Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Relatii Economice Internationale Comisia de examinare:

Examen la disciplina Econometrie Prof.univ.dr. Begu Liviu Stelian


Data:!.".#$% Prof.univ.dr. &arin Eri'a
Lect.univ.dr. Davidescu (driana
)r.$.
Oficiu:1p
$. &anagerul unei companii produc*toare de televi+oare sus,ine c*- .n primul an de la expirarea
garan,iei- c/eltuielile medii de .ntre,inere 0de reparara,ii1 pentru produsul fa2ricat nu dep*3esc "4 de
unit*,i monetare. Pentru a verifica aceast* afirma,ie- s5a efectuat un sonda6 aleator pe 4 posesori ai
unor astfel de televi+oare- constat7ndu5se c*- .n medie se c/eltuiesc "$-" unit*,i monetare- cu o
a2atere standard a c/eltuielilor de de #-8 unit*,i monetare. (r*ta,i pentru un nivel de .ncredere de
99:- dac* managerul are dreptate 0valoarea critic* a testului este #-%%1. 0$p1
#. Pentru un mare maga+in alimentar s5au cules date privind v7n+*rile 0+eci mil R;)1 3i profitul 0mil
R;)1- reali+ate .n primele $ luni ale anului #9:
<7n+*ri 0+eci mil. R;)1 ! " " = $8 4 $4 = $" $
Profitul 0mil. R;)1 ! " ! 4 ! 8 $ ! $ =
In urma prelucrarii datelor in Excel s5a o2tinut urmatorul output incomplet:
Se cere:
$. Sa se complete+e outputul de mai sus0$p1.
#. Sa se scrie ecuatia de regresie- sa se interprete+e valorile coeficientilor de regresie si sa se teste+e
validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificatie de 4:0Fcrit>4.%$!10$p1.
%. Sa se teste+e semnificatia parametrilor modelului de regresie0tcrit>#.%1- sa se determine si sa se
interprete+e intervalele de incredere pentru acestia0$p1
8. (nali+ati sensul si intensitatea legaturii dintre cele doua varia2ile si testati semnificatia
indicatorului utili+at.0.4p1
4. Sa se verifice ipote+a de non5autocorelare a erorilor utili+and testul Dur2in5?atson pentru un
nivel de semnificatie de 4:0d$>$-= 3i d#>$-%"1 si sa se pre+inte succint pasii procedeului de
eliminare a autocorelarii de ordinul $ a erorilor0$.4p1.
%. )umarul de tricouri0sute 2uc1 vandute trimestrial de un maga+in de confectii in perioada #!5#9 a
avut urmatoarea evolutie:
(nul@trimestru I II III I<
#= $# #" ! $
#9 $8 #= !" $%
#$ $4 #9 =# $!
Componenta se+oniera are valorile:
I II III I<
Devierile se+oniere corectate0sute.2uc1 5$! 54 8# 5#
a. Sa se evidentie+e grafic componentele trend si se+oniera pentru seria cronologica initiala0$p1.
2. Sa se determine termenii seriei dese+onalitate si sa se repre+inte grafic0$p1.
c. Sa se previ+ione+e numarul de tricouri vandute pentru anul #$$0$p1.
Facultatea de Relatii Economice Internationale Comisia de examinare:
Examen la disciplina Econometrie Prof.univ.dr. Begu Liviu Stelian
Data:!.".#$% Prof.univ.dr. &arin Eri'a
Lect.univ.dr. Davidescu (driana
)r.#
Oficiu:1p
$. Antr5o livad* de cire3i- recolta medie a fost de 8-%4 toneBarie. ( fost .ns* testat un nou
fertili+ator c/imic- pe " arii aleator din livad* 3i au fost .nregistrate datele: %-4"C 4-C 8-==C 8-9%C
%-9#C 8-#4. S* se teste+e ipote+a conform c*reia .n urma aplic*rii fertili+antului s-a obinut o cretere
semnificativ pentru o pro2a2ilitate de garantare a re+ultatelor de 94:. 0valoarea critic* a testului
este #-$41 0$p1
#. Dn economist doreste sa studie+e in ce mod gradul de inc/iriere a spatiilor destinate
2irourilor0nrBmp1 este influentat de rata locurilor de munca vacante0:1 pe un esantion de $ orase.
Re+ultatele sunt pre+entate in ta2elul de mai 6os:
Se cere:
$. Sa se complete+e outputul de mai sus0$p1.
#. Sa se scrie ecuatia de regresie- sa se interprete+e valorile coeficientilor de regresie si sa se teste+e
validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificatie de 4:0Fcrit>4.%$!10$p1.
%. Sa se teste+e semnificatia parametrilor modelului de regresie0tcrit>#.%1- sa se determine si sa se
interprete+e intervalele de incredere pentru acestia0$p1
8. Sa se construiasca un interval de incredere pentru gradul de inc/iriere a spatiilor- daca valoarea
anticipata a ratei locurilor de munca vacante este ":0.4p1
4. Sa se verifice ipote+a de /omoscedasticitate a erorilor pentru un nivel de semnificatie de 4: si sa
se pre+inte succint pasii procedeului de eliminare a /eteroscedasticitatii erorilor0$.4p1.
%. Se considera urmatoarea serie cronologica a valorii van+arilor unui lant de maga+ine0mii lei5date
trimestriale1:
(nul@trimestru I II III I<
#= " $ $# #"
#9 $" %= 4# !"
#$ #" 88 4= !
a. Sa se determine trendul seriei utili+and metoda mediilor mo2ile si sa se repre+inte grafic0$p1.
2. Sa se determine componenta se+oniera pe 2a+a unui model aditiv si sa se interprete+e valorile
acesteia0$p1.
c. Sa se determine termenii seriei dese+onalitate si sa se repre+inte grafic0$p1.
Facultatea de Relatii Economice Internationale Comisia de examinare:
Examen la disciplina Econometrie Prof.univ.dr. Begu Liviu Stelian
Data:!.".#$% Prof.univ.dr. &arin Eri'a
Lect.univ.dr. Davidescu (driana
)r.%.
Oficiu:1p
1. An depo+itul unui maga+in en5gros- sunt depo+ita,i saci cu mere de #4 'g. (tmosfera maga+iei este
controlat* pentru a .mpiedica pierderea greut*,ii prin des/idratare. Se presupune c* greutatea unui sac este
o varia2il* aleatoare cu distri2u,ie normal*. S* se verifice aceasta ipote+a pentru un nivel de semnificatie
de 4:- dac*- dup* dou* s*pt*m7ni de depo+itare s5au g*sit urm*toarele greut*,i pentru ! saci ale3i la
.nt7mplare 0valoarea critic* a testului este #-88!1 0$p1
Eg ale sacilor de mere
#4-
4
##-
$
#4-# #8-#
#"-

#8- #8-#
#. Pentru un mare maga+in alimentar s5au cules date privind v7n+*rile 0+eci mil R;)1 3i profitul
0mil R;)1- reali+ate .n primele $ luni ale anului #9:
<7n+*ri 0+eci mil. R;)1 ! " " = $8 4 $4 = $" $
Profitul 0mil. R;)1 ! " ! 4 ! 8 $ ! $ =
In urma prelucrarii datelor in Excel s5a o2tinut urmatorul output incomplet:
Se cere:
$. Sa se complete+e outputul de mai sus0$p1.
#. Sa se scrie ecuatia de regresie- sa se interprete+e valorile coeficientilor de regresie si sa se teste+e
validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificatie de 4:0Fcrit>4.%$!10$p1.
%. Sa se teste+e semnificatia parametrilor modelului de regresie0tcrit>#.%1- sa se determine si sa se
interprete+e intervalele de incredere pentru acestia0$p1.
8. (nali+ati sensul si intensitatea legaturii dintre cele doua varia2ile si testati semnificatia
indicatorului utili+at.0.4p1
4. Sa se verifice ipote+a de normalitate a distri2utiei erorilor0S> 5.=8$- E> 5$.$%!1 pentru un nivel
de semnificatie de 4:0 1 si sa se pre+inte succint principalele ipote+e ale modelului de regresie
simpla0$.4p1.
%. ; companie petrolier* a v7ndut .n perioada #=5#$ urm*toarele cantit*,i trimestriale de 2en+in*
0mii tone1:
(nul@trimestru I II III I<
#= %9 %! "$ 4=
#9 $= 4" =# #!
#$ 8$ "9 !4 ""
a. Sa se determine trendul seriei utili+and metoda mediilor mo2ile si sa se repre+inte grafic0$p1.
2. Sa se determine componenta se+oniera pe 2a+a unui model multiplicativ si sa se interprete+e
valorile acesteia0$p1.
c. Sa se determine termenii seriei dese+onalitate si sa se repre+inte grafic0$p1.

S-ar putea să vă placă și