Sunteți pe pagina 1din 3

LM0921/1996

ID intern unic: 311520 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 921


din 11.07.1996

privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură


şi răspunderea lor disciplinară

Publicat : 12.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 059 Promulgat : 19.08.1996 Data intrarii in
vigoare : 12.09.1996

MODIFICAT
L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege stabileşte modul de stimulare a procurorilor şi anchetatorilor din
Procuratură, precum şi modul de tragere la răspundere disciplinară a acestora.

Capitolul II
STIMULAREA
Articolul 2. Condiţiile stimulării
Procurorii şi anchetatorii pot fi stimulaţi pentru executare exemplară a obligaţiunilor de
serviciu, pentru iniţiativă, operativitate
şi pentru alte merite în serviciu, ce contribuie la înfăptuirea
justiţiei, la ridicarea nivelului supravegherii de procuror, la prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor, la întărirea legalităţii.

Articolul 3. Măsurile de stimulare


(1) Se stabilesc următoarele măsuri de stimulare:
a) mulţumire;
b) premiu în bani;
c) cadou de preţ;
d) conferire a unui grad de clasificare mai înalt;
e) decorare cu insigna "Lucrător de Onoare al Procuraturii".
(2) Pentru merite deosebite în serviciu, lucrătorii din Procuratură pot fi propuşi pentru
decorare cu distincţii de stat şi conferire de titluri onorifice.

Articolul 4. Competenţa aplicării măsurilor de stimulare


Măsurile de stimulare enumerate la art. 3 alin. (1) sînt aplicate de
către Procurorul General. Propunerile pentru decorarea cu ordine şi
medalii, pentru conferirea de titluri onorifice le face Procurorul General.
Articolul 5. Modul de aplicare a măsurilor de stimulare
Stimularea se declară prin ordin şi se înscrie în carnetul de muncă şi în dosarul personal al
lucrătorului. Ordinul privind stimularea se aduce la cunoştinţa persoanelor indicate în el.

Capitolul III
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Articolul 6. Răspunderea disciplinară a procurorilor şi anchetatorilor
Procurorii şi anchetatorii pot fi sancţionaţi disciplinar pentru:
a) neîndeplinire a obligaţiunilor de serviciu;
b) necorespundere funcţiei ocupate sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente -
fapt constatat în urma atestării;
c) încălcare gravă a disciplinei de muncă;
d) săvîrşire a unor acţiuni compromiţătoare.

Articolul 7. Asprimea pedepsei


Sancţiunea trebuie să corespundă gradului de vinovăţie şi gravităţii faptei.

Articolul 8. Sancţiuni
Se stabilesc următoarele sancţiuni:
a) observaţie;
b) mustrare;
c) mustrare aspră;
d) retrogradare în funcţie;
e) retragere a insignei "Lucrător de Onoare al Procuraturii";
f) concediere.

Articolul 9. Competenţa aplicării sancţiunilor


(1) Procurorul General dispune în exclusivitate de aplicarea sancţiunilor prevăzute de
prezenta lege.
(2) În caz de încălcare a disciplinei de către procurori şi anchetatori, şefii de secţii ai
Procuraturii Generale, procurorii din procuraturile teritoriale şi cei din
procuraturile specializate sînt obligaţi să facă propuneri Procurorului General referitoare
la sancţionarea lor.

Articolul 10. Efectuarea controlului


Procurorul căruia i s-a dispus examinarea cazului de încălcare a disciplinei este obligat să
cerceteze detaliat, obiectiv circumstanţele lui, să ceară explicaţii în scris de la lucrătorul în
cauză. Se poate ordona, după caz, un control din oficiu.

Articolul 11. Termenele de aplicare a sancţiunii


(1) Sancţiunea se aplică în termen de pînă la 30 de zile de la data depistării abaterii
disciplinare, fără a se lua în considerare timpul de convalescenţă a lucrătorului, de concediu,
precum şi durata controlului de serviciu, dar nu mai tîrziu de 6 luni din ziua comiterii încălcării.
(2) În cazul săvîrşirii unor acţiuni incompatibile cu postul deţinut
în organele Procuraturii, lucrătorul este concediat, indiferent de timpul ce a trecut din
momentul săvîrşirii acestor acţiuni.

Articolul 12. Aplicarea sancţiunii


Sancţiunea se declară prin ordin, se aduce, contra semnătură, la
cunoştinţa lucrătorului sancţionat şi se ataşează la dosarul lui
personal. Dacă lucrătorul sancţionat activează în o subdiviziune a
Procuraturii îndepărtată, lui i se transmite copia de pe ordin pentru încunoştinţare,
contra semnatură, prin procurorul din procuratura teritorială sau din procuratura specializată.
Ordinul de sancţionare disciplinară se aduce, în caz de necesitate, la cunoştinţa tuturor
lucrătorilor din Procuratură.

Articolul 13. Stingerea sancţiunii


Sancţiunile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) se consideră stinse dacă lucrătorilor nu li s-
a aplicat, în decursul unui an din ziua sancţionării, o nouă sancţiune. Expirarea termenului
de un an nu implică restituirea insignei "Lucrător de Onoare al Procuraturii". Repunerea în post
se efectuează numai prin atestare.

Articolul 14. Ridicarea sancţiunii


Sancţiunile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) pot fi ridicate înainte de expirarea unui an, dacă
lucrătorii sancţionaţi dau dovadă de spirit de disciplină şi de conştiinciozitate în îndeplinirea
obligaţiunilor de serviciu, însă nu mai devreme de 6 luni. În atare caz, sancţiunea se ridică
prin ordin, aducîndu-l la cunoştinţa persoanei în cauză. Repunerea în post se efectuează
numai prin atestare.

Articolul 15. Dreptul de contestare


Procurorul sau anchetatorul căruia i s-a aplicat sancţiunea are dreptul să atace ordinul
respectiv în Colegiul Procuraturii în termen de 10 zile din momentul cînd lucrătorului i se aduce
la cunoştinţă ordinul de sancţionare şi, ulterior, în instanţa de contencios administrativ
competentă.
[Art.15. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
[Art.15. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Procurorul sau anchetatorul căruia i s-a aplicat sancţiunea are dreptul să atace ordinul
respectiv în Colegiul Procuraturii în termen de 10 zile din momentul cînd lucrătorului i se aduce
la cunoştinţă ordinul de sancţionare şi în instanţă judecătorească.

Articolul 16. Termenul examinării reclamaţiei


(1) Colegiul Procuraturii examinează reclamaţia în termen de 30 de zile de la primirea ei.
(2) În caz de necesitate, pentru soluţionarea reclamaţiei se efectuează un control
suplimentar.
(3) Reclamaţia nu suspendă acţiunea sancţiunii.
(4) Lucrătorul care a contestat sancţiunea va fi informat despre decizia emisă.

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 17
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Se abrogă Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 871-XII din 20 ianuarie 1992.
Preşedintele
Parlamentului Petru LUCINSCHI
Chişinău, 11 iulie 1996.
Nr. 921-XIII.