Sunteți pe pagina 1din 25

INSTITUTULCENTRALDECERCETARE,PROIECTAREIDIRECTIVAREIN

CONSTRUCII
BiroulExecutiv
DECIZIANr.116
din30septembrie1982

PRIVINDAPROBAREANORMATIVULUIPRIVIND DOTAREACUASCENSOAREA
CLDIRILORDELOCUIT,SOCIAL CULTURALEIADMINISTRATIVE,
INDICATIVP9282
Avnd n vedere art. 5 lit. d din Decretul nr. 170/1976 pentru organizarea i funcionarea
Institutuluicentraldecercetare,proiectareidirectivarenconstruciiiavizulCTEnr.525din25
septembrie 1981, Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului central de cercetare,
proiectareidirectivarenconstruciiemiturmtoarea
DECIZIE:
1.SeaprobNormativulprivinddotareacuascensoareacldirilordelocuit,socialculturale
iadministrative"avndindicativP9282.
2.Normativulaprobatlapct.1,intrnvigoareladatapublicriinBuletinulconstruciilorel
sevapublicaincoleciadenormativeiinstruciuni.
LaaceeaidatnceteazvalabilitateaNormativuluiprivinddotareacuascensoareacldirilor
de locuit, socialculturale i administrative", indicativ P 9276, aprobat de IGSIC cu ordinul nr.
118/1976.
PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV
DIRECTORGENERAL
Ing.VALERIUCRISTESCU
NORMATIV
PRIVINDDOTAREACUASCENSOAREACLDIRILOR
DELOCUIT,SOCIALCULTURALEIADMINISTRATIVE
INDICATIVP9282
Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETAREIPROIECTARE
PENTRUSISTEMATIZARELOCUINE
IGOSPODRIECOMUNAL I.S.L.G.C.
Director:
Ing.AdrianAlecsandrescu
Responsabildetem:Ing.RaduFlorinCazacu
ResponsabildinparteaI.C.C.P.D.C.:
Ing.DanRmniceanu

1.GENERALITI
Obiectidomeniudeaplicare
1.1.Prezentul normativ stabilete dotarea cu ascensoare de persoane a cldirilor de
locuit,socialculturale,inclusivturismiadministrative.
1.2.La stabilirea prezentului normativ sa inut seama de urmtoarele standarde de
stat:
STAS243580Ascensoarepentrupersoane
STAS245580Ascensoarepentruspitale
STAS495776,,Terminologie,
PrescripiitehnicePTR2coleciaISCIR,
1.3. Prezentul normativ nu se aplic cldirilor a cror proiectare ncepe nainte de
intrarea n vigoare a acestuia ca i cldirilor prevzute la pct. 1.1. privind dotarea cu
ascensoarepentrumateriale,bagaje,cticeleprevzutepentrutransportulpersonaluluide
serviciu.
1.4. TermeniifolosiinprezentulnormativineregsiinSTAS495776snt:
a. Populaia (P) numrul convenional de persoane care intr n calculul
determinrii numrului itipuluide instalaiideascensoarenecesare imobilelorprevzute
lapct.1.
b. Interval (I) timpul mediu de ateptare, la staia de baz, ntre 2 plecri
consecutivealeaceluiaiascensor,acesttip includedurataocupriiievacuriicabinei la
diversenivelealecladiriisiduratadeplasariicabinei.
Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETAREIPROIECTAREPENTRUSISTEMATIZARELOCUINEI
GOSPODRIECOMUNAL ISLGC
Aprobatde:
INSTITUTULCENTRALDE
CERCETARE,PROIECTAREI
DIRECTIVARENCONSTRUCII
Cudecizianr.116din30.IX.1982

c. Baterie de ascensoare, o grupare de 2 pn la 4 ascensoare, altarate, cu sistem de


comandpentru ntreggrupulavndcomenzilede lapalierecomune,cuaceiai vitez nominal i
servindaceleiaietajealecladirii.
d.Grupadebateriideascensoaredoubateriideascensoaredispusefanfailegate
prinsistemdecomandcomunpentruntreggrupuldeascensoare(maxim8).

e.Comandmixt(cublocaj)sistemdecomandlacarechemareacabineilibere(cabinn
repaus) se face de la staii cabina ocupat (persoan aflat n cabin sau cabin n micare n
vederea satisfacerii unei comenzi) nu mai rspunde altor comenzi toate comenzile in afara celei
pentrucaresedeplaseazfiindblocate.
f.Comandcolectivnjossistemdecomandcenregistreazchemriledelaetajei la
care cabina liber rspunde chemrii de la etajul cel mai de sus pentru care exist o chemare
nregistrat, dup care cabina n cursa de coborre ocupat sau liber rspunde succesiv tuturor
comenzilorfiedininteriorfiedinexterior.
g. Comand colectiv selectiv sistem de comand n care chemrile de la etaje ct i
chemriledincabinsntnregistrateiexecutatenordineadesuccesiuneastaiilor.
h. Comand de grup (duplex, triplex, quadruplex) sistem de comand al unei baterii de
ascensoare care repartizeaz comenzile exterioare ascensoarelor din baterie, urmrinduse
optimizarea traficului n cadrul sistemului de grup ascensoarele din baterie pot funciona i
individualcuunuldinsistemeledecomandprevzutlalit.e.f.saug.
i.Nivel(niveluri)prinnivelsenelegparterulietajeleurmtoare.
j. Nod de circulaie (SCARA) punct de intersecie (obligat) al tuturor acceselor pe
orizontalipevertical(peetajsauintreetaje)ncldire.
Sarcininominaleicaracteristicidebazaleascensoarelor
1.5.AscensoarelepentrupersoaneconformSTAS245380dincldiriledefinitivelapct.1.1.
auurmtoarelesarcininominale:
320dN(4P) 4persoane
500dN(6P) 6persoane
800dN(10P) 10persoane
1200dN(15 P) 15persoane
1600dN(20 P)20persoane
500dN(6 M) 6persoanecucabinaextensibil
Pentru dotarea spitalelor cu ascensoare se prevd, n afara tipurilor indicate mai sus, i cele
conformSTAS245580
tipApentru500dN(kg) 6persoanesau1patcu bolnavi4persoane
tipBpentru1250dN(kg) 15persoanesau1patcubolnavi6persoane
1.6. Vitezele ascensoarelor snt cele definite pe tipuri de ascensoare n STAS 245380 i
STAS245580
1.7.Ascensoareleseprevdcucomandcolectivnjossaucomanddegrupcolectivnjos
(ncazulbateriilordeascensoare)cuexcepiacazurilorprevzutelapunctele1.8.i1.9.
1.8.Sevaprevedeacomand mixt la ascensoarele4 Ppentrucldirilede locuitpn la10
niveluriilaascensoareledinhoteluripnla4niveluriinclusiv.
1.9. Sevaprevedeacomandcolectivselectivsaucomanddegrupcolectivselectiv(n
cazulbateriilordeascensoare)lahoteluriispitale,lacarelanivelurilesuperioaresegsescspaii
caredeterminnanumiteperioadealezileiocirculaieintensnambelesensuri.

2.DOTAREACLDIRILORCUASCENSOARE
Prevedericomune
2.1.Toatecldirilecumaimultde5nivelurisevorprevedeanmodobligatoriucuinstalaii
de ascensoare pentru persoane, cu excepiile prevzute la hoteluri i spitale, n care cazuri se vor
prevedeaascensoareilamaipuineniveluri.
2.2.Numrul itipul ascensoarelorsestabilesc pebazadatelordintabelele1...10,respectiv
princalculianaliztehnicoeconomic,conformcap.4,pentrusituaiile necuprinse ntabele sau
cnd,rezultmaimultevarianteposibilededotare.
2.3. In cazul cldirilor cu peste 6 niveluri, la fiecare nod de circulaie (scar) prevzut cu
ascensoare,sevorinstalaminim2ascensoare,dacnuexistcomunicaiilatoatenivelurilecualt
scarprevzutcuascensor.ExcepiefaccldiriledelocuitihoteluriledecategoriaIlacaresevor
aplicaprevederiledelapunctele2.8,2.9.,2.12.i2.16.
2.4.Deregul,ascensoarelevoraveastaiilatoatenivelurileuneicldiri.
Se admite s nu se prevad staie la ultimul etaj, n cazul n care camera de maini este
cuprinsncorpulcldirii(curespectareaniveluluidezgomotadmisncamereleadiacente).
Deasemeni,nuesteobligatorieprevedereadestaiilaniveluriletehnicedestinateinstalaiilor.
2.5.Puuriledeascensoricamerademaininuvoraveapereiicomunicucameredelocuit
saudedormitncazulcnusepoaterezolvaaltfelpartiulsevorluamsuridefonoizolare.
Cldiridelocuit
2.6.Cldiriledelocuitcumaimultde5nivelurisevordotacuascensoare.Numrulitipul
ascensoarelorsevorstabilipotrivittabelelor1i2.
2.7.Seadmitedotareacldirilordelocuitcumaipuinde6niveluriproprietatepersonalcu
suprafaa majorat conform Decretului 216/1981 cu ascensoare n condiiile prevederilor legale
referitoarelalucrrilecepotfirealizatelasolicitareabeneficiarului.
2.8.Lacldirilede locuitcu mai multescri, la caredincalculrezultdotareacuunsingur
ascensorlascarsevorprevedealegturidecomunicaielamaimulteniveluri superioare(celpuin
la ultimul i la jumtatea cldirii), care s permit folosirea ascensorului de la scara nvecinat n
perioadelederevizuiresaureparaiiaascensoruluipropriuprecumievacuareancazdeincendiu
acelorcenupotfolosiscrile.
2.9. La cldirile de locuit cu mai mult de 10 niveluri la care nu se pot realiza legturi ntre
scriilacaredincalculrezultunascensor4P sevorprevedeadouascensoare4P lascar.
2.10. La cldirile de locuit la care rezult dotarea cu un ascensor 6 P la fiecare scar, se va
adoptasoluiacuunascensor6 Mcucabinextensibil(permindtransportulmobilei,etc),
dacseexecutlegturidecomunicaientrescri.
2.11.Lacldiriledelocuitlacarerezultdotareacu2ascensoare,unul4Pialtul6P,seva
prevedeaunascensor4Piunul6M.Incazulncarerezultdotareacudouascensoare6Pseva
prevedeaunascensortipul6P iunuldetipul 6M.
2.12.LacldiriledelocuitproprietatepersonalcusuprafaamajoratconformDecretuluinr.
216/1981, avnd peste 8 niveluri, se admite montarea unui al doilea ascensor la fiecare scar n
condiiileprevederilorlegalereferitoarelalucrrilecepotfirealizatelasolicitareabeneficiarului.
Hoteluri
2.13. Dotareacuascensoareahotelurilorsevafacenfunciedecategoriahotelului,potrivit
tabelelor3i4.
InprezentulnormativhotelurilesntclasificatencategoriaLuxicategoriaIi IIdeconfort.

2.14.Hotelurilecu4nivele(P+3)sevordotacucteunascensor6Ppentrumaimultde4
niveluridotareasevafaceconformtabelelor3i4.
2.15.IncazulhotelurilordecategoriaIcuunsingurnoddecirculaieechipatcuascensoare,
sevorprevedeaminim2ascensoare6P.
2.16.Lahotelurile lacare n normativseprevdascensoaredepersoanesepotprevedeai
ascensoarepentrupersonalinecesititehnologice(pentrualimente,etc).
2.17.Hoteluriledecategoria Luxse vordotacuascensoarede la3 niveluri(P+2)conform
tabelelor3i4.
2.18. Hoteluriledetratamentnfunciedespecific,vorfidotatecuascensoaredepersoanei
cuascensoaretipspitalncepndcuP+letaje.
Cldiriadministrative,cmine,magazine,policlinici
2.19.Dotareacuascensoaresevafacepotrivittabelelor3,5,6,8,9i10.
2.20.Lacldirileadministrative,policliniciimagazinesevorprevedeaascensoarencepnd
cu mai mult de 3 niveluri. La magazinele prevzute cu scri rulante, n calculul numrului de
ascensoaresevaineseamai decapacitateadetransportascrilorrulante.

Vi
teza

STABILIREAVARIANTELORDEDOTARECU
Numr de niveluri 5
6
7
8
9
10
11
pesteparter
Sarcina
P I P I P I
P I
P
I
P I
P I
nominal
193 75 172 84 158 91 146 99
137 105 129 112
4 persoane 1,00
220kg
1,25

137 106

1,50

6 persoane 1,00
500kg
1,25

110

1,50
LEGENDA
PPopulaie
I IntervalulRealizateprevederiiunuisingurascensor
nsecunde

165

120 156 127


163 12

Tabelul1
12

ASCENSOAREPENTRUCLDIRIDELOCUIT
13
14
15
16
17

I111

P
128

P I
P
124 116

18

19

20

21

129 112 124 116 120 122 115 128

127

158

149 134

153 128 148 131 148 140 143 141 138 147 138 150 131 151 128 157
NOTA:Tabelulestentocmitnurmtoareleipoteze:
Inlimenivel2,75m
Comandamixtsaucomandcolectivnjos

DOTAREACUASCENSOAREA
Nr Numr Numrnivelevitezam/s
crt. mediu
locuito
ri pe
nivel

P+5

P+6

P+7

50
1

60
1

70
1

4P

4P

4P

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

55
1

66
1

77
1

Tipascensor

4P

4P

4P

Populaiepesteparte
Nr.Ascensor

60
1

72
1

84
1

Tipascensor

4P

4P

4P

Populaiepesteparter

65

78

91

Nr.Ascensoare

1
4P

1
4P

1
4P

70
1

84
1

98
1

4P

4P

10

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare
Tipascensor

11

12

13

Tipascensor

14

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

Tipascensor

4P

15

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

75
1

90
1

105
1

Tipascensor

4P

4P

4P

Tabelul2

CLDIRILORDELOCUIT
P+8 P+9 P+10 P+ll
P+12

P+13

P+14

P+15

P+16 P+17

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

80
1

90
1

100
1

110
1

120
1

130
1

140
1

150
1

160
2

170
2

4P 4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

88
1

110
1

121
1

132
1

143
1

154
1

165
1

176
2

137
2

4P 4P 4P
96 108 120
1
1
1

4P
132
1

4P
144
1

4P
156
1

6P
168
1

6P
180
1

4P
192
2

4P
204
2

4P 4P 4P
104 117 130
1
1
1

4P
143
1

4P
156
1

6P
163
1

6P
182
2

4P
193
2

4P
208
2

4P
221
2

4P 4P

4P

4P

6P

4P

4P

4P

112 126 140


1
1
1

154
1

168
1

182
2

196
2

210
2

224
2

4P
233
2

4P 4P 4P
120 135 160
1
1
1

4P
165
1

6P
180
1

4P
195
2

4P
210
2

4P
225
2

4P
240
2

4P
255
2

4P 4P

6P

6P

4P

4P

4P

4P

4P

99
1

4P

4P

Nr. Numr
Numrnivelevitezam/s
crt. mediu
locuito
ri
pe
nivel
7
16
Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

10

11

17

18

19

20

P+5 P+6 P+7


1

80
1

96
1

112
1

Tipascensoare

4P 4P

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

85
1

102 119
1
1

Tipascensor

4P

4P

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

90
1

108 125
1
1

Tipascensor

4P

4P

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

95
1

114 133
1
1

Tipascensoare

4P 4P

Populaiepesteparter
Nr.Ascensoare

100 120 140


1
1
1

Tipascensor

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

Ptr.cazurilecnddintabelreiesdotricu1ascensor.Sevorprevedeacldirilecuascensor.
conf.art.2.72.82.9.
Ptr. cazurile cnd din tabel reies dotri cu 2 ascensoare. Se vor prevedea cldirile cu
ascensoareconf.art.2.

(continuare)Tabel.12
P+8 P+9 P+10 P+l1 P+12

P+13

P+14

P+15

P+16

P+17

1,25 1,25

1,25

1,5

1.5

1,5

1,5

128
1

144
1

160
1

176
1

192
2

208
2

224
2

240
2

255
2

4P

4P

6P

6P

4P

4P

4P

4P

4P

272
11
+
4P6P

135
1

153
1

170
1

187
1

204
2

221
2

238
2

255
2

272
2

4P

4P

6P

6P

4P

4P

4P

4P

4P

289
11
+
4P6P

144
1

162
1

180
1

198
2

215
2

234
2

252
2

270
2

288

306

11
11
+
+
4P6P 4P
6P

4P

4P

6P

4P

4P

4P

4P

4P

152
1

171
1

190
1

209
2

228
2

247
2

265
2

288
2

4P

6P

6P

4P

4P

4P

160
1

180
1

200
2
4P

220
2

240
2

4P

6P

4P

4P

260
2
4P

4P
4P
280
2

309
11
+
4P6P

300
330
11 2
+
4P6P 6P

4P

323
2
6P
340
2
6P

NOTA:Tabelulestevalabilpentrucomandamixtsaucucomandcolectivin jos.

STABILIREAVARIANTELORDEDOTARECU
Numrde
nivelepeste
parter

Sarcina vitez P
nominal a
m/se
c

I P

I P

I P

10

11

I P

12

13

I P

6per
soane500
kg

1,00
83 69

77

76 67 86 60 95

1,50
2,00
1,00 122 79 106 20 95

71 81

93

101 88 111
105 92

98 98 94

103 88

109

83 109

120 120

132
129 112 122

118

1,50

110

108

15per
oane
1200
kg

89 62

61 95

10
1,50
persoane
600kg
2,00
2,50
1,00 157 92 134

69 84 65

136 141 128 160

2,50
3,50
P.POPULATIE
Realizatencazulprevederiiunuisingurascensor
I.INTERVALULINSECUNDE

152

127

2,00

156 123 146

132

2,50
3,50
20 per 1,50
oane
1600
kg

109

132

2,00

124 110 131

Tabelul3

ASCENSOAREPENTRUHOTELURIIMAGAZINE

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

86

167

178

101

191

99

167
104

184|102

89

180

74

130

93

155

170

180

170

105

158

128

91

75

176

154

183

159

151

105

124

90

113

110
147

172

95

98

71

149

112

123

94

165

121

105

78

143

83

79
I

55

118

H6

102

158

101

56

138

99

81

115

122

58

104

Tabelulestentocmitnurmtoareleipoteze:
NOTA1nlimenivel2,8m comandacolectivnjos
NOTA2pentrucazulcndsnt4nivelurisaumaipuinesevaconsultatabelul 4sau5.

DOTAREACUASCENSOARE
3*
4
Nr.niveluri
curs
Nr. tip viteza Nr.
asc.
asc.
asc.

5
tip

viteza

Nr.asc. tip

viteza

Populafie(
P)

unitate de buc.
msura
100
1

m/s

buc.

m/s

buc.

m/s

1,0

6p

1,0

6p

1,0

200

6p

1,0

6p

1,0

300

10p

1,0

6p

1,0

10p

1,0

400
500
690

Numailahotelurilux
** Pentru hotelurile cu regim de construcie peste 9 niveluri numrul de ascensoare se
stabileteprintemedeproiectareiseaprobprindecret.
Tabelul4
AHOTELURILOR
6
7
Nr.
asc.
buc.

tip

8
tip

vitez

viteza Nr.
asc.
m/s buc.

6p

1,0

6p

10p

9**
tip

m/s

Nr.
asc.
buc.

tip

vitez

vitez Nr.
asc.
m/s buc.

m/s

6p

1,0

1,0

6p

1,0

6p

1,0

10p

1,0

1,0

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

NOTA:Tabelulestentocmitnipotez:
nlimenivelmediu2,80m
comand colectivnjossaucolectivselectiv

DOTAREACUASCENSOARE
Nr.niveluricursaascensor 35
Populaie(P)

Nr.asc.

tip

viteza

Unitatedemasura

buc.

m/s

100

10p

1,0

200

10p

1,0

300

10p

1,0

400

10p

1,0

500

15p

1,0

600

700

800

Tabelulestevalabilpentrucomanda
Tabelul5
AMAGAZINELOR
6

Nr.asc. tip

viteza

Nr.asc. tip

viteza

Nr.asc.

tip

buc.

m/s

buc.

m/s

buc.

m/s

8
viteza

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

10p

1,0

15p

1,0

10p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

15p

1,0

colectivselectivacunsoitorpermanent
STABILIREAVARIANTELORDEDOTARECUASCENSOARELA
Numrde
nivelepeste
parter

Sarc.
nomi Viteza
nal m/s P

I P

6per
soane
500kg 1,00 104 68 96 75

84

85

75 95 70

10

12

13

78

93 74

104

1,50

86 84 81 89

2,00
10
per
soane
500
kg
1,00 152 79 133 90

11

120

119 101 108 111100 120

97

122 98 117 103 110 109 106 113

1,50

2,00

2,50
15
per
soane
i
1200
kg
1,00 186 92 167 108 150 120 137 132125 144

1,50

158 118 145 104 137 131 132 137

2,00

2,50
20
per
soane
1600
kg
1,50

182 132 170 141 160 150 151 159

2,00

2,50
P Populaie

Realizatecazulprevederiiunuisingurascensor

I Intervalulnsecunde

SPITALE,POLICLINICIICLDIRIADMINISTRATIVE
Tabelul6
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

92 130 90

133

87 138 85 148

82 147

113 159 111

153

109 168 107 172

105 177

131 183 128

187

125 195 121 197

118 208

71 102
70 102 68 105 65 108

64 112

62

115

101 113 98 123 95 129

92 131

83

135

101 113

125 143
126 143 121 149 117 154

113 159

110

164

145 165
145 165 140 172 134 179

123 186

125

192

NOTA1:Tabelul estentocmitnurmtoareleipoteze:
nlimenivel2,80m
comandacolectivnjossaucolectivselectiv.
NOTA2:Pentrupatrunivelurisaumaipuineseconsultatabelul 7,8sau9

DOTAREACUASCENSOAREASPITALELOR
Nr niveluri 23
4
5
cursa
Nr tip vit. Nr. tip
vit. Nr. tipasc vit.
asc.
asc asc.
asc. asc.
asc.

6
Nr.
asc.

tip
asc.

vit.

populaie
(P)

Unitate
msur
100

buc m/s buc

m/s Buc

m/s

buc

m/s

6P 1,0 1

6P

1,0 1

6P

1,0

6P

1,0

200

10P 1,0 1

10P

1,0 1

15P

1,0

6P

1,0

300

15P 1,0 1
1
2

6P
15P
15P

1,0 1
1,0 1
1,0 2

6P
15P
15P

1,0
1,0
1,0

6P

1,0

10P

1,0

6P
15P

1,0
1,0

10P

1,0

15P

1,0

400
500
600

1
2

700

15P

1,0

800

Tabelul7
(ASCENSOAREDEPERSOANEOBINUITE)
7
8
9
Nr.
asc.
buc

tip
asc.

vit.

vit.

m/s

Nr. tip
asc. asc.
buc

6P

1,0

6P

1,0

6P

10P

40

Tip
asc.

vit.

m/s

Nr.
asc.
buc

tip
asc.

vit.

m/s

Nr.
asc.
buc

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

1,0

10P

1,0

10P

10P

6P

1,0

1,0

10P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

m/s

15P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

Tabelulestevalabilpentrucomandacolectivnjossaucomandacolectivselectiv.

DOTAREACUASCENSOARE
Nr.
35
6
niveluri
curs
nrasc. tipasc. vitezaasc.nr.asc tip
asc.
asc.
Populatia
(p)

7
viteza
asc.

nr.
asc.

tip
asc.

viteza
asc.

Buc

m/s

buc

m/s

buc.

m/s

100

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

200

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

300

6P

1,0

5P

1,0

6P

1,0

400

10P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

500

10P

1,0

10P

1,0

15P

1,0

600

15P

1,0

10P

1,0

700

15P

1,0

15P

1,0

800
Tabelulestevalabilpentru
Tabelul8
APOLICLINICILOR
8

10

nr.asc.

tipasc. vitezaasc. nr.asc.

vitezaasc.

buc

tipasc. viteza nr.asc. tip


asc.
asc.
m/s buc

buc

m/s

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

6P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

10P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

15P

1,0

m/s

comandcolectivselectiv
DOTAREACUASCENSOAREA
Nr.
35
6
niveluri
nr. tip vit nr.
tip vit.
cursa
asc. asc. asc. asc. asc. asc.
asc.
populaie
(P)

nr.
asc.

tipasc vit.
asc.

nr.
asc.

tip
asc.

vit.
asc.

Unitatede Buc m/s buc


msur
100
1 6P 1,0 2

m/s buc

buc

m/s

buc

m/s

6P 1,0

6P

1,0

6P

1,0

200

6P 1,0 2

6P 1,0

6P

1,0

6P

1,0

300

6P 1,0 3

GP 1,0

6P

1,0

10P

1,0

400

10P 1,0 3

10P 1,0

10P

1,0

10P

1,0

500

10P 1,0 3

10P 1,0

15P

1,0

10P

1,0

600

15P 1,0 3

15P 1,0

15P

1,0

15P

1,0

700

15P

1,0

15P

1,0

800

15P

1,0

Tabelulestevalabilpentrucomandacolectivselectiv
Tabelul9
CLDIRILORADMINISTRATIVE
9
10
11

15

nr. tip vit. nr. tip


asc. asc. asc. asc. asc.
buc m/s buc

vit.
asc.
m/s

nr.
asc.
buc

tipasc. vit.asc. nr.asc.

tipasc. vit.asc.

m/s

buc

m/s

6P

1,0 3

6P

1,0

6P

1,0 3

6P

6P

1,5

10P 1,0 3

10P

1,0

6P

1,5

10P 1,0 4

10P

1,0

10P

1,5

10P 1,0 4

15P

1,0

10P

1,5

15P

1,5

15P 1,0 4

15P

1,0

10P

1,5

20P

1,5

15P 1,0 5

15P

1,0

10P

1,5

20P

1,5

15P 1,0 6

15P

1,0

20P

1,5

20P

1,5

DOTAREACUASCENSOARE
7
8
Nr.ni 6
veluri
cursa
nr. tip vit nr. tip vit.asc. nr.
asc asc. asc asc. asc.
asc.
asc.

9
tip
asc.

vit.
asc.

nr.asc. tip
asc.

vit.
asc.

m/s

buc

m/s

Popu
laie(P)

Unitate
msur

bu m/s buc m/s


c

buc

100

2 6P 1,0 2

6P 1.0

6P

1,0

200

2 6P 1,0 2

6P 1,0

6P

1,0

6P

1,0

300

2 6P 1,0 2

10P 1,0

6P

1,0

6P

1,0

400

3 6P 1.0 3

6P 1,0

10P

1,0

10P

1,0

500

3 10P 1,0 3

10P 1,0

10P

1,0

15P

1,0

600

3 10P 1,0 3

15P 1,0

15P

1,0

15P

1,0

700

3 15P 1,0 3

15P 1,0

15P

1,0

15P

1,0

800

3 15P 1,0 4

15P 1,0

15P

1,0

15P

1,0

Tabelulestevalabilpentrucomanda
Tabelul10
ACMINELOR
10

11

nr.asc. tipasc. vit.


asc.
buc
m/s

nr.
asc.
buc

tip
asc.

vit.
asc.
m/s

nr
asc.
buc

nr.asc. tip.asc. vit.


asc.

m/s
buc

nr.
asc

tip
asc.
m/s

6P

1,0

6P

1,5

6P

1,5

6P

1,0

6P

1,5

6P

1,5

6P

1,5

10P

1,0

10P

1,5

10P

1,5

10P 1,5

15P

1,0

10P

1,5

10P

1,5

15P 1,5

15P

1,0

15P

1,5

15P

1,5

10P 1,5

15P

1,0

10P

1,5

10P

1,5

15P 1,5

15P

1,0

15P

1,5

15P

1,5

10P 1,5

12

colectivinjossaucomandacolectivselectiva

15

2.21.Lacldirileadministrativeicminedeelevisaustudeneti,bateriiledeascensoarese
vorprevedeacuposibilitateascoateriidinfunciuneaunoradinascensoarelebateriilorinanumite
perioadealezilei,cutraficredus.
2.22.Ascensoareledin magazine se vorprevedeacudispozitivede limitaredesarcin,care
snupermitplecareaascensoarelorladepireasarciniinominale.
Spitale
2.23.Spitalele se vor dota, ncepnd cu dou nivele, cu ascensoare speciale de spital, i cu
ascensoaredepersoaneobinuite.
2.24.Numrul ascensoarelor de tip A sau B definite la pct. 1.5. se determin pe baza
urmtoarelorrelaii:

2.25.Determinarea numrului itipuluideascensoareobinuitedepersoanese facepotrivit


tabelelor6i7iaindicaiilordelacap.4.
2.26.Ascensoarele tip A se vor amplasa n apropierea grupurilor operatorii, iar celelalte n
apropiereaprincipalelornoduridecirculaie.
3.DISPUNEREAASCENSOARELOR
3.1. Bateriilecupnlapatruascensoaresevormontaalturat.
3.2. Daclanoduldecirculaieseprevdmaimultde4ascensoare,acesteavorfidispusen
doubateriiformndungrupdebateriideascensoare,dispunereabateriilorvafifanfa.
3.3. Incazulncareseprevdnacelainoddecirculaiedousaumaimulteascensoarecare
nu formeaz o baterie, ele vor fi dispuse astfel nct s nu poat fi acionate de ctre acelai
solicitator.

4.STABILIREANUMARULUISITIPULUIDEASCENSOARE
4.1. Pentrustabilireanumruluiitipuluideascensoarecucaresedoteazcldirileindicaten
cap.2estenecesarssedeterminepopulaia,(P),intervalul (I) iviteza (V).
4.2. Populaia(P)sedeterminnfunciedefelulcldirilor,dupcumurmeaz:
a. Lacldiriledelocuit,populaiasestabiletefcndraportulntresuprafaatotallocuibila
cldirii situat deasupra parterului i suprafaa locuibil pentru o persoan care
seiade10m2 locuibil/persoan(dacnuestestabilitprintemsaunaltnod)
b. La hoteluri i cmine, populaia este egal cu capacitatea de cazare a cldirii, din care se
scadecapacitateadecazaredelasubsoliparter.
c. Labirouriicldiriadministrative,populaiaesteegalcunumruldepersoanecarelucreaz
ncldire,dincaresescadpersoanelecarelucreazlasubsol,parterietajul I.
d. Lamagazine,populaiaseconsideregalcu1/3,dinnumrulmediudevizitatoripeor.
e. Lapoliclinici,populaiaesteegalcunumrulpersonaluluimedicaldinschimbul I.
f. Laspitale,populaiacuajutorulcreiasestabiletenumruldeascensoarepentrupersoane,
sedeterminnfelulurmtor:
sestabiletenumrulpersonaluluimedicalideservire(N1),careseconsider50%din

numrul paturilor situate deasupra parterului, exclusiv paturile pentru contagioi, nou
nscui,terapieintensiv
secomparN1i N2isereineceamaimarevaloarecaresenoteazcu N
secalculeaznumruldeascensoaretipBconformpct.
2.24isenoteazcuNB
populaia(P)secalculeazcurelaia:
P=N 100x NB
4.3. Pentru ncadrareapopulaiei(P) ntabeleledecalculdin anex,seadmiteoabaterede+
5%.
4.4. Incazulncarepopulaia(P),pentruunascensor,nusencadreazntabeluldecalcul,din
anex,seprevdmaimulteascensoare,ncarecaztrebuierespectatrelaia:
ncare:
a numruldeascensoare
Pa populaiaunuiascensor
4.5. Intervalul
(I)
se
determin
n
funcie
de
felul
cldiri
lor,dupcumurmeaz:
a. Lacldiriledelocuit,intervalulestedemaxim130secunde
b. La hoteluri de categoria I, la magazine, cldiri administrative, policlinici i pentru
ascensoareleobinuitedepersoanelaspitale,intervalulestedemaxim35secunde
c. LahoteluridecategoriaIIilacmineintervalulestedemaxim45secunde
4.6. Pentru ncadrarea intervalului n tabelele de calcul din anex, se admite o abatere
+5%.
4.7. In cazul n care intervalul (/), nu se ncadreaz n tabelele de calcul din anex, se
prevdmaimulteascensoarencarecaztrebuierespectatrelaia:
ncare:

a
Ia sumaintervalelor
1
a
numruldeascensoare
4.8. Viteza(V)decirculaieaascensoruluisecalculeaznfunciedenlimeadeparcurs
aascensoruluiidedurataadmisdeparcurscuurmtoarearelaie:
H
V=
t
ncare:
H cursamaximaascensorului
t duratamaximadmisdeparcurs.

4.9. Pentru cldirile de locuit, hoteluri de categoria I II, spitale, policlinici, cmine i
cldiriadministrative,duratamaximadmisdeparcursestede30secunde.
4.10.PentruhoteluriledecategoriaLuximagazineduratamaximadmisdeparcursestede
25secunde.
4.11. Incazulncare,pebazadatelordintabelele1,3,6i10rezultcaposibilemaimulte
variantecaresencadreaznlimiteledatepentrupopulaie(P),pentruInterval(I)ipentrudurata
maximdeparcurs(t)sevaineseamadeurmtoareleindicaii:
pentru hoteluri se alege varianta cu numr mai mare de ascensoare de mic capacitate
pentrurealizareaunuicoeficientmairidicatdeocuparenafaraorelordevrf
pentru magazine i cldiri administrative se alege varianta cu numr mai redus de
ascensoaredemarecapacitate
pentrucelelaltecategoriidecldirisaucndvalorilepopulaiei(P),aintervalului(I)saua
durateimaximdeparcurs(t)sntfoarteapropiate,sealegesoluiadedotarepebazacosturilortotale
minime(costurideinvestiiiicosturideexploatare).
4.12.Invaloriledeinvestiiipentrucalcululcheltuielilortotaleminime,secuprindcosturilede
investiiialeutilajuluiicosturiledeconstruciiaferenteascensoarelor.
4.13.Invaloriledeexploatare,pentrucalcululcheltuielilortotaleminime,secuprindcosturile
anualedeamortizare,cheltuielileanualepentruconsumuldeenergieelectricintreinere.