Sunteți pe pagina 1din 108

1/108 la H.C.L. nr.

267 din 29 noiembrie 2012


M
MMU
UUN
NNI
IIC
CCI
IIP
PPI
IIU
UUL
LL I
IIA
AA
I
II
C
CCO
OON
NNS
SSI
IIL
LLI
IIU
UUL
LL L
LLO
OOC
CCA
AAL
LLHOTRRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Iai ntrunit n edina ordinar n data de
29 noiembrie 2012 ;
Avnd n vedere iniiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive
la proiectul de hotarre ;
Avnd n vedere avizul favorabil ntocmit de Comisia economico financiar a
Consiliului Local al Municipiului Iai;
Avnd n vedere avizul favorabil ntocmit de Comisia juridic i de disciplin a
Consiliului Local al Municipiului Iai;
Avnd n vedere amendamentul nr. 115483/27.11.2012 propus si aprobat n
unanimitate n sedinta consiliului local, consemnat si n procesul verbal al sedintei;
Avnd n vedere referatele de specialitate intocmite de directiile si serviciile din
cadrul Primariei Municipiului Iasi ;
Avnd n vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru
care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si
afisat la sediul autoritatii publice locale ;
Avnd n vedere Constitutia Romaniei;
Avnd n vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Avnd n vedere Hotararea Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

2/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Avnd n vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avnd n vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind Codul de
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 481/2004, republicata, privind protectia
civila cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de
eliberare a certificatului de producator cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii arendarii nr. 16/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
Avnd n vedere H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare
a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public
si privat;
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi
si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare;

3/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Avnd n vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2013 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte ;
In temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul fiscal 2013, dupa cum urmeaza:
Anexa nr. 1
I. Impozitul pe cladiri persoane fizice.
II. Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice;
III. 1.1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta
terenuri cu constructii persoane juridice/persoane fizice.
III. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii persoane juridice/persoane fizice.
III. 2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan persoane
juridice/persoane fizice.
IV. Impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice/persoane fizice.
V. Impozitul pe spectacole persoane juridice/persoane fizice.
VI. 1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate persoane
juridice/persoane fizice.
VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde
acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator
persoane juridice/persoane fizice.
VIII. Sanctiuni limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.
IX. Sanctiuni limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.


4/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Anexa 2. Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare
fiscala.
Anexa 2.1. Taxa hoteliera.
Anexa 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice taxe
folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, parcari,
garaje, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.
Anexa nr. 4
4.1.1. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate,
activitati agrement, activitati economice.
4.1.2. Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.
4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori.
Anexa nr. 5
5.1. Taxe speciale Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.
Anexa nr. 6
Taxe speciale privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire
existent si asigurarea protectiei populatiei prin adapostire.
Anexa nr. 7
Taxe speciale- Serviciul Asociatii Proprietari
Anexa nr. 8
Taxe locale Directia Tehnica.
Anexa nr. 9
Taxe locale Birou Registru Agricol.
Anexa nr. 10, 11, 12
Taxe locale - Directia de Administrare a Patrimoniului Pubic si Privat.
Anexa nr. 13
Taxe locale Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente
Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni, Secretariat Tehnic.5/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Anexa nr. 14
Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se
instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale
create in interesul persoanelor fizice si juridice.
Anexa nr. 15
Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor fiscale la
persoane fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe tara, ori
constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj / ajutor social sau in cazul unei
calamitati naturale.
Anexa nr. 16
Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor la
plata impozitului pe cladiri, aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice conform
art..286 alin. (8,9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost
modificata prin Ordonanta Guvernului nr.30/2011 i art. 35 introdus prin Ordinul comun
nr. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 i 299/27.09.2011 a Ministerului dezvoltrii
regionale i turismului, Ministerului finanelor publice, Ministerului administraiei i
internelor pentru completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanei de urgen
a guvernului nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice a blocurilor de
locuine, pentru apartamentele din blocurile de locuinte si imobilele cu destinatia de
locuinte, la care au fost efectuate lucrari de interventie in sensul legii, pe cheltuiala
proprie a proprietarilor
Anexa nr. 17
Taxe extrajudiciare de timbru.
Art.2: Anexele nr. 1~17 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3: (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare
luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de
luna si poate fi modificat prin acte normative.

6/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Art.4: Creantele fiscale restante pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate
in sold la data de 31 decembrie a anului 2012, pana la limita maxima de 40 lei, se
anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.
Art.5: Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2013.
Art.6: Copie dup prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului
Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Instituiei Prefectului judetului Iasi.
Art.7: Punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri va fi asigurat de
Direcia Economic i Finane Publice Locale.
Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de
Informatii pentru Ceteni.

CONTRASEMNEAZ
PREEDINTE DE EDIN, SECRETAR
Marius Eugen Ostaficiuc Denisa Liliana Ionacu


Nr. 267 din 29 noiembrie 2012

,
Total consilieri
locali
27
Prezeni
22
Pentru
22
mpotriv
0
Abineri
0
7/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


CONSILIUL LOCAL IASI ANEXA 1
DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI


IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE

I. IMPOZITUL PE CLDIRI PERSOANE FIZICE

Valori impozabile pe mp de
suprafa construit desfurat
conf. Legii nr. 571/2003
actualizat (H.G.nr. 956/2009)
lei/mp

Majorare impozit pe cldiri anul
2013 fa de Legea nr.
571/2003 actualizat (H.G. nr.
956/2009)
(%)

Majorare impozit pe cladiri anul
2013 fata de anul 2012
%
Temei de drept
Tipul cldirii Cu instalaii de
ap, canalizare,
electrice i
nclzire
(conditii
cumulative)
Fr instalaii
de ap,
canalizare,
electrice i
nclzire
Cu instalaii de
ap,
canalizare,
electrice i
nclzire
(conditii
cumulative)

Fr instalaii
de ap,
canalizare,
electrice si
nclzire

Cu instalaii de
ap, canalizare,
electrice i
nclzire
(conditii
cumulative)

Fr instalaii
de ap,
canalizare,
electrice si
nclzire


0 1 2 3 4 5 6 7
A. Cldire cu cadre din beton armat
sau cu perei exteriori din crmid
ars sau din orice alte materiale
rezultate n urma unui tratament
termic i/sau chimic
806 478 - - - -
Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr. 956/2009

B. Cldire cu pereii exteriori din
lemn, din piatr natural, din
crmid nears, din vltuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic i/sau chimic
219 137 - - - -
Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr. 956/2009

C. Cldire-anex cu cadre din beton
armat sau cu perei exteriori din
crmid ars sau din orice alte
materiale rezultate n urma unui
tratament termic i/sau chimic
137 123 - - - -
Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr. 956/2009

D. Cldire-anex cu pereii exteriori
din lemn, din piatr natural, din
crmid nears, din vltuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic i/sau chimic
82 54 - - - -

Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr. 956/2009
8/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
E. n cazul contribuabilului care
deine la aceeai adres ncperi
amplasate la subsol, demisol i/sau
la mansard, utilizate ca locuin, n
oricare dintre tipurile de cldiri
prevzute la lit. A-D
75% din suma
care s-ar
aplica cldirii
75% din
suma care
s-ar aplica
cldirii
- - - -
Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr. 956/2009

F. In cazul contribuabilului care
deine la aceeai adres ncperi
amplasate la subsol, la demisol
i/sau la mansard, utilizate n alte
scopuri dect cel de locuin, n
oricare dintre tipurile de cldiri
prevzute la lit. A-D
50% din suma
care s-ar
aplica cldirii
50% din
suma care
s-ar aplica
cldirii
- - - -
Legea nr.
571/2003
actualizat
H.G. nr.956/2009


n cazul persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii. Valoarea impozabil (lei)
se determin prin nmulirea suprafeei construite desfurate a cldirii (mp) cu valoarea impozabil corespunztoare (lei/mp) titlului IX din Legea 571/2003 actualizat i H.G. nr.
956/2009. Valoarea impozabil se ajusteaz funcie de rangul localitii i zona n care este amplasat cldirea, prin nmulirea valorii determinate cu coeficienii de corecie
urmtori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafaa construit desfurat se determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor
tuturor nivelurilor cldirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptnd suprafeele podurilor care nu sunt utilizate ca locuin i suprafeei scrilor i
teraselor neacoperite. n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10.
Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior, atunci suprafaa construit desfurat a cldirii se determin prin
nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Valoarea impozabil a cldirii se reduce funcie de anul terminrii, cu 20% pentru cldirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referin i cu 10% pentru o vechime cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin.
n cazul cldirii utilizate ca locuin, a crei suprafa depete 150 mp, valoarea impozabil a acesteia se majoreaz cu cte 5% pentru fiecare 50 m.p. sau
fraciune din cei care depasesc 150 m.p..
n cazul cldirii la care au fost executate lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminrii se
consider cel n care au fost terminate aceste ultime lucrri.
Impozitul calculat prin nmulirea valorii impozabile cu 0.1% se stabilete la nivel de leu fr subdiviziuni conform legii.
Dac o persoan fizic are n proprietate dou sau mai multe cldiri, impozitul pe cldiri se majoreaz astfel: 65% pentru prima cldire n afara celei/celor de la
adresa de domiciliu; 150% pentru cea de-a doua cldire n afara celei /celor de la adresa de domiciliu; 300% pentru a treia cldire si urmatoarele n afara celei/celor de la adresa de
domiciliu. Nu intra sub incidenta prevederilor art. 252, alin. (1)/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare persoanele fizice care
detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
Orice persoan care dobndete, construiete, nstrineaz, extinde, mbuntete, demoleaz, distruge sau modific n alt mod o cldire existent, are obligaia de
a depune o declaraie fiscal la compartimentul de specialitate al administraiei publice locale n termen de 30 zile de la momentul n care s-au produs acestea. Depunerea peste
termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraiilor de impunere, constituie contravenii i se sancioneaz cu amend conform legii.
n cazul persoanelor fizice care ncheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele i taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate n cadrul
operaiunii de fiducie sunt pltite de ctre fiduciar la bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale unde sunt nregistrate bunurile care fac obiectul operaiunii de fiducie,
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care a fost ncheiat contractul de fiducie.
Impozitul pe cldiri se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31 martie i 30 septembrie, inclusiv.
9/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.
Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri, datorat pentru ntregul an de ctre contribuabili, pn la data de 31 martie a anului respectiv, se acord o
bonificaie de 5%. Impozitul anual pe cldiri, de pn la 50 lei (RON) inclusiv se platete integral pn la primul termen de plat. n cazul n care contribuabilul deine n
proprietate mai multe cldiri amplasate pe raza municipiului Iai, suma de 50 lei (RON) se refer la impozitul pe cldiri cumulat.
In cazul persoanelor fizice care au in proprietate mai multe cladiri, in afara celor aflate la adresa de domiciliu, acestea au obligatia de a depune o declaratie speciala
pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, atat la compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale in raza carora isi au
domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.
Modelul declaratiei speciale care se utilizeaza este cel prevazut in H.G. nr. 791/2010 - model 2010 ITL -104.
10/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLDIRI PERSOANE JURIDICE

TIPUL CLADIRII Nivel Lege
nr. 571/2003
actualizata
Nivel an
2012
%
Majorare
an 2013
fata de
an 2012
%
Nivel an
2013
%
Temei de
drept
0 1 2 3 4 5
a) reevaluat in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinta ( 2010-2012)
0,25%-1,5% 0,95
-
0,95
b) nereevaluat in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinta (ultima reevaluare
efectuata in perioada 2008-
2009)

10%-20% 20


-
20
c) nereevaluat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta,
caz in care procentul de
impozitare este valabil pentru
cele la care ultima reevaluare
s-a efectuat pana la finele
anului 2007

30%-40% 40


-
40
d) cu destinatie turistica ce nu
functioneaza in cursul unui an
calendaristic
Minim 5% 5

- 5
Legea nr.
571/2003
actualizataImpozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local
asupra valorii de inventar a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara
subdiviziuni conform legii.
Pentru cladirile cu destinatie turistica contribuabilul trebuie sa depuna documente justificative din care sa
reiasa ca are in statut (act constitutiv) obiectul de activitate de turism si ca respectivele cladiri au functionat.
Documentele in cauza se prezinta organului fiscal local pana la data de 01 martie a anului de referinta (curent)
pentru activitatea anului precedent
Impozitul pe cldiri se pltete anual, n 2 rate egale pn la datele de 31 martie, 30 septembrie
inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage
dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.
Orice persoana care dobandeste, construieste, demoleaza, distruge, modifica sau instraineaza o cladire
are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii,
instrainarii sau construirii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale,
constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.
In cazul unei cladiri care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe cladiri se datoreaza
de catre locatar.
Pentru cladirile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, cat si pentru
eventualele imbunatatiri ale acestora, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare
impozitului pe cladiri.
In cazul cladirilor proprietate privata la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere de catre locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa
comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale in termen de 30 de
zile de la data terminarii lucrarilor.
n cazul persoanelor juridice care ncheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele i taxele
locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate n cadrul operaiunii de fiducie sunt pltite de ctre
fiduciar la bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale unde sunt nregistrate bunurile care fac obiectul
operaiunii de fiducie, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care a fost ncheiat contractul de fiducie.
11/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Sunt exceptate de la prevederile punctului d) din tabel, structurile care au autorizaie de construire n
perioada de valabilitate, dac au nceput lucrrile n termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaiei de
construire.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe cladiri datorate pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa
anuala pe cladiri datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei
inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate
mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul
si taxa pe cladiri cumulat(a).

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )
III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii (lei /ha )

Zona n cadrul
localitii
Nivel Lege nr.
571/2003 actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
lei/ha
Majorare an 2013
fata de Legea nr.
571/2003
actualizata (H.G. nr.
956/2009)
%

Majorare
impozit/taxa pe
teren anul 2013
fa anul 2012
(%)

Temei de drept
0 1 2 3 4
A 7.408 - -
B 5.600 - -
C 3.832 - -
D 1.821 - -
Legea nr.
571/2003
actualizata
H.G. nr. 956/2009

12/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nivel Lege nr. 571/2003
actualizata (H.G. nr.
956/2009)
lei/ha
Majorare an 2013 fata de
Legea nr. 571/2003
actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
%
Majorare impozit/taxa pe
teren anul 2013 fa anul
2012
(%)

Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D
Nr.
Crt.


Categoria de folosinta teren
intravilan
Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D

Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Teren arabil 24 18 16 13 - - - - - - - -
2 Pasune 18 16 13 11 - - - - - - - -
3 Faneata 18 16 13 11 - - - - - - - -
4 Vie 40 30 24 16 - - - - - - - -
5 Livada 46 40 30 24 - - - - - - - -
6 Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
24 18 16 13 - - - - - - - -
7 Teren cu ape 13 11 7 X - - - X - - - X
8 Drumuri si cai ferate X X X X X X X X X X X X
9 Teren neproductiv X X X X X X X X X X X X
Legea nr. 571/2003
actualizata
H.G. nr. 956/2009
13/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nivel Lege nr. 571/2003
actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
Majorare an 2013 fata de
Legea nr. 571/2003
actualizata (H.G. nr.
956/2009)
%
Majorare impozit/taxa pe teren
anul 2013 fa anul 2012
(%)
Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D
Nr.
Crt.
Categoria de folosinta
Zona
A
lei/ha
Zona
B
lei/ha
Zona
C
lei/ha
Zona
D
lei/ha


Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D


Temei de drept0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Teren cu constructii 27 24 22 19 - - - - - - - -
2 Teren arabil 43 41 39 36 - - - - - - - -
3 Pasune 24 22 19 17 - - - - - - - -
4 Faneata 24 22 19 17 - - - - - - - -
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr. crt. 5.1.
48 46 43 41 - - - - - - - -
5.1. Vie pana la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X
6 Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 6.1.
48 46 43 41 - - - - - - - -
6.1. Livada pana la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X
7 Padure sau
alt teren cu vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.
14 12 10 7 - - - - - - - -
7.1. Padure in varsta de pana la 20 ani si
padure cu rol de protectie
X X X X X X X X X X X X
8 Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
5 4 2 1 - - - - - - - -
8.1. Teren cu amenajari piscicole 29 27 24 22 - - - - - - - -
9 Drumuri si cai ferate X X X X X X X X X X X X
10 Teren neproductiv X X X X X X X X X X X XLegea nr. 571/2003
actualizata
H.G. nr. 956/200914/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012III.1.1. Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu
nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare. Impozitul/taxa astfel calculate se
majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.
III.1.2. Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele)
corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu
coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5. Impozit/taxa astfel calculate se
majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.
III.2. Impozit/taxa pe terenurile situate in extravilan se stabileste anual prin inmultirea: suprafetei terenului
exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si
categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii,
respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20. Impozit/taxa asfel calculate se
majoreaza cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.
Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, nivelul impozitului este cel
aferent zonei A de impozitare indiferent de zona in care este amplasat terenul.
In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliu local potrivit prevederilor art. 247 lit. b) din
Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal precum si a dispozitiilor pct. 4 -
6 din H.G. nr. 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste zonarea terenurilor amplasate in
extravilan, impozitul datorat de contribuabili este cel prevazut pentru zona in care este amplasat terenul.
Impozitul/taxa pe teren se pltete anual, n 2 rate egale pn la datele de 31 martie, 30
septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului
local, atrage dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative
Orice persoana care dobandeste, modifica de la o categorie de folosinta la alta sau instraineaza un teren
are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale in a carei raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii,
instrainarii sau modificarii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale,
constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.
In cazul unui teren care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe teren se datoreaza de
catre locatar.
Pentru terenurile proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice/persoanelor fizice, se
stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate
asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate
la declaratia facuta.
In cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza
conform pct. III.1.2. din prezenta numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
- are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate
agricultura.
In caz contrar, impozitul/taxa pe teren situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale, datorat(a) de
contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform pct. III.1.1. din prezenta.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe teren datorate pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual si taxa
anuala pe teren datorat/datorate aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de
pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine
in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se
refera la impozitul si taxa pe teren cumulat(a).
15/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

Nr.
Crt.a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Nivel Lege nr.
571/2003 actualizata
(H.G. nr. 956/2009,
O.U.G. nr. 59/2010)
lei/200 cm3 sau
fractiune din aceasta

Majorare an 2013
fata de Legea nr.
571/2003
actualizata (H.G.
nr. 956/2009,
O.U.G. nr.
59/2010)
%

Majorare impozit
asupra mijloacelor
de transport anul
2013 fata de anul
2012
%

Temei de drept
0 1 2 3 4 5
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm
3
sau fractiune din aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm
3
,
inclusiv
8 - -
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601
cm
3
si 2000 cm
3
, inclusiv
18 - -
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001
cm
3
si 2600 cm
3
, inclusiv
72 - -
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601
cm
3
si 3000 cm
3
, inclusiv
144 - -
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3001 cm
3

290 - -
6. Autobuze, autocare, microbuze

24 - -
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
30 - -
8. Tractoare inmatriculate 18 - -

Legea nr.
571/2003
actualizata, art.
263 alin. (2)
H.G. nr.
956/200
O.U.G. nr.
59/2010
II. Vehicule inregistrate Nivel Lege nr.
571/2003 actualizata
(Legea nr. 209/2012
privind aprobarea
O.G. nr. 30/2011)

1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm
3
- -
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
<4800 cm
3

4 -

Legea nr.
209/2012
16/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
>4800 cm
3

6 - -
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an - -Pentru atae taxa anual se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorat pentru motociclete, motoscutere, scutere.
17/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egal sau mai mare de 12 tone Persoane juridice/Persoane fizice


Impozitul (n lei/an)
An 2013

Numrul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatic sau un
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare
I dou axe
1 Masa de cel puin de 12 tone, dar mai mica de13 tone 0 133
2 Masa de cel puin de 13 tone, dar mai mica de14 tone 133 367
3 Masa de cel puin de 14 tone, dar mai mica de15 tone 367 517
4 Masa de cel puin de 15 tone, dar mai mica de18 tone 517 1.169
5 Masa de cel puin de 18 tone 517 1.169
II 3 axe
1 Masa de cel puin de 15 tone, dar mai mica de17 tone 133 231
2 Masa de cel puin de 17 tone, dar mai mica de19 tone 231 474
3 Masa de cel puin de 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
4 Masa de cel puin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
5 Masa de cel puin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
6 Masa de cel puin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
7 Masa de cel puin de 26 tone 947 1.472
III 4 axe
1 Masa de cel puin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
2 Masa de cel puin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
3 Masa de cel puin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
4 Masa de cel puin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
5 Masa de cel puin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291
6 Masa de cel puin de 32 tone 1.545 2.291

18/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


c) Combinaii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egal sau mai mare de 12 tone
Persoane juridice/Persoane fizice


Impozitul (n lei/an)
An 2013


Numrul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatic sau un
echivalentele recunoscute
Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare
I 2+1 axe
1 Masa de cel puin de 12 tone, dar mai mica de14 tone 0 0
2 Masa de cel puin de 14 tone, dar mai mica de16 tone 0 0
3 Masa de cel puin de 16 tone, dar mai mica de18 tone 0 60
4 Masa de cel puin de 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
5 Masa de cel puin de 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
6 Masa de cel puin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
7 Masa de cel puin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
8 Masa de cel puin de 25 tone, dar mai mica de28 tone 747 1.310
9 Masa de cel puin de 28 tone 747 1.310
II 2+2 axe
1 Masa de cel puin de 23 tone, dar mai mica de25 tone 128 299
2 Masa de cel puin de 25 tone, dar mai mica de26 tone 299 491
3 Masa de cel puin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
4 Masa de cel puin de 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
5 Masa de cel puin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429
6 Masa de cel puin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984
7 Masa de cel puin de 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012
8 Masa de cel puin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012
9 Masa de cel puin de 38 tone 1.984 3.012
III 2+3 axe
1 Masa de cel puin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197
2 Masa de cel puin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986
3 Masa de cel puin de 40 tone 2.197 2.986
IV 3+2 axe
1 Masa de cel puin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937
2 Masa de cel puin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679
3 Masa de cel puin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963
4 Masa de cel puin de 44 tone 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 Masa de cel puin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
19/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


2 Masa de cel puin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434
3 Masa de cel puin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283
4 Masa de cel puin de 44 tone 1.434 2.283

Nr.
Crt.
d) Remorci, semiremorci sau rulote
- masa totala maxima autorizata
Nivel Lege nr.
571/2003 actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
lei/bucata
Majorare an 2013
fata de Legea nr.
571/2003
actualizata (H.G.
nr. 956/2009)
%

Majorare impozit
asupra mijloacelor de
transport anul 2013
fa anul 2012
(%)
Temei de
drept
0 1 2 3 4 5
1. Pana la 1 tona, inclusiv 8 - -
2. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 29 - -
3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 - -
4. Peste 5 tone 55 - -


Nr.
Crt.
e) Mijloace de transport pe apa Nivel Lege 571/2003
actualizata
lei/bucata
Majorare an 2013
fata de Legea
571/2003 actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
%

Majorare impozit
asupra mijloacelor
de transport anul
2013 fa anul 2012
(%)
0 1 2 3 4
1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa folosite pentru
pescuit si uz personal
18 - -
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 48 - -
3. Barci cu motor 181 - -
4. Nave de sport si agrement 964 - -
5. Scutere de apa 181 - -
6. Remorchere si impingatoare:
pana la 500 CP, inclusiv
peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv
peste 4000 CP

482
783
1.205
1.928
- -
7. Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din
acesta
157 - -

Legea nr. 571/2003
actualizata, art. 263
alin. (6)
H.G. nr. 956/2009Legea nr. 571/2003
actualizata, art. 263
alin. (7)
H.G. nr. 956/2009


20/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone
inclusiv
cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si
pana la 3000 tone, inclusiv
cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

157

241

422
- -

21/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.
In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de
capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm
3
sau fractiune din aceasta
cu nivelurile prevazute de lege. Impozitul astfel obtinut se majoreaza cu procentul de majorare aprobat
de consiliul local.
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de
12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in
suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de
sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege.
In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa
totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege majorate cu procentul de
majorare aprobat de consiliul local.
In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste prin inmultirea nivelurilor
prevazute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.
Impozitul asupra mijloacelor de transport se pltete anual, n 2 rate egale pn la datele de
31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu
exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative
Orice persoana care dobandeste/ instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba
domiciliul/sediul/punctul de lucru, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza isi are domiciliul/sediul/punctul de
lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita. Depunerea peste termenul de 30
de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu
amenda conform legii.
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe
mijloc de transport se datoreaza de catre locatar.
Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la
primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de
transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se
refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.
V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE
V.1. Pentru activiti artistice i distractive de videotec i discotec, impozitul pe spectacole se
stabilete n funcie de suprafaa incintei n care se desfoar spectacolele, ajustat cu coeficientul de corecie
corespunztor rangului localitii, respectiv 5, dupa cum urmeaz (lei /m.p.):

Manifestarea
artistica sau
activitatea
distractiva
Nivel Lege nr.
571/2003 actualizata
(H.G. nr. 956/2009)
-lei /zi/mp-
Majorare an 2013
fata de an 2012

%

Nivel an
2013
-lei/zi/mp-Temei de
drept
1 2 3 4

5
n cazul videotecilor ntre 0 i 2 inclusiv - 1


n cazul discotecilor ntre 0 i 3 inclusiv - 1

Legea nr.
571/2003
actualizata
H.G. nr.
956/2009


Se stabileste conform legii, prin inmultirea suprafetei sm.p.t cu impozitul stabilit respectiv 1 lei/zi/mp
conform anexei V.1. corectat cu coeficientul de corectie conform rangului localitatii, respectiv 5, inmultit cu
numarul de zile.
Impozitul astfel calculat se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
22/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Pltitorii de impozit pe spectacole au obligaia s depun o declaraie care va conine suprafaa incintei,
precum i zilele n care se desfoar spectacolele, pn cel trziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente
celei n care sunt programate spectacolele respective.
V.2. Orice persoan care organizeaz o manifestare artistic, o competiie sportiv sau alt activitate
distractiv are obligaia de a plti impozitul pe spectacole, dup cum urmeaz:
a) o cot de impozit egal cu 2% n cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiie sportiv intern sau internaional;
b) o cot de impozit egal cu 5% n cazul oricrei manifestri artistice altele dect cele enumerate la lit.
a).
Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligaia de a nregistra la compartimentele de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale n a cror raz teritorial i au domiciliul sau sediul, dup
caz, att abonamentele, ct i biletele de intrare i de a afia tarifele la casele de vnzare a biletelor, precum i la
locul de desfurare a spectacolelor, interzicndu-li-se s ncaseze sume care depesc tarifele precizate pe
biletele de intrare i/sau abonamente.
n cazul n care contribuabilii organizeaz aceste spectacole n raza teritorial de competen a altor
autoriti ale administraiei publice locale dect cele de la domiciliul sau sediul lor, dup caz, acestora le revine
obligaia de a viza abonamentele i biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale n a cror raz teritorial se desfoar spectacolele. Impozitul pe spectacole se
plateste la bugetul
local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa
sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de
lege si poate fi modificat prin acte normative. Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni
conform legii.
Impozitul pe spectacole se pltete lunar pn la data de 15, inclusiv, a lunii urmtoare celei n care a
avut loc spectacolul.

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM I PUBLICITATE PERSOANE
JURIDICE/PERSOANE FIZICE

1.Taxa pentru afiaj n scop de reclam i
publicitateNivel Lege nr.
571/2003
actualizata
(H.G. nr.
956/2009)

Lei/m.p. sau
fractiune de
m.p.
Majorare an
2013 fata de
an 2012

%

Nivel
an 2013

Lei/m.p. sau
fractiune de m.p.

1 2 3 4
a)n cazul unui afiaj situat n locul n care
persoana deruleaz o activitate economic
persoane juridice/persoane fizice
ntre 0 i 28
inclusiv
- 28
b)n cazul oricrui alt panou, afiaj sau
structur de afiaj pentru reclam i publicitate
persoane juridice/persoane fizice
ntre 0 i 20
inclusiv
- 20

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a
suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local.
Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
Taxa pentru afiajul n scop de reclam i publicitate se pltete anual, in doua rate egale, pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi
buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la
primul termen de plata. Neplata n termen atrage dup sine majorri de ntrziere calculate pentru fiecare luna
sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate inclusiv.


23/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


2. Taxa pentru serviciile de
reclam i publicitate
persoane juridice (cot
aplicat la valoarea serviciilor
de reclam i publicitate)
Nivel Lege nr.
571/2003
actualizata
(H.G. nr. 956/2009)

Majorare an 2013
fata de an 2012
%


Nivel
an 2013
%
1 2 3 3
ntre 1% i 3% - 2,34

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
Taxa pentru servicii de reclam i publicitate se vars la bugetul local, lunar, pn la data de 10 a lunii
urmtoare celei n care a intrat n vigoare contractul de prestri de servicii de reclam i publicitate. Plata cu
intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de
intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

3. Taxa pentru distribuirea sub orice forma
de fluturai si materiale publicitare
promoionale pentru dimensiuni pana la
147/210( format A5) persoane
juridice/persoane fizice ( lei/100buc )
Tax an 2012
(lei/100 buc)
Nivel
an 2013
(lei/100 buc)
1/100 1/100

Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare promoionale se
vars la bugetul local, lunar, pn la data de 10 a lunii urmtoare celei n care s-a realizat distribuirea. Plata cu
intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine
majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu
exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative
Contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care distribuie sub orice forma fluturai sau
materiale publicitare promotionale in calitate de platitori de taxa au obligatia de a depune anticipat
declaratia conform modelului anexat in vederea stabilirii taxei.
Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control Primar si se
vor transmite catre Serviciul , Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice in termen de 48 ore,
in vederea aplicarii sanctiunii contraventionale pentru nedepunerea declaratiei si a efectuarii controlului
fiscal la sediul contribuabilului.

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care
folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile
cu impact asupra mediului inconjurator este n sum de 40 lei/an, conform art. 283 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 actualizata Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.
Crt.
Echipamente si utilaje
Nivel an 2012
lei/echipament
sau utilaj
Majorare
an 2013
fata de
2012
Nivel
an 2013
lei/echipament
sau utilaj

Temei de drept
0 1 2 3 4 5
1. Autocositoare 40 - 40
2. Autoexcavator ( excavator pe
autoasiu)
40 - 40
3. Autogreder sau autogreper 40 - 40
4. Buldozer pe pneuri 40 - 40
5. Compactor autopropulsat 40 - 40


24/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


6. Excavator cu raclei pentru spat
anuri, excavator cu rotor pentru
spat anuri sau excavator pe
pneuri, sptor antier
40 - 40
7. Frez autopropulsat pentru canale
sau pentru pmnt stabilizat
40 - 40
2. Frez rutier 40 - 40
3. ncrctor cu o cup pe pneuri (
ifron I.F. 80, TIH)
40 - 40
4. Instalaie autopropulsat de sortare
concasare
40 - 40
5. Macara cu greifer 40 - 40
6. Macara mobil pe pneuri 40 - 40
7. Macara tun autopropulsat 40 - 40
8. Main autopropulsat pentru oricare
din urmtoarele:
X - X
8.1. Lucrri de terasamente 40 - 40
8.2. Construcia i ntreinerea
drumurilor
40 - 40
8.3. Decopertarea mbrcminii
asfaltice la drumuri
40 - 40
8.4. Finisarea drumurilor 40 - 40
8.5. Forat 40 - 40
8.6. Turnarea asfaltului 40 - 40
8.7. nlturarea zpezii 40 - 40
9. asiu autopropulsat cu ferstru
pentru tiat lemne
40 - 40
10. Tractor pe pneuri 40 - 40
11. Troliu autopropulsat 40 - 40
12. Utilaj multifuncional pentru
ntreinerea drumurilor
40 - 40
13. Vehicul pentru pompieri pentru
derularea furtunurilor de ap
40 - 40
14. Vehicul pentru mcinat i compactat
deeuri
40 - 40
15. Vehicul pentru marcarea drumurilor 40 - 40
16. Vehicul pentru tiat i compactat
deeuri
40 - 40
17. Motostivuitor 40 - 40
18. Autocastor 40 - 40
19. Minibagher 40 - 40
20. Motoferestrau, circular sau gater,
moara sau urluitoare
40 - 40
21. Instalatii pentru distilarea amestecului
fermentat de fructe sau cereale ori a
alcoolului , Alambic sau cazan
40 - 40
22. Moara sau urluitoare 40 - 40
23. Instalatii pentru obtinere vopsele 40 - 40
24. Vehicul cu tractiune animala 40 - 40
Legea
nr. 571/2003
actualizata
art. 283 alin. 2Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili
persoane juridice/persoane fizice si se achit pn la data de 31 martie a anului de referin. Plata cu
intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de
intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii
sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.


Procedura
25/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor
destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact
asupra mediului inconjurator conform art. 283 alin. 2, alin. 3 din Legea 571/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza
Municipiului Iasi unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente
n patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an.
Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente n patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor
fizice, conform art. 283 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Taxa se aplica
echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local.
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor
persoane juridice/persoane fizice si se achit pn cel trziu la data de 31 martie a anului de referin. Pentru
dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit
vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data
dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de
instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia
depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa
sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca
detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL 016.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii
si se sanctioneaza cu amenda conform legii.


VIII.SANCIUNI
LIMITELE MINIME I MAXIME ALE AMENZILOR N CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Nivelurile conform Legii nr. 571/2003
actualizat (H.G. nr. 956/2009) pentru
anul 2012
Nivelurile conform Legii nr. 571/2003
actualizat (H.G. nr. 956/2009) pentru anul
2013

Art. 294
alin. (3)
Contravenia prevzut la alin. (2),
lit.a) se sancioneaz cu amend de la 60
lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu
amend de la 240 lei la 600 lei.
Contravenia prevzut la alin. (2),
lit.a) se sancioneaz cu amend de la 60 lei
la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amend
de la 240 lei la 600 lei.

Art. 294
alin. (4)
nclcarea normelor tehnice privind
tiprirea, nregistrarea, vnzarea, evidena
i gestionarea, dup caz, a abonamentelor
i a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenie i se sancioneaz
cu amend de la 280 lei la 1360 lei.
nclcarea normelor tehnice privind
tiprirea, nregistrarea, vnzarea, evidena i
gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a
biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend
de la 280 lei la 1360 lei.

26/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Conform art. 294
1
din Legea 571/2003 cu modificrile i completrile ulterioare Contraveniilor
prevzute n prezentul articol li se aplic dispoziiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002 cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitrii pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, a jumtate din minimul amenzii

IX. SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Nivelurile conform Legii nr. 571/2003
actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul
2012

Nivelurile conform Legii nr. 571/2003
actualizata (H.G. nr. 956/2009) pentru anul
2013

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si
(4) se majoreaza cu 300%, respectiv:


Art. 294 din
Legea
571/2003
actualizata
Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se
sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960
lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la
960 lei la 2.400 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a
biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 1.100 lei la 5.450 lei.
Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se
sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei,
iar cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 lei
la 2.400 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si
se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la
5.450 lei.


Conform art. 294
1
din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare Contraventiilor prevazute
in prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea
achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data
comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
27/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012ANEXA 2

CONSILIUL LOCAL IASI
DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

TAXE SPECIALE art. 282 din Codul fiscal

Tax pentru eliberarea n regim de urgen a certificatului de atestare fiscala Persoane Juridice/Persoane
Fizice

Toi contribuabilii persoane juridice i fizice datoreaz o tax pentru eliberarea n regim de urgen a
certificatului de atestare fiscala, dup cum urmeaz :
1. Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv n aceeai zi cu cea a
depunerii cererii, n cazul n care documentaia necesar depus este complet i corect, taxa este n sum de
20 lei;
2. Pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv n termen de 24 de
ore de la data depunerii cererii, n cazul n care documentaia necesar depus este complet i corect, taxa
este n sum de 10 lei.
Taxa pentru eliberarea n regim de urgen a certificatului de atestare fiscala nu exonereaz de la plata
taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala in suma de 2 lei.
Taxa se achit anticipat, o dat cu depunerea cererii de eliberare a documentelor , iar veniturile realizate
vor fi utilizate de ctre Direcia Economic i Finane Publice Locale Iasi pentru cresterea calitatii serviciului public
specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale(
birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

Regulament
privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 282
din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice,
consiliile locale, pot adopta taxe speciale.
Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integral
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice de interes local, precum i pentru
finanarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a acestor servicii.
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 282 din Legea nr. 571/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a
Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (punctele 192-196 din Anexa la Norme), art. 30 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin regulamentul aprobat de autoritile deliberative se vor stabili domeniile de activitate i condiiile n
care se pot institui taxele speciale, modul de organizare i funcionare a serviciilor publice de interes local, pentru
care se propun taxele respective.
Hotrrile luate de autoritile deliberative, n legtur cu perceperea taxelor speciale de la persoanele
juridice/persoanele fizice pltitoare, vor fi afiate la sediul acestora i publicate pe pagina de internet sau n pres.
mpotriva acestor hotrri persoanele interesate pot face contestaie n termen de 15 zile de la afiarea
sau publicarea acestora. Dup expirarea acestui termen, autoritatea deliberativ care a adoptat hotrrea se
ntrunete i delibereaz asupra contestaiilor primite.
Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se ncaseaz ntr-un cont distinct,
deschis n cadrul bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru care au fost nfiinate.
Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a
acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.
Toi contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datoreaz o tax pentru eliberarea n regim de
urgen a certificatului de atestare fiscala, dup cum urmeaz :
28/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala n aceeai zi cu cea a depunerii cererii, n cazul n care
documentaia necesar depus este complet i corect, taxa este n sum de 20 lei;
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala n termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, n
cazul n care documentaia necesar depus este complet i corect, taxa este n sum de 10 lei.
Taxa pentru eliberarea n regim de urgen a certificatului de atestare fiscala nu exonereaz de la plata
taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala.
Taxa se achit anticipat, o dat cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate
vor fi utilizate de ctre Direcia Economic i Finane Publice Locale pentru cresterea calitatii serviciului public
specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier), materiale( birotica,
consumabile), obiecte de inventar.
ANEXA 2.1
TAXA HOTELIERA

Nivel
taxa
conform
H.C.L.
425/2011
pentru an
2012
%
Nivel taxa
an 2013


%
Temei de drept
0 1 2 3
Taxa hoteliera
1 1
Legea nr. 571/2003
actualizata, art. 279,
art. 280, art. 281,
protocolul incheiat
intre Municipiul Iasi si
APTI
34322/10.05.2007

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare denumita taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice
prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru
fiecare zi de sejur a turistului. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local pana la
data de 10 a lunii inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele care au platit cazarea.
Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au obligatia ca in documentele utilizate pentru
incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata in functie de cota. Taxa hoteliera se
datoreaza pentru intreaga perioada de sedere.
Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de specialitate a
autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere inclusiv.
29/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


CONSILIUL LOCAL ANEXA 3
DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE
SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

ALTE TAXE LOCALE

TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Nr.
crt.
Denumire taxa
Nivel taxa
an 2012
Majorare
an 2013
fata de an
2012
Nivel taxa
an 2013

Temei de drept
1.
a) Taxa folosinta teren (chiosc,
portic, panou publicitar, totem,
cabine telefonice, steaguri,
sageti indicatoare)

17 lei/mp/luna-
17 lei/mp/luna

L571/2003
( art.283,alin. 1 )

b) Taxa folosinta teren pentru
utilizarea temporara a locurilor
publice adjudecate in urma
licitatiilor pentru chiosc , portic
Nivel an 2011

-
Nivel an 2012

L571/2003
( art.283, alin. 1 )
2.


Taxa folosinta teren pentru cai
de acces
8 lei/mp/luna-
8 lei/mp/luna

L571/2003
( art.283, alin. 1 )


3.
Taxa folosinta teren pentru
parcari acoperite si garaje
(supraf.=18mp)
a) valoare minima


b) valorile ce depasesc
valoarea minima (urmare
adjudecarii prin licitatie)20 lei /luna
Nivel an 2011

-
-20 lei /luna
Nivel an 2012


L571/2003
( art.283, alin. 1 )
4. Taxa folosinta teren parcari L571/2003
30/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


neacoperite amenajate
conform autorizatiilor de
construire (supraf.=18mp)

a) valoare minima


b) valorile ce depasesc
valoarea minima (urmare
adjudecarii prin licitatie)
12 lei /luna

Nivel an 2011

-

-

12 lei /luna

Nivel an 2012

( art.283, alin. 1 )
5.
Taxa folosinta teren destinat
pentru organizari de santier
6 lei/mp/luna


-
6 lei/mp/luna

L571/2003
( art.283, alin. 1 )
6.


Taxe de concesionare
(redeventa)

Nivel an 2011-
Nivel an 2012


OUG54/20067.
Taxa folosinta teren
agricol/vatra de stupina
a) valoare minima


b) valorile ce depasesc
valoarea minima (urmare
adjudecarii prin licitatie)
3 lei/mp/an

Nivel an 2011-3 lei/mp/an

Nivel an 2012
L571/2003
( art.283, alin. 1 )


8.

Taxa folosinta teren pentru
instalari aparate de autoservire
Nivel an 2011


- Nivel an 2012

L571/2003
( art.283, alin. 1 )


31/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


PROCEDURA
Conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal , articol 283, alin.1


1. Contracte de folosinta teren spatii comerciale, cai de acces , garaje, parcari, panouri publicitare,
totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine telefonice si organizari de
santier
Taxa folosinta teren spatii comerciale contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru, Biroul
Achizitii publice in urma organizarii de licitatii , in baza certificatelor de urbanism.
Inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea
actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Aceste spatii comerciale sunt constructii
provizorii amplasate in baza autorizatiilor de constructii.Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita
trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta
teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru
fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de
cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.
In situatia in care un chiosc amplasat in baza autorizatiei de constructie este vandut de un lichidator /
executor/ proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta
teren pentru persoana care a cumparat respectiva constructie in baza procesului verbal de adjudecare
/contractului de vanzare cumpararea autentificat la un birou notarial .Taxa de folosinta teren va fi calculata
pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale
stabilite prin HCL.
In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren
ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte procedeaza la verificarea situatiei in
teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de
intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea
sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de
folosinta teren pentru respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa
ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.
Toate cererile de prelungire/intocmire a contractelor de folosinta teren chiosc vor fi directionate catre
Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea analizarii acestora de catre Comisia privind analiza situatiei
amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza municipiului Iasi si dupa
aprobarea acestora inspectorii din cadrul Serviciului Venituri din Contracte vor intocmi contracte/acte aditionale.
Taxa folosinta teren cai de acces contracte intocmite de catre Serviciul GIS
Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin
intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta
terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata
taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen,
calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se
modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un apartament transformat in spatiu comercial este vandut de un lichidator /
executor/proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren
pentru cale de acces pentru noul proprietar in baza contractului de vanzare cumparare autentificat la notariat sau
a procesului verbal de adjudecare. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act
aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.
Atunci cand contractul de folosinta teren cale de acces a fost incheiat cu o persoana fizica/juridica ce a
detinut contract de inchiriere/comodat sau orice alta forma de inchiriere pentru apartamentul transformat in spatiu
comercial, persoana ce renunta la respectivul contract , inspectorul din cadrul serviciului Venituri din Contracte va
incheia contract de folosinta teren cale de acces cu persoana proprietara a apartamentului transformat in spatiu
comercial.
In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, teren
ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in
teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de
intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea
sumelor din nota de constatare , Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru
respectiva constructie autorizata. Taxa de folosinta teren va fi calculata pornind de la taxa ultimului act
aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.
In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren cale de acces
se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de teren
ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin act
aditional cu noua suprafata de teren ocupata de calea de acces.In cazul in care suprafata de teren pentru calea
de acces se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata totala .

Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier contracte intocmite de Serviciul GIS
Cadastru in baza certificatelor de urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin
32/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o perioada de 1 an . Taxa datorata pentru folosinta
terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata
taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen,
calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se
modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.
In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,
teren ce nu a fost eliberat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea
situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat cu organizarea de santier se va intocmi nota de constatare
si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul
constatarii situatiei. Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din
Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru organizare de santier.
Atunci cand suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren organizare de
santier se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de
teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin
act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de organizarea de santier .In cazul in care suprafata de teren
pentru organizare de santier se mareste Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract cu noua suprafata
totala .


Taxa folosinta teren pentru amplasare de panouri luminoase , totemuri, steaguri, sageti
indicatoare si cabine telefonice contracte intocmite de catre Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de
urbanism. Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt
incheiate pentru o perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele
15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage
majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune
de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul
contractului, se modifica legislatia in domeniu.
In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,
teren ce este ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei
in teren si in cazul in care terenul este ocupat va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de
intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea
sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de
folosinta teren .Taxa folosinta teren pentru parcari amenajate conform autorizatiei de
construire, parcari acoperite si garaje ( constructii autorizate inainte de 2007);
Pe raza municipiului Iasi exista foarte multe constructii autorizate si nedeclarate . Pentru a intra in
legalitate proprietarii constructiilor solicita perfectarea
contractelor de folosinta teren . In vederea incasarii creantelor fiscale se stabileste taxa folosinta teren pentru
ultimii 5 ani si majorarile de intarziere aferente si se intocmesc note de constatare, iar in baza borderoului de
debitare se inregistreaza debitul in programul informatic . Dupa achitarea debitului se intocmeste contractul de
folosinta teren de catre Serviciul Venituri din Contracte. La baza intocmirii contractului sta autorizatia de
constructie , planul anexa , cererea si nota de constatare.
Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de
2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de
Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica
legislatia in domeniu.
In cazul in care garajul a fost vandut unei alte persoane , in baza contractului de vanzare cumparare
autentificat la notariat se realizeaza transferul contractului pe noul proprietar. Taxa de folosinta teren va fi
calculata pornind de la taxa ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile
anuale stabilite prin HCL.
In situatia in care terenul a fost utilizat de catre unul din coproprietarii autoturismului iar acesta decedeaza
, la cererea copropietarului supravietuitor se poate incheia act aditional de includere a acestuia in contractul de
folosinta teren garaj/parcare.
In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,
teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in
teren si in cazul in care terenul este ocupat de garaj se va intocmi nota de constatare si se vor calcula
taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei.
Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , in baza verificarilor efectuate de catre inspectorii de la Serviciul
Control Urbanism (Politia Locala), Serviciul Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren pentru
garaj.
33/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul pe care este amplasat garajul/panoul/organizarea de
santier/cale de acces/parcare/spatiu comercial contractul isi va pierde valabilitatea incepand cu data emiterii
titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de incetare a contractului ) si inspectorul va
proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului.Inspectorul va proceda la restituirea sumelor
achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana in momentul constatarii existentei acestuia.
Incetarea contractelor de folosinta teren pentru garaje, cai de acces, spatii
comerciale , parcari, panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire , sageti indicatoare, steaguri , cabine
telefonice si organizari de santier in cazul in care terenul a fost eliberat se poate realiza fara a se mai intocmi
dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa
dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.


Taxa folosinta teren pentru amplasare aparate de autoservire
contracte intocmite de Biroul Achizitii publice in urma organizarii de licitatii . Inspectorii din cadrul Serviciului
Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale care sunt incheiate pentru o
perioada de 1 an. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la datele 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de
2% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de
Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica
legislatia in domeniu.2. Contracte de folosinta teren agricol/vatra de stupina

Taxa folosinta teren agricol/vatra de stupina contractele se intocmesc de catre Serviciul GIS Cadastru
Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita semestrial pana la datele 30 iunie, 31 decembrie
inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul taxei
neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala.
Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.
In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren agricol/vatra
de stupina se modifica , Serviciul GIS Cadastru va comunica Serviciului Venituri din Contracte noua suprafata de
teren ocupata si acesta va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data adresei ) prin
act aditional cu noua suprafata de teren ocupata de terenul fosinta agricola/vatra de stupina.
In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar,
teren ce a fost ocupat , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei
in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare si se vor calcula taxa/majorari de
intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei. Dupa achitarea
sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi contract de folosinta teren agricol.
In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul folosinta agricola/vatra de stupina contractul isi va
pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate ( fara a mai fi necesara emiterea unei dispozitii de
incetare a contractului ) si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului .
Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana
in momentul constatarii existentei acestuia.
Incetarea contractelor de folosinta teren agricol/vatra de stupina se poate realiza fara a se mai intocmi
dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa
dupa efectuarea in prealabil a controlului in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.3. Contracte de concesionare

Contractele de concesiune sunt intocmite de D.A.P.P.P. in baza Hotararilor de Consiliu Local sau de
catre Biroul Achizitii Publice ca urmare a organizarii unor licitatii.

Evidenta si urmarirea acestor contracte se face in cadrul Serviciului Venituri din Contracte.
Anual , in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se intocmesc si se
transmit adrese de instiintare a concesionarilor referitor la contravaloarea redeventei pentru anul respectiv.
In diferite situatii de modificari ce apar pe perioada derularii contractelor se intocmesc acte aditionale in
baza HCL initiate de D.A.P.P.P.
In cazul incetarii sau pierderii valabilitatii contractelor de concesionare se va proceda la intocmirea
documentatiei de restituire/transfer a garantiei achitata conform prevederilor contractuale , dupa caz.
In situatia in care se constata ca nu au fost respectate prevederile art.36 din Legea 50/1991, referitor la
obtinerea autorizatiei de construire, se va anunta concesionarul de faptul ca concesiunea si-a pierdut
valabilitatea.
34/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


In contractele ce au redeventa stabilita in lei aflate in derulare in cadrul
Servciului Venituri din Contracte , prin articole distincte, partile contractante au convenit majorarea taxei prin
aplicarea anual a coeficientului de majorarea stabilit prin Hotararea Consiliului Local. Scadenta se stabileste prin
contract, contract intocmit in baza HCL sau ca urmare a licitatiei.
Pentru plata cu intaziere se datoreaza majorari de intarziere calculate conform
prevederilor contractuale sau legislatiei in domeniu.
Incetarea contractelor de concesiune se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a
contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in
prealabil de verificari la D.A.P.P.P. pentru a se constata starea terenului.
In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul isi va pierde valabilitatea cu
data emiterii titlului de proprietate si inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea
contractului .
Inspectorul va proceda la restituirea sumelor achitate de catre beneficiar de la data emiterii titlului si pana
in momentul constatarii existentei acestuia.

35/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


MUNICIPIUL IASI ANEXA NR. 4.1.1
CONSILIUL LOCAL


ALTE TAXE LOCALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ~NTREPRINZ|TORI PENTRU ANUL 2013
Nr.
crt.
Denumirea
taxei
Nivel taxa
an
2012
Procent
de
majorar
e fata
de 2012
Valoare
propusa
pentru 2013
(lei)
Temei
de
drept
1 2 3 4 5 6
1. Taxa pentru utilizarea temporara a
locurilor publice (terenuri aflate in
domeniul public sau privat al Consiliului
Local al Municipiului Iasi) pe care sunt
amplasate terase sezoniere, comercianti
flori naturale , module ( ce
comercializeaza produse alimentare
preambalate si nealimentare) :
Zona A:
Zona B:
Zona C:
Zona D :
57
lei/mp/luna
28
lei/mp/luna
21
lei/mp/luna
15
lei/mp/luna
0
57 lei/mp/luna
28 lei/mp/luna
21 lei/mp/luna
15 lei/mp/luna
H.C.L. 25 /
2003 ;
art.283 alin1
din Codul
Fiscal, cu
modificarile si
completarile
ulterioare;
H.C.L. 72 /
2009
H.C.L. 73 /
2010
2. Taxa pentru utilizarea temporara a
locurilor publice (terenuri aflate in
domeniul public sau privat al Consiliului
Local al Municipiului Iasi) pe care sunt
amplasate lazi frigorifice, frigidere si
frigete sezoniere (ce comercizealizeaza
alte produse decat alimentare
preambalate si nealimentare ) :
Zona A:
Zona B:
Zona C:
Zona D :
24
lei/mp/luna
15
lei/mp/luna
12
lei/mp/luna
7
lei/mp/luna
0
24 lei/mp/luna
15 lei/mp/luna
12 lei/mp/luna
7 lei/mp/luna
H.C.L. 25 /
2003 ;
art.283 alin1
din Codul
Fiscal, cu
modificarile si
completarile
ulterioare;

3. Taxa pentru utilizarea temporara a
locurilor publice (terenuri aflate in
domeniul public sau privat al Consiliului
Local al Municipiului Iasi) pentru
desfasurarea altor activitati (parcuri de
agrement, circuri, alte evenimente si
activitati cu carater temporar, etc.) :
24
lei/mp/luna
0 24 lei/mp/luna
art.283 din
Codul Fiscal,
cu modificarile
si completarile
ulterioare

A. Procedura de intocmire a contractului pentru utilizarea temporara a locurilor publice/ actului aditional
1.Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de intocmire a contractului / actului aditional pentru utilizarea
temporara a locurilor publice (pentru amplasare module, terase sezoniere, comert flori naturale, amplasare
frigidere / lazi frigorifice / frigete sezoniere, desfasurarea altor activitati).
Prezenta procedur se aplic pe raza Municipiului Iasi.
2.Reglementari
H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu
modificarile ulterioare;
H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare;
H.C.L. nr. 72 / 26.02.2009;
H.C.L. nr. 73 / 25.02.2010;
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Responsabiliti
Prezenta procedur se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici
Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea
36/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe raza
Municipiului Iasi.
4.Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic tuturor solicitarilor de utilizare temporara a locurilor publice;.
Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:
cerere tip cod BAMI PO 01/F1, BAMI PO 01/F2, BAMI PO 01/F3, BAMI PO 01/F4;
copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;
copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;
copie dupa statutul societatii, daca este cazul;
contractul de folosinta anterior/actul aditional anterior, in original (in cazul preluarilor/prelungirilor de
contracte);
cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);
copie dupa actul de detinere al modulului/rulotei/alte structuri de vanzare;
copie dupa autorizatia de functionare vizata pe anul in curs(in cazul teraselor sezoniere);
certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul canu exista debite restante la bugetul local (eliberat
de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);
contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate.
Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri n
domeniul emiterii contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice,
verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;
Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se
deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare si a
starii terenului, in sensul in care este liber de sarcini si permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca
terenul este ocupat (dupa caz).
Se intocmeste centralizatorul cu cererile ce urmeaza a fi supuse atentiei Comisiei de analiza a situatiei
amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi.
Comisia analizeaza solicitari privind amplasarea de module/rulote/amplasamente flori naturale/ terase
sezoniere/frigidere si frigete/structuri de vanzare pentru comert ambulant, preluarea/prelungirea contractelor de
folosinta teren incusiv pentru porticuri si chioscuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe
domeniul public al Municipiului Iasi. Comisia solutioneaza fiecare cerere in parte, dupa specificul acesteia, iar
solutiile propuse se avizeaza pe baza de referat de catre Primarul Municipiului Iasi.
Pentru dosarele complete , avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta/actul aditional redactat se
inainteaza, de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Directiei Economice si Finante Publice
Locale si conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.
Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de
solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.
Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10
zile lucratoare de la data trimiterii adresei.
Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura
municipalitatii.
Contractele de folosinta/ actele aditionale se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru
Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor
comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis contractul de folosinta / actul aditional si care
sunt conditiile de a intra in posesia acestora.
Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre DEFPL - Serviciul
Venituri din Contracte.
Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului aditional este de maxim 30 zile
calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii
completarilor solicitate si a aprobarii referatului Comisiei.
Contractele de folosinta / actele aditionale eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre
Centrul de Informatii pentru Cetateni si Serviciul Venituri din Contracte la Biroul Avize Mici Intreprinzatori in
vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.


37/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

ANEXA NR. 4.1.2

TAXA PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA AUTORIZATIILOR PENTRU ANUL 2013

Nr.
crt.
Denumirea
taxei
Nivel conf.
Legii 571 /
2003
actualizata
prin H.G.
956/2009
Procent
de
majorare
fata de
2012

Valoare
propusa
pentru 2013
(lei)
Temei
de
drept
1 2 3 4 5 6
1.
Taxa pentru eliberarea / viza anuala
a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica pe
raza municipiului Iasi (coduri CAEN
Rev.1 : 5530, 5540 ; coduri CAEN
Rev.2 : 5610, 5630) *
autorizatiile se vizeaza anual
pana la 31 decembrie a
anului in curs pentru anul
urmator
tip 1-3:
tip 4-7, 10:
tip 9, 11:
tip 8,12-15 : *
0 3615
lei/an
0
3615 lei/an
2410 lei/an
1807 lei/an
1205 lei/an
H.C.L. 120 /
19.03.2007
cu
modificarile si
completarile
ulterioare,
H.C.L. 481 /
2007
H.C.L. 480 /
2007
art.268 din
Codul Fiscal
actualizat prin
H.G.
956/2009
2.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare
0 17 0 17
art.268 din
Codul Fiscal
actualizat prin
H.G.
956/2009

* tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele :
1. restaurant clasic ;
2. restaurant cu specific ;
3. restaurant specializat ;
4. braserie ;
5. pizzerie ;
6. berarie ;
7. bar, cafe-bar, cafenea, disco-bar, bar-biliard, snack-bar ;
8. fast-food ;
9. unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ;
10. unitati tip pub si bistro ;
11. cabaret;
12. unitati tip cofetarie, patiserie ;
13. ceainarie ;
14. restaurante cu caracter social (autoservire);
15. terasa / gradina de vara.
38/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

ANEXA NR. 4.2

TAXELE SPECIALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ~NTREPRINZ|TORI PENTRU ANUL 2013

Nr.
crt.
Denumirea
taxei
Nivel taxa an
2012
Procent
de
majorare
fata de
2012

Valoare
propusa
pentru
2013
(lei)
Temei
de
drept
1 2 3 4 5 6
1.
Taxa pentru eliberarea avizului de
principiu
8 0 8
H.C.L. 209 /
1997
H.C.L. 3 /
1998
Legea
273/2006
Legea
571/2003
actualizata
prin H.G.
956/2009 ;
2.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de
functionare si viza anuala a acestora
pentru agentii economici ce
functioneaza pe raza municipiului Iasi
(cu exceptia codurilor CAEN Rev.1 :
5530, 5540 ; codurilor CAEN Rev.2 :
5610, 5630)
110 0 110
H.C.L. 120 /
19.03.2007
Legea 650 /
2002
OG 99 / 2000
cu modificarile
si completarile
ulterioare
Legea
273/2006
Legea
571/2003
actualizata
prin H.G.
956/2009
H.C.L. 481 /
2007
H.C.L. 480 /
2007.
3.
Taxa pentru acordul privind organizarea
si desfasurarea jocurilor de artificii in
municipiul Iasi
525 lei/10
minute sau
subdiviziuni
0
525 lei/10
minute
sau
subdiviziu
ni
Legea
478/2003
H.G. 954/2001
O.U.G.
195/2005
H.C.L.
366/2006
Legea
273/2006
Legea
571/2003
actualizata
prin H.G.
956/2009
4.
Taxa pentru serviciile de asistenta si
reprezentare a persoanelor fizice in
cadrul procedurilor de obtinere a
autorizatiei si inregistrarii in Registrul
Comertului
50 lei 0

50 lei
O.U.G.
44/2008
H.C.L.172/200
8
Legea
273/2006
H.C.L.
281/2008
39/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

1. Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de emitere al avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de
lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de
piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.
2. Reglementari
H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu
modificarile ulterioare;
Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata;
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.
3. Responsabiliti
Prezenta procedur se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici
Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice emiterii avizelor de
principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si
pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.
4. Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic tuturor solicitarilor de comercializare produse si servicii de piata in zone
publice, deschideri puncte de lucru, evenimente speciale si amplasari parcuri de distractii pe raza Municipiului
Iai;
Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:
cerere tip cod BAMI PO 03/F1, BAMI PO 03/F2, BAMI PO 01/F5 si BAMI PO 01/F6;
copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;
In functie de solicitare cererea tip va fi insotita de urmatoarele acte:
copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;
planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);
copie dupa autorizatia ISCIR de functionare (daca este cazul);
copie dupa contractul de inchiriere taraba cu SC ECOPIATA SA, daca este cazul;
copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu /act de proprietate teren + autorizatie de
construire spatiu, contract cale de acces, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de
comodat, copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului daca este cazul,
etc);
certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de
catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);
contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate;
Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri n
domeniul emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale,
amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza
Municipiului Iasi, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora,
inclusiv al existentei si valabilitatii aprobarilor necesare (din partea SC ECOPIATA SA sau a Comisiei de analiza a
situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului
Iasi);
Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se
deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca
este cazul).
Pentru dosarele complete, inspectorul de specialitate cu atributii in acest domeniu, conform fisei postului,
redacteaza avizul de principiu si il inainteaza catre Serviciul Juridic si conducerii Municipiului Iasi, pentru
aprobare, pe baza de borderou.
Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de
solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.
Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10
zile lucratoare de la data trimiterii adresei.
Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura
municipalitatii.
Avizele de principiu se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea
eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se
aduce la cunostinta faptul ca a fost emis avizul de principiu care sunt conditiile de a intra in posesia acestuia.
Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.
Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza
aceste etape in programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei .
40/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 30 zile calendaristice de la data
depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la
registratura municipalitatii.
Avizele de principiu eliberate , impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii
pentru Cetateni la BAMI in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii
economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi
1. Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de emitere al autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora
pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi.
2. Reglementri
H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu
modificarile ulterioare;
H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
H.C.L. nr. 480 / 2007;
H.C.L. nr. 481 / 2007;
Legea nr. 650 / 2002;
O.G. nr. 99 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.
3. Responsabiliti
Prezenta procedur se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici
Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru autorizarea
comertului de produse si servicii de piata pe raza Municipiului Iasi.
4. Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic tuturor solicitarilor de autorizare a comertului de produse si servicii de piata ,
inclusiv pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza Municipiului Iasi.
Documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare/vizei anuale sunt:
cerere tip cod BAMI PO 02/F1;
copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;
copie dupa certificatul constatator (anexa) pentru punctul de lucru;
copie dupa actul de detinere a spatiului (act de proprietate spatiu / act de proprietate teren +
autorizatie de construire spatiu comercial, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de
comodat, dupa caz);
copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului (daca este cazul);
contractul de folosinta pentru calea de acces (vizat de Serviciul Venituri din Contracte), daca este
cazul;
copie dupa notificarea sanitara(referat DSP)/autorizatia sanitar-veterinara, daca este cazul;
acordul locatarilor cu viza asociatiei de proprietari pentru unitatile de alimentatie publica aflate la
parterul blocurilor de locuinte, dupa caz;
autorizatia de functionare in original (in cazul obtinerii vizei anuale);
dovada achitarii taxei pentru activitatea de alimentatie publica ;
certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de
catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);
contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate.
Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni.
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri n
domeniul emiterii autorizatiilor de functionare si vizei anuale a acestora, verifica documentele depuse din punct de
vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.
Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este comerciant autorizat in conditiile
legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a desfasura exercitii comerciale pe raza Municipiului Iasi,
respectiv are acte doveditoare pentru a functiona la punctul de lucru in Municipiul Iasi.
Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.
Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se
deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor
legale de functionare (daca este cazul).
Pentru dosarele complete se intocmeste autorizatia de functionare/ se opereaza viza anuala, se inainteaza
actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si
conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.
Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in
programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.
41/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de
solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.
Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10
zile lucratoare de la data primirii adresei.
Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura
municipalitatii.
Autorizatiile de functionare/vizele anuale emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii
pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor
comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emisa autorizatia de functionare/viza anuala si
care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.
Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului
Centrul de Informatii pentru Cetateni.
Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiilor de functionare /vizelor anuale este de maxim 30 zile
calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii
completarilor solicitate la registratura municipalitatii.
Dosarele suport ale autorizatiilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori
in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.
In cazul in care exista sesizari privind autorizarea agentilor economici de pe raza Municipiului Iasi ,
inspectorul de specialitate, conform fisei postului, colaboreaza impreuna cu serviciile de specialitate pentru
rezolvarea acestora, intocmeste rapoarte privind deplasarile in teren si a modului de rezolvare a acestora,
redacteaza raspunsurile corespunzatoare catre cei interesati, pe care la trimite spre avizare conducerii institutiei
si tanand o evidenta stricta a acestor sesizari impreuna cu documentatiile aferente.Raspunsurile la sesizari se
expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni, pe baza de borderou.

D. Regulament privind procedurile de intocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii
in municipiul Iasi
1. Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de emitere al acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor
de artificii in Municipiului Iasi.
2. Reglementari
H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu
modificarile ulterioare;
H.C.L. nr. 366 / 2006;
Legea nr. 478 / 2003;
H.G. nr. 954 / 2004;
O.U.G. nr. 195 / 2005;
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.
3. Responsabiliti
Prezenta procedur se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici
Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea
acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.
4. Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic tuturor solicitarilor de autorizare a desfasurarii si organizarii jocurilor de artificii
pe raza Municipiului Iasi.
Documentele necesare obtinerii acordului pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii sunt:
cerere tip cod BAMI PO 06/F1;
copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;
copie dupa actul de identitate (buletin/carte de identitate);
planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);
certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de
catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);
Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni cu minim 30 de zile inaintea
desfasurarii evenimentului;
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri n
domeniul emiterii acordurilor pentru desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii , verifica documentele depuse
din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.
Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este autorizat in conditiile legii si are
aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a organiza si desfasura jocuri de arificii pe raza Municipiului Iasi;
Inspectorul de specialitate inregistreaza in programul de evidenta al biroului solicitarile primite.
Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se
deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor
legale de functionare (daca este cazul).
42/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Pentru dosarele complete se intocmeste acordul de functionare, se inainteaza actul redactat de catre Biroul
Avize Mici Intreprinzatori, catre Serviciul Juridic, Secretar Consiliul Local si conducerii Municipiului Iasi, pentru
aprobare.
Pentru circuitul documentelor inspectorul de specialitate intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in
programul informatic de evidenta al biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite.
Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului. Termenul de
solicitare a completarilor este de maxim 3 de zile lucratoare.
Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 5
zile lucratoare de la data primirii adresei.
Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura
municipalitatii.
Acordurile de functionare emise se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in
vederea eliberarii acestora catre solicitanti. La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care
li se aduce la cunostinta faptul ca a fost emis acordul de functionare si care sunt conditiile de a intra in posesia
acestora.
Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului
Centrul de Informatii pentru Cetateni.
Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor de functionare este de maxim 30 zile calendaristice de la data
depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 3 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la
registratura municipalitatii.
Dosarele suport ale acordurilor de functionare/vizelor anuale se returneaza Biroului Avize Mici Intreprinzatori
in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.

E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea autorizatiei si
inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008

1. Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii
inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.
nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.
2. Reglementri
H.C.L. nr. 180 / 14.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012 cu
modificarile ulterioare;
H.C.L. nr. 281 / 2008;
O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;
Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN;
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.
3. Responsabiliti
Prezenta procedur se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici
Intreprinzatori si stabileste modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii
si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009
pe raza Municipiului Iasi.
4. Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic tuturor solicitarilor persoanelor fizice de a se inregistra in Registrul
Comertului si de obtinere a autorizarii functionarii lor sub una din cele 3 forme de organizare prevazute de OUG
nr.44/2008 si anume: PFA / II / IF;
Documentele necesare inregistrarii la ORC sunt:
cerere tip cod BAMI PO 04/F1;
cerere de inregistare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;
documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii
PFA / II / IF, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009.
Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni ;
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri n
domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice la ORC, verifica documentele depuse din punct de vedere
al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;primesc si ordoneaza documentatia pentru nregistrare si
autorizare; remit cererea de nregistrare n registrul comertului si de autorizare a functionarii, nsotita de
documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta n scopul
obtinerii nregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de nregistrare si a celorlalte acte, n
original; remit solicitantului actele n original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc
43/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hrtie; acorda
solicitantilor asistenta privind operatiunea de nregistrare n registrul comertului si de autorizare a functionarii.
Cererea de reprezentare, cererea de nregistrare n registrul comertului si de autorizare a functionarii si
documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent n format electronic, utiliznd Sistemul
de autorizare si nregistrare online si/sau pe suport hrtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de
primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.
n scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de
reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul
comertului caruia i se adreseaza acesta.
Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de
15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice
autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face
inceperea activitatii economice.
Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este
de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data
completarii cererii cu documentele solicitate.
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri in
vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda
asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14: schimbarea sediului profesional si a obiectului
principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G.
nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri; punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea
corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri;
pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea
functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008, O.U.G.nr.38 / 2009 si a
prezentei proceduri; modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile
de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.
Pentru dosarele incomplete, declarate amanate de catre ORC, se intocmesc adrese de raspuns in
vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.
Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de
maxim 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.
Termenul de rezolvare in aceste cazuri este de maxim 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii la
ORC a completarilor cerute de aceasta.
Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.
Termenul maxim pentru comunicarea documentelor obtinute de la ORC este de 2 zile de la primirea
acestora ; acestea se pot trimite solicitantului si prin posta , cu confirmare de primire in termen de maxim 2 zile
de la obtinerea lor de la ORC Iasi.
Personalul biroului, conform fisei postului, care rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri,
actualizeaza baza de date privitoare la toate solicitarile primite si rezolvate si arhiveaza dosarele-suport potrivit
procedurilor de sistem aprobate.
Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie
publica precum si taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de
obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului se achita anticipat la depunerea dosarului, celelalte
taxe se achita la eliberarea actelor corespunzatoare.
Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investitii si dotari (obiecte de inventar,
materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifunctionale si calculatoare, echipament de
climatizare, consumabile, etc) in cadrul Directiei Juridice, pentru achizitii active fixe corporale si necorporale,
pregatire profesionala a salariatilor, achizitii de servicii (reparatii / service, arhivare, dezafectari amplasamente de
pe domeniul public, etc.).

44/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


ANEXA 5
Taxe propuse la nivelul Direciei Locale de Eviden a Persoanelor Iasi

-lei-
Nr.
crt.
Denumire tax
Nivelul
taxei
pentru
anul
2012
Majorare
pentru
anul 2013
Nivelul
taxei
pentru
anul
2013
Baza legal
0 1 2 3 4 5
1 Tax pentru oficierea
cstoriei smbta

74

---

74
2 Tax pentru oficierea
cstoriei duminica

194

---

194
3


Taxa procesare dosar
( altele dect cele de
natere,cstorie ,deces )

9

---

9

Legea 571/2003
art.282

Legea 273/2006-
art.30

REGULAMENT
n cadrul Direciei Locale de Eviden a Persoanelor Iai sunt percepute 3 taxe ,
dup cum urmeaz :

- Taxa pentru oficierea cstoriei smbta ;
- Taxa pentru oficierea cstoriei duminica ;
- Taxa pentru procesare dosar (altele dect cele de natere ,cstorie, deces) .
Aceste taxe se ncaseaz la casieria deschis la sediul Direciei Locale de
Eviden a Persoanelor Iai , din strada Vasile Alecsandri nr. 8 i sunt gestionate de
Compartimentul Financiar , Contabil i Buget .
Sumele ncasate pentru oficierea cstoriei sunt depuse n contul Primriei
Municipiului Iai , deschis la Direcia General a Finanelor Publice Trezoreria
Municipiului Iai ( IBAN : RO16TREZ40621360206XXXXX ) .
Sumele ncasate reprezentnd taxa procesare dosar -altele dect cele de
natere, cstorie, i deces sunt depuse n contul Direciei Locale de Eviden
a Persoanelor Iai ,deschis la Direcia General a Finanelor PubliceTrezoreria
Municipiului Iai ( IBAN:RO14TREZ4065004XXX013825).
Taxa pentru preocesarea oricrui dosar de stare civil , mai puin cele de
natere , cstorie i decese,este destinat a acoperi cheltuielile materiale de stare
civil necesare pentru a procesa i rspunde cererilor , taxa este meninut la o
valoare minim pentru ca serviciile s fie accesibile tuturor cetenilor .
Taxele pentru oficierea cstoriilor civile n zilele de smbt i duminic , zile
considerate de repaus sptmnal conform legislaiei muncii sunt utilizate pentru
finanarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare .

45/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


ANEXA 6
MUNICIPIUL IASI
BIROUL PROTECTIE CIVILA , S.S.M.

TAXA PROTECTIE CIVILA
privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectei prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi
conform art.45 alin.1 din Legea nr.481/2004

Taxa an 2012
Taxa an 2013
(lei)
Nr Denumirea taxei
Lei
Nivel
conform
H.G.nr.1514/
2006
Valoare propus
Procent
majorare
Temei de drept
1 2 3 4 5 6 8
Taxa privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei prin
adapostire pentru populatia Municipiului Iasi

- Constructii cu suprafata construita
desfasurata pina la 150 mp

166 - 166 0
- Constructii cu suprafata construita
desfasurata intre 150 mp si 600 mp

331 - 331 0
- Constructii cu suprafata construita
desfasurata intre 600 mp si 1.000 mp

1.103 - 1.103 0

- Lege nr.481/2004
- HCL nr.462/28.12.2006
- HCL nr.198/03.05.2007
- HCL nr.138/21.07.1997
- Lege nr.571/2003 art.282
taxe speciale
1
- Constructii cu suprafata construita
desfasurata mai mare de 1.000 mp
1.103
plus
1.000 pentru
fiecare 1.000
mp in plus
-
1.103
plus
1.000 pentru
fiecare 1.000 mp
in plus
0
2
Taxa inchiriere adaposturi special
construite
- -
1 leu/mp pe
luna
0
Conform art.45 alin.6 din
Legea nr.481/2004
Referat nr.16778/06.03.2007
HCL nr.198/03.05.2007

Regulament de incasare a taxei pe linie de protectie civila:
Taxa pe linie de protectie civila se achita anticipat odata cu solicitarea autorizatiei de constructie. Sumele incasate se folosesc pentru lucrari de intretinere si reparatii adaposturi de
protectie civila (conform art.2 din HCL nr.138/21.07.1997) si pentru investitii si dotari in cadrul Biroului de Protectie Civila al Municipiului Iasi (mobilier, tehnica de calcul, costume de
protectie, etc).
Taxa de inchiriere a adaposturilor special construite (conform art.45 alin.6 din Legea nr.481/2004) se achita in avans pe 1 an calendaristic de la data inchirierii. Fondul rezultat din
taxa de inchiriere a APC-urilor va fi utilizat pentru igienizarea, repararea si dotarea APC-urilor special construite , altele decit cele inchiriate.
46/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


ANEXA 7

ANEXA PRIVIND TAXELE SPECIALE

Nr.
crt.
Denumirea
taxei
Nivelul
taxei
-lei-
Majorare
fa de
anul
precedent
Temeiul
legal
Destinaia
pe cheltuieli
Taxa a fost
precizat n:
1. Tax special
pentru atestarea
administratorilor
de imobile
100 NU Taxa
special
constituit
conform
Legii nr.
273 din
29.06.2006
art. 30
coroborat
cu art. 282
din Legea
nr.
571/2003
actualizat
Veniturile obinute
din taxa special
se utilizeaz
integral pentru
finanarea
cheltuielilor
curente efectuate
(materiale
consumabile,etc.)
necesare pentru
susinerea
examenelor de
atestare.
Regulamentul privind
procedura de atestare a
persoanelor fizice s
obin calitatea de
administrator de imobile la
asociaiile de proprietari
aprobat prin HCL nr. 6 din
data de 27.02.2011
2. Tax special
pentru
reexaminarea
administratorilor
de imobile care
nu au fost
admii la proba
scris de
atestare
50 NU Taxa
special
constituit
conform
Legii nr.
273 din
data de
29.06.2006,
art. 30.
Veniturile obinute
din taxa special
se utilizeaz
integral pentru
finanarea
cheltuielilor
curente efectuate
(materiale
consumabile,etc.)
necesare pentru
susinerea
examenelor de
atestare.
Regulamentul privind
procedura de atestare a
persoanelor fizice s
obin calitatea de
administrator de imobile la
asociaiile de proprietari
aprobat prin HCL nr. 6 din
data de 27.02.2011


REGULAMENT
PRIVIND TAXELE SPECIALE
CAPITOLUL I
PREVEDERI LEGALE

Art. 1. Prevederi legale:
Legea nr. 571/2003 (Cod Fiscal) actualizat, art. 282 Taxe speciale alin. 1 i alin. 3:
(1). Pentru funcionarea unor servicii publice locale create n interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile
locale, judeene i Consililul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot adopta taxe speciale.
(3). Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care beneficiaz de serviciile oferite de
instituia//serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare i funcionare a acesteia/acestuia,
sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s efectueze prestaii ce intr n sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, art. 30, ali. 2 i alin. 6:
Taxele speciale pentru funcionarea unor servicii publice locale
(2). Cunatumul taxelor speciale se stabilete anual, iar venituriile obinute din acestea se utilizeaz integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice de interes local, precum i pentru finanarea
cheltuielilor curente de ntreinere i funcionarea a acestor servicii.
(6). Taxele speciale se fac venit la bugetul local i se ncaseaz numai de la persoanele fizice sau juridice care
beneficiaz de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.
Legea nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari, publicat n
M. O. Nr. 490/23.07.2007:
Pentru activitatea de administrare care include activiti de administrare tehnic, de contabilitate i casierie,
asociaia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcia de administrator de imobile, fie
poate ncheia contract de administrare cu persoane juridice specializate i autorizate, care au ca obiect de
activitate principal administrarea imobilelor pe baz de tarif sau contract (art. 35).
(1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de ctre primar, la propunerea
compartimentelor specializate din cadrul autoritii administraiei publice locale, n baza unei hotrri a consiliului
local.
47/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


(2) Atestatul are drept scop certificarea calitilor profesionale ale persoanelor care doresc s practice activitatea
de administrare a imobilelor la asociaiile de proprietari (art. 54 alin. 1 i 2).
H. G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari, publicat n M. O. Nr. 43/18.01.2008:
Asociaia de proprietari angajeaz persoane fizice atestate pentru funcia de administrator sau ncheie contracte
cu persoane juridice specializate i autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare
administrrii ntreinerii, investiiilor i reparaiilor asupra proprietii comune (art. 22 alin. 2).
Persoanele fizice care doresc s obin calitatea de administrator de imobile sunt atestate de ctre primar, la
propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritilor publice locale, n baza unei hotrri a consiliului
local.
Atestatul are drept scop certificarea calitilor profesionale ale persoanelor care doresc s practice activitatea de
administrare a imobilelor la asociaiile de proprietari.
Atestatul de administrator de imobil se elibereaz pentru o perioad nedeterminat i este valabil

CAPITOLUL II
PLTITORII DE TAXE SPECIALE
Art. 2. Pltitorii de taxe speciale sunt persoanele fizice care doresc s obin calitatea de administrator de
imobile i care sunt atestate de ctre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritilor
publice locale, n baza unei hotrri a consiliului local.
Atr. 3. Prin HCL nr. 6/27.02.2011 a fost aprobat Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice
s obin calitatea de administrator de imobile la asociaiile de proprietari.
Conform art. 7 i art. 8 din regulamentul aprobat, persoanele care solicit atestarea calitii de administrator de
imobile vor adresa o cerere Primarului Municipiului Iai. La cerere solicitantul va anexa i dovada achitrii unei
taxei speciale* pentru atestarea administratorilor de imobile n valoare de 100 lei (tax care va fi achitat la
casieria Primriei).
La art. 24 din acelai regulament se precizeaz: candidaii care nu au fost admii la proba scris au posibilitatea
de a se renscrie pentru participarea la un nou examen, n baza unei cereri, totodat fcnd dovada achitrii unei
taxe de reexaminare de 50 lei.

CAPITOLUL III
NCASARE, CONSTITUIREA, COLECTAREA I UTILIZAREA TAXELOR SPECIALE
Art. 4. Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice administratori de imobile - care beneficiaz
de serviciile oferite de instituia//serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare i
funcionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s efectueze prestaii ce intr n
sfera de activitate a acestui tip de serviciu i potrivit Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor
fizice s obin calitatea de administrator de imobile la asociaiile de proprietari.
Art. 5. Taxele speciale se fac venit la bugetul local i se ncaseaz numai de la persoanele fizice care beneficiaz
de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.
Art. 6. ncasare, constituirea, colectarea i utilizarea taxelor speciale se face potrivit prevederilor legale n
vigoare.

48/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012ANEXA 8.1.1
Propunere Birou Versani, Monumente, taxe locale
anul fiscal 2013

Nr.
crt.
Denumire impozit,
tax
Nivel an
2012
lei
Propunere
procent de
majorare
Valoare
propus
2013
lei
Temei de
drept
0 1 2 3 5 6


1.

Taxe speciale:
- verificare condiii
tehnice i avizare
construcii n zon de
versant
- verificare condiii
tehnice i avizare
construire n zona
podului
110


110

-


-
110


110

HG 956/2009;
art. 282,
Legea nr.
571/2003
art. 30, Legea
nr. 273/2006

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICAREA A CONDIIILOR TEHNICE I AVIZARE
CONSTRUCII N ZON DE VERSANT
1. Verificarea documentaiei prezentate.
2. Editarea corespondenei n cazul dosarului incomplet.
3. Identificarea amplasamentului folosind hri, trapeze.
4. Documentarea pentru identificarea lucrrilor de consolidare existente, a soluiei constructive folosite i a
modului de funcionare.
5. Deplasarea pe amplasamentul viitoarei construcii.
6. Identificarea lucrrilor de consolidare existente i corelarea amplasamentului viitoarei construcii cu
acestea.
7. Anexarea planului de situaie al zonei de construcie i figurarea lucrrilor de consolidare existente i
impunerea condiiilor necesare protejrii funcionrii n condiii optime.
8. Redactarea avizului.
9. Supunerea avizului verificrii de ctre membrii Comisiei municipale pentru urmrirea stabilitii versanilor
alunectori:
- contactare,
- informare i prezentare materiale,
- concluzii, inclusiv proces verbal.
10.Transmiterea avizului la registratura general.
11.Fondurile obinute din ncasarea taxei se vor dirija astfel:
- 75% pentru remunerarea membrilor Comisiei municipale pentru urmrirea stabilitii versanilor
alunectori;
- 25% pentru ntreinerea lucrrilor de consolidare versani.

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICARE
A CONDIIILOR TEHNICE I AVIZARE CONSTRUIRE
N ZONA PODULUI
1. Verificarea documentaiei prezentate.
2. Editarea corespondenei n cazul dosarului incomplet.
3. Identificarea amplasamentului.
4. Documentarea pentru identificarea utilitilor existente pe pod sau pasaj.
5. Deplasarea la lucrarea de art vizat.
6. Verificarea strii tehnice a lucrrii de art i a disponibilitii de instalare a noii reele pe pod sau n zona
podului.
7. Redactarea avizului cu impunerea condiiilor tehnice.
8. Transmiterea avizului la registratura general.
9. Fondurile obinute din ncasarea taxei se vor dirija astfel:
- 75% pentru remunerarea membrilor Comisiei municipale pentru urmrirea stabilitii versanilor
alunectori;
- 25% pentru executarea lucrrilor de ntreinere poduri.


49/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


MUNICIPIUL IAI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8.2

ALTE TAXE LOCALE PROPUSE DE BIROUL STRZI MUNICIPALE PENTRU ANUL 2013

Nr.
crt.

Denumire taxei
Nivel an
2012
RON
Propunere
procent de
majorare
Valoare
propus
2013
RON
Temei de drept
1. Tax acces autovehicule
pe strzile unde circulaia
este interzis n ambele
sensuri (greutate cuprins
ntre 1,5 t i 2,5)
280 - 280 L 571/2003
modoficat i
completat
HCL 198/200
modoficat i
completat

2. Tax acces autovehicule
cu greutate mai mare de
2,4 t care circul n
interiorul perimetrului
format de centura de
tranzitare a municipiului
550 - 550 L 571/2003
modificat i
completat
HCL 198/200
modoficat i
completat

3. Tax transport agabaritic 1.105 - 1.105 L 571/2003
modificat i
completat
HCL 198/200
modoficat i
completat

4. Tax aviz comisie
municipal de circulaie
i/sau
desfurarea activitilor
comerciale
110 - 110 L 571/2003
modificat i
completat
HCL 198/200
modoficat i
completat


-

50/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
MUNICIPIUL IAI ANEXA NR. 8.3
CONSILIUL LOCAL

TAXE LOCALE - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE PENTRU ANUL 2013

Nr.
crt.

Denumirea taxei

Tax 2012

Procent
majorare

Valoare 2013

Temei legal

1 2 3 4 5 6
A. Transport persoane/mrfuri/bunuri n regim de taxi, n regim de nchiriere, a serviciului de nchirieri autovehicule i activitatea de dispecerat taxi1.
Pentru transportatorii persoane fizice, asociaii familiale sau
persoane juridice :

a) Tax de eliberare a autorizaiei de trans
port i de vizare a acesteia(pentru transportul n regim de taxi i n
regim de nchiriere)

b) Taxa pentru eliberarea autorizaiei taxi.

c) Tax pentru vizarea anual a autorizaiei taxi.

d) Tax pentru accesul n locurile de ateptare ale clienilor (n
cazul transportului n regim de taxi)

e) Tax pentru eliberarea copiei conforme n cazul transportului n
regim de nchiriere sau a serviciului de nchiriere.

f) Tax pentru vizarea anual a copiei conforme n cazul
transportului n regim de nchiriere sau a serviciului de nchiriere.

g) Tax pentru eliberarea autorizaiei de dispecerat taxi.

h) Tax pentru vizarea anual a autorizaiei pentru dispecerat taxi.

i) Tax pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizaie pentru
transport n regim de nchiriere, n regim de taxi, a serviciului de
nchiriere i pentru dispecerat taxi.50 lei/5 ani


60 lei

30 lei/an

100
lei/an/autovehicul

60 lei


30 lei/an


60 lei

60 lei

50 lei

0%50 lei/5 ani


60 lei

30 lei/an

100
lei/an/autovehicul

60 lei


30 lei/an


60 lei

60 lei

50 lei

Legea nr. 38/2003 modificat i
completat
Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007
H.C.L. nr. 151/2008

B. Acordarea autorizaiilor de transport de ctre autoritatea de autorizare pentru urmtoarele servicii de transport public local- de persoane efectuat cu :
troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mrfuri: n regim contractual, cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor
funerare, alte servicii de transport public local, definite conform legii.
51/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 20121

a) Eliberare autorizaie

b) Eliberarecopie conform

c) Eliberare duplicat

d) Modificare
Prelungire
Suspendare la cerere


50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

0%

0%

0%

0%

50 lei

35 lei

20 lei

25 lei

Ordinul nr. 207/2007 al
Preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de
Utiliti Publice
H.C.L. nr. 61/2008

C. nregistrare vehicule lente
1.
Tax pentru eliberarea certificatului de nregistrare.56lei0%


56 lei

O.G. nr. 195/2002 cu
modificrile i completrile
ulterioare
H.C.L. nr. 13/2007
D. Transport de persoane interurban i perurban
1. Tax tranzintare pentru transport public interurban i perurban de
persoane.
117 lei/vehicul/trim.

0% 117
lei/vehicul/trim.
H.C.L. 198/2000


52/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Nota de fundamentare
privind taxele locale pentru anul 2013

Biroul Reglementare Transporturi Urbane elibereaza documente pentru care se percep taxe i anume:
1. Transport persoane/mrfuri/bunuri n regim de taxi, n regim de nchiriere, a serviciului de nchirieri
autovehicule i activitatea de dispecerat taxi:
a) Tax de eliberare a autorizaiei de transport i de vizare a acesteia(pentru transportul n regim de taxi i n
regim de nchiriere)
b) Taxa pentru eliberarea autorizaiei taxi.
c) Tax pentru vizarea anual a autorizaiei taxi.
d) Tax pentru accesul n locurile de ateptare ale clienilor (n cazul transportului n regim de taxi)
e) Tax pentru eliberarea copiei conforme n cazul transportului n regim de nchiriere sau a serviciului de
nchiriere.
f) Tax pentru vizarea anual a copiei conforme n cazul transportului n regim de nchiriere sau a serviciului de
nchiriere.
g) Tax pentru eliberarea autorizaiei de dispecerat taxi.
h) Tax pentru vizarea anual a autorizaiei pentru dispecerat taxi.
i) Tax pentru eliberarea duplicat la orice fel de autorizaie pentru transport n regim de nchiriere, n regim de
taxi, a serviciului de nchiriere i pentru dispecerat taxi.
2. Acordarea autorizaiilor de transport de ctre autoritatea de autorizare pentru urmtoarele servicii de transport
public local- de persoane efectuat cu : troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mrfuri: n regim contractual, cu
tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, alte servicii de transport
public local, definite conform legii:
a) Eliberare autorizaie
b) Eliberarecopie conform
c) Eliberare duplicat
d) Modificare
Prelungire
Suspendare la cerere
3. Tax pentru eliberarea certificatului de nregistrare.
4. Tax tranzintare pentru transport public interurban i perurban de persoane.
Pentru anul 2013 propunem mentinerea taxelor la nivelul anului 2012, conform anexei nr. 8.3

53/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


MUNICIPIUL IAI ANEXA NR. 8.4
CONSILIUL LOCAL


CONTRAVENII I TAXE LOCALE PROPUSE DE CTRE SERVICIUL ENERGETIC SI DE UTILITATI PUBLICE PENTRU ANUL 2013

Nr.
crt.
Denumirea
taxei
Nivel conf.
H.G.956/2009
Nivelul
taxei
valabil
pentru
anul 2012
lei
Majorarea
propusa fata
de nivelul
din lege si
fata de anul
2012
0 %
Nivelul taxei
propus
pentru anul
2013


lei

Temei
de
drept
1 2 5 6 7 8


1.
Cap. I
11. Agenii economici care i desfoar activitatea n tonete capsulate sau
chiocuri trebuie s expun la loc vizibil certificatul unic de nregistrare i s
aib n permanen, la locul de desfurare a activitii, actele de funcionare n
copie; persoanele fizice i juridice care i desfoar activitatea n spaii
comerciale au obligaia s aib n permanen la locul de desfurare a
activitii actele de funcionare n copie i s le prezinte organelor de control la
solicitarea acestora;
12. S doteze lucrtorii cu mtur, fra i unelete pentru dezpezire;
Cap. II
4. Comercializarea ambulant a covrigilor i altor produse de panificaie.
Cap. VII
5. Nerespectarea programelor de circulaie de ctre conductorii mijloacelor de
transport n comun fr motive tehnice sau de alt natur, bine ntemeiate, n
condiiile specifice transportului n comun.
6. Cltoria pe scri, aparate de traciune i alte mijloace de transport n comun,
ct i urcarea i coborrea n timpul mersului i forarea uilor.
7. Blocarea uilor de urcare a mijloacelor de transport prin staionarea n
imediata apropiere a acestora dup urcare.
8. Fumatul. scuipatul, consumul de semine i ngheat aruncarea de hrtii i
resturi de orice fel n mijloacele de transport n comun.
10. Consumul de alimente i buturi alcoolice n mijloacele de transport n
comun;
11. Difuzarea de muzic n mijloacele de transport n comun la un nivel ce
depete limitele admise de normativele n vigoare.
Cap. X
17. Lipsa de la locul desfaurrii activitii a documentelor justificative legale n
copie sau n original unde este cazul (buletin de identitate, certificat de
-
120 240
0 %
120 240
H.C.L. 172
/ 2002


54/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


productor , certificat de sntate) certificat de sntate a animalelor, buletine
de verificare metrologic a mijloacelor de cntrire, actele societii, aviz de
principiu, autorizaie sanitar, autorizaie sanitar - veterinar etc.) precum i
refuzul nejustificat de a le prezenta la cererea persoanelor ndreptite;

2.Cap. I
2. S ntrein curenia pe trotuarele i spaiile verzi aferente imobilelor i
locurile de parcare pe care le deine sau le folosesc, s curee zpada i gheaa
imediat dup depunere sau pn la ora 10.00 dimineaa de pe trotuarele i
rigolele din faa imobilelor pe care le dein sau administreaz. Zpada sau
gheaa rezultat se depoziteaz la o distan de 0.30m de bordura
carosabilului. n cazul formrii poleiului, trotuarele vor fi presrate cu nisip sau
rumegu.
De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcioneaz ageni economici,
obligaiile prevzute mai sus revin acestora pe toat durata funcionrii
acestora. n restul timpului aceast obligaie revine asociaiilor de locatari-
proprietari i respectiv locatarilor.
Este interzis aruncarea zpezii i a gheii din curi, alei, trotuare sau alte spaii
pe strzi;
6. S preia n gestiune proprie toate unitile de nmagazinare a deeurilor puse
la dispoziie de unitatea specializat (containere, europubele, pubele);
9. S asigure curenia geamurilor i vitrinelor, nlocuirea celor sparte,
asigurarea iluminrii vitrinelor pe timp de noapte, ntreinerea firmelor i
faadelor cldirilor, magazinelor, tonetelor, chiocurilor unde i desfoar
activitatea;
Cap. II
5. Vnzarea ambulant sau consumul seminelor n locuri publice i n
mijloacele de transport n comun;
6. Tiatul lemnelor pe strzi, trotuare, spaii verzi i locuri virane;
8. Accesul sau staionarea autovehiculelor pe spaii verzi, alei pietonale,
trotuare cu excepia locurilor special amenajate i semnalizate corespunztor;
9. Folosirea pentru punat a spaiilor verzi i a locurilor de agrement de pe
domeniul public al municipiului;
12. Mutarea mobilierului urban (bnci, couri de gunoi, bariere etc.) de la
locurile unde au fost amplasate, precum i folosirea altor ci de circulaie n
afara celor construite n acest scop;
13. Degradarea sau murdrirea cldirilor , lifturilor, mijloacelor de transport n
comun, a mprejmuirilor, spaiilor verzi, bncilor din parcuri, indicatoarelor,
panourilor de reclam, aleilor, courilor de gunoi i a altor dotri asemntoare
precum i utilizarea lor n alte scopuri dect cele pentru care au fost construite.
17. Amplasarea bttoarelor pentru covoare la mai puin de 6m de imobile;
Cap. IV
3. Depozitarea reziduurilor rezultate din creterea animalelor i psrilor n alte
-190370


0 %
190370


55/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


locuri. stabilite dect cele stabilite de Primria Municipiului Iai;
4. Deinerea i creterea animalelor i psrilor de curte indiferent de numrul
acestora n cldiri sau lng cldiri cu mai multe apartamente.
n gospodriile individuale din zonele permise creterea i ntreinerea
animalelor se va face n limita consumului familial, cu respectarea prevederilor
prezentei hotrri;
5. Nerespectarea distantei de 10 m a amplasamentului adpostului (cuca)
cinelui fa de apartamentele nvecinate n curile de folosin comun precum
i inerea acestora dezlegai ziua i noaptea;
Cap. VI
3. Circulaia cu biciclete, motociclete sau autovehicule n parcuri i pe zone
verzi, distrugerea zonelor verzi prin rupere, clcare, tiere sau prin orice alte
mijloace;
Cap. X
2. Utilizatorii pieelor, Bazarului, Talciocului precum i cei ai Trgurilor au
obligaia de a menine curaenia n perimetrul n care i expun produsele spre
vnzare precum i n spaiile de circulaie adiacente acestora. Nerespectarea
curaeniei de ctre persoanele fizice i juridice care realizeaz acte de comer in
aceste locuri publice precum i de ctre toi cetaenii aflai n .perimetrul
acestora constituie contravenie;
3. Prezentarea spre vnzare a produselor pe courile de gunoi precum i
folosirea de mese improvizate pentru expunerea produselor;
4. Utilizarea mobilierului urban i a dotrilor specifice n alte scopuri dect cele
pentru care au fost construite;
5. Distrugerea, murdarirea sau modificarea mobilierului, instalaiilor i dotrilor
specifice pieelor,bazarului etc.;
6. Comercializarea produselor pe cile de acces destinate circulaiei pietonilor
sau vehiculelor i blocarea sau ocuparea cilor de acces, de intervenie n mod
nejustificat;
9. Depozitarea butoaielor i a altor ambalaje pe platouri, n boxe sau
aglomerarea nejustificat a acestora n spaiile destinate expunerii i vnzrii
produselor;
10. Nerespectarea programului de funcionare a pieelor, a regulilor stabilite de
administraia acestora, precum i dormitul n piee peste noapte;
13. Ocuparea de ctre o persoan sau un grup de persoane a unui spaiu cu
mult mai mare dect este necesar expunerii produselor proprii precum i
exercitarea de presiuni asupra vecinilor n scopul evitrii concurenei;
14. Comercializarea neautorizat a buturilor alcoolice respectiv vnzarea
acestora la pahar precum i consumarea acestora n incinta pieelor;
15. Vnzarea ambulant neautorizat de preparate alimentare calde sau reci
(covrigi, gogoi, porumb fiert etc.) precum i a altor produse alimentare i
nealimentare (produse textile, produse cosmetice, igri etc.) pe cile de acces
pietonal din incinta pieelor.56/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


16. Comercializarea neautorizat a ciupercilor din flora spontan, a florilor i
fructelor de pdure precum i a plantelor medicinale;
18. Comercializarea animalelor de companie n afara locurilor special
amenajate (cini, pisici etc.);
25. Folosirea platourilor, parcrilor, cilor de acces auto i pietonale pentru
practicarea jocurilor recreative (fotbal, tenis, table etc.);
Cap. XI
Art. 1
6. Nentreinerea cureniei pe terenul aferent imobilului i a gardului care l
mprejmuiete;
Art. 2
2. Neexecutarea la timp i n bune condiii a lucrrilor de ntreinere i reparaii
interioare i exterioare ce revin n sarcina sa, reparaia tencuielii pe ntreaga
suprafa a ncperii nchiriate, igienizare, reparaia uilor i ferestrelor,
parchetului sau duumelei precum i a tavanului;
4. Depozitarea de produse toxice sau inflamabile n alte spaii dect cele special
amenajate;
5. Nentreinerea strii de curenie a terenului aferent spaiului nchiriat (spaiu
verde, alei, trotuare, teren n indiviziune );
Art. 3
1. Depozitarea de ctre persoane fizice sau juridice a gunoaielor n locuri
neamenajate n acest scop;
3. Depunerea decedailor n capela cimitirului fr certificatul de mblsmare;


3.Cap. I
4. S asigure igiena n imobilele i incintele deinute sub orice form, prin
activiti de curenie, dezinsecie i deratizare cu firme de specialitate agreate
de Primria Iai;
7. Asociaiile de locatari-proprietari, ageni economici, instituii publice de orice
fel au obligaia s asigure colectarea deeurilor din hrtie i material plastic n
vederea reciclrii acestora, n termen de 30 de zile de la punerea la dispoziie
de ctre Direcia de Salubritate din cadrul Primriei Iai a unitilor de
nmagazinare speciale a deeurilor. Administratorul asociaiei de locatari-
proprietari va imputa amenda locatarilor vinovai de nerespectarea prezentului
aliniat.
Pentru aducerea la ndeplinire a aliniatului precedent Direcia de Salubritate din
cadrul Primriei Iai va acorda o reducere cuprins ntre 5 i 10% din valoarea
taxei de salubritate.
10. Agenii economici, inclusiv deintorii de tonete capsulate i chiocuri vor
amplasa la fiecare acces din strad la punctul de lucru sau sediu unde i
desfoar activitatea a unui co pentru ambalaje i igri.
Procurarea acestora se va face n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare
a prezentei hotrri;


-


2605000 %


260500


57/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Cap. II
21. Distrugerea i deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor,
europubelelor, courilor de hrtii stradale, bncilor, indicatoarelor de circulaie,
panourilor de afiaj, cabinelor telefonice, refugii de cltori, piesele din parcurile
de joac pentru copii i alte asemenea dotri amplasate pe domeniul public;
Persoana contravenient va fi obligat la repararea integral a prejudiciului
cauzat;
23. Degradarea prin orice mijloace a corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor sau
instalaiilor pentru iluminatul public;
Cap. IV
6. Circulaia liber a cinilor pe raza municipiului Iai precum i a celor condui
fr botni i les; accesul cinilor n parcuri, locurile de joac pentru copii i n
cimitire;
7. Necurirea de ctre proprietarii cinilor a excrementelor lsate n locurile
unde circulaia acestora este permis;
Cap. V
1. Neprezentarea graficelor de colectare a reziduurilor menajere i a graficelor
de salubrizare stradal spre avizare la Inspectoratul de Protecie a Mediului,
Inspectoratul de Sntate Public i la Primria Municipiului Iai;
2. Nentiinarea Direciei Tehnice din cadrul Primriei Municipiului Iai asupra
modificrilor de orice fel, ce intervin n graficele de colectare a reziduurilor
menajere ct i n graficele de salubrizare stradal;
3. Nerespectarea notificrilor transmise de ctre Direcia Tehnic din cadrul
Primriei Municipiului Iai privind executarea unor lucrri suplimentare sau
neexecutarea total sau parial a unor lucrri curente;
6. Necolectarea n aceeai zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrrilor de
reparaii i salubrizare stradal;
7. Negolirea conform graficelor stabilite a courilor stradale;
8. Neluarea msurilor de acoperire i etaneizare a autovehiculelor de transport
a reziduurilor menajare i stradale pentru a evita pierderea i mprtierea
acestora pe cile publice;
9. Neluarea msurilor de splare i dezinfecie a autocontainerelor, zilnic n
sezonul cald i sptmnal n sezonul rece iar a mijloacelor de transport gunoi
sptmnal att vara ct i iarna;
11. Neigienizarea prin splare i dezinfectare a europubelelor.
Europubelele vor fi amplasate la cel puin 5m de la imobilele de locuit
12. Permiterea n orice scop a accesului de ctre unitatea de salubrizare a
persoanelor strine pe rampa de depozitare a reziduurilor;
14. Nepunerea la dispoziia asociaiilor de locatari-proprietari, ageni economici,
instituii publice de orice fel a unitilor de nmagazinare speciale (inscripionate
distinct) pentru colectarea deeurilor din hrtie i material plastic;
15. Neefectuarea n condiiile legii a serviciului de ecarisaj.
Firmele specializate care desfoar activiti de deratizare i dezinseciei au260-500


260-500
58/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


urmtoarele obligaii:
16. S dein autorizaiile necesare i s obin avizul Primriei Iai pentru
lucrrile pe care le efectueaz la obiectivele din subordinea Primriei Iai;
17. S depun la sfritul fiecrei luni raportul privind efectuarea operaiunilor
de dezinsecie i deratizare;
18. S respecte condiiile impuse n urma avizrii precum i condiiile privind
calitatea lucrrilor de dezinsecie i deratizare.
Cap. VI
6. Distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuti, trandafiri, arbori, flori anuale,
bienale sau perene;
7. Nentreinerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit i strns resturi
vegetale;
8. mprtierea, aruncarea sau folosirea de substane chimice toxice sau
momeli otrvite pe terenurile agricole ct i in pdurile care aparin municipiului
Iai;
Cap. IX
1. Racordarea de ctre abonai la reelele de termoficare a unor instalaii
consumatoare fr avizul prealabil al Regiei Autonome de Termoficare,
extinderea instalaiilor existente prevzute n contractele ncheiate, restabilirea
legturii ntrerupte de personalul regiei ca urmare a neachitrii facturii de
consum sau nerespectrii avizului dat.
2. Deteriorarea instalaiilor publice de distribuie i a racordurilor termice prin
aciune direct sau inundaii ale subsolurilor i canalizrii termice;
3. Deteriorarea aparatelor de msuri, control, manevr, precum i a cminelor
unde acestea sunt amplasate;
4. Neacordarea posibilitilor de acces a personalului regiei la instalaiile
interioare din incinta tehnic a beneficiarului n scopul controlului, nregistrrii
consumului sau pentru executarea lucrrilor de intervenii, ntreinere i reparaii
a instalaiilor publice;
5. Executarea i modificarea instalaiilor interioare de nclzire, ap cald
menajer fr acordul scris al Regiei Autonome de Termoficare, precum i
folosirea apei calde menajere la splarea autovehiculelor;
6. Intervenia neautorizat n instalaiile centralelor sau punctelor termice i
reelelor termice secundare;
Cap. X
1. Comercializarea neautorizat n pieele agroalimentare a bunurilor
nealimentare;
7. Parcarea sau accesul autovehiculelor n zonele unde acestea sunt strict
interzise (pe aleile pietonale din incinta pieelor, n parcrile rezervate, pe
trotuare sau platformele pieelor);
8. Ocuparea si staionarea nejustificata pe platourile, cile de acces n spaiile
existente n incinta pieelor de ctre autovehicule, mijloace cu traciune animal
si alte vehicule precum i accesul acestora n afara orelor de program;
260500


26050059/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


11. Refuzul de plat a taxelor legale datorate pentru folosina spaiilor sau
serviciilor;
12. Declararea n fals a cantitilor de marf introdus n pia precum i
ascunderea mrfii n scopul evitrii plii taxelor legale datorate;
19. Lipsa contractelor ncheiate de ctre societile comerciale care dein spaii
n incinta pieelor cu toi furnizorii de utiliti publice (energie electric, ap-
canal, energie termic, gaz metan, salubritate etc.);
20. Expunerea spre vnzare a autovehiculelor n exteriorul trgului de maini n
scopul evitrii plii taxelor legale;
21 Blocarea circulaiei sub orice form la trgul de maini, cherestea i obor;
23 Depozitarea n incinta pieelor, n parcrile i pe strzile adiacente pieelor,
bazarului, trgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje,
ambalaje, tonete, chiocuri, mese, construcii metalice, materiale de construcie
de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate,
avariate, dezmembrate total sau parial, cu sau fr numere de nmatriculare
sau abandonarea acestora n aceste locuri;
Cap. XI art.1
3. Neexecutarea la timp i n bune condiii a lucrrilor de ntreinere, reparaie
sau nlocuire a elementelor de constructii i instalaii din folosina exclusiv;
4. Neexecutarea la timp a reparaiilor i nlocuirea elementelor de construcie i
instalaii deteriorate din folosina comun, ca urmare a folosirii lor
necorespunzatoare (indiferent dac acestea sunt n interiorul sau exteriorul
cldirii; dac persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate,
sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun
elementele de constructie, de instalatie, obiectele i dotarile aferente;
- art.3
4. Deshumarea decedailor nainte de 7 ani fr avizul eliberat de DSP Iai
3401400
260490
3401400
260490
4. Cap. I
14. S ia msurile de mprejmuire i salubrizare a terenurilor pe care le dein, n
calitate de proprietari sau administratori;
Cap. II
2. Depozitarea de materiale, ambalaje, mrfuri pe arterele de circulaie,
trotuare, spaii verzi, parcuri i alte locuri publice;
3. Arderea/incinierarea de resturi vegeta1e, menajere, cauciucuri, mase plastice
sau a altor categorii de deeuri n curi, pe strzi, pe terenuri aparinnd
domeniului public sau privat al statului ct i pe terenuri proprietate privat;
11. Splarea autovehiculelor i executarea de reparaii auto, mecanice i de
tinichigerie pe domeniul public (carosabilul strzilor, parcri, trotuare, zone
verzi) precum i ptarea acestora cu combustibili, lubrifiani, vopsele;
14. Circulaia autovehiculelor pe drumurile publice fr a fi curite;
Cap. VI
1. Tierea ori scoaterea din rdcini, fr aprobarea serviciilor de specialitate
ale Primriei Municipiului Iai, de arbori, puiei ori lstari cu sau fr ridicarea


-


3605900 %


360590


60/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


acestora;
2. nsuirea de arbori dobori de fenomene naturale sau de arbori care au fost
tiai sau scoi din rdcini, fr aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul
Primriei Municipiului Iai;
4. Cosirea fr autorizaie a ierbii de pe domeniul public;
Cap. VIII
9. Neamplasarea unor panouri la punctele de lucru care s indice:
-denumirea i adresa Iucrrii;
-denumirea beneficiarului;
-denumirea proiectantului;
-denumirea constructorului;
-numr Autorizaie de Construcie;
-eliberat de:
-termen de execuie:
-data nceperii i data finalizrii;
Cap. X
22. Neluarea de ctre administrator a msurilor de ordine i curenie, precum
i de ntreinere a acesteia n piee, trguri, obor, bazar;
23. Depozitarea n incinta pieelor, n parcrile i pe strzile adiacente pieelor,
bazarului, trgurilor, oborului a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje,
ambalaje, tonete, chiocuri, mese, construcii metalice, materiale de construcie
de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate,
avariate, dezmembrate total sau parial, cu sau fr numere de nmatriculare
sau abandonarea acestora n aceste locuri;
24. Repararea vehiculelor de orice fel n incinta pieelor sau n parcrile
adiacente acestora;
Cap. XI
Art.3, pct. 2. Executarea de lucrri funerare fr respectarea autorizaiei, n
afara programului stabilit de ctre D.A.P.P.P. sau de ctre persoane
neautorizate;


5.
Cap. I
3. S pstreze curenia la locurile de depozitare a rezidurilor menajere, n
curile interioare, ci de acces i pe celelalte terenuri pe care le dein;
13. S ntrein n stare de funcionare i perfect curenie spaiile comune,
subsolurile, anexele sanitare (bi, wc-uri, spltorii, usctorii) i locurile de
joac pentru copii. Locurile de joac pentru copii vor fi luate n administrare de
ctre asociaiile de locatari-proprietari;


-


240 1.160


0 %


240 1.160

61/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


6. Cap. I
1. S ntrein n stare corespunztoare imobilele pe care le dein cu orice titlu
prin efectuarea lucrrilor de zugrvire i vopsire a prilor exterioare ale
cldirilor, nlocuirea jgheaburilor i burlanelor degradate precum i efectuarea
altor lucrri de reparaii, amenajri i a altor lucrri specifice;
Cap. XI
Art.1
3. Neexecutarea la timp i n bune condiii a lucrrilor de ntreinere, reparaie
sau nlocuire a elementelor de constructii i instalaii din folosina exclusiva;
4. Neexecutarea la timp a reparaiilor i nlocuirea elementelor de construcie i
instalaii deteriorate din folosina comun, ca urmare a folosirii lor
necorespunzatoare (indiferent dac acestea sunt n interiorul sau exteriorul
cldirii; dac persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate,
sanctiunile vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun
elementele de constructie, de instalatie, obiectele i dotarile aferente;


-


340
1.400


0 %


340 1.400

7. Cap. II
7. Expunerea prin lipire a afielor sau anunurilor publicitare n alte locuri dect
pe panourile de afiaj precum i scrierea pe cldiri sau monumente de cuvinte
obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de nsemne de orice natur;
18. Nedeclararea ctre unitatea de salubritate a tuturor persoanelor ori a
volumului de deeu (mc) n vederea stabilirii tarifului aferent pentru colectarea
reziduurilor menajere;
19. Staionarea pe o perioad mai lung de 5 zile a autovehiculelor avariate sau
defecte pe carosabilul strzilor, mpiedicnd executarea lucrrilor de
salubrizare;
20. Staionarea autovehiculelor pe arterele principale de circulaie n timpul
cderilor abundente de zpad ntre orele 22.00-6.00.
24. Pozarea suprateran a instalaiei pentru gaze naturale fr acceptul
proprietarului de imobil i a celorlali factori legali (Primria Municipiului Iai i
Distrigaz sucursala Iai);
Cap. III
1. Nemprejmuirea incintelor de construcii sau reparaii a antierului lucrrilor n
execuie i neluarea msurilor de salubrizare i ntreinere a cureniei in jurul
imprejmuirilor;
Rulotele ori containerele mobile de construcii cu orice destinaie se vor
amplasa numai n interiorul incintelor iar cnd acest lucru nu este posibil,
acestea se pot amplasa i pe domeniul public dup achitarea taxelor legale i
obinerea autorizaiei de depozitare;
2. Nentiinarea serviciilor de specialitate din cadrul Primriei Municipiului Iai
despre lucrrile de construcii de orice fel de unde rezult pmnt, moloz sau
alte asemenea reziduuri n vederea stabilirii traseelor pentru transportul i


-


570
1.150

0 %


570 1.150


H.C.L. 172
/ 2002


62/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


depozitarea acestora;
Cap. VI
9. Degradarea sau murdrirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor
din cimitire i alte locuri publice precum i a mobilierului urban i a jocurilor din
parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza municipiului Iai.
Instituiile de cultur sau instituiile care au compartimente cu atribuiuni
n administrarea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor sunt obligate s ia
msuri de evitare a degradrii acestora precum i de nlturare de pe acestea a
nscrisurilor i nsemnelor de orice fel (cuvinte obscene, lozinci de orice fel,
nsemne cu caracter ovin, fascist i altele);
10. Efectuarea lucrrilor de tiere i defriare a arborilor , arbutilor, spaiilor
verzi i rabatelor de flori, n vederea efecturii unor lucrri edilitar
gospodreti, fr avizul serviciilor de specialitate;
11. Neefectuarea plantrii arborilor sau arbutilor pentru refacerea zonelor verzi
n termenele i pe amplasamentele stabilite de ctre inspectorii Primriei
Municipiului Iai;
12. Neefectuarea lucrrilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrri specifice
de gazonare, plantare flori i gard viu) ca urmare a efecturii lucrrilor edilitar
gospodreti;
Contravenientul va suporta contravaloarea lucrrilor de refacere a zonei verzi i
materialul dendro floricol evaluat n conformitate cu prevederile legale.
Cap. VIII
1. Neefectuarea de ctre regiile autonome din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Iai i alte societi comerciale sau regii autonome care au n
administrare reele tehnico edilitare subterane (ap, canalizare, energie
electric, energie termic, gaze naturale, telefonie etc.) n cel mult 48 de ore a
remedierii avariilor sau deranjamentelor aprute la reelele proprii de distribuie
i evacuarea n totalitate a pmntului i molozului rezultat din sptur.
2. Toate interveniile de pe domeniul public la reelele tehnico-edilitare
subterane neexecutate n baza unui Permis de intervenie, eliberat de ctre
Direcia Tehnic din cadrul Primriei Iai, n urma nscrierii n Registrul unic de
avarii.
3. Nerespectarea condiiilor cuprinse n Permisul de Intervenie emis de
Primria Municipiului Iai.
4. nceperea execuiei lucrrilor edilitar gospodreti fr contracte de refacere
a domeniuilui public i nentreinerea sistemelor de dirijare a circulaiei n
condiiile tehnice prevzute de normativele n vigoare, asigurnd permanent
condiii pentru buna circulaie a vehiculelor i a pietonilor.
5. Neachitarea contravalorii lucrrilor de refacere a tramei stradale de ctre
beneficiarii lucrrilor tehnico-edilitare.
6. Desfacerea pavajelor i executarea de spturi pe strzi, n piee sau parcuri
fr avizul organelor tehnice ale Consiliului Local al Municipiului Iai ori n alte
condiii dect cele prevzute n avizul acordat pentru lucrare.


63/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


7. Executarea lucrrilor de spargere a carosabilului fr a folosi maini speciale
de tiat beton i asfalt echipate cu disc, care s nu afecteze structura de
rezisten a sistemului rutier. Aceste maini speciale se vor procura n termen
de 1 an de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri;
8. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunztoare a punctelor de lucru
ce afecteaz trotuarele i partea carosabil a strzilor care poate duce la
producerea de accidente de circulaie.
14. Dezafectarea instalaiilor edilitar gospodreti (receptori pentru ape pluviale,
cmine de scurgere i racord, hidrani, rsufltori gaze naturale etc.) precum i
mascarea acestora prin asfaltare i betonare.
15. Regia Autonom de Transport Iai i unitile care exploateaz linii de cale
ferat existente n ampriza drumurilor vor asigura n permanent meninerea n
bun stare a pavajelor din zona liniilor , precum i meninerea aspectului
corespunztor (i de curenie) a zonelor proprii, inclusiv n zonele de protecie
i siguran.De asemenea acestea sunt obligate s ntretin i s repare
pavajele din zon, capetele de linii bucle de ntoarcere ale autovehiculelor de
transport amplasate n afara cilor publice.
16. RAJAC Iai are obligaia de a desfunda i menine n stare de funcionare
gurile de scurgere a apelor pluviale de pe strzi.
Se interzice nfundarea gurilor de scurgere de pe strzi prin aruncarea
diferitelor reziduuri sau pmant de ctre ceteni sau de lucrtorii de la
societile comerciale care execut lucrri de salubrizare.
17. Societile comerciale i alte unitti care execut reele de instalaii
subterane vor fixa i vor menine la cota nivelului pavajului piesele vizibile ca:
trape, capace la cminele de vizitare, rsufltori de gaze si altele. Se vor
menine n buna stare pavajele pe traseul acestor instalaii.
18. Societile comerciale sau alte uniti care au n exploatare statii de
alimentare cu carburani i lubrefianti , sunt obligate s repare i s ntrein
pavajele i spaiile verzi aferente staiilor.
19. Distrugerea prin circulaie cu mijloace de transport i utilaje neadecvate sub
orice form a mbrcminii trotuarelor, prii carosabile a strzilor precum i a
marcajelor rutiere.
Cap. IX
7. Amplasarea de construcii peste reelele termice, acoperirea cu pmnt sau
cu alte materiale, a traseelor acestora i a cminelor de racord care
ngreuneaz interveniile la acestea, fr avizul Regiei Autonome de
Termoficare.
Cap. XI
Art. 1
1. Ocuparea fr forme legale a spaiilor cu destinaia de locuin din fondul
locativ de stat sau din patrimoniul Consiliului Local ori a suprafeelor de teren
care aparin acestui patrimoniu;
2. Subnchirierea spaiului de locuit;

64/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


5. Executarea de modificari de constructie i de funcional fr avizul
locatorului;
7. Schimbarea destinaiei spaiului de folosin comun.
Art.2
1. Schimbarea parial sau total a destinaiei spaiului fr avizul D.A.P .P .P .;
3. Nesolicitarea avizului locatorului pentru executarea de modificri de
construcie sau de funcional;
6. Nencheierea de contracte cu furnizorii de utiliti;
7. Subnchirierea total sau parial a spaiului fr avizul D.A.P.P.P.
8. Cap. VII
1. ncrcarea i etanarea necorespunztoare a vehiculelor ce efectueaz
transportul diferitelor materiale, pentru a prentmpina mpratierea lor n timpul
transportului i murdrirea sau degradarea cilor publice.
2. Neasigurarea curirii cilor publice dup efectuarea operatiilor de ncrcare
sau descrcare a mijloacelor de transport.
3. Depozitarea gunoiului menajer, reziduuri i deeuri menajere de orice fel n
spaiul dintre inele cii de rulare i tramelor stradale.
4. Neasigurarea cureniei, nendeprtarea vegetaiei i nentreinerea cii de
rulare a RATC Iai, n parametrii tehnici normali de funcionare.
9. Degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport n comun att n
mers ct i n timpul staionrilor.
12. RATC Iai are obligaia s ntrein n stare de curenie staiile de tramvai
i s asigure dezpezirea acestora;
13. RATC Iai are obligaia s asigure un aspect corespunztor tonetelor i
spaiilor de vindere a biletelor;
14. Neasigurarea cureniei i neigienizarea mijloacelor de transport persoane
de ctre cei care le dein sau le folosesc pe tot timpul n care acestea sunt n
circulaie.
Cap.VIII
21. Montarea de indicatoare de circulaie pe strazile municipiului fr aprobarea
Comisiei de Circulaie a Municipiului Iai.
22. Executarea de marcaje de ctre alte persoane dect cele autorizate, pe
strzi, trotuare i n parcuri precum i murdrirea pavajelor prin scurgerea sau
pierderile de ulei sau combustibil din autovehicule.


-


3406800 %


340680H.C.L. 172
/ 2002


9. Cap. I
8. S incinereze deeurile periculoase rezultate din activitatea sanitar de stat
i particular (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat i private) numai n
instalaii omologate;
Cap. V
4. Necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenei i n zilele programate
prevzute n graficul de colectare, nesalubrizarea spaiilor pe care sunt
amplasate punctele de colectare a deeurilor containere, pubele, couri de

-

1.150
2.500


0 %

1.150 2.500H.C.L. 172
/ 2002


65/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


gunoi, .a. (pe o suprafa de 100 mp);
5. Nerespectarea graficelor de salubrizare stradal;
10. Neexecutarea periodic a lucrrilor de dezinsecie i deratizare a rampei de
depozitare a reziduurilor i a rampelor intermediare precum i neexecutarea
dezinfeciei acesteia cel puin de dou ori pe lun n sezonul cald i trimestrial
n sezonul rece;
Cap. VIII
20. Modificarea tramei stradale existente prin executarea de accese auto la
imobilele deinute cu orice titlu fr aprobarea Comisiei de Circulatie a
Municipiului Iai.
10 Cap. II
1. Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum i n alte locuri publice
a rezidurilor menajere i vegetale, a molozului i a altor reziduuri, a bunurilor
materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chiocuri, mese, construclii
metalice, materiale de construcii de orice fel, caroserii de autovehicule,
autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parial sau total, cu
sau fr numere de nmatriculare.
Depozitarea materialelor de construcii i montaju1 schelelor pe trotuare
(protejate), carosabil, zone verzi n vederea executarii lucrrilor de construcii
sau reparaii se va putea realiza numai dup aprobarea solicitrii scrise, a plii
taxelor legale i emiterea autorizaiei de ctre birourile de specialitate ale
Primariei Municipiului Iai. Caroseriile autovehiculelor fr numr de
nmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica i transporta de ctre
Primria Municipiului Iai prin societi autorizate proprietarul va suporta
sanciunea prevzut la art. 2 precum i taxele legale pentru ocuparea
domeniului public, transport i depozitare.Autovehiculele de orice fel, degradate,
avariate, dezmembrate total sau parial cu numere de nmatriculare,
nmatriculate n ar sau strintate, abandonate pe domeniul public, se vor
identifica de ctre inspectorii Primriei Municipiului Iai mpreun cu
reprezentani ai Biroului de Poliie Rutier a Municipiului Iai proprietarul va
suporta sanciunea prevzut la art. 2 precum i taxele legale pentru ocuparea
domeniului public.
Cap. IV
1. Creterea animalelor i psrilor de curte n adposturi (cotee) amplasate la
o distan mai mic de 50 m de cldirile vecinilor, fr instalaie de colectare a
dejeciilor prevzute cu pardoseal betonat i sifon de scurgere; evacuarea
dejeciilor lichide se realizeaz controlat ntr-o fos septic (bazin vidanjabil) iar
dejeciile solide colectate vor fi transportate i depozitate numai pe suprafee
amenajate sau pe terenuri agricole proprii;
Se menine perimetrul central n care, deinerea i creterea animalelor mari
(cabaline, bovine, ovine, porcine, caprine) este interzis conform HCL 99/1994.


-


700
2.5000 %


700 2.500H.C.L. 172
/ 2002


66/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


11

Cap. II
10. Deversarea apelor uzate pe suprafaa carosabil a strzii, pe trotuare, n
parcri i alte locuri de folosin public;
Cap. IV
2. Neevacuarea ritmic a reziduurilor animaliere colectate n fosa septic
crend astfel disconfort vecinilor. Fosa septic va fi amplasat la o distan de
10 metri fa de cea mai apropiat locuin conform reglementrilor igienico-
sanitare n vigoare, betonat i prevzut cu capac;
Cap. XII
1. Atingerea adus prestigiului sau ameninarea svrit mpotriva agentului
constatator s constate i s aplice prevederile prezentei hotrri, mpiedicarea
prin orice form a agentului constatator de ctre persoanele prezente la faa
locului de a lua msuri de sancionare a contravenientului ct i refuzul acestuia
de a prezenta actul de identitate la cererea agentului constatator.


-


500
2.000

0 %


500 2.000

H.C.L. 172
/ 2002


12. Cap. II
25. Desfurarea manifestrilor de mas n aer liber (festivaluri, concerte .a.)
numai cu aprobarea Primriei Iai i acord de mediu eliberat de Inspectoratul de
Protecie a Mediului Iai.


-


500
2.5000 %


500 2.500H.C.L. 172
/ 2002

13. Cap. I
5. S incheie cu unitatea de salubrizare contracte de preluare, transport i
neutralizare a rezidurilor rezultate din activitate, dup caz.
Cap. II
22. Predarea sau achiziionarea de ctre persoane fizice sau ageni economici
cu activitate de recuperare a deeurilor metalice, de rame, capace, grtare,
ntregi sau sub form de sprturi, aferente reelelor de alimentare cu ap i
canalizare.
Cap. V
13. Nencheierea de ctre unitatea a contractelor de preluare, transport i
neutralizare a reziduurilor menajere cu beneficiarii persoane fizice i juridice
precum i nerespectarea condiiilor prevzute n acestea.
Cap. VIII
10. Nerefacerea domeniului public de ctre unitile specializate agreate de
ctre Primria Iai, n termen de 5 zile de la data expirrii Graficului de
execuie sau a Permisului de Intervenie, n conformitate cu normativele n
vigoare.
11. Nepredarea amplasamentului la parametrii iniiali ctre Primria Municipiului
Iai de ctre societile comerciale i alte uniti de construcie care execut
lucrri de construcii n trama stradal n termen de 7 zile de la terminarea
acestora.
12. Punerea n funciune a noilor utiliti de ctre administratorii de reele fr

-

1.5002.50
0


15002500

0 %

1.500 2.500


15002500


H.C.L. 172
/ 2002


67/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


dovada achitrii de ctre beneficiar a contravalorii lucrrilor de refacere a
domeniului public afectat.
13. Nerespectarea tehnologiilor de execuie i a materialelor adecvate
mbrcminilor rutiere.

14. Cap. III
3. Neefectuarea regularizrii taxei de autorizaie de construire n termen de 15
zile de la finalizarea lucrrilor.
Cap. IV
8. Organizarea i participarea la luptele de cini.


-


2.500
0 %


2.500H.C.L. 172
/ 2002


15. Cap. II
15. Amplasarea n exteriorul tonetelor sau chiocurilor a rafturilor pentru
expunerea mrfurilor; prin orice mijloace in exteriorul tonetelor. Dupa trei
sanctiuni, contractul pentru folosirea temporara a locului de amplasare a tonetei
inceteaza, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate, beneficiarul
tonetei avand obligatia de a elibera terenul in termen de trei zile, in caz contrar
urmand a fi evacuat neconditionat prin dispozitia primarului, pe cheltuiala sa,
neavand nici o pretentie fata de eventualele daune produse de evacuarea silita.

300 10000 %

300 1000H.C.L. 172
/ 2002
H.C.L.
207/2006


16. H.C.L. 172/2002 Cap. XII
2. Se instituie taxa de ocupare a domeniului public pentru faptele prevzute n
prezenta hotrre.

-

10 lei/mp/zi

0%

10 lei/mp/zi

Legea
571/2003
art.287
68/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012ANEXA : 9.1


IMPOZITE I TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2013
- COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL -
Denumire impozit/taxa
Lei
Nivel
H.G. nr.956/2009
Lei

Propunere
Majorare an 2013 fa
de H.G. nr.956/2009
Lei

Propunere
Tax an 2013
Lei
Temei de drept
(art., alin., lege)
Tax Certificat de
Productor Agricol
0 69 lei


-
60 lei
H.G. 661/2001(cu completarile si
modificarile ulterioare)-art.8, alin.1
Lg. nr.571/2003 (cu completarile si
modificarile ulterioare) privind Codul
Fiscal -art.268, alin.4 actualizat prin H.G
956/2009 privind privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele i taxele
locale i alte taxe asimilate acestora,
precum i amenzile aplicabile ncepnd
cu anul fiscal 2010

69/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


ANEXA : 9.2
TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2013
- COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL
Denumire impozit/taxa
Lei
Nivel
an 2012
Lei

Propunere
Majorare an 2013 fa
de an 2012
Lei
Propunere
Tax an 2013
Lei
Temei de drept
(art., alin., lege)
Tax nregistrri
contracte de arendare5

-5


Lg. nr. 215/2001 Republicat -art. 36 alin 4,
lit.c.
Lg. nr. 16/1994 (cu completarile si
modificarile ulterioare ) Legea arendrii -art.
6 alin 3.
Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si
modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -
art. 282;Tax punat pentru:
- Bovine, Cabaline

- Ovine, Caprine, tineret
bovin i cabalin sub 1 an27 Lei/cap animal

16 Lei/cap animal
-27 Lei/cap animal

16 Lei/cap animal

Lg. nr. 215/2001 Republicat -art. 36 alin 4,
lit.c.
Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si
modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -
art. 282;
Lg.72/2002 Legea Zootehniei ;
Ord. 226/2003 privind ntreinerea pajitilor
-Cap.IV pct.5 ;

Tax adeverin rol
agricol21
-21

Lg. nr. 215/2001 Republicat -art. 36 alin 4,
lit.c.
Ordinul nr. 95/2010 privind aprobarea
Normelor Tehnice de completare a
Registrului Agricol pentru perioada anilor
2010-2014.
Ordonana 28/2008 privind Registrul Agricol
.
Lg. nr. 571/2003 (cu completarile si
modificarile ulterioare ) privind Codul Fiscal -
art. 282;

70/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Regulament
privind taxele speciale din Anexa 9.2

I. Regulament privind contractul de punat .
1.Domeniul de activitate :
Prezenta procedur se aplic pe raza municipiului Iai i stabilete modul de completare i eliberare a
contractului de punat conform Legii zotehniei nr. 72/2007 i a Ordinului nr.226/2003 privind organizarea
activitii de mbuntire i exploatare a pajitilor la nivel naional .
2.Referine :
2.1 Reglementri
Ordinul nr.226/2003 privind organizarea activitii de mbunttire i exploatare a pajitilor la nivel naional
Legea arendrii nr. 16/1994 cu modificrule i completrile ulterioare
Legea 571/2003 - Codul Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare.
3.Responsabiliti :
3.1.Personalul compartimentului, conform fiei postului - rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei
proceduri .
4.Descrierea activittilor :
Prezenta procedur se aplic solicitrilor petenilor n vederea ntocmirii i eliberrii contractelor de
punat conform Legii nr. 72/2002 i Ordinului nr. 226/2003 privind organizarea activitii de mbuntire i
exploatare a pajitilor la nivel naional .
Documentele necesare sunt:
- cerere ( se depune la Centrul de Informaii pentru Ceteni)
- copie a certificatul de sntate a animalelor ( se depune la Centrul de Informaii
pentru Ceteni )
- declararea de ctre proprietar a animalelor n Registrul Agricol .
Procedura de lucru care const n : primirea cererii pentru ntocmirea contractului - verificarea
datelor declarate n Registrul Agricol, calcularea taxei de punat pe cap de animal i eliberarea dispoziiei de
plat catre solicitant, tehnoredactarea contractelor de punat n dou exemplare, transmiterea contractelor de
punat la semnat la : Serviciul Cadastru, Serviciul Juridic Contencios, Viz control preventiv, Director Economic,
Secretar, Primar transmiterea contractelor de punat la Centrul de Informaii pentru Ceteni a Primriei n
vederea tampilrii - eliberarea unui exemplar din contractul de punat .
Personalul compartimentului, conform fiei postului, rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei
proceduri , n vederea eliberrii contractului de punat n termen de 15 zile.
II. Regulament privind contractul de arendare .
1.Domeniu de activitate :
Prezenta procedur stabilete modul de nregistrare i eliberare a contractelor de arendare conform
Legii arendrii nr.16/1994 cu completrile i modificrile ulterioare, Ordinul nr. 95/2010 privind aprobarea
Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada anilor 2010-2014 i a Ordonanei nr.
28/2008 privind Registrul agricol..
2.Referine :
2.1. Reglementri :
Legea nr. 16/1994 (cu completarile si modificarile ulterioare ) - art. 6 alin 3 .
Legea 571/2003 - Codul Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare.
3.Responsabiliti :
3.1.Personalul serviciului, conform fiei postului - rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei
proceduri .
4.Descrierea activitilor :
Prezenta procedur se aplic solicitrilor de nregistrare i eliberare a contractelor de arendare.
Documente necesare sunt:
- Contractul de arendare n trei exemplare originale (se depun la Registratura Primriei )
71/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


- Actele doveditoare a proprietii bunurilor date i luate n arend ( contract de vnzare
cumprare a terenului arendat, Titlul de Proprietate.etc)
- Pentru persoane juridice - Certificatul de nmatriculare al Firmei de unde s rezulte ca
obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole.
- persoanele fizice trebuie s aib pregtire de specialitate agricol ( diplom de liceu
agricol sau facultate n domeniul agricol ) sau un atestat de cunotine agricole ori de practic agricol . Atestatul
este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, iar n cazul persoanelor
fizice strine, de autoritatea competent din statul de origine sau de provenien.
- Declararea datelor n Registru Agricol, privind terenurile care fac obiecul contractelor, pe
categorii de folosin, modul de utilizare a suprafeelor agricole.
Procedura de lucru care const n : contractelor de arendare n trei exemplare , verificarea datelor
declarate n Registrul Agricol, verificarea datelor nscrise n contract, nregistrarea contractelor de arendare n
registrul contracte de arendare, transmiterea contractelor la semnat la Secretarul Municipiului Iai i Primar,
transmiterea contractelor la Centrul de Informaii pentru Ceteni a Primriei n vederea tampilrii - eliberarea a
dou exemplare din contract ctre petent..
Personalul serviciului, conform fiei postului, rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri, n
vederea nregistrri i eliberrii a dou exemplare din contractul de arendare.
III. Regulament privind adeverina de rol agricol
1.Domeniu de activitate :
Prezenta procedur se aplic pe raza municipiului Iai i stabilete modul de completare i eliberare a
adeverinei de rol agricol conform Ordinului nr. 95/2010, Legea nr.215/2001Republicat, O.G. nr.28/2008 i
Legea 571/2003 cu completrile i modificrile ulterioare.
2.Referine :
2.1. Reglementri :
Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul nr. 95/2010 privind aprobarea Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru
perioada anilor 2010-2014.
Ordonana nr. 28/2008 privind Registrul Agricol cu completrile i modificrile ulterioare
3.Responsabiliti :
3.1.Personalul compartimentului, conform fiei postului - rspunde de aplicarea ntocmai a
prezentei proceduri .
4.Descrierea activitilor :
Prezenta procedur se aplic solicitrilor petenilor n vederea ntocmirii i eliberrii adeverinei de rol
agricol.
Documente necesare sunt:
- cerere ( se depune la Centrul de Informaii pentru Ceteni).
- declararea de ctre proprietar a datelor n Registrul Agricol, privind terenurile n
proprietate i animalele deinute pe raza municipiului Iai.
Procedura de lucru care const n: primirea cererii pentru ntocmirea adeverinei de rol agricol,
verificarea datelor declarate n Registrul Agricol, , tehnoredactarea adeverinei de rol agricol, transmiterea
adeverintei de rol agricol la semnat la Secretarul sau Primarul Municipiului Iai, transmiterea adeverinei de rol
agricol la Centrul de Informaii pentru Ceteni a Primriei n vederea tampilrii - eliberarea dispoziiei de plat
ctre solicitant, eliberarea adeverinei de rol agricol.
Personalul biroului, conform fiei postului, rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei proceduri, n
vederea nregistrri i eliberrii adeverinei de rol agricol.

72/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10
D.A.P.P.P

TARIFE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Valoare absoluta propusa
pentru 2013
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel an
2012
Propunere
procent de
majorare fata
de anul 2012
Tarif T.V.A.
Total
general
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Tarif intrare 8 lei - 6,45 1,55 8 lei
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004,OG
71/2002, Legea 3/2003,
Legea 51/2006
2.
Tarif intrare copii
sub 7 ani si
pensionarii
3 lei - 2,42 0,58 3 lei
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004,OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3.
Tarif intrare pentru
luptatorii in
revolutie/
veteranii si
vaduvele in
razboi/ detinuti
politici/pers.gr.I
invaliditate
gratuit - - - gratuit
Decret/Lege 118/1990,
republicat, art. 6, alin. 1
Legea 44/1994, art.16, lit.e
Legea 341/2004, modif. prin
Legea 347/2006
Legea 448/2006, republicat,
7.
Tarif inchiriere
sezlong
/umbrela
5lei/zi - 4,03 0,97 5 lei/zi
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004, OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
8.
Cursuri inot /
gimnastica
acvatica
organizate cu
instructor
angajat-durata
1h
16
lei/pers
- 13,45 2,55 16
lei/pers
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004, OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
9.
Abonament pt.
adulti
60 lei/10
intrari
- 48,39 11,61 60 lei/10
intrari
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004, OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
10.
Abonament pt.
copii sub 7 ani
i pensionari
20 lei/10
intrari
- 16,12 3,88 20 lei/10
intrari
Legea nr. 215/2001 modif., HG
955/2004, OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL
Nr.
crt.
Denumire tax Nivel an 2012
Propunere
procent de
majorare
fata de
anul 2012
Valoar
e
propu
sa
pentru
2013
Temei de drept
1
Taxa pentru utilizarea temporar a terenurilor din
Strandul municipal pentru tonete omologate, rulote,
frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere,
materiale promotionale etc.(consumul de utiliti se va
achita separat funcie de consumul utilizatorilor)


85 lei/mp/luna
-
85
lei/mp/
luna
Legea nr.
215/2001

modif., HG
955/2004, OG
71/2002, Legea
3/2003, Legea
51/2006
2
Tarif de pornire la licitaie pentru utilizarea temporar (
n sezon) a unor terenuri din incinta Strandului
municipal amplasate n zona centrala a strandului,
pentru activitate alimentatie publica si terasa(consumul
de utiliti se va achita separat funcie de consumul
utilizatorilor)


100 lei/mp/luna
-
100
lei/mp/
luna
Legea nr.
215/2001 modif.,
HG 955/2004, OG
71/2002, Legea
3/2003, Legea
51/2006

TARIFE PENTRU PLAJA NICOLINA
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel
an 2012
Propunere
procent de
Valoare absoluta propusa pentru
2013 Temei
73/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012majorare
fata de
anul 2012
Tarif T.V.A. Total
de
drept
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Tarif intrare 7lei - 5,65 1,35 7 lei
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
2. Tarif intrare copii sub 7 ani gratuit - - - gratuit
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3.
Abonament pentru
pensionari cu 10 intrari
(pensie mai mica de 1500
lei)
10 lei - 8,07 1,93 10 lei
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004, \
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
4.
Tarif intrare pentru luptatorii
in revolutie/veteranii si
vaduvele in razboi/ detinuti
politici/pers.gr.I invaliditate
gratuit - - - gratuit
Decret/Lege 118/1990,
republicat, art. 6, alin.
1;Legea 44/1994,
art.16, lit.e;Legea
341/2004, modif.
prin Legea 347/2006, \
Legea 448/2006,
republicat,
5. Tarif namol 2 lei - 1,61 0,39 2 lei
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
6.
Tarif inchiriere
sezlong/umbrela
5
lei /zi
- 4,03 0,97
5
lei /zi t
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA
Nr.
crt.
Denumire tax Nivel an 2012
Propunere
procent de
majorare fata de
anul 2012
Valoare propusa
pentru 2013
Temei de drept
1
Taxa pentru utilizarea
temporar a terenurilor din
Plaja Nicolina pentru tonete
omologate, rulote, frigidere,
mese pliante, corturi, terase
sezoniere, materiale
promotionale etc.(consumul de
utiliti se va achita separat
funcie de consumul
utilizatorilor)

85 lei/mp/luna
- 85 lei/mp/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea
51/2006PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.1
D.A.P.P.P.


TARIFE PENTRU PARCARI
Valoare absoluta propusa
pentru 2013
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel
an 2012
Propunere
procent de
majorare fata
de anul 2012
Tarif T.V.A. Total
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7
1
Tarif lunar parcare (abonament)
autoturism in parcarea cu plata din
Piata Unirii
139
lei/luna
- 112,09 26,91
139
lei/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
2
Tarif parcare ocazionala a
autoturismului in parcarile cu plata
1
leu/ora
- 0,80 0,20
1
leu/ora
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3
Tarif parcare ocazionala a
microbuzelor, autobuzelor,
autocarelor, camioanelor in parcarile
2
lei /ora
- 1,61 0,39
2
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
74/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


cu plata 3/2003, Legea 51/2006
4
Tarif lunar parcare (abonament)
autoturism in parcarile cu plata
34
lei /luna
- 27,41 6.59
34
lei/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
5
Tarif lunar parcare (abonament)
microbuze, autobuze, autocare,
camioane in parcarile cu plata
59
lei /luna
- 47,58 11,42
59
lei/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
6
Tarif lunar parcare (abonament)
autoturism in parcarile de resedinta
pt.pers.juridice detinatoare de spatii
comerciale in vecinatatea acestora
34
lei /luna
- 27,41 6,59
34
lei/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
7
Tarif lunar,de pornire la licitatie,pentru
parcare autoturisme in parcarile de
resedinta pt.pers.fizice *
16
lei /luna
- 12,90 3,10
16
lei/luna
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
8
Tarif inchiriere parcare cu plata sau
de resedinta pt. :veterani si vaduve
de razboi,fosti detinuti politici/
pers.gr.I invaliditate .
gratuit - gratuit
Decret/Lege 118/1990,
republicat, art. 6, alin. 1
Legea 44/1994, art.16,
lit.e
Legea 341/2004, modif.
prin Legea 347/2006
Legea 448/2006,
republicat, art 65
*licitatiile /calculul chiriei/evidenta contractelor/urmarirea veniturilor se realizeaza in cadrul D.A.P.P.P.


PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.2
D.A.P.P.P.


TARIFE PENTRU PARTIA DE SCHI
Valoare absoluta propusa pentru
2013
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel an
2012
Propunere
procent de
majorare fata
de anul 2012
Tarif T.V.A. Total
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Tarif urcare cu schi lift
1
leu/urcare
- 0,80 0,20
1
leu/urcare
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
2.
Tarif (abonament) pentru
12 urcari cu schi lift pentru
adulti
11 lei

- 8,87 2,13
11
lei
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3.
Tarif (abonament) pentru
12 urcari cu schi lift pentru
copii cu virsta pina la 14
ani
10 lei - 8,06 1,94 10 lei
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
4. Tarif inchiriere sanii
5
lei /ora
- 4,03 0,97
5
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
5.
Tarif inchiriere
echipament schi complet
7
lei/ ora
- 5,64 1,36
7
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
6. Tarif inchiriere schiuri
4
lei /ora
- 3,23 0,77
4
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
7. Tarif inchiriere clapari
4
lei /ora
- 3,23 0,77
4
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
8. Tarif inchiriere bete schi
4
lei/ora
- 3,23 0,77
4
lei/ora
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.3
D.A.P.P.P.
75/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
TARIFE PENTRU WC-URI PUBLICEValoare absoluta propusa pentru 2013
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel an
2012
Propunere procent
de majorare fata de
anul 2012
Tarif T.V.A. Total
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Tarif intrare 1 leu - 0,80 0,20 1 leu
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.4
D.A.P.P.P.

TARIFE PENTRU BAIA PUBLICA
Valoare absoluta propusa
pentru 2013
Nr.
crt.
Denumire tarif Nivel an
2012
Propunere
procent de
majorare
fata de anul
2012
Tarif T.V.A. Total
Temei de drept
0 1 2 3 4 5 6 7
I. DUS, SAUNA , BAZIN, MASAJ
1.
du social 2
lei/pers.
- 2 scutit 2
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
2.
du, bazin (3h)-acces copii pana la
14 ani
12
lei/pers.
- 9.68 2,32 12
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3.
abonament du, bazin (3h)-acces
copii pana la 14 ani-10 intrari
119
lei/pers.
- 95,97 23,03 119
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
4.
du, bazin (3h)-acces pers. peste 14
ani
20
lei/pers
- 16,13 3,87 20
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
5.
abonament du, bazin (3h)-acces
pers. peste 14 ani -10 intrari *
188
lei/pers
- 151,61 36,39 188
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
6.
du, sauna (30 min),
bazin (3h)

25 lei/pers
- 20,16 4,84
25lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
7.
abonament du, sauna (30 min),
bazin (3h)-10 intrari
238
lei/pers.
- 191,94 46,06 238
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
76/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


8.
du, sauna (30 min) 15 lei/pers - 12,10 2,90 15
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
9.
abonament dus,sauna (30 min)-10
intrari
138
lei/pers
- 111,29 26,71 138
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
10.
rezervare sauna mica in exclusivitate
timp de 1 h
138
lei/pers
- 111,29 26,71 138
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
11.
rezervare sauna mare in exclusivitate
timp de 1 h
275 lei - 221,77 53,23 275 lei Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
12.
cursuri inot/gimnastica acvatica
organizate cu instructor angajat-
durata 1h
17
lei/pers.
- 13,71 3,29 17
lei/pers
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
13.
Inchiriere halat 6
lei/buc.
- 4,84 1,16 6
lei/buc.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
14.
sapun/sampon 1
leu/buc.
- 0,80 0,20 1
leu/buc.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
15.
Inchiriere prosop 2
leu/buc.
- 1,61 0,39 2
leu/buc.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
16.
rezervare bazin 3 h 521
lei/grup
- 420,16 100,84 521
lei/grup
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
17.
masaj de relaxare cu crema
clientului
20
lei/pers./
50min.
- 16,13 3,87 20
lei/pers./
50min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
18.
abonament masaj de relaxare cu
crema clientului-10 sedinte
188
lei/pers.
50min/
sedinta
-

151,61


36,39
188
lei/pers.
50min
sedinta
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
19.
masaj de relaxare cu crema 23
lei/pers./
50min.
- 18,55 4,45 23
lei/pers./
50min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
20.
abonament masaj de relaxare cu
crema-10 sedinte
219
lei/pers.
50min/
sedinta
- 176,61 42,39 219
lei/pers.
50min
sedinta
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
77/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


21.
masaj strong cu crema clientului 34
lei/pers./
50 min.
- 27,42 6,58 34
lei/pers./
50 min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
22.
masaj strong cu crema 36
lei/pers.
50 min
- 29,03 6,97 36
lei/pers.
50 min
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
23.
abonament masaj strong cu crema
clientului-10 sedinte
333
lei/pers./
50 min
sedinta
- 268,55 64,45 333
lei/pers./
50 min
sedinta
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
24.
abonament masaj strong cu crema -
10 sedinte
354
lei/pers./
50 min
sedinta
- 285,48 68,52 354
lei/pers./
50 min
sedinta
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
25.
masaj de intretinere segmentar
(picioare/abdomen/spate/cervical)
cu crema clientului
10
lei/pers./
20 min
- 8,06 1,94 10
lei/pers./
20 min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
26.
masaj de intretinere segmentar
(picioare/abdomen/spate/cervical)
cu crema
12
lei/pers./
20 min.
- 9,68 2,32 12
lei/pers./
20 min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
27.
masaj anticelulitic cu crema clientului 25
lei/pers./
50 min.
- 20,16 4,84 25
lei/pers./
50 min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
28.
masaj anticelulitic cu crema 30
lei/pers./
50 min.
- 24,19 5,81 30
lei/pers./
50 min.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
29.
abonament masaj anticelulitic
cu crema clientului-10 sedinte
240
lei/pers./
50min.
sedinta
- 193,55 46,45 240
lei/pers./
50min.
sedinta
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
30.
abonament masaj anticelulitic
cu crema -10 sedinte
292
lei/pers./
50
min.sedint
a
- 235,48 56,52 292
lei/pers./
50
min.sedint
a
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
31.
utilizare aparate fitness 16
lei/h/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/h/pers.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

II. CABINET COSMETICA
total 26
lei/pers.
- 20,97 5,03 26
lei/pers.
picioare

pe
portiuni
16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
pe
portiuni
16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
32.
epilatbrate
pe
portiuni
12
lei/pers.
- 9,68 2,32 12
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif. , HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
78/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


mustata,perciuni,pometi,
barbie,frunte
7 lei/pers. - 5,65 1,35 7 lei/pers.
spate,abdomen,fesa,axila 9 lei/pers. - 7,26 1,74 9 lei/pers.
zona inghinala 12
lei/pers.
- 9,68 2,32 12
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.

fata 16
lei/pers.

gene 8 lei/pers. - 6,45 1,55 8 lei/pers.
33.
vopsit
sprancene 8 lei/pers. - 6,45 1,55 8 lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
sprancene 6 lei/pers. - 4,84 1,16 6 lei/pers.
mustata 6 lei/pers. - 4,84 1,16 6 lei/pers.
34.
pensat


Forma sprancene 8 lei/pers. - 6,45 1,55 8 lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
35.
Ionizare 12
lei/pers.

- 9,68 2,32 12
lei/pers.
.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
36.
gomaje cu produse din game
profesionale romanesti
10
lei/pers.
- 8,06 1,94 10
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
37.

gomaje cu produse din game
profesionale import

14
lei/pers.
-
11,29

2,71

14
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
38.
demachiere pt. fa/gt 12
lei/pers.
- 9,68 2,32 12
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
39.
masca faciala cu produse din game
profesionale romanesti
16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
40.
masca faciala cu produse din game
profesionale import
26
lei/pers.
- 20,97 5,03 26
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
41.
masca pt. git cu produse din game
profesionale romanesti
10
lei/pers.
- 8,06 1,94 10
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
42.
masca pt. git cu produse din game
profesionale import
16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
43.
masca ochi 5 lei/pers. - 4,03 0,97 5 lei/pers. Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
44.
tratament facial
(demachiere, gomaj, extracie de
comedoane, dezinfecie, ionizare,
masca) cu produse din game
profesionale romanesti
52
lei/pers.
- 41,94 10,06 52
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
79/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


45.
tratament facial
(demachiere, gomaj, extracie de
comedoane, dezinfecie, ionizare,
masca) cu produse din game
profesionale import
78
lei/pers.
- 62,90 15,10 78
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
46.
masaj facial 16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
47.
extractii cu produse romanesti 16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
48.
extractii cu produse game
profesionale
31
lei/pers.
- 25,00 6,00 31
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
49.
Impachetari termocuverta
1 zona (picioare, abdomen-spate) -
40 min pentru termosudatie
18
lei/pers.
- 14,52 3,48 18
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
50.
Impachetari termocuverta
1 zona (picioare, abdomen-spate) -
40 min cu produs pe baza de
ciocolata,parafango,alge
21
lei/pers.
- 16,94 4,06 21
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
51.

Impachetari termocuverta (tot corpul)
- 40 min pentru termosudatie
42
lei/pers.
- 33,87 8,13 42
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
52.
Impachetari termocuverta (tot corpul)
- 40 min cu produs pe baza de
ciocolata,parafango,alge
73
lei/pers.
- 58,87 14,13 73
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
53.
machiaj zi 16
lei/pers.
- 12,90 3,10 16
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
54.
machiaj seara 26
lei/pers.
- 20,97 5,03 26
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
55.
machiaj deosebit (pentru mireasa etc)
simplu
31
lei/pers.
- 25,00 6.00 31
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
56.
machiaj deosebit (pentru mireasa etc)
complex
52
lei/pers.
- 41,94 10,06 52
lei/pers.
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006

CONTRAVENII PENTRU BAIA PUBLICA
Propunere
Nr.
crt.
Denumire tarif
Nivel an
2012
Propunere
procent de
majorare fata
de anul 2012
An 2013
lei
Temei de drept
0 1 2 3 4 5
1. Utilizarea unor servicii ce se 50 lei - 50 lei Legea nr. 215/2001, republicat,
80/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


presteaz la baia public
fr a achita tarifele stabilite
HCL 359/2006
2.
Intrarea n bazin sau saun
fr efectuarea prealabil a
unui du
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
3.
Nerespectarea de ctre
clieni a inutei obligatorii
(costum de baie) n incinta
bii
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
4.
Miciunea i defecarea n
bazinul de not
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
5.
Intrarea n incinta bii sub
influena buturilor alcoolice
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
6
Svrirea n incinta bii a
unor fapte, acte sau gesturi
obscene, proferarea de
injurii, expresii vulgare,
tulburarea linitii clienilor,
provocarea sau participarea
efectiv la scandal;
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
7
Intrarea n bazin cu leziuni,
plgi deschise, boli
transmisibile, dermite sau
dermatoze
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
8
Consumul de produse
alimentare n bazinul de not
sau n saune; aruncarea
diferitelor ambalaje,
alimente deteriorate, coji
semine etc. n alte locuri
dect courile de gunoi
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
9.
Intrarea n bazin a copiilor
sub 10 ani fr nsoitor
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
10.
Deteriorarea unor bunuri din
incinta bii. n aceast
situaie se va achita
contravaloarea sau se va
nlocui bunul deteriorat de
ctre persoana care a
produs prejudiciul
50 lei - 50 lei
Legea nr. 215/2001, republicat,
HCL 359/2006
Aceste contravenii se aplic de personalul DAPPP mputernicit n acest sens, funcionari din cadrul Primriei Municipiului Iai
sau poliiti comunitari mputernicii.PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Anexa nr. 10.5
D.A.P.P.P.


TAXE PENTRU STADIOANELE MUNICIPALE

Nr.
crt.
Denumire taxa Nivel an 2012
Propunere
procent de
majorare fata de
anul 2012
Taxa propusa
pentru 2013
Temei de drept
0 1 2 3 4 5
1.
Taxa pentru utilizarea temporar
a terenului de sport mare
,gazonat ,din incinta Stadionului
Emil Alexandrescu, pentru
manifestari cultural artistice,
expozitii etc fara nocturna
5000 lei/h
-
5000 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
2.
Taxa pentru utilizarea temporar
a terenului de sport mare
,gazonat ,din incinta Stadionului
Emil Alexandrescu, pentru
manifestari cultural artistice,
expozitii etc cu nocturna
7000 lei/h
-
7000 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
3.
Taxa pentru utilizarea temporar
a terenului de sport mare
,gazonat, din incinta Stadionului
Emil Alexandrescu, pentru
antrenament fara nocturna

100 lei/h
-

10lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
81/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


4
Taxa pentru utilizarea temporar
a terenului de sport mare
,gazonat ,din incinta Stadionului
Emil Alexandrescu, pentru
antrenament cu nocturna
120 lei/h
-
120 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
5
Taxa pentru utilizarea a terenului
de sport mare ,gazonat ,din
incinta Stad. Emil Alexandrescu
pentru desfaura-rea meciurilor
oficiale /competitiilor
sportive/meciurilor amicale fara
nocturna
300 lei/h
-
300 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
6
Taxa pentru utilizarea a terenului
de sport mare ,gazonat ,din
incinta Stad. Emil Alexandrescu
pentru desfaura-rea meciurilor
oficiale /competitiilor
sportive/meciurilor amicale cu
nocturna
500 lei/h
-
500 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
7
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenului de sport sintetic
/inierbat din complexul
Stadionului Emil Alexandrescu
pentru desfaurarea meciurilor
oficiale/competitiilor
sportive/meciurilor amicale fara
nocturna
200 lei/h
-
200 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
8
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenului de sport sintetic
/inierbat din complexul
Stadionului Emil Alexandrescu
pentru desfaurarea meciurilor
oficiale/competitiilor
sportive/meciurilor amicale cu
nocturna
300 lei/h
-
300 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
9
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenului de sport sintetic
/inierbat din complexul
Stadionului Emil Alexandrescu
pentru desfaurarea
antrenamentelor fara nocturna
60 lei/h
-
60 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
10
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenului de sport sintetic
/inierbat din complexul
Stadionului Emil Alexandrescu
pentru desfaurarea
antrenamentelor cu nocturna
90 lei/h
-
90 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
11
Taxa pentru utilizarea pistei de
atletism de la Stadionului Emil
Alexandrescu pt. antrenament
sau competitie fara nocturna
30 lei/h

30 lei/h Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
12
Taxa pentru utilizarea pistei de
atletism de la Stadionului Emil
Alexandrescu pt. antrenament
sau competitie cu nocturna
230 lei/h

230 lei/h Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
13
Taxa pentru utilizarea temporar
a terenurilor de sport din incinta
Stadionului Tineretului i
Stadionului Tepro pentru
manifestari cultural - artistice,
expozitii etc
500
lei/h
-
500
lei/h Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
14
Taxa pentru utilizarea teporara a
terenurilor de sport din incinta
Stadionului Tineretului pentru
antrenament
30 lei/h

30 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
15
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenurilor de sport din incinta
Stadionului Tineretului pentru
desfaurarea meciurilor oficiale
/competitiilor sportive/meciurilor
amicale
50 lei/h

50 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
82/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


16
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenurilor de sport din incinta
Stadionului Tepro pentru
antrenament
20 lei/h

20 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
17
Taxa pentru utilizarea temporara
a terenurilor de sport din incinta
Stadionului Tepro pentru
desfaurarea meciurilor
oficiale/competitiilor
sportive/meciurilor amicale
30 lei/h

30 lei/h
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
18
Utilizarea temporara a
stadioanelor de catre structurile
sportive de performanta care
sunt finanate prin Fundatia
Sportului Ieean
gratuit

gratuit
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
19
Utilizarea temporara a pistelor de
atletism din incinta
stadioanelor,de catre cetatenii
municipiului Iasi, n vederea
desfasurarii unor activitati
sportive de intretinere/relaxare
2h/zi, gratuit
(funcie de
graficul afisat
de
administrator)

2h/zi, gratuit
(funcie de
graficul afisat
de
administrator)
Legea nr. 215/2001
modif., HG 955/2004,
OG 71/2002, Legea
3/2003, Legea 51/2006
83/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012MUNICIPIUL IASI ANEXA NR. 11
CONSILIUL LOCAL IASI

TAXE SPECIALE
Conf. Legea 273/2006, Legea 571/2003 i Legea 343/2006
Anul 2013
Nr.
Crt
Denumire taxa, impozit Nivel an 2012 Propunere
procent de
majorare
faa de an
2012
Valoare
absoluta
propusa lei an
2013
Temei de drept
1 2 3 4 5 6
1 Tax eliberare copii sau
duplicate dup contracte
de nchiriere, contracte
de vnzare-cumparare,
contracte de
concesionare si alte tipuri
de contracte.
30 - 30 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
2 Tax eliberare copii sau
duplicate dup contracte
de nchiriere, contracte
de vnzare-cumparare,
contracte de
concesionare i alte tipuri
de contracte, n regim de
urgen (termen 3 zile
lucrtoare)
42 - 42 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
3 Tax nscriere licitaie de
nchiriere/vnzare spaii
cu alt destinaie dect
locuin i spaii locative
36 - 36 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
4 Tax nscriere licitaie de
nchiriere pentru parcri
autoturisme
10 - 10 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
HCL 144/2007
5 Tax participare la
licitaie de nchiriere,
licitatii de concesionare,
licitatii vnzare spaii cu
alt destinaie dect
locuin i spaii locative
i alte categorii de licitaii
0,5% la val.
de pornire a
licitaiei, dar
nu mai puin
de 5 lei
- 0,5% la val. de
pornire a
licitaiei, dar nu
mai puin
de 5 lei
Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
HCL 145/2003
6 Tax eliberare adeverin
privind stadiul achitrii
ratelor i comunicare
documente
8 - 8 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
7 Tax eliberare adeverin
privind stadiul achitrii
ratelor n regim de
urgen (3 zile lucrtoare)
32 - 32 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
8 Tax eliberare adeverin
privind acordul de
revnzare imobil
15 - 15 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
9 Taxa eliberare copii dup
documentaii din arhiv,
schite imobile, etc.
25 - 25 Legea 571/2003
Legea 343/2006
84/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


art.282
Legea 273/2006
10 Taxa eliberare copii dup
documentaii din arhiv,
schite imobile, etc., n
regim de urgen (3 zile
lucrtoare)
42 - 42 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
11 Taxa eliberare aviz de
principiu pentru lucrrile
de construcii, instalaii,
modificri n spaii cu alt
destinaie dect locuin
i spaii locative; alte
avize
29 - 29 Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
12 Taxa depozitare obiecte
(produse) evacuate din
spatiile proprietate a
municipiului Iai
* (la aceast tax se
adaug cheltuielile
generate de transportul
obiectelor evacuate).
1/luna/m.p. - 1/luna/m.p. Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006
13

Taxa inchiriere sala
conferinte
80lei /h - 80lei /h Legea 571/2003
Legea 343/2006
art.282
Legea 273/2006

A. Taxele speciale se achit anticipat odat cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau
documentelor (cu excepia taxei nr.12 care se calculeaz ulterior), iar veniturile realizate vor fi utilizate de ctre
Direcia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat conform cu Regulemtneul privind organizarea i
funcionarea serviciilor publice prestate de ctre D.A.P.P.P. pentru care se ncaseaz taxele speciale.
B. Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care beneficiaz de
serviciile publice locale prestate de ctre D.A.P.P.P. i pentru care s-au instituit aceste taxe.
85/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
PRIMRIA MUNICIPIULUI IAI ANEXA NR. 11.1
DIRECIA DE ADMINISTRARE A .
PATRIMONIULUI PUBLIC I PRIVAT


PROCEDURA
privind organizarea i funcionarea serviciilor publice
prestate de ctre DAPPP pentru care se ncaseaz taxe speciale
i utilizarea veniturilor realizate
1. DAPPP prin serviciile i compartimentele sale presteaz servicii publice speciale, n interesul
persoanelor fizice i juridice, la solicitarea acestora.
2. Serviciile publice locale prestate sunt:
- emiterea i eliberarea de duplicate, copii dup contracte de nchiriere, contracte de vnzare-cumprare, la
termen sau n regim de urgen;
- activiti privind gestionarea nscrierilor la licitaii de nchiriere, vnzare spaii cu alt destinaie dect locuin
i spaii locative;
- activiti privind organizarea i desfurarea licitaiilor de nchiriere, vnzare spaii cu alt destinaie dect
locuin i spaii locative;
- eliberare de adeverine privind stadiul achitrii ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul
derulrii raporturilor juridice stipulate n contracte, la termen sau n regim de urgen;
- eliberare de adeverine privind acordul de revnzare imobile, la termen;
- eliberare copii dup documentaii din arhiv, schie imobile, la termen sau n regim de urgen;
- eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrri de construcii, instalaii, modificri n spaii cu
alt destinaie dect locuin i spaii locative de ctre locatari. Eliberare diverse avize i acorduri n legtur
cu gestionarea patrimoniului;
- depozitarea obiectelor i produselor evacuate din spaiile proprietate a municipiului Iai.
3. Organizarea i funcionarea compartimentelor din cadrul DAPPP care presteaz serviciile publice
locale de natura celor menionate la pct.2 este reglementat prin Regulamentul de organizare i funcionare al
serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Iai pe anul 2007 (partea DAPPP)
aprobat prin HCL nr. 4/22.01.2007.
4. Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizeaz la solicitarea persoanelor fizice i
juridice. Cererea ce conine solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primriei sau DAPPP.
5. Prestarea serviciilor se realizeaz la termen conform legii (30 zile) sau n regim de urgen
considerat a fi 3 zile lucrtoare ncepnd cu ziua urmtoare celei n care s-a depus i nregistrat cererea.
6. Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care solicit n scris
prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele
respective.
7. Taxele speciale (utilizate) ncasate de DAPPP sunt instituite prin HCL
nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).
8. Taxele speciale se achit anticipat odat cu depunerea cererii de eliberare a avizelor,
adeverinelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcionare a
prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a serviciilor precum i acoperirii
sumelor destinate creterii calitii serviciilor publice prin achiziia de active fixe corporale i necorporale (tehnic
de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotic, consumabile), obiecte de inventar.
9. Prin excepie fa de cele precizate la punctul 8 din prezentul Regulament, taxa pentru depozitare
obiecte (produse) evacuate din spaiile proprietatea municipiului Iai se calculeaz i se ncaseaz ulterior
prestrii serviciului. La cuantumul acestei taxe se vor adauga cheltuielile generate de transportul obiectelor
evacuate i se vor plti de ctre proprietarul bunurilor evacuate.
10. Taxele speciale se ncaseaz ntr-un cont distinct, deschis n cadrul bugetului local, i se
utilizeaz pentru acoperirea cheltuielilor de funcionare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital i de
personal) conform destinaiilor aprobate urmrindu-se permanent creterea calitii serviciului prestat.
11. Pentru anul 2013 taxele speciale s-au stabilit conform art.287 din Legea 571/2003, urmrindu-
se aezarea just a acestora conform scopului pentru care s-au instituit.
12. Prezentul regulament se modific i se completeaz prin hotrre de ctre Consiliul Local ori de
cte ori va fi necesar.
86/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
Anexa nr. 12

Procedura privind calcularea chiriei pentru spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin, terenurile
aferente acestora i alte terenuri construite, gestionate prin Direcia de Administrare a Patrimoniului
Public si Privat, n anul 2013


Prezenta procedur stabilete modul de calcul a chiriei pentru spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin,
terenurile aferente acestora (curi) i alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de
nchiriere aflate n derulare, atribuite prin hotrri ale Consiliului Local n temeiul OG nr.26/2000, Legea
341/2004, Legea 334/2006, precum i pentru cele adjudecate n urma unor licitaii publice.

1.Chiriile lunare pentru toate spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin i terenurile aferente acestora,
aflate n proprietatea Municipiului Iai sau care fac parte din fondul imobiliar de stat, nu se vor majora pentru
anul 2013, valorile minime ale tarifelor pe mp/lun fiind specificate n tabelul nr.1.

TABELUL NR.1, privind chiria pe metru ptrat/lun, funcie de zona de amplasament i grupa de activitate,
pentru nchirierea spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, terenurile aferente acestora i alte terenuri
construite sau neconstruite, precum i pentru cele adjudecate n urma unor licitaii publice, valabile n anul 2013.


Zona I Zona II Zona III
Lei/mp/luna Lei/mp/luna Lei/mp/luna
Grupa
activitate
2012

Majorare
propusa

2013 2012 Majorare
propusa
2013 2012 Majorare
propusa
2013
1. 18 - 18 15 - 15 7 - 7
2. 11 - 11 8 - 8 5 - 5
3. 1 - 1 1 - 1 1 - 1

2. Chiria de pornire la licitaiile pentru nchirierea spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin ( comer,
prestri servicii, producie, etc.) , terenurile aferente acestora i alte terenuri construite sau neconstruite, vor fi
stabilite de comisia de organizare a licitaiei funcie de zona de amplasament i grupa activitate, raportul
cerere/ofert i starea tehnic a spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, fr a putea fi mai mici dect
cele stabilite prin tabelul nr.1.

3. Persoanele fizice i juridice care utilizeaz spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin fr contract de
nchiriere (n urma expirrii termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu ndeplinesc condiiile
pentru perfectarea unui contract de nchiriere, etc.) vor plti contravaloarea lipsei de folosin a spaiului pn la
predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire i reintroducerea n circuitul civil. Suma lunar
reprezentnd contravaloarea lipsei de folosin a spaiului cu alt destinaie dect aceea de locuin utilizat
temporar fr contract de nchiriere se va determina avnd ca baz de calcul tariful corespunztor pe mp/lun din
tabelul nr.1, inndu-se cont de zona de amplasament i grupa de activitate , dar fr a putea fi mai mic dect
valoarea consemnat n contractul de nchiriere anterior, i va fi menionat n acte administrative - titluri de
crean, emise conform legislaiei n vigoare. Titlul de crean constituie nstiinare de plat i va cuprinde
elementele constitutive ale actului administrativ prevzute de Codul de procedur fiscal. Pentru plata cu
ntrziere a obligaiilor reprezentnd contravaloarea lipsei de folosin a spaiului cu alt destinaie dect aceea
de locuin debitorul datoreaz majorri de ntrziere calculate conform legislaiei specifice n vigoare.

4. n cazul n care persoana juridic/fizic care deine n mod legal spaiul si schimb activitatea, iar tariful pe
mp/lun pe care l pltete este mai mic dect cel stabilit n tabelul nr.1, chiria se va calcula conform valorilor din
tabelul nr 1, funcie de grupa de activitate si zona de amplasament. n situaia n care persoana juridic/fizic
care deine n mod legal spaiul i schimb activitatea, de la grupa 1 la grupa 2, tariful pe mp/lun nu se va
micora. Grupele de ncadrare ale activitilor de baz desfurate n spaiile cu alt destinaie dect aceea de
locuin, precum i zonarea amplasrii lor pe teritoriul municipiului Iai, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetuii
i Tometi sunt precizate n anexele ce fac parte integrant din prezenta hotrre.

5. n situaiile n care spaiile se atribuie direct prin hotrri ale Consiliului Local al Municipiului Iai (ex. asociaii,
fundaii, instituii de nvmnt, etc) suma lunar reprezentnd folosin se va determina avnd ca baz de calcul
tariful corespunztor pe mp/lun din tabelul nr.1 .

6. La determinarea chiriei se vor avea n vedere urmtorii coeficieni :
6.1.Pentru dependine, inclusiv cele de folosin comun, se aplic un coeficient de 0,8 la tariful pentru activitatea
preponderent desfurat n spaiu (suprafaa util majoritar);
87/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


6.2.Pentru terenuri amenajate se aplic un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea preponderent desfurat
n spaiu (suprafaa util majoritar);
6.3.Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor nchiriate, se aplic un coeficient de 0,5 la tariful pentru
activitatea preponderent desfurat n spaiu (suprafaa util majoritar);
6.4.Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spaiilor construite de ctre actualii
deintori n baza unor autorizatii de constructie, se stabilete avnd n vedere tarifele din tabelul nr.1, funcie de
zona de amplasament i grupa de activitate desfaurat n spaiu, la care se aplica corecia de 0,6 .
6.5.Coreciile de mai sus se aplic i la determinarea chiriei de pornire pentru spaiile supuse licitaiei publice
pentru nchiriere. Nu se aplic corecii la dependinele care au avut destinaia iniial (din proiect) de suprafee
utile.
6.6.Chiria pentru dependine se va calcula n funcie de tariful pentru suprafaa pe care se desfoar activitatea
cu ponderea cea mai mare. Se consider dependine: holurile, cile de acces, scrile, grupurile sanitare,
magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente n documentaia tehnic iniial a imobilului.

7. Contractele de nchiriere vor fi emise de Direcia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat care va
efectua, prin serviciile specializate, att ncasarea chiriei ct i urmrirea respectrii clauzelor contractuale .
7.1.Durata contractelor de nchiriere ncheiate pentru spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin, terenurile
aferente acestora i alte terenuri construite sau neconstruite este de 1 (unu) an calendaristic cu posibilitatea
prelungiri cu acordul scris i expres al ambelor pri. Fac exceptie de la aceast prevedere contractele de
nchiriere a cror durat de valabilitate este stabilit prin reglementri speciale.
7.2.Termenul contractelor de nchiriere ncheiate pentru spaiile cu alt destinaie dect aceea de locuin,
terenurile aferente acestora i alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicit desfaurarea unor
activiti sezoniere se ncheie pe durata aferent sezonului respectiv (Prtia de Schi, trandul Municipal, Plaja
Nicolina, etc).
7.3.Avnd n vedere multiplele modificri aduse clauzelor contractuale iniiale prin acte adiionale, prelungirea
duratei de valabilitate a raporturilor juridice contractuale n anul 2013 se realizeaz prin emiterea de contracte noi
pentru toi chiriaii care solicit prelungirea valabilitii acestora i ntrunesc condiiile necesare, dup modelul
contractului-cadru .
7.4.Modelul cadru pentru contractele de nchiriere valabile n anul 2013 este cel prezentat n anex i constituie
parte integrant din prezenta hotrre.


88/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
ANEXA nr. 12.1


II. Zonarea amplasrii spaiilor cu alt destinaie dect locuin aflate n proprietatea sau administrarea
Municipiului Iai

ZONA I

Zona central a municipiului Iasi delimitat de arterele:
B-dul Independenei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Srriei, str.Basot, B-dul Tudor Vladimirescu, str.Primverii,
B-dul N. Iorga, Podul de Piatr, str.Silvestru, Strpungere Silvestru, str.O.Bncil, str.Pcurari, str.Scoalei,
str.T.Cozma, str.Lascr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenei.


ZONA II

Zona de la limita zonei I pn la periferia Municipiului Iasi .


ZONA III

Localitile Dancu, Tomesti i Lunca Cetuii.
89/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012
ANEXA nr. 12.2
la Hotarrea nr._________

III. Anexa cuprinznd grupe (orientative) cu profile de activitate
GRUPA 1
-alimentaie public ( restaurante, baruri, catering, fast-food, etc);
-instituii financiare (bnci) ;
-agenii de turism intern si internaional, case de pariuri, jocuri de noroc;
-case de amanet i schimb valutar ;
-dezvoltare imobiliar (promovare, tranzacii), agenii de publicitate, intermediere i consultan;
- birouri de notariat i avocatur;
-comer cu ridicata al produselor alimentare i nealimentare (desfacere en-gross);
-sedii de firme;
-servicii (foto, frizerie, coafur, cosmetic, transporturi, pot, telecomunicaii, coli de oferi, etc).
-servicii i asisten medical (cabinete medicale specializate, policlinici, etc), farmacii;

GRUPA 2
-comer cu amnuntul a produselor alimentare (legume-fructe, carne, pete, lapte, pine, etc);
-comer cu amnuntul al produselor nealimentare ( obiecte de mbrcminte, nclminte, electrice i electronice,
papetrie, cri, produse de curenie, etc);
-ateliere de proiectare;
-tehnic medical ( ortopedie, optic medical, stomatologie i alte instrumentare medicale);
-producie ( prelucrare, fabricare, depozitare), ateliere ntreinere i reparatii;

GRUPA 3
-case de cultur, edituri i mass-media;
-instituii de nvmnt din sistemul public de stat i particular, recunoscute conform legislaiei n vigoare ca
fcnd parte din sistemul national de nvamnt, instituii de cercetare;
- asociaii de proprietari, asociaii cultural artistice, cluburi sportive, ateliere de pictur i sculptur ;
-fundaii i asociaii apolitice care nu practic activiti cu scop comercial sau lucrativ;
-sedii de uniuni, asociaii sau alte organizaii sindicale;
-cmine de copii sau de btrni;
-muzee, biblioteci, sli de expoziie;
-centre zonale si birouri pentru instituii publice i regii autonome;
-spatii cu destinatie de garaje aflate n administrarea DAPPP.

ANEXA 12.3
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
ANUL 2013

Nr Crt DENUMIRE TAXA NIVEL TAXA
AN 2012
NIVEL
majorare fata
de anul 2012
NIVEL TAXA
AN 2013
TEMEI DE
DREPT
1 TAXA FOLOSINTA
TEREN (CURTI,
GRADINI) AFERENT
LOCUINTELOR PENTRU
AMPLASARE
CONSTRUCTII
PROVIZORII CU ORICE
DESTINATIE
1leu/mp/luna - 1leu/mp/luna L571/2003(art.
283 alin. 1)

- - TAXA SE CALCULEAZA SI SE FESTIONEAZA DE CATRE D.A.P.P.P.90/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


PROCEDUR
CONFORM LEGII 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, ARTICOLUL 283, ALIN.3

TAXA FOLOSINTA TEREN (CURTI, GRADINI) AFERENT LOCUINTE, PENTRU AMPLASARE
CONSTRUCTII PROVIZORII CU ORICE DESTINATIE
Contractele de nchiriere pentru locuine sunt ntocmite de ctre SASDL(Serviciul Administrare
Spaii cu Destinaia de Locuin) n baza L114/1996 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Terenurile cu destinaia de curi/grdini sunt prinse n contractele de nchiriere ale
locatorului(chiria/proprietar) iar pentru folosina lor se achit o sum calculat conform legislaiei n
materie, respectiv OUG40/1999, HG310/2007. n urma verificrilor n teren efectuate de ctre inspectorii
din cadrul Serviciului Administrare Spaii cu Destinaia de Locuin, s-a constatat c exist foarte multe
construcii provizorii amplasate pe aceste terenuri domeniul public, cu diverse destinaii.Avnd n
vedere schimbarea destinaiei terenului(curte/grdin), se impune ca locatarii s achite tax folosin
teren pentru amplasarea construciilor provizorii cu orice destinaie. n vederea ncasrii creanelor se
ntocmesc note de constatare prin care se stabilete momentul amplasrii construciei i se calculeaz
contravaloarea taxei aferente i majorri de ntrziere corespunztoare, care vor fi actualizate pn la
momentul plii. n baza borderoului de debitare se nregistreaz debitul n programul informatic.
Pentru viitor se ntocmete not de calcul anex la contractul de nchiriere i parte integrant a
acestuia, conform cu noua destinaie a terenului avut n folosin.Scadena taxei este data de 10 a lunii
curente pentru luna anterioar. Instituirea taxei folosin teren pentru amplasare construcii
provizorii cu orice destinaie s-a realizat urmrindu-se aezarea just a acestor taxe conform scopului
pentru care s-au aprobat.

91/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012Municipiul Iasi Anexa nr. 13.1
Institutia Arhitectului Sef
Serviciul Urbanism

TAXE LOCALE
conform Legii 571/2003, cap. V,
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

N
r
c
r
t

Den u mi r e a
taxei

Nivel conf.
Lege
571/2003
actualizata

Cote
adition
ale fata
de
nivelul
din
Legea
571/200
3

Cote
adition
ale fata
de
2012

Taxa
propusa in
2013

Temei
de drept
lei % % lei
0 1 2 3 4 5 6
1 Eliberare certificate de urbanism.
Suprafata terenului pentru care se
solicita certificatul de urbanism:
- pina la 150 mp.;
- intre 151 250 mp.;
- intre 251 500 mp.;
- intre 501 750 mp.;
- intre 7511.000 mp
- peste 1.000 mp.4 5
5 6
6 8
8 10
10 12
12 + 0,01
lei / mp.
pentru fiecare
mp. ce
depaseste
1.000 mp.
0%0%
4
5
7
8
12
12 + 0,01
lei/mp.pentru
fiecare mp.teren
ce depaseste
1.000 mp.
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(1)
2 Eliberare autorizaie de construire
pentru o cldire care urmeaz a fi
folosit ca locuin sau anex la
locuin.
0,50%
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructii
-
-
0,50%
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructii
Legea
50/91;Lege
571/2003,
actualizata, art.
267(3)
3 Eliberare autorizatie de foraje sau
excavari necesara studiilor
geotehnice, ridicari topografice,
exploatari de cariera, balastierelor,
sondelor de gaze si petrol si alte
exploatari
0 7 lei
pentru fiecare
mp. afectat

0%

0%
6 lei
pentru fiecare
mp. afectat
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(4)
4 Autorizatie necesara pentru
lucrarile de organizare de
santier(O.S.) in vederea realizarii
unei constructii lucrari neincluse
in alta autorizatie de construire.
3 %
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
O.S.
-
-
3 %
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
O.S.
Legea 50/91;
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(5)
5 Autorizatie pentru amenajare de
tabere de corturi, casute sau rulote
ori campinguri
2 %
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie
-
-
2 %
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie
Legea 50/91;
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(6)
6 Eliberarea autorizaiei de
construire pentru chiocuri, tonete,
cabine, spaii de expunere, situate
pe cile i n spaiile publice,

0 7 lei
pentru fiecare
mp. de


0%


0%

6 lei
pentru fiecare
mp. de

Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(7)
92/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


precum i pentru amplasarea
corpurilor i a panourilor de afiaj,
a firmelor i reclamelor .
suprafata
ocupata de
constructie
suprafata
ocupata de
constructie
7 Autorizatie de construire pentru
orice alta constructie decat cele
prevazute in alt alineat al
prezentului articol.
1%
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie,
inclusiv
instalatiile
aferente
-
-
1%
din valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie,
inclusiv
instalatiile
aferente

Legea 50/91;
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(8)
8 Eliberare autorizatie de desfiintare,
totala sau partiala, a unei
constructii.
0,1 %
din valoarea
impozabila a
constructiei,
stabilita
pentru
determinarea
impozitului pe
cladire
-
-
0,1 %
din valoarea
impozabila a
constructiei,
stabilita pentru
determinarea
impozitului pe
cladire

Legea 50/91;
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(9)
9 Taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism sau a
autorizatiei de construire.
30 %
din
cuantumul
taxei pentru
eliberarea
certificatului
sau
autorizatiei
initiale
-
-
30 %
din cuantumul
taxei pentru
eliberarea
certificatului sau
autorizatiei
initiale

Legea 50/91;
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(10)
1
0
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaii privind lucrrile de
racorduri i branamente la reelele
publice de ap, canalizare, gaze,
termice, energie electric, telefonie
i televiziune prin cablu, alta decit
autorizatia de construire eliberata
cf. Legii nr. 50/1991.

0 11 lei

0%

0%

9 lei
pentru fiecare
racord

Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(11)
1
1
Avizare certificat de urbanism de
catre Comisia de urbanism, de
catre primar sau structurile de
specialitate.

0 13 lei

0%

0%

13 lei
Lege 571/2003,
actualizata, art.
267(12)
1
2
Eliberare extrase din documentatii
de urbanism : Plan Urbanistic
General , Plan Urbanistic de Zona
sau Plan Urbanistic de Detaliu.
0 28 lei
pentru
fiecare mp.
plan sau
fractiune de
mp. de plan

0%

0 %
25 lei
pentru fiecare
mp. plan sau
fractiune de mp.
de plan
Lege 571/2003,
actualizata,
art. 268(3),
Legea
544/2001,
art.9(1)
1
3
Eliberare de copii (heliografice)
dupa proiecte si documentatii
tehnice pentru autorizatia de
construire(D.T.A.C.) - anexa la
autorizatia de construire, detinute
in arhiva Primariei.
0 28 lei
pentru fiecare
mp. plan sau
fractiune de
mp. de plan

0%

0%
25 lei
pentru fiecare
mp. plan sau
fractiune de mp.
de plan
Lege 571/2003,
actualizata, art.
268(3)
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se platesc inainte de a se elibera
documentul solicitat.
93/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012SECRETARIAT TEHNIC-ARHIVA ANEXA 13.2

TAXE LOCALE SPECIALE CONFORM LEGII NR. 571/ 2003, art.282 PENTRU ANUL 2013

Nr.
Crt
DENUMIRE TAXE
NIVEL
TAXE an
2012
NIVEL
CRETERE
NIVEL
TAXE
anul
2013
TEMEI DE DREPT
1. Copie xerox documente
arhivistice(Autorizaii de
Construire -documentaie anex,
Hotrri ale Consiliului Local-
documentaie anex, Decizii,
Dispoziii emise de Primarul
Municipiului Iai, Petiii, Roluri
Agricole, Roluri Financiare)
2 ron /
pagin
-
2 ron /
pagin
Lg.nr.571/2003
Art.282
2. Consultare documente
arhivistice - teri
10 ron - 10 ron
Lg.nr.571/2003
Art.282
3. Eliberare documente legalizate
conform cu originalul
20 ron - 20 ron
Lg.nr.571/2003
Art.282
4. Eliberari planuri de situaii,
plane de reglementri
urbanistice, etc.
5 ron /
pagin
-
5 ron /
pagin
Lg.nr.571/2003
Art.282REGULAMENT
Privind procedurile de eliberare a documentelor arhivistice

1. Domeniu de activitate
Prezenta procedur stabilete modul de eliberare a documentelor arhivistice, conform
nomenclatorului arhivistic din anul 2008, conform Legii nr. 571/2003, art. 282.

2. Responsabiliti
Personnalul serviciului, conform fiei postului rspunde de aplicarea ntocmai a prezentei
proceduri.

3. Descrierea activitilor
Prezenta procedur se aplic solicitrilor n vederea eliberrii de documente arhivistice.
Arhiva instituiei noastre are i rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicare
"conform cu originalul", confruntare i expertizare.
ntruct aceste solicitri sunt n numr din ce n ce mai mare, fapt pentru care se consum materiale
( hrtie, tu ), costisitoare n momentul de fa pentru bugetul primriei, Serviciul Secretariat Tehnic al
Consiliului Local, propune unele taxe locale conform Anexei 13.5.
A. Taxele speciale se achit numai de persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de serviciile
publice locale prestate de ctre Primria Municipiului Iai i pentru care s-au instituit aceste taxe.
B. Solicitantul va intra n posesia documentelor n momentul n care face dovada c este
proprietarul actului solicitat sau este mputernicit s fac acest lucru.
C. Sumele colectate se vor cheltui conform articolului bugetar nr. 20.01.01 furnituri de birou.


94/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012BIROUL DE ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE

Anex 13.3

Capitolul 1. TAXE SPECIALE

Denumirea taxei Unitatea de
msur
Nivelul taxei pentru anul 2012 Majorare
a
propus
pt anul
2013
Nivelul taxei pentru anul 2013 Temei de drept
1. Tax pentru organizarea de aciuni
promoionale, prezentri de firm /
produse / servicii, trguri, festivaluri
etc.
lei /mp /zi 3
*suprafaa minim = 4 mp
Reduceri:
- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%

- 3
*suprafaa minim = 4 mp
Reduceri:
- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%

HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i
completrile ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
2. Tax pentru organizarea de parcuri
de distracii, circuri etc., cu ocazia
unor manifestri, altele dect
Srbtorile Iaului.
lei /mp /zi 3
*suprafaa minim = 20 mp
Reduceri:
- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%
- 3
*suprafaa minim = 20 mp
Reduceri:
- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%


HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i
completrile ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
3. Tax pentru organizarea de
campanii promoionale mobile
folosind diverse modaliti ( vehicule
echipate cu bannere i / sau instalaii
audio). Instalaiile audio vor fi utilizate
n intervalele orare
10.00 - 13.00 i 16.00 - 20.00.

lei /zi
/vehicul
16

- 16

HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i
completrile ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
4. Tax de participare a firmelor cu
activitate de alimentaie public, care
doresc s participe la manifestri
lei /mp /zi 39
*suprafaa minim = 9 mp
Reduceri:
- 39
*suprafaa minim = 9 mp
Reduceri:
HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i
95/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


organizate cu diverse ocazii, altele
dect Srbtorile Iaului i Srbtorile
de Iarn ale Iaului.

- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%
- pn la 100 mp = fr
reducere
- ntre 101 - 250 mp = reducere
10%
- peste 250 mp = reducere
15%

completrile ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
5. Tax de participare a firmelor la
Trgul Meteugarilor.

lei /mp /zi 27 - 27 HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i
completrile ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
6. Tax de participare la manifestrile
organizate cu ocazia Srbtorilor de Iarn
ale Iaului.

lei /mp /zi 8 - 8 HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i completrile
ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011

7. Taxe de participare la manifestrile
organizate cu ocazia Srbtorilor Iaului:

-
a. tax de nscriere la trguri

lei /mp /zi 27 - 27
b. tax pentru vnztori ambulani

lei /zi 55 - 55
c. tax de participare la parcuri de
distracie; organizare de aciuni
promoionale, festivaluri, circuri etc.

lei /mp /zi 4 - 4


HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i completrile
ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
8. Taxa de participare a firmelor la diverse
manifestri (trguri, expoziii etc.)
organizate de Municipiul Iai, altele dect
Srbtorile Iaului, Srbtorile de Iarn
ale Iaului i Trgul Meteugarilor,
folosind corturile din dotarea Municipiului
Iai (1cort=9 mp).

lei /cort /zi


110 - 110
HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i completrile
ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
9. Taxa de participare a firmelor la diverse
manifestri (trguri, expoziii etc.)
organizate de Municipiul Iai, altele dect
Srbtorile Iaului, Srbtorile de Iarn
ale Iaului i Trgul Meteugarilor.

lei /mp /zi 10 - 10 HCL 78 / 2000
Legea 571 / 2003 cu
modificrile i completrile
ulterioare
Legea 273 / 2006
HCL 180 / 2011
96/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

Capitolul 2. SANCIUNI
Lipsa avizului sau nerespectarea condiiilor impuse n aviz se sancioneaz cu amend cuprins ntre 1000 lei i 2500 lei, conform OG 2 / 2001, privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat prin Legea 180 / 2002 .


Capitolul 3. REGULAMENT

Biroul de Organizare Evenimente Publice presteaz servicii publice, n interesul persoanelor juridice i fizice, la solicitarea acestora, i organizeaz diverse evenimente publice, n nume
propriu sau n parteneriat, astfel:
- emite i elibereaz avize de principiu pentru organizarea de aciuni promoionale, prezentri de firm / produse / servicii, trguri, festivaluri etc;
- emite i elibereaz avize de principiu pentru organizarea de parcuri de distracii, circuri etc., cu ocazia unor manifestri, altele dect Srbtorile Iaului;
- emite i elibereaz avize de principiu pentru organizarea de campanii promoionale mobile;
- emite i elibereaz avize de participare a firmelor la Srbtorile Iaului, Srbtorile de Iarn ale Iaului, Trgul Meteugarilor i la alte manifestri organizate de Municipiul Iai;
Prestarea serviciilor publice se realizeaz la solicitarea persoanelor juridice, care depun la Registratura Municipiului Iai urmtoarele documente: cerere tip, copie dupa certificatul de
nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului i alte documente necesare, dup caz (aviz de la Direcia de Sntate Public, aviz de la Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana
Alimentelor, schie etc.).
Termenul de rezolvare a solicitrilor este de 10 zile de la data nregistrrii la Registratura Municipiului Iai.
Eliberarea avizelor se face de la Biroul de Organizare Evenimente Publice, dup achitarea taxelor speciale.
ncasarea acestor taxe se face la bugetul local, n contul de venituri din taxe speciale - IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iai.
Veniturile din ncasarea acestor taxe provin de la solicitanii serviciilor sus-menionate i sunt aplicate pentru toat perioada atribuit evenimentului.
Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare, investiii, dotri i achiziii, n vederea creterii calitii serviciului public
specific, precum i pentru dezvoltarea i realizarea unor evenimente menite s promoveze imaginea i valorile municipiului Iai.97/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


DIRECTIA DE SERVICII PENTRU COMUNITATE ANEXA 13.4
SERVICIUL C.I.C.


TAXE LOCALE SPECIALE
conform Legii 571/2003, art 282,
pentru eliberarea copiilor dupa documente de interes public
in cadrul Directiei de Comunicare, serviciul C.I.C.

Nr.crt. Denumire taxa
Taxa an
2012
Taxa an
2013
1 Taxa eliberare copii dupa documente de
interes public
3 LEI / pagina 3 LEI / pagina


REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Informaiile de interes public sunt solicitate in scris, pe un formular tipizat conform Normelor Metodologice
123/2002 - privind punerea in aplicare a legii 544/2001. In cerere solicitantul face precizarea daca este dispus sa
suporte cheltuielile aferente serviciilor de prelucrare a datelor (activitati, consumabile).
Taxele se percep la ridicarea documentelor solicitate.
Veniturile obinute din aceasta taxa se utilizeaz pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanarea
cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a acestor servicii.
In conformitate cu prevederile art.9, alin.1 din legea 544/2001 n cazul n care solicitarea de informaii implic
realizarea de copii de pe documentele deinute de autoritatea sau instituia public, costul serviciilor de copiere
este suportat de solicitant, n condiiile legii municipalitatea poate sa impuna taxa pe informatiile de interes
solicitate de petenti.
Directia de Servicii pentru Comunitate desfasoara activitati complementare activitatilor si actiunilor edilitar-
gospodatresti:
Informarea cetatenilor cu privire la activitatile edilitar-gospodaresti din oficiu si la cererea cetatenilor sau a
altor organizatii legal constituite
Tranparenta actului decizional privind activitatile edilitar-gospodaresti.

98/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012

ANEXA 14
CONSILIUL LOCAL IASI
DIRECTIA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

REGULAMENT
privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de
organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice

Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea taxelor
si impozitelor locale.
Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu taxele speciale datorate de persoanele fizice si
juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa.
Impotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestatie in termen de 15 zile de la publicare
iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.
Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea
serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se ncaseaz ntr-un cont distinct,
deschis n cadrul bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru care au fost nfiinate.
Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a
acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.
Contul de executie se aproba de autoritatile deliberative.
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 282/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (punctele 192-196 din Anexa la Norme), art. 30 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local infiintate sau serviciile obligate,
potrivit legii, sa efectueze aceste prestatii care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul
de organizare si functionare aprobat de autoritatea deliberativa.
Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt:
Directia Economica si Finante Publice Locale pentru taxele:
Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala persoane fizice si
persoane juridice.
Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului.
Serviciul Avize Mici Intreprinzatori pentru taxele:
Taxa pentru eliberarea avizului de principiu;
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce
functioneaza pe raza Municipiului Iasi (cu exceptia codurilor CAEN Rev. 1 5530, 5540; codurilor CAEN Rev. 2
5610, 5630);
Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Iasi;
Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a
autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.
Plata se face anticipat la depunerea dosarului si la eliberarea actelor corespunzatoare.
Serviciul Stare Civila pentru taxele:
Taxa pentru oficiere casatorie sambata;

Taxa pentru oficiere casatorie duminica;
Taxa procesare dosar (altele decat cele de nastere, casatorie, deces).
Plata se va face anticipat.
Biroul Protectie Civila pentru taxele :
Taxa privind mentinerea in stare de functionare a fondului de adapostire existent si asigurarea protectiei
prin adapostire pentru populatia Municipiului Iasi:
- Constructii cu suprafata construita desfasurata pana la 150 mp;
- Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 150 - 600 mp;
- Constructii cu suprafata construita desfasurata intre 600 1000 mp;
- Constructii cu suprafata construita desfasurata mai mare de 1000 mp ;
Taxa inchiriere adaposturi special construite.
Plata se face anticipat odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor sau avizelor.
Directia Control Intern si Managementul Calitatii Serviciul Asociatii Proprietari pentru taxele:
Taxa pentru atestarea administratorilor de imobile;
99/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


Taxa pentru reexaminarea administratorilor de imobile care nu au fost admisi la proba scrisa de atestare.
Directia Tehnica Birou Versanti, Monumente pentru taxele:
Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare constructii in zona de versant;
Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare construire in zona podului.
Biroul Registrul Agricol pentru taxele:
Taxa inregistrari contracte de arendare;
Taxa pasunat pentru:
- bovine, cabaline
- ovine, caprine, tineret bovin si cabalin sub un an;
Taxa adeverinta rol agricol.
Directia de Adminstrare a Patrimoniului Public si Privat pentru taxele:
Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare,
contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;
Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare,
contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);
Taxa inscriere licitatie de inchiriere/vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative;
Taxa participare la licitatie de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu alta destinatie
decat locuinta si spatii locative si alte categorii de licitatii;
Taxa inscriere licitatie de inchiriere pentru parcari de autoturisme;
Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor si comunicare documente;
Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor in regim de urgenta (3 zile lucratoare);
Taxa eliberare adeverinta privind acordul de revanzare imobil;
Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc.;
Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile
lucratoare);
Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari in spatii cu alta
destinatie decat locuinta si spatii locative, alte avize;
Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietatea/dministrate de Municipiul Iasi
*
(la
aceasta taxa se adauga cheltuieli generate de transportul obiectelor evacuate);
Taxa inchiriere sala conferinte.
Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu exceptia
taxei depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iasi care se calculeaza ulterior).


Secretariat Consiliul Local Arhiva:
Copie xerox documente arhivistice (Autorizatii de construire documentatie anexa, Hotarari ale
Consiliului Local documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de Primarull Municipiului Iasi, Petitii, Roluri
Agricole, Roluri Financiare);
Consultare documente arhivistice terti;
Eliberare documente legalizate conform cu originalul;
Eliberari planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc..
Biroul Organizare Evenimente Speciale pentru taxele:
Taxa pentru firmele care organizeaza actiuni promotionale, prezentari de firma/produse/servicii, targuri,
festivaluri, etc.;
Taxa pentru firmele care organizeaza parcuri de distractii, circuri, etc. cu ocazia unor manifestari altele
decat Sarbatorile Iasului;
Taxa pentru campanii promotionale mobile folosind diverse echipamente (instalatii audio, mijloace
auto/vehicule echipate cu bannere si/sau sisteme audio). Instalatiile/sistemele audio vor fi utilizate in intervalele
orare 10.00 13.00 si 16.00 20.00;
Taxa de participare a firmelor cu activitate de alimentatie publica, care doresc sa participe la actiuni
speciale organizate cu diverse ocazii, altele decat Sarbatorile Iasului si Sarbatorile de Iarna;
Taxa de participare a firmelor la Targul Mestesugarilor;
Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor de Iarna ;
Taxa de participare la manifestarile organizate cu ocazia Sarbatorilor Iasului :
- taxa de inscriere la targuri
- taxa pentru vanzatori ambulanti
- taxa pentru desfasurarea de actiuni promotionale, parcuri de distractie, festivaluri, circuri, etc. ;
Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi,
altele decat Sarbatorile de Iarna si Targul Mestesugarilor, folosind corturile din dotarea Municipiul Iasi (1 cort
=9mp) ;
Taxa de participare a firmelor la diverse manifestari (targuri, expozitii etc) organizate de Municipiul Iasi,
altele decat Sarbatorile de Iarna si Targul Mestesugarilor.
Plata se face anticipat.
Directia de Comunicare Serviciul C.I.C. pentru taxele :
Taxa eliberare copii dupa documente de interes public.
Plata se face la ridicarea documentelor solicitate.
100/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012ANEXA 15


REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI
FACILITATILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI
MICI DECAT SALARIUL MINIM PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE
SOMAJ / AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,
privind Codul fiscal, cu modificarile si copletarile ulterioare, pct. 220, alin.(1), se instituie prezentul regulament
privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului
pe teren, a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie

A.I CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE
I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR LA IMPOZITUL PE CLADIRI SI TEREN,
PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR
SOCIAL SAU INDEMNIZATIA DE SOMAJ
contribuabilul sa nu realizeze nici un venit , sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din
ajutor social sau indemnizatie de somaj;
contribuabilul sa nu detina in proprietate un alt imobil inafara de imobilul pentru care a solicitat
prezenta facilitate;
contribuabilul sa nu figureze cu debite restante catre bugetul local;

I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% LA IMPOZITUL PE CLADIRE SI TEREN,
PERSOANELOR FIZICE CU VENITURI MAI MICI DECIT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA
totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu
contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care
se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor
necasatoriti;
sa nu detina mai mult de o proprietate;
suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea
nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos:

Nr.crt. Numar persoane pe familie
Suprafata
utila
1 1 persoana 37 mp
2 2 persoane 52 mp
3 3 persoane 66 mp
4 4 persoane 74 mp
5 5 persoane 87 mp
6 6 persoane 93 mp
7 7 persoane 107 mp


A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI PENTRU IMPOZITUL PE CLADIRE SI TEREN,
A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept;

B.I. PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN
PENTRU PERSOANE FIZICE
I.1. Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa cuprinda:
cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii,
care trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul
aferent acesteia;
documente justificative prezentate de catre solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe
buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu);
copie de pe documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare -
cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor,etc.
declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;
dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie,
carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii);
101/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


declaratie pe proprie raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente,
venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri
din premii si jocuri de noroc, venituri din devidende si din alte surse);
dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde
frecventeaza cursurile;
dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Directia Generala a Finantelor Publice a
Judetului Iasi;

B.II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI PE
TEREN , A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SI A AUTORIZATIEI DE
CONSTRUCTIE

contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate,
documente emise de entitatile in drept;


NOTA:

Criteriile si conditiile cuprinse in proceduri vor fi indeplinite cumulativ;
102/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012ANEXA 16REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI
REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR
FIZICE SI JURIDICE CONFORM - ART. 286 ALIN. (8,9) DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL,
ASA CUM A FOST MODIFICATA PRIN ORDONANTA GUVERNULUI NR.30/2011 I ART. 35 INTRODUS
PRIN ORDINUL COMUN NR. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 I 299/27.09.2011 A MINISTERULUI
DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI, MINISTERULUI FINANELOR PUBLICE, MINISTERULUI
ADMINISTRAIEI I INTERNELOR PENTRU COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE
A ORDONANEI DE URGEN A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND CRETEREA PERFORMANEI
ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINE, PENTRU APARTAMENTELE DIN BLOCURILE DE
LOCUINTE SI IMOBILELE CU DESTINATIA DE LOCUINTE, LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRARI DE
INTERVENTIE IN SENSUL LEGII, PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR


In temeiul Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se instituie
prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata
impozitului/taxei pe cladiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI SI REDUCERI

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI Si REDUCERI LA PLATA IMPOZITUL PE
CLADIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA LA CARE AU
FOST EFECTUATE LUCRARI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR
a. Scutirile la plata impozitului pe cladiri se acorda pentru cladirile reabilitate din punct de vedere energetic,
conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta energetica A,B,C,D;
Perioadele de scutire de la plata impozitului pe cladiri se acorda in functie de clasa de performanta
energetica astfel:
- cladirile incadrate in clasa de performanta D pe o perioada de 7 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta C pe o perioada de 8 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta B pe o perioada de 9 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta A pe o perioada de 10 ani;
b. Reducerile la plata impozitului pe cladiri se acorda in procent de 50% pentru cladirile reabilitate din punct
de vedere energetic, conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta energetica
E,F,G.;
Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe cladiri se acorda in functie de clasa de
performanta energetica astfel:
- cladirile incadrate in clasa de performanta E pe o perioada de 7 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta F pe o perioada de 8 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta G pe o perioada de 9 ani;
c. scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladiri se aplica cu incepere de la data de intai ianuarie a
anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare pentru proprietarii persoane fizice si juridice, ai
apartamentelor din blocurile de locuine i ai imobilelor cu destinatia de locuinta care au executat lucrri de
intervenie pe cheltuial proprie, pe baza procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, ntocmit n
condiiile legii, prin care se constat realizarea msurilor de intervenie recomandate de ctre auditorul energetic
n certificatul de performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit energetic, astfel cum este prevzut n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice a blocurilor de locuine,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 158/2011.
d. contribuabilul prezinta documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza din care sa rezulte
destinatia de locuinta a acestuia (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);
e. contribuabilul prezinta procesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor, ntocmit n condiiile legii, prin
care se constat realizarea msurilor de intervenie recomandate de ctre auditorul energetic n certificatul de
performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit energetic, astfel cum este prevzut n Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice a blocurilor de locuine, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 158/2011.
f. contribuabilul prezinta certificatul de performanta energetica sau orice alt document legal emis in baza
auditului energetic din care sa rezulte clasa de performanta energetica la care se incadreaza imobilul dupa
efectuarea lucrarilor de reabilitare;
g. contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;
i. constituie lucrari de interventie, acele lucrari asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009
astfel:izolarea termic a pereilor exteriori,
nlocuirea ferestrelor i a uilor exterioare existente, inclusiv tmplria aferent accesului n blocul de
locuine, cu tmplrie performant energetic, nchiderea balcoanelor/logiilor cu tmplrie performant
energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planeului peste ultimul nivel n cazul existenei
103/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


arpantei, izolarea termic a planeului peste subsol, n cazul n care prin proiectarea blocului sunt
prevzute apartamente la parter, lucrri de demontare a instalaiilor i a echipamentelor montate aparent
pe faadele/terasa blocului de locuine, precum i remontarea acestora dup efectuarea lucrrilor de
izolare termic, lucrri de refacere a finisajelor anvelopei;

A.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI I REDUCERI LA PLATA IMPOZITUL PE
CLDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINE I A IMOBILELOR CU DESTINAIA DE LOCUIN LA CARE AU
FOST EFECTUATE LUCRRI DE INTERVENIE PE CHELTUIALA PROPRIE A PROPRIETARILOR

Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie sa cuprind:
- cererea prin care se solicit scutirea/reducerea la plata impozitului pe cldire;
- documentele de dobndire n proprietate a imobilului n cauz din care s rezulte destinaia de locuin a
acestuia (contract de vnzare-cumprare, autorizaie de construire etc.);
- autorizatia pentru executarea lucrrilor de intervenie, care necesit emiterea de autorizaie, emis
n condiiile legii (Ordinul comun pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 18/2009 privind creterea performanei energetice a blocurilor de locuine nr. 2596/11.10.2011;
2867/30.11.2011; 299/27.12.2011, emis de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, Ministerul Finanelor
Publice, Ministerul Administraiei i Internelor;
- procesul verbal de recepie la terminarea lucrrilor, ntocmit n condiiile legii, prin care se constat
realizarea msurilor de intervenie recomandate de ctre auditorul energetic n certificatul de performan
energetic sau, dup caz, n raportul de audit energetic; documentul va fi ntocmit de ctre Serviciul Control
Urbanism, din cadrul Poliiei Locale Iai i va cuprinde n mod obligatoriu urmtoarea precizare nsuit de ctre
auditorul energetic: ,,Lucrrile de reabilitare executate asigur realizarea msurilor de intervenie
recomandate de auditorul energetic;
- certificatul de performan energetic emis n baza auditului energetic din care s rezulte clasa de
performan energetic la care se ncadreaza imobilul dupa efectuarea lucrrilor de reabilitare;
- declaraie pe propria rspundere c lucrrile de intervenie efectuate pentru creterea performanei
energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului.

B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI
AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRARI
DE CRETERE A CALITII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

1. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cldiri pe cldiri se acorda pe o perioad de 5 ani, cu ncepere
de la data de nti ianuarie a anului fiscal urmtor n care a fost efectuat recepia la terminarea lucrrilor, pentru
proprietarii care execut lucrri n condiiile Legii nr. 153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural-
ambientale a cldirilor;
2. contribuabilul prezinta autorizatia de construire pentru lucrarile la care legea prevede emiterea autorizatiei;
3. contribuabilul prezinta documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza (contract de vanzare-
cumparare, autorizatie de construire etc.);
4. contribuabilul prezinta procesul verbal de recepie, ntocmit n condiiile legii la terminarea lucrrilor de
cretere a calitii arhitectural-ambientale a cldirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011
5. contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;
6. Lucrrile de intervenie privind reabilitarea structural-arhitectural a anvelopei cldirilor stabilite prin prin
Legea nr.153/2001 sunt: lucrri de reparare/refacere a zidriilor/pereilor exteriori, lucrri de
reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrveli, vopsitorii, placaje i altele
asemenea, lucrri de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucrri de reparare/refacere a
tmplriei exterioare i a elementelor exterioare funcionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri,
cornie i altele asemenea, lucrri de reparare/refacere a elementelor de plastic arhitectural, precum
bruri, ancadramente, bosaje, profiluri i altele asemenea, lucrri de demontare a instalaiilor i
echipamentelor montate aparent pe faade/acoperi, precum i remontarea acestora dup efectuarea
lucrrilor de intervenie.

B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI
AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE PENTRU CLADIRILE LA CARE S- AU
EFECTUAT LUCRARI DE CRETERE A CALITII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA
CONFORM LEGII NR.153/2011

Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie sa cuprinda:
- cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire;
- documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie
de construire etc.)
- autorizatia de construire pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural -ambientale care necesita
emiterea de autorizatie
104/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


- procesul verbal de recepie, ntocmit n condiiile legii la terminarea lucrrilor de cretere a calitii
arhitectural-ambientale a cldirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011
- declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru cretere a calitii arhitectural-
ambientale a cldirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie a proprietarilor;

105/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


ANEXA 17

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

- conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, consiliile locale nu au competena de a le modifica

Nr.
crt.
Extras din norma juridic

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele dect cele eliberate de instane, Ministerul Justiiei i Libertilor
Ceteneti, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i de notarii publici, precum i pentru alte servicii prestate
de unele instituii publice
Temei de drept

Denumire
Nivel taxa an 2013 (conf. Lege nr.
571/2003 actualizata- H.G. nr. 956/2009)
-lei-
1
Eliberarea de ctre organele administraiei publice centrale i locale, de alte
autoriti publice, precum i de instituii de stat, care, n exercitarea
atribuiilor lor, sunt n drept s certifice anumite situaii de fapt, a
certificatelor, adeverinelor i a oricror alte nscrisuri prin care se atest un
fapt sau o situaie, cu excepia acelor acte pentru care se pltete o alt
tax extrajudiciar de timbru mai mare
2

Legea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioare

2 Eliberarea certificatului de productor
Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Ordonanta Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X
- pentru animale sub 2 ani 2 3
- pentru animale peste 2 ani 2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietii asupra animalelor, pe cap
de animal, n bilete de proprietate:
X
- pentru animale sub 2 ani 2
4
- pentru animale peste 2 ani 4
5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscal
Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din
Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea
Ordonanei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal


Legea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioare

106/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


6
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale i a altor certificate
medicale folosite n justiie
2
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8
nregistrarea, la cerere, n actele de stare civil a schimbrii numelui i
sexului
13
9 nregistrarea, la cerere, n actele de stare civil a desfacerii cstoriei 2
10
Transcrierea, la cerere, n registrele de stare civil romne, a actelor de
stare civil ntocmite de autoritile strine
2
11 Reconstituirea i ntocmirea ulterioar, la cerere, a actelor de stare civil 2
12
Eliberarea altor certificate de stare civil n locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate
2
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate i nscrierea meniunilor n acestea, precum i pentru
eliberarea permiselor de vntoare i de pescuit

Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetenii
romni, eliberarea sau prelungirea valabilitii actelor de identitate pentru
cetenii strini i pentru persoanele fr cetenie, precum i
nscrierea meniunilor privind schimbarea domiciliului sau a reedinei
cetenilor romni
4
b) nscrierea meniunilor privind schimbarea domiciliului sau a reedinei Abrogat prin OUG 70/2009
c) viza anual a carnetelor de identitate ale cetenilor strini i ale
persoanelor fr cetenie
5
1
d) eliberarea unor noi cri, buletine, carnete de identitate i legitimaii
provizorii n locul celor pierdute, furate sau deteriorate
Abrogat prin OUG 70/2009
2
nregistrarea cererilor persoanelor fizice i juridice privind furnizarea unor
date din Registrul permanent de eviden a populaiei
Abrogat prin OUG 70/2009
3 Eliberarea sau viza anual a permiselor de vntoare 3
4 Eliberarea sau viza anual a permiselor de pescuit 2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conductorilor de autovehicule n vederea obinerii permiselor de conducere
1 Taxe pentru examinarea candidailor care au absolvit o coal de
conductori de autovehicule:
x

Legea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioareLegea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
107/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012


a) obinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile i
subcategoriile A, A1, B, B1 i B+E
5
b) obinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A
Abrogat prin OUG 70/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioare

c) obinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparinnd
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
Abrogat prin OUG 70/2009
d) obinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile i
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb i TV
24
e) obinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparinnd
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
Abrogat prin OUG 70/2009

f) obinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E, D+E
Abrogat prin OUG 70/2009
2
Taxe pentru examinarea persoanelor crora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse n permisul anulat, precum i a
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obinerea
aceleiai categorii a permisului de conducere, precum i pentru persoanele
care nu au absolvit o coal de conductori de autovehicule, cu excepia
celor pentru categoriile B, B1, B+E
72
3
Taxe pentru examinarea persoanelor crora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse n permisul anulat
Abrogat prin OUG 70/2009
4
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obinerea aceleiai categorii a permisului de conducere
Abrogat prin OUG 70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de nmatriculare a autovehiculelor i remorcilor, autorizare provizorie de circulaie i autorizare de circulaie pentru probe
Taxe de nmatriculare permanent sau temporar a autovehiculelor i
remorcilor:
x
a) autovehicule i remorci cu masa total maxim autorizat de pn la
3.500 kg inclusiv
52
b) autovehicule i remorci cu mas total maxim autorizat cuprins ntre
750 kg i 3500 kg, inclusiv
Abrogat prin OUG 70/2009
Legea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioare

1
c) autovehicule i remorci cu mas total maxim autorizat mai mare de
3500 kg
125
2
Tax de autorizare provizorie a circulaiei autovehiculelor i remorcilor
nenmatriculate permanent sau temporar
8
3 Taxe de autorizare a circulaiei pentru probe a autovehiculelor i remorcilor 357
CAPITOLUL IV
1
Tax pentru furnizare date
Legea nr. 571/2003 actualizata
H.G. nr. 956/2009
Legea nr. 117/1999 privind taxele
108/108 la H.C.L. nr. 267 din 29 noiembrie 2012nregistrarea cererilor persoanelor fizice i juridice privind furnizarea unor
date din Registrul naional de eviden a persoanelor, precum i din
Registrul naional de eviden a permiselor de conducere i certificatelor de
nmatriculare i din registrele judeene i al municipiului Bucureti de
eviden a permiselor de conducere i certificatelor de nmatriculare
4

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobndite n baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

1
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobndite n
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, cu excepia celor pentru terenurile agricole i
forestiere
3)
13
extrajudiciare de timbru, cu
modificrile ulterioare

3)
Potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 105/2004 privind unele msuri pentru eliberarea i nmnarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole i forestiere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobat
prin Legea nr. 34/2005, n scopul finalizrii eliberrii titlurilor de proprietate, eliberarea i nmnarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole i forestiere se fac gratuit.