Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE

COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA


PROIECT
DE CERTIFICARE A COMPETENELOR
PROFESIONALE - NIVEL 3+
SPECIALIZAREA: Tehnician operator masini
cu comanda nm!"#ca
$nd"m%&o":
P"o'( #n)( Fo&a C"#*&#an
E+!,:
G!aca G!o")!
AN -COLAR
./03 - ./01
TEMA DE PROIECT
Dispozitive de fixare folosite la prelucrarea
suprafetelor prin rectificare.
02 ARGUMENT
R!a+#3a"!a 'o"m!# 4# 5"!c#3#!# d#m!n*#ona+! a 5#!*!+o" 5"!+c"a&! 5"#n
a4c6#!"! !*&! 5o*#7#+% nma# dac% *! a*#)"% 5#!*!+o" +a 5"!+c"a"! o
anm#&%
5o3#8#! 'a8% d! *c+a a4c6#!&oa"!( P!n&" c% ac!a*&a 5o3#8#! *% '#! co"!c&% #n
&o& &#m5+ +c"+# !*&! n!c!*a" ca 5#!*a *% '#! 7#n! '#9a&! 5! ma4#n%(
In m+&! ca3"# 2 5#!*!+! c con'#)"a8#! *#m5+% *! 5o& '#9a d#"!c& 5! ma*a
ma4#n## c a:&o"+ 7"#d!+o" 4# a+ 4"7"#+o" c ca5 T(
D!oa"!c! #n*% ac!*& *#*&!m d! '#9a"! !*&! co*&#*#&o" 2 n!c!*#&and n con*m
ma"! d! &#m52 *-a #n&"od* #n 5"ac&#c% d#*5o3#&#,! n#,!"*a+! *a *5!c#a+!2
ca"ac&!"#3a&!2 5"#n d"a&! m#n#m! 5!n&" '#9a"!a 5#!*!#(
D#*5o3#&#,+ !*&! n an*am7+ a9#+#a" 'o+o*#& 5!n&" !9!c&a"!a o5!"a8##+o"
&!6no+o)#c! d! 5"!+c"a"! m!can#c% ca 4# 5!n&" a+&! o5!"a8## cm a" '#
a*am7+a"!a 4# con&"o++(
E+ *!",!4&! +a a4!3a"!a 4# '#9a"!a 5#!*!+o" d! 5"!+c"a& 5! ma4#na-n!a+&%2 4#
!,!n&a+2 a *c+!+o" con'o"m c!"#n8!+o" 5"oc!*+# &!6no+o)#c (
D5% cm *-a a"%&a& 2 d#*5o3#&#,+ 'ac! 5a"&! d#n *#*&!m+ &!6no+o)#c
;ma4#na - n!a+&% < *c+% < 5#!*% < d#*5o3#&#,= ca"! a*#)"% 5#!*!# cond#8##+!
#m5*! 5"#n docm!n&a8#a &!6no+o)#c%(
Fo+o*#"!a d#*5o3#&#,!+o" #n con*&"c8#a d! ma4#n# a*#)"% :
1. C"!4&!"!a 5"odc&#,#&%8## mnc## 5"#n :
- R!dc!"!a &#m5#+o" a9#+#a"# 5"#n o"#!n&a"!a *# '#9a"!a "a5#da a 5#!*!# #n
d#*5o3#&#,>
- Po*#7#+#&a&!a 5"#nd!"## 4# 5"!+c"%"## *#m+&an! a ma# m+&o" 5#!*! >
- E+#m#na"!a &"a*a:+# - o5!"a8#! mana+% 'oa"&! n!5"odc&#,%(
M%"#"!a 5"!c#3#!# d! 5"!+c"a"! 5"#n :
- '#9a"!a 4# c!n&"a"!a co"!c&% a 5#!*!#2 "!a+#3a&! 5"#n con*&"c8#a
d#*5o3#&#,+#>
- !+#m#na"!a !"o"#+o" d! &"a*a"!>
- !+#m#na"!a d!5!nd!n8!# d#n&"! ca+#'#ca"!a mnc#&o"+# 4# 5"!c#3#a +c"%"##
!9!c&a&!(
3(R!dc!"!a co*&+# 5#!*!+o" 5"!+c"a&! ca "ma"! a :
- 'o+o*#"## n!# 5%"8# ca& ma# ma"# d#n ca5ac#&a&!a d! 5"odc #! a
ma4#n#+o" - n!+&!2 5"#n 5"!+c"a"!a *#m+&an% a ma# m+&o" 5#!*! *a
a n!# 5#!*! c ma# m+&! *c+!>
- +%")#"## 5o*#7#+#&%8#+o" &!6no+o)#c! a+! ma4#n## 5!n&" a !9!c&a 4# a+&!
o5!"a8## d!ca& c!+! 5!n&" ca"! a 'o*& con*&"#&%; d! !9!m5+2 "!c&#'#ca"! 5!
*&"n)2 +!5#"! 5! ma4#na d! )%"#& !&c(=>
- !+#m#n%"## "!7&"#+o" *a m#c4o"%"## 5"oc!n&a:+# d! 5#!*! "!7&a&!>
- "!dc!"## ,o+m+# ,!"#'#c%"#+o" 5o3#8#!# 5#!*!+o" 4# a nm%"+# d!
,!"#'#ca&oa"!(
4. M#c4o"a"!a !'o"&"#+o" '#3#c! d!5*! d! mnc#&o"# 4# a*#)"a"!a no"
cond#8## ma# 7n! d! *!c"#&a&! a mnc##(
.(Ma4#n# n!+&! 4# o5!"a8## d! 5"!+c"a"! +a ma4#n# n!+&!
Mainile unelte sunt folosite la prelucrarea !etalelor prin ac"iere.
Ter!enul te"nic de !ain# unealt# definete o !ain# de lucru care realizeaz#
un proces te"nolo$ic de prelucrare prin ac"iere. Ca ur!are% !aina unealt# este
o !ain# de lucru utilizat# pentru $enerarea suprafe&elor prin ac"iere% 'n
anu!ite condi&ii de precizie di!ensional#% calitatea suprafe&ei i productivitate.
Condi&iile de precizie di!ensional# i calitate a suprafe&ei conduc la !aini
unelte constructiv diferite% c"iar dac# suprafe&ele $enerate sunt identice ca
for!#.
(arietatea !are a for!elor i di!ensiunilor pieselor folosite 'n
construc&ia de !aini% aparate% utila)e i instala&ii te"nolo$ice% precu! i
diversitatea de !ateriale din care acestea sunt confec&ionate% condi&iile i!puse
privind precizia di!ensional# i calitatea suprafe&elor prelucrate prin ac"iere%
c*t i volu!ul de piese identice care se cer confec&ionate 'ntr+o anu!it# perioad#
de ti!p% a recla!at proiectarea i realizarea unei !ari diversit#&i de !aini
unelte. Astfel% actual!ente 'n lu!e industria specializat# 'n construc&ia de
!aini unelte produce o palet# lar$# de !aini diferind 'ntre ele prin scop%
capacitate de ac"iere% precizie% !#ri!e% $rad de auto!atizare% etc.
Perfor!an&ele i!puse !ainilor unelte sunt 'ntr+o dina!ica per!anenta%
sc"i!,*ndu+se calitativ i cantitativ 'n fiecare an.
Principalele criterii de perfor!an&# de care tre,uie &inut cont la !aini
unelte sunt capacitatea de produc&ie% si$uran&a i si!plitatea exploat#rii% precizia
de prelucrare% dependa,ilitatea 'n fa,rica&ie i 'ntre&inere% costurile de produc&ie%
at*t la fa,rica&ia !ainii c*t i 'n exploatare% cantitatea de !aterial 'ncorporata i
estetica !ainii.
-n func&ionarea !ainilor unelte distin$e! dou# !ic#ri caracteristice.
- o !icare principal#% care poate fi circular# sau rectilinie i se
caracterizeaz# prin viteza de ac"iere
-. o !icare de avans care este realizat# prin deplasarea continu# sau
inter!itent# a piesei sau a sculei.
Mainile unelte pot fi clasificate astfel.
dup# felul !ic#rii principale + !aini unelte cu !icare
principal# circular# /strun$uri% !aini de $#urit% !aini de
frezat% !aini de filetat% etc.0
+ !aini unelte cu !icare
principal# rectilinie /!aini de ra,otat% !aini de !ortezat% etc.0
dup# felul !ic#rii de avans + !aini unelte cu avans
continuu /strun$uri0
+ !aini unelte cu avans inter!itent
/!aini de ra,otat% !aini de !ortezat% epin$uri% etc.0
Dup# natura suprafe&ei de prelucrat /plan#% cilindric# sau cur,#0
distin$e!.
!aini pentru prelucrarea suprafe&elor plane /!aini de frezat%
epin$uri% ra,oteze% !orteze% !aini de rectificat plan0
!aini pentru prelucrarea suprafe&e rotunde /strun$uri% !aini
de rectificat rotund0
!aini pentru prelucrat $#uri /!aini de $#urit% !aini de
rectificat interior0
!aini pentru prelucrat filet /!aini de frezat i rectificat filet0
!aini pentru t#iat ro&i din&ate /!aini de frezat% !aini de
ra,otat speciale% etc.0
!aini pentru prelucrarea suprafe&elor cur,e /!aini de copiat
prin strun)ire0.
-n func&ie de criteriile te"nolo$ice distin$e! ur!#toarele tipuri de !aini
unelte.
!aini unelte universale% folosite 'n $eneral la produc&ia
individuala
!aini unelte de !are productivitate% caracteriz*ndu+se prin
!icorarea universalit#&ii lor% prin !#rirea ri$idit#&ii i
!icorarea nu!#rului de trepte de vitez#
!aini unelte !onoopera&ie% care execut# o anu!it# opera&ie la
o anu!it# cate$orie de piese de diferite !#ri!i
!aini unelte specializate% care execut# anu!ite opera&ii pentru
prelucrarea anu!itor piese
!aini unelte speciale% care sunt proiectate i executate 'n !od
special pentru executarea unei anu!ite opera&ii la o anu!it#
pies#
Mainile unelte pot avea ac&ionari diferite cu! ar fi.
o ac&ionarea pe $rupe. ac&ionarea pe $rupe a doua sau !ai !ulte
!aini unelte se realizeaz# cu a)utorul unor trans!isii prin
curele ac&ionate 'n !a)oritatea cazurilor prin !otoare electrice
trifazate /de o,icei !otoare asincrone01 ac&ionarea pe $rupe este
reco!andat# la ac&ionarea !ainilor unelte care necesita puteri
!ici de 1 23. Acest tip de ac&ionare este rar folosit# deoarece
prezint# o serie de dezavanta)e cu! ar fi consu! de ener$ie
!#rit% 'ntre&inerea curelelor i a trans!isiilor este costisitoare.
o ac&ionarea individuala. este utilizat# pe scar# lar$# prezent*nd
avanta)e cu! ar fi. consu!ul de ener$ie pentru ac&ionarea
!ainii unelte este propor&ional cu ti!pul c*t aceasta lucreaz#%
realizeaz# independen&a !ainilor 'ntre ele i uureaz#
instalarea sau !utarea lor.
-n prezent 'n industria specializat# 'n construc&ia de !aini unelte se
produc o varietate lar$# de !aini unelte diferind 'ntre ele prin scop% capacitate
de ac"iere% precizie% !#ri!e% perfor!an&e.
Rectificarea !etalelor
P"#nc#5#+ d! +c"
4 Rectificarea este o prelucrare de ac"iere executat# cu corpuri a,razive 'n
for!# de disc /pietre de rectificat0.
4 5cula /discul a,raziv0% fixat pe ar,orele principal% executa !icarea principala%
de rota&ie% in $eneral cu vitez# periferic# !are% eventual i unele !iscari
secundare.
4 Piesa face nu!ai !ic#rile secundare sau ra!ane i!o,il#.
4 Principial% !odul de lucru al pietrei a,razive sea!ana cu al frezei.
Dispozitive de prindere a pieselor la rectificarea rotund# se folosesc.
+ universale ac&ionate !ecanic sau pneu!atic
+dispozitive cu ,uc# elastic#% dispozitive cu !e!,ran#.
Prinderea pieselor cu pere&i su,&iri
Cu ,acuri speciale cu suprafa&a i lun$i!ea de contact c*t !ai !ari
dispozitivul de prindere cu trei ,ride