Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE nr.

78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de


urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu
următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 1, după alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou
alineat cu următorul cuprins:
"Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este condus de un preşedinte cu
rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat,
numiţi prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administraţiei publice, şi
de un secretar general numit în condiţiile legii."
2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:
"Ministerele, instituţiile centrale de stat, regiile autonome şi alte persoane juridice
organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv,
imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate şi construite, celor
cu risc ridicat de calamităţi naturale ori supuse poluării şi degradării şi altele."
3. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:
"31. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
«Oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie realizează, la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale, atribuţiile prevăzute la art. 5 lit. a), f), g), i) şi j).»"
4. La articolul I punctul 5, articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Art. 17. - Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie este împuternicit să
execute lucrările de geodezie şi topografie, de cadastru şi cartografie, direct sau prin
persoane fizice ori juridice autorizate."
5. Articolul VI va avea următorul cuprins:
"Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor
înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi agricultură încadrate cu personal specializat."
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 154 din data de 4 martie 2002