Sunteți pe pagina 1din 19

NATIONAL BOARD FOR CERTIFIED COUNSELORS

CODE OF ETHICS
COD DE ETIC
PREAMBLE
PREAMBUL
1. Consiliul Naional pen!u Consilie!i A"!e#iai $NBCC% ese un Consiliu "a!e
aes&'"on(i!)& "& "onsilie!ii a"!e#iai *n#eplines" san#a!#ele #e +un& p!a"i"& *n "eea "e
p!i,e-e "onsilie!ea p!o(esional& sa+ilie #e Consiliu. Consilie!ii aesai #e NBCC po (a"e
pa!e #in aso"iaii p!o(esionale #i(e!ie -i sun a#esea auo!i.ai #e auo!i&i "a!e p!o)ul/&
"o#u!i #e ei"&.
0. Co#ul ei" al NBCC (u!ni.ea.& un san#a!# ei" )ini)al !elai, la "o)po!a)enul
p!o(esional al uu!o! NBCC "e!i(i"ans an# appli"ans $"e!i(ie# "ounselo!s%. A"es "o#
(u!ni.ea.& anu)ie a-ep&!i -i o anu)i& si/u!an& "u p!i,i!e la aspe"ul ei" a"elo!a "a!e
uili.ea.& se!,i"iile p!o(esionale ale unui NBCC "e!i(i"an. 1n plus2 "o#ul se!,e-e s"opului
#e a a,ea un san#a!# )ai pue!ni" la #ispo.iia uu!o! NBCC "e!i(i"ans -i #e a puea (i
uili.a "a un sp!i3in *n "a.ul o+se!,&!ii unei ,iol&!i ei"e.
4. A"es "o# ese apli"a+il uu!o! "onsilie!ilo! "e!i(i"ai NBCC2 p!e"u) -i a"elo!a "a!e ,o!
s& o+in& o "e!i(i"a!e #in pa!ea NBCC $appli"ans%. Ei"a NBCC se apli"& uu!o! a"elo!a a!e
sun "e!i(i"ai #e NBCC in#i(e!en #e ale a(ilie!i p!o(esionale.
5. Pe!soanele "a!e apelea.& la se!,i"iile p!o(esionale ale uno! "onsilie!i "e!i(i"ai po ale/e s&
uili.e.e ale "o#u!i ei"e "a!e se apli"& a"elo! "onsilie!i. De-i NBCC "oope!ea.& "u aso"iaii
p!o(esionale -i o!/ani.aii #e "e!i(i"a!e2 poae lua )&su!i #is"iplina!e sau poae san"iona
NBCC "e!i(i"ans #oa! #a"& se #es"ope!& "& a"e-ia au *n"&l"a',iola p!e,e#e!i ale "o#ului
NBCC. NBCC p!o)o,ea.& "onsilie!ea p!in "e!i(i"a!e. 1n !eali.a!ea a"esei )isiuni2 NBCC6

P!o)o,ea.& *n"!e#e!ea *n p!a"i"a "onsilie!ii
P!o)o,ea.& ,aloa!ea "onsilie!ii
P!o)o,ea.& "on-ieni.a!ea pu+li"& a unei p!a"i"i #e "aliae *n "onsilie!e
P!o)o,ea.& p!o(esionalis)ul *n "onsilie!e
P!o)o,ea.& lea#e!s7ip8ul *n p!o"esul #e "e!i(i"a!e
SEC9IUNEA A6 :ENERALIT9I
1. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai se ,o! an/a3a *n!8un e(o! "oninuu #e *)+un&&i!e a
p!a"i"ilo! -i se!,i"iilo! p!o(esionale2 p!e"u) -i a "e!"e&!ii *n #o)eniu. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai *-i o!ienea.& a"i,iaea *n (un"ie #e "ele )ai +une p!a"i"e p!o(esionale.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai se ,o! an/a3a *n!8un e(o! "oninuu #e *)+un&&i!e a
p!a"i"ilo! -i se!,i"iilo! p!o(esionale2 p!e"u) -i a "e!"e&!ii *n #o)eniu. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai ,o! pa!i"ipa la (o!)e #e e#u"aie "oninu& *n s"opul #e.,ol&!ii
p!o(esionale "oninue -i a *)+un&&i!ii "apa"i&ii #e a (u!ni.a se!,i"ii #e "onsilie!e
"o)peene.
0. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s&8-i asu)e !esponsa+iliaea (a& #e "lieni -i (a&
#e insiuiile *n "a#!ul "&!o!a p!o(esea.&. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& a3ue
$assis% a/eniile2 o!/ani.aiile sau insiuiile *n "a#!ul "&!o!a p!o(esea.& *n a o(e!i se!,i"ii
p!o(esionale "o)peene -i ei"e. An/a3a!ea *n "a#!ul unei insiuii p!esupune #in pa!ea
"onsilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai a""epa!ea polii"ilo! /ene!ale -i a p!in"ipiilo! a"elei
insiuii. De a"eea2 a"i,i&ile p!o(esionale ale "onsilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie
*n "on"o!#an& "u o+ie"i,ele insiuiei. Da"& "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai -i an/a3ao!ii nu
sun #e a"o!# -i nu po "&#ea #e a"o!# asup!a polii"ilo! "a!e sun "on"o!#ane "u p!a"i"a
ei"& a "onsilie!ii -i "a!e sun "on"o!#ane "u +inele $-i #e.,ola!ea% "lienului2 aun"i
"onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& a"ione.e *n "a#!ul insiuiilo! -i al o!/ani.aiilo!
*n#!ep&ie pen!u a s"7i)+a p!a"i"ile ne8ei"e. Da"& siuaia a)enin& a"i,i&i ule!ioa!e2
"on!a"ul #e an/a3a!e a! !e+ui s& *n"ee.e.
4. Co)po!a)enul ei" *n!e )e)+!ii NBCC $"onsilie!i a"!e#iai sau nu% a! !e+ui
p&s!a')eninu o i)pul. Aun"i ";n# "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai au )oi,e !e.ona+ile
s& "!ea#& "& anu)ii "ole/i #e p!o(esie se "o)po!& ne8ei" "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai a!
!e+ui s& *n"e!"e s& !e"i(i"e siuaia. As(el #e a"iuni a! !e+ui s& uili.e.e "analele insiuiei
!espe"i,e )ai *n;i -i apoi s& uili.e.e p!o"e#u!ile sa+ilie #e NBCC o! 7e pe!"ei,e#
,iolao!< p!o(ession.

5. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& a""epe !e)une!aie *n plus pen!u "onsulaii
sau "onsilie!e "u pe!soane "a!e sun *n#!ep&ie s& p!i)es"& a"ese se!,i"ii "a an/a3ai ai
insiuiilo! sau a/eniilo! "a!e i8a ana/a3a -i pe "onsilie!i. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu
!e+uie s& o!iene.e "lienii "&!e "a+ineele lo! pa!i"ula!e2 (&!& "onsi)&);nul )uual al
insiuiei an/a3aoa!e -i al "lienilo!2 "lieni *n#!ep&ii la se!,i"iile #e "onsulan& sau #e
"onsilie!e *n "aliae #e an/a3ai ai a/eniilo! sau insiuiilo! la "a!e "onsilie!ii sun a(iliai.
=. 1n sa+ili!ea p!eului pen!u se!,i"iile #e "onsilie!e o(e!ie2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai
!e+uie s& in& sea)a #e "apa"iaea'posi+iliaea "lienilo! #e a pl&i se!,i"iile #e "onsilie!e.
1n siuaia *n "a!e "lienii nu au posi+iliaea s& pl&eas"& a!i(ul sa+ili2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& a3ue "lienii s& ai+& a""es la se!,i"ii "o)pa!a+ile2 #a! la un
p!e a""epa+il.
>. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& o(e!e #oa! a"ele se!,i"ii p!o(esionale pen!u "a!e
au (os a"!e#iai -i pen!u "a!e au !e"u p!in p!o"esul #e supe!,i.a!e. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai nu a! !e+ui s& (a"& e,alu&!i2 sa pun& #ia/nosi"e sau s& p!es"!ie
!aa)ene (&!& o p!e/&i!e sau supe!,i.a!e ane!ioa!&. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai sun
o+li/ai s& "o!e"e.e o!i"e p!e.ena!e /!e-i& a a"!e#i&!ilo! pe "a!e le #ein #in pa!ea alo!
pe!soane. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& "e!i(i"&!ile -i e?pe!i.a pe
"a!e le #ein2 p!e"u) -i se!,i"iile p!o(esionale -i e7ni"ile #e "onsilie!e pe "a!e le o(e!& sun
"o)uni"ae *n )o# "la! -i "o!e" uu!o! p&!ilo! ine!esae2 pu+li"2 "lieni2 "ole/i -i o!/ani.aii
p!o(esionale. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "o!e"e.e i)e#ia o!i"e p!e.ena!e
/!e-i& a "e!i(i"&!ilo! pe "a!e le #ein. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai ,o! (a"e pu+li"e uli)a
-"oal& a+sol,i& $#es"!is& p!in "u!!i"ulu)%2 ipul -i ni,elul #e a"!e#ia!e2 a#!esa2 nu)&!ul #e
ele(on2 o!ele #e p!o/!a)2 ipul -i #es"!ie!ea se!,i"iilo! o(e!ie2 p!e"u) -i ale in(o!)aii
!ele,ane. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai ,o! a,ea /!i3& "a in(o!)aiile pe "a!e le (a" pu+li"e
s& nu "onin& ele)ene (alse2 in"o!e"e sau "a!e s& in#u"& *n e!oa!e.

@. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& o!i"e in(o!)aie o(e!i& NBCC2 alo!
o!/ani.aii p!o(esionale sau insiuii /u,e!na)enale ese e?a"& -i *ne)eia&.
A. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& *n#eplineas"& oae "e!inele ne"esa!e
a"!e#i&!ii'"e!i(i"&!ii -i s& a"ione.e *n "on"o!#an& "u polii"ile NBCC.
B. $Fo!)e!lC A.B% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& se an/a3e.e *n a"i,i&i
pe!sonale2 so"iale2 o!/ani.aionale2 (inan"ia!e sau polii"e "a!e a! puea "on#u"e la (olosi!ea
/!e-i& sau la *nele/e!ea /!e-i& a in(luenei lo!.
1D. $Fo!)e!lC A.11% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& a""epe sau s& uili.e.e
"o)ena!ii "a!e nu sun +ine ,enie2 /esu!i sau "ona"e (i.i"e "a!e po (i "onsi#e!ae "a
a,;n# "onoaie se?ual&.
11. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai sun !esponsa+ili pen!u "o)po!a)enul lo! o i)pul.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie "on-ieni "& a"iunile -i "o)po!a)enele
"onsilie!ilo! se !e(le"& asup!a ine/!i&ii p!o(esionale -i2 aun"i "*n# sun nepo!i,ie2 po
a(e"a *n"!e#e!ea pu+li"& *n p!o(esia #e "onsilie!. Pen!u a p!oe3a *n"!e#e!ea pu+li"& *n
p!o(esia #e "onsilie!2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e,ie a"ele "o)po!a)ene "a!e
*n"al"& san#a!#ele ei"e -i le/ale a""epae.
10. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e (u!ni.ea.& p!o#use sau se!,i"ii p!in ine!)e#iul
le"iilo! *n sala #e "las&2 "on(e!ine pu+li"e2 #e)ons!aii2 a!i"ole2 p!o/!a)e !a#io8, sau ale
ipu!i #e )e#ia !e+uie s& a#e!e la p!in"ipiile p!e.enului Co#.
14. Consilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e nu !espe"& Co#ul #e ei"& sau a "&!o! "on#iie
(i.i"& sau )enal& *i *)pie#i"& s& )enin& o !elaie p!o(esional& "u "lienii a! !e+ui s& li se
ine!.i"& p!a"i"a!ea "onsilie!ii.
$In"lu#es :.0% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e *-i asu)& un !ol #e "on#u"e!e e?e"ui,&
*n!8o o!/ani.aie pa!i"ula!& -i "a!e nu o(e!& *n )o# a"i, se!,i"ii #e "onsilie!e nu !e+uie s&
pe!)i& "a nu)ele lo! s& (ie uili.a *n noaii p!o(esionale2 *n a(a!& #e "a.ul ";n# !olul lo!
ese (o!)ula *n )o# "la!.
15. $In"lu#es :.5% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e se i)pli"& *n!8un pa!ene!ia "u ali
"onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& spe"i(i"e *n )o# "la! spe"iali&ile !ele,ane pen!u
(ie"a!e )e)+!u i)pli"a *n pa!ene!ia.
SEC9IUNEA B6 RELA9IA DE CONSILIERE
1. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& !espe"e ine/!iaea -i s& p!o)o,e.e +un&sa!ea
"lienilo!2 in#i((e!en #a"& "lienii sun "onsiliai *n )o# in#i,i#ual2 *n (a)ilie sau *n /!up.
0. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& a#ope )&su!i !e.ona+ile #e p!e"auie pen!u a8-i
p!oe3a "lienii #e !au)e (i.i"e -i'sau psi7i"e "a!e po !e.ula *n "a#!ul "onsilie!ii #e /!up.
$In"lu#es B.0% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "unoas"&2 s& in& "on -i s&
"onlu"!e.e "u !a#iiile -i p!a"i"ile alo! #is"ipline p!o(esionale "u "a!e lu"!ea.&'"oope!ea.&.
4. $In"lu#es B.0% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s&8-i o(e!e *n )o# #i!e" se!,i"iile
#e "onsilie!e "lienilo! "a!e p!i)es" se!,i"ii si)ila!e #e la un al "onsilie!. Da"& "lienii
"ona"ea.& "onsilie!i a"!e#iai'"e!i(i"ai pen!u a o+ine se!,i"ii #e "onsilie!e2 ia! "lienii
p!i)es" #e3a se!,i"ii p!o(esionale #in pa!ea alo! "onsilie!i2 aun"i "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& anali.e.e "u /!i3& !elaia p!o(esional& #in!e "lieni2 "eilali
"onsilie!i -i +inele "lienilo!. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se !apo!e.e "u
p!e"auie -i sensi+iliae p!o+le)ele e!apeui"e ale "lienilo!. C;n# "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai a(l& "& "lienii lo! au o !elaie p!o(esional& "u ali "onsilie!i2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& soli"ie pe!)isiunea "lienilo! pen!u a8i in(o!)a pe "eilali
"onsilie!i #e !elaia pe "a!e o au "u "lienii. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se
s!&#uias"& s& sa+ileas"& !elaii p!o(esionale po.ii,e -i #e "ola+o!a!e "a!e sun *n ine!esul
"lienilo!. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& #is"ue a"ese p!o+le)e "u "lienii -i ali
"onsilie!i pen!u a )ini)i.a !is"ul "on(u.iei -i al "on(li"ului. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai
!e+uie s&8-i *n"u!a3e.e "lienii s&8i in(o!)e.e pe "eilali "onsilie!i #e noua !elaie
p!o(esional&.

5. $Fo!)e!lC B.4% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie "apa+ili s& se "onsule "u ale
pe!soane "o)peene "u p!i,i!e la "lieni -i !e+uie s& le noi(i"e "lienilo! a"eas&
!esponsa+iliae p!o(esional&. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e,ie s&8i plase.e pe
"onsulani *n siuaii *n "a!e e?is& sau a! puea e?isa un "on(li" #e ine!ese "a!e s&8l
*)pie#i"e pe "onsulan s& a3ue "lienii. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& *n!ep!in#&
a"iuni !e.ona+ile #e in(o!)a!e a ,i"i)elo! poeniale -i'sau a auo!i&ilo! !esponsa+ile ";n#
sa!ea "lienilo! in#i"& un pe!i"ol "la! -i i)inen pen!u ei sau pen!u "eilali. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se "onsule "u ali spe"iali-i'p!o(essionals aun"i ";n# ese
posi+il. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s&8-i asu)e !esponsa+iliaea pen!u
"o)po!a)enul "lienilo! #up& o #eli+e!a!e aen&. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s&8
-i a#u"& "lienii *n siuaia #e a8-i asu)a !esponsa+iliaea "; se poae #e !epe#e.

=. $In"lu#es B.=% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& p&s!e.e *n!e/is!&!i ale !elaiei #e
"onsilie!e2 in"lusi,e noe ale ine!,iu!ilo!2 #ae ale eselo!2 "o!espon#ena2 *n!e/is!&!i au#io
sau ,i#eo2 (i-ie!e "u #ae so"ae *n (o!)a ele"!oni" -i ale #o"u)ene "a!e po (i "onsi#e!ae
in(o!)aii p!o(esionale uili.ae *n "onsilie!e. 1n!e/is!&!ile "onsilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai
!e+uie s& "onin& #ae (a"uale p!e"ise.

>. $In"lu#es B.=% 1n!e/is!&!ile (i.i"e ale -e#inelo! #e "onsilie!e sun p!op!ieaea "onsilie!ilo!
a"!e#iai'"e!i(i"ai sau a pa!onilo!'an/a3ao!ilo!' e)ploCe!s lo!. In(o!)aiile "oninue #e
*n!e/is!&!i apa!in "lienilo!E #e a"eea2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& le pun& la
#ispo.iia alo! pe!soane2 (&!& "onsi)&);nul "lienilo! sau (&!& 7o&!;!e 3u#e"&o!eas"&.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& an/a3aii lo! uili.ea.& in(o!)aiile
"on(i#eniale *n )o# a#e",a. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& p&s!e.e
"on(i#enialiaea *n!e/is!&!ilo! pe #u!aa p&s!&!ii lo!.

@. $In"lu#es B.=% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& p&s!e.e *n!e/is!&!ile -e#inelo! #e
"onsilie!e pen!u "el puin "in"i ani #up& uli)a -e#in&2 in"lusi, *n "a.ul *n "a!e "lienul a
#e"e#a. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& pun& la #ispo.iia "lienilo!2 la "e!e!e2
oae *n!e/is!&!ile.
A. $In"lu#es B.>% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& in(o!)aiile so"ae
*n (o!)a ele"!oni" se a(l& *n si/u!an&. In(o!)aiile !e+uie se"u!i.ae p!in uili.a!ea "elo!
)ai +une )eo#e uili.ae *n "o)pue!e2 !e+uie li)iae la s!i"ul ne"esa! pen!u se!,i"iile
(u!ni.ae2 ia! a""esul la a"ese in(o!)aii !e+uie li)ia #oa! la a"ei )e)+!i ai sa((8ului
i)pli"ai *n (u!ni.a!ea se!,i"iilo!. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "&
in(o!)aiile so"ae ele"!oni" sun #is!use aun"i ";n# in(o!)aiile nu )ai sun uile *n
(u!ni.a!ea se!,i"iilo! sau nu )ai sun "e!ue "a pa!e a *n!e/is!&!ilo! "lienilo!. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "o#i(i"e in(o!)aiile p!o,enie #in !elaia "u un "lien "a!e sun
uili.ae *n !ainin/ sau *n "e!"ea!e2 as(el *n"; i#eni&ile "lienilo! s& (ie p!oe3ae *n
*n!e/i)e. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai ,o! uili.a #aele "a!e nu po (i anoni)i.ae #oa! "u
auo!i.a!ea e?p!es& a "lienului a(la *n "uno-in& #e "au.& $"onsi)&);n in(o!)a%.
B. $In"lu#es B.A% La #e+uul p!o"esului #e "onsilie!e -i pe pa!"u!sul a"esuia2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s&8-i in(o!)e.e "lienii "u p!i,i!e la s"opu!ile2 inele2 e7ni"ile2
p!o"e#u!ile2 li)i&!ile2 !is"u!ile poeniale -i +ene(i"iile se!,i"iilo! o(e!ie. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& in#i"e *n )o# "la! "lienilo! li)i&!ile "a!e po a(e"a !elaia #e
"onsilie!e2 p!e"u) -i o!i"e ale in(o!)aii pe!inene. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s&
se asi/u!e "& "lienii *nele/ i)pli"aiile o!i"&!ui #ia/nosi"2 uili.a!ea ineniona& a eselo! -i
!apoa!elo!2 a )eo#elo! #e !aa)en2 a )&su!ilo! #e p!e"auie "a!e !e+uie luae pe pa!"u!sul
!aa)enului2 a "osu!ilo! -i a )o#ali&ilo! #e pla&.
1D. $In"lu#es B.B% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e au !elaii a#)inis!ai,e2 #e
supe!,i.a!e -i'sau #e e,alua!e "u pe!soane "a!e "au& se!,i"ii #e "onsilie!e nu !e+uie s&
a""epe s& o(e!e se!,i"ii #e "onsilie!e a"eso!a2 "i !e+uie s&8i o!iene.e "&!e ali "onsilie!i.
E?"epiile !e+uie a""epae #oa! aun"i ";n# siuaiile !espe"i,elo! pe!soane ne"esi&
ine!,enii #e "onsilie!e i)e#ia&2 ia! ale ale!nai,e nu sun #isponi+ile. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e,ie !elaiile #uale "a!e a! puea a(e"a o+ie"i,iaea -i
3u#e"aa p!o(esional& a "onsilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai sau !e+uie s& le *n"7eie p!in
!i)ie!ea pe!soanelo! !espe"i,e la un supe!,i.o!'insan& supe!ioa!& $!e(e!!al%.
11. $In"lu#es B.1D% Aun"i "*n# "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "onsa& in"apa"iaea #e a
o(e!i asisen& p!o(esional& uno! "lieni e?iseni sau poeniali2 ei !e+uie s& nu iniie.e !elaia
#e "onsilie!e sau $#a"& !elaia se #e!ulea.&% s& o *n"7eie i)e#ia. 1n a);n#ou& siuaiile2
"onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& su/e!e.eale!nai,e pe!inene "lienilo! e?iseni sau
poeniali. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie in(o!)ai #esp!e posi+iliaea #e a
!i)ie un "lien la ale insane2 as(el *n";2 aun"i "*n# ese "a.ul2 a"es lu"!u s& poa& (i
(&"u. 1n siuaia *n "a!e "lienii !e(u.& insanele su/e!ae2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu
po (i o+li/ai s& "oninue !elaia #e "onsilie!e.

10. $In"lu#es B.11% Aun"i ";n# "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai sun i)pli"ai *n!8o !elaie #e
"onsilie!e pe e!)en s"u!2 inensi,&2 !e+uie s& se asi/u!e "& asisena p!o(esional& ese
#isponi+il& la un p!e !e.ona+il a; pe pa!"u!sul #e!ul&!ii !elaiei #e s"u!& #u!a&2 "; -i #up&.
14. $In"lu#es B.10% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e uili.ea.& )i3loa"e ele"!oni"e !e+uie
s& p!e.ine "lienilo! posi+ilele .one#e !is"' la "a!e s& (ie aeni2 *naine #e a iniia o !elaie #e
"onsilie!e pe e!)en s"u! sau #e #u!a&. Consilie!ii acreditai/certificai "a!e "o)uni"& "u
"lienii p!in ine!ne !e+uie s& !espe"e Co#ul #e p!a"i"& a "onsilie!ii p!in ine!ne al NBCC.
15. $In"lu#es B.14% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& #ein& li"ena #e a p!a"i"a
"onsilie!ea p!in )i3loa"e ele"!oni"e $a"olo un#e se "e!e un as(el #e #o"u)en%2 *naine #e a
iniia o as(el #e !elaie.
1=. $In"lu#es B.15% Aun"i ";n# sun uili.ae sise)e ele"!oni"e "a o "o)ponen& a
se!,i"iilo! #e "onsilie!e2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& apli"aiile pe
"o)pue! -i o!i"e ale in(o!)aii sun a#e",ae ne,oilo! "lienilo! -i "& sun ne#is"!i)inao!ii.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& asi)ile.e un ni,el a#e",a #e uili.a!e a sise)elo!
uili.ae -i s& *nelea/& )o#ali&ile #e uili.a!e a "o)pue!ului. 1n sele"a!ea ')enine!ea
"o)pue!ului "a ins!u)en "a!e s& so"7e.e in(o!)aii #esp!e "a!ie!&2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& sise)ul (u!ni.ea.& in(o!)aii "u!ene2 "o!e"e -i
!ele,ane pe plan lo"al. De ase)enea2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "&
"lienii nu au p!o+le)e inele"uale2 e)oionale sau (i.i"e "u uili.a!ea "o)pue!ului.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e,alue.e "apa"iaea "lienilo! #e a uili.a
"o)pue!ul pen!u a "o!e"a posi+ile p!o+le)e -i pen!u a e,alua ne,oi su+se",ene.
1>. $In"lu#es B.1=% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e #e.,ol& un so(Fa!e #esina
uili.&!ii o!i"&!ei pe!soane ine!esae2 !e+uie s& se asi/u!e "& ese a#e",a uili.&!ii #e "&!e
/enul #e pe!sonae ,i.ae. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& pun& la #ispo.iie un
)anual pen!u uili.a!ea so(Fa!e8ului. Manualul !e+uie s& o(e!e in(o!)aii #esp!e !e.ulaele
inenionae2 su/esii pen!u uili.a!ea so(Fa!e8!ului2 #es"!ie!ea uno! apli"aii "a!e po (i
uili.ae *n )o# ina#e",a2 su/esii #esp!e "u) -i ";n# po (i uile ale (o!)e #e "onsilie!e. 1n
(inal2 )anualul !e+uie s& in"lu#& !e(e!i!i la "o)peenele "elui "a!e a #e.,ola so(Fa!e8ul2
#es"!ie!ea p!o"esului #e ela+o!a!e2 ,ali#a!ea in(o!)aiilo! "oninue #e so(Fa!e -i
p!o"e#u!ile #e ope!a!e.

1@. $In"lu#es B.1>% Relaia #e "onsilie!e p!e"u) -i in(o!)aiile "a!e !e.ul& !e+uie s& !&);n&
"on(i#eniale2 *n a""o!# "u "u o+li/aiile le/ale -i ei"e ale "onsilie!ilo! a"!e#iai'"e!i(i"ai. 1n
"a.ul "onsilie!ii *n'#e /!up2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& #e(ineas"& *n )o# "la!
"on(i#enialiaea -i pa!a)e!ii "a!e !e+uie !espe"ai la in!a!ea *n /!up2 s& e?pli"e i)po!ana
"on(i#eniali&ii2 s& #is"ue #esp!e #i(i"ul&ile le/ae #e "on(i#enialiaea "onsilie!ii *n'#e
/!up. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "o)uni"e *n )o# li)pe#e )e)+!ilo! /!upului
"&2 *n "a.ul "onsilie!ii *n'#e /!up "on(i#enialiaea nu poae (i /a!ana&. 1n a"ela-i i)p2
"onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& le e?pli"e )e)+!ilo! /!upului "& ese !esponsa+il #e
p&s!a!ea "on(i#eniali&ii in(o!)aiilo! "a!e se s"7i)+& *n "a#!ul "onsilie!ii *n'#e /!up.
1A. $In"lu#es B.1@ -i B.1% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& anali.e.e pa!i"ipanii la
"onsilie!ea *n'#e /!up pen!u a se asi/u!a "& sun "o)pai+ili "u o+ie"i,ele /!upului.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& )onio!i.e.e sa!ea'+inele (ie"&!ui pa!i"ipan #e8a
lun/ul a"i,i&ilo! /!upului.
$Fo!)e!lC F.1% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e a"i,ea.& *n "aliae #e "onsulani2 !e+uie
s& pose#e un /!a# *nal al "on-iinei p!op!iei ,alo!i2 a "unoa-e!ii2 "apa"i&ilo!2 li)i&!ilo! -i
ne,oilo! *n )o)enul iniie!ii unei !elaii #e a3uo!'"onsilie!e "a!e i)pli"& s"7i)+&!i u)ane
sau o!/ani.aionale. Cen!a!ea !elaiei #e "onsulan& !e+uie s& se (a"& pe p!o+le)ele "a!e
!e+uie !e.ol,ae -i nu pe pe!soana'pe!soanele "a!e p!e.in& o p!o+le)&.
1B. $Fo!)e!lC F.0% 1n !elaia #e "onsulan&2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai -i "lienii !e+uie
s& *nelea/& -i s& a""epe #e(ini!ea p!o+le)ei2 s"opu!ile su+se",ene -i "onse"inele ani"ipae
ale ine!,eniilo! sele"ae.
0D. $Fo!)e!lC F.4% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e a"i,ea.& *n "aliae #e "onsulani
!e+uie s& ai+& "e!iu#inea !e.ona+il& "& ei2 sau o!/ani.aia pe "a!e o !ep!e.in&2 au
"o)peenele -i !esu!sele ne"esa!e pen!u a o(e!i ipul #e a3uo! ne"esa! -i "& #ispun #e
insane supe!ioa!e'!e(e!!al #a"& siuaia o i)pune.
01. $Fo!)e!lC F.5% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& *n"u!a3e.e -i s& "uli,e2 *n "a#!ul
!elaiei #e "onsulin/2 a#apa+iliaea "lienului -i #e.,ola!ea "&!e auo"on!ol. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se )enin& *n )o# "onsisen *n pa!a)e!ii a"esui !ol -i s& nu
#e,in& #e"i#en *n nu)ele "lienilo! sau s& "!ee.e o ,iioa!e #epen#en& #e "onsilie!.
00. $Fo!)e!lC A.A% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& !espe"e ini)iaea *n !elaia #e
"onsilie!e -i s&8-i !espe"e "lienii. Consilie!ii nu !e+uie s& se an/a3e.e *n a"i,i&i "a!e s& le
sais(a"&2 pe "7eluiala "lienilo!2 ne,oile pe!sonale -i p!o(esionale.
04. $Fo!)e!lC A.1D% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& iniie.e !elaii se?uale2
(i.i"e sau !o)ani"e "u "lienii. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& iniie.e !elaii
se?uale2 (i.i"e sau !o)ani"e "u (o-i "lieni "el puin #oi ani #e la e!)ina!ea !elaiei #e
"onsilie!e.
05. $Fo!)e!lC A.10% Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& p!oe3e.e #!epu!ile in#i,i#ului
-i #e)niaea pe!sonal& a "lienilo! *n "a#!ul !elaiei #e "onsilie!eE *n a"es s"op2 nu !e+uie s&
uili.e.e se!eoipu!i #is"!i)inaoa!e *n (un"ie #e ,;!s&2 #i.a+iliae2 enie2 /en2 !as&2 !eli/ie
sau o!iena!e se?ual&.
SEC9IUNEA C6 SUPERGIHAREA CONSILIERULUI
1. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s&
+ene(i"ie.e #e un !ainin/ *n supe!,i.a!e spe"i(i" -i a#e",a2 p!e"u) -i #e e?pe!ien&
supe!,i.a&2 p!in e#u"aie "oninu& -i'sau a+sol,i!ea uno! (o!)e #e p!e/&i!e.
0. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s&8-i
in(o!)e.e "u e?a"iae supe!,i.aii #e a"!e#i&!ile -i "ali(i"a!ea lo! p!o(esional&2 "a -i #e
"on#iiile supe!,i.&!ii2 a-a "u) sun a"esea sa+ilie #e p!a"i"a2 a/enia2 /!upul sau
o!/ani.aia supe!,i.o!ului.
4. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s& se asi/u!e
"& supe!,i.aii sun "on-ieni #e san#a!#ele ei"e "u!ene2 "a!e ,o! (un"iona *n "a#!ul
p!a"i"ii p!o(esionale a supe!,i.ailo!.

5. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s&8-i
in(o!)e.e supe!,i.aii "u p!i,i!e la p!o"esul #e supe!,i.a!e2 in"lusi,e elu!ile supe!,i.&!ii2
pa!a#i/)ele (un#a)enae e)pi!i" ale supe!,i.&!ii2 a+o!#a!ea eo!ei"& p!e(e!a& a
supe!,i.o!ului.


=. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s& pun& la
#ispo.iia supe!,i.ailo! un p!o/!a) #e (ee#+a"I2 "a pa!e a unui pla p!esa+ili #e e,alua!e
$#e e?.2 o o!& #e supe!,i.a!e pe s&p&);n&%.
>. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s& se asi/u!e
"& supe!,i.aii *-i in(o!)ea.& "lienii #esp!e sauul lo! p!o(essional $#e e?. 1n"ep&o!'!ainee2
ine!n2 a"!e#ia2 nea"!e#ia e".%
@. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s&
sa+ileas"&2 *)p!eun& "u supe!,i.aii2 p!o"e#u!i #e "on!ol a siuaiilo! #e "!i.&.
A. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s& asi/u!e
asisen& a#e",a& a"elo! supe!,i.ai "a!e nu sun'a! puea s& nu (ie "apa+ili s& (u!ni.e.e
se!,i"ii #e "onsilie!e "o)peene "lienilo!.
B. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s& ine!,in&
*n o!i"e siuaie *n "a!e supe!,i.aii au p!o+le)e'i)pai!e# ia! "lienii po (i a(e"ai.

1D. Deoa!e"e supe!,i.a!ea poae a,ea #!ep "onse"in& o !elaie #ual& *n!e supe!,iso! -i
supe!,i.a2 Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& -i'sau (u!ni.ea.& supe!,i.a!e !e+uie s&
se asi/u!e "& o!i"e !elaie #ual& ese a#)inis!a& *n )o# "o!espun.&o!.
SEC9IUNEA D6 MSURARE JI EGALUARE
1. Pen!u "& e?is& )ai )ule ipu!i #e e7i"i #e e,alua!e2 Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai
!e+uie s& !e"unoas"& li)iele "o)peenei lo! -i s& aapli"e #oa! a"ele (un"ii ale e,alu&!ii
pen!u "a!e au (os p!e/&ii sau supe!,i.ai.

0. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e uili.ea.& ins!u)ene #e e,alua!e *n sa+ili!ea
#ia/nosi"ului !e+uie s& ai+& o p!e/&i!e -i "apa"i&i a#e",ae *n )&su!a!e2 "!ie!ii #e
,ali#a!e2 esa!e *n plan e#u"aional -i psi7olo/i"2 p!e"u) -i un /7i# pen!u ela+o!a!ea -i
uili.a!ea eselo!.
4. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& o(e!e e?a)inailo! ane!io! in(o!)aii #esp!e
spe"i(i"ul ins!u)enelo! #e e,alua!e pe "a!e inenionea.& s& le uili.e.e as(el *n";
!e.ulaele s& poa& (i plasae *n!8o pe!spe"i,& a#e",a&2 *)p!eun& "u ali (a"o!i !ele,ani.
Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& in(o!)e.e )ai *n;i e?a)inaii "u p!i,i!e la s"opul
es&!ii -i la uili.a!ea e?pli"i& a !e.ulaelo!.
5. 1n sele"a!ea ins!u)enelo! #e e,alua!e sau a e7ni"ilo! #e uili.a *n!8o siuaie #a& sau
"u anu)ii "lieni2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e,alue.e aen +a.ele eo!ei"e -i
"a!a"e!isi"ile2 ,ali#iaea -i a#e",a!ea ins!u)enelo!.

=. Aun"i ";n# (a" #e"la!aii pu+li"e #esp!e ins!u)enele sau e7ni"ile #e e,alua!e2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& o(e!e in(o!)aii "o!e"e -i s& e,ie p!eeniile (alse sau
"on"epiile /!e-ie #esp!e *n"!e#e!ea -i ,ali#iaea ins!u)enelo!.

>. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& anali.e.e oae #i!e"iile -i p!o"e#u!ile *n ,e#e!ea
sele"&!ii2 a#)inis!&!ii -i ine!p!e&!ii uu!o! ins!u)enelo! #e e,alua!e -i s& uili.e.e a"ese
ins!u)ene #oa! *n "one?e "o!espun.&oa!e.
@. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie p!e"aui *n ine!p!ea!ea !e.ulaelo!
ins!u)enelo! #e e,alua!e2 #a"& pose#& in(o!)aii e7ni"e insu(i"ieneE "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& e?pli"e e?a)inailo! li)i&!ile spe"i(i"e -i s"opu!ile pen!u "a!e
uili.ea.& as(el #e ins!u)ene.
A. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& p!o"e#e.e "u p!e"auie aun"i ";n# *n"ea!"& s&
e,alue.e -i s& ine!p!ee.e pe!(o!)anele o!i"&!ei pe!soane "a!e nu poae (i "o)pa!a& *n )o#
a#e",a "u no!)ele ins!u)enului.
B. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& ia *n "onsi#e!a!e li)i&!ile psi7o)e!i"e aun"i
";n# sele"ea.& -i uili.ea.& ins!u)enele2 #up& "u) !e+uie s& (ie "on-ien #e a"ese li)i&!i
aun"i ";n# ine!p!eea.& !e.ulaele. Aun"i ";n# esele sun uili.ae pen!u a "lasi(i"a
"lienii2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& !e"onsi#e!&!ile pe!io#i"e -i'sau
!ees&!ile au "a e(e" p!e,eni!ea se!eoipu!ilo!.

1D. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai e+uie s& in& "on #e +inele e?a)inailo!2 *nele/e!ea
ane!ioa!& e?pli"i& -i "onsi)&);nul a"eso!a aun"i ";n# 7o&!&s" "ine s& p!i)eas"&
!e.ulaele eselo! e?a)inailo!. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "&
!ans)ie!e #e in(o!)aii #esp!e esele in#i,i#uale sau #e /!up sun *nsoile #e ine!p!ea!ea
a#e",a&.
11. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& se asi/u!e "& a#)inis!a!ea eselo! /ene!ae #e
"o)pue! -i p!o/!a)ele #e p!elu"!a!e's"o!in/ p!o/!a)s (un"ionea.& "o!e"2 o/e!in# as(el
"lienilo! !e.ulae p!e"ise ale eselo!.

10 Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e #e.,ol& p!o/!a)e #e ine!p!ea!e "o)pue!i.a& a
eselo!2 *n sp!i3inul p!o"esului #e e,alua!e2 !e+uie s& se asi/u!e "& ,ali#iaea ine!p!e&!ilo!
ese sa+ili& *naine #e #is!i+ui!ea "o)e!"ial& a apli"aiei.
14. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s&8-i *nsu-eas"&2 s& !ep!o#u"& sau s& )o#i(i"e
ese pu+li"ae sau p&!i ale a"eso!a (&!& pe!)isiunea e#io!ului2 "u e?"epiile pe!)ise #e US
CopC!i/7 LaF2 *n s"op e#u"aional.

SCE9IUNEA E6 CERCETARE JI PUBLICARE
1. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai a#e!& la !e/le)en&!ile le/ale -i p!o(esionale "u p!i,i!e la
"e!"e&!ile pe su+ie"i u)ani.
0. 1n a"i,i&ile #e "e!"ea!e "u su+ie"i u)ani2 "onsilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& (ie
"on-ieni #e2 -i s& !espe"e oae p!in"ipiile ei"e pe!ineneE *n a"ela-i i)p2 !e+uie s& se
asi/u!e "& "e!"ea!ea2 *n "eea "e p!i,e-e p!oie"a!ea -i e?e"uia2 !espe"& (ie"a!e *n pa!e -i
oae la un lo" !e/le)en&!ile insiuionale sau /u,e!na)enale.

4. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e sun "e!"e&o!i p!in"ipali poa!& !esponsa+iliaea
uli)& pen!u aspe"ele ei"e2 "7ia! #a"&2 ali "e!"e&o!i i)pli"ai *n "e!"ea!e au o+li/aii
ei"e -i sun !esponsa+ili pen!u a"iunile lo!.
5. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e "on#u" "e!"e&!i "u su+ie"i u)ani sun !esponsa+ili
pen!u +inele su+ie"ilo! #e8a lun/ul e?pe!i)enelo! -i !e+uie s&8-i ia )&su!i #e p!e"auie
pen!u a e,ia #aune psi7i"e2 (i.i"e sau so"iale su+ie"ilo!.

=. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e "on#u" "e!"e&!i !e+uie s& soli"ie su+ie"ilo! u)ani
"onsi)&);nul #up& "e *n p!eala+il6
a. le8a o(e!i e?pli"aia "o!e"& "u p!i,i!e la p!o"e#u!ile "a!e ,o! (i uili.ae2
in"lusi,e p!o"e#u!ile e?pe!i)enale
+. le8a #es"!ies posi+ilele !is"u!i sau s&!i #e #is"o)(o!
". le8a #es"!is +ene(i"iile "a!e se po o+ine
#. e,i#enie!ea p!o"e#u!ilo! ale!nai,e a#e",ae pen!u su+ie"i2 p!e"u) -i
#isponi+iliaea #e a !&spun#e la o!i"e *n!e+a!e le/a& #e p!o"e#u!i
e. su+linie!ea posi+ili&ii su+ie"ilo! #e a8-i !e!a/e "onsi)&);nul -i #e a
*n"ea s& )ai pa!i"ipe la "e!"ea!e *n o!i"e )o)en.

>. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& enu)e!e *n )o# e?pli"i oae ,a!ia+ilele -i
"on#iiile -iue "a!e po a(e"a !e.ulaul su#iului sau ine!p!ea!ea in(o!)aiilo! aun"i ";n#
se !apo!ea.& !e.ulaele "e!"e&!ii.
@. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e "on#u" "e!"e&!i -i *no")es" !apoa!ele in,esi/aiilo!
!e+uie s& )ini)i.e.e posi+iliaea "a !e.ulaele s& (ie ine!p!eae /!e-i.

A. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& pun& la #ispo.iia alo! pe!sonae "ali(i"ae
su(i"iene #ae "a!e s& pe!)i& !e(a"e!ea su#iului.
B. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e o(e!& in(o!)aii2 a3uo! *n "e!"ea!e alei pe!soane2 sau
!e.ulae ale "e!"e&!ilo! !e+uie s& p&s!e.e "on(i#enialiaea i#eni&ilo! su+ie"ilo!2 #a"& nu
#eine o auo!i.aie e?pli"i& #in pa!ea a"eso!a pen!u a p!o"e#a al(el.
1D. Aun"i ";n# "on#u"e a"i,i&i #e "e!"ea!e -i ela+o!ea.& !apoa!e2 "onsilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "unoas"& "e!"e&!ile ane!ioa!e pe a"ela-i su+ie"2 s& -ie le/ile
!e(e!ioa!e la "opC!i/7 -i s& !e"unoas"& )e!iele "elo! *n#!ep&ii. Consilie!ii
a"!e#iai'"e!i(i"ai !e"unos" )e!iele alo! pe!sonae "a!e au "on!i+ui la "e!"e&!i -i'sau la
pu+li"a!e2 *n "on"o!#an& "u "on!i+uiile lo!2 p!in "o8auo!a2 )ulu)i!i2 #e"la!aii2 sau ale
)i3loa"e "onsi#e!ae a#e",ae.

11. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai !e+uie s& "o)uni"e alo! "onsilie!i !e.ulaele o!i"&!ei
"e!"e&!i pe "a!e o "onsi#e!& "a a,;n# ,aloa!e p!o(esional&. Re.ulaele "a!e se !e(le"&
ne(a,o!a+il asup!a insiuiei2 p!o/!a)elo!2 se!,i"iilo! sau ine!eselo! (inan"ia!e nu !e+uie
+lo"ae.
10. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai "a!e "oope!ea.& "u ale pe!sonae *n "e!"ea!e -i'sau *n
pu+li"a!e !e+uie s& o(e!e in(o!)aii #epline2 p!e"ise -i la e!)en.
14. Consilie!ii a"!e#iai'"e!i(i"ai nu !e+uie s& p!opun& sp!e pu+li"a!e2 *n a"ela-i i)p2 la
#ou& sau )ai )ule !e,ise2 a"ela-i su#iu sau unul si)ila! *n "oninu. 1n plus2 #a"& su#iul a
)ai (os pu+li"a2 *n *n!e/i)e sau *n )a!e pa!e2 a"esa nu !e+uie p!opus pen!u *n"& o
pu+li"a!e (&!& pe!)isiunea "elui "a!e l8a pu+li"a ane!io!.
App!o,e# +C 7e NBCC Boa!# o( Di!e"o!s6 KulC 12 1BA0.
A)en#e#6 Fe+!ua!C 012 1BA@E Kanua!C >2 1BABE O"o+e! 412 1BB@E Kune 012 0DD0E
Fe+!ua!C 52 0DD=E LINSERT DATEM.
N 0DD@ Naional Boa!# (o! Ce!i(ie# Counselo!s2 In". an# A((iliaes $NBCC%.

ACONOPLED:MENTS
Re(e!en"e #o"u)ens2 sae)ens2 an# sou!"es (o! #e,elop)en o( 7e NBCC Code of Ethics
Fe!e as (olloFs6 Code of Ethics $A)e!i"an Counselin/ Asso"iaion%E Responsible Uses for
Standardized Testing $Asso"iaion o( A)e!i"an Colle/es%E Ethics Code $A)e!i"an
PsC"7olo/i"al Asso"iaion%E Code of Ethics $Naional Ca!ee! De,elop)en Asso"iaion%E an#
Handbook of Standards for Computer-ased Career !nformation S"stems an# #uidelines for
the Use of Computer ased !nformation and #uidance S"stems $Asso"iaion o( Co)pue!8
Base# SCse)s (o! Ca!ee! In(o!)aion%.