Sunteți pe pagina 1din 18

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA

EXAMENULUI NAIONAL DE DEFINITIVARE N NVMNTCapitoll I
Di!po"i#ii $%&%'al%
Art. 1 Prevederile Metodologiei privind organizarea i desf urarea examenului na ional de
definitivare n nv mnt, numit n continuare metodologie, se aplic personalului didactic din
nvmntul preuniversitar pu!lic "i privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor
militari#de informaii, ordine pu!lic "i securitate naional.
Art. $ %1& 'oordonarea metodologic a examenului naional de definitivare n nvmnt, numit n
continuare examen, este asigurat de Ministerul (ducaiei )aionale prin 'omisia naional de examen,
numit prin ordin al ministrului educaiei naionale.
%$& *rganizarea "i desf"urarea examenului este asigurat de ctre inspectoratele "colare, la nivelul
crora se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de examen +ude ean#a
municipiului ,ucure ti, numit n continuare comisie de examen.
Art. - %1& (xamenul naional de definitivare n nv mnt const n.
a& susinerea a cel puin dou inspecii speciale la clas/
!& o pro! scris.
%$& (xamenul se susine n lim!a romn.
%-& 'adrele didactice care predau la clase cu predare integral n lim!ile minoritilor naionale pot
susine pro!ele examenului n lim!a de predare a disciplinei.
%0& Pro!a scris se sus ine pe !aza su!iectelor ela!orate de 'entrul )a ional de (valuare i
(xaminare, n concordan cu programele specifice pentru examenul na ional de definitivare n
nv mnt apro!ate prin ordin al ministrului educa iei na ionale, vala!ile pentru sesiunea respectiv.
Art. 0 %1& (xamenul naional de definitivare n nvmnt se organizeaz distinct pentru fiecare
funcie didactic de predare, pe discipline sau pe specialiti, n conformitate cu Calendarul desf urrii
examenului na ional de definitivare n nv mnt , numit n continuare 'alendar, prevzut n anexa 1,
parte integrant a prezentei metodologii.
%$& 1efinitivarea n nvmnt poate fi o!inut la una din specialitile nscrise pe
diploma#diplomele pe care candidatul le de ine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o
poate preda conform 'entralizatorului privind disciplinele de nvmnt, domeniile "i specializrile,
precum "i pro!ele de concurs vala!ile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, n vigoare n anul colar respectiv, numit n continuare 'entralizator.
%-& A!solvenii nvmntului superior se pot nscrie la examenul naional de definitivare n
nvmnt "i n !aza.
a& diplomelor#certificatelor de a!solvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puin un an
"i +umtate, apro!ate de Ministerul (ducaiei )aionale 2 studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, n concordan
cu 'entralizatorul ori a certificatului de a!solvire a unui modul de minimum 34 de credite transfera!ile
care atest o!inerea de competene de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent
domeniului de specializare nscris pe diplom, conform 'entralizatorului/
1
!& diplomelor do!ndite prin programele de conversie care asigur do!ndirea de noi competene
pentru noi specializri "i#sau ocuparea de noi funcii didactice altele dect cele ocupate n !aza formrii
iniiale, n concordan cu 'entralizatorul/
c& diplomelor do!ndite n !aza studiilor universitare de masterat#master, care au minimum 34 de
credite transfera!ile, n profilul postului, finalizate cu diplom o!inut ulterior finalizrii cu diplom a
studiilor universitare de lung durat, n concordan cu 'entralizatorul/
d& diplomelor do!ndite n !aza studiilor universitare de masterat#master, care au minimum 34 de
credite transfera!ile, n profilul postului, finalizate cu diplom o!inut ulterior finalizrii cu diplom a
studiilor universitare de licen "i masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice#catedre de nivel
liceal#postliceal, n concordan cu 'entralizatorul.
%0& 5pecializrile#programele de studii ale a!solvenilor cu studii universitare de lung#scurt durat
sau care au finalizat ciclul 6 de studii universitare de licen, nscri i la examenul de definitivare n
nvmnt, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a 7egii nr. 88#133- privind acreditarea
instituiilor din nvmntul superior "i recunoa"terea diplomelor, repu!licat, tre!uie s fi fost acreditate
sau autorizate s func ioneze provizoriu, n !aza unei 9otrri de :uvern, la data nscrierii la facultate.
Art. ; 'adrele didactice care promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt
do!ndesc dreptul de practic n nvmntul preuniversitar.
Capitoll al II(l%a
O'$a&i"a'%a i )%!*+ 'a'%a %,a-%&li
II./. &!0'i%'%a 0a&)i)a ilo'
Art. < %1& =nscrierea la examen se face la unit ile de nv mnt n perioada prevzut n 'alendar,
pentru sesiunea din anul "colar respectiv, pe !aza dosarului de nscriere, care con ine urmtoarele
documente.
a& fi"a de nscriere 2 prevzut n anexa nr. $, parte integrant a prezentei Metodologii 2completat i
confirmat de conducerea unit ii de nv mnt i semnat de candidat/
!& copii legalizate ale diplomelor de studii, nsoite de foaia matricol#suplimentul la diplom/
c& document legalizat din care s rezulte ndeplinirea condi iilor legale privind a!solvirea programului de
pregtire psi>opedagogic "i metodic/
d& copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu originalul de ctre conducerea unit ii de
nv mnt unde candidatul are norma de !az. decizia de repartizare pe post, !uletin#carte de identitate,
certificat de na tere, certificat de cstorie, document privind sc>im!area numelui 2 dup caz.
%$& 1ovada pregtirii psi>opedagogice de realizeaz dup cum urmeaz.
a& a!solvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung sau scurt durat "i ai nvmntului
postliceal, care au efectuat pregtirea psi>opedagogic pn n anul $443, fac dovada a!solvirii
programului de pregtire psi>opedagogic prin foaia matricol#anexa la diploma de licen sau de
a!solvire, n care este consemnat parcurgerea disciplinelor psi>opedagogice "i metodice sau prin
certificat de a!solvire a programului de pregtire psi>opedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic/
!& a!solvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung ncadrai n nvmntul liceal#postliceal,
care au efectuat pregtirea psi>opedagogic ncepnd cu anul $443, precum "i a!solvenii ciclului 66 de
studii universitare de masterat#master ncadrai n nvmntul liceal#postliceal tre!uie s fac dovada
deinerii a minimum <4 de credite transfera!ile din programul de pregtire psi>opedagogic oferit de
departamentele pentru pregtirea personalului didactic#departamentele de specialitate cu profil
psi>opedagogic/
$
c& a!solvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung "i scurt durat#postliceal, care au efectuat
pregtirea psi>opedagogic ncepnd cu anul $443, precum "i a!solvenii cu diplom ai ciclului 6 de studii
universitare de licen "i ai ciclului 66 de studii universitare de masterat#master ncadrai n nvmntul
pre"colar, n nvmntul preuniversitar o!ligatoriu "i pe catedre de pregtire#instruire practic tre!uie s
fac dovada deinerii a minimum -4 de credite transfera!ile din programul de pregtire psi>opedagogic
oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic#departamentele de specialitate cu profil
psi>opedagogic.
%-& Pentru a!solvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului
6 de studii universitare de licen cu specializarea ?Pedagogia nvmntului primar "i pre"colar se
consider ndeplinit cerina privind pregtirea psi>opedagogic de nivel 6 prevzut n Metodologia2cadru
de organizare a programelor de formare psi>opedagogic n vederea certificrii competenelor pentru
profesia didactic, apro!at prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului "i sportului nr.
;@0;#$41$.
%0& 1osarele cadrelor didactice care con in toate documentele men ionate la alin %1&, litera a& A d& sunt
transmise i nregistrate la inspectoratul colar de ctre delegaii conducerilor unitilor de nvmnt, n
perioada prevzut n 'alendar, sunt verificate de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane "i avizate
de consilierul +uridic # +uristul inspectoratului "colar i de inspectorul colar general ad+unct, pre edinte al
comisiei de examen.
%;& 1atele din fi"a de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. 7a nscriere,
candidatul prime"te i semneaz o copie a fi"ei de nscriere.
%<& =n"tiinarea candidailor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de nscriere se realizeaz de
ctre inspectorul "colar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afi"are la inspectoratul "colar "i pe site2ul
65B#65M,. =n caz de respingere a dosarului ca urmare a introducerii datelor n aplica ia electronic,
candidatul este n"tiinat "i n scris, cu precizarea motivrii respingerii dosarului.
%@& 'andidailor respin"i nu li se vor efectua inspeciile speciale.
II.1. E*%0ta'%a i&!p%0#iilo'
Art. @ %1& 6nspeciile speciale se susin n perioada prevzut n 'alendar, n unitatea de nvmnt
la care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr2o alt unitate de nvmnt, cu avizul inspectorului
"colar pentru dezvoltarea resursei umane "i al directorului unitii de nvmnt primitoare.
%$& Ciecare inspecie special se efectueaz la 0 activiti didactice i este vala!il numai pentru
anul "colar n care a fost efectuat. )otele acordate la inspecii nu pot fi contestate.
%-& =n situaia n care candidatul este ncadrat conform specialitilor#programelor de studiu nscrise
pe diploma#diplomele de a!solvire#licen#master, sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda
conform 'entralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la disciplina pe care cadrul didactic este
ncadrat n anul "colar respectiv.
%0& =n situaia n care candidatul nu este ncadrat conform specialitilor#programelor de studiu
nscrise pe diploma#diplomele de a!solvire#licen#master sau pe una dintre disciplinele pe care le poate
preda conform 'entralizatorului, inspeciile la clas se efectueaz la dou activiti didactice la disciplina
pe care este ncadrat n anul "colar respectiv "i la dou activiti didactice la disciplina la care s2a nscris
s susin examenul.
%;& 6nspecia special la clas este efectuat de o comisie format din.
a& un inspector de specialitate avnd cel puin gradul didactic 66 i aceea"i specializare cu cea n
care candidatul susine examenul sau care poate preda disciplina celui inspectat, potrivit 'entralizatorului.
!& directorul#directorul ad+unct al unit ii de nv mnt n care se desf"oar inspecia.
-
%<& =n situa ia n care inspectorul de specialitate nu ndepline te condi iile prevzute la alin. %;&, lit.
a&, inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane repartizeaz inspeciile speciale cadrelor didactice din
corpul +ude ean de metodi ti al inspectoratului colar, care ndeplinesc condiiile respective. 6nspectorul
"colar general avizeaz delegarea metodi"tilor n vederea efecturii inspeciilor speciale.
%@& Desponsa!ilitatea privind planificarea inspec iilor, repartizarea metodi tilor "i monitorizarea
efecturii inspeciilor speciale revine inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane.
%8& 6nspeciile speciale la clas se noteaz de la 14 la 1. )otele o! inute "i nota final, calculat ca
medie aritmetic a acestora, se trec n procesul ver!al de inspec ie, prevzut n anexa nr. -, parte
integrant din prezenta metodologie i se semneaz de ctre comisie .
%3& 6nspectorul#cadrul didactic metodist pred inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane
procesul ver!al de inspecie la finalizarea activitii.
II.2. Co-pl%ta'%a )o!a'%lo' 3i 4ali)a'%a *i3%lo' )% 5&!0'i%'%
Art. 8 %1& =n perioada prevzut n 'alendar, dosarele candida ilor se completeaz cu urmtoarele
documente .
e& adeverina privind calificativul par ial pentru anul colar n curs/
f& procesele ver!ale de la inspeciile speciale la clas/
g& adeverin din care s rezulte vec>imea de predare efectiv la catedr, n specialitate, a candidatului.
%$& 'onducerile unitilor de nvmnt rspund de corectitudinea datelor transmise "i de legalitatea
tuturor actelor predate.
Art. 3 %1& Pentru a se putea prezenta la pro!a scris din cadrul examenului, candida ii tre!uie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi ii.
a& calificativul par ial pentru anul colar n curs. ,ine sau Coarte ,ine/
!& media notelor finale la inspec iile speciale. cel pu in 8/
c& stagiu efectiv de predare la catedr de cel puin 1 an %sau ore de predare ec>ivalente normei de 1
an& i cel mult @ ani, ca personal didactic calificat conform studiilor a!solvite.
%$& *rele de predare ec>ivalente normei de un an se calculeaz nmul ind numrul de sptmni ale
anului colar cu numrul de ore din norma de !az a postului#func iei didactice ocupate.
%-& =n situa ia n care cadrele didactice au contractul de munc suspendat n aceast perioad, durata
suspendrii contractului de munc nu se ia n considerare la calculul vec>imii efective de predare la
catedr.
Art. 14 7a propunerea inspectoratelor colare, direc ia de specialitate din Ministerul (duca iei
)aionale poate acorda derogare de maximum o lun de la vec>imea minim la catedr de 1 an, prevzut
la art. 3, alin %1&, lit. c&.
Art. 11 %1& Personalul didactic se poate prezenta la examen n - sesiuni, n cel mult ; ani de la
finalizarea stagiului de predare efectiv, prevzut de lege.
%$& 'andida ii care s2au nscris pentru sus inerea examenului na ional de definitivare n nv mnt,
sesiunea $41-, dup efectuarea stagiului minim prevzut la art. 3, alin %1&, lit. c&, n cazul n care au fost
declara i respin i la sesiunea $41- a examenului na ional de definitivare n nv mnt, au dreptul de a
mai sus ine examenul n alte dou sesiuni, n urmtorii ; ani.
%-& 'andida ii care s2au nscris pentru sus inerea examenului na ional de definitivare n nv mnt,
sesiunea $41-, dup efectuarea unui stagiu de $ ani la catedr, n cazul n care au fost declara i respin i la
sesiunea $41- a examenului na ional de definitivare n nv mnt au dreptul de a mai sus ine examenul
n alte dou sesiuni n urmtorii ; ani.
0
%0& 'adrului didactic care are statut de titular i care nu do!nde te definitivarea n nv mnt dar
acumuleaz o vec>ime efectiv de predare la catedr, ca personal didactic calificat, mai mare de @ ani, i se
desface contractul de munc nc>eiat pe perioad nedeterminat, pierznd calitatea de titular al sistemului
de nv mnt preuniversitar.
%;& 'adrele didactice care nu o! in definitivarea n nv mnt pot fi anga+ate n sistemul na ional de
nv mnt preuniversitar numai pe perioad determinat, cu statut de profesor de!utant.
%<& )u se acord derogri de la prevederile alin. %1&.
Art. 1$ %1& 1up completarea dosarelor "i finalizarea procesului de validare a fi"elor de nscriere,
candidaii semneaz fi"a de nscriere validat, confirmnd corectitudinea "i completitudinea datelor
nscrise n aplicaie dup efectuarea coreciilor, dac este cazul.
%$& Desponsa!ilitatea privind corectitudinea "i completitudinea datelor din aplicaie referitoare la
candidai revine inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane.
II.6. O'$a&i"a'%a 3i !!#i&%'%a p'o7%i !0'i!%
Art. 1- %1& Pro!a scris a examenului se sus ine astfel.
a& pentru profesori din nvmntul de mas "i din nvmntul special, antrenori "i cadre
didactice medicale cu studii superioare 2 disciplina de specialitate, metodica predrii acesteia, pedagogie
i elemente de psi>ologie a educaiei.
!& pentru nvtori, institutori "i profesori pentru nvmntul primar din unitile "colare cu lim!a
de predare romn 2 lim!a "i literatura romn "i matematic, metodica predrii acestora, pedagogie
"colar "i elemente de psi>ologie a educaiei/
c& pentru nvtori, institutori "i profesori pentru nvmntul primar din unitile "colare cu lim!a
de predare n una dintre lim!ile minoritilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a
"i literatura matern, matematic, metodica predrii acestora la clasele cu predare n lim!ile minoritilor,
pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educaiei/
d& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nvmntul pre"colar din unitile pre"colare
cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activitii instructiv2
educative din nvmntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educaiei/
e& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nvmntul pre"colar din unitile pre"colare
cu lim!a de predare n una dintre lim!ile minoritilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru
copii, lim!a "i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de
psi>ologie a educaiei/
f& pentru nvtori2educatori, din nvmntul special A psi>opedagogie special, pedagogie
colar i elemente de psi>ologie a educa iei potrivit programei vala!ile pentru nvtorii2institutorii din
nvmntul de mas.
g& pentru nvtori, nvtori2itinerani, institutori, profesori pentru nvmntul primar din
nvmntul special cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, matematica,
metodica predrii acestora, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educaiei, potrivit programei
vala!ile pentru nvtori2institutori din nvmntul de mas sau psi>opedagogie special/
>& pentru nvtori, nvtori 2 itinerani, institutori, profesori pentru nvmntul primar din
nvmntul special cu predare n una dintre lim!ile minoritilor 2 lim!a "i literatura romn "i
universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, matematica, metodica acestora la clasele cu predare n
lim!ile minoritilor, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educaiei, potrivit programei vala!ile
pentru nvtori2institutori din nvmntul de mas sau psi>opedagogie special/
;
i& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul pre"colar din nvmntul special
cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activitii instructiv2
educative n nvmntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educaiei, potrivit
programei vala!ile pentru educatoare2institutor din nvmntul de mas sau psi>opedagogie special/
+& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul pre"colar din nvmntul special
cu predare n una dintre lim!ile minoritilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a
"i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a
educaiei, potrivit programei vala!ile pentru educatoare2institutor din nvmntul de mas sau
psi>opedagogie special/
E& pentru mai"tri2instructori, antrenori "i cadre didactice medicale cu studii medii 2 disciplina de
specialitate "i didactica acesteia, pedagogie "i elemente de psi>ologie a educaiei.
%$& Pentru pro!a scris, 'entrul )a ional de (valuare i (xaminare sta!ile te minim - variante
de su!iecte i !aremele de evaluare aferente. Procedura specific de transmitere i preluare a su!iectelor
i !aremelor se sta!ile te de ctre Ministerul (duca iei )a ionale i se comunic inspectoratelor colare.
%-& =n vederea asigurrii, la cererea candida ilor, a traducerii su!iectelor n lim!ile minorit ilor
na ionale, inspectoratele colare transmit disciplinele de examen "i lim!a matern n care se solicit
traducerea.
Art. 10 5e constituie prin ordin al ministrului educa iei naionale 'omisia na ional de examen,
n urmtoarea componen .
a& pre edinte A secretar de stat cu atri!u ii n coordonarea nv mntului preuniversitar/
!& vicepre edin i A directori generali#directori ai direc iilor generale#direc iilor din Ministerul
(ducaiei )aionale, cu atri!u ii n nv mntul preuniversitar/
c& secretari A inspectori#consilieri de specialitate/
d& mem!ri A coordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor i !aremelor de evaluare a
lucrrilor scrise, exper i#inspectori#consilieri#inspectori de specialitate desemna i pentru ela!orarea
su!iectelor i !aremelor de ctre 'entrul )a ional de (valuare i (xaminare.
Art. 1; %1& 'omisia na ional prevzut la art. %10& are urmtoarele atri!uii.
a& desemneaz inspectoratele "colare care organizeaz unitile de nvmnt 2 centre de evaluare a
lucrrilor scrise#de solu ionare a contestaiilor, numite n continuare centre de evaluare, respectiv
centre de contesta ii/
!& controleaz modul n care "i desf"oar activitatea comisiile de examen#evaluare#contestaii/
c& analizeaz desf"urarea "i rezultatele examenului naional de definitivare n nvmnt "i
prezint conducerii Ministerului (ducaiei )aionale concluziile analizei/
d& emite note, precizri, proceduri sau dispoziii n vederea aplicrii prevederilor prezentei
metodologii/
e& nume te delega i n vederea monitorizrii examenului/
f& poate acorda derogri pentru situa ii excep ionale, n !aza analizei documentelor +ustificative
transmise de inspectoratele colare.
%$& Pre edintele i vicepre edin ii 'omisiei na ionale au acces n centrele de
examen#evaluare#contesta ii pe !aza cr ii de identitate. Mem!rii 'omisiei na ionale au acces n centrele
de examen#evaluare#contesta ii pe !aza cr ii de identitate, numai cu acordul pre edintelui 'omisiei
na ionale. 1elega ii 'omisiei naionale au acces n centrele de examen# evaluare# contestaii pe !aza
crii de identitate, atri!u iile acestora fiind precizate prin ordin de serviciu.
<
Art. 1< 'entrele de examen se sta!ilesc de consiliul de administraie al inspectoratului "colar, n
uniti de nvmnt care permit organizarea, n aceea"i cldire, a slilor de examen "i a slilor n care "i
desf"oar activitatea comisia din centrul respectiv.
Art. 1@ %1& 'omisia de examen este numit prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea
componen .
a& pre"edinte 2 inspector "colar general ad+unct/
!& vicepre edinte 2 inspectorul "colar pentru dezvoltarea resursei umane/
c& 12$ secretari A inspectori de specialitate sau directori
d& $20 informaticieni/
e& ;28 mem!ri 2 inspectori "colari de specialitate, directori, cadre didactice titulare n nvmntul
preuniversitar cu a!iliti de operare pe calculator.
%$& 1in comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candidailor soul#soia, rude sau afini pn la
gradul 6F inclusiv, mem!rii comisiei semnnd n acest sens o declaraie pe proprie rspundere.
%-& Atri!u iile cadrelor didactice nominalizate n comisia de examen se sta!ilesc de ctre inspectorul
colar general, n !aza prevederilor prezentei metodologii i a precizrilor 'omisiei na ionale.
%0& =n funcie de numrul de candidai nscri"i, inspectorul "colar general poate solicita 'omisiei naionale
suplimentarea numrului de vicepre"edini#secretari#informaticieni#mem!ri, dup caz.
%;& 6nspectorul colar general poate solicita 'omisiei naionale nlocuirea, din motive o!iective, a unui
cadru didactic desemnat n componena comisiei de examen#evaluare#contestaii. 1ecizia de modificare
este comunicat n scris 'omisiei naionale de examen.
Art. 18 %1& 'omisia de examen are urmtoarele atri!u ii.
a& realizeaz demersurile necesare pentru soluionarea pro!lemelor de finanare a aciunilor legate
de organizarea "i desf"urarea examenului "i pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consuma!ile
"i logistica necesar. camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune 6nternet,
fi"et metalic/ asigur tiprirea foilor tipizate de examen, procurarea etic>etelor al!e, fr nscrisuri, de
dimensiune @x- cm i confecionarea "tampilelor2tip, circulare, cu diametrul de $; mm, cu nscrisul
?1(C6)6G6FAG/
!& solicit, n !aza protocoalelor nc>eiate de Ministerul (duca iei )a ionale, autoritilor
locale#+udeene de sntate pu!lic, structurilor de poliie "i de +andarmerie de la nivel local, prin adres
scris, asigurarea prezenei personalului medical, a poli i tilor sau a +andarmilor n fiecare centru n care
se susine pro!a scris/ solicit prezen a +andarmilor pentru paza lucrrilor scrise pe perioada
transportului ntre centrele de examen i centrele de evaluare#contesta ii/ solicit operatorilor de energie
electric, de ca!lu i de telefonie, prin adres scris, asigurarea condiiilor corespunztoare pentru
desf"urarea examenului/
c& transmite comisiei naionale lista centrelor de examen de pe teritoriul +udeului#municipiului
,ucure"ti %denumire, adresa, telefon#fax, persoan de contact&, decizia de numire a comisiei de examen,
datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de su!iecte de tradus n lim!ile
minoritilor naionale/ comunic unitilor de nvmnt "i afi"eaz la avizierul inspectoratului "colar
centrele de examen sta!ilite/
d& realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul +udeului#municipiului ,ucure"ti n
organizarea "i desf"urarea examenului/
e& ela!oreaz "i transmite 'omisiei naionale listele "i rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute
n prezenta metodologie, la termenele sta!ilite/ sesizeaz imediat 'omisiei naionale orice situaie a crei
rezolvare nu este prevzut n metodologie/
@
f& poate decide prin consens, suspendarea pe o perioada de 12; ani a dreptului de participare n
comisiile de examen din sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu "i2au ndeplinit n mod
corespunztor atri!uiile n organizarea "i desf"urarea examenului naional de definitivare n nvmnt,
atri!uii sta!ilite prin ordine, decizii "i#sau prin prezenta metodologie i poate dispune demararea
procedurilor prevzute de lege pentru cercetarea faptelor "i, dup caz, pentru sancionarea persoanelor
care ncalc prevederile prezentei metodologii/
g& transmite centrelor de examen sta!ilite, pe !aza datelor validate din aplicaie, listele de
candidai admi"i pentru a participa la pro!a scris, potrivit specializrii pentru care a optat fiecare
candidat/ afi"eaz listele de candidai "i disciplina la care ace tia susin examenul, cu $0 de ore nainte de
nceperea pro!ei scrise, la avizier "i pe u"ile slilor de examen n care ace tia sunt repartiza i/
>& desemneaz delegaii care vor asigura transportul n deplin siguran "i predarea, pe !az
de proces2ver!al, la centrele de evaluare, a lucrrilor scrise/
i& sta!ile"te, prin tragere la sori n ziua n care se desf"oar pro!a scris, repartizarea pe sli a
asistenilor supraveg>etori "i i instruie"te/
+& preia de la 'entrul )aional de (valuare "i (xaminare, conform procedurilor apro!ate,
su!iectele "i le multiplic pentru fiecare candidat, imediat dup extragerea variantei de examen, asigurnd
confidenialitatea su!iectelor din momentul prelurii acestora pn n momentul cnd acestea devin
pu!lice/ distri!uie candidailor su!iectele multiplicate pentru pro!a scris "i asigur concordana dintre
su!iectul primit de candidai "i disciplina de examen pentru care ace"tia au optat/
E& aplic prevederile procedurii M() privind activitatea de monitorizare prin intermediul
camerelor de supraveg>ere video n cadrul examenului i se asigur c n centrul de examen nu ptrund
persoane neautorizate pe perioada desf"urrii pro!ei scrise/
l& afi"eaz listele cu rezultatele o!inute de candidai la pro!a scris, dup finalizarea evalurii
lucrrilor scrise.
m& prime"te contestaiile la pro!a scris, transmite comisiilor din centrele de evaluare ta!elele
cuprinznd datele candidailor care contest notele o!inute la evaluarea iniial, conform procedurilor
sta!ilite, "i, dup solu ionarea contestaiilor, afi"eaz rezultatele definitive.
n& transmite 'omisiei naionale un exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale, semnat "i
stampilat de inspectorul "colar general, n vederea validrii rezultatelor examenului precum i un raport
succint semnat de pre edintele comisiei de examen, privind organizarea "i desf"urarea examenului iar n
termen de - zile de la nc>eierea examenului, ar>iveaz la inspectoratul "colar un exemplar tiprit al listei
cu rezultatele finale "i precum "i celelalte documente ntocmite pentru organizarea examenului.
%$& =n func ie de contextul local, 'omisia de examen poate sta!ili, dup caz, i alte atri!u ii
suplimentare pentru !una desf urare a examenului.
Art. 13 %1& 5u!iectele, !aremele de evaluare, modelele2cadru de su!iecte i !areme pentru pro!a
scris se ela!oreaz n conformitate cu tematica "i !i!liografia apro!ate prin ordin al ministrului educaiei
naionale, pentru fiecare disciplin de examen, de ctre 'entrul )aional de (valuare "i (xaminare, cruia
i revine integral responsa!ilitatea respectrii legisla iei i a procedurilor privind securizarea su!iectelor.
'entrul )aional de (valuare "i (xaminare asigur traducerea su!iectelor "i !aremelor de evaluare pentru
pro!a scris, conform solicitrilor inspectoratelor "colare, centralizate la 'omisia na ional.
%$& Modele#modele2cadru de su!iecte i !areme ela!orate 'entrul )aional de (valuare "i
(xaminare vor fi puse la dispozi ia candida ilor pe site2ul definitivat.edu.ro.
%-& 'oordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor "i a !aremelor de evaluare sunt numii
prin ordin al ministrului educaiei naionale i rspund pentru adecvarea i acurate ea su!iectelor
ela!orate.
8
%0& 5u!iectele pentru pro!a scris din cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt se
transmit centrelor de examen n !aza unei proceduri specifice, ela!orate de Ministerul (ducaiei
)aionale.
Art. $4 %1& 7ucrarea scris se desf"oar n centrele de examen la data prevzut n 'alendar,
ncepnd cu ora 14.44, durata de redactare a lucrrii fiind de 0 ore.
%$& Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n intervalul orar @ A @.-4, pe !aza
!uletinului #crii de identitate "i a delega iei de serviciu.
%-& Accesul candidailor n centrul de examen la pro!a scris se face n intervalul 8.44 A 8.0;, pe
!aza actului de identitate.
%0& 'andidaii "i asistenii supraveg>etori nu pot avea asupra lor, n sala de examen, gen i, po ete,
ziare, reviste, cri, caiete, mi+loace electronice de calcul, telefoane mo!ile sau alte mi+loace de
comunicare la distan. Materialele nepermise vor fi depuse n sala de depozitare a o!iectelor personale,
nainte de intrarea n sala de examen.
%;& 'andidaii sunt ndrumai spre slile de examen "i sunt atenionai s citeasc extrasele din
Metodologie afi"ate pe u"a slii de examen.
Art. $1 %1& Pe u"a fiecrei sli de examen, se afi"eaz ta!elele nominale cu candidaii repartizai n
sala respectiv "i disciplina la care susin examenul.
%$& =n fiecare sal de examen se repartizeaz candidai care susin examenul la cel puin dou
discipline diferite. 'andidaii se a"eaz n !anc, conform ta!elelor afi"ate.
Art. $$ %1& =n vederea desf"urrii pro!ei scrise, se asigur supraveg>erea fiecrei sli de ctre $2-
asisteni supraveg>etori, care verific identitatea candidailor din sala respectiv, pe !aza actului de
identitate prezentat de ace"tia i rspund de corectitudinea derulrii lucrrii scrise.
%$& Asistenii supraveg>etori responsa!ili de sli primesc, su! semntur, de la secretariatul
comisiei de examen, ta!elul nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, precum "i etic>etele, foile
tipizate de examen "i ciornele necesare stampilate, n funcie de numrul concurenilor din sal.
%-& =nainte de aducerea su!iectelor n sli, supraveg>etorii instruiesc candidaii cu privire la modul
de desf"urare a pro!ei scrise "i la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizat.
Art. $- %1& Mem!rii comisiei de examen, desemnai pentru multiplicarea su!iectelor, asigur
numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri, se securizeaz i rspund de pstrarea
secretizrii.
%$& Pre"edintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul comisei, distri!uie n slile de examen
plicurile secretizate cu su!iecte, astfel nct, la ora 14.44, acestea s poat fi desfcute n prezena
candidailor.
%-& 1in momentul desc>iderii plicului cu su!iecte, niciun candidat nu mai poate prsi sala, dect
dac pred lucrarea "i semneaz de predare. 'andidaii care nu se afl n sal n momentul desc>iderii
plicului cu su!iecte, pierd dreptul de a mai susine examenul n sesiunea respectiv.
%0& 1up nmnarea su!iectelor candidailor, inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane nsoit
de nc un mem!ru al comisiei de examen, verific dac toi candidaii au primit su!iectul corespunztor
specializrii#disciplinei de examen.
Art. $0 %1& Pentru redactarea lucrrilor se folose"te cerneal sau pix de culoare al!astr/
desenele#graficele se execut cu creion negru.
%$& 'andidaii pot avea, n sala de examen, dicionare pentru disciplinele latin sau greac vec>e "i
planuri de conturi pentru disciplinele economice.
Art. $; %1& Asistenii supraveg>etori care furnizeaz soluii ale su!iectelor de examen, falsific
lucrri, tolereaz aciuni sau intenii de fraud ale candidailor sau manifest negli+en n ndeplinirea
3
atri!uiilor, rspund disciplinar, n conformitate cu art. $842$8$ din 7egea educaiei naionale nr. 1#$411,
cu modificrile i completrile ulterioare, sau penal, dup caz.
%$& =nscrierea numelui candidailor sau a altor nume proprii care nu au legtur cu cerin ele
su!iectului n afara spaiului care se sigileaz, precum "i orice alte semne distinctive pe foile de examen
sau pe ciorne, determin anularea lucrrilor scrise. 'andidaii care doresc s corecteze o gre"eal taie
fiecare rnd din pasa+ul gre"it cu o linie orizontal iar sc>emele#desenele cu o linie o!lic.
%-& 'andidaii care n timpul desf"urrii pro!ei scrise sunt surprin"i copiind, primind sau
transmind soluii cu privire la su!iecte, sunt eliminai din examen, nc>eindu2se un proces ver!al n
acest sens de ctre asistenii supraveg>etori sau mem!rii comisiei de examen. 'andidaii eliminai pierd
dreptul de nscriere la examen n sesiunea imediat urmtoare. Aceea"i msur se aplic "i pentru orice alt
tentativ de fraud.
Art. $< %1& 'andidatul care se retrage din proprie ini iativ, poate solicita anularea lucrrii, pe !aza
unei declaraii, pred lucrarea "i foaia cu su!iecte "i prse te sala dup cel puin o or, dar nu la mai
mult de - ore de la desc>iderea plicului cu su!iecte. =n acest caz, lucrarea scris nu este evaluat, iar n
statistici candidatul respectiv se consider retras, cu dreptul de a se nscrie n sesiunea imediat urmtoare,
conform prevederilor legale.
%$& =n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este nsoit de
unul dintre asistenii supraveg>etori pn la napoierea n sala de examen, fr a !eneficia de prelungirea
timpului alocat rezolvrii su!iectelor.
Art. $@ %1& 5igilarea lucrrilor scrise se efectueaz cu etic>ete al!e, de ctre candidai, n prezena
responsa!ilului de sal, dup care se aplic "tampila de examen "i semntura pre"edintelui comisiei.
Pentru "tampil se utilizeaz numai tu" al!astru.
%$& Procedura specific de securizare a lucrrilor scrise utiliznd etic>ete cu cod de !are se
sta!ile te de ctre Ministerul (duca iei )a ionale i se comunic inspectoratelor colare
%-& 1up nc>eierea lucrrii, candidaii numeroteaz foile de examen cu cifre ara!e, n partea de +os
a paginii, n colul din dreapta, indicnd pagina curent "i numrul total de pagini scrise, de exemplu. -#;
pentru pagina a treia din totalul de ; pagini scrise. 5e vor numerota toate paginile pe care candidatul a
scris, inclusiv paginile incomplete "i se vor aplica etic>etele cu codurile de !are, n spaiile rezervate.
Art. $8 %1& 7a finalizarea lucrrii, candidaii predau responsa!ilului de sal lucrrile "i semneaz n
!orderoul de predare, menionnd numrul de pagini scrise n !orderou "i pe tez, n spaiul rezervat.
5paiile li!ere ale ntregii lucrri se anuleaz de ctre unul dintre asistenii supraveg>etori cu linie frnt
n forma literei ?H, n faa candidatului. Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel puin -
candidai.
%$& 'iornele "i foaia cu su!iecte se predau separat responsa!ilului de sal, odat cu lucrarea/
ciornele nu sunt luate n considerare n evaluarea lucrrii "i la eventualele contestaii.
%-& 5upraveg>etorii de sal predau comisiei de examen lucrrile candidailor, !orderourile de
predare a lucrrilor, tipizatele anulate "i cele nefolosite, ta!elele de prezen , ciornele, foile cu su!iecte,
etic>etele cu coduri de !are nefolosite.
Art. $3 ,aremele de corectare pentru fiecare disciplin de examen vor fi afi"ate la loc vizi!il, dup
postarea acestora pe site2ul 'entrului )a ional de (valuare i (xaminare.
Art. -4 Dezultatele pro!ei scrise se afi"eaz la sediul centrului de examen i se pu!lic pe site2ul
definitivat.edu.ro. la data prevzut n 'alendar.
Art. -1 'omisia de examen avizeaz procedurile de susinere a examenului de ctre candidaii cu
deficiene. utilizarea sistemului ,raille de ctre candidaii nevztori, respectiv a lim!a+ului mimico2
gestual de ctre candidaii cu deficiene de auz, mrirea timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre
candidaii cu deficiene vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candidaii am!liopi,
realizarea pro!ei scrise prin dictarea coninutului acesteia de ctre candidatul cu deficiene ctre un
14
supraveg>etor de alt specialitate dect cea la care se desf"oar pro!a respectiv. 'omisia naional este
informat asupra solu ionrii situaiilor privind candidaii cu deficiene.
II.8. E4ala'%a l0'+'ilo'
Art. -$ %1& Pentru evaluarea lucrrilor scrise i solu ionarea contesta iilor, se constituie centre de
evaluare#contesta ii la nivel na ional.
%$& Arondarea disciplinelor de examen la centrele de evaluare#contesta ii i procedura specific
pentru evaluarea lucrrilor scrise se realizeaz de ctre Ministerul (duca iei )aionale i se comunic
inspectoratelor colare. 6nspectorul "colar general desemneaz unitatea de nvmnt centru de
evaluare#contestaii.
%-& 'omisia din centrul de evaluare este numit prin decizia inspectorului colar general, n
urmtoarea componen.
a& pre"edinte A profesor universitar# conferen iar universitar, numit prin ordin al ministrului
educa iei na ionale /
!& vicepre edinte A inspector colar de specialitate sau director.
c& 12$ secretari #1444 de candidai A inspectori, directori sau cadre didactice
d& $2- informaticieni #1444 de candidai
e& mem!ri evaluatori 2 cte 0 profesori evaluatori, pentru cel mult 144 lucrri scrise, organiza i n
dou comisii, fiecare comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu2se urmtoarele criterii.
2 un profesor din nvmntul universitar i un profesor titular din nvmntul preuniversitar
avnd gradul didactic 6 sau 66/
2 un evaluator pentru su!iectele la disciplina de specialitate "i didactica#metodica predrii
disciplinei de specialitate i un evaluator pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educaiei.
(valuatorul pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educaiei poate face parte din comisiile de la
mai multe specializri.
%0& Pre edin ii comisiilor din centrele de evaluare#contesta ii se propun de ctre institu iile de
nv mnt superior din rndul cadrelor didactice universitare de predare avnd titlul tiin ific de doctor
i se numesc de ctre 'omisia na ional de examen, prin ordin al ministrului educa iei na ionale.
%;& =n situa ia n care pre edintele centrului de evaluare#contesta ii desemnat nu se prezint pn n
preziua nceperii activit ii n centrul respectiv, inspectorul colar general nume te un pre edinte din
rndul cadrelor didactice titulare din nv mntul liceal, avnd gradul didactic 6 i performan e
profesionale deose!ite. )umirea este comunicat n scris 'omisiei na ionale. Aceea i procedur se aplic
i n situa ia n care, din motive o!iective, comisia de examen solicit 'omisiei na ionale nlocuirea
pre edintelui.
%<& Pentru disciplinele la care nu se nscriu profesori evaluatori din nv mntul universitar,
inspectorul colar general va numi n comisie profesori titulari din nvmntul preuniversitar, avnd
gradul didactic 6 sau 66.
%@& =n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din
nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic 6 sau 66, inspectorul "colar general poate numi, cu
avizul comisie naionale, mem!ri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din
nvmntul preuniversitar, avnd gradul didactic definitiv.
%8& 1in comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candidailor soul#soia, rude sau afini
pn la gradul 6F inclusiv, mem!rii comisiei semnnd n acest sens o declaraie pe proprie rspundere.
Art. -- 'omisia de evaluare a lucrrilor scrise are urmtoarele atri!u ii.
11
a& transmite 'omisiei naionale denumirea "i adresa centrului de evaluare sta!ilit, decizia de numire
a comisie de evaluare, datele persoanelor de contact din comisia de evaluare
!& prime"te, n ziua n care se susine pro!a scris, pe !az de proces2ver!al semnat de pre"edinte "i
secretar#mem!ru, lucrrile scrise aduse de delegaii comisiilor de examen, spre a fi evaluate/
c& asigur securitatea "i integritatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de
evaluare/
d& asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd !aremul de evaluare, precum "i prevederile
prezentei metodologii/
e& nregistreaz n aplica ie nota o! inut de candida i la pro!a scris/
f& prime"te de la centrele de examen arondate centrului de evaluare respectiv, lista candidailor care
contest notele o!inute la evaluare, respectiv disciplina la care s2a depus contesta ia/
g& pred ctre centrul de contestaii, n deplin siguran, lucrrile scrise sigilate, ale cror note
iniiale au fost contestate/
>& prime"te, de la comisia de rezolvare a contestaiilor, lucrrile scrise care au fost reevaluate "i o
copie a procesului2ver!al cuprinznd deciziile acesteia/
i& pred cu proces2ver!al, prin pre"edinte, lucrrile scrise, !orderourile de evaluare "i celelalte
documente de examen ctre directorul instituiei de nvmnt n care s2a organizat centrul de evaluare i
unde, la final, se ar>iveaz.
Art. -0 %1& Ciecare lucrare scris este evaluat independent, n sli separate, de cele dou comisii "i
apreciat cu note de 14 la 1, conform !aremului de evaluare i notare, fr a se face nsemnri pe lucrare.
%$& Ciecare comisie sta!ile te, prin raportare la !aremul de evaluare i notare, nota lucrrii scrise.
Pentru validarea evalurilor, diferena dintre notele celor dou comisii nu tre!uie s fie mai mare de 1
punct.
%-& =n cazul n care apar lucrri pentru care diferena dintre notele acordate de cele dou comisii este
mai mare de 1 punct, pre"edintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrrilor respective, n
prezena sa, de ctre cele $ comisii. =n funcie de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, nota
lucrrii.
%0& 1up finalizarea operaiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec ntr2un !orderou2
centralizator "i pe teze de ctre profesorii evaluatori, care semneaz n dreptul notei acordate. Pre"edintele
comisiei de evaluare calculeaz "i scrie, n !orderoul2centralizator i pe fiecare lucrare, media aritmetic
a celor dou note, cu dou zecimale, fr rotun+ire, aceasta reprezentnd nota o!inut de candidat la
pro!a scris.
%;& 7ucrrile candidailor, mpreun cu !orderourile de corectare sunt preluate de pre"edintele
comisiei de evaluare.
Art. -; )ota o! inut la pro!a scris este nota la examen. )ota minim de promovare a examenului
este 8 %opt&.
II.9. Sol#io&a'%a 0o&t%!ta#iilo'
Art. -< %1& 'ontestaiile se depun la centrele de examen.
%$& 7ucrrile scrise pentru care se depun contestaii n termenul prevzut n 'alendar, se resigileaz
n vederea reevalurii, secretizndu2se "i nota acordat la prima evaluare.
Art. -@ 'omisia de solu ionare a contestaiilor, format n ntregime din alte persoane dect cele din
comisia de evaluare a lucrrilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului "colar general, n
urmtoarea componen, n condiiile precizate la art. -$ alin. %0&2%8&.
1$
a& pre"edinte A profesor universitar# conferen iar universitar, numit prin ordin al ministrului
educa iei na ionale /
!& vicepre edinte A inspector colar de specialitate sau director
c& 12$ secretari #1444 de candidai A inspectori, directori sau cadre didactice
d& $2- informaticieni #1444 de candidai
e& mem!ri evaluatori 2 cte 0 profesori evaluatori, pentru cel mult ;4 de lucrri scrise, organiza i n
dou comisii, fiecare comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu2se urmtoarele criterii.
2 un profesor din nvmntul universitar i un profesor titular din nvmntul preuniversitar
avnd gradul didactic 6 sau 66/
2 un evaluator pentru su!iectele la disciplina de specialitate "i didactica#metodica predrii
disciplinei de specialitate i un evaluator pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educaiei.
(valuatorul pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educaiei poate face parte din comisiile de la
mai multe specializri.
Art. -8 'omisia de solu ionare a contestaiilor are urmtoarele atri!uii.
a& transmite 'omisiei naionale denumirea "i adresa centrului de contestaii sta!ilit, decizia de
numire a comisie de contestaii, datele persoanelor de contact din comisia de contestaii
!& prime"te, prin proces2ver!al semnat de pre"edinte "i secretar sau mem!ru al comisiei din centrul
de evaluare, lucrrile scrise spre a fi reevaluate/
c& rspunde de securitatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de
contestaii/
d& reevalueaz lucrrile scrise, respectnd !aremul de evaluare "i prevederile prezentei metodologii/
e& nregistreaz, pe lucrrile scrise "i n procesul2ver!al, notele acordate pentru fiecare lucrare scris
contestat/
f& pred, prin pre"edinte, lucrrile scrise reevaluate, n conformitate cu procesele2ver!ale de
predare2primire menionate la lit. !&, mpreun cu o copie a procesului2ver!al coninnd notele finale,
delegailor comisiei din centrul de evaluare.
Art. -3 %1& Decorectarea lucrrilor se face conform procedurii de evaluare a lucrrilor scrise,
prevzute n prezenta metodologie.
%$& =n cazul n care diferena 2 n plus sau n minus 2 dintre nota acordat de comisia de rezolvare a
contestaiilor "i nota acordat de comisia de evaluare este de cel mult 4,; puncte, rmne definitiv nota
acordat de comisia de evaluare.
%-& =n situaia lucrrilor notate cu o not cel puin egal cu 3,;4, nota definitiv este nota final
atri!uit la recorectare.
%0& 1ac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor "i nota final
sta!ilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 4,; puncte, rmne definitiv nota acordat de comisia
de rezolvare a contestaiilor.
%;& 9otrrea comisiei de rezolvare a contestaiilor este definitiv "i se poate ataca numai prin
procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii
preala!ile reglementate de art. @ din 7egea contenciosului administrativ nr. ;;0#$440, cu modificrile "i
completrile ulterioare.
%<& Ilterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului (ducaiei )a ionale poate desemna,
dup caz, comisii de reevaluare, prin sonda+, a unui numr de lucrri scrise, urmrindu2se corectitudinea
respectrii !aremelor de evaluare. =n cazul constatrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului
(ducaiei )a ionale propune conducerilor inspectoratelor "colare s ia msuri de sancionare a
1-
persoanelor care nu "i2au ndeplinit atri!uiile n cadrul examenului, potrivit prevederilor legale.
Deevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidailor.
Art. 04 %1& Falidarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt se realizeaz de
ctre Ministerul (ducaiei )aionale prin ordin al ministrului educaiei naionale, pe !aza ta!elelor
transmise de comisiile de examen, ntocmite de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane dup
situaia extras din aplica ia electronic, semnate de inspectorul general i stampilate.
%$& =n !aza ordinului ministrului educaiei na ionale privind validarea rezultatelor la examenul
naional de definitivare n nvmnt, candidaii primesc adeverin a2tip completat i stampilat,
conform anexei 0, parte integrant a prezentei metodologii.
Capitoll al III(l%a
Di!po"i#ii *i&al%
Art. 01 1repturile salariale se acord cadrelor didactice care au promovat examenul, ncepnd cu
data de 1 septem!rie a anului "colar urmtor celui n care s2a desf"urat examenul.
Art. 0$ %1& '>eltuielile privind organizarea "i desf"urarea examenului precum "i plata cadrelor
didactice care particip la organizarea "i desf"urarea examenului se asigur de ctre Ministerului
(ducaiei )aionale prin inspectoratele "colare, n conformitate cu art. 111 din 7egea educaiei naionale
nr. 1#$411, cu modificrile i completrile ulterioare.
%$& )ormarea activitii "i salarizarea mem!rilor comisiilor implicate n organizarea "i desf"urarea
examenului naional de definitivare n nvmnt se sta!ile"te prin ordin al ministrului educaiei
na ionale.
10
A)(JA 1 la *M........................
Cal%&)a'l )%!*+ '+'ii %,a-%&li &a io&al )% )%*i&iti4a'% 5& 5&4+ +-:&t
2 !%!i&%a 1;/6 (
121; octom!rie (miterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen +ude ene # comisiei de
examen a municipiului ,ucure ti
12-1 octom!rie =nscrierea candida ilor la unit ile de nv mnt, transmiterea dosarelor de
nscriere la inspectoratul colar, verificarea i avizarea acestora
121; noiem!rie =n"tiinarea candidailor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de
nscriere.
=nregistrarea candida ilor n aplica ie.
1; noiem!rie2;
iunie
(fectuarea inspec iilor la clas
1;2-4 iunie 'ompletarea dosarelor de nscriere, finalizarea nscrierii candida ilor n aplica ie i
validarea fi elor de nscriere de ctre candida i
1@ iulie 5usinerea pro!ei scrise
$$ iulie Afi"area rezultatelor
$$2$- iulie =nregistrarea contestaiilor "i transmiterea acestora la centrele de evaluare
$02$< iulie Dezolvarea contestaiilor
$@ iulie Afi"area rezultatelor finale
$8 iulie 210
august
Gransmiterea la Ministerul (duca iei )a ionale a ta!elelor nominale cu candida ii
admi"i i validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educa iei
na ionale
$;2$3 august (li!erarea de ctre inspectoratele colare a adeverin elor de promovare a
examenului de definitivare n nv mnt
1;
A)(JA $ la *M.................
______________________________________________________________________
_
| INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI .............................. |
|La data susinerii exaenu!ui de de"initi#are $n $n#%%&nt' |
(andidatu!)a*...............are + #e(,ie e"e(ti#% $n a(ti#itatea de|
-redare de ......... ani ..........'!uni.............'.i!e/*.|
|Ins-e(t+ru! 0(+!ar -entru de.#+!tarea resursei uane1 |
|Nue!e 0i -renue!e ................................................
| |
Sen%tura .......................................................... |
|Data ...............................................................
| |
_____________________________________________________________________|
C6KL 1( =)5'D6(D(
la examenul naional de definitivare n nvmnt
n anul %sesiunea& ................................., n funcia didactic deMM& ......................,
specialitatea .................................. %numele, iniiala tatlui, prenumele 2 cu
ma+uscule& ................................. 6nstituia de nvmnt a!solvit. ..........................., cu durata de ......
ani. 5pecializrile o!inute prin studii ...........................
Fec>ime efectiv n activitatea didactic de predare la data nscrierii. ............ ani ............ luni ..............
zileM&.
Prezentat la examenul de definitivare n nvmnt n urmtoarele sesiuni.
sesiunea 6 ................ sesiunea a 662a ............. sesiunea a 6662a ................
1ata ...................... 5emntura ...........................
5e certific datele din prezenta fi" de nscriere "i se adevere"te c, potrivit nscrisurilor din carnetul de
munc#documentelor prezentate, dl %dna& ............................................................... a funcionat n
nvmnt de la data o!inerii examenului de a!solvire#licen ................................., dup cum urmeaz.
____________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea de|2un(ia |Peri+ada1 |
|(rt.|$n#%%&nt|dida(ti(%|de !a .........|-&n% !a .......|
| | | | | |
T+ta! #e(,ie $n a(ti#itatea dida(ti(%/ )ani |!uni |.i!e*
|____|___________|_________|_______________|_______|________|_______|__________|
=n anul "colar ........... este ncadrat la unitatea noastr n funcia didactic deMM& ......................., la
disciplina ......................, cu activitatea de !az#norm ntreag, cu ............. ore#sptmn.
'andidatul solicit traducerea su!iectelor n lim!a ......................
1irector, 1ata .................
%nume#prenume#semntur&
222222222222222222222222222222222
M& 5e calculeaz vec>imea de predare n specialitate, de la data nceperii stagiului la catedr pn la
data de -1 august a anului n care se susine pro!a scris.
MM& (ducatoare, nvtor, maistru2instructor, antrenor, cadru didactic medical, nvtor2itinerant,
institutor, profesor pentru nvmntul pre"colar, profesor pentru nvmntul primar, profesor.
A)(JA - la *M..................
1<

PD*'(52F(D,A7 1( 6)5P('N6( 7A '7A5L
Initatea de nvmnt. ..................................................
)umele "i prenumele cadrului didactic inspectat. .........................
Cuncia didactic "i specialitatea. ......................................
1ata efecturii inspeciei. ..............................................
6nspecia este efectuat de.
....................................................................
%numele "i prenumele, funcia, gradul didactic, instituia#unitatea de nvmnt de la care provine&
6. 'onstatri "i aprecieri.
1. Activitatea didactic.
a& activiti verificate/
!& proiectarea activitilor %creativitate n conceperea leciilor#activitilor, corelaia dintre
componentele actului didactic, strategii didactice "i evaluare&/
c& desf"urarea activitilor %comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice,
integrarea mi+loacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor "i orientarea aciunilor "i
gndirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanei&/
d& evaluarea randamentului "colar 2 metode "i te>nici de evaluare a rezultatelor nvrii/
e& nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe !aza o!servaiei directe, a pro!elor de control aplicate "i a
evalurii longitudinale/
f& cunoa"terea elevilor %strategii de difereniere "i individualizare&/
g& competene psi>orelaionale %n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice "i cu
comunitatea local&/
>& autoevaluarea %capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil
didactic elevat&.
$. Activitatea educativ n "coal "i n afara ei
-. Activitatea de perfecionare %metodic "i "tiinific&
0. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la activitatea didactic "i
la conduita n cadrul "colii "i al comunitii "colare
66. 'oncluzii "i recomandri.
Ins-e(t+r34et+dist' ............. ............. ............
)nue!e 0i -renue!e* )n+ta* )sen%tura*

Dire(t+r3Dire(t+r ad5un(t' ............. ............. ............
)nue!e 0i -renue!e* )n+ta* )sen%tura*

..............
)n+ta "ina!%*
1@
A)(JA 0 la *MOOOOOOOOO.
MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE
INSPECTORATUL COLAR AL OOOOOOOOOOOOO..
%+ude ului# municipiului ,ucure ti&
)r................#.........................
A D E V E R I N
=ncepnd cu data de................, prin *M() nr.................................... dnei#dlui ....................................................................................................
%nume, ini iala tatlui, prenume&
domiciliat n ......................................................................................avnd func ia didactic de ............................................................................
%localitatea i +ude ul&
specialitatea............................................................i s2a acordat definitivarea n nv mnt n urma promovrii examenului na ional de definitivare,
sesiunea ........................ cu nota..............................la disciplina de examen ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
1na # 1nul ...............................................................a do!ndit dreptul de practic n nv mntul preuniversitar.
6nspector colar :eneral, 6nspector pentru dezvoltarea resursei umane,
............................................. ...........................................
%nume i prenume& %nume i prenume&
............................................ ...........................................
%semntura i tampila& %semntura&
18

S-ar putea să vă placă și