salariatul nu este este din data de
Z Z L L A A
`n concediu de maternitate / cre=tere a copilului.
Salariul este grevat de re\ineri lunare/cesiuni/popriri NU DA
Valoarea lunar[ a re\inerilor este de Lei, motivul re\inerilor fiind:
Prezenta adeverin\[ serve=te la ob\inerea unui produs de creditare oferit prin / de Credit Europe Bank (Rom]nia) S.A., solicitantul put]nd
avea calitate de `mprumutat, codebitor sau girant.
Prin semnarea prezentei Adeverin\e de venit ne asum[m `ntreaga responsabilitate cu privire la datele men\ionate `n prezentul document =i
confirm[m c[ persoanele semnatare angajeaz[ r[spunderea noastr[ cu privire la realitatea informa\iilor cuprinse `n prezenta.
Denumirea companiei:
CUI: Nr. Reg. Comer\ului: Tel.: Fax:
Adres[ sediu:
Jud./Sect.: Localitate: Num[r de salaria\i ai companiei:
Persoan[ de contact: Func\ia persoanei de contact:
Tip loc munc[: Societate financiar-bancar[ Societate romn[ cu capital privat Societate romn[ cu capital de stat
Societate bugetar[ Societate str[in[ multina\ional[ Altele
A se completa de c[tre angajator!
Nr. `nregistrare: _______________ Data:_____________
Z Z L L A A
Z Z L L A A
Z Z L L A A
_______ / 20___ _______ / 20___
I. Venit brut lunar realizat (lei)
(inclusiv bonusuri =i comisioane din v]nz[ri,
prime, ore suplimentare, g[rzi, stimulente etc.)
II. Venit net lunar `ncasat (lei)
(inclusiv bonusuri =i comisioane din v]nz[ri,
prime, ore suplimentare, g[rzi, stimulente,
norm[ de hran[ etc.)
_______ / 20___