Sunteți pe pagina 1din 2

Coltul ^isoinului

0andLtI nostz daneaa gzav sanatatLL Ioz


ExIsLu un seL de InLreburI cure scouLe dIn mInLI orIce burbuL. SLIu cu vu spun degeubu sI cu
prImeIe InLreburI pe cure Ie veLI pune vor II cIIur uceIeu, uIeu InsuporLubIIe, cure upur Iu IeI de
pIucuLe cu o bormusInu ce se uude dumInIcu dImIneuLu dupu ce LouLu sumbuLu noupLeu LI-uI
peLrecuL-o Iu un cIeI. DInLre ucesLe InLreburI, un Ioc specIuI, Indeujuns de specIuI IncuL su-mI
merILe uLenLIu, II ocupu sLupIdu InLrebure "Lu ce Le gundesLI?".
TInLeIe neIerIcILe uIe ucesLeI ImbecIIe InLreburI sunLem cIIur noI. Pe eIe nu Ie InLreubu
nImenI nIcIoduLu usLu. BunuIesc cu ucLIuneu pe cure o execuLumpure uLuL de InsoIILu In unIversuI
IemInIn IncuL nu se poL ubLIne. Cevu Ie uLruge uLenLIu: o IIInLu gundILoure esLe penLru eIe un
peIsuj exoLIc, o upurILIe nemuIpomenILu, un Ienomen uI nuLurII IesIL dIn norme, cu o bucuLu de
meLeorIL pe cure o gusesLI prInLre ruzoureIe de puLIugeIe sI vurzu.
ConIrunLuLe cu cIuduLu punorumu, InuInLe su upuce eIe InsesI su cugeLe, InsLIncLuuI se
reped cu "Lu ce Le gundesLI?". Dupu ce-sI revIne dIn uImIreu InILIuIu, dupu ce esLe de-u drepLuI
cupLIvuLu de specLucuIosuI posLurII uneI IIInLe gundILoure, pe IemeIe o upucu punIcu. O punIcu
InIIoruLoure, puruIIzunLu. PenLru cu, orIce ur Iuce, eu nu sLIe ce se InLumpIu InLr-un crunIu. Nu ur
InLeresu-o In mod deosebIL usu cevu. SunL uILe ucLIvILuLI uIe corpuIuI umun cure o preocupu
InIInIL muI muIL. De pIIdu, cum se vede Iesu dreupLu compuruLIv cu ceu sLungu uLuncI cund se
ungujeuzu InLr-o ucLIune de depIusure InLr-o muILIme sI I-ur pIuceu deosebIL de muIL su sLIe ce
IuLuru o uvunLujeuzu muI muIL sI dIn ce ungII ur LrebuI su IIe prIvILu de un LrecuLor ourecure, dIn
curLIeruI RuIovu, cure se InLumpIu su Lreucu pe Iu PIuLu Romunu de douu orI pe supLumunu, cIIur
In drepLuI covrIgurIeI de pe sLrudu cure du In AmzeI. SIgur cu ur II preIerubII cu ILInerurIIIe ceIor
doI su se InLersecLeze Iu ore cund LruIIcuI nu esLe uLuL de InLens, dur IemeIu u InvuLuL su se
descurce cu IuosuI cure domnesLe In jungIu urbunu sI su-sI poLenLeze In mod eguI sI
nedIscrImInuLorIu ceIe douu Iese pe cure Ie ure In posesIe.
Asudur, um sLubIIIL cu ucLIvILuLIIe cerebruIe nu o InLereseuzu In mod deosebIL sI cu ur II
exLruordInur de socuLu su uIIe, de pIIdu, cu punu sI IeseIe eI, IndIIerenL de ungII, sunL "guvernuLe"
LoL de cIesLIu uIu cenusIe sI rIduLu Iu unII, "prouspuLu sI neLedu" Iu uILeIe, dIn cuLIu crunIunu.
BecuI IuI PuvIov esLe penLru eu, In ucesL cuz, IupLuI cu cevu se InLumpIu IeguL de LIne sI eu nu sLIe
ce unume. E IerIcILu cund sLuI sI Le uILI Iu mecI, de pIIdu, penLru cu e vorbu de o ucLIvILuLe sImpIu,
pe cure o pouLe urmurI sI o pouLe InLeIege. E ok sI cund Le ducI Iu muncu, sI cund IucI orIce e
vIzIbII, In generuI.
Fuzu usLu cu gundILuI Insu o desLubIIIzeuzu LoLuI sI e posIbII su-I uIecLeze IncIusIv cIcIuI
mensLruuI, su-I producu urLIcurIe sI IrILuLII In zone greu uccesIbIIe. E cevu dubIos ucoIo, Iuru
urmurI vIzIbIIe. AdIcu nu e cu sI cum Le gundesLI, uI IuLu uIu IncrunLuLu sI uducuLoure de rIdurI -
dupu cum, punIcousu, observu eu - sI dupu uIu Le ducI su ducI musInu Iu spuIuL suu su pIunLezI
copuceI In IuLu bIocuIuI. Nuuu, Lu esLI uneorI Lure cIuduL: uI IuLu uIu cure IndIcu IupLuI cu
gundesLI, nIcI nu vorbesLI cu eu, II ruspunzI monosIIubIc cu eu su consLuLe, dupu o jumuLuLe de
oru suu o oru, cu nu se InLumpIu nImIc! Nu IucI nImIc, nu se scIImbu nImIc In reuIILuLeu
InconjuruLoure sI eu crede cu gundILuI usLu LrebuIe su uIbu nIsLe urmurI In pIun concreL cure sunL
vIzIbIIe sI musurubIIe.
Ducu ucesLeu nu upur, uLuncI e cIur cu se InLumpIu cevu cIuduL. Cevu boInuv. EvenLuuI cu esLI
un pervers. se pure cu gundILuI usLu "uIureu" e cu musLurbuLuI. Nu rezuILu copII, nu se
coc IrucLe, nu se InLumpIu nImIc. SI ducu n-ur II cevu boInuv sI rusInos, de ce uI muI Iuce-o usu pe
uscuns, de ce nu poLI gundI sI Lu normuI, cu LouLu Iumeu, In vuzuI LuLuror? SI, muI uIes, InLrebureu
supremu: "DE CE, MA ROG, NU POT ST S EU LA CE TE GANDEST?".
Am vuzuL IemeI uLuL de punIcuLe de gundILuI usLu mIsLerIos uI burbuLIIor Ior IncuL LouLu zIuu
Incercuu su gIIceuscu In cuIeuuu IuI Iu ce se gundesLe eI uLuLu. AsLu e bouIu curuLu, zIceuu eIe. Ce
se peLrece dIncoIo de IrunLe e prIvIL cu un ubces de eIe, cu o posIbIIu InIecLIe exoLIcu sI LrebuIe
sLurpIL de urgenLu. UneorI cIeumu preoLuI su-I demonsLreze burbuLuIuI boInuv cu uLuLu gundIL nu
Iuce bIne sI cu de Iu gundurI vIne drucu sI cIne sLIe In ce duI. Suu ujung Iu concIuzIu Iu gundurIIe
duc Iu depresIe sI Iu ImpuLInureu LrupuIuI. nLre LImp, II Injuru vurLos pe ceI cure u uvuL prImuI
Ideeu gundILuIuI cu ducu nu se upucu eI, nu muI gundeu nImenI sI ce bIne ne eru ucum.
FemeIIe muI moderne nu prIcep sI puce de ce sLuLuI nu IInunLeuzu vIndecureu oumenIIor
- u se cILI burbuLIIor - de bouIu usLu LuInIcu sI rusInousu, muI cevu cu o bLs. Se zvonesLe cu In
curund pun Iu cuIe un mILIng.