Sunteți pe pagina 1din 24

M]N]STIRUL TINERE1UI-U] 5; SPORTUtU]

DlRI.]CTIA PROGRAi\'IE SJ PItO]OCTE PIiNTRT TI\EIiET SI STIrD


JECTILNIA I
NORN{E
privind reptrtiztrea locurilor in ttberele studentelti
pe perio:rd! r'acantei dc v|rri 201-1, pentru studentii inscrisi l:l cursurile dc zi in
institutiile de invitamint superior de stnl
:tr-t 1. Nlinislerlrl Tincretr ui
ti
Spodului Directia Prog me si PrricctL-
f.ntrLL
l'inclet si StucLenti otgal]izeazi. prin Casele de CLLlrrui ale Stlrdentilor si ComFle\ul CLritural
Sponiv Studentesc ..fEI". in perioacla vacanlei de vard 2014. Procram l National ..Tabere
Studenle$ti . Taberele studentcsti se desfisoari La mare
$i
la munte.
.,1/t ?. Casele de Cultur.i ale StLrdentilor
5i
Complcxul CiultrLral Sportiv Studenlesc
..TEl- vor achizitiona ser\,iciile dc cruare
;i
masd. in conlbrmitate cu OUC 3-1i2006 cu
complctarile
;i
nodificdrlle ulterioere. Ficcare casi dc cLrhuri stuLlenteasci alocd liecairei
univeNilalli un procent de Sjol locuri pe litoralul romdnesc. iar 15,!o din locLLri la nrunte.
.1//.
j.
Studentii beneficiazi dc locuri gratuite in tabere in limita locurilor repaflizate.
in lirnclic de rezultatele obtinute l.r, invititul.i
ii
de activitatea depusi in cadru organizat la
dilerse nranifestar-i culturalc. a istice.
$tiinritjce
sdlr spol.tire. ellceplie f:rcdnd cazurile
socirle. in puioada taberelor studel'rlefli- stndentii benefrciazi in morl gratuit clc cazare
5i
masi.
CAPITOLTIL T
BeneJiciarii Ptogrutu lui Nilional
,,Tabete
Stu{lentetti"
Arl. 4. Beneficitttii luberelor studentetli
Benelici(rii de lacuti grcttLtitt i]1 t,rberele stLt.lolelti in petiauL{ct \:ucunlei le vtrLi
2l)11. in linila
/bntltuilor
bugeture aprobL1le
5i
tt ntundntLui cfu laLut.i dfcrenta pe uh,er\itaili.
tunt sLltdenlii intndtricllttli lLt
lirnu
tle int,taltiitnl)nt .{e :i. ce sunt
JinatnluLi
(le
Io hrryatrl cla
stut..{in cichrile licenti
li
n.t\tet.ut. integ}dlisti
l:ink]entii cure atu pronlo|Ltt lLt to.lte
tlirciplinele de stttJiu cli tottl anterior .le :cal,:
.i.t1re)
fu
.tir\tui
Lle pinti lu 35 tle uni in
co]llitmirLLte cu LeeetL Tineretului :5().)l)l)6 tut.) ulin 2. lit.
(!
in tu:ul stut{enflor ca:uri
\oLidlc iet.trhi:cueu.re
fite
pe ha:u ctitcriilat tociale ciiai.iu[ Lle stulent futcgtdlist fit \e
4fi. 5, Cnlegotiile de st denti benelicin ai tuherelot stulenaerti suttt:
ir) cazuri sociale studentii orl'ani deambli pair.inti. cci provenili din casele dc copii sau
plasament iimiliirl. romi" absohenti ai liceclox din mediul tural sarL din ore5c cn rn,l
pulin de 10 000 de loclritori si cei crre benetlclilzi iie burse socielc reptezentrind I591,
drI. r t epar......s .r i\.r.:,i.
b) strLdentii cn rezultate deosebitc obtlnuie la in\ i!itu1.i ir iuLll precedent de
$colarizar.e.
in pondere de ma\im 85'Z'. cei carc au a\ut acrilititl in cadru organizat. al
univctsitiltilor, la di\.ersc minil;stili culturale- itrtistice.
$riintifice ;i
spo i\e in
ponderc ile minim l50i, d trc r. r...-:
5r.. Varilc C.ri, r.. 16. Secrr2- 0:0rj.1. BucureiLi_ Rornrbld
TeL.:
.11) (0)ll iol6+ lrr Falr-.li) (01:1
jor
64 I8
^t\
ctr?j
9i,
M]N;S]':AUL ]]NERETULU] 5]
c)
.,...rqr ii
..t. ..:... . I ..rJ I
,..(,.
J-
,
trr
..
.r..1., ,n.
Sr \'.iiLe l. La nr l6 SecIor I 0l(11)i.1. ll!.urefrl. Ronrinrr!
Tcl.r -!111r)):1 loi a'] 1l: l:dx: +-10 rr)r: I 107 6.1 l3
j
SPORTU LUI I,
.';
,
..
,
e\:identiat prin acti\ititi cLlltrnol-arlisrice desLiiiilllere. carc 1or U selectali cle c.itre
Cirsele de Cuirliri r.le Studentilor. pc baTi crit.riilor speciiice slehiiite !le acestea.
pLrLrLic.le
Fe
sile-LrLpropriLr pini la incepLrtlrl
frin)ei
serii de tabiri.
d) studentii irrplicati in actiuii de !oluDtiuiat. xcti\irali si p11)iecte stLrdente!ti.
mirnilistiri cLrltLrilc- stiintitjcc
5i
sportive gestionate de asocialiile
li
lederaliiLe
studentesri lcaal constituile
PentrlL slodentii beneliciali ai Prograrnului N ational .-Titbere Studenleqti prevdzuli h
,!rt. 5 lit. t!
ti
b.
-.e
dloca-! Lm Duln,u totrl de 5190 locuri. pc tru st dc
lii
bcnellciaf
frc\
JTLrti
ll,1rt. 5 lit. c sc aloci Lln numir cle J6ll r/E /ocarl- incusiv llrembrii conmandamcntelor cie
tabiri- illr pentru studcntii bencficiar-i prevdzuli ia,{rt. 5 lit.d sc aloci un nlrn1tu de
y'i,
/g
loczrl. lncusiv membrii comandamentclor dc tebiri.
CAPITOLUL III
,lod l le tepniiiare u h)curilor in tubcrele slulenlesti pe instilulii de invilimAnt
-4rl. 6. \linisterul I incrcnrlui
ii
Spoitului Di|ectia Programe
$i
Pr,'icutc pentnr
Iineret
!i
Studenti. rep.[tizeaz.:1 locurilc de tabira pe rniversitli!i- pr-oporlional cu numliru] de
studeni itulatriclrlaii la fbrrna de r'nvdtdmint de zi. ce stLnt finiilllirte de 1,1bugetul de stiLt.,.lin
ciclurilc licenti
;i
mastelat. integralifti (studentii care au plomo\'ar l.r roate disciplinele de
sLLrdiu din anul antedor de
$coliuiziue
20ll-1013. in cazul stuclcntilor inscrisi in anul I dc
laolariza]'e-
studcn-tii carc slllrt integrelifti pe semestrul I din anui in cur-s de scolarizere 2013-
201-ll. conlirrm ,1rz-vzi rrr. /
.1/L 7. Niinisterul TineletulLri;i SpollulLLi
--
Directia Programe
$i
Ploi(LtL' pcnlnr
Tineret
li
Studcnti. r.cpa izcaze LocLlrile iistituliilor.le in\',rliimrilt slLpedor de sldl pe Case de
Cuhulir ale Sturicntilor si Conrplcx Culturel Sponiv Studenlesc .-TLl' i fllnclie de numirul
cle studenli inmdlricLrlilli iir sludii pe locLLri finirnlate dc la bugctlLl de stat. cursuri dc zi. in anui
unilcrsitar l01l-101-1" contbm .,{/r?.rei ,r'. ?.
.1/t 8. Repaftizarea numirul i .le locuri L1c tebiti in caldlul insrirutjej dc invitimdnt
superior se t'ace de cille uni\ el'silrle. pc lecullili. propoftionrl cu nurnirul Llc stuLlcnti inscrisi
la crLrslnilc cLe zi si inma! culali pe loclLrile linillltirte de la bugetul de stat-
CAPITOI-TIL IV
Jtlolul tle cordnrc d locltilot ale tubtTli in cddtul ittstitutiibr de int'itinAnl
.,1/t 9. I)irectia P|ogramc
5i
Ploiecte
Fentrll
Tineret
fi
Studen i LrunsrniLc
Lni!'ersitaitilor- nuLllirul de locuri Llc tabird atcr.ntc. inpreuni cu clocurnent&ria necesali
(borderou de distribuire a locurilor-in taberele stlrdentcsti. A e-wr nr I, Ane-td nL 2, Artexfl
nL 3
ti
cercte tip, Afieyr r, 4j.
,,,1f/ 7r. Lnirersitilile \or transmite cdlre tlecarc lscultatc din cadrLLI Universililii.
nrLnriml de loclL|i care ii revin. acest llLrlllir iind siabilil cc rairort intre num:lrul de studenti
}1IN IST: RUL
'':NERITUtU]
5I SPORTUtUI
ll]lririricLrhli liL st dii pc Loctlli linanretc Jc la bugelul de srer.
tac lLlle.
ii
numiiul totrl dc sludeflti ai llnir ersiritij. llnanrere de
.{/'/. -1J. Litli\ersititilc vLrr tliLnslni!e prezenla llletodolocie
lircultdtilor. inr lcestec au obligalie dc a le itllsa ittil la lLrc.,izibil.
cel tirzilL pilld 1i1 ddLd Lle 0a) rui 2014.
cLLrsuIi ale zi- pe [erare
la bulenrl dc slat.
li
alocumetltaLid alirenli
cit
li
pc sitc-ul propriu,
-,1rL 1J. ConduceiLe thcuhililor cu obligalia sd inlirmeze olicicl secreteriatcle proplii
in legitlLl:i clr Lrrmitoarele etapc ale procedu-ii de acorclaLe a taberelot. iD cin-e xcestee sLLnt
angrcnate direcl.
lt 1J.. Stuclentii ciue doresc ocuparca unlLi loc gratuit in cadml Programului
\ational ..Tirbere StLrdenlefti'- in anul 201.1 \oravealadispozitjeliei ilodirlitili de a deplrne
J. . r ic uliii.Jrc r r. rrri 1." l, r.,brr'-:
- prin complelared
li
depuncrca unei cereri lip
(Anexn
/r..,/). ciirecr lir secreur-iatele
irclrltitilor in pedoaclir l) 16 noi
-:1r,1./. Cere le tip se \or gasi in scclcteriareie
facLrlli!ilor.
- prir transmiterea cererii tip (Ancxa
l1r.
-+) prin interrrcdiul scrviciuhi de l:t)! la
numirul dc tclctbn ailsat de tacllltirte la atiziel si pe pa.gina personali
odati ctr
atiFdlea mctudolosici aLe acordiue ir locuiLor dc tabfui.
- prin transmirerea cererii tif (Anerir nr'. 4) la aclrcsa dc e-milil aliseta de LrlLLltrte l:r
avlzier oddti cu alisarea metoLLologiei cle acordar-e a locurilor de tabiri.
Cer'er'ile vor'fi scnrnate aLe studenli. \,or il insotitc de documentele
.iustificative
care
rtestl implicarct in rctivitirti extracurriculare sau incadrarea studentului in unul dintre
cilzurile soci:rle enumerate mai sus (l/l i 1rf d, si
yor
primi un numirr de inregistrare de
ln lacultlti.
.:lrt -|y'. Cererile tip clcpuse de ciitre studenti \ or fi complcrarc cu intbnnaliile at'erente
tjccirui studenl. r_errr tc
ti tlampilak
(le
citre secrettri:ltele frcultitilor.
Art. 15. l'11 pedoada l-i.l - 2l nai )01'l dupi incheieted perioadei de deprmere I
ceredlor. Secretariatul Facuharii l
- \'a intocmi lista clr studcnlii cc se incadteirzi ln a ap. Il- Art- 5. lit. at
\a intocni lista cLr stlrJentii ce se incadreaza La Cap. II. An. 5. lir. b. cu rori stu.lcllii care
ilu dcplrs ccrctj (9j nu se incadreazi La punctul al. ordrjnil[L dupi Ltrmiitoarele critc.ij:
medii obtinutc in anrLl precedent de
)colxrizar-e.
fmedia pe semestr-ul I in cazul snrdentilor
inscri;i in anul I). plccur si acti\ilalea ilepusi in cachu oreaniziu d uDivcrsitliLilor. la
!iiverse l'nrnil'estiri cLrlturalc. afiisrice-
:tiilllitite fi
iporri\ c.
in cazul sluclentilor cu \aloare idcnrici a 1necliilor oblinutc. clcpanajarca sc \'e tlce pe
critcri i stabi lite de unir ersirirti-
Dupi iirhcnirca Listelor rnui sus mentionate. in temen de
.13
ole Secletariatul
Facuurlii le \a afiSa atit la loc \,izibil-cit
:i
pe site-ul propriu pini Ix darx dc 2J Trrri ?r1,/i
.,1/t -16. Frcultilile vor clesemna conisii de seleclic e srlLdcnlilor bcnefrciari pini la
data 3{) nii :014, lot]]Jatg dl,ljg:lf:,!!9!g!!!jl!j!lsgime desemnore de acefl{e\,clusiv
Str. \'.r-rilc Conlr nr 16. S.cror:. r)](ltil llLL.urcit Ronrinir
I. : rl0 r1)tlI 10161 l7: far:- l{l
LDr:I l(ll6i l3
M]NJ:-i:RUL TIN IRITUIU i SrgnTULllr
.,,..
stlralenii)
li
lrcpr.Tcntartal orgaDiz!]tijloL studentesti- Legal constiLL!ilchni\elLrl |:LcLrLtitii sdLr
|'''.;.'.'
..lrt J/. Secletuiatele au obligalia si xli$eze atit 1a loc rizibil. cit
$i
pe site-ul
propdu. rlatr
!i
locirlir de intalnire il comisiilor-- conrponenta nominalal a comisiilor de
selcctic cu I zile inainte de te1n]enlrl stirbilit peitrl! inlruni|ea comisiei
;i
in \edered selecliei
beneticiarilor cle locnri de taLrerc.
Art. 18. in perioada 0?-06 iunie 2011, comisilr va maliza listclc intocnite de
sccretar'ialele 1'aculLdlii
ii
ceredle depuse
5i
va intocmi [n p!'otes rerbal de selectie cu
studcntii cc vol beneticia de locu1i in Proglin]1ul Nalioial ..Tabere StlLdenle;ti'' ill anul 2011.
Procesul verhol va continc Lrnnitoalele:
Denumirer tacultatii
fi
a Llniversitdrii cu adr-csa completd:
- NLrmeLe si prenumele beneliciinilol de tabele:
- CNP. ser'lc
$i
nr C.l.,rB.l.,/Pasapofi:
- Plrnctajul fiecirui bcnctlciar. in ordlne desclescitome in l'unclie de media oblinuti in
ill]ul precedenl de;colariziue-
Gnedid
pe semestrul lin cazlll st denlilor inscri$i in anuL
I).
frcculD
si activitatea clepusd in cadru organizat al universirdlilor. la diverse
miuliflstiri culturale. aft istice. stiinrif'Lce si sporti\,e.
CJn.,' r(t
'J
L,',ri i-i: r rr c.
l_,r
c.
rsp
e ct, d'\'.
Afi, tg. CofiistaYr senm proceslrl \'erbrl de selectie a sludentilor benetlciali cle
tebcrc. il va traisnite Secretaliatulli facldtilii. iar acesta il va
$tdmpillr !i
cI-lla al'i! la loc
vizibil. clit
Si
pe site-ul lacultitii in data de //9 iitltie 2(l11.
,1r't 2r. Dupii afi:area reailtatelor" il1 tennel de
.+3
de ore, Secretariatele fttcullililor
vor primi contestatiile privind sclecria kncliciarilor locu lol de tabdri- Contestetiile se pot
transmite prin doul nrodalitili:
- per.unul, h \crrrtrrirlelc fx(ullililor;
- in formrt eleclronic, pc adresa de e-mail rfif:rti dc frcultate odrti cu difarcr
mctodologiei de tcordare a t:rberclor.
Art. 21. in dela de -lJ iunie 2014,licultdlile \or inrluni comisii de soluiionare a
conrestetiilor. ai ciior nlembri vor ti ahii decdt in comisiile initiale, rlar respecrdncL clitcriilc
de reprczcntale de 1ir.{n 16.
Att, 22, DrpA solulionareil contestatiilor- se \'or intocmi Listclc linalc cu studcntii
beneficirri ai locurilor de t:lbiri in catlrul Proeramului NalioruL ..Tabere Sturlelllesti- in
enul 20111. acestea vor tl atlsate peni la clate
(lc
16 itlhie20l4,ot1 16.01). alii lalocvizibil.
. r ip. i.-, p'. pli r r 1..:rrci L c. .
.{/t ?r'. Uni\erstitllile ror-plimi pind la data de 25 iunic ?014, o aclresi rlin parter
Casei de CulLuri a SlLLdenlilor ciireia i-d lost repartizali contblm l/re-vci rrl. ?- ciLL( \ J !urhn(
lntbmatii etrcle despre: denlLnirea localiei. adiesa colllplelS- persoana .Le Legaturi cLin cadrul
Casei r1c Cultud a Srr.rdcnlilor. scrlilc
(pcrioadclc). numdrul de locnri.
///. ,?y'. Uii\ersilatea va reparliza licuLtitilor. conl'olm.all/. ,1r.. locurile de tabar5.
locariilc. perioadele nu mai tivju de ?7 iur!ic 2014
5l
St. Vr\ile t orrd n. laJ Se.l. 2. L)101)5.1 llucucjri. Ronliiir
T.l.
-.10
(01:l l0-i
(i.1
l]]!.r\r+{0101:l 07 61 I8
M1Nl5l:R1",[ T:NrRtTLirUl 5]
.1rt ?.r-. La nivelul lacultililor. comisiile iniriale de selectie confirrin.!/t /6. . intrunite
din nou in pelioirda r'l) i tie - 12 iulie 201y'. se vor intilni cu bbnellciarii locurilor cle tabira
conlonn listllor linrle stabilite. irr in finlctie de numirul cere a tbst alocilt llecairei lircL l.l!i.
in otdtnea listelotlin4le. srlLdentii selectati pot alege una dinrre locatiilc disponibiLe. Studentii
vor flwt nsupra h)r atat carnelul de stulefil,
yi-,'.ot
l zi. c1t si C.I / B.I /
pasapofi. (orilitltll
si copie, copii ce ror
fi atattte didgrumelot de caaure).
A/t. 26. Daci! din motivc obiecti\.e. unul salr mai multi sr[denli teliLii suu nu nlri
doresc si benelicieze de locul,'locurilc dc tabiri sau nu se ocllpd Iocurilc alocate t'acltltiltilor.
repa izared locurilol de tabiri se va realiza astfeli .
in crlzui stlldentilol replezentind cazuri sociale rcdistribuirea locurilor se lace pe baza
aceluiasi cliteriu in confbrmitatc cu lista de rezen.c stabiliti in rlrma primirii tuturor cere|ilor..
h1 cazul in care la nivelul uni\,ersitirii sau 1a nivehLl llecdrei facultdlj l]Ll sunt sullciente cereri
din partea studendlor proveni!i din mcdii socio-economice defavorizate" locurile rdnase libere
sc vor redistribui proporlional in cadml aceleiasi ticultali la studentii din lisra cLc rczene.
- irr cazul sudentilor beneticiari de loc de Labiri pe baza rezultatelor accdemice:
a) daci nu sunt sulicienti studenti integraliiti reparlizaree se t'ace pe baza listelor cu
rezene
$i.
mai departe. se redisffibuie in cadrul Liniversitdlii.
b) daci nu su11t suticienli stlrdenli care all aplical pentru un loc de tabdrd. accstea se
vor redistriblri proporlionaL in cadrul celorlalre facultdti.
c) in cazlrl in care. dupd distribuirea locltr-ilor rdmase intre 1'ac!Llti!l nu se ocllpd toatc.
acestca sc vor rdporta la lvlinisterul Tincrenduri qi Sporrtlui si sc vor distribui universitalilor ce
au ocupat toate locurile de labriri distribuite initirl.
- in cazrLl studentilor din CCS-uri repartizarea se {ice pe baza listelor cu rezenc qi, nrci
depafie. se rcdisrribuic propoltional in cadrul alror Case de Culturi ale Studenlilor.
Art. 27. La d.ata intalnirii comisiei cu benellcialii de loclrd de tabari, se \,,f cnnrfllet.l
borderoulile cu bcneficiari. l,lodelLrl de borderou va t'ace pafie din documentatiir t].ansmisi
initial de Direclia lrt)grame
li
Proiecte penftu Tineret
$i
Studcnti
qi va contine unnitoalele
infbrmalii: r'rr. cLirent- nlune
;i
prenume. univclsitiltea, lacultatea, anul de studiu, seria
5i
nrurirul C-l ,1 B.l .i pa;aport. CNP. localitate. denum;ie locatie. seie (perioada), semniturir
sltrdenfulut. Anexo numitul 3.
-Ar't ?r. Facultdtile vor aisa atdt la loc vizibil. cit
!i
pe site-ul propriu. lisrele de
stlLdenti benellciari ai tabclelor. precrur;i locatiile. perioadele. panaIa0l iulie 2A14.
-11L
29. Facultatile vor tlansmite cihe Universitili pdni la ry' irrlie ?0-14, urmiioarele
docuilente:
Procesele vcrbalc. intocmite contbrm ,.11L 13. semn,Lte de membrii contisici si
;tampihte
de Sccretariatul facL tilii pe iiecare pagini:
- Listele [nxle cu stndclrfil beneticrnn ti loeurilor ele tcbliLa m cadl!11 Programului
Nalional -.Tdbere Studente$ti
'in
anul 2014, lntocmite confirnn,1/t 22. sennate si
ttampilate
de Secrel.Lrialul Facultitii pe flccare pagini:
- Borderourile cu studenlii beneiciui. intocnlite coolblm,.l//. ?7. semndte
$i ;tampilate
de Secr-et.LdatlLl Facultitii pe fiecare pagini:
St. Vasil Conta nr. 16. Scctor2.02095.1 &r.trreSti Ronriinia
Tcl.:
.1i)
10)ll iOr 6.1 17: Fa\: +r0
r0):1 1076.113
M]N]STIRUI T]NEBTUIU] 5] SIORTUTU]
&X
I
.1/1
jr.
f.aulldIiLe lot irloclri LlocLLntcrtele speciilcatc la .1ft. 29. ii
-l
e\elnplitre
odqjnale. 1 e\emplar !a ril]ldne la Secretariarul Fitcultarlii. I exenrplere origjllitlc \tra ll
r ir
',,
\'...
( \<" (r.
t
l , (r
r... ii.
ld. J/. Iini\elsititile !or centreliza borderour'ile cu sludentii beneilciar'i- Lurocnrrre
conlbm:,1r.r J7. scmnate
;i :tampilate
de Secretarlfttrl Facuh,llii pc liecare pagind
5i
r,or ti
transnise cil|e
(isa
dc CLllnni a Sludenlilor sau CornpLelrrl Cuhltral Stltdenlesc Sporti! Tei
repaftizatd. corlirm l/L 7, pina ia ciata de 03 iuiie:/r/./, cate un exetnFlar odginirl penlllr
urmilourele doc umenlei
- Listele finxle cu studen{ii bcncficiari ai loturilor de frbirri il1 cadrul Programului
Nrliolr:ll ..Tabere Stodenle;li- in anul l(114. inrocmite coDfbrm !//. 2?. sennate
si
ltirmpilatc
dc Secretariatul fdcuhiilii. .rri;dl? p/in stumpilure de c tre Ltnirersitate pe
Jiecure
puginti:
- Borderourile cu studentii bcneliciali. intocrnit.- contbml,4/L ?7. semnilte
$i ftampilatc
de Sccretadlul Faculratii pc ticcare pagini;
Centtaliztteo Borlerourilor cu studcnlil beieliciali. illtocmite continrr .1//. 27.
semnale
$i
stampllete de Secrehriatul Faculrnlli pe iecfie pagini. intocmitat cu
utmitoorele infurmalii: nr. cureDt. nlLme si prenume. univetsitatea. lirculLatea. anul de
st diu. selia
ti
nlr]nairul C.] / il.l I pa;aport, CNT,. localitttc. dcnumire locirlie- seie
(perioada).
r.,rrrdld
tittumpilotc
dr Liriydl.rild/d pe fiecare parinar:
CAPITOLUL V
Dispozirii
.linale
,1//, J?. Lini\ersititiLe, Cascle de CLrltlLra illc Studentilor gi ComplexrLl Cultrual
Stuclentesc Spo i\, Tei arL obligalia de a infbrnra stuclertii asupla urnritoarelor:
I Srttclenrii .;e v,' tu:Lt ii1 lLthcitd Llodl
lt
bLt.a! cefittulizirii borderourilor intoctnite de citrc
Anive$ituilii confo itale cu Att. 31, inceptind tu rtru I) 00i1:iudtle i.ntepet.( a:e].iei ic
tuhtird si na\int aret ll.0a in crd.fu Lt J)uo :t J. r,rh;u;t ,rr,/Ltt1 Lr: t d\d Lle L\tltui.at u
,Sttrcleniilor orguni:atodfl: t4 4chita se)ficiile .le c,:ntc
ti
t]1,:t\ti .lo.tr pentrlt \ef iciile eleclit
lf
? tlLt le penl r u s I u Lle nhl I t c s pe ct it ;
I Nepre:entLtreu in tLhArti. in turmenul ilubilil urrugt: untlareLt locului
li
piertlet-eat L:/t ept ltli
/.
r'.,
r..r,
).i.t.t. t' t
3. ,\lt entii tttt
/i ctt:oti nLlklati Llalaat ult Lltupret lor
(1.1.'E
[.pcr.yctp(r'r
li
cL1]netul Ll! sttldent si
Ll.tci:i
JigltrcLt:a!
pc bot'deroLl tttoltni\ tle Lititr.\ittiti tfu ati:qu1dl) rct ilic,:r etl ri-fi
licltti
(lc
ciih
(
Comt ietuefitul le Tubitri;
1 l)reptLtl tle u hcne/icia dt Ltn loc tle t,th;n;t !\tL trrth!nshi\ibil htat:ttl tn r'are tn,^tutlent
heneliciat ren nki ld lottl tle tthtlrti tenicii/e,:le cLi:Lu'e
$i
masti, nu fi|
li
uchitate de
(.:usL!
Llc Culttti a at Slu(lcLiIot argLiliaLttoorc
Str \ dsilc Conti nr. 16. S.cnr:.0l09jl lluc!r.$i. Romilril
l.L : -11) ((rjll
lLlr 6.1 lr. Fi,\r++0 (0)21 iot 6.1 I3
M IN ISTE RU I TINERETULUI SPORTULUI
;r
pri\ind
sECTIllNE.4.lr
NORI\{II
speoificrf iile tchnicc obligitorii
sen iciilor dc cazare
fi
pcntru
(]APITOLT]L
I L.ATIIL'LULT
It i\
l1t
t
atl t t g f t I e rt4t
;rl. J. Nfinisterul
'lineretului
\ri
SporlLLlui Dileclia Plograme
fi
Proiecte pentru
Iiner.-r
$i
Stud.nli organizeaza,
prir Caselc .le Culrud ale Studenlilor
5i
Complexul
CuLtur4l Sporti\ Stuclcntesc Ier. ill
lerioacLa
I'1,07 201'f 28''8 2'1l' Prug].allrul
\alional ..iabere StudenleStl '. Tabelcle ror'fi organiTate pe.te/iii nunilrul ncestotfifiltl
or'entulir,, i1 liulc1ic <1e rlumilri1 de studcnli alocali pe uni|ersitili'
prccunl
fi
de
arondarea universitdlilor pc Casele de Clulturi alc Stude[1i1or
;i
Complexul
(irltu|al
.l
ti\: .,<r .(.lc'.
r'r
't. r''.r.q :
L Serir I
I Selia ll
I Seria Ill
-1. Seria LV
5. Seria V
14.07
- ls l.r7.l0l1
19.07 - 24.07.2(11.1
21.07 - 29.07.201.+
29.0t
- 01.08.2011
0t.08 08 08.201'+
6 Selia Vl
7. Seriil \rl l
8. Seria Vlll
9. Seda lX
08.08 - 11.08.1011
11.1:)8 - 18 08.2011
13.08 21.08.201+
23.08 - 28.08.201'1
,.1/'L 2. Llasele Lle Culturi dl. Studenlilor
fi
Corrplerul CuLIL[al Sponiv SlLrdentesc
lei \orachiziLiona scrviciile c1e cazare
)i
nrasi. conib n OUG 3'1'2006 cu modilicarile;i
complelirile ullerioare.
.,1r't -1. Clasele de Crrlluri aLe Sudenlilor
5i
Col]rplcxLrl Clultural Spolli! Studenlcsc
Tei. solicirir opcraLor'iLor economici sa_si depuna o1'erta pcrllru scrviciilc de cazarc
+i
nrJ\i'I
r^n confilmirate cu OLIC
-l:1i1006.
cu rnodiicdrile
ii
corlllelirile tlltcrioiur'
.,1i-,
.i/.
\legcrca localiilor pcntrll Prollrixliul ..I'rbcre Studentcfti", se |or lacc la
rlunle
ii
la nra|e ii staliuni sau loialiliti de inlcres llrlistic. Llnclc acoesul se porre r'ealiza
(
\l'l lt)l.L l ll
SPECIFICATTILE
TEHN]CE PRIVINI} SERVICIILE DE CAZARE
.4/'t -i,
Agerlij cconoorici s!-lcctali t^n redelca colabolillii pentru dcsii:urarea
xcLi\ itililor
(lc caz;re irr car]lrrl Prog|atnul Naljonal
'.T:rbere
Studentelfi
!!
vor
rrehrri si 1'acd
.lovrdn acredjtirii de cilre \'lirrisle|LrllLi
'fineletuLui
;i
Sportulrri sau echi!alent
Art. 6. Cazarea stu.lenllLor. se \r l.rLc llL unitatilc
(]ld\Ltl!rlc uoLLtr'l I lc-gislalici
5i
srarclarrlelor nalionale, accclllindu-se Lrnitali de caTare clasificdLe cll cel ptlLiD caLegoria l
slclc sau I margarcte. in limit:r a n1lxim 60 lci/zilstudcnt beDcliciar'
\i Vr,iL.lonllnr 16. Se.L.]r l.1)l0rjl Bu.urcrll Ronrinin
T.t.
'tl)
(lt: lt)]
'.1
7: lrd 11) ll)12l loa 6.1 lE
I
idrNrsTERUt :lNEt?tlur1"j1
g1
5;,e nTtrul
Pentru ca2&c sc ccr a ll respecti,rtc condiliile prc\'a'lzute de:
H.(j. nr. 2l7il0()l pcrtru aFrobarea..Nrrrmelor cn priviic ILr acccsuL. evidenla ri
prolecria turiltilor in stmctui c1e prinire tlLr--islice". cLr moditlcirilc
;ii
cornplctirilc
uLlerioixe:
Il.G.m. 1267i 20 l0 plivind c lasificerea structN ilor de p mire tur-islice:
OrdiruL 10i1ilO1i al N{inistrului Dez\oltirii Regioilttle
Si
TurismlLhi peDhu
[probarea ..NonneLor metodo]ogice plivind clasilicarea structtrjlot de primrre
tlllistice
_-
2.
,t4 Z NLL se adnite cizarea intr o camerat a urrui nrLmdl de stoclel]li beneiiciin'i ai
PlogramLrlui N:rlional ..Tlbcre Studentelti" n-rai mare decir numtuul de loculi pentru
care iicedsta a tbst clasificati
Si
i11]ulne nu mai mult de 2 locuri.
,l/L 8. Se Yor respecta iDlocmai umratoarele Couditii Minime:
1. AsielLralea unui llriilfu de ma\im 2 strLdenli ir c.llter:i
Si
ir LLnei doliri minimc it
camerei: patlLri. dlllap. masi. scilrllle. clLier etc. (in firr LLlarul dc otilli se vor'
prezenli:t stllrctlrr-a unitetii de cazare cu camere
$i
nllmiNl locLlt-ilor itl ctmcrS.
inclusiv nrulirrd tiecirei calnere). in contbrmitate cLr..IiSa privind incldrarea
nominali lr splrtiilor de ctzrre pe categorii din unitate'. ane\i Ia Cettitic:1tul de
Clasiticarc enris clc N,linisrelul Dezvoltarii Regionalc si lurismulti:
-.
Irer'leLrrf :\dJ
nrl
,.
0. : Ll'
i-nt
:!pupf tl:
3. AsigrLrorea spaliilor de cazarc impotlila funuilor:
4. Instaletiilc sanjtarc
$i
electice in stdre perl_ecti d. fllnctiorrare:
5. -Asigurarea culdlenici in canere
5i
dezinl'ectdrex zilnicit a grupurilor sanllarc;
6. Schimbarea lenjeliei
5i
a prosoapclor la inccputrLl Liecirei serii de tabir:i:
7- Asigurarea apei caLde
5i
reci pe tot palculsul serici:
11L 9. Agenlii economici carc pc lingi corditiile mininre speciticat.. ia,{//. 8.,
oflri servicii slLpedor cirlitalive
Si
cir,'llinri\e (tclevizor. aer conditionat. etc.) pot avea
prioritate in vedere achiziliotarii pachelolui de ser\icii.
CAPITOLL L III
srL( tt tc4lltLL n. \ tcE PRn t\D sLRt/t( LL DL v1s i
,,1/L 1il./. Locatia in care se vil seLvi masa. !d li siluati la o distanti de mxrim 300 m
de spiltiul de cazare.
,'llL ,lJ. Nlasr se \a ser\:i nlLrrai pe bazi de bonud laloiice- in tegin i ld carte. irl
'
. r"c de
.l0
lci zi studcnt
Bonurile valorice penttu masri nu pot.li.folo,tite pefitru uchiii{it)nurea de bdututi
alcoolice
titutun!
frr. /-',
s.
r(rp<(tJ l. Lrn r: 'r.. t
(
.
(ontli(ii
llittinp:
f"k'
,6*)
S;p"r-'-#
Str. VN-rilc
(onMr
16. S.ctor l.0ll0rr5l. A!.lreiri ltoiii i.
l.l: r!)l1jl:l
jl)lar.1
ll: Fr\: +l0ll)):11076.1 18
MINISTERUL TINERETULUI 5I
Regionale
$i
f Luismulirit
2. Studcnrii bcncficiari c1c locuri in Labaral se lor bucula de toaLe ser\,iciile de care
bencliciazd ceilalti turi$ti in ceea ce
Privefle
atet locul cle. servir-e a mescr.
indilileot de modalilalea de pla[i(bunurirllur.c s:rrL plJLi iLl nurr.,Li]r.l .it;i de
| ..\rr rrr' r'.-,rq lcr.c r.d-. tLelf
-/e
-i
or-r'...
l. Olerta Je meDiLr
li
le celLe)
Prezentatai
\'i colrlil1e obLigator'iu r.lllnatoarele f'eluri de
nlillc e in nlui mLrlte varianle: guslari calde- supe. ciorbe. mancare sdtiti,
Lrrepirrale
din cilrnc. g&ri!r.1 . salalc. dascft. recorilo,LIc. api m;ncrale:
,1.
l-a ficcar. lnasa (mic delrLn, dejun- cini) se \,or asigure minim
-<0%
din.
sortimcntcle flccinri lcl dc nrincare (ir1 sensul mai sus arninti0. specilic rnc\ei
respccti!c fdar nu mai pLrlin dc 3 r'ariante dc meniu comflcl);
5. ,\sigu|a|ea loculilol in slla de mese rstlel incrl si nlr e\iste lirnp de elleplrre
pen[u oolrl]iuea unui loc la rnas,1:
Tinpul r1lilxirn de aiteptrre de la ocuparea loclLlui la ]nasa pAnar La prcluarca
. t(. .1. - !r..tr..
Tirnpul nrxxin de aitelJrrre de 1a pr'cluarca comenzii
li.i
la scrvirc poate lalia
inlrc 10
-10
dc rninur. in iiurctic dc comflc\irercacorrcrlzii;
6.
1.
Locatia unde se la selvi masa va avea o crpuciLare. cel putjn <gJlu uu c;piruiL.Llea
.le cazare. fiind in conlbll]ritille cu
,.fifa
privirtl ciasificarea unitdtii dc
.rlimcntalic-, rDeri la CeriitlcrtuL cle Clasilicue eiiis de Nlinisterul l)ez\'olt:irii
S1j' \'sii. a.rlr nr 16. S.clo I il2Ll9t4 B!.urcJr. Rof,!i ir
l:l -.1! llrlz
l0ln1 ll:l'i\r-.10(r)2110r61 l8
l/t 1J. Oftnantul va prczenra
lentnr
llecare produs din oierlx de rneniu preturile
rr Tl',4 inclus ptctuDt
ti
granojulJiacitui prcpurul
(
\lltot l I i\
Di\t,r:irii
littt!,
Arl, 14, DuytiL achizitiorarca sel\iciiLor.le cazarc
ii
nlas,i ClLsele dc LulLLLra.rlr
Studcrllilor
$i
Complcxul Cultural Spo|tir Stoderl!csc IEI vol transnite catrc I)ircclia
Programe
5i
Proiccte pentlLr Tineret
fi
SlLrdenli din cadlul \{TS, capii ale Contaclelot le
pt cskiti serti(ii
lcir
nlenliLLnea conlolrl aLr or'iginalul). aclresele localiilor contraclale, nulll,trul
dc locur:i- nrLmilrLl de sclii. diagurDa clc cazarc. pcrsoana dc legatrLra
$i
dalele de contact alc
.ccstei:r. Adresele LLrcrliilor !Lr.1l lra]lslrise pe el]leil la adrcse
dp3{l!U4]!.I!.
sauldlaxlll.
021/3076J,16 pinii la data c1e 08 iulie 2011, ort l2.ll0.
.-lrr. /i. .\ccslca \or 1l mouit(nizaLe ineinLe
;i
pe Lot paraursrll desliSrLrarli
PmglamulLri \a;;ional ..Tabere Studen(e;ti
"
de cd[e persona]Lrl NITS, perltru alesti5urarca
.,..,iii.i.ii-l..<
,1?r -16. Pdni \e dati tle 25 iurie 2(.)1y'. Cxs.Le de CluLll[i ile Sllrdcnti]or
li
Conrplexul
CulLulaL Sportir SLrrclenlesc TEI. \or Llrln\mr[e !irne L]Dr\cr\11al1rle trun,larc totfornt Ancxci
\t.2, litl SECT I t.tNEi!
|
ad|cse cale lor contine irllbrnrlii e.ractc dcspr-cr dcnumilea
loceliei. adlesa conrpleli. persorna Lle leg:nord, seriile (perioadele), nutrlirul de locuri.
'!L!xI{*->
Q"--o"-i*#
M]}iI5]:RUL T:N:;?ETUtUI 5] sPoRT!r-lJr
tir$
:
SECTIUNEA III
REGULA\I[NT
privind orgenizarclt si deslisurarri
Progmmului Nationxl,,Tabcre Studenteiri" 201.1
C.\PtTOLUL I
Dispozitii generule
,,1/L 1. Prezentlrl Regulanent stilbile;te nodLLl c1e liutclionare si de adntinlstrare I
tiberelor oreanizate de citre Ministerul finctetului
$i
Spodului Direclia Programe
Si
Proiccte penLlu fineret
li
Studenti. prin Caselc de CLrLtura alc Stuclerqilor.
li
Clornplexul
CultlLrel Spofii\ Stlldentesc l ei. penuLL sludentii din in|iitimintul supcrior.
CAPITOLT]L II
Conduterea Tthcrpi
,l//. 2. Conduccrca teberei este irsigLtrati dc Directorul cle Tal.rdri. cielegirt de Casele de
Culturi alc StlLdenlilor;i ComplelrLl CulrrLral Sportiv Sllldenlesc Tei. Accstit reprezinti
benelicialrll in relatiir cu prestatorul dc scnicii. Dir.edorul de tabiri colaboreazd
$i
sc corsultd
cu conandamentul stLldenlesc in loate problemele
li
aspectele pqioadei de tabarat_
l/,' J. Dircctorul de tabir:i'are urmitoalele arlibutii:
a. Coordoneazd intrcaga actiriLdte clin seria de tabalrii in cere estc numit Director de
l_abili. pdn deiesarea acestuia de caltrc Casa de CuhLLrd a StndentiLor
organizetoare:
b. La plecarca in tabdtd ttebuie sa aibi asrpn sa documentele (bordcroudle fensmise
cle la Universiti-ti (in
ofigittdl)- in contbrnitate cu Art. 31 lin SECTILiNEA I.
contraclul de prestdri servicii. delegirlin din per-tea Ctsei de CLLhLLTa a Studen-tilor)
qi tipizatele necesure bLlnei destisrrili a rllberei:
c. ;\sigurd receptir spatiilor dc cazarc si nasi. precum;i a spatiiLor contlllte. pe bazi
de proces-ver:bal. inchciat cu reprezenlantltl preslatorului de selricii, in prirra zi .t
se|iei de lrhir,l:
d. La sosirea in tabili va conunica Direcliei Plo-tralne
li
Proicctc perlirlL Tineret
fi
Studenti urrnitoarelc datc:
- locol unde este cazatt
- numdrlLl de telel'on la carc poate ti
qisit:
e. Anuntd Dircctia Programe
;i
Proiccte pentm l-inerer
li
Studel]li. asupru
e\'entualelor problcrue pe cdr'e le-a sesizat in urrna iDtoclnirii procesului verbal de
receFlie a serliciilor (,1tt. J, punctLtl b)-
f. lotmea:zi Comunlonentul de Tabdtd. care este conpus dirl:
I Director de Tabird clin cadtul CCS rLrikrr.:
I replezentiul al Direclici Proglame
;i
Proiecte pcntru Tineret
!i
Studenri:
- 2 reprezentanli al stndeDtilor din organizatiile stuclenletLi / hotel Legal
constituile. membrc le Feletuliilor Nationale St ie
{etli.
srlLdenli
cLcsemnaii de acestea- anllntatl oficial de Directia Prosrame
$i
Proiecte
Str Vaiic C!rIx nr 16. S.cl.r l. L)ll)1)jl. llucur.ir. Ronrini.
T.l.:-.10 (11):l l{)761 lt:f!\:+l0r|l:t lot6r 3
$trn.Jnts.ft)
4#*k\
Kw:I3
w+sry
&1IN]sTEJll]: T] N ERETULU I
.
pentru fincrct
fi
Sildenli din cadrul ivlls- .11 l11ir]im 3 zile inainre de
i..(f.
q
ll..'rrc c ,.r.,br.
Arruntd cLircctorului Casci cle Cultllra a Studentilor pe care o rcprczinti. citzu lede
abateri gra\c,:lc la nomrele de coniluiti ille perticipantilol i0 libere:
Vizerzal decontul si tlctula. pe bazt plocesului vcrbal da laccplie c seniciilor
p< .c.ir,. rrl. r"?,rlcr. J.,.r'i :
I a intoarcelea din Labiral
frczinti
directolu]ui Casei de Cultura e Studcrtilor.
Rttportul le Activitule din care si rczulte modul de orgauizcre si Llcstiifur-arc a
seN.iciilor dc cazare si n1asa. care itLl a\'rtt loc in ubiral in
Feriodda
respectirit.
precLrm
li
e\entualele problet11e lpirute- cLr lnisrnile ce au tbst adoptate. r\cesLa \,!
ti trilnsnis
$i
citre Dircctie Progiane
fi
Proiecte penrru
'Iinerct
li
StucLenli m
nraxinl 7l ore de la terminarea scrici de rlbilir. Raportul de Activitate va fi
obligatoriu contrirsemnat dc critre membrii Comindamcntului de T:lbirn
constituit conlorm p unctuluiJl
Predi in
.+3
de ore la Casa de CuhLrla a Stuclenrilor Se iciul Cont:rbilitatc
dosarul de decont
l
5l SPO RTi-r|i
l
h.
l.
Art. 1. Conan.lament l le Tnbi i este fbrmat irr prlnra zi de tibiri de citre
Directorlrl dc Tabiri. Nre compoDenta spccitlcalil^Afi. J.,lit.fsi are r1l dtorrcle at bnlii:
a. Coordoneaza intreaga activitate
fc
parcursul se ei de labiri:
b. Imprcuna cLr rcprezentantlrl prestatorului ilsigutil cazarea stlldentilor pc baza
borderourilor tfaos tise de cille Lrni\crsitdti (,ttexn
r. -11
5i
elibeleazir bonurile
de masd:
c. Asigura instruire,l studenlilor bcneUcjari pr'ir'itor La:
RegulamenllLl de tebiri (,,12?-\.d.
'\'r'3):
Moclul de lbi,rsire a bonurilor valoricc cie n'rasi:
d. Se asigurar ci absolut toli palticipaDiii la serix dc tabiri J?rrnea;ri ..Regulamentul
de TabiLi':
I r.o(r .\)l( Ju( t en r.i:r t c:.
..
J
l'
:\
r,.l .lo.- (
. .l( J<( r.
AnalizcaTd
Si
rezol\'ii- inpreLrnli clr membrii Comanclementuiui de Tabiir'i. olice
silurlie semni irti dc citre studenlii beneticiari.
In momenlul caziuii responsabilii dc conanchment benetlciaza de aceleaiii dreptru i
e.
f
e.
ca si strLdentii benellciari de locuri in tabcri.
h. Comanclcnlii cle tabdra treblrie sai asilll[e un prouram cle penniuiel]tti ]e hotel. de
asemenca se afi;cze La loc Iizibil inlbrmatii cu prir'lrc la datcle de conrict ale
irceslore. deciziile correnalamcntului de iabaili. camera le care pot fl g,si!i.
i. I-a propunerea sLudentilor bencl_iciari ai locurilol ile tabiri. comandanrcntul
stullcntesc. poate orgirnizii in spatiile pusc Lil dispozilie prin contrdct. dc citl-c
prestator. actjvjtiiti ctL car-actel cuitural,sportilc.
CAPITOLT L III
Otgan iiarcu dcliNituitii i tuberele slulentetti
,,1r'L 5 Primirca srudentilol in Labdfti se lace incepdnd cu prima zi a tiecirei serii de
nba\t,\ pe boad hordercurilot tttl sni.te ie citrc Liiversitili (in original), incepinLl cu ola
t'
SI.. !rsil. f(irrnr 16. Secro.l.llli)9i1. B!.urcsti. Roninla
l.L : 1010r:L iot 6+ ltr Fr\
-.11t
(0)l
ii)i {rt llJ
.:\
{i
,:!,1
{el F |J\:.,
;!1lNi51:R:."::l ?JN:RETUtUI 5l SPORTUIU I
.!.r/. 6. PcDll-u cazale. stud(ftu r(
lrrrzflli
lr luDt.Llrl.Lnt(lltul t0ber-ei cu
B.l.rC.l.rpalapo
li
crune! de srlrderlr sau legitirllctie de transpori. rizatc la zi.
,1r1. 7. l.t caTarc se vor letine datele din docuurentclc de identitale in rede|ea
i egistririi in carlcii clc irrobil. se ra lice copie |r B L,/C.l.,pa;aportului. se r,or elibera
bonuile \ lllorice de rnasd
,si
cheilc dc 1a canrcrclc unde LLlneazi si lie cNzaii siucleDlii.
l/'/. 8. Studentii vor li c:rzeti numai dara au dsuprr lor C.I/B.I/pagapoft
9i
carnctul de student si daci ligureazi pe borderoul tnnsmis dc Universitlli (in origintl),
Ierificarea va fi ficut:i dc cltre Comindrmentul de Tabiriil
-41L 9. Dactl un studeit dorefte si pal iseasci tebdra. accsta r.a prcda chcia tlc la
cil]l]eri, iit- persoana r-csponsablLa de bunulile localiei. va vcrifica daci in camera in care este
cazat sluclenllrl respectiv e\isti toare obiectclc de inventar-. nLl slrnl dislrlrse brLnulile de
folosinti- iar'cameri,r este in slixea in care a p|inrit-o. l)aci se constati ci lipsesc obiecte din
invcntarul camerei sau se semnaleazd distrugeli dc orjce natLn i. djrectorul de tebird va
rctiona imprcu d cu lcprczentantul prestdlorului de servicii pentru recuperare:r sumelor
aferenLe obiectelor care lipscsc salr carc sunt clistluse. de la studenlii cazali in cilmera
respecti\'i. Conlrolul se ldce atiit in timpul sciurului cit si la pleciuett studentilor dilr tabtua.
Art. 10.in spatiile taberei, este interzisi cazarell perso:tnelor care nu figurea?i in
borderourile transmise de clire Llnilersititi (in
origifial, sennat
ti ttnnpild
pe
rtectte
pogirti).
C.{PITOLUL Iv
Dispozilii
finale
-,1? L 71. Sc vor aflsa in locuri vizibile:
a. Regulalnenlul de Tabriri (lrs-\:d ,?/. 8):
lr. I-ocuL in care pot ti gislll Diector l de Tabiii qi rnemblii Coktuttlone lului le
Iabrirri prccum qi numcrclc dc tclctbn alc accstor'a:
c. Locul unde se poale pnm'l osistenti nedicuki.
d. ProeramuL de nasii:
c. Alte materiale inlbnnarir e.
l/'L /2. Persoanele implicate in organizarea
)i
rdmilistrrrea trberelor
studenlelti vor duce la indeplinire prercderik prczr:nt'ului Regultnent- in c:rzul in care
se corstatl abxteri de l:r prezentul Regulamenl, conduccret Nlioisterului Tineretului
!i
Sportului portc impune sinctionarer perso*nelor vinovrte penfru abaterile constxtate
li
remedierea problcmclor lrpirute in unnil rcestoru.
.
!l./. -1J. P|ezentrLL??egrldmsr1esle lelabil pe k)ati perioada dcsfiluririi
Plogr:rmului Nationtrl,,Trbere Studente;ti" 20 I {.
Sd \rsi e aont. r. 16. Sec!-y I 01119j,1. l]!cu.e.rti. ll.n,irii
Tel.:-10
(0)l1
-10i 61 I7:l:r\: +0r0):Ir10i6.1liJ
x\*.mtl ro
agFr"
1 r--
"7Y.'\
ry.e|3
W#t}
M]NISTERUL TIN ERI'iUIU ] 5PORTUIUI 5'
1,\
+/F
a\-/i
-Krl
-,-^
if
?l
I
:.""r/,
!,/,r.9
(i/,{:--
c=h' ii
,q\e"
r'1
\sh
SIICTILNtTA 11
\oti \t I
privind procedura de decont in c?ralrul
Progrnmului \:r{ional,,Tabere Studentef ti" 2011
CAPITOLUL I
Dispo:itii gencrole
,4rl. I. N{inisLcnLl TineretLrllLi
;i
Spoflului Dir-eclia Progran-re
ti
lroieclc penlru
'lineret
si StrLdenli orgrnizeezi. pr-in Crsele de ClLlturi ale Studenlilor
fi
Comlde:iLrl
Cultulal Sponiv Studcntesc lci.inperjoada lt0:20/l 18ft.2All. Programul National
.. Loql< 5 l l(1, !?l:
nl+.
,,lr'L ?. LlaseLe de Culturi ale Srudentilor;ii Complcxul Cultural Sportiv Studcntesc
l-ci 1or acliziliona se 'iciile de cazare
ii
masi. conlitmr Ol-G,:,{,2006 cLr modil'lcauile rti
conrpletirilc ulterloare.
.,1/L J. I)rlpe inchclcr-ca UecArci seii de tabili" i. lnrNim -13 ore. Casele c1e Clrlturi ale
StLrdenlilor
)i
Complexul Cultural Spoltiv Studenlesc 1'ci r,or clcmara procedrLrile de decont.
CAPITOLUL II
Doc menlulie netesure p,enlru demurureu procedutii de decontore.
,.1/L 4. Lx strirtitlrl fiecarei serii de trbalri. delegatrl Casclor.lc Cultura ale SnrclentiloI
Si
ComplexlLlLLi C ulturirl Spoltil Studenlesc Tei- in calitatea de director de tubird
-
co,Jrdolratol
Si
nembru a1 CoinandanentullLi de Tabiral. impreuDii cu cei1ir11i rnenbrii ai
Cornandanentul i dc l_abdrd. \'or irltocmi un dosar cc \:a contine umrdtoarelc iocunenle in
original:
i\. Diugrumu de cuaure (Anexu nr. 5):
b. Pofitlj masi
l.,lneid
hr,6):
c. Littt de pdiicipanli cu scmndtllrile st cicnlilor bencticiar-i. care ld coincide ctt
bordcrourilc transmisc dc []niversitili (in original) cdtrc Casele de Cultud lle
Sluclcn!i1or. respectiv Complexul L uLlLural SporLiY StLrdenlesc Tei (-lnexn It. T)r
d. R.tpofi de acti,-ilile iitociit de Comanrlarrentul de Tabiiri. cilrc sat rctlcctc condiliile
dc cazare si masi. IJupi caz trebuicsc prczcnt:r1e in raport
$i
e\entualeLe soLicilir-i-
reclamatii sau opinii ale studentilol beneliciali:
Proces wtbul le recepare a sel\iciilol cazare si lnas,r.
Foclutu efilsd perrtru serviciile clc cirzarc
5i
rnasi- prestate confbnn Co.trectului LLe
Prestirri Scrricii.
'inchciar
in urme achizitici de sen.icii inrrc Casa dc Culturd a
Studenlilor
5i
preslator. cu Llrmartoalele specitlcatii;
I
1,. lJaren musi/zi \ n]. pelsoane
-
B.ir. r .,r;o/?;i r
[(r
' :r .
x nr'- zile = totul masii:
\ nr. zile - totnl cdinrc'.
SI|. Vrsilc
(onro
nr. 16. Sectd I 011i9j 1. Buc!rcirj- Ronrifir
lel: f1l){l))lljlli6l lr-:Fi\ 1l (0)1111176.1 l8
iNIN ISTER.U L T:Nli|lu:.': :]
.-1r'l i. Penlru bura desl:i$Lrrlr-e a procedurii cle dccont sc re. lbltrsi nroclclul .lc
documcntatic. i]llr;irl Lil plczeilele Dol]ne. cale nlr va putcil tl nodillcat.
,1/L 6. Casele dc Cultrn-a ele Stndentilor
$i
Colnple\Lrl CrdLur'. Sportiv Stnderllesc Tei
voL hans ile Direcliei Programe
$i
Proiecte pentru Tineret
;i
Strdenti pind Ia clata dc 05 alc
Ittnii. necesarul de iinanlare pentrll decontarea taberelor stlldcntcfti. specilicdndu-se suma
ncccsari. lllrll1ilu] de stlldenli benellciari. perioada- seria
$i
locetia conlo n dosarului de
dccont conrpLet. in contbrmitate cu,4/L
y'.
,,1/L 7. Dupi centralizarea ncccsarlrlui de flnanlele. tnnsnis de citrc Casclc dc Culturd
ale Studenlilor. respecti\i CompLexuL Cultural Sportir, Strdenlesc lei. Direclia Programe
;i
Proicctc pentru Tineret
li
Studenti va transmite Direciiei Economice centnlizarea lunari pAni
la data de I0 alc llecdrei luni. pentru necesarul de liDanlare. ier Diieclia Economici va el'eclua
transllrul tbndurilor necesarq. confbnr lcgisLaliei in rigoire, iat Casele de CLtltuta ale
Studenlilor
fi
respectiv Complcml CLrltural Sponiv Studcntesc Tei. vor et'ecrua plitjle citre
prcstatolii de selvicii. pe buau tlocumentelor
justi|icatiNe
in cont'onnitate cu legislalia in
vigoarc.
C"\PITOLTIL III
Dispo:.i1ii
finale
,4/t & Ioetc documentelc. in origirral. at'erente organizarii Progrdluloi Naqional
..Tabere Studente$ti'' vor fi pastratc Ia sediile Casclc dc Culturi ale Studcnlilor
Si
Comple\ul
Cultural Sportil StlrdeDlesc Tei pentru \.erillcare ulterioard.
.1r'L 9. Reprczentanlii Caselor dc C ltura ale StlLdenlilor
!i
Conplexul Clultural
Sporli\.Stuclenlesc Tei. imprcunir cu mcmbrii Conendarnentului de'laLrari
ii
prcstatorul de
serricii. ili asumi intreaga responsabilitate privind intocnrirea
5i
corectitudinea dooumenlelor
tiansl'nise cirle Nlinisterul Tinerelulld
5i
SpoltulLri Direclia Prograne
;i
Proiectc
lcftru
Iilrr(r.:rLJ(rl . rr' ederc. Je.o'lr'ii.
SPORTU LU I
iv
.,
,.-''
S$. V6il. Conta nr. 16. Slctd:.0l0t)51. B!ucsti. Romtuil
l el : r'10
{l))ll loi 6l l1 Fd: i.llr (0)l
I l1l7 a).1 I S
tr'ffii
s1*t$l
E
'g
g
.r:
:s
!i
i
.:
:.:
s:
ii
:-i
.:
i:
>t
^:t
a
t
:
'>_
a
t
d
+:
,e
<s
-{t
:
-
(:
*
kl
z
:
SitTlL'\a-\ I
l.lum:r de inre9isirare..................
Iacrliatca.......................-..-...
Nr.........din........./.......-./ 201.!
Studentilor qi Complexui Cultural Sportil. Studentesc
,,TEI",
in pedo.rd.r vacantei de vari 2011
pcntru ocuparea unui loc in cadrul Progrnnului National
,,Tnbere Studenletti 20:1.1"
Tineretului qi Sportului - Diiectia Programe si Proieia pcntlu Tineret
9i
Studnti prin C
iA
i\-E,
YAq/
G7{
;_\a
\2\i
\"a)
'1Fj
3
{.rr,,rc 4zt'
Tel. Personal E-nail
Orfani de arnbii p;rin!i, cei proveniti din
(asele
de copii sau plasament Iamilial
.
I
T
Student
(a)
Masterand
(a)
St rLr cortryleti clt X cdsuta cotcsp n.iitonrc
.fiecallLi
salicilnnt.
\f ediai..---..----.----.--.........
Caz social
.
Con{imare din pattea Secretariahilui
Facul$tii .......................
Performantele in activitatea depusi ?n cadru olSanizat la diverse manifestari cultuiale, artistice, qtiintifice sau
spoltive
*
(in
cadru1 Univelsiiitii)
tst
'lt'crt
r tr
'la:|!dit',nre
Semnitur; solicitant
Data completirii .l .... -,.. -..1 zo'11
Nofi lnlonnnllilt .an+tlenltr snt ptDttirtc cDtlfofl Le::ii |r. 6)t2AA1 prii'itnL protcctin p{rsa.'l"L,r, (u ptixr't LLl
prclucr Antlot c"cnn t.t p.ftonnL
ti
liLtun ct,:!ndn n rccst]r ditt.
ANET.LA NR. 5
DIAGRAI}IA DE .AZAR[:
Programul NrlioDal,,Tabere Studcnteqti" 201,1
Serir .........................
I nitatea prcrtatoare rle ren icii............................
Semodtua rcprezentantului CCS / CCSS Tei qi al nrembriior de comndament
$tampila
CCS / CCSS Tei
IJnitatea Drestatoare de servicii
Semnlturl
li ltampi]a
fz\
l^E
M
//-',t <
't7,!
'3.1-
Qn\*;;i;
Nr.
Crt.
Nr.
clmerei
Numele qi prenumele participantului
'f
^rif/
zi Nr,
Zile
V!loare
serviciu
'.a
f
I
z
E
FO
OO
O()
a=
QE
E
H
F
z
a
U
U
'a
a
.9
E
o
I
F
z
ti
z
O
N
o
<i
F:
N:
U
o
t-.1
=l
N:
U
o
A
F
N
O
o
p
N
O
a
o
F
N
U
z
!f
z6
\
sl!a
t"/"11
{t/
,tt)<r1n
("'K{
'v in
ila@
\k
.-"[:,,'x
/*:91
?r
i
"
'.a"/i
::
i:
s-
I
.!
<
c
!
;>
':
Ar
<a
i
.!
.a
rl
i
LI
-
s
E
e
-
g
E
eh
0-E
dft
P
F
=
E
E
=
!J
?t
Eo.
;
't,
7
:FF
F-
:
:
-,-
e
<?:
7r=
I
=2
E
B
g
E
D]RECTIA PROGR.\},II S1 PRO]ECTg PENTRU TIN]]RIT
SJ STIIDENTI
REGULANIENT DE TABAR.\
\ccst rcculement \,izenzi conti)dlli si sieuianta participantilor 1a Programului Nrtiond
"'I rbcrc Studrtefti 20l-1"
L ivlisuti i:aienico s(niture ti de sec titute
petsonuli:
1. NLL esle permisi pistrarea in camer-e a alimentelor perisabile (drlci camerclc n sunt dotetc cll
tiigidere);
2. Paistrarca culdteniei in spaliile de cazare si l^mpr!-iutil]lile acestora:
3. Folosirca corecld
fi
cirilizlrtir a gmpurllor sanitate:
4. Ilcsfcctereir olelor de masd
$i
serlllor de masill
5- Ln sali1 de mese se la plrfta o tinuti decenti:
6. Respectarea proglil1nuLui de odilxld;i activitete al centrullLi de aLrement- atigat in locuri r.izlbl1e
(progrem
ole de odihn:r: oreLe 22.00 07.00);
7. Respectareaieienciindilitltale:
B. llitolea cletincdi de medicamenle. Olice ploblcmd c1e ndtlrri mediceli va fl adusd le crntostinla
..,J. <l". ,.d'.:lc.
9. ,\ti;area melinhLi pentru todti perioade scjumlui lar loc rizibil. Ilespectarca grama.jului il\,izar de
medicul rlutritionist si adus 1a crnostiila participanriloi.:
10. Scildalul
(in
nlare. apc curqiloare. lacuri. etc.) estc pemis doar in locur-i amenajate spccial in
acest scop
$i
doar daci scrr,nalele speciice de pe
Dlaiclc nmcniiartc
$i
siihdmarii pernit acest
lucrut
11.lxpediliile montanc. citiriri. drunelii- etc.- se Ior t'ece doar respectdnd haseele turistice_
scmnaleLe specillce
5i
doal sub indrumarca unor instructori specializati
(sah.antontitti).
IJJ. Miisuri
privind
securitatea bun filor Defiofiale
1. [-a pl.cfiei] din spaliile de cazare se controlcazi daci geimurile gi u;ile de acces sunt bine
inchise- ial i11 cazul in cire se constali unele delicliuni la sistenLrl de iDchider-e ll dcestor-ll. se vir
inlblma personalul de serviciu sau adminisLrotorul pentru rclncdietea siLlitliilor rcspecti\,e;
2. Se rcr erili] legitrLrile ocazionale cLr persoane necLluosclLte:
3. Este iDtcrzisi iltroducerea ir spaliile c]c cazcrc a persoanelor slr-iine de gnLp:
Il'. llitsuri P.S.I.
1. Este intcrTjsi tblosirea chibitudlor sau a eltor sursc ce pot r:erera incendii:
2. Esle interTis si se umble la inslalaliile elcctrice.
.ptize.
inherupallonre, tabloud Llc sigllranti.
ot..t.I bo
,i. lr' . ,.r.rl
.ii i.rp.r iz:r-:
3. Oricc dcl'ectirme se semncleivi personalului de scr!iciu. adminislratonllui.
l'. lrlrisuti peneturle
1. Se va intocrni
;i
afi;a obligatoriu inventarul spiltiilor de cazere
Si
predare
-
primire intre gestionarllliadministrttoruL taberei
2. Pistrarea bunnrilor dln clotarea locatiei in conditii bune este
cearccallri. peme elc.):
3. Pistrarea in conditii blrne .L incdperilor;
l
se \.a intocmi proces-\.erbal LLc
obligatoric (mobiller. piuri.
'1.
Esle irt.rTisll
jcoilier-el
\.sclei
li
il lilcini-.lrilor aLin sai3 dc meje. sitlr al c r.eni.lriior.
ltatuiLoi
din dolnrtoare:
5. foate paeubele se."r-.r'r'ecupcrade h cei \in{-rl'a1i sau daci accstla rrit s[nl dei]istati. de la irrtaialt
crup;
6. Respectercr prour:1lltLlui de masd
Si
odihni:
7. Sesizar-ea de urgenli d conclnccrii trberei
$i
ir politiei despre dispariti.r uiei persorne din grup.
1
..,r
.i
rr"u l..r ,riJn.r'.r.r.
B. Valorile monelare. bilutctiile. apataturaL electronici- sal fle
fistrat
1a locftr.ILtLr pcntrl r
pr. < ,1
.p...
r r . :r.qs Jri r:
9. Se va cvih or-ici altercatie intrc nembdi glupului
sau cu p..rsoilne
striin; clin tabiti sau clin irldrit
acestcia:
l'1. Srctiut i
l. Nerespectrren oricireia dintre misurile specificate in prcze[tul Regulament duce la
urmitoarele sanctiuni:
.
Beneliciarii:
1. atentionnrca/mustrnrea persoanelor vinov:rte de incilcnrca prczentelor norme
ii/sau
r dtor prevederi legale;
2. sesizarea organelor abilitate;
3. in cazul abrterilor grtve excluderea directi din t:rblri
YIL Dispoz.itii Finale
1. Prezentul
-REGULAMENT
DE TAB\RA \e JllScrza rn mud obh[irt,rLiu in locuri vizibile (ex:
cirntine, intrarea in tabele. holuriie spatiilor de cazare. aviziet etc.)- ill liecare tabird. sc aduce la.
cuno;tinta tulLrr-or participantilor 1ir tabete. de luare la cuno;tint:r printr-un proccs verbal de instr.uire
conlbr'ri ixle\ei
Ddla: (Sc va completa iin plima zi de sejur)
PROCES
_VERl];4.L
Atl I.'OST INSTRIJIT
$l
Alvl LUr\T LA CUNO$TNTA
.RICI
L \\4F\ It I, DE TAIJARA'
cu oBLibATr.{ DE A REspECTA iNTocMAr NrAsuRrLE sitcrrcerr
Administrator sau rcprezentant al prestatorului
(Numele gi prenumele qi
ltampila
prestatorului)
crt.
Numele
ti
prehumele Cotl Numeric Personnl Semndturd
I
2
J
4
J
6
7
8
9
10
]I
12
$?r
u5[,
Uni yersi tatea
$tefan cel
Mare
Suceaya
Cdtre
Facukatea
de
Nr. inreg
7329/
14.05.Z}ru
,To,bere Studenfts
ti 2014'
Avdnd
in vedere
Metodologia
de organ izarcgi
desfrqurare
a programurui
,,
Tabere
studenresti
2014 ",
art. r 0, vd transmitem
urmatoarele:
A' Metodologia
gi
documentafia
aferentd
progftmului
,,
Tcrbere
studenlegti
2014,,;
B. Distribufia
numd;rului
de locuri
tabere
vra zauur*r,
-i
l. Facultatear
de Educafie
Fizicd gi sport
-6
locuri:
2. Facultatea.
de Inginerie
Aliment
ard- II locuri;
3
facultatea
de Inginerie
Electricf, gi
$tiinfa
calcurlatoarelor -
16 locuri;
4' Facultatea
de Inginerie
Mecanica,
Mecatronicd
giManagement - g
locuri;
5. Facultatea
de Istorie gi
Geogra
fie
-9
rocuri;
6. Facultatea
de Litere qi
$tiinfe
ale comunicdrii _tll
locuri;
7. Facultatea
de Silviculturd _
6 locuri;
8' Facultatea
de
$tiinfe
Economice
gi Administrafier
publicd
-
13 locuri;
g.
Facultatea
de
$tiinle
ale Educafiei
-
4 locuri;
'
----'
Prof. univ.
Universitatea "$tefan
r:e[ Mare" Suceava
Str. Universitalii
nr. 13,72O ZZ9 Suceava, Rom6nia
Te[: +40 230 5ZO 081, Fax: +4O 23O 5ZO O80
Web: www.usv.ro
4"
ot uhs
oEffipR
"l,
i'o+fffif,nrtU
rn St*.fan c?l t'1ar
O
Suceava r-
G.P./A.U./I ex