Sunteți pe pagina 1din 116

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORILOCUINEI

NORMATIVPRIVIND
PROIECTAREADEDISPENSARESIPOLICLINICIPE
BAZAEXIGENTELORDEPERFORMANTA
INDICATIVNP02197
ELABORATDE:
S.C.SPITALPROIECTS.A. BUCURETI
DIRECTOR:ING.SERBANBOROIANU
SEFPROIECT:ARH.VIRGILGRIGORE
PROIECTANI:ING.MARIANAMINCIUNESCU
ING MIHAELASERBU
ING.VICTORIACASANDROIU
ING.OVIDIUGRAD
AVIZATDE
DIRECIACOORDONARE,CERCETARETIINIFICASIREGLEMENTARI
TEHNICEPENTRUCONSTRUCIIM.L.P.A.T.
DIRECTOR:ING.OCTAVIANMANOIU
RESPONSABILTEMAARH.DOROTEIACOCHECI
TABLADEMATERIIGENERALA
I. Generaliti
II.Cadrullegislativprivindproiectarea,realizareasiexploatarea
construciilorpentrudispensaresipoliclinici
III.Condiiifuncionalesitehnologicepentruproiectareaconstruciilorsi instalaiilor
IV.Criteriifuncionalurbanisticeprivindamplasareacldirilorpentrudispensaresipoliclinici
V. Cerineprivindproiectareacldirilorpentrudispensaresipoliclinici
conformLegii10/1995
ANEXEGENERALE
Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor
MINISTERULDEINTERNE
CORPULPOMPIERILORMILITARI
INSPECTORATULGENERAL
AVIZ
Nr.33498din14.04.1997
La cererea S.C. SPITAL PROIECT S.A. nregistrat la nr. 298 din 26.03.1997, potrivit
atribuiilor stabilite prin Legea nr. 121/1996 i a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 290/1977,
INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI avizeaz favorabil
"Normativul privind proiectarea dispensarelor i policlinicilor pe baza exigenelor de
performan"
Avizareasafcutnbaza lucrriielaboratedectreS.C.SPITALPROIECTS.A.Centrul
de Proiectare pentru Construcii SocialCulturale de Sntate, i a avizului Consiliului Tehnico
tiinific al MLPAT nr. 124 din 27.01.1997, n care sunt incluse observaiile i propunerile
specialitilornotri.
COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI
Generaldedivizie,
ing.IONELCRCIUN
TABLADEMATERII
I. GENERALITI
1.1.Obiect
1.2 Domeniudeaplicaresicondiiideutilizare
IICADRULLEGISLATIVPRIVINDPROIECTAREA,REALIZAREASIEXPLOATAREA
CONSTRUCIILORPENTRUDISPENSARESIPOLICLINICI
II. Cadrulgeneral
Iniierea,autorizareasiproiectarealucrrilor
11.2.Execuialucrrilordeconstruciisiinstalaii
11.3.Exploatareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinici
ANEXA II.a.Listaavizelorsiacordurilorcetrebuieobinuteinfazeledeproiectare
ANEXA II.b.Documentetehniceconexe
III.CONDIIIFUNCIONALESITEHNOLOGICEPENTRUPROIECTAREA
CONSTRUCIILORSIINSTALAIILOR
III.1 Dategenerale,tipuridedispensaresipoliclinici
III.2Organizareafuncionalagenerala
III.3Echipareacuinstalaiiacldirilor
III.3.1.Instalaiiinterioaredeapasicanalizare
III.3.2.Instalaiidealimentarecuapasicanalizare
III.3.3.Instalaiielectrice.
III.3.4.Instalaiideventilaresitratareaaerului
III.3.5.Instalaiitermice
III.3.6.Instalaiidegazenaturale
III.3.7.Instalaiifrigorifice
III.3.8.Instalaiidecolectareasitratareadeeurilorsolide
IV.CRITERIIPRIVINDAMPLASAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI
POLICLINICI
IV.1 Dimensionareasiformaterenuluideamplasament
IV.2.Condiiilegeofizicealeterenului
IV.3.Condiiidemicroclimat
IV.4.Amplasareaincadrullocalitii
IV.5.Principiideorganizareurbanisticaaamplasamentului
V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI
POLICLINICICONFORMLEGII10/1995
V.l.Rezistentasistabilitate
ANEXA V.l.Documentetehniceconexe
V.2.Siguranainexploatare
ANEXAV.2.Documentetehniceconexe
V.3.Siguranalafoc
ANEXAV.3.Documentetehniceconexe
V.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereasiproteciamediului
V.4.1.Igienamediuluiinterior
V.4.La.Mediulhigrotermic
ANEXAV.4.1.a.Documentetehniceconexe
V.4.1.b.Igienaaerului
ANEXAV.4.1.bDocumentetehniceconexe
V.4.I.C. Igienafinisajelor
V.4.1.d.Igienavizuala
ANEXAV.4.1.d
V.4.1.e.Igienaauditiva
V.4.2.Igienaapei
ANEXAV.4.2.Documentetehniceconexe
V.4.3.Igienaevacuriireziduurilorlichide
ANEXAV.4.3.Documentetehniceconexe
V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide
V.4.5.Refacereasiproteciamediului
ANEXAV.4.5.Documentetehniceconexe
V5.Izolareatermica,hidrofugasieconomiadeenergie
ANEXAV.5.Documentetehniceconexe
V.6.Proteciaimpotrivazgomotului
ANEXAV.6.Documentetehniceconexe
ANEXEGENERALE
Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor
NORMATIVPRIVINDPROIECTAREADE
DISPENSARESIPOLICLINICIPEBAZA
EXIGENTELORDEPERFORMANTA
INDICATIV
NP02197
I.GENERALITI
l.l.OBIECT
1.1.1Prezentulnormativstabileteprincipiiledeconcepieprivindproiectareacldirilorpentru
dispensare si policlinici inclusiv a incintelor si terenurilor aferente (cap. II si IV) precum si
parametrii cedefinesc exigenteleutilizatorilor in conformitatecuprevederile Legii10/1995/cap.
V)
1.1.2.Prezentulnormativurmreterealizareaunuiindrumatorfuncionaldeproiectareacldirilor
pentrudispensaresipoliclinicicuprinzndosintezaaproblematiciiacestorconstrucii,respectiv
tehnologiesiechipare,moddeexploataresimeninereinfunciunelaparametriiadecvai.
1.1.3.Prin prezentul normativ se stabilesc condiiile admisibile de calitate ce trebuie realizate si
meninutelaaceeaiparametripentreagaduratadeexploatareacldiriiavnddestinaiainiiala.
1.2 DOMENIUDEAPLICARESICONDIIIDEUTILIZARE
1.2.1Prevederile prezentului normativ se vor aplica la proiectarea cldirilor noi si extinderilor
pentrudispensaresipoliclinicisiarecaracterderecomandarepentrumodernizarea,consolidarea
saureparareacldirilorexistente.
1.2.2Prevederileprezentuluinormativsevorutilizadectre:
organismele de administraie teritoriale precum si persoane fizice sau juridice care
iniiazinvestiiiindomeniulocrotiriisntii.
verificatorideproiectesiexperiautorizaiinconformitatecuLegea10/1995.
elaboratorii studiilor de fundamentare ale planurilor de amenajare a teritoriului, ale
Planurilor Urbanistice Generale si Zonale (PUG si PUZ), ale regulamentelor de Urbanism
generalesilocalereferitorlaspecificulfuncionalsicondiiiledeamplasare(cap.IV si V)
1.2.3 Prin prezentul normativ sunt reglementate condiiile de calitate
admisibile(cap.V)corespunztoarecategorieideimportanta"C".'
Elaboratde:
S.C.SPITALPROIECTSA.
BUCURETI
CENTRULDEPROIECTARE
PENTRU CONSTRUCIISOCIAL
CULTURALEDESNTATE
Aprobatde:
MINISTRULLUCRRILORPUBLICE
SI AMENAJAREATERITORIULUIcu
ordinul
nr.115/N/L09.I997
Se pot adopta si alte valori ale parametrilor corespunztori exigentelor utilizatorilor, dar in
niciuncazinferioarecelorprevzuteinprezentulnormativ.
1.2.4.Laproiectareacldirilorpentrudispensaresipoliclinici se vorrespecta,pelangaprevederile
prezentuluinormativ,toatereglementriletehnicespecificedomeniuluiinvigoarelaaceadata.
IICADRULLEGISLATIVPRIVINDPROIECTAREA,
REALIZAREASIEXPLOATAREACONSTRUCIILORPENTRU
DISPENSARESIPOLICLINICI
II.1.CADRULGENERAL
II.1.1Construciilepentrudispensaresipoliclinicisuntunitideutilitatepublicaprestatoarede
servicii medicaleprivindasigurareasntiipopulaieiarondateinregimambulatoriu,
componentealereeleideasistentamedicalateritoriala.
II.1.2 Organizarea dispensarelor si policlinicilor (capacitate, profil medical, servicii componente),
indiferentdenaturafondurilordefinanaresauformadeproprietate,sefaceinconformitate
cu prevederile legale privind organizarea reelei teritoriale sau cu Ordine ale Ministerului
Sntii,emiseintemeiulprerogativelorsale.
II.1.3Realizareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinicisefaceprin
finanaredin:
fonduripublice(delabugetuldestat,bugetelelocale,fondurispecialeconstituiteprinlege
inafaraacestorbugete)
creditegarantatesaucontractatedestat
fonduriprivate(persoanefizicesaujuridice)
fondurimixte(publicesiprivate)
Construciilerealizateintegralsauparialdinfonduripublicesi/saucreditegarantatedestat,
urmeaz regimul investiiilor publice conform Ordonanei Guvernului tir. 12/1993 si se supun
reglementarilordinLegeaFinanelorPublice72/1996privindaprobareainvestiiilor.
II.1.4. Executarea construciilor de dispensare si policlinici se autorizeaz de ctre
administraialocalaintemeiulLegii50/1991indiferentdenaturafondurilordefinanare.
II 1.5. Realizarea si exploatarea construciilor pentru dispensare si policlinici se va face in
conformitatecuprevederileLegii10/1995privindcalitateainconstrucii.
II 1.6 Amplasarea dispensarelor si policlinicilor se poate face pe terenuri aparinnd domeniului
public,domeniuluiprivatalstatului,terenuriproprietateprivataapersoanelorfizicesaujuridice,cu
respectarea prevederilor legale ce reglementeaz utilizarea,transferarea, vnzarea, exproprierea sau
concesionareaacestora(Legea80/1994Legea33/1994Legea18/1990).
II.1.7.Proiectareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinicifinanateintegralsauincompletare
delabugetuldestat,bugetelelocale,dinfondurispecialconstituiteprinlegeinafaraacestorbugete,
din credite externe garantate sau contractate de stat se adjudeca prin licitaie publica in condiiile
st abilit e de Ord. Guv. 12/1993, HG nr. 727/1993 ordinul comun al M.F. si M.L.P.A.T. nr. 1
743/69/N/1996.
II.2. INIIEREA,AUTORIZARESI PROIECTAREALUCRRILOR
II.2.1.Operaiunisistudiipreliminareiniieriiinvestiiilor
II.2.1.1Fundamentarea necesitaiirealizriideconstrucii noipentrudispensaresipoliclinicise va
face de ctre organele administraiei locale impreuna cu Direciile Sanitare Judeene pe baza
studiilor si analizelor situaiei existente in teritoriu si a cerinelor in domeniu pe termene de
perspectivamediisilungi.
11.2.1.2. Obiectivelenoidedispensaresipoliclinicisevorcuprindeinplanurileurbanisticegenerale
si de zona (PUG si PUZ) elaborate pentru localitile aferente rezervanduse amplasamentele ce
intrunesc condiiile favorabile de ncadrare urbana, construibilitate , sigurana in exploatere, igiena
siproteciesanitara(conformcerinelordelacap.IV).
Vor fi luate in considerare reglementrile urbanistice generale si locale pentru protecia
viitoarelorconstruciidesntateprivindvecintileadmisealeacestora,regimulconstruit,arterele
decirculaiesitransportincomun,dotriletehnicoedilitareobligatoriietc.
11.2.1.3.Determinarea sau certificarea terenurilor poteniale pentru amplasarea dispensarelor si
policlinicilortrebuiesaaiblabazastudii geotehnice,topometricesideincadrareinmediulnatural
II. 2.1.4.Pentru determinarea profilului si capacitii dispensarelor sipoliclinicilor, investitorul va
iniiaanalizesi studiiprealabile impreunacuspecialitii in domeniulasistenteisanitareutilizate la
ntocmireatemeicadruaviitoareiinvestiii.
II.2.2Iniiereainvestiiei
II.2.2.1. Iniierea investiiilor finanate din fondurile publice, definite ca la cap. II. 1.3. se face pe
baza"StudiuluidePrefezabilitate"caredetermina,pebazadatelordintemacadrusiacondiiilorde
amplasare,parametriinoiiunitisanitaresianume:
temadeproiectarepropriuzisacecuprindecaracteristicilespaialesifuncionale
volumulcheltuielilorestimatepentrurealizareaobiectivului"StudiuldePrefezabilitate"se
intocmeste in conformitate cu coninutul cadru precizat in Ordinul comun MLPATMF nr.
1743/69/N/1996, prin grija ordonatorului de credite (investitor) in colaborare cu o unitate de
consultanta si/sau proiectare specializata in domeniu. Studiul de prefezabilitate se aproba de ctre
ordonatoruldecredite.
II 2.2.2. Pentru investiiile realizate integral din fonduri private nu este impus elaborarea unui
"Studiu de prefezabilitate". Investitorul va obine insa avizul Ministerului Sntii sau al
organismelorcompetentedinsubordineaacestuiareferitorlaprincipaleledatedetema.
II.2.2.3. Concomitent investitorul intreprinde demersurile necesare stabilirii statutului terenului
de amplasare (concesionare, transfer, cumprare, expropriere) daca acesta nu se gsete in
proprietateainvestitorului.
II. 2.2.4. Pentru alte terenuri dect cele rezervate prin PUG si PUZ construirii de
dispensaresipoliclinici,lainiiativainvestitoruluisauaadministraieilocalesevorintocmiplanuri
urbanisticededetaliu(PUD)princaresevorevideniacaracteristiciledeamplasaresimilarPUGsi
PUZ.
II.2.2.5. In toate situaiile, pentru amplasarea noilor investiii se va obine ' "certificatul de
urbanism"documentulemisdeautoritateaadministraieipublicelocale.
Prin"certificatuldeurbanism"sestabilescpelangaregimuljuridic,economicsideutilizare
aterenului,condiiiletehnicedeutilizareaacestuiaprecumsiavizeletehnicenecesareeliberatede
autoritileresponsabileindomeniu.
In cazul existentei mai multor terenuri de amplasare se poate iniia un studiu de
amplasament,obtinandusecertificatedeurbanismpentrutoateterenurileanalizate.
II.2.3.Proiectareaconstruciilorpentrudispensaresipoliclinici
II. 2.3.1 Alegerea corecta a proiectantului se face fie prin procedura cererii de oferta de pre in
condiiilestabilitedeOrd.Guv.nr.10/1993,fiepebazauneilicitaiipubliceincondiiileOrd.Guv.
nr.12/1993si15/1993.
II.2.3.2 Pebazatemeideproiectareaprobataodat custudiuldeprefezabilitate,precum
sirecomandrilordincertificatuldeurbanismsidin
avizeletehnice,proiectantuldesemnatntocmete"studiuldefezabilitate".
In cadrul acestuia se elaboreaz tema de tehnologie medicala, se definitiveaz concepia
spaiala,funcionalasiplasticarhitecturala,planulgeneraldeorganizareaincintei,soluiiletehnice
pentru lucrri de construcii si instalaii, principalele echipamente si dotri, se estimeaz costurile
investiiei.
II.2.3.3. Pentru investiiile publice "Studiul de fezabilitate" se aproba conform Legii nr.
72/1996 a finanelor publice, de ctre guvern sau ordonatorii principali de credite, in funcie de
valoareainvestiieisi competenteideaprobare.
Elaborarea urmtoarelor faze de proiectare se face numai dup aprobarea "Studiului de
fezabilitate".
II.2.3.4. "Proiectul Tehnic" este urmtoarea faza de proiectare ce se
elaboreazdeacelaiproiectantcareaintocmit"studiuldefezabilitate".
Pentruinvestiiilepublice"proiectultehnic" seaprobadeinvestitor(ordonatoruldecredite)
pentruncadrareainindicatoriitehnicocconomiciaprobaila"studiuldefezabilitate"
"Proiectul tehnic" va cuprinde si documentaiile necesare pentru licitaia de adjudecare a
execuieilucrrilorconformprecizrilordinordinulcomunMFsiMLPATnr.1743/69/N/1996.
11.2.3.5."Proiectul tehnic se supune verificrii in ceea ce privete respectarea cerinelor de calitate
conf.Legii10/1995dectreverificatoriatestaiconformH.G.nr.925/1995.
11.2.3.6.Oparteaproiectuluitehnicverificatinsotitdeavizeletehnicesolicitateprincertificatulde
urbanism constituie documentaia pe baza creia autoritatea administraiei publice emite
"Autorizaiadeconstruire"faradecarenusepoateincepeexecuiaobiectivului.
II.2.3.7. "Detaliile de execuie", ca ultima faza de proiectare se intocmesc de la caz la caz ctre
proiectant sau de ctre executantul lucrrii cu respectarea procedurilor din caietele de sarcini si
proiectultehnic.
Elaborarea detaliilor de execuie se poate face inainte de inceperea lucrrilor pe antier sau
peparcursulexecuieiacestora.
II.3.EXECUIALUCRRILORDECONSTRUCIISIINSTALAII
11.3.1.Execuia lucrrilor investiiilor publice se adjudeca pe baza de
licit aie publica in condiiile stabilite de Ord. Guv. nr. 12/1993 si 15/1993
potrivitregulamentuluiaprobatprinHot.Guv.nr.592/1993.
Proiectultehnic,verificatsiaprobat,mpreunacuanexelesale(caietedesarcinisi
listecucantitidelucrri)suntpartecomponentaadocumentaieidelicitaiesiservescla
intocmirea ofertelor de ctre contractani, iar dup adjudecare la intocmirea contractelor
deexecuiealeobiectivuluideinvestiie.
11.3.2. Verificarea calitii execuiei lucrrilor de construcii si instalaii pe
fazesicategoriidelucrriesteobligatoriesiseefectueazde:
investitor, prin ageni de consultanta si diriginti atestai conform
H.G.925/1995.
proiectant prin specialitii sai in baza programului de execuie pe faze si la
solicitareaexpresaabeneficiaruluisauexecutantului.
executant prin personal tehnic propriu sau responsabili tehnici atestai conform
H.G.925/1995.
organeleInspecieideStatinConstrucii.
11.3.3 Recepia lucrrilor de construcii si instalaii constituie procedura de certificare a
realizriilucrrilordeexecuieinconformitatecudocumentaiatehnicadeexecuie.
Recepiaconstruciilorseefectueazdectreinvestitorinprezentaproiectantului
si a executantului in doua faze: la terminarea lucrrilor de execuie si la expirarea
perioadeidegaranieincondiiileHG273/1994.
II.4.EXPLOATAREACONSTRUCIILORPENTRUDISPENSARE
SIPOLICLINICI
II.4.1.Urmrireainexploatareaconstruciilorseefectueazpetoataduratalordeexistenta.
Proiectantul elaboreaz instruciuni tehnice de exploatare si urmrire in timp a comportrii
construciilor,instalaiilorsiechipamentelorpentrumeninereaparametrilordecalitateaacestora.
11.4.2. Utilizatorul construciilor are obligativitatea de a respecta programul
de exploatare si de a efectua la timp lucrrile de ntreinere si reparaii
necesare.
11.4.3.Interveniile la construcii pe durata lor de exploatare pentru
reamcnajari, reorganizri de spatii sau fluxuri medicale, reechipari cu
aparatura medicala sau echipamente, extinderi, se vor face pe baza unui
proiect avizat de proiectantul iniial al obiectivului sau a unui proiect
fundamentatinurmauneiexpertizetehnice(conf.HG925/1995)
II.4.4Carteatehnicaaconstrucieisevapstrapetoataduratadeexistentaaacestora,beneficiarul
avndobligaiadeaocompletacutoatedocumenteletehnicereferitoare ladefeciuni, expertizari,
reparaii,intervenii,modernizrietc,executatepeparcurs.
11.4.5.Reamenajarile, modernizrile, refunctionalizarile si extinderile cldirilor existente efectuate
dinfondurilepublice,vorurmaaceleaidemersurilegaledeiniiere,avizareaprobare,proiectaresi
execuiecasipentruoconstrucienoua.
11.4.6.La dezafectarea, demontarea sau demolarea construciilor de dispensare si policlinici se vor
respectaprevederileLegiinr.10/1995privind"postutilizareaconstruciilor"
Demolarea construciilor se autorizeaz de ctre administraia publica locala conform
procedurilorLegiinr.50/1991(autorizaiadedesfiinare).
ANEXAIIa
LISTAAVIZELORSIACORDURILORCETREBUIEOBINUTEINFAZELEDE
PROIECTARE
AinfazaPlanuluiUrbanisticdeDetaliu(PUD)
avizedeprincipiudinparteaadministratorilorreelelorpubliceprivindasigurareacuutiliti
anouluiobiectiv(alimentarecuapa, canalizare, alimentarecuenergietermica,electrica,telefonie,
gazenaturaleetc.)precumsimodulderacordarelareeleleexistenteinzona
avizedeprincipiudinparteaadministratorilordomeniuluipublic,drumurilorpublice,reele
detransportpublicetc,dupcaz.
avizul comisiilor de specialitate pentru amplasamente situate in zone protejate (istorice,
urbanisticeetc),dupcaz.
alteavizesolicitatedeautoritateacareaprobaPUD.
B. in faza Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate (pentru investiii publice) sau
fazadestudiipreliminare(pentruinvestiiiprivate):
certificatuldeurbanism
avizulDirecieiSanitarelocalesaualMinisteruluiSntii
avizeletehniceprivindasigurareautilitilor(dacaterenulafostprevzutprinPUZsinus
amai elaboratPUD)
avizulInspectoratuluidePolitieSanitarasiMedicinaPreventiva(IPSMP)
avizulautoritiilocaledeproteciamediului
avizulautoritiilocalepentruprotecialaincendiu
alte avize solicitate prin certificatul de urbanism sau ale organelor de avizareaprobare a
investiiilorpublice
C.infazade"ProiectTehnic":
avizulcomisieiteritorialeprivindprotecialaradiaii
avizulautoritiilocalepentruaprareacivila.
avizulinspecieiteritorialedeprevenireaincendiilor.
ANEXAIl.b.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
Legi:
Legea3/1978privindasigurareasntiipopulaiei
Legea72/1996legeafinanelorpublice
Legea18/1991legeafonduluifunciar
Legea 50/1991 rep. 1996 privind autorizarea executrii construciilor republicata cu modificri
ulterioare,
Legea33/1994privindexpropriereapentruutilitatepublica
Hotrriguvernamentale:
HG51/1992 privindmasurideimbunatatireaactivitiidepreveniresi stingereaincendiilor
HG112/1993 privind componenta, organizarea si funcionarea Consiliului Interministerial de
avizarealucrrilorpublice.
HG592/1993 Regulamentulprivindproceduriledeorganizarea licitaiilor,prezentarea
ofertelorsiadjudecareainvestiiilorpublice.
HG727/1993 Regulamentulprivindproceduriledeorganizarea licitaiilor,
prezentareaofertelorsiadjudecareaproiectriiinvestiiilorpublice
HG925/1995Regulamentuldeverificaresiexpertizaretehnicadecalitateaproiectelor,aexecuiei
lucrrilorsiaconstruciilor.
H.G. 525/1996 Regulamentulgeneraldeurbanism.
Ordonaneguvernamentale:
OG12/1993privindachiziionareadebunurisiinvestiiipublice.
Ordineministeriale:
Ordin 91/1991 pentru aprobarea formularelor," a procedurii de autorizare si a coninutului
documentaiilorprevzutedeLegea50/1991
Ordin170/1993indrumariprivindproceduradeemitere,aacorduluidemediu
Ordin 1743/69/N/1996continut cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de
licitaie,alofertelorsicontractelorpentruexecuiainvestiiilorpublice.
OrdinMF4518496Normemetodologiceprivindorganizareasi desfurarealicitaiilor
pentruachiziiilepublicedebunurisiservicii.
Ordin 462/1993 MAPPM privind condiiile tehnice de protecie a atmosferei si "Norme
metodologiceprivinddeterminareaemisiilordepoluaniatmosfericiprodusedesursestaionare".
III. CONDIII FUNCIONALE SI TEHNOLOGICE PENTRU PROIECTAREA
CONSTRUCIILORSIINSTALAIILOR
III.l DATEGENERALE,TIPURIDEDISPENSARESIPOLICLINICI
111.1.1 Organizarea reelei imitailor sanitare de baza in teritoriu se face in
conformitatecuLegea3/1978privindasigurareasntiipopulaiei.
Dispensarele medicale si policlinice sunt uniti sanitare teritoriale ce asigura asistenta
medicalapreventivasicurativainsistemambulatoriupentrubolnaviicesepotdeplasa.
111.1.2Dupmoduldeorganizare,capacitatesizonaarondatasedistingurmtoareletipuride
dispensare:
dispensarulmedical
dispensarulpoliclinic(genericnumitpoliclinica)
II 1.1.2.1 Dispensarul medical este unitatea de baza care se organizeaz in comune, orae,
municipii, intreprinderi si instituii cu scopul aplicrii masurilor profilactice si curative populaiei
arondate.
In cadrul dispensarului medical funcioneaz cabinete de consultaii si tratamente de
medicinageneralapentruadulisicopii,radiologie,si/saualtefunciunimedicale.
III.1.2.2.Dispensarulpoliclinicseorganizeazinoraesimunicipiisiestedimensionatinraportcu
populaiaarondatasiteritoriulstabilitprinorganizareasanitaralocala.
Dispensarul policlinic ca serviciu medical teritorial conform legislaiei in vigoare (Legea
3/1978)sesubordoneazspitaluluiteritorial sipoatefi:
dispensarpoliclinicindependentdispensarpolicliniccuplatcuspitalul
Dispensarulpoliclinicasiguraattasistentademedicinageneralacatsipeceadespecialitate
pentruadulisicopii.
III.2ORGANIZAREAFUNCIONALAGENERALA
111.2.1Dimensionare
Capacitatea si profilul dispensarului medical sau policlinic se stabilesc dup teritoriul si
populaiaarondataconsideranduseinmedie7,5consultaiipeansilocuitorlaunnumrde280zile
lucratoare.
Tinandseamadefaptulcauncabinetdespecialitateacordaunnumrde2030consultaiipe
turade6orenormate,sepoatestabilinumrultotaldeconsultaiipeturaceasiguraserviciilepentru
oanumitastructuramedicala.
In cadrul temei program (datelor de tema) se stabilete numrulde cabinete si numrul de
turedelucrupentrufiecarespecialitatesaupeintregdispensarulmedicalsaupoliclinic.
Aferente acestora se detcmina numrul si tipul anexelor necesare (sli de tratamente,
investigaii,laboratoare,administraiectc.)
Capacitatea nominala a dispensarului sau policlinicii este data de numrul maxim de
consultaiiacordatepezi.
Exemplu: capacitimici100300consultatii/zi(dispensarerurale,oreneti,de
intrcprindere)
capacitimedii400600consultatii/zi(dispensareoreneti,municipale)
capacitimari12001500consultatii/zi(dispensarepolicliniceteritoriale)
111.2.2Organizareafuncionala
111.2.2.1 Principalelecategoriideutilizatorisunt:
a)pacienii ambulatori
spitalizaiincadrul staionarelor
b)personalulmedical(medici,asisteni)
c)personalparamedical(tehnic,gospodresc,administrativ)
111.2.2.2 Principalelegrupefuncionaleceintrainalctuireadispensarelorsi policlinicilor
sunt:
a) sectorulconsultaii
b)sectorultratamente
c) sectoruldiagnosticsiexplorrifuncionale.
d)sectorulrecuperaremedicalasifizioterapie.
e)sectorulstomatologic
f) sectorulfarmacie
g)sectorulsterilizarecentrala
h)sectoruladministrativ,personal,pacieni
i)sectorulserviciilortchnicogospodaresti,utiliti.
Funciedecapacitateasitipuldispensaruluimedicalsaupoliclinic,fiecaredingrupele
funcionalepotfimaimultsaumaipuin reprezentate.
III.2.2.3 Pentru dispensarele medicale rurale (comunale) in afara funciunilor specifice se pot
prevedeaserviciisaufunciuniasociateastfel:
staionarmedical
casanateri
locuinamedic
III.2.2.3.1Staionarulmedicalnecesarspitalizriitemporareaunoranumitecategoriidepacienise
vaprevedeaprintemaprograminfunciedeamplasareasi specificuldispensaruluisaupoliclinicii.
Staionarul sau spitalizarea temporara pot fi prevzute la oricare tip de dispensar sau
policlinicaposttratament,funcionareaacestuiaputndfipreluatainanumitesituaiidecamerelede
odihnaanexateunorserviciimedicale(chirurgiecumiciintervenii,intreruperidesarcina,etc.)
Necesaruldesuprafaainsalonuldespitalizaretemporaravafideminim7mp/patadulisi5
6mp/patcopiiprecolari.
Dotaresanitaraminima:lavoar,WC,duslafiecaresalon de34paturisauladouasaloanede
13paturi.
III2.2.3.2. Casa de nateri este o funciune asociata dispensarului rural a crui necesitate se va
stabiliprintemaprograminfunciedecondiiiledemograficesiasistentasanitaraazoneiarondate.
Casade nateriasociatadispensarului medicalpoatefireprezentatacaun serviciu inclus in
acestasiconinndsaladenateri(min.18mp.),oficiumedical(min.16mp.),saloncazareluzecu
13 paturi, salon mama+nou nscut 2+2 paturi (24 mp.), grup sanitar pacieni prevzut cu WC,
lavoarsidus,oficiualimentar(18mp).
Casa de nateri poate fi organizata si ca unitate independenta in vecintatea dispensarului
medicalsauinincintaproprie.
Pentru dimensionarea casei de nateri se poate aplica un indice orientativ de : o sala de
naterila10.000locuitoricutoateanexeleindicateanterior.
III.2.2.3.3. Locuina medicului este o funciune auxiliara dispensarului rural si apare ca o
necesitateaorganizriiteritorialeaasistenteisanitare.
Existentalocuineimediculuianexatadispensaruluimedicalsejustificaprindocumentelede
aprobareaoportunitiiinvestiieisisedeterminaprintemaprogram.
Serecomandaamplasareainaceeaiincintacudispensarulmedical,locuinaavndminim3
cameresidependine.
Dimensionarea si funcionalitatea locuinei se va stabili conform normelor de proiectare si
execuiepentrulocuinedeserviciuinvigoare.
III.2.2.4 In cadrul dispensarelor urbane, de ntreprindere sau policlinice se pot prevedea in cadrul
sectorului de consultaii grupe de consultanta si profilaxie specializate pe activitile specifice ale
populaieiarondate(boliprofesionale,medicinacolara,planningfamilial,etc.)
III.2.2.5Sectorulconsultaii:cuprinde cabinetele deconsultantapentruadulisicopii avndaccese
sizonedeateptareindependente.
Dimensiuneaminimaacabinetelordeconsultaiiestedifereniatadupactivitilespecifice
dela1624mp.arieutila.Exemplu:
medicinainterna,medicinagenerala,neurologie,psihiatriemin.16mp./cabinet
chirurgie,urologic,dermatovenerice,O.R.L.,oftalmologie,ftiziologie1824mp/cabinet.
III.2.2.6.Sectorul tratamente cuprinde slile de aplicare a tratamentelor
pentrudiverselespecialitimedicale,separatepentruadulisicopii.
Dimensiunea minima a slilor de tratamente este difereniata in funcie de destinaie de la
1624mp.Exemplu:
tratamente interne, medicina generala, termometrizare copii, neurologie, psihiatrie min. 16
mp./sala.
tratamente urologie, obstetrica ginecologie, oftalmologie, O.R.L., chirurgie, dermato
venerice1824mp/sala.
III.2.2.7.Sectoruldiagnosticsiexplorrifuncionale
Cuprinde spatiile necesare investigaiilor si analizelor medicale ajuttoare in stabilirea
diagnosticuluisiinurmrireaevoluieitratamentului.
III.2.2.7.1. Serviciul(laboratorul)deRoentgendiagnostic(RX)
Dimensionarea si structura serviciului este dependenta de numrul si tipul aparatelor
Roentgenceurmeazaseinstala.
Pentru fiecare tip de aparat sunt precis determinate necesarul de incaperi si condiiile de
montajattdincerinealefluxuluimedicalcatsidinmotivederadioprotectie.
Tipuriledeaparateradiologiceutilizatesunt:
aparateRxscopiesiRxgrafie.
aparate pentru Rx grafii specializate (angiografie, limfografie, mamografie, radiografie
dentara).
aparatepentrumicroradiografiatoracica(MRF)
aparatepentrutomografiecomputerizata(C.T.)
Utilizarea radiaiilor Roentgen in scop medical, condiiile privind amplasarea ,
dimensionarea si ecranarea aparatelor sunt condiionate de "Normele Republicane de Securitate
Nucleara, regimul de lucru cu surse de radiaii nucleara. Pentru amplasarea si funcionarea
serviciilor de radiodiagnostic se obin avize speciale din partea autoritilor responsabile
(laboratoruldeigienaradiaiilor,Politiilesanitareteritoriale,CNCAN)
III.2.2.7.1.1. In structura serviciului de radiodiagnostic intra urmtoarele
spatii:
unitilefuncionaledeexaminare(cameraaparatului,boxededezbrcare,spatiisanitaresi
tehnice)
spatiideateptarepacieni
spatiipentrurelaiacupacientul(secretariat,cabinetconsultaii)
spatiipersonal(cameradelucrumedici,cameraodihna,vestiar,grupsanitarcudus)
spatiipentruprelucrareasistocareafilmelorradiologice(developare,citire,depozitare)
spatii intretinere si activiti gospodreti (camera tehnician intretinere, depozit piese
schimb,boxacurenie)
III.2.2.7.1.2. Unitatea de Rx scopie si Rx grafie se compune din urmtoarele
spatii:
cameraaparatscopiemin.20mpcuraportullaturilor2/3
cameraaparatgrafiemin20mp.
cameracomandacomunamin8mp.
spaiulucruasisteni(prepararesubstanecontrast)68mp.
grupsanitarpacieniinlegturacucameraRxscopie.
III.2.2.7.1.3. Unitiledeangiografie,limfografie,mamografie potfi prevzuteladispensarele
policlinicimediisimari(inspecialcelecuplatecu spitalul).
Necesita o camera a aparatului min. 25 mp. cu spaiu de pregtire pacieni, splare medici,
splareinstrumente).
UnitateapentrumamografiesiRxdentarnunecesitacameradecomandaseparata,sursade
radiaiiavndunvoltajredus.
III.2.2.7.1.4. Unitateadeterapiecomputerizataseprevedeladispensarelepoliclinicimarisilacele
cuplatecuspitalul(dincauzacosturilor)
Aceastaunitatedeinvestigaiicuprinde:cameraaparatului 30mp.
cameracomandamin.15mp.cameracalculator min.10mp.
camerapregtirebolnavi cea.8mp.
boxedezbrcarepacieni.
III.2.2.7.1.5 Unitatea de microradiografie (MRF) pentru investigaii rapide ale zonei toracice
cuprinde:
cameraaparatului min.20mp.
cameracomandasilucruasistent cea8mp.
boxedezbrcarepacieni.
III.2.2.7.1.6. Spatiileanexealeserviciuluideradiodiagnosticpotficomunepentruunitilede
investigare.
Este cazul laboratorului de prelucrare a filmelor radiologice, camera medicului radiolog,
cameracitirefilme,asisteni,depozitfilme,vestiarpersonal,grupsanitarpacieni.
In cazul prevederii a doua aparate de radiografie, laboratorul se va amplasa intre acestea
avndlegturacucameraaparatelorpringhieespeciale(ecluza)protejatecontraradiaiilor.
III.2.2.7.1.7. Documentaianecesaraobineriiavizuluideamplasaresi construciecarecuprinde
calcululmasurilorderadioprotectieaincinteloraparatelorsevafacedectrepersoaneautorizate
specializate.
III.2.2.7.1.8. Amplasareaserviciuluideroentgendiagnosticserecomandaasefacelanivele
inferioarealeconstruciei(demisol,parter,etaj1)tinand
contdegreutateaaparatelorsidemasurilederadioprotectienecesare)
Nu se recomanda amplasarea sub camerele aparatelor a spatiilor funcionale ocupate
permanent.
III.2.2.7.2. Laboratoruldeanalizemedicale
Acest serviciu concentreaz activitile necesare examinrii produselor biologice umane
pentruapreciereastariidesntatesauastadiuluidembolnvireapacienilor.
In cazul cuplrii dispensarului policlinic cu spitalul, acest serviciu va fi comun pentru
ambelefunciuni.
Laboratoruldeanalizemedicalesedimensioneazsisestructureazinfunciedecapacitatea
dispensaruluisaupolicliniciisideprofilulspitaluluiincazulcuplriicuacesta.
Datorit specificului sau laboratorului de analize medicale are un circuit inchis rezervat
personaluluipropriu,cupunctdeaccespublicpentrupredaresieliberarerezultate.
III.2.2.7.2.1.Laboratoruldeanalizemedicalecuprindeurmtoarelecompartimente:
compartimentulderecoltaresiprimireaproduselorbiologicecucamerarecoltare(20mp.),
secretariatprimiretriereprobe(16mp.),grup sanitar.
compartimentulexaminridelaboratorspecializatepentrubiochimie,hematologie,
bacteriologic,toxicologie,imunologie,citologie,reumatologie,parazitologie,ctc.sepoateorganiza
in"modulefuncionale",ariaunuimodul(incapere)poatevariaintre1820mp.
Cadimensionareacompartimentelorpentruexaminriledelaboratorsevorstabiliprintema
deproiectare,numrulsitipulmodulelorfuncionale.
Acesteapotfireprezentatede12incaperi(punctlaborator)incazuldispensarelormedicale
sipanalaunlaboratorcomplexdeanalizemedicalecaresacuprindtoataariadeanalizebiologice.
Deoarece activitile de laborator urmeaz un regim special de protecia muncii, se aplica
principiulseparriiincaperilorcuactivitipericuloase,cupotenialdecontaminare(bacteriologic,
virusologie, parazitologie, micologie, toxicologie) precum si masuri de preotectie locala respectiv
nisesiboxeizolatepentrulucrulindividual.
Compartimentele cu potenial agresiv vor avea un circuit propriu si anexe proprii pentru
splare,dezinfectare,sterilizare,colectaredeeuriinfectate.
spatii anexe activitii de laborator respectiv splare si sterilizare sticlrie, preparare apa
sterila,camerabalane,cameratermostat,depozitereactivi,vestiarpersonalcugrupsanitar.
Fiecareincapereanexasevadimensionaprintemainfunciedemrimeacompartimentului
deservit,mobilaresiechipare.
secretariatpentruinregistrareaoperaiunilorsieliberarearezultatelor(1216mp.)
La laboratoarele medicale mari poate exista si o camera pentru eful de laborator in
apropiereasecretariatului.
III.2.2.7.2.2. Amplasarea laboratorului de analize medicale va permite legaturi directe cu zona
explorrilor funcionale si cu compartimentul de recoltare probe si secretariat puncte la care au
accespacieniiambulatori.
Orientareafavorabilaancperilordelucruestenordestsaunordvest.
Incazulorientrilornefavorabilesevorluamasurideprotecieimpotrivainsolatiei(geamuri
termoizolante,heliomatice,parasolare)
III.2.2.7.3. Serviciul(laboratorul)deexplorrifuncionale
Acestserviciugrupeaztehniciledeinvestigarecuaparaturaspecificaafunciilordiferitelor
organesisistemealecorpuluiumaninscopul definitivriidiagnosticuluisicontrolulevoluieistrii
desntateapacienilor.
Tinandseamadecostulridicatalaparaturiideinvestigarecatsideinnoireasiperfecionarea
rapida a echipamentelor, investitorul va preciza prin tema de proiectare tipul si utilitile de
explorarenecesareinfunciedemrimeadispensaruluisaupoliclinicii.
III.2.2.7.3.1.Explorrilefuncionalevizualesecategorisescinfunciedesistemeledeinvestigare:
explorricardiovasculare(electrocardiografie,ergocardiometrie,diagnosticultrasonic)
explorricardiorespiratorii(probeefort,ventilaiepulmonara)
explorrialesistemuluinervos(electroencefalografie,excitabilitateneuromusculara)
explorrialefunciilordigestive(tubajegastricesiduodenale,endoscopie,laparoscopie).
explorrialefunciilormetabolice
explorrialefunciilorrenale(citoscopie,catetarismuretral,etc.)
explorriO.R.L.(laringobrohoscopie,probeaudiometrice)
Unitile de aceeai categorie se pot grupa in camere alturate sau spatii comune boxate
cea.16mp./unitateavndsispatiianexepentrumedici,personalmediu,ateptarepacieni,grupuri
sanitaredimensionatecorespunztor.
Uneleexplorrispecificesepotorganizaincadrulserviciuluideconsultaiisitratamenteale
specialitiimedicaleaferente.
Exemplu:
explorrileO.R.L.(bronhoscopie,audiometrie)
explorrileoftalmologice(cameraobscuraoftalmometru)III.2.2.7.3.2.Unsectoraparteal
explorrilor nenucleare ii constituie investigaiile ce utilizeaz radiaii ultrasonice sau
electromagnetice prelucrate pentru a aduce in spectrul vizibil organe sau sisteme din interiorul
corpuluiuman.
Dinateastacategoriefacparte:
ecografia(camerainvestigaii cea.16mp.sispaiumediccea.12mp.
tomografia cu rezonanta magnetica avnd organizarea asemntoare serviciului de terapie
computerizatadincadmllaboratoruluideradiodiagnostic.
III.2.2.8.Sectorulsterilizarecentrala
Pentru sterilizarea instrumentarului necesar cabinetelor de consultaii si tratamente se va
prevedeauncompartimentdesterilizarecentralacepoatefiamplasatinapropierealaboratoruluide
analizemedicalesilacarepoateaveaaccesnumaipersonalulmedicalsiparamedical.
Acest compartiment se va compune din spaiu primirespalare material steril, spaiu pentru
sterilizareumedasiuscata,spaiudedepozitaresieliberaresterile,grupsanitarpersonal.
Suprafaanecesarasedeterminainfunciedemrimeadispensaruluisaupolicliniciisipoate
variaintre3040mp.pentrutotserviciul.
III.2.2.9.Sectorulrecuperaremedicalasifizioterapie
Procedurilederecuperaremedicalasifizioterapiesuntfolositefiecatratamentprincipalfie
asociatincadrulactivitiimedicalecurative.
Sectorul de recuperare medicala si fizioterapie se va dimensiona corelat cu mrimea si
structuradispensaruluipoliclinicprecumsicuplareaacestuiacuspitalul.
Existentaunorasauamaimultorcompartimentederecuperaresifizioterapiepoateconstitui
unnucleuderecuperaresauunserviciucomplet.
Observatie: in orae, municipii sau localiti cu condiii naturale de cura pot exista imitai
independentederecuperaresifizioterapiesauunitidetratamentbalneoclimatic.
III.2.2.9.1. Sectorul de recuperare medicala si fizioterapie poate cuprinde in structura lui
urmtoarelefunciunisisistemedeproceduri:
hidroterapie (bai generale, bai pariale, bai cu plante, afuziuni, dusuri terapeutice, bai
galvanice)
termoterapie(baidelumina,impachetaricuparafina,masaj)
electroterapie (cureni de joasa si inalta frecventa, raze ultraviolete, infrarosii, cmpuri
magnetice)
pneumoterapie(inhalaii)
kinetoterapie(culturafizicamedicala)
psihoterapiesiterapieocupationala
Avndodotarecomplexainechipamente,aparaturasiinstalaiiindividualizatepetipuride
proceduri, nominalizarea compartimentelor, numrul si tipul de proceduri ca si dimensionarea
spatiilorsestabilescprintemaprogramdeproiectare.
III.2.2.9.2 Amplasarea sectorului de recuperare medicala si fizioterapie se va face in cadrul
dispensarului policlinic fie pe un nivel fie pe doua niveluri, recomandanduse amplasarea
procedurilor "umede" (hidroterapie) peste un subsol tehnic, la demisol sau parter iar la etaj
procedurile"uscate":(electroterapie,culturafizicamedicala,pneumoterapie)
III.2.2.9.3.Accesulinsectorulderecuperaresefacecontrolatprin secretariatuldenregistraresi
programare.Inzonaaccesuluisevorplasasi spatiilenecesareateptriipacienilor,grupurisanitare,
vestiaregarderoba,cabinetelemedicilorspecialiti,vestiarepersonal.
III.2.2.9.4. Procedurileumedesaucelecaresolicitaorganismulumanvoraveaspatiide
igienizare(dusuri,boxedezbrcare)amplasateinapropiatavecintateacamerelorsauboxelorde
aplicareaprocedurilor.
Acestaestecazulsectoarelordehidroterapie,masaj,impachetari,culturafizicamedicala.
III.2.2.10.Sectorulstomatolotgie
In cadrul dispensarelor si policlinicilor, sectorul stomatologic ocupa un loc aparte prin
specificulconsultaiilorsitratamentelorcareseefectueazinacelaicabinet(scaunstomatologic)si
avndofrecventamareapacienilor(3335consultaiipeturasiscaunstomatologic).
III.2.2.10.1.Sectorulstomatologicpoatevariacamrimeinfunciedenumruldescauneprevzute
sideechipareaacestuisectorculaboratordetehnicadentarasiinvestigaiiradiologicedentare.
In dispensarele medicale rurale , urbane, de zona sau de instituii, sectorul stomatologic
poate fi reprezentat de 12 scaune stomatologice, cu sau fara laborator de tehnica dentara si Rx
dentar.
Indispensarelepoliclinicemediisimariacestsectorpoatefidezvoltatlaunnumrminim
descaunestomatologice(46buc.)putandusefacechiarsiosepararepentruadulisicopiia
cabinetelorstomatologice.
III.2.2.10.2.Pentrudimensionareasectoruluistomatologicsepotindicaurmtoarelemrimi
spaialealeprincipalelorfunciuni:
cabinetstomatologic1scaun 16mp.
cabinetRxdentar 18mp.
laborator developare filme Rx (cnd nu este comun cu cel al serviciului roentgen
diagnostic)12mp.
serviciusterilizareinstrumentar(cndnuestecomuncusterilizareacentrala)24mp.
III.2.2.10.3. Laboratorul de tehnica dentara va fi dimensionat in funcie de numrul de scaune
stomatologiceconsideranduseun minimde2tehnicieni laun scaun stomatologic si fiinddotatcu
urmtoarelespatii:
ateliertehnicienidentari 6mp./tehnician
cameratopirefierbere68mp.
cameralefuire68mp.
depozitmateriale46mp.
alimentarea cu acetilena preparata local sau in staie se va face in conformitate cu
prescripiiletehniceprivindproiectarea,execuiasiinstalarearecipientilorsubpresiune(C4)
III.2.2.11.Sectorulfarmacie
Sectorulfarmacieasiguraprimirea,depozitareasidistribuireamedicamentelorproduse
industrialsaulocal.
In funcie de mrimea dispensarului policlinic (mediu si mare) cuplat cu spitalul, farmacia
poateaveasilaboratordeprepararesoluiisterileinjectabile.
In cazul dispensarelor si policlinicilor, farmaciile sunt cu circuit deschis asigurnd
distribuireamedicamentelorgratuitesaucontracost.
III.2.2.11.1. Farmaciavacuprindeurmtoarelecompartimente:
primiresidepozitaremedicamenteavndaccesdirectdinexteriorcuspaiuderecepie(6
10 mp.): depozite medicamente pe specialiti (1230 mp.), pentru chimicale grele, chimicale
uoare,specialiti,materialeaseptice,produseinflamabile,ambalaje.
Pentru zona de depozitare se va preciza riscul de pericol de incendiu si se vor respecta
normelespecificedeprotecie.
preparareprelucrare medicamente in camera recepturaoficina (2430 mp) si laborator
farmacie(1218mp).
anexepentrusplare,sterilizare,depozitareustensilesisticlrie(1218mp.)
spaiueliberaremedicamente(1216mp.)
anexe administrative respectiv birou diriginte (1214 mp.), arhiva (1012 mp.), vestiar
personalcugrupsanitarsidus,boxaintretinere(24mp.)
laboratorul pentru produse sterile (numai in cazul cuplrii cu spitalul) alctuit in
conformitate cu Ordinul Ministerului Sntii nr. 160/1972 si care este organizat cu un circuit
propriu,separatfataderestulfarmaciei.
Laboratorul de produse sterile (suprafaa utila totala de 4060 mp.) va cuprinde camera de
splare flacoane si ustensile, boxa preparare si splare cu apa distilata, camera preparare soluii
sterilesiumplereflacoaneavndfiltrudeaccespersonal,camerasterilizaresoluii,cameracontrol
etichetaresicameradepozitareeliberaresoluii)
III.2.2.11.2. Amplasareafarmacieisevafacedepreferinalanivelul parteruluipentruauuraatt
accesulproduselorfannaceuticecatsial pacienilorlaspaiuldeeliberarealmedicamentelor.
Amplasarea farmaciei pe doua niveluri este posibila cu asigurarea acceselor pe verticala
pentmprodusesipersonal(ascensormaterialesiscaraproprie).
III.2.2.12.Sectoruladministraie,personal,pacieni,
III.2.2.12.1Sectorulconduceresiadministraiesedimensioneazinfuncie
demrimeadispensaruluisaupolicliniciisisecompunedin:
cameramedicsef1618mp.
secretariat1216mp.
birouadministraie46mp.
casierie1012mp.
arhiva1618mp.
grupsanitarpersonal
salaintrunire(ladispensarelepoliclinicemediisimari)3040mp.
Incazuldispensarelorpoliclinicecuplatecuspitalulopartedinspatiilepentruconduceresi
administraie sunt comune cu ale spitalului (birouri administraie, casierie, sala intruniri).
III.2.2.12.2Spatiipentrupersonalul medicalsiparamedical.
Spatiilepentrupersonalulmediusiajuttorestereprezentatdegrupuriledevestiare,separate
pesexe,prevzutecugrupurisanitaresidusuri.
Vestiarelesepotamplasacentralizatsausepotorganizapeseciisauservicii.
Anumitefunciuniauprevzutevestiarealepersonaluluimedicalinimediatavecintatesau
inglobateincadrulserviciului(roentgendiagnostic,laboratoranalizemedicale,farmacie,sterilizare
centrala,buctrie,spltorie,centralatermica).
In calculul suprefetelor utile ale vestiarelor se poate considera pentru dimensionare un
indicede0,70,8mp./persoana.
III.2.2.12.3. Spatiipentrupacieni,aparintori,vizitatori.
Spatiilecomunepentrupacieni,aparintori,vizitatorisuntreprezentateprin:
vestibule,holuri,coridoaresiscrideaccessicirculaie.
acceseleincldiresuntdistinctepentruadulisicopii.
se admite un acces comun la dispensarele rurale sau urbane de mica capacitate, separarea
facanduselaspatiilefuncionalesideateptaredacaseasiguracailedeevacuarenormate
dimensionarea coridoarelorsi scrilordecirculaie se va faceconf.cap.V2 "Sigurana in
exploatare"siV.3."Sigurana la foc"Observaie: Limile minimealecoridoarelornuseaplica in
cazulfolosiriiacestorasicaspatiideateptare.
spatiiledeateptarepentrupacienisiinsotitoripotfiorganizateinsistemalveolaralturate
coridoarelordecirculaiefiecomasatecuacestea.
pentru dimensionarea spatiilor de ateptare se considera un procent de arie utila de 1,00
1,50mp/persoanaadultasi1,502,00mp/copilcunsoitor.
coridoareleavndsifunciadeateptare,limilenormatepentrucirculaiesemajoreazla
min.2,40m.,incazulateptriipeolaturasilamin.3,50m.incazulateptriipedoualaturi.
pentru un calcul global al spatiilor de ateptare se considera ca la un cabinet medical
ateaptsimultan46persoanemaxim8.
osaladeateptarevaaveamin.12mp.
la dispensarele policlinice medii si mari se vor prevedea in zona accesului spatii pentru
garderoba,camerafisierinformatii(separatpentruadulisicopiisaucomasate,undesepotrezolva
cuacceseleseparate)consideranduseunindicedesuprafaapentrufiierdecea.0,5mp/consultatie:
punctvnzareziare,crti,rcoritoare,etc,boxetelefoanepublice.
totinzonaaccesuluideregulalasectorulcopiiseprevedeunfiltrucontrolpentruaccesul
copiilorcuinsotitor(boxafiltrumin.4mp./boxa)avndlegturacuocameradeizolare(cugrup
sanitarpropriu)decea16mp.sicarevaaveaaccesdirectspreexterior.
III.2.2..13. Sectorulserviciilortehnicogospodarestisiutiliti
Acestsectorsevadimensionainfunciedemrimeasicapacitatea
dispensaruluisaupolicliniciisivacuprindeurmtoareleservicii:
a)spltoriacaresepoateorganizacaunserviciupropriualdispensarului saupoliclinicii
saufunciapoatefipreluataprinserviciul publicsauasocierecuspltoriaspitaluluipebaza
decontractdeprestri servicii:
incazulspltorieipropriidimensionareaasesteiaesteinfunciedemrimeaconstruciei
putndfireprezentatade12incaperiincazul dispensarelorruralesauurbanemicisipanalaun
serviciucompletdeprelucrarearufelormurdare.
unastfeldeserviciudesplarevacuprindeurmtoarelefunciuni:
primiretriererufemurdare
inmuieredezinfectierufe
spalareuscare
calcare
reparare
depozitareeliberarerufecurate.
pentru dimensionarea si echiparea unei spltorii proprii se considera un minim de
0,100Kgrufepezisiconsultaie.
Amplasarea incaperilor se face in flux continuu iar dimensionarea spaiala se va face in
funciedecapacitateaspltoriei,de numrulsitipulutilajelorsi instalaiilorfolositeconformunei
temetehnologicespecifice.
b)centrala termica sau punct termic pentru asigurarea nclzirii, ventilaiei, apei calde de
consumsiaburuluitehnologic.
c)gospodriedeapa(putforat,captare,staiedeacumularesiridicareapresiuniiapeietc.)
pentruasigurareaapeirecideconsumsiincendiu.
d)grupenergetic(posttransformare,grupelectrogen)pentruasigurareaenergieielectrice.
e)centrala sau racord telefonic cu numere directe,
t)cabinapoarta(undeestecazul)
g)ateliere,depozite
h)crematoriudeeurimedicale
j)reelepentruutilitiinincintasiracordurilautiliti.
In cazul cuplrii cu spitalul serviciilor tehnicogospodaresti si edilitare pot fi comune
ambelorfunciuni.
Observaie: Spltoria se poate amplasa te in cadrul corpului principal fie in cadrul unui corp
separatalanexelortehnice.
III.3 ECHIPAREA CU INSTALAII A CLDIRILOR PENTRU
DISPENSARESIPOLICLINICI
Prevederileprezentuluicapitolsuntcaracteristicedispensarelorsipoliclinicilorsiconstituie
ocompletareanormativelordespecialitate(prezentateinanexeledelacap.V.)
III.3.1.Instalaiiinterioaredeapasicanalizare.
instalaiile interioare de apa trebuie sa permit meninerea potabilitatii in limitele
parametrilornormai.
instalaiile de apa si canalizare trebuie concepute astfel incat sa elimine riscul transmiterii
agenilorinfectiosisaupoluanidelaunspaiulaaltul.
trecerile conductelor prin perei si plansee se vor etana pentru impiedicarea trecerii
insectelorsauroztoarelor.
III.3.1.1. Instalaiideaparece.
instalaiiledeaparecetrebuiesa asigurealimentareatuturorpunctelordeconsum:obiecte
sanitarecurente,utilaje,aparatemedicale,hidrantideincendiu,etc.ladebitelenormate.
reelelededistribuieaapeisuntcomunepentruconsumulmenajersi pentruincendiudarpe
coloaneseparate,asigurndrecirculareaapeipentruevitareastagnriisiimpurificariiacesteia.
serecomandamontareadistribuiilorprincipaleinsubsoluritehnicevizitabile.
coloanelesevormontaingheneinchisecuposibilitideintervenieincazdeavarie.
conducteledeaparecesevorizolalatrecereaprinspatiiincalzite.
toate conductele de apa rece se vor executa din eava de otel zincat sau alte materiale
agrementateinRomniacucaracteristicileegalesausuperioarecelordinotelzincat.
III.3.1.2. Instalaiideapacaldasirecirculare.
apacaldamenajerasefurnizeazlatoateobiectelesanitaresi
utilajepentrucerinetehnologice,medicalesauigienice.
temperaturadefurnizareaapeicaldevafidemax.60C
sevaprevedearecirculareaapeicaldeindistribuiileorizontale
conducteledeapacaldamenajerasirecircularesevormontain
gheneinchise,deobiceiimpreunacuceledeaparece.
pentruconducteledeapacaldasuntvalabiletoateprevederile
referitoarelaceledeaparece(alctuire,materiale,izolaii)
III.3.1.3. Instalaiidestingereaincendiilor
Cldirilepentrudispensaresipoliclinicicuunvolummaimarede2000mc.sevorechipacu
instalaiidehidrantiinteriori.
Proiectarea si executarea instalaiilor de stingere a incendiilor a construciilor,
compartimentelor si incaperilor cu specific sanitar se va face conform normativului 19. La
dimensionareainstalaiilordestingereaincendiilorsevorrespectaprevederileSTAS1478.
III.3.1.4. Canalizaremenajera
instalaiainterioaradecanalizaremenajerapreiaapeleuzatedelatoatepuncteledeconsum
oricarearfinaturaactivitilordesfurate.
Apeleuzatede la spltorii se vorpreluaprinreele interioareseparatepana lapunctelede
tratare(separatoaredespuma,nisip,nmol)inaintedeafideversateinreeauapublica.
colectoareleseplaseaz in subsoluritehnicesauin canaledepardoseala,cupantenormate
sipunctedevizitarelaracordurisischimbridedirecie.
coloaneledecanalizarecasilegaturilelaobiectelesanitaresevormontainghenesirabituri
(tavanefalse)cuposibilitidevizitaresicurireprinpiesespeciale.
colectoarele principale si coloanele de canalizare vor fi executate din fonta de scurgere cu
tuburisipiesespecialedelegtura,etanateprinstemuirecufrnghiegudronatasiplumb.
Conductele de legtura la coloane se vor executa din fonta, plumb de scurgere sau alte
materialeagrementatetehniccucalitiegalesausuperioarecelordinfontasauplumb.
aerisireacoloanelordescurgeresevafacepestenivelulinvelitorilor(min.0,5m)indiferent
dealctuireaacestora.
III.3.1.5.Canalizarepluviala
instalaii interioare de canalizare interioara pentru preluarea apelor pluviale se prevd in
speciallacldirilecuacoperitipterasa.
Coloanele de canalizare pluviala ca si colectoarele vor fi separate de celelalte sisteme de
canalizareinterioaraaapeloruzate.
alte prevederi privind alctuirea, amplasarea, inaltimea instalaiei interioare de canalizare
pluvialasuntasemntoarecelorprevzutelainstalaiadecanalizareapeuzatemenajere.
la construciile cu acoperiuri de tip arpanta colectarea apelor pluviale se poate face pe
exteriorulcldiriicudeversareaacestorapefieinreeleexterioaredecanalizarepluvialafiedirectla
sol(dupcaz)
III.3.1.6.Canalizareaapeloruzateacide.
apeleuzateacidesauinfectateprovenitedelalaboratoareledispensarelorsaupoliclinicilor
nunecesitaotratarespeciala,acesteapeprinprocesuldeprelucraresuferindodilutiesineutralizare
suficientepentruafievacuatedirectininstalaiadecanalizaremenajera.
pentrudilutiaapeloracidesevorprevedearecipientidingresieantiacida.
III.3.1.7.Instalaiideapatratata
indispensaresipoliclinicisefolosescdiversecategoriideapatratata:
apadedurizata
apadistilata
Apadedurizatase folosete in instalaiilede incalzirepropriipentruareducedepunerilede
mineralepeconductesicorpuriledeincalzire.
Apadedurizatasepreparaininstalaiispecialeamplasateincentraleletermice.
Apa distilata (demineralizata) se folosete in laboratoare si farmacii fie pentru splare
sticlriefielapreparareaunorproduse.
Apadistilatasepreparalocalinaparatespecialeinapropiereapunctelordeconsum.
III.3.1.8.Dotareacuobiectesanitaresiaccesorii
a) pentru fiecare cabinet de consultaie, sala de tratament sau oricare spaiu cu activitatea
medicalasauparamedicalasevaasiguradotareacucelpuinunlavoarcuapacaldasirece.
b)grupurile sanitare obinuite pentru pacieni sau personal vor fi dotate cu obiecte sanitare
curente:closete,lavoare,pisoaresisifoanedepardoseala.
c) vestiarele personalului medical si paramedical vor fi prevzute cu dusuri pe langa
grupurilesanitareaferente.
Pentru activitatea de intretinere si curenie se vor prevedea chiuvete suplimentare fie in
spatii special amenajate (boxe intretinere) fie in tampoanele grupurilor de vestiare sau grupurilor
sanitarecomune.
d)obiectelesanitareutilizatevorficeleobinuitepentruconstruciicivile alegereafacandu
sedupcriteriulexploatriisiguresiintretineriiuoare.
e) laboratoarele vorfiprevzutecucuvespeciale la meselesi nielede laborator,dingresie
antiacidasaualtematerialerezistentelaaciunichimicecorosive,precumsilavoareobinuitepentru
splareaminilor.
f)serviciile de fizioterapie si recuperare medicala se vor dota cu echipamente specifice
tratamentuluiaplicat,temabeneficiar,astfel:
la hidroterapie cazi de baie, bazine trefla sau ovoide, dusuri terapeutice (masaj,
scoian,gigant,afuziuni,sul,alternate)
la pneumoterapie sursa de aer comprimat pentru aerosoli si inhalaii (presiunea
minimadeutilizarevafide3bari.)
laprocedurilecomplexepelangaracordarealaapacalda,recesicanalizaresevorprevedea
si racorduri la alte tipuri de fluide ca: oxigen, bioxid de carbon, abur, aer comprimat, dup
caz.(temabeneficiar)infuziilecuplantesevorpreparaintrobuctriedeplante
serecomandacainstalaiilebilorcuproceduricomplexesaseexecutedinevidecupru.
g)spltoriilepropriimecanice,cufluxcontinuuvoraveadotrisiutilajespecificeca:
cazideinmuiatsidezinfectieracordatelaapacalda,aparecesicanalizare.
mainielectricedesplatracordatelaaparece(aburdupcaz)sicanalizare.
centrifugapentrustorsrufe(dupcaz)cuposibilitatedeevacuareaapeiuzate.
uscatoaresicalandreelectricesaucuaburdemediepresiune.
presedeclcat.
Alegerea tipului de utilaj se face in funcie de energia disponibila (abur, energie electrica),
tehnologiaadoptatasiproductivitateautilajelor.
III.3.1.9.Dotareastaiilordesterilizare
In staiile de sterilizare centrala sau locala se prevd aparate pentru sterilizare umeda
(autoclave),sterilizareuscata(pupinele)sausterilizarechimica(oxiddeetilena).
Aparatele de sterilizare pot fi cu simplu serviciu (pe o parte) sau dublu serviciu (acces pe
douapartiopuse)infunciedetehnologiaadoptata.
autoclavelesealimenteazcuaburdemediepresiunedistribuitcentralizatsaudingenerator
propriuiarpupinelelecuenergieelectrica.
spatiile pentru splarea si pregtirea materialelor de sterilizat se prevd cu spltoare din
inox.
III.3.2.Instalaiidealimentarecuapasicanalizare
III.3.2.1.Alimentareacuapasigospodrireaapei.
alimentarecuapaadispensarelorsipoliclinicilorse facedereguladinreeauapublicadin
zona.
calitateaapeivacorespundeprescripiilorSTAS1342
seinterzicefolosireaapeiindustrialeindispensaresipoliclinici.
racordarealareeauapublicasefaceprinbranamenteprevzutecucminecuapometrusi
ventiledereinere.
in funcie de condiiile de furnizare a apei din reeaua publica dispensarele si policlinicile se vor
echipacurezervoaredeinmagazinareaapeideconsum(min.12h)siincendiu(10minutehidrantii
interiorisi3ore hidrantiexteriori.)
dupcazsevorprevedeastaiideridicareapresiuniipentrumeninereadebituluisipresiunii
necesareinpermanenta.
reeaua de apa de incinta va fi de regula de tip inelar din conducte de otel zincat sau alte
materiale agrementate in Romnia, cu caracteristici egale sau superioare celor din otel zincat. Se
admitreeleexterioaredetipramificatculungimidemax.200m.
conductelesevoringropainsol,sublimitadeinghetsisevorprotejaimpotrivacoroziunii.
alimentarea cu apa calda menajera se face centralizat de la o centrala termica sau punct
termic,princonductedinotelzincat,izolatesi amplasateincanaletermice.
incazulinexistenteiuneireelepublicedealimentarecuaparecedeconsum,sevaorganiza
ogospodriepropriedeapa care va includesiosursa locala(putforat,captare,etc),calitateaapei
corespunzndprevederilorSTAS1342.
111.3.2:2. Canalizareaexterioarasiinstalaiidepreepurareaapeloruzate.
apeleuzateevacuatedindispensaresipoliclinicisuntapemenajereobinuite"convenional
curate"sicaretrebuiesacorespundaprevederilorNormativuluiC90pentruafievacuateprinreteau
publicadecanalizare.
pentru apele uzate neconforme cu prevederile normativului C90 se prevede o preepurare
localaininstalaiiproprii.Estecazulapelorcuconinutdespume,nisip,nmoluridelaspltoriisi
secii de balneofizioterapie. Se folosesc in acest caz separatoare si cmine cu grtar pe traseul
canalizriiinaintedecolectareainreeauapublica.
in absenta din zona a unor sisteme publice de canalizare se prevd instalaii locale de
colectare, tratarea si evacuarea apelor uzate care se executa si se exploateaz in conformitate cu
normeledeprotecieimpotrivapoluriisolului,subsolului,aaeruluisiapelornaturale.
III.3.3.Instalaiielectrice
III.3.3.1. Instalaiielectricepentruiluminatsiprize
iluminatul artificial in dispensare si policlinici trebuie sa respecte condiiile de calitate
impuseadaptatdestinaiei ncperii.in incaperilecusolicitri vizualediferiteseprevd mai multe
sistemedeiluminat.
intoatecategoriiledencperiseprevedeuniluminatgeneralsiprizebipolarecucontactde
proteciepentruuzulgeneral.
inanumitesituaii,pentrusatisfacereaniveluluideiluminareaplanuluidelucruseprevede
uniluminatlocal,complementarceluigeneral.
pentruiluminareacailordeevacuare,marcareahidrantilordeincendiu,iluminatuldeveghe
si iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede iluminat de sigurana proiectat si executat in
conformitatecunormativul17.
laproiectareainstalaiilorelectricedeiluminatsevorrespectaprevederilenormativului17
privindproiectareasiexecutareainstalaiilorelectricelaconsumatoricutensiunipanala1000V.c.a.
Iluminatul general se realizeaz de regula cu corpuri de iluminat fluorescente iar cel local
cucorpurideiluminatcuincandescenta.
Nivelulminimdeiluminareseasiguraprincombinareailuminatuluigeneralcucellocal.
Nivelurile de iluminare necesare pentru diferitele spatii si funciuni este cel prevzut la
capitolul IV.4(igienasisntateautilizatorilor)
iluminatul unor spatii speciale de consultaii se adapteaz condiiilor impuse de specificul
activitii.AstfellacabineteleRxdiagnosticincareconsultaiasefacelaluminaroiesevaasigura
un iluminat sczut si in incaperile de acces (boxe de dezbrcare, camere de comanda) pentru
acomodareapersonaluluisipacienilor.
Pentru incaperile care nu au specific medical se vor respecta prevederile normativului PE
136niveleledeiluminareprevzutefiindminime.
circuiteleelectriceserealizeazdinconductoridecuprusaualuminiu,pozateingropat.
III.3.3.2. Instalaiileelectricedeforasiautomatizare
instalaiile electrice de fora cuprind alimentarea cu energie electrica a receptoarelor de
forafixesaumobile.
laproiectareainstalaiilorelectricedeforasevorrespectaprevederilenormativului I7
pentrualimentareareceptoarelormobileseprevdprizebipolaresautripolarccucontactde
proteciesautablourispeciale, funciedetipulreceptoarelorlaproiectareainstalaiilorelectricese
va elabora un plan tehnologic de amplasare a utilajelor cu specificarea felului utilajului (fix sau
mobil), modul de alimentare (monofazat sau trifazat), punctele de racord, regimul de lucru (cu
ocuri).
III.3.3.3. Instalaiiletelefonice
indispensaresipoliclinicisevorprevedeainstalaiiinterioaredetelefonie,pentrucapaciti
mici (pana la 10 posturi) prin cuplarea directa la reeaua telefonica publica, sau prin intermediul
centralelortelefonicepropriiautomate.
posturi telefonice se prevd in conformitate cu tema tehnologica in incaperile si serviciile
medicalesianexe.
circuiteletelefoniceseconcentreazpeniveleinrepartitoare,traseulacestorapozandusede
regulaingropat.
III.3.3.4. Instalaiidesemnalizareaincendiilor
pentru semnalizarea incendiilor in faza incipienta, in camerele de radiologie si computer
tomografseprevdinstalaiiautomatecudetectoaredefum.
centrala de semnalizare a incendiilor se amplaseaz intrun spaiu cu supraveghere
permanenta(parter,dispecer,garda)
instalaiile de semnalizare a incendiilor se proiecteaz si se realizeaz in conformitate cu
prevederilenormativuluidespecialitate I 18.
pe caile de acces si evacuare se prevd butoane manuale de semnalizare a incendiilor
racordatelacentraladesemnalizareincendiu.
pentrualarmareautilizatorilorsevaasiguraunsistemdesemnalizareopticasiacustica.
III.3.3.5. Instalaiideprotecie.
a)proteciaimpotrivatensiuniloraccidentaleserealizeazconform
normativ17siSTAS2612,8275,12608,2604/4,2605/5.
Protecia se realizeaz prin legare la nulul de protecie ca mijloc principal si suplimentar
legarealaocenturadeimpamantareaprtilormetalicecarepotintraaccidentalsubtensiune
dincauzaunordefectedeizolaie.
incabineteledeexplorrifuncionale,pentruprotejareaaparatelorsensibilelaperturbaii
electriceexterioare(EEGsiEKG)seprevedeecranareapereilorcureelemetalice
racordatelacentura
deimpamantare(cucaFaraday)
b)proteciaimpotrivatrsnetuluiserealizeazobligatoriuconformnormativului I20.
Instalaiadeparatrsnetse va monta la nivelulacoperiului(terasa sau arpanta) iarpentru
elementele de coborre se pot utiliza armaturile metalice ale structurii cu priza naturala constituita
de fundaiile stlpilor sau se prevd elemente metalice de coborre speciale (platbande zincate sau
decupru)legatelaocenturadeimpamantareartificialaproiectataconformnormativului I20.
valoarearezistenteidedispersieaprizeidepamanttrebuiesafiesub0,4ohmi
prizadepamantpoateficomunapentruproteciaimpotrivatrsnetului,cazincarevaloarea
rezistenteidedispersietrebuiesafiesub1Ohm.
III.3.3.6.Alimentareacuenergieelectrica
receptoarele consumatorilor de energie electrica din cadrul dispensarelor si policlinicilor
sunt de categoria a Iia de importanta respectiv ntreruperea alimentarii duce la ntreruperea
activitii doar pe durata ntreruperii, fara pagube materiale importante sau pierderi de viei
omeneti.
pentrualimentareacuenergieelectricasevaadoptaderegulaocaledealimentarecu
duratamaximadentreruperede4ore.
alimentarea cu energie electrica se poate face din Sistemul Energetic National (SEN) fie
prin branament la reeaua de 0,4 KV prin firida de branament prin intermediul unui post de
transformarepropriu.
ncadrarea si soluionarea alimentarii cu energie a receptorilor pentru prevenirea si
stingereaincendiilorsefaceinconformitatecuprevederilenormativului17.
III.3.4.Instalaiideventilaresitratareaaerului
prin instalaiile de ventilare mecanica se urmrete realizarea unei circulaii controlate a
aerului in zonele si spatiile cu degajri de substane poluante (germeni patogeni, mirosuri, noxe
chimice,praf,abur)inscopulmenineriiunuinivelnormatdepuritateaaeruluiambiantactivitile
dincadruldispensarelorsipoliclinicilorpentrucareseprevdinstalaiideventilaremecanicasunt:
la serviciul roentgen diagnostic pentru investigaiile cu computer tomograf (CTRx) si
pentrucareseprevedeoclimatizarecuunitilocalecurecirculatiedeaer.
lalaboratoruldeanalizemedicalelanieledelaborator(biochimie,biologie),laboxesterile
cuspecificbacteriologicsauvirusologie.
Instalaiile de evacuare a aerului viciat sunt insotite de introducere in compensare de aer
tratat.
la serviciul sterilizare centrala pentru evacuarea aerului viciat (cldura si abur) din zona
sterilizatoarelor termice (autoclave si pupinele). Sterilizatoarele chimice cu emanaii de substane
nocive(etilenglicol)seracordeazlaexteriorcutubulaturadeevacuareaemanaiilor.
la serviciul de fizioterapie si recuperare medicala la compartimentele de hidroterapie
(bazine,bai,dusuri)pentruindepartareaclduriisiumiditiiinexces,lakinetoterapie,masoterapie,
termoterapie(impachetari)pentruimprospatareaaeruluiviciatdemirosurisiclduraexcesiva.
Trebuie avuta in vedere recuperarea cldurii din aerul de evacuare si controlul strict al
condiiilordemicroclimat.
la serviciul spltorie pentru evacuarea degajrilor de cldura si umiditate provenite de la
echipamenteletehnologice,aerulevacuatfiindcompensatcuintroduceredeaertratat.
Sistemul de ventilare condiionare centralizat se completeaz cu evacuri locale ale aerului
viciat(lauscatoaremecanice).
Recuperareaclduriidinaerulviciatsevaasiguraodatcupreincalzireaaeruluide
introdus.Serecomandaamplasareacentraleideventilaielanivelulsaudeasupraspltorieicu
evacuareaaeruluiviciatpestenivelulacoperiului.
Observaie:
In afara spatiilor menionate pentru a fi dotate cu instalaii de ventilareconditionare se pot
prevedea prin tema tehnologica si justificare economica, instalaii de climatizare si la alte spatii
medicale sau anexe, pentru asigurarea unor condiii de confort superioare ventilrii naturale (la
cabinetedeconsultaii,tratamente,spatiiadministrative,farmacie,laboratoare,etc.)
Inspatiiledecategoria"C"pericoldeincendiu(spatiidedepozitare)silacailedeevacuare
farailuminarenaturala(casedescrisicirculaiiorizontalecomune)sevorprevedeadispozitivede
evacuareafumuluisigazelorfierbini.
III.3.5.Instalaiitermice
Dotareacuinstalaiitermicesereferalaasigurareadispensarelorsipoliclinicilorcu:
III.3.5.1 .Instalaii de incalzire care trebuie sa asigure nivelurile de temperatura recomandate
fiecrei funciuni in corelare cu parametrii constructivi, climatici si existenta instalaiilor de
ventilareconditionare.
sistemul uzual este cel al incalzirii centrale cu elemente statice funcionnd cu apa calda
(max.95C).
sistemede incalzirecu aercaldreprezint in faptinstalaiilede ventilaretratareaer,fie in
sistemcentralizat,fieinsistemlocalfuncionndcurecirculareaaeruluilanivelulnivelulincaperii,
fiesistemmixt.
sisteme cu suprafee radiante de pardoseala (max. 30 C) folosite in compartimentele de
hidroterapiedeobiceisecompleteazcualte sistemede incalzirepecontur seaplicaunei soluii
puselapuncttehnologicsiagrementatetehnic.
III.3.5.2. Instalaii de abur tehnologic: au sarcina alimentarii cu abur de medie presiune a
echipamentelor de sterilizare umeda si a echipamentelor de spltorie, uscatorie, calcatorie.
Prepararea aburului se face centralizat in centrala termica sau punct termic cu recuperarea
condensului.
Pentru instalaii de mica capacitate se folosesc generatoare locale de abur, in general
electrice, amplasate in vecintatea utilizatorului sau facand parte din ansamblul acestuia
(sterilizatoareumede).
III.3.6Instalaiidegazenaturale:
sunt folosite pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor tehnologici cu flacra
liberalalaboratoaredeanalizemedicalesifarmacie,lacentralatermicadreptcombustibildeardere
si la crematoriile pentru arderea deeurilor consumatorii sunt becuri Bunsen sau Teclu la
laboratoaresiarztoarecugazelacrematoriisicentraletermice.
in absenta alimentarii cu gaze naturale a dispensarelor si policlinicilor se poate folosi
gazullichefiatinbuteliiinspecialpentrupuncteledeconsumdelalaboratoare.Pestemaimultde7
buteliisevaprevedeaostaiecentraladedistribuieconformnormativului I6.
III.3.7.Instalaiifrigorifice
indispensaresipoliclinici,instalaiilefrigorificeseprevdinspecialpentrutratareaaerului,
local sau centralizat pentru rcirea sau/si dezumidificarea aerului in sistemele de ventilaretratare
aer.
instalaii localefrigotehnicedetratareaaeruluisepotutilizalasalidehidroterapiepentru
controlul umiditii aerului, folosind un echipament special frigorific cu repartizarea sarcinii de
condensareladouacondensoarecomplementare.
ageniifrigorificiutilizaiininstalaiilocalesuntfreoni R22,R134a,etc.
la capaciti mari se pot proiecta si centrale frigorifice cu pompe, distribuitoricolectoarc,
armaturi de inchidere, reinere si reglare, etc. amplasate in grupul centralelor tehnice pentru
asigurareacuutiliti.
PentruamenajareacentralelorfrigorificesevarespectaSTAS6987
instalaiifrigorificeprescripiidesigurana.
III.3.8.Instalaiidecolectaresitratareadeeurilorsolide
Deeurilesolideprovenitedinactivitateadispensarelorsipoliclinicilorsunt:
a) deeurireciclabile(neinfectate)
hrtie,ambalajecarton
sticlametal
b)deeurinereciclabile
gunoimenajer
deeurimedicale(vata,pansamente,produsebiologice,deeuridelaborator)
III.3.8.1. Deseurilereciclabilesecolecteazsisedepoziteazdistinct(triate)pentru
intrareaincircuituldereciclare.Depozitareasefacepeplatformededeeuriincontainere
adpostitedeintemperii.
III.3.8.2.Gunoaielemenajeresecolecteazlasursasisedepoziteazin recipienteinchise
(pubele)sausacietanidinPVC,introincaperespecialaamplasatapeplatformadedeeurisi
prevzutacuinstalaiedeapasi canalizarepentruigienizare.
III.3.8.3.Deseurilemedicalesolidesicareprezintpotenialinfectiossuntcolectateinambalaje
etane,transportatesidepozitateinsiguranainspaiuspecialamenajatpentruafitratatecu
substanedezinfectantesiarseininstalaiadeincinerare.
instalaia de ardere (crematoriul) dimensionat la volumul deeurilor colectate zilnic,
frecventadearderesinumruldearjevafuncionacucombustibillichidsaugazossisevaamplasa
intrunspaiupropriu,inzonagospodreascaladistantadeserviciisaufunciimedicale.
crematoriulvafiprevzutcuaparatedecontrolsisemnalizareamoduluidefuncionare.
gazelearsesi coninutulde impuritieliminateinatmosferaprincouldeevacuarese vor
incadrainlimiteleimpusedestudiuldeimpactalzoneidinpunctdevederealprotecieimediului.
IV. CRITERII PRIVIND AMPLASAREA CLDIRILOR PENTRU DISPENSARE SI
POLICLINICI
IV.1DIMENSIONAREASIFORMATERENULUIDEAMPLASAMENT
IV. 1.1. Suprafaa terenului necesara amplasrii dispensarelor si policlinicilor este dependenta de
mrimeasaucapacitateaobiectivuluicutoateanexelesiconstruciileasociate.
Indicele folosit pentru determinarea suprafeei de teren necesara cldirii unui dispensar sau
unei policlinici este exprimat in mp/consultatie si va fi folosit in special in faza elaborrii PUG
(PlanuluiUrbanisticGeneral)sauPUZ(planulUrbanisticdeZona)cndnusaustabilitincadatele
concretealetemeicadru.
Valoarea indicelui de suprafaa de teren este cuprinsa intre 510 mp/consultatie pentru
dispensarelesipoliclinicileindependente.
Incazuldispensarelorpoliclinicecuplatecuspitalul,indiceledecalculalsuprafeeideteren
necesarestecelrecomandatpentruspitale(5070mp/pat)majoratcuuncoeficientde1520%.
IV.1.2.Incazulincaresaelaboratunstudiudetemaprincareaufoststabiliteariiledesfurateale
viitoarelor investiii, se poate aplica pentru calculul terenului si indicele mp. teren/mp. A.d. care
stabiletemaiprecisraportuldintreceledouamrimifizice.
Valoareaacestuiindiceestede1,5si2,0infunciiledecondiiiledeamplasare.
IV.1.3.Indiceledesuprafaaaterenuluisepoatereducenumaiincazulamplasamentelorcucondiii
favorizantesianume:
cooperarecufunciunitehnicogospodarestiexistente
serviciigospodretipreluatedeserviciulpublicsauserviciicentralizate.
amplasarea in incintecomune sau cuplat cu instituiile pe care le deservesc (dispensare
urbane,dispensaredeintreprindere)
folosireadespatiideparcarepubliceaflateinimediatavecintate.
IV.1.4. Indicele de suprafaa al terenului de amplasare se poate majora in condiii
defavorizante.
vecintateaunordotripoluantedezonafatadecaresuntnecesarezonedeprotecie(artere
majoredecirculaie,dotricomercialemari,unitatideproducielocala,etc.)
terenulareoformaneregulatasauraportallaturilorneconvenabil.
utilitileedilitaredinzonanuasiguranecesarulpentruconstruciesiseimpuneamplasarea
peterenasurselorpropriideutiliticuzonedeprotecieobligate(puuriforatepentruapapotabila,
rezervoaredeapa,statiidepreluaresiepurarelocalaaapeloruzate,etc.)
IV.1.5. Pentru utilizarea eficienta a terenului se recomanda ca forma in plan sa fie regulata, sub
formadedreptunghicuraportullaturilor1/21/5avndlaturamicasprearteradecirculaie.
IV.2CONDIIILEGEOFIZICEALETERENULUI
IV.2.1. Pentru amplasarea dispensarelor si policlinicilor se recomanda terenurile plane ca pante <
10%.
Amplasamente cu pante mai mari se vor alege numai cu justificarea tehnico economica
raportata la masurile specifice de amenajare a terenului Se vor evita terenurile impermeabile la
suprafaa si cele cu pericol de alunecare sau inundare, cu risc de avalane, terenuri radioactive, cu
degajridegazepoluante,terenurineomogenesauumpluturi.
IV.2.2. Se recomanda terenurile cu pnza freatica la adncimi de peste 67 m pentru
realizareasubsolurilorfuncionalesautehnicefaramasuriconstructivecostisitoare(cuveizolate).
IV.3CONDIIIDEMICROCLIMAT
IV.3.1. Amplasarea dispensarelor si policlinicilor se va face in zone nepoluate, protejate fata de
curenii dominani si fata de emisiile poluate industriale sau civile (zgomot, vibraii, mirosuri
dezagreabile). Concentraiile maxime admise de substane poluante trebuie sa se inscrie in
prevederileSTAS12574siOrdin462/93alMinisteruluiApelorPdurilorsiProtecieiMediului.
NiveleledezgomotexteriorsevorinscrieinprevederilenormativuluiP116.
Incazuldepiriiacestorvalorisevorluamasurideatenuare.
IV.3.2Serecomandaterenurilecaresapermitorientareafavorabilaaunorserviciisau
incaperidelucru,(nord,nordestpentrulaboratoaresiest,sudestpentrucabineteledeconsultaii)
IV.4AMPLASAREAINCADRULLOCALITII
IV.4.1. Terenurile ce intrunesc condiiile favorabile de amplasare pentru dispensare si policlinici
trebuierezervatedinfazaPUGcorelatcuperspectivadeorganizaresidezvoltareateritoriului.
IV.4.2 Pentru localitile mari si foarte mari (peste 150.000 locuitori) se vor rezerva mai multe
amplasamentetinandseamaderazelededeserviresipopulaiaarondata.
Undispensarpoliclinicmediu(600consultatii/zi)seadreseazuneipopulaiiarondatede2030.000
locuitoripeorazade23Km.IV.4.3.Pentrulocalitilemicisimijlociiserecomandaamplasarea
dispensarelorsipoliclinicilorinapropiereacentrelor degreutatealelocalitiicatmaiaproapede
zonelerezideniale(delocuit). IV.4.4.Vorfiasigurateinvecintateaamplasamentuluitotalitatea
reeleloredilitarepentruutiliti,dimensionatecorespunztorpreluriicelpuinacapacitilor
iniialesicusoluiitehnicedeextindereincazuldezvoltrilorviitoare.
IV.4.5. Sevaevitaamplasareadispensarelorsipoliclinicilorpeterenuriin alcrorsubsoltrecsau
suntprevzuteatrecemagistraleedilitare(reeledeutilitisaumetrou)
IV.5.PRINCIPIIDEORGANIZAREURBANISTICA AAMPLASAMENTULUI
IV.5.1 Incintele dispensarelor si policlinicilor pot fi de tipul "inchise" sau "deschise" respectiv
mprejmuitesauneimprejmuite.
Dispensarele rurale, dispensarele de intreprindere ca si dispensarele policlinice cuplate cu
spitalul sunt amplasate in incinte proprii avnd accesele spre una din arterele de circulaie a
localitii.
Dispensarele urbane ca si cele policlinice independente pot avea incinta de tip "deschis"
respectivcuacceseleprincipalealiniatedirectIaarteradecirculaie(laaliniamentulstradal).
Observaie: anexele tehnicogospodaresti ale dispensarelor si policlinicilor independente vor fi
protejatecuincintepropriiinchisefatadepacienisivizitatori.
IV.5.2. Terenuldeamplasareintoatecazuriletrebuiesapermitzonificareapefunciunidistincte:
zonaocupatadeconstrucii
zonaacceselor,parcajelorsialeilordecirculaie
zonaverdesizonadeprotecie(dupcaz)
zona rezervata extinderilor viitoare (dup caz) IV.5.3. Construcia dispensarului sau
policlinicii va fi orientata cu faadele acceselor principale spre arterele de circulaie si cu spatiile
funcionalesprepunctelecardinalefavorabile,(cap.IV.3.2.)
IV.5.4.Sevaevitaamplasareaanexelorgospodretispreartereleprincipaledeaccesiarcourile
defum(centralatennica,crematoriu)vorfiorientatepedireciacontraravntuluidominantinraport
cucldireaprincipala.IV.5.5.Sevaevitaamplasareainimediatavecintateaunorcldiriinaltecare
saprovoaceumbriretotala.
min.6,00mfatadecldiriparter,parter+etaj
mini,5Hfatadecldiricumaimultdeparter+etaj
Observaie:Distanteleauinvederecldiridegradul111rezistentalafoc.
distanteleintrefaadelecldiriisimarginealotuluivorfi:
min.3,00minzonafaraferestre.
min6,00minzonacuferestre.
min10,00mfatadealiniamentulstradal.
Observaie: Aceastadistantapoatefiredusaincazulunorcondiiiurbanistice
impuseprincertificatuldeurbanism.
IV.5.6.Regimuldeinaltimepentrucldirilededispensaresipolicliniciindependentesaucuplatecu
spitalul serecomanda sa fiede maximparter+3etaje,cuprevederea mijloaceloradecvate
deaccespeverticalaapacienilorsipersonalului(rampe,scri,ascensoare)
IV.5.7 Sistemuldecirculaieinincintavaficompusdin:
aleicarosabile
aleipietonalesitrotuare
aleimixtecarosabilesipietonale.
caidecirculaiepentrumainiledeintervenie(potficomunecucelecarosabile)
Dimensionareaaleilorsevafaceinfunciedetraficastfel:
latime minima alei carosabile ocazionale 3,00 m cu supralargiri de depire la lungimi de
peste25msizonedeintoarcerelacapete.
latimealei carosabilecutraficunicsi staionari 4,00 mprevzutecu zonede intoarcere la
capete.
latimealeiprincipale,acceseinincinte6,00m.
laaleilecarosabilede4,00 m latime serecomandaprevedereaunuitrotuarpietonalpeuna
dinlaturi.
seadmitecirculaiapietonalapealeilecarosabilede3,00m.latime.
IV.5.8. Parcajele pentru autovehiculele pacienilor si vizitatorilor se recomanda sa fie
amplasateinapropiereaacceselorprincipaleincldiresauincinta.
IV.5.9.Amplasareareelelordeutiliti
Pe amplasamentele dispensarelor si policlinicilor se prevd o serie de reele pentru
asigurareautilitilorastfel:
IV.5.9.1 Reele termice pentru asigurarea incalzirii si a apei calde de consum fie de la centrala
termicapropriefiereeleletermicealelocalitiipozatedepreferinainsubteran.(STAS8591/11
16).
IV.5.9.2. Reelele de apa rece pentru consum menajer si incendiu, pozate in subteran si
legatefieinsubteransilegatefielareeleleedilitarefielasursepropriideapa(STAS9312,P7,I
9)
IV.5.9.3 Reele de canalizare menajera si pluviala pozate in subteran si racordate fie la reelele
edilitarealelocalitiifielasistemulpropriudeepuraresievacuareaapeloruzate.
Sistemul de canalizare poate fi unitar (o singura reea de transport a apelor menajere si
pluviale),separativ(reele independentepentruape menajeresipluviale), mixt(sistemseparativ in
incintasiunitarinafaraincintei.
Se considera ca apele uzate provenite de la dispensare si policlinici sunt convenional
"curate" in momentul evacurii in reeaua publica sau in emisar, cu masurile adecvate de epurare
localapentruapeleprovenitedinserviciilespltoriesilaborator(STAS8591/1,C90)
IV.5.9.4.Reeledegaze naturaleprevzute in incintapentrualimentareaconsumatorilorcuflacra
liberasiincentralatermica.
Racordarea reelei de incinta se face la reeaua publica prin intermediul staiilor de reglare
reducerepresiuneinregimulstabilitpentrufiecareconsumator(STAS9312.STAS8591/1,19,P7).
IV.5.9.5Reeledealimentaresitransportenergieelectricapotfipozatesubteransauaeriansi sunt
racordatelasistemulelectricnaional(SEN)
IV.5.9.6. Reelele de telecomunicaii pentru asigurarea legaturilor telefonice cu exteriorul se se
pozeazfiesubteran,fieaeriansisuntracordatelasistemultelefonicallocalitii.
Pentru telefonia interioara se poate adopta fie racordarea directa la reeaua telefonica a
localitiipentrucapaciti mici(pana la10posturitelefonice) fieracordareaprinintermediulunei
centraleproprii (I18).
V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUDISPENSARESI
POLICLINICICONFORMLEGII10/1995
Considerentegenerale
Construciile destinate dispensarelor si policlinicilortrebuie sa asigure cele sase cerine obligatorii
conformLegii10/1995petoataduratalordeexistentasianume:
1. Rezistentasistabilitate
2. Siguranainexploatare.
3. Siguranalafoc
4. Igiena,sntateaoamenilorsiproteciamediului
5.Izolaretermica,hidrofugaeconomiadeenergie.
6.Protecialazgomot.
Categoriiledeutilizatoripentrucaretrebuieasiguratecondiiileminimeprivindfuncionalitatea,
calitatea sisiguranaconstruciilorsiinstalaiilorsunt:
pacienii
personalulmedical
personalulparamedical
vizitatorisiinsotitori
Riscurileavuteinvederefatadeutilizatorisunt:
a) riscurilegeneralecomunetuturorcldirilorcivile
b)riscurispecificedispensarelorsipoliclinicilorrezultatedin:aglomerareadepersoanecu
capacitifizicesipsihicediminuate:
concentrareadeactivitimedicale curiscdeproliferaresi rspndiredegermeni
patogeni
aglomerareadetehnologii,echipamentesiinstalaiicupotenialdeproducereaaccidentelor
Prezentulnormativsereferainprincipallaexigenteleutilizatorilorspecificedispensarelorsi
policlinicilor.
V.l.REZISTENTASISTABILITATE
V.1.1.Considerentegenerale
Construciiledestinatedispensarelorsipoliclinicilortrebuiesaasigurecerineleutilizatorilor
pentreagaduratadeexploatarenormat.
Prin aceasta se intelege ca aciunea ncrcrilor de orice natura sau eforturile la care este
supusaconstruciasanuproducunuldinurmtoareleefecte:
a)prbuireatotalasauparialaacldirii
b)deformaiiinadmisibilealestructuriicaresaprovoaceavariereaunorpartialecldiriisau
aleinstalaiilorsiechipamentelor.
c)avariirezultatedinevenimenteaccidentaletehnice,
V.1.1.1. Semnificaiatermenilorutilizaiindefinireacerineiderezistentasistabilitate:
a)prin"incarcarisusceptibileaacionaasupracldirii"seintelegaciunilecepotprovoca
deformareasaudegradareacldiriiintimpulexecuieisaualutilizriiAcesteaciunipotfi:
cucaracterpermanent(incarcarigravitaionale,sarciniutile,zpada,vnt,vibraii)
aciuni excepionale cu probabilitate redusa de apariie (inundaii, cutremure, explozii,
incendii)
b) prin"prbuire"se intelegeunadin formeledecedarepentrucaresedefinescstrile limita
ultime.
c) Prin"deformaiiinadmisibile"seintelegedeformareasaufisurareacldiriisauauneiparti
a acesteia care atrage anularea ipotezelor de calcul privind rezistenta acesteia si care provoac o
reducereimportantaadurabilitiicladini.
d)Prin "avariidatorateevenimenteloraccidentaletehnice"seinteleg:explozii,incendii,
cutremure,etc.saueroareumanesi carearfipututfievitatesaulimitate.
V.l.1.2. Cerinelederezistentasistabilitatesereferalatoateprilecomponentealecladini
sianume:
infrastructura:terendefundare,fundaii,ziduridesprijin,pereisiplanseesubsol
suprastructuraelementeportanteverticalesiorizontalepestecotazero
elementenestructuraledeinchidere
elementenestructuraledecompartimentare
instalaiilefuncionalealecldirii
echipamenteelectromecanice
V.1.1.3.Cerinelederezistentasistabilitatesepotasiguraintoatecazurileprevzutecu
excepiaunorerorigraveinfazeledeproiectare,execuiesiexploatarealecldiriisauincazulunor
situaiicuprobabilitatedeosebitdemicadeapariiesicareaufostemiseinfazedeproiectare.
V.1.2.Performantecorespunztoarecerineiderezistentasistabilitate
Cerineiderezistentasistabilitateiicorespundurmtoareleperformante:
V.1.2.1. Rezistenta
Rezistentauneicldirisereferalacapacitateaportantaaelementelordestructurarezultatadin
caracteristicilegeometricesimecanicealematerialelor,inclusivdinefectuldegradriiintimpa
acestorproprieti
V.1.2.2. Stabilitate
Stabilitateauneicldirisereferalaexcludereaoricreiavariiprovenitedin:
deplasareadeansamblu(decorprigid)
efectedeordinul IIdatoratedeformabilitatiielementelorstructurale.
aciunicaremodificaintimpstructuraprinruperisuccesive.
Vl.2.3.Ductilitatea
Ductilitatea unei cldiri reprezint aptitudinea de absorbie si disipare a energiei, respectiv
capacitatea de deformare postelastica a elementelor si subansamblurilor structurale (deformaii si
rotiri fara reducerea capacitii de rezistenta la aciunile statice) fara pierderea capacitii de
absorbieaenergiei(laaciunidinamiceinclusivceleseismice).
V.l.2.4.Rigiditatea
Rigiditatea unei cldiri presupune limitarea deplasrilor si deformatiilor produse de aciuni
staticesidinamiceinclusivceleseismiceprecumsilimitareafisurriiincazulelementelordebeton
armat.
V.l.2.5.Durabilitateauneicldirisereferalasatisfacereacerineloresenialederezistentasi
stabilitate pe toata durata de exploatare precum si limitarea deteriorrilor premature a materialelor
sauprtilordeconstruciedatorateproceselorfizice,chimicesaubiologice.
V.1.3.Metodesiprincipiideverificareaexigenteloresenialederezistentasistabilitate
V.1.3.1. Verificarea satisfacerii cerinei eseniale de rezistenta si stabilitate se face in conformitate
cuSTAS10100/0siseimparteindouacategorii:
a) strilimitaultime(stabilitate,rezistenta,ductilitate)
b)strilimitaaleexploatriinormale(rigiditate)
V.1.3.2 Verificarea cerinei de rezistenta si stabilitate pe baza conceptului de stri limita impune
stabilireaunormetodedecalculcaresaincludtoifactoriicepotinterveni.
In raport cu strile limita, structurile se proiecteaz si se executa cu un grad de asigurare
corespunztordifereniatdupnaturacerinelorsicuacceptareaunoravariilocale.
Acestecerinesunta)structuracasiprileeicomponentenutrebuiesaseprbueascsausa
sufereavariiimportanteintimpulexecuieisipeduratanormatdeexploatare.
b)accidentele tehnice in exploatare pot produce avarii locale dar nu trebuie sa provoace
degradriinlancuconsecinedisproporionatefatadecauzainiiala.
c)in timpul exploatrii trebuie efectuate lucrri de intretinere si reparaii pentru evitarea
degradrii elementelor structurale, a instalaiilor si echipamentelor (protecie impotriva coroziunii,
etaneitate,etc.)
V. 1.3.3.In cazul in care metodele de calcul din prescripii nu sunt suficiente, verificarea
cerinelor de rezistenta si stabilitate se poate face prin ncercri conform conform reglementarilor
tehnicespecifice.
V.l.3.4. Respectareacerineiderezistentasistabilitateseasigurasiprinmasurispecificereferitoare
la:
concepiageneralasidedetaliuacldirii,calitateaexecuieisialucrrilordeintretinere.
proprietilesiperformantelematerialelorsiproduselordeconstrucie.
V.1.3.5.Factoriiceintervinlaverificareacerineloresenialederezistentasistabilitatepebaza
conceptuluidestrilimitasunt:
1. asigurareaagenilormecanici
2. influentamediuluinatural
3. proprietilematerialelordeconstrucie
4. geometriastructur
V.l.3.5.1.Aciuneaagenilormecanici
Gruparea si clasificarea agenilor mecanici pentru calculul structurilor la cldirile de
dispensaresipoliclinicisenormeazconf.STAS10101/01,STAS10101/2inincarcaripermanente
sideexploatare.
ncrcrile din echipamente si instalaii speciale, greutatea pereilor ca si efectele dinamice
etc.sevorevaluaseparatnefiindincluseinnorme.
V.1.3.5.2. Influentamediuluinatural
Mediulnaturalintervineasupraconstrucieiprin:
aciuneaseismica(normativP100)
aciuneadinvnt(STAS10101/20)
aciuneadinzpada(STAS10101/21)
aciuneadinvariaiidetemperatura(STAS10101/23)
V.1.3.5.3. Proprietilematerialelor
Proprietile de rezistenta, rigiditate, inerie si absorbie de energie a materialelor de
construciesuntceledefiniteinstandarduldeverificareasiguraneiconstruciilor(STAS10101/0).
Pentrumaterialedeconstruciicarenusuntstandardizate,valorilecaracteristicesevor
stabiliprinagrementetehnicealelaboratoarelorabilitate.
V.1.3.5.4. Proprietileterenuluidefundare
Proprietile terenului de fundare se stabilesc prin cercetarea geologica si geotehnica in
conformitatecuSTAS1242/1
Caracteristicilefizicomecanicealepmnturilorsestabilescconf.STAS1243.
Valorilenormatesidecalculalterenurilordefundaresestabilescconf.STAS3300.
V.l.3.5.5. Geometriastructurii inansamblu
Parametrii geometrici ai structurii in ansamblu ca si a elementelor de construcie se vor
incadrainsistemuldetolerantaconformSTAS866.
Elementelenestructuralesevorincadrainsistemeledetolerantaprevzuteinreglementrile
specifice.
Elementelenestandardizatesevorincadrainsistemeledetolerantaprevzutein
agrementariletehniceaferente.
V.l.3.5.6.Metodeledecalcul
Pentrucldirilededispensaresipoliclinicisefolosescderegulaaceleaimetodedecalculca
sipentrutoateconstruciilecivilesiindustriale.
Metodeledecalculpentruelementedestructuradinbetonarmat,otelsauzidrieprecumsi
pentruterenuldefundaresuntcelebazatepeconceptuldestarelimita.
Principiiledebazaalemetodelordecalculsuntdatein:
STAS10107/0pentrubetonarmatsiprecomprimat.
STAS10108/0pentruotel
STAS10104pentruzidrie
STAS8316pentruterenuldefundare
STAS856pentrulemn(rezistentaadmisibile)
Pentrucalcululcldirilor,inafaraprincipiilorgeneraleincluseinstandardesevatineseama
deurmtoarelereglementari:
P2 Normativprivindalctuirea,calcululsiexecutareastructurilordinzidrie
P85 Instruciunitehnicepentruproiectareaconstruciilordindiafragmedebetonarmat
V.I.4.Criteriisi nivelurideperformantacorespunztoarecerineiderezistentasistabilitate
V. 1.4.1. Nivelurile de performanta pentru rezistenta si stabilitate la cldirile pentru dispensare si
policlinicisuntcelecorespunztoareclaseideimportanta 111conf.STAS10100/0
NiveluldeprotecieantiseismicainconformitatecunormativulP100estecelcorespunztor
clasei IIdeimportantacucoeficientula=1,2
V.l.4.2. Regulideproiectare
Pentru cldirile de dispensare si policlinici regulile de proiectare sunt cele valabile pentru
construciilecivilesiindustrialecompletatecuprevederileprezentuluinormativ.
Prezenteleprescripiiaucaracterminimalsinusuntlimitative..
V.l.4.2.1.Inproiectareaantiseismicaseadmitecasubaciuneacutremurelor,
construciapoatesuferi:
a) lastructuraderezistenta,degradrilocale,faraamploare,lacareaccesulpentrureparaii
esteuorsicarenupuninpericolvieiomenetisauvalorimaterialeimportante.
b) laelementelenestructuralepecaresuntfixateinstalaiisi echipamentedevaloare:
degradrilocale,limitatecaamploare,accesibilereparaiilorsicarenupuninpericolvieiomeneti.
c) laalteelementenestructurale:degradrimaiextinsedarcarenupuninpericolviei
omeneti.
V.l.4.2.2. Legaturile dintre structura cldirii si elementele nestructurale trebuie sa fie capabile sa
preiafaradegradrieforturilegeneratededeformaiialecldiriisubaciuneaseismica.
V.1.4.2.3.Sevorpreferacontururiregulateinplan,compactesisimetricelacareraportullaturilor
safielimitatla3.
Pe verticala se va pstra continuitatea elementelor portante evitanduse retrageri la nivelele
superioareinafaraaxelorstructurii.
V.l.4.2.4. Pentru dispensare si policlinici se recomanda adoptarea de structuri mixte (cadre si
diafragmerare)caresapermitoanumitaflexibilitatearhitecturalafavorabilaunorrefunctionalizari
ulterioare(modernizaredefluxurisiaparaturamedicala)
V. 1.4.2.5. Traseele instalaiilor funcionale si tehnologice vor fi concepute astfel incat sa evite
traversareaelementelordestructura(stlpisigrinzi).
Legaturile si ancorrile instalaiilor si echipamentelor trebuie sa reziste la solicitrile din
timpulexploatriisilasolicitrileaccidentale(seismice).
V.1.4.2.6. Infrastructuraconstruciilorsevaconstituiintrunsistemspaialrigid(fundaii,pereisi
planseu subsol) capabil sa transmit la teren incarcarile verticale si orizontale de calcul in limita
eforturilorunitarealeterenului.
Acestsistemdeconstruciedevineobligatoriuin cazulterenurilorslabe,sensibilelaumezire
saucontractilcsiinzoneleseismiceAC(normativeleP7,P70)
Subsolul rigid va fi alctuit din perei de beton armat pe contur si in interior dispui in
prelungireadiafragmelorstructurii.
Infrastructurarigidasereazemobligatoriupefundaiicontinuesauradier.
Pentrucldiripanala3niveluri(P+2)custructuraincadreamplasateinzoneseismiceDF
siterendefundarebun,seadmitsubsoluricupereipecontursiininteriorcustlpi.
V.l.4.2.7.Stalpj
V.1.4.2.7.1.Stlpiitrebuieproiectaiastfelincatsubaciuneaincarcarilorfundamentalesispeciale:
saprezintecaracteristiciderezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate
sapreiapreiaeforturilesuplimentarecareaparcaurmarea cedrii unuiclementstructural
situatinvecintate
eforturilesuplimentareceaparincazuldepiriiaccidentaleacaracteristicilorderezistenta
aunuistlp,acesteasapoatfipreluatedeclementelestructuraleadiacente
deformatiile lor sa fie limitate pentru a nu se produce distrugerea sau avarierea
semnificativaaclementelornestructurale,aechipamentelorsiinstalaiiloradiacente
asigurarea unei rigiditi suficiente pentru satisfacerea prevederilor care limiteaz
deformatiileprovocatedeseisme.
V.l.4.2.8.Grinzi
V.l.4.2.8.1.Grinziletrebuieproiectateastfelincatsubinfluentaincarcarilor
fundamentalesispeciale:
saprezintecaracteristicisuficientederezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate
sa poat prelua eforturile suplimentare generate de eventuala cedare a altor elemente
structuralesituateinvecintate
eforturile suplimentare care apar in cazul depirii accidentale a caracteristicilor de
rezistentaaleuneigrinzisapoatfipreluatedeelementelestructuraleadiacente
incazulapariieiunoreforturimaridinseisme,trebuiesaconstituieelementestructuralein
care se produc plastifcari cu prioritate, inainte ca acestea sa ia natere in elementele verticale pe
caresereazem
incazulcedriiaccidentaleauneigrinzisanuseproducprbuireacldiriisauauneiparti
importantedinea
deformatiilegrinzilorsafielimitatelavaloriacceptabilepentruanuseproducedistrugerea
sauavariereasemnificativaaelementelornestructuralesiaechipamentelorsiinstalaiiloradiacente
V.l.4.2.9.Pereistructurali
V.l.4.2.9.1. Pereiistructuralitrebuiesafieproiectaiastfelincatsub aciuneaincarcarilor
dinsarcinifundamentalesispeciale:
safienzestraicucaracteristicisuficientederezistenta,stabilitate,rigiditatesiductilitate
sapreiaincondiiifavorabileintreagancrcareseismicaorizontalacareacioneazasupra
structurii,inclusiveforturilesuplimentaregeneraledetorsionaredeansambluacldirii.
sa poat prelua eforturile suplimentare care apar ca urmare a cedrii altor elemente
structuralesituateinvecintatealor
in cazul cedrii accidentale a unui perete structural sa nu se produc avarierea grava sau
prbuireacldiriisauauneipartiimportantedinea.
sa se obtina caracteristici suficiente de rigiditate ale ansamblului structural cu valori
apropiatepeceledouadireciiprincipalealestructurii
evitareaproduceriifenomenuluidepierdereastabilitiilaterale.
V.l.4.2.10. Placi
V.l.4.2.10.1. Plcile trebuie proiectate astfel incat sub aciunea incarcarilor din gruprile
fundamentalesispeciale
sa posede caracteristici de rezistenta, stabilitate, rigiditate si ductilitate att fata de
ncrcriledingruprilefundamentalesispeciale:
sa posede caracteristici de rezistenta, stabilitate, rigiditate si ductilitate fata de ncrcrile
orizontale,saconstituiempreunacugrinzilesicenturileelementedemarerigiditateinplanullorsi
saredistribuieeforturileintreclementeleverticale
sapreiaeforturilesuplimentaregeneratedecedareaunuielementstructuraladiacent
incazulcedriiaccidentaleauneizonedeplacasanuseproducprbuireacldiriisaua
uneipailiimportantedin ca
V.l.4.2.11.arpante
V.1.4.2.11.1.arpanteletrebuiesaindeplineascaurmtoarelecondiii:
saasigurepreluareasitransmiterealaelementeledereazemancrcriloracoperiurilor
safienzestratecucaracteristiciderezistenta,stabilitatesi rigiditate
in cazul cderii accidentale a unor elemente sau pri din arpanta sa nu se produc
avariereacldir iisauauneipartiimportantedinca:
sapermitcirculaiasiaccesulpentrureparaiicndacesteasuntnecesare

ANEXAV.l. DOCUMENTETEHNICECONEXE
STASI010I/0A Aciuniinconstrucii.Clasificareasi grupareaac iunilor pentruconstrucii
civile siindustriale.
STAS10101/2 Ac iuni in construcii.ncarcridatorate procesului deexploatare
STAS I0101/2AI Aciuni inconstrucii,ncrcari tehnologicedin exploatarepentru
construcii civile, indust iiale si agrozootehnice.
STAS10101/20 Aciuniinconstrucii.ncrcridatedevnt.
STAS10101/21 Aciuniin const rucii. Aciunidatedezapada
STAS10101/23 Aciuniinconstrucii.ncrcaridatedetemperaturaexterioara
STAS10101/23A Aciuniinconstructii.ncrcaridatedetemperaturileexterioaren construcii
civile siindustriale.
STAS10100/0 Principii generalede ver ificarea sigur an eiconstruciilor.
STAS10107/0 Construcii civile si industriale.Calcululsi alctuireaelementelor
structuraledebeton,beton armatibetonprecomprimat.
STAS10108/0,1,2 Construcii civile, industriale si agricole.Construcii din otel
STAS10109/1 Lucraridezidrie.Calculul sialctuireaelementelor.
STAS10104 Const rucii din zidarie. Prevederifundamentale pentrucalculul
elementelorstructurale.
STAS856 Construcii delemn.Prescripiipentruproiectare.
STAS1242/1 Terendefundare.Principiigeneraledecercetare.
STAS1243 Terendefundare.Clasificareasiidentificareapmnturilor.
STAS3300/1 Terendefundare.Principiigeneraledecalcul.
STAS3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
STAS8600 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Sistem de tolerante.
P2 Normativ pr ivind alctuirea, calculul si executarea st ruct ur ilor din zidrie.
P85 I nst r uc iuni tehnicepentruproiectareaconstruciilorcustructuradindiafragmedebeton
V.2. SIGURANAINEXPLOATARE
Cerina de sigurana in exploatare se refera la protecia utilizatorilor construciei impotriva
risculuideaccidentareintimpulutilizriiinspaiulinteriorsicelapropiatcldirii.
Siguranainexploataresereferala:
1. Siguranalacirculaiapedestra
2. Siguranalacirculaiacumijloacemecanice
3. Siguranalautilizareainstalaiilor
4. Siguranacuprivirelalucrriledeintretinere
5. Siguranacuprivirelaintruziunisiefracii.
Observaie: Pentru prevederi comune tuturor cldirilor se va consulta "Normativul privind
proiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineidesiguranainexploatare"
V.2.1Siguranalacirculaiapedestra:
se refera la protecia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul deplasrii
pedestre in interiorul cldirii si in spatiile publice din exterior in vecintatea si incinta cldirii.
V.2.1.1. Siguranacuprivirelacirculaiaexterioaracldirii
a)Circulaiainincinta
circulaiacarosabilasevarezolvaseparatdecirculaiapictonala
pentru caile de acces paralele cu accesul pietonal se vor prevedea trotuare inaltate fata de
carosabil.
denivelrile mai mari de 2,5 cm pe traseele de circulaie se vor prelua prin pante de max.
8%.
locurilepericuloasedinpunctdevederealcirculaieivorfimarcatesisemnalizatevizibil
se va prevedea un iluminat corespunztor pe traseele de circulaie din jurul cldirilor, la
acceseleincldiresiinzonelecupotenialdeaccidentare.
parcajelepentrupacieni,vizitatorisaupersonalsevorrezolvadepreferinagrupatinzona
accesuluiprincipalastfelincatsanuafectezecirculaiapietonala.
b)Siguranacuprivirelaacces
acceseleinincinta(undeestecazul)vorfilimitatecanumrsicuposibilitateadecontrol
acceseleincldiresevordifereniainfunciedecategoriilede utilizatoriastfel:
accesepentrupersoane
pacieniadulisaucopii personalmedical siparamedical
accesepentruproduse
produsefarmaceutice
materialespltorie
echipamentesimaterialedentreinere
deeuri
incazulaccesuluiunicinincintavorfiprevzuteporidistinctepentrupietonisiautovehicule
accesele in cldire se vor dimensiona in funcie de fluxurile de evacuare in caz de
incendiu.
pentrupersoanecarenusepotdeplasasinguresauceleincrucior,limeaminimalibera
aaccesuluiincldirevafide1,10m.
podesteledelaintrarevoraveadimensiunileminimede1,50x1,50m.
pentru accesul cu crucior rulant sau crucior de copii se vor prevedea rampe cu limea
minima1,20m.sipantedemax.8%
accesele in holuri si ateptri vor fi prevzute cu tampoane, accesele pentru servicii se vor
dimensionainfunciedecerineletehnologice.
acceseleincldirevorfiprotejatecontraintemperiilorcucopertinadeprotecie.
V.2.1.2. Siguranacuprivirelacirculaiainterioara
V.2.1.2.1. Masurigenerale
sevaevitainterferareafluxurilordemateriale,(aprovizionare)
circulaia pacienilor nu va traversa serviciile cu circuit inchis (laboratoare, farmacie,
sterilizare,spltorie,anexetehnice)lacareareaccesnumaipersonalulmedicalsiparamedical.
traseele de circulaie vor fi marcate distinct si vizibil pentru diversele direcii si
funciunipentrulocalizareaacestorafaradificultate.
V.2.1.2.2.Dimensionareacailordecirculaie
a)cailedecirculaiesedimensioneazinfunciedenecesitilefuncionale,tehnologice,gabaritele
aparaturiisiechipamentelor,mobilare.
b)intoatencperileincareauaccespacieniisevaasiguralimeanecesaratreceriicu
cruciorulrulant
min.0,90mpentrudeplasareinliniedreapta,
min.1,00mpentruintoarcereinunghidrept,
min.1,50mpentrumanevra.
c) limeacoridoarelorsevadeterminainfunciedecategoriautilizatorilorsimodulde
soluionareaspatiilordeateptare.
cailedecirculaie normala incldire(usi,coridoare,scaii)vorservisipentruevacuarea in
cazdeincendiu.
limeaminimaaunuicoridorprincarecirculamaxim50depersoanevafide1,00m.
pentrucoridoareleprincarecirculapersoanecucopiiinbraelimeaminimavafide1,40
m.
coridoarelecaresuntutilizatecaspatiideateptarevqravealimeamin.2,40mcu
ateptarepeopartesi3,50mcuateptarepedouaparti.
serecomandacaspatiiledeateptaresafieorganizateinafaracoridoarelordecirculaie,in
buzunarelateralepentruamicorarisculdecoliziune,asigurndinacelaitimpoiluminarenaturala
acoridoarelor.
d)inaltimealibera:pecailedecirculaieprincipalenuvafimaimicade2,50m.
inaltimealiberaincaresedesfoaractivitimedicalevafideminim2,80macolounde
dinconsiderentetehnologice(gabariteleaparaturii)nuimpunaltedimensiuni.
e) gabariteledetrecerepringoluriledeusisestabilescinfunciededestinaiancperii,
gabariteleaparaturii,autilajelor,mobilieruluisimijloculdetransport.
limealiberaauilorvafideminim0,80mpentrutrecereacucruciorulrulant,persoane
cucopiiinbraesiaccesullacabinetedeconsultaiisitratament
inaltimealiberaauilorvafideminim2,04m.
pecailedeevacuare,dimensiunileuilorsevorstabiliinconformitatecu
cerineledesiguranalafocspecifice.
V.2.1.2.3.Caracteristicileelementelordeconstruciepecailedecirculaie
a)Uile
petraseeledecirculaievorfivizibile,cusistemedeacionare
simplefarariscdeblocaresinuvoraveapraguri.
sensul de deschidere nu va limita sau impiedica circulaia si nu se vor lovi intre ele la
deschidereaconsecutiva.
serecomandausicugeam2/3dininaltimeapentrupacieniinscaunrulantsiprevzutecu
baresaugrilajedeprotecielaparteainferioara.
sensuldedeschidereauilorpecailedeevacuarevafispreexterior
b)Pardoselile
saaibsuprafaaplana,neteda,antiderapanta
safielaacelainivelpeacelaietajeventualeledenivelrifiindpreluateprintreptesipante
demax.8%(trecerecucruciorrulant)
sa fierealizatedin materialerezistente lauzuracaresanuproducprafsauscamesi sa nu
sedeformezelaocuridinamicesauincarcaristatice.
safieuordeintretinutsisapermitreparaiirapideincazdedeteriorarelocala.
sa nu produc scntei prin lovire si sa aib un potenial sczut de incarcare electrostatica
(potenialelectrostaticzeroinincaperiincareseproducamestecuri desubstaneexploziveinaer).
safierezistentelaaciuneasubstanelorchimice(dezinfectnd,solveni,reactivi,etc.)
sa fie incombustibile in incaperi in care se lucreaz cu flacra libera sau materiale cu
temperaturiridicate.
sa aib pante de scurgere ctre recipienti de pardoseala in incaperile cu acumulri de apa
(bai,dusuri,spatiiumede,etc)
saaibuncoeficientmicdeconductibilitatetermicasielectrica.
c)perei
pereii lateralicailordecirculaie vorfiplani, netezi, faraasperiti, bavuri, muchiitioase
saualtesursedernire.
sevorevitaelementeleieitedinplanulpereilorcaresaproducsenzaiadelovire(grinzi,
stlpi,ghenedeinstalaii).
suprafeelevitratedinpereivorfiprotejatelalovirepanalainaltimeademinim0,901,00
m.
V.2.1.3. Siguranacuprivirelaschimbareadenivel
diferenteledenivelsubtreitreptevorfirezolvatecuplaninclinatcupantademax.8%.
ladenivelrimaimaride0,50mseprevdbalustradedeprotecieconf.STAS6131.
inaltimeacurentaabalustradelorh=0,90m.
ferestrele tara parapet sau cu parapetul sub 0,90 m ca si suprafeele de geam ale uilor la
maimultde0,50mfatadesolsevorasiguracubalustradedeprotecie(hrecomandat=1,00m)
V.2.1.4. Siguranacuprivireladeplasareapescarisirampe.
pentruscrirelaiaintretreptesicontratreptevafi:2h+1=6264cm.
dimensiuniuzualeh=1517cm(min.14cm)
l =2830cm(max.34cm)STAS2965
latimiuzualerampemin.1,20m(impusdedeplasareapersoanelorcudificultidemers)
la scrile pentru accesul bolnavilor se vor evita treptele cu nas sau deschise (fara
contratreapta)
pecailedeevacuarescrilecurampecurbesevorutilizacurespectareanormelorspecifice
desiguranalafoc.
inaltimealiberadetrecereintredouarampesuprapusemsuratapeverticalalanasultreptei
va fi de h min. 2,10 m, la scrile normale si h min. 1,90 m la scri de serviciu unde nu au acces
bolnavi.
scrile vor avea mana curenta (fixata pe balustrada sau perete) peo singura parte in cazul
rampelorculatimipanala1,20msipeambelepartilarampemailate.
balustradele scrilor Ia rampe si podete trebuie sa fie astfel alctuite incat sa nu permite
trecerea copiilor (distante intre elemente max. 10 cm) si sa nu aib elemente orizontale care sa
permitcatararea(intre0,120,60mdelaparteainferioara)
pentruaccesulcopiilorsemonteazmanacurentasuplimentaralah=0,60m.
manacurentatrebuiesafieuorcuprinsacumana(diametrumax.5cm)sisanuprezinte
riscdeagaresaurnire.
finisajulscrilorvafirealizatdinmaterialeantiderapante.
V.2.2.Siguranacirculaieicumijloacemecanice
transportulpeverticalaatuturorcategoriilordeutilizatoriindispensaresipoliclinicica
siamaterialelorsefacecuascensoare.
Observaie: Numrulredusdenivelerecomandatpentrudispensaresipoliclinicinu
excludeechipareaacestoracumijloacemecanizatedetransportpeverticala,respectiv
ascensoare.
ascensoarclepentrupersoanesealctuiescconf.STAS2453
numrulsauprevedereadeascensoaresevorstabiliinfunciedecapacitateadispensarului
saupolicliniciisidenumruldepersoanedeservite.
ascensoarelepentrupersoane lacareauacces si persoanele bolnave voraveadimensiunile
minime ale cabinei de 1,10 x 1,40 m si golul uii de acces la cabina de minim 0,80 m (pentru
cruciorulrulant).
vitezadedeplasarenuvadepasi0,5m/seciarpornireasioprireasevafacefaraocuri.
diferenaadmisibilaintrecabinasipalieruldeoprirevafidemax.2,5cm.
platformainfataascensoruluivafideminim1,50x2,40mladispunereapeolaturasimin.
1,50x3,30mladispunereapedoualaturiaascensoarelor(fatinfata).
butoaneledeacionare(sisoneriadealarma)sevorfixalahmax.=1,20m(pentrumanevra
dincruciorulrulant).
pentrualimentareacuenergieelectricaaascensoarelorsevarespectanormativul I7.
finisajulcabineivafirezistentlaocuri,uordeintretinutsinuvaprezentamuchii,profile
saualteelementecepotrniutilizatorii.
V.2.3.Siguranacuprivirelainstalaii
Sigurana cu privire la instalaii presupune conceperea si executarea acestora astfel incat
utilizatorii sa fie protejai fata de riscurile de accidentare provocate fie din manevrarea greita, fie
dinfuncionareadefectuoasaaacestora.
sevorrespectaprevederilecuprinseinnormativulprivindproiectareacldirilor
civiledinpunctdevederealcerineidesiguranainutilizareCEleuprecizriledinprezentul
normativpentrudispensaresipoliclinici.
V.2.3.1. Proteciaimpotrivarisculuideelectrocutare
a) alimentarea cu energie electrica a aparatelor, echipamentelor electrice se va face cu
respectarea condiiilor de montaj indicate de furnizor sau adaptate normelor romaneti in cazul in
careacesteasuntmaisevere.
b)tablourile electrice cu aparatele de comutare, sigurana si control se vor amplasa astfel
incatsanupermitaccesullaeledectapersonaluluitehnicspecialinstruit
c) pentruechipamentelesiutilajeleceprezintriscurilamanevrareagreitasevorafiala
vedereinstruciunidefolosire.
d) cablajeledelegturaintrediverselecomponentealeaparaturiimedicalesevoramplasain
canalesaughenedecabluriprotejate,evitandusedesfurarealorpepardosealasauperei(panala
h=2,20m)
e) masurile de protecie la atingerea directa a instalaiilor electrice se vor alctui conform
normativului I7.
V.2.3.2. Proteciaimpotrivarisculuidearsurasauoparire
a)ageniitermiciutilizaiindispensaresipoliclinicipentruincalzire,ventilare,climatizare
vorfidenaturasanuproducaccidentein cazdeavarie.
temperaturaprtiloraccesibilealeinstalaiilorvafidemax.70C.
temperaturaapei caldemenajerevafidemax.60C.
b) instalaiile de apa fierbinte sau abur tehnologic vor avea conductele si echipamentele
protejate,inaccesibilepersoanelorneinstruite(gheneinchise,izolaiitermice).
c)inspatiiletehnice(subsoluri,canalevizitabile, instaiiledeproducereaenergieitermice)
conductelesevormarcaprinsimbolurisiculoridistincte.
d) pentruinstalaiilede incalziresevorrespectainstruciuniledin normativulI5,iarpentru
instalaiile si aparatele din spatiile tehnicomedicale se vor respecta si Normele departamentale de
proteciamunciiinsectorulsanitarMSN/425
V.2.3.3. Proteciaimpotrivarisculuideexplozie
a)toateinstalaiile,recipientiisiechipamentelecefolosescagenisaufluidesubpresiunevor
fi prevzute cu dispozitive de sigurana pentru cazul cnd presiunea se ridica peste parametrii
normali(supapadesigurana,tablouridecontrolsialarmare,elementedeautomatizare,etc)
b)dimensionareasiamplasarearezervoarelordecombustibiliaferenicentralelortermicese
vafaceconformcunormativulI13.
c)instalaiiledegazenaturalecucomponentele lor(traseededistribuie,staiidereglaresi
reducere presiune, etc.) ca si condiiile pe care trebuie sa le ndeplineasc spatiile in care sunt
folositetrebuiesaseconformezenormativuluiI6.
folosirearecipientilorsubpresiunefieinstaiicentralizatefielocal(acetilena,oxigen,gazenaturale
lichefiate)sevafacecurespectareacondiiilorimpusedenormativulC4
V.2.3.4. Proteciaimpotrivarisculuideintoxicare
intoxicarea se poate produce prin prezenta in aer a unor substane nocive in cantiti si
concentraiiduntoaresntii(monoxiddecarbon,foraldehida,etc.)
protecia se realizeaz prin ventilarea corespunztoare a spatiilor interioare cu degajri
periculoase
un caz particular ii reprezint incalzirea cu sobe la dispensarele din mediul rural si unde
protecialaintoxicarecugazeledearderesereferalacurireasintreinereaperiodicaasobelorsi
courilor de fum, precum si respectarea normelor specifice in cazul folosirii gazului natural drept
combustibildearderecuflacralibera
.V.2.3.5. Proteciaimpotrivarisculuidecontaminaresauotrvire
a) riscul decontaminarepoateprovenidelautilizareanecorespunzatoareaaparaturii
medicaledeinvestigaresitratamentcefoloseteradiaiipenetrante(razeX).Pentruprotecia
impotrivarisculuidecontaminare(iradiere)sevorluamasurideizolarefatadespatiile
inconjuratoareconform"Normelorrepublicanederadioprotectiesi securitatenucleara"133si
"Normelordepartamentaledeproteciamuncii insectorulsanitar"MSN425.
b) risculdeotrvirepoateprovenidinapapotabilacarenutrebuiesaconinsubstane
nocivedup48oredecontactcuconducteledetransport.
Inacestscopsevaevitastagnareaapeiinreeauadedistribuie(STAS1342)
V.2.3.6. Proteciaimpotrivadescrcriloratmosferice
proteciaimpotrivadescrcriloratmosfericesevafaceinconformitatecunormativul120.
V.2.3.7. Protecia cu privire la exploatarea, ntreinerea si repararea instalaiilor: se va asigura in
conformitatecuprevederile"Normeledeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN425.
V.2.4.Siguranacuprivirelalucrridentreinere
Se refera la sigurana personalului de serviciu (paramedical) in timpul lucrrilor de
ntreinere,cureniesaureparareincldirilepentrudispensaresipoliclinici.
sevorrespectaprevederilecuprinsein"Normativulprivindproiectareacldirilorciviledinpunctde
vederealsiguraneiinutilizare"CE1si"Normelordeproteciamunciiinsectorulsanitar"MSN
425
V.2.5.Siguranalaintruziunesiefracie
sigurana la intruziune si efracie presupune protecia mpotriva actelor de violenta,
vandalism sau hoie comise de persoane din exterior precum si protecia mpotriva ptrunderii
insectelorsianimalelor.
V.2.5.1.Pelangaprevederilecuprinse in "Normativulprivindproiectareacldirilorcivi le
dinpunctdevederealsiguraneiinexploatare"CE1pentrudispensaresi policlinicisuntnecesare
masurisuplimentaredeprotecielaintruziunesiefracieaunorsectoare,compartimentesiincaperi
astfel:
a) spatiiledelucrusaudepozitareasubstanelorpericuloase(otrvitoare,toxice)
b) spatiilecuaparaturamedicalavaloroasa(sectoareledeinvestigaiisitratamente
speciale).
c) spatiitehniceacroravarierepoatepuneinpericolutilizatorii construciei.
Masuriledesiguranasuplimentarepentruacestespatiisifunciunivorfi:
usisolidecuinchiderefiabila
protejareagolurilorcugrilajesauobloane
sistemedealarma
V.2.5.2. Protecialaptrundereainsectelorsianimalelorestenecesaradinmotivedeigiena,
roztoarelesiinsectelefiindunvehiculdetransmitereainfeciilor.
Printremasuriledeproteciecetrebuieluateinproiectare,execuiesiexploataresunt:
etansareatrecerilorprinpereisiplanseeadiverselortipurideinstalaii
materialedeconstruciipentrufinisareimpropriiinmultiriisiproliferriiinsectelor
ghenele,subsolurilesicanalelevizitabilealeinstalaiilorsafieaccesibileaciuniide
salubrizare.
ANEXAV.2.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS12400/1,2 Performanteinconstrucii.Documenteinterpretative
CE1 Normativ privindproiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineide
siguranainexploatare
MSN425 Normedeproteciamunciiinsectorulsanitar
NG1977 Normegeneraledeproteciempotrivaincendiilor.
PI18 Normetehnicedeproiectaresirealizareaconstruciilorprivind
protecialaaciuneafocului.
ND94 Normedepartamentalepentruprevenireasi stingereaincendiilor
pentruramuraMinisterului Sntii
N133 Normerepublicanedesecuritatenucleara.
STAS2965 Scriprescripiigeneraledeproiectare.
STAS6131 nlimidesiguranasialctuireaparapetelor.
STAS2453 Ascensoarepentrupersoane
STAS2455 Ascensoarepentruspitale
17 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorelectricecutensiuni
panala1000V.
120 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilordeproteciecontra
trsnetului.
PE136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatulartificial.
I18 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorinterioarede
telecomunicaii.
113 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilordenclzirea
16 Normativpentruproiectareasiexecutareareelelorsiinstalaiilordeutilizarea
gazelornaturale.
STAS12338/1 Ventilaremecanica.
I9 Normativpentruproiectareasi executareainstalaiilorsanitare.
C31 Prescripiitehnicepentruproiectarea,execuia,montarea,instalarea,
exploatareasiverificareacazanelordeaburdejoasapresiunesiacazanelordeapacalda
C4 Prescripiitehnicepentruproiectarea,execuia,instalareasiverificarea
recipientelormetalicestabilesubpresiune.
PE216 Regulamentdeexploataretehnicaainstalaiilordecazane.
STAS3417 Courisicanaledefumpentruinstalaiideincalzirecentrala.
C239 Normativpentruadaptareaconstruciilordelocuit,aconstruciilorsilocurilor
publicelacerinelepersoanelorhandicapate.
P92 Normativprivinddotareacuascensoareacldirilor delocuit,socialculturalesi
administrative.
V.3.SIGURANALAFOC
Cerinadesiguranalafocincazuldispensarelorsipoliclinicilorvafiobinutprinmodulde
realizareaconstrucieiastfelincatsaseasigure:
proteciautilizatorilorsisalvareaacestora,
limitareapierderilordevieiomenetisibunurimateriale
impiedicareaextinderiiincendiuluilavecinti
prevenireaavariilorlavecinti,incazulprbuiriiconstrucieiincendiate.
proteciaechipelordeintervenie.
condiiile de performanta specifica pentru fiecare caz concret se stabilesc de ctre proiectantul
investiiei pe baza scenariilor de sigurana la foc elaborate in conformitate cu reglementrile de
specialitate.
Observaie:PentrudispensaresipoliclinicicapacitateaglobaladerezistentalafocvafidegradulI
II
CRITERII,PARAMETRIISINIVELURIDEPERFORMANTA
V.3.1.Risculizbucniriiincendiului
reducerea riscului de izbucnire si propagare a incendiului se face prin limitarea surselor
potenialedeaprinderesiexistentamaterialelorcombustibile.
ncperile si spatiile din cldirile dispensarelor si policlinicilor se categorisesc in
urmtoarelenivelederisc:
risc mare densitatea sarcinii termice este mai mare de 840 MJ/mp (crematorii,
depozite butelii sub presiune cu capacitate peste 200 1, arhive cu volum peste 100 mc depozite
lichideinflamabilecuvolumpeste401.
risc mijlociu densitatea sarcinii termice este cuprinsa intre 420 si 840 MJ/mp
(radiologii, staii de sterilizare, staii de dezinfectie, laboratoare si/sau farmacii ce manipuleaz
lichide inflamabile cu volume intre 101 si 401, arhive cu volume intre 50 100 mc, depozite de
buteliisubpresiunecuvolumeintre501si2001)
riscmicdensitateasarciniitermicesafiemaimicade420MJ/mp(cabinetedeconsultaiisi
tratamente,laboratoareincaresemanipuleazlichideinflamabilecuvolumsub101,depozitede
buteliicuvolumsub501)
Serecomandareducereadensitiisarciniitermicerezultatadindotrilamax.420MJ/mpiar
adensitiisarciniitermicetotalela620MJ/mp.
materialeleutilizatese vorincadra inclaselede combustibilitatesi limitelederezistenta la
focnormateastfelincatconstruciasaaibgradul derezistentalafocdemin.II.
spatiile si funciunile cu pericol potenial de incendiu (laboratoare, depozite, centrale
termice, etc) se vor separa fata de spatiile invecinate prin perei si plansee rezistente la foc 3 ore
respectiv1orasi30minute.
sevaurmrilimitareapropagriiincendiilorpefaade
spatiilecuaparaturadevaloaresevorechipacuinstalaiidesemnalizareaincendiilor.
V.3.2.Intervaledetimpasigurateincorelarecuaciuniledeinterveniesisalvarefatade
dezvoltareaincendiului
V.3.2.1. Timpuldealarmare
Intervaluldetimpdintre izbucnirea incendiului sisemnalizareaacestuiaestecondiionatde
sistemeleutilizate(automatesaumanuale):
incazulsistemelorautomatemax.30sec.
incazulsistemelormanualemax.60sec.
V.3.2.2. Timpuldealertare
Intervalul de timp dintre momentul semnalizrii incendiului si cel al alertrii echipelor
specializatedepompieridepindedesistemulutilizat:
lasistemeautomatedealertaremax.30sec.
lasistememanualedealertaremax.2min.
V.3.2.3. Timpuldesupravieuire
Intervaluldetimpdintreizbucnireaincendiuluisilimitamenineriiinviata,caredepindede
tipulconstruciei,combustibilitateasigradulderezistentalafoc:
min.15min.pentrugradul III rezistentalafoc.
V.3.2.4. Timpuldeevacuare
Intervaluldetimpdintrealarmareautilizatorilorsievacuareainexteriorsauinspatiispecial
amenajate feritede aciunea focului seasigura in funciedegradulderezistenta la focacldirii si
lungimeacaiideevacuare(L)considerndcadeplasareapeorizontalaapersoanelorbolnaveseface
cuvitezadecirca0,40m/sec(V)
T=L/V
Gabaritelesilungimeacailordeevacuareincazuldispensarelorsi policlinicilor vorfi:
lat iniiminimecoridoare1.40m
lungimeamaximaacaiideevacuare:
indouadireciidiferite40m
introsinguradirecie(coridorinfundat) 20m
latimiusi:
incapericucelmult50persoane0,90m
ncperiincareseaflamaimultde50persoane 1,00m
Serecomandaevitareacoridoarelorinfundatesiposibilitateaevacuriiindoua
direciiopuse.
V.3.2.5. Timpuldelocalizaresistingereaincendiului
Intervalul de timp dintre alarmare si punerea sub control si stingere a incendiului este in
funciededotareacumijloacedestingereprecumsidetimpuldealertareaserviciilordeintervenie
max 60minute.
V.3.2.6. Timpuldepropagareaincendiilorlaobiectelenvecinate
Intervalul de timp intre alarmare si propagarea incendiului la cldirile nvecinate. Timpul
depropagaresedeterminaprincalculsiestefunciede:
distantadintrecele2cldiri
gradulderezistentalafocacldiriivecine
condiiiatmosferice
V.3.3.Asigurarea performantelor construcieisiaprtilor eicomponente
V.3.3.1. Timpuldeincendieretotala
Intervaluldetimpdintremomentulalarmriisigeneralizareacombustieilatoateclementele
construcieitrebuiesafiedecelpuindouaoritimpuldesupravieuire.
min.30minutelaconstruciidegradulIII rezistentelafoc.
V.3.3.2. Etaneitatealaaeraconstruciei
Volumuldeaerce intra incldirecutamplaricexterioaranchisa(usisi ferestre)precumsi
celcareiesedatoritadiferentelordepresiunetrebuiesafiecatmairedus:
maxim2schimburideaerora.
V.3.3.3.Compartimentareaantifocaconstruciei
Cldirilesevorcompartimentaantifocprinelementedecompartimentarespeciale.
Ariamaximaconstruitalasolaunuicompartimentdeincendiupentrucldirilededispensare
sipoliclinicivafidemaxim2500mp
V.3.3.4. Limitaderezistentala focaelementelordeconstrucie,de
compartimentaresauseparareaspatiilor:
esteintervaluldetimpincareelementeledeseparareisiepuizeazcapacitateaderezistenta
launincendiustandard.
limitaderezistentaapereilorantifocdingrupaCOvafide37oreinfunciededensitatea
sarciniitermiceacompartimentuluideincendiu.
celelalte elemente de separare vor avea limitele de rezistenta la foc normat prin
reglementaridespecialitate.
V.3.3.5. Timpuldesiguranalafocarefugiilorestedataderezistentalafocaelementelorde
delimitaresitrebuiesafiecelpuinegalacutimpuldesupravieuirerespectiv15min.
V.3.3.6.Duratadesiguranasicapacitateacailordeevacuare
Timpulincarecailedeevacuarepotfiutilizateincondiiidesiguranatrebuiesafiecel
puinegalcutimpuldeevacuare.Capacitateasilimeacailordeevacuaresenormeazconform
(cap.V.3.2.4.)
V.3.3.9.Accesibilitateavehiculelorsiserviciilordepompieri
Dispunerea,traseelesigabaritelecailordeaccesfuncionaletrebuiesapermitinterveniape
celpuin2laturiacldirii,pentruechipelesivehiculeledeintervenie.
Drumurilesialeilenormaledeaccessicirculaieinincintelesaupeamplasamentele
dispensarelorsipoliclinicilorvorservisidreptcaideaccespentrumainiledeinterveniela
incendiu(cap.IV.5.7.)
V.3.3.10 Echipareasidotareacldirilorcumijloacefixesimobiledeintervenie.
EchipareasidotareacumijloacedeprimainterveniesevafaceconformanexeiV.3.a.,in
funciedetipulconstrucieisicaracteristicilespatiilornterioaresiexterioare.
V.3.3.11. Asigurareaaccesuluiechipelordeintervenie
Conformareaconstruciilortrebuiesaasiguretraseescurtemarcateuorderecunoscutsi
dimensionatecorespunztorpentruechipelede intervenie,conformscenariilordesigurana.
V.3.4.Performanteleelementelorsimaterialelordeconstrucie
V.3.4.1.Combustibilitateaelementelorsimaterialelordeconstrucie.
SeadmiteutilizareamaterialelordeconstruciedinclasaCOC2decombustibilitate.
V.3.4.2. Contribuialaevoluiaincendiului:
Densitateasarciniitermicesecalculeazconf.STAS10903/2 sise va limita la620MJ/mp
stabilindusesimasuriledeproteciecorespunztoare.
V.3.4.3. Propagareaflcrilorpesuprafaaelementelorsimaterialelordeconstrucie.
Alctuirea si felul materialelor de construcie trebuie sa limiteze viteza de propagare a
flcrilorpesuprafaalorlamaipuinde45cmin10minute(STAS113357)
V.3.4.4. Se va limita folosirea materialelor, mobilierului si echipamentelor care prin ardere pot
degaja substane toxice. Se vor lua masuri de evacuare a fumului si gazelor toxice din spatiile de
depozitare de categoria "C" pericol de incendiu, din casele de scaii si din circulaiile orizontale
comunefaraluminanaturala.
V.3.4.5. Gradulderezistentalafocaconstruciei.
Serecomandaalegereauneicapacitiglobalederezistentalafocacldiriipentruarezista
incendiului,stabilindusepentrudispensaresipoliclinicigradul IIIderezistentalafoc.
ANEXAV.3.a.
DOTAREACUMIJLOACEDEPRIMAINTERVENIEPENTRU STINGEREA
INCENDIILOR
DENUMIREA
OBIECTIVULUI
STINGATOAREPORTABILE
OBSERVAIISPUMACHIMICA
PRAFSIC02C02
9kg 3kg5kg3kg
0 1 2345
2* 1**cel
puin douape
nivel
dispensarmedical
saupoliclinic
la20m.coridor
sau100mp.arie
utila
cabinetemedicale
dediagnosticsi
tratament,
laboratoarediverse,
farmacieetc.
lafiecarencpere
cuaparatura
electricapeste0,5
kw
centralatermica
lafiecare
cazanpunct
termic
1 _
lafiecare
baterie
crematoriu
1 1
laoinstalaie
staiehidrofor
2 1
launrecipient 1 1
centralaventilaie 1 I
spltorie
mecanica
arhive,biblioteci,
depozitediverse
2 1
la100mp.arie
1
1** **cel
puinunulpeincapere
la50mp.arieutila 1** 1
01 234
5 depozitelichide
inflamabile
la100mp.arieutila2**1
grupelectrogen1*1
cameratablouri
electrice
lafiecareincapere 1
panou(pichet)exteriordeincendiu1bucatala1000mpteren
peobiect
sivafidotatcu:
40ml.furtun
1buc.racord refularetipC
1buc.ladanisip0,5mc.
8garnituriracord
2buc.cheiracordABC
2buc.fisefurtuntipC
1clopotalarma
2buc.lopeticucoada
2buc.galei101
2buc.cngifier
2buc.stingatoarecuspumasiCO
:
1buc.pturaincendiu
Materialedesalvareincazdeincendiusaucalamitate:
lamin.500mp.arieutilasilaconstruciiP+3,sevorprevedea:
untubexpandabildesalvarecucossicadrudelansaresi6kg
coardarelon.
Masticontragazelorsiaparateizolantcseprevdconform
scenariilordesiguranalafocelaborate.
ANEXAV.3.b.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
N.G.1977 Normegeneraledeprotecieimpotrivaincendiilorlaproiectareasirealizarea
construciilorsiinstalaiilor.
P118 Normetehnicedeproiectaresirealizareaconstruciilorprivindproteciala
aciuneafocului
Ordin381/1219 Normegeneraledepreveniresistingereaincendiilorcompletarela
NG511992 Privindunelemasuripentrumbuntireaactivitii depreveniresistingerea
incendiilor
STAS10903/2 Determinareasarciniitermiceinconstrucii.
NC58 Normetehniceprivindignifugareamaterialelorcombustibiledinlemnsi
textileutilizateinconstrucii
I5 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeventilare.
I 6 Normativpentruproiectareasiexecutareareelelorsi instalaiilordeutilizarea
gazelornaturale
I 7 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorelectrice
I 9 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilorsanitare
I13 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeincalzire
I 18 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordetelecomunicaii
I 20 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeproteciecontra
trsnetului
STAS1478 Construcii civilesiindustriale.Alimentareacuapa.
STAS6168 Masuridesiguranacontraincendiilor.Scrideinterveniesisalvare.
STAS6647 Masuridesiguranacontraincendiilor.Elementedeprotecieagolurilor.
STAS6793 Lucrridezidrie.Couri,canaledefumlaconstrucii)civile.
STAS297/1,2 Indicatoaredesecuritate.Culorisiforme
STAS2965 Scriinterioareinconstrucii
STAS3081 Utilajedestinsincendii.Cutiimetalicepentruhidranti interiori.
ND94 Normedepartamentalepentruprevenireasistingereaincendiilorpentruramura
MinisteruluiSntii
V.4.IGIENA,SNTATEAOAMENILOR,REFACEREASIPROTECIA
MEDIULUI
Cerina privind igiena, sntatea oamenilor si protecia mediului presupune conceperea si
executareaspat iilor siaclementelorcomponentepentrudispensaresipolicliniciastfelincatsanu
fie periclitate sntatea si igiena ocupanilor, urmarinduse in acelai timp si protecia mediului
inconjurator.
Criteriiledeperformantaincazulacestorcerinesereferala:
1. Igienamediuluiinterior
2. Igienaapei
3. Igienaevacuriireziduurilorlichide
4. Igienaevacuriireziduurilorsolide
5. Proteciamediului.
V.4.1.Igienamediuluiinterior
Sereferala:
a. Igienahigrotermica
b. Igienaaerului
c. Igienafinisajelor
d. Igienavizuala
c.Igienaauditiva.
V.4.1.a. Igienahigrotermic
Asigurareauneiigicnehigrotermiceminimeacceptabilepresupuneasigurareauneiambiante
termiceinterioarecorespunztoareattiarnacatsivara,infunciededestinaiaspaiuluisi
activitateadesfurata.
V.4.1.a.1 Temperaturaambianta'ta'
(semsoarincentrulncperiila1,5mdelapardosealacutermometrucuglob)
inperioadarece(conf.STAS1907'2)
min.20Claboratoare,circulaii,ateptri
min.22Ccabinetemedicale,tratamente,staionare
min.24Cvestiare,dusuri,spatiidetratamentumed
inperioadacalda
Tmax.=26Cpentruovitezarelativaaaeruluide0,275m/sec
Observaie: Temperaturainperioadadevarapoatefimaimaredectvaloareade26C(max.28
C)pentruocretereavitezeiaeruluicu0,275m/secpentru1C(darmax.0,45m/sec)
V.4.1.a.3. Umiditatearelativaaaerului(UR)
Vaficorelatacutemperaturaambianta(taconf.V.4.1.a.l)
UR=30 60%
V.4.1.a.4.Asimetriatemperaturiiambiante(STAS13149)
secalculeazinraportcuunplanverticalsituatinzonaocupatala0,60mdelapardoseala.
fatadeferestresausuprafeereci max.10C
fatadeunplanseuincalzitmax.5C
V.4.1.a.5.Diferenadetemperaturapeverticala
(STAS13149) intrecapsigleznemax.3C
V.4.1.a.6. Temperaturasuprafeelorinterioareincontactdirectcuomul(STAS6472/3)
pardoseli iarnamin.18C
varamax.28C
perei iarnamin.16C
varamax.30 C
ANEXAV.4.1.a
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS1907/1,2 Calcululnecesaruluidecldura.
STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirii.
I 5 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor de ventilare.
CEE nov. 93 Documente interpretative Igiena, sntatea si mediul inconjurator
MS 425 Normativ departamental de protecia muncii in sectorul sanitar
NP200 Instruciunitehniceprovizoriipentruproiectarealastabilitatetermicaaelementelor
deinchidereacldirilor.
STAS13149 Fizicaconstruciilor.Ambientetermicemoderate.Determinareaindicilor
PMVsiPPDsiniveluri de performantapentruambiante
V4.1.b.Igienaaerului
Cerinaprivind igienaaerului implicaasigurarea in spatiiledispensarelorsipoliclinicilora
parametrilordecalitatecaresa nupericlitezesntateautilizatorilorprin agenipoluanipurtaide
aer(germenipatogeni,particuleinsuspensie, mirosuridezagreabile,emanaiinocive,contaminani
radioactivi,etc.
Anumite spatii din dispensare si policlinici, prin natura activitii lor necesita o ventilare
forat sau climatizare pentru asigurarea parametrilor calitativi ai aerului (hidroterapie, sterilizare
centrala,spltorii).
In funcie de nivelul de asepsie al spatiilor pentru dispensare si policlinici acestea se
incadreazainclasaIIIrespectivnivelnormaldeasepsieN<500germeni/mcaer
InspatiiledinclasaIIIdeasepsieincareseutilizeazsistemedeventilareclimatizare,este
permisa recircularea aerului fie la nivelul fiecrei incaperi prin uniti locale de climatizare, fie pe
grupedeincapericompatibilecafunciunisiexigenteprincentraladeventilaresauclimatizare.
V.4.1.b.l.Asigurareaunorconcentraiimaximeadmisibiledesubstanepoluante
provenitedinmaterialedeconstrucie,instalaiitehnice,aparatedeardere,etc.
pentru valori maxim admisibile ale concentraiilor de substane poluante se vor respecta
prevederile "Normativului departamental de protecia muncii in sectorul sanitar 1984" si
"Normativul privind puritatea aerului in incaperi cu diverse destinaii NCERC 96" si "Normele
republicanedesecuritatenucleara"N133.
V.4.1.b.2.Asigurareaventilriiaerului
a)ventilarenaturala:numrulminimdeschimburideaervafide:
0,5sch./ora cabineteconsultaii,cameretratamente,circulaii,grupurisanitare
1sch./ora laboratoare,spltorie,hidroterapie,sterilizarecentrala.
b)ventilaremecanicaestenecesarainspatiilecudegajridecldura,umiditatesau
substanepoluante
ventilaremecanicageneralacusistemedeintroducereaerproasptsievacuareaerviciatse
prevdlaspatiilepentruspltorii.
ventilare mecanica cu evacuare de aer viciat la sterilizarea centrala pentru anumite
funciunicudegajrilocalelaniselaborator,boxesterile,tehnicadentara(hotedeevacuare)
pentru spatii cu destinaie speciala de investigare se prevd instalaii de condiionare
(computertomograf)impusedecondiiiledefuncionarealeaparatelor.
calcululinstalaiilordeventilarepecategoriidefunciunisevafaceinconformitatecunormativul I
5.
ANEXAV.4.1.b.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS10813 Puritateaaerului.Determinareapulberilorinsuspensie.
STAS11322 Puritateaaerului.Determinareapulberilorinsuspensie.
STAS11322 Puritateaaerului.Determinareaaldehideiformice.
STAS12051 Aer.Determinareaconinutuluideradon222.
STAS9081 Poluareaaerului
STAS12574 Aerdinzoneprotejate.Condiiidecalitate.
STAS1238/1 Ventilaremecanica.Debituldeaerproaspt.
Normativ incursdeeditare(INCERC) Normativprivindigienacompoziieiaeruluiin
spatiicudiversedestinaiiinfunciedeactivitiledesfurateinregimdeiarnavara.
DocumenteinteipretativeCEEnov.93 Igiena,sntateasi mediul inconjurator.
MS.425 Normativdepartamental deproteciamunciiinsectorul sanitar.
DIN1946 fila4Ventilaiiininstituiispitaliceti.
I 5 Normativpentruproiectareasiexecutareainstalaiilordeventilare.
N 133 Normerepublicanedesecuritatenucleara.
V.4.1.c Igienafinisajelor
Cerina privind igiena finisajelor consta in asigurarea calit ii suprefetelor interioare a
elementelordedelimitareaspatiilorastfelincatsanufiepericlitatasntateautilizatorilor.
Materialeledefinisajtrebuiesaaiburmtoarelecaliti
lavabile
rezistenteladezinfectanti
sanuretinapraful
sanupermitdezvoltareadeorganismeparazite(gndaci,acarieni,mucegaiuri)
saprezintecalitiestetice
V.4.1.d. Igienavizuala
Cerinaprivindigienavizualaconsta inasigurarea calit ii iluminatuluinaturalsi
artificialastfelincatutilizatoriisasipoatdesfuraactivitateainsigurana.
V.4.1.d.l Asigurareailuminatuluinatural
a) [luminatul natural se asigura prin suprafee de ferestre si orientare si se exprima prin
raportulariefereastraariepardosealalaboratoare,tratamente,miciintervenii,pansamente
1/31/4.
farmacie,consultaii 1/41/6
spltorie,sterilizare1/51/8
ateptri,fizioterapie,circulaii,anexe1/61/8
b)Factoruldeuniformitate raportuldintreiluminareaminimasiceamaxima.
holuri, coridoare,anexesanitare0,10
incaperidelucrucurente0,20
cabinetedeconsultaii,tratamente,laboratoare 0,60.
V.4.1.d.2.Asigurareailuminatuluiartificial
a) Niveluldeiluminareartificiala(valoriminime)confPE 136STAS6546/1,3
Pentru spatii cu specific medical si pentru alte spatii anexe din cadrul dispensarelor si
policlinicilorvalorileminimedeiluminareartificialavorfi:
camerastaionariluminatgeneral50Ix iluminatlocal300Ix
cabinetconsultaii,tratamente,explorri,fizioterapieiluminatgeneral200lx
iluminatlocal 300lx laboratoaretehnicadentarailuminatgeneral200lx
iluminat local 400 lx holuri, coridoare, ateptri iluminat
general30lx
Observatie:msurareailuminriiseface:
iluminat general 0,851,00 m de la pardoseala iluminat local 0,5 m de la
planuldelucru
b)Factordeuniformitate
incaperideutilitategeneralamin.0,65
circulaii,anexemin.0,25
c)Evitareasaulimitareaorbirii
se vor lua masuri de amplasare si ecranare a corpurilor de iluminat pentru evitarea orbirii
directe
sevoralegefinisajelematesaudispersantedeluminapentruaevitaorbireaprinreflexie
ANEXA V.4.1.d.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS8313 Iluminatulincldirisiinspatii
STAS6221 Iluminatulnaturalalincaperilorlacldiricivilesi industriale.
STAS6646/1 Iluminatulartificial.Condiiigeneralepentruiluminatin cldiricivile.
STAS 6646/3 Iluminatul artificial. Condiii speciale pentru iluminat in cldiri civile.
PE136 Normativpentrufolosireaenergieielectricelailuminatul artificialinutilizricasnice.
DocumenteinterpretativeCEEnov93 Igiena,sntateasimediulinconjurator.
MS425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar.
V.4.1.e Igienaauditiva
Cerina privind igiena auditiva se refera la realizarea spatiilor interioare astfel incat
zgomotulperturbatorsafiemeninutlaunnivelcaresanuafectezesntateaoamenilor.
Ambianta acustica interioara, condiiile de zgomot ca si performantele elementelor de
delimitareaspatiilorsuntprezentatelacap.
V.6."Proteciaimpotrivazgomotului"
Nivelul de zgomot echivalent interior (limite admisibile ale nivelului sonor) datorat unor
surseexterioareestede:
30dB5dB inplusziua
inminusnoaptea
Masurilegeneralepentruproteciaacusticasunt:
amplasarea dispensarelor si policlinicilor la distanta de vecinti productoare de zgomot
sauvibraii.
separarea spatiilor interioare productoare de zgomot fata de cele cu cerine deosebite de
protecie(spatiilegospodretisitehnicoutilitare)
masuri de protecie locala a generatorilor de zgomot prin clemente de atenuare (masuri
constructive,izolaiifonice,vitezeredusedevehiculareafluidelor,etc.)
V.4.2.Igienaapei
Cerineprivindigienaapeisereferalacondiiilededistribuieaacesteialaundebitsuficient
silapuritateaimpusaapeipotabile
V.4.2.1.Calitateaapeipolabilitatca
Inconstruciilepentrudispensaresipoliclinicisevafolosinumaiapapotabila.
PotabilitateaapeivaficonformacuprevederileSTAS1342
V.4.2.3.Asigurareacantitiideapanecesara
a) Necesarulcurentdeapapentrudispensaresi policliniciraportatlaconsultaieeste
calculatinfunciedecapacitateasimrimeaconstrucieiastfel:
pentruigienapacienilor:dispensarerurale,urbanesipoliclinice8,51/cons
pentruigienapersonal:dispensarerurale,urbanesipoliclinice151/cons
dezinfectieinstrumentar:dispensarruralsiurban51/cons
.dispensarpoliclinic 101/cons
splareinventarmoale:dispensarruralsiurbanl1/cons.
dispensarpoliclinic1,51/cons.
igienaspatiilorinterioare:dispensarruralsiurban 21/cons.
dispensarpoliclinic161/cons.
igienaspatiilorexterioare:dispensarruralsiurban 71/cons.
dispensarpoliclinic101/cons.
utilizritehnologice: dispensarruralsiurban 31/cons.
dispensarpoliclinic101/cons.
consumurinenormate:dispensarruralsiurban 5%
dispensarurbansipoliclinic.10%
totalconsumapa: dispensarrural50l/cons.
dispensar urban601/cons.
dispensarpoliclinic80l/cons.
b) Inperioadelecudeficitsauntreruperideapatrebuieasiguratunminimde80%din
necesarulpetimpde12ore.
c) Lasectoarelefizioterapiesirecuperaremedicalahidroterapeuticaseadaugunnecesarde
apade130l/proceduraziinafaraceluicalculat
ANEXAV.4..2.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS6322 Apapotabila.Determinareaculorii
STAS6323 Apapotabila.Determinareaturbiditatii.
STAS6324 Apapotabila. Determinareatemperaturii,mirosului si gustului.
STAS6325 Apapotabila.DeterminareaPHului
STAS6329 Apapotabila.Analizabiologica.
STAS3001 Apa.Analizabacteriologica.
STAS1342 Apapotabila.
STAS3026 Apapotabila.Determinareaduritii.
STAS3002 Apapotabila.Determinareasubstanelororganice
.STAS12650 Apapotabila.Determinareaconinutuluidepesticide.
DocumenteinterpretativeCEEnov.93Igiena,sntateasi mediul
inconjurator
M.S. 425 Normativdepartamentaldeproteciamunciiinsectorul sanitar
V.4.3.Igienaevacuriireziduurilorlichide
Cerina privind igiena evacurii reziduurilor lichide implica organizarea unui sistem de
eliminareaacestorataraaprezentapericoldecontaminareaoamenilorsauamediului.
Reziduurilelichidedaladispensaresipoliclinicisunt:
apele uzate menajere obinuite (de la grupurile sanitare si de la toi recipientii interiori a
crorapeuzatesuntconsiderateconvenional"curate".)
apeuzatecunisip,spume(delaspltorii).
apepluviale.
V.4.3.1.Asigurareaevitriipoluriisolului,subsoluluisauaaerului
a)conditiiderezolvareaevacurii
apele uzate din dispensare si policlinici se evacueaz de regula prin reeaua de canalizare
publica.
in lipsaunui sistempublicdecanalizare, incazulamplasamentelordin mediulruralse vor
prevedeainstalaiipropriidecolectare,trataresievacuareaapeloruzate.
b)asigurarcacondiiilordecalitateaapeloruzate.
apeleuzatecesuntcolectateinreelelede incintasievacuate inreeauapublicatrebuiesa
ndeplineasccondiiileprevzuteinnormativulC90.
Apeleprovenitedelalaboratoarediversevorfidiluatesineutralizateinrecipientiipropriide
ape uzate iar pentru cele provenite de la spltorii se vor prevedea sisteme de preepurare cu
reinereanisipurilor,nmolurilorsispumelor.
c)asigurareacondiiilordecalitateareelelordecanalizare
sarezistelasolicitrimecanice.
safieimpermeabile.
sarezistelaaciunileagresivealeapeloruzate.
saaibrugozitatesczuta
sarespectecoteledemontajpentruevitareacolmatarii
V.4.3.2. Evitareaemisieidemirosuridezagreabile
prevedereadegardahidraulicalareceptoriideapeuzate, evitareauscriisifoanelorde
pardoseleprinlegarealorlaun
obiectsanitarcurent(lavoare)
asigurareaunei dilut iicorespunztoareaapeloruzateetansareacminelorderacordsi
devizitaredinvecintateacldirilor.
V.4.3.3. Evitareacontaminriireeleideapapotabila
seasiguraprinrezolvareacorectaacanalizriisialimentariicuapaconformSTAS8591/1,
19,STAS1795,STAS4163/1
ANEXAV.4.3
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS1795 Canalizareinterioara.
STAS1846 Canalizriexterioare.Debite.Prescripiideproiectare.
STAS3051 Sistemedecanalizri.Canalealereelelorexterioare.Prescripiideproiectare.
STAS2448 Canalizri.Cminedevizitare.Prescripiideproiectare.
STAS1059 Canalizri.Staiideepurareaapeloruzateprovenitedincentrelepopulate.
STAS12278 Canalizri.Bazinedefermentareanmolurilorlastaiiledeepurarea
centrelorpopulate
STAS12594 Canalizri.Staiidepompare.DocumenteinterpretativeCEE nov93
Igiena,sntateasimediulinconjurator.
M.S.425 Normativdepartamentaldepreotectiamunciiin sectorulsanitar
V.4.4.Igienaevacuriireziduurilorsolide
Cerina evacurii reziduurilor solide implica asigurarea cu sisteme corespunztoare de
colectare, depozitare si evacuare a gunoaielor in condiii de igiena si cu eliminarea riscului de
poluareasolului,apeiuzatesauaerului.
V.4.4.1. Deseurilesolideprovenitedinactivitateadispensarelorsipoliclinicilorsunt:
a) deeurireciclabile(neinfectate) hrtie,ambalaje,carton,metal
b) deeuri medicale curente potenial infectate (vata, tifon, produse biologice, deeuri de
laborator).
V.4.4.2.Asigurareacolectrii,depozitariisievacuriideeurilorsolide
a) deseurile reciclabile se colecteaz si se depoziteaz distinct pe platforme speciale,
izolate.
b)deseurilenereciclabilegunoiul menajersecolecteazlasursa inrecipienti inchisisise
depoziteazinincaperispecialamenajateprevzutecuinstalaiideapasicanalizarepentrucurenie
siigienizare.Gunoiulmenajerpoatefievacuatprinserviciuldesalubritatepublica.
deseurile medicale curente cu potenial infectios se colecteaz in ambalaje etane si se
trateazcusubstanededezinfectiesidezactivaresi/sauseardincrematorii(cap.I I I. 3.8.)
V.4.5.Refacereasiproteciamediului
Cerine de refacere si protecie a mediului presupune realizarea construciilor pentru
dispensaresipolicliniciastfelincatpetoataduratadeviata(execuie,exploatare,postutilizare)sanu
afectezeechilibrulecologic,sanudunezesntii,confortuluisilinitiioamenilor.
Factoriisupuiprotecieimediuluisunt:
aerul
apele
solulsisubsolul
V.4.5.1.Asimilareaevitriipoluriiaeruluiexterior
a) poluanii emisi in atmosfera prin activitatea din dispensare si policlinici nu trebuie sa
depeascconcentraiilemaximeadmisibileconf.STAS10574.
masurilepreventiveimpotrivapoluriiaeruluisunt
limitareaemisieidepoluanidingazeledeardereacentralelortermice sicrematoriileprin
controlularderiisidisipareainatmosferaagazelorarse.
filtrareaaeruluievacuatprinutilizareasistemelorspecificedepurificare.
V.4.5.2.Asigurareaevitriipoluriisoluluisiapei.
apeleuzatesevorevacuanumaiprinreelepropriidecanalizare.
nainte de deversare in reelele publice se va proceda (unde este cazul) la tratarea apelor
uzateprinprocedeedepreparareinfunciedenaturapoluanilor.
apeleuzatetrebuiesaindeplineascaprevederilenormativuluiC90
ANEXAV.4..5.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
Legea137/95 Legeaprotecieimediului.
Legea5/1989 Legeaprivindproteciasiasigurareacalitiiapelor.
Legea3/1978 Legeaprivindasigurareasntiipopulaiei.
Decret466/1979 Decretprivind regimulproduselorsisubstanelor toxice.
Decret414/1979 Decretprivindstabilireavalorilorlimitaadmisibilealeprincipalelor
substanepoluantedinapeleuzate.
Ordinul462/1993 Condiiitehniceprivindproteciaatmosferei.
STAS10574 Aerdinzoneleprotejate.Condiiidecalitate.
STAS10331 Puritateaaerului.Principiisireguli generalede supraveghereacalitii
aerului.
STAS10194 Puritateaaerului.Determinareaconinutuluidebioxiddesulf.
STAS10329 Puritateaaerului.Determinareabioxiduluideazot.
V.5.IZOLAREATERMICA,HIDROFUGASIECONOMIADEENERGIE
Cerina privind izolarea termica, hidrofuga si economia de energie presupune o
conformaregeneralasidedetaliuaconstrucieiastfel incatpierderileenergeticesa fie minime iar
consumuriledeenergieinvedereaobineriiunuiconfortminimadmisibilsafiecatmailimitate.
V.5.1.Asigurareaperformantelorhigrotehnicealeelementelor perimetralede
includeretrebuiesalimitezepierderiledecldura.
V.5.1.1.Rezistentatermicaspecificanecesara(Ros)aelementelordeinchideretrebuiesafie
maimaresauegalacurezistentaminimanecesaralatransfertermic(Ronec.)calculateconform
STAS6472/3.
V.5.1.2.Diferenadetemperaturadintrefatainterioaraaelementelordeinchideresiaerulinterior
(conf.STAS6472/3)safiedemaxim.
temperatura
interioara
umiditatearelativa
diferenadetemperatura DTi(K)
perei acoperi pardoseli
18 C 60% 4 3 2
22 C 50% 6 4,5 3
V.1.3. Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de inchidere perimetrale trebuie sa fie
maimaredectrezistentaminimacalculataconf.STAS6472/7.
V.5.2.Evitareaapariieicondensuluiseobineprin:
realizareaelementelordeinchidereastfelcatemperaturapesuprafaalorinterioarasaaib
inoricepunctovaloarepestetemperaturapunctuluiderou(j M),corespunztoaretemperaturii
siumiditiirelativeaaeruluiinterior.
umiditatea materialelor componente in perioadele reci sa nu depeasc valorile normate
conf.STAS6472/4.
cantitateadeapaacumulatainmasaelementelordeinchidere,provenitdincondensareavaporilor
inperioadarecesafiemaimicadectcantitateadeapaevaporatin perioadacalda,(ma<mv)
V.5.3.Asigurareaeconomieideenergie:
se obine prin realizarea elementelor de construcie pentru inchideri ca si concepia generala a
construcieiastfelincatpierderiledecldurasafieminime.
V.5.3.1.Coeficientulglobaldeizolaretermica"Gl"
pe ansamblul cldirii trebuie sa fie mai mic sau egal cu coeficientul global de izolare termica de
referine Gl ref. (determinat conform normativuluipentru calculul coeficientului global de izolare
termicalacldiricualtedestinaiidectceadelocuit)
V.5.3.2. Consumul anual de energie pentru incalzire "Q" trebuie sa fie mai mic sau egal cu
consumuldereferina"Qref."
Q=24/1000xGlx N12(Kwh/mc)
Qref=24/1000xGlref.xN12(Kwh/mc)
(N12sedeterminaconf.STAS4839)
V.5.3.3. Eficienta instalaiilor de incalzire se determina prin calcularea consumurilor specifice
pentruincalzire,respectivraportulintrenecesaruldeenergietermicapentruincalziresirandamentul
totalalinstalaieicalculatcurelaia:
h T= h Sx h Rx h iiincare
h S=randamentulsurseideenergie
h R=randamentulreeleidedistribuie
h ii =randamentulinstalaieiinterioare
Ladeterminareaenergieinecesarenclziriisafcutabstraciede:
incalzireaelectrica
preparareaapeicaldedeconsum
energiapentruiluminatsialimentareaparaturaelectrica
sistemeledeclimatizare
aporturileinsoririisialocupanilor
ANEXAV.5.
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS6472/2 Fizicaconstruciilor.Higrotermia.Parametriiclimatici exteriori.
STAS 6472/3 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de
construciealecldirii.
STAS6472/6 Fizicaconstruciilor.Higrotermiaelementelordeconstruciicupuni
termice.
STAS6472/7 Fizicaconstruciilor.Termotehnica.Calculul permeabilitiila
aeraelementelorsimaterialelordeconstrucii.
STAS4839 Instalaiideincalzire.Numrulanualgradezile.
STAS9791 Rosturilafaadelecldirilorexecutatecupanourimari prefabricate.Clasificare,
terminologiesiprincipiigeneraledeproiectare.
NP200 Instruciunitehnicepentruproiectarealastabilitate termica,aelementelorde
inchidereacldirilor.Prescripiitehniceincursdeeditare(INCERC) Normativ pentrucalculul
coeficientuluiglobaldeizolaretermicalacldiricualtadestinaiedectceadelocuit.
C107 Normativpentruproiectareasiexecutareahidroizolatiilordinmaterialebituminoase
lalucrriledeconstrucii.
STAS 6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu
pardoseala.Clasificareasimetodadedeterminare.
STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiante termice moderate. Determinarea
indicilorPMV,PPDsiniveledeperformantapentruambiante.
STAS1907/1 Instalaiideincalzire.Calcululnecesaruluidecldura.Prescripiidecalcul.
Reglementariincursdeeditare(INCERC)Normativ privindigienacompoziieiaeruluilacldiri
cudiversedestinaiiinregimdeiarnavara.
P68 Normativprivindgraduldeprotecietermicaacldirilorsidereducereaconsumuluide
energiepentruincalzire.
DocumenteinterpretativeCEE nov.1993 Economiadeenergie.siizolaretermica
V.6.PROTECIAMPOTRIVAZGOMOTULUI
Proteciaimpotrivazgomotuluipresupuneconformareaspatiilorsielementelorde
construcieastfelincatzgomotulaeriansauimpactdin exteriorulcldirilorsafieperceputde
ocupaniinlimitefiziologicenormalecuunconfortacusticacceptabil(confcap.V.4.I.C. igiena
auditiva).
V.6.1. Asigurarea izolrii acustice si protecia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de
construcie, in funcie de destinaia incaperilor si de exigentele utilizatorilor se stabilesc conf.
prevederilorSTAS6156.
Soluiileconstructiveale elementelordeconstrucieutilizate larealizareacldirilorpentru
dispensare si policlinici pentru asigurarea cerinelor de rezistenta si stabilitate, sigurana la foc si
confort higrotermic, trebuie sa satisfac si cerinele de izolare acustica stabilite prin "Normativul
departamentaldeproteciamuncii"alMinisteruluiSntii.MS425
Izolareafonicaaunorincaperispeciale(boxe,audiometrie)sevafacepebazaunuicalculconf.
STAS6661
ANEXAV.6
DOCUMENTETEHNICECONEXE
STAS10009 Acusticainconstrucii.Acusticaurbana.Limiteadmisibileale
niveluluidezgomot.
STAS6156 Acusticainconstrucii.Proteciampotrivazgomotuluiinconstruciicivile
si socialculturale.Limiteadmisibilesi parametriideizolareacustica.
P122 Instruciunitehnicepentruproiectareasiexecutareamasurilordeprotecie
acusticalacldirisocialculturale.
C125 Instruciunitehnicedeproiectaresiexecuieprivindproteciafonicaacldirilor
DocumenteinterpretativeCEEnov.93 Protecialazgomot
ANEXEGENERALE
Schemefuncionalesideorganizareaspatiilor
DISPENSAR POLICLINIC
SCHEMAFUNCIONALA
LEGENDA
1CABI NET CONSULTATI I
2SALA DE TRATAMENTE
3SPATI U LUCRU PERSONAL MEDI U
4SALA ASTEPTARE
CABINETEINTERNE+SPECIALITATI
LEGENDA
ASPAIUCONSULTAIE
BSPAIUCONVORBIRICUMEDICUL
CSPAIUDEPOZITAREINSTRUMENTEMEDICAMENTE
DSPAIUSPLARE
ESPAIUDEZBRCARE,IMBRACARE
FSPAIUCINTARIRE
=====CIRCUITMEDICI
CIRCUITPACIENI
__ __CIRCUITPERSONALMEDIU
CABINETCONSULTAIIDETIPCURENT
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 BIROUCUCORP
4 SCAUN
5 TABURETREGLABIL
6 DULAP INSTRUMENTE MEDICALE
7 CNTAR
8 CUIER
9BANCHETA
10PORTDESEU
CABINET CONSULTAII DETIPCURENT
ACABINETDECONSULTAI!BSALADETRATAMENTE
LEGENDA:
1CANAPEACONSULTATII
2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
4BIROUCUUNCORP
5SCAUN
6TABURETREGLABIL
7CNTAR
8CUIER
9BANCHETA
10MASABLATINOX
11PORTDESEU
CABINETINTERNE+SPECIALITI
LE GE NDA
1 CABINETCONSULTATII CHIRURGIE GENERALA
2 SALAPANSAMENTE
3 SALAMICIINTERVENII
4 SALADECDIHNA
5 CABINETCONSULTAIIORTOPEDIE
6 SALADEGIPS
7 CABINETCONSULTAII UROLOGICE
8 SALATRATAMENTE
9 GRUPSANITAR
10SALAATEPTARE
CABINETCHIRURGIEGENERALA+ SPECIALITI
ACABINETDECONSULTAIIBSALAPANSAMENTEC
SALAMICIINTERVENII
LEGENDA.
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
4 BIROUCU1CORP
5 SCAUN
6 TABURETREGLABIL
7 CNTAR
8 BANCHETA
9 CUIER
10 MASABLATINOX
11 MASAPANSAMENTE
12 LAMPASCIALITICA
13 REFLECTORCUPICIOR
14 LAVOARCUAPASTERILA
15 PORTDESEU
CABINETCHIRURGIEGENERALA+ANEXE
ACABINETDECONSULTAII
BSALAPANSAMENTE+MICIINTERVENII
LEGENDA
1CANAPEACONSULTATII
2MASUTAINSTRUMENTEMEDIC
3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE9CUIER
4BIROUCUUNCORP10MASABLATINOX
5 SCAUN11MASAPANSAMENTE
6 TABURETREGLEBIL12LAMPASCIALITICA
7CNTAR13REFLECTORCUPICIOR
8BANCHETA14LAVOARAPASTERILA15PORTDESEU
CABINETCHIRURGIEGENERALA+ANEXE
L E G E N D A
1 CANAPEACONSULTAII
6 TABURETREGLABIL
9CUIER
15MASASALON
16PORTOESEU
17ZONA RADIATOR
CABINETCHIRURGEGENERALA
SALADEODIHNA
ACABINETDECONSULTAII
BSALADEGIPS
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII 10.LAMPASCIALITICA
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 11 MASAPENTRUPREPARATGIPS
3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 12 RXMOBIL
(, BIROUCU1CORP 13 NEGATOSCOP
5SCAUN 14BANCHETA
6TABURETREGLABIL 15 CUIER
7CNTAR 16PORTDESEU
8MASAPANSAMENTE
9RERECTORCUPICIOR
CABINETORTOPEDIE+ANEXE
LEGENDA
1CANAPEACONSULTAII 7MASAGINECOLOGICA
2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 8REFLECTORCUPICIOR
3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 9 BANCHETA
4BIROUCUUNCORP 10CUIER
5SCAUN 11PORTDESEU
6CNTAR
CABINETUROLOGIE+ANEXE
LEGENDA 1CABINETCONSULTAIIOBSTETRICA2CABINET
CONSULTAIIGINECOLOGIE 3SALADETRATAMENTE4
CABINADEZBRCARE5GRUPSANITAR6SALADE
ATEPTARE
CABINETE
OBSTETRICAGINECOLOGIE
ACABINETDEOBSTETRICA BCABINE GINECOLOGIEC
SALADETRATAMENTEDSPAIUDEZBRCAREEGRUP
SANITAR
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
4 MASAGINECOLOGICA
5 BIROUCU1CORP
6 SCAUN
7 CNTAR
8 REFLECTORCU PICIOR
9 COLPOSCOP
10MASAAPARATEELECTROCOAGULARE
11BANCHETA
12CUIER
13PORTDESEU
CABINETEOBSTETRICAGINECOLOGIE+ANEXE
L E G E N D A
3 SALADETRATAMENTE
6 SALADEATEPTARE
7 CABINETCONSULTAII
8 CABINETPENTRUANCHETAEPIDEMIOIDGICAVENERIANA
CABINETEDERMATOVENERICE
ACABINETDECONSULTAII
BSALADETRATAMENTE
CCABINETPENTRUANCHETAEPIDEMIOLOG1CAVENERIANA
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
k MASAGINECOLOGICA
5 BIROUCU1CORP
6 SCAUN
7 TABURETREGLABIL
8 CNTAR
9 BANCHETA
10 CUIER
11 MASAAPARAT
12 MASABLAT1NOX
13 DULAPMETALICPICHET
14 DULAPFIIER
15PORTDESEU
CABINETEDERMATOVENERICE+ANEXE
SCHEMAFUNCIONALA
L E G E N D A
1CABINETCONSULTAII
3CAMERAODIHNA
4BOXAINSONORIZATA
5SALAATEPTARE
8SALATRATAMENTESIINTERVENIICHIRURGICALE
CABINETO.R.L
ACABINETDECONSULTAII BSALADETRATAMENTESI
INTERVENIICHIRURGICALE CBOXAINSONORIZATA DCAMERA
ODIHNASIAUDIOMETRIE
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
4 BIROUCU1CORP
5 SCAUN
6 TABURETREGLABIL
7 FOTOLIU O.R.L.
8 LAMPASCIALITICA
9 MASABLATINOX
10 AUDIOMETRU
11 SCAUNCUBRAE
12 FOTOLIU
13 CUIER
14 PORTDESEU CABINETO.R.L.+ANEXE
SCHEMA FUNCIONALA
L E G E N D A
1 CABINETCONSULTAII
2 SALATRATAMENTE
5 SALAATEPTARE
6 CAMERAOBSCURA
7 CAMERAORTOPTICA
CABINETOFTALMOLOGIE
ACABINETDECONSULTAII
BBOXAOBSCURA
CSALATRATAMENTE
DCAMERAORTOPTICA
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII 10REFLECTORCU PICIOR
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDIC 11TABURETREGLABIL
3 DULAPINSTRUMENTEMEDIC. 12MASABLATINOX
4.DULAPMETALICPICHET 13CUIER
5 BIROUCU1CORP 14OPTOTIP
6 SCAUN 15PORTDESEU
7 MASABLATMELACART 16PERDEANEAGRA
8 FOTOLIUOFTALMOLOGIC
9 LAMPASCIALITICA
CABINETOFTALMOLOGIE+ANEXE
SCHEMAFUNCIONALA
LEGENDA
1 CABINETCONSULTAIIPSIHIATRIE
2 SALATRATAMENTE
3 CAMERAASISTENTAOCROTIRE
4CAMERAPSIHOLOGIEMEDICALA
5 ATEPTARE
6 CAMERAEXPLORRIEEG
7 CABINETCONSULTAIINEUROLOGIE
CABINETNEUROLOGIE PSIHIATRIE
ACABINETDECONSULTAIIBSALATRATAMENTECCAMERA
ASISTENTAOCROTIREDCAMERAPSIHOLOGIEMEDICALAE
SPAIUATEPTARE
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII 8BANCHETA
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 9CUIER
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 10PORTDESEU
4 BIROUCU1CORP 11DULAPFIIER
5 SCAUN 12DULAPMETALICFICHET
6 TABURETREGLABIL 13CANAPEASALAATEPTARE
7 'CNTAR
CABINETPSIHIATRIE+ANEXE
SCHEMAFUNCIONALA
LEGENDA
1CABINETCONSULTATII2CAMERATERMOMETRIZARE
3CAMERAFISIER4HOLACCES5BOXAFILTRU6IZOLATOR
7GRUPSANITAR8CAMERADISTRIBUIRELAPTE9SALAASTEPTARE
CABINETEPEDIATRIE
ABOXATRIAJPRESCDLARI,COLARIBBOXATRIAJSUGARIC
CAMERADEIZOLARE
L E GE NDA
1CANAPEACONSULTAII
2SCAUN
3TABURETREGLABIL
4MASUTAINFASAT
5PAT
6NOPTIERA
CONSULTAI!PEDIATRIEBOXEFILTRUTRIAJCAMERADEIZOLARE
ACABINETDECONSULTAIIBCAMERADETERMOMETRiZARE
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3 BIROUCU1CORP
4 SCAUN
5 TABURETREGLABIL
6 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
7 CNTAR
8 CNTARCUPEDIOMETRU
9 MASUTADEINFASAT
10 CUIER
11 BANCHETA
12 PORTDESEU
CABINETEPEDIATRIE+ANEXE
SCHEMAFUNCIONALA
L E G E N D A
1 CAMERADERADIOGRAFIE
2 CAMERACOMANDA
3 CABINETCONSULTAIIADULIkBOXEDEZBRCARE
5SALAATEPTAREADULI
6CABINETCONSULTAIICOPII
7SALADEATEPTARECOR!6CAMERAFIIER
9CAMERAFILMOTECA
10CAMERAVACCINRIB.CD.
11CAMERARECOLTARESPUTA
12LABORATORDEVELOPARE
13CAMERAASISTENTESOCIALE
CABINETEFTIZIOLOGIE
A CABINETCONSULTAIICOPII
B CAMERARXDIAGNOSTIC
C CAMERACOMANDARX
D CABINADEZBRCARE
C CABINETCONSULTAIIADULI.
LEGENDA:
1 CANAPEACONSULTAII 8BANCHETALEMN
2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE 9 CUIER
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE 10 APARATRXSCOPIE
4 BIROUCU1CORP 11 MASACOMANDA
5 SCAUN 12 BANCHETA
6 TABURETREGLABIL 13 PORTDESEU
7CNTARCUTALIOMETRU 14IZOLARECONTRARADIAIILOR
CABINETFTIZIOLOGIE+ANEXE
ACAMERAFIIERBCAMERAFILMOTECA
L E G E N D A
1 BIROUCUUNCORP
2 SCAUN
3 DULAPFISIER
4 MASASALON
5 TABURETREGLABIL
6 DULAPFILMOTECA
7 CUIER
8 ZONARADIATOR ANEXECONSULTAIIFTIZIOLOGIEFISIER
FILMOTECA
L E G E N D A
5TABURETREGLABIL
7 MASABLATINOX
8 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
10PORTDESEU
11 ZONARADIATOR
ANEXECONSULTAIIFTIZIOLOGIECAMERARECOLTARESPUTA
SCHEMAFUNCIONALA
LE G E N DA
5SALAATEPTAREADULI
12LABORATORDEVELOPARE
14CAMERAOERADIOTOTOGRAFIE
15CAMERADEDEZBRCARE
16CAMERAMEDICSICITIREFILME
17CAMERASECRETARIAT
18CAMERAPENTRUPERSONAL(CARAVANAR.FM.)
19CAMERAFIIERSIARHIVAFILME
RADIOF0T0GRAFIEMEDICALA
ACAMERAR.F.M.BVESTIARBRBAI,FEMEICCAMERAMEDICI.CITIRE
FILMEDFIIERSIARHIVAFILME
LEGENDA:
1BIROUCU1CORP 7 BANCHETAMETALICA
2SCAUN 8 APARATMICRORAD10FOT3W1E
3TABUPCTREGLABIL 9 MASADECOMANDA
4BLATBETONFAIANAT 10 DULAPFILMOTECA
5DULAPMETALICFICHET 11 DULAPFIIER
6CUIER 12MASASALON
COMPARTIMETDERADIOFOTOGRAFIE MEDICALA
L E G E N D A
1 NUCLEURX2FOSTURI(SCOP1E+GRAFIE,CAMERACOMANDA,CABINE
DEZBRCARE)
2PRELUCRAREPRODUSECONTRAST,ODIHNA,GRUPSANTTARPACIENI
3NUCLEUPRELUCRAREFILME
4 CITIREFILME.CAMERAMEDICI
5 FILMOTECA
6 ATEPTARE
7GRUPSANITARPERSONAL,BOXAMATERIALE
n CIRCUITPACIENI
n CIRCUITPERSONAL
LABORATORRADIODIAGNOSTIC
SCHEMEFUNCTIONALE
SCHEMAFUNCIONALA
LEGENDA
ASECTORRECOLTARE
1 SALAATEPTARE(ADULI,COPIII d13 LAB.INFRAMICRCBIOLOGIE
2 BOXERECOLTARE 15LAB.PARAZITOLOGIE,MICROLOGIE
3 ODIHNA 16LABIMUNOLOGIE
4 GRUPSANITAR 17LABIMUNOLOGIESPECIALA
5PRiMlRE.RECEPIEPROBE
C
FUNCIUNIANEXE
BSECTORLABORATOARE 16CAMERABALANE
5 aGRUPAHEMATOLOGIECTOLOGIE
19SPATIIFRIGORIFICE
6 LABORATOR HEMATOLOGIE
7
8 STERILIZAREUMEDA
9 LABORATORCITOLOGIE 21PREPARAREAPADISTILATAb
GRUPACHIMIE 22STERILIZAREUSCATA
SLAB.BIOCHIMIEGENERALA 23DEP PREGTIRESTICLRIE
9LAB.BIOCHIMIESPECIALA 24DERCHIMCALE,REACTIVI
CGRUPABACTERIOLOGIE 25DERINFLAMABILE
10LAB.BACTERIOLOGIEGENERALA 26VESTIARPERSONAL
11LABBACTERIOLOGIESPECIALA
12CAMERATERMOSTAT LABORATORANALIZEMEDICALE
LEGENDA.
1 BLATBETONFAIANAT
2 MASALABORATORML9
3 DULAPMASADM1
4 DULAPLABORATORCHIMICALE
5 SPLTORGRESIEPT.LABORATOR
6 TABURETREGLABIL
7 CUIERPERETE
LABORATORANALIZEMEDICALELABORATOR CURENTTIPMIC
LEGENDA:
1 BLATBETONFAIANAT
2 7 DULAPLAB.CHIMIITIPB
MASALABORATORMl5 8 SPLTORGRESIEPTLABORATOR
2"MASALABORATORML1 9 TABURETREGLABIL
3 MASALABORATORML6 10 CUIER
3' MASALABORATORML 3 11FRIGIDER
4 MASALABORATOR12C
5 DULAPMASADM1
6 DULAPLAB.CHIMIETIPA
LABORATORANALIZEMEDICALELABORATORCURENTTIPMEDIU
LEGENDA:
1 BLATBETONFAIANAT 7DULAPLAB.CHIMIETIPB
2 MASALABORATORML8 8SPLTORGRESIEPT.LABORATORI,
MASALABORATOR12C 9TABURETREGLABIL
5 DULAPMASADM1 10CUIER
6 DULAPLAB.CHIMIETIPA11FRIGIDER
LABORATORANALIZEMEDICALE LABORATORCURENTTIPMARE
LEGENDA:
1.BLATBETONFAIANAT
2.MASALABORATORML6
3. NISADELABORATOR
4 MASALABORATOR12C
5.DULAPLAB.CHIMIETIPB
6.TABURETREGLABIL
7. SPLTORGRESIEPTR.LABORATOR
8. FRIGIDER
9. CUIERPERETE
LABORATORBIOCHIMIECUNISA
LEGENDA:
1. MASABLATINOX
2. DULAPLABORATORCHIMIETIPA
3. DULAPLABORATORCHIMIETIPB
4. DULAPMASADM1
. MASALABORATORML3
6. TABURETREGLABIL
7. SPLTORGRESIEPTR.LABORATOR
8. FRIGIDER
9. CUIERPERETE
LABORATORBACTERIOLOGIECUBOXASTERILA
LEGENDA
1 BLATTURNATINDEPENDENTASIGURATCONTRA
TREPIDAIILOR
2 BALANE
3 TABURETREGLABIL
LABORATORANALIZEMEDICALECAMERABALANE
LEGENDA
1. BLATTURNATMOZAICAISAUFAIANAT
2.SOCLUTURNATINDEPENDENTOEPLACADEPLACA
PESUPORIELASTICIMPOTRIVATRANSMITERIITP.EPIDATIIL3R
3. CENTRIFUGA
LABORATORANALIZEMEDICALE CAMERACENTRIFUGA
LEGENDA:
1 CANAPEARECOLTARE 6 6LAVOAR
2 MASUTAINSTRUMENTE 7 LAVOARCUCUVASIPICURATOR
3DULAPINSTRUMENTE 8 PANOUDESPRITORH=2,00
4.SCAUN 9 CUIER
5BLATBETONFAIANAT 10 MASABLAT1NOX
LABORATORANALIZEMEDICALE SPATIIRECOLTARE
L E G E N D A
CIRCUITPERSONALSTERILIZARE
.. CIRCUITPERSONALMEDICAL
1 PRIMIRENESTERILE
2 PRELUCRARENESTERILE
3 STERILIZAREUMEDA+USCATA
4 DEPOZITSTERILE+ELIBERARE
5 VESTIARPERSONAL
STERILIZARECENTRALA
SCHEMAFUNCIONALA
L E G E N D A
1BEATFAIANAT2 MASABLATINOX3SPLTOR
INOX
STERILIZARECENTRALA
SPAIUPRELUCRAREMATERIALNESTERILSOLUIECONCENTRATA
L E G E N D A
1 MASA BLATINOX
2 LAVOAR
3 AUTOCLAV
4 PUPINEL ELECTRIC
STERILIZARECENTRALA SPAIUSTERILIZARE
L E G E N D A
1_CANAPEA CONSULTAII
2_ ELECTROCARDIOGRAF 3 SCRIA
4BIROU CU1CORP
5 SCAUN
6 TABURET REGLABIL
7_CNTARCUTALIOMETRU
8DULAPINSTRUMENTE MEDICALE
99DULAP FICHET
10CUIER
11PORT DESEU
12ZONARADIATOR
ASPAIUDEZBRCARE
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
EXPLORRICARDIOVASCULAREE.K.G.
L E G E N D A
1 CANAPEA CONSULTAII
2MASUTAINSTRUMENTE MEDICALE
3FOTOLIUPENTRUELECTROENCEFALOGRAFIE
4ELECTROENCEFALOGRAF
5DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
6BIROU CU1CORP
7SCAUN
8TABURET REGLABIL
9 DULAP FICHET
10 PORTDESEU
11CUIER
12ZONARADIATOR
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
EXPLORRISISTEMNERVOSE.E.G.
LEGE NDA1CANAPEACONSULTAII2MASUTA
INSTRUMENTE MEDICALE 3DULAPINSTRUMENTE
MEDICALE4BIROU CU1CORP5 SCAUN
6TABURET REGLABIL 1MODUL DE COMANDA 8
BICICLETA ERGOMETRICA9CANAPEAPENTRUEFORT
INCLINOSTATISM10COVOR RULANT
11CUIER
12PORTDESEU
13CNTAR
14ZONARADIATOR
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
PROBEDEEFORT
ACAMERAENDOSCOPII(RECTOSCOPII,CISTOSCOPII)
S=18,10mp.
BSPAIUPREGATIRE(CLISMA) =3,80mp.
CSPAIUODIHNA S=3,70mp
DSPAIUDESBRACARE S=1,20mp.
EWC S=1,65mp.
L E G E N D A
1CANAPEACONSULTAII
2MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
3DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
hDULAP PICHET
5MASAPANSAMENT
6 BIROU CU1CORP
7SCAUN
8TABURETREGLABIL
9REFLECTORCUPICIOR10 CUIER 11ZONA
RADIATOR
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
EXPLORRI ENDOSCOPICE
LEGENDA
1_CANAPEACONSULTAII
2SPIROGRAF
3CNTARCUTALIOMETRU
4BIROUCU1CORP
5SCAUN
6TABURETREGLABIL
7DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
SDULAP FICHET
9 CUIER
10MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE11PORTDESEU T2ZONA
RADIATOR
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
EXPLORRIRESPIRATORII
ACAMERAOFTALMOLOGIES=23,40mp.
BCAMERAOBSCURA S=3, 75mp
L E G E N D A
1CANAPEACONSULTAII2 MASUTAINSTRUMENTEMEDICA1E3DULAP
INSTRUMENTEMEDICALE!)BIROUCU1 CORP
5SCAUN
6 TABURET REGLABIL
7BIOMICROSCOP
8REFRACTOMETRU
9OPTOTIP
10MASA
11 SFEROCAMPfMETRUGOLDMAN
12CUIER
13PORT DESEUUZONARADIATOR
LABORATOREXPLORRI
FUNCIONALE
EXPLORRIOFTALMOLOGICE
LEGENDA
1CANAPEA CONSULTAII
2 SCAUN
3 AUDI OMETRU SUBIECTIV
4 AUDI OMETRU OBIECTIV
5 FOTOLIUPENTRUAUDIOMETRU
6 ZONARADIATOR
LABORATOREXPLORRI FUNCIONALE
EXPLORRIO.R.L.
LEGENDA
1ACCES,PROGRAMARE
2ELECTROTERAPIE
3 PNEUMOTERAPIE
4KINETOTERAPIE
5MASAJ
6 TERMOTERAPIE,MPACHETRI
7 HIDROTERAPIE
LABORATORFIZIOTERAPIESI RECUPERAREMEDICALA
SCHEMAFUNCIONALA
DIMENSIUNILESLIIDEGIMNASTICA(MODUL3600/3600)
SECTORKINETOTERAPIE SALADEGIMNASTICAINGRUP
LEGENDA

1CANAPEATRATAMENT
2MASAMOBILAPORTAPARAT
3 TABURET
4CUIER
5BIROUCUUNCORP
6SCAUN
7DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
6MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE9PERDEA10PANOUDESPRITOR
SECTORELECTROTERAPIE
LEGENDA
1 CANAPEATRATAMENT
2 APARAT F0T0TERAP1E
3LAMPAULTRAVIOLETE
4TABURET
5 CUIER
6 BIROUCUUNCORP
7 SCAUN
BDULAPINSTRUMENTEMEDICALE
9 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
10BANCHETA
11 PERDEA
12 PANOUDESPRITOR
SECTORFOTOTERAPIEULTRAVIOLETE(SOLUX)
LEGENDA:
1 CANAPEAMPACHETRIPARAFINA 7 CANAPEAODIHNA
2 MASUTA 8 BANCHETA
3 CUIER 9 PERDEA
4 CANAPEATRATAMENT 10 PANOUDESPRITOR
5BAILUMINAPARIALE 11 DUS
6BAIELUMINAGENERALA
SECTORTERMOTERAPE
LEGENDA1_PATMASAJ2MSUA3
TABURET4CUIER
5DULAP MATERIALE6PANOUDESPRITOR
LABORATORFIZIOTERAPIESIRECUPERAREMEDICALA
MASAJUSCAT
LEGENDA 1PGST AEROSOLI 2TABURET
3BIROUSUPRAVEGHERESORA4SCAUN
5PANOUDESPRITOR6^DULAPINSTRUMENTE MEDICALE 7
MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
aCUI ER
LABORATORFIZIOTERAPIESIRECUPERAREMEDICALA
AEROSOLI
LEGENDA'
1CADABAIMULTIFUNCTONALE
2CANAPEACCIHNA
3SCAUN
4DULAPDUBLUSEWICIU(IMBRACARE.DEZBRCARE]
5DULAPCEARAFURI
6BANCHETA
7CUIER
8PERDEA
9PANOUDESPRITOR
SECTORHIDROTERAPIEBAIGENERALE
UNITATEHIDROTERAPE
UNITATEHIDROTERAPIE
SCHEMAFUNCIONALA
L E G E N D A
1 CABINETSTOMATOLOGICADULI
2 CABINETSTOMATOLOGICCOPII
3 FIIERPROGRAMARE
4 CABINETRXDENTAR
5 CAMERASTERILIZARE
6 LABORATORTEHNICADENTARA(TEHNICIENI.TURNAT,LUSTRUIT)
7 ATEPTAREADULI
8 ATEPTARECOPII
SECTORSTOMATOLOGIE
ZONIFICARE, CI RCUI TE
ASPATlUCONSULTATE+TRATAMENT
CIRCUIT
MEDICI
BSPAIULUCRUBIROU =====CI RCUI T PACIENI
CSPAIUSPLARE CIRCUITPERSONALMEDIU
DSPAIUDEPOZITARE,INSTRUMENTE
MEDICALE
CABINETSTOMATOLOGIE
LEGENDA:
1 FOTOLIUDENTAR
2 UNITDENTAR
3 COMPRESOR
4 MASUTAINSTRUMENTEMEDICALE
5 TABURETREGLABIL
6 BIROUCU1CORP
7 SCAUN
8 CUIER
9 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
10PORTDESEU
CABINETSTOMATOLOGIE
LE GE NDA
1 BIROUCU1CORP
2 SCAUN
3 DULAPINSTRUMENTEMEDICALE
4 PARAVANDEPROTECIE
5 APARATRXDENTAR
6 MASABLATINOX
7 SPLTORCU2CUVE
8 ZONARADIATOR
CABINETRXDENTAR
SOLUIA A
L E G E N D A
1MASARECEPTURA
2SCAUN
3DULAPRECEPTURA
4 DULAPVENENASEPARANDA
5 MASAANALIZE
6 DULAPCASFTAT
7 CHIUVETADELABORATORDINGRESIE
FARMACIE
:
RECEPTURAOFICINA
L E G E N D A '
1 MASA LABORATOR
2 SCAUN
3 SPLTOR(I NOX) CU2 CUVE SI PICURATOR
4 DULAPLABORATOR
5 MASA (INOX)
FARMACIE
L A BO RA T O R
LEGENDA:
1 BAZIN FAI ANAT
2 SPLTOR f I NOX) CU2CUVESIPICURATOR
3 MASABLAT(INOX)
4 RAFT
FARMACIE
CAMERADESPLARE
L E G E N D A
1 MASA RECEPIE
2 DULAP REZERVEMEDICAMENTE PT. DEPQZIT
3 DULAP PICHET
4 CNTAR DECI MAL
FARMACIE
CAMERAPRIMIRE,RECEPIEMEDICAMENTE
LEGENDA:
1 BI ROU 1 CORP
2 SCAUN
3 FOTOLIU CUBRA
4, DULAP PICHET
5LAVOAR
FARMACIE CAMERA DIRIGINTE
LEGENDA
1 DULAPPENTRUMBRCMINTEAPERSONALULUI
2 DULAPPENTRUECHIPAMENTULBLOCULUI
3 LAVOAR
4 BANCHETADEZBRCAREIMBRACARE
aZONADEZBRCARE
bWC
cDUS FARMACIE VESTIARPERSONAL