Sunteți pe pagina 1din 12

Procedura reabilitrii judectore ti

practic judiciar
Potrivit reglementrilor din Codul penal, reabilitarea constituie un mijloc legal
prin care fostul condamnat este reintegrat deplin n societate i care a probat pe parcursul
unor perioade de timp, dup ce a executat pedeapsa ori executarea acesteia s-a stins prin
modurile prevzute de lege, c merit s beneficieze pe viitor de ncetarea tuturor
decderilor, interdic iilor i incapacit ilor care rezult din condamnare (art. !! C.
Pen.".
#eabilitarea de drept se ob ine automat n virtutea legii ( ope legis", n timp ce
reabilitarea judectoreasc se ob ine printr-o $otr%re judectoreasc n cazul n care
instan a nvestit cu cererea celui interesat constat c sunt ndeplinite condi iile
prevzute de lege pentru acordarea realibilitrii i c fostul condamnat a dat dovad de
ndreptare, merit%nd reabilitarea. &olosirea celor dou forme de reabilitare d posibilitatea
s se stabileasc cea mai bun corela ie ntre gravitatea condamnrii i forma reabilitrii,
n vederea asigurrii finalit ii acesteia. Procedura reabilitrii judectore ti, inclus n
cadrul procedurilor speciale, are drept finalitate realizarea prevederilor din Codul penal
privind reabilitarea. &a de modul de reglementare i efectele reabilitrii judectore ti,
procedura de realizare este plasat n faza de dup executarea $otr%rii judectore ti,
activitatea procesual i procedural fiind reglementat de normele speciale prevzute n
art. '('-)*! C. proc. pen.
Caracterul indivizibil al reabilitrii se deduce din func ia ce o ndepline te,
const%nd n reintegrarea social i juridic a fostului condamnat. #eabilitarea este o
cauz extinctiv care opereaz in personam, prive te exclusiv consecn ele condamnrii
i numai pentru viitor.
Potrivit art. '(' C. pr. pen., instan a competent s se pronun e asupra reabilitrii
judectore ti este fie instan a care a judecat n prim instan cauza n care s-a pronun at
condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instan a corespunztoare n a crei
circumscrip ie domiciliaz condamnatul, +fiind astfel dispensat de a se deplasa la
distan e uneori mari i de a face sacrificii bne ti,

. Prin redactarea acestui text,


legiuitorul a avut n vedere o competen alternativ, condamnatul, n func ie de anumite
ra iuni i avantaje, put%nd opta, fr nici o condi ionare, pentru una din cele dou
instan e. -stfel, instan a care a judecat n prim instan cauza prezint avantajul c
punerea n executare a $otr%rii judectore ti s-a efectuat de aceasta, av%nd accesul la o
serie de date necesare solu ionrii cererii, la aceast instan av%ndu-se i nscrisurile din
dosarul cauzei. .ac instan a care a judecat cauza n fond i are sediul n aceea i raz
teritorial ca i domiciliul condamnatului, acesta nu poate opta ntre cele dou instan e,
ci trebue s introduc cererea de reabilitare la instan a care a judecat cauza n fond
/
.

0upa cu #adu, Competen a de solu ionare a cererii de reabilitare , n revista Dreptul nr. 8/1994, p. )1
/
Ibidem, p. )(
#eabilitarea judectoreasc nu presupune o reexaminare a cauzei n care a fost
pronun at deja o condamnare, i, de aceea, calitatea pe care a avut-o condamnatul i
care a determinat competen a instan ei care l-a judecat, nu prezint importan n ceea ce
prive te competen a alternativ.
.ecizia '2'' din /2 iulie /**2 a 3ec iei penale stabile te ca n situa ia n care
instan a ce a judecat n prim instan cauza n care s-a pronun at condamnarea este o
instan militar i nainte de introducerea cererii de reabilitare, printr-o modificare
legislativ, cauza a fost trecut n competen a instan ei civile, cererea de reabilitare se
judec de instan a civil devenit competent s solu ioneze cauza n prim instan sau
de instan a corespunztoare acesteia n a crei circumscrip ie domiciliaz condamnatul.
4ntr-un atare caz, cererea de reabilitare judectoreasc, fiind subsecvent condamnrii,
urmeaz sub aspectul competen ei regimul cauzei n care s-a pronun at condamnarea,
existent la momentul introducerii cererii de reabilitare.
!
4n motivarea acestei decizii s-a artat c prin activitatea jurisdic ional de
solu ionare a cererii de reabilitare se rezolv un aspect adiacent obiectivului principal al
procesului penal, solu ionarea acestei cereri av%nd un caracter autonom, impun%ndu-se a
aplica regula tempus regit actum i anume aplicarea legii n vigoare la data introducerii
cererii, preciz%ndu-se c prin no iunea de instan corespunztoare celei care a judecat n
prim instan raportul juridic de drept penal de conflict, nu poate fi dec%t aceea care la
data introducerii cererii prin care se solicit reabilitarea este competent s judece n
prim instan infrac iunea pentru care inculpatul a fost condamnat
'
.
4n situa ia n care se sc$imb pe o perioad de timp competen a material dintre
solu ionarea cauzei n prim instan i introducerea cererii de reabilitare, instan a care a
judecat n prim instan este aceea care are dreptul, la data introducerii cererii de
reabilitare, s judece cauza n fond, i nu instan a sau cea corespunztoare acesteia care
la momentul respectiv a solu ionat cauza
)
.
.ispozi ia din art. '(' C. proc. pen. nu se limiteaz la infrac iunea pentru care
condamnatul a fost condamnat i solicit reabilitarea, ci la cauz n totalitate, c$iar dac
n raport de unele fapte sau persoane competen a ar reveni altei instan e. - interpreta
altfel, nseamn a lipsi de con inut institu ia conexit ii i a crea, fr suport legal, mai
multe instan e de executare, ceea ce contravine dispozi iilor art. '1 C. proc. pen.
2
-tunci c%nd cererea condamnatului prive te mai multe pedepse, trebuie s fie
rezolvat integral de aceea i instan , dup caz, prin admiterea sau respingerea n
totalitate, nefiind posibil ca un condamnat s fie n acela i timp reabilitat i nereabilitat.
4n ipoteza c pedepsele au fost aplicate de instan e de grad diferit, competent n
solu ionarea cererii de reabilitare este instan a superioar n grad, a a cum rezult din
con inutul art. !) i '(' C. proc. pen.
5
!
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7instan9C)9-!a-competent9C'91!-s9C'91!-se-pronun
9C)9-!e-asupra-reabilit9C'91!rii-judec9C'91!tore9C)9(&ti-9C!9-:n-situa9C)9-!ia-
9C!9-:n-care-prin-sc$imbarea-;5z/7, ! mi /*/
'
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitare-judec9C'91!toreasc9C'91!-instan9C)9-!a-
competent9C'91!-es;e7, ! mai /*/
)
<ribunalul 3uprem, sec ia penal, decizia nr. /1 din ( martie *5*, n Revista romn de drept nr.
9/197, p. )*
2
.ecizia 3ec iei penale nr. 5 din /1 iulie (1! n Culegere de deci!ii ale "ribunalului #uprem pe anul
198$% :ditura tiin ific i :nciclopedic, =ucure ti, (1', p. /(*
5
<ribunalul 3uprem, decizia nr. '5/) din 5 noiembrie (2(, n Revista romn de drept nr. &/197, p. 2'
Prin .ecizia nr. 1! din * decembrie /**5, 3ec iile >nite au decis c +dispozi iile
art. '(' teza ? Cod procedur penal se interpreteaz n sensul c6 4n caz de modificare a
normelor de competen , cererea de reabilitare va fi solu ionat de instan a competent
s judece cauza n prim instan , potrivit legii n vigoare la momentul introducerii
cererii,.
Potrivit art. '() alin. , so ul sau rudele apropiate pot continua procedura de
reabilitare pornit anterior decesului, cu condi ia ca aceast procedur s fie pornit de
condamnat, al crui deces a survnit ulterior, pe parcursul solu ionrii. Cerera de
reabilitare poate fi retras de titular, personal sau prin reprezentantul su legal.
3-a considerat
1
c ulterioarele consecin e ale condamnrii trebuie s fie strict
personale i s se sting odat cu decesul celui condamnat. -stfel, analiza ndeplinirii
condi iei temporale trebuie fcut n str%ns legtur cu ns i existen a condamnatului.
#efuzul acordrii reabilitrii n cazul decesului condamnatului este inadmisibil, aceasta
av%nd consecin e negative pentru rudele apropiate ale condamnatului
(
. @eexecutarea
pedepsei pentru cauz de moarte, fie prin nenceperea executrii, fie prin ntreruperea ei
din cauz de moarte nu poate duce la socotirea ca ndeplinite a condi iilor de form i
fond ale reabilitrii
*
.
4n cazul condamnatului decedat, s-a mai constatat c cererea de reabilitare
introdus pentru el de so sau rude apropiate nu poate fi admis dac p%n la deces nu era
mplinit termenul de reabilitare. 4n aceast situa ie, cererea se respinge, n baza art. '(5
lit. a C. pr. pen., fiind introdus nainte de termenul legal

.
.octrina i practica judiciar au exprimat opinia c instan a competent de a
solu iona cererea de reabilitare, n cazul n care aceasta este introdus de so sau rudele
apropiae, este instan a care a judecat n prim instan cauza n care s-a pronun at
condamnarea, motiv%nd c art. '(' C. proc. pen. nu prevede o alternan privind instan a
corespunztoare n a crei raz teritoarial domiciliaz so ul sau rudele apropiate,
alternan a fiind prevzut numai pentru domiciliul condamnatului
/
.
Pe l%ng men iunile ce trebuie incluse n cererea de reabilitare, potrivit art. '()
alin. / C. proc. pen., exist obliga ia ca la aceast cerere s se anexeze actele din care s
rezulte c sunt ndeplinite condi iile reabilitrii, prevzute n art. !5 C. pen.
.ispozi iile art. '() lit.c din Codul de procedur penal care prevd c n cererea
de reabilitare trebuie s se men ioneze localit ile n care condamnatul a locuit i locurile
de munc pe tot intervalul de timp de la executarea pedepsei i p%n la introducerea
cererii, iar n cazul c%nd executarea pedepsei a fost respins, de la data rm%nerii
definitive a $otr%rii i p%n la introducerea cererii, sunt necesare pentru ca instan a s
poat aprecia conduita acestuia pe toat perioada prevzut de art. !) din Codul penal.
4n cazul neindicrii de ctre condamnat a tuturor domiciliilor i locurilor de munc se
respinge cererea de reabilitare, msur justificat prin aceea c n lipsa acestor indica ii
instan a nu are posibilitatea s fac o apreciere n ansamblu a comportrii condamnatului.
1
Ciuc Aaleriu, 'dmisibilitatea reabilitrii (udectore ti a persoanelor decedate )n tinpul e*ecutrii
pedepsei, n Revista romn de drept nr. +/1988, p. !'
(
<ribunalul jude ean 3uceava, sentin a penal nr. )' din ' octombrie (1), n Revista romn de drept
nr. 1/1987, p. )2
*
Ibidem, p. )5

<ribunalul 3uprem, sec ia militar, decizia nr. *! din /) noiembrie (5), n Revista romn de drept
nr. ,/197,, p. )!
/
Cri u -nastasiu, Drept procesual penal. -roceduri speciale, ed. -ll =ecB, =ucure ti, /**', p. !)
-rticolul '(' C. pr. pen. folosind termenul de +instan corespunztoare, are n vedere
instan a egal n grad de jurisdic ie, iar nu i n ce prive te caracterul militar sau civil al
acesteia
!
. -stfel, c%nd condamnarea a fost pronun at de o instan militar, instan a
corespunztoare n a crei raz teritorial domiciliaz condamnatul este instan a civil
corespunztoare n grad aceleia care a pronun at condamnarea. <otodat, n cazul unei
condamnri pentru infrac iunea de furt din avutul ob tesc, pronun at n prim instan
de tribunalul jude ean, competen a de a rezolva cererea de reabilitare dup modificarea
Codului revine judectoriei, cci astfel ar nseamna c, de i judecarea acestei infrac iuni
se face de judectorie, solu ionarea unei cereri accesorii, de reabilitare, s revin
tribunalului, ceea ce nu are la baz nici un temei legal
'
.
.e asemenea, este contrar legii $otr%rea de admitere a unei cereri de reabilitare
formulat pentru fapte sv%r ite n timpul minorit ii, deoarece acestor fapte nu li se
aplic dispozi iile legale referitoare la reabilitare. .in moment ce legea a instituit, n mod
excep ional, n favoarea minorilor, un regim juridic special, incluz%nd i lipsa oricror
interdic ii i incapacit i pentru condamnrile suferite, dispozi iile ce constituie cadrul
general al institu iei reabilitrii rm%n fr aplicare n aceast situa ie
)
.
4n practica judiciar s-a stabilit c cererea de reabilitare a unui condamnat care a
beneficiat de amnistie pentru infrac iunea ce a dus la condamnare nu poate fi respins ca
lipsit de obiect sau de interes n nici o situa ie
2
.
.in analiza articolelor '(5 lit. b C. pr. pen. i '() alin. / lit. a C. pr. pen., rezult
c numai n situa ia n care cererea de reabilitare nu cuprinde adresa condamnatului sau a
persoanei care a fcut cererea i peti ionarul nici nu se prezint la termenul de nf i are,
pentru a putea astfel s completeze omisiunea cu privire la adresa sa, cererea poate fi
respins pentru nendeplinirea condi iilor de form
5
. -tunci c%nd peti ionarul a artat, n
cererea de reabilitare, domiciliul su, instan a de fond nu poate s i resping cererea
c$iar dac acesta nu s-a prezentat la termenul de nf i are.
.e asemenea, este nelegal $otr%rea primei instan e prin care s-a respins cererea
de reabilitare judectoreasc pe motivul c peti ionarul nu a depus la dosar copia
sentin ei condamnatoare
1
. Printre condi iile de form prevzute de articolele '() i '(5
C. pr. pen., nu figureaz i obliga ia de a prezenta o copie de pe sentin a de condamnare,
peti ionarul av%nd numai obliga ia potrivit art. '() lit. e C. pr. pen., s dea indica ii utile
pentru identificarea dosarului, obliga ia procurrii lui revenind instan ei.
4mprejurarea c persoana condamnat, care solicit reabilitarea sa, nu a depus
odat cu cererea toate actele i dovezile necesare verificrii ndeplinirii condi iilor legale
i nici nu s-a prezentat n instan la termenul la care a fost citat, nu justific respingerea
cererii de reabilitare. Potrivit prevederilor art. '(1 C. pr. pen., instan a dispune n astfel
!
.ecizia de ndrumare nr. 1 din / august (2(, n Revista romn de drept nr. 9/19,9, p. (
'
<ribunalul Cude ean 3laj, sentin a penal nr. ( din ' decembrie (5', n Revista romn de drept nr.
11/197&, p. 5!
)
=o ian :lisabeta, Reabilitare. .inor, n Revista de drept penal nr. 1/++, p. )
2
C$iri #adu, 'ministia i reabilitarea , n Revista de drept penal nr. $/1998, ed. Donitorul Eficial,
=ucure ti, p. 2!
5
<ribunalul municipiului =ucure ti, sec ia penal, decizia nr. !! din ( iulie (2(, n Revista romn
de drept nr.$/197, p. 2*
1
<ribunalul jude ean =ra ov, decizia penal nr. )*) din / iulie (5!, n Revista romn de drept
nr.1/1974, p. 25
de situa ii completarea materialului de ctre persoana interesat, put%nd cere de la
organele competente, rela ii cu privire la comportarea celui condamnat
(
.
?nstan a, pentru a se pronun a asupra cererii de reabilitare, trebuie s verifice
ndeplinirea condi iilor cerute de lege pentru admiterea cererii, prevzute at%t de Codul
penal, c%t i de Codul de procedur penal. >nele dintre acestea privesc ndeplinirea unor
condi ii de form (art. '() C. proc. pen.", iar altele ndeplinirea unor condi ii de fond
(art. !) i !5 C. pen.".
Codul de procedur penal condi ioneaz admiterea unei cereri de reabilitare i
de ndeplinirea condi iei termenului la momentul nregistrrii acesteia. @eintroducerea n
termen a cererii de reabilitare prive te nerespectarea at%t a condi iilor de form, c%t i a
uneia de fond, termenele de reabilitare i calculul acestora fiind prevzute n art. !) i
!2 C. pen. <ermenele de reabilitare se socotesc de la data c%nd a luat sf%r it executarea
pedepsei principale sau de la data c%nd aceasta s-a prescris. .ac cererea este respins
ini ial, ea poate fi formulat din nou, ns numai dup mplinirea termenului legal
/*
.
4ntr-o cauz a Cur ii de -pel Ploie ti, n raport de cuantumul pedepsei, termenul
de ' ani i ( luni socotit de la data promulgrii decretului de gra iere se implinea abia la
/! august (((, deci mai t%rziu cu 5 luni i /! de zile dec%t data introducerii cererii de
reabilitare, legal prima instan a procedat la respingerea acesteia pentru nendeplinirea
condi iilor de form
/
.
Cererea de reabilitare este inadmisibil dac n cursul termenului prevzut n art.
!) C. pen. condamnatul sv%r e te o infrac iune amnistiat postcondamnatorie, datorit
nendeplinirii condi iei bunei purtri prevzute n art. !5 lit. c C. pen. Fotr%rea
instan ei care a solu ionat ac iunea civil va putea servi instan ei penale ce judec o
cerere de reabilitare pentru verificarea condi iei, ntruc%t $otr%rile instan ei civile
servesc n procesul penal ca elemente probatorii. 4ns, se consider c so ul i rudele
apropiate au dreptul de op iune n ceea ce prive te instan a corespunztoare domiciliului
condamnatului
//
.

@u poate fi re inut starea de recidiv postexecutorie n cazul n care
condamnarea anterioar const n pedeapsa nc$isorii care nu dep e te un an, dac n
decurs de ! ani persoana condamnat nu sv%r e te nici o alt infrac iune, deoarece
pentru acea condamnare a intervenit reabilitarea de drept prevzut de art. !' C. pen.
/!
@u constituie primul termen al recidivei executarea unei condamnri la pedeapsa
de un an nc$isoare, n cazul n care pentru acea condamnare a intervenit reabilitarea de
drept, conform art. !' C. pen., ca urmare a curgerii de la data c%nd a luat sf%r it
executarea pedepsei a unui termen de ! ani n care condamnatul nu a sv%r it nici o alt
infrac iune.
/'
.in examinarea prevederilor art. !2 C. pen. referitoare la condi iile reabilitrii
judectore ti i dispozi iilor privind procedura reabilitrii nu rezult c intervenirea
amnistiei ar constitui un impediment n ob inerea reabilitrii. :ste de observat c nici un
(
<ribunalul jude ean =ra ov, decizia penal nr. 1*1 din * decembrie (5', n Revista Romn de drept
nr.&/197&, p. 5
/*
#adu &lorin, #adu Cristiana, Cnd trebuie )ndeplinit condi ia )mplinirii termenului legal de reabilitare
pentru a putea cere reabilitarea (udectoreasc/, n Revista de drept penal nr. +/+,, p. 2/
/
Curtea de -pel Ploie ti, dec. nr. '!7#7(((
//
C$iri #adu, op.cit., p. 2)
/!
Curtea 3uprem de Custi ie, sec ia penal, decizia nr. ()7((1
/'
Curtea 3uprem de Custi ie, sec ia penal, decizia nr. 1!(7(((
text de lege ce reglementeaz institu ia reabilitrii i condi iile procesuale pentru
ob inerea ei nu se cere ca cel condamnat s dovedeasc existen a vreunei decderi,
interdic ii sau incapacit i n a crei ncetare s fie interesat, reabilitarea constituind
pentru el, n primul r%nd, o posibilitate de reintegrare moral n societate. in%nd seama
i de faptul c efectele reabilitrii sunt, n anumite privin e, mai favorabile dec%t cele ale
amnistiei, instan a este obligat s judece n fond cererea de reabilitare
/)
.
4n situa ia n care termenul pentru reabilitare judectoreasc s-a mplinit i
celelalte condi ii impuse de lege sunt ndeplinite, ns petentul nu a cerut reabilitarea, iar
ulterior implinirii termenului a sv%r it o nou infrac iune pentru care a fost condamndat
la pedeapsa amenzii, condamnare pentru care a fost reabilitat de drept, dup curgerea
termenului legal instan a va admite cererea de reabilitate judectoreasc.
/2
4n cazul unor condamnri succesive, termenul de reabilitare judectoreasc se
calculeaz n func ie de pedeapsa cea mai grea. -cest termen ncepe s curg de la data
executrii ultimei pedepse aplicate, respectiv de la data actului de gra iere privind ultima
pedeaps. .ac gra ierea este condi ionat, atunci termenul de reabilitare ncepe s curg
de la data expirrii termenului de ncercare, dat la care pedeapsa se consider
executat.
/5
.ac ultima pedeaps aplicat este amenda, iar executarea acesteia s-a
prescris, data la care ncepe s curg termenul de reabilitare este data la care s-a mplinit
termenul de prescrip ie al executrii acestei pedepse.
/1
&a de aceste considerente i av%nd n vedere dispozi iile art.'(5 alin.(" lit.a" C.
pr. pen. potrivit crora cererea de reabilitare se respinge pentru lipsa condi iilor de form,
c%nd a fost introdus nainte de termenul legal, instan a a respins cererea de reabilitare.
/(
4n cazul n care pedeapsa la care inculpatul a fost condamnat a fost executat prin
de inere preventiv, terminat nainte de rm%nerea definitiv a $otr%rii de condamnare,
termenul de reabilitare curge de la data c%nd $otr%rea de condamnare a rmas definitiv,
iar nu de la data c%nd a luat sf%r it de inerea preventiv
!*
.
C$iar dac durata pedepsei fixate de instan nu a dep it perioada de timp n
care inculpatul a fost arestat preventiv i de inut, n continuare, n executarea sanc iunii
pronun ate prin sentin a desfiin at, nu se poate considera c pedeapsa de an, 2 luni i
/' zile a fost executat, nainte ca aceasta s fi fost pronun at i s fi rmas definitiv.
Pentru ca o asemenea pedeaps s fie considerat executat trebuie s fie apt de a fi pus
n executare, ceea ce nu este ns posibil nainte de rm%nerea definitiv a $otr%rii de
condamnare
!
.
4n acord cu reglementarea existent i potrivit ra iunii ce st la baza institu iei
reabilitrii, dac un condamnat a ncetat din via nainte de a se fi mplinit termenul de
reabilitare prevzut i dac la acea dat nu sunt ndeplinite condi iile cerute de lege, iar
/)
<ribunalul 3uprem, decizia 3ec iei penale nr. /!( din 2 februarie (1), Culegere de deci!ii ale
"ribunalului #uprem pe anul 198&, :ditura tiin ific i :nciclopedic, =ucure ti, (15, p. /((
/2
<ribunalul =ucure ti, sec ia a ??-a penal, decizia nr. '*27-7/**'
/5
<ibunalul =ucure ti, sec ia ? penal, decizia nr. *))7-7/**'
/1
<ribunalul =ucure ti, sec ia a ??-a penal, decizia nr. !/7-7/**!
/(
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitare-judec9C'91!toreasc9C'91!-condamn9C'91!ri-
succesive-calcul-termen-lipsa-condi9C)9-!iilor-de-form9C'91!-;s5v7, ! mai /*/
!*
<ribunalul 3uprem, decizia nr. !'5) din 1 octombrie (5!, n Revista romn de drept nr.4/1974, p.
!, <ribunalul jude ean Funedoara, decizia nr. /' din / iunie (1*, n Revista romn de drept nr.
1+/198
!
<ribunalul 3uprem, Completul de 5 judectori, decizia nr. * din 2 ianuarie (51, n Revista romn de
drept nr. 7/1978, p. '
textele de lege nu fac nici o derogare pentru situa ia n care intervine moartea
condamnatului nainte de mplinirea termenului, instan a de judecat este ndrept it de
a respinge cererea de reabilitare introdus de rudele condamnatului
!/
.
4n solu ionarea cererii, potrivit art. '(1 C. proc. pen., instan a trebuie s manifeste
suficient rol activ n clarificarea aspectelor cerute prin cererea de reabilitare6 la termenul
fixat ascult persoanele citate, concluziile procurorului i verific dac sunt ndeplinite
condi iile cerute de lege pentru admiterea reabilitrii. ?nstan a analizeaz ndeplinirea
cerin elor art. !5 C. pen., iar n cazul n care datele nu sunt suficiente, are obliga ia s
fac demersurile necesare pentru completarea lor.
Pentru a stabili dac este ndeplinit condi ia unei conduite corespunztoare,
instan a trebuie s administreze probele din care s rezulte conduita condamnatului la
locul de munc, n societate i familie, pe toat perioada de la executarea pedepsei p%n
la rezolvarea cererii de reabilitare
!!
. Cererea de reabilitare judectoreasc se admite i
dac cel condamnat ntrune te i condi ia de a fi ac$itat n ntregime c$eltuielile de
judecat. Prin mprejurarea c s-a depus la dosar o adres din partea sec iei financiare,
prin care se confirm darea de debit a celui condamnat cu suma reprezent%nd c$eltuielile
de judecat, ndeplinirea cerin ei nu poate fi socotit ca dovedit
!'
.
.e asemenea, nu se poate re ine de ctre instan ca fiind ndeplinit condi ia
bunei conduite, c%t vreme condamnatul, dup mplinirea termenului de reabilitare, a fost
condamnat din nou pentru sv%r irea unei infrac iuni cu inten ie direct, neconform%ndu-
se normelor privind siguran a circula iei pe drumurile publice.
!)
4n func ie de conduita general a solicitantului, judectorul este, cu ajutorul
procurorului i al anc$etei sociale, prin citarea oricror persoane interesate, liber s
decid asupra reabilitrii, potrivit principiului independen ei reale a judectorului
!2
, i de
a verifica dac n cauz sunt ndeplinite condi iile prevzute de art. !5 C. pen
!5
.
4n practica instan elor, s-a constatat c reabilitarea se raporteaz la ntreaga
conduit a condamnatului petent, care rezid, ntre altele i n manifestarea unui efort
din partea sa n ac$itarea despgubirilor civile la plata crora a fost obligat ori, cel pu in,
la ntreprinderea unor diligen e n ac$itarea par ial i regulat a unor astfel de sume.
-titudinea petentului care, de i ar fi avut posibilitatea ndeplinirii exigen elor evocate
(acesta fiind angajat n -ustria, i fiind capabil s plteasc o datorie, dac ar avea-o,
dup cum rezult din depozi ia martorului >.G. na ul su de cununie", a a teptat
mplinirea termenului de prescrip ie, sper%nd, n mod nejustificat, n reabilitare, nu este
susceptibil de a determina adoptarea concluziei contrare
!1
.
@endeplinirea condi iei unei bune conduite exist i atunci c%nd, de exemplu,
condamnatul a sv%r it din nou, n termenul de reabilitare, o infrac iune care a fost
!/
.ecizia 3ec iei militare nr. ' din /! iulie (1), n Culegere de deci!ii ale "ribunalului #uprem pe anul
198&, :ditura tiin ific i :nciclopedic, =ucure ti, (15, p. !*/
!!
<ribunalul 3uprem, decizia penal nr. 1( din 5 ianuarie (5/, n Revista romn de drept nr. &/197+, p.
2'
!'
<ribunalul jude ean <imi , decizia penal nr. /*) din // septembrie (5, n Revista romn de drept
nr. ,/197+, p. 2'
!)
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitare-judec9C'91!toreasc9C'91!-ne9C!9-:ndeplinirea-
condi9C)9-!iilor-de-fond-e;5s7, ! mai /*/
!2
Ciuncan .orin, Reducerea termenelor de reabilitare, n Revista de drept penal nr. 4/199,, p. 1
!5
Curtea de -pel -lba-?ulia, sec ia penal, decizia nr. / din / ianuarie /**), n Culegere de practic
(udiciar pe anul +,, ed. Famangiu, /**5, p. 1
!1
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitare-;eemv7, ! mai /*/
amnistiat, fiindc, de i amnistia nltur rspunderea penal, fapta trebuie s fie avut n
vedere. -ceea i este solu ia i n cazul altor cauze care duc la ncetarea urmririi penale
sau a procesului penal, atunci c%nd cauza care a determinat aceste solu ii nu este de
natur s exclud reaua-purtare
!(
. 4n practica judiciar s-a mai subliniat c nu poate fi
considerat ca nendeplinit condi ia bunei conduite numai pentru faptul c cel
condamnat nu a avut o comportare care s determine eviden ierea sa n munc
'*
.
Prescrip ia executrii despgubirilor civile, executare ce trebuie ndeplinit pentru
admiterea cererii de reabilitare, este lipsit de relevan pentru admiterea cererii de vreme
ce se constat c n timp de zece ani, c%t cel condamnat a fost ncadrat n munc, acesta
nu i-a executat obliga ia de a despgubi partea civil i c, c$iar dup ce a intervenit
prescrip ia, ce condamnat ar fi putut s- i ndeplineasc obliga ia de desdunare.
3trduin a condamnatului de a ac$ita despgubirile la plata crora fusese obligat ar fi
caracterizat n mod pozitiv conduita acestuia i ar fi constituit un element important n
aprecierea preocuprii sale pentru dob%ndirea unei totale reintegrri sociale
'
.
Pentru a constata ndeplinirea condi iei ac$itrii despgubirilor civile, trebuie s
se verifice dac despgubirile ce trebuie pltite, privesc repararea pagubei pricinuite prin
infrac iunea care a dus la condamnarea pentru care s-a solicitat reabilitarea. Cererea de
reabilitare judectoreasc poate fi admis dac sunt ndeplinite i celelalte condi ii
prevzute de lege, nu numai atunci c%nd peti ionarul a ac$itat n ntregime c$eltuielile de
judecat i despgubirile, ci i atunci c%nd instan a constat c acesta i-a ndeplinit, n
mod regulat, obliga iile privitoare la dispozi iile civile din $otr%rea de condamnare
'/
.
C%nd condamnatul sau persoana care a fcut cererea de reabilitare dovede te c
nu i-a fost cu putin s ac$ite despgubirile civile i c$eltuielile judiciare, instan a,
apreciind mprejurrile, poate dispune reabilitarea sau poate s acorde, n vederea
solu ionrii cererii, un termen pentru a ac$ita n ntregime sau n parte suma datorat.
<ermenul nu poate dep i 2 luni (art. '(( alin. (" C. proc. pen.". 4n caz de obliga ie
solidar, instan a fixeaz suma ce trebuie ac$itat de condamnat sau de urma ii si(art.
'(( alin. (/" C. proc. pen.".
4n con di iile n care petentul condamnat face dovada notificrii pr ii civile prin
executor judectoresc, a consemnrii pe seama i la dispozi ia sa a sumei datorate,
reactualizate la zi, c$iar dup mplinirea termenului de prescrip ie de ! ani, vine s
sublinieze buna sa credin n ndeplinirea acestei obliga ii. 4n acest context, respingerea
de ctre judectorie cu motivarea c cel condamnat nu a fcut dovada ac$itrii
despgubirilor civile este gre it, astfel c a fost admis apelul i desfiin at sentin a
penal pronun at, iar pe fond a fost admis cererea de reabilitare constat%ndu-se
ndeplnite cerin ele art. !) i urm. C.pen
'!
.
.ac inculpatul a fost condamnat pentru dou nfrac iuni concurente, dintre care
una n paguba avutului ob tesc, la pedepse sub un an inc$isoare pentru ambele
!(
<ribunalul 3uprem, sec ia penal, decizia nr. !5/) din (5, n Revista Romn de drept nr. $/197+, p.
22
'*
<ribunalul 3uprem, sec ia penal, decizia nr. /152 din (5, n Revista romn de drept nr. 11/1971, p.
)*
'
<ribunalul 3uprem, sec ia militar, decizia nr. 5 din /' februarie (52, n Revista Romn de drept nr.
1/197,% p. 25
'/
Fepcal ?oan, Condi ia ac0itrii despgubirilor civile )n vederea admiterii reabilitrii (udectore ti , n
Revista romn de drept nr. &/197, p.
'!
<ribunalul =ucure ti, sec ia ? penal, dec. nr. '5'7/**)
condamnri este necesar reabilitarea judectoreasc, deoarece una dintre ele, adic
infrac iunea comis n paguba avutului ob tesc, este exceptat de la reabilitarea de
drept
''
.
&iind sesizat cu solu ionarea unei cereri de reabilitare de ctre cel condamnat
pentru o infrac iune de omor, instan a, constat%nd c peti ionarul nu a fcut dovada pl ii
despgubirilor datorate pr ii civile, nu poate respinge cererea de reabilitare pentru
motivul c nu sunt ndeplinite cerin ele prevzute de art. !5, ci, n virtutea rolului su
activ, trebuie s pun n vedere peti ionarului s produc dovezi n sensul c a pltit
despgubirile sau c partea civil a renun at la acestea
')
.
Prin .ecizia nr. HHH?A din 5 mai /**5
'2
, 3ec iile >nite au stabilit c dispozi iile
art. )* din Codul de procedur penal se interpreteaz n sensul c6 . $otr%rile
pronun ate anterior intrrii n vigoare a 0egii nr. !)27/**2 sunt supuse at%t apelului, c%t
i recursuluiI /. $otr%rile pronun ate dup intrarea n vigoare a 0egii nr. !)27/**2 sunt
supuse numai cii ordinare de atac a recursului, n coondi iile art. !1)J alin. lit. f din
Codul de procedur penal.
Curtea Constitu ional a respins, prin decizia nr. 2* din ( iunie /**5 i decizia
nr. 1) din ( noiembrie /**2 excep iile de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. )**
din Codul de procedur penal, art%nd c textul de lege criticat nu contravine prezum iei
de nevinov ie i nici nu creeaz o diferen de tratament din punct de vedere penal ntre
persoanele fa de care s-a nceput urmrirea penal, cu ac iunea penal pus n mi care,
categorie n care se ncadreaz i peti ionarul, pe de o parte, i persoanele fa de care s-
a nceput urmrirea penal, fr s fie pus n mi care ac iunea penal, pe de alt parte,
aceasta din urm fiind protejat de aplicarea prevederilor art. )**.
.e i dispozi iile art. )** C. proc. pen. nu precizeaz explicit, suspendarea
solu ionrii cererii de reabilitare se dispune prin nc$eiere, a a cum rezult din
interpretarea art. ! C. proc. pen. -v%nd n vedere faptul c pentru aceas nc$eiere
legiuitorul nu a prevzut o cale de atac separat, neput%ndu-se aplica prin analogie
dispozi iile art. !*! C. proc. pen., rezult c aceast nc$eiere urmeaz regula general,
prevzut de art. !2 alin. / C. proc. pen., conform creia nc$eierile date n prim
instan pot fi atacate cu apel numai odat cu fondul.
'5
3e mai constat, n practica judiciar, c de i reabilitarea de drept intervine pentru
condamnri de mic gravitate i anume pentru condamnri la pedeapsa amenzii ori la
pedeapsa nc$isorii ce nu dep e te un an, dar i n cazuri speciale, cum ar fi mplinirea
termenului de ncercare, n cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveg$ere (art.
122 C.p.", s-a ridicat problema inciden ei reabilitrii de drept, n cazul condamnrilor
succesive i care dintre acestea, n parte, ndepline te condi iile prevzute de lege. 3-a
statuat c va interveni reabilitarea de drept pentru fiecare condamnare n parte, c%nd ntre
executarea pedepsei anterioare i sv%r irea din nou a unei infrac iuni se mpline te
termenul de ! ani
'1
.
''
<ribunalul 3uprem, decizia nr. !/() din /* decembrie (5', n Revista romn de drept nr. 8/197&, p. 5
')
<ribunalul 3uprem, sec ia penal, decizia nr. *2! din ! mai (5), n Revista romn de drept nr.
$/197,, p.2!
'2
Publicat n Donitorul Eficial, Partea ?, nr. 52' din / noiembrie /**5
'5
<ribunalul =ucure ti, sec ia ? penal, decizia nr. 517/**'
'1
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitarea-judecatoreasca-in-cazul-condamnarilor-succesive-la-
pedeapsa-inc$isorii-cu-suspendare-sub-;ee27, ! mai /*/
.ac pentru una din condamnrile succesive nu sunt ndeplinite condi iile
prevzute de lege, pentru intervenirea reabilitrii de drept, atunci aceasta nu va opera
fiindc reabilitarea prive te pe condamnat i nu condamnrile pe care acesta le-a suferit.
#eabilitarea de drept se arat c nu va opera, de asemenea, n cazul n care n termenul de
! ani, condamnatul sv%r e te o nou infrac iune, c$iar dac pentru noua infrac iune,
pedeapsa aplicat nu este exceptat de la reabilitarea de drept i c$iar dac de la
executarea acesteia se mpline te termenul de ! ani. 4n astfel de situa ii, condamnatul se
constat c poate cere reabilitarea judectoreasc n cazul n care, reabilitarea de drept nu
ar opera dec%t pentru unele din condamnrile succesive ale condamnatului.
4n situa ia n care, ntre data executrii primei condamnri (susceptibil de un
termen de reabilitare mai lung" i data sv%r irii infrac iunii ulterioare (care atrage un
termen de reabilitare mai scurt", s-a mplinit termenul de reabilitare prevzut de lege, de i
noua condamnare ar face imposibil reabilitarea condamnatului pentru condamnarea
anterioar datorit caracterului indivizibil i personal al reabilitrii, totu i nu se poate
face abstrac ie de mprejurarea c termenul de reabilitare (mai lung" aferent acelei
condamnri a expirat. 4n consecin , reabilitarea pentru toate condamnarile suferite va
putea fi acordat la expirarea termenului de reabilitare mai scurt prevzut de lege pentru
condamnarea ulterioar.
.e altfel, daca nu s-ar proceda n acest mod, situa ia condamnatului ar fi una clar
inec$itabil, ntruc%t n cazul n care ar fi introdus cererea nainte de comiterea ultimei
infrac iuni pentru care a fost condamnat, cererea ar fi fost admisibil i oportun, iar n
situa ia n care este fcut dup mplinirea termenului de reabilitare pentru a doua
condamnare, cererea s fie considerat ca prematur.
'(
E interpretare contrar a acestor dispozi ii legale, ar presupune c instan a
nvestit cu o cerere de reabilitare, a crei solu ionare a fost suspendat n temeiul art.
)** C. proc. pen. i care constat ulterior c peti ionarul a fost condamnat la o pedeaps
penal pentru o fapt sv%r it dup mplinirea termenului de reabilitare, s dispun
reabilitarea acestuia, tocmai pentru simplul fapt c fapta nu a fost sv%r it i
condamnarea definitiv nu a fost pronun at n perioada termenului de reabilitare,
perioad n care petentul face dovada ndeplinirii tuturor condi iilor prevzute de art. !5
C. pen. ?nstan a apreciaz c tocmai caracterul imperativ al dispozi iilor art. )** C. proc.
pen. care nu comport excep ii, impune o asemenea interpretare, solu ia contrar
nejustific%nd ra iunea instituirii acestei obliga ii procedurale n sarcina instan ei. Dai
mult, instan a observ c reabilitarea este o msur de politic penal care prive te
persoana condamnatului i nu o condamnare anume, motiv pentru care o reabilitare
par ial nici nu este admis.
)*
<otodat, instan a re ine c buna conduit a petentului condamnat nu trebuie
privit exclusiv prin prisma bunelor rela ii pe care acesta le-a stabilit n familie, la locul
de munc sau n cadrul comunit ii n care locuie te petentul dovedind prin
caracterizrile depuse la dosar la filele 2*-2' c s-a integrat n colectivitate i n mediul
n care i-a desf urat activitatea ci i din punctul de vedere al atitudinii manifestate
fa de valorile i principiile impuse de convie uirea social, aici incluz%ndu-se i
normele juridice penale care stabilesc anumite reguli de conduit.
'(
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7reabilitare(-de-drept-sau-judec9C'91!toreasc9C'91!"-2z5/7, !
mai /*/
)*
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7-;vs/57, ! mai /*/
Ca atare, n asemenea cauze, n care se dovede te c petentul a executat n
ntregime pedeapsa la locul de munca, n cadrul societ ii, se consider c nu mai este
necesar $otr%rea prin care se constat ncetat executarea pedepsei la locul de munc,
aceasta fiind ec$ivalent cu $otr%rea prin care un condamnat la executarea unei pedepse
cu nc$isoare n regim privativ de libertate, este pus n libertate condi ionat. 3e poate
trage aceast concluzie din con inutul art. 12JJ C. p. unde se prevede c dac cel
condamnat a executat cel pu in dou treimi din durata pedepsei, a dat dovezi temeinice
de ndreptare, a avut o bun conduit, a fost disciplinat i struitor, instan a poate
dispune ncetarea executrii pedepsei la locul de munc
)
.
4n literatura de specialitate, s-a afirmat c reabilitarea produce efecte ca urmare a
dovedirii ndreptrii condamnatului printr-un efort personal, de unde rezult i elementul
moral al acesteia
)/
. ?nstitu ia reabilitrii i produce efectele i n cazul deten iunii pe
via considerat ca executat n urma ndeplinirii condi iilor prevzute de lege n cazul
liberrii condi ionate, reglementare necesar pentru respectarea principiului legalit ii
)!
.
@oul Cod de procedur penal, adoptat prin 0egea nr. !)7/**
)'
, pstreaz cele
dou forme ale reabilitrii, de drept i judectoreasc (art. )/5 @. C. pr. pen.", precum i
reglementrile potrivit crora instan a competent s se pronun e asupra reabilitrii
judectore ti este fie instan a care a judecat n prim instan cauza n care s-a pronun at
condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instan a corespunztoare n a crei
circumscrip ie domiciliaz condamnatul sau n care a avut ultimul domiciliu, dac la data
introducerii cererii domiciliaz n strintate (art. )/( @. C. pr. pen.". 4n noul Cod penal
au fost re inute doar dou condi ii a cror ndeplinire conduce la reabilitarea
judectoreasc a fostului condamnat i se refer la conduita condamnatului, pe de o parte,
ca n termenul de reabilitare s nu fi sv%r it o alt infrac iune, iar, pe de alt parte, s fi
ac$itat integral c$eltuielile de judecat i s fi ndeplinit obliga iile civile stabilite prin
$otr%rea de condamnare (art. 21 @. C. pen.". Potrivit @oului Cod de procedur penal,
cererea de reabilitare poate fi respins pentru nendeplinirea condi iilor de form i fond
(art. )!/ al. @. C. pr. pen.", iar solu ionarea cererii va avea loc n edin nepublic
(art. )!! al. ". .e asemenea, @oul Cod prevede c judecarea cererii de reabilitare nu mai
poate fi suspendat n cazul n care a fost pus n miKcare acLiunea penal pentru o alt
infracLiune, elimin%ndu-se norma actual, aflat n conflict cu prezumLia de nevinovLie.
Fotr%rea prin care instan a rezolv cererea de reabilitare nu mai este supus
recursului, a a cum prevede actualul Cod de procedur penal, ci contesta iei, n termen
de * zile de la comunicare, care se solu ioneaz de instan a iera$ic superioar.
Cudecarea contesta iei la $otr%rea primei instan e se face n edin nepublic, cu citarea
petentului. Participarea procurorului este obligatorie. .ecizia instan ei prin care se
solu ioneaz contesta ia este definitiv (art. )!) @. C. pr. pen.". -nularea reabilitrii se
$otr te i din oficiu.
>n alt element de noutate n procedura reabilitrii l constituie obligaLia autoritLii
care Line evidenLa cazierului judiciar de a Kterge din oficiu, la mplinirea termenului
prevzut de lege, menLiunile privind pedeapsa aplicat persoanei condamnate, reabilitat
de drept. EbligaLia Ktergerii din oficiu a condamnrii persoanei juridice, n cazul
)
$ttp677888.jurisprudenta.com7speta7dispunerea-reabilit9C'91!rii-judec9C'91!tore9C)9(&ti-cu-
privire-la-pedeapsa-cu-9C!9-:nc$isoare-cu-executare-la-locul-de--;v//7, ! mai /*/
)/
C$iri #adu, op.cit., p. 2/
)!
@orel @eagu, Reabilitare. Deten iune pe via , n Revista de drept penal nr. 1/++, p. 12
)'
Publicat n Donitorul Eficial, Partea ?, nr. '12 din ) iulie /**
reabilitrii de drept, revine organului care a nregistrat persoana juridic Ki organului care
a autorizat nfiinLarea ei.
3e poate aprecia c i prevederile @oului Cod de procedur penal se ntemeiaz
pe principiul general, profund umanist, c orice condamnat se poate ndrepta i astfel se
poate integra deplin n societate, indiferent de condamnarea suferit i indiferent de
infrac iunea care a atras condamnarea. Fotr%rea nu este un +dar, pe care l face instan a
de judecat fostului condamnat, ci consfin irea prin $otr%re c sunt ndeplinite condi iile
pentru ca acesta s se integreze n societate.
.in cele expuse, se observ c reabilitarea, ca institu ie de drept penal i fenomen
juridic, este un fel de reprimire sau de reaceeptare de ctre societate, cu drepturi depline,
a fostului condamnat care dovede te c s-a ndreptat i care inspir totodat ncrederea c
nu va mai sv%r i fapte antisociale. 0egiuitorul ofer celor care au nclcat legea, prin
dispozi iile prin care se stabilesc condi iile n care poate interveni i procedura ce trebuie
urmat, posibilitatea de a nltura dezaprobarea i condamnarea moral a infractorului, de
a se bucura de reputa ia i de ncrederea necesar. #ecunoa terea ncetrii consecin elor
condamnrii este legat de concep ia general cu privire la posibilitatea transformrii,
sub influen a pedepsei, a con tiin ei napoiate a condamnatului. @ecesitatea nlturrii
tuturor consecin elor condamnrii este admis ca o consecin fireasc a umanismului,
care implic ncrederea n capacitatea condamnatului de a se ndrepta sub influen a
pedepsei. - admite necesitatea unor decderi i interdic ii continue, a adar a unor stri
de pericol imuabile, nseamn a aceepta o concep ie ne tiin ific despre natura i cauzele
fenomenului infrac ional.
#eabilitarea contribuie ntr-o mare msur la realizarea scopului acesteia, n
calitate de msur de politic penal. :a reprezint un stimulent antrenant pentru cei ce
au fost condamna i de a se reintegra c%t mai repede n societate, de a redob%ndi situa ia
social avut nainte de sv%r irea infrac iuni. #eabilitarea men ine un ec$ilibru ntre
stigmatizarea pe care o atrage n mod cert condamnarea infractorului i perspectiva ce i
se desc$ide n direc ia eliberrii din aceast situa ie prin propriul su efort.