Sunteți pe pagina 1din 6

32005F0212

Official Journal L 068 , 15/03/2005 P. 0049 - 0051


Official Journal L 159 , 13/06/2006 P. 0223 - 0225
20050224
Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului
din 24 februarie 2005
privind confiscarea produselor, a instruentelor i a bunurilor av!nd le"#tur# cu
infrac iunea
C$%&I'I(' (%I(%II )(*$+)%),
av!nd ,n vedere -ratatul privind (niunea )uropean#, ,n special articolul 2., articolul /1
alineatul 011 litera 0c1 i articolul /4 alineatul 021 litera 0b1,
av!nd ,n vedere ini iativa *e"atului Danearcei 213,
av!nd ,n vedere avizul +arlaentului )uropean,
,ntruc!t4
011 Criinalitatea or"anizat# transfrontalier# ur#re te, ,n principal, scopuri lucrative5
+entru a preveni i cobate eficient acest "en de criinalitate, eforturile trebuie
concentrate pe depistarea, ,n"6e area, sec6estrarea i confiscarea produselor av!nd
le"#tur# cu infrac iunea5 Cu toate acestea, aceste opera iuni sunt dificil de realizat, printre
altele, datorit# diferen elor e7istente ,ntre le"isla iile statelor ebre ,n acest doeniu5
021 8n concluziile reuniunii sale de la 9iena din decebrie 1..:, Consiliul )uropean a
solicitat ,nt#rirea eforturilor () de cobatere a criinalit# ii or"anizate interna ionale ,n
conforitate cu un plan de ac iune privind odalit# ile optie de punere ,n aplicare a
dispozi iilor -ratatului de la Asterda ,ntr-un spa iu de libertate, securitate i ;usti ie
2235
0/1 8n conforitate cu alineatul 0501 litera 0b1 din +lanul de ac iune de la 9iena, ,n teren
de cinci ani de la intrarea ,n vi"oare a -ratatului de la Asterda, dispozi iile de drept
intern care re"leenteaz# sec6estrul i confiscarea produselor av!nd le"#tur# cu
infrac iunea trebuie ,bun#t# ite i apropiate, lu!nd ,n considerare drepturile ter ilor de
bun# credin #, ,n cazul ,n care este necesar5
041 Alineatul 0511 al concluziilor Consiliului )uropean de la -apere din 15- 1<
octobrie 1... subliniaz# faptul c# ,n centrul criinalit# ii or"anizate se afl# sp#larea
banilor, i aceasta trebuie eradicat# oriunde se produce, iar Consiliul )uropean este 6ot#r!t
s# asi"ure adoptarea de #suri concrete pentru identificarea, ,n"6e area, sec6estrarea i
confiscarea produselor av!nd le"#tur# cu infrac iunea5 Consiliul )uropean solicit#, de
aseenea, la alineatul 0551, apropierea dispozi iilor de drept aterial i procedural ,n
aterie penal# referitoare la sp#larea banilor 0,n special ,n ce prive te identificarea,
,n"6e area i confiscarea fondurilor15
051 8n conforitate cu *ecoandarea 1. din +lanul de ac iune 2000 intitulat =+revenirea
i controlul criinalit# ii or"anizate4 o strate"ie a (niunii )uropene pentru ,nceputul
noului ileniu=, care a fost adoptat de Consiliu la 2> artie 2000 2/3, ar trebui s# se
analizeze eventuala necesitate de adoptare a unui instruent care, lu!nd ,n considerare
cele ai bune practici din statele ebre i cu respectarea corespunz#toare a principiilor
fundaentale de drept, s# prevad# posibilitatea introducerii ,n dreptul penal, civil sau
fiscal, dup# caz, a unei reduceri a sarcinii probei ,n ceea ce prive te sursa bunurilor
de inute de o persoan# condanat# pentru o infrac iune ce are le"#tur# cu criinalitatea
or"anizat#5
0<1 8n conforitate cu articolul 12 privind confiscarea i sec6estrarea din Conven ia $%(
din 12 decebrie 2000 ,potriva criinalit# ii or"anizate transna ionale, statele p#r i pot
analiza posibilitatea de a solicita autorului unei infrac iuni s# deonstreze ori"inea licit# a
unor produse presupuse av!nd le"#tur# cu infrac iunea sau a altor bunuri care ar putea
face obiectul unei confisc#ri, ,n #sura ,n care aceast# solicitate este confor# cu
principiile dreptului lor intern i cu natura procedurii ;udiciare5
0>1 -oate statele ebre au ratificat Conven ia din : noiebrie 1..0 a Consiliului
)uropei privind sp#larea, descoperirea, sec6estrarea i confiscarea produselor av!nd
le"#tur# cu infrac iunea5 (nele state ebre au prezentat declara ii cu privire la articolul
2 al conven iei privind confiscarea, astfel ,nc!t s# nu fie obli"ate s# confi te dec!t
produsele av!nd le"#tur# cu un anuit nu#r de infrac iuni specificate5
0:1 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului 243 cuprinde dispozi ii referitoare la sp#larea
banilor, identificarea, ur#rirea, ,n"6e area, sec6estrarea i confiscarea instruentelor i
produselor infrac iunii5 8n conforitate cu prezenta decizie-cadru, statele ebre sunt, de
aseenea, obli"ate s# nu foruleze i nici s# nu en in# rezerve ,n ce prive te
dispozi iile Conven iei Consiliului )uropei privind confiscarea, ,n cazul ,n care
infrac iunea se pedepse te o pedeaps# privativ# de libertate sau cu o #sur# de si"uran #
cu o durat# a7i# ai are un an5
0.1 Instruentele care e7ist# ,n acest doeniu nu au contribuit ,n od suficient la
asi"urarea unei cooper#ri transfrontaliere eficace ,n aterie de confiscare, ,ntruc!t un
nu#r de state ebre nu sunt ,nc# ,n #sur# s# confi te produsele av!nd le"#tur# cu
toate infrac iunile pedepsite cu pedepse privative de libertate cu o durat# ai are un an5
0101 &copul prezentei decizii-cadru este acela de a "aranta c# toate statele ebre dispun
de nore eficiente ,n aterie de confiscare a produselor av!nd le"#tur# cu infrac iunea,
inter alia, ,n ceea ce prive te sarcina probei privind sursa bunurilor de inute de o persoan#
condanat# pentru o infrac iune av!nd le"#tur# cu criinalitatea or"anizat#5 +rezenta
decizie-cadru este asociat# unei propuneri daneze de decizie-cadru privind recunoa terea
reciproc# ,n cadrul (niunii )uropene a deciziilor referitoare la confiscarea produselor
av!nd le"#tur# cu infrac iunea i la parta;area bunurilor, care este prezentat# siultan5
0111 +rezenta decizie-cadru nu ,piedic# un stat ebru s# aplice propriile principii
fundaentale referitoare la dreptul la un proces ec6itabil, ,n special prezu ia de
nevinov# ie, drepturile de proprietate, libertatea de asociere, libertatea presei i libertatea
de e7priare ,n alte i;loace de inforare,
AD$+-? +*)@)%-A D)CI@I)-CAD*(4
Articolul 1
Defini ii
8n sensul prezentei decizii-cadru4
- =produs= ,nsean# orice avanta; econoic ob inut din infrac iune5 Acest avanta; poate
consta din bunuri de orice natur#, astfel cu sunt definite la liniu a ur#toareA
- =bun= ,nsean# un bun de orice natur#, corporal sau incorporal, obil sau iobil,
precu i actele ;uridice sau docuentele care atest# un titlu sau un drept asupra unui
astfel de bunA
- =instruent= ,nsean# orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, ,n orice od, ,n tot
sau ,n parte, pentru s#v!r irea uneia sau ai ultor infrac iuniA
- =confiscare= ,nsean# o pedeaps# sau o #sur# dispus# de o instan # ,n ura unei
proceduri ,n le"#tur# cu o infrac iune sau infrac iuni, av!nd ca rezultat deposedarea
definitiv# de bunul respectivA
- =persoan# ;uridic#= ,nsean# o entitate av!nd acest statut ,n teeiul dreptului intern
aplicabil, cu e7cep ia statelor sau altor entit# i publice ,n e7erci iul prero"ativelor lor de
putere public# i a or"aniza iilor interna ionale publice5
Articolul 2
Confiscare
011 Biecare stat ebru ia #surile necesare pentru a-i perite acestuia s# confi te, ,n
totalitate sau ,n parte, instruentele i produsele care sunt rezultatul unei infrac iuni, care
se pedepsesc cu o pedeaps# privativ# de libertate cu o durat# ai are de un an, sau
bunurile de o valoare corespunz#toare acestor produse5
021 8n ceea ce prive te ,nc#lc#rile de natur# fiscal#, statele ebre pot recur"e la alte
proceduri dec!t cele penale pentru a-l deposeda pe autor de produsele av!nd le"#tur# cu
infrac iunea5
Articolul /
Atribu ii de confiscare sporite
011 Biecare stat ebru ia cel pu in #surile necesare care s#-i perit#, ,n condi iile
prev#zute la alineatul 021, s# confi te ,n totalitate sau ,n parte bunurile de inute de o
persoan# condanat# pentru o infrac iune
0a1 cois# ,n cadrul unei or"aniza ii criinale, astfel cu este definit# ,n +lanul de
ac iune .:/>///JAI din 21 decebrie 1..: privind incriinarea particip#rii la o
or"aniza ie criinal# din statele ebre ale (niunii )uropene 253, ,n cazul ,n care
infrac iunea este prev#zut# de4
- Decizia-cadru 2000//://JAI a Consiliului din 2. ai 2000 privind consolidarea, prin
sanc iuni penale i de alt# natur#, a protec iei ,potriva falsific#rii, cu ocazia introducerii
onedei euro 2<3,
- Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 2< iunie 2001 privind sp#larea banilor,
identificarea, ur#rirea, ,n"6e area, sec6estrarea i confiscarea instruentelor i
produselor infrac iunii 243,
- Decizia-cadru 2002/<2./JAI a Consiliului din 1. iulie 2002 privind cobaterea traficului
de persoane 2>3A
- Decizia-cadru 2002/.4</JAI a Consiliului din 2: noiebrie 2002 privind consolidarea
cadrului penal pentru a preveni facilitarea intr#rii, tranzitului i ederii neautorizate 2:3A
- Decizia-cadru 2004/<:/JAI a Consiliului din 22 decebrie 200/ privind cobaterea
e7ploat#rii se7uale a copiilor i a porno"rafiei infantile 2.3A
- Decizia-cadru 2004/>5>/JAI a Consiliului din 25 octobrie 2004 de stabilire a
dispozi iilor inie privind eleentele constitutive ale infrac iunilor i sanc iunile
aplicabile ,n doeniul traficului ilicit de dro"uri 2103A
0b1 care este prev#zut# de Decizia-cadru 2002/4>5/JAI a Consiliului din 1/ iunie 2002
privind cobaterea terorisului 2113,
cu condi ia ca infrac iunea vizat# de deciziile-cadru en ionate anterior,
- ,n cazul ,n care nu prive te sp#larea de bani, s# se pedepseasc# cu o pedeaps# privativ#
de libertate a7i# cu o durat# de cel pu in 5 p!n# la 10 aniA
- ,n cazul ,n care prive te sp#larea de bani, s# se pedepseasc# cu o pedeaps# privativ# de
libertate a7i# cu o durat# de cel pu in 4 aniA
i ca infrac iunea s# fie de natur# s# "enereze c! ti"uri financiare5
021 Biecare stat ebru ia #surile necesare pentru a-i perite acestuia ca, ,n teeiul
prezentului articol, s# confi te cel pu in4
0a1 ,n cazul ,n care o instan # na ional# este convins# pe deplin, pe baza unor fapte
specifice, c# bunurile respective sunt rezultatul unor activit# i infrac ionale desf# urate de
persoana condanat# ,n cursul unei perioade anterioare condan#rii pentru infrac iunea
prev#zut# la alineatul 011 care este considerat# rezonabil# de c#tre instan #, av!nd ,n
vedere ,pre;ur#rile cauzei, sau, alternativA
0b1 ,n cazul ,n care o instan # na ional# este convins# pe deplin, pe baza unor fapte
specifice, c# bunurile respective sunt rezultatul unor activit# i infrac ionale siilare
desf# urate de persoana condanat# ,n cursul unei perioade anterioare condan#rii pentru
infrac iunea prev#zut# la alineatul 011 care este considerat# rezonabil# de c#tre instan #,
av!nd ,n vedere ,pre;ur#rile cauzei, sau, alternativA
0c1 ,n cazul ,n care se stabile te c# valoarea bunurilor este dispropor ionat# ,n raport cu
veniturile le"ale ale persoanei condanate i o instan # na ional# este convins# pe deplin,
pe baza unor fapte specifice, c# bunurile respective sunt rezultatul unor activit# i
infrac ionale desf# urate de persoana condanat#5
0/1 De aseenea, fiecare stat ebru poate avea ,n vedere luarea #surilor necesare
pentru a-i perite acestuia s# confi te, ,n tot sau ,n parte, ,n conforitate cu condi iile
prev#zute la alineatele 011 i 021, bunurile ob inute de asocia ii persoanei respective i a
bunurilor transferate unei persoane ;uridice asupra c#reia persoana respectiv# e7ercit#, fie
ac ion!nd de una sin"ur#, fie ,n colaborare cu asocia ii s#i, o influen # deterinant#5
Aceste dispozi ii sunt valabile i ,n cazul ,n care persoana respectiv# prie te o parte
iportant# din veniturile persoanei ;uridice5
041 &tatele ebre pot recur"e i la alte proceduri dec!t cele penale pentru a-l deposeda
pe autor de respectivele bunuri5
Articolul 4
C#i de atac
Biecare stat ebru ia #surile necesare pentru a asi"ura ca p#r ile afectate de #surile
prev#zute la articolele 2 i 0/1 au la dispozi ie c#i de atac efective pentru ap#rarea
drepturilor lor5
Articolul 5
Caran ii
+rezenta decizie-cadru nu are ca efect odificarea obli"a iei de respectare a drepturilor
fundaentale i a principiilor fundaentale, inclusiv ,n ce prive te prezu ia de
nevinov# ie, astfel cu sunt consacrate la articolul < din -ratatul privind (niunea
)uropean#5
Articolul <
+unere ,n aplicare
011 &tatele ebre iau #surile necesare aducerii la ,ndeplinire a prezentei decizii-cadru
p!n# la 15 artie 200>5
021 &tatele ebre transit &ecretariatului Ceneral al Consiliului i Coisiei, p!n# la 15
artie 200>, te7tele dispozi iilor care transpun ,n dreptul intern obli"a iile care decur" din
prezenta decizie-cadru5 8n conforitate cu un raport ,ntocit pe baza acestor infora ii i
a unui raport ,n scris din partea Coisiei, Consiliul verific#, p!n# la 15 iunie 200>, ,n ce
#sur# statele ebre au luat #surile necesare pentru a se confora prezentei decizii-
cadru5
Articolul >
Intrarea ,n vi"oare
+rezenta decizie-cadru intr# ,n vi"oare la data public#rii ,n Jurnalul $ficial al (niunii
)uropene5
Adoptat# la Dru7elles, 24 februarie 20055
+entru Consiliu
+re edintele
%5 &c6it
213 J$ C 1:4, 25:52002, p5 /5
223 J$ C 1., 2/5151..., p5 15
2/3 J$ C 124, /5552000, p5 15
243 J$ ' 1:2, 55>52001, p5 15
253 J$ ' /51, 2.51251..:, p5 15
2<3 J$ ' 140, 145<52000, p5 15
2>3 J$ ' 20/, 15:52002, p5 15
2:3 J$ ' /2:, 551252002, p5 15
2.3 J$ ' 1/, 205152004, p5 445
2103 J$ ' //5, 1151152004, p5 :5
2113 J$ ' 1<4, 225<52002, p5 /5
--------------------------------------------------
Cestionat de $ficiul pentru +ublicaEii