Sunteți pe pagina 1din 113

1

CpenLk - N|m|c ma| usor!


(lmplemenLarea pe in(elesul LuLuror a slsLemulul elecLronlc
penLru gesLlonarea afacerll CpenLk 7)

Mlrcea rodan
- 2014 -
2

Cupr|ns

Cupr|ns ................................................................................................................................... 2
refa .................................................................................................................................... 4
Cu| || este adresat aceast carte ...................................................................................................... 6
Istor|a cr|| ...................................................................................................................................... 6
Introducere ............................................................................................................................. 8
Ce este Lk? ..................................................................................................................................... 8
De ce CpenLk? ............................................................................................................................. 10
Cap. II Insta|area CpenLk 7 |n W|ndows .............................................................................. 12
Insta|area modu|e|or ...................................................................................................................... 16
Cap. III Stud|u de caz. Imp|ementarea CpenLk |ntr-o compan|e ......................................... 18
Copy Shop SkL - o compan|e d|n domen|u| serv|c|||or de pr|nt|ng ................................................... 18
Setr| |n||a|e necesare ................................................................................................................... 20
Cap IV Insta|area ;| func|onarea modu|u|u| "Managementu| Vnzr||or" ............................. 24
Setarea |nforma|||or despre compan|e ........................................................................................... 33
Ine|egerea f|uxu|u| de |ucru a comenz|| de vnzare ........................................................................ 37
Cap.V CkM sau exp|orarea gest|onr|| re|a|e| cu c||en|| |n CpenLk ................................... 40
Io|os|rea CkM ca strateg|e de afacer| ............................................................................................. 40
Gest|onarea exper|ene| c||en||or ................................................................................................... 41
Insta|area ;| func|onarea ap||ca|e| CkM ........................................................................................ 43
Setarea manua| a paro|e| .............................................................................................................. 46
Urmr|rea prospec||or (|eads) ;| a oportun|t||or .......................................................................... 47
Io|os|rea caracter|st|c||or de chat d|n CpenLk .............................................................................. S1
rogramarea unu| ape| te|efon|c ..................................................................................................... S3
Negoc|erea vnzr|| ........................................................................................................................ S4
Cap.VI Contab|||tate ;| f|nane ............................................................................................. S8
Insta|area modu|u|u| de contab|||tate ;| f|nane .............................................................................. S8
Urmr|rea tranzac|||or contab||e |n urma procesu|u| de vnzr| ..................................................... 60
Imp|ementarea taxe|or ................................................................................................................... 63
Setarea propr|||or contur| ............................................................................................................... 6S
Conf|gurarea anu|u| ;| a per|oade|or f|sca|e .................................................................................... 66
Cap.VII Mk - |an|f|carea resurse|or de produc|e ............................................................. 67
Iabr|care produsu|u| ....................................................................................................................... 67
L|vrarea comenz||or ........................................................................................................................ 67
Insta|area modu|u|u| de p|an|f|care a resurse|or de produc|e - Mk .............................................. 68
3

A|ctu|rea ||ste| de mater|| pr|me .................................................................................................... 69
Conf|rmarea produc|e| ................................................................................................................... 70
Ana||za |nventaru|u| ........................................................................................................................ 71
Gest|onarea procesu|u| de produc|e .............................................................................................. 72
Crearea unu| centru de |ucru .......................................................................................................... 72
Crearea ord|n|| de produc|e ........................................................................................................... 74
Crearea unu| ord|n de fabr|care |n centru| de |ucru ......................................................................... 7S
Cap.VIII Imp|ementarea ap||ca|e| kesurse Umane .............................................................. 77
Abordarea modu|ar a resurse|or umane ....................................................................................... 77
Insta|area ap||ca|e| "D|rectoru| Anga[a||or" (Lmp|oyee D|rectory) ................................................. 77
Crearea unu| anga[at ...................................................................................................................... 78
Gest|onarea ponta[e|or ................................................................................................................... 80
Setarea unu| cont pentru ev|dena ore|or ....................................................................................... 81
Conf|gurarea anga[atu|u| pentru |ntroducerea ponta[u|u| ............................................................... 82
Gest|onarea |nvo|r||or ..................................................................................................................... 83
Gest|onarea procesu|u| de recrutare de persona| ............................................................................ 84
Crearea une| ap||ca|| pentru anga[are ............................................................................................ 86
Dreptur||e de acces a|e ut|||zator||or s|stemu|u| .............................................................................. 87
Cap.Ik Managementu| pro|ectu|u| ........................................................................................ 92
Crearea pro|ectu|u| ......................................................................................................................... 93
Def|n|rea sarc|n||or pro|ectu|u| ....................................................................................................... 96
Def|n|rea unor |nforma|| sup||mentare a|e sarc|n|| ......................................................................... 97
Crearea une| sarc|n| ad||ona|e ....................................................................................................... 97
Comp|etarea sarc|n||or pro|ectu|u| .................................................................................................. 99
Anexe tehn|ce ..................................................................................................................... 101
Insta|area |n c|nc| pa;| a s|stemu|u| CpenLk |n Ubuntu 12.10 ...................................................... 101
Unde se af| modu|e|e CpnLk |n Ubuntu .................................................................................... 102
Setarea serv|c|u|u| outgo|ng de ema|| a| compan|e| ....................................................................... 102
Custom|zarea CpenLk ....................................................................................................... 104
Act|varea modu|u| de programare (deve|oper mode) .................................................................... 104
Sa|varea baze| de date .................................................................................................................. 10S
kestaurarea baze| de date ............................................................................................................ 107
Adugarea unu| cmp persona||zat |n CpenLk ............................................................................ 107
8|b||ograf|e ......................................................................................................................... 1124


refa

aslonaL de llmba[ul de programare yLhon, auLodldacL convlns, am crezuL
la un momenL daL c am cpLaL desLul experlen( ca s iml permlL s apllc
penLru un [ob ce lmpllca aceasL ablllLaLe. Asa c s-a lvlL prlle[ul s apllc, mal mulL
inLr-o doar, penLru un posL ce preLlndea o asLfel de callflcare. A fosL iml
amlnLesc, o chesLlune exLraordlnar, penLru c am Lrlmls apllca(la acuma, lar in
zece mlnuLe am fosL sunaL de cLre ooqojotot. Am expedlaL de-a lungul Llmpulul
zecl de apllca(ll la numeroase flrme, dar nlcluna, nlclodaL, nu s-a dovedlL aLL de
prompL in LrlmlLerea feed-back-ulul.
Acela a fosL momenLul in care am auzlL penLru prlma daL despre CpenLk.
8esLul e lsLorle (personal).
uln pcaLe, nu m-am rldlcaL nlclodaL la asLepLrlle anga[aLorulul meu care,
se vdesLe, isl dorea un programaLor bock-eoJ cu un nlvel rldlcaL de experlen(,
ceea ce eu nu eram. 1oLusl, am psLraL mulL Llmp legLura, Lnrul respecLlv,
crula as fl puLuL s-l flu LaL, dovedlndu-se un desvrslL comunlcaLor. ue la el
am inv(aL mulLe chesLlunl legaLe de lnLerneL, de apllca(ll l1 sl mal ales de
CpenL8.
Mul(umesc Clln!
Apol, pLrunznd dln ce in ce mal Lare in unlversul fasclnanL al CpenL8,
am dedus la un momenL daL c pur sl slmplu m-am ioJtqostlt de o apllca(le
lnformaLlc! oaLe c vl se pare cludaL, dar dac ve(l incerca, fle sl ca hobby, un
slsLem de gesLlonare elecLronlc a unul buslness precum CpenL8, s-ar puLea s
p(l(l acelasl lucru, ccl, CpenL8 d dependen(.5l nu c-ar fl Locmal ru!
3

La sfaLul amlculul meu dln cellalL capL al (rll, cu care m-am descoperlL pe
plaLforma lndeed", am lmplemenLaL CpenL8 la proprla-ml flrm, o mlcu(
afacere de Llp Copy Shop". C parLe dlnLre exemplele cr(ll sunL preluaLe de alcl.
AcesL lucru m-a a[uLaL enorm, penLru c o daL cu Lrecerea Llmpulul, coLroblnd
prln mrunLalele slsLemulul, lnLroducnd sl prelucrnd daLe preluaLe dln flrma
mea, am reuslL s conLrolez blne spre foarLe blne inLreaga arhlLecLur a ansamblul
lnformaLlc.
M slm(eam precum un dlrl[or, ccl CpenL8 esLe (ca) o slmfonle... Ceea ce
e un lucru de laud, orlcL de llpslL de modesLle pare aflrma(la mea.
Slm(lndu-m in puLere s lmplemenLez CpenL8 penLru alLe companll, am
purces la incercarea de a-ml vlnde servlcllle de consulLanL. numal c alcl a
lnLervenlL vesnlca sl sLuplda lner(le romneasc la nou. ueslgur c managerll cu
care am dlscuLaL - nu foarLe mul(l la numr - n-auzlsera nlcl el nlclodaL despre un
s|stem |ntegrat de gest|onare a afacer||. unul slngur dlnLre el, cu sLudll l1, ce sLla
blne ce esLe CpenL8 dar care conducea o flrm de. consLruc(ll, a pruL
lnLeresaL. Am czuL de acord s-ml LrlmlL deLalllle (el dorea o lmplemenLare pe
parLea de managemenL a prolecLulul, cu care CpenL8 se descurc mal mulL ca
onorabll) numal c acesL lucru nu s-a mal inLmplaL. nu sLlu care a fosL moLlvul
penLru care Lnrul paLron ml-a LrnLlL usa-n nas, dup ce - credeam eu -
bLusem palma in propor(le de 90 de procenLe. uar, uneorl, clle anLreprenorllor
- cu preponderen( romnl - sunL mal nesLluLe ca ale uomnulul.
uln pcaLe, oamenllor de afacerl nu are clne s le expllce blnefacerlle unel
asLfel de lnvesLl(ll. ln fapL, in prlvln(a CpenL8 lnvesLl(la e zero, cosLurlle fllnd cele
de lmplemenLare, cusLomlzare (personallzare) a slsLemulul sl de scolarlzare a
personalulul, nlcl ele foarLe rldlcaLe, de ordlnul a cLorva suLe de euro.
6

uln neferlclre, de cele mal mulLe orl, oamenll de afacerl auLohLonl nlcl nu
vor s aud de chelLulell pe parLea l1, el nereallznd c o lnvesLl(le fcuL acuma
le va aduce economll subsLan(lale inLr-un vllLor nu foarLe indeprLaL.
uar Lrlesc cu speran(a c inLr-o bun zl, nu indeprLaL ca orlzonL
Lemporal, managerll romnl vor reallza excep|ona|a trstur a unu| s|stem Lk,
aceea prln care poL avea conLrolul LoLal al afacerll lor de pe un slngur compuLer:
cel slLuaL pe blroul lor. Ccl aceasLa esLe caracLerlsLlca cea mal lmporLanL a unul
slsLem L8: aducerea la un loc a LuLuror servlclllor unel companll, de la agen(ll de
vnzrl sl cllen(ll lor, pn la producerea mrfll, prlnLarea facLurll, incasarea
banllor sl llvrarea produsulul.
un sfaL flnal: dac v hoLr(l s lmplemenLa(l un slsLem L8 un lucru esLe
esen(lal: f|ecare anga[at e ob||gator|u s |ntroduc 2ILNIC date|e |n s|stem! AlLfel,
lnvesLl(la s-ar puLea s duc nu la succes cl la un esec de propor(ll.
!"# %# &'(& )*+&')(, )-&)'(, -)+(&
CarLea de fa( se adreseaz acelora care au prlns gusLul unul slsLem ./(+&0+#'&
1&'2"+-& 34)//#/5, celor lnLeresa(l s lmplemenLeze un asLfel de slsLem dln surs
deschlsa sl mal ales celor care de[a l-au lmplemenLaL dar nu sLlu prea blne incoLro
s-o apuce. Acest carte v scute;te de efort. ueslgur, ea poaLe fl consulLaL de
Lo(l cel curlosl orl paslona(l de un slsLem L8.

6'(2+#) -,+7##
lsLorla acesLel cr(ll e usor cludaL, ccl ea lnclude dou sLadll. rlmul a fosL o
comand venlL de la un anLreprenor ce se ocup cu lmplemenLarea unor asLfel
de slsLeme de gesLlune a afacerll. Ll dorea s fac lucrarea cadou celor care-l
7

cumprau servlcllle. numal c respecLlva in(elegere nu s-a maLerlallzaL pn la
urm.
A doua Lransformare a soslL in momenLul in care am czuL de acord cu o sLudenL
la lnformaLlc economlc s-l redacLez o lucrare de llcen(. 5l aceasL in(elegere a
dlspruL, asa cum a dlspruL sl sLudenLa inLrzlaL.
Al Lrellea sLadlu - sper ulLlmul, esLe acesLa, in care am indulclL unele aspecLe ale
lucrrll lnl(lale, am lmboga(lL-o cu alLele nol sl cred eu, am fcuL-o mulL mal
acceslbll.
CarLea prezlnL numeroase capLurl de ecran, dezvlulLe o daL cu lmplemenLarea
nollor module CpenL8. 1oLodaL, penLru parcurgerea el, nu este necesar
cunoasLerea vreunul llmba[ de programare penLru c LoLul se face dlnLr-o
feteostt Cul, LoL asa cum deschlde(l sl uLlllza(l o pagln de web.
Am credln(a c v ve(l bucura de o lecLur lnLeresanL, foarLe pu(ln LehnlclzaL,
despre un slsLem L8 ca o povesLe: CpenL8.8

Introducere
!& &'(& .138
.13 - ttel lltete cote ot poteo scblmbo vlo(o otlcotol oottepteoot! Ce
inseamn LoLusl L8? LsLe abrevlerea expreslel dln llmba englez LnLreprlse
8esource lannlng" sl dac-ar fl s-o Lraducem mot-o-mot, ar rezulLa lanlflcarea
resurselor organlza(lel".
C deflnl(le de manual ar fl planlflcarea eforLurllor de produc(le, vnzare sl
markeLlng inLr-un slsLem consolldaL de managemenL"
1
. L8-ul are drepL
fundamenL comblnarea LuLuror bazelor de daLe ale deparLamenLelor unel
companll inLr-una slngur sl care poaLe fl accesaL de cLre Lo(l anga[a(ll. L8
auLomaLlzeaz sarclnlle lmpllcaLe in efecLuarea procesulul afacerll.
L8 esLe o apllca(le sofLware cu a[uLorul crela se gesLloneaza LoaLe aspecLele sl
resursele afacerll.
uac la momenLul demarrll unel afacerl e nevole penLru gesLlonarea el
doar de un crelon sl o coal de hrLle, cu Llmpul, o daL cu dezvolLarea afacerll,
acesLe dou elemenLe nu mal sunL cu slguran( de prea mare a[uLor.
LxlsLa dln ce in ce mal mul(l cllen(l, mrfurl sl lLemurl mal numeroase, afacere se
exLlnde, se inchlrleaza depozlLe, se anga[eaza personal, se dezvolLa colaborarea
cu furnlzorll, inLr-un cuvnL afacerea cresLe sl o daLa cu ea volumul dln ce in ce
mal mare de lnforma(le care Lrebule procesaL.
Cea mal la indemn solu(le la care oamenll se gndesc aLuncl cnd Lrebule
s rezolve asLfel de probleme esLe s uLlllzeze fol Labelare de calcul, de genul
celor puse la dlspozl(le deloc lefLln de MlcrosofL, precum Cfflce Lxcel. 1oLusl, o
asLfel de rezolvare isl araL repede llmlLele: procesul incepe s dureze dln ce in ce

1
Sursa: http://cio.com/summaries/entreprise/erp/index.html,
9

mal mulL chlar sl penLru reallzarea unul lucru banal, auLomaLlzarea esLe llmlLaL sl
erorlle incep s devln loc comun. LsLe apol dlflcll de facuL comunlcarea inLre
dlverse fol Labelare ca s nu mal vorblm cL de greu esLe s reallzezl o foale de
calcul care s vorbeasc" cu LoaL lumea. |lnerea la curenL a anga[a(llor cu
daLele despre afacere, slncronlzarea lor esLe aproape lmposlbll.
Alcl esLe momenLul in care penLru o afacere de succes lsl fac aparl(la
soluLllle L8. Lle deplnd de forma sl genul afacerll, de complexlLaLea sl lndusLrla
de care buslness-ul apar(lne. Solu(llle L8 acoper uneorl nevolle unel corpora(ll
glganL, alLeorl doar pe cele de baz ale unel lMM.
1lplc, o apllca(le L8 consLa in mal mulLe module care poL fl lnsLalaLe
lndlvldual sl bazaLe sLrlcL pe nevolle speclflce flrmel. llecare modul esLe conecLaL
pe o slngur laLur a procesulul afacerll, de exemplu pe dezvolLarea vnzrllor.
Cele mal comune module L8 sunL legaLe de planlflcare,
cumprare/dlsLrlbu(le/vnzare, conLablllLaLe sl flnan(e, P8, asa dup cum incerc
s arL in flgura de mal [os:
llg. 1.1. Apllca(le L8 sl modulele aferenLe comune
2


2
Legenda: SCM = Supply Chain Management; CRM = Customer Relationship Management; HR = Human
Resources
L8
C8M
Manageme
nL llnanclar
P8
roduc(le
SCM
vnzrl &
MarkeLlng
10

ComplexlLaLea unel afacerl ce pare uneorl descumpnlLoare poaLe insa fl lesne sl
rapld Jezleqot sl asezaL in slu[ba anLreprenorulul cu solu(ll precum CpenL8. In
aceast |ucrare vo| scr|e despre ap||ca|a CpenLk.

9& -& :0&/.138
Crlce afacere, fle mal mlc orl mal mare, are nevole penLru o dezvolLare
snLoas de o conLablllLaLe pe msur. sLrarea sl (lnerea reglsLrelor conLablle
inLr-o ordlne desvrslL la Llmp, permanenL acLuallzaL sl slncronlzaL cu
reallLaLea dln Leren, sunL elemenLe esen(lale inLr-o afacere de succes. Alcl
lncludem bugeLul general, salarllle anga[a(llor, gesLlonarea cash-ulul dar sl a
acLlvelor flrmel, plaLa achlzl(lllor de mrfurl eLc. CpenL8 poaLe s fac cu
maxlm le[erlLaLe sl desvrslL profeslonallsm LoaLe acesLea.
CpenL8 poaLe s fle de un a[uLor lnesLlmabll in prlvln(a aspecLelor legaLe
de produc(le. Cu a[uLorul CpenL8 al spre exemplu permanenL conLrolul asupra
componenLelor necesare fabrlcrll unul produs, de la sLadlul de prolecL sl pn la
produsul flnal. nu conLeaz dac afacerea esLe producLoare de incl(mlnLe,
mncare sau clpurl elecLronlce penLru calculaLoare. CpenL8 gesLloneaz
mlnunaL comenzlle, llsLele de maLerlale, lnvenLarul general, sLocurlle, achlzl(llle,
lnLerac(lunea cu furnlzorll sl mulLe alLe lucrurl de pe acelasl paller.
1oLusl, o caracLerlsLlca deoseblL a apllca(lel CpenL8 esLe slmpllflcarea
lnLerac(lunll cu cllen(ll sl mal ales capaclLaLea el de a imbunL(l procesul de
vnzare, lncluznd alcl markeLlngul, promovarea, urmrlrea sl procesarea
poLen(lalllor cllen(l. ln plus, CpenL8 se pllaz perfecL cu nlvelul 82C (end user)
sau 828 (afllla(l, colaboraLorl, furnlzorl eLc).
11

CpenL8 faclllLeaz in(elegerea proprlel afacerl, ce func(loneaz sl ce nu
func(loneaz ln lunLrul el. Apllca(la permlLe in acesL sens crearea de rapoarLe
care poL fl prlnLaLe dar sl anallze slmple sau complexe ale daLelor afacerll.
Mal presus de LoaLe ins sl spre deoseblre de solu(llle proprleLaLe furnlzaLe conLra
unor sume adesea lnacceslblle unul anLreprenor de rnd de companll precum
Cracle, MlcrosofL orl SA, CpenL8 esLe o apllca(le graLulL. Cu rbdare sl
inLelepclune sl mal ales cu cosLurl mulL reduse, CpenL8 poaLe fl lmplemenLaL
cu succes orlcrel afacerl de mlcl sau marl dlmenslunl.

12

Cap. II Insta|area CpenLk 7 |n W|ndows
Ca orlcare alL produs dlglLal, apllca(la CpenL8 se poaLe descrca dln
sec(lunea ,uownloads"de pe slLe-ul companlel producLoare. ln cazul nosLru
avem llnk-ul hLLps://www.openerp.com/sLarL?download . ln prealabll, penLru a
se permlLe accesul la descrcarea flslerelor de lnsLalare, Lrebule creaL un conL pe
www.openerp.com in care vor fl lnLroduse cLeva daLe precum o adres de emall
sl o parol.
ln momenLul in care se d cllck pe lconl(a Wlndows, descrcarea unul flsler
execuLabll pornesLe auLomaL. Ll are pu(ln pesLe 76 de Mb.

llg.2.1 SlLe-ul www.openerp.com (Sec(lunea uownloads")
C daL descrcaL flslerul execuLabll (numlL ,opeoetp-ollloooe-setop-7.0-lotest") se
d dublu cllck pe el penLru a incepe lnsLalarea, asa cum se poaLe vedea in
lmaglnlle de mal [os:

llg.2.2 lnsLalare CpenL8
13


llg.2.3. lnsLalare CpenL8 (Wlndows)
ln momenLul in care procesul s-a LermlnaL, exlsL poslblllLaLea pornlrll dlrecLe a
apllca(lel:

llg.2.4. lnsLalare cu succes CpenL8 (Wlndows)

uac se doresLe ca acesL lucru s se fac mal Lrzlu, Lrebule ca in browser s fle
accesaL llnk-ul hLLp://localhosL:8069 care ne va duce in paglna de seLare a bazel
de daLe. LsLe momenLul alcl s reamlnLlm c CpenL8 inmagazlneaz LoaLe
lnforma(llle pe care uLlllzaLorul le lnLroduce dln lnLerfa(a graflca inLr-o puLernlc
14

baz de daLe osLgreSCL
3
. Mal Lrebule spus c CpenL8 esLe o apllca(le scrls in
llmba[ul foarLe flexlbll sl modern de programare yLhon. uup cum se va puLea
observa pe parcurs, cele dou enLlL(l (yLhon sl osLgreSCL) se compleLeaza
reclproc foarLe blne, ceea ce deLermln o experlen( admlrabll penLru userul
apllca(lel CpenL8.
lnalnLe de a purcede la lnsLalarea modulelor de care uLlllzaLorul esLe lnLeresaL,
esLe necesar alcLulrea sl seLarea coordonaLelor unel baze de daLe, asa dup
cum se poaLe vedea in flgura de mal [os:

llg.2.3. Crearea bazel de daLe

1rebulesc lnLroduse numele bazel de daLe sl parola de acces. LxlsL de asemenea
poslblllLaLea incrcarll daLele demonsLraLlve ale apllca(lel.
uup ce au fosL compleLa(l acesLl pasl, se acceseaza llnk-ul hLLp://localhosL:8069
momenL in care pe ecran va aprea fereasLra de logare in apllcaLle. user-ul
lmpllclL esLe ,admln" lar parola, cea aleas in momenLul crerll bazel de daLe:

3
n Windows PostgreSQL este instalat! o dat! cu aplica"ia OpenERP
13


llg.2.6. Logare in CpenL8

uup logare, pe ecran va aprea o lnLerfa(a prleLenoas in care se gasesc cele mal
lmporLanLe module pe care CpenL8 le pune la dlspozl(le sl care poL incepe s fle
adugaLe slsLemulul:

llg.2.7. lnLerfa(a prlnclpal CpenL8
llslerele apllca(lel CpenL8 sunL lnsLalaLe lmpllclL in ltoqtom
llles/Opeokl7.0/5etvet/, lar modulele in ltoqtom
llles/Opeokl7.0/5etvet/setvet/opeoetp/oJJoos. LsLe lndlcaL s nu fle schlmbaLe
seLrlle lmpllclLe.
16

6/'()4)+&) ;2*"4&42+
ln edlLla cu numarul 7 (ulLlma sl cea cu care vom lucra in conLlnuare) a apllca(lel
CpenL8 modulele se lnsLaleaz pe rnd. AsLfel, de exemplu, fcnd cllck pe
modulul ckM apllca(la va lnsLala acesL modul. 1rebule pu(ln rbdare (de fapL
chlar programul lnvlL la aceasLa) pn cnd sunL lnsLalaLe LoaLe daLele necesare
func(lonrll exacLe a modululul. Apol, penLru a revenl in fereasLra prlnclpal in
care se gsesc modulele (flg.2.7.) se merge in bara de sus (nou apruL) sl se da
cllck pe op(lunea ,SeLLlngs" (flg.2.8.):

llg.2.8. lnsLalarea modulelor
e rnd, ln funcLle de neceslL(lle companlel, se lnsLaleaz modulele prlnclpale
precum Accoootloq & lloooces, ltoject Moooqemeot, Mkl, woteboose, 5oles
Moooqemeot, mploye ultectoty (nk), AJJtess 8ook.
uln acesL momenL, apllca(la poaLe incepe s fle uLlllzaL la inLreaga el capaclLaLe.
ueslgur c exlsL mulL mal mulLe module care poL fl adugaLe, fereasLra prlnclpal
aflsnd doar pe cele mal lmporLanLe. enLru a fllLra sl evenLual a a[unge la
celelalLe module exlsL un mlc moLor de cuLare (asemnLor Coogle) llusLraL de
o fereasLr slLuaL in col(ul dln dreapLa sus al apllca(lel. Alcl, se alege in sldebarul
dln sLnga op(lunea ,lnsLalled module" sl apol mergnd in csu(a de cuLare, se
deselecLeaza ,lnsLalled" dar se selecLeaza ,noL lnsLalled". vor aprea modulele
nelnsLalaLe:
17


llg.2.9. Csu(a de cuLare module18

Cap. III Stud|u de caz. Imp|ementarea CpenLk |ntr-o compan|e

n in acesL momenL am vzuL ce inseamn un slsLem elecLronlc de
gesLlonare a afacerll, ce reprezlnL CpenL8, adlc un asLfel de slsLem opeo
sootce sl cum se lnsLaleaz el lndependenL pe calculaLorul unel companll.
LsLe decl momenLul ca de acuma incolo s anallzm uLlllzarea sl lmplemenLarea
CpenL8 inLr-o companle.
Asa cum am arLaL pe scurL in lnLroducerea lucrrll de fa(, CpenL8 esLe o
colec(le de apllca(ll bossloess dlsponlbll sub llcen(a open source". uln acesL
moLlv, CpenL8 poaLe fl uLlllzaL fr plaLa unel llcen(e sl LoLodaL poaLe fl
cusLomlzaL in func(le de nevolle speclflc ale flrmel.
LxlsL numeroase avanLa[e in foloslrea sofL-ulul open source (surs deschls).
1ermenul open source acoper un numr lmpreslonanL de llcen(e dar care
con(lne proprlul slsLem de llmlLarl. CpenL8 sl LoaLe modulele lul sunL reallzaLe
sub Affero Ceneral ubllc Llcense (ACL) verslunea 3. C caracLerlsLlc lmporLanL
a llcen(el de acesL Llp esLe c orlce modul consLrulL care ruleaz sub CpenL8
Lrebule s fle reallzaL dln surs deschls
4
.
Lucrarea de fa( va prezenLa exLlns un sLudlu de caz bazaL pe o companle flcLlv
dar care se poaLe plla perfecL pe o companle dln lumea real.

!20< =>20 =1? @ 2 -2;0)/#& *#/ *2;&/#"4 '&+A#-##42+ *& 0+#/(#/5
Copy Shop S8L esLe o flrm de dlmenslunl reduse care acLlveaz ln spa(lul
servlclllor de Llprlre. La produce cr(l de vlzlL, lnvlLa(ll penLru evenlmenLe

4
http://gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
19

speclale, LlplzaLe conLablle, lmprlmrl pe Lrlcourl sl alLe forme de lmprlmrl in
volum mlc spre medlu. Cu a[uLorul CpenL8 vom inreglsLra inLr-o baz de daLe
unlc LoaLe aspecLele afacerll dezvolLaLe de flrma respecLlv.
vom incepe cu cel mal slmplu mod de procesare al unel comenzl prln vnzarea
unul seL de cr(l de vlzlL produse de cLre Copy Shop S8L. ue alcl ne vom muLa la
opera(llle de produc(le unde vom vedea mersul procesulul reallzrll comenzll.
ueparLamenLul de vnzrl al flrmel se sprl[ln pe un puLernlc modul C8M, care,
dup cum vom vedea, esLe lnclus in CpenL8. Alcl vom observa cum sunL
gesLlonaLe oporLunlL(lle sl prospec(ll.
Modulul de managemenL al prolecLulul [oac sl el un rol foarLe lmporLanL in
organlzarea prolecLelor complexe sl care poL s lnclud comenzl mulLlple sl deLalll
despre produse. Asa cum am amlnLlL in caplLolul l, CpenL8 permlLe lnsLalarea
doar a modulelor de care companla are nevole. AceasL flexlblllLaLe face ca
CpenL8 s fle mulL mal acceslbll decL numeroase alLe solu(ll L8.
1rebule amlnLlL c in prezenL mulLe companll care vnd solu(ll L8 sl-au
dezvolLaL afacerea sl in medlul onllne. Cele mal cunoscuLe flrme sunL Salesforce,
MlcrosofL, Cracle sau Sage.
AceasLa inseamn c slsLemul L8 respecLlv poaLe fl accesaL dlnLr-un browser
(l.L., Chrome, llrefox, Cpera eLc) fr a mal fl nevole ca apllca(la s fle lnsLalaL
lndependenL pe un calculaLor al companlel. Cel mal mare avanLa[ al unel asLfel de
abordrl esLe acela c slsLemul poaLe fl uLlllzaL lmedlaL. 5l CpenL8 are o asLfel de
solu(le, cunoscuL sub numele de SofLware as a servlce" (SaaS).
3

ln general, companllle ofer o perload llmlLaL in Llmp, cuprlns inLre 13 sl 30 de
zlle de prob a sofL-ulul. uup ce s-a creaL un conL, poL fl lnsLalaLe modulele

5
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
20

dorlLe: C8M, depozlL (Warehouse), conLablllLaLe (AccounLlng) eLc. SlsLemul devlne
acLlv lmedlaL.
roblema cu uLlllzarea onllne a slsLemelor L8 - sl CpenL8 nu face
excep(le - esLe c dup explrarea perloadel de prob, companllle care
admlnlsLreaz L8 onllne preLlnd un abonamenL lunar ce esLe uneorl desLul de
conslsLenL. ln cazul CpenL8, uLlllzarea in medlul vlrLual al slsLemulul cosL 39 de
euro pe lun penLru un abonaL. Alcl sunL lncluse lnsLalarea cu usurln( a
numeroase module, acLuallzarea auLomaL a sofL-ulul penLru ellmlnarea
evenLualelor deflclen(e, garan(le nellmlLaL sl suporL.
rlmul pas care Lrebule fcuL aLuncl cand se la hoLrrea lmplemenLrll
unul slsLem L8 esLe observarea aLenL a Llpulul de afacere penLru ca s se poaL
declde in deplln cunosLln( de cauz ce module CpenL8 sunL necesare.
CpenL8 esLe, asa cum am arLaL, un slsLem modular de gesLlonare a afacerll. Ll
poaLe s con(ln uneorl zecl sau chlar suLe de module. ueslgur, inLr-o afacere de
nlvel mlc spre medlu sunL necesare cLeva module cum ar fl C8M (CusLomer
8elaLlonshlp ManagemenL), managemenLul vinzrllor (Sales ManagemenL),
conLablllLaLe (AccounLlng) sau gesLlonarea maLerlllor prlme (M8) orl a resurselor
umane (P8).
rln urmare, dup ce ne-am hoLrL asupra oblecLlvelor de baz, vom crea o baz
de daLe (a se vedea caplLolul precedenL) in care vor fl conflguraLe lnforma(llle
despre companle.
=&(,+# #/#7#)4& /&-&')+&
SeLarea unul slsLem CpenL8 nu esLe o sarcln usoar. uln acesL moLlv,
numeroase companll au probleme creznd c doar Lrebule lnsLalaL sofLware-ul sl
adugaLe daLe. lnevlLabll, prolecLul cresLe sl ceea ce se presupunea a fl un slsLem
21

slmplu se poaLe Lermlna inLr-o confuzle general. uln ferlclre, prolecLarea
modular a CpenL8 permlLe lmplemenLarea slsLemaLlc apllcaL penLru o
anume afacere. enLru lmplemenLarea CpenL8 Lrebule ca managerll companlel
s plnulasc foarLe blne sl lndelungaL ce module sunL necesare mal inLl. uln
acesL moLlv, nu esLe deloc lndlcaL lnsLalarea LuLoror modulelor de la bun incepuL.
Ca s lnLelegem cL mal blne cum lucreaz CpenL8, vom alcLul un
exemplu lmaglnar dar preluaL dln lumea real : flrma Copy Shop S8L. loloslnd
prolecLarea modular a CpenL8 vom incepe cu lmplemenLarea modululul Sale
Crder" ca s conflgurm vnzarea unul produs de baz al flrmel. ln cazul nosLru
vom reallza sl vlnde cr(l de vlzlL. uup cum se va observa in conLlnuare, vom
exLlnde slsLemul prln adugarea de nol module.
enLru adugarea proprlel companll in CpenL8, Lrebule ca prlma daL s crem
o baz de daLe. e msur ce nol module sunL adugaLe, Labelele necesare
acesLora sunL la randul lor inreglsLraLe in baza de daLe.
Cum s-a vzuL in caplLolul dedlcaL lnsLalrll slsLemulul, CpenL8 ofer lnsLruc(lunl
clare penLru crearea bazel de daLe. S relum procesul in cele ce urmeaz penLru
flrma Copy Shop S8L:
1. SeLarea parolel mostet lmpllclL. arola masLer penLru CpenL8 esLe admln".
uln moLlve de securlLaLe esLe esen(lal ca aceasLa s fle schlmbaL.
2. Alegerea numelul bazel de daLe. Cnd facem aceasL alegere esLe foarLe
lmporLanL s gslm un nume care s descrle cL mal blne genul de afacere.
Alcl Lrebulesc urmaLe cLeva regull:
- 8aza de daLe nu poaLe s con(ln spa(ll sl Lrebule s inceap cu o llLer sau
un numr
- nu sunL permlse vlrgule, puncLe sau ghlllmele
22

- Llnlu(ele [oase sau cele de spa(lere sunL permlse doar dac nu reprezlnL
prlmele caracLere dln nume
- L blne s fle speclflcaL dac baza de daLe (u8) esLe penLru dezvolLare
(developmenL), LesLare sau produc(le.
|lnnd conL de LoaLe acesLea vom denuml baza noasLr de daLe penLru Copy Shop
S8L, CC?SPC-uLv.
Am adugaL suflx-ul uLv ca s ne dm seama c esLe penLru dezvolLare sl nu
penLru LesLare sau produc(le (la fel de blne puLeam s adugm suflx-ul 1LS1
penLru LesLare sau 8Cu penLru produc(le).
ALuncl cnd se creeaz o baz de daLe nou exlsL poslblllLaLea incrcrll daLelor
demonsLraLlve (exemple). enLru c LoLusl sLudlem un exemplu slmllar celor dln
lumea real, vom evlLa s facem acesL lucru.
CpenL8 ofer o varleLaLe de Lraducerl cu suporL penLru numeroase llmbl,
lncluslv penLru llmba romn. vom alege aceasL llmba penLru exemplu nosLru.
Crlcum, penLru o alL llmb decL engleza, esLe necesar ca ea s fle lnsLalaL in
slsLemul de operare.
llecare baz de daLe CpenL8 esLe creaL cu un conL de admlnlsLraLor numlL
admln". AcesLa esLe cunoscuL ca sl conL de superuLlllzaLor. arola aleas in
Llmpul crerll bazel de daLe va fl parola conLulul de superuLlllzaLor (admln).
ln cazul Copy Shop S8L alegem o parol sl apol dm cllc pe op(lunea CreaLe
uaLabase" ca s generam baza de daLe CC?SPC-uLv.
CesLlonarea bazelor de daLe permlLe sarclnl precum back-ul-ul (resLaurarea) unela
sau alLela dlnLre bazele de daLe dln slsLem. Cu CpenL8 esLe poslbll gesLlonarea
bazelor de daLe fr ac(lunea dlrecL asupra serverulul osLgreSCL (ceea ce poaLe
fl un lucru perlculos sl aflaL nu la indemna orlcrul uLlllzaLor). ue asemenea,
23

CpenL8 poaLe conflgura mal mulLe baze de daLe sub aceeasl lnsLalare. Spre
exemplu, pe lng CC?SPC-uLv poL exlsLa sl alLe baze de daLe, nu doar
aceasLa.

24

Cap IV Insta|area ;| func|onarea modu|u|u| "Managementu| Vnzr||or"

uup ce s-a daL cllc pe buLonul CreaLe uaLabase" va dura ceva Llmp pn
cnd va fl aflsaL paglna prlnclpal lnl(lal a slsLemulul (SeLLlngs/SeLrl). Alcl se
gsesc modulele care poL fl lnsLalaLe . LsLe momenLul s lnsLalm modulul Sales
ManagemenL/vnzrl" ca s puLem incepe conflgurarea afacerll cu cr(l de vlzlL.
rln urmare se d cllc pe buLonul lnsLall " dln csu(a Sales ManagemenL".

llg.4.1. lnsLalare modul Sales ManagemenL
e Llmpul lnsLalrll se va puLea observa aflsaL in cenLrul ecranulul mesa[ul se
incarc" sau inc se incarc" penLru c lnl(lerea modululul in baza de daLe
dureaz desLul de mulL.
C daL cu lnsLalarea modululul de vnzrl, slsLemul Le lnvlL sa conflgurezl
pacheLul de conLablllLaLe ce va fl foloslL in companle. enLru Copy Shop S8L vom
uLlllza pacheLul 8omnla - ConLablllLaLe"

llg.4.2. lnsLalare pacheL conLablllLaLe
23


C daL cu alegerea acesLul pacheL se observ ca sunL LrecuLe auLomaL numele
conLurllor de deblL sl credlL dar sl slmbolul monedel na(lonale a 8omnlel. Se d
cllc pe buLonul Apply" penLru Lermlnarea lnsLalrll modululul vnzrl/Sales
ManagemenL.
uup lnsLalare, CpenL8 ne duce dlrecL in formularul Cllen(l"(CusLomers). uac
prlvlm cu aLen(le formularul, se observ c in parLea sLng sus esLe lndlcaL c ne
gslm in sec(lunea Cllen(l".

llg.4.3. Cllen(l
ln parLea dreapL sus exlsL o csu( de cuLare. AceasLa permlLe gslrea rapld a
inreglsLrrllor dln CpenL8. uac ne aflm in secLlunea Cllen(l" va aprea
op(lunea de cuLare a cllen(llor. uac sunLem in sec(lunea roduse", csu(a de
cuLare permlLe gslrea inreglsLrrllor produselor lnLroduse in slsLem.
CpenL8 pune la dlspozl(le o lnLerfa( sLandard dln care se poaLe Lrece in
vlzuallzarea sub form de llsL, de formular, kanban sau graflc.
26


llg. 4.4. vlzuallzrl dlferlLe
Cum ins in slsLem nu exlsL nlclo inreglsLrare, s adugm una ca s puLem
explora mal deparLe lnLerfa(a CpenL8.
enLru aceasLa vom crea prlmul nosLru cllenL. Se d cllc pe buLonul Crea(l". llrma
Copy Shop S8L produce sl vlnde cr(l de vlzlL penLru cllen(l busslness sau penLru
alLe Llpurl de consumaLorl. enLru exemplul nosLru vom lnLroduce un cllenL flcLlv
pe nume Mlhal opescu, care doresLe s cumpere un seL de cr(l de vlzlL.
CpenL8 ofer flexlblllLaLe in colecLarea lnforma(lllor despre cllenL sl dln acesL
moLlv mulLe cmpurl (csu(e) dln formularul de creare nu esLe obllgaLorlu s fle
compleLaLe.
1rel cmpurl prlnclpale sunL ins obllgaLorll:
- numele cllenLulul
- ConLul de incasrl (AccounLs recelvable accounL)
- ConLul de pl(l (AccounL payable accounL)
8esLul cmpurllor sunL op(lonale. vom vedea mal Lrzlu cum se conflgureaz
CpenL8 ca s adugim cmpurl obllgaLorll.
Cum se poaLe vedea in flgura de mal [os, compleLam cmpurlle obllgaLorll cu
daLele despre cllenLul Mlhal opescu:
27


llg.4.3 Crearea unul cllenL nou
ln parLea cea mal de sus a formularulul exlsL o csu( (neblfaL) care lnformeaza
slsLemul dac acesL cllenL esLe o companle. enLru exemplu de fa( lsm csu(a
neblfaL, consldernd c Mlhal opescu esLe doar un cllenL persoan flzlc.
ueslgur, dac avem de-a face cu o companle, csu(a Lrebule marcaL. ln acesL dln
urm caz devlne necesar asoclerea unel persoane de conLacL companlel.
CpenL8 uLlllzeaz o lnLerfa( conslsLenL penLru lnLroducerea daLelor. C daL ce
uLlllzaLorul CpenL8 a deprlns cum se lnLroduc daLele inLr-un formular, nu ar
Lrebul sa fle probleme cu alLe Llpurl de formulare.
Cmpurlle obllgaLorll au inLoLdeauna un fond vloleL spre albasLru (purple). uac
se observ un cmp care are aceasL culoare, Lrebule ca el s fle neapraL populaL
cu daLe. AlLfel, inreglsLrarea nu poaLe fl salvaL. MuLarea dlnLr-o csu( in alLa se
face cu mouse-ul calculaLorulul sau prln apsarea LasLel 1ab".
MulLe cmpurl au dou op(lunl in [osul lor care permlL adugarea alLora sau
crearea de lLeml care nu se gsesc in cmpurl (CreaLe and LdlL.).
28

noLele lnLerne (lnLernal noLes) permlL s adaugl lnforma(ll in plus despre un
cllenL.
Zona de [os a formularulul Cllen(l" esLe impr(lL in dou Lab-url (paglnl) care
a[uL in organlzarea lnforma(lllor despre cllenL. ln paglna vnzrl sl Achlzl(ll"
(Sales and urchases) se poL aLrlbul op(lunl precum persoana de vnzare (agenLul
de vnzrl) sl op(lunlle de emall.
SunL dlsponlblle urmLoarele op(lunl:
- ersoana de vnzare - permlLe selecLarea persoanel de vnzrl aLrlbulL
acesLul cllenL. Cu LoaLe c nu esLe obllgaLorle, aceasL op(lune esLe
deoblcel populaL cu lnforma(ll dac slsLemul de gesLlune a vnzrllor esLe
lnLegraL cu modulul C8M. vom vedea mal Lrzlu cum lmplemenLm C8M.
ueocamdaL, se las acesL camp necompleLaL.
- 8eferln(e - de cele mal mulLe orl cnd o companle se hoLrsLe s
lmpemenLeze un slsLem L8, ea are de[a un numr de cllen(l. AcesL camp
poaLe fl populaL cu daLe despre un alL cllenL. 5l pe acesLa ins il lsm llber
penLru exemplul nosLru.
- Llmba - CpenL8 are poslblllLaLea s lucreze cu cllen(ll inLr-o varleLaLe
larg de llmbl. ln exemplul de fa( selecLm romna".
- uaLa - ln cele mal mulLe cazurl, daLa esLe deflnlL in momenLul
achlzl(lonrll cllenLulul. Lsm sl acesL cmp llber.
- CllenLul - ln CpenL8 cmpul CllenL poaLe avea valorlle ua sau nu, deschls
sau inchls. AcesL cmp spune slsLemulul c esLe vorba de inreglsLrarea unul
cllenL. Cmpul Lrebule blfaL penLru ca CpenL8 s-l recunoasc pe Mlhal
opescu drepL cllenL.
29

- lurnlzor - enLru c baza de daLe CC?SPC-uLv sLocheaz lnforma(llle
despre cllenL sl furnlzorl in acelasl Label, esLe poslbll ca un cllenL s fle sl
furnlzor. ln exemplul nosLru il psLrm pe Mlhal opescu doar cllenL.
- AcLlv - AceasL op(lune permlLe sLergerea unul cllenL dln llsLa cllen(llor fr
a-l sLerge ins dln baza de daLe. Spre exemplu, dac un cllenL n-a mal
cumpraL nlmlc de mal mulL vreme, op(lunea AcLlv" va fl neblfaL.
- rlmlrea mesa[elor de emall (8ecelve Message by Lmall) - permlLe s declzl
nlvelul de comunlcare pe care vrel s-l al cu cllenLul sl in ce condl(ll poaLe
el prlml un emall. Cp(lunlle exlsLenLe sunL:
a. nlclodaL (never)
b. uoar emallurl care sosesc (lncomlng Lmalls Cnly)
c. Lmallurl sl dlscu(ll care urmeaz (lncomlng Lmalls and ulscusslons)
d. 1oaLe mesa[ele (ulscusslons, emalls, followed sysL. noLlf.)
- CpL-CuL - aceasL op(lune permlLe prevenlrea orlcrel campanll de
emalllng ce poaLe fl Lrlmls adeseorl de posLa elecLronlc dln inreglsLrarea
cllenLulul. enLru exemplul nosLru lsm aceasL op(lune asa cum esLe
seLaL lmpllclL de slsLem.
S ne oprlm pu(ln la paglna de conLablllLaLe a formularulul creerll cllenLulul. Cu
LoaLe c la prlma vedere paglna de conLablllLaLe poaLe s sperle, ca s lnLroducl
un nou cllenL Lrebule s adaugl unele lnforma(ll esen(lale. uln ferlclre, sunL doar
dou cmpurl obllgaLorll in aceasL pagln: conLul de pl(l (AccounL ayable) sl
conLul de incasrl (AccounL 8ecelvable):
30


llg.4.6 Conflgurare conLurl cllenL
S expllcm ce inseamn flecare dlnLre cmpurlle speclflcaLe in formularul de mal
sus:
- ozl(la flscal - Alcl exlsL doua op(lunl: normal 1axes sl 1ax LxempL.
ulLlma varlanL esLe comun slLua(lllor de buslness - Lo - buslness.
- ConLul de incasrl - laLa lmedlaL, 13 zlle, 30 de zlle neL. enLru exemplul
nosLru alegem laLa lmedlaL
- 1oLal de incasaL - esLe un cmp de calcul sl anume el are valoarea 0.00
penLru c vorblm de un cllenL nou. C daL ce acesLa esLe facLuraL, valoarea
se modlflc.
- ConL l(l - Cu LoaLe c esLe obllgaLorlu, mul(l cllen(l aleg s nu-l foloseasc
nlclodaL. Crlcum, dac cmpul lurnlzorl (Suppllers) esLe blfaL, acesLa va fl
conLul conLabll de pl(l foloslL in Lranzac(llle cu furnlzorll. 1oLusl, el Lrebule
speclflcaL in exemplul nosLru penLru ca formularul s poaL fl salvaL.
uup ce au fosL lnLroduse lnforma(llle despre noul cllenL Mlhal opescu, se apas
buLonul Salva(l" (Save).
S vedem in conLlnuare cum se adaug produse in CpenL8.
uln momenL ce avem de[a un cllenL, e Llmpul s adugm unele produse pe care
s le vlndem noulul cllenL. enLru exemplul nosLru vom aduga produsul cr(l de
vlzlL claslce, pe hrLle carLonaL de culoare alb. S re(lnem c ne aflm in
31

vnzrl" de unde alegem op(lunea roducLs/roduse dln panoul dln sLnga al
ecranulul:

llg.4.7 Creare produs
Chlar dac am opLaL s lnsLalm CpenL8 fr exemple adlacenLe, slsLemul
creeaz LoLusl un produs lmpllclL numlL Servlce" care are pre(ul 73.00$. vom lsa
acesL produs in pace sl vom creea unul nou prln apsarea buLonulul Crea(l". ln
paglna care se deschlde sunL mal mulLe op(lunl care Lrebulesc populaLe cu daLe:
- numele produsulul - esLe aflsaL in comenzl, facLurl sl in alLe vlzuallzrl care
se refer la produsul speclflcaL. ln exemplul de alcl Lrecem Cr(l vlzlL
claslce"
- CaLegorla - lmpllclL, produsele creaLe sunL adugaLe caLegorlel 1oaLe
rodusele". ln func(le de nevolle afacerll se poL deflnl caLegorll adl(lonale
care s reprezlnLe cL mal exacL llnla de produc(le. LsLe poslbll s
conflgurm subcaLegorll sl chlar sub-subcaLegorll dac e vorba de o
produc(le complex. enLru exemplul de fa( vom lsa 1oaLe rodusele"
- oaLe fl vnduL - lsm csu(a blfaL
ln paglna (Labul) de lnforma(ll" avem urmLoarele cmpurl:
32

- 1lpul produsulul: consumabll sau servlcll. ln cazul de fa( alegem
consumabll
- re( de vnzare - adugm alcl pre(ul cu care vlndem produsul. enLru
carLea de vlzlL flxm un pre( de 0.40 lel
- 8eferln(e lnLerne - esLe uLll in msura in care adugm un produs
alLernaLlv. ll lsm llber
- LAn138arcode - a[uL la inreglsLrarea produsulul cu a[uLorul solu(lllor de
scanare, il lsm sl pe acesLa llber.
ne muLm mal deparLe in paglna/Labul Aprovlzlonrl" unde gslm:
- CosL - chlar sl fr modulul de cumprare lnsLalaL, esLe poslbll s
speclflcm un cosL penLru produs. AcesLa esLe foloslL penLru evaluarea
sLandard a sLocurllor dln conLablllLaLe sl ca pre( de baz la comenzlle de
cumprare o daL ce modulul respecLlv esLe lnsLalaL. ln exemplul acesLa il
lsm pe valoarea 0.00.
- uescrlerea furnlzorllor - cmpul permlLe descrlerea produsulul penLru
furnlzorl. unele lndusLrll gsesc acesL lucru esen(lal in comunlcarea
lnforma(lllor despre produse furnlzorllor de maLerll sl maLerlale. Lsm sl
acesL cmp necompleLaL.
ln paglna de lnvenLar gslm:
- SLarea (dezvolLare, normal, sfrslL de clclu, depslL). Alegem normal
- Manager produs - flecare produs poaLe fl aLrlbulL unul manager. Lsm sl
acesL cmp llber.
ln paglna de vnzrl se poL aduga lnforma(ll in plus precum coLe, garan(la
produsulul, descrlerea coLel.
33

aglna ConLablllLaLe are seLaL valoarea 1vA de 24 dln momenLul in care am
lnsLalaL modulul de vnzrl. Alcl esLe locul unde un produs poaLe avea o Lax
speclflc. un exemplu ar fl (lgrlle care au Laxe in general mal marl ca alLe bunlrl.
1axele poL fl speclflcaLe deopoLrlv penLru cllen(l sl furnlzorl.

llg.4.8 Crearea unul produs
uup compleLarea LuLuror daLelor ceruLe (sau mal pu(ln ceruLe, dar pe care le
dorlm inreglsLraLe in slsLem) se apas buLonul Salva(l" care va inreglsLra in
CpenL8 noul produs. uac se apas buLonul 8enun( (ulscard) va fl aflsaL un
mesa[ care ne anun( c alegnd aceasL op(lune, LoaLe lnforma(llle lnLroduse vor
fl plerduLe.
=&()+&) #/B2+;)7##42+ *&'0+& -2;0)/#&
8ecaplLulnd, puLem spune c pna acuma avem un cllenL sl un produs nol.
lnalnLe de a pornl la crearea unel nol comenzl de vnzrl, Lrebule s conflgurm
lnforma(llle despre companla Copy Shop S8L. ln mod curenL, CpenL8 nu are de
unde s sLle numele companlel sl de aceea folosesLe numele generlc ?our
Company".
uLem locallza lnforma(llle despre companle alegnd dln menlul prlnclpal
op(lunea SeLrl" sl apol, dln parLea sLng a ecranulul Companll":
34


llg.4.9. lnforma(ll companle
vor fl llsLaLe companllle lnLroduse in CpenL8. Cum exlsL doar una slngur cu
numele ?our Company" sl pe care s-a lucraL pn acuma, se d cllc pe ea in llsL.
ln formularul care apare se d cllc pe buLonul LdlLa(l" penLru a aduga
lnforma(llle despre flrma Copy Shop S8L.

llg.4.10. LdlLare lnforma(ll companle
Alcl, dup cum se poaLe vedea ln flgura 3.10. se lnLroduc LoaLe daLele despre
flrma Copy Shop.
lnLroducerea prlmel comenzl de vanzare
Sa recaplLulm: avem pn acuma urmLoarele elemenLe:
- cllenLul: Mlhal opescu
- produsul: cr(l vlzlL claslce
33

- companla: Copy Shop S8L
LsLe momenLul s vlndem acesL produs cLre cllenL prln lnLroducerea unel
comenzl de vnzare (sales order). enLru aceasLa se d cllc pe vnzrl in menlul
prlnclpal, apol dln submenlul dln sLnga se alege op(lunea Comenzl de vnzrl"

llg. 4.11 Creare comand de vnzare
Se d cllc pe buLonul Crea(l. va fl aflsaL formularul de comand/coLa(le. Se
selecLeaz cllenLul dln menlul derulanL dln drepLul cmpulul Cllen(l. ll gslm pe
cllenLul Mlhal opescu sl-l selecLm.
La daL lsm zlua respecLlv in care generm comanda. uaca esLe necesar, daLa
se poaLe modlflca. uac se d cllc pe mlcul slmbol al calendarulul de lng daL, se
va deschlde calendarul unde se poaLe conflgura daLa dorlL. enLru exemplul de
fa( lsm zlua respecLlv. La referln(ele cllenLulul lsm llber.
SunLem acuma gaLa s speclflcm produsul pe care-l vlndem. Se d cllc pe
Adaug un elemenL" ca s adugm o llnle. rlmul cmp dln aceasL llnle va fl
rodus". SelecLm Cr(l vlzlL claslce" dln llsL. lnLreaga llnle va fl populaL
auLomaL ca in lmaglnea urmLoare:
36


llg.4.12 CoLa(le cllenL
S noLm c CpenL8 nu face auLomaL LoLalul coLa(lel. enLru a afla valoarea
comenzll se d cllc pe acLuallzare" (updaLe) aflaL sub 1oLal, in [osul formularulul.
uescrlerea - lsm descrlerea asa cum am fcuL-o cnd am lnLrodus produsul.
CanLlLaLea - lmpllclL, canLlLaLea esLe 1. ueslgur c puLem schlmba valoarea
acesLul cmp. ln exemplul nosLru, nlmenl nu doresLe o slngur carLe de vlzlL asa
c seLm canLlLaLea = 30.
1axe - CpenL8 va aduga auLomaL 1vA-ul de 24 pe care l-am deflnlL la
inreglsLrarea produsulul. 1axe adl(lonale poL fl adugaLe sau sLerse de pe aceasL
llnle.
reL unlLar - LsLe poslbll s rescrlem aceasL valoare, LoLusl lsm alcl valoarea
lnl(lal adlc 40 de banl / bucaLa.
uup ce am LrecuL LoaLe daLele se d cllc pe buLonul Salva(l" lar coLa(la de pre(
va fl salvaL. lormularul va fl reimprospLaL, aflsnd adresa compleL a cllenLulul
sl LoLalul comenzll.

37

C/7&4&5&+&) B4"D"4"# *& 4"-+" ) -2;&/E## *& AF/E)+&
SLarea curenL a comenzll cllenLulul Mlhal opescu" esLe dup cum se observ in
form de clorn (drafL quoLaLlon). CpenL8 aflseaz sLarea curenL a Lranzac(lel
in col(ul dln dreapLa sus al formularulul:

llg.4.13 llux lucru coLa(le
AceasLa ne permlLe s vedem foarLe usor sLadlul unel Lranzac(ll prln lnLermedlul
fluxulul (workflow) de lucru CpenL8. ln exemplul de mal sus se poaLe vedea de
asemenea c penLru a fl conslderaL efecLuaL (uone), coLa(la Lrebule mal inLl
Lrlmls cllenLulul. Ac(lunlle dlsponlblle cu prlvlre la aceasL coLa(le sunL aflsaLe in
parLea sLanga sus a formularulul:

llg.4.14. Ac(lunl poslblle cu prlvlre la coLa(le
S anallzm pe scurL ce reprezlnL flecare buLon in parLe. AsLfel, 1rlmlLe prln
Lmall" va LrlmlLe la adresa de emall a cllenLulul aflaL in inreglsLrarea cllenLulul o
cople a coLa(lel (inc nu puLem face acesL lucru penLru c nu am seLaL conLurlle de
emall). rlnLeaza" - dac se d cllc pe acesL buLon, va fl generaL coLa(la sub
forma unul documenL ul care poaLe fl salvaL pe calculaLor sl apol LlprlL sl
arhlvaL la conLablllLaLe. Conflrma(l vnzarea" - acesL buLon va converLl coLa(la in
38

ordln de vnzare sl va implnge mal deparLe Lranzac(la in llnla de lucru. ulLlma
op(lune, Anula(l CferLa", dup cum il spune sl numele, duce la anularea coLa(lel.
1oLusl, ea nu esLe sLears compleL dln baza de daLe, cl poaLe fl in conLlnuare
vlzlblla. 8enun(area la coLa(le Lermln llnla de lucru a ordlnulul de vnzare lar
coLa(la va fl doar men(lnuL in arhlva slsLemulul. ln exemplul nosLru nu vom
proceda la aceasLa. Se d in conLlnuare cllc pe buLonul Conflrma(l vnzarea"
ceea ce va converLl coLa(la in ordln (comand) de vnzare.
ln func(le de fluxul de lucru al afacerll, se poL peLrece o serle de evenlmenLe
dlferlLe aLuncl cnd se conflrm o comand de vnzare. 1oLusl, nu e cazul
exemplulul nosLru slmplu. Mergem mal deparLe sl facLurm cllenLul Mlhal
opescu penLru cele 30 de cr(l de vlzlL pe care le-a comandaL. enLru aceasLa se
d cllc pe buLonul ConLablllLaLe" apol pe lacLurl cllenL - > Crea(l.

llg.4.13 Cenerarea facLurll
AceasLa va genera o facLur penLru comand, lnl(lal sub form de clorn.
Ce dorlm s facLurm?
CpenL8 ofera o mulLlLudlne de op(lunl de facLurare. LxlsL urmLoarele
poslblllL(l:
39

- facLurarea inLregll comenzl
- procenLa[ - dac e selecLaL, esLl lnvlLaL s lnLroducl procenLul dln LoLal pe
care-l vrel facLuraL
- pre( flx (depozlL)
- alLe comenzl
enLru exemplul nosLru vom facLura inLreaga comand. Se d cllc pe Creare
lacLur" ca s generm facLura. Se d apol cllc pe valldeaz" care va conflrma
facLura sl va posLa Lranzac(la. uac LoLul a mers cum Lrebule, aLuncl vom puLea
vedea pe ecran o facLur slmllar cu cea dln lmaglnea urmLoare:

llg.4.16 lacLura flnal

40

Cap.V CkM sau exp|orarea gest|onr|| re|a|e| cu c||en|| |n CpenLk
n recenL, ma[orlLaLea slsLemelor L8 se concenLrau indeosebl pe parLea de
produs. ln prezenL, lucrurlle s-au lnversaL, afacerlle fllnd cenLraLe pe cllenL.
CesLlonarea (managemenLul) rela(lel cu cllen(ll
6
pune la dlspozl(le unelLele
necesare gesLlonarll lnforma(lllor despre cllenL sl a lnLerconecLrll cu el.
SublecLele pe care le vom dezbaLe in acesL lmporLanL subcaplLol al sLudlulul de caz
lnclud:
- dezvolLarea unul plan de lmplemenLare a slsLemulul C8M
- lnsLalarea sl conflgurarea modululul C8M dln CpenL8
- deflnlrea unul sLaff de vnzrl sl aLrlbulrea lul cllen(llor
- gesLlonarea nollor prospec(l sl oporLunlL(lle de vnzare
G242'#+&) !1H -) '(+)(&5#& *& )B)-&+#
lnalnLe de a pLrunde in speclflca(llle C8M dln CpenL8 esLe blne s dlscuLm pe
scurL lmporLan(a unel in(elegerl cL mal exacLe a lmplemenLrll C8M inLr-o
afacere. Succesul unel asLfel de ac(lunl reclam mal mulL planlflcare decL doar
lnsLalarea sofL-ulul de compuLer sl sollclLarea adresaL anga[a(llor de a aduga
daLe in slsLem. SofL-ul C8M esLe doar o unealL Lehnlc in aslsLarea vnzrllor
companlel sl in markeLlng penLru a gsl nol oporLunlL(l de afacerl sl a sLrnge nol
cllen(l. ueslgur c sofLware-ul [oac un rol lmporLanL, dar ca s se ob(ln beneflcll
reale de pe urma lul esLe necesar o cerceLare puLernlc cu prlvlre la in(elegerea
cllen(llor de pe urma crela s se poaLa reallza un model de comporLamenL.
lmprLslrea experlen(el oamenllor dln vnzrl esLe un puncL crlLlc in in(elegera
caracLerlsLlcllor sl capaclL(llor slsLemulul. Adesea, oamenll de vnzrl au proprllle

6
n lib. Engleza = Customer Relationship Management sau prescurtat CRM
41

unelLe pe care s-au bazaL de-a lungul vremurllor penLru a-sl aLlnge scopul. lr
oblecLlve sl scopurl clare penLru inLreaga echlp de vnzrl, probabll c nu vor
folosl aceasL unealL. LsLe decl momenLul s se peLreac Llmp cu pregLlrea sl
incura[area echlpel ca s-sl imprLseasc experlen(a sl cunosLln(ele dobndlLe.
numal asa lmplemenLarea unul slsLem C8M se va dovedl un succes.
I&'(#2/)+&) &D0&+#&/7&# -4#&/7#42+
ln prezenL, cllen(ll au la dlspozl(le o gam urls de alegerl aLuncl cnd doresc s
cumpere un produs sau un servlclu. La nlvel fundamenLal cllen(ll dezvolL o mare
lolallLaLe penLru brandurlle in rela(le cu care au avuL o experlen( pozlLlv.
Companll precum Apple sau Coca Cola sunL marl sl de succes penLru c au
dezvolLaL o lolallLaLe foarLe rldlcaL a cllen(llor bazaL pe experlen(e pozlLlve. un
slsLem C8M neceslL s Le pul in locul cllenLulul sl s dezvol(l o sLraLegle
concenLraL penLru imbunL(lrea experlen(el lul.
Cu cL compuLerele devln mal comune, oamenll se slmL LraLa(l mal mulL ca
numere de cLre companll. ln mulLe felurl, C8M readuce lucrurlle pe fgasul
normal. ln loc s LraLeze cllen(ll ca pe nlsLe oblecLe, un manger lnLellgenL
folosesLe un slsLem C8M care poaLe personallza experlen(a, Lrlrea pozlLlv a
cllenLulul. uac un cllenL va fl LraLaL lndlvldual, va mul(uml prln lolallLaLe.
enLru c urmresLl s creezl o experlen( pozlLlv personallzaL cllenLulul, esLe
lmporLanL s se inLrevad lnLerac(lunea lul cu companla aLuncl cnd se
prolecLeaz proprlul slsLem C8M. C companle care vlnde spre exemplu slsLeme de
inalL securlLaLe lnformaLlc lnsLlLu(lllor guvernamenLale are nevole s ofere
cllen(llor experlen(e dlferlLe fa( de una care face markeLlng penLru un servlclu de
cur(enle.
42

un bun slsLem C8M va fl prolecLaL in [urul scopulul sl a vlzlunll fundamenLale a
companlel. uac flrma nu are un scop concenLraL pe cllenL, Lrebule s incerce
acesL lucru inalnLe de prolecLarea slsLemulul C8M. un bun slsLem C8M nu doar
gesLloneaz procesul de vnzare cl inLreaga experlen( a cllenLulul de dlnalnLe sl
dup vnzare.
S prlvlm acuma in deLallu cum un slsLem C8M poaLe fl lnfluen(aL in scopul
imbunL(lrll experlen(el cllenLulul. S clLlm sloganul companlel Copy Shop S8L:
"O ofocete oo metqe ft ct(l Je vlzlt." Avem decl un slogan care vorbesLe in
mod cerL despre valoarea experlen(el cllenLulul. SunL cLeva puncLe pe care el le
asLeapL de la flrm:
- comanda Lrebule s alb acuraLe(e sl s fle usor de plasaL
- comanda Lrebule llvraL la Llmp
- callLaLea Lrebule s fle lreposabll
ln vreme ce scopurlle cllen(llor sunL cL se poaLe de clare, Lrebule ca flrma s-sl
deflneasc expllclL oblecLlvul. LxlsL o Lendln( naLural aLuncl cnd se
prolecLeaz un slsLem C8M, care face ca mersul afacerll s se bazeze aproape
excluslv pe achlzl(la de cllen(l sl pe acLlvlL(lle premergLoare vnzrll. 1rebule
permanenL s ne reamlnLlm c un slsLem C8M suporL procesul gesLlonrll inLregll
experlen(e a cllenLulul. LxlsL probleme cu manlpularea produselor ? Cum esLe
conLacLaL un cllenL dac reLurneaz un produs? uac un cllenL sun la flrm,
poaLe omul de servls s ofere cu usurlnLa lnforma(llle sollclLaLe? AcesLea sunL
doar cLeva inLrebrl foarLe lmporLanLe crora le Lrebulesc rspunsurl inalnLe de a
purcede la lmplemenLarea unul slsLem C8M.

43

6/'()4)+&) J# B"/-7#2/)+&) )04#-)7#&# !1H
Conslderm c sunLem auLenLlflca(l in slsLemul CpenL8 . enLru lnsLalarea
modululul C8M se merge in fereasLra prlnclpal de apllca(ll, se alege modulul
C8M sl in lnclnLa lul se d cllc pe buLonul lnsLall":

llg.3.1. lnsLalarea C8M
Ca in orlcare alL slsLem C8M sl in CpenL8 reprezenLanLul de vnzrl sau
managerul de conL [oac un rol foarLe lmporLanL. ue oblcel, aceasLa esLe persoana
care in ulLlm lnsLan( va fl responsabll de conLul cllenLulul sl de saLlsfacerea
cerln(elor acesLula.
vom incepe asadar prln crearea unel persoane de vnzrl care se va ocupa de
conLul sLandard al cllenLulul. S re(lnem c un agenL de vnzrl esLe de asemenea
un uLlllzaLor al slsLemulul CpenL8.
Crearea unel nol persoane de vnzrl se face urmrlnd pasll: 5ettl -> utlllzototl ->
cteo(l. va aprea formularul noulul uLlllzaLor. Alcl vom lnLroduce daLele penLru o
persoan de vnzrl flcLlv pe nume Andrel nlcolae.

llg.3.2 Creare uLlllzaLor
44

CpenL8 permlLe selecLarea llmbll penLru flecare uLlllzaLor. SlsLemul are suporL
penLru zecl de llmbl sLrlne. Speclflcarea fusulul orar sl a orel in csu(a lus orar"
permlLe CpenL8 s coordoneze mesa[ele dln slsLem. S re(lnem c nu esLe
lndlcaL s lsm necompleLaL aceasL rubrlc penLru c uneorl, aceasLa poaLe
duce la un comporLamenL lmpredlcLlbll al slsLemulul care poaLe avea consecln(e
nefasLe.
S prlvlm pu(ln op(lunea de prlmlre a mesa[elor. ln CpenL8 mesagerla devlne o
componenL cenLral a inLregulul slsLem. Cp(lunea rlmesLe mesa[e prln emall"
permlLe deLermlnarea momenLulul cnd se doresLe prlmlrea unul emall care
sosesLe in csu(a de emall a uLlllzaLorulul dln CpenL8. ln exemplul de fa(
alegem ca Andrel nlcolae s nu prlmeasc emallurl. AceasL seLare Lrebule
foloslL doar dac a fosL conflguraL serverul de emall. vom vedea mal Lrzlu cum
se face aceasLa.
ln cmpul Lmall" se speclflc adresa de emall a uLlllzaLorulul. Lmall-ul esLe
lmporLanL penLru noLlflcrl sau reseLarea parolel. e de alL parLe, exlsL opera(ll
care pur sl slmplu nu func(loneaz dac nu a fosL furnlzaL o adres valabll de
posL elecLronlc.
La Lchlpa de vnzrl lmpllclL", chlar dac nu au fosL incrcaLe daLele
demonsLraLlve la lnsLalarea CpenL8, slsLemul ote o echlp de vnzrl
conflguraL lmpllclL sub numele de ueparLamenLul de vnzrl" (Sales
ueparLmenL). Lchlpa de vnzrl permlLe organlzarea oamenllor de vnzrl in
CpenL8. Spre exemplu, ar puLea exlsLa echlpe de vnzrl organlzaLe pe reglunl
sau pe caLegorll de produse.
1abul urepLurl de acces" permlLe s conLrolezl apllca(llle pe care uLlllzaLorul le
poaLe accesa. S nu ulLm c pe parcursul expllcrll inLregulul sLudlu de caz
43

sunLem auLenLlflca(l in slsLemul CpenL8 ca admlnlsLraLor sau superuLlllzaLor,
adlc uLlllzaLorul suprem, cel care are LoaLe drepLurlle cu prlvlre la slsLem. Andrel
nlcolae esLe manager de vnzrl, el are orlcum drepLul s vad LoaLe
oporLunlL(lle de vnzrl. uar nu esLe necesar de exemplu ca el s alba drepLul de
acces al modululul ConLablllLaLe sl flnan(e" sau orlcare alLe prlvllegll de
admlnlsLraLor.

llg. 3.3. Conflgurarea drepLurllor de acces ale uLlllzaLorulul
ALuncl cnd se conflgureaz oamenll de vnzrl, exlsL Lrel op(lunl dlferlLe cu
prlvlre la drepLurlle de acces pe care le au uLlllzaLorll lndlvlduall in apllca(la de
vnzrl. AcesLea sunL:
1. uLlllzaLor (user): doar proprllle oporLunlL(l (user: Cwn Leads Cnly): esLe
cel mal resLrlcLlv acces. un uLlllzaLor cu acesL nlvel de acces are drepLul de
a-sl urmarl doar proprllle oporLunlL(l. Ll nu poaLe vedea oporLunlL(lle de
vnzrl ale colegllor
2. uLlllzaLor (user): LoaLe oporLunlL(lle (user: All Leads), cu aceasL seLare,
uLlllzaLorul are drepLul s vad LoaLe oporLunlL(lle dln slsLem
3. Manager: esLe seLarea cu nlvelul cel mal inalL de prlvllegll dln slsLemul de
vnzrl. AceasL seLare ofer de asemenea prlvlleglul de a vedea sl rapoarLe
sLaLlsLlce.
46

=&()+&) ;)/")4, ) 0)+24&#
uup cum se poaLe vedea in formularul de creare a unul uLlllzaLor, nu exlsL un
cmp vlzlbll penLru parol. AceasLa se inLmpl penLru c meLoda lmpllclL de
seLare a parolel userulul lmpllc LrlmlLerea el inLr-un conL de emall de verlflcare.
Crlcum, penLru c inc nu avem serverul de emall conflguraL, exlsL o meLod
alLernaLlv penLru seLarea parolel uLlllzaLorulul. uup ce s-a salvaL inreglsLrarea
noulul user - in cazul de fa( Andrel nlcolae - se folosesLe menlul Mal mulLe"
slLuaL in vrful formularulul, unde se selecLeaz op(lunea Schlmb arola":

llg.3.4. SeLare parol uLlllzaLor
va fl aflsaL un menlu derulanL care ofer poslblllLaLea seLrll parolel penLru
uLlllzaLor.
Am creaL uLlllzaLorul (Andrel nlcolae) care esLe sl manager de vnzrl, l-am
aLrlbulL o parol penLru a lnLra in slsLem asa c a venlL momenLul s aLrlbulm o
persoan de vnzrl unul cllenL. n in prezenL nu a fosL desemnaL nlclo
persoan de vnzrl slngurulul cllenL lnLrodus in slsLem care esLe Mlhal opescu.
Mergem decl in menlul prlnclpal la vnzrl", deschldem inreglsLrarea cllenLulul
Mlhal opescu sl il desemnm ca agenL de vnzrl care se va ocupa de el pe
Andrel nlcolae:
47


llg.3.3. ALrlbulre agenL vnzrl penLru cllenL
uup cum se observ in lmaglnea de mal sus, in cmpul AgenL de vnzrl"
alegem numele lul Andrel nlcolae, lar la Lchlpa de vnzrl" ueparLamenLul
vnzrl. Se da cllc pe buLonul Salva(l" sl se inchlde formularul.

K+;,+#+&) 0+2'0&-7#42+ L4&)*'M J# ) 202+("/#(,7#42+
CpenL8 pune la dlspozl(le dou documenLe penLru gesLlonarea lnLerac(lunll cu
cllen(ll sau poLen(lalll cllen(l. ne puLem gndl la prospec(l" (leads) ca la oamenll
cel mal pu(ln Lransformablll in cllen(l. un bun exemplu de prospec(l esLe daL de o
inLlnlre la o conferln( in urma crela poaLe fl adunaL un numr mare de cr(l de
vlzlL. llecare dlnLre acesLe lnforma(ll care sosesc o daL cu carLea de vlzlL a
culva, poaLe fl adugaL in slsLem sub form de prospecL penLru o vllLoare
abordare. un exemplu de oporLunlLaLe poaLe fl o dlscu(le pe care o por(l la
inLalnlrea cu o persoan care pare lnLeresaL de servlcllle oferlLe sl crela l se
deLallaz LoaLe aspecLele afacerll companlel.
S crem in conLlnuare o nou oporLunlLaLe. ln CpenL8 o poLen(lal vnzare
esLe deflnlL prln crarea unel nol oporLunlL(l. C oporLunlLaLe permlLe s incepl
colecLarea lnforma(lllor despre domenlul sl oporLunlL(lle vnzrll. CporLunlL(lle
48

poL fl creaLe dlnLre noll prospec(l. 1oLodaL o oporLunlLaLe se poaLe lvl sl de la un
cllenL de[a exlsLenL. enLru exemplul nosLru s spunem c Mlhal opescu a fosL
mul(umlL de servlcllle flrmel Copy Shop S8L, asa c doresLe s dlscuLe foloslrea
servlclllor flrmel penLru echlpa de poplce pe care o coordoneaz numlL
8asLlnasll". uup o scurL conversa(le, decldem s crem o oporLunlLaLe prln
apsarea buLonulul CporLunlL(l" sl apol crearea unela nol:

llg.3.6. Crearea oporLunlL(ll
S anallzm pu(ln despre ce esLe vorba in acesL formular:
- SublecL - sublecLul foloslL penLru oporLunlLaLe poaLe fl orlce se doresLe.
LsLe lndlcaL s se aleag un sublecL care s poaL fl usor recunoscuL dlnLr-o
llsL. AcesLa esLe slngurul cmp obllgaLorlu dln formularul de creare a noll
oporLunlL(l. Alcl vom aduga numele 8sLlnasll".
- roflLul asLepLaL sl procenLul (LxpecLed revenue and percenLa[e) - se poaLe
speclflca alcl proflLul la care persoana de vnzrl se asLeapL. valoarea esLe
foloslLoare in mulLe sLaLlsLlcl sl rapoarLe, alLfel ea nu esLe obllgaLorlu de
compleLaL
49

- CllenL - acesL cmp esLe populaL auLomaL dac oporLunlLaLea esLe creaL
dln formularul cllenLulul. Se poaLe alege sl un cllenL dlferlL, nu esLe un
cmp obllgaLorlu
- urmLoarea ac(lune - unul dlnLre cele mal lmporLanLe puncLe esLe daLa
urmLoarel ac(lunl. Alcl se declde momenLul in care se ac(loneaz asupra
oporLunlL(ll. LxlsL sl un cmp in care se poaLe speclflca ce anume
urmeaz s fac persoana de vnzrl. Se poaLe Lrece un numr de Lelefon
sau orlce ac(lune vllLoare. ln exemplul nosLru lnLen(lonm s facem o
propunere la o anumlL daL.
- lnchlderea ac(lunll sl prlorlLaLea (LxpecLed Closlng and rlorlLy) - esLe
lmporLanL s sLablllm momenLul in care ne propunem s inchelem
ac(lunea. rlorlLaLea varlaz inLre [oas sl inalL. Alegem normal.
- CaLegorll - alegem alcl roducL
- Lmall sl Lelefon - cele dou cmpurl speclflc meLodele de conLacL prln
care se doresLe a fl fcuL comunlcarea cu oporLunlLaLea
- noLe lnLerne - se poL Lrece alcl deLalllle oporLunlL(ll. ln cazurlle reale e
foarLe lndlcaL s fle speclflcaLe in deLallu LoaLe lnforma(llle despre
oporLunlL(l.
1abul lsLa (Lead)
ln acelasl formular schlmbm Labul dnd cllc pe lsLa" Alcl lnforma(llle sunL
LrecuLe auLomaL:
30


llg.3.7. Creare oporLunlLaLe - plsLa
- Adresa sl lnforma(llle de conLacL ale prospecLulul - dup cum se poaLe
vedea in llg. 3.23, [umLaLea dln sLnga sus a formularulul cuprlnde
lnforma(ll sLandard precum adresa. AcesLe cmpurl sunL populaLe auLomaL
in cazul cllenLulul Mlhal opescu, dar ele poL fl rescrlse dac se doresLe
- Malllngs - csu(a CpL-CuL" de sub Malllngs face ca prospecLul sau cllenLul
asoclaL acesLel opera(ll s prlmeasc emallurl in masa (aceasLa esLe o
forma de markeLlng onllne dar care nu face sublecLul acesLel lucrrl).
Lsm csu(a neblfaL.
- AcLlv - blfm aceasL csu(, dac exlsL presupunerea c oporLunlLaLea nu
se va Lransforma in cllenL, aLuncl ea se deblfeaz. Cp(lunea poaLe fl
acLlvaL orlcnd.
uup ce au fosL compleLaLe LoaLe cmpurlle, se salveaz oporLunlLaLea apsnd
buLonul Salva(l".
Cnd navlgm in menlul prlnclpal la vnzrl" sl alegem CporLunlL(l vor fl aflsaLe
oporLunlL(lle in asa numlLul mod kanban". Alcl vedem noua oporLunlLaLe cu
proflLul aferenL, alLurl de cllenL sl de urmLoarea ac(lune. uac se d cllc pe
mlcu(a sgeaL va aprea un menlu ce permlLe o ac(lune asupra oporLunlL(ll:
31


llg.3.8. CporLunlL(l - vlzuallzare in modul kanban
AsLfel selecLnd op(lunea LdlLeaz" se readuce inreglsLrarea oporLunlL(ll in
modul de edlLare penLru evenLuale modlflcrl de lnforma(ll. Adl(lonal, se poaLe
sLerge oporLunlLaLea, LrlmlLe un emall conLacLulul asoclaL el sau programa un apel
Lelefonlc orl o inLlnlre. aleLa de culorl aferenL permlLe s acorzl o culoare
prlorlL(llor. SLelu(a aflaL in cadrul oporLunlL(ll da vole s evlden(lezl
oporLunlLaLea dln conslderenLe speclale. ue asemenea, se poaLe apllca procedeul
drag and drop" (Lrage sl arunc) penLru a muLa oporLunlLaLea inLr-o alL coloan,
in func(le de sLadlul vnzrll.

G242'#+&) -)+)-(&+#'(#-#42+ *& ->)( *#/ :0&/.13
CpenL8 pune la dlspozl(le uLlllzaLorllor o caracLerlsLlc de comunlcare
asemnLoare ca sLll celul dln re(elele de soclallzare. ln Llmp ce lucrm la noua
oporLunlLaLe, vom uLlllza caracLerlsLlca Cpen ChaLLer" penLru a demonsLra cum
se poL LransmlLe deLalllle inLre membrll echlpel. Cel mal bun lucru despre chaL-ul
dln CpenL8 esLe acela c e valabll penLru aproape LoaLe documenLele de afacerl.
ln exemplul nosLru s spunem c am pregaLlL propunerea sl facem prezenLarea.
32

LsLe momenLul s acLuallzm sLadlul oporLunlL(ll dnd cllc pe sgeaLa
ropunere" dln parLea sLanga-sus a formularulul:

llg.3.9. CporLunlLaLe - propunere
ln parLea de [os a formularulul oporLunlL(ll vedem acuma o noLa de inreglsLrare
generaL de slsLem care documenLeaz modlflcarea oporLunlL(ll in propunere:

llg.3.10. ropunere - mesa[ chaL
C daL propunerea prezenLaL, s deLallem pu(ln ceea ce se peLrece, asLfel ca pe
vllLor acesL lucru s fle uLll. C meLod de colecLare a lnforma(lllor poaLe fl Labul
noLe lnLerne" dln formularul oporLunlL(ll. 5l mal lmporLanL, foloslrea chaL-ulul
(mesagerlel) dln CpenL8 penLru inreglsLrarea deLallllor ofer poslblllLaLea rulrll
unul scrlpL care e daLaL dup cum se observ. un alL avanLa[ ma[or al acesLel
caracLerlsLlcl e c ea LrlmlLe auLomaL mesa[e cLre casu(ele de mesa[e ale echlpel
(de vnzrl in exemplul de fa(), acLuallzarea fcndu-se in Llmp real. S vedem
acesL lucru in ac(lune.
ln formularul oporLunlL(ll, [os se d cllc pe lnreglsLra(l o noL". Alcl se noLeaz
evenLualele deLalll despre oporLunlLaLe:
33


llg.3.11. ChaL - noLlflcrl
CpenL8 aduce concepLele re(elelor de soclallzare in comunlcarea de afacerl. ln
acesL mod se poL face reacLuallzrl auLomaLe ale unul documenL prln urmrlrea
lul de-a lungul mesagerlel. Apol, fle c e vorba despre o noL, o ac(lune sau un
mesa[ legaL de un documenL pe care-l urmresLl, vel prlml un mesa[ in csu(a de
mesa[e pus la dlspozl(le de CpenL8.
ln parLea dreapL [os a inreglsLrrll oporLunlL(ll exlsL un menlu cu op(lunl care
permlLe noLlflcrl sau adaugrl orl chlar sLergerl de cLre cel ce urmresc
documenLul:

llg.3.12. ChaL - dlverse op(lunl
3+25+);)+&) "/"# )0&4 (&4&B2/#-
Acuma, penLru c avem propunerea fcuL cllenLulul, ar Lrebul s programm un
Lelefon penLru a vedea ce puLem face mal deparLe.
34

enLru a inreglsLra programarea unul Lelefon de urmrlre a propunerll se d cllc
dln menlul vnzrl" pe op(lunea Apelurl Lelefonlce programaLe" slLuaL in
parLea sLng a ecranulul:

llg.3.13. rogramare apel Lelefonlc
Alcl se noLeaz daLele necesare programrll Lelefonulul ce urmeaz a fl daL
poLen(lalulul cllenL. uac revenlm la op(lunea apelurl Lelefonlce" va fl aflsaL o
llsL a Lelefoanelor programaLe pe care uLlllzaLorul Andrel nlcolae le are de fcuL
(in cazul nosLru esLe vorba doar de o slngur programare Lelefonlc):

llg.3.14. Apelurl programaLe
uac se apas sgeaLa dln dreapLa sus, apelul va fl inreglsLraL ca efecLuaL.
N&52-#&+&) AF/E,+##
Cra(le slsLemulul C8M sunLem acuma gaLa s inchldem vnzarea. enLru aceasLa
deschldem fereasLra oporLunlL(llor (vnzrl -> CporLunlL(l) sl edlLm
inreglsLrarea:
33


llg.3.13. LdlLare oporLunlLaLe
Se poaLe observa c prospecLul sau plsLa de la incepuL a LrecuL prln fazele
nou()", Callflcare", sl acuma ropunere". ln formular reevalum
oporLunlLaLea la coLa de csLlg de 80 sl de asemenea seLm sLadlul negoclerll la
negoclere":

llg.3.16. 8eevaluare - negoclere
enLru a aduga un sLadlu nou procesulul de vnzare se merge in CporLunlL(l in
modul de vlzuallzare kanban sl apol se d cllc pe Adaug o coloan nou":

llg.3.17. Adugarea unel coloane nol
36

ln noul formular sunL obllgaLorll mal mulLe lnforma(ll precum numele eLapel,
sLadlul asoclaL, probablllLaLea, Llpul:

llg.3.18. lormular coloan nou oporLunlL(l
ln conLlnuare muLm manual prln procedeul drag and drop" oporLunlLaLea
8sLlnasll" dln sLadlul de negoclere" in cel de Aprobare Lehnlc" pe care l-am
creaL mal devreme:

llg.3.19. Coloana nou Aprobare Lehnlca"
A soslL momenLul s Lransformm aceasL oporLunlLaLe inLr-una csLlgaL sl
LoLodaLa s devln coLa(le de pre(. enLru aceasLa se d cllc dln menlul vnzrl"
pe op(lunea CoLa(ll(oferLe)". ln noul formular se d mal deparLe cllc pe buLonul
Conflrma(l vnzarea":

llg.3.20 Conflrmare vnzare
37

AcesL pas Lransform coLa(la in comand de vnzare:

llg.3.21. Comand vnzare
rln presarea buLonulul dln sLnga sus Creaz facLura" se genereaz facLura
comenzll adlc sLadlul flnal al procesulul de vnzare.
38

Cap.VI Contab|||tate ;| f|nane
unul dlnLre cele mal bune lucrurl pe care CpenL8 le pune la dlspozl(la
companlel esLe c exlsL poslblllLaLea ca foarLe repede s fle seLaL un slsLem de
evlden( conLabll. laLra de Lemelle a slsLemulul flnanclar dln CpenL8 esLe
dlagram conLurllor. C dlagram a conLurllor esLe o llsL de conLurl uLlllzaL de o
flrma sl care deflnesLe flecare clas de lLeml penLru care sunL chelLul(l sau
csLlga(l banl. LlsLa de conLurl esLe foloslL in scopul organlzrll flnan(elor enLlL(ll
de afacerl.
6/'()4)+&) ;2*"4"4"# *& -2/()O#4#()(& J# B#/)/7&
uac modulul nu a fosL de[a lnsLalaL, se merge in SeLLlngs -> AccounLlng & llnance
sl in fereasLra modululul se d cllc pe lnsLall:

llg.6.1. lnsLalare modul ConLablllLaLe sl llnan(e
C daL modulul lnsLalaL, in menlul prlnclpal va aprea op(lunea ConLablllLaLe"
care va fl de[a populaL cu facLurlle exlsLenLe. ln cazul nosLru vorblm doar de un
slngura, cea emls penLru cllenLul Mlhal opescu.
S vedem acuma dlagrama conLurllor. enLru acesLa se merge in menlul
ConLablllLaLe" de unde alegem op(lunea lan de conLurl" slLuaL sub Craflce".
va fl aflsaL un ecran care permlLe selecLarea anulul flscal sl perloadele penLru care
se doresLe vlzuallzarea dlagramel conLurllor:
39


llg.6.2. ulagrama conLurllor
valoarea lmpllclL a anulul flscal esLe anul in curs, lar perloada luna curenL a
anulul flscal. Se d cllc pe buLonul lanurl deschlse" ca s poaL fl vzuL
dlagrama conLurllor penLru perloada de Llmp speclflcaL. ln feresaLra care se
deschlde, se poL observa conLurlle puse inLr-o ordlne lerarhlca:

llg.6.3. lerarhla conLurllor
AblllLaLea de a adposLl un conL inunLrul alLul conL permlLe reallzarea de
rapoarLe. ln urma anallzrll acesLora puLem s Lragem o concluzle cu prlvlre la
sLaLuLul flnanclar al companlel, la orlce nlvel. Spre exemplu, puLem s aflm
obllga(llle flnanclare dln conLul de pl(l.
rlvlnd dlagrama conLurllor se observ c avem Lranzac(ll in conLul de pl(l.
AcesLa lnclude LoLalul facLurllor pe care companla le are de pLlL furnlzorllor. Cnd
se achlzl(loneaz maLerll prlme sl se prlmesLe o facLur, conLul de pl(l va cresLe,
lnvers, cnd se achlL dln facLurl, conLul va scdea.
60

K+;,+#+&) (+)/E)-7##42+ -2/()O#4& %/ "+;) 0+2-&'"4"# *& AF/E,+#
S vlndem un arLlcol cLre un cllenL ca s vedem cu exacLlLaLe efecLele Lranzac(lel
sl cum ea lnLr in [urnal. enLru aceasLa, crem o nou facLur dnd cllc in menlul
prlnclpal pe ConLablllLaLe" apol pe lacLurl cllenL" sl Crea(l". nu esLe cazul s
crem nol cllen(l penLru c de[a il avem. uup cum am scrls aLuncl cnd am
prezenLaL flrma Copy Shop S8L, aceasLa are in oblecLul de acLlvlLaLe sl lmprlmrl
pe oblecLe de imbrcmlnLe. ln exemplul nosLru vom crea o comand penLru clncl
Lrlcourl lmprlmaLe. enLru ca s facem asLa, se d cllc pe buLonul Crea(l" ca s
generm un drafL al facLurll penLru vnzarea celor clncl Lrlcourl. enLru c aceasLa
esLe doar o clorn, dac prlvlm dlagrama conLurllor nu vom seslza nlclo
schlmbare. Crlcum, clorna facLurll araL ldenLlc cu facLura reala. S noLm c in
formularul facLurll exlsL un numr de conL (411100CllenLl) care va fl deblLaL cu
suma pe care cllenLul o daLoreaz companlel o daL ce facura va fl generaL:

llg.6.4. Cenerarea facLurll noll comenzl
61

uup ce s-au compleLaL daLele ceruLe, se d cllc pe buLonul valldeaz" ca facLura
s poaL fl posLaL sl Lranzac(la creaL. uupa aceasLa, clorna facLurll va devenl o
facLur compleL sl valld.
C daL cu flnallzarea acesLul proces, CpenL8 creeaz auLomaL conLul Lranzac(lel
care rldlc acLlvele conLulul de incasrl. uac prlvlm mal aLenL dlagrama conLurllor
dup valldarea facLurll, se observ c valoarea conLulul de incasrl a fosL deblLaL
cu valoarea ulLlmel facLurl de pe cele clncl Lrlcourl vnduLe, adlc cu 136,40 lel.
AcesLla se adaug valorll prlmel facLurl (aLasaL cr(llor de vlzlL vnduLe anLerlor)
care esLe in sum de 24,80 lel. ConLul de incasrl ne araL ins suma LoLal, dup
cum se vede in lmaglnea de mal [os:

llg.6.3. ulagrama conLurllor reevaluaL
Sa vedem in conLlnuare ce se inLmpl cnd cllenLul isl plLesLe daLorla cLre
flrm. Mergem la ConLablllLaLe" sl selecLm op(lunea lacLurl cllen(l" dup care
se da cllc pe ulLlma facLur ca s poaL fl aflsaL sub form de formular. Alcl se d
cllc pe buLonul lnreglsLreaz plaLa" ca s vlzuallzm fereasLra "lLl(l facLura".
SlsLemul conflgureaz auLomaL cmpurlle necesare: cllenL, plaLa, daLa, perloada.
enLru exemplul nosLru selecLam meLoda de plaLa numerar (8CL)":
62


llg.6.6. laLa facLurll
Se d apol cllc pe buLonul lLl(l" penLru a crea Lranzac(la. ln acesL momenL
facLura esLe achlLaL lar lnLrarea in [urnalul de pl(l a fosL inreglsLraL auLomaL.
Crlcum, aLuncl cnd banll lnLr sl les dln companle, esLe necesar o aLen(le
sporlL, ca s exlsLe slguran(a poLrlvlrll llchldlL(llor cu Lranzac(llle bancare.Spre
exemplu, conLabllul flrmel ar puLea prlml un cec de la un cllenL sl mal deparLe, s
inreglsLreze facLura ca fllnd plLlL.
Cum puLem ins fl slgurl c cllenLul Mlhal opescu a vlraL banll in conL? enLru
acesL lucru, elemenLul dln [urnal penLru prlmlrea de cosb esLe creaL cu sLaLusul
neposLaL (unposLed).
S anallzm in conLlnuare [urnalul conLabll. Sub menlul ConLablllLaLe" selecLam
lnreglsLrrl in !urnal" penLru a vlzuallza llsLa lnLrrllor in [urnalul general. S
noLm c alcl exlsL o lnLrare neposLaL:

llg.6.7. lnreglsLrrl !urnal
63

Se d cllc pe lnLrarea neposLaL sl apol pe LdlLa(l". ln chlLan(a care apare se poL
vedea deLalllle exacLe ale Lranzac(lel sl in ce conL vor lnLra banll:

llg.6.8. osLarea Lranzac(lel
Lsen(lal, [urnalul lnLrrllor Lransfer acLlvele poLen(lale pe care cllen(ll le
daLoreaz companlel in conLul de llchldlL(l. ConLul cllen(llor esLe a[usLaL s
reflecLe plaLa.

6;04&;&/()+&) ()D&42+
uac am prlvlL cu aLen(le [urnalul lnLrrllor, am observaL poaLe c Laxele pe
vnzare nu sunL reflecLaLe in dlagrama conLurllor. nu Lrebule s seLm Laxe
speclflce. uln ferlclre, CpenL8 ofer o cale foarLe usoar penLru a urmrl Laxa
daLoraL pe vnzrl. ulagrama Laxelor (lan llscal) apare lmedlaL sub planul de
conLurl.
Ca s crem un [urnal dedlcaL Laxelor, se d cllc pe menlul ConLablllLaLe" lar apol
se alege op(lunea 1axe" slLuaL sub sec(lunea Conflgurare". va aprea o llsLa a
Laxelor curenLe:
64


llg.6.9. Conflgurarea Laxelor
Se d alcl cllc pe Laxa care se doresLe a fl conflguraL. S spunem doar c vrem s
vedem cum araL conflgurarea Laxel pe valoare adaugaL care in 8omanla esLe de
24. enLru acesLa se d cllc pe ea in llsLa de mal sus:

llg.6.10. Conflgurarea 1vA
Se poL observa LoaLe deLalllle acesLel Laxe, conflguraLe auLomaL de slsLem,
conLurlle unde merg banll, Llpul Laxel eLc.
La fel, penLru crearea unel nol Laxe se apas buLonul Crea(l". ln noul formular
care apare se poL conflgura daLele noll Laxe.
63

=&()+&) 0+20+##42+ -2/("+#
Ca s seLm un conL nou, navlgm in menlul ConLablllLaLe" sl apol dln sec(lunea
Conflgurare" alegem op(lunea ConLurl". va fl aflsaL dln nou o llsL cu
numeroase conLurl de[a exlsLenLe sl conflguraLe o daL cu lnsLalarea pacheLulul de
conLablllLaLe. 1oLodaL, exlsL sl opLlunea Crea(l" necesar penLru varlanLa
crerll unul nou conL:

llg.6.11. Creare conL nou
Alcl se speclflc lnforma(llle despre noul conL. LxlsL alcl cmpul rlnLe" care, cu
LoaLe c nu e obllgaLorlu de speclflcaL, e blne s fle LrecuL conLul in care sl alLe
produse ale companlel sunL vnduLe. C seLare lmporLanL esLe Llpul conLulul.
SlsLemul are nevole s sLle aceasL lnforma(le penLru c de exemplu, dac se
genereaz un conL care urmresLe cosLurlle de produc(le, Lrebule cumparaL
maLerla prlm lar speclflca(la devlne necesar.
Cu CpenL8 se poL gesLlona conLurlle pe nlvele de caLegorll de produse. AsLfel,
LoaLe produsele dlnLr-o caLegorle daL poL folosl aceeasl seLare a conLulul.

66

!2/B#5"+)+&) )/"4"# J# ) 0&+#2)*&42+ B#'-)4&
Companllle sunL obllgaLe de oblcel s raporLeze lnforma(llle flnanclare lunar,
LrlmesLrlal sl anual. La conflgurarea CpenL8, esLl obllgaL s speclflcl perloada
flscal pe care companla o folosesLe penLru rapoarLele flnanclare. SlsLemul
conflgureaz lmpllclL perloada flscal penLru flecare lun in parLe. ln vreme ce
ma[orlLaLea companlllor au ulLlma zl a anulul daLa de inchldere flscal, sunL sl
companll penLru care perloada flscal dlfer.
ln CpenL8 puLem s conflgurm perloada flscal dnd cllc pe Conflgurare" sl
apol pe erloade". uup cum se poaLe vedea in llsLa mal [os aflsaL, flecare
perload are un incepuL sl un sfrslL. ln aceasL pagln puLem conflgura perloada
in func(le de nevolle speclflce. ln parLea dreapL a llsLel se observ coloana
SLaLus". La ne spune dac perloada esLe inchls sau deschls:

llg.6.12. Conflgurarea perloadelor flscale
uup inchelerea Lranzac(lel pe o anumlL perload, esLe o ldee bun s inchlzl
acea perload ca s prevll orlce adugare. Se presupune c nu se doresLe ca
vllLoarea Lranzac(le s fle adugaL (evenLual accldenLal) in conLul unora de[a
efecLuaLe. Ca s se inchld o perload, se d cllc pe ea sl apol, in formularul care
apare, pe buLonul lnchlde(l perloada".

67

Cap.VII Mk - |an|f|carea resurse|or de produc|e

ln acesL segmenL al sLudlulul nosLru de caz, vom expllca modallLaLea prln care
CpenL8 gesLloneaz procesul de fabrlca(le. C daL ce au fosL achlzl(lonaLe
produsele sub form de maLerll prlme in lnvenLor, puLem s demarm procesul
de fabrlca(le pn la produsul flnal. Alcl esLe esen(lal programarea ordlnll fazelor
procesulul.
Crearea comenzllor de fabrlca(le deflnesLe produsul care se doresLe a fl fcuL sl
resursele de care esLe nevole penLru aceasLa. ue asemenea, comenzlle a[uL la
prolecLarea momenLulul in care va pornl produc(la.
Asadar, in acesL subcaplLol vom reallza urmLoarele:
- Conflgurarea procesulul de produc(le
- ueflnlrea documenLelor (llsLel) maLerlalelor
- labrlcarea produsulul flnal
- Anallzarea raporLulul lnvenLarulul

G)O+#-)+& 0+2*"'"4"#
Cnd vlne momenLul producerll unel mrfurl, CpenL8 Lrebule s fle lnformaL
despre flecare bun in parLe dar sl despre ordlnea procesulul de fabrlca(le pn la
sLaLuLul CompleL". lnLr-un flux de lucru Llplc, maLerla prlm esLe muLaL dln
lnvenLarul flrmel, lar produsul flnal esLe adugaL lnvenLarulul de oblecLe flnlLe.
?#A+)+&) -2;&/E#42+
uup ce procesul de produc(le s-a flnallzaL, produsul esLe ambalaL sl llvraL
cllenLulul. ln func(le de medlul de produc(le, un produs poaLe s nu sLea neapraL
68

inLr-un deposlL, cl poaLe fl llvraL lmedlaL cllenLulul. ln acelasl Llmp, inLr-un alL Llp
de lndusLrle, produsul poaLe fl depozlLaL o perload mal indelungaL inalnLe de
llvrare. ueslgur c exlsL sl alLernaLlve ca unele dlnLre ele s rmn pe sLoc. ln
acesL caz, nu vom avea nlclodaL o comand sl in loc de aceasLa vom folosl un
proces prln care s deLermlnm cum s raporLm sLocul.
ln CpenL8 reallzm produse prln crearea comenzllor de produc(le. ln exemplul
nosLru vom lmprlma logo-url pe Lrlcourl. rocesul de baz lmpllc foloslrea unul
model cu a[uLorul crula, cu cerneal, se va apllca logo-ul. enLru incepuL nu esLe
necesar s cunoasLem LoaLe deLalllle procesulul. rlnclpalll pasl necesarl sunL:
1. ueflnlrea unel llsLe de maLerlale care s con(ln maLerllle prlme de care
esLe nevole
2. loloslrea unel comenzl de produc(le penLru lmprlmarea logo-ulul pe
Lrlcourl albe
3. Llvrarea comenzll cllenLulul

6/'()4)+&) ;2*"4"4"# *& 04)/#B#-)+& ) +&'"+'&42+ *& 0+2*"-7#& @ H13
A venlL momenLul s lnsLalm apllca(la M8 ca s puLem conflgura produc(la de
Lrlcourl cu logo-ul lmprlmaL. enLru aceasLa, la fel ca la lnsLalarea C8M sau a
apllca(lel ConLablllLaLe sl llnan(e, se merge in panoul prlnclpal SeLarl", se alege
apllca(la M8 sl apol se d cllc pe buLonul lnsLall":

llg.7.1. lnsLalarea M8
69

S crem acuma prlma comand de produc(le. nu vom avea nevole de LoaLe
op(lunlle M8. enLru crearea prlmel comenzl vom lsa de o parLe op(lunlle
avansaLe. Ca s crem prlma comand, se merge in menlul ManufacLurlng" ->
Comenzl de fabrlca(le -> Crea(l. va aprea formularul necesar, in care Lrebule s
Lrecem cLeva lnforma(ll obllgaLorll. 1oLusl, inalnLe de aceasLa Lrebule s vedem
dac avem maLerla prlma necesar. Slngurul produs pe care il avem in CpenL8
ca maLerle prlm sunL Lrlcourlle albe. ln acesL momenL dorlm ins s facem un alL
produs. enLru aceasLa Lrebule s deflnlm ce anume va fl produsul nosLru flnal
dup lmprlmare. ue exemplu, il vom denuml 1rlcourl lmprlmaLe". 8evenlm decl
la sec(lunea roduse" sl crem unul nou, numlL 1rlcourl lmprlmaLe". Cel mal
lmporLanL aspecL al acesLul produs esLe meLoda de furnlzare pe care o seLm ca
labrlca(l". Mal Lrebule s noLm c am deselecLaL csu(a oaLe fl achlzl(lonaL"
sl c am seLaL Llmpul de fabrlca(le la 3 zlle:

llg.7.2 Creare produs
P4-,("#+&) 4#'(&# *& ;)(&+## 0+#;&
C llsL de maLerlale esLe o llsL care con(lne produse cu care se fac alLe produse.
ne puLem gndl la ea ca la o re(eL de pr[lLurl. CpenL8 are nevole s sLle ce
70

maLerlale sunL necesare penLru producerea Lrlcourllor 1rlcourl lmprlmaLe".
enLru alcLulrea unel llsLe de maLerlale se d cllc pe buLonul LlsLa de MaLerlale",
apol pe buLonul Crea(l". ln formularul care apare, mulLe dlnLre cmpurl vor fl
scrlse auLomaL cu lnforma(ll, dln momenL ce slsLemul cunoasLe c alcLulm o llsL
cu maLerlale necesare Lrlcourllor. Ambele canLlL(l sunL seLaLe la valoarea 1:

llg.7.3 Creare llsL maLerlale
!2/B#+;)+&) 0+2*"-7#&#
8evenlm acuma in formularul Comenzl de fabrlca(le".C daL ce dm cllc pe
buLonul Conflrm roduc(la" sunLem gaLa penLru fabrlcarea produsulul. Mal [os
vedem cum araL comanda de fabrlca(le penLru produsul 1rlcourl lmprlmaLe":

llg.7.4 Comand produc(le
ln momenLul in care in acelasl formular apsm buLonul roduce" sunLem
lnvlLa(l s conflrmm dac pornlm produc(la:
71


llg.7.3 Conflrmare produc(le
Cp(lunea Mod" permlLe s alegl dac vrel s consuml maLerll prlme sl s facl
produsul flnal sau, mal slmplu, doar s fle consumaLe maLerll prlme. enLru
exemplul nosLru alegem varlanLa Consuma & roduce". Se d apol cllc pe
buLonul Conflrm". rodusul a fosL acuma fabrlcaL sl esLe dlsponlbll in lnvenLarul
companlel, gaLa penLru vnzare.

P/)4#E) #/A&/()+"4"#
una dlnLre cele mal usoare cl ca s vezl efecLul comenzll de produc(le esLe
anallzarea lnvenLarulul. enLru aceasLa, navlgm in menlul prlnclpal la
8aporLare" -> uepozlL ->Anallza lnvenLar. lnvenLarul reproduce cu acuraLe(e
canLlLaLea maLerlel prlme cumpraLe sl a celor consumaLe in procesul de
produc(le:

llg.7.6 Anallza lnvenLarulul

72

I&'(#2/)+&) 0+2-&'"4"# *& 0+2*"-7#&
Comanda noasLr a fosL foarLe slmpl penLru c ea con(lne doar un slngur produs.
ln mulLe companll ins, opera(lunlle de produc(le sunL mulL mal complexe. ue
exemplu, la unele companll procesul de produc(le lmpllc mal mulLe cenLre sau
pasl alLernaLlvl penLru fabrlcarea produsulul flnal.
uln fereasLra de seLare a apllca(lel de fabrlcare (ManufacLurlng") puLem aduga
op(lunl speclflce.
rln urmare mergem in SeLrl -> ManufacLurlng in fereasLra dln sLnga). Alcl, sub
Conflgurare" alegem op(lunea ManufacLurlng". ln fereasLra care se deschlde
blfm op(lunea CesLlona(l ruLrlle sl comenzlle de lucru". C daL aceasL op(lune
blfaL, avem poslblllLaLea s gesLlonm procese de fabrlca(le mulL mal complexe.
uup apllcarea acesLel op(lunl, menlul se reincarc sl nol op(lunl vor fl adugaLe
apllca(lel de fabrlca(le:

llg.7.7 CesLlonarea procesulul de produc(le

!+&)+&) "/"# -&/(+" *& 4"-+"
ln conLlnuare, vom exLlnde exemplul cu lmprlmarea Lrlcoulul la o acLlvlLaLe
uman, speclflc acesLel opera(lunl, inLr-un cenLru de lucru. enLru aceasLa, se d
73

cllc pe op(lunea ManufacLurlng" dln menlul prlnclpal sl apol pe CenLru de lucru"
-> Crea(l". ln formularul care apare, dm numele noulul cenLru lnscrlp(lonare":

llg.7.8 Creare cenLru de lucru
La deflnlrea 1lpulul resursel" exlsL dou poslblllL(l: Cm/MaLerlal. Cm"
inseamn c omul lucreaz produsul, in vreme ce MaLerlal" araL fapLul c o
masln face aceasLa. Alegem op(lunea Cm".
lacLorul eflclen(" araL cL de eflclenL esLe cenLrul de lucru lnscrlp(lonare" in
compleLarea unel sarclnl. Ll esLe un lndlcaLor foarLe valoros penLru c ne araL
unde Lrebule a[usLaL capaclLaLea cenLrulul fr a fl modlflcaLe alLe varlablle. uac
de exemplu avem un facLor de eflclen( egal cu 2.00 sau (200) inseamn c
cenLrul de lucru va lucra de dou orl mal mulL. ln exemplul nosLru lsm facLorul
de eflclen( 1 sau 100.
CapaclLaLea pe clclu" ne permlLe s deLermlnm cLe sarclnl poaLe s fac in
paralel cenLrul de lucru. ue exemplu, dac avem un cenLru de lucru care poaLe fl
conflguraL cu Lrel munclLorl sl Lo(l Lrel poL s compleLeze un clclu in acelasl Llmp,
puLem seLa capaclLaLea clclulul la 3.00. Cnd un ordln de fabrlcare esLe Lrlmls
74

cenLrulul de produc(le, acesLa poaLe s duc la indepllnlre Lrel sarclnl in acelasl
Llmp.
1lmpul penLru 1 clclu(ora)" ne araL cL Llmp in ore uLlllzm ca s compleLm un
clclu. ln exemplul de fa( producem Lrlcourl, prln urmare, speclflcm fapLul c
flecare Lrlcou va lua dou mlnuLe (00:02) ca s fle produs in cenLrul de lucru.
1lmpul inalnLe sau dup produc(le" - MulLe cenLre de lucru au nevole de Llmp
penLru conflgurarea opera(lunllor de produc(le. LsLe un lucru adevraL sl in cazul
produsulul 1rlcourl lmprlmaLe". uureaz un Llmp penLru ca munclLorul s
pregLeasc presa de lmprlmare inalnLe ca procesul de produc(le s inceap. ln
exemplu am flxaL 3 mlnuLe (00:03) penLru pregLlre.
lnforma(ll despre CosLurl" - uac se doresLe, se poL speclflca cosLurlle pe or
penLru produc(le. Lsm 0.00 acesLe cosLurl.
!+&)+&) 2+*#/## *& 0+2*"-7#&
uup deflnlrea unul cenLru de lucru, avem nevole s deflnlm o cale care s
speclflce condl(llle uLlllzrll lul. Ca s facem aceasLa, mergem la apllca(la
ManufacLurlng" sl sub roduse" alegem op(lunea llse Lehnologlce" sl apol
Crea(l":

llg.7.9 Crdlnea produc(lel
73

ln exemplul de fa(, denumlm flsa Lehnologlc Sarclna lnscrlp(lonare" sl
speclflcm loca(la produc(lel la Loca(ll llzlce/Companla dumneavoasLr". enLru
un proces complex, se poL speclflca secven(ele opera(lllor. ue exemplu, poaLe
exlsLa un cenLru penLru deslgn, un alLul penLru produc(la modelelor sl un cenLru
penLru lmprlmare. ue asemenea, poaLe exlsLa un cenLru penLru aslgurarea
callL(ll sl un alLul penLru ambalare.
!+&)+&) "/"# 2+*#/ *& B)O+#-)+& %/ -&/(+"4 *& 4"-+"
vom produce acuma 13 Lrlcourl 1rlcourl lmprlmaLe". enLru aceasLa, repeLm
pasll fcu(l mal devreme, doar c modlflcm dln 1 in 13.

llg.7.10 Crdln de fabrlcare
ln noul formular, se observ c in drepLul numr de Cre" apare clfra 01.07. LsLe
Llmpul necesar fabrlcrll celor 13 Lrlcourl. AceasL valoare a apruL ca rezulLaL al
lnforma(lllor speclflcaLe mal devreme in cenLrul de lucru lnscrlp(lonare".
uLem acuma s dm cllc pe buLonul Conflrm roduc(la" sl apol pe roduce"
ca s LrlmlLem comanda de fabrlcare spre cenLrul de lucru. uup produc(le, fluxul
76

de lucru va Lrece in sLarea efecLuaL", lar nol vom gsl cele 13 Lrlcourl in lnvenLar,
gaLa penLru llvrarea cLre cllenL.


77

Cap.VIII Imp|ementarea ap||ca|e| kesurse Umane

CpenL8 are mal mulLe module care a[uL companla s-sl organlzeze lnforma(llle
cu prlvlre la anga[a(l. unele dlnLre ele precum Llmpul sl prezen(a la lucru sunL
crlLlce. rln urmare, in acesL subcaplLol vom vedea cum se lnLegreaz apllca(la P8
in slsLemul CpenL8.
rlnclpalele puncLe pe cale le vom aLlnge sunL:
- gesLlonarea unul dlrecLor cu anga[a(l
- inalnLarea sl aprobarea ponLa[elor
- aprobarea absen(elor, Llmpulul llber sl concedlllor
- recruLarea de personal
PO2+*)+&) ;2*"4)+, ) +&'"+'&42+ ";)/&
Cea mal bun cale de a lmplemenLa cu succes un modul P8 esLe plnulrea lul
dlnalnLe, dar apllcarea s se fac gradual: o daL lnsLalaL cu succes o apllca(le,
urmeaz muLarea la urmLoarea.
6/'()4)+&) )04#-)7#&# Q9#+&-(2+"4 P/5)R)7#42+S L.;042<&& 9#+&-(2+<M
ALuncl cnd se lnsLaleaz apllca(llle in CpenL8, exlsL poslblllLaLea gesLlonrll
uLlllzaLorllor slsLemulul, dar nu exlsL op(lunl penLru gesLlonarea anga[a(llor.
enLru a puLea lucra cu apllca(la de resurse umane, Lrebule lnsLalaL apllca(la
ulrecLorul Anga[a(llor". Mergem asadar la SeLarl sl alegem apllca(la:

llg.8.1 lnsLalarea apllca(lel P8
78

uup Lermlnarea procesulul, in menlul prlnclpal va aprea buLonul 8esurse
umane". rln apsarea lul vom fl purLa(l spre llsLa anga[a(llor unde puLem s
incepem adugarea lor. S mal re(lnem c Lo(l uLlllzaLorll slsLemulul sunL anga[a(l,
dar nu Lo(l anga[a(ll poL fl sl uLlllzaLorl.
!+&)+&) "/"# )/5)R)(
rln apsarea buLonulul Crea(l" va aprea formularul unde se lnLroduc
lnforma(llle despre noul anga[aL:

llg. 8.2 Creare anga[aL nou
Slngurul cmp obllgaLorlu esLe numele noulul anga[aL. CpenL8 Lrece auLomaL
adresa companlel. ln exemplul nosLru ea colnclde cu adresa companlel Copy Shop
S8L. S ne oprlm pu(ln la Labul lnforma(ll ubllce". La uLlllzaLor asoclaL" dln
menlul derulanL se poaLe alege unul dlnLre uLlllzaLorll slsLemulul. Alcl avem dou
poslblllL(l: AdmlnlsLraLor" sl Andrel nlcolae". Lsm ins op(lunea lmpllclL,
fr nlclun asoclaL.
La vlzlblllLaLe" cmpul poaLe fl seLaL ersonal" sau ubllc". Cp(lunea permlLe
aflarea lnforma(lel dac acesL anga[aL apare sau nu inLre persoanele anga[aLe.
Cp(lunea ueparLamenL" esLe o cale comun prln care companla isl organlzeaz
anga[a(ll. ln exemplul nosLru vom crea deparLamenLul roduc(le" dln care va
face parLe Llena lonescu:
79


llg.8.3 Creare deparLamenL
ln lmaglnea de mal sus am creaL deparLamenLul roduc(le sl am pus-o dlrecLor
pe noua anga[aL Llena lonescu.
Cp(lunea Loc de munc" permlLe s gesLlonezl numele [obulul anga[a(llor
inunLrul slsLemulul. Alcl esLe obllgaLorlu numele posLulul pe care in exemplul de
fa( ne-am hoLrL s-l denumlm ulrecLor roduc(le" dln deparLamenLul
roduc(le". LsLe necesar decl s crem LlLlurl ale posLurllor de-a lungul
deparLamenLulul:

llg.8.4 1lLlu posL
Cel de-al dollea Lab dln formularul de creare a unul nou anga[aL se refer la
lnforma(ll ersonale". Alcl poL fl LrecuLe daLele personale ale noulul anga[aL
precum: na(lonallLaLea, serla sl numrul C.l., numrul de pasaporL, conLul bancar,
adresa de domlclllu, daLa nasLerll, sexul sl sLarea clvll:
80


llg.8.3 lnforma(ll personale
ulLlmul Lab dln formular esLe SeLrl P8". Alcl exlsL o slngur op(lune AcLlv()"
care esLe blfaL lmpllclL sl pe care o lsm asa.
ln flnal, se inreglsLreaz noul anga[aL prln apsarea buLonulul Salva(l".
I&'(#2/)+&) 02/()R&42+
enLru gesLlonarea ponLa[elor esLe necesar lnsLalarea modululul aferenL. Se
merge in menlul prlnclpal la SeLrl" sl apol se d cllc pe buLonul de lnsLalare a
apllca(lel:

llg.8.6 lnsLalare modul ponLa[
C daL cu lnsLalarea modululul, menlul 8esurse umane" se exLlnde prln
adugarea unel nol sec(lunl numlL |lne(l evlden(a orelor". rln lnLermedlul el se
gesLloneaz sl valldeaz ponLa[ele anga[a(llor:
81


llg.8.7 Lvlden( ponLa[e
rln alegerea op(lunll llsa de ponLa[e acLuale" va aprea formularul flsel de
ponLa[ a anga[aLel leoo looesco. S re(lnem c sunLem auLenLlflca(l in slsLem ca
admlnlsLraLor. numal sl numal dln aceasL pozl(le se poaLe urmrl flsa de ponLa[ a
celorlal(l anga[a(l. Asadar, in flsa de ponLa[ a Llenel lonescu adugm o llnle prln
apsarea buLonulul Adaug o llnle". ln CpenL8, penLru a (lne evlden(a orelor
lucraLe Lrebule mal inLl seLaL un conL.
=&()+&) "/"# -2/( 0&/(+" &A#*&/7) 2+&42+
LsLe lmporLanL s lum in conslderare dac se doresLe asoclerea Llmpulul de lucru
al unul anga[aL de un anumlL cllenL. enLru exemplul nosLru vom seLa un conL care
s evlden(leze Llmpul de produc(le al cr(llor de vlzlL. uac cream un conL dup
ce se d cllc pe Adaug o llnle", va aprea un cmp care are op(lunea Creeaz sl
LdlLeaz":
uup ce se alege op(lunea Creeaz sl LdlLeaz" va aprea formularul de creare a
conLulul penLru evlden(a Llmpulul de lucru. La lnforma(ll ConLracL" flxm daLa de
incepuL sl sfrslL lar la 8aporLul de lacLurare a flsel de ponLa[" alegem op(lunea
ua(100)":
82


llg.8.8 Creare conL evlden(lere
!2/B#5"+)+&) )/5)R)("4"# 0&/(+" #/(+2*"-&+&) 02/()R"4"#
Mal esLe de fcuL un slngur pas inalnLe s incepem s lnLroducem ponLa[ul penLru
un anga[aL. Cnd am lnsLalaL apllca(la onLa[ (1lmesheeL), am adugaL op(lunl nol
modululul 8esurse umane" sl formularulul Anga[a(l". C inLreag nou sec(lune
numlL onLa[" a fosL lmplemenLaL, care are ablllLaLea s selec(loneze un
produs dln cmpul roduse" pe care s-l asocleze cu Llmpul unul anga[aL sl de
asemenea un !urnal AnallLlc care organlzeaz flsele de ponLa[:

llg.8.9 llsa ponLa[
S re(lnem c dac nu se speclflc un [urnal anallLlc penLru flecare anga[aL, nu
vom fl capablll s crem o fls de ponLa[ care Lrebule inalnLaL spre aprobare
managerulul.
83

Lvlen(lerea orelor de lucru ale anga[a(llor cu flsa de ponLa[
uup ce am seLaL un conL, puLem s lnLroducem orele lucraLe in flsa de ponLa[.
enLru formulare complexe de ponLa[ se poL crea conLurl adl(lonale sl apol
aduga orlcLe llnll esLe nevole. Am creaL flsa de ponLa[ a anga[aLel Llena lonescu
penLru spLmna in curs, ponLnd-o opL ore pe zl, Llmp de clncl zlle:

llg.8.10 llsa ponLa[ anga[aL
C daL ce flsa de ponLa[ a fosL Lrlmls managerulul, ea va aprea in sec(lunea
llse de ponLa[ de valldaL". Alcl admlnlsLraLorul (managerul) are poslblllLaLea s o
aprobe. enLru valldarea unel flse de ponLa[ se apas buLonul Aproba(l". uac se
doresLe refuzul, se d cllc pe buLonul 8efuza(l".
I&'(#2/)+&) %/A2#+#42+
Adl(lonal gesLlonrll sl aprobrll ponLa[ulul zllnlc, CpenL8 ofer poslblllLaLea
lnsLalrll unul modul care gesLloneaz involrlle, concedllle sl alLe lnforma(ll cu
prlvlre la Llmpul in care anga[a(ll nu sunL in companle. enLru aceasLa se
lnsLaleaz modulul Leave ManagemenL" (CesLlonarea involrllor) dln SeLrl:

llg.8.11 lnsLalarea modululul penLru involrl
84

uup ce modulul a fosL lnsLalaL, auLomaL esLe adugaL o nou sec(lune sub
8esurse umane" numlL Concedll". enLru a crea o cerere de concedlu se d cllc
pe Cerere de concedlu penLru." penLru a vlzuallza formularul necesar. Se Lrec
daLele respecLlve penLru anga[aLul Llena lonescu:

llg.8.12 Cerere concedlu
ln exemplul de mal sus a fosL fcuL o cerere de involre penLru Lrel zlle. Cnd am
LermlnaL cu lnLroducerea lnforma(lllor sl a fosL salvaL cererea, vor aprea dou
op(lunl: Aproba(l" sau 8esplnge(l".
I&'(#2/)+&) 0+2-&'"4"# *& +&-+"()+& *& 0&+'2/)4
Se selecLeaz sl lnsLaleaz modulul roces de 8ecruLare" (8ecrulLmenL rocess)
dln menlul SeLrl:

llg.8.13 lnsLalare modul recruLare personal
uln nou, in urma lnsLalrll acesLul modul, CpenL8 adaug o nou sec(lune sub
8esurse umane" numlL Cererl". rocesul de recruLare dln CpenL8 se bazeaz
pe concepLul de stoqll. uac se d cllc pe Cererl" va aprea paglna in care sunL
evlden(laLe dlversele sLagll ale candlda(llor: callflcarea lnl(lal, prlmul lnLervlu, al
dollea lnLervlu, conLracL propus, conLracL semnaL sl resplns:
83


llg.8.14 SLagllle anga[rll
SLagllle poL fl creaLe, edlLaLe sau sLerse ca orlcare alL inreglsLrare dln slsLem. S
exempllflcm sl s spunem c in companla Copy Shop S8L al dollea lnLervlu esLe
ceruL doar penLru deparLamenLul de vnzrl.
S ne lmaglnm c Llena lonescu e foarLe ocupaL in noul el [ob de manager de
produc(le, asa c declde c esLe nevole de un a[uLor care s o aslsLe in sarclnlle de
servlclu. Cu noul proces de anga[are pe care-l avem acuma la dlspozl(le, puLem s
crem un posL nou de lucru sl s lncepem procesul de recruLare penLru ocuparea
lul.
Se d cllc pe op(lunea ozl(ll func(ll" sl apol pe buLonul Crea(l". va aprea
formularul in care va fl speclflcaL noul posL:

llg.8.13 Creare [ob nou
uLem acuma s pornlm procesul de recruLare prln apsarea buLonulul Lansare
8ecruLare". 8uLonul lnLervlu" permlLe selecLarea sl descrcarea unul formular de
86

anga[are in formaL ul. Ll poaLe fl LlprlL sl inmnaL candlda(llor penLru a fl
compleLaL:

llg.8.16 lormular lnLervlu
7

uup cum se poaLe observa, anga[aLorul poaLe s adauge orlcLe sec(lunl sl
inLrebrl doresLe. ln exemplul de fa( nu am formulaL nlclo inLrebare penLru nlclo
sec(lune.
!+&)+&) "/&# )04#-)7## 0&/(+" )/5)R)+&
Cnd un candldaL la anga[are LrlmlLe o apllca(le, un Cv sau un alL semnal c
doresLe s fle anga[aL, exlsL poslblllLaLea crerll unel apllca(ll de anga[are. enLru
aceasLa se d cllc pe Cererl" sl apol pe Crea(l". lmedlaL va aprea formularul
respecLlv in care poL fl adugaLe lnforma(llle necesare:

llg.8.17 Cerere de anga[are

7
Aici este prezentat! doar o mic! parte din el. n mod implicit, formularul con"ine patru pagini de ntreb!ri.
87

uup cum se vede, formularul con(lne numeroase cmpurl auLoexpllcaLlve.
S presupunem in conLlnuare c il anga[m pe Motlo Aotoo in companle, pe
posLul de AslsLenL roduc(le". Ll va aprea acuma in llsLa anga[a(llor flrmel:

llg.8.18 LlsL anga[a(l

9+&0("+#4& *& )--&' )4& "(#4#E)(2+#42+ '#'(&;"4"#
rlmul moLlv penLru care lncludem drepLurlle de acces ale uLlllzaLorllor sl
grupurlle de uLlllzaLorl in subcaplLolul dedlcaL resurselor umane esLe acela c e
foarLe lndlcaL dln perspecLlva afacerll s al resursele umane alLurl de descrlerea
posLulul sl de procesul muncll anga[a(llor de zl cu zl.
ln caplLolul despre C8M am creaL un manager de vnzrl numlL Mlhal opescu pe
care l-am asumaL ca fllnd seful grupulul de vnzrl. AceasL pozl(le il d lul Mlhal
opescu un nlvel superlor de acces sl dlferlL de cel al uLlllzaLorllor slsLemulul
afllla(l grupulul lul de vnzrl. Cum observm ins ce drepLurl de acces are flecare
grup? ln prlmul rnd Lrebule s acordm drepLurl Lehnlce de acces penLru
AdmlnlsLraLorul slsLemulul. uup ce am fcuL aceasLa, ne inLoarcem la SeLrl"
unde dm cllc pe op(lunea Crupurl" dln menlul dln sLnga ecranulul. va fl aflsaL
o llsL cu grupurlle curenLe:
88


llg.8.19 Crupurl
Se d cllc pe grupul vnzrl/Manager" ca s vedem deLalllle acesLula. lormularul
aflseaz Lo(l uLlllzaLorll dln grup, care sunL AdmlnlsLraLorul sl Andrel nlcolae -
dlrecLor de vnzrl:

llg.8.20 Crupul vnzrl/Manager
SlsLemul ofer flexlblllLaLe in gesLlonarea grupurllor. uln acesL moLlv esLe o ldee
bun planlflcarea organlzrll uLlllzaLorllor in grupurl, lncluznd alcl clne va fl
admlnlsLraLor sl managerll pe de o parLe sl uLlllzaLorll comunl pe de alL parLe.
Crganlzarea sl gesLlonarea grupurllor de uLlllzaLorl poaLe fl desLul de dlflcll de
reallzaL in orlce slsLem. CpenL8 reduce acesL Llp de probleme prln ablllLaLea
mosLenlrll grupurllor de la (dln) alLe grupurl.
S re(lnem c ne gslm in acelasl formular numlL vnzrl/Manager". uac se
merge in paglna MosLenlL", se poaLe gesLlona mosLenlrea unul grup dlnLr-alLul.
1oL alcl se poaLe vedea c orlce uLlllzaLor ce esLe adugaL acesLul grup, esLe de
89

asemenea adugaL grupurllor vnzrl/vezl proprllle plsLe" sl vnzrl/LoaLe
plsLele":

llg.8.21 CesLlonare mosLenlre grupurl
ln acelasl formular (vnzrl/Manager) ne muLm in Labul Menlurl". Alcl avem o
varleLaLe larg de menlurl dlsponlblle grupulul vnzrl/Manager". Secven(a esLe
foloslL la deLermlnarea ordlnll menlulul penLru uLlllzaLorl. Cu o planlflcare
adecvaL, se poaLe dezvolLa o lnLerfa( a menlulul dezlrabll grupulul speclflcaL.
Menlurlle, submenlurlle sl vlzuallzrlle sunL ascunse sl decl lnacceslblle
uLlllzaLorllor comunl:

llg.8.22 Menlurl
1abul vlzuallzrl" nu are nlclo llnle. enLru o conflgurare mulL mal complex,
vlzuallzrlle poL fl dlferlLe de grupurl ca s exlsLe un conLrol mal mare asupra
lnLerfe(el penLru un uLlllzaLor daL. LlmlLarea accesulul la menlurl sl vlzuallzrl nu
esLe LoLusl cea mal bun cale de a securlza accesul. uac de exemplu refuzm
90

accesul la menlul roduse" de sub op(lunea vnzrl", un uLlllzaLor poaLe in
conLlnuare s alb acces la produse prln lnLermedlul menlurllor uepozlL" sau
roduc(le". un mod mulL mal slgur de prevenlre a accesulul nedorlL esLe
refuzarea accesulul la roduse" in paglna urepLurl de Acces". AceasLa esLe
paglna in care sLablllm permlslunlle speclflce ale uLlllzaLorllor. vedem mal [os
llsLaLe LoaLe modelele dln slsLem la care un uLlllzaLor poaLe avea acces dac esLe
membru al acelul grup:

llg.8.23 urepLurl de acces
lmaglnea precedenL ne araL o llsL a LuLuror oblecLelor (modelelor) lmpllclLe sl
permlsllle de clLlre, scrlere, creare sl sLergere aLrlbulLe grupulul
vnzrl/Manager". lnLr-un exemplu real, s zlcem c penLru o perload
managerul de vnzrl esLe capabll s vad produsele sl s fac schlmbrl asupra
lor, dar nu dorlm ca el s creeze produse orl sl mal mulL, s le sLearg. ln acesL caz
avem nevole de un alL Llp de conLrol, cel prln care puLem edlLa drepLurlle de acces
deblfnd accesul de creare sl de sLergere penLru roduse, 5abloane roduse sl
CaLegorla produsulul:
91


llg.8.24 LlmlLrl acces92

Cap.Ik Managementu| pro|ectu|u|

Apllca(la de managemenL a prolecLulul se poaLe conflgura in func(le de ramura de
acLlvlLaLe sl poaLe fl seLaL s gesLloneze prolecLe aflaLe in rela(le cu cllen(ll sau cu
comenzlle de vnzare. Cu module adl(lonale, esLe poslbll s legm apllca(la de
orlcare alL aspecL dln CpenL8. Se poaLe de exemplu ca managemenLul
prolecLulul s fle uLlllzaL in urmrlrea dlverselor sLadll in care o sarcln dln
companle se gsesLe. cloe este tespoosobll peotto eo? cloe seteoz oqeoJo? coJ
isl iocep ooqojo(ll octlvltoteo? AcesLea sunL doar cLeva inLrebrl la care apllca(la
de managemenL a prolecLulul Lrebule s rspund.
lnsLalarea apllca(lel se face la fel ca celelalLe, dln paglna SeLrl" a CpenL8.
enLru in(elegerea cL mal corecL a apllca(lel de gesLlonare a prolecLulul, vom da
un exemplu legaL oarecum de cel cu prlnLarea cr(llor de vlzlL. ue aceasL daL
ins, ne vom referl la lmprlmarea unul loqo pe echlpamenLe sporLlve. ln aceasL
lndusLrle esLe un loc comun exlsLen(a prolecLelor marl. ornlnd de alcl, vom crea
un prolecL ce urmeaz s gesLloneze crearea unel llnll de echlpamenLe sporLlve
LrlcoLaLe penLru un club sporLlv ce inglobeaz mal mulLe ramurl sporLlve, numlL
ClLenla SporL Club". Cnd deflnlm prolecLul, devlne lmporLanL s anallzm
domenlul lul sl dac merlL uLlllzarea managemenLulul de prolecL penLru
organlzarea sarclnllor. La organlza(la ClLenla SporL Club" avem echlpe dlferlLe, la
care logo-ul poaLe s fle dlferlL, avem lndlvlzl dlferl(l ce poarL mrlml dlferlLe sl
care au echlpamenLe lnscrlp(lonaLe cu nume dlferlLe. LxlsL - s presupunem -
Lermene llmlL de predare sl oamenl dlversl care gesLloneaz flecare faz a
prolecLulul.

93

!+&)+&) 0+2#&-("4"#
uup ce apllca(la ro[ecL ManagemenL" a fosL lnsLalaL, mergem in menlu sl dm
cllc pe op(lunea rolecLe" sl apol pe buLonul Crea(l". ln cmpurlle care apar,
scrlem numele prolecLulul - ClLenla SporL Club. Ll va puLea fl acceslbll LuLuror
uLlllzaLorllor slsLemulul. ALrlbulrea unul cllenL esLe op(lonal. Ca manager de
prolecL il desemnm pe AdmlnlsLraLor":

llg.9.1. Creare prolecL
1abul Lchlpa" esLe locul in care adugm o echlp prolecLulul. uac se d cllc pe
buLonul Adaug", va aprea o llsL a membrllor dlsponlblll dln companle. Alcl, se
poL aduga nol membrl echlpel.
ln cel de-al dollea Lab numlL AlLe lnforma(ll", se poL inreglsLra lnforma(ll in plus
legaLe de prolecL. Se poaLe seLa daLa de incepuL sl de sfrslL a prolecLulul:

llg.9.2. SeLrl lnforma(ll supllmenLare
94

Cmpul arlnLe" ofer poslblllLaLea lmbrlcrll, adlc aducerea mal mulLor
prolecLe inLr-un alL prolecL. Al Lrellea Lab esLe LLapele rolecLulul" in care poL fl
deflnlLe dlversele sLadll ale lul. AcesL Lab esLe dlsponlbll doar dac csu(a Sarclnl"
(aflaL sub numele prolecLulul) esLe blfaL. uup cum se poaLe vedea mal [os,
apllca(la de managemenL a prolecLulul are conflguraLe lmpllclL dlverse sLadlo ce
nu sunL populaLe auLomaL cu daLe aLuncl cnd esLe creaL un prolecL nou. Lle poL fl
adugaLe, edlLaLe sau sLerse, in func(le de neceslL(lle flecrul prolecL:

llg.9.3. Conflgurare eLape prolecL
Avem alcl numele eLapel sl sLadlul asoclaL. Se poaLe observa c eLapa
Speclflca(le" esLe in asLepLare, lar cnd ne muLm la rolecLare, uezvolLare sl
1esLare, sLadlul asoclaL esLe ln desfsurare".
enLru cazul nosLru conslderm c sunL de fcuL cLeva modlflcrl. Spre exemplu,
sLadllle uezvolLare" sl 1esLare" poL fl deflnlLe mulL mal blne. AsLfel, in loc de
uezvolLare" puLem Lrece labrlca(le", lar in loc de 1esLare" Lrecem Aslgurarea
CallL(ll". S redeflnlm decl sLadllle, dnd cllc pe llnllle pe care dorlm s le
modlflcm:
93


llg.9.4. 8edeflnlre sLadll
Am lsaL blfaL csu(a lmpllclL penLru rolecLe nol" penLru c anLlclpm c
ma[orlLaLea prolecLelor flrmel lmpllc produc(le. Cmpulul SLaLus AsoclaL" il
aLrlbulm op(lunea ln desfsurare". Csu(a llaL lmpllclL" ne spune cum s
manlpulm sLadllle care nu au sarclnl aLrlbulLe. uac esLe blfaL, vlzuallzarea
kanban" face sLadlul lnvlzlbll aLuncl cnd nu sunL sarclnl curenLe. Lsm csu(a
neblfaL.
urmLoarea lmaglne ne araL nolle sLadll dup ce au fosL modlflcaLe cu denumlrl
mal elocvenLe scopulul nosLru:

llg.9.3. 8econflgurare sLadll
Am adugaL in plus sLadllle Cumprare" sl Llvrarea rodusulul". Cu sLadllle
conflguraLe, puLem acuma s aLrlbulm sarclnl care s ne a[uLe la gesLlonarea
96

prolecLulul penLru dlverse eLape. S noLm c lng numele eLapel, exlsL o mlc
bulln. Cu a[uLorul el, prln Lragere cu mouse-ul, se poL rearan[a sLadllle in ordlnea
flreasc.
9&B#/#+&) ')+-#/#42+ 0+2#&-("4"#
Sarclnlle sunL enLlL(lle prlnclpale lmpllcaLe inLr-un prolecL. vom crea o nou
sarcln mergnd in apllca(la rolecL" sub menlul Sarclnl" sl apol dnd cllc pe
buLonul Crea(l":

llg.9.6. Creare sarcln (formular general)
ueflnlm alcl urmLoarele:
- numele sarclnll (care esLe obllgaLorlu)
- SLadlul in care se gsesLe
- rolecLul crula sarclna il esLe aLrlbulL
- 1ermenul llmlL
- ersoana crula il esLe aLrlbulL sarclna
- LLlcheLa sarclnll
- uescrlere
ln parLea superloar a formularulul vedem LoaLe sLadllle prolecLulul, cu cel acLual
evlden(laL cu culoare albasLr:
97


llg.9.7. Crearea unel sarclnl speclflce
Cnd ne gslm in modul de edlLare a formularulul, puLem da cllc pe sLadll ca s
aLrlbulm dlrecL sarclna unul sLadlu daL. Cmpul LLlcheLe" poaLe fl valoros penLru
urmrlrea cu acuraLe(e sl organlzarea sarclnllor.
9&B#/#+&) "/2+ #/B2+;)7## '"04#;&/()+& )4& ')+-#/##
lormularul de creare a sarclnll con(lne un Lab supllmenLar in care se poL aduga
lnforma(ll. Se d cllc pe Labul lnforma(ll supllmenLare" care lnclude:
- rlorlLaLea sarclnll
- Secven(a
- CllenLul
- uaLele de incepuL sl de sfrslL ale vlzuallzrll CanLL
!+&)+&) "/&# ')+-#/# )*#7#2/)4&
vom deflnl in conLlnuare cLeva sarclnl in plus, aflaLe in eLape dlferlLe. AcesLea
sunL:
1. Aprobarea logo-ulul
2. ColecLarea numelor sl numerelor de pe echlpamenLe ale sporLlvllor
3. ldenLlflcarea furnlzorllor penLru produse
98

4. LsLlmarea cosLurllor sl pre(ul penLru flecare maLerle prlm
3. lasarea comenzllor de cumprare penLru maLerll prlme
6. Crearea proLoLlpurllor penLru echlpamenLe sl inalnLarea spre aprobare
cllenLulul
7. rogramarea opera(lunllor de lmprlmare
8. lmprlmarea echlpamenLelor
9. ConLrolul callL(ll
10. Ambalarea sl LransporLul echlpamenLelor
uup crearea flecrel sarclnl in parLe, pe msur ce produc(la evolueaz de la un
sLadlu la alLul, se poaLe vedea inLreg procesul de produc(le:

llg.9.8. Sarclnlle prolecLulul
llecare sarcln esLe reprezenLaL de un cotJ care araL numele el, denumlrea
prolecLulul sl daLa el de flnallzare. loLografla mlc dln col(ul dreapLa-[os al flecrel
sarclnl il reprezlnL pe cel crula il esLe aLrlbulL sarclna. ln exemplul de fa(, esLe
vorba despre AdmlnlsLraLor". uac se d cllc pe numrul ce apare in lnLerlorul
cardulul (care araL cLe sarclnl se afl in acel sLadlu) se poaLe lnLra in modul de
edlLare a sarclnll. 1oL de alcl, sarclna poaLe fl sLears.
99

Se poaLe urmrl deasemenea procesul sl in modul de vlzuallzare CanLL" prln
apsarea buLonulul respecLlv, slLuaLe in col(ul dln dreapLa sus alocaL dlverselor
modurl de vlzuallzare:

llg.9.9. vlzuallzare CanLL
loloslnd acesL mod se poaLe a[usLa Llmpul alocaL unel sarclnl prln procedeul drag
& drop" (Lrage sl arunc) cu mouse-ul in sLnga sau dreapLa. ln schlmb, nu se poL
reordona sarclnlle. 1oLodaL, se poL vlzuallza sarclnlle sl in modul calendar, in care
dln nou se poL face modlflcrl dnd dublu cllc pe sarclna respecLlv:

llg.9.10. vlzuallzare calendar
!2;04&()+&) ')+-#/#42+ 0+2#&-("4"#
C daL ce sarclnlle sunL parcurse, Lrebulesc aduse in sLadlul de LfecLuaL" prln
apsarea buLonulul respecLlv dln formular. uup ce se revlne la sarclnlle
100

prolecLulul in modul LlsL vlzuallzare", se observ progresul sarclnll coloraL in
verde:

llg.9.11. Sarclnl efecLuaLe
ln lmaglnea de mal sus am marcaL ca fllnd flnallzaLe prlmele Lrel sarclnl ale
prolecLulul.

101

Anexe tehn|ce
6/'()4)+&) #/ -#/-# 0)J# ) '#'(&;"4"# :0&/.13 %/ KO"/(" TUVTW
Am lsaL spre sfrslL un aspecL foarLe lmporLanL al CpenL8 sl anume lnsLalarea
lul pe slsLemul de operare Ubuntu ] L|nux. ue fapL, CpenL8 penLru acesL slsLem
de operare a fosL consLrulL. CpenL8 esLe foarLe sLabll pe Llnux dar mal ales, alcl
se poaLe cusLomlza cel mal blne. Cu LoaLe c aparenL, dln dou, Lrel comenzl in
1ermlnal el pare c se poaLe lnsLala foarLe usor, de fapL, lucrurlle nu sLau chlar
aLL de lesne. uup ce am compllaL o droale de lnforma(ll adunaLe dln medlul
onllne, am pus cap la cap o meLod care, cel pu(ln penLru mlne unul, pn acuma
n-a daL gres. Cu a[uLorul el am lnsLalaL sl dezlnsLalaL CpenL8 (in ubunLu) de
nenumraLe orl sl fr eroare:

! uln 1ermlnal (care se deschlde prln comblna(la de LasLe CLr+AlL+1) se
lnsLaleaz lnl(lal baza de daLe osLgreSCL cu urmLoarea comand:
sudo apt-get |nsta|| postgresq|
! Se lnsLaleaz apol uLlllLarul ,wgeL":
sudo apt-get |nsta|| wget
! Cu a[uLorul comenzll ,wgeL" se descarc ulLlma varlanL CpenL8 dnd in
1ermlnal comanda:
wgeL hLLp://nlghLly.openerp.com/7.0/nlghLly/deb/openerp_7.0-laLesL-1.all.deb
! Se lnsLaleaz pacheLul de programe:
sudo dpkg -| openerp_7.0-|atest-1_a||.deb
! La flnalul lnsLalrll vor fl aflsaLe cLeva erorl care ins se remedlaz cu
comanda:
sudo apt-get -f |nsta||
102

! Se verlflc func(lonarea apllca(lel scrllnd in browser hLLp://localhosL:8069.
K/*& '& )B4, ;2*"4&4& :0/.13 %/ KO"/("
un lucru foarLe lmporLanL aLuncl cnd vrel s cusLomlzezl modulele dln CpenL8
sau s adaugl proprlul modul, esLe s cunosLl exacL locul in care acesLea se gsesc
in lnsLalarea Jefoolt dln slsLemul (desLul de complex) de flslere Llnux/ubunLu.
Lle se afl decl in urmLoarele foldere:
]usr]share]pyshared]openerp]addons
sau / sl
]usr]||b]pymodu|e]python2.7]openerp]addons

=&()+&) '&+A#-#"4"# 2"(52#/5 *& &;)#4 )4 -2;0)/#&#
0n punct esen(ial ,i caie se face piima uat n managementul aplica(iei
0penERP este setaiea emailului. nainte ue a cieea noi utilizatoii este
!"#"$%&' )* "$"!!*%+' configuiaiea emailului companiei. Pentiu aceasta se
meige n coloana uin uieapta ,i se alege op(iunea "Companies". Se u click n
feieastia caie apaie pe !"#$ &"'()*+ ,- ./01. La Email se sciie auiesa ue
email piincipal a companiei apoi se salveaz. Am sciis c este 232*!0)4 acest
pas pentiu c n momentul n caie se va uoii cieaiea unui nou usei uai
2')04#4 5"'()*020 *# 2312 5"*607#$)1, va apiea o eioaie caie v va nuiuma s
seta(i auiesa !"#$!%&$ (ue tiimiteie) a emailului. Bin pcate, nu se specific ,i
(2*1$# 50*2 s se seteze aceast auies, a,a c imi cu cieuin(a c este
necesai configuiaiea outgoing-ului emailului noului usei ceea ce geneieaz
eioaie. Acest pas, cum voi aita imeuiat, tiebuie fcut ,i el uai ulteiioi, ,-.'
103

configuiaiea outgoing-ului emailului companiei ,i n func(ie ue seiviciul ue
email al useiului.
Cum sciiam pu(in mai sus, uimeaz acuma setaiea csu(ei po,tale a useiului.
Aici meigi n ueneial Settings -> Configuie outgoing email seiveis. Se u click
pe Cieate ,i n feieastia caie apaie se intiouuc uatele ceiute, ca n figuia ue
mai jos:
(In exemplul ue mai jos, am auugat infoima"iile mele pentiu setaiea
seiviciului ue tiimiteie ue emailuii al companiei).

Fig.S.1.Setaie outgoing mail seivei pentiu usei
Se veiific buna func(ionaie piin piesaiea butonului "Test Connection".
Tiebuie s auaug cteva infoima(ii uespie ceiin(ele ue mai sus. Astfel,
Seiveiul SNTP pentiu seiviciul umail este "3'1(87')0485"'". n uieptul
"Connection Secuiity" se tiece SSLTLS caie automat va face ca n csu(a uin
uieptul SNTP Poit s apai valoaiea 46S. Apoi, la 0seiname se tiece auiesa
ntieag ue email ,i paiola pe caie o ave(i ata,at auiesei uumneavoastia ue
po,t electionic.
104

Pentiu seiviciul Yahoo! Nail uifei uoai Seiveiul SNTP caie este
"3'1(8')048+)9""85"'" ,i uesigui auiesa ue email ,i paiola.

Custom|zarea CpenLk
vom nceica n continuaie s ueslu,im unul uintie maiile avantaje ale
0penERP, anume abilitatea lui ue customizaie (peisonalizaie) , astfel nct s
se potiiveasc ceiin(eloi afaceiii. Bin feiiciie, 0penERP poate fi auaptat fi a
necesita cunoa,teiea limbajului Python ue piogiamaie. vom ncepe a,auai cu
nv(aiea activiii mouului ue piogiamaie n 0penERP ,i apoi al iealiziii
back-up-ului bazei ue uate. Aceast uin uim faz este - sau ai tiebui s fie - o
piactic foaite impoitant atunci cnu 0penERP este supus auaptiii.
Bup aceasta vom tiece la luciuii ceva mai uificile: auugaiea ue noi cmpuii
n baza ue uate ,i afi,aiea loi n foimulaie ,i vizualizii.
P-(#A)+&) ;2*"4"# *& 0+25+);)+& L*&A&420&+ ;2*&M
0 uat intia(i n acest mou, 0penERP ofei mult mai multe infoima(ii. Cu
ajutoiul lui se pot efectua mouificii ale bazei ue uate uai ,i stocaiea
infoima(iiloi nti-un fi,iei.
Pentiu activaiea mouului piogiamaie se meige n col(ul uin uieapta sus la
"Auministiatoi" unue se u clic pe op(iunea "Bespie 0penERP". n feieastia
caie apaie se apas pe butonul "Activeaz mouulul piogiamaie":
103


Activaiea mouului piogiamaie
Sistemul iecunoa,te imeuiat c te afli n mouul /2:24"(2$ ,i auaug n 0RL
paiticula ;/2<#7=. n plus, 0penERP mbog(e,te substan(ial infoima(iile
ofeiite atunci cnu tieci (9":2$) cu mouse-ul peste uifeiite cmpuii uin
inteifa(.
Pentiu a ie,i uin mouul piogiamaie, se selecteaz ,i apoi se ,teige paiticula
/2<#7= uin 0RL. Bup cum se obseiv, semnul "&" 1$2<#02 4>3)1 ?* 5"*10*#)$2
n 0RL. Bac apaie vieo eioaie sau se obseiv un compoitament paiauoxal
uup ,teigeiea paiticulei "uebug#", se folose,te butonul uin biowsei "Back"
(<-). Bac eioaiea peisist, se iestaiteaz biowseiul ,i apoi se face ielogaiea
n sistem.
=)4A)+&) O)E&# *& *)(&
Atunci cnu se fac schimbii n mouul piogiamaie, mouificiile sunt sciise ,i
salvate n baza ue uate asociat. 0nul uintie avantajele majoie ale acestei
aboiuii este c nu tiebuie s fie sciis cou Python oii mai mult, cieaiea unui
mouul peisonalizat ca s fie implementat o simpla customizaie. 0nul uintie
maiile uezavantaje este c po(i s faci schimbaii caie nu se potiivesc ,i piin
uimaie gieu uaca nu imposibil ue iecupeiat. Acesta este motivul foaite
106

impoitant ,i iecomanuat ca /%0% ," ,%1" $' 2*" $%+3%1' 4!151,"%-!% 4!%*!1"
ue (uai ,i uup) oiice customizaie.
Pentiu salvaiea unei baze ue uate tiebuie s te ueloghezi uin 0penERP. n
ecianul caie apaie se u clic pe link-ul "Backup" ue sub meniul "Batabase
Nangement":

Salvaiea bazei ue uate
Se selecteaz baza ue uate ce se viea a fi salvat uin meniul ueiulant ,i se
intiouuce paiola pentiu instala(ia 0penERP (implicit paiola mastei = aumin).
Se u apoi clic pe butonul "Backup". 0penERP salveaz baza ue uate pe haiu
uisk-ul local:

Salvaiea BB pe haiu uisk
107


1&'()"+)+&) O)E&# *& *)(&
Ca s iecupeim o baz ue uate se u clic pe butonul "Restoie":

Recupeiaie BB

Pentiu iestauiaiea bazei ue uate este nevoie ue tiei infoima(ii:
1. Fi,ieiul backup pe caie uoie,ti s-l iestauiezi
2. Paiola mastei a 0penERP
S. Numele noii baze ue uate
Bup specificaiea acestoi infoima(ii se u clic pe butonul "Restoie". 0 uat
baza ue uate iestauiat, uimeaz ielogaiea n sistem, ca s existe siguian(a c
totul este n iegula.
P*,"5)+&) "/"# -F;0 0&+'2/)4#E)( %/ :0&/.13
0nul uintie cele mai comune motive pentiu customizaiea 0penERP este
auugaiea ue infoima(ii n plus, ce sunt specifice afaceiii. n exemplul nostiu
vom auuga cmpuii caie s ne ajute s gestionm mai eficient uata ,i
piocesul pentiu compania Copy Shop. n mou specific, vom auuga
uimtoaiele cmpuii n comanua ue vnzaie:
67,%1"&"8-*&", - motivul: n inuustiia ue piintaie momentele cnu piouuc(ia
uemaieaz ,i se teimin sunt foaite impoitante
108

67&-$9 - motivul: uac este legat cu "BateRequiieu" este necesai
semnalizaiea unoi comenzi ue vnzaie ca fiinu impeiative. "Rush 0iuei"
piioiitizeaza piouuc(ia.
Numele cmpuiiloi peisonalizate tiebuiesc pieceuate ue paiticula "67". Se
pioceueaz a,a pentiu ca noul cmp s nu intie n conflict cu uatele stanuaiu
ueja instalate ale 0penERP.
Cea mai u,oai cale ue auugaie a unui cmp peisonalizat nti-un foimulai
este folosiiea meniului ce apaie n acel foimulai. n cazul nostiu vom auuga
cmpuii n foimulaiul "Comanua ue vanzaie" (Sales 0iuei). Navigm ueci n
meniul "vanzaii" la "Comenzi ue vanzaie" unue ueschiuem foimulaiul unei
comenzi n mouul "uestiona(i vizualiziile" (Nanages views) aflat n paitea
stnga-sus:

uestionaiea vizualiziiloi
Alegem aici pozi(ia "sale.oiuei.foim" ,i um clic pe "Euita(i". Be aici
ptiunuem n "Euitoi vizualizii". Acest foimulai peimite auugaiea,
,teigeiea ,i mouificaiea cmpuiiloi caie sunt afi,ate la vizualizaiea
foimulaiului. La nceput, utilizatoiul poate s fie speiiat ue nciengtuia ue
109

linii ue cou existente, ns nu tiebuie s se ntmple asta. n msuia n caie
ve(i face acest luciu cu o anume fiecven(, temeiile voi uispiea fi uim.

Euitoiul campuiiloi
Bup ce am selectat pozi(ia "client_oiuei_ief" se u clic pe semnul ( +) uin
paitea uieapt. Acest luciu peimite auugaiea unui nou cmp. Bup ce
foimulaiul nou se ueschiue intiouucem uatele:
- Nume cmp @A/)12$2B#0$2/
- Eticheta cmp Necesita uata
- Solicitat(e) bifat

Intiouuceia uateloi noului camp
110


Bup ce am teiminat ue intiouus uatele se salveaz. n noul ecian se u clic pe
"Actualizaie":

Actualizaiea uateloi
Bup actualizaie va apiea foimulaiul "Piopiiet(i" n caie se poate specifica
mouul ue apaii(ie a cmpuiiloi noi.

Piopiiet(i uate
Lsm foimulaiul neschimbat ,i um clic pe "Actualizaie", apoi pe butonul
"nchiue(i".
111

S veuem n final cum aiat foimulaiul "0iuin ue vanzaie" uup ce am
auugat cele uoua cmpuii:

Foima final foimulai cu cele uou cmpuii auugate
112

8|b||ograf|e

Worklng wlLh CpenL8, Creg Moss , ack ubllshlng, 2013
Cpen L8, a modern approach Lo lnLegraLed buslness managemenL 8elease 6.0.0
(lablen lnckaers, Ceoff Cardlner, Lls van vossel), 2011
hLLps://www.youLube.com/user/uallyL8 (LuLorlale vldeo)
hLLps://doc.openerp.com/
hLLps://www.openerp.com/flles/memenLo/CpenL8_1echnlcal_MemenLo_laLesL.
pdf
ulverse alLe slLe-url de pe lnLerneL


113