Sunteți pe pagina 1din 38

1 -

I

I j

!

!

ll. t

i

i I

.:

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

GHID

PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONT'NUTUL - CADRU

AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

~REG[E-MENTARE-TEt=fNfcA~1

_._. __ ... --------------- -_ .. _---_.------_. __ ... _-----'

INDICATIV: GM - 010 - 2000

August 2000

;¥l#_r-'

,'§jf~ .~!A

~~~

,d,: MINISTERUL LUCAARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

I

It

'.

I

ORDIN

Nr. 176 1 N 116 August 2000

in temeiul Hotararf Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea ~i funcuonarea Ministerului Lucrarilor Publice ~i Amenajarti Teritoriului, modificata ~i cornpletata prin Hotararea Guvernului nr. 354/1995. 7011996, 507/1997 ~i 6/1998:

in conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 57/21.12.1999 ~i a 'Decretulut nr. 433/22 12.1999;

Mlnlstrul Lucraruor Publice ~i Amenajarti Teritoriului emite urrnatorui (

ORDIN

Art. 1 Se aproba reglernentarea tehnica "Ghid privind metodologia de elaborare ~i conttnutul-cadru at planului urbanistic zonal" - lndrcatrv GM - 010 - 2000

Art. 2 ~utontatile aormrustratre publice locale. prin compartimentele de speciahtate vor lua masuri pentru folosirea In teritoriu a ghidului menuonat la art i

Art. 3 Reglementarea tenruca specifica la art. 1 se publica in brosun de catre 'nstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism ~i Arnenajarea Tentonulut - URBANPROIECT - Bucuresti. ~i se

drtuzeaza ceior mteresau pnn gnja Consuiilor Judelene. l

Art.4 Prezentut ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniel, partea I

$! va intra In viqoare la data publrcarf lui

Art. 5 L.a data punticari! In Monitorul Oficial a prezentului ordin I~i inceteaza valabi!itatea caprtolul 1IIIe - plan urbarustic zonal. din 'Forrnutarele, procedur a de autonzare ~I contmutul oocurnentatulor". aprobate cu Ordmul 91/1991 al MinisterulUl Lucraruor Pubtice ~i Amenajarii T entonulur.

Ministrul Lucrarllor Publice Si Amenajarii Teritoriului

Nicolae Noica

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI DIRECTIA COORDONARE, CERCETARE $TIINTIFICA

$1 REGLEMENTARI TEHNICE iN CONSTRUCTII

REGLEMENTARE TEHNICA

GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL - CADRU

AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE~DEZVOLTARE PENTRU URBANISM $1 AMENAJAREA TERITORIULUI URBANPROIECT - Bucuresti

DIRECTOR GENERAL $EF SECT'E URBANISM RESPONSABIL LUCRARE

: arh. T raian Popescu

: arh. Gabriel Radulescu . arh. Traian Popescu

Avizat de CTS - MLPAT cu nr. 54/11.04.2000

M.L.P.A.T.

• DIRECTIA COORDONARE, CERCETARE $TIINTIFICA $1 REGLEMENTARJ TEHNICE iN CONSTRUCTII

DIRECTOR

: ing. Octavian Mimoiu

It DIRECTIA URBANISM

DIRECTOR : arh. Cristina Popescu

RESPONSABIL LUCRARE : arh. Florenta Pana

. .

1 f

I '1 j

I

i

I

t

1

i

1 1

1

i

r

t j

1

1 i

INDICATIV:

GM - 010 - 2000

REGLEMENTARE TEHNICA

GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ~I CONTINUTUL - CADRU

AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CUPRINS
1. GENERALITATI
1.1. Necesitatea elaborarf reglementarii
1.2. Cadrul legal
1.3. Categorii generale de probleme
1.4. Categorii specifice de probleme
1.5. Conditii de elaborare
'2. METODOLOGIE DE ELABORARE A P.U.Z.
2.1. Etape in elaborare 0
2.2. Structurare
2.3 Mod de prezentare
24. Avizare
2.5 Aprobare
26 Aplicare
3. CONTINUTUL .- CADRU AL P.U.Z.
3.1 Studii de fundamentare
3.2. Continutul P.U.Z.
33 Continutul P.U.Z prelirrunar
4 CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR PENTRU
. .
AVIZEJ ACORDUR I
4 1 Docurnentatn pentru avize/acorduri din partea organismelor
centrale interesate 0
42 Documentatii pentru avize/acorduri din partea organismelor
teritoriale interesate
5. NORrvlATIVE PRIVIND DISTANTE. RAZE $1 LATIMI ALE
ZONE LOR DE PROTECTIE APROBAT DE:

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $1 AMENAJARII TERITORIULUI

cu Ordinul nr. 176/N/16 August 2000

ELABOR.A T DE:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI URBANPROIECT -Bucuresti

.'

(

(

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

1. GENERALITATI

,

1.1. Necesitatea elaborarii reglementarii

I I I I

t

i

,

t

[

!

I

i j

1 it :J

l

1

I

Conform legisla1iei In vigoare. autorizarea executarn constructiilor se face pe baza unei documentatii de urbanism aprobata,

fn categoria docurnentanitor de urbanism se inscrie ~i Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat PUZ). alaturi de Planul Urbanistic General (PUG - ghid aprobat cu Ordinul M.L.P;A.T. nr.13 N/1999) ~i de Planul Urbanistic de Detaliu (PUD - ghid aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 N/2000).

Prin cefinitte, PUZ-ul stablteste reqlementari specifice pentru 0 zona . dintr-o localitate urbana sau rurata. compusa din mai multe parcele. acoperind toate tunctiunile: locuire. servicii, productie. ctrculatle. spatit verzi, institutii publice etc.

Lipsa unei reqlementari tehnice pentru categoria de documentatn PUZ, importanta si frecventa etaborarit lor, precum ~i varietatea problematicii acestora. au condus la necesitatea etaborarii unei reqiernentan tehnice specifice.

Prezenta reglementare tehnica reprezinta baza procedurala in vederea etaboraru complete ~i unitare a Planurilor Urbanistice Zonale. utllizabila in rezolvarea problematicii diverselor functiuni din cadrul localitatilor urbane ~i rurale.

Reglementarea este utua, in eqata masura, initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de docurnentatu de tip PUZ.

-------

__ ... _ .. _ .. _!~?~_.~a_~,:_'!_! lefJ_al_ .. . _

Reglementarea tehnica este elaborate in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele acte normative. cu implicatli asupra dezvoltarti urbanistice, se rnennoneaza:

• Legea privind autorizarea executarf constructnlor ~i unele masurt

pentru realizarea locuintelor (nr. 50/1991, repubucata):

• Legea fondului funciar (nr. 18/1991. republicata);

• Legea adrntnistratiei publice locale (nr. 69/1991, republicata):

• Legea privind circulatia juridica a ter~nurilor (nr. 54/1998);

~GENERALJIATI . _

P.U.z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADR~ _

• Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

(nr. 33/1994);

• Legea cadastrului imobiliar ~i pubhcitatii imobiliare (nr. 7/1996); o Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995);

(0 Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995, republicata):

6 Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997):

• Legea apelor (nr. 107/1996):

o Legea privind proprietatea publica ~i regimul juridic al acesteia (nr.

213/1998);

e Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998):

G Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000):

G Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea OG nr. 12/1993/1995 privinr achizinile publice:

• Legile privind aprobarea sectlunllor Planului de Arnenajare a Teritoriului National;

If HGR nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism:

e HGR nr. 63/1994: HGR nr. 163/1997; HGR nr. 568/1998 - Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitii publice de bunuri ~i servicii;

~ Codul civil;

e Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena ~i a recomandanlor privind mediul de viata al poputauei:

(9 Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor.

Padurilor ~i Protectiei Mediului ~i al ministrului Lucrarilor Publice ( Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a docurnentatiilor ~i de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism ~i de amenajarea teritoriului.

PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarf urbanistice a unei zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.

PUZ-ul nu reprezlnta 0 taza de investitie. ci 0 fazi premerqatoare realizarii investifiilor. Unele prevederi ale PUZ, strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, nu figureaza in planurile imediate de investitii. Ca atare aceste prevederi se realizeaza etapizat, in functie de fondurile puse la dispozitie, dar inscrise coordonat in prevederile PUZ.

1. GENERALIT ATI

:~,;~l ~-

H~ P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

~~": Pentru municipiul Bucuresti, precum ~i pentru municipiile resedtnta de

judet se pot intocmi planuri urbanistice zonale preliminare, pe probleme prioritare, menite sa raspunda unor presiuni in domeniul lnvestitlonal.

In termen de 3 ani de la aprobarea acestora, planurile preliminare vor fi transformate ~i aprobate, ca docurnentatii de urbanism complete.

(

I
i
I
,
,t
\
i
,
1
,
I
,
.
t
i( I
1
3
~ t
I
!
II I
~
, ,
!
'e I
-ii
'e
la
1
{ 1

1.3. Categorii generale de probleme

--_-------_.. --------------

Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specitlca detauata pentru 0 zona din localitate ~i asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localitatii din care face parte.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actlunlle, prioritatile, reqlernentarile de urbanism - permisiuni ~i restncfii - necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor ~i conformarea constructiilor din zona studiata.

Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de fundamentare ~i a opiniilor initiatorilor. in continutul PUZ se trateaza urmatoarele categorii generale de probleme:

• organizarea retelei stradale:

o zonificarea functionala a terenurilor;

• organizarea urbamstlc-amitecturala In functie de caracteristicile structurii urbane;

o indici ~i indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inal1ime,

POT. CUT, etc.):

e dezvoltarea infrastructurii edilitare;

ct statutul juridic ~i circulatia terenurilor:

o delimitarea ~i protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita (daca exista):

e masun de delimitare p€ma la eliminare a efectelor unor riscuri

naturale ~i antropice (daca exista):

o rnentionarea obiectivelor de utilitate publica;

• masuri de protectie a mediului, ca rezuttat al programelor specifice;

e reqlernentari specifice detaliate - permisiuni ~i restrictil - incluse in regulamentul local de urbanism aferent PUZ.

Elaborarea documentatinor de tip PUZ este Qbligatorie in urmatoarete situatii:

,

II Sunt prevazute prin acte normative specifice - Legea nr. 5/2000, Ordonanta nr. 47/2000 ~i altele.

1_ GENERALITATI

3

--. ._----------- .---

P.U.z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

II Sunt prevazute prin planul urbanistic general.

III Sunt solicitate prin certificatul de urbanism.

It In vederea introducerii in intravilan a unor suprafete de teren, dupa aprobarea PUG.

&I Pentru justificarea unor interventu urbanistice ce nu se inscriu in prevederile unui PUG aprobat.

... _. __ ._1.4. Cate'l0rii specifice de probleme_ .... __ . . ... __ . _ ... ... __ .

PUZ-ul poate acoperi toate zonele functionate ale unei localltatt. Fa1a de functlunea predominanta a zonei ce face obiectul PUZ, docurnentatnle pot viza urmatoarele categorii specifice de probleme:

* tunctiuni complexe (zone centrale sau de interes deosebit: zor( balneare, climatice sau balneoclimatice; zone plantate, agrement, sport etc.):

'" functlum de tocuire:

* functiunt de productie, depozitare; * functiunl de transport;

* modernizarea si dezvoltarea circulatiei:

* institutiile de interes general, publice ~i private:

* delimitarea ~i protejarea patrimoniului natural ~i construrt,

* recuperarea terenurilor degradate, in vederea trecerii lor lntr-o tunctiune urbana;

* revitalizarea ~i reconstructia comptexa urbana:

* completart, extinderi ~i inlocum ale fondului construit existent; * mocerrnzart ale retelelor tehnico-edilitare, inclusiv construcnue

aferente acestora;

(

* realizarea de mobilier urban, zone pietonale.

Principalele PUZ-uri mentionate pot include, in supratetele studiate, reabilltarea fondului construit existent, dezvoltari ale acestuia, cat ~i obiective noi.

PUZ-urile pentru zonele construite protejate se delimiteaza ~i se elaboreaza in baza unor reglementiki tehmce specifice, conform "Metodologiei de elaborare a documentauilor de urbanism pentru zone construite protejate" prevazute de Legea nr. 5/2000.

1. GENERALITATI

.~-------------------

c

)

1

,

\

t

i

I

I

(

e

.e, lie

se iei te"

P.U.z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU.

1.5. Conditii de elaborare

Elaborarea unui PUZ de calitate impune:

() incredlntarea lucrarli unei unitali de proiectare cu experienta in domeniu;

c corelarea reqlementarilor cu prevederile rezultate din planul

urbanistic general ~i cu concluziile studiilor de specialitate;

., redactarea pe un suport topografic sau cadastral actualizat;

e 0 documentare temeinica atat pe teren cat ~i in baza de date;

o 0 analiza rnulticriteriala tnteqrala, in echipa pluridisciplinara, pe sectoare ce intervin in dezvoltarea zonei;

o emiterea unor propuneri care sa raspunda propunerilor initiate de catre consiuile locale;

" cooperarea dintre beneficiar, elaborator ~i organismele admlnistrattet locale ~i centrale interesate.

--_._----_ .. __ .. _----_ .. - .. _------------ --_._-_._-------

~NERA~~I_6L ~ . _

P.u.z _. METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CON! INUTUL CAORU

. - - --. ---- __ ... -_- , --.-.-- -.--._- ----- .~-- ._'-_._ -----_. _ ... _----_._----- ---_.- ... .;. .. _,_ ...... -._ ..... _-_ ....... ---.-_._- - ----_--:.._----_._----

2. ME'fODOLOGIE DE ELABORARE A PUZ

.---- .. -.--.----~ .. -------.--

._2 .. !.~_"~~a_p_~. ~n ~la!?C!.~~'-f!_._._ .. _ .. _ .. .. _ . .. __ _ .. __ . __ ._._ __ .. _.

Procesul elaborani PUZ, de la initiere pana la aprobare. irnplica oarr .irqerea unor etape. astfeL

6 lnltlerea elaborarii PUZ. aparnne de regula, colectivltatn locale. prin consinut S8U. pe baza proqrarnulu: de dezvoltare urbanistica a locahtati: - Ir.itiat ~t acrobat de consulut local

Ini,ierea etaborarn poate apartine ~I unor persoane fizice sau juridice interesate in reauzarea unor objective pe teritoriul zone;'

(l tntormarea poputatlel asupra intentiet de elaborare a PUZ pentn I teritonu: zone: 5e face pnn gnja irunatoruun. intentia etaboraru PUZ, precum(yl scopul elabcrarii acestuia se aduc la cunostinta populatiei. prin afisarea mtormatirlor publicarea In presa sau difuzarea lor prin alte milioace de cornurucare in masa

~ Desernnarea elaboratorutut pentru PUZ se poate face pnn seiecue sau orin ucrtatie

Pnn desernnarea prin selectle, elaborarea PUZ este incredmtata unitatn aiese dintr-un nurnar minim de trer oferte prealabile. Principalele criteru pentru desemnarea urutatu selectate sunt In ordinea unportantei. caoabititatea, expenenta in dorneniu ~i oferta tinanciara

in cazui PUZ-uriior pentru zone ae complexitate deosebrta, a carer valoare de elaborare depaseste plafonu! legal stabilit prin acte normative, i'nC((:'ld!n,area elaborarii se face prin Hcitalie, urmand procedura in vigoare.

*' Comanda pentru elaborarea PUZ este ernisa de catre initlat( II iucr alii catre elaboratorul desemnat pnn selecue sau hcrtane.

~ Tema-prcqram pentru PUZ se Intocmeste de catre emitentul cornenzii. sau de catre acesta impreuna cu elaboratorul Aceasta trebuie sa evicentieze pnncrpalele probleme care trebuie solunonate prin documentatie.

In cazul tipsei temei-proqram, PUZ se va elabora pe baza contmutulut orezentelor reqlernentart tehnice.

~ Tarlrarea lucrari! reprezinta insumarea evaluarii fizlce si fmanciare a

dOUB categorii de operatiuni:

operatium cuprinse In Metodologia de calcut a onorarltlor ~i preturllor pentru prolectarea investitillor i-i studiilor in domenlut urbanlsmulul ~i amenajarli teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr 11/N/06.1994 (de regula PUZ ~i documentatu pentru avize/acordun):

2 fvlETOOOLOGiC DE ELABORARE

(;

._-----._-_.

;(

I

I I

1

I

~

I)f
Co
--,
1
1
u( l
I
rut
sa
lui
~ a
~i
liul
inul
ltru ~_u _~~~~~TQgo~9_~0_ g_~ ~~~~9._~~~~§_I_~<2~JT!_f'i_~TU~gA~R~_______ _ _ _ _

operatiuni care nu sunt cuprinse In normele metodologice ~i care vor fi evaluate pe baza normelor interne ale unitatii elaboratoare (de regula studii de fundamentare).

Ambele categorii de operatiuni se exprtrna In nurnar de ore medii conventionate. transformate in lei pe baza tarifului orar aprobat al unitat» elaboratoare .

• Contractul se intocmeste de elaborator, pe baza comenzii emitentului ~I corinne obligatiile partilor semnatare in elaborarea ~i receptionarea PUZ Se evidentiaza termenele ~i valorile fazelor decontabile, clauze contractuale.

Dupa semnarea contractului. elaboratorul PUZ poate Incneia. la ranout lUI. subcontracte de elaborare cu alte unitati de proiectare, sau cu persoane tizice speciauzate In domeniu

• Sursele documentare sunt deosebit de importante in elaborarea PUZ. Este necesara culegerea ~i interpretarea unui volum mare de informatn din diverse comenu. cum sunt

preveden (preluate din docurnentatu de urbanism aprobate) sau propunen (preluate din planurile urbanistice generale in taza de protect).

stuou de fundamentare a unor reqlernentari de baza enuntate In cadrul PUZ. elaborate anterior sau concomitent cu acesta,

protects de mvestitn aprobate ce intervin hotarator in dezvoltarea zonei. elaborate antenor planunlor urbanistice;

plan uri urbanistice de detaliu. aprobate anterior elaborarn PUZ: evidente statistice privind evolutia populatiet, actlvitanlor econorruce.

- mstitutule publice ~I de interes general. echiparea edllitara etc.:

anchete si observatn locale, mtorrnatii privind optiurule populanei: date, mtormatu si prorecte aflate in gestiunea unor institutu ~i institute centrale, precum ~i in qesttonarea unitatitor descentralizate ale statului:

studu de marcheting urban.

Pentru obtlnerea mtormatluor care au se afla in banca de date a beneficiarului sau a etaboratorutui se pot Incheia contracte (contra cost) sau corwentii (schimb de date) cu persoanele fizice sau juridice care Ie denn.

e Studiile de fundamentare se elaboreaza pe domenii, pentru probleme ce necesita analize detaliate de specialitate ~i ale carer concluzii intervin hotarator In enuntarea reqlementaruor privind zona ce face obiectul PUZ.

Elaboratorul PUZ alege, Irnpreuna cu beneficiarul, studiile de fundamentare care trebuie realizate. Numarul ~i amploarea acestora depinde de rnarimea ~i complexitatea zonei, de problemele specifice ale acesteia, precum ~i de existenta unor studii de tundamentare anterioare, care necesita actual izan

2_ METODOLOGIE DE ELABORARE

-- ------ ----------- -~---- .- - - ----~------- ----~---

7

~-~-----~-

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

Lista studiitor de fundamentare necesare se intocmeste la pnrmrea comenzii a stfe I Incat beneficiarul sa poata cunoaste, la definitivarea contractului de elaborate a PUZ, valoarea totala a acestuia.

8 Propunerile preliminare de amenajare ~i dezvoltare se elaboreaza pe baza rezultatelor analizei situatiei existents, a optiunilor oopulatiei, a programului de dezvoltare lansat de colectivitanle locale ~i a concluziilor studiilor de fundamentare. Propunerile preliminare pot prezenta una sau mai multe variante.

Q consuttarne pe parcurs reprezinta 0 condttie obligatorie in procedura de elaborare a PUZ, prin care colectivitatea locala I~i exprirna punctul de vedere asupra propunerilor enuntate.

Sunt obligatorii consultarile pe parcurs cu compartimentul de specialitate al Consiliului judetean, in calitatea acestuia de coordonator al activitatii de urbanism ~i amenajarea teritoriului, precum ~i cu Consiliul local, in calitate de gestionar al zonei.

e Redaetarea pieselor desenate, in vederea consuttaru populatiei. s( face intr-un singur exemplar, in una sau mai multe variante.

~ coneuttarea populatiel se realizeaza prin grija beneficiarului. in cadrul unor expozitil organizate la consiliul local (de regula). Organizarea consultarii este anuntata prin mass-media. Reprezentantul consiliului local cotaboreaza ~i ordoneaza propunerile populatlel ~i Ie Inainteaza spre analiza consiliului local, asiqurand ulterior informarea populatiei asupra deciziilor luate.

G tntroducerea in docurnentatie a propunerilor enuntate de populatie se face de catre elaboratorul PUZ, dupa ce acestea au fost supuse discutiei ~i acceptate de catre consiliul local.

e> Acordurue !ji avizele asupra PUZ se emit de catre organele abilitate prin iege ~i sunt obligatorii pentru definitivarea ~i aprobarea PUZ.

Partite scrise ~i desenate ce tormeaza obiectul cererii de acord sau aviz 5e editeaza, contra cost, de catre elaboratorul PUZ, intr-un singur exempla" Inaintarea cererii de acord sau aviz catre emitent se face de catre beneficiar, care va primi ~i raspunsul la documentatia prezentata.

Pentru obtinerea acordurtlor ~i avizelor, odata cu cererea de emitere a acestora, beneficiarul anexeaza parti din PUZ - p,ese sense ~i desenate - cuprinzand domeniul pentru care se sclicita acordul sau avizul.

Se interzice solicitarea depunerii catre emitentul acordului/avizului a intregului PUZ sau a mai multor exemplare din documentatie.

Acordurile sau avizele asupra PUZ, de orice natura, se emit, in eel mult 30 zlle de ta oiepunerea cereril,

in situatia neprimirii de catre beneficiar, in termen de 30 zile de la data depunerii documentatiilor, a avizelor/acordurilor solicitate, PUZ se consldera ; avizat pentru domeniuJ ce a facut obiectul cererii de aviz/acord .

.__

2. METODOLOGIE D~ ELABORARE

p.U.l. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

Odata cu prevederile docurnentauilor pentru avize, tucrarea poate fi racrurata ~i decontata, cu obllqatia etaboratorului de a introduce observatiue din avize ~i acorduri, acceptate de catre beneficiar.

e PUZ definitivat prin introducerea observatiuor din acorduri ~i avize, acceptate de catre beneficiar, se preda la beneficiar In doua exemplars complete, piese scrise ~i desenate. Un exemplar comptet al PUZ se Inainteaza de catre beneficiar la Consiliul judetean, odata cu cererea de aviz catre acesta.

Nurnarut suplimentar de exemplare solicitat de beneficiar. peste cele doua, se asiqura contra cost si se mentioneaza In contract.

e Aprobarea PUZ se face ulterior obtineru acordurilor ~i avizelor, de regula, prin Hotararea Consiliului local (daca legea nu prevede altfel).

Odata cu aprobarea PUZ. sarcina proiectantului se considera Incneiata. . urmanc ca prevederile PUZ sa fie aplicate de Consiliul local prin compartimentele de specialitate.

e Accesul locuitonlor la PUZ aprobat se asiqura prin grija Consiliului local.

(

~
( i
I,
3 a

It

ta ra

Go Modificarea PUZ aprobat se face prin respectarea aceletasi proceduri de elaborare-avizare-aprobare. ca la PUZ initial.

2.2. Structurare

PUZ este structurat In trei categorii principale de probleme: * Studii de fundamentare

"" PUZ propnu-zis, sau PUZ preliminar, inclusiv regulamentul local de urbanism

* Documentatii necesare obtinerii avizelor/acordurilor

, .

i!.\l STUDII DE FUNDAMENTARE

Acestea se elaboreaza In scopul analizei ~i reqternentarf unor probleme sectoriale, ce intervin hotarator In sustinerea problemetor privind dezvoltarea urbarnstlca a zonei.

Studiile de fundamentare pot fi elaborate anterior PUZ sau concomitent cu PUZ. Ele reprezinta parti scrise ~i desenate, predate elaboratorului PUZ in trei exemplare (doua exemplare pentru beneficiarul PUZ ~i un exemplar pentru proiectantul general).

Pentru studiile de fundamentare elaborate anterior PUZ, concluziile acestora se preiau de catre elaboratorul, PUZ in cadrul memoriului de prezentare.

2. METODOLOGIE DE ELABORARE

-_. --------_._---_ .. _-- --

Ii PUZ

Acesta cuprinde piese scrise ~i desenate.

PlESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare, privind disfunctionalitatite rezultate din analiza critlca a situatiet existente ~i justificarea solutlilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.

Memoriul de prezentare se bazeaza pe integrarea de catre elaboratorul PUZ a concluziilor studiilor de fundamentare.

2. Regulamentul local de urbanism, piesa de baza In aplicarea PUZ, intareste ~i detaliaza sub forma de prescrtptii (permisiuni ~i restricnl) reqternentarile PUZ

Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism. cu adaptare la probJematica zonei ~i reqlementarue din PUG.

(

PlESE DESENATE

Acestea reprezinta. In general. planse realizate pe suport topografic. itustrand in principal urmatoarele categorii de probleme:

* Incadrarea in locaiitate a zonei ce tormeaza obiectul PUZ. (Relationarea cu prevederile PUG) Scara uzuala este1:5.000, 1'10.000

* Analiza situettel existents. pentru zona ce face obiectut PUZ, cu evidentierea dtsfunctionatitatfor Scara uzuala este 1.1 000,1'2 000 avand la baza ridicari topografice sau cadastrale

>(. Reqlernentan urbanistice - zonificare ~i echipare ednitara pentru zona ce face obiectul PUZ. ta aceeasi scara cu ptansa analizei

situatrei existente. (

:;< Proprietatea asupra terenurilor ~i circulana jundica a terenurilor.

In tunctte de complexitatea ~I specificul zonei. piesele desenate ce uustreaza categoriile de probleme amintite pot contine mai multe planse privind:

I» analize sectoriale suplimentare privind situatia exlstenta. la aceeasl scara cu plansa analizei situatlei existente sau la scara redusa:

e reglementari In domeniul echiparu edilitare, pe categorii de echipare, la aceeasi scara cu plansa situatiei existente sau la scara redusa:

• sugestii de mobilare urbanlstica a zonei studiate, la aceeasi scara cu plansa srtuatiei existente sau la scara redusa.

Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice etc. la format A3 sau A4. care lnsotesc par1i1e scrise ~i care au rol de sustinere a propunerilor din PUZ. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de

-. - - ----.

i? METODOLOGIE DE ELABORARE

~ -

In

._---------

(

r ,
) , I
\
u
")
.I
'U
ei ,
1
,
c I
:e
~e
~~i
re,
cu
ne,
de
de
10
, . fundamentare ce intervin hotarator in propunerile de dezvoltare a, zonei studiate.

Se interzice redactarea PUZ pesuport topografic vechi - care nu reflecta sttuatla reala dlrrteren, sau redactarea PUZ pe suport la scara aproximativa, ceea ce ar conduce la planimetrarea unor suprafete eronate in cadrul bilantului teritorial.

,

II PUZ PRELIMINAR

Rolul PUZ-ului prellminar este de a raspunde, lntr-o prima etapa, presiunilor exercitate In domeniul mvestitional. prin:

• zonificarea tunctionala a teritoriului;

• stabilirea amplasamentelor ce prezinta conditit de autorizare a constructulor:

• enuntarea prtoritatitor.

Tot intr-o prima etapa se pot dectansa ~i studii de fundamentare de baza, dintre care se detaseaza aducerea la zi a suportului topografic. studiul geotehnic ~i studiul de circulatle (dupa caz).

Conttnutul minim al etapei. ce ar putea constitui ~i suportul pentru consultarea populauet ~i consiliului local. se va constitui din:

Incadrarea in teritoriu

Sltuatia existents - Disfunct'onautaf! prioritaf - Reqlementari urbanistice

Regulament preliminar

PUZ preliminar se supune aceleiasi proceduri de avizare-aprobare ca PUZ propriu-zis.

Durata de valabilitate a PUZ preliminar este de pana la 3 ani de la data

aprobaru lui. .

II DOCUMENTATII NECESARE OBTINERII

. . ,

AVIZElORlACORDURILOR

Docurnentatitle necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor se intocmesc de catre elaboratorul PUZ, fiind stabilite impreuna cu beneficiarul In functie de complexitatea problemelor ~i soncttarnor certificatului de urbanism emis.

Avizele/acordurile necesare aprobaru PUZ sunt, in general. de doua mari cateqortl:

* Avize/acorduri emise de catre organisme centrale interesate_

.

:1< Avize/acorduri emise de catre organisme teritoriale interesate.

2~M-ET66-0LOGIE-DE -ELAii6RARE -------.----------------- .. ---------- II

-,. ..... __ . _,._ ._. _ •• __ •• ..1._ • __ •. •. .-. • ._ •. __ • ~ .• __ ._._._. ._. •• _._.

------------------------------

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

Dintre ernltentil avizelor/acordurilor organismelor centrale interesate se rnentioneaza:

,

o Ministerul t.ucrarltor Publice ~i Amenajarii Teritoriului, pentru PUZ ce include zona centrala a municipiilor ~i alte zone functionale deinteres, zone protejate ori asupra carora s-a instituit un tip de restrictii.

,

" Ministerul Transporturilor, pentru PUZ-uri ce includ propuneri privind caile de comunicatie majore (autostrazi. drumuri expres. drumuri nationale, cai ferate, cat navigabile sau aeroporturi).

• MinisteruJ Sanatalii ~i Autoritatea Nationala pentru Turism. pentru PUZ-uri ce include zone cu functtuni balneare. climatice sau balneoclimatice declarate (dupa caz)

G Alte organisme centrale, pentru PUZ-uri ce au in vedere probleme speciale (resurse ale subsolulut, protejarea unor srturl l?1 monumente cu valoare de patrimoniu, apropierea de unltan cu destmatie specrala - dupa caz). C'

Dintre emitentii avizelorfacordurilor organismelor teritoriale

interesate sementioneaza:

e Consiliul local, ca autoritate publica Iocala, gestionar al utilizarij terenurilor ~j respectarii conditiilor de conformare ~i realizare a constructtilor, pentru toate PUZ-urile

• Consiliul judetean, ca autoritate publica de coordonare a activita~ii de amenajarea teritoriului si urbanism in cadrul judetului. pentru toate PUZ-urile

Consiliul judetean, prin autoritatea ~i competenta sa, ermte un aviz uruc asupra PUZ, incluzand toate activitatlte tnstrtutulor interesate de pe teritoriul judetulut: amenajarea teritoriului l?i urbanism. drum uri judetene ~i comunaie protectia rnedunui. sanatate publica. aparare clvua, protectia irnpotriva

incendiilor, echiparea edilitara, evidenta cadastrala etc. r

. l

Avizul unic se emite pentru toate PUZ-urile, pe baza prezentani fa cute de elaboratorul PUZ in intalnlrt comune ~i a docurnentatntor specifice lnalntate in prealabil flecarel institutl].

Docurnentatitle inaintate pentru emiterea avizelor/acordurilor catre organismete centrale ~i teritoriale mteresate raman in arhiva acestora, pentru evidenta .

. . _l:~~f'!!_'!.~ cle __ p_r.~!f!!'.!~rf!_ .. ._ . __ . ..... _ .. _._. .. . . ._._

Planul urbanistic zonal neceslta claritate in structurarea l?i coerenta in

prezentare. .

._._-_._--_._-_._--_.- -- --------_._----._-_ ... _-_._---_. __ ._._._---_ .. _-------_'-------

2 METODOLOGIE DE ELABORARE

12

---.-- -.~- .. - ... -.----.- ... -.--- _._._-_._-_._-_._-----------_._-----_._------

, "'ft'.:-

..

(

I

1

J

1

.j

i

I t

I

,

!~

.

ii a

IC ul e. lIa

(

Ite ce

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

lntorrnatiile din partea sensa trebuie sa fie corelate cu partea desenata.

Reprezentarea acestora in partea desenata trebuie sa asigure operativitate in

utilizare, necesitand un grad ridicat de precizie. '

Piesele desenate se vor redacta in culortle ~i semnele conventionale standard. Culorile utilizate vor fi transparente pentru a putea urmarl detaliile planimetrice ~i de nivelment ale planului de baza.

PUZ se preda la beneficiar in doua exemplare complete ~i distincte, in mapa (piese scrise ~i desenate) sau in tub (pentru piesele desenate nepliate).

Unele pianse de baza se pot casera pe panza, pentru asigurarea durabilitatii in utilizare.

-_. __ ._-._---- .. _-_ .. _. __ .. _-------- ---

2.4. Avizare

- --_---- .... - -_ .. _--_._ .. ----------_._---- __ .. __ ._--_. __ ._---

. Avizarea PUZ este necesara punerii in concordanta a programului de

dezvoltare urbarustica - materializat prin PUZ - cu strategiile ~i politicile de dezvoltare sectoriale.

Solicitarea avizelor/acordurilor asupra PUZ se face in momentul reanzan. unui consens asupra propunerilor ~i reglementarilor din PUZ, lntre beneficiar (inclusiv populatle) ~i elaboratorul PUZ.

[naintarea documentatiilor catre emitentn avizelor/acordurilor este simultana. cu exceptia avizului MLPAT. care se solicita uttimul. Odata cu Inaintarea PUZ complet ~i definitiv spre avizare la MLPAT, se anexeaza ~i dosarul cu avizele obtinute din partea celorlalte organisme teritoriale ~i centrale. Odata cu emiterea avizului, MLPAT returneaza documentatia, vizata

,

spre neschimbare. retinand unele par1i specifice din PUZ pentru evldenta. Plansele retinute de MLPAT se completeaza prin grija elaboratorului PUZ.

_~._? ~prob,!,:_e_ __ .. .. __ . __ .. . __ . _

tre

tru Pe baza PUZ definitivat in urma avizelor/acordurilor obtinute, Consiliul

local include in ordinea de zi a ~edin1ei de consiliu aprobarea tucranl.

Elaboratorul PUZ prezinta lucrarea ~i cornpletarile aduse in urma avizelor/acordurilor primite. in urma anallzarti lucrarii ~i votului consttiertlor, PUZ se aproba.

Actul scris de aprobare a PUZ ~i a Regulamentului local de urbanism este Hotararea ConsiliuJui local (daca Jegea nu prevede alte situatii).

3 in

12

--,-- -------.-------- ..

-

_ ••• K ._~ •• __ •••• •• _ •• • • ~ • __ •• _~. _

2. METODOLOGIE DE ELABORARE

-___ ._---_.-._---_. __ ._-- .-- --------------------.-- ._---

I ~

-_._--_ .. - ---

_-_------.--.-----~ - ------_._----------------

P.U.Z. - _~r=TODg_~Q_~~~_ DE E~_BOR~~ $1_~_Q!iTINUTUl:_~AD~_~ ._. .

-----_-_---_._- --

-_._-_._----.-_. --_._.

2.6. Aplicare

._- . __ ._--_-- ----_-----_-------- ----_. __ ._._,----------_._---_- .. _--- --_._-- ----

PUZ ~i regulamentul local de urbanism- aprobate devin acte de autoritate ale adrnlnlstratlel publice locale, pentru probleme legate de dezvoltarea urbanistica a zonei.

PUZ si Regulamentullocal de urbanism pot fi utilizate la:

e eliberarea certificatelor de urbanism ~i emiterea autorizatiilor de construire pentru obiective din zona ce nu necesita studii aprofundate:

G fundamentarea soticitarilor unor fond uri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica:

o declansarea procedurii de declansare a cauzel pentru utilitate publica, In vederea realizarti unor obiective ce implica exproprieri; (

• respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile PUZ aprobat:

It dectansarea unor PUD-uri necesare detalierii amptasarnentetor:

• alte operatum! ale compartimentelor de speciahtate ale consuluor locale.

Schimbarea de terna-proqam la un PUZ aprobat conduce la actualizarea documentanei. Noua documentatie se supune aceteiasi proceduri de 'avizare-aprobare ca la PUZ-ul ini1ial.

(

14

---._--_._-_._-_.

~ 'I
,
'.
.I
J I
e J
(
t,
e
I
\
.I
I
or f
I
,
la 1
Jri c

14

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

3. CONTINUTUL - CADRU

,

PUZ-urile pot prezenta 0 mare varietate, qenerata de importanta tocaiitatit. marimea zonei studiate, functiunile zonei. intentiile beneflciaruun

1 !' •

concretizate In tema-program, caracteristiciJe zonei etc.

Prezentul continut reprezinta 0 structura cadru a pieselor scrise ~i desenate continute de un PUZ, pentru diferite functiuni ale zonei studiate. EI urmeaza sa fie adaptat. prin completan ~i renuntari, in functie de rnarirnea ~i complexitatea zonei ce face obiectul PUZ .

Astfel, pentru zone cu functiuni complexe (centrale, balneare. etc) vor fi dezvoltate atat analizele privind situatia existents (tesutut urban. istoricul, evolutia. structura si starea fondului construit: calitatea factorilor de cura: . capacitati de tratament. relatii intre functiuru etc.). cat si reqlementarile vizand amenajarea ~i dezvoltarea urbanistica (categorii de intervenm pe domenu: modernizarea circulatiel, reabilitarea fondului construit existent, conditii de

, '

integrare a tondunn construit propus restrtctu tunctronale. suueta. protectia

mediului. etapizan etc.) ..

Zonele purtatoare ale unor valori ale patrtrnoniuhn construit. ce necesita protejare, beneficraza de reqlernentari tehnice spec.fice. ca urmare a apantiei Legii nr - 5/2000

La data apantiei prezentei reqternentan tehnice. marea majontate a urutatilor teritorial-administrative de baza - munlcipii, erase, comune - dispun de planuri urbarustice generale elaborate ~i aprobate. Ca atare. PUZ-unle vor putea beneficia de prevederile din PUG-uri in privmta circutatiei maiore zonificaru functlonate la nivelul localitatu. dezvoltarea echiparu edilitare. unele restrictti, etc. De asemenea, PUZ-urile pot beneficia de concluziile studiilor de fundamentare elaborate pentru PUG. prin extragerea propunerilor referitoare la zona ce face obiectul PUZ.

3.1. Studi; de fundamentare

--------

Studiile de fundamentare a propunerilor din PUZ reprezinta analiza probfematicll teritoriului aferent zonei sau localitatii, pe domenii, prin lucrari de specialitate.

Rezultatele ~i concluziile acestor studii vor fi interrelationate cu propunerile de amenajare ~i dezvoltare urbanistica a zonei ~i vor fi concretizate in reglernentarile din PUZ ~i In regulamentul acestuia.

Cercetarile, proiectele ~i studiile de fundamentare deja Intocmite la data elaborani PUZ, cu irnpllcatii asupra zonei studiate, vor fi preluate de proiectantul PUZ in cadrul unor sinteze.

15

3. CONTINUTUL - CADRU

_.

P.UZ. - METODOLOGIA DE_ELABORARE $1 CONTINUTUL C~DRU . _

Cercetarite, proiectele ~i studiile de fundamentare ce se intocmesc concomitent cu PUZ, considerate necesare de catre beneficiar ~i elaborator. vor avea ca autori colective specializate in domeniu, sau colectivul de elaborare a PUZ, daca acesta are in profil astfel de lucrari.

Studiile de fundamentare trebuie sa prezinte date ~i concluzii actuate. fiind necesar ca data reallzarii lor sa fie recenta (max. 2 ani). Pot fi folosite studii, cercetart ~i proiecte anterioare numai in situana in care intormantle oferite de acestea nu ~i-au pierdut valabilitatea.

in functie de manmea. complexitatea ~i specificul zonei, elaboratorul va lntocmi, irnpreuna cu beneficiarul PUZ, lista studiilor de fundamentare.

in sensul celor de mai sus, beneficiarul va pune la dispozitia elaboratorului sau va facilita accesul la informa1iile I studiile I proiectele I cercetarile deja realizate. Pentru studiile de fundamentare considerate ca necesar de realizat se emit comenzi.

Dupa specificullor. studiile de fundamentare a reqlementarilor pentru PUZ se pot grupa in trei categorii principale:

3.1.1. Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc caracteristicile zonei sau tocautaut. printre care se reqasesc:

• Aducerea la zi a suportului topografic I cadastral (obligatoriu in toate categoriile)

• Conditii geotehnice ~i tudroqeotehruce (obligatoriu in toate

categoriile)

• Retana zona - oras / comuna

• Ccnformari spatial-volumetric

• Caracteristicile tesutului urban

• Evaluarea impactului asupra mediului (obligatoriu in toate categori '-

• Organizarea circulatiei ~i transporturilor (dupa caz, pentru zone cu suprafata mare ~i pentru probleme specifice complexe)

• Delimitarea zonelor construite protejate (dupa caz, pentru zone ce includ valori de patrimoniu)

• Potentialul balnear ~i turistic (dupa caz, pentru zone Ie ce includ un asemenea potential)

3.1.2. Studii de fundamentare cu caracter consultativ. care privesc evidentierea unor optiuni ale populattei, legate de dezvoltarea urbanlstlca a zonei studiate. Ele se elaboreaza in baza sondajelor ~i anchetelor soctourbanistice efectuate in randurlle populatlel, speciallstilor ~i lnstitutiilor.

-------------------._--------------

3. CONTINUTUL - CADRU

, - ---------------------------

~(

le

te

le~

cu

ce

un

'esc :a a Icio-

._------------

_f'.u.Z. - MET<?DOLOGIA DE ELABOR~E_.2.~ONTI~U~~L ~ADRU _. __ .. _

3.1.3. Studii de fundamentare cu caracter prospectiv. care privesc elaborarea unor prognoze pe domenii, asupra zonei studiate: evolutia acttvitatrlor, mutatii functionale. reconversii ale fortei de munca, dezvoltarea

, ,'I ,

turismului ~i activltatilor balneare, studii de marcheting urban etc.

Pentru fiecare studiu de fundamentare considerat necesar. demersul etaboraril va fi structurat astfel:

- delimitarea obiectivului de studiu:

analiza critrca a sttuatlei existente: evidentierea d lsfunctional itatilor ~i prioritatilor:

propuneri de diminuare I eliminare a otstuncuonautatnor, prognoze. scenarii alternative de dezvoltare.

Elaboratorul PUZ are obligatia de a corela toate propunerile studiilor de fundamentare ~i de a genera 0 conceptie unitara de dezvcltare urbanistica a zonei.

3.2. Continutul PUZ

._ .•. .1. ._

A. PlESE SCRISE

Volumul 1. MEMORIUL DE PREZENTARE Va avea urrnatorul continut

. .

~

'I

1

I

e Foaie de garda. contlnutul insemnele unitatu elaboratoare. tltiul lucrarii, semnaturi ~i data

13 Borderoul general al PUZ. cupnnzand piesele sense ~I desenate ale proiectului general ~i subproiectantnor

e Cuprinsul memoriului de prezentare:

1 Introducere

1 .1 Date de recunoastere a documentanei

1.2 Obiectul lucrartl

1.3 Surse documentare

2 Stadiul actual al dezvoltarii 2.1. Evoluua zonei

2.2. incadrare in localitate

2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Clrculatia

2.5. Ocuparea terenurilor

3. CONTINU~UL - CADRU

17

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU 2.6. Echipare ednitara

2.7. Probleme de mediu

2.B. Optiuni ale populanei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistici

3.1. Concluzii ale studiilor de. fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG

3.3. 3.4. 3.5.

Valorificarea cadrului natural Modemizarea circulatiei

.

Zonificarea tuncnonata - reglementari, bilant teritorlel, indici urbanistici

Dezvonarea echiparti edilitare

3.6.

3.7. Protectia mediului

3.B. Obiective de utilitate publica

4. Concluzii, masurl in continuare

5. Anexe

c

Volumul1 MEMORIUL DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei• Denumirea luO""arii

• Beneftciar

o Proiectantu general

• Subproiectana, colaboratori o Data elaborallii

.1.2. Obiectul PUZ

• Solicitari ale temei-program

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

1.3. Surse documentare

• Lista studiilor ~i proiectelor elaborate anterior PUZ

• Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

• Date statistice

• Proiecte de investltii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbarustica a zonei

._._------

3. CONTINUTUL - CADRU

IX

(

i '

(

ona

JZ

vesc

IX

P,U.Z, - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOL TAR II 2.1. Evolutia zonei

,

., Date privind evolutia zonei

o Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evohrtia localita1ii

o Potential de dezvoltare 2.2. incadrarea in tocalltate

e Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

,! ,

• Relationarea zonei cu localitatea. sub aspectul pozitiet, accestbintatn. cooperani in domeniul edilitar. servirea cu institutli de interes general etc.

2.3. Elemente ale cadrului natural

e Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteaua hidrografica. ctirna. conditu geotehnice, riscuri naturale

2.4. Circulatia

,

• Aspecte critice privind destasurarea, in cadrul zonei. a circuiattei rutiere. feroviare, navale, aeriene - dupa caz.

e Capacrtati de transport. greutati in fluenta clrculatiei, mcomodan Intre tipurile de circulatie, precum ~i dintre acestea ~i alte funcnuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente ~i de realizare a unor artere noi, capacitati ~i trasee ale transportului in comun. mtersectu cu probleme. prioritati

2.5. Ocuparea terenurilor

@ Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata • Relationar! intre func1iuni

@ Gradul de ocupare a zonei cu fond construit I') Aspecte calitative ale fondului construit

e Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine G Asiqurarea cu spatii verzi

o Existen1a unor riscun naturale in zona studiata sau in zonele vecine 4:1 Principalele disfunc~ionalita1i

2.6. Echipare edllitara

CiI Stadiul echiparn edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localltatit (debite ~i retele de distribu1ie apa potabua, retele de canalizare. re~ele de transport energie electrica, retele de telecornunicatie, surse ~i retele alimentare cu caldura, posibilitatt de alimentare cu gaze naturale - dupa caz)

------------------------------ ----

3, CONTINUTUL - CADRU . 19

-. __ ' _._---------,_. ----------_._-_._-------_._---_ .. _-------------_.

P.U.Z. - ME!ODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU • Principale disfunctionalitaf

2.7. Problema de mediu

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) - MLPAT (nr. 16/NN/1999) ~i ghidului sa de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului ~i planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi: o Relatia cadrul natural - cadrul construit

• Evidentierea riscurilor naturale ~i antropice

• Marcarea punctelor ~i traseelor din sistemul cailor de cornurucatii ~i din categoriile echiparf edilitare. ce prezinta riscun pentru zona

• Eviden1ierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie (

• Evioentierea potentiatului balnear ~i turistic - dupa caz. 2.8. Optiuni ale populatiel

Se vor prezenta optiurule populatiei. precum ~i punctele de vedere ale administratier pubiice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbarustica a zonei

Se va expune ~i punctul de vedere al elaboratorului privind soticrtanre beneficiarului ~i felul cum urrneaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ.

3. PROPUNERI DE OEZVOL TARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor de .fundament~elaborate anterior ~i concomitent cu PUZ, in special a celor ce justidica enuntarea unor reqlernentan urbanistice.

3.2. Prevederi ale PUG

Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat. cu implicani asupra dezvoltaru urbanistice a zonei in studiu: cal de cornunicane: relatiile zonei studiate cu localitatea ~i in special cu zonele vecine; mutath ce pot interveni in folosinta terenurilor: lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea ecruparu edilitare: protectia mediului etc.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Se vor mentiona posibilitalile de valorificare ale cadrului natural: relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa ~i a spatiilor plantate; construibilitatea ~i conditiile de fundare ale terenului; adaptarea la conditiile de cuma: valorificarea unor potentlale balneare etc. - dupa caz.

-- ~ ... - - -.. . -

3. CONTINUTUL - CADRU

(7
r
~
3
~ ,~
., e
:a
'I
( 1
·1
1
re I
re
nd 1
f
In :l
I
I
] Ire
icl
-I
pra 1
\iile t
pot
Ina: .1ra\: ~i a utui: ~are

---- -._-_._-----

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CO!'JTIN~TUL CADRU 3.4. Modernizarea circulatiei

,

in functie de prevederile PUG In domeniul circulatiel ~i concluziile studiilor de fundamentare se vor prezenta:

• Organizarea clrculatiei ~i a transportului in comun (modernizarea ~i completarea arterelor de circulatle, asigurarea locurttor de parcare + garare: amplasarea stauuor pentru transportul in comun; amenajarea unor mtersectii: sensuri unice; sernatorizari etc.),

• Organizarea clrcutatiei feroviare - dupa caz (constructil ~i lnstalatu necesare circutatlel specifice: devieri de linii; linii 'not: depozltari: locuri de parcare - garare etc.).

• Organizarea circulatiei navale - dupa caz (lucrari, instatatn ~i constructii specifice, necesare extinderii ~i modernizarf transportului de marfuri ~i calatori: arnenaiart portuare etc.).

• Organizarea crculatie: aeriene - dupa caz (ccnditn impuse amplasarn ~j moderrnzarii aeroporturtlor: servrtuti impuse zonelor construite limitrofe; reducerea poluaru fonice etc.).

• Organizarea circutatiei pietonale (trasee pietonale; piste pentru biclclisti: conditii speciale pentru nanoicapan):

3.5. Zonificare tunctionata - reglementari,

bilant teritorial, indici urbanistici

,

Se vor prezenta principalele functiuni propuse ale zonei, grupate pe unita1i ~i subunitaf teritoriale (delimitate ca artere), care sa permits enuntarea reglementarilor precum ~i a conditnlor de conformare !iii construire prevazute de regulament

Tuturor terenurilor din zona va fi stabitita destinaua.

Fiecarei tunctluni i se va stablli categoria de mtervenue urbarusnca. in spiritul valorificarii potentlalulut existent ~i intaturarti disfunctionalitatilor.

, ,

Bilantul teritorial de zona se intocmeste comparativ. existentpropus, din care sa rezulte proportia dintre functiuni ~i rnutatiile ce intervin in ocuparea propusa a terenurilor.

Bitantul teritorial se trece ~i pe plansa de reqtementari urbanistice. Principalii indici urbanistici ai PUZ, propusi pe functiuni ~i categorii de interventie: sunt Procentul de Ocupare a Terenului (POT - raportul dintre aria construita la sol ~i supratata terenului considerat) ~i Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT - raportul dintre aria destasurata a construcnilor ~i supratata terenului considerat).

3.6. Dezvoltarea echipirii edilitare

in functie de concluziile analizei critice a situatiei existente ~i de prevederile din PUG se vor trata urmatoarele categorii de probleme:

21

3. CONTINUTUL - CADRU

.' . -.

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

• Alimentare cu apa: Iucrari necesare pentru extinderea capacitatu instalatiitor de alimentare cu apa la sursa, tratare ~i aductiune; dezvoltari ale retelelor de dlstrtbutle din zona; modificari partiale ale traseelor retelelor de distributie existente etc.

, ,

• Canalizare: imbunata1iri ~i extinderi ale retelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

• Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente: modernizarea iluminatului public etc.

• Telecomunicatii: extinderea liniilor de telecomunicatii; noi

, ,

amplasamente pentru oficii postale, centrale telefonice, relee, posturi de

radio ~i TV etc.

• Alimentare cu caldura: sisteme de Incalztre propuse; tipuri de

combusttbil: moderruzan sisteme existente etc. (

• Alimentare cu gaze naturale - dupa caz: extinderi ale capacttatilor existente; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii elirnentarii cu gaze naturale etc.

• Gospodarte comunala: arnenajart pentru sortarea, evacuarea, depozitarea ~i tratarea deseurilor: extinderi pentru baze de transport In comun: constructii ~i arnenajari specifice etc.

3.7. Protectia mediului

,

in functie de concluziile analizei de evaluare a impactului asupra mediului pentru zona studiata (studiu de fundamentare) se tormuleaza propuneri ~i masuri de interventie urbanlstlca, ce privesc:

• Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari etc.).

• Prevenirea producerii riscurilor naturale

• Epurarea si preepurarea apelor uzate

• Depozitarea controtata a deseunlor

• Recuperarea terenurilor degradate, consottdart de maluri, plantari de zone verzi etc.

• Organizarea sistemelor de spatli verzi

e Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

• Refacere peisaqistica ~i reabilitare urbana

• Valorificarea potentlaiulul turistic ~i balnear - dup caz

• Eliminarea dlstunctionalitafilor din domeniul caner de

, ,

cornunicatle ~i al retelelor edilitare majore.

---------_._-_ .. _---.-------------------

3. CONTINUTUL - CAORU

)i e

e

(

Ie rii

a,

In

sii ,

(

luri,

jate

de

.., ...

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU _

3.8. Objective de utili tate publica

Pentru a facilita prevederea ~i urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate publica sunt necesare urmatoarele operatiuni:

1'1 Listarea obiectivelor de utilitate publica.

Tabelul cu obiective de utilitate publica prevazute in PUZ (ce se trece ~i pe pia nul privind proprietatea asupra terenurilor) va cuprinde, pe domenii: denumirea lucrari], categoria de interes, supratata sau lungimea lucrarii .

., Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren +

constructii) din zona, conform Legii 213/1998 (prin culoare):

* terenuri proprietate publica (de interes national, judetean ~i local); * terenuri proprietate privata(de interes national, judetean ~i local); * terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

III Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatorl. In vederea

. ,

realizarli obiectivelor propuse (prin hasuri):

* terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale;

* terenuri ce se mtenuoneaza a fi trecute in proprietatea privata

a unitatilor administrativ-teritoriale;

* terenuri aflate in proprietate privata. destinate concesionaru: * terenuri aflate in proprietate privata. destinate schimbului.

In functle de gradul de complexitate ~i manmea zonei ce face obi'ectul PUZ, elaboratorul poate structura memoriul de prezentare prin comasarea capitolelor perechi - existent ~i propus.

Astfel cap. 2.2. "Incadrare in localitate" (existent) se poate comasa intr-un text cursiv cu cap 3.2. "Prevederi ale PUG" (propuneri); cap. 2.4. "Clrculane" (existent) cu cap. 3.4. "Modernizarea circulatiei" (propus); cap. 2.7. "Probleme de mediu" (existent) cu cap. 3.7. "Protectia mediului" (propuneri) etc.

4. CONCLUZII - MAsURI iN CONTINUARE Se vor prezenta concluzii prtvind:

e Inscrierea amenajarti ~i dezvoltarf urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG.

• Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare.

• Prtorttati de interventie.

, ,

• Aprecieri ale elaboratorului PUZ, asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii.

,

,3. CONTINUTUL - CADRU

,

23

"

.*_'-~·f,:,:;

P.u.z. - METODOLOGIA DE_.§LABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

Se vor indica lucranle necesare de elaborat in perioada urmatoare:

- Adancirea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD-uri)

- Proiecte prioritare de lnvestitii, care sa asigure realizarea

obiectivelor, in special in domeniul interesului general.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicati, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de lnvestitu etc.).

5. ANEXE

in functie de complexitatea problemelor se pot introduce in memoriul de prezentare cartograme, scheme. grafice care sa sustina propuneriJe din PUZ, precum ~i avize obtinute pe parcurs.

Volumul 2. REGUL.AMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

(

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezinta 0 piesa de baza in aplicarea PUZ. el Intarind ~i detaliind reqtementarite din PUZ

Prescrtptiile cuprinse in RLU (permisiuni ~i restrictii) sunt obligatorii pe Intregul teritoriu ce face obiectuJ PUZ.

La baza elaboraru RLU aferent PUZ stau:

e Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 ~j Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/Ni10.042000.

• Reqlementanle cuprinse in PUG ~i in prescrtptiue regulamentului local de urbanism aferente PUG. pentru zona ce face obiectul PUZ.

Ooata aprobat, impreuna cu PUZ. RLU aferent acestuia constituie( ... ct de autoritate at administranei publice locale.

RLU aferent PUZ este structurat astfel:

I. Dispozitii generale

1. Rolul RLU

2. Baza legala a elaborari!

3. Domeniul de aplicare

II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului ~i protejarea patrimoniului natural ~i construit.

._,-------------------------

3. CONTINUTUl:=-g_~R_U_. 14

c

Z d

36 1r.

lui

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

5. Reguli cu privire la siquranta constructillor ~i la apararea

interesului public.

6. Reguli de amplasare ~i retrageri minime obligatorii.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

8. Reguli cu privire la echiparea edltltara.

9. Reguli cu privire la forma ~i dimensiunile terenurilor pentru constructi i.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi ~i

Imprejmuiri.

III.

Zonificarea functtcnala

,

IV. Prevederi la nivelul unitatilor §i subunltatilor functlonale L -Iocuirea

IS - institutii ~i servicii

10 - unitati de productie ~i depozitare C - cai de comunicatie

SP .: spatti plantate, agrement, sport OS - destinatie speciala

GC - qospodarte cornunala

TE - echipare edlutara

v.

Unitati teritoriale de referinta

, .

:i<t_ Acestea reprezinta suportul grafic al prescrtptiilor din regulament.

UTR-urile, reprezinta instrumentele operationale in sprijinul

reqlementartlor specifice din PUZ, se oetlmiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate mortoloqica ~i functionala. Ele se contureaza prin strazi ~i limite cadastrale, pe baza functiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de interventie.

Stabilirea UTR-urilor pe zone funcnonale s-a tacut In cadrul PUG.

in cadrul PUZ. UTR-urile se preiau ca atare ~i se detaliaza pe unita1i ~i subunitati functionale.

Pentru unita,ile ~i subunitaWe cu caracteristtci similare se peate formula ~i aplica acelasi set de prescriptu.

:1rea

25

?· .. 9_9_!-:Jl' ~,::!T9 L. __ c~[)~ ~ . . . c ._. . __ • •

B. PlESE DESENA re

Acestea se intocmesc pe suport topografic actualizat sau pe plan uri cadastrale. In culori ~i semne conventionale standard.

• PlAN$ELE DE BAZA

Plansa 0 - Incadrarea In teritoril}

Aceasta se intocmeste pe scheletul plansei de reqlementan urbanistice

din cadrut PUG, scara uzuala 1.5_000, -1-10.000, 1: 15.000 ~i va cuprinde.

Dehrmtarea zonei ce face obiectul PUZ

Marcarea mtravuanulu: aprobat al locahtatu (daca zona studiata se atla In apropierea acestuia).

Acceslbllitatea In zona (cat majore de cornurucatii. cu denumm de strazi. dfreqli tmportante etc.).

(

Re.auonan ale zone: cu locautatea (cooperarea In domeniul edihtar.

accesui la institutn publice de rnteres general. servituti ale zone: impuse (je vecmataf etc)

incadrarea 'in Iuncuunea predorrunanta prevazuta de PUG.

in situatra .ocautatuor rruci ;;i mutocu pentru un PUZ pe 0 supratata redusa de teren ~I tara cornplexrtate deosebita. incadrarea Tn localitate se poate prezenta In rnedahon. pe plansa cu reqlernentan urbanistice - zonificare a PUZ

Plansa 1 -: Sitld§_lja__§ .. ~§L~nt~

Scara uzuaia 1 1 000. 1 2 000

Se intocmeste pe suport topografic actuatizat sau pe plan cadas{..41 ~ va cuprinde

• Denumirea strazilor. directii importante, denumirea unitatifo econorruce si institutulor publice. imbracamintea strazuor, punctr cardinale etc.

• Limna mtravilanului aprobat. In cazul situarii zonei analizate j. apropierea mtravilanutui.

• Lirnita unor zone cu functiuni complexe (centrata, balneara etc) cuoa caz.

e Limita unor zone ce necesita protectie (valori de patrimoniu, preteen severa a izvoarelor etc.) - oupa caz.

e Ocuparea terenurilor, pe kmctiuni.

- -

3 CONTINUTUL _. CADRU

--- ._-- --- -

~U.Z. - ~_E_I_O_Dq_~.9GI~. D_~_EL~_~9~~~~ 9J_~_9~I~N.~.!l!!:_~~_D~~ ~ ... _._ .

I!J Disnmctionatltaf (prezentate in tabel, cuprinzand: starea strazuor, profile necorespunzatoare traficului. intersectn conflictuale, stanienin intre tunctiunl, starea fondului construit, ocuparea terenurilor, conditii grele de fundare. nivel ridicat al apelor freatice, riscuri naturale ~i antropice, surse de poluare etc.) - dupa caz.

41 Stabilirea prioritatitor, in tunctie de gravitatea dlsrunctlonautantor

Plansa 2 - Reglementari urbanistice - zonificare

La aceeasi scara cu plansa situatrel existente. cuprinzand:

* Elemente de recunoastere preluate din plansa situatiei existente (orientare, denumiri. directu limite etc.)

* Modernizarea circutatiet (strazl mentinute. strazt largite. straz: nor. parcare - qarare, rezolvan de mtersectu. sensuri unice etc)

* Zonificare (functiuru mentinute functiuni propuse).

* Cateqoru de mterventn treabunare urbana complexa. scrnmoan de desnnane. protejarea bunurilor de patrimoniu. mtegrarea fondulul nou in eel vechi. dezvoltarea spatiilor verzi, mterdrctn temporare ~I dennitrve de construite etc.).

* Regim de auniere. regim de inatnme

~ Stabmrea, pe functiuni. a POT ~i CUT.

* Buantui tentorial al zoner, existent ~i propus * Propuneri vlzand protectia mediului.

Plan$a 3 - Regiementari - echipare edilitara

La aceeasi scara ~i pe suportul plansei de reqlernentan urbarustice

cuprinzand

~ Retele!e de distrtbutte a apei potabile in zona.

• Retele de canalizare a apelor uzate (sistem unital" sau divizor) .

., Statil ~i posturi de transformare. retele electnce de transport ~I distributie

~ Reteie de telecornuntcatii, centrale teiefonice, oflcii postale.

• Solutii de alimentare cu caldura (surse proprii, centrale colective, termoficare etc ).

~ Stalii de reglare gaze naturale, re1ele de drstributie.

Pentru fiecare domeniu edilitar se vor prezenta fondul existent menunut. devieri, propuneri. De asemenea, se vor marca culuarele tehnice de protectie ale unor rete Ie.

3. CONTINUTUL - CADRU

----, --" ._. __ .-._ .. _--- _ .. _.- ._--_.....!.. __ ._---_._--- ---

P.U_._~~ - ryl.§I9DOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

Plansa 4 - Proprietatea asupra terenurilor

La aceeasi scara ~i pe suportul plansel de replementari urbanistice. cuprinzand:

e Tipuri de proprietate asupra terenurilor (prin culoare) (a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare)

if Circulatia terenurilor intre detinatori. in vederea realizarii obiectivelor propuse (prin hasuri).

(a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare).

• Stabilirea obiectivelor de utilitate publica (in tabel) (a se vedea 3.8. din Memoriul de prezentare).

Prevederea in PUZ a obiectivelor de utilitate publica deschide calea fundamentarii solicitarii unor fonduri de la bugetul statului, pentru realizarea lor.

• PLAN$E AJUTATOARE Pe IEmga plan~ele de baza mentionate. obligatorii la elaborarea PUZ-urilor. se pot elabora ~i unele planse ajutatoare. menite sa susnna reqlernentarite avansate, precum:

(

• Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicalii determinante in propunerile de organizare urbanistica (analize ale fondului construi, circulatie. protectia mediului, zone de rise, protejarea bunurilor de patrimnoiu etc.). ',n acest caz. plansele ajutatoare se nurneroteaza 1.1,.1.2, 1.3 etc. pentru analize ale srtuatiei existente ~i 2.1, 2.2, 2.3 etc. pentru propuneri.

e Destasurarea plansei de reqlementari - echipare edilitara in mai multe planse. in sltuatia cane densitatea retelelor nu permite elaborarea unei singure planse coordonatoare. In aceasta situatie, ptansele ajutatoare se nurneroteaza 3 1. 3.2. etc

• Sugerarea unor posibilitati de mobilare urbanistica pentru parti ~,e zonei. care sa faciliteze intelegerea din partea beneficiarului a propunerilor ce se avanseaza

- --_ .. " -~-. ,.-.-~ ~-. _,--

3.3. Continutul PUZ - preliminar

_. .. . __ "J , _

PUZ preliminar se elaboreaza in conditii de urgenta, pentru a raspunde, Intr-o prima etapa, presiunilor exercitate in domeniul lnvestltiuor intr-o zona a Iocatitatii ~i pentru a se incadra in fondurile reduse avute la dispozitie de beneficiar.

-----.-.-.-_--.~ .-'_'_ .. -_ ... _._-_._--_----,

3. CONTINUTUL - CAQRU

._--_ .. _--'-----------

2X

3
3
C
:a
la
in
e.
In
ze
i
,
lite 1
Jre 1
iza
1
(
ale
. ce J
.j
~ nde, na a e de

P.U::Z:::~'f.A.Et6DOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

"- -, ,,'", - _-

EI trebuie sa raspunda urmatoarelor probleme:

e Zonificarea runcnonala a supratetelor de teren.

e Stabilirea amplasamentului ~i functiunilor pentru care se pot elibera autorizani de construire.

o Enuntarea priorltatilor ~i categoriilor de interventie.

Continutul minim al PUZ preliminar, ce ar putea constitui suportul pentru consultarea populatiei si a consiliului local, va fi:

a Scurt memoriu de prezentare, prin reducerea continutului acestuia la problemele analizate (piesa sensa).

" Situatia exlstenta, cu prezentarea in medalion a Incadrarf In localitate (piese desenate).

" Reglementari urbanistice - zonificare. cu marcarea amplasamentelor ~i functiunilor pentru care se permite autorizarea de construire (piese desenate).

II Regulament preliminar. cu accent asupra condttiilor de amplasare ~i conformare a constructlilor pe amplasamentele permise pentru autorizare (piesa sensa).

3.- CQNTINUTUL _ CADRU 29

--~~~~~~~-----------------------------------

- .' ,-;-

~ -, .. ~. .l~ 1

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

4. CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR PENTRU

I ,

AVIZE I ACOF<DURI

-

4.1. Documentetii pentru avize / acorduri

___ din_pa!!!c!'._'!!.~_'!..'_"isme/or centrale !!!.teresate

(Se coreleaza cu cap. 2.2. "Structurare" • Docurnentatii necesare obtineru avizelor I acordurilor)

, '

, :

r ,

• Documentatia oentru avizul MLPAT

Ca institutie spectatizata a administrattet centrale care pune in aplicare Programul de Guvernare ~i raspunde de aplicarea principiilor ~i programelor specifics. precum ~i de coordonarea actiunuor de amenajarea teritoriului ~i de:urbanism. MLPAT emite avizul sau asupra PUZ. pentru categoriile prevazute de lege.

Solicitarea avizuhn MLPAT se face de catre beneficiarul PUZ, prin depunerea intr-un exemplar integral al PUZ, inclusiv studiile de fundamentare ~i avizele I acordunle obtinute.

Tn urma anatizaru documentaner. MLPAT poate emite aviz favorabil. aviz cu recornandari sau condini pentru etapele ulterioare, sau poate restitui docurnentatu pentru cornpletari.

Partite sense ~i desenate, retinute de MLPAT la emiterea avizului, se completeaza de catre elaboratorul PUZ.

• Documentatia oentru avizul Ministerului Transoorturilor

Aceasta contme parn din PUZ, piese scrise ~i desenate. care ilustreaza\-

• concluziile analizei situatier existente ~i propunerile de organizare a caitor de comunicatie pe cuprinsul zonei ce face obiectul PUZ:

• reqlementartte de organizare ~i modernizare a circulane]. in relatiile ce mtervin intre caile de cornunicatie gestionate de Ministerul Transporturilor ~i celelalte functiuni ale zonei.

Suportul pentru elaborarea documentatiei necesare soltcltarii avizului Mmisterului Transporturilor II reprezlnta capitolele specitice din memoriul de prezentare ~i memoriile studiilor de fundamentare, precum ~i piesele desenate. incadrarea in teritoriu. reqlementari urbanistice - zonificare ~i planse din studiile de circulane.

Docurnentatia pentru solicitarea avizului Ministerului Transporturilor va cuprinde tratarea problematicii pentru toate categoriile de cai de cornunlcatle existente I propuse To zona ce face obiectul PUZ (rutiere. feroviare, navigabile

4. CADRUL CONTINUT AL DOCUMENTATIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI 30

~(

1

Z jl

3:(

a

iile .rul

Jlui de iele ! ~I

. va .atie ,bile

!::~~:_-:- .. ~_E~Q_QQ.L.:Qq.I~g_~~0BO~~_~.~._§J_ CO~I!r:!~I~~ C~Q~.l! .... . . __ ._ .. _

~i aeriene - dupa caz). Fiecare categorie de cai de cornunicane se inainteaza in dosar separat, transmise simultan la Ministerul Transporturilor, pentru analiza in departamentele de specialitate.

,

Se recomanda consultarea prealabila a Ministerului Transporturilor, pe parcursul elaborarf PUZ. La analiza docurnentatiei in cadrul Ministerului Transportunlor este necesara prezenta elaboratorului PUZ ~i a beneficiarului, pentru sustinerea propunerilor.

Vor fi tratate urrnatoarele probterne principale: .. trasee majore existents I propuse:

o rnodernizari ale drumurilor ~i strazilor existente (Iargiri, Irnbracaminti etc.):

o regim de aliniere corespunzator la traversarea intravilanului de cal de comunicatie, in functie de clasarea caner de comunicatie ~j functionarea zonei ce 0 traverseaza:

,

• propuneri de pasaje denivelate. modernizarea unor intersectn

Documentatia catre Ministerul Transportunlor va cupnnce propunerile de organizare ce sunt specifice activrtatli de amenajare a terttoriului ~i urbanismului. Elementele specifice qestionarh supratetetor respective de teren (eventuale litigil cu autorltatile publice locale privmd limitele ~i supratetele cadastrale ale cailor de comunrcatie etc) sunt atnouti: ce revm Mrrusterului Transporturtlor

III Documentatia pentru avizul Agentiei Nationale pentru Turism Acesta contine parti din PUZ. piese sense si desenate. care uustreaza potentialul turistic al unita1ii ce tormeaza obiectul PUZ. precum ~i propunen de valorificare a acestui potential (in cazul Iocalitatitor ce includ stauum tunstice declarate) ,

e;J Documentalia pentru avizul Ministerului Sanatatii

Documentatia este necesara in cazul existentei in zona ce face obiectul PUZ a potentialului balnear, ce poate fi valorificat prin modernizare ~i dezvoltare (in cazul tocautaulor ce includ statiuni balneare declarate).

Docurnentatiile pentru obtinerea avizelor Autoritalii Nationale pentru Turism ~i Ministerului Sanatatii sunt sustmute atat prin ccncluzule studiilor de fundamentare (piese scrise ~i desenate), cat ~i prin pretucrarea tor in cadrut propunerilor din PUZ (incadrarea in teritoriu. reqlementari urbanistice - zonificare).

til Documentalii pentru avizele altor organisme centrale interesate Acestea se elaboreaza dupa caz ~i se Inainteaza catre:

3 Ministerul Apararii Nationale. Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informa1ii (pentru apropierea de unita1ile cu destlnatie speciala):

------------------------

4, CADRUL CONTINUT AL DQCUMENTATIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI __

JI

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONT'NUTUL CADRU

• Ministerul Culturii - CNMI (pentru probleme speciale ce depasesc atributiile comisiilor judetene de resort);

• Regii autonome (pentru gosp~darirea apelor, exploatarea unor resurse ale subsolului etc.):

• Alte organisme centrale interesate.

Fiecare documentatie uustreaza problemele specifice, in piesele scrise ~i desenate.

--'-'- '--".- •.... __ ... _._._---_ .. _ .. _._----_ .. _. __ . __ ._------

4.2. Documentetil pentru avize / acorduri din partea

organ;~~e/or teritoria!e_ ;n~er_~~~!~ .... __ ... . ... __ .. __

• Avizul Consiliului Local se emite pe baza documentatiei definitive predate (PUZ)

• Avizul unic al Consiliului Judetean - reprezentat de Comisia tehmca de urbanism ~I arnenajarea teritoriului. constlturta prin Hotararea Consillului local se errute pe baza exemplarului complet al PUZ (inaintat de beneficiar. odata ell cererea de ermtere a avizulur. catre compartimentul de coordonare a! acuvrtatn de amenajarea teritoriului ~i de urbanism) ~i a extraseror dm PUZ inamtate in prealabil catre organismele teritoriale mteresate orecurn

.' Gestionarul retelelor de distribu1ie, precum ~i al retelelor ~e canalizare Documentatra cupnnoe caprtoteie specifice din memonul de prezentare ~I din studiue de tundarnentare rexrstent/propus) ~i partea desenata din PUZ pnvrnd reqiementarue speofice pentru tucran edilitare raumentare cu apa $.i cananzare)

• Administratorii teritoriali al canor de comunicatie

,

• Ges tlonarul retetetor de distributie a energiei electrice Docuruentaua cupnnde capitole specifice din memoriul de prezentare (existent/propus) ~I piansa privmd reglementarile specifice pentru lucrari edurtare (aumentare ,cu energie electrica).

e Gestionarul retelelor de telecomunicatii

. ,

Documentatia cupnnde capitolele specifice din memoriul de prezentare (extstent/propus: ~j plansa pnvind reqlernentarile specifice pentru lucrari edihtare uelecomurucaun

• Gestionarul surselor ~i retelelor de alimentare cu caldura (dupa caz) Documentatra cupnnde capitolele specifice din memoriul de prezentare (existent/propus) ~i plansa privind reqiementarile specifice pentru tucrar! edilitare (alimentare cu caldura).

4 CADRUL CONTINUT AL DOCUMENTATIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI ;~

. ~ -,

. :

c

(

re iri

Ire ari

z)

are rari

P.U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

• Gestionarul retelelor de alimentare cu gaze naturale (dupa caz)

,

oocumenteua cuprinde parti din memoriul de prezentare care sa justifice dezvoltarea re1elelor existente (inclusiv partea desenata aferenta), sau sa sustma introducerea alimentarit cu gaze naturale in tocautatt, pe baza procedurii legale.

• Direclia judeleana pentru protecna mediului

Documentatia cuprinde piese sense, reprezentand extrase din memor:iul de prezentare (capitolele 2.7. ~i 3.7), din memoriile studiilor de fundamentare, precum ~i piese desenate (incadrarea in teritoriu ~i reqtementari urbanistice - zonificare) .

Documentana se Intocrneste in conformitate cu metodologia specitlca privind analiza evaluarii impactului asupra mediului, pe baza studiului de fundamentare inclus PUZ.

in cazul PUZ, capitolul 2.7. Probleme de mediu (existente) ~i 3.7. - Protectla mediului (propuneri), Impreuna cu piesele desenate sustinatoare. va forma un velum separat ce se inainteaza autoritatii teritoriale a protectiel mediului (aqentia judeteana) pentru analiza in vederea emiterii acordului de mediu asupra PUZ.

• Inspectoratul [udetean pentru sanatate publica

Docurnentatia inaintata este identica cu cea pentru protectia mediului. • Grupul pompierilor militari

Documentatia lnamtata cuprinde extrase din Regulamentul local de urbanism privind, in special, regulile de baza privind modul de ocupare a terenurilor ~i protectia impotriva incendiilor.

Se anexeaza la documentatle ~i ptansa cu reqlernentarile urbanistice - zonificare.

• Protectie civila

,

Documentatia Inaintata este identica cu cea pentru protectia impotriva incendiilor, Ja care se mai adauga rnasurile necesare in caz de calamltatl.

• Comisia [udeteana pentru protecna patrimoniului istoric ,i cultural Documentatia va cuprinde lista monumentelor clasate ~i masurile propuse pentru protectia ~i valorificarea lor, la care se anexeaza plansa de reglementari urbanistice - zonificare (cu marcarea zonelor protejate).

Alte institulii judetene, a carer activitate coordoneaza Invatarnantul, sanatatea, cultura, sportul, drumurile judetene ~i comunale, ctrculatia, fondul forestier (dupa caz).

• Avizul Oficiului [udetean de cadastru, geodezie ,i cartografie, privind autentificarea planului topografic.

in cazul elaborarf PUZ in vederea introducerii in intravilan a unor terenuri se va obnne ~i avizul Oficiului judetean pentru cadastrul agricol ~i organizarea teritoriului agricol.

.,., -'-'

4. CADRUL CONTINUT AL DOCUMENTATIILOR PENTRU AVIZE/ACORDURI

p U.Z. - METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL CADRU

.'

5. NORMATIVE PRIVIND DISTANTE, RAZE $1 LATIMI Al.E ZONELOR DE PROTECTIE

,

• Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale. lacurilor de acumulare. In lungul cursurilor de apa, digurilor. canalelor. barajelor ~i a altor Iucrari hidrotehnice: conform Anexei Nr. 2 din Legea apelor Nr. 107/1996. publicata in Monitorul Oficral Nr. 244/oct. 1996;

• Distantele minime de protectie samtara, recomandate intre zonele protejate ~i 0 sene de unita~i care produc disconfort ~i unele riscun sanitare: conform Art. 11 din Ordinul Nr 536/1997 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena ~I a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, publicat in Monitorul Oficial Nr 140/iulle 1997;

• Masur: refernoare la protectia sanitara a constructntor ~i instalatiuor: conform Cap VIII din Hotararea Guvernului Rornaniei Nr. 101/1997 pubucata in Momtoru: Oflcral Nr 62/1997;

• Conditu de construire in zona protejata a valorilor de patrimoniu. conform Legii nr 50/1991 republicata ~j Legi; nr. 5/2000. publlcata in MOR nr. 152(1204.2000.

• COnd!~H de amplasare a constructulor norme de ocupare ~i utilizare a terenutui. conform Hotararu Guvemului Romaniei pentru aprobarea Regulamentulw General de Urbanism Nr 525/1996. pubhcata in Monitorul Onciat Nr 149/tulle 1996 ~I in conoitute Ghidului privmd elaborarea ~i aprobarea Regulamentelor locale de urbanism. aprobat prin Ordinul M L PAT Nr 21!N/2000.

• Alte reqlernentan referitoare la distante de protectie, amplasari de constructs tata de zone irnpacurite. trasee ale retelelor tehnico-edilitare. cai de comunicatle: conform Ghid privind elaborarea· ~i aprobarea Regulamentelor locale de urbanism. aprobat cu Ordinul M.LP.A.T. Nr. 21/N/2000

I,

"

I':

" ·f

5. NORMATIVE

----- .. __ ._------

i'