Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT

ROLUL JOCULUI IN DEZVOLTAREA COPILULUI


Copilul spunea marele pedao el!e"ian Ed# Claparede es$e o
%iin"& a '&rei prin'ipal& $re(uin"& es$e )o'ul * a'eas$& $re(uin"& spre )o' es$e
'e!a esen"ial na$urii sale# Tre(uin"a de a se )u'a es$e $o'mai 'eea 'e ne !a
permi$e s& +mp&'&m ,'oala 'u !ia"a- s& pro'ur&m 'opilului a'ele mo(iluri de
a'"iune 'are se 'onsider& de ne&si$ +n sala de rup&.#
Jo'ul es$e o asimilare a realului la a'$i!i$a$ea proprie- o%erindu/i
a'es$ei a'$i!i$&"i alimen$a"ia ne'esar& ,i $rans%orm0nd realul +n %un'"ie de
mul$iple $re(uin"e ale eului# Ia$& de 'e- $oa$e me$odele a'$i!e de edu'are a
'opiilor mi'i 'er s& li se %urni1e1e a'es$ora un ma$erial a)u$&$or pen$ru 'a-
)u'0ndu/se- ei s& reu,eas'& s& asimile1e reali$&"ile in$ele'$uale 'are- %&r&
a'eas$a- r&m0n e2$erioare in$elien"ei 'opilului. J# Piae$#
Jo'ul 'opiilor 'ons$i$uie un $eren impor$an$ de des'i%rare a
'apa'i$a$ilor psi3oloi'e- in'lusi! a 'elor in$ele'$uale si a $rasa$urilor de
personali$a$e# Dupa modul 'um se )oa'a- o(ser!am da'a un 'opil es$e mai
in!en$i!- mai a'$i! in )o'- da'a poa$e sau nu surprinde solu$ii noi-
inenioase- da'a dispune de 'lari$a$e de idei- 'oeren$a in rolul 'e si l/a
asuma$#
Jo'ul es$e pri!i$ drep$ a'$i!i$a$ea 'are %ormea1a- modelea1a in$elien$a
dar- pe de al$a par$e- permi$e sa se 'ons$a$e 'ara'$eris$i'ile ei# A'$i!i$a$ea
ludi'a %urni1ea1a in%orma$ii pri!ind psi3odiano1a in$elien$ei#
Jo'ul o%era posi(ili$a$ea 'unoas$erii ni!elului de1!ol$arii in$ele'$uale a
'opiilor la un momen$ da$- %ap$ 'e !a permi$e apli'area unor me$ode
pedaoi'e op$ime %ie'arui 'a1 in par$e#
Prin a'$i!i$a$ea de )o' 'opiii do(andes' 'unos$in$e- li se %ormea1a !aria$e
a'$iuni min$ale 'are in%luen$ea1a de1!ol$area pro'eselor psi3i'e- se %a'e
$re'erea- in e$ape- de la a'$iunile pra'$i'e- ma$eriale de )o' spre a'$iuni
min$ale- in planul repre1en$arilor# Jo'ul are un rol %orma$i! si- prin
in$ermediul lui- 'opilul are posi(ili$a$ea de a re'ons$i$ui- de a reprodu'e in$r/
o %orma in$ui$i!/a'$i!a o arie 'uprin1a$oare din reali$a$ea o(ie'$i!a# As$%el-
prin )o'- 'opiii a'$ionand 'u di%eri$e ma$eriale- prin )o'urile de 'rea$ie si de
'ons$ru'$ie- reprodu' in mod a'$i! a'$i!i$a$ea oamenilor- re%le'$and rela$iile
so'iale ale di%eri$elor pro%esiuni#
Jo'ul %a!ori1ea1a de1!ol$area ap$i$udinii imaina$i!e la 'opii- a
'apa'i$a$ii de a 'rea sis$eme de imaini enerali1a$e despre o(ie'$e si
%enomene- pre'um si de a e%e'$ua di!erse 'om(inari men$ale 'u imainile
respe'$i!e# Prin )o'- 'opilul do(andes$e numeroase si !aria$e 'unos$in$e
despre mediul in'on)ura$or prin 'are i se de1!ol$a pro'esele psi3i'e de
re%le'$are dire'$a si nemi)lo'i$a a reali$a$ii4 per'ep$iile- repre1en$arile-
memoria- imaina$ia- andirea- lim(a)ul#
In $impul )o'ului repre1en$arile 'opilului se im(oa$es'- se pre'i1ea1a
si se 'on$urea1a# Tre'and de la repre1en$ari la no$iuni- 'opilului i se de1!ol$a
memoria- andirea a'$i!a- unde un rol impor$an$ il )oa'a lim(a)ul#
Comuni'and in$re ei- isi %i2ea1a $ema )o'ului- s$a(iles' su(ie'$ul- isi
repar$i1ea1a rolurile- isi pre'i1ea1a a'$iunile 'omune- meni$e sa 'on%ere
)o'ului un 'ara'$er orani1a$#
Prin )o'- imaina$ia 'opiilor su%era modi%i'ari 'ali$a$i!e in s$ransa
uni$a$e 'u s'3im(arile psi3o/%i1ioloi'e 'are au lo' in a'eas$a perioada 56/7
ani8# Cunos$in$ele 'opilului de!in mai pre'ise- mai sis$ema$i'e si mai
enerali1a$e- se de1!ol$a imaina$ia reprodu'$i!a si 'rea$oare#
Ia$a de 'e parin$ii- edu'a$orii $re(uie sa a'orde o a$en$ie deose(i$a
)o'ului 'opilului si '3iar sa/i %ie par$ener de )oa'a#
Pen$ru 'opii )o'ul in'lude o !arie$a$e de a$i!i$a$i amu1an$e si
in$eresan$e#A'es$e a'$i!ia$i po$ %ii4)o'ul 'rea$i!e-)o'ul linis$i$-)o'ul
a'$i!-drama$i' si )o'ul de manipulare a o(ie'$elor#Un 'opil se poa$e )u'a
sinur sau in rup#Copii $re' prin di%eri$e s$adii pe masura de1!ol$arii lor
-de!enind 'apa(ili de mai mul$e in$era'$iuni in )o'ul lor#Es$e impor$an$ sa se
s$ie %ap$ul 'a %ie'are !ars$a re%le'$a in )o'ul unui 'opil s$adiul de de1!ol$are
psi3oloi'a si emo$ionala#
O 'on$ri(u"ie impor$an$& la pre&$irea 'opilului pen$ru ,'oal& ,i/o
adu' )o'urile dida'$i'e pen$ru de1!ol$area lim(a)ului# 9e ,$ie '& mediul
%amilial e2er'i$& o in%luen"& 'ul$ural/edu'a$i!& (ine%&'&$oare asupra
de1!ol$&rii lim(a)ului 'opilului ,i +n mod deose(i$- asupra de1!ol$&rii
lim(a)ului a'es$uia# Cu $oa$e a'es$ea- reali$a$ea 'on%irm& '& in%luen"ele
e2er'i$a$e de mediul %amilial su( a'es$ aspe'$ sun$ +n'& deose(i$ de !aria$e#
:n 'onse'in"&- %ie da$ori$& a'es$or in%luen"e- %ie da$ori$& unor +n$0r1ieri sau
de%e'"iuni +n !or(irea 'opiilor la in$rarea lor +n r&dini"&- di%eren"ele
semnala$e +n de1!ol$area lim(a)ului sau a !o'a(ularului a'es$ora sun$ +n'&
deose(i$ de sesi1a(ile# A'es$e di%eren"ieri a''en$ua$e se men"in p0n& la
in$rarea 'opilului +n ,'oal&- mai ales pen$ru 'ei 'e nu %re'!en$ea1& 1ilni'
r&dini"a# Ori- +n$re lim(a) ,i 0ndire e2is$& o in$erdependen"&
(ine'unos'u$&# A'es$e di%eren"ieri +n domeniul de1!ol$&rii lim(a)ului
si$uea1& 'opiii +n po1i"ii di%eri$e- su( aspe'$ele deose(i$ de 'omple2e ale
a'$i!i$&"ilor ins$ru'$i!/edu'a$i!e# Una din$re sar'inile ma)ore ale r&dini"ei
ins$ru'$i!/edu'a$i!e o 'ons$i$uie omoeni1area rela$i!& a de1!ol$&rii
lim(a)ului 'opiilor- +n a,a %el +n'0$ la in$rarea +n ,'oala primar&- s& posede
no"iunile s$ri'$ ne'esare +nsu,irii 'uno,$in"elor de (a1& pre!&1u$e de
prorama ,'olar&#
De1!ol$area lim(a)ului se reali1ea1& a$0$ +n a'$i!i$&"ile spe'i%i'e
de1!ol$&rii !or(irii- '0$ ,i +n 'adrul +n$reului proram din r&dini"&#
Pro'esul de in%luen"are asupra de1!ol$&rii lim(a)ului 'opiilor +n'epe
la rupa mi'& "in0ndu/se seama de 'ara'$erul 'on're$ al lim(a)ului-
di%i'ul$&"ile de pronun"ie- !o'a(ularul redus ,i al$e par$i'ulari$&"i psi3i'e
'um sun$4 0ndirea 'on're$&- a$en"ia ins$a(il&- memoria indi!idual&#
De1!ol$area !or(irii 'opiilor se reali1ea1& +n mod $rep$a$- prin l&rirea
rela"iilor !er(ale 'u 'ei din )ur- +n 'ondi"iile mani%es$&rii de '&$re 'opii a
'urio1i$&"ii de 'unoa,$ere a o(ie'$elor- a +nsu,irilor a'es$ora- pe de o par$e ,i
a a$i$udinii in$eroa$i!e re%eri$oare la oriinea ,i 'au1a unor %enomene- pe de
al$& par$e#
# :n +n$reul pro'es de 'ul$i!are a lim(a)ului- a$0$ +n a'$i!i$&"ile
spe'i%i'e- '0$ ,i +n $oa$e 'elelal$e +mpre)ur&ri se urm&re,$e4
%ormarea deprinderilor de !or(ire 'ore'$& 5su( aspe'$ %one$i'-
le2i'al- rama$i'al- 'oeren$& ,i e2presi!&8;
+m(o&"irea ,i a'$i!i1area lim(a)ului ,i a 0ndirii- de1!ol$area
lim(a)ului monoloa$ ,i dialoa$- +nsu,irea sim(olurilor !er(ale 'u 'ara'$er
enerali1a$or- +n %un'"ie de par$i'ulari$&"ile de !0rs$&;
%ormarea deprinderii de e2primare ade'!a$& a 0ndurilor- 'eea
'e 'on$ri(uie la pre&$irea lor pen$ru a'$i!i$a$ea ins$ru'$i!/edu'a$i!& din
,'oal&;
$re'erea $rep$a$& de la lim(a)ul 'on're$ / si$ua$i! la lim(a)ul
'on$e2$ual- pe m&sur& 'e 'opilul dep&,e,$e limi$ele e2perien"ei sen1oriale-
+nsu,irea $rep$a$& a s$ru'$urii rama$i'ale a lim(ii ma$erne +n pra'$i'a
!or(irii- +m(o&"irea !o'a(ularului +n 'ondi"iile 'omuni'&rii 'on$inue 'u
persoanele din )ur;
pre!enirea ,i 'ore'$area de%e'$elor de pronun"ie- +n 'adrul
mun'ii indi!iduale- 'u rupuri mi'i de 'opii- pre'um ,i +n 'adrul a'$i!i$&"ii
de de1!ol$are a lim(a)ului 'u +n$reaa rup& de 'opii#
Jo'urile dida'$i'e des$ina$e de1!ol$&rii lim(a)ului 'on$ri(uie- +n mare
m&sur&- la de1!ol$area a'ui$&"ii audi$i!e a au1ului %onema$i'# Ele soli'i$&
per'eperea 'ore'$& a sune$elor- des'i%rarea 'ompo1i"iei sonore sau
semnalarea pre1en"ei sau a(sen"ei unui anumi$ sune$ +n$r/un 'u!0n$
O al$& sar'in& pe 'are o +ndeplines' )o'urile dida'$i'e des$ina$e
de1!ol$&rii lim(a)ului se re%er& la 'lari%i'area ,i pre'i1area unor no"iuni-
sar'in& 'e se reali1ea1& 'on'omi$en$ 'u 'ele 'are se re%er& la +m(o&"irea
!o'a(ularului ,i a'$i!i1area lui#
Cele mai mul$e )o'uri dida'$i'e sun$ des$ina$e +m(o&"irii le2i'ului
'opiilor 'u su(s$an$i!e 'omune 'e denumes'4 o(ie'$e ,i %enomene per'epu$e
dire'$ +n na$ura +n'on)ur&$oare ,i +n !ia"a so'ial&- nume de o(ie'$e ne'esare
+n !ia"& ,i a'$i!i$a$ea lor- prin'ipalele +n'&peri 'u o(ie'$ele ne'esare- p&r"ile
'omponen$e ale 'orpului- o(ie'$e de iien& personal&- +m(r&'&min$e-
+n'&l"&min$e- alimen$e- mi)loa'e de lo'omo"ie- ano$impurile ,i %enomenele
spe'i%i'e lor- animale domes$i'e ,i s&l(a$i'e- plan$e 'unos'u$e ,i unele p&r"i
'omponen$e ale a'es$ora- unele aspe'$e ale mun'ii- ale !ie"ii so'iale
des%&,ura$e de p&rin"ii lor#
Jo'ul dida'$i' 'on$ri(uie a$0$ la +m(o&"irea !o'a(ularului-
a'$i!i1area ,i e2ersarea lui; '0$ ,i la +nsu,irea unei e2prim&ri 'lare- 'oeren$e-
'ore'$e din pun'$ de !edere rama$i'al- la 'ul$i!area independen"ei +n
!or(ire ,i s$imularea 'rea$i!i$&"ii +n e2primarea oral&#
De'i- prin )o'ul dida'$i' se asiur& +n"eleerea- %i2area sau repe$area
anumi$or 'uno,$in"e +n mod pl&'u$- %&r& 'a in$eresul 'elor 'are 'omuni'& s&
s'ad&# Jo'ul se 'ons$i$uie 'a a'$i!i$a$e %undamen$al& la !0rs$a pre,'olar&# J#
Piae$ denume,$e )o'ul 'a %iind un anumi$ $ip de a'$i!i$a$e- +n"eleas& 'a un
e2er'i"iu %un'"ional#

<I<LIO=RAFIE
=rioriu Dumi$ru Copilul si )o'ul->?@A