Sunteți pe pagina 1din 276

OAR interior Tipar Policromie.

qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 1

ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA

exercitarea profesiei de arhitect

edi]ia a II-a actualizat` [i completat`

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 2

ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA


GRUPUL DE LUCRU "EXERCITAREA PROFESIEI {I ONORARII" Coordonator: conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi vicepre[edinte al O.A.R. EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT edi]ia a II-a actualizat` [i completat` Partea I MISIUNI {I ONORARII Autori: conf. dr. arh. Vlad Gaivoronschi [i arh. C`t`lina Bocan Colaboratori onorarii [i contracte arh. Doina Butic`, arh. Silvia M`ld`rescu, arh. Alexandru Panaitescu, av. Serghei Perju Partea a II-a GHID DE PROIECTARE Autor: arh. Alexandru Panaitescu Colaboratori: arh. Mariana Celac - subcapitolele: 1.1.3 Istoricul organiz`rii profesiei de arhitect \n Romnia [i 1.1.5 Centrele de cultur` urban` [i arhitectur` arh. Nina Munteanu - revizuirea breviarului legislativ Conceptia grafica a seriei de ghiduri OAR: arh. C`t`lina Bocan Coperta [i ilustra]iile: arh. Alexandru Panaitescu Redactor: Rodica Ian`[i Tehnoredactare computerizat`: Gianini Georgescu Aceast` publica]ie este finan]at` din fondul constituit din taxa pentru TIMBRUL DE ARHITECTUR~ ISBN: 973-87416-6-1 S I M E T R I A 2006

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 3

O.A.R.

CUPRINS

CUPRINS Cuvnt \nainte - conf. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI

3 11

Partea I MISIUNI {I ONORARII


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Capitolul 1 RELA}IA ARHITECT - BENEFICIAR Beneficiarul Arhitectul Alegerea arhitectului Arhitectul - [ef de proiect Ierarhizarea serviciilor arhitectului Arhitectul [i dreptul de autor

13
15 17 17 17 18 20 21 23 25 27 29 30 31 32 34 37 39 39 40 41 41 43 44 44 57 59 60 78 87
3

Capitolul 2 SERVICII DE BAZ~ 2.1. Definitivarea [i completarea temei de proiectare 2.2. Anteproiectul - proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate 2.3. Proiectul tehnic 2.4. Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire 2.5. Alegerea constructorului [i preg`tirea execu]iei 2.6. Detaliile de execu]ie, [antierul [i urm`rirea lucr`rilor 2.7. Recep]ia lucr`rilor executate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Capitolul 3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE Onorariile de referin]` Servicii de baz` Fazele de proiectare incluse \n onorariul de baz` Calculul onorariilor de referin]` 3.4.1. Calculul onorariilor de baz` sub form` de cote procentuale din valoarea de investi]ie 3.4.2. Calculul onorariilor folosind baza orar` 3.4.3. Onorariile pentru proiectarea lucr`rilor cu specific preponderent arhitectural 3.4.4. Alte costuri

Capitolul 4 CONTRACTUL 4.1. Modele de contracte de proiectare 4.1.1. Modelul 1 4.1.2. Modelul 2 4.1.3. Modelul 3

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 4

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.1.4. Modelul 4 - contract de subproiectare Capitolul 5 MANAGEMENTUL DE PROIECT 5.1. Manualul proiectului 5.2. Scopul manualului 5.3. Sistemul de management [i baza de date digital`

97 103 105 105 106

Partea a II-a GHID DE PROIECTARE


Capitolul 1 PROFESIA DE ARHITECT 1.1. Cadrul legal al exercit`rii profesiei de arhitect 1.1.1. Profesia de arhitect 1.1.2. Ordinul Arhitectilor din Romnia - OAR 1.1.3. Scurt istoric al organiz`rii profesiei de arhitect \n Romnia 1864 - 2006 1.1.4. Forurile de conducere ale Ordinului Arhitec]ilor din Romnia - OAR 1.1.5. Opinia public`, autorit`]ile [i arhitectura: o problem` de comunicare - Centrele de cultur` urbana [i arhitectur` 1.2. Dreptul de semn`tur` al arhitectului (conductorului arhitect) 1.2.1. Domeniul de competen]` 1.2.2. Acordarea dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` 1.2.3. Obliga]iile arhitectului cu drept de semn`tur` 1.3. Exercitarea dreptului de semn`tur` 1.3.1. Modalit`]i de exercitare ale profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` 1.3.2. Incompatibilit`]i \n exercitarea dreptului de semn`tur` 1.3.3. Onorariul (tariful de proiectare) 1.3.4. Dreptul de autor 1.3.5. Asigurarea profesional` 1.3.6. R`spunderea disciplinar` 1.3.7. Semnatura de complezen]` 1.4. Rela]ia arhitect - beneficiar; contractul de proiectare 1.5. Biroul de arhitectur` - aspecte generale privind organizarea [i conducerea acestuia 1.5.1. Atribu]iile [i responsabilit`]ile arhitectului-coordonator al biroului de arhitectur` 1.5.2. Dotarea biroului de arhitectur`
4

107
109 111 111 111 112 117 118 120 120 121 121 121 121 123 123 124 125 125 126 126 130 130 133

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 5

O.A.R.

CUPRINS

Capitolul 2 PROIECTUL 2.1. Importan]a proiectului 2.2. Asigurarea prin proiect a calit`]ii construc]iilor 2.2.1. Cerin]ele de calitate 2.2.2. Categoriile [i clasele de importan]` ale construc]iilor 2.2.3. Verificarea tehnic` a proiectelor 2.2.4. Expertizarea tehnic` de calitate a proiectelor [i a construc]iilor 2.3. Tema de proiectare 2.4. Proiectele de specialitate [i fazele de elaborare ale proiectului 2.5. Anteproiectul - AP (Studiul de fezabilitate - SF) 2.6. Proiectul tehnic - PT con]inutul-cadru al proiectului pentru arhitectur` [i al proiectelor de specialitate 2.6.1. Piesele scrise 2.6.2. Piesele desenate 2.6.3. Redactarea proiectului tehnic - cartu[ul 2.7. Devizul lucr`rilor de investi]ie 2.8. Detaliile de execu]ie - DE Capitolul 3 AUTORIZAREA EXECUT~RII LUCR~RILOR DE CONSTRUC}II 3.1. Lucr`rile de construc]ii a c`ror execu]ie se supune autoriz`rii 3.2. Emitentul autoriza]iei de construire 3.3. Baza legal` pentru emiterea autoriza]iilor de construire REGLEMENT~RILE URBANISTICE 3.3.1. Planul urbanistic general PUG [i Regulamentul local de urbanism 3.3.2. Planul urbanistic zonal PUZ 3.3.3. Planul urbanistic de detaliu PUD 3.4. Certificatul de urbanism 3.5. Avizele, acordurile [i documenta]iile pentru emiterea acestora, alte documente necesare ob]inerii autoriza]iei de construire 3.5.1. Avizele/acordurile care fundamenteaz` acordul unic, eliberate pe baza fi[elor tehnice [i a documenta]iilor elaborate de c`tre proiectant [i care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei de construire 3.5.2. Avizele/acordurile specifice [i alte studii ob]inute prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire pe baza unor documenta]ii elaborate de c`tre proiectant 3.5.3. Documentele/actele de natur` juridic` [i administrativ` a c`ror ob]inere este numai de competen]a beneficiarului

135 137 137 138 140 142 143 144 146 148 151 152 156 163 165 168 171 173 175 176 176 178 179 181 184

184 188 190


5

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 6

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

3.5.4. Dovada lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC/PAD, a c`rui ob]inere este numai de competen]a arhitectului cu drept de semnatur` 3.6. Autoriza]ia de construire 3.6.1. Proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC 3.6.2. Proiectul pentru autoriza]ia de construire \n forma simplificat` 3.6.3. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de construire 3.6.4. Taxe, termenul de emitere, valabilitatea autoriza]iei de construire [i durata execut`rii lucr`rilor autorizate 3.6.5. Obliga]ii ale titularului autoriza]iei de construire 3.6.6. Infrac]iunile [i contraven]iile prev`zute de Legea 50/1991 republicat` 3.7. Autoriza]ia de desfiin]are (demolare) 3.7.1. Avizele pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are 3.7.2. Proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are - PAD 3.7.3. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are 3.8. Autoriza]ia pentru organizarea de [antier - POE Capitolul 4 ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE {ANTIER 4.1. Urm`rirea de [antier 4.2. Asisten]a tehnic` 4.3. |ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei [i recep]ia lucr`rilor executate 4.3.1. Cartea tehnic` a construc]iei 4.3.2. Recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora Capitolul 5 ACTIVIT~}I CONEXE PROIECT~RII DE ARHITECTUR~ 5.1 Alegerea terenului pentru o construc]ie - studiul de amplasament 5.2 Alegerea constructorului Capitolul 6 BREVIAR LEGISLATIV

191 191 192 194 195 196 198 199 201 201 202 203 204 207 209 210 212 212 213 215 217 221 225

ANEXE
01 - TEMA DE PROIECTARE - Con]inut cadru 02 - MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTUR~ Faza PT/PAC - Con]inut cadru
6

235
237 240

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 7

O.A.R.

CUPRINS

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

- SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU - Con]inut cadru - Devizul general al unui obiectiv de investi]ii - Devizul general al unui obiect de investi]ii - SCHEMA OB}INERII AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE - Fi[a de urm`rire a calit`]ii proiectului - Programul proiectantului de urm`rire pe [antier a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de arhitectur`-finisaje - Programul proiectantului de urm`rire pe [antier a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de structur` - Urm`rirea comport`rii construc]iei \n timpul exploat`rii - Formular tip OAR - CERERE DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD - Formular tip OAR - DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD - Sediul central al OAR [i sediile filialelor teritoriale - Categoriile de documenta]ii pentru care Registrul Urbani[tilor din Romania - RUR atest` dreptul de semn`tur` \n domeniile amenaj`rii teritoriului [i urbanismului - Con]inutul-cadru al Planului urbanistic de detaliu - PUD

244 248 250 251 252 255 256 258 261 263 265 268 269

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 8

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

ILUSTRA}II - REMEMBER M~N~STIREA V~C~RE{TI RELEVEU - 1908


"ceea ce ne spun V`c`re[tii, e spiritul \n care noi am \ntrebuin]at formele de alt`dat`, \nsu[irile noastre proprii, propria noastr` sensibilitate [i specifica noastr` concep]ie a armoniei."
G.M. Cantacuzino - "M`n`stirea V`c`re[ti sau testamentul artei tradi]ionale" din Izvoare [i popasuri, Ed. Eminescu, 1977

NOT~ ISTORIC~
- "Cl`dit` \ntre 1716 [i 1722 din porunca [i cu banii domnitorului Nicolae Mavrocordat, ctitoria ocupa \n plan o suprafa]` de 18.000 mp. Pictura bisericii acoperea circa 2.500 mp. M`n`stirea V`c`re[ti a fost cel mai important monument de arhitectur` [i pictur` al secolului XVIII-lea [i unul de prim rang al \ntregii istorii romne[ti." - Dinu C. Giurescu, din Cuvntul \nainte la volumul "Distrugerea M`n`stirii V`c`re[ti" de arh. Gheorghe Leahu, Ed. Arta Grafic` S.A. - Ansamblul M`n`stirii V`c`re[ti este \ntregit de Constantin Mavrocordat care a ridicat \ntre 1732-1736 [i paraclisul din axul laturii de r`s`rit a incintei principale. - Din 1848 (temporar) [i apoi permanent din 1864 pn` \n 1973 \n M`n`stirea V`c`re[ti func]ioneaz` o \nchisoare pentru de]inu]ii de drept comun [i politici. - Din 1973 \ncep lucr`ri de restaurare ale M`n`stirii V`c`re[ti, dup` proiectul elaborat de un colectiv condus de arh. Liana Bilciurescu, care \[i propunea ca finalitate amenajarea unui centru muzeal de art` medieval` romneasc`. - 4 martie 1977, cutremurul din aceast` dat` avariaz` grav M`n`stirea V`c`re[ti [i sub acest pretext se sisteaz` lucr`rile de restaurare. - 1984 - decembrie 1986, din ordinul lui Nicolae Ceau[escu, cu complicitatea obedient` a autorit`]ilor politice [i administrative ale Municipiului Bucure[ti, se demoleaz` M`n`stirea V`c`re[ti. Demolarea este justificat`, a[a zis, pentru amplasarea unui nou Palat de Justi]ie. Printr-o serie de memorii [i interven]ii oficiale sau neoficiale [i-au exprimat deschis dezaprobarea un num`r de
8

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 9

O.A.R.

M~N~STIREA V~C~RE{TI

intelectuali, cum ar fi: Dinu C. Giurescu, R`zvan Teodorescu, Vasile Dr`gu], Virgil Cndea, Dionisie M. Pippidi, arhitec]ii Grigore Ionescu, Henriette DelavranceaGibory , Gheorghe Leahu, Aurelian Tri[cu, Nicolae Pruncu. - 1988 - decembrie 1989, destina]ia amplasamentului se schimb` \n mai multe rnduri \n favoarea unui gigantic complex pentru adun`ri publice, ale "democra]iei socialiste", denumit \n final "Sala Polivalent` pentru Congrese, Cultur` [i Sport", [ef de proiect arh. Dorin Gheorghe. - Momentul decembrie 1989 surprinde executate funda]iile [i par]ial subsolul pentru noua construc]ie care se substituia M`n`stirii V`c`re[ti. - |n perioada imediat urm`toare Revolu]iei din 1989 \n opina public` au loc unele dezbateri privind reconstituirea M`n`stirii V`c`re[ti, f`r` nici un rezultat concret. De altfel au r`mas neref`cute toate monumentele de arhitectur` distruse \n epoca Ceau[escu, cu excep]ia micu]ei biserici Sf. Spiridon Vechi. - 2006, Municiplitatea Bucure[ti aprob` un Plan Urbanistic Zonal care propune realizarea unui complex comercial - "mall" pe funda]iile existente pe amplasamentul M`n`stirii V`c`re[ti. Se \ncheie astfel tragedia celui mai important monument de arta brncoveneasc`, disp`rnd [i speran]a reconstituirii acestuia pe amplasamentul ini]ial. (Bibliografie: arhitec]ii Lidia Anania, Cecilia Luminea, Livia Melinte, Ana-Nina Prosan, Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea - "Bisericile osndite de Ceau[escu Bucure[ti 1977-1989", pag.171-186, Ed. Anastasia 1995; arh. Gheorghe Leahu - "Distrugerea M`n`stirii V`c`re[ti", Ed. Arta Grafica S.A.; Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea "Enciclopedia l`ca[urilor de cult din Bucure[ti", volumul I, pag.686-689, Ed. Universalia, 2005).

arh. Alexandru Panaitescu

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 10

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

LISTA ILUSTRA}IILOR - Biserica - ancadramentul u[ii principale - planul - fa]ada dinspre apus - fa]ada dinspre nord (detaliu) - fa]ada dinspre r`s`rit - sec]iunea longitudinal` (detaliu) - sec]iunea transversal` prin abside - detaliu de candel` - detaliu unei coloane din pronaos - detaliu unei coloane din pridvor - Paraclisul - planul - fa]ada dinspre apus - sec]iunea transversal` prin abside - Biserica - detaliu unei coloane din portic - Arhondaricul - detaliu unei coloane din foi[orul dinspre curte - Paraclisul - ancadramentul u[ii

coperta I pagina 13 pagina 15 pagina 23 pagina 37 pagina 57 pagina 103 pagina 107 pagina 109 pagina 135 pagina 171 pagina 207 pagina 215 pagina 225 pagina 235 coperta IV

Reproduceri dup` "MONUMENTE NA}IONALE DIN ROMNIA", Volumul I, editat de {coala Superioar` de Arhitectur` - 1926. Cuvnt \nainte ("L`murire" \n limbajul epocii) de ing. Emil A. Pangrati, directorul {colii Superiare de Arhitectur` [i note de prezentare istoric` [i arhitectural` semnate de Virgil Dr`ghiceanu, secretarul general al Comisiei Monumentelor Istorice [i prof. arh. Ion D. Traianescu. Albumul reproduce \n 26 de plan[e (format mare - 41x58 cm) dou` relevee dup` monumente na]ionale, dintre primele realizate de c`tre studen]ii arhitec]i ca o condi]ie obligatorie de absolvire a [colii. Cli[eele tipografice sunt executate \nainte de primul r`zboi mondial de c`tre Casa C. Angerer [i Gschl din Viena [i au fost imprimate ulterior la Bucure[ti de c`tre Institutul de Arte Grafice Carol Gbl \n colaborare cu Institutul Tipografic "Cartea Romneasc`". |n acest volum sunt cuprinse: 1 - RELEVEUL M~N~STIRII V~C~RE{TI (biserica, paraclisul [i detalii ale arhondaricului - casa domneasc`) - 18 plan[e desenate \n 1908 de Constantin Iotzu (1884-1962) [i Al. Zagoritz (1881-1916) [i din care am selectat ilustra]ia c`r]ii de fa]`. 2 - RELEVEUL BISERICII DIN P~TE{TI (Foc[ani), jude]ul Putna (Vrancea) - 8 plan[e desenate \n martie 1908 de Arghir Culina (1883-1972). Exemplarul care a stat la baza reproducerilor de fa]` ne-a fost pus la dispozi]ie prin amabilitatea domnului arh. Eugen Popescu, pentru care \i exprim`m cele mai calde mul]umiri. De asemenea aducem mul]umiri doamnei arh. Mariana Celac pentru ilustra]iile privind istoria organiz`rii profesiei de arhitect \n Romnia prezentat` pe clapele coper]ilor.
10

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 11

O.A.R.

CUVNT |NAINTE

Cuvnt \nainte Finalizarea \n condi]ii normale a construc]iei unei cl`diri, materializare cu succes a unei crea]ii arhitecturale, presupune \n]elegerea cu claritate a solicit`rilor beneficiarului (investitorului, viitorului utilizator al cl`dirii), naturii misiunilor (serviciilor) solicitate arhitectului \n vederea realiz`rii investi]iei, precum [i responsabilit`]ile tuturor celor implica]i \n procesul de edificare, cu accent pe arhitect \n raporturile sale cu investitorul (beneficiarul, clientul) Studiile teoretice [i practice \i preg`tesc pe arhitec]i pentru a sprijini interesele beneficiarilor, pentru a-i asista pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a unui proiect, ca [i coordonatori al proiectan]ilor de specialitate [i pentru a urm`ri execu]ia lucr`rilor. Obliga]ia major` a arhitectului este aceea de a fi consultant competent al clientului s`u, de a r`spunde \n mod eficient de materializarea investi]iei \n termenele prev`zute. Beneficiarul are, de asemenea, un rol hot`rtor. El trebuie s` furnizeze informa]ii corespunz`toare referitoare la viitoarea investi]ie, despre terenul pe care urmeaz` s` se construiasc` [i despre bugetul preconizat destinat acesteia. \n sarcina sa revine [i efortul de a \n]elege [i evalua propunerile arhitectului \n diferitele etape de proiectare. Experien]e anterioare ne relev` faptul c` cele mai reu[ite [i de succes investi]ii au fost precedate de acele colabor`ri \ntre arhitect [i clientul s`u, caracterizate de un climat de \ncredere reciproc` [i bun`voin]`. O asemenea atmosfer` nu poate fi generat` dect de stabilirea clar` [i informarea reciproc` a sarcinilor, obliga]iilor [i responsabilit`]ilor, \n vederea protej`rii intereselor fiec`ruia - arhitect [i client. Ordinul Arhitec]ilor din Romnia - O.A.R. recomand` \n acest sens lista misiunilor de baz` [i a extraserviciilor arhitectului, tariful de referin]` corespunz`tor acestor misiuni, precum [i modelul de contract de proiectare. Misiunile la care se angajeaz` arhitectul pe parcursul proiect`rii unei cl`diri sunt servicii de baz`. \n viziunea O.A.R., ansamblul serviciilor de baz` sunt considerate toate eforturile de proiectare necesare [i suficiente ducerii la bun sfr[it a lucr`rii, astfel \nct, \n condi]iile respect`rii legisla]iei, nici unul dintre acestea nu poate lipsi. Aceste servicii, numite de baz`, sunt comune att unor proiecte de scar` mare ct [i unora de mai mic` anvergur`. |n condi]iile \n care, din anumite motive, arhitectul este \ns`rcinat doar cu o parte din serviciile de baz`, defalcarea misiunilor [i tarifele aferente se vor hot`r\ de comun acord cu clientul. O.A.R. consider` oportun` calcularea onorariului arhitectului pentru serviciile de baz` pornind de la costul total de realizare a investi]iei, respectiv o cot` procentual` din valoarea acesteia. O.A.R. apreciaz` grila acestor cote procentuale, func]ie de tipul de
11

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 12

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

program, complexitate etc. ca fiind una rezonabil`. Tarife mai mici dect cele recomandate de O.A.R. nu pot acoperi \n mod corespunz`tor cheltuielile de proiectare [i deci nu pot oferi garan]ia unor proiecte de calitate. Multe proiecte pot solicita [i alte misiuni, diferite de cele de baz`, care vor fi numite extraservicii. \n general, acestea pot fi tarifate func]ie de num`rul de ore de proiectare, consulting etc. |n calitate de coordonator al \ntregului proiect, arhitectul cumuleaz` \n cadrul ofertei sale [i proiectarea de specialitate (inginerie de rezisten]`, de instala]ii). |n vederea evalu`rii tarifelor de proiectare, cl`dirile sunt clasificate \n 5 clase de tarifare conform tipului de program, complexitate etc., iar pentru tarifarea orar` a extraserviciilor sunt prev`zute 5 categorii de coeficien]i func]ie de tipul de activitate prestat`, experien]a [i rolul arhitectului implicat. Este nuan]at [i clarificat raportul dintre misiuni [i onorarii prin prezentarea tipurilor de contract de proiectare [i subproiectare agreate de O.A.R., votate \mpreun` cu \ntregul pachet \n cadrul Conferin]ei Na]ionale din mai 2005. Materialul oferit acum de c`tre O.A.R., \ntr-o a doua edi]ie actualizat` [i completat`, este structurat \n dou` p`r]i: MISIUNI {I ONORARII [i GHID DE PROIECTARE. Prima parte a lucr`rii, continuare a volumului din 2003 "GHIDUL PENTRU CLIEN}I", define[te raporturile arhitectului cu drept de semn`tur` cu "exteriorul"; iar a doua parte prive[te exercitarea profesiei dintr-o perspectiv` "interioar`", insistnd asupra proiectului [i cadrului legislativ specific.

conf. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI Vicepre[edinte al Ordinului Arhitec]ilor din Romnia

12

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 13

Partea I

MISIUNI [i ONORARII

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 14

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 15

Capitolul 1 RELA}IA ARHITECT - BENEFICIAR

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 16

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 17

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

1.1. BENEFICIARUL |n momentul \n care o persoan` (fizic` sau juridic`) dore[te s` construiasc`, s` renoveze sau s` transforme o construc]ie existent`, acea persoan` se transform` \n beneficiarul unor servicii oferite de speciali[ti - arhitec]i, ingineri, antreprenori, constructori etc. Beneficiarul este cel mai \n m`sur` s` decid` ce vrea - proiect, func]iune, amploare, precum [i c]i bani este dispus s` investeasc`. Tot el se ocup` de alegerea terenului, achizi]ionarea lui sau a construc]iei existente. 1.2. ARHITECTUL Arhitectul este "omul de concep]ie", care are capacitatea [i talentul, sus]inute de preg`tirea profesional`, de a concepe un volum (sau spa]iu) construit [i de a-l amplasa, \n toat` complexitatea sa plastico-arhitectural` [i tehnico-func]ional`. Diploma de arhitect este acordat` \n urma unor studii de lung` durat` (minim 5 ani) \n cadrul c`rora viitorul profesionist acumuleaz` cuno[tin]e indispensabile realiz`rii [i execu]iei proiectului arhitectural. Exercitarea profesiei [i de]inerea titlului de arhitect cu drept de semn`tur` sunt reglementate \n Romnia conform Legii 184/2001, modificat` [i completat` cu Legea 43/2004. Profesarea ca arhitect cu drept de semn`tur` este posibil` doar dac` arhitectul respectiv este \nscris \n Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor (publicat de Ordinul Arhitec]ilor din Romnia \n Monitorul Oficial), ca membru al unei filiale teritoriale. Pe parcursul \ntregii sale cariere, arhitectul \[i amelioreaz`, perfec]ioneaz` cuno[tin]ele \n cadrul unui proces de forma]ie continu`. De asemenea, reabilitarea, restaurarea, organizarea de [antier, studiile peisagistice, studiile de impact, diagnosticul imobiliar, expertizele tehnice, verificarea proiectelor etc. sunt domenii unde arhitectul \[i manifest` competen]ele. Din momentul \nscrierii sale \n O.A.R., arhitectul se angajeaz` s` respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect ce \nso]e[te textul Legii 184/2001, respectiv obliga]iile profesionale fa]` de beneficiari (sec]iunea a 3-a) etc. Nerespectarea acestor prevederi poate antrena sanc]iuni disciplinare (avertisment, vot de blam, suspendarea sau retragerea dreptului de semn`tur`). 1.3. ALEGEREA ARHITECTULUI Pentru a construi, chiar pe un teren propriu, conform legisla]iei din Romnia, beneficiarul trebuie s` ob]in` o autoriza]ie de construire \mpreun` cu acordurile [i avizele aferente. Participarea unui arhitect este obligatorie pentru concep]ia [i \ntocmirea
17

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 18

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

oric`rui proiect de arhitectur` ce urmeaz` a fi supus unei cereri de autoriza]ie de construire. Pentru cl`diri de importan]` redus` amplasate \n afara zonelor protejate, conform competen]elor oferite de lege este obligatorie doar participarea unui conductor arhitect sau urbanist (studii superioare de minim 3 ani). Abaterile de la proiect sau executarea f`r` proiect ([i f`r` autoriza]ie de construire) atrage sanc]iuni contraven]ionale [i/sau penale - conform Legii 50/1991 republicate (amenzi de la 1.000 la 100.000 RON [i chiar desfiin]area construc]iilor executate nelegal) - [i de fapt \nseamn` lipsirea construc]iei respective de instrumentul principal de prevedere [i asigurare a calit`]ii. De asemenea, realizarea unei construc]ii f`r` proiect genereaz` compromisuri grave de ordin urbanistic, arhitectural [i tehnic, ct [i imposibilitatea de a prevedea [i de a controla corect execu]ia [i costurile investi]iei. Astfel se induc cheltuieli suplimentare pe parcursul execu]iei sau ulterior, pentru modific`ri sau remedieri ale unor solu]ii improprii. Alegerea unui arhitect se poate face ]innd cont de mai multe criterii. Se poate cerceta pia]a - Pagini Galbene (Aurii), reclame, reviste de specialitate; se pot ob]ine informa]ii de la cuno[tin]e, de la firme de construc]ii sau de la filialele teritoriale ale Ordinului Arhitec]ilor din Romnia; se pot studia construc]ii noi realizate [i discuta cu beneficiarii acestora. |n urma acestui studiu de pia]`, beneficiarul se va decide - func]ie de notorietate (sau nu), experien]` (sau nu), stil de proiectare - ce arhitect va alege. |n cazul \n care nu este mul]umit de ceea ce a aflat sau a g`sit, el poate organiza \mpreun` cu O.A.R. (sau nu) - concursuri de arhitectur` [i urbanism pentru investi]ii importante. 1.4. ARHITECTUL - {EF DE PROIECT Activitatea de proiectare este o munc` \n echip` - arhitec]i, ingineri pentru structura de rezisten]`, ingineri pentru instala]ii (electrice, sanitare, termice, ventila]ii, aer condi]ionat, gaze), geotehnicieni, speciali[ti tehnologi, topografi etc.. |n cadrul proiectului arhitectul este cel care se ocup` de urm`toarele: - definirea clar` a func]iunilor [i dispunerea lor \n spa]iu; - utilizarea judicioas` a suprafe]elor construite; - organizarea volumelor interioare [i cele exterioare; - modul de integrare \n situl \n mijlocul c`ruia investi]ia este amplasat`: orientare fa]` de punctele cardinale, gradul de \nchidere sau de deschidere fa]` de vecin`t`]i, organizarea acceselor [i a traseelor de mi[care, integrare armonioas` \n cadrul mediului natural sau a structurii urbane existente; ]ine cont de cl`dirile [i ansamblurile cu valoare de patrimoniu; - alege o expresie arhitectonic` potrivit` \n acord cu alegerea unei structuri, tehnologii [i materiale de construc]ie [i de finisaj; - alege un tip de \nc`lzire [i de ventilare studiate \n scopul limit`rii la maximum a viitoarelor consumuri de energie [i implicit a costurilor de \ntre]inere;
18

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 19

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

- personalizeaz` proiectul, func]ie de concep]iile sale profesionale, raportndu-se la cerin]ele beneficiarului [i la bugetul acestuia, dar respectnd legisla]ia [i normativele \n vigoare. Proiectul de arhitectur` define[te prin intermediul p`r]ilor desenate (planuri, sec]iuni, fa]ade, plan[e de prezentare, perspective, detalii etc.) [i p`r]ilor scrise, implantarea de cl`diri, compozi]ia, organizarea [i expresia volumelor acestora precum [i alegerea materialelor [i culorilor. Dincolo de definirea proiectului de arhitectur`, arhitectul este competent pentru a interveni la toate nivelurile de elaborare [i realizare a construc]iei, de la concep]ie pn` la execu]ia lucr`rilor: - alegerea terenului; - alc`tuirea temei program; - concep]ie (studii pe variante, schi]e, perspective, simul`ri pe calculator, machete de studiu); - expertize (dac` sunt necesare); - evaluare economic`; - studiu de fezabilitate; - proiectul tehnic [i de execu]ie, coordonarea specialit`]ilor (inginerie de rezisten]` [i instala]ii, drumuri); - demersuri administrative; - caiete de sarcini, organizarea licita]iilor pentru execu]ia lucr`rilor; - urm`rirea de [antier; - recep]ia lucr`rilor. Arhitectul este cel mai \n m`sur` s` \ndeplineasc` misiunea de [ef de proiect (proiectant general) [i de coordonator al acestuia (arhitectul concepe casa, inginerii elaboreaz` p`r]i din cas`). |n general, arhitectul este autorul proiectului, coordoneaz` studiile [i echipa de proiectan]i de alte specialit`]i, dirijeaz` realizarea lucr`rii. |n acest caz este numit {ef de Proiect Coordonator. |n cazuri particulare arhitectul poate elabora numai partea de arhitectur` la o lucrare ce poate avea un specific preponderent ingineresc sau tehnologic. |n acest caz nu-[i asum` rolul de {ef de Proiect Coordonator nici r`spunderile respective. Misiunea de {ef de Proiect Coordonator face parte din misiunile ordinare (servicii de baz`), deci nu se tarifeaz` separat [i include \n plus fa]` de presta]iile profesionale specifice: - consilierea investitorului; - reprezentarea lui fa]` de ter]i; - alc`tuirea echipei de proiectan]i; - coordonarea specialit`]ilor; - e[alonarea [i respectarea termenelor; - gestionarea bugetului proiectului; - supravegherea edit`rii; - stabilirea fazelor determinante; - participarea la recep]ie.
19

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 20

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

1.5. IERARHIZAREA SERVICIILOR ARHITECTULUI Misiunile arhitectului \n cadrul realiz`rii unei investi]ii pot fi de dou` categorii: 1. Servicii de baz` - ordinare / uzuale / normale - presta]ii necesare [i suficiente pentru \ndeplinirea mandatului; costul lor este inclus \n onorariul de baz`. 2. Extraservicii pe care le sub\mp`r]im \n: a- Suplimentare - presta]ii ce pot ap`rea necesare sau pot fi cerute de investitor; costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare). b- Complementare - presta]ii legate de arhitectur`, dar care ]in de alte domenii de activitate ale arhitec]ilor (cum ar fi studiile [i proiectele de amenajare a teritoriului [i urbanismului); costul lor face obiectul unor onorarii distincte (suplimentare). Misiunile ordinare de baz` ale arhitectului se grupeaz` pe faze e[alonate \n timp \n cadrul unui proiect complet de investi]ie STANDARD (cl`dire nou`, amenajarea unei cl`diri existente prin extindere, schimbarea destina]iei sau modernizare), iar costul lor se poate exprima \n procente din onorariul total negociat. Fazele e[alonate sunt detaliate \n capitolul urm`tor. |n cazul unor lucr`ri de alt` natur` (restaur`ri, arhitectur` de interior, proiecte de urbanism etc.) e[alonarea [i con]inutul fazelor misiunii pot s` difere [i ele vor fi men]ionate \n caietul de clauze specifice (contractul propriu-zis). Exemple de extraservicii ce pot intra \n sarcina arhitectului: a. Misiuni suplimentare: - complet`ri la tema de proiectare, eventual elaborarea temei, fluxuri tehnologice etc.; pentru programe complexe, poate fi necesar` consultan]a unor speciali[ti \n domeniul teoriei programelor de arhitectur`; - asistarea clientului la negocieri imobiliare; aprofundarea document`rii asupra sitului; - studii de organizare a [antierului; - desene specializate 3D, machete; - completarea datelor de teren (topo, geo, relevee, expertize); - elaborarea de variante comparative (la Studiu de fezabilitate sau la definitivarea detaliilor de execu]ie); - asisten]a pentru ob]inerea avizelor \n condi]iile reprezent`rii beneficiarului \n rela]ie cu autorit`]ile emitente; - planuri ce revin de obicei \n sarcina antreprenorului; - calcularea de indici tehnico-economici, expertize speciale etc.; - memorii sau prezent`ri c`tre ter]i; - documenta]ie de demolare - PAD; - \ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei; - controlul contractelor de execu]ie cu antreprenorii; dirigen]ie de [antier; management al execu]iei; urm`rirea [i controlul execu]iei \n vederea respect`rii
20

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 21

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

dreptului de autor [i a intereselor clientului; - consultan]a pentru lucr`ri de art` incluse \n investi]ie; - consultan]a pentru probleme de mobilier, dot`ri, design interior; - \ntocmirea c`r]ii construc]iei, \ntocmirea proiectului conform execu]iei ("as built"); - verificarea func]ion`rii \n bune condi]ii de exploatare ale obiectivului construit cu rolul de a verifica eventualele repara]ii ulterioare punerii \n func]iune a obiectivului; - altele. b. Misiuni complementare care pot ap`rea necesare sau se pot solicita de c`tre investitor: - consultan]a \n problemele de urbanism (elaborarea unui PUD sau PUZ); - consultan]a \n probleme de patrimoniu, amplasament sau monumente istorice consultan]a \n probleme de peisagistic`; - consultan]a \n domenii speciale, cum ar fi acustic`, probleme deosebite de securitatea la incendiu - PSI etc.; - consultan]a financiar`, \ntocmirea calculului de rentabilitate; - altele. |n func]ie de specificul sau amploarea lucr`rii, p`r]ile pot conveni \ncheierea contractului numai pentru una sau o parte din serviciile de baz` sau ([i) extraservicii (suplimentare sau complementare). Investitorul trebuie s` notifice \n scris aprobarea fiec`rei faze predate. Absen]a observa]iilor scrise din partea investitorului - 15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consider` aprobarea ei [i decizia de continuare . Se recomand` ca orice transmitere de date sau dialog \ntre p`r]i s` se fac` prin documente scrise. 1.6. ARHITECTUL {I DREPTUL DE AUTOR Proiectul pentru partea de arhitectur` intr` sub inciden]a legii dreptului de autor - inclusiv plan[e, machete, lucr`ri grafice ce fac parte din acesta. Dac` arhitectul dore[te ca un anumit proiect sau o lucrare s` fie protejate, se poate ca aceasta s` fie \nscris` la O.A.R. cu dat` cert`, pentru a beneficia de prevederile Legii 184/2001 [i Legii 8/1996. Dup` achitarea onorariilor, investitorul cap`t` dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul presta]iilor arhitectului \n scopul precizat \n contract. Drepturile de autor asupra proiectului apar]in arhitectului. Arhitectul r`mne proprietarul documenta]iilor de arhitectur` originale care trebuie p`strate \n arhiva sa timp de 10 ani, \n forma lor ini]ial`, sau \ntr-o form` ce se poate reproduce. Arhitectul are dreptul de a-[i revinde, publica sau face public` lucrarea, sub rezerva protej`rii intereselor investitorului. Investitorul sau un ter] pot face public` lucrarea arhitectului cu obliga]ia men]ion`rii autorului. La solicitarea arhitectului, investitorul poate pune la dispozi]ia acestuia cl`direa finit` cu trei zile \nainte de recep]ia final`, \n scopul realiz`rii de fotografii sau pentru alte activit`]i promo]ionale \n plan profesional.
21

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 22

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 23

Capitolul 2 SERVICII DE BAZ~

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 24

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 25

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Serviciile de baz` (uzuale, ordinare, normale) reprezint` totalitatea misiunilor, conform legisla]iei, ce sunt necesare pentru \ntocmirea proiectului, a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire, a documenta]iilor de execu]ie destinate contract`rii lucr`rilor, urm`rirea de [antier; acestea sunt misiuni necesare [i obligatorii pentru realizarea \n bune condi]ii a lucr`rilor de construire, refunc]ionalizare, extindere, repara]ie, reabilitare sau demolare a unei cl`diri, corp de cl`dire, ansamblu de cl`diri etc. Serviciile de baz` ocup` \n sine \ntreg procesul de proiectare [i urm`rire a lucr`rilor de execu]ie, de la definitivarea temei de proiectare pn` la recep]ia final` a lucr`rilor. Con]inutul diverselor faze- (etape) poate diferi func]ie de tipul, complexitatea investi]iei [i de ritmul de punere \n oper`, tipul de finan]are etc. Serviciile de baz` includ [i coordonarea echipelor de proiectan]i de specialitate, indiferent dac` ace[tia sunt angaja]i de arhitect, constructor sau beneficiar. Fazele de proiectare: Un proiect se desf`[oar` \n etape sau faze succesive, care sunt: - definitivarea [i completarea temei de proiectare; - anteproiectul (proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate); - proiectul tehnic; - documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire; - detaliile de execu]ie [i urm`rirea de [antier; - recep]ia lucr`rilor [i finalizarea acestora. |n cazul \n care pentru amplasamentul respectiv nu exist` un regulament urbanistic clar (aferent unui Plan Urbanistic General - P.U.G., Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. sau Plan Urbanistic de Detaliu - P.U.D.) sau dac` ceea ce se dore[te nu este \n concordan]` cu regulamentul urbanistic existent - prin certificatul de urbanism, emitentul acestuia va cere \ntocmirea unor documenta]ii de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.), prin care s` se aprobe (sau nu) realizarea unor lucr`ri de construire, altele dect cele prev`zute prin regulamentele existente. 2.1. DEFINITIVAREA {I COMPLETAREA TEMEI DE PROIECTARE Obiective: - stabilirea unor criterii clare \n vederea solu]ion`rii dorin]elor beneficiarului; - corelarea solicit`rilor investitorului cu condi]ion`rile tehnico - urbanistice generate de amplasament; - respectarea prevederilor specifice din legisla]ia \n vigoare. Con]inut: - documenta]ie scris` ce reprezint` punctul de plecare pentru fazele urm`toare ale proiectului Beneficiarul stabile[te tema de proiectare care se va definitiva cu ajutorul arhitectului [i a altor speciali[ti.
25

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 26

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Pentru investi]iile de mari dimensiuni [i cu func]iuni complexe, eventual [i pentru selectarea proiectantului de arhitectur` sau/[i al celui general sau \n cazul organiz`rii unui concurs de solu]ii de arhitectur` pentru viitoarea lucrare, beneficiarul (investitorul) poate \ncredin]a elaborarea temei de proiectare unui birou de consultan]` specializat \n tipul dorit de investi]ie. Func]ie de caz, tema de proiectare poate fi fundamentat` de studii [i variante de amplasament [i de studii de prefezabilitate. Pentru investi]iile mici [i medii realizate din fonduri private, definitivarea temei de proiectare trebuie s` aib` \n vedere urm`toarele aspecte: a) solicit`rile [i op]iunile beneficiarului (de natura obiectiv` [i/sau subiectiv`) determinate de: - nevoia de spa]ii construite (dup` caz pentru locuit sau pentru servicii, comer], turism, birouri, produc]ie, realizarea de afaceri imobiliare etc.); - necesit`]i func]ionale specifice; - asigurarea unui anumit nivel de confort; - nivelul dorit de reprezentare social` care s` fie reflectat de noua construc]ie; - op]iunile estetice; - posibilit`]ile financiare. Acestea sunt transmise arhitectului \n scris sau se cristalizeaz` treptat \n discu]iile beneficiar - arhitect. Este de preferat ca toate datele de tem` ce ]in de beneficiar s` fie definitivate \n totalitate cel mai trziu \n prima parte de elaborare a anteproiectului [i consemnate \ntr-o form` scris`. b) condi]ion`rile urbanistice, tehnico-profesionale [i legislative eviden]iate cu participarea arhitectului cum ar fi: - Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului - stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG, completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD) [i care se cunosc din certificatul de urbanism. Pentru aceast` etap` este necesar` ob]inerea certificatului de urbanism, dac` acesta nu a fost solicitat la cump`rarea terenului. Existen]a certificatului de urbanism este obligatorie pentru demararea [i definitivarea fazelor urm`toare de proiectare: anteproiectul [i proiectul tehnic. - Particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale amplasamentului - stabilite pe baza analizei situa]iei existente (dup` caz cunoscute din eventualul studiu de amplasament premerg`tor \nceperii proiect`rii propriu-zise): rela]iile cu zonele imediat \nvecinate [i posibilit`]ile de acces; orient`rile optime fa]` de punctele cardinale [i fa]` de punctele de interes (naturale sau construite); condi]iile de microclimat, direc]ia vnturilor dominante [i sursele de poluare; particularit`]ile de relief, pantele caracteristice ale terenului; natura terenului de fundare (determinat` printr-un studiu geotehnic); starea tehnic` [i valoarea de monument istoric sau de arhitectur` a unor eventuale cl`diri existente pe teren sau \n zona imediat \nvecinat`; nivelul de echipare tehnico-edilitar` al zonei [i posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor (ap`-canal, energie electric`, gaze, telefoane etc.); eventuale re]ele edilitare care traverseaz` terenul; condi]ion`ri constructive determinate de starea tehnic` [i de sistemul constructiv al unei cl`diri existente la care se intervine pentru consolid`ri,
26

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 27

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

remodel`ri, supraetaj`ri, extinderi sau la care urmeaz` s` se alipeasc` la calcan viitoarea construc]ie. - Cerin]ele impuse de legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor pentru asigurarea calit`]ii construc]iilor corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii care determin` anumite cerin]e specifice de natur` func]ional`, tehnic` sau de dotare. \n realizarea unei investi]ii, arhitectul este un partener esen]ial, egal cu beneficiarul, avnd acela[i interes major pentru a ob]ine un proiect de calitate, care \l reprezint` (pe arhitect). El ghideaz` beneficiarul \n procesul edific`rii [i \l ajut` s` \[i materializeze ideile ob]innd maximum de profit \n utilizarea unui amplasament. 2.2. ANTEPROIECTUL - PROIECTUL PRELIMINAR SAU STUDIUL DE FEZABILITATE Obiective: - propunerea unei solu]ii de ansamblu coordonat` cu condi]iile urbanistice [i cu mijloacele financiare ale investitorului; - definirea condi]iilor contractuale. Con]inut: - documenta]ii ce prezint` solu]ii de arhitectur` [i tehnice, estim`ri ale costului [i duratei execu]iei. INVESTITORUL - Lanseaz` o comand` scris` c`tre arhitect; - Furnizeaz` : - tema de proiectare; - actele de proprietate asupra terenului; - datele despre teren (topo, geo, vecin`t`]i, etc.) - sunt op]ionale, dar necesare; - certificatul de urbanism; - pl`te[te avansul convenit; - notific` \n scris \ndeplinirea fazei; - dac` nu se d` urmare misiunii solicitate arhitectului, clientul (beneficiarul) va pl`ti cheltuielile de deschiderea comenzii. ARHITECTUL - se deplaseaz` la amplasament; - interpreteaz` [i ilustreaz` tema prin: solu]ii de amplasare a construc]iei [i de amenajare a incintei (plan de situa]ie), planurile tuturor nivelelor, sec]iuni [i fa]ade caracteristice, imagini tridimensionale, volumetrice la nivel de concept / ansamblu sau de detaliu (sc.1:500/ 1:200); - precizeaz` pe plan[e sau \ntr-un memoriu scris suprafe]ele interioare, suprafe]ele construite la teren, utile [i desf`[urate, P.O.T., C.U.T., precum [i eventuale solu]ii
27

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 28

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

referitoare la structura de rezisten]`, la modalit`]ile de rezolvare a instala]iilor inclusiv racordurile acestora [i la alte dot`ri necesare ce rezult` din tema de proiectare; - estimeaz` valoarea de investi]ie [i perioada de execu]ie; - alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i; - consult` [i consiliaz` investitorul asupra solu]iilor; \n urma analiz`rii cerin]elor beneficiarului, explic` acestuia condi]iile \n care se poate realiza obiectivul. Extraserviciile (suplimentare, complementare) ce pot ap`rea \n aceast` faz` sunt: completarea temei de proiectare, aprofundarea documenta]iei asupra sitului, \ntocmirea de expertize, completarea datelor despre teren (topo, geo, relevee, cadastru etc.), studii de viitoare organizare a [antierului, desene specializate 3D, machete, elaborarea de variante comparative etc. |n situa]ia investi]iilor private, beneficiarul este liber s` \ncredin]eze tema de proiectare direct unui singur arhitect agreat sau s` organizeze o selec]ie pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` [i desemnarea arhitectului proiectant. |n cazul investi]iilor mari sau/[i cu impact urban important faza anteproiectului poate fi precedat` de cea a unui concurs de arhitectur` cu caracter \nchis (la care sunt invita]i un num`r de arhitec]i agrea]i) sau de un concurs public, prin care s` se stabileasc` solu]ia de arhitectur` transpus` apoi \n proiectul pentru lucrarea respectiv`. La investi]ii de mare amploare, se pot face studii de prefezabilitate [i studii de fezabilitate (con]inutul cadru al acestora este reglementat prin Ordinul comun MFP 1013/6.06.2001 [i MLPAT 874/12.06.2001 pentru aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii (capitolele privind fazele [i con]inutul proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii) care stabilesc nivelul de rentabilitate al investi]iei, determinat de parametrii acesteia [i de posibilit`]ile de realizare, exploatare [i de amortizare \n timp a lucr`rii. Anteproiectul este faza cea mai important` a proiectului \n care se manifest` capacitatea de crea]ie a arhitectului. Reprezentarea grafic` ct mai conving`toare trebuie s` ilustreze [i s` sus]in` solu]iile propuse. Anteproiectul poate s` cuprind` mai multe variante pentru solu]ia de ansamblu a lucr`rii sau pentru anumite p`r]i importante ale acesteia. |n faza de concep]ie a investi]iei, trebuie s` existe un dialog permanent cu beneficiarul pn` cnd solu]ia adoptat` corespunde nevoilor, gusturilor [i posibilit`]ilor financiare ale acestuia. Pe baza propunerilor [i a condi]iilor impuse prin Certificatul de Urbanism au loc discu]ii cu investitorul, se fac modific`ri, se discut` din nou, pn` se ajunge la o solu]ie care s` \l mul]umeasc`. Dac` arhitectul are convingerea c` resursele financiare ale beneficiarului sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria s` \l informeze asupra acestui lucru conform Codului deontologic al profesiei de arhitect. Solu]ia din anteproiect, avizat` de c`tre beneficiar, este punctul de plecare pentru fazele urm`toare.
28

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 29

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

2.3. PROIECTUL TEHNIC Obiective: - \ntocmirea tuturor documenta]iilor ce includ concep]ia de realizare a unui obiectiv de investi]ii, pe baza c`rora se execut` lucr`rile de construc]ii autorizate, se urm`re[te [i se controleaz` calitatea acestora. Con]inut: - proiecte tehnice pe specialit`]i: arhitectura, structura de rezisten]` [i instala]iile aferente construc]iei (piese scrise [i desenate), inclusiv listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i materiale (antem`sur`torile) [i caietele de sarcini. INVESTITORUL - ini]iaz` [i pl`te[te verificarea proiectului, conform cu Legea 10/1995 privind calitatea construc]iilor, prin verificatori atesta]i; - aprob` devizul general; - notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal, bun de plat` etc.); - dac` sunt necesare sau se solicit` pot ap`rea extraservicii, misiuni suplimentare sau complementare (vezi subcapitolul 1.5., pct. 2a [i b). ARHITECTUL - elaboreaz` proiectul tehnic de arhitectur` la o scar` convenabil` coordonat cu solu]iile [i dimensionarea infra [i suprastructurii precum [i cu solu]iile de instala]ii interioare; - stabile[te parametrii cl`dirii: S.C., S.D., P.O.T., C.U.T., volume etc.; - determin` nivelul calitativ al lucr`rii prin alegerea materialelor, finisajelor, echipamentelor etc.; - coordoneaz` [i coreleaz` \ntocmirea proiectelor tehnice a celorlalte specialit`]i; - consult` [i consiliaz` investitorul \n alegerea solu]iilor [i materialelor; - supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen; - propune un grafic al execu]iei; - verific` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii. Proiectele de specialitate care formeaz` proiectul tehnic pentru un obiectiv de investi]ii sunt urm`toarele: - arhitectura [i finisaje - proiect director \n cadrul proiectului tehnic; - structura de rezisten]`; - instala]iile generale aferente construc]iei (inclusiv cele pentru incint`, pn` la c`minele de racord sau contoarele de bran[ament la re]elele publice de utilit`]i), \n care se includ instala]iile de \nc`lzire (eventual de ventila]ie, climatizare), electrice (pentru tensiuni normale de 220/380V [i pentru curen]i slabi: telefonie, TV, re]ea de calculatoare, semnalizare, alarmare - securitate etc.), sanitare (ap`, canalizare) [i gaze; - dot`ri [i instala]ii tehnologice - dac` este cazul; - mobilier, dot`ri P.S.I. [i pentru protec]ia muncii - dac` este cazul;
29

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 30

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- lucr`ri conexe construc]iei (amenaj`ri exterioare, sistematizarea vertical` a terenului [i drumurile din incint`, platforme, parcaje, \mprejmuiri, demolarea unor construc]ii existente pe amplasament etc.) - dac` este cazul; - bran[amentele [i racordurile la re]ele edilitare (ap`-canal, energie electric`, gaze, telefoane), dup` caz; - organizarea de [antier. Con]inutul-cadru al proiectului tehnic, defalcat pe volume sau capitole pentru fiecare specialitate \n parte este format din piese scrise [i desenate, detaliate \n Partea a II-a GHID de PROIECTARE. Proiectul tehnic constituie baza pentru: - elaborarea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i a proiectului de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii - P.A.C., stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic; - \ntocmirea cererilor de ofert` (licita]ie) \n vederea alegerii constructorului (antreprenorului) viitoarei construc]ii; - determinarea nivelului real al costului investi]iei, exprimat de devizul general [i/sau de devizele pe diverse stadii de execu]ie, \ntocmite \n conformitate cu listele de cantit`]i de lucr`ri [i de materiale; - corelarea ritmului de execu]ie cu posibilit`]ile financiare; - efectuarea \n avans a aprovizion`rii unor materiale cu pondere important` \n valoarea total` a lucr`rii (o]el-beton, c`r`mid`, \nvelitoare, tmpl`rii etc.); - recep]ia lucr`rilor de construc]ie. 2.4. DOCUMENTA}IILE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR {I AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE - EXTRASE DIN PROIECTUL TEHNIC Obiective: - \ntocmirea documenta]iilor necesare pentru ob]inerea tuturor avizelor [i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism (C.U.); - \ntocmirea documenta]iei pentru ob]inerea autoriza]iei de construire (A.C.), (eventual a autoriza]iei de desfiin]are [i a autoriza]iei pentru organizarea de [antier). Con]inut: - fi[e tehnice, documenta]ii cu extrase din proiectele tehnice pe specialit`]i [i memorii specifice pentru avize / acorduri specifice; - proiectul pentru autoriza]ia de construire P.A.C. INVESTITORUL - pl`te[te toate taxele legate de avize [i autoriza]ii; - semneaz` cererea de A.C.; - notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal, bun de plat` etc.).

30

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 31

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

ARHITECTUL - verific` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii; - coordoneaz` \ntocmirea dosarelor de ob]inere a avizelor cerute prin C.U.; - adapteaz` solu]iile arhitecturale de principiu sau de detaliu la prevederile unor avize, dac` e cazul; - \ntocme[te dosarul P.A.C. conform cu con]inutul cerut de autoritatea \n materie; - ob]ine dovada de luare \n eviden]` a proiectului la Filiala Teritorial` a O.A.R.; - asist` clientul pn` la ob]inerea autoriza]iei de construire. Extraserviciile (suplimentare - complementare) ce pot ap`rea la aceast` faz` sunt: documenta]ii de demolare, documenta]ii pentru ob]inerea avizelor \n sensul reprezent`rii beneficiarului \n raport cu autorit`]ile \n baza unei \mputerniciri (scrise) a beneficiarului, analize de impact asupra vecin`t`]ilor \n cazul \n care sunt solicitate, studii istorice, expertize speciale (monumente istorice, situri deosebite, situri protejate) etc. 2.5. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI {I PREG~TIREA EXECU}IEI Obiective: - alegerea unui antreprenor (constructor) [i a unui diriginte de [antier, pe baza unor oferte f`cute de constructor pe baza proiectului tehnic. Con]inut: - analiza ofertelor din partea beneficiarului [i oferte din partea posibililor constructori. INVESTITORUL - prospecteaz` pia]a \n vederea efectu`rii unor cereri de ofert` c`tre poten]iali constructori; - organizeaz` licita]ia execu]iei dac` e cazul; - \ncheie contractul de antrepriz`; - furnizeaz` autoriza]ia de construire imediat dup` ob]inerea ei; - angajeaz` conform legisla]iei \n materie un diriginte de [antier atestat, care s` supravegheze execu]ia [i situa]iile de lucr`ri prezentate de c`tre antreprenor. ARHITECTUL - furnizeaz` datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor; - preg`te[te documenta]iile de licita]ie dac` este cazul; - asist` investitorul la alegerea antreprenorului. Extraserviciile (suplimentare - complementare) pot fi conform celor de mai sus: acordarea de consultan]` sau \ntocmirea cererii de ofert` pentru selectarea constructorului, dup` caz organizarea licita]iei pentru atribuirea lucr`rilor de execu]ie; asisten]` tehnic` pe [antier \n vederea realiz`rii construc]iei, astfel \nct timpul de execu]ie [i costul investi]iei s` nu se modifice pe parcursul desf`[ur`rii lucr`rilor.
31

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 32

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

O dat` ob]inut` A.C. (sau chiar pe parcursul ob]inerii acesteia) beneficiarul \[i poate c`uta (ajutat de arhitect dac` dore[te) antreprize care s` fac` oferte concrete pentru execu]ia lucr`rilor. Cererea de oferte din partea beneficiarului se face pe baza proiectului tehnic, \n mod similar pentru to]i ofertan]ii [i con]ine: - memorii tehnice - caiete de sarcini - antem`sur`tori - liste cu cantit`]i de lucr`ri [i de materiale - piese desenate pentru toate specialit`]ile sau numai pentru p`r]ile din proiect pentru care se dore[te contractarea lucr`rilor. Se poate stabili constructorul [i prin licita]ie public`, dar nu este recomandat` la lucr`ri de amploare mic` datorit` costurilor sporite. Constructorul face o ofert` care trebuie s` cuprind` [i s` expliciteze aspecte privind: - prezentarea general` a firmei - prezentarea principalelor lucr`ri realizate - recomand`ri de la al]i beneficiari - modul de asigurare a organiz`rii de [antier - propunerea contractului de construire - graficul de execu]ie a lucr`rilor - oferta de pre]. Desemnarea constructorului se face pe baza analizei ofertelor primite de la diferitele antreprize. Exist` dou` tipuri de antreprize: antreprize (firme de construc]ii) mai mici, care s` presteze toate categoriile de lucr`ri necesare, [i antreprize mai mari (generale), care s` se ocupe de ansamblul lucr`rilor [i s` ofere \n subantrepriz` lucr`ri specifice. \n ambele cazuri se semneaz` un contract \ntre beneficiar [i antreprenor ca executant al lucr`rilor. Lucr`rile se mai pot executa [i \n regie proprie. Arhitectul este obligat prin codul deontologic al profesiei de arhitect s` nu presteze simultan pentru acela[i client servicii de proiectare sau consulting [i servicii de execu]ie [i comer] cu materiale de construc]ie. 2.6. DETALIILE DE EXECU}IE, {ANTIERUL {I URM~RIREA LUCR~RILOR Obiective: - asigurarea cu detalii [i urm`rirea astfel \nct execu]ia s` respecte \ntocmai proiectul, prescrip]iile regulamentare \n vigoare, cerin]ele investitorului [i coordonarea acestor detalii cu antreprenorii [i furnizorii - \ndeplinirea obliga]iilor privind prezen]a arhitectului (proiectantului) pe [antier, conform legisla]iei \n vigoare (Legea 10/1995, Legea 50/1991 republicat` [i Legea 184/2001 republicat`) Con]inut: - documenta]ii de detaliu necesare pe parcursul execu]iei; prezen]a
32

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 33

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

periodic` sau la cerere a proiectan]ilor pe [antier - verificarea conformit`]ii lucr`rilor de execu]ie cu autoriza]ia de construire; - participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urm`rire a calit`]ii execu]iei prev`zut \n PT; - stabilirea solu]iilor de remediere a eventualelor erori de proiectare. INVESTITORUL - nu poate da dispozi]ii directe antreprenorului sau s` impun` solu]ii tehnice f`r` consultarea arhitectului. Poate formula observa]ii asupra proceselor-verbale de comandament \n maxim 5 zile. ARHITECTUL - definitiveaz` [i furnizeaz` detaliile de arhitectur` [i construc]ii prin desene la sc`ri de detaliu (1:20 - 1:1); - definitiveaz` alegerea materialelor, furniturilor [i accesoriilor la nivel de detaliu; - consult` [i consiliaz` investitorul \n alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului etc.; - verific` concordan]a execu]iei cu prevederile din proiecte; - conduce comandamentele de [antier [i redacteaz` procesele verbale; - verific` [i vizeaz` documenta]iile de execu]ie elaborate de antreprenor dac` e cazul; - coordoneaz` amplasarea [i listarea echipamentelor (utilaje, mobilier etc.); - asigur` consultan]a pentru probleme de mobilier, dot`ri, design interior. Extraserviciile la aceast` faz` pot fi: - dirigen]ia de [antier, \n condi]iile \n care arhitectul este atestat conform legii pentru a-[i asuma asemenea misiune; - controlul [i avizarea contractelor de execu]ie cu antreprenorii; - func]ia de manager al investi]iei. O dat` ales executantul, se poate \ncepe [antierul. La loc vizibil, pe toat` perioada lucr`rilor, trebuie afi[at un panou de minim 90x60cm, cu datele de identificare ale investi]iei: denumire, adres`, beneficiar, proiectant general, executant (constructor), num`rul A.C., valabilitatea ei, data \nceperii [i termin`rii lucr`rilor. Obliga]iile beneficiarului, ale proiectantului [i ale executantului ulterioare autoriz`rii sunt men]ionate \n Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, Capitolul 6. Arhitectul are dreptul [i obliga]ia de a urm`ri executarea \ntocmai a lucr`rilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documenta]ia elaborat` va fi semnalat` beneficiarului [i executantului, iar dup` caz, organismelor de control abilitate. Pe durata [antierului, arhitectul poate efectua: inspec]ii periodice, controlul st`rii diverselor categorii de lucr`ri, verificarea p`r]ii financiare a lucr`rilor. Prin dispozi]ie de [antier dat` de proiectantul lucr`rilor [i cu acordul scris al
33

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 34

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

beneficiarului se pot admite modific`ri locale ale solu]iilor tehnice din proiectele autorizate, f`r` emiterea unei noi A.C., numai dac` prin aceasta nu se modific` condi]iile de amplasament, alc`tuirea structural` de ansamblu ori aspectul construc]iei sau dac` nu sunt periclitate rezisten]a [i stabilitatea cl`dirilor \nvecinate. Responsabilitatea privind corectitudinea tehnic` a solu]iei modificatoare apar]ine proiectantului, iar beneficiarul are obliga]ia de a depune \n copie la emitentul A.C. dispozi]iile de [antier cu rol de martor. 2.7. RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE Aceast` faz` reprezint` (\n general) \ncheierea misiunilor arhitectului. INVESTITORUL - organizeaz` recep]ia conform cu regulamentele n vigoare n domeniu; - la cererea arhitectului i poate pune la dispozi]ie obiectivul finalizat cu 3 zile nainte de recep]ie n scopul realiz`rii de fotografii sau alte activit`]i promo]ionale n plan profesional; - achit` ultima tran[` din onorariul total convenit inclusiv adi]ionalele [i index`rile dac` e cazul. ARHITECTUL - asist` investitorul la toate fazele recep]iei obiectului de investi]ie; - \ntocme[te referatul de prezentare referitor la calitatea execu]iei n faza de terminare a lucr`rilor; - supravegheaz` ntocmirea listei deficien]elor de execu]ie semnalate, precum [i remedierea lor; - vizeaza procesul-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor. Extraserviciile la aceast` faz` pot fi: redactarea principalelor piese desenate ale proiectului executat (planuri, sec]iuni, fa]ade) "as built", manualul de func]ionare [i ntre]inere al cl`dirii proiectate, manualul chiria[ului (dac` este cazul), verificarea func]ion`rii n bune condi]ii de exploatare ai principalilor parametrii ai construc]iei dup` o perioad` distinct` de timp de la punerea n func]iune (conform contractului de antrepriz`) cu scopul eventualelor remedieri, repara]ii. Potrivit prevederilor legale n vigoare, recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i a instala]iilor aferente este actul prin care beneficiarul declar` c` accept`, preia lucrarea (cu sau far` rezerve) [i c` aceasta poate fi dat` n folosin]`. Prin actul de recep]ie se certific` faptul c` executantul [i-a ndeplinit obliga]iile contractuale [i n conformitate cu documenta]ia de execu]ie. Recep]ia se face conform regulamentului de recep]ie aprobat prin HGR 273/1994. Proiectantul va ntocmi un referat n care [i va exprima punctul de vedere cu privire la execu]ia lucr`rilor, dar el nu are drept de vot. Proiectul \n faza as built este important printre altele pentru dosarul de asigurare al construc]iei, iar manualul de utilizare al cl`dirii trebuie s` ating` cinci serii de subiecte, [i anume:
34

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 35

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

- managementul siguran]ei; - managementul proces`rii [i evacu`rii gunoiului; - managementul cur`]eniei la interiorul [i exteriorul construc]iei; - aspecte legate de utilizarea cl`dirii \n situa]ii extreme; - modalit`]i [i reguli de operare ale diferitelor instala]ii [i echipamente. Manualul destinat chiria[ilor stipuleaz` drepturile [i obliga]iile acestora \n leg`tur` cu utilizarea cl`dirii.

35

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 36

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 37

Capitolul 3 COSTURILE PENTRU PROIECTARE

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 38

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 39

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

3.1. ONORARIILE DE REFERIN}~ (aprobate de Conferin]a Na]ional` a OAR din 3031 mai 2005) ONORARIUL (TARIFUL DE PROIECTARE) constituie, conform Legii 184/2001, republicat`, un drept al arhitectului, negociat \n mod liber cu beneficiarul (clientul) [i reprezint` costurile pentru \ndeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta. Prin asumarea proiect`rii unei investi]ii, prin solu]iile propuse, arhitectul (proiectantul) practic \[i asum`, printre altele, [i responsabilitatea bunei gestion`ri a resurselor financiare destinate de c`tre beneficiar (client) pentru realizarea lucr`rii respective. Avnd \n vedere [i numai acest aspect al practicii de proiectare, onorariul, aplicat la nivelul recomandat de Ordinul Arhitec]ilor din Romnia, caut` s` asigure un nivel financiar corespunz`tor \ndeplinirii \n cele mai bune condi]ii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract, cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a tuturor exigen]elor consacrate \n practica profesional`. Tendin]a unor beneficiari (clien]i) de a \ncredin]a proiectarea unei construc]ii numai dup` criteriul celui mai mic onorariu [i eventuala acceptare a acestuia de c`tre arhitect are consecin]e negative, care se reflect` att \n nivelul calitativ al proiectului, ct [i al viitoarei lucr`ri. Realitatea constatat` \n practica din ultimii ani ne arat`, f`r` excep]ie, c` acceptarea unor onorarii subevaluate (injuste) nu asigur` bugetul de timp [i interesul necesar unui studiu aprofundat [i complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului [i pentru g`sirea solu]iilor optime la lucrarea de proiectare contractat`, \n final fiind afectate grav att interesele beneficiarului (clientului), ct [i prestigiul arhitectului [i al profesiei. Valoarea contractat` pentru un proiect trebuie s` rezulte din \nsumarea onorariilor de proiectare recomandate pentru misiunile (serviciile) de baz`, suplimentare [i a altor servicii conexe proiect`rii care fac obiectul contractului. 3.2. SERVICII DE BAZ~ Serviciile de baz` (uzuale, ordinare, normale) reprezint` totalitatea misiunilor, conform legisla]iei, ce sunt necesare pentru \ntocmirea proiectului pentru un obiectiv de investi]ii, a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire, a documenta]iilor de execu]ie destinate contract`rii lucr`rilor, urm`rirea de [antier; acestea sunt misiuni necesare [i obligatorii pentru realizarea \n bune condi]ii a lucr`rilor de construire, refunc]ionalizare, extindere, repara]ie sau reabilitare a unei cl`diri, corp de cl`dire, ansamblu de cl`diri etc. Serviciile de baz` ocup` \n sine \ntreg procesul de proiectare [i urm`rire a lucr`rilor de execu]ie pn` la recep]ia final` a lucr`rilor. Serviciile de baz` includ [i coordonarea, \n calitate de [ef de proiect, a echipelor de proiectan]i de specialitate, indiferent dac` ace[tia sunt angaja]i de arhitect, constructor sau beneficiar.
39

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 40

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

3.3. FAZELE DE PROIECTARE INCLUSE |N ONORARIUL DE BAZ~ Elaborarea proiectului se face conform temei de proiectare stabilit` de c`tre beneficiar. Aceasta determin` concep]ia de realizare a unei construc]ii, exprimnd inten]iile investi]ionale, solicit`rile func]ionale [i alte op]iuni ale beneficiarului, completate [i definitivate cu condi]ion`rile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare, stabilite \n colaborare cu arhitectul-[ef de proiect [i, dup` caz, cu al]i speciali[ti. Elaborarea [i definitivarea temei de proiectare (studiile de tem`) nu sunt incluse \n onorariul de baz`. |n onorariul de baz` sunt incluse urm`toarele faze de proiectare (detaliate \n capitolul 2): - 1. Anteproiectul - 2. Proiectul tehnic - P.T. - 2.1. Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor pentru ACORDUL UNIC [i proiectul pentru autoriza]ia de construire - P.A.C. - 3. Detaliile de execu]ie - D.E. - 4. Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate. Nu sunt incluse \n onorariul de baz`: - consultan]a de specialitate din faza precontractual`; - elaborarea [i definitivarea temei de proiectare; - verificarea tehnic` a proiectului; - expertiza tehnic`; - studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo); - studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de inser]ie \n situri protejate [i privind monumentele istorice); - amenaj`rile incintei (sistematizarea vertical`, alei, drumuri, \mprejmuiri); - decora]iunile interioare; - releveele; - proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are; - proiectul pentru autorizarea organiz`rii de [antier; - documenta]iile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MTCT nr. 1430/2005); - ob]inerea avizelor/acordurilor [i autoriza]iilor; - asisten]a tehnic` (ca form` de supraveghere profesional`, permanent` sau periodic`, a execut`rii lucr`rilor de construire); - cheltuielile de deplasare \n afara localit`]ii de re[edin]` a proiectantului. Aceste documenta]ii [i servicii se vor tarifa separat, \n func]ie de caz putndu-se utiliza [i baza orar`. Defalcarea onorariului de baz` pe faze de proiectare sunt ilustrate \n tabelul urm`tor:
40

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 41

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Nr. crt. 1 2 2.1 3 4

FAZA DE PROIECTARE
Anteproiectul Proiectul tehnic - P.T. (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) P.A.C. [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor Detaliile de execu]ie - D.E. Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate

ONORARIUL (%) 15-20 40-45 10 30 5

a - \nsumarea tuturor fazelor trebuie s` fie de 100%, primele dou` faze, dar [i celelalte putnd varia \n func]ie de gradul de complexitate a proiectelor. b - avansul la contract, stabilit de la caz la caz la negocierea acestuia, poate fi de 10 - 30% [i se va deduce din fiecare faz` de proiectare contractat`. c - onorariul de baz` se refer` la un proiect complex (care include toate specialit`]ile), din care onorariul pentru proiectul de arhitectur` se recomand` s` reprezinte 40-60% din total, func]ie de caz. d -onorariul pentru arhitectul [ef de proiect reprezint` o cot` de 6-10% din total care nu este inclus` \n partea de arhitectur`.

Note:

3.4. CALCULUL ONORARIILOR DE REFERIN}~ 3.4.1. Calculul onorariilor de baz` sub form` de cote procentuale din valoarea de investi]ie a - Calculul onorariilor pe baza unui procent din valoarea lucr`rilor este recomandat pentru evaluarea serviciilor de baz` descrise anterior. b - Valoarea total` a lucr`rilor, certificat` de arhitect, cuprinde: I. - Valoarea tuturor lucr`rilor executate, proiectate de arhitect [i de subcontractan]ii / consultan]ii coordona]i de c`tre acesta (fie c` sunt inclu[i \n contractul arhitectului sau sunt subiectul unor contracte separate de care arhitectul nu poate fi r`spunz`tor). Arhitectul va fi informat de costurile acestor contracte separate. II. - Valoarea total` a lucr`rilor include de asemenea [i costul mobilierului fix [i al tuturor echipamentelor. III. - Atunci cnd echipamente speciale nu au fost incluse \n calculul valorii totale a lucr`rilor, arhitectul are dreptul la un onorariu suplimentar pentru lucr`rile executate \n leg`tura cu aceste echipamente speciale. IV. - Cnd lucr`rile de construc]ie se vor executa \n regie proprie, costul va fi estimat de arhitect ca [i cum lucr`rile ar fi \ncredin]ate unui antreprenor. V. - Cnd clientul este un antreprenor, se va stabili un protocol \ntre arhitect [i client care va stipula valoarea total` a lucr`rilor incluznd [i \ncheierea de
41

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 42

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

deviz a antreprenorului (respectiv cheltuielile indirecte [i profitul). c - Pentru calculul onorariilor de referin]` privind proiectarea construc]iilor, acestea se \mpart \n 5 clase de tarifare, conform TABELULUI 1-2. Pentru estimarea valorii de investi]ie se pot folosi indicii de cost (Euro/mp suprafa]a desf`[urat`) preciza]i \n acela[i tabel. d - Cotele procentuale din valoarea de investi]ie sunt precizate \n TABELUL 3 pentru programe dezvoltate \n cl`diri noi. e - Onorariul de baz` rezultat conform cotelor din tabelul 3 se corecteaz` dup` caz, cu urm`torii factori de influen]` specifici: I. - 1,2 la construc]iile proiectate pe terenuri dificile de fundare. II. - 1,1 la construc]iile calculate pentru gradele seismice de la 7 pn` la 7,5. III. - 1,15 1,2 la construc]iile calculate pentru gradele seismice mai mari de 7,5. IV. - 1,2 1,3 la construc]iile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate [i \n domeniul postelastic. V. - 1,4 1,8 la cl`dirile foarte \nalte (peste P + 12) proiectate \n condi]ii de unicat. VI. - 1,1 1,2 la proiectele ale c`ror programe se dezvolt` \n cl`diri existente. Refolosirea proiectelor |n situa]ia refolosirii/adapt`rii proiectului unui obiect se va aplica o reducere a onorariilor cu urm`toarele procente: f . - 10% cnd din fondul de date de proiectare refolosit dintr-un proiect se preiau numai elemente par]iale, solu]ii, principii orientative. g. - 35% \n situa]iile de refolosire cu modific`ri care antreneaz` \n proiectare mai multe specialit`]i, elabor`ri de solu]ii, calcule tehnice [i economice, modific`ri de fa]ade sau de func]iuni locale. h. - 50% \n situa]ia adapt`rii proiectului la teren, a bran[`rii func]ionale la infrastructura edilitar`. Interven]ii la cl`diri existente i. - |n situa]ia \n care programele listate \n TABELUL 1-2 [i cele asimilate lor sunt dezvoltate \n cl`diri existente prin interven]ii de modernizare, extindere, refunc]ionalizare, restaurare, consolidare [i/sau reparare, onorariile se corecteaz` cu un factor care are valoarea \ntre 1,1 1,2. j. - Cnd extinderile sunt evident independente de cl`direa existent` se vor folosi cotele procentuale din tabelul 3 pentru cl`direa nou` [i cotele procentuale majorate cu factorul mai sus pentru zona de jonc]iune cu cl`direa existent`. k. - Pentru lucr`rile de repara]ii [i restaurare se recomand` ca onorariile s` fie
42

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 43

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

stabilite \n func]ie de orele necesare \ndeplinirii sarcinilor [i tarifului orar descris la punctul 3.4.2. BAZA ORAR~, \ns` se poate accepta [i cota procentual` ca alternativ`. l - |n situa]ia \n care cl`direa existent` pe care se face interven]ia este monument istoric / de arhitectur` / cu valoare arhitectural` sau se afl` \ntr-o zon` protejat` onorariile se corecteaz` cu un factor specific, stabilit dup` caz. 3.4.2. Calculul onorariilor folosind baza orar` Se p`streaz` sistemul de calcul al onorariului dat de tabelul 8.3.4. din Ordinul MLPAT 11/N \n care ora medie de proiectare se stabile[te conform formulei prezentate \n acel document sau se poate folosi tariful orar mediu de mai jos. Se recomand` tarifarea extra-serviciilor dup` orele necesare \ndeplinirii sarcinilor dup` urm`toarea formul`: TS = T0 x k x T, unde: TS - onorariul pentru servicii T0 - tariful orar de baz` = salariul minim pe economie x 3/171,333 ore munc`/lun` k - coeficientul stabilit \n func]ie de activitate - conform TABELULUI 5 ales pe baza activit`]ii prestate efectiv T - timpul necesar \ndeplinirii sarcinilor Aplicarea tarifului orar Unitatea de baz` pentru m`surarea timpului este ora. Tarifele pot fi socotite astfel: - pentru timpul alocat deplas`rilor, a[tept`rii, statului la dispozi]ie se aplic` un tarif de 60% din tariful orar; nu se iau \n calcul deplas`rile \n interiorul localit`]ii; - tariful suplimentar pentru lucru \ntre orele 20 [i 6 este de 30% din tariful orar; \n cadrul zilelor de odihn` [i s`rb`torilor na]ionale considerate zile de odihn` tariful suplimentar este de 60%; - tariful pentru urm`rirea lucr`rilor de execu]ie nu poate fi perceput pentru o perioad` de mai pu]in de 4 ore; - \n cazul deplas`rilor \n afara localit`]ii se iau suplimentar \n calcul orele petrecute pe drum. Tariful orar mediu se poate stabili pornind de la cea mai mic` [i cea mai mare valoare a coeficientului de activitate.

43

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 44

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Tarif zilnic mediu Se poate stabili un tarif zilnic mediu pe baza tarifului orar mediu, a orelor necesare \n medie pe zi pentru rezolvarea sarcinilor, cum ar fi suplimentarea \n cazul deplas`rilor \n afara localit`]ii. Dac` serviciile difer`, se pot stabili de comun acord, pe baza unei \n]elegeri, mai multe tarife orare medii, respectiv tarife zilnice medii. 3.4.3. Onorariile pentru proiectarea lucr`rilor cu specific preponderent arhitectural (lucr`ri de plastic` arhitectural` [i decora]iuni interioare/exterioare la cl`diri, mobilare cl`diri civile, amenajare peisagistic`, mobilier urban [i dot`ri stradale) sunt precizate \n TABELUL 4 (tabelul 6.15.A din Ordinul MLPAT 11/N). 3.4.4. Alte costuri Onorariile pentru alte servicii suplimentare (prezent`ri, relevee, planuri urbanistice zonale [i de detaliu, consulting) sunt precizate \n TABELELE 6.15.C, 7.3.C [i D, 7.9.A [i 8.32 preluate din Ordinul 11/N. |n afara tarifului pentru activitatea de proiectare propriu-zis` se mai iau \n calcul urm`toarele costuri: - Cheltuieli de multiplicare, leg`torie, de exemplu pentru situa]ia \n care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare \n afara celor dou` ce se ofer` \n serviciile de baz`. - Cheltuieli suplimentare aprobate de beneficiar pentru transport, cazare [i mas`, acoperirea costurilor suplimentare pentru deleg`ri prelungite, convorbiri interna]ionale, transmisii fax. - Rela]ia cu autorit`]ile, alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar. - Cheltuieli de brevetare, prototipuri [i altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord. - Plata poli]ei pentru asigurarea proiectului cerut` de beneficiar. - Solu]ii ce necesit` tehnologii speciale cerute de beneficiar, machete ale obiectului [i alte cheltuieli ce decurg din acestea. - Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documenta]iei) asupra c`rora se cade de comun acord cu beneficiarul. Pentru suplimentarea cheltuielilor, arhitectul este obligat s` ]in` o eviden]`, care s` poat` fi consultat` de c`tre beneficiar.
C

44

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 45

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

TABELUL 1 - 2 CLASELE DE TARIFARE ALE PROGRAMELOR DE ARHITECTUR~ PENTRU CONSTRUC}II {I VALORILE MEDII ESTIMATE DE INVESTI}IE C+I (actualizate) EXPRIMATE |N EURO/MP (suprafa]a desf`[urat`) F~R~ TVA
GRUPA CLASA I TIP PROGRAM problem` simpl`, cerin]e de proiectare reduse CUPRINDE VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M)

CLASA II

- construc]ii ce nu se ridic` la rang de cl`dire: - [oproane, tarabe de pia]` acoperite - parcaje acoperite - sta]ii transport urban n comun etc. - construc]ii agricole f`r` fluxuri tehnologice: - depozite pe un nivel - silozuri - grajduri, sere, etc. - construc]ii industriale f`r` fluxuri tehnologice : - ateliere - depozite pe un nivel etc. - construc]ii comerciale simple: - chio[curi - mici pavilioane etc. - anexe utilitare [i gospod`re[ti (pavilion poart`, depozit gunoi) - amenaj`ri de spa]ii verzi, mobilier urban [i de gr`dina etc. problem` medie, - construc]ii agricole cu fluxuri tehnologice: - grajduri mari cerin]e de - mori proiectare medii - pivni]e de vinuri - construc]ii pentru mbuteliere - construc]ii pt. prelucrarea fructelor etc. - construc]ii industriale cu fluxuri tehnologice: - service - brut`rie - tipografie - depozite multietajate sau pe un nivel pentru materiale periculoase - anexe pentru instala]ii (centrale termice, de ventila]ie, posturi de transformare etc.) - garaje pentru automobile - construc]ii subterane simple (garaje, tuneluri, ad`posturi, rezervoare de ap` etc.) - cl`diri militare [i poli]iene[ti simple - cl`diri de locuit: - cas` unifamilial` sub 200 mp - cas` de vacan]` - gospod`rie rural` - cl`diri comerciale: - magazin - pia]` - show-room - cl`diri pentru transport: - sta]ie benzin` - sp`l`torie auto

250

300

450 400 300 400 350 450 450 400


45

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 46

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

GRUPA

TIP PROGRAM

CUPRINDE

VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M) 500 350 550 450 350 500 550

CLASA III

- gar` mic` [i construc]ii feroviare simple - debarcader etc. - construc]ii sportive [i de agrement simple: - sal` de sport - sal` de fitness - camping - patinoar artificial - hipodrom etc. construc]ii industriale cu fluxuri tehnologice complexe: problem` medie, - termocentrale cerin]e de - crematorii de ars de[euri proiectare - fabrici [i uzine complexe - laboratoare industriale - sp`l`torii de rufe, mari buc`t`rii etc. - obiective militare sau poli]iene[ti complexe: - sta]ii de pompieri - centre de instruc]ie - c`pit`nii - nchisori etc. - servicii urbane sau comunale: - prim`rie - cas` de cultur`, cinema, expozi]ie, bibliotec` - po[t`, fast-food, frizerie, discotec` etc. - obiective comerciale cu mai multe niveluri: - magazine, centre comerciale - obiective turistice [i de cazare: - pensiune, hotel (1-3 stele), motel - centre pentru batrni - c`mine pentru nefamili[ti - c`mine studen]e[ti - nv`]`mnt pre[colar, general [i mediu: - cre[e, gr`dini]e - [coli generale [i [coli medii - [coli profesionale - centre de reeducare etc. - cl`diri pentru birouri [i cl`diri administrative - cl`diri de locuit: - case mai mari de 200 mp - vile, blocuri de locuit - cartiere reziden]iale - centre medicale de importan]` local` sau zonal`: - cabinete medicale sau veterinare - farmacie - sta]ie de ambulan]` etc. - centre sportive: - club sportiv - s`li de sport cu tribune - stranduri cu bazine artificiale - hipodrom cu acces public etc.

500 700 700 700 700 550 650 500 550 600 600 550 550 500 550 550 550 600 500 600 600 500 500 500 550 700 700 600

46

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 47

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

GRUPA

TIP PROGRAM

CUPRINDE

VALORI MEDII ESTIMATE (EURO/M) 500 700 650 650 600 900 1300 1000 1200 1200 1200 800 800 800 1200 900 900 1200 1000 1700 1000 1000 1000 900 1200 1300 1200 1600 1600 1400 1600 1500

CLASA IV

problem` deosebit`, cerin]e de proiectare complexe

CLASA V

problem` deosebit`, cerin]e de proiectare complexe

- cl`diri biserice[ti: - case parohiale - mn`stiri, capele etc. - obiective speciale: - gr`dini zoologice [i case pentru animale - gr`dini botanice [i case pentru plante - cimitire, crematorii umane etc. - cl`diri complexe pentru transport: - g`ri metropolitane - aeroporturi - sta]ii metrou - cl`diri administrative complexe: - tribunal - banca central` - ambasad` - nva]`mnt universitar: facult`]i, centre universitare - cl`diri de cazare [i comerciale reprezentative: - hotel mare (4-5 stele) - magazin universal - obiective culturale [i de agrement complexe: - teatru, sal` de concerte - circ - cazinou - muzeu, galerie de art` - studio de radio [i de televiziune etc. - obiective biserice[ti: - biseric`, catedral` - cl`diri din sistemul sanitar: - policlinic`, centru medical - laboratoare medicale - centre de reabilitare, sanatorii - b`i publice, etc. - obiective sportive reprezentative: - stadion - sal` mare de sport cu public - piscin` olimpic` cu public etc. - obiective culturale de excep]ie: - oper` - teatru de mari dimensiuni - ateneu filarmonic - centru na]ional de conferin]e etc. - obiective complexe din sistemul sanitar: - clinici medicale, spitale, - institu]ii medicale na]ionale - centru de tratamente speciale [i centru balnear

Not`: valorile medii de investi]ie C+I exprimate n EURO/m2 vor fi actualizate n fiecare an de grupul de lucru privind onorariile [i exercitarea profesiei.
47

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 48

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

TABELUL 3 CALCULUL ONORARIILOR DE BAZ~ SUB FORM~ DE COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTI}IE PENTRU CONSTRUC}II NOI

Nr. crt. 1.

Tran[e de calcul din valoarea de investi]ie (f`r` TVA) cost C+M / mp (euro)
tran[a minim` pn` la 40 000 euro onorariu de proiectare onorariu / mp Ad. (euro) mp 40 000 - 120 000 euro onorariu de proiectare tran[e cumulate onorariu / mp Ad. (euro) mp 120 000 - 360 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp Ad. (euro) mp 360 000 - 1 100 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 1 100 000 - 3 300 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 3 300 000 - 10 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp 10 000 000 - 30 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp peste 30 000 000 euro onorariu de proiectare transe cumulate onorariu / mp AD (euro) mp

CLASA I cota% 240


5% 12,0 165 4,6% 11,4 500 4,2% 10,5 1500 3,8% 9,5 4580 3,4% 8,6 13800 3,0% 7,7 41500 2,6% 6,7 125000 2,2% 5,7

euro

CLASA II cota% 350


6,25%

euro

CLASA III cota% 500


7,5%

euro

CLASA IV cota% 700


8,75%

euro

CLASA V cota% euro 950


10% 4 000

2 000

22,0 115 5,75%

2 500

37,5 80 6,9%

3 000

61,5 57 8,05%

3 500

95,0 42 9,2%

2. 3.

5 680

20,6 345 5,25% 19,0 1035 4,75%

7 100

35,5 240 6,3% 32,8 720 5,7%

8 520

58,4 170 7,35% 53,5 515 6,65%

9 940

91,0 125 8,4% 84,0 375 7,6%

11 360

15 760

19 700

23 640

27 580

31 520

4.

43 880

17,5 3140 4,25%

54 850

29,9 2200 5,1%

65 820

48,9 1570 5,95%

76 790

75,6 1160 6,8%

87 760

5. 6.

118 680

15,7 9430 3,75% 14,0 28570 3,25%

148 350

27,0 6600 4,5% 24,0 20000 3,9%

178 020

44,2 4700 5,25% 39,1 14300 4,55%

207 690

68,2 3480 6,0% 60,7 10525 5,2%

237 360

319 680

399 600

479 520

559 440

639 360

7.

839 680

12,2 85715 2,75%

1 049 600

21,0 60000 3,3%

1 259 520

34,2 42900 3,85%

1 469 440

53,2 31580 4,4%

1 679 360

8.

..............

10,4

.............

18,0

..............

29,0

.............

46,0

..............

- onorariile de proiectare prezentate sunt rezultatul calculului corespunz`tor limitei superioare a tran[ei respective; - pentru proiectarea organiz`rii de [antier se p`streaz` cotele procentuale din Ord. 11/N. 48

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 49

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

TABELUL 4 (conform Ordinului MLPAT 11/N, tabelul 6.15.A) COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTI}IE PENTRU PROIECTAREA LUCR~RILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL CLASIFICAREA LUCR~RILOR - Grupa I - Lucr`ri de plastic` arhitectural` [i decora]iuni interioare / exterioare la cl`diri - Grupa II - Mobilare cl`diri civile - Grupa III - Amenajare peisagistic` - Grupa IV - Mobilier urban [i dot`ri stradale Proiectarea pieselor unicat, prototipuri se calculeaz` distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01.06.1994 Lucr`rile cu tratare plastic` deosebit`, prev`zute \n art. 6.15.A la toate grupele, vor fi tarifate cu aplicarea unui factor de influen]` specific k = 1,25

Nr. Tran[a de calcul din valoarea de investi]ie crt. (f`r` TVA ) Euro cota % 1 2 3 4 5 6 7
tran[a minim` pn` la 1 440 valoare de proiectare tran[e cumulate de la 7 200 de la 21 600 de la 50 400 de la 144 000 de la 360 000 tran[a peste 360 000 1 440 la valoare de proiectare tran[e cumulate 7 200 la valoare de proiectare tran[e cumulate 21 600 la valoare de proiectare tran[e cumulate 50 400 la valoare de proiectare tran[e cumulate 144 000 la valoare de proiectare tran[e cumulate

Grupa I Decora]iuni int./ext. Euro cota %


20 % 16 % 288,0 1 209,6*

Grupa II Mobilare cl`diri civile Euro cota %


14 % 12 % 201,6 892,8*

Grupa III Amenajare peisagistic` cota %


18 % 15 %

Grupa IV Mobilier urban [i dot`ri stradale Euro Euro cota %


259,2 1 123,2* 12 % 10 % 172,8 748,8*

12 % 9% 8% 7% 5%

2 937,6*

11 % 10 % 9% 8% 7%

2 476,8*

12 % 10 % 8% 6% 4%

2 851,2*

9% 8% 7% 6% 5%

2 044,8*

5 529,6* 13 017,6* 28 137,6*

5 356,8* 13 780,8* 31 060,8*

5 731,2* 13 219,2* 26 179,2*

4 348,8* 10 900,8* 23 860,8*

*onorariile editate sunt rezultatul calculului corespunz`tor limitei superioare a tran[ei respective 49

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 50

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

TABELUL 5 TARIFAREA ORAR~ A SERVICIILOR DE PROIECTARE (conform pct. 3.4.2.) Proiectant arhitect cu experien]` de peste 10 ani - coeficient k = 7 - 9 Situa]ii care impun cuno[tin]e profesionale [i experien]` deosebite, \ndrumare teoretic` \n situa]ii deosebite [i de mare responsabilitate \n cadrul procesului de proiectare, proiectare de amenaj`ri interioare, consultan]`, reprezentare, activitate de proiectare ce presupune responsabilitate, cuno[tin]e \n domeniul protec]iei monumentelor [i a amenaj`rii teritoriului. Preg`tire profesional` universitar`, drept de semn`tur`, cunoa[terea unei limbi str`ine cel pu]in la nivel mediu. 40,45 RON - 52,00 RON / or` Arhitect proiectant - coeficient k = 5 - 6 Cuno[tin]e profesionale largi, situa]ii care impun experien]` profesional`, activit`]i de crea]ie ce presupun responsabilitate, \ndrumarea procesului de proiectare, rezolvarea unor p`r]i ce necesit` cuno[tin]e profesionale deosebite, activitate de proiectare ce presupune responsabilitate, cuno[tin]e \n domeniul protec]iei monumentelor, activitate de generare de imagini pe calculator. Preg`tire profesional` universitar` [i drept de semn`tur`. 28,89 RON - 34,67 RON / or` Arhitect stagiar - coeficient k = 4 Activit`]i ce presupun responsabilitate efectuate sub \ndrumare, rezolvarea independent` a p`r]ilor ce necesit` cuno[tin]e profesionale medii, proiectant repartizat, supraveghetor tehnic, preg`te[te devizele f`r` pre]uri, analiza pre]urilor [i verificarea facturilor. Preg`tire profesional` universitar`, cuno[tin]e de aplica]ii de arhitectur` pe calculator. 23,11 RON / or` Desenator/Tehnician CAD - coeficient k = 3 Activitate tehnic` sau birocratic` desf`[urat` sub \ndrumare, rezolvarea unor p`r]i repetitive ce necesit` cuno[tin]e de specialitate obi[nuite, tehnician, devizier, activit`]i de prelucrare de date pe calculator [i de secretariat. Preg`tire profesional` medie. 17,33 RON / or` Secretar birou - coeficient k = 2 Activit`]i \nv`]ate desf`[urate sub \ndrumare, desenator tehnic, dactilograf [i activit`]i ajut`toare. Preg`tire medie, cel pu]in 3 ani de activitate profesional`. 11,56 RON / or` Observa]ie: Valorile calculate sunt valabile pentru un salariu minim pe economie de 330,00 RON/lun`.
50

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 51

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

TABELUL 6.15 C (Ordinul 11/N din 01.06.1994) BAZA TARIFAR~ PENTRU |NTOCMIRE DE PLAN{E, PLANURI SAU DETALII LA SC~RI MARI IMPUSE |N CONDI}II TEHNOLOGICE SPECIALE SAU PENTRU PREZENT~RI T = (75 b dk x P + ni x 3 b dk x ej)xT0 (lei) \n care: T - tariful \n lei calculat pentru realizarea unei plan[e, plan sau detalii T0 - ora medie de proiectare a biroului de arhitectura P - suprafa]a plan[ei m`surat` \n m.p. ni - parametru caracteristic sc`rii plan[ei: (1:1) n1=50; (1:5)n2=40 (1:10)n3=35; (1:20)n4=25; (1:50)n5=15; (1:100)n6=10; sub (1:1000)n7=5 bdk - idem se extrage din tabel numai pentru dificultatea de concep]ie redus`

Nr. Complexitatea Dificultatea de concep]ie crt. [i densitatea desenului redus` normal`


1 2 3 4 0,6 1,0 1,6 2,5 1,0 1,7 2,7 3,0 1,0 1,7 2,7 3,0

deosebit`
1,0 3,0 3,8 5,0

ej - num`rul de elemente de arhitectur` caracteristice, tratate distinct pe plan[e; \n cazul plan[elor de ansamblu num`rul de detalii caracteristice, clasice sau originale adaptate; pentru plan[ele de detalii, num`rul de elemente caracteristice de plastic` arhitectural`, tratate distinct \n alc`tuirea detaliului etc. Num`rul de elemente se eviden]iaz` grupat, pe categorii avnd caracteristici similare determinate de scara de realizare (ni) [i de complexitatea lucr`rii definit` prin dificultatea solu]iilor [i densitatea elementelor studiate pentru documenta]ie (bk).

51

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 52

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

TABELUL 7.3 C [i D (Ordinul 11/N din 01.06.1994) PLANUL URBANISTIC ZONAL (C) SAU / {I DE DETALIU (D) (STUDIU DE AMPLASAMENT)

T0 = ora medie de proiectare a firmei (lei)


Nr. Tran[a de suprafa]a - ha crt.

n zona urban`
scara 1:500 scara 1:2000 1000 1660.T0 790 490 230 170 140 2876.T0 5642.T0 14242.T0 22592.T0

n zona rural`
scara 1:500 830 700.T0 608 461 215 167 133 2140.T0 3940.T0 12140.T0 18390.T0 scara 1:2000 700 920.T0 480 300 205 125 110 1640.T0 2984.T0 8964.T0 14484.T0 460 360 224 150 110 80

1 2 3 4 5 6

tran[a minim` (1:500) 1 ha tran[a minim` (1:2000) 2 ha valoare proiectare minim` pe tran[e tran[a de la minim 1 - 4 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 4 - 10 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 10 - 50 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a de la 50 - 100 ha valoare proiectare tran[e cumulate tran[a peste 100 ha

1000.T0 3370.T0 6310.T0 15510.T0 24010.T0

Pentru studii la scara 1:1000 se interpoleaz` valorile sc`rilor 1:500 [i 1:2000.

52

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 53

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

TABELUL 7.9.A. (Ordinul 11/N din 01.06.1994) BAZA TARIFAR~ PENTRU NTOCMIRE DE RELEVEE T0 = ora medie de proiectare a biroului de arhitectur` (lei) Nr. crt. Tran[a de suprafa]` construit` Nr. de ore /mp func]ie de dificultatea (sectorizat` sau vertical`) condi]iilor [i elementelor de relevat relevat` cl`diri simple cl`diri cl`diri cu (nscris` pe o plan[`) structurate structurate probleme [i mp ordonat neordonat densitate de
1,5 1,8

50 mp 1 tran[a minim` pna la valoare proiectare minim` pe tran[` 200 mp 2 de la 50 la valoare proiectare tran[e cumulate 500 mp 3 de la 200 la valoare proiectare tran[e cumulate 2000 mp 4 de la 500 la valoare proiectare tran[e cumulate 5 tran[a peste 2.000 mp

75.T0

90.T0

elemente foarte mare 2,4 120.T0 2,1 345.T0 1,7 945.T0 1,4 3045.T0 1,2

1,1 240.T0 0,8 480.T0 0,6 1380.T0 0,5

1,4 300.T0 1,1 630.T0 0,9 1980.T0 0,7

53

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 54

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

TABELUL 8.32 (Ordinul 11/N din 01.06.1994) TARIF PENTRU ACTIVIT~}I DE CONSULTING TEHNIC, TEHNOLOGIC, TEHNICOECONOMIC, ETC., PRIVIND PROBLEME GENERALE DE SPECIALITATE SAU SPECIFIC DE LUCR~RI ELABORATE T = 3xT0 + KxC (lei) \n care: T0 = or` medie de proiectare a firmei (K) = coeficient de complexitate, corelat cu gradul profesional statuat specialistului (prin condi]iile concuren]iale de pia]`), precum [i cu gradul de detaliere, volumul [i importan]a problemelor solicitate \n consulting; acesta are urm`toarele valori: K1 = 0,7 - redus` K2 = 1,0 - simpl` K3 = 1,7 - mare K4 = 2,5 - deosebit` (C) = reprezint` valoarea con]inutului activit`]ii depus` de consultantul specialist (personal sau \n echip`), precum [i aceea corespunz`toare manoperei, informa]iilor [i documenta]iilor folosite din patrimoniul tehnic [i tehnologic al proiectantului, a modului de prezentare [i a con]inutului fundament`rilor debitate la cerere, precum [i a gradului de detaliere a materialului [i a solu]ion`rilor prin care se angajeaz` s` r`spund` tuturor problemelor solicitate prin consultan]`. Valoarea (C) se determin` astfel: Alternativa 1: \n situa]ia solicit`rii unui r`spuns de specialitate, redactat complet (memoriu, note, planuri, solu]ii, proiect pentru p`r]i de lucr`ri sau obiective etc.), care se pune la dispozi]ia beneficiarului sub form` de documenta]ie, pentru ca acesta s` fie utilizat` \n condi]iile convenite \n comun, valoarea consultan]ei se determin` cu C1=0,2 xTb . Valoarea (Tb) reprezint` tariful de baz` (\n lei) al lucr`rii, p`r]ii de lucrare, al planurilor, detaliilor etc., la care se refer` consultan]a solicitat` (recalculat` actualizat ori a[a cum a fost \nregistrat` cu valoare de patrimoniu, de c`tre proiectant \n banca de date a unit`]ii sale, sau indexat`, dup` caz). Alternativa 2: \n situa]ia acord`rii unui consulting complex asupra unor documenta]ii, studii sau proiecte, referitoare la \ntregul proiect ce nu poate fi desf`cut \n subansamble (analize tehnico-economice, test`ri, variante comparative op]ionale etc.) cu r`spunsuri sintetice (\ns`, f`r` documenta]ii [i detalii \n scris), valoarea consultan]ei se va putea determina cu C2=4,2xeTb/To Alternativa 3: \n situa]ia acord`rii unei consultan]e cu caracter general (probleme teoretice, consult`ri tehnice, tehnologice, tehnico-economice juridice etc.), precum [i \n cazul elabor`rii unor lucr`ri speciale - care nu pot fi \ncadrate \n tarife asimilate lor - valoarea consultan]ei - ori/[i - a documenta]iei respective se va determina cu C3=TbxSN. |n rela]ie, SN reprezint` num`rul de unit`]i CCP conven]ionale efectiv consumate de specialistul consultant (N1), inclusiv al echipei de
54

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 55

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

lucru (N2) - dac` este cazul - la care se vor ad`uga cote de p`r]i de ore apreciate - realist [i rezonabil - pentru acoperirea contravalorii activit`]ii (N3) aferente document`rii [i prelu`rii de date, scheme, solu]ii, detalii sau alte informa]ii necesare r`spunsurilor cerute (extrase din activit`]ile de specialitate ce au fost prestate anticipat fie de firm`, fie de specialistul proiectant).

55

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 56

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 57

Capitolul 4 CONTRACTUL

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 58

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 59

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

4.1. MODELE DE CONTRACTE DE PROIECTARE Propunerea formei de contract apar]ine, de regul`, arhitectului (proiectantului) [i se negociaz` cu beneficiarul, forma final` rezultat` exprim\nd voin]a ambelor p`r]i. Contractele de proiectare prezentate \n continuare corespund majorit`]ii tipurilor de lucr`ri de proiectare \n construc]ii realizate din fonduri private. |n func]ie de specificul lucr`rilor de proiectare contractate \n fiecare caz \n parte, de volumul acestora sau de natura obliga]iilor asumate de p`r]i, contractul se poate completa cu clauze specifice sau se poate reduce prin scoaterea acelor clauze care nu au obiect. Pentru a fi opozabil \n justi]ie, \n caz de litigii ce nu se pot rezolva pe cale amiabil`, este bine s` se asigure o form` ct mai complet` [i precis` redact`rii contractului. La lucr`ri de proiectare cu valoare sau/[i complexitate mare este recomandabil ca redactarea contractului s` se fac` \n colaborare cu un jurist. Modelele de contracte prezentate \n continuare reprezint` numai redact`ri orientative, avnd \n vedere c` fiecare proiect este un caz specific, care trebuie s` se reflecte [i \n forma contractului de proiectare. |n cazul lucr`rilor realizate din fonduri publice contractul de proiectare va avea forma prev`zut` \n Ordinul comun MFP 1013/2001 [i MLPAT 874/2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice, Anexa 1 - Sec]iunea V - con]inutul cadru al contractului.

59

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 60

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.1.1. - Modelul 1 CONTRACT DE PROIECTARE NR. ............. / ............................... PARTEA I - CLAUZE GENERALE (Regulament referitor la misiunile [i onorariile arhitec]ilor) A - GENERALIT~}I 1. Prezentul contract stabile[te drepturile [i obliga]iile p`r]ilor ce \ncheie un contract de misiuni [i onorarii de arhitectur` [i precizeaz` bazele unei remunera]ii echitabile a arhitectului. 2. Raporturile de drept dintre p`r]i sunt reglementate de: - Contractul semnat de p`r]i (partea I - clauze generale + partea a II-a clauze specifice); - Legea dreptului de autor nr. 8/1996; - Legea privind autorizarea construc]iilor nr. 50/1991 (republicat`); - Legea calit`]ii \n construc]ii nr. 10/1995; - Legea privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect nr. 184/2001 (republicat`); 3. Defini]ii: INVESTITOR = persoana fizic` sau juridic` (privat` sau de stat) pentru care se efectueaz` misiunea / misiunile [i care pl`te[te onorariile. ARHITECT - PROIECTANT GENERAL = arhitec]i, birouri / societ`]i de arhitectur` \nscri[i \n Tabloul Ordinului Arhitec]ilor din Romnia ANTREPRENOR = societatea / societ`]ile asociate (indiferent de forma de proprietate) care va / vor executa efectiv lucr`rile pe [antier. CONTRACT = Caietul de clauze generale + Caietul de clauze specifice semnate de INVESTITOR [i ARHITECT 4. ARHITECTUL trebuie s` se comporte \n virtutea con[tiin]ei sale profesionale [i s`-[i pun` \n aplicare toate cuno[tin]ele de specialitate pentru a respecta interesele INVESTITORULUI. ARHITECTUL va ]ine cont de toate informa]iile profesionale [i legisla]ia \n vigoare aduse la zi. 5. INVESTITORUL are obliga]ia s` transmit` ARHITECTULUI toate documentele referitoare la investi]ia \n cauz`. 6. Clauzele specifice ale contractului (cuprinse \n partea a II-a), precum [i informa]iile primite de ARHITECT pentru \ndeplinirea misiunii \n cauza vor fi confiden]iale [i nu vor fi folosite reciproc \n detrimentul p`r]ilor. 7. ARHITECTUL, cu acordul INVESTITORULUI, este \n drept s` reprezinte INVESTITORUL fa]` de ter]i, ca administra]iile publice, antreprenori, furnizori sau al]i investitori (dac` este cazul) numai \n activit`]ile legate direct de \ndeplinirea misiunii sale.
60

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 61

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

B - RESPONSABILIT~}I 8. |n func]ie de \ntinderea misiuni / misiunilor precizate \n Partea a II-a Clauze specifice, ARHITECTUL poate ocupa una dintre cele dou` pozi]ii: - autor [i {ef de proiect coordonator - autor [i responsabil pentru partea de arhitectur` 9. ARHITECTUL nu-[i asum` r`spunderea profesional` definit` prin legile [i regulamentele \n vigoare dect \n m`sura gre[elilor sale personale [i a echipei constituite de el. El nu va putea fi tras la r`spundere nici solitar, nici \n solidum pentru gre[elile comise de al]i factori ce intervin \n lucrare. 10. ARHITECTUL are dreptul s` recurg` la colaboratori califica]i \n profesie dar r`spunde de activitatea lor. 11. Pentru \ndeplinirea misiunii ARHITECTUL se poate asocia cu colaboratori din alte specialit`]i tehnice \n func]ie de amploarea lucr`rii sau de cerin]ele INVESTITORULUI. |n acest caz ARHITECTUL gestioneaz` bugetul misiunii (onorariul). Sarcinile [i r`spunderile fiec`ruia sunt prev`zute \n conven]ii. 12. INVESTITORUL va comunica \n scris ARHITECTULUI \ncheierea unor contracte de colaborare cu ter]i, legate de obiectul prezentului contract. |n acest caz ter]ii vor \ncheia protocoale de colaborare cu ARHITECTUL. 13. INVESTITORUL va face apel la verificatori de proiect atesta]i, conform Legii nr.10/1995 privind Calitatea \n Construc]ii pe care \i pl`te[te cu onorarii ce nu fac subiectul prezentului contract. C - DREPTUL DE AUTOR 14. Dup` achitarea onorariilor, INVESTITORUL cap`t` dreptul netransmisibil de a utiliza rezultatul presta]iilor arhitectului \n scopul precizat \n contract. Dreptul de autor asupra proiectului apar]ine ARHITECTULUI. 15. ARHITECTUL r`mne proprietarul documenta]iilor de arhitectur` originale care trebuie p`strate \n arhiva sa timp de 10 ani, \n forma lor ini]ial`, sau \ntr-o form` ce se poate reproduce. 16. ARHITECTUL are dreptul s`-[i revnd` lucrarea. 17. ARHITECTUL are dreptul de a publica sau face public` lucrarea, cu acordul scris al INVESTITORULUI. INVESTITORUL sau un ter] pot face public` lucrarea ARHITECTULUI, cu obliga]ia men]ion`rii autorului. 18. La solicitarea ARHITECTULUI, INVESTITORUL pune la dispozi]ia acestuia cl`direa cu trei zile \nainte de recep]ia final`, \n scopul realiz`rii de fotografii numai pentru activit`]i promo]ionale \n plan profesional. D - INDISPONIBILIT~}I, REZILIERI 19. Dac` pe motiv de s`n`tate sau alte motive de for]` major` ARHITECTUL devine indisponibil de a continua sau finaliza misiunea, \nlocuitorul va fi propus numai de c`tre ARHITECT sau \mputernici]ii acestuia, dar cu consim]`mntul INVESTITORULUI. 20. Dac` una din p`r]i \ncalc` prevederile prezentului contract, este notificat` de cealalt` parte [i \n termen de 5 zile nu remediaz` situa]ia creat`, partea care a f`cut notificarea este \n drept s` rezilieze contractul, f`r` punere \n \ntrziere. |n
61

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 62

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

acest caz, contractul \nceteaz` de drept de la data declara]iei de reziliere f`cut` de partea \ndrept`]it`, cu confirmare de primire. 21. Orice reziliere a contractului din culpa INVESTITORULUI atrage dup` sine decontarea de c`tre INVESTITOR c`tre ARHITECT a onorariilor la zi pentru misiunile \ndeplinite, conform condi]iilor stipulate \n partea a II-a - clauze specifice, misiuni avizate [i acceptate de INVESTITOR. 22. |n cazul \n care INVESTITORUL din motive independente [i neimputabile ARHITECTULUI hot`r`[te denun]area unilateral` a contractului, acesta trebuie s` notifice ARHITECTULUI cu 2 s`pt`mni \nainte aceast` hot`rre. De asemenea, are obliga]ia pl`]ii la zi a serviciilor prestate de c`tre ARHITECT. 23. Dac` reluarea lucr`rilor reclam` actualizarea sau refacerea documenta]iilor, acestea vor fi considerate presta]ii suplimentare [i vor fi remunerate separat. 24. Orice motive de \ntrziere ce nu se datoreaz` ARHITECTULUI [i pot genera nerespectarea termenelor pot conduce p`r]ile la semnarea unui act adi]ional de revizuire a perioadei de desf`[urare a misiunii, f`r` renegocierea remunera]iei. E - LITIGII 25. |n caz de litigiu referitor la \ndeplinirea prezentului contract p`r]ile convin s` avizeze Filiala Teritorial` al Ordinului Arhitec]ilor de care apar]ine ARHITECTUL \nainte de a face apel la alte proceduri judiciare. 26. Dac` o rezolvare amiabil` nu este posibil` se va apela mai \nti la competen]a Comisiei de Arbitraj [i apoi la instan]e de drept civil. F - REMUNERA}II 27. Pentru misiunea \ncredin]at` ARHITECTUL este remunerat de c`tre INVESTITOR cu un onorariu care este func]ie de: - con]inutul [i amploarea misiunii; - gradul de complexitate a lucr`rii; - importan]a investi]iei \n plan social. 28. Onorariul ARHITECTULUI trebuie s` corespund` unor presta]ii complete. Suma total` convenit` se pl`te[te numai dac` toate misiunile sunt \ndeplinite conform contractului. 29. INVESTITORUL trebuie s` achite notele de plat` sau facturile prezentate de c`tre ARHITECT \n termen de 6 zile de la primire \n cazul \n care nu sunt obiec]iuni, iar dac` sunt obiec]iuni, \n termen de 6 zile de la data solu]ion`rii obiec]iunilor de c`tre ambele p`r]i. |n cazul nerespect`rii termenelor men]ionate anterior, ARHITECTULUI i se cuvin daune de 0.15% pe zi \ntrziere din valoarea notelor de plat` neonorate. Reciproc, dac` ARHITECTUL nu pred` documenta]ia \n termenele stipulate de prezentul contract, el va pl`ti INVESTITORULUI o penalitate \n valoare de 0.15% pe zi \ntrziere din valoarea fazei nepredate. Totu[i, valoarea penalit`]ilor nu va dep`[i 15% din valoarea sumei datorate / fazei nepredate. 30. P`r]ile contractante pot conveni e[alonarea pl`]ii unor p`r]i din onorariu \n func]ie de \ndeplinirea fazelor misiunilor.
62

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 63

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

31. ARHITECTUL are dreptul s` pretind` un avans din onorariu la semnarea contractului. Acest avans reprezint` un procent de 20% din suma total` convenit`, urmnd ca restul s` fie pl`tit conform celor stabilite \n capitolul 3 al P`r]ii a II-a din Clauze specifice. 30. Orice modificare de tema ce ar conduce la reproiect`ri constituie motiv de remunera]ii suplimentare stipulate prin acte adi]ionale la contractul de baz`. 33. Este permisa indexarea onorariilor \n condi]iile prev`zute \n Partea a II-a - Clauze specifice. 34. Onorariul se negociaz` \n suma f`r` TVA, INVESTITORUL pl`te[te distinct ARHITECTULUI TVA la cota zilei pl`]ii. 35. |n sarcina INVESTITORULUI pot c`dea o serie de cheltuieli suplimentare ce se vor deconta pe baza notelor justificative prezentate de arhitect. De exemplu: documente foto sau grafice ale amplasamentului / sitului, multiplic`ri ale documenta]iei peste num`rul de exemplare convenite, deplas`ri excep]ionale cerute de investitor. G - DERULAREA CONTRACTULUI - MISIUNILE ARHITECTULUI - |NDATORIRILE INVESTITORULUI 36. |n mod obi[nuit ARHITECTUL este autorul proiectului, coordoneaz` studiile [i echipa de proiectan]i, dirijeaz` realizarea lucr`rii de proiectare. |n acest caz este numit {ef de Proiect Coordonator. 37. |n cazuri particulare ARHITECTUL poate elabora numai partea de arhitectur` la o lucrare ce poate avea [i un alt specific. |n acest caz nu-[i asum` rolul de {ef de Proiect Coordonator, nici r`spunderile respective. 38. Misiunea de {ef de Proiect Coordonator face parte din misiunile de baz`, deci nu se tarifeaz` separat [i include \n plus fa]` de presta]iile profesionale specifice urm`toarele: - consilierea INVESTITORULUI - reprezentarea INVESTITORULUI fa]` de ter]i - alc`tuirea echipei de proiectan]i; - coordonarea speciali[tilor implica]i \n proiect; - e[alonarea [i respectarea termenelor; - gestionarea bugetului proiectului; - supravegherea edit`rii; - stabilirea fazelor determinante; - participarea la recep]ie. 39. Misiunile arhitectului \n cadrul realiz`rii unei investi]ii pot fi de trei categorii: - Misiuni de baz` - presta]ii necesare [i suficiente pentru \ndeplinirea mandatului; costul lor este inclus \n onorariu. - Misiuni suplimentare - presta]ii ce pot ap`rea necesare sau pot fi cerute de INVESTITOR; costul lor face obiectul unor onorarii distincte. - Misiuni complementare - presta]ii legate de arhitectur` dar care ]in de alte domenii
63

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 64

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de activitate ale arhitec]ilor; costul lor face obiectul unor onorarii distincte. 40. Misiunile de baz` ale ARHITECTULUI se grupeaz` pe faze e[alonate \n timp \n cadrul unui proiect complet de investi]ie STANDARD (cl`dire nou`, amenajarea unei cl`diri existente prin extindere, schimbarea destina]iei sau modernizare), iar costul lor se poate exprima \n procente din onorariul total negociat. 41. Con]inutul fazelor (detaliat \n articolele 48 - 52).

Nr. crt. 1 2 2.1 3 4

FAZA DE PROIECTARE
ANTEPROIECTUL (studiu de fezabilitate) PROIECTUL TEHNIC - PT (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) PAC [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor DETALIILE DE EXECU}IE - DE Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate

ONORARIUL (%) 15-20 40-45 10 30 5

42. |n cazul unor lucr`ri de alt` natur` (restaur`ri, arhitectur` de interior, proiecte de urbanism etc.) e[alonarea [i con]inutul fazelor misiunii pot s` difere. Vor fi eviden]iate \n Partea a II-a - Clauze specifice. 43. Misiuni suplimentare ce pot intra \n sarcina ARHITECTULUI \n condi]iile art. 40: - Complet`ri la tema de proiectare, eventual elaborarea temei, fluxuri tehnologice etc.; - Asisten]a clientului la negocieri imobiliare; - Completarea datelor de teren (topo, geo etc.); - Calcularea indicilor tehnico-economici; - |ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei; - Consultan]` pentru lucr`ri de art` incluse \n investi]ie; - Consultan]` pentru probleme de mobilier, dot`ri, design interior; - Consultan]` pentru \ntocmirea c`r]ii construc]iei. 44. Misiuni complementare ce pot ap`rea necesare sau pot fi solicitate de c`tre INVESTITOR \n condi]iile art. 40: - Consultan]` \n problemele de urbanism; - Consultan]` \n problemele de patrimoniu, situri / monumente istorice; - Consultan]` \n problemele de peisagistic`; - Consultan]` financiar`, \ntocmirea calculului de rentabilitate; - Altele. 45. |n func]ie de specificul sau de amploarea lucr`rii, p`r]ile pot conveni \ncheierea contractului numai pentru una sau o parte din misiunile de baz`, suplimentare sau complementare. 46. INVESTITORUL trebuie s` notifice \n scris aprobarea fiec`rei faze predate. Absen]a observa]iilor scrise din partea INVESTITORULUI - 15 zile de la finalizarea unei faze de misiune se consider` drept aprobare a fazei [i decizie de continuare a
64

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 65

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

fazei. |n cazul \n care sunt observa]ii, acestea vor fi notificate \n scris de c`tre INVESTITOR, ARHITECTUL avnd obliga]ia s` le introduc` \n proiect \n termen de 10 zile de la data notific`rii. 47. Se recomand` ca orice transmitere de date sau dialog \ntre p`r]i s` se fac` prin documente scrise. H. CON}INUTUL MISIUNILOR PE FAZE 48. FAZA ANTEPROIECTULUI = STUDIU DE FEZABILITATE Obiective: - acceptarea de c`tre ARHITECT a comenzii INVESTITORULUI. - propunerea unei solu]ii de ansamblu coordonat` cu condi]iile urbanistice [i cu mijloacele financiare ale INVESTITORULUI. - definirea condi]iilor contractuale. Con]inut: - documenta]ii ce prezint` solu]ii tehnice [i de arhitectur`, estim`ri ale costului [i duratei execu]iei. INVESTITORUL - lanseaz` comanda scris` c`tre ARHITECT; - furnizeaz` ARHITECTULUI: - tema de proiectare. - acte de proprietate asupra terenului. - date despre teren (topo, geo, vecin`t`]i etc.) - pl`te[te avansul convenit. - notific` \n scris \ndeplinirea fazei. Dac` datele nu sunt complete se poate apela la ARHITECT pentru misiuni suplimentare. ARHITECTUL - se deplaseaz` [i viziteaz` amplasamentul; - interpreteaz` [i ilustreaz` tema prin: - solu]ii de partiu, fa]ade, eventual volumetrii la nivel de concept - sc. 1/500 - 1/200; - \ntocme[te note explicative pentru solu]iile de principiu pentru structur` [i instala]ii; - stabile[te costul estimativ al investi]iei; - stabile[te graficul de desf`[urare al proiectului. - alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i; - consult` [i consiliaz` INVESTITORUL asupra solu]iilor. 49. FAZA PROIECTULUI = PROIECT TEHNIC din care se extrage PAC (proiectul pentru autoriza]ia de construire) Obiective: - \ncadrarea \n reglement`rile legisla]iei \n construc]ii; - dimensionarea spa]iilor [i elementelor constructive, specificarea [i justificarea solu]iilor tehnice [i echipamentelor, evaluarea costului investi]iei; - \ntocmirea dosarului pentru autoriza]ia de construc]ie.
65

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 66

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Con]inut: - documenta]ii de proiect definitiv care permit \ntocmirea unui deviz general pe baz` de evalu`ri [i a ob]inerii autoriza]iei de construc]ie. INVESTITORUL - pune la dispozi]ia ARHITECTULUI toate avizele eliberate de autorit`]i referitoare la investi]ia \n cauz` [i colaboreaz` cu ARHITECTUL la ob]inerea acestora; - pl`te[te taxele legate de avize; - ini]iaz` [i pl`te[te verificarea tehnic` a proiectului (conform Legii 10/1995 privind calitatea \n construc]ii) prin verificatori atesta]i; - aprob` devizul general; - semneaz` cererea de Autoriza]ie de Construc]ie; - pl`te[te taxa de Autoriza]ie de Construc]ie; - notific` \n scris \ndeplinirea fazei (proces-verbal, bun de plat` etc.). Dac` sunt necesare sau se solicit` pot ap`rea misiuni suplimentare sau complementare \n sensul art. 43, 44. ARHITECTUL - asigur` respectarea prin proiect a legisla]iei \n vigoare \n construc]ii; - \ntocme[te dosarele de ob]inere a avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism [i reprezint` pe INVESTITOR pentru ob]inerea acestora; - elaboreaz` proiectul definitiv de arhitectur` la o scar` convenabil` (1/100 1/50), coordonat cu solu]iile [i dimensionarea infra [i suprastructurii precum [i cu solu]iile de instala]ii interioare; - stabile[te parametrii cl`dirii : AC, AD, POT, CUT, volume etc.; - evalueaz` costul investi]iei pe baz` de indici [i/sau preturi informative \ntocmind un deviz general cu o toleran]` admis` de 20% cu consultarea unor antreprenori [i a unor furnizori; - consult` [i consiliaz` INVESTITORUL \n alegerea solu]iilor [i materialelor; - alc`tuie[te memoriul general incluznd memoriile tehnice de arhitectur`, structur`, instala]ii [i alte specialit`]i implicate \n proiect; - supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen; - propune un grafic al execu]iei; - \ntocme[te dosarul PAC conform cu con]inutul cerut de autoritatea \n materie; - asist` INVESTITORUL pn` la ob]inerea Autoriza]iei de Construire. 50. FAZA PREG~TIREA EXECU}IEI = caiete de sarcini [i antem`sur`tori Obiective: - preg`tirea documenta]iei pentru \ncheierea unui contract de antrepriz` prin \ncredin]are, cerere de ofert` sau licita]ie, \n baza Autoriza]iei de Construc]ie. Con]inut: - desene de execu]ie pentru toate specialit`]ile la scara 1/50, devize pe categorii de lucr`ri, caiete de sarcini pe specialit`]i, lista de echipamente. INVESTITORUL - furnizeaz` Autoriza]ia de Construc]ie imediat dup` ob]inerea acesteia; - notific` \n scris \ndeplinirea fazei;
66

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 67

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

- organizeaz` licita]ia execu]iei (dac` este cazul); - \ncheie contractul de antrepriz`. |ntocmirea documenta]iei pentru licita]ie poate deveni misiune suplimentar` pentru ARHITECT. ARHITECTUL - elaboreaz` planuri, fa]ade [i sec]iuni la scara 1/50 coordonate cu structura de rezisten]` [i cu instala]iile interioare; - definitiveaz` lista materialelor de construc]ie inclusiv tablouri de confec]ii [i finisaje; - coordoneaz` amplasarea [i listarea echipamentelor (utilaje, mobilier etc.); - acord` consultan]` \n probleme de mobilier, dot`ri [i design interior; - redacteaz` caietele de sarcini; - \ntocme[te devize pe categorii de lucr`ri pe baza de antem`sur`tori; - actualizeaz` graficul de e[alonare a investi]iei; - supravegheaz` graficul de proiectare [i asigur` predarea documenta]iilor complete la termen; - asist` INVESTITORUL la alegerea ANTREPRENORULUI. 51. FAZA EXECU}IEI = DETALII DE EXECU}IE (DE) Obiective: - asigurarea cu detalii [i urm`rirea astfel \nct execu]ia s` respecte proiectul, prescrip]iile regulamentare \n vigoare, cerin]ele investitorului [i coordonarea acestor detalii cu antreprenorii [i furnizorii. Con]inut: - documenta]ii de detaliu necesare pe parcursul execu]iei [i prezen]a periodic`/la cerere a proiectan]ilor pe [antier. INVESTITORUL - angajeaz` conform legisla]iei \n vigoare un diriginte de [antier atestat; - supervizeaz` execu]ia [i contabilitatea antreprenorului printr-un reprezentant pentru problemele tehnice, de calitate [i economice, care asigur` leg`tura dintre INVESTITOR [i ARHITECT [i coordoneaz` activitatea dirigintelui de [antier. Dirigen]ia de [antier poate fi asumat` de ARHITECT numai ca misiune suplimentar`. INVESTITORUL nu poate da dispozi]ii directe antreprenorului sau s` impun` solu]ii tehnice f`r` consultarea ARHITECTULUI. INVESTITORUL poate formula observa]ii asupra hot`rrilor luate \n comandamentele de pe [antier \n termen de 5 zile de la emiterea acestora. Orice dispozi]ii date de INVESTITOR antreprenorului vor fi transmise acestuia prin intermediul ARHITECTULUI sub forma de dispozi]ie de [antier. ARHITECTUL - definitiveaz` [i furnizeaz` detaliile de arhitectur` [i construc]ii prin desene la sc`ri de detaliu (1/20-1/1); - definitiveaz` alegerea materialelor, furniturilor [i accesoriilor la nivel de detaliu; - observ` activitatea antreprenorilor [i furnizorilor \n sensul concordan]ei acesteia cu proiectul, desenele [i parametrii tehnici; - consult` [i consiliaz` INVESTITORUL \n alegerea materialelor, furniturilor, mobilierului etc.;
67

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 68

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- verific` concordan]a execu]iei cu prevederile proiectului; - verific` [i vizeaz` documenta]iile de execu]ie elaborate de antreprenor. 52. FAZA FINAL~ = RECEP}IA LA TERMINAREA LUCR~RILOR Aceast` faz` reprezint` \ncheierea misiunii ARHITECTULUI. INVESTITORUL - organizeaz` recep]ia conform cu regulamentele \n vigoare \n domeniu; - la cererea ARHITECTULUI, \i pune acestuia la dispozi]ie obiectivul finalizat cu 3 zile \nainte de recep]ie pentru activit`]i promo]ionale (art.17 - Partea I - Clauze Generale); - achit` ultima tran[` din onorariul convenit inclusiv adi]ionalele [i index`rile dac` este cazul (art. 32, 33, 34, 35 - Partea I - Clauze Generale). ARHITECTUL - asist` investitorul la fazele recep]iei obiectului investi]iei la terminarea lucr`rilor; - \ntocme[te referatul de prezentare referitor la calitatea execu]iei la terminarea lucr`rilor; - supravegheaz` \ntocmirea listei deficien]elor de execu]ie semnalate [i vizeaz` procesul verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor. 53. For]a major` exonereaz` p`r]ile de \ndeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul contract pe toata durata \n care aceasta ac]ioneaz`, dar f`r` a prejudicia drepturile p`r]ilor ce li se cuveneau pn` la apari]ia for]ei majore. Dup` ce for]a major` \nceteaz`, responsabilit`]ile contractuale reintr` \n vigoare. 54. P`r]ile se declar` \n cuno[tin]` de cauz`, de acord cu clauzele men]ionate mai sus. \ncheiat ast`zi.. INVESTITOR, .............................. ARHITECT, ........................

Partea a II-a - CLAUZE SPECIFICE I. P~R}ILE CONTRACTANTE Art. 1. Prezentul contract de proiectare se \ncheie \ntre: S.C. ................................., cu sediul \n ......................, str ........................, nr ....., et ...., ap ........., \nscris` la Reg.Com....................., cont curent nr .................................. deschis la ................................., C.U.I. ...................., tel./fax:......................, email : ..............................., reprezentat` prin: DIRECTOR:
68

....................................,

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 69

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

(CONTABIL {EF): ...................................., (dup` caz) {EF PROIECT (COMPLEX) .............................. - arhitect cu drept de semn`tur`, nr. TNA ....... \n calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectur` [i - ..........................................., cu sediul / domiciliul \n ........................ (adresa complet`), \nscris` la .............................................................., cu nr. ....................................., (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice), tel. ................, fax ....................., cont curent .............................., deschis la ............................., reprezentat prin: DIRECTOR: ......................................., CONTABIL [EF: .............................. \n calitate de Investitor. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2. Proiectantul General / Proiectantul se oblig` s` elaboreze ..................................................... (proiectul de arhitectur`) [i proiectele de specialitate ............................................. (dup` caz), la fazele .......................................................... (anteproiect / studiu fezabilitate, PAC + proiect tehnic, detalii de execu]ie [i urm`rire de [antier, asisten]` tehnic`) pentru obiectivul de investi]ie: ........................................................................................... ................... (denumire, adresa, eventual alte elemente de identificare) Lucrarea a fost comandat` de Client prin comanda nr. din . Art. 3. |n executarea obliga]iilor asumate, Arhitectul - Proiectantul General va organiza [i coordona \ntreaga activitate de proiectare necesar` realiz`rii obiectivului, la toate specialit`]ile implicate, \n care scop va constitui o echipa de proiectare complet`, alc`tuit` din speciali[ti cu experien]` \n domeniul proiect`rii de ........................ (programul). |n cazul \n care pentru unele p`r]i ale proiectului, prin legisla]ia \n vigoare sau \n interesul lucr`rii, se impune elaborarea documenta]iilor de c`tre firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres, Arhitectul - Proiectantul General va \ncheia cu acestea contracte de subproiectare, ale c`ror clauze [i termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract. Arhitectul - Proiectantul General va asigura coordonarea tehnic` a Subproiectan]ilor [i va integra \n proiect documenta]iile elaborate de ace[tia. {eful de proiect complex va fi arh. ..........................................., care este [i autorul principal al lucr`rii; lista [efilor de proiect de specialitate, dup` acceptarea lor de c`tre Client, precum [i cea a eventualilor subproiectan]i devin anexe la prezentul contract.
69

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 70

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

III. VOLUMUL LUCR~RILOR {I TERMENELE DE PREDARE (misiunile arhitectului) Art.4. Volumul [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iilor sunt cele definite prin tema de proiectare anexat` la contract (Anexa 1) [i corespund Misiunilor de proiectare definite \n Anexa (2) la contract. |n cazul \n care pe parcursul derul`rii contractului, se va constata necesitatea elabor`rii de documenta]ii pentru eventuale alte lucr`ri ce nu au putut fi previzionate la data \ncheierii contractului, acestea vor fi considerate lucr`ri suplimentare fa]` de volumul angajat ini]ial [i vor face obiectul unor acte adi]ionale. |n completarea datelor de tema, Clientul va remite \n scris Proiectantului, \n maximum .... zile de la \ncheierea contractului, urm`toarele informa]ii / documente: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Art. 5. TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTA}IILOR de c`tre Proiectant sunt cuprinse \n anexa 2 la prezentul contract. Termenul de \ncepere momentul semn`rii contractului [i achit`rii avansului de 20% din valoarea de proiectare. Art. 6. Termenele de predare sunt condi]ionate de: - semnarea de c`tre Client a contractului \n maxim ..... zile de la primire [i concilierea eventualelor obiec]iuni \n maxim ..... zile de la aceea[i dat`; - decontarea de c`tre Client \n maxim ..... zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului [i a onorariului aferent documenta]iilor predate la faza / termenul precedent; - remiterea c`tre Proiectant a complet`rilor la Tema de proiectare \n termenul stipulat la art. 3, alin. 3 din prezentul contract; - alte clauze (referitoare, dup` caz, la ob]inerea de avize / acorduri de principiu, ..............) Nerespectarea de c`tre una din p`r]i a termenelor [i clauzelor convenite conduce la decalarea corespunz`toare a obliga]iilor [i termenelor pentru cealalt` parte [i, dup` caz, la aplicarea prevederilor din cap. VIII al contractului. Modific`rile, complet`rile sau variantele ulterioare cerute de Client, fa]` de tema ini]ial` de proiectare, a[a cum este definit` la art. 3 din contract, conduc la renegocierea prin acte adi]ionale a termenelor angajate. IV. VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art. 7. Valoarea total` a contractului este de: echivalent` \n lei a .......................... La care se adaug` TVA .............. , incluznd [i onorariul pentru misiunile suplimentare [i complementare conform anexei 2 [i a fost determinat`, pe baza tarifelor \n vigoare ale Ordinul Arhitec]ilor din Romnia, prin negocierea ofertei de proiectare. Valoarea contractului \nscris` la alin. 1 nu cuprinde dect onorariul aferent lucr`rilor de proiectare / consultan]`, expertiz`, men]ionate explicit \n Anexa (2).
70

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 71

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Valoarea contractului se suplimenteaz` prin acte adi]ionale \n cazul unor modific`ri [i/sau complet`ri ale temei de proiectare, precum [i \n cazul \n care apar necesare activit`]i de proiectare suplimentare care, din diferite motive, nu au putut fi angajate [i tarifate la \ntocmirea contractului [i care nu au la origine gre[eli sau omisiuni ale Proiectantului General.

NOT~: Pentru faza Detalii de execu]ie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care, fie se convin \n contract, fie se precizeaz` c` se vor conveni prin act adi]ional \ncheiat la \nceperea lucr`rilor de execu]ie \n [antier, concordant cu graficul de e[alonare a execu]iei propus de antreprenor. (Valoarea defalcat` pentru urm`rire de [antier se poate constitui \n garan]ie de bun` execu]ie a proiectului \n care caz se achit` la recep]ia final` a lucr`rilor de execu]ie). Art. 8. DECONTAREA LUCR~RILOR se va face pe faze [i respectiv etape de proiectare, la maximum 7 zile dup` primirea facturii emise de c`tre Arhitect. Decontarea valorii lucr`rilor ce vor face obiectul actelor adi]ionale se va face la termenele indicate \n acestea. Plata eventualilor Subproiectan]i se va face prin intermediul Proiectantului general, la termenele [i \n condi]iile prev`zute \n contractele de subproiectare. (dup` caz se poate conveni c` plata Subproiectan]ilor persoane juridice s` se fac` direct c`tre ace[tia, dar \n aceast` situa]ie este recomandabil s` se prevad` \n contract o clauz` de condi]ionare a decont`rii facturilor Subproiectan]ilor dup` ce Proiectantul general verific` [i avizeaz` documenta]ia predat` de ace[tia [i semneaz` explicit pentru bun de plat`). Art. 9. Plata lucr`rilor de proiectare nu este condi]ionat` de ob]inerea aprob`rilor sau avizelor ce potrivit legii se ob]in de c`tre Investitor.
V. RECEPTIA DOCUMENTA}IILOR Art.10. Documenta]iile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Investitorului \n copie, la sediul acestuia, conform termenelor angajate, \n 5 exemplare, att piesele scrise ct [i cele desenate. Eventualele copii solicitate \n plus de c`tre Investitor sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost, pe cheltuiala acestora. Art.11. Recep]ia documenta]iilor se face pe baza borderourilor de piese scrise [i desenate, prin proces-verbal de predare-primire a lucr`rilor pentru fiecare faz` decontabil`, semnat de Client la predarea documenta]iilor. |n caz de constatare a unor lipsuri sau inadverten]e \n documenta]ia predat`, Investitorul va face obiec]iunile cuvenite \n limitele Temei de proiectare [i a Misiunilor asumate de Proiectant (conf. anexa 1 [i anexa 2), a normativelor [i legilor \n vigoare \n maxim 7 zile de la primirea lucr`rii; neprezentarea de obiec]iuni \n acest termen prezum` acceptarea lucr`rilor \n forma predat`.

71

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 72

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

VI. OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art. 12. Contractul de proiectare se adapteaz` prin acte adi]ionale, cu acordul ambelor p`r]i, \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor ini]iale avute \n vedere la \ntocmirea lui. Ambele p`r]i semnatare se obliga s` \ncuno[tin]eze partenerul \n timp util asupra oric`ror dificult`]i survenite \n executarea contractului, precum [i asupra oric`ror modific`ri ale acestuia ce pot ap`rea ca necesare. Art. 13. Obliga]iile Investitorului sunt urm`toarele: 13.1. - Obliga]iile investitorului sunt cele stipulate \n partea I Clauze generale 13.2. - S` asigure arhitectului proiectant accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i, legate de obiectul contractului; 13.3. - S` ob]in` pentru arhitect permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale; 13.4. - S` comunice cu proiectantul numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau, dup` caz, prin alte persoane autorizate prin semn`tura de ace[tia; 13.5. - S` indice arhitectului sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta, \ntr-un termen convenit de comun acord, partenerii contractului \n leg`tur` cu proiectarea [i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier; 13.6. - S` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor / avizelor tehnice [i financiare ce cad \n sarcina sa, conform legisla]iei \n vigoare; 13.7. - S` comande [i s` pl`teasc` verificarea documenta]iilor de execu]ie, conf. cu prevederile Legii calit`]ii \n construc]ii; 13.8. - S` intervin` prompt, la sesizarea arhitectului, pentru rezolvarea problemelor de competen]a s` legate de situa]iile neprev`zute ce pot apare \n derularea contractului. 13.9. - ................................................. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul documenta]iilor de proiectare comandate.) Art. 14. Obliga]iile Arhitectului sunt urm`toarele: 14.1. - Obliga]iile investitorului sunt cele stipulate \n partea I Clauze generale 14.2. - S` execute lucr`rile de proiectare, convenite prin prezentul contract [i anexele sale, respectnd normativele tehnice [i legisla]ia \n domeniu; 14.3. - S` completeze sau s` corecteze, \n 7. zile de la sesizare, omisiunile sau inadverten]ele din documenta]ie semnalate de Investitor \n condi]iile prev`zute la cap. Recep]ia documenta]iilor din contract; 14.4. - S` informeze pe Investitor asupra tuturor \mprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii contractului; 15.5. - S` \ntocmeasc` conform prevederilor legale documenta]iile tehnice de ob]inere a avizelor [i acordurilor; 14.6. - S` asiste pe Investitor [i s`-l sus]in` tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale; 14.7. - S` analizeze [i s` introduc` \n proiect recomand`rile forurilor de avizare legale;
72

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 73

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

14.8. - S` elaboreze detaliile de execu]ie conform cu graficul de e[alonare stabilit de comun acord cu Clientul [i antreprenorul general, pentru a asigura la timp frontul de lucru \n [antier; 14.9. - S` urm`reasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier, informnd Investitorul asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect; 14.10. - S` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei dac` se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului. 14.11.- ........................... (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul proiectului contractat). (Se va face o men]iune expres` privind ob]inerea avizelor [i autoriza]iilor de proiectare [i construc]ie, \n cazul \n care Proiectantul General \[i asum` o astfel de obliga]ie, care \n mod normal cade \n sarcina Clientului). VII. R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art. 15. Proiectantul General - arhitectul - este r`spunz`tor pentru: 15.1. - respectarea legisla]iei tehnice [i juridice \n vigoare \n domeniul construc]iilor; 15.2. - respectarea Temei de proiectare; 15.3. - calitatea [i fezabilitatea solu]iilor tehnico-constructive propuse \n proiect; 15.4. - realizarea etapelor de proiectare \n termenele convenite. Art.16. Investitorul este r`spunz`tor pentru: 16.1. - corectitudinea [i exactitatea informa]iilor tehnice [i datelor tehnologice transmise Arhitectului, precum [i pentru con]inutul Temei de proiectare \nsu[ite; 16.2. - \nsu[irea \n condi]iile contractului a documenta]iei de proiectare elaborate de Arhitect [i decontarea la termen a contravalorii presta]iei; 16.3. - rela]iile administrative [i juridice, care cad \n sarcina sa, cu autorit`]ile publice \n leg`tura cu executarea contractului. VIII. PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI Art. 17. Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i, precum [i desp`gubiri, \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa. Desp`gubirile se datoreaz` numai \n m`sura \n care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalit`]ilor. Art. 18. Se penalizeaz`, \n sensul articolului precedent, \ntrzierile \n \ndeplinirea obliga]iilor contractuale. Penalitatea se calculeaz` cu formula: P = 0,1 - 0,3% x Ti pentru fiecare zi de \ntrziere, \n care Ti este contravaloarea defalcat` a documenta]iei nepredate la timp, respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prev`zut \n contract. Totalul penalit`]ilor [i/sau desp`gubirilor nu poate dep`[i cuantumul sumei asupra c`reia se calculeaz` penalitatea. (Se vor face men]iuni concrete, dup` caz, privind data de la care se consider` \ntrzierile [i \ncepe calcularea penalit`]ilor, modul \n care este notificat
73

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 74

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

partenerul asupra penalit`]ilor, termenul la care le va pl`ti etc.).


IX. DREPTUL DE AUTOR, DREPTUL DE PROPRIETATE Art. 19. Prevederile legate de dreptul de autor sunt cuprinse \n partea I Clauze Generale Art. 20. Documenta]iile \ntocmite de Proiectant [i predate Clientului \n copie devin, dup` plata lor, proprietatea Clientului. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate [i contractate. Proiectul \n \ntregul s`u, sau p`r]i ale acestuia, nu pot fi copiate, vndute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i, f`r` autoriza]ia Proiectantului General. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Client pentru alte obiective sau scopuri dect cel de aprobare [i executare a investi]iei, f`r` acordul scris al Arhitectului, conduce la plata de c`tre Investitor a unor desp`gubiri de 65%, pentru fiecare caz, din valoarea actualizat` a proiectului, desp`gubiri datorate Arhitectului ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii. Arhitectul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere pentru astfel de cazuri. Art. 21. Arhitectul - Proiectantul General este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului \ntocmit, precum [i ale lucr`rilor de construc]ii-instala]ii executate dup` acesta, pn` la data recep]iei finale a obiectivului. Art. 22. Arhitectul - Proiectant General de]ine, prin concesiune exclusiv` de la autorii documenta]iilor, drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu, rezolv`rilor func]ionale, tehnice [i estetice, cuprinse \n documenta]ia predat` Clientului sau \n studiile, plan[ele [i documentele proprii, elaborate pe parcursul derul`rii contractului. Arhitectul - Proiectantul General p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite, precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. Arhitectul - Proiectantul General (sau coautorii proiectan]i de specialitate) va p`stra originalul documenta]iei \n arhiva sa. Art. 23. La punerea \n folosin]` a obiectivului, \n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului; Designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de Arhitectul - Proiectantul General. \n caz de publicitate sau mediatizare a lucr`rii (investi]iei), se va men]iona obligatoriu numele autorilor [i al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul. Art. 24. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului lucr`rii [i a modului de derulare a contractului fa]` de persoane fizice sau juridice care nu au leg`tur` cu obiectul contractului. (|n cazul \n care \n contractele de subproiectare aferente prezentului contract, \ncheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice [i juridice au fost cerute expres [i alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectual`, acestea se vor \nscrie [i \n contractul de fa]`).
74

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 75

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

X. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 25. Sistarea contractului din ini]iativa Investitorului atrage dup` sine suportarea de c`tre acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant pn` la data primirii \n[tiin]`rii scrise de sistare. Cheltuielile vor fi decontate de c`tre Investitorului \n termen de maximum 20 zile de la data comunic`rii sist`rii, pe baza procesului verbal de sistare, a borderoului de lucr`ri efectuate [i a tarifelor reactualizate la data pl`]ii. Sistarea proiect`rii, solicitat` de una din p`r]i, nu poate dep`[i o perioad` de 6 luni; dep`[irea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului, situa]ie \n care partea culpabil` suport` prevederile art. 26, alin. 2. Art. 26. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i, atunci cnd cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin, din cauze ce \i sunt imputabile. \n aceasta situa]ie, partea din culpa c`reia se reziliaz` contractul datoreaz` celeilalte p`r]i, pe lng` penalit`]ile stipulate la cap. VIII din contract, o desp`gubire de .....% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executat`, dar nu mai pu]in dect valoarea actualizat` a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate, efectuate direct sau indirect pn` la data rezilierii contractului. XI. RISCUL CONTRACTULUI Art. 27. |n cazul neexecut`rii obliga]iilor contractuale, \n totalitate sau \n parte, din cauze independente de voin]a unei p`r]i [i f`r` culpa acesteia, riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obliga]iei imposibil de executat, propor]ional cu partea de obliga]ie neexecutat`. XII. FOR}A MAJOR~ Art. 28. P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`, iar termenul de executare a dispozi]iilor contractuale se prelunge[te cu durata \mprejur`rilor de for]` major`. Termenele [i valoarea contractului se decaleaz` - respectiv se recalculeaz` corespunz`tor - la reluarea activit`]ii dup` \ncetarea \mprejur`rilor de for]` major`. Dac` aceste \mprejur`ri vor dura mai mult de 6 luni, fiecare din p`r]ile contractante are dreptul de a renun]a la executarea contractului, notificnd despre aceasta celeilalte p`r]i. Activit`]ile prestate, documenta]iile \ntocmite [i toate cheltuielile efectuate de Arhitectul pentru [i \n leg`tura cu prevederile contractului, pn` la apari]ia \mprejur`rilor de for]` major`, vor fi decontate de c`tre Investitor potrivit art. 25 din prezentul contract. XIII. LITIGII Art. 29. Orice litigii decurgnd din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabil`. \n caz ca aceasta nu este posibil, litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`.
75

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 76

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

XIV. ALTE CLAUZE {I PRECIZ~RI Art. 30. Termenele din cuprinsul prezentului contract, exprimate \n num`r de zile, se refer` \n toate cazurile la zile lucr`toare. Art. 31. Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denun]ate par]ial sau total de una din p`r]i [i nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derul`rii contractului, dect dac` ambele p`r]i \[i dau explicit acordul. Nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice, care au sau nu au leg`tur` cu contractul. Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent, acele prevederi ale contractului care contravin actelor normative sau legilor \n vigoare la data semn`rii contractului. Art. 32. Investitorul se oblig` s` \ncheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVEN}IE DE PROTEC}IA MUNCII, prin care antreprenorul s` r`spund` de asigurarea tuturor m`surilor privind Normele de Protec]ia Muncii \n [antier pentru personalul propriu, angaja]ii Clientului [i reprezentan]ii Proiectantului ce vor asigura urm`rirea execu]iei sau asisten]a tehnic`. |n cazul accident`rii unei persoane angajate a Arhitectului - Proiectant, aceasta va fi \nregistrat` de Antreprenorul general dac` este \ncheiat` Conven]ia men]ionat` la aliniatul precedent, sau de c`tre Client, \n lipsa acestei Conven]ii. (Aceasta clauz` este prev`zut` de legisla]ia de protec]ie a muncii, [i se prevede obligatoriu \n situa]ia \n care Proiectantul General [i-a asumat urm`rirea de [antier [i/sau elaborarea detaliilor de execu]ie concomitent cu execu]ia \n [antier a lucr`rilor; \n cazul \n care aceast` clauz` este omis` \n contractul de proiectare, costurile de tratament pentru o eventual` accidentare a proiectan]ilor se vor face pe cheltuiala proprie). XV. INTRAREA |N VIGOARE Art. 33. Prezentul contract, semnat de c`tre Client cu sau f`r` obiec]iuni, intr` \n vigoare la data primirii lui de c`tre Proiectant, cu condi]ia ca eventualele obiec]iuni s` fie conciliate \n termen de maximum .... zile de la data men]ionat` mai sus. |ncheiat ast`zi ............................. \n 2 exemplare, din care 1 exemplar pentru Client [i 1 exemplar pentru Proiectantul General. ARHITECT, PROIECTANT GENERAL, Director, .................................. INVESTITOR, Director, .........................

(Lista de semn`turi va cuprinde cel pu]in persoanele indicate \n art. 1 din contract [i se poate eventual extinde prin men]ionarea [i a unor alte persoane cu r`spundere ale proiectantului sau Clientului: {ef serviciu tehnic, {ef oficiu juridic etc.)
76

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 77

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

ANEXA 2 Con]inutul fiec`rei faze va respecta prevederile art. 48, 49, 50, 51, 52 din partea I Clauze generale Misiuni de baz` privind art. 2 (obiectul contractului) din Clauze Specifice

Descriere
1 2 3 4 5 Anteproiectul (studiu de fezabilitate); avans - 20% Proiectul tehnic - PT (inclusiv antem`sur`torile [i caietele de sarcini) PAC [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor Detaliile de execu]ie - DE (sau se convine c` faza de elaborare a detaliilor se va desf`[ura \n paralele cu execu]ia lucr`rilor de c`tre antreprenor) Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate

Onorariu

Termen de predare

Termen de notificare

Misiuni suplimentare: - Complet`ri la tema de proiectare - |ntocmirea documenta]iei pentru licita]ia antreprizei - Consultan]` pentru probleme de mobilier, dot`ri, design interior - Consultan]` pentru \ntocmirea c`r]ii construc]iei - Documentatie in faza as built - Manualul de utilizare al cladirii Misiuni complementare: - Consultan]` \n probleme de urbanism - Consultan]` \n probleme de peisagistic`
Not`: Asisten]a tehnic` nu face parte din misiunile negociate \n prezentul contract \n condi]iile execu]iei lucr`rilor \n regie proprie, f`r` manager de investi]ie sau/[i antreprenor general. (Termenele de elaborare a documenta]iilor pentru fiecare faz` se pot conveni \n date calendaristice sau \n durate exprimate \n zile lucr`toare de la data primirii de c`tre Proiectant a contractului semnat, respectiv a \n[tiin]`rii Clientului privind aprobarea fazei anterioare, respectiv contractarea lucr`rilor de execu]ie).

|ncheiat ast`zi.. Investitor,

Arhitect,

77

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 78

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.1.2. - Modelul 2 CONTRACTUL DE PROIECTARE NR. ..... / ....... (data) I. P~R}ILE CONTRACTANTE Art. 1. Prezentul contract de proiectare se \ncheie \ntre: - (Birou, Societate, S.R.L.) ..........................., cu sediul \n .............................. (adresa complet`), \nscris` la ............................................. cu nr. ....................., cont curent nr. ........................ deschis la ........................(banca), tel. .................., fax ..................., reprezentat` prin: DIRECTOR: ...................................., (CONTABIL {EF): ...................................., (dup` caz) {EF PROIECT (COMPLEX) .................................. - arhitect cu drept de semn`tur`, nr. tablou na]ional......... \n calitate de Proiectant General / Proiectant de arhitectur` [i - .................................................................., cu sediul / domiciliul \n ............................................... (adresa complet`), \nscris` la ......................., cu nr. ........................, (sau Codul numeric personal pentru persoane fizice), tel. ................, fax ....................., cont curent ..., deschis la , reprezentat prin: DIRECTOR: ......................................., CONTABIL {EF: .............................., sau ................................................... - proprietar, \n calitate de Client. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2. Proiectantul General / Proiectantul se oblig` s` elaboreze ..................................................... (proiectul de arhitectur`) [i proiectele de specialitate .............................................(dup` caz), la fazele ...... ................................ (anteproiect / studiu fezabilitate, PAC + proiect tehnic, detalii de execu]ie [i urm`rire de [antier, asisten]` tehnic`) pentru obiectivul de investi]ie: .......................................................................................................................... .. (denumire, adresa, eventual alte elemente de identificare) Lucrarea a fost comandat` de Client prin comanda nr. din . Art. 3. |n executarea obliga]iilor asumate, Proiectantul General va organiza [i coordona \ntreaga activitate de proiectare necesar` realiz`rii obiectivului, la toate specialit`]ile implicate, \n care scop va constitui o echip` de proiectare complet`, alc`tuit` din speciali[ti cu experien]` \n domeniul proiect`rii de ...................... (programul).
78

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 79

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

|n cazul \n care pentru unele p`r]i ale proiectului, prin legisla]ia \n vigoare sau \n interesul lucr`rii, se impune elaborarea documenta]iilor de c`tre firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres, Proiectantul General va \ncheia cu acestea contracte de subproiectare, ale c`ror clauze [i termene vor fi concordante cu cele ale prezentului contract. Proiectantul General va asigura coordonarea tehnic` a Subproiectan]ilor [i va integra \n proiect documenta]iile elaborate de ace[tia, asigurnd unitatea de concep]ie a proiectului. {eful de proiect complex va fi arh. ......................................, care este [i autorul principal al lucr`rii; lista [efilor de proiect de specialitate, dup` acceptarea lor de c`tre Client, precum [i cea a eventualilor subproiectan]i devin anexe la prezentul contract. III. VOLUMUL LUCR~RILOR {I TERMENELE DE PREDARE Art.4 Volumul [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iilor sunt cele definite prin tema de proiectare anexat` la contract (Anexa 1) [i corespund Misiunilor de proiectare definite \n Anexa (2) la contract. |n cazul \n care pe parcursul derul`rii contractului, se va constata necesitatea elabor`rii de documenta]ii pentru eventuale alte lucr`ri ce nu au putut fi previzionate la data \ncheierii contractului, acestea vor fi considerate lucr`ri suplimentare fa]` de volumul angajat ini]ial [i vor face obiectul unor acte adi]ionale. |n completarea datelor de tema, Clientul va remite \n scris Proiectantului, \n maximum .... zile de la \ncheierea contractului, urm`toarele informa]ii / documente: ............................................................................................................... Art. 5. TERMENELE DE PREDARE ALE DOCUMENTA}IILOR de c`tre Proiectant sunt: 1) - faza studii preliminare .................................................................. 2) - faza Anteproiect / Studiu fezab. (inclusiv deviz estimativ) - ....................... 3) - faza Proiect Autorizare Construc]ie (PAC) - ............................................ 4) - faza Proiect Tehnic [i cantit`]i de lucr`ri - ................................................ 5) - faza Detalii execu]ie - .............................. (sau se convine c` faza de elaborare a detaliilor se va desf`[ura \n paralel cu execu]ia lucr`rilor de construire). Termenele de elaborare a documenta]iilor pentru fiecare faz` se pot conveni \n date calendaristice sau \n durate exprimate \n zile lucr`toare de la data primirii de c`tre Proiectant a contractului semnat, respectiv a \n[tiin]`rii Clientului privind aprobarea fazei anterioare, respectiv contractarea lucr`rilor de execu]ie. Art. 6. Termenele de predare sunt condi]ionate de: - semnarea de c`tre Client a contractului \n maxim ..... zile de la primire [i concilierea eventualelor obiec]iuni \n maxim ..... zile de la aceea[i dat`; - decontarea de c`tre Client \n maxim ..... zile de la primirea facturii Proiectantului a avansului [i a onorariului aferent documenta]iilor predate la faza / termenul precedent; - remiterea c`tre Proiectant a complet`rilor la Tema de proiectare \n termenul stipulat la art. 4, alin. 3 din prezentul contract; - alte clauze (referitoare, dup` caz, la ob]inerea de avize / acorduri de principiu, .......................)
79

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 80

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Nerespectarea de c`tre una din p`r]i a termenelor [i clauzelor convenite conduce la decalarea corespunz`toare a obliga]iilor [i termenelor pentru cealalt` parte [i, dup` caz, la aplicarea prevederilor din cap. VIII al contractului. Modific`rile, complet`rile sau variantele ulterioare cerute de Client, fa]` de tema ini]ial` de proiectare, a[a cum este definit` la art. 3 din contract, conduc la renegocierea prin acte adi]ionale a termenelor angajate. IV. VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art. 7. Valoarea total` a contractului este de: ........ lei la care se adaug` TVA (19%) .........lei (dup` caz) TOTAL ........ lei [i a fost determinat`, pe baza tarifelor \n vigoare ale Ordinului Arhitec]ilor din Romnia, prin negocierea ofertei de proiectare. Valoarea contractului \nscris` la alin. 1 nu cuprinde dect onorariul aferent lucr`rilor de proiectare / consultan]`, expertiz`, men]ionate explicit \n Anexa (2). Valoarea contractului se suplimenteaz` prin acte adi]ionale \n cazul unor modific`ri [i/sau complet`ri ale temei de proiectare, precum [i \n cazul \n care apar necesare activit`]i de proiectare suplimentare care, din diferite motive, nu au putut fi angajate [i tarifate la \ntocmirea contractului [i care nu au la origine gre[eli sau omisiuni ale Proiectantului. Valoarea contractului se majoreaz` prin indexare periodic`, cu prilejul fiec`rei etape de facturare-decontare, pentru sumele r`mase neachitate, dup` formula Ti = k x To, \n care "Ti" reprezint` tariful indexat aferent fazei de proiectare, "k" reprezint` indicele de infla]ie, iar "To" reprezint` cota parte din onorariu defalcata pentru faza respectiv` la data \ncheierii contractului. (Valoarea contractului se poate \nscrie [i \n valut` - Euro sau USD cu precizarea c` decontarea se va face \n lei la cursul B`ncii Na]ionale din ziua factur`rii; \n acest caz nu mai este necesar aliniatul privind indexarea). Art. 8. Valoarea contractului se defalc` pe faze de proiectare dup` cum urmeaz`: - Avans (15 - 30%) - ...................... + ...................(TVA) - faza 1) - ...................... + ...................(TVA) - faza 2) - ........................(etc) - etapa 1 - etapa 2 - urm`rire de [antier - ...................... (Pentru faza Detalii de execu]ie se pot stabili valori defalcate pentru etapele intermediare de proiectare care, fie se convin \n contract, fie se precizeaz` ca se vor conveni prin act adi]ional \ncheiat la \nceperea lucr`rilor de execu]ie \n [antier, concordant cu graficul de e[alonare a execu]iei propus de antreprenor). (Valoarea defalcat` pentru urm`rire de [antier se poate constitui \n garan]ie de buna execu]ie a proiectului \n care caz se achit` la recep]ia finala a lucr`rilor de execu]ie). Art. 9. DECONTAREA LUCR~RILOR se va face pe faze [i respectiv etape de proiectare, la maximum .... zile dup` primirea facturii emise de c`tre Proiectant.
80

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 81

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Decontarea valorii lucr`rilor ce vor face obiectul actelor adi]ionale se va face la termenele indicate \n acestea. Plata eventualilor Subproiectan]i se va face prin intermediul Proiectantului general, la termenele [i \n condi]iile prev`zute \n contractele de subproiectare. (dup` caz se poate conveni c` plata Subproiectan]ilor persoane juridice s` se fac` direct c`tre ace[tia, dar \n aceasta situa]ie este recomandabil s` se prevad` \n contract o clauz` de condi]ionare a decont`rii facturilor Subproiectan]ilor dup` ce Proiectantul general verific` [i avizeaz` documenta]ia predat` de ace[tia [i semneaz` explicit pentru "bun de plat`"). Art. 10. Plata lucr`rilor de proiectare nu este condi]ionat` de ob]inerea aprob`rilor sau avizelor ce potrivit legii se ob]in de c`tre Client. V. RECEP}IA DOCUMENTA}IILOR Art.11. Documenta]iile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Clientului \n copie, la sediul acestuia, conform termenelor angajate, \n ....... exemplare, att piesele scrise ct [i cele desenate. Eventualele copii suplimentare solicitate de c`tre Client sau Antreprenorul constructor se vor realiza contra cost, pe cheltuiala acestora. Art.12. Recep]ia documenta]iilor se face pe baza borderourilor de piese scrise [i desenate, prin proces-verbal de predare-primire a lucr`rilor pentru fiecare faz` decontabil`, semnat de Client la predarea documenta]iilor. |n caz de constatare a unor lipsuri sau inadverten]e \n documenta]ia predat`, Clientul va face obiec]iunile cuvenite - \n limitele Temei de proiectare [i a Misiunilor asumate de Proiectant (conf. anexa 1 [i anexa 2), a normativelor [i legilor \n vigoare - \n maxim .... zile de la primirea lucr`rii; neprezentarea de obiec]iuni \n acest termen prezum` acceptarea lucr`rilor \n forma predat`. VI. OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art. 13. Contractul de proiectare se adapteaz` prin acte adi]ionale, cu acordul ambelor p`r]i, \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor ini]iale avute \n vedere la \ntocmirea lui. Ambele p`r]i semnatare se obliga s` \ncuno[tin]eze partenerul \n timp util asupra oric`ror dificult`]i survenite \n executarea contractului, precum [i asupra oric`ror modific`ri ale acestuia ce pot ap`rea ca necesare. Art. 14. Obliga]iile Clientului sunt urm`toarele: 14.1. - S` asigure proiectantului accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i, legate de obiectul contractului; 14.2. - S` ob]in` pentru proiectant permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale; 14.3. - S` comunice cu proiectantul numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau, dup` caz, prin alte persoane autorizate prin semn`tura de ace[tia; 14.4. - S` indice proiectantului sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta, \ntr-un termen convenit de comun acord, partenerii contractului \n leg`tur` cu proiectarea
81

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 82

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

[i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier; 14.5. - S` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor / avizelor - tehnice [i financiare - ce cad \n sarcina sa, conform legisla]iei \n vigoare; 14.6. - S` comande [i s` pl`teasc` verificarea documenta]iilor de execu]ie, conf. cu prevederile Legii calit`]ii \n construc]ii; 14.7. - S` intervin` prompt, la sesizarea Proiectantului, pentru rezolvarea problemelor de competen]a s` legate de situa]iile neprev`zute ce pot apare \n derularea contractului. 14.8. - ............................. (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul documenta]iilor de proiectare comandate.) Art. 15. Obliga]iile Proiectantului sunt urm`toarele: 15.1. - S` execute lucr`rile de proiectare, convenite prin prezentul contract [i anexele sale, respectnd normativele tehnice [i legisla]ia \n domeniu; 15.2. - S` completeze sau s` corecteze, \n ..... zile de la sesizare, omisiunile sau inadverten]ele din documenta]ie semnalate de Client \n condi]iile prev`zute la cap. V "Recep]ia documenta]iilor" din contract; 15.3. - S` informeze pe Client asupra tuturor \mprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii contractului; 15.4. - S` \ntocmeasc` conform prevederilor legale documenta]iile tehnice de ob]inere a avizelor [i acordurilor; 15.5. - S` asiste pe Client [i s`-l sus]in` tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale; 15.6. - S` analizeze [i s` introduc` \n proiect recomand`rile forurilor de avizare legale; 15.7. - S` elaboreze detaliile de execu]ie conform cu graficul de e[alonare stabilit de comun acord cu Clientul [i antreprenorul general, pentru a asigura la timp frontul de lucru \n [antier; 15.8. - S` urm`reasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier, informnd Clientul asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect; 15.9. - S` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei dac` se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului. 15.10.- ........................... (eventual alte obliga]ii ce ar rezulta ca necesare \n func]ie de specificul proiectului contractat). (Se va face o men]iune expres` privind ob]inerea avizelor [i autoriza]iilor de proiectare [i construc]ie, \n cazul \n care Proiectantul General \[i asum` o astfel de obliga]ie, care \n mod normal cade \n sarcina Clientului). VII. R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art. 16. Proiectantul General este r`spunz`tor pentru: 16.1. - respectarea legisla]iei tehnice [i juridice \n vigoare \n domeniul construc]iilor; 16.2. - respectarea Temei de proiectare; 16.3. - calitatea [i fezabilitatea solu]iilor tehnico-constructive propuse \n proiect;
82

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 83

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

16.4. - realizarea etapelor de proiectare \n termenele convenite. Art.17. Clientul este r`spunz`tor pentru: 17.1. - corectitudinea [i exactitatea informa]iilor tehnice [i datelor tehnologice transmise Proiectantului, precum [i pentru con]inutul Temei de proiectare \nsu[ite; 17.2. - \nsu[irea \n condi]iile contractului a documenta]iei de proiectare elaborate de Proiectant [i decontarea la termen a contravalorii presta]iei; 17.3. - rela]iile administrative [i juridice, care cad \n sarcina sa, cu autorit`]ile publice \n leg`tura cu executarea contractului. VIII. PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI Art. 18. Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i, precum [i desp`gubiri, \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa. Desp`gubirile se datoreaz` numai \n m`sura \n care prejudiciul cauzat nu este acoperit prin plata penalit`]ilor. Art. 19. Se penalizeaz`, \n sensul articolului precedent, \ntrzierile \n \ndeplinirea obliga]iilor contractuale. Penalitatea se calculeaz` cu formula: P = 0,1 - 0,3% x Ti pentru fiecare zi de \ntrziere, \n care Ti este contravaloarea defalcat` a documenta]iei nepredate la timp, respectiv valoarea facturii neonorate la termenul prev`zut \n contract. Totalul penalit`]ilor [i/sau desp`gubirilor nu poate dep`[i cuantumul sumei asupra c`reia se calculeaz` penalitatea. (Se vor face men]iuni concrete, dup` caz, privind data de la care se consider` \ntrzierile [i \ncepe calcularea penalit`]ilor, modul \n care este notificat partenerul asupra penalit`]ilor, termenul la care le va pl`ti etc.). IX. DREPTUL DE PROPRIETATE Art. 20. Documenta]iile \ntocmite de Proiectant [i predate Clientului \n copie devin, dup` plata lor, proprietatea Clientului. Acesta le va putea utiliza numai pentru obiectivul pentru care au fost proiectate [i contractate. Proiectul \n \ntregul s`u, sau p`r]i ale acestuia, nu pot fi copiate, vndute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i, f`r` autoriza]ia Proiectantului General. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Client pentru alte obiective sau scopuri dect cel de aprobare [i executare a investi]iei, f`r` acordul scris al Proiectantului, conduce la plata de c`tre Client a unor desp`gubiri de 65%, pentru fiecare caz, din valoarea actualizat` a proiectului, desp`gubiri datorate Proiectantului ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii. Proiectantul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere pentru astfel de cazuri. Art. 21. Proiectantul General este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului \ntocmit, precum [i ale lucr`rilor de construc]ii-instala]ii executate dup` acesta, pn` la data recep]iei finale a obiectivului. Art. 22. Proiectantul General de]ine, prin concesiune exclusiv` de la autorii documenta]iilor, drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu, rezolv`rilor func]ionale, tehnice [i estetice, cuprinse \n documenta]ia predat` Clientului sau \n studiile, plan[ele [i documentele proprii, elaborate pe
83

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 84

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

parcursul derul`rii contractului. Proiectantul General p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite, precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. Proiectantul General (sau coautorii proiectan]i de specialitate) va p`stra originalul documenta]iei \n arhiva sa. Art. 23. La punerea \n folosin]` a obiectivului, \n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului; Designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de Proiectantul General. |n caz de publicitate sau mediatizare a lucr`rii (investi]iei), se va men]iona obligatoriu numele autorilor [i al firmei (firmelor) de proiectare care au elaborat proiectul. Art. 24. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului lucr`rii [i a modului de derulare a contractului fa]` de persoane fizice sau juridice care nu au leg`tur` cu obiectul contractului. (|n cazul \n care \n contractele de subproiectare aferente prezentului contract, \ncheiate de Proiectantul General cu colaboratori alte persoane fizice [i juridice au fost cerute expres [i alte clauze speciale privind drepturile de autor / proprietate intelectual`, acestea se vor \nscrie [i \n contractul de fa]`). X. SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 25. Sistarea contractului din ini]iativa Clientului atrage dup` sine suportarea de c`tre acesta a tuturor cheltuielilor efectuate de Proiectant pn` la data primirii \n[tiin]`rii scrise de sistare. Cheltuielile vor fi decontate de c`tre Client \n termen de maximum .... zile de la data comunic`rii sist`rii, pe baza procesului verbal de sistare, a borderoului de lucr`ri efectuate [i a tarifelor reactualizate la data pl`]ii. Sistarea proiect`rii, solicitat` de una din p`r]i, nu poate dep`[i o perioad` de 6 luni; dep`[irea acestei perioade duce implicit la rezilierea contractului, situa]ie \n care partea culpabil` suport` prevederile art. 26, alin. 2. Art. 26. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i, atunci cnd cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin, din cauze ce \i sunt imputabile. |n aceast` situa]ie, partea din culpa c`reia se reziliaz` contractul datoreaz` celeilalte p`r]i, pe lng` penalit`]ile stipulate la cap. VIII din contract, o desp`gubire de .....% (uzual 20%) din valoarea fazei sau etapei ce urma a fi executat`, dar nu mai pu]in dect valoarea actualizat` a tuturor cheltuielilor nedecontate sau nevalorificate, efectuate direct sau indirect pn` la data rezilierii contractului. XI. RISCUL CONTRACTULUI Art. 27. |n cazul neexecut`rii obliga]iilor contractuale, \n totalitate sau \n parte, din cauze independente de voin]a unei p`r]i [i f`r` culpa acesteia, riscul contractului va fi suportat de partea debitoare a obliga]iei imposibil de executat, propor]ional cu partea de obliga]ie neexecutat`.
84

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 85

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

XII. FOR}A MAJOR~ Art. 28. P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`, iar termenul de executare a dispozi]iilor contractuale se prelunge[te cu durata \mprejur`rilor de for]` major`. Termenele [i valoarea contractului se decaleaz` - respectiv se recalculeaz` corespunz`tor - la reluarea activit`]ii dup` \ncetarea \mprejur`rilor de for]` major`. Dac` aceste \mprejur`ri vor dura mai mult de 6 luni, fiecare din p`r]ile contractante are dreptul de a renun]a la executarea contractului, notificnd despre aceasta celeilalte p`r]i. Activit`]ile prestate, documenta]iile \ntocmite [i toate cheltuielile efectuate de Proiectant pentru [i \n leg`tur` cu prevederile contractului, pn` la apari]ia \mprejur`rilor de for]` major`, vor fi decontate de c`tre Client, potrivit art. 25 din prezentul contract. XIII. LITIGII Art. 29. Orice litigii decurgnd din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului se vor rezolva pe cale amiabil`. |n caz c` aceasta nu este posibil, litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`. XIV. ALTE CLAUZE {I PRECIZ~RI Art. 30. Termenele din cuprinsul prezentului contract, exprimate \n num`r de zile, se refer` \n toate cazurile la zile lucr`toare. Art. 31. Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau denun]ate - par]ial sau total - de una din p`r]i [i nu pot face obiectul unor noi negocieri pe parcursul derul`rii contractului, dect dac` ambele p`r]i \[i dau explicit acordul. Nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice, care au sau nu au leg`tur` cu contractul. Sunt exceptate de la rigorile aliniatului precedent acele prevederi ale contractului, care contravin actelor normative sau legilor \n vigoare la data semn`rii contractului. Art. 32. Clientul se oblig` s` \ncheie cu Antreprenorul general care va executa lucrarea o CONVEN}IE DE PROTEC}IA MUNCII, prin care antreprenorul s` r`spund` de asigurarea tuturor m`surilor privind Normele de Protec]ia Muncii \n [antier pentru personalul propriu, angaja]ii Clientului [i reprezentan]ii Proiectantului ce vor asigura urm`rirea execu]iei sau asisten]a tehnic`. |n cazul accident`rii unei persoane a Proiectantului, aceasta va fi \nregistrat` de Antreprenorul general dac` este \ncheiat` "Conven]ia" men]ionat` la aliniatul precedent, sau de c`tre Client, \n lipsa acestei "Conven]ii". (Aceast` clauz` este prev`zut` de legisla]ia de protec]ie a muncii, [i se prevede obligatoriu \n situa]ia \n care Proiectantul General [i-a asumat urm`rirea de [antier [i/sau elaborarea detaliilor de execu]ie concomitent cu execu]ia \n [antier a lucr`rilor; \n cazul \n care aceast` clauz` este omis` \n contractul de proiectare, costurile de tratament pentru o eventual` accidentare a proiectan]ilor se vor face pe cheltuiala proprie).
85

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 86

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

XV. INTRAREA |N VIGOARE Art. 33. Prezentul contract, semnat de c`tre Client cu sau f`r` obiec]iuni, intr` \n vigoare la data primirii lui de c`tre Proiectant, cu condi]ia ca eventualele obiec]iuni s` fie conciliate \n termen de maximum .... zile de la data men]ionat` mai sus. |ncheiat ast`zi ............................. \n 2 exemplare, din care 1 exemplar pentru Client [i 1 exemplar pentru Proiectantul General. PROIECTANT GENERAL, CLIENT, Director, Director, .......................... ......................... (Lista de semn`turi va cuprinde cel pu]in persoanele indicate \n art. 1 din contract [i se poate eventual extinde prin men]ionarea [i a unor alte persoane cu r`spundere ale proiectantului sau Clientului: {ef serviciu tehnic, {ef oficiu juridic etc.)

86

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 87

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

4.1.3 - Modelul 3 (adaptat pentru lucr`ri mici [i medii)

CONTRACTUL DE PROIECTARE nr. ../200... Capitolul I - P~R}ILE CONTRACTANTE Art. 01. , cu sediul \n ........., str. .. nr., \nregistrat` la R.C. nr. /.., cod unic......., cont nr...................., deschis la , reprezentant ..., avnd func]ia de , \n calitate de PROIECTANT GENERAL [i ., cu sediu/domiciliu \n ., str.nr, \nregistrat` la R.C. nr. .../., cod unic ...., cont nr............, deschis la ...., reprezentant ., avnd func]ia de ..., \n calitate de BENEFICIAR. Capitolul II - OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 02. Face obiectul contractului elaborarea documenta]iilor tehnice, precizate \n Anexa 1 - Tema de proiectare [i Anexa 2 - Fazele [i con]inutul documenta]iilor de proiectare (p`r]i integrante ale prezentului contract), \n vederea execut`rii lucr`rilor de construc]ii pentru: Obiectul de investi]ie ................................................................................... Amplasat (adresa) \n ... Regim de \n`l]ime ..................., Suprafa]a desf`[urat` estimat` ................... mp. Capitolul III - VALOAREA LUCR~RILOR CONTRACTATE Art. 03. Valoarea lucr`rilor de proiectare contractate stabilite la Capitolul II este de: ............................. Lei la care se adaug` T.V.A. (19%) :.. Lei T O T A L : ........................... Lei Capitolul IV - TERMENE DE EXECU}IE {I E{ALONAREA PL~}ILOR Art. 04. Termenele de predare ale documenta]iilor contractate la Capitolul II, prezentate pe faze de proiectare, corelat cu e[alonarea pl`]ilor sunt urm`toarele:

87

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 88

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

FAZA DE PROIECTARE
01 02 03 04 05 Avans la semnarea contractului La avizarea de c`tre benef. a anteproiectului [i/sau a temei de arhitectur` sc.1:50 La predarea proiectului tehnic La predarea documenta]iilor pt. ob]inerea avizelor [i a PAC (PAD) Urm`rirea de [antier [i recep]ia lucr`rilor executate

Cota %
20 20 45 10 5

TERMEN
la de zile de la achitarea avansului la de zile de la faza 02 la de zile de la faza 03 la recep]ia lucr`rilor proiectate

VALOARE T.V.A. TOTAL

TOTAL:
Capitolul V - RECEP}IA DOCUMENTA}IILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE Art. 05. PROIECTANTUL va elabora documenta]iile tehnice prev`zute la Capitolul II [i \n Anexa 2 \n conformitate cu tema BENEFICIARULUI din Anexa 1 la prezentul contract, cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a reglement`rilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus men]ionat. Art. 06. (1) Documenta]iile pentru ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor [i a autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are) se vor elabora \n num`rul de exemplare solicitate de c`tre autorit`]ile de avizare, recep]ia documenta]iilor fiind constituit` de emiterea acestora. (2) PROIECTANTUL are obliga]ia efectu`rii eventualelor modific`ri [i complet`ri la documenta]iile respective solicitate de c`tre autorit`]ile de avizare. Art. 07. Proiectul tehnic (avnd con]inutul precizat \n capitolul "B" din Anexa 2 la prezentul contract) se va preda BENEFICIARULUI pe baz` de proces-verbal, la termenul stabilit prin contract, \ntr-un num`r de . exemplare (de regul` dou`-trei xerocopii). Copiile suplimentare se vor tarifa separat. Art. 08. Dac` este cazul, \n termen de 15 zile lucr`toare de la predarea proiectului tehnic, BENEFICIARUL va transmite \n scris PROIECTANTULUI observa]iile [i cererile de completare ale proiectului, \n limitele temei de proiectare [i ale prevederilor prezentului contract. Art. 09. PROIECTANTUL este obligat \n termen de 20 zile lucr`toare s` solu]ioneze \n scris observa]iile [i cererile de completare ale proiectului, formulate de c`tre BENEFICIAR conform prevederilor de la art. 08. Art.10. |n cazul cnd BENEFICIARUL refuz` semnarea procesului-verbal de predare-primire a documenta]iilor, PROIECTANTUL va trimite prin post`, cu confirmare de primire, documenta]ia respectiv` (piese scrise [i desenate). {i \n acest caz BENEFICIARUL poate face observa]ii la documenta]ia primit` \n condi]iile precizate la art. 08. Art. 11. Primirea documenta]iilor, \ntr-o form` sau alta, f`r` prezentarea de obiec]iuni, \n sensul art. 08, echivaleaz` cu acordul [i recunoa[terea BENEFICIARULUI privind efectuarea pl`]ii corespunz`toare fazei respective.
88

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 89

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Capitolul VI - CLAUZE CONTRACTUALE [i OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art.12. \n valoarea de proiectare contractat` la Capitolul III nu sunt cuprinse: a - verificarea tehnic` a proiectelor (dup` caz [i expertiza tehnic`); b - studiu geotehnic; c - ridicarea topografic` a terenului; d - \ntocmirea planurilor de urbanism (PUD sau PUZ); e - demersurile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor, a autoriza]iei de construire, dup` caz [i de desfiin]are [i taxele aferente emiterii acestora; f - proiectele pentru decora]iuni interioare; g - detaliile de execu]ie [i asisten]a tehnic` pe durata execu]iei lucr`rilor de construire; h - cheltuielile de deplasare, \n cazul unor amplasamente aflate la distan]e mai mari de ...... km fa]` de localitatea de re[edin]` a proiectantului; i - proiectele pentru racordurile [i bran[amentele aferente utilit`]ilor (ap`canal, gaze, electrice, telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a re]elelor existente pe amplasament, care se \ntocmesc de proiectan]i autoriza]i \n domeniu. Art.13. Executarea activit`]ilor suplimentare stipulate la art. 10, pct. - "a, b, c, d, e, f, g [i h" pot face obiectul unor acte adi]ionale la prezentul contract. Art.14. BENEFICIARUL se oblig` la urmatoarele: a - sa asigure PROIECTANTULUI accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa sau disponibile la ter]i, legate de obiectul contractului; b - s` ob]in` pentru proiectant permisiunea de acces \n zona lucr`rilor pentru a culege datele tehnice necesare execut`rii obliga]iilor contractuale; c - s` comunice cu PROIECTANTUL numai prin [eful de proiect complex [i [efii de proiect de specialitate sau, dup` caz, prin alte persoane autorizate prin semn`tura de acestia; d - s` indice PROIECTANTULUI sau s` stabileasc` \mpreun` cu acesta, \ntr-un termen convenit de comun acord, partenerii contractului \n legatur` cu proiectarea [i respectiv executarea lucr`rilor \n [antier; e - s` asigure \n timp util ob]inerea din partea forurilor \n drept a aprob`rilor/avizelor tehnice [i financiare ce cad \n sarcina sa, conform legisla]iei \n vigoare; f - s` intervin` prompt, la sesizarea PROIECTANTULUI, pentru rezolvarea problemelor de competen]a sa legate de situa]iile neprev`zute ce pot ap`rea \n derularea contractului. g - s` achite contravaloarea lucr`rilor de proiectare contractate la termenele prev`zute la Capitolul IV - art. 04 privind e[alonarea pl`]ilor; dep`[irea cu mai mult de 5 zile lucr`toare a termenelor de plat` prev`zute oblig` pe BENEFICIAR la plata unor penalit`]i de 0,...% din valoarea contractului pentru fiecare zi de ntrziere [i decalarea cu perioada respectiv` a termenelor urm`toare de predare
89

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 90

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

h - s` comande [i s` plateasc` verificarea tehnic` a proiectelor, \n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea \n construc]ii; i - s` invite pe PROIECTANT, cu cel putin 5 zile \nainte, la recep]ia lucr`rilor de construire executate. Art. 15. Obliga]iile PROIECTANTULUI sunt urm`toarele: a - s` respecte termenele de predare prev`zute n prezentul contract; \n caz contrar beneficiarul poate percepe penalit`]i de 0,...% pe zi din valoarea contractului; b - s` informeze pe BENEFICIAR asupra tuturor imprejur`rilor neconforme cu situa]ia avut` \n vedere la contractare [i s` participe la solu]ionarea problemelor ivite pe parcursul derul`rii Contractului; c - s` asiste pe BENEFICIAR Client [i s`-l sus]ina tehnic la ob]inerea avizelor [i acordurilor legale; d - s` urmareasc` modul de execu]ie a lucr`rilor \n [antier, informnd BENEFICIARUL asupra eventualelor gre[eli de execu]ie sau neconcordan]e fa]` de proiect; e - s` dea solu]ii tehnice pentru toate problemele ivite pe parcursul execu]iei daca se datoreaz` unor omisiuni sau neclarit`]i ale proiectului. Capitolul VII - DREPTUL DE PROPRIETATE Art.16. Dreptul de autor asupra proiectului [i dreptul de proprietate asupra originalului acestuia apar]in PROIECTANTULUI, care \l va p`stra \n arhiva sa. Art.17. (1) Copiile proiectului predate \n condi]iile prev`zute la art. 07, 08, 10 [i 11 devin, dup` plata acestora, proprietatea BENEFICIARULUI. Acesta are dreptul de a folosi proiectul care face obiectul prezentului contract numai o dat`, pentru realizarea construc]iei situate pe amplasamentul men]ionat la Capitolul II. (2) Proiectul \n \ntregul s`u, sau p`r]i ale acestuia, nu pot fi copiate, vndute ter]ilor sau puse la dispozi]ia altor proiectan]i, f`r` autoriza]ia PROIECTANTULUI. (3) Utilizarea de c`tre BENEFICIAR a documenta]iilor care fac obiectul prezentului contract [i pentru alte amplasamente, f`r` acordul scris al PROIECTANTULUI, oblig` pe BENEFICIAR la plata unor desp`gubiri de 60%, pentru fiecare caz, din valoarea total` a prezentului contract, desp`gubiri datorate PROIECTANTULUI ca drept de protec]ie asupra propriei crea]ii. (4) PROIECTANTUL nu \[i asum` nici o responsabilitate pentru construc]iile realizate \n situa]ia prev`zuta la aliniatul precedent. Art.18. (1) PROIECTANTUL este singurul \n drept s` opereze sau s` autorizeze modific`ri ale proiectului elaborat de c`tre el, precum [i ale lucr`rilor de construc]iiinstala]ii executate dup` acesta, pn` la data recep]iei finale a obiectivului de investi]ie. (2) Orice modificare sau abatere fa]` de proiectul predat, care s-a f`cut f`r` avizul scris al PROIECTANTULUI, l scute[te pe acesta de orice r`spundere n leg`tur` cu acestea [i de orice consecin]` a lor.
90

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 91

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Art.19. (1) PROIECTANTUL de]ine, prin cesiune exclusiv` de la proiectan]ii de specialitate, drepturile de autor [i proprietatea intelectual` asupra concep]iei de ansamblu, rezolv`rilor func]ionale, tehnice [i estetice, cuprinse \n documenta]ia predat` BENEFICIARULUI sau \n studiile, plan[ele [i documentele proprii, elaborate pe parcursul derul`rii prezentului contract. (2) PROIECTANTUL p`streaz` dreptul de folosin]` asupra materialelor documentare [i de calcul \ntocmite, precum [i al solu]iilor arhitecturale [i inginere[ti la care a ajuns cu ocazia elabor`rii proiectului. Art.20. (1) La punerea \n folosin]` a obiectivului, \n vecin`tatea intr`rii principale se va monta o plac` cu numele autorilor proiectului; designul [i con]inutul pl`cii va fi avizat de PROIECTANT care va suporta cheltuielile de producere [i instalare. (2) PROIECTANTUL are dreptul de a publica sau face public` lucrarea, cu acordul scris al BENEFICIARUL. BENEFICIARUL nu va refuza acest drept PROIECTANTULUI f`r` un motiv bine \ntemeiat. Capitolul VIII - CONFIDEN}IALITATEA CONTRACTULUI Art.21. O parte contractant` nu are dreptul, f`r` acordul scris al celeilalte p`r]i: a - de a face cunoscut con]inutul contractului; b - de a utiliza informa]iile [i documentele ob]inute sau la care au acces n perioada de derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-[i ndeplini obliga]iile contractuale. Art.22. O parte contractant` va fi exonerat` de r`spunderea pentru dezv`luirea informa]iilor referitoare la contract dac`: a - informa]ia era cunoscut` naintea ncheierii contractului; b - partea contractant` a fost obligat` n mod legal s` dezv`luie informa]ia. Capitolul IX - SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI Art.23. Sistarea din ini]iativa BENEFICIARULUI a elabor`rii lucr`rilor de proiectare contractate, l oblig` pe acesta s` suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT pn` la data anun]`rii n scris a sist`rii sau rezilierii contractului. Capitolul X - FOR}A MAJOR~ Art.24. Cazurile de for]` major` sunt cele stabilite de legisla]ia n vigoare [i trebuiesc constatate [i declarate de o autoritate competent`. Cazul de for]` major` va fi notificat n scris de partea contractant` care invoc` aceasta situa]ie. Art.25. For]a major` exonereaz` p`r]ile contractante de ndeplinirea obliga]iilor contractuale asumate, pe toata perioada n care aceasta ac]ioneaz`, dar f`r` a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pr]ilor pn` la data declar`rii st`rii de for]` major`. Capitolul XI - SOLU}IONAREA LITIGIILOR Art.26. P`r]ile contractante vor c`uta solu]ionarea prin tratative directe a orice nen]elegeri sau dispute ap`rute pe parcursul derul`rii contractului.
91

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 92

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Art.27. Dac` p`r]ile contractante nu reu[esc rezolvarea pe cale amiabil` a divergen]elor referitoare la ndeplinirea prevederilor prezentului contract, fiecare parte contractual` se poate adresa instan]elor judec`tore[ti pentru rezolvarea litigiilor respective. Capitolul XII - MEN}IUNI SPECIALE Art.28. P`r]ile contractante pot conveni de comun acord, pe durata ndeplinirii contractului, la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin ncheierea de acte adi]ionale. Art.29. Prezentul contract (inclusiv Anexa 1 - Tema de proiectare [i Anexa 2 - Fazele [i con]inutul documenta]ilor de proiectare, care fac parte integrant` din acesta) a fost ncheiat n dou` exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte [i s-au semnat ast`zi . 200. Art. 30. Prezentul contract intra in vigoare dupa achitarea avansului stabilit la Capitolul IV, art.4. PROIECTANT GENERAL ...................................... BENEFICIAR ....

NOTE: - Con]inutul contractului de proiectare se va adapta [i completa de la caz la caz, \n raport de complexitatea lucr`rii [i de solicit`rile beneficiarului rezultate din negocierile directe cu acesta. - Se va da o mare aten]ie formul`rii obiectului contractului, definindu-se cu toat` claritatea misiunile [i serviciile de proiectare de baz` sau suplimentare contractate, cu precizarea celora care nu fac obiectul contractului. - Valoarea contractului de proiectare de la Capitolul III, art.03 rezult` din nsumarea onorariului de baz` cu onorariile pentru misiunile suplimentare stabilite conform Onorariilor de referin]` aprobate de OAR. - Dup` caz valoarea contractului se poate exprima [i n Euro sau USD, cu men]iunea c` plata se va face n lei la cursul BNR din ziua factur`rii. - n cazul lucr`rilor de mari dimensiuni [i/sau o complexitate func]ional` ridicat` este recomandabil s` se anexeze la contract [i o fi[` de tarifare a proiectelor contractate, pe lng` con]inutul cadru al documenta]iilor contractate [i tema de proiectare a beneficiarului, care sunt prezentate \n continuare.
ANEXA 1 - TEMA DE PROIECTARE (conform Anexei 01 din Partea a II-a GHID DE PROIECTARE) ANEXA 2 - FAZELE {I CON}INUTUL DOCUMENTA}IILOR DE PROIECTARE pentru un imobil S+P+1- 4E, inclusiv documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are pentru o construc]ie existent` pe amplasament A - ANTEPROIECTUL - constnd din ilustrarea temei beneficiarului, cu elemente de studiu de fezabilitate. A.01 - Definitivarea temei [i studiile preliminare (propuneri, variante) privind modul
92

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 93

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

de amplasare \n incint`, rela]iile cu vecin`t`]ile, rezolv`rile arhitectural - volumetrice, func]ionale, sistemul constructiv (structura), cu referiri la instala]ii - dot`ri, finisaje, etc. |ntr-o form` la alegerea proiectantului se prezint` minimum urm`toarele: - plan de situa]ie 1:500 (dup` caz 1:200); - planurile tuturor nivelurilor diferite - sc.1:100, avnd precizate cotele generale ale construc]iei, suprafe]ele interioare, propuneri de mobilare; - una sau dou` sec]iuni - sc.1:100; - fa]adele principale - sc.1:100, eventual simulare 3D sau perspectiv` (pentru definirea volumetriei construc]iei); - precizarea suprafe]elor: construit` la sol, desf`[urat`, util` [i a indicilor caracteristici amplasamentului (POT, CUT, \n`l]imea maxim`); - estimarea valorii de investi]ie (la nivel de costuri medii/mp). A.02 - Documenta]ia pentru ob]inerea certificatelor de urbanism (construire [i/sau desfiin]are) - acte de proprietate [i planurile cadastrale ale terenului (copii asigurate de c`tre beneficiar); - planul de \ncadrare \n zon` sc. 1:2000 (2 exemplare); - plan de situa]ie (cu indicarea variantei de amplasare propus`) sc.1:500 (2 exemplare), pe planuri cadastrale (topo) vizate de Oficiul de Cadastru; - memoriu justificativ (dac` este cazul, \nso]it de plan[ele sc.1:100 la nivel de anteproiect). B - PROIECTUL TEHNIC - PT - |ntocmit conform legisla]iei [i normativelor tehnice \n vigoare [i cuprinznd volume (sau p`r]i) de proiect distincte pentru fiecare specialitate \n parte. B.01 - ARHITECTURA B.01.1 - Piese scrise: - memoriu tehnic; - caiete de sarcini; - antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale). B.01.2 - Piese desenate: - plan de situa]ie (cu elemente de trasare) 1:500 sau 1:200; Se prezint` urm`toarele plan[e sc.1:50 (1:100 \n cazul construc]iilor de mari dimensiuni, cu travei identice, detaliate la sc.1:50), distinct pentru fiecare corp de cl`dire (unde este cazul): - planurile tuturor nivelelor; - plan acoperi[; - minim dou` sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele detaliate; - tablouri tmpl`rie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii caracteristice lucr`rii proiectate sc.1:20, 1:10, 1:5, dup` caz pentru parape]i, scar`, termo-hidroizola]ii, strea[in`, jardiniere etc. B.02 - STRUCTURA DE REZISTEN}~ B.02.1 - Piese scrise
93

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 94

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- memoriu tehnic + programul de control al proiectantului la fazele determinante de execu]ie; - caiete de sarcini; - antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale) + centralizatorul extraselor de arm`tur`. B.02.2 - Piese desenate (dac` este cazul pentru fiecare corp de cl`dire \n parte) - plan de s`p`tur` [i funda]ii, sc.1:50; detalii funda]ii (dac` este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile sc.1:50 cofraj, armare + extrase de arm`turi pentru toate plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de arm`turi pentru centuri, grinzi, stlpi, smburi din beton armat; - detalii armare zid`rie (dac` este cazul); - plan sc.1:50 plan[ee lemn (dac` este cazul); - plan sc.1:50 [i detalii [arpant` (dac` este cazul); - alte detalii conform solu]iei adoptate \n proiect. B.03 - INSTALA}IILE GENERALE AFERENTE CONSTRUC}IEI - \nc`lzire central` (climatizare, ventila]ii); - electrice (220/380V) [i curen]i slabi (TV, telefonie); sanitare (ap`, canal); gaze. Sunt cuprinse solu]ion`rile distincte ale fiec`rui tip de instala]ie aferent` construc]iei [i incintei, pn` la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap`, gaze). B.03.1 - Piese scrise (\ntocmite distinct pentru fiecare specialitate de instala]ie \n parte) - memoriu tehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de \nc`lzire); - antem`sur`tori (listele cantit`]ilor de lucr`ri [i materiale) + liste de utilaje (centrala termic`, hidrofor); B.03.2 - Piese desenate (\ntocmite distinct pentru fiecare specialitate \n parte) - planurile sc.1:50 ale tuturor nivelelor, cu traseele fiec`rui tip de instala]ie; - schemele instala]iilor, schemele tablourilor electrice, centrala termic`; - planul de situa]ie cu re]elele edilitare propuse \n incint` (pn` la contoarele de bran[ament). Proiectele [i documenta]iile tehnice \n fazele PT/PAC [i pentru ob]inerea avizelor/acordurilor vor fi completate cu documenta]ii (neincluse \n valoarea contractat` [i care se asigur` prin grija beneficiarului), \ntocmite de c`tre al]i speciali[ti dect proiectantul lucr`ri, dup` caz acestea fiind: - studiu geotehnic (obligatoriu conf. Legii 50/1991 republicat`); - ridicarea topografic` a terenului; - referatele de verificare ale proiectelor de arhitectur` (dup` caz), structur` [i dup` caz instala]ii generale - \ntocmite de verificatori tehnici atesta]i; - expertiza tehnic` (la alipiri la calcan, extinderi, consolid`ri) - \ntocmit` de expert atestat; - memorii de specialitate (dup` caz pentru acordul de mediu - studiu de
94

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 95

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

impact, studiu de inser]ie \n sit etc.) C - DOCUMENTA}IILE TEHNICE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR/ACORDURILOR {I AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE {I DE DESFIIN}ARE - \ntocmite conform legisla]iei \n vigoare - Legea 50/1991 (republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare). Beneficiarul trebuie s` asigure la aceast` faz` actele de natur` juridic` [i administrativ` privind imobilul (teren [i constructii), dup` cum urmeaz`: - copia legalizat` dup` actele de proprietate, - documenta]ia cadastral` [i intabularea \n cartea funciar`; - declara]ie pe proprie r`spundere c` nu sunt litigii pe teren (autentificat`), certificat fiscal [i dup` caz: - acordul autentificat al vecinilor; - ie[irea din indiviziune; - certificatul privind un num`r po[tal nou; - aprobarea de scoatere a terenului din circuitul agricol; - certificatul fiscal privind valoarea construc]iilor care se demoleaz`, \n vederea stabilirii taxei pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are etc. C.01 - DOCUMENTA}IILE TEHNICE PENTRU OB}INEREA AVIZELOR/ACORDURILOR impuse prin certificatele de urbanism (construire, desfiin]are), pentru emiterea acordului unic (energie electric`, ap`-canal, gaz, telefoane, mediu, securitatea la incendiu, sanitar, protec]ia civil`, salubritate-evacuarea molozului etc.) [i pentru ob]inerea avizelor specifice (cum ar fi dup` caz: Inspec]ia de Stat \n Construc]ii, MTCT, Direc]ia Monumentelor Istorice [.a.). Documentatiile vor avea un con]inut corespunz`tor cerin]elor impuse de avizatori. C.02 - PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - PAC C.02.1 - Piese scrise: - lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate; - memorii tehnice: general + arhitectur`, structura de rezisten]` [i instala]ii generale. C.02.2 - Piese desenate: Planuri privind amplasamentul - plan \ncadrare \n zon` sc.1:2000; - planul/planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iilor, re]elelor edilitare din incint`, amenaj`ri [i \mprejmuire incint`, sc.1:500, 1:200 sau 1:100; Distinct pentru fiecare corp de cl`dire inclus \n autoriza]ie se prezint`: Arhitectur` sc.1:50 (1:100) - planurile tuturor nivelurilor; - planul acoperi[ (\nvelitoare); - minim dou` sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele; eventual desf`[urarea frontului stradal. Structura de rezisten]` - plan funda]ii sc.1:50, detalii funda]ii (dac` este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipirea la calcan). Dup` caz planurile vor fi [tampilate [i semnate de verificatorii tehnici atesta]i.
95

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 96

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Instala]ii generale - schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: \nc`lzire central`, electrice, sanitare. |mprejmuirea [i organizarea de [antier (dac` este cazul) - detalii caracteristice. C.03 - PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (demolare) - PAD C.03.1 - Piese scrise: - lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate; - memoriu tehnic general + prezentarea tehnologiei de demolare + 2 - 4 fotografii color - min10x13 cm; - fi[a tehnic` a imobilului demolat. Documente \ntocmite de al]i speciali[ti dect proiectantul lucr`rii, care completeaz` piesele scrise ale PAD (fac obiectul unor contract`ri separate [i care se asigur` prin grija beneficiarului); dup` caz: - expertiza tehnic` (la alipirii la calcan, demol`ri par]iale) \ntocmit` de expert tehnic atestat. C.03.2 - RELEVEUL CONSTRUC}IEI CARE SE DEMOLEAZ~ - Piese desenate: - plan de \ncadrare \n zon` sc.1:2000; planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei [i re]elele edilitare dezafectate, sc.1:500 (1:200); Distinct pentru fiecare corp sau parte de cl`dire inclus` \n autoriza]ie se prezint` la sc.1:100 sau 1:50: - planurile tuturor nivelurilor; - plan acoperi[; - una-dou` sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele. D - URM~RIREA DE {ANTIER {I PARTICIPAREA LA RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE |n valoarea contractat` conform onorariului de proiectare de baz` este inclus` [i urm`rirea de [antier obligatorie prin prevederile legale \n vigoare privind: - verificarea conformit`]ii execu]iei lucr`rilor cu autoriza]ia de construire; - certificarea fazelor determinante precizate \n programul inclus \n proiect; - participarea la recep]ia lucr`rilor. |n valoarea contractat` nu este inclus` \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei, care este o obliga]ie a beneficiarului. Proiectant general: ................................ Beneficiar: ..............................

NOTA: - Con]inutul Anexei 2 se va adapta [i completa de la caz la caz, \n raport de complexitatea lucr`rii [i de fazele de proiectare contractate cu beneficiarul.

96

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 97

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

4.1.4 - Modelul 4 - contract de subproiectare CONTRACT DE COMAND~ / SUBPROIECTARE NR. ..... / ............ I. P~R}ILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se \ncheie \ntre: - ..............................., cu sediul \n ....................., str. ...............................(adresa complet`), tel./fax: ................................, \nreg. la Reg. Com. sub nr. ..............................., cod fiscal ..........................., cont curent nr. ........................ la .............................. (banca), reprezentat` prin DIRECTOR ........................................., \n calitate de Proiectant General, [i - D-l (D-na) arh. (ing.)..............................................., cu domiciliul \n ..................., str. ............................... ......(adresa complet`), tel./fax ..............................., posesor al C.I. seria ....., nr. ......................, \n calitate de ......................... (autor principal, coautor de specialitate, expert, consultant), denumit \n continuare Subproiectant. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Subproiectantul se angajeaz` s` colaboreze, \n calitate de autor / coautor / consultant / expert, la \ntocmirea proiectului: .................................... .................................. elabornd documenta]ia tehnic` de specialitate pentru ......................................................................, \n conformitate cu datele de tema [i celelalte clauze stabilite \n Contractul de Proiectare nr. ................, \ncheiat intre Proiectantul General [i ................................................., denumit \n continuare Beneficiarul lucr`rii. Art.3. Subproiectantul va \ntocmi proiectul de specialitate sub coordonarea tehnic` a d-lui (d-nei) arh. (ing.) ................................., [eful de proiect complex [i/sau autorul principal al lucr`rii [i \[i va asuma toate responsabilit`]ile impuse de legisla]ia \n vigoare autorilor de proiecte. III. VOLUMUL LUCR~RILOR [i TERMENUL DE ELABORARE Art.4. Volumul lucr`rilor de proiectare [i celelalte elemente caracteristice ale documenta]iei ce se va elabora la specialitatea ............................. .................................. sunt cele definite prin tema de proiectare ilustrat`, \ntocmit` prin grija Proiectantului General [i aprobat` de Beneficiar. |n cazul \n care, pe parcursul derul`rii contractului, vor apare necesare modific`ri ale volumului [i/sau con]inutului documenta]iilor deja \ntocmite, ca urmare a modific`rilor de tema cerute de Beneficiar [i acceptate de Proiectantul General, acestea vor fi considerate ca lucr`ri suplimentare [i vor conduce la renegocierea corespunz`toare a contractului. Art.5. Termenul de predare a documenta]iei c`tre Proiectantul General este .................................... e[alonat pe faze de proiectare: ..............................
97

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 98

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

[i este condi]ionat de: .................................................................................................................. IV. VALOAREA CONTRACTULUI {I MODALITATEA DE PLAT~ Art.6. Valoarea contractului, convenit` de comun acord, este de ..................................mii lei [i reprezint` onorariul pentru elaborarea proiectului de specialitate \n condi]iile stabilite prin clauzele prezentului contract, precum [i remunera]ia cuvenit` autorului/coautorului pentru cesiunea exclusiv` c`tre Proiectantul General a drepturilor de utilizare a documenta]iilor respective. Art.7. La \nceperea elabor`rii documenta]iilor Proiectantul General va pl`ti Subproiectantului un avans de .................................... mii lei. Restul onorariului se va pl`ti, integral / pe faze de proiectare, dup` recep]ionarea [i acceptarea documenta]iilor de c`tre Beneficiar/Proiectant General, dup` cum urmeaz`: ................................................................................................................... Art.8. Plata onorariului se va face \n maximum 7 zile de la \ncasarea de c`tre Proiectantul General a contravalorii pentru avans [i pentru proiect. V. RECEP}IA DOCUMENTA}IEI Art.9. Documenta]ia tehnic` /proiectul, ce face obiectul prezentului contract, se va preda \n forma final` la sediul Proiectantului General: a) - \n original (desene/plan[e redactate pe calc/hrtie [i piese scrise dactilografiate); b) - \n copii editate: .... exemplar pentru Beneficiar [i 1 exemplar pentru Proiectantul General. Documenta]ia se considera recep]ionat` dup` ce este acceptat` de Beneficiar. VI. OBLIGA}IILE P~R}ILOR Art.10. Prezentul contract se adapteaz` prin acte adi]ionale, cu acordul ambelor p`r]i, \n cazul \n care pe durata execut`rii lui apar modific`ri ale condi]iilor sau datelor avute \n vedere la \ntocmirea lui. Art.11. Subproiectantul autor/coautor se oblig`: 11.1. - s` respecte deciziile conducerii .........................(numele soc. Proiect. Gen.) privind modul de organizare a activit`]ii de proiectare; 11.2. - s` elaboreze documenta]iile / proiectul de specialitate \n conformitate cu datele de tem`, cu indica]iile [efului de proiect complex, cu legisla]ia \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i construc]iilor, cu standardele [i normativele tehnice; 11.3. - s` coopereze cu ceilal]i coautori ai proiectului [i cu personalul tehnic angajat de Proiectantul General, implicat \n elaborarea proiectului, [i s` informeze \n timp util [eful de proiect complex asupra oric`ror dificult`]i \n executarea contractului; 11.4. - s` corecteze documenta]ia [i s` o reediteze pe speze proprii \n cazul unor lipsuri, erori sau inadverten]e din vina s`, constatate de Proiectantul General sau Beneficiar. Art.12. Proiectantul General se oblig`: 12.1. - s` asigure Subproiectantului accesul la toate informa]iile aflate \n posesia sa
98

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 99

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

sau disponibile la ter]i, legate de obiectul prezentului contract; 12.2. - s` organizeze activitatea de proiectare [i coordonare tehnic` a specialit`]ilor implicate; 12.3. - s` informeze \n timp util Subproiectantul asupra \n]elegerilor survenite \ntre Beneficiar [i Proiectantul General \n leg`tur` cu elaborarea documenta]iilor la specialitatea sa; 12.4. - s` nu opereze modific`ri ale documenta]iei \ntocmite de autor / coautor f`r` a-i cere consim]`mntul; 12.6. - s` protejeze drepturile morale [i patrimoniale ale autorului conform cu prevederile legale. VII. R~SPUNDEREA CONTRACTUAL~ Art.13. Subproiectantul este r`spunz`tor pentru: - calitatea documenta]iilor \ntocmite; - respectarea temei de proiectare [i a legisla]iei tehnice \n construc]ii; - respectarea graficului de pred`ri de teme [i informa]ii \ntre specialit`]i stabilit \mpreun` cu [eful de proiect complex [i [efii de proiect de la celelalte specialit`]i, - predarea la termenele stabilite a documenta]iilor finale c`tre Proiectantul General. Art.14. Proiectantul General este r`spunz`tor direct pentru: - decontarea la termenele stabilite a avansului [i onorariului; - corectitudinea informa]iilor tehnice transmise Subproiectantului; - rela]iile administrative [i juridice cu Beneficiarul lucr`rii [i cu autorit`]ile legale \n leg`tur` cu executarea contractului; - p`strarea \n bune condi]iuni a lucr`rii (manuscrise, plan[e originale, copii) pe durata cesiunii. VIII. PENALIT~}I {I DESP~GUBIRI, REZILIEREA CONTRACTULUI, LITIGII Art.15. Partea care din culpa sa nu-[i execut` obliga]iile din contract sau le execut` necorespunz`tor datoreaz` celeilalte p`r]i penalit`]i precum [i desp`gubiri, \n vederea repar`rii prejudiciului cauzat din vina sa. Penalitatea se calculeaz` cu formula P = .....% x Vo pentru fiecare zi de \ntrziere, \n care Vo este valoarea onorariului pentru documenta]ia nepredat` la timp, respectiv neachitat` la termenul convenit \n prezentul contract. \n caz de \ntrziere a pred`rii proiectului din vina Subproiectantului, Proiectantul General este \n drept s` re]in` din onorariul Subproiectantului sumele pl`tite ca penalit`]i sau desp`gubiri Beneficiarului. Art.16. Rezilierea contractului va putea fi cerut` de una din p`r]i, cnd cealalt` parte nu [i-a executat obliga]iile contractuale ce \i revin, din cauze ce \i sunt imputabile. Dac` Subproiectantul nu pred` documenta]ia la termenele convenite sau la alte termene ulterioare acordate \n scris de c`tre [eful de proiect complex, Proiectantul general este \n drept s` considere contractul desfiin]at de drept, autorul fiind obligat s` restituie avansul \ncasat. Art.17. P`r]ile sunt exonerate de r`spundere \n caz de for]` major`, iar termenele
99

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 100

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de executare a prevederilor contractului se prelungesc cu durata \ntreruperii cauzate de \mprejur`rile de for]` major`. Art.18. Orice litigii decurgnd din executarea sau neexecutarea \n tot sau \n parte a contractului, se vor rezolva pe cale amiabil`. \n caz c` aceasta nu este posibil, litigiile vor fi rezolvate de instan]a de judecat` competent`. IX. DREPTUL DE PROPRIETATE Art.19. Subproiectantul garanteaz` c` este autorul proiectului / documenta]iei \ntocmite la specialitatea s` [i c` este de drept de]in`torul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectual` asupra concep]iei tehnice [i solu]iilor constructive cuprinse \n proiect, pe care le poate cesiona prin prezentul contract. Art.20. Subproiectantul cesioneaz` Proiectantului general, \n exclusivitate, drepturile sale patrimoniale de autor principal / coautor pentru proiectul \ntocmit, pe o perioada de: ..........................., cu \ncepere de la data de ........................ [i \i las` \n p`strare documenta]ia \ntocmit`. Dup` finalizarea lucr`rilor \n [antier [i recep]ionarea construc]iei, Proiectantul general restituie / nu restituie Subproiectantului originalul documenta]iei. Art.21. Documenta]iile \ntocmite de c`tre autorul Subproiectant [i predate \n copie Proiectantului General, devin, dup` plata lor, proprietatea: Beneficiarului lucr`rii ..... exemplare - [i respectiv a Proiectantului General - 1 exemplar -. Ace[tia le vor putea utiliza numai pentru obiectivul proiectat, pentru executarea [i supravegherea lucr`rilor \n [antier. Prin grija Proiectantului General se vor prevedea \n Contractul de baza \ncheiat cu Beneficiarul lucr`rii clauze exprese referitoare la drepturile autorului [i cesionarului privind modul de utilizare al operei. Art.22. Documenta]ia tehnic` predat` Proiectantului General nu va putea fi copiat`, modificat` sau pus` la dispozi]ia altor proiectan]i, \n \ntregul ei sau \n parte, f`r` autoriza]ia scris` a Subproiectantului autor / coautor. \n astfel de situa]ii Subproiectantul nu \[i asum` nici un fel de r`spundere tehnic` sau material` pentru pagubele pricinuite Beneficiarului lucr`rii. Proiectantul General poate reproduce originalul aflat \n p`strare f`r` a-l informa pe autor numai \n cazul \n care, pe parcursul execut`rii lucr`rii \n [antier, vor fi necesare copii suplimentare dup` documenta]ia predat`. Art.23. Utilizarea documenta]iilor de c`tre Proiectantul General \n alte scopuri dect cel de avizare legal` [i realizare \n [antier a lucr`rilor proiectate, f`r` acordul scris al Subproiectantului, ca [i modificarea acestora, vor fi considerate o \nc`lcare a dreptului de autor, pentru care Proiectantul General va datora Subproiectantului o desp`gubire de ....% din valoarea reactualizat` a documenta]iei. X. ALTE CLAUZE Art.24. Ambele p`r]i convin s` p`streze deplina confiden]ialitate asupra con]inutului documenta]iilor ce fac obiectul contractului [i asupra modului de derulare a acestuia, fa]` de persoane fizice sau juridice ce nu au leg`tur` cu obiectul contractului. Art.25. Clauzele [i prevederile prezentului contract nu pot fi modificate sau
100

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 101

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

denun]ate - par]ial sau total - \n mod unilateral de c`tre una din p`r]i; nu poate fi invocat` \ntr-o asemenea situa]ie voin]a unor ter]e persoane fizice sau juridice, care au sau nu au leg`tur` cu contractul. Art.26. Clauze suplimentare .................................................................................................... |ncheiat ast`zi .......... \n 2 exemplare, cte unul pentru fiecare parte. SUBPROIECTANT, ............................... C.I. seria.....nr. ............. PROIECTANT GENERAL, ............................... Director,

101

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 102

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 103

Capitolul 5 MANAGEMENTUL DE PROIECT

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 104

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 105

O.A.R.

MISIUNI {I ONORARII

Managementul proiectului este un serviciu suplimentar ce poate fi asigurat de c`tre arhitect sau managerii specializa]i. Serviciile managementului sunt cele legate de organizarea [i coordonarea proiect`rii [i execu]iei, cuprinznd: - managementul contract`rii - managementul costurilor - managementul termenelor - dirijarea execu]iei [i dirigen]ia de [antier - optimizarea comunic`rii \n cadrul proiectului, crearea manualului proiectului [i a domeniului de proiect pe internet pe un server central. 5.1. MANUALUL PROIECTULUI Manualul proiectului este \ntocmit \n general de c`tre managerul de proiect [i este unul dintre pa[ii importan]i ai optimiz`rii proiectului f`cnd parte din misiunile suplimentare ce pot fi \ndeplinite de c`tre arhitect. Pentru proiectele mai mari, managementul de proiect este \ntocmit de c`tre firme specializate. 5.2. SCOPUL MANUALULUI * Integreaz` toate activit`]ile participan]ilor la faza de proiectare [i de execu]ie, \n func]ie de natura investi]iei; * Optimizeaz` derularea proiectului [i a execu]iei prin \mbun`t`]irea comunic`rii \ntre to]i participan]ii, conform responsabilit`]ilor asumate [i cerin]elor de calitate. Rezult` ca scopul major urm`rit este acela al derul`rii cu succes al proiectului [i al [antierului din punct de vedere tehnico-economic prin stabilirea clar` a structurilor organizatorice, a sistemelor de informare [i comunicare eficiente [i prin respectarea structurii organizatorice stabilite prin manual, bazat` pe disciplina tuturor participan]ilor. Manualul con]ine formulare, grafice, proceduri [i metode de organizare specifice fiec`rui proiect \n parte, func]ie de specificul [i complexitatea acestuia. Manualul trebuie conceput pentru fiecare proiect \n parte [i este actualizat \n concordan]` cu cerin]ele sale specifice, f`cnd parte din contractele de proiectare [i cele ale antreprenorilor implica]i \n proiect. Responsabilit`]ile proiectan]ilor [i ale antreprenorilor, natura misiunilor etc., ce sunt reliefate \n manual trebuiesc s` se reg`seasc` aidoma \n contractele de proiectare [i de antrepriz`. Pe lng` acestea, manualul cuprinde date de tem`, organigrama tuturor participan]ilor, graficele cu temele de predare ale proiectului [i de desf`[urare al [antierului, modalit`]ile de comunicare \n proiect - [edin]ele [i procesele verbale, circula]ia coresponden]ei. Manualul poate cuprinde modalit`]ile de raportare [i informare cu privire la stadiile [i progresele proiectului (con]inutul [i structura rapoartelor au la baz` strategiile de derulare specifice fiec`rui proiect \n parte). De asemenea, un capitol distinct este cel al managementului schimb`rilor de solu]ie (dispozi]iilor de [antier), la comunicarea c`rora este obligatorie diferen]ierea cauzelor [i sursei, mai ales atunci cnd este vorba de modific`ri importante ce afecteaz` costurile [i/ sau termenele.
105

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 106

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Pa[ii [i responsabilit`]ile cu privire la modific`rile de proiect precum [i controlul, urm`rirea [i decizia asupra costurilor sunt clar definite, intrnd \n sarcina managerului de proiect. Facturile sunt verificate [i aprobate conform contractelor de c`tre managerul de proiect, manualul proiectului putnd cuprinde prevederi clare cu privire la sistemul de supraveghere [i urm`rire al acestora. Manualul proiectului cuprinde prevederi asupra managementului lucr`rilor suplimentare din timpul execu]iei (pa[ii pentru verificarea lucr`rilor suplimentare, componentele ofertei de lucrare suplimentar`, modul de verificare al acestora etc.) [i prevederi cu privire la managementul termenelor (graficul de termene ca parte important` a organiz`rii proiectului, modul de abordare al \ntrzierii lucr`rilor). 5.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT {I BAZA DE DATE DIGITAL~ |n cazul unor proiecte complexe \n vederea unei comunic`ri rapide [i a unei imagini complete asupra proiectelor [i derul`rii acestora este posibil` instalarea unui sistem de management al comunic`rii, un instrument bazat pe internet, ce asigur` tuturor participan]ilor autoriza]i accesul direct la datele existente. Att proiectul \n forma sa digitalizat`, ct [i restul informa]iilor [i proceselor complete de pe acest site vor fi documentate, \nscrise, \n acest fel putnd fi accesate \n orice moment [i din orice loca]ie. La sfr[itul proiectului att beneficiarul, ct [i ceilal]i participan]i au o documenta]ie complet` a proiectului [i a derul`rii sale: parte scris` [i desenat`, procesele verbale, graficele etc, arhivate pe faze, etape, conform unei structuri a arhivei pe foldere (de exemplu de tip Explorer, avnd mai multe nivele ierarhice, \mp`r]ite \n Documente proiectate, Coresponden]e, Termene etc.). Accesul la acest sistem este restric]ionat, numele utilizatorului [i parolele acestora fiind alocate de administratorul sistemului, respectiv managerul de proiect. Fiecare participant la proiect este anun]at prin e-mail de introducerea \n sistem a documentelor, plan[elor, mesajelor etc., aceasta fiind invita]ia de a le selecta [i vizualiza pe acest site al proiectului, structura, modul de organizare al acestui site interactiv al proiectului poate fi mai simpl` sau mai complex`, putnd con]ine \n arhiva sa [i fazele ultime, cum ar fi proiectul \n faza "as built" sau manualul cl`dirii [i al chiria[ilor etc. Practic, \n urma procesului r`mne o oglind` fidel`, o carte a construc]iei \n form` digital`, cu toate avizele scanate [i arhivate etc.

106

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 107

Partea a II-a

GHID DE PROIECTARE

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 108

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 109

Capitolul 1 PROFESIA DE ARHITECT

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 110

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 111

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

1.1. CADRUL LEGAL AL EXERCIT~RII PROFESIEI DE ARHITECT 1.1.1. - Profesia de arhitect Practicarea profesiei de arhitect, conform Legii 184/2001 (republicat`), este un act complex de crea]ie tehnic` [i estetic` [i de furnizare de servicii. Aceasta implic` \ndeplinirea de misiuni profesionale pentru concretizarea \n volume construite a unor inten]ii investi]ionale, interpretate \ntr-o modalitate arhitectural` de calitate, cu asigurarea integr`rii armonioase \n mediul \nconjur`tor [i care se prezint` sub forma de proiecte corespunz`toare din punct de vedere func]ional, tehnic [i financiar cu cererile beneficiarului (investitorului) [i cu prevederile legisla]iei \n vigoare. Prin preg`tirea sa arhitectul asociaz` imagina]ia artistic` [i cuno[tin]ele tehnico-constructive, asigurndu-i capacitatea de a proiecta [i de a coordona solu]iile de realizare ale unei construc]ii, de la faza primului concept pn` la detaliile de execu]ie, \ndeplinind rolul de coordonator al proiectului elaborat \n colaborare cu speciali[ti \n structura de rezisten]`, instala]ii, tehnologie etc. Preg`tirea multidisciplinar` a arhitectului \i permite s` abordeze problematica divers` care apare \n practica proiect`rii de arhitectur`, care \ntr-o enumerare foarte general` cuprinde: - construc]ii noi pentru toate tipurile de func]iuni, indiferent de categoria de importan]`, cum ar fi: locuin]e individuale sau colective, social-culturale, de s`n`tate, \nv`]`mnt, pentru birouri [i activit`]i administrative, de cult, pentru comer] [i alimenta]ie public`, turism, pentru activit`]i sportive [i de agrement, pentru activit`]i de produc]ie etc.; - interven]ii la construc]ii existente, cu sau f`r` valoare de monument istoric sau de arhitectur` (reabilitare, remodelare, restaurare sau conservare); - amenaj`ri [i decora]iuni interioare; - amenaj`ri exterioare construc]iilor; - partea de arhitectur` pentru orice fel de lucr`ri de construc]ii, pentru care este necesar` emiterea unei autoriza]ii de construire. Complexitatea [i multitudinea cerin]elor tehnico-func]ionale care trebuiesc rezolvate impun totu[i arhitec]ilor o anumit` specializare \n una sau numai \n cteva categorii de programe. Cu toate acestea un arhitect cu mult` experien]`, mai ales \n postura de [ef de proiect, trebuie s` aib` nivelul de competen]`, ca \n func]ie de caz, s` poat` coordona toate problemele care apar \n proiectarea [i realizarea unei construc]ii indiferent de tip. |ndeplinirea misiunilor arhitectului depinde, printre altele [i de condi]iile de exercitare a profesiei [i de organizare profesional`, care sunt reglementate prin Legea 184/2001 republicat`. 1.1.2. - ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA - OAR, \n temeiul Legii 184/2001 republicat`, este singurul organism recunoscut de autorit`]ile statului romn s`
111

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 112

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

gestioneze condi]iile de practic` profesional` \n domeniu arhitecturii. OAR este o organiza]ie profesional`, cu personalitate juridic` de drept privat, nonprofit, apolitic`, de interes public, cu patrimoniu [i buget proprii, autonom` [i independent`. Din OAR pot face parte la cerere arhitec]ii [i conductorii arhitec]ii cu sau f`r` drept de semn`tur`, urbani[tii f`r` drept de semn`tur` sau c`rora le-a fost acordat dreptul de semn`tur` similar cu cel al conductorilor arhitec]i, stagiarii [i orice alt de]in`tor al titlului de arhitect. OAR are urm`toarele atribu]ii principale: - protejeaz` [i promoveaz` calitatea produsului de arhitectur` [i urbanism; - urm`re[te exercitarea competent` [i calificat` a profesiei \n respectul codului deontologic al acesteia; - propune reglement`ri legislative [i normative specifice, \n vederea promov`rii lor; - reprezint` interesele membrilor s`i \n fata autorit`]ilor publice [i administrative, precum [i \n organismele profesionale interna]ionale; - acord` arhitec]ilor dreptul de semn`tur`; - gestioneaz` dreptul de semn`tur` al arhitec]ilor, alc`tuie[te [i public` anual \n Monitorul Oficial Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - TNA. Atribu]iile OAR privind acordarea dreptului de semn`tur` pentru arhitec]i nu pot fi exercitate de nici o alt` institu]ie sau asocia]ie profesional`. Legea \ns` nu constrnge dreptul arhitec]ilor de a se organiza [i \n alte forme de asociere profesional` cu caracter de crea]ie sau cultural. Conduita profesional`, drepturile [i obliga]iile membrilor OAR sunt stabilite prin Regulamentele acestuia (la nivel na]ional [i de filial`) [i prin Codul deontologic al profesiei de arhitect. OAR stabile[te \n concordan]` cu legisla]ia \n vigoare misiunile arhitectului cu drept de semn`tur` [i onorariile de referin]` cuvenite acestuia, a[a cum sunt precizate \n partea I- MISIUNI [i ONORARII -Capitolul 3. Activitatea OAR se finan]eaz` din taxele de \nscriere, cotiza]iile anuale ale membrilor, fondurile rezultate din manifest`ri culturale, [tiin]ifice, economice [i drepturi editoriale, precum [i din dona]ii legale, sponsoriz`ri sau alte surse. 1.1.3 - Scurt istoric al organiz`rii profesiei de arhitect \n Romnia 1864-2006 DE LA "REGULAMENTULU" A. I. CUZA [i M. KOGALNICEANU LA ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA 1864 - La propunerea lui Mihail Kog`lniceanu, ministru de stat la Departamentul de Interne, Agricultur` [i Lucr`ri Publice, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza "da |nalta Approbare" regulamentului pentru "Organisarea Serviciului de Architectura alla Bastimenteloru Civile". 1874 - Nou \nfiin]ata Comisie a monumentelor publice instituie un regulament "pentru a clasa [i a conserva monumentele noastre publice avnd ca pre[edinte pe ministrul Instruc]iunii [i Cultelor". 1882 - V.A. Ureche \ntocme[te un proiect de lege pentru conservarea monumentelor publice.
112

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 113

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

1890 - Sub \ngrijirea arhitec]ilor I.N. Socolescu [i G. Sterian apare publica]ia "ANALELE ARHITECTURII {I ARTELOR CU CARE SE LEAG~". 1891 - Ia fiin]` Societatea Arhitec]ilor Romni, care va fi recunoscut` ca persoan` juridic` la 7 martie 1903. 1892 - Este emis`, votat` [i promulgat` Legea Monumentelor Istorice. 1892 - Pe lng` Societatea Arhitec]ilor Romni se \nfiin]eaz` o [coal` privat` de arhitectur`, care devine n 1896, {coala Superioar` de Arhitectur`. 1893 - Primul demers pentru o Lege a Arhitec]ilor. |n articolul 2 al Legii Corpului Tehnic al Inginerilor este formulat` distinc]ia ntre preocup`rile inginerilor [i arhitec]ilor. 1897 - Gh. Mrzescu [i apoi Spiru Haret, n baza regulamentului A.I.CuzaKog`lniceanu din 1864, au \nfiin]at [i au f`cut s` func]ioneze o sec]ie de arhitectur` la {coala de belle-arte. 1902 - La interven]ia Societ`]ii Arhitec]ilor Romni, profesiunea de arhitect este men]ionat` n nomenclatorul legii meseriilor. 1904 - Legea Spiru Haret care propune definirea profesiunii de arhitect nu este votat`. 1906 - Arhitectul G. Sterian organizeaz` catedre la Sec]ia de art` na]ional` [i decorativ` de pe lng` Academia de Arte Frumoase din Bucure[ti [i la Institutul de Arte Decorative Regina Maria. 1906 - Este fondat`, de acela[i George Sterian, revista ARHITECTURA. 1907 - Ion Mincu, unul din fondatorii [i fostul pre[edintre al Societ`]ii Arhitec]ilor Romni, prezint` guvernului un proiect de lege care prevede definirea obliga]iilor arhitectului, introducerea certificatelor de liber` practic`, organizarea serviciilor de arhitectur` ale statului, nfiin]area unui consiliu superior de arhitectur` sub supravegherea c`ruia s` se execute cl`dirile publice. 1907 - Emil Pangratti, fostul Director al {colii de Arhitectur`, militeaz` pentru rediscutarea Legii Spiru Haret din 1904. 1911 - Primarul Bucure[tiului, Vintil` Br`tianu, formeaz` o comisie din care vor face parte Ion Mincu, Emil Pangratti [i inginerul Alex. Davidescu care s` \ntocmeasc` pentru Prim`rii "tablourile tehnice" ale arhitec]ilor [i tehnicienilor autoriza]i s` prezinte proiecte. 1918 - Arhitectul I. D. Berindei \ntocme[te [i nainteaz` un proiect de lege pentru ap`rarea profesiunii de arhitect. 1921 - Profesorul Ioan Petrovici, fost ministru al lucr`rilor publice, repune n discu]ie Legea Ion Mincu din 1907. 1916, 1924 [i 1928 - Proiectul Legii exercit`rii profesiunii este discutat [i sus]inut de congresele Societ`]ii Arhitec]ilor Romni. 1912 - ncepe construc]ia "{coalei de Arhitectur`", dup` proiectul arhitectului-inginer Grigore Cerchez asistat de arhitectul Iorgu Ciortan. Cl`direa va fi terminat` n 1927. 1921 - Legea pentru organizarea Copului Arhitec]ilor din Serviciile Publice este propus` de prof. Ioan Petrovici, urmare a st`ruin]elor Comitetului Societ`]ii Arhitec]ilor Romni, din care faceau parte la acea dat` arhitec]ii Petre Antonescu, pre[edinte, Statie Ciortan [i Paul Sm`r`ndescu, I. Berindey, {t. Burcu[, D. Renard,
113

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 114

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

D. Herjeu, Ioan Socolescu, S. Vasilescu, N. Stanescu [i I. D. Traianescu. Legea semnat` de Ministrul Lucr`rilor Publice I. Petrovici, de N. Titulescu - Ministrul Finan]elor [i M. Antonescu - Ministrul Justi]iei, a fost promulgat` de Regele Ferdinand la 4 iulie 1921. 1932 - Legea pentru |nfiin]area [i organizarea Corpului Arhitec]ilor din Romnia, propus` de guvern prin Pre[edintele Consiliului de Ministri [i Ministrul Instruc]iunii, al Cultelor [i Artelor, istoricul Nicolae Iorga, este naintat` parlamentului. Legea a fost votat` de adunarea deputa]ilor sub pre[eden]ia Dr. Petre Topa, de Senatul prezidat de Mihail Sadoveanu [i promulgat` de Regele Carol al II-lea la 15 aprilie 1932. n noiembrie 1932, Regulamentul ntocmit de Ministrul Instruc]iunii [i Cultelor Dimitrie Gusti a fost confirmat prin decret regal. 1932, 1 decembrie - {edin]a de constituire a Corpului Arhitec]ilor din Romnia n baza legii pentru nfiin]area [i organizarea corpului. Au fost prezen]i 234 de votan]i din 340 arhitec]i nscri[i. Alegerea consiliului [i comisiei de disciplin` s-a desf`[urat n mai multe tururi de scrutin [i au fost ale[i n Consiliul Corpului Prof. arh. Statie Ciortan, Prof. arh. Petre Antonescu, Prof. arh. C. Iotzu, Prof. arh. I. Traianescu, arh. L. Silion, arh. A. Culina, arh. I. Enescu, arh. E. Gunes, arh. N. Georgescu, arh. Fl. Stanculescu [i arh. Const. Dobrescu. Statie Ciortan Arhitect- Inspector, Profesor la Academia de Arhitectur` a fost primul decan al Corpului Arhitec]ilor. Prin regulament, pre[edintele Societ`]ii Arhitec]ilor Romni, Ion Enescu, a primit func]ia de prim prodecan al Corpului. Lui Scarlat Petculescu i s-a ncredin]at pre[edin]ia Comisiei disciplinare. 1933 - |n luna noiembrie este publicat "Tabloul Arhitec]ilor nscri[i n Corpul Arhitec]ilor din Romnia, ndeplinind condi]iuniule Legei pentru nfiin]area [i organizarea acestui Corp" - lege promulgat` prin |naltul Decret Regal No.1607 din 9 Mai 1932. Tabloul are mai multe capitole [i este organizat sub criteriul sediului profesional al arhitec]ilor, pe ora[e [i pe provinciile istorice ale Romniei, Bucure[ti, Vechiul Regat, Transilvania, Moldova, Bucovina [i Basarabia. Membrii corpului primesc C`r]i de legitima]ie. 1933 - Este instituit Tabloul onorariilor minimale. Corpul emite documente privitoare la modul de plat` al onorariilor [i propune un contract-standard de proiectare. 1933 - Apare Decizia Ministeral` cu privire la normele de nscriere n Corpul Arhitec]ilor a celor ce au practicat meseria pe cuprinsul ]`rii [i nfiin]area categoriei de arhitect recunoscut. 1933 - Corpul arhitec]ilor a primit dona]ii n bani de la arhitec]ii Rafiroiu Silvestru, A. Cernea, {t. Heller, D. Gospodinof, G. Ivanof. Statie Ciortan a donat masa de consiliu, covorul [i un fotoliu tapisat cu piele, Iorgu Ciortan - un pupitru classoir, un cuier [i patru scaune, me[terul tmplar Andreescu N. - un dulap de stejar cu rulouri, Fabrica de Case de fier OMEGA - o cas` de bani. 1934 - Este ntocmit Tabloul arhitec]ilor func]ionari din serviciile Statului, Jude]elor [i Comunelor. Tabloul este organizat dup` titluri de func]ii - arhitec]i inspectori generali clasa I [i II, arhitec]i-[efi clasa I [i II, arhitec]i ordinari clasa I, II [i III [i arhitec]i stagiari. Arhitec]ii Petre Antonescu, Ion Ghica Bude[ti, V. {tef`nescu, Statie Ciortan, Paul Sm`r`ndescu au primit titlul de arhitect inspector general clasa I.
114

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 115

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

1934 - Corpul Arhitec]ilor respinge nscrierea unor arhitec]i de na]ionalitate str`in` (este vorba de arhitec]i francezi) [i, la interven]ia guvernului francez care cere respectarea condi]iilor de reciprocitate, decide introducerea lor ntr-o categorie aparte, cea a arhitec]ilor recunoscu]i. Apare o comisie de evaluare a cererilor pentru categoria de arhitect recunoscut. Consiliul profesoral al Academiei de Arhitectur` ratific` lucr`rile comisiei. 1934 - |ncepe s` func]ioneze comisia de disciplin`, care administreaz` primele trei sanc]iuni definitive colegilor Biliargiu, Seevald [i Jean Monda. Consiliul discut` chestiunea arhitec]ilor care semneaz` planuri ntocmite de "clandestini". Comisia de disciplin` va media divergen]ele ntre arhitec]i [i va aplica sanc]iuni, toate publicate n buletinul Corpului. 1934 - La sfr[itul anului, Corpul Arhitec]ilor cuprindea 428 de arhitec]i diploma]i. 1935 - Tabloul arhitec]ilor diploma]i este completat cu dou` categorii noi. |n prima dintre acestea, cea a arhitec]ilor recunoscu]i, i g`sim pe Marcel Iancu, Leonida Pl`m`deal`, Grigore Cerchez (inginer prin forma]ie), Herman Clejan. Cea de a doua categorie este listat` n Tabloul suplimentar al profesioni[tilor cu drepturi limitate, ce include conductori desenatori de arhitectur`, mae[trii constructori, constructori autoriza]i, mae[trii zidari [i dulgheri. 1935 - Corpul Arhitec]ilor coopereaz` cu prim`riile n privin]a sanc]iunilor ce se aplic` arhitec]ilor pentru "derogare dela regulamentul de construc]iuni", a aplic`rii planului de sistematizare [i a promov`rii concursurile publice de arhitectur`. Oficiul de studii al Corpului propune con]inutul-tip pentru regulamentele comunale, Codul Profesiunii - "ar`tnd ndatoririle, drepturile [i disciplina Arhitec]ilor Profesioni[ti" [i un anteproiect pentru Legea concursurilor publice de arhitectur`. 1936 - Pre[edintele Corpului Arhitec]tilor adreseaz` un Cuvnt c`tre colegi n care arat` c` "pentru ca legea s` se men]in` n serviciul societ`]ii, ne mai trebuie ceva ce depinde numai de noi, arhitec]ii - consecven]` n raporturile noastre cu publicul [i cu autorit`]ile. Trebuie s` ne impunem o linie de conduit` bine definit` [i s` ne ndeplinim obliga]iile cu orice sacrificiu". 1936 - Ministerul Instruc]iunii [i Decanatul Corpului Arhitec]ilor transmit municipiilor, ora[elor [i prefecturilor tabloul oficial al arhitec]ilor [i dispozi]ia despre aplicarea "cu stricte]e" a dispozi]iilor legii corpului. 1936 - 1937 - Corpul Arhitec]ilor particip` la organizarea concursurilor publice pentru Pia]a 8 Iunie, Palatul Municipiului Bucure[ti [i Pavilionul romnesc la Expozi]ia Universal` - Paris 1937, un hotel la Balcic, o Biseric` n Parcul Domeniilor, Sistematizarea ora[ului Belgrad, monumentul Regelui Ferdinand din Cern`u]i. Proiectul Cet`]ii Universitare din Bucure[ti [i atribuirea lui fac obiectul unei dezbateri intense [i unor polemici prelungite. 1937 - Corpul intervine la redac]iile tuturor ziarelor ca numele autorului s` apar` odat` cu publicare fotografiilor dup` lucr`rile arhitec]ilor, \n conformitate cu Legea propriet`]ii artistice. 1937 - Au loc tratative cu AGIR - asocia]ia inginerilor - pentru obligativitatea semn`rii [i de un inginer constructor a proiectelor de arhitectur` de orice fel. 1938 - Corpul Arhitec]ilor din Romnia este desfiin]at [i nlocuit cu Colegiul
115

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 116

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Arhitec]ilor Romni, odat` cu crearea Frontului Rena[terii Na]ionale [i structurarea corporatist` a organiza]iilor societ`]ii civile. 1948 - Colegiul Arhitec]ilor Romni [i Societatea Arhitec]ilor din Romnia sunt desfiin]ate. Arhitec]ii devin membrii ai ASIT - Asocia]ia {tiin]ific` a Inginerilor [i Tehnicienilor. Doi ani mai trziu este suprimat statutul de liber profesionist al arhitectului [i dreptul la libera practic` [i se \nfiin]eaz` Uniunea Arhitec]ilor din Romnia. 1990 - Uniunea Arhitec]ilor din Romnia este restructurat`, adopt` un statut nou [i \[i asum` misiunea restabilirii tradi]iei Corpului Arhitec]ilor. 1990 - 91 - |n condi]iile liberaliz`rii intia]ivei particulare se re\nfiin]eaz` primele birouri de arhitectur`, mai \nti ca \ntreprinderi mici \n condi]iile Decretului-lege 54/1990 sau ca societ`]i comerciale (SRL) \n condi]iile Legii 31/1990. 1991 - La 100 de ani de la \nfiin]area Societ`]ii Arhitec]ilor Romni, n 26 februarie, se reia tradi]ia Balului arhitec]ilor, ce se va organiza n fiecare an de acum nainte. 1995 - |n cadrul Uniunii Arhitec]ilor din Romnia ia fiin]` Registrul Na]ional al Arhitec]ilor - prima \ncercare de reluare a licen]ei de practicare a arhitecturii ca profesie liberal`. UAR [i RNA particip` la definitivarea propunerii pentru Legea privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect. 2001, 11 aprilie - Este promulgat` Legea 184/2001 pentru organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect. 2001, 14-16 iulie - |n Sala Mare a Teatrului Na]ional din Bucure[ti are loc Conferin]a Na]ional` de Constituire a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia, la care particip` 1031 arhitec]i, declara]i membrii fondatori. Se adopt` \ntr-o prim` form` Regulamentul OAR, Codul deontologic al profesiei de arhitect [i Onorariile minimale. Se aleg forurile de conducere ale OAR (pre[edintele, Consiliul de conducere, Comisia na]ional` de disciplin`, Comisia de atestare a dreptului de semnatur` [i Comisia de cenzori) pentru o prim` perioad` de un an. Arh. {erban Sturdza devine primul pre[edinte al OAR. 2001, toamna - Au loc conferin]ele teritoriale de constituire a celor 20 de filiale ale OAR, la nivelul \ntregii ]`ri. Ordinul Arhitec]ilor din Romnia devine membru al Uniunii Profesiunilor Liberale. 2002, 21-22 iunie - Are loc a II-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia. Se definitiveaz` [i se aprob` Regulamentul OAR [i Codul deontologic [i se aleg forurile de conducere pentru perioada 2002-2006. 2002 - OAR cap`t` statutul de membru plin al UIA - Uniunea Interna]ional` a Arhitec]ilor [i membru observator al ACE - Architectural Council of Europe. 2002 [i 2005 - OAR particip` cu prezent`ri [i expozi]ii la congresele UIA de la Berlin [i Istanbul. 2002, 18 decembrie - Este achizi]ionat` casa "Ion Mincu", monument istoric [i de arhitectur`, \n care se instaleaz` sediul central al OAR. Din 2003 \ncep, \n etape succesive, lucr`ri de repara]ii [i restaurare ale spa]iilor interioare, mai \nti la corpurile secundare [i apoi la corpul principal. Din august 2006 \ncep lucr`rile de restaurare a fa]adelor.
116

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 117

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

2003, 16 mai - |n Monitorul Oficial se public` al doilea Tablou Na]ional al Arhitec]ilor \nscri[i \n OAR pn` la 18 iunie 2002, \nsumnd 4330 membrii, cuprin[i \n [ase sec]iuni: 3699 arhitec]i cu drept de semnatur`, 545 conductori arhitec]i cu drept de semnatur`, 27 arhitec]i stagiari, un conductor arhitect stagiar [i 52 arhitec]i [i 6 conductori arhitec]i, membrii OAR f`r` drept de semn`tur`. 2003 - OAR public` Ghidul clientului - un ndrumar pentru clien]i [i investitori. 2004, 15 martie - Este promulgat` Legea 43/2004 pentru modificarea [i completarea Legii 184/2001 pentru organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. 2005, 30-31 mai - Are loc a III-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia. |n noile condi]ii legale se aprob` modific`rile la Regulamentul OAR, Codul deontologic al profesiei de arhitect [i Onorariile de referin]`. 2005 - Este publicat \ntr-o prim` edi]ie volumul "Exercitarea profesiei de arhitect". 2006, 6 martie - |ncepe activitatea clubului "Arhiterra" dedicat arhitecturii ecologice. 2006, 17-18 iunie - Are loc a IV-a Conferin]` Na]ional` a Ordinului Arhitec]ilor din Romnia, la care particip` [i pre[edintele ACE, arh. Jean-Franois Susini. Se dezbate activitatea OAR din mandatul 2002-2006 [i se aleg forurile de conducere pentru perioada 2006-2010. Arh. {erban Sturdza este ales pre[edinte al OAR pentru un nou mandat. 2006, noiembrie - Ordinul Arhitec]ilor din Romnia are \nscri[i 5311 membri, dintre care 4122 arhitec]i cu drept de semn`tur`, 586 conductori arhitec]i cu drept de semn`tur`, 488 arhitec]i stagiari, 69 conductori arhitec]i stagiari, 41 arhitec]i f`r` drept de semn`tur` [i 5 conductori arhitec]i f`r` drept de semn`tur`. 2006, decembrie - Ordinul Arhitec]ilor din Romnia se preg`te[te ca, odat` cu aderarea la UE, s` devin` membru plin al ACE - Architectural Council of Europe. 1.1.4. - Forurile de conducere ale Ordinului Arhitec]ilor din Romnia - OAR sunt la nivel na]ional urm`toarele: - Conferin]a na]ional`, care se convoac` din doi \n doi ani, este constituit` din delega]i (membrii OAR) ale[i de conferin]ele filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare propor]ional` [i cu asigurarea particip`rii a cel pu]in a unui reprezentant din fiecare jude]. Conform Legii 184/2001 (republicat`) func]ionarea OAR este condi]ionat` de adoptarea de c`tre Conferin]a na]ional` a Regulamentului OAR, Regulamentului-cadru al filialelor, Codului deontologic al profesiei de arhitect [i a Onorariilor de referin]`. Conferin]a na]ional` alege pentru un mandat de patru ani: - Pre[edintele OAR; - Consiliul na]ional; - Comisia na]ional` de disciplin`; - Comisia de cenzori. Conducerea curent` a OAR este exercitat` de un Colegiul director, format din pre[edintele OAR, cinci vicepre[edin]i [i un trezorier ale[i de Consiliul na]ional la propunerea pre[edintelui. Persoanele alese \n forurile de conducere ale OAR nu pot exercita mai mult de
117

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 118

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

dou` mandate consecutiv, condi]iile de eligibilitate [i situa]iile de incompatibilitate fiind stabilite prin Regulamentul OAR. Activitatea Consiliului na]ional se desfa[oar` pe grupuri de lucru coordonate de cte un vicepre[edinte pentru: - exercitarea profesiei [i onorarii; - legisla]ie [i regulamente; - educa]ie [i preg`tire profesional`; - imagine, rela]ii publice [i integrare european`; - arhitectur` de urgen]`; - proiecte culturale; - probleme economice; - probleme organizatorice. Sediul central al OAR se afl` \n "Casa Mincu" din str. Pictor Arthur Verona nr.19, Bucure[ti. OAR este reprezentat \n teritoriu prin 20 de filiale (vezi Anexa 13), fiecare reunind arhitec]ii dintr-un jude] sau mai multe jude]e limitrofe cu condi]ia ca o filial` s` aib` minimum 50 de membri. Structura de conducere a unei filiale teritoriale este similar` cu cea de la nivel na]ional, principalul for de conducere fiind Conferin]a teritorial`, convocat` din doi \n doi ani, reunind to]i membrii unei filiale, care aleg pentru un mandat de patru ani pre[edintele filialei, Consiliul teritorial de conducere, Comisia teritorial` de disciplin` [i Comisia de cenzori. Activitatea curent` a filialei este condus` de un Colegiu director ales de Consiliul teritorial de conducere la propunerea pre[edintelui filialei, avnd un num`r de membrii propor]ional cu m`rimea filialei. 1.1.5. Opinia public`, autorit`]ile [i arhitectura: o problem` de comunicare - CENTRELE DE CULTUR~ URBAN~ [i ARHITECTUR~ Evolu]iile din ultima perioad` de pe scena investi]iilor de dimensiuni importante au demonstrat ct de necesar` este instalarea unui climat corect [i transparent n dialogul dintre spiritul de ini]ialiv` liberal`, obiectivele [i interesele de guvernare, comunitate [i prezervarea fondului cultural [i istoric [i peisager al ora[ului. Sectorul construc]iilor are o net` tendin]` de cre[tere, presiunea asupra siturilor de calitate este puternic`. Ini]iativa privat` de dimensiuni mici se manifest` energic cnd e vorba de mbun`t`]irea condi]iilor de locuit iar necunoa[terea sau indiferen]a la mo[tenirea istoric` au produs deja pierderi de nerecuperat. Ora[ele ca [i spa]iul rural intr` \n prefacere energic`. Nici paseismul prescriptiv, nici suprareglementarea actului constructiv [i nici reglajul exclusiv prin for]ele pie]ei libere nu vor rezolva dilemele responsabilit`]ilor noastre profesionale. Iar a ocoli procedurile democratice ale construc]iei urbane, a neglija dialogul cu opinia public` risc` s` instaleze o fractur` ntre autorit`]i, cercurile profesionale [i societatea civil`. Semnele prevestitoare ale unei crize au ie[it la iveal` deja - cum s-a ntmplat cu unele proiecte recente (Cathedral Plaza, Pia]a Revolu]iei, Parcul Bordei, Ro[ia Montan`). Realit`]ile urbane din Romnia [i aspectele critice ale spa]iului amenajat sunt evocate critic de documentele comunit`]ii interna]ionale [i n primul rnd ale Uniunii
118

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 119

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Europene. Corup]ia, priorit`]i manevrate de interese sectare, degradarea peisajului [i starea de subdezvoltare quasi-generalizat` a locuirii [i infrastructurii institu]iilor sociale sunt fenomene de mare profunzime, vizibile la tot pasul. Ele sunt [i vor fi monitorizate f`r` menajamente [i dup` aderarea la UE, conform standardelor ce func]ioneaz` n comunitatea european` pentru toate componentele spa]iului urban [i amenaj`rii sale. Cei ce observ` evolu]iile modernit`]ii urbane sunt con[tien]i de schimbarea survenit` n ultimul deceniu. Programele "monocrome" (mari edificii de spectacol superechipate, muzee, sedii ale culturii "nalte") au l`sat locul unor forma]iuni multifunc]ionale, intens folosite, care \ncurajeaz` interac]iunea ntre grupuri [i orient`ri multiple. Centrul Pompidou din Paris, Muzeul Gugenheim din Bilbao sau Architektur Zentrum din Viena sunt exemplare pentru aceast` orientare. Spa]iul public n multele sale ipostaze, ca domeniu unde se \nva]` [i se exerseaz` regulile existen]ei democratice, va interveni tot mai mult ca un criteriu principal n aprecierea calit`]ii arhitecturii [i ideilor urbanistice. Grupurile profesionale, reprezentan]ii comunit`]ii [i cei din sfera politicii se intlnesc n jurul problemelor urbane. Nu e un secret pentru nimeni c` proiectele de amenajare au rolul de vedete atunci cnd alegeri se pierd sau se cstig`. Realitatea urban` [i devenirea arhitecturii noastre au nevoie de comunicare constant`, vie cu publicul, de locuri de contact ntre mediul liberal de afaceri, guvernarea [i administrarea ora[elor, con[tiin]a identit`]ii, cultura "nalt`", cultura alternativa (o fa]et` activ` a vie]ii urbane) [i profesiunile asociate. Politicile urbane se dezvolt` n timp, ele au nevoie de solidaritatea comunit`]ii, de instalarea unor practici curate, de stimularea inova]iei profesionale [i de o administra]ie din care s` elimine corup]ia. Asemenea locuri func]ioneaz` peste tot n lume. Institutul NAI de la Rotterdam nu are nevoie de prezentare, centre [i muzee dedicate culturii urbane mai mari sau mai mici sau super-celebre exista [i la Tallin, [i la Amsterdam, la Centrul Georges Pompidou sau la Pavilionul Arsenalului de la Paris. La Barcelona sunt cteva asemenea centre, ca [i la Chicago, Moscova, Montreal, la Riga, Vilnius, Praga, Istanbul sau la Athaeneum din Philadelphia - pentru a nu cita dect cteva dintre cele mai vizibile. Nu sunt institu]ii \nghe]ate n programe muzeale ci platforme bine organizate, sus]inute de autorit`]i, dar \n stare s` genereze fondurile de care au nevoie. Ini]iativa Centrelor de Cultur` Urban` [i Arhitectural` porne[te de la convingerea c` protec]ia peisajului natural [i construit, arhitectura de calitate [i organizarea urbanistic` ra]ional` au un rol fundamental n societatea modern` [i sunt chestiuni de interes public, importante nu numai pentru cultura [i imaginea de azi a Romniei ci pentru destinul s`u pe termen lung. Iat` cteva argumente pentru instalarea, \ntr-un viitor ct mai apropiat, a unor CENTRE DE CULTUR~ URBAN~ [i ARHITECTUR~, ca pa[i valabili pentru modernizarea de profunzime [i actualizarea organic` a spa]iului urban din Romnia.
119

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 120

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

1.2. DREPTUL DE SEMNATUR~ AL ARHITECTULUI (conductorului arhitect) 1.2.1. - Domeniul de competen]` Dreptul de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` este stabilit de Legea 184/2001 republicat` [i \i confer` arhitectului (conductorului arhitect) exclusivitatea elabor`rii [i semn`rii proiectelor de arhitectur` pentru materializarea c`rora legea impune ob]inerea autoriza]iei de construire, corespunz`tor m`rimii lucr`rilor, destina]iei [i categoriei lor de importan]`. Prin exercitarea dreptului de semn`tur` arhitectul (conductorul arhitect) \[i asum`, \n fa]a autorit`]ilor [i a beneficiarului, \ntreaga responsabilitate profesional` pentru calitatea [i legalitatea solu]iilor de arhitectur` propuse, manifestnd \ntregul s`u talent, con[tiinciozitate [i probitate \n proiectarea lucr`rilor contractate. De asemenea, arhitectul cu drept de semn`tur` poate s` verifice \n timpul execu]iei lucr`rilor conformitatea acestora cu autoriza]ia de construire. Conductorul arhitect cu drept de semn`tur` poate elabora [i semna numai proiecte de arhitectur` pentru construc]ii \ncadrate la categoria de importan]` redus` (precizate la subcapitolul 2.2, pct. 2.2.2.4), situate \n afara zonelor protejate stabilite prin lege. Dreptul de semn`tur` al unui arhitect se \nscrie \n TABLOUL NA}IONAL al ARHITEC}ILOR - TNA [i este valabil pe \ntregul teritoriu al Romniei. Dreptul de semn`tur` al unui arhitect certific` numai latura profesional` a activit`]ii acestuia, care trebuie \ncadrat` [i \ntr-o modalitate de exercitare legal` din punct de vedere juridic [i fiscal. Arhitec]ii care nu au dobndit sau nu doresc s` dobndeasc` dreptul de semn`tur` \[i pot exercita profesia conform preg`tirii universitare prin elaborarea de lucr`ri de proiectare care nu sunt supuse autoriz`rii \n sensul Legii 50/1991 (republicat`) sau/[i pot activa \n administra]ia public`, \nv`]`mnt etc. |n conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului [i urbanismului, modificat` [i completata de Legea 289/2006 [i a regulamentelui privind dobndirea dreptului de semn`tur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism, coroborate cu Legea 184/2001 republicat`, dreptul de semn`tur` al arhitectului nu mai include [i capacitatea legal` de a coordona [i elabora documenta]ii de amenajarea teritoriului [i de urbanism (PUG, PUZ [i PUD). Acest domeniu profesional a intrat de la 01.01.2006 \n competen]a exclusiv` a urbanistului diplomat al \nv`]`mntului superior de profil, a arhitectului-urbanist cu diploma ob]inut` pn` \n anul 2002 \n cadrul \nv`]`mntului superior de arhitectur`-urbanism din Romnia [i a arhitectului cu diplom` ob]inut` dup` anul 2002, cu studii postuniversitare de urbanism sau/[i activitate de minimum 6 ani \n domeniul urbanismului, cu drept de semn`tur` \n amenajarea teritoriului [i urbanism (diferen]iat pe categorii de documenta]ii), atestat [i \nscris \n Registrul Urbani[tilor din Romnia - RUR (vezi Anexa 14).
120

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 121

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

1.2.2. Acordarea dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur` se face de c`tre Ordinul Arhitec]ilor din Romnia - OAR \n condi]iile stabilite de Legea 184/2001 republicat`, att pentru arhitec]ii (conductorii arhitec]i) cet`]eni romni ct [i pentru arhitec]ii cet`]eni ai Uniunii Europene [i ai Confedera]iei Elve]iene. Dobndirea dreptului de semn`tur` de c`tre un arhitect (conductor arhitect) este condi]ionat` de: - preg`tirea universitar` \n domeniul arhitecturii de minim cinci ani (trei ani \n cazul conductorului arhitect) finalizat` cu o diplom` recunoscut` de statul romn, care \i confer` titlul de arhitect (conductor arhitect); - \ndeplinirea condi]iilor de onorabilitate, a[a cum sunt definite de Legea 184/2001 (republicat`); - stagiu de practic` profesional` de doi ani sub \ndrumarea unui arhitect cu drept de semn`tur` (stagiul de practic` profesional` se reduce la un an \n cazul arhitec]ilor cu diplom` de master sau doctorat); - portofoliul cu lucr`ri elaborate pn` la data solicit`rii dreptului de semn`tur` (minim trei proiecte de arhitectur` pentru autoriza]ia de construire - PAC, care s` respecte legisla]ia \n vigoare, vezi subcapitolul 3.6), sus]inut \n fa]a Comisiei na]ionale de acordare a dreptului de semnatur`. Sesiunile de acordare a dreptului de semnatur` se desf`[oar` la sediul na]ional al OAR de trei-patru ori pe an pe baza unei proceduri adoptate printr-un regulament aprobat de Consiliul Na]ional. 1.2.3. Obliga]iile arhitectului (conductorului arhitect) cu drept de semn`tur` conform Legii nr. 184/2001 republicat` sunt urm`toarele: - s` cunoasc` [i s` respecte legisla]ia \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execu]iei construc]iilor [i cea referitoare la exercitarea profesiei de arhitect; - s` respecte normele de conduit` profesional` stipulate \n Codul deontologic al profesiei de arhitect; - s` respecte [i s` promoveze interesele beneficiarului \n toate rela]iile cu acesta \n acord cu interesul public [i cu exigen]ele profesiei. 1.3. EXERCITAREA DREPTULUI DE SEMNATUR~ 1.3.1. Modalit`]ile de exercitare ale profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` trebuie s` asigure acestuia o ct mai mare independen]` profesional`. Aceasta este garantat` prin Legea 184/2001 republicat` [i trebuie s`-l fereasc` pe arhitect de ingerin]ele administrative [i de subordonarea fa]` de al]i factori de decizie din domeniul construc]iilor [i investi]iilor. Practicarea profesiei de arhitect cu drept de semn`tur` se poate face fie \n sectorul privat ct [i \n cel public, principalele modalit`]i fiind urm`toarele: a - BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTUR~, conceput ca forma specific` de exercitare a profesiunii de arhitect, este organizat \n conformitate cu Legea 184/2001 republicat` [i se \nfiin]eaz` de c`tre un arhitect cu drept de semn`tur` prin \nregistrarea la Filiala OAR la care este \nscris [i se declar` la Administra]ia
121

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 122

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Financiar` \n a c`rei raz` de competen]` se afla sediul biroului. Biroul individual de arhitectur` func]ioneaz` \n condi]ii similare cu cele ale biroului notarial sau de avocatur`, poate angaja salaria]i [i poate \ndeplini calitatea de proiectant general, avnd competen]a de a contracta lucr`ri de proiectare de orice complexitate [i importan]`, pentru care arhitectul cu drept de semn`tur` poate s` \ndeplineasc` rolul de [ef de proiect. b - ASOCIAT (AC}IONAR) LA O SOCIETATE COMERCIAL~ (S.R.L. sau S.A.) \nscris` \n condi]iile legii la Registrul Comer]ului, cu obiectul principal de activitate proiectarea \n domeniile arhitecturii, urbanismului [i construc]iilor. |n perioada 1991-2001 a fost singura posibilitate legal` a unui arhitect de a \nfiin]a un birou de arhitectur`, care s` poat` contracta lucr`ri de proiectare \n calitate de proiectant general, implicit s` angajeze salaria]i sau colaboratori pentru realizarea acestora. Pentru a asigura societ`]ii comerciale profilul profesional caracteristic unui birou de arhitectur` este necesar ca arhitectul sau arhitec]ii cu drept de semn`tur` asocia]i (ac]ionari) s` de]in` majoritatea p`r]ilor sociale sau a ac]iunilor [i unul dintre ei s` \ndeplineasc` calitatea de administrator - director executiv al societ`]ii. Societ`]ile comerciale de proiectare se deosebesc \n mod esen]ial de birourile individuale de arhitectur` att prin forma juridic` de organizare ct [i prin modul de impunere fiscal`. |n cazul societ`]ilor comerciale impozitarea se raporteaz` la cifra de afaceri sau la profit, iar \n cazul birourilor individuale impunerea fiscal` este de tipul celei pe venitul individual, rezultat dup` deducerea cheltuielilor admise prin lege \n activitatea biroului. Func]ie [i de reglement`rile fiscale, organizarea unui birou de arhitectura sub forma de societate comercial` de tip S.R.L. cu un asociat unic sau cu maxim doi trei asocia]i (tot arhitec]i) r`mne [i \n prezent o posibilitate rezonabil` de exercitare a profesiei de arhitect (vezi [i subcapitolul 1.5). c - SALARIAT AL UNEI SOCIET~}I COMERCIALE (S.A., S.R.L.) care are \n obiectul de activitate proiectarea. Este o forma improprie de practicare a dreptului de semn`tur`, care limiteaz` exercitarea liberal` a profesiei, arhitectul neputnd s`-[i desf`[oare activitatea \n condi]ii de independen]`, fiind subordonat de regul` unor interese str`ine meseriei. De multe ori societ`]ile comerciale care activeaz` \n domeniul construc]iilor sau investi]iilor, folosesc arhitec]i cu drept de semn`tur` salaria]i pentru a putea oferi proiecte la pre]uri derizorii, condi]ionnd aceasta de \ncredin]area execu]iei lucr`rii respective. |n contractul de munc` arhitectul salariat trebuie s` negocieze modul de exercitare a dreptului de semn`tur` (\n condi]iile respect`rii onorariilor de referin]` stabilite de OAR) [i a drepturilor de autor pentru proiectele pe care le elaboreaz` \n cadrul societ`]ii respective. Modalitatea de exercitare a profesiei poate fi aleas` sau schimbat` oricnd func]ie de op]iunile arhitectului [i trebuie declarat` la OAR prin Filialele teritoriale pentru men]ionarea \n TNA. |n func]ie de conjunctura profesional` dou` sau mai multe birouri individuale
122

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 123

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

sau societ`]i comerciale de proiectare se pot asocia, pe baz` de contract, pentru executarea unor lucr`ri de proiectare. 1.3.2. Incompatibilit`]i \n exercitarea dreptului de semn`tur` Conform Legii 184/2001 (republicat`) un arhitect (conductor arhitect) nu poate s`-[i exercite dreptul de semn`tur` \n urm`toarele situa]ii: - dac` \ndepline[te pentru acela[i proiect func]ia de verificator tehnic atestat, de expert tehnic sau de consilier ales \n cadrul administra]iei publice implicate \n procesul de avizare sau de autorizare; - cnd la aceea[i lucrare de construc]ie are [i calitatea de constructor (antreprenor) sau de furnizor de materiale; - este func]ionar public \n cadrul autorit`]ii administra]iei publice centrale sau locale care are \n competen]a avizarea, autorizarea [i controlul lucr`rii \n cauz` sau dac` prin func]ia public` de]inut` intr` \n inciden]a legisla]iei \n vigoare privind anticorup]ia; - dac` are suspendat dreptul de semn`tur` ca urmare a unei sanc]iuni disciplinare aplicate de c`tre OAR \n condi]iile Legii 184/2001 republicat`; - este condamnat printr-o hot`rre judec`toreasc` definitiv` pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau ca pedeaps` complementar` pentru s`vr[irea unei infrac]iuni \n leg`tur` cu exercitarea profesiunii. 1.3.3. Onorariul (tariful de proiectare) constituie un drept al arhitectului cu drept de semnatur`, negociat \n mod liber cu beneficiarul (clientul) [i reprezint` costul lucr`rilor de proiectare elaborate pe baza unui contract. Prin asumarea proiect`rii unei investi]ii, respectiv prin solu]iile propuse \n proiect, arhitectul practic preia printre altele [i responsabilitatea bunei gestion`ri a resurselor financiare ale beneficiarului. Avnd \n vedere [i numai acest aspect al practicii de proiectare, onorariul trebuie s` asigure nivelul financiar corespunz`tor \ndeplinirii \n cele mai bune condi]ii a tuturor misiunilor profesionale asumate prin contract, cu respectarea legisla]iei \n vigoare [i a tuturor exigen]elor consacrate \n practica profesional`. Tendin]a unor beneficiari de a \ncredin]a proiectarea unei construc]ii numai dup` criteriul celui mai mic onorariu are consecin]e negative, care se reflect` att \n nivelul calitativ al proiectului ct [i al viitoarei lucr`ri. Realitatea constatat` \n practica din ultimii ani ne arat`, f`r` excep]ie, c` acceptarea unor onorarii subevaluate nu asigur` bugetul de timp [i interesul necesar unui studiu aprofundat [i complet al problemelor ridicate de tema beneficiarului [i g`sirii solu]iilor pentru lucrarea de proiectare contractat`. Conform Legii 184/2001 (republicat`) onorariul de proiectare trebuie s` respecte un nivel de referin]` care este aprobat de Ordinul Arhitec]ilor din Romnia, cu avizele Ministerului Culturii [i Cultelor [i Ministerului Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului [i care are \n vedere asigurarea unei remuner`ri rezonabile a efortului de proiectare. |n cazul unui proiect complex (cuprinznd toate fazele de proiectare [i toate
123

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 124

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

specialit`]ile: arhitectur`, structur`, instala]ii generale) onorariul de proiectare de baz` este stabilit ca o cot` procentual` din valoarea estimat` a investi]iei, corectat` dup` caz de coeficien]i determina]i de specificul amplasamentului [i al construc]iei proiectate sau care ]in de politica de marketing a biroului/firmei de proiectare. Din onorariul de baz` pentru un proiect complex, cota pentru proiectul de arhitectur` se recomand` s` fie de 40 - 60%, la care se adaug` 6-10% din valoarea total` a contractului pentru arhitectul [ef de proiect, restul se defalc` pe specialit`]i, func]ie de ponderea acestora \n elaborarea proiectului. Pentru proiectele cu specific preponderent de arhitectur`, a \ndeplinirii numai a unor misiuni suplimentare (extraservicii) sau pentru consultan]` onorariul se poate calcula pe baz` orar`. La onorariul de proiectare de baz` se mai pot ad`uga, dup` caz, onorariile pentru \ndeplinirea unor misiuni suplimentare, cum ar fi: - \ntocmirea de relevee; - elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are - PAD [i a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor aferente acestuia; - elaborarea unor studii specifice solicitate prin certificatul de urbanism; - elaborarea documenta]iilor de urbanism (PUZ, PUD); - elaborarea proiectelor de decora]iuni interioare sau/[i de stereotomie; - \ntocmirea de materiale de prezentare, simul`ri video, machete; - ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire (desfiin]are) etc. Onorariul de proiectare de baz` nu cuprinde costurile pentru verific`rile tehnice ale proiectului, expertizele tehnice, studiu geotehnic, ridicarea topografic` a terenului etc. Metodologiile de calcul ale onorariilor de proiectare, corespunz`tor misiunilor asumate de catre arhitect [i claselor (tipurilor) de construc]ii sunt prezentate detaliat \n partea I MISIUNI [i ONORARII, Capitolul 3. 1.3.4. Dreptul de autor al arhitectului pentru proiectele sau studiile elaborate este \n principiu recunoscut de legisla]ia romneasc` \n vigoare, prin aplicarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. |n vederea protej`rii dreptului de autor pentru un proiect original (exprimat grafic \n plan[e, simul`ri video pe calculator, fotografii etc.) arhitectul trebuie s` aib` \n vedere cel pu]in urm`toarele: - \nscrierea conform Legii 184/2001 republicat` a proiectului la Oficiul de dat` cert` din cadru Filialei OAR de care apar]ine; - prevederea explicit` \n contractul de proiectare a dreptului de autor a arhitectului, cu precizarea clar` a limitelor \n care beneficiarul poate s` foloseasc` proiectul care face obiectul contractului; - prevederea \n contractul de munc` de clauze privind reglementarea dreptului de autor, \n cazul arhitectului salariat al unei societ`]i comerciale. Arhitectul are dreptul de a revinde sau face public proiectul, sub rezerva protej`rii intereselor beneficiarului. Acesta poate face public` lucrarea proiectat` de
124

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 125

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

arhitect cu obliga]ia preciz`rii autorului. |n mod practic recunoa[terea daunelor morale rezultate din \nc`lcarea dreptului de autor se poate face prin prezentarea cazului \n fa]a Comisiilor de disciplin` ale OAR (de la nivel teritorial [i na]ional). Recuperarea daunelor materiale generate de \nc`lcarea dreptului de autor este foarte anevoioas` [i se ob]ine numai pe cale judec`toreasc`. Din punctul de vedere al OAR plagiatul constituie o \nc`lcare grav` a Codului deontologic sanc]ionat` conform Legii 184/2001 republicat`. Codul deontologic al profesiei de arhitect prevede modalit`]ile de protejare a dreptului de autor \n cazul schimb`rii arhitectului unei lucr`ri pe parcursul elabor`rii acesteia. 1.3.5. Asigurarea profesional` reprezint` un mijloc prin care se pot evita sau diminua nepl`cerile care decurg din unele erori de proiectare, dnd o garan]ie beneficiarului c` \[i va putea recupera daunele \n astfel de situa]ii. Aceast` form` de protec]ie este obligatorie \n spa]iul Uniunii Europene condi]ionnd practica profesional`, dar care \n Romnia practic se aplic` \nc` sporadic. Asigurarea profesional` se poate stabili direct \ntre un birou de arhitectur` [i o societate de asigur`ri pentru o anumit` lucrare sau pentru \ntreaga activitate a biroului respectiv. Un deziderat al OAR, materializat \ntr-o prim` faz` la Filiala teritorial` Bucure[ti, este cel al \ncheierii unei asigur`ri profesionale colective, de care s` beneficieze to]i arhitec]ii cu drept de semn`tur` care au cotiza]ia achitat` la zi, \n limita unui plafon de desp`gubire rezonabil. 1.3.6. R`spunderea disciplinar` Membrii OAR r`spund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii 184/2001 republicat`, a Codului deontologic al profesiei, a hot`rrilor adoptate de forurile de conducere ale OAR, precum [i pentru orice abateri s`vr[ite \n leg`tur` cu profesia sau \n afara acesteia [i care aduc prejudicii prestigiului profesiei de arhitect. Activitatea jurisdic]ional` a OAR este exercitat` la nivelul filialelor prin Comisiile teritoriale de disciplin` [i la nivel na]ional prin Comisia na]ional` de disciplin`, urm`rind solu]ionarea urm`toarelor situa]ii: - litigiile de natur` profesional` dintre arhitec]i membrii OAR privind concuren]a neloial`, nerespectarea dreptului de autor, plagiatul sau alte \nc`lc`ri ale rela]iilor colegiale, a[a cum sunt definite prin Codul deontologic al profesiei de arhitect; - sesiz`rile primite de la ter]i, nemembrii OAR (beneficiari, alte persoane fizice sau juridice) care se consider` lezate \ntr-un fel de activitatea profesional` a unui arhitect (conductor arhitect) membru OAR, de regul` pentru \nc`lc`ri ale clauzelor contractuale, malpraxis, alte abateri de la Codul deontologic sau ale legisla]iei profesiei de arhitect; - autosesizarea comisiei de disciplin` \n cazul unor abateri grave care afecteaz` interesele profesiei sau interesul public.
125

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 126

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Procedura judec`rii abaterilor este prev`zut` \n Regulamentul OAR [i se completeaz` dup` caz cu prevederile Codului de Procedura Civil`. Sanc]iunile disciplinare care se pot aplica membrilor OAR sunt: a - avertismentul, b - votul de blam, care se propun prin hot`rri ale Comisiilor teritoriale de disciplina [i sunt puse \n aplicare de c`tre Colegiul director teritorial; c - suspendarea pe o perioad` de 6-12 luni a dreptului de semn`tur`, d - suspendarea pe o perioad` de 6-12 luni a calit`]ii de membru al OAR, care se propun de c`tre Comisiile teritoriale de disciplina, \nsu[ite prin hot`rri ale Comisiei na]ionale de disciplin` [i se pun \n aplicare de Consiliul na]ional al OAR. |mpotriva hot`rrii Comisiei teritoriale de disciplin` prin care s-a aplicat una dintre sanc]iunile precizate la pct. a [i b se poate formula contesta]ie la Comisia na]ional` de disciplin` \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii hot`rrii. |mpotriva hot`rrii Comisiei na]ionale de disciplina se poate formula contesta]ie la instan]a judec`toreasca de contencios administrativ \n termen de 30 de zile de la data comunic`rii hot`rrii. |n condi]iile ne\nceperii procedurilor de judecare a abaterilor profesionale, aplicarea sanc]iunilor se prescrie \n termen de doi ani de la s`vr[ire. |n cazul \n care instan]ele judec`tore[ti pronun]` hot`rri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semn`tur` pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplic` sanc]iunea complementar` a interdic]iei de exercitare a acestei profesii, o copie dup` dispozitivul hot`rrii va fi comunicat filialei teritoriale a OAR pentru radierea din tabloul arhitec]ilor. 1.3.7. Semn`tura de complezen]` a unui arhitect (conductor arhitect) cu drept de semn`tur` pe un proiect de arhitectura \ntocmit de c`tre o persoan` cu alt` calificare dect cea de arhitect este interzis`, contravenind Codului deontologic al profesiei de arhitect [i este sanc]ionat` disciplinar conform Legii 184/2001 republicat` [i Regulamentului OAR. Conform Legii 50/1991 republicat` cu modificarile [i completarile ulterioare, \ntocmirea [i semnarea proiectelor de arhitectur` pentru autoriza]ia de construire de c`tre alte persoane sau de c`tre al]i speciali[ti dect arhitec]ii sau conductorii arhitec]i cu drept de semn`tur` constituie infrac]iune, pedepsit` cu amend` penal` sau cu \nchisoare de la 3 luni la 3 ani. |n consecin]`, practicarea semn`turii de complezen]` se \ncadreaz` juridic ca fapt` care favorizeaz` infractorul (vezi [i Capitolul 3, pct. 3.6.6.1). 1.4 RELA}IA ARHITECT - BENEFICIAR, CONTRACTUL DE PROIECTARE 1.4.1. Beneficiarul este orice persoana fizic` sau juridic`, institu]ie particular` sau public`, cu ini]iativ` \n domeniul investi]iilor \n construc]ii, care apeleaz` [i beneficiaz` de calit`]ile creatoare ale unui arhitect. Rela]ia arhitect - beneficiar trebuie sa fie un joc echilibrat, de parteneriat, desf`[urat cu respectarea
126

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 127

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

competen]elor fiec`reia dintre p`r]i, \n avantajul noii construc]ii care \i va reprezenta \n mod specific pe fiecare. Consider`m c` fiecare beneficiar \[i alege arhitectul corespunz`tor nivelului s`u de cultur` [i preg`tire, cum [i fiecare arhitect \[i are beneficiarii corespunz`tor modului sau de \n]elegere [i de abordare a problematicii profesionale. |n mod inevitabil este dezavantajos [i pentru beneficiar [i pentru condi]ia profesionala a arhitectului abordarea colabor`rii dintre cele dou` p`r]i la nivelul unei simple rela]ii de prest`ri de servicii, redus` \n unele cazuri numai la \ntocmirea formal` a documenta]iilor pentru avizarea [i autorizarea construc]iei [i care de cele mai multe ori nu au o mare leg`tur` cu lucrarea care se va executa sau este deja executat`. Este important c` beneficiarul s` fie receptiv la nout`]i, s` respecte misiunile arhitectului [i s` aib` \ncredere \n propunerile [i solu]iile avansate de c`tre acesta, \n calitate de specialist angajat \n domeniu. De asemenea, este necesar ca arhitectul, pe lng` competen]a profesional`, s` dovedeasc` abilitatea [i m`iestria de a prelucra din punct de vedere arhitectural tema beneficiarului, folosind modalit`]ile de prezentare cele mai expresive [i mai l`muritoare, \nct cu tact s`-i expliciteze [i s`-l conving` pe beneficiar de oportunitatea solu]iilor propuse. Se pot astfel evita situa]iile, din p`cate frecvent \ntlnite, cnd arhitectul [i beneficiarul gndesc fiecare un alt obiect de arhitectur`, ne\n]elegerile de percep]ie ale solu]iilor avute \n vedere de c`tre arhitect ie[ind la iveal`, uneori dramatic, numai \n momentul punerii \n oper` a proiectului. De fapt, \mplinirea fericit` a rela]iei beneficiar - arhitect este condi]ionat` de concilierea armonioas` a pozi]iilor celor dou` p`r]i, cea a beneficiarului manifestat` pe fondul determin`rii financiare [i cea a arhitectului sus]inut` de concep]ii profesionale, care dac` nu au puncte de convergen]` cu aspira]iile [i dorin]ele beneficiarului nu au [anse pozitive de finalizare. Abordarea atot[tiutoare [i arogant` a problematicii ridicate de conceperea [i realizarea unei construc]ii, att de c`tre arhitect, c` principal specialist \n domeniu, ct [i de c`tre beneficiar, datorit` condi]ion`rii materiale pe care o de]ine, conduce \n realitate la ratarea inten]iilor ambelor p`r]i, orict ar fi de promi]`toare la \nceput. Trebuie s` fim convin[i c` nici o "cas` frumoas`" nu s-a f`cut f`r` aportul hot`rtor al unui arhitect, \n sensul plenar al termenului, cum nici o crea]ie de arhitectur`, orict ar fi de \ndr`znea]`, nu s-a \mplinit dect prin \ncrederea [i sus]inerea material` a unui comanditar. Rela]ia dintre arhitect [i beneficiar, \n vederea elabor`rii unui proiect pentru un obiect de investi]ie, trebuie s` fie consemnat` \ntr-un contract, care s` stipuleze toate obliga]iile, drepturile [i condi]iile pentru \ndeplinirea acestuia. 1.4.2. - Contractul de proiectare este rezultatul negocierii directe [i libere dintre arhitect (proiectant) [i beneficiar [i care trebuie s` stipuleze cel pu]in urm`toarele: a - P~R}ILE CONTRACTANTE - proiectantul (general sau de specialitate) [i beneficiarul, cu men]ionarea tuturor datelor de identificare ale ambelor p`r]i, [i anume:
127

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 128

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- denumirea biroului de arhitectur` (societate comerciala sau birou individual) [i a societ`]ii comerciale care are calitatea de beneficiar sau numele [i prenumele acestuia (\n cazul persoanelor fizice); - adresele complete ale sediilor/domiciliului; - num`rul de \nregistrare la Registrul Comer]ului sau \n TNA \n cazul biroului individual de arhitectur`, codul unic de \nregistrare (codul fiscal), atributul fiscal, codul numeric personal CNP (\n cazul titularului biroului individual de arhitectur` si/sau beneficiarului persoan` fizic`); - contul bancar pentru fiecare din p`r]i, dup` caz; - numele - prenumele [i calitatea reprezentan]ilor biroului de arhitectur` [i ale beneficiarului (persoana juridic`). b - OBIECTUL CONTRACTULUI - la care trebuie s` se precizeze cu toat` claritatea: - obiectul de investi]ie pentru care se elaboreaz` proiectul (func]iuni, amplasament-adres`, regimul de \n`l]ime [i suprafa]a desfa[urat` estimat`, alte caracteristici ale noii construc]ii sau ale amplasamentului); - calitatea de proiectant general sau de specialitate; - misiunile (serviciile) profesionale de baz` [i suplimentare contractate; - alte proiecte de specialitate contractate (dup` caz structur`, instala]ii etc.) [i fazele de proiectare [i con]inutul acestora; - alte servicii conexe sau suplimentare proiect`rii propriu-zise (cum ar fi: studiul geotehnic, ridicare topo, expertize tehnice, ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are etc.). |n func]ie de complexitatea investi]iei misiunile arhitectului, fazele de proiectare, con]inutul proiectelor, a documenta]iilor [i altor servicii de proiectare contractate trebuie s` fie detaliate \ntr-o anex` la contract, \ntocmit` corespunz`tor cu con]inutul-cadru al fazelor de proiectare detaliate \n Capitolele 2, 3 [i 4. c - VALOAREA CONTRACTULUI rezultat` din \nsumarea onorariilor de proiectare pentru misiunile de baz`, suplimentare [i a altor servicii conexe proiect`rii care fac obiectul contractului [i este exprimat` \n lei (RON) la care se adaug` cota de TVA. |n cazul stabilirii valorii contractului \n Euro sau USD se va preciza c` plata se va face \n lei, la cursul BNR din data factur`rii. Este recomandabil ca \ntr-o anex` s` se prezinte modul de calcul al valorii contractului, cu specificarea explicit` a includerii (sau dup` caz a neincluderii) \n valoarea total` a costurilor pentru documenta]iile sau misiunile (activit`]ile) suplimentare sau conexe proiect`rii necuprinse \n onorariul de baz`, cum ar fi: - amenaj`rile [i decora]iunile interioare; - proiectul de stereotomie; - amenaj`rile exterioare construc]iei; - verificarea tehnic` a proiectului; - expertiza tehnic`; - studiul geotehnic, ridic`rile topo [i releveele (dup` caz); - elaborarea PUZ sau PUD; - proiectele pentru racorduri sau devieri de re]ele edilitare; - \ntocmirea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i autoriza]ia de construire
128

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 129

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

[i de desfiin]are (dac` este cazul) [i eventuala ob]inere a acestora; - \ntocmirea de materiale de prezentare, simul`ri video, machete, editarea de copii suplimentare ale proiectului; - asisten]a tehnic`; - consultan]a pentru alegerea terenului (studiul de amplasament) sau/[i a constructorului etc. Valoarea de proiectare negociat` cu beneficiarul nu poate fi mai mic` dect cea determinata conform onorariilor de referin]` aprobate de c`tre OAR, prezentate \n partea I MISIUNI [i ONORARII, Capitolul 4. |n valoarea de proiectare contractat` nu se includ taxele legale pentru ob]inerea avizelor/acordurilor [i a autoriza]iei de construire (desfiin]are) a c`ror plat` constituie o obliga]ie exclusiv` a beneficiarului. d - TERMENELE DE ELABORARE {I E{ALONAREA PL~}ILOR - se precizeaz` termenele de \ndeplinire ale misiunilor (serviciilor) [i fazelor de proiectare contractate corelate cu e[alonarea pl`]ii acestora. e - OBLIGA}IILE P~R}ILOR, MEN}IUNI {I CLAUZE - care se refer` la: - condi]iile de tem` care trebuiesc respectate la elaborarea proiectului (vezi Anexa 01 [i care este recomandabil s` fie inclus` \n contract); - obliga]iile proiectantului privind asigurarea calit`]ii proiectului \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare; - obliga]ia beneficiarului de a pune la dispozi]ia proiectantului documentele [i actele de natur` juridic` sau administrativ` privind imobilul (teren/construc]ii) - copii dup` dovada dreptului de proprietate asupra terenului, declara]ii notariale etc. (vezi pct. 3.5.3, mai ales \n situa]ia cnd arhitectul se ocup` [i de obtinerea avizelor [i a autoriza]iei de construire); - respectarea termenelor de elaborare; - condi]iile [i num`rul de copii \n care se predau documenta]iile de proiectare contractate; - recep]ia lucr`rilor de proiectare contractate; - stabilirea cu claritate a obliga]iilor proiectantului [i ale beneficiarului privind ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are; - obliga]ia arhitectului (proiectantului) de a sus]ine solu]iile tehnice ale proiectului \n fa]a organismelor abilitate de avizare [i autorizare, la solicitarea acestora, precum [i de a introduce \n documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i a autoriza]iei de construire/desfiin]are a modific`rilor [i condi]iilor impuse prin avizele exprimate; \n aceste condi]ii etapele din contractul de proiectare referitoare la elaborarea documenta]iilor pentru avize [i ale proiectelor pentru ob]inerea autoriza]iilor de construire/desfiin]are PAC/PAD sunt de drept finalizate numai dup` ob]inerea acestora; - dreptul de autor al arhitectului asupra proiectului [i limitele \n care beneficiarul poate folosi proiectul; - obliga]ia beneficiarului de a pl`ti lucr`rile de proiectare contractate conform graficului de e[alonare a acestora; - modul de asigurare a garan]iilor de bun` execu]ie a lucr`rilor contractate [i
129

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 130

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

cuantumul acestora; - penalit`]i pentru ambele p`r]i \n cazul nerespect`rii clauzelor contractuale; - confiden]ialitatea contractului; - definirea cazurilor de for]` major`; - modul de solu]ionare a eventualelor litigii; - modalit`]ile de modificare, completare sau de reziliere ale contractului etc. |n finalul contractului se vor preciza num`rul de exemplare \n care a fost redactat, data semn`rii [i data cnd intr` \n vigoare. Contractul va fi \nso]it de urm`toarele anexe, care fac parte integrant` din acesta: - tema de proiectare (conform Anexei 01); - con]inutul cadru al documenta]iilor care fac obiectul contractului; - fi[a privind calculul valorii contractului. |n cazul investi]iilor din fonduri publice contractul de proiectare trebuie s` respecte prevederile legale stipulate \n OUG 60/2001 privind achizi]iile publice [i Ordinul comun MFP 1013/6.06.2001 [i MLPAT 874/12.06.2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii, Anexa 1 - Sec]iunea V - con]inutul cadru al contractului. Pentru definitivarea unui contract de proiectare cu un partener privat se recomand` consultarea modelelor din partea I MISIUNI [i ONORARII - Capitolul 4. Finalizarea [i predarea proiectului c`tre beneficiar se va consemna \n procese-verbale pentru fiecare faz` (etap`) contractat` [i, respectiv, facturat`, care s` ateste \ndeplinirea tuturor obliga]iilor care reveneau p`r]ilor \n condi]iile stabilite \n contractul de proiectare. 1.5 BIROUL DE ARHITECTUR~ - ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA {I CONDUCEREA ACESTUIA Liberalizarea initia]ivei profesionale dup` anul 1990 a condus la reluarea activit`]ii de proiectare pentru arhitectur` \n echipe mici [i medii, grupate \n jurul unui arhitect sau a ctorva arhitec]i cu experien]` [i/sau ini]iativ` profesional`, care alcatuiesc birouri de arhitectur` (\n acest caz celelalte p`r]i specializate ale proiectului fiind elaborate prin subproiectan]i). Din punct de vedere al formei juridice un birou de arhitectur` poate fi organizat ca societate comercial` cu obiectul principal de activitate proiectarea pentru arhitectur`, de regul` de tip "S.R.L." cu asociat unic sau doi-trei arhitec]i asocia]i sau ca birou individual de arhitectur` \nfiin]at de un arhitect cu drept de semnatur` \n condi]iile Legii 184/2001 republicat` (vezi [i pct. 1.3.1). 1.5.1. - Atributiile [i responsabilit`]ile arhitectului - coordonator al biroului de arhitectur` Pe lng` \ndeplinirea misiunilor strict profesionale, arhitectul cu drept de semnatur` (sau grupul de arhitec]i), care \[i asum` responsabilitatea, inclusiv riscul conducerii [i \ntre]inerii unui birou de arhitectur`, trebuie s` ac]ioneze constant ca
130

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 131

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

un bun manager pentru a putea men]ine \n condi]ii de rentabilitate activitatea biroului respectiv, preocupndu-se simultan att de aspectele tehnico-profesionale ct [i de cele de gestiune [i administra]ie curent`. Acestea din urm` putnd s` greveze bugetul de timp mai mult dect activit`]ile care ]in strict de conceperea [i elaborarea propriu-zis` a proiectelor. Pentru organizarea [i conducerea biroului de arhitectur` arhitectulcoordonator (care de fapt este patronul acestuia sau patronii \n cazul arhitec]ilor asocia]i) trebuie s` aib` constant cteva preocup`ri principale dup` cum urmeaz`: a - Prospectarea permanent` a pie]ei de proiectare [i abordarea tuturor cererilor de ofert` de proiectare compatibile cu profilul biroului, pentru asigurarea comenzilor de proiectare necesare unui ritm constant de activitate [i prefigurarea acesteia cel pu]in pentru un viitor imediat. Pentru aceasta se va forma o echip` sub directa conducere a arhitectului-coordonator, pentru elaborarea ofertelor, a ilustr`rilor de tem` [i a prezent`rilor de proiecte, pentru participarea la concursurile de arhitectur`. b - Formarea unei imagini pozitive a biroului de arhitectur` prin: - calitatea proiectelor elaborate; - seriozitatea manifestat` \n rela]iile cu beneficiarii (clien]ii) [i colaboratorii externi; - vizibilitatea activit`]ii de proiectare, realizat` printre alte prin \ntre]inerea [i dezvoltarea de rela]ii personale \n mediul construc]iilor [i \n cel investi]ional, site pe internet, catalog (pliant) cu proiectele reprezentative, participarea [i implicarea \n activit`]i [i evenimente din domeniul profesional (expozi]ii, simpozioane etc.), dar [i din domenii complementare, eventual publicitate \n buletine (cataloage) informative pentru construc]ii [i/sau \n pres`; - adoptarea unui brand specific care s` fie reconoscibil \n toate documentele emise de biroul respectiv (cel pu]in sigla biroului trebuie s` se reg`seasc` pe mape, dosare, [tampila de firm`, foile de prezentare ale proiectului, cartu[ul de identificare al plan[elor, etichete, foi cu antet, plicuri, agende, calendare, c`r]i de vizit` etc.). c - Stabilirea unor rela]ii de parteneriat cu beneficiarii (clien]ii), pe baza unor contracte de proiectare atent formulate, \n ceea ce prive[te obiectul contractului, misiunile de baz` [i suplimentare asumate, tariful de proiectare [i clauzele juridice (vezi Capitolul 4 - modele de contract din partea I [i pct. 1.4.2. din partea a II-a). d - Constituirea unui spirit de echip` \n cadru biroului de arhitectur` prin instituirea unor reguli de organizare intern` elastice, dar cu precizarea clar` [i respectarea, preferabil \ntr-un mod tacit [i colegial a ierarhiilor, competen]elor [i atribu]iilor, la toate nivelele: patron-arhitect coordonator al biroului, arhitect angajat cu responsabilit`]i \n coordonarea [i elaboratorarea documenta]iilor, arhitect proiectant, arhitect stagiar, tehnician proiectant sau operator PC, secretar`, dup` caz. e - Stabilirea condi]iilor contractuale de angajare a personalului conform legisla]iei \n vigoare, cu men]iuni speciale privind: - modul de execitare a dreptului de semnatur` pentru arhitec]ii angaja]i (de regul` ar trebui ca arhitectul-asociat unic sau arhitec]ii asocia]i ai biroului de
131

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 132

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

arhitectur` s`-[i exercite dreptul de semnatur` pentru toate proiectele elaborate, asumndu-[i calitatea [i responsabilitatea de [ef de proiect); - drepturile de autor, care revin de drept biroului de arhitectur`, arhitec]ii angaja]i avnd din acest punct de vedere calitatea de coautori sau colaboratori; - condi]iile de activitate [i competen]ele pentru arhitec]ii stagiari. f - Coordonarea [i elaborarea de proiecte \n calitatea de [ef de proiect. g - Instituirea unui sistem de calitate a proiectelor elaborate care implic` printre altele: - \ntocmirea unui manual intern de calitate (cerin]a minim` impus` de ISC \n vederea sus]inerii modului de realizare a calit`]ii proiectelor pentru categoriile normale [i reduse de importan]` ale construc]iilor); \n manualul de calitate trebuie s` se precizeze modul de asigurare prin proiect a calit`]ii construc]iilor, con]inutulcadru al proiectelor (\n toate fazele de elaborare), urm`rirea de [antier, cadrul legal, modul de contractare a proiectelor (vezi Capitolul 4 din partea I [i Capitolele 2, 3, 4, 6 [i Anexele 01 - 10 din partea a II-a a prezentei lucr`ri); - atestarea ISO, \n cazul contract`rii de lucr`ri de proiectare de mare anvergur` aceasta poate fi [i o cerin]` a beneficiarului pentru atribuirea proiectului; - verificare tehnic` intern` a fiec`rui proiect elaborat, \ndeplinit` de un arhitect cu mai mult` experien]` din cadrul biroului (altul dect verificatorul tehnic de proiecte atestat) sau/[i de arhitectul-coordonator al acestuia; - \n cazul birourilor de arhitectur` care abordeaz` \n calitate de proiectant general lucr`ri de complexitate [i volum mare sau foarte mare este recomandabil ca echipa intern` de proiectare s` fie completat` cel pu]in cu un consilier extern pe probleme de structur`, care s` asigure consultan]` de specialitare mai ales \n fazele incipiente ale elabor`rii proiectului de arhitectur`. h - Stabilirea [i urm`rirea graficului de derulare a contractelor de proiectare la nivelul \ntregului birou de proiectare [i asigurarea pred`rii la termen a documenta]iilor [i a \ndeplinirii tuturor clauzelor asumate. i - Stabilirea [i urm`rirea de c`tre [eful (responsabilul) de proiect sau \n cazul unui birou mic sau foarte mic de c`tre titularul acestuia a graficului de elaborare a fiec`rui proiect \n parte (pe faze [i p`r]i de proiect, inclusiv coordonarea subproiectan]ilor sau a colaboratorilor externi). j - Instituirea sistemului de eviden]` a contractelor, a documenta]iilor elaborate [i a coresponden]ei curente. k - Reprezentarea corespunzatoare a biroului de arhitectur` \n rela]iile cu ter]ii (subproiectan]i, constructori, furnizori de materiale etc) [i cu autorit`]ile abilitate \n avizarea [i aprobarea documenta]iilor pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de constuc]ii sau dup` caz pentru avizarea [i aprobarea documenta]iilor de urbanism. l - Stabilirea de rela]ii clar reglementate cu colaboratorii externi (subproiectan]ii), att \n ceea ce prive[te calitatea proiectelor ct [i modul de respectare a condi]iilor de colaborare, \n special \n ceea ce prive[te calitatea [i asumarea responsabilit`]ii pentru lucr`rile executate [i respectarea termenelor de elaborare stabilite de c`tre [eful de proiect, \n concordan]` cu contracul \ncheiat cu beneficiarul.
132

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 133

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

m - Asigurarea eviden]ei financiar-c contabile (prin angajarea unui contabil, de regul` colaborator extern) [i verificarea periodic` a cheltuielilor (cu for]a de munc` \ncadrat` \n birou, colaboratorii externi [i subproiectan]ii, \ntre]ineri curente, chirii, dot`ri curente sau excep]ionale, consumabile, obliga]ii financiare c`tre stat etc.) raportate la volumul \ncas`rilor efective [i la cele prezumate - se efectueaz` cu contabilul biroului sau numai de c`tre titularul acestuia \n cazul birourilor cu un volum foarte mic de activitate. n - |ncheierea asigur`rii profesionale la nivelul biroului de arhitectur` sau pentru fiecare proiect \n parte (vezi [i pct.1.3.5). o - Dotarea [i echiparea biroului de arhitectur`. p - Asigurarea unei biblioteci de specialitate cu publica]ii (c`r]i, albume, reviste) din domeniul arhitecturii [i construc]iilor, acte legislative, normative, cataloage de materiale [i completarea la zi a informa]iei din domeniul profesional [i cel legislativ (prin internet, abonamente la publica]ii de specialitate, participarea la activit`]i profesionale etc). q - Organizarea bazei de date a biroului de arhitectur` [i a arhivei de proiecte (pe suport hrtie sau/[i electronic). 1.5.2 - Dotarea biroului de arhitectur` Un aspect foarte important, din p`cate abordat superficial de multe birouri de arhitectur` mai ales la \nceputul activit`]ii, este cel privind dotarea [i echiparea necesar` desf`[ur`rii unei activit`]i profesionale performante. Pentru aceasta \nc` de la \nfiin]area biroului de arhitectur` trebuie f`cut un efort investi]ional, care apoi s` fie continuat pe parcursul dezvolt`rii activit`]ii, pentru urm`toarele: a - amenajarea [i mobilarea unui sediu, care cuprinde de regul`: - zona (zonele) de lucru propriu-zis` (dimensionat` la cca 6,00 - 10,00 mp/persoan`), care poate include [i zona pentru conducerea biroului [i secretariatul; - spa]iu de contact (cu masa de consiliu la care s` se desf`[oare att [edin]ele de coordonare intern`, cele cu colaboratorii externi, ct [i \ntlnirile cu beneficiarii); - spa]iu pentru realizarea machetelor, atunci cnd acestea nu sunt comandate la ter]i; - spa]ii pentru biblioteca de specialitate, arhiv` [i pentru depozitarea materialelor (eventual dulapuri \n zona de lucru); - spa]ii anex` (grup sanitar, eventual oficiu care s` includ` [i un mic loc de luat masa [i/sau de fumat); b - echipamente de calcul (un calculator pentru un post de lucru, cu conectare \n re]ea), inclusiv achizi]ionarea licen]elor pentru programele de operare, care este o condi]ie obligatorie pentru desf`[urarea unei activit`]i licite; c - echipamente pentru multiplicarea curent` - imprimant` A4/A3, copiator A3, eventual ploter (pentru editarea volumelor mari de documenta]ii avndu-se \n vedere apelarea la centre specializate); d - echipamente de comunicare [i informare: telefon/fax, conectare la re]eaua internet;
133

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 134

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

e - asigurarea materialelor de birotic`, consumabile [i materiale de cur`]enie. Gruparea [i rela]ionarea diferitelor zone ale biroului de arhitectur` este \n general condi]ionat` de conformarea concret` a spa]iului existent [i de fondurile avute la dispozi]ie, f`r` excep]ie dotarea biroului fiind o ac]iune realizat` \n etape, care depinde de volumul [i profitabilitatea lucr`rilor de proiectare. Este de eviden]iat c` organizarea, amenajarea [i dotarea biroului de arhitectur` au o pondere important` \n realizarea unui nivel corespunz`tor de calitate a actului de proiectare, contribuind la asigurarea reprezentativit`]ii [i credibilit`]ii \ntregii activit`]i. |n acest sens este de respins practica, intlnit` \n special \n cazurile micilor birouri individuale de arhitectur`, de a confunda spa]iile de lucru ale biroului cu spa]iile de locuit ale arhitectului, rezultnd a[a zisele birouri de "buc`t`rie sau debara" (cu excep]ia cazurilor cnd spa]iile biroului de arhitectur` [i cele de locuit se pot delimita net, cu excluderea interferen]elor). Trebuie s` se con[tientizeze c` \n activitatea unui birou de arhitectur` pe lng` talent [i capacitate creativ` trebuie s` se dovedeasc` [i aptitudini manageriale [i pe de alt` parte trebuie s` se investeasc` financiar \nc` de la \nceput. Considera]iile prezentate mai sus trebuiesc aplicate nuan]at, \n func]ie de volumul [i specficul lucr`rilor de proiectare abordate, care determin` amploarea [i modul concret de organizare [i dotare ale biroului de arhitectur`.

134

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 135

Capitolul 2 PROIECTUL

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 136

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 137

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

2.1. IMPORTAN}A PROIECTULUI Proiectul trebuie s` \nsumeze, \n forma cea mai explicit` [i mai complet`, concep]ia de ansamblu [i de detaliu pentru autorizarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii avute \n vedere de c`tre beneficiar. Proiectul cuprinde, \ntr-o manier` unitar`, toate solu]iile arhitecturale, tehnicostructurale, de instala]ii [i de dotare pentru noua construc]ie, expuse \n piese desenate (plan[e de ansamblu [i de detaliu) [i \n piese scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini, liste cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale, specifica]ii tehnice etc.), care r`spund la toate solicit`rile func]ionale, de amenajare [i de echipare solicitate de c`tre beneficiar prin tema de proiectare, corelate [i interpretate \n conformitate cu exigen]ele profesionale, urbanistice [i legislative \n vigoare la momentul proiect`rii. Elaborarea proiectului este rezultatul colabor`rii unei echipe formate din arhitec]i [i ingineri cu preg`tire universitar` corespunz`toare fiec`rui domeniu \n parte, coordonat` de c`tre un arhitect cu drept de semn`tur` \n calitate de [ef de proiect. Orict este de mic` sau de mare, orict de important` sau de pu]in important`, o construc]ie este supus` acelora[i solicit`ri la care trebuie s` r`spund` corespunz`tor cerin]elor de calitate impuse prin normativele tehnice [i legisla]ia \n vigoare. Este un fapt care nu mai trebuie demonstrat c` execu]ia unei construc]ii f`r` o concep]ie coerent` exprimat` printr-un proiect complex (care respect` toate fazele de elaborare pentru toate specialit`]ile implicate \n realizarea acesteia) conduce la rezultate nedorite att din punct de vedere tehnico-func]ional, ct [i plasticoarhitectural, impunndu-se remedierea sau modificarea unor lucr`ri abia executate, cu eforturi financiare suplimentare care pot s` dep`[easc` cu mult costurile unui proiect complet elaborat de la \nceput. Din necunoa[terea sau ne\n]elegerea importan]ei [i utilit`]ii proiectului complex, unii beneficiari dar [i unii arhitec]i se rezum` la un minim reprezentat de comandarea, respectiv \ntocmirea numai a documenta]iilor necesare ob]inerii avizelor [i a autoriza]iei de construire, cu \nc`lcarea prevederilor legale care stabilesc c` proiectul pentru autoriza]ia de construire este numai un extras din proiectul tehnic necesar pentru executarea propriu-zis` a lucr`rilor de construire. 2.2. ASIGURAREA PRIN PROIECT A CALIT~}II CONSTRUC}IILOR Avnd \n vedere caracterul dual al unei construc]ii, de obiect utilitar cu valen]e estetice, calitatea plastico-arhitectural` [i tehnico-func]ional` a acesteia este asigurat`, de la nivel de proiect, de \mpletirea a dou` aspecte esen]iale care se intercondi]ioneaz`, [i anume: a - conceptele de arhitectur`, estetice [i compozi]ionale [i cele inginere[ti privind rezolvarea volumetric-arhitectural` [i tehnic` a noii construc]ii, a c`ror calitate este determinat` de talentul, imagina]ia, preg`tirea profesional` [i
137

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 138

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

experien]a arhitectului [i \n egal` m`sur` ale colaboratorilor s`i ingineri; b - cerin]ele de calitate impuse prin legisla]ia \n vigoare \n momentul realiz`rii construc]iei [i la care trebuie s` se alinieze solu]iile propuse. Primul aspect are o component` pronun]at subiectiv`, greu cuantificabil`, care face obiectul evalu`rilor de ordin teoretic. |ndeplinirea celui de-al doilea aspect depinde de cunoa[terea [i respectarea legisla]iei [i normativelor tehnice din domeniul proiect`rii [i execut`rii construc]iilor. Legea 10/1995 privind calitatea \n construc]ii impune proiectan]ilor urm`toarele obliga]ii principale: - precizarea prin proiect a categoriei de importan]` a construc]iei; - asigurarea prin proiectele [i detaliile de execu]ie a nivelului tehnic corespunz`tor cerin]elor de calitate, rezultate din reglement`rile tehnice [i clauzele contractuale; - prezentarea proiectelor elaborate \n fa]a verificatorilor de proiecte atesta]i, stabili]i de c`tre beneficiar; - elaborarea caietelor de sarcini, a instruc]iunilor tehnice privind execu]ia lucr`rilor, exploatarea, \ntre]inerea [i repara]iile construc]iilor, [i dac` sunt solicitate, a proiectelor de urm`rire a comport`rii \n timp a acestora, precum [i a documenta]iilor privind postutilizarea; - stabilirea, prin proiect, a fazelor de execu]ie determinante corespunz`tor cerin]elor de calitate [i participarea pe [antier la verific`rile legate de acestea; - stabilirea modului de rezolvare a defectelor ap`rute \n execu]ie, din vina proiectantului, precum [i urm`rirea aplic`rii pe [antier a solu]iilor adoptate, dup` \nsu[irea acestora de c`tre verificatori de proiecte atesta]i; - participarea la \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei [i la recep]ia lucr`rilor executate (la care arhitectul-[ef de proiect va prezenta referatul privind conformitatea lucr`rilor executate \n raport cu prevederile din proiect [i autoriza]ia de construire). Din punct de vedere legal proiectan]ii sunt responsabili pentru solu]iile prev`zute \n proiecte timp de 10 ani de la elaborarea lor pentru p`r]ile de arhitectur` [i instala]ii [i pe toat` durata de existen]` a construc]iei pentru partea de structur`. Responsabilitatea proiectan]ilor este apreciat` \n limitele legisla]iei [i a normativelor tehnice \n vigoare la data proiect`rii [i realiz`rii construc]iei. 2.2.1. - Cerin]ele de calitate - \n vederea asigur`rii unui nivel de calitate corespunz`toare prin Legea 10/1995 (\n concordan]` cu Directiva Consiliului CE 89/106 - privind calitatea produselor pentru construc]ii) se stabilesc cerin]ele de calitate (exigen]ele esen]iale de performan]`) la care \n mod obligatoriu o construc]ie trebuie s` r`spund` pe toat` durata sa de existen]` [i anume: 2.2.1.1 - Cerin]a de calitate "A" - REZISTEN}~ {I STABILITATE - privind respectarea reglement`rilor tehnice referitoare la concep]ia general` a structurii de rezisten]` pentru construc]ii [i instala]iile aferente, \n sensul asigur`rii satisfacerii cerin]elor utilizatorilor pe \ntreaga durata de serviciu \n condi]ii de exploatare normal`.
138

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 139

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Cerin]a de calitate "A", conform Ord. MLPAT 77/N/1996, este defalcat` pe subcerin]e corespunz`toare tipurilor de construc]ii sau structuri de rezisten]` [i anume: - A1 - structuri din beton, beton armat, zidarie, lemn; - A2 - structuri metalice, lemn; - A4 - construc]ii rutiere, drumuri, piste de avia]ie, poduri, tuneluri; - A5 - construc]ii c`i ferate; - A6 - construc]ii de porturi [i platforme maritime; - A7 - construc]ii [i amenaj`ri hidrotehnice; - A9 - construc]ii pentru \mbun`t`]iri funciare; - Af - terenul de fundare a construc]iilor. 2.2.1.2.- Cerin]a de calitate "B" - SIGURAN}A |N EXPLOATARE - privind respectarea reglement`rilor tehnice referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, c`dere, punere accidental` sub tensiune, ardere, op`rire \n timpul efectu`rii unor activit`]i normale sau a unor lucr`ri de \ntre]inere sau cur`]enie. \n cadrul acestei cerin]e se includ [i m`surile arhitecturale destinate facilit`rii activit`]ii persoanelor cu handicap. Cerin]a de calitate "B" , conform Ord. MLPAT 77/N/1996, este defalcat` pe subcerin]e corespunz`toare tipurilor de construc]ii [i anume: - B1 - construc]ii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunica]ii, miniere; - B2 - construc]ii rutiere, drumuri, piste de avia]ie, poduri, tuneluri; - B3 - construc]ii c`i ferate; - B4 - construc]ii de porturi [i platforme maritime; - B5 - construc]ii [i amenaj`ri hidrotehnice; - B7 - construc]ii pentru \mbun`t`]iri funciare; - B9 - construc]ii edilitare [i de gospod`rie comunal`. 2.2.1.3. - Cerin]a de calitate "C" - SECURITATEA LA INCENDIU - privind respectarea legisla]iei [i a reglement`rilor tehnice specifice potrivit c`rora construc]iile trebuiesc proiectate, realizate [i exploatate astfel ca \n caz de incendiu s` se asigure: - evitarea pierderilor de vie]i omene[ti [i de bunuri materiale; - stabilitatea elementelor portante ale cl`dirilor pe o perioad` de timp determinat`; - limitarea izbucnirii [i propag`rii focului [i a fumului \n interiorul cl`dirii, precum [i limitarea extinderii incendiului la cl`dirile \nvecinate; - protec]ia ocupan]ilor cl`dirii ]innd seama de vrsta, starea de s`n`tate [i riscul de incendiu, precum [i posibilit`]ile de evacuare \n condi]ii de siguran]`; - protec]ia echipelor de interven]ie. 2.2.1.4. - Cerin]a de calitate "D" - IGIENA, S~N~TATEA OAMENILOR, PROTEC}IA {I REFACEREA MEDIULUI - prin care se are \n vedere respectarea m`surilor prev`zute \n legisla]ia [i normativele de specialitate prin care o construc]ie s` nu constituie o amenin]are pentru igiena [i s`n`tatea ocupan]ilor, a vecin`t`]ilor [i a mediului prin:
139

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 140

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- neasigurarea unei \nsoriri corecte a spa]iilor interioare destinate activit`]ilor umane; - degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv \n caz de incendiu); - emisia de radia]ii periculoase; - poluarea sau contaminarea atmosferei, apei sau a solului; - defec]iuni \n evacuarea apelor uzate, a fumului sau a de[eurilor solide sau lichide; - prezenta umidit`]ii \n elementele de construc]ii; - umbrirea excesiv` a construc]iilor \nvecinate; - agresarea mediului \nconjur`tor natural sau construit existent. 2.2.1.5. - Cerin]a de calitate "E" - PROTEC}IA TERMIC~, HIDROFUG~ {I ECONOMIA DE ENERGIE se refer` la adoptarea tuturor m`surilor din normativele tehnice \n vigoare privind: - conformarea construc]iei \n ansamblu, precum [i al fiec`rui element ce separ` spa]ii cu temperaturi diferite \n sensul asigur`rii protec]iei termice; reducerea necesarului de energie pentru \nc`lzire/frig, ventilare/climatizare, producerea de ap` cald` \n condi]ii de control a temperaturii [i umidit`]ii la nivelul impus de confortul utilizatorilor; - eliminarea/limitarea pericolului de infiltra]ii de ap` din sol sau din precipita]ii. 2.2.1.6. - Cerin]a de calitate "F" - PROTEC}IA |MPOTRIVA ZGOMOTULUI se refer` la adoptarea tuturor m`surilor privind limitarea efectelor propag`rii zgomotului provenit din exteriorul sau din interiorul construc]iei. 2.2.2. - Categoriile [i clasele de importan]` ale construc]iilor au ca scop stabilirea nivelurilor de calitate pe care trebuie s` le asigure acestea [i pentru definirea [i delimitarea obliga]iilor care revin beneficiarului, proiectantului, constructorului [i altor persoane fizice sau juridice pentru \ndeplinirea cerin]elor de calitate a[a cum sunt stabilite prin lege. CATEGORIA DE IMPORTAN}~ face o referire global` asupra construc]iei, sub toate aspectele acesteia. CLASA DE IMPORTAN}~ se refer` la \ntreaga construc]ie sau la p`r]i ale acesteia, apreciate numai sub anumite aspecte specializate (de exemplu privind protec]ia antiseismic`) [i se stabilesc pe baza unor criterii specifice prev`zute \n normativele tehnice. Clasele de importan]` se coreleaz` cu categoriile de importan]` de c`tre proiectant, la construc]iile noi sau de c`tre expertul tehnic atestat la construc]iile existente. CATEGORIILE DE IMPORTAN}~ PENTRU CONSTRUC}II se stabilesc conform HGR 766/1997 ]innd seama de: - implicarea vital` \n societate [i \n natur` - gradul de risc sub aspectul siguran]ei [i al s`n`t`]ii; - implicarea func]ional` \n domeniul socio-economic, \n mediul construit [i \n natur`, destina]ia, modul de utilizare etc;
140

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 141

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- caracteristici proprii - complexitatea [i considerentele economice. Metodologia de stabilire a categoriei de importan]` a constructiilor este prevazut` \n "REGULAMENTUL PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTAN}~ A CONSTRUC}IILOR" - edi]ia aprilie 1996, elaborat de INCERC. 2.2.2.1. - CATEGORIA "A" DE IMPORTAN}~ - include construc]iile de importan]` excep]ional`, cu func]iuni la care neasigurarea nivelurilor de calitate ar implica riscuri majore pentru societate [i mediul natural pe zone foarte extinse cum ar fi: reactoarele nucleare, barajele \nalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate \n aval. |n aceasta categorie se mai includ [i construc]iile cu caracter de unicat, cu valoare excep]ional` de patrimoniu, cum ar fi monumentele de arhitectur` propuse a fi \nscrise \n patrimoniul cultural mondial. 2.2.2.2. - CATEGORIA "B" DE IMPORTAN}~ - include construc]iile de importan]` deosebit`, cu func]iuni la care neasigurarea nivelurilor de calitate ar implica riscuri majore pentru societate [i mediul natural pe zone limitate cum ar fi: construc]iile din industria chimic`, c`i ferate, [osele, poduri, porturi [i aeroporturi de interes na]ional, baraje pentru acumul`ri mari de ap`, construc]ii social-culturale cu mari aglomer`ri de oameni, construc]ii administrative de importan]` na]ional`, sta]ii de radio [i televiziune, construc]ii cu valoare de patrimoniu na]ional sau care ad`postesc astfel de valori (monumente de arhitectur`, situri istorice, muzee, arhive [i biblioteci de importan]` na]ional`). 2.2.2.3. - CATEGORIA "C" DE IMPORTAN}~ - include construc]iile de importan]` normal`, cu func]iuni obi[nuite la care neasigurarea nivelurilor de calitate nu implic` riscuri majore pentru societate [i mediul natural. |n aceast` categorie se includ construc]iile de locuit cu mai mult de dou` niveluri, construc]iile social-culturale [i administrative care nu intr` la categoriile A [i B, construc]iile curente pentru activit`]i comerciale, birouri sau pentru produc]ie, muzee de importan]` local`. 2.2.2.4. - CATEGORIA "D" DE IMPORTAN}~ - include construc]iile de importan]` redus` avnd func]iuni cu grad de risc sc`zut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afecteaz` un num`r redus de oameni. Conform Legii 50/1991 republicata, Anexa 2, pct.6 \n categoria de importan]` redus` se includ urm`toarele: - cl`dirile de locuit S+P+1E cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospod`re[ti ale acestora; - cl`dirile pentru \nv`]`mnt cu cel mult patru unit`]i func]ionale; - dispensarele comunale f`r` sta]ionar; - sediile administrative din mediul rural (prim`rii, posturi de poli]ie, cooperativele de credit rural, bibliotecile, oficiile po[tale [i altele asemenea); - cl`dirile pentru comer] [i alimenta]ie public` cu o suprafa]` de pn` la 200 mp [i deschideri de pn` la 6 m; - halele [i atelierele pentru activit`]i me[te[ug`re[ti care genereaz` vibra]ii, cu o suprafa]` de pn` la 200 mp [i deschideri de pn` la 6 m; - dependin]ele [i anexele gospod`re[ti - garaje, buc`t`rii de var`, grajduri,
141

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 142

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

[uri [i altele asemenea; - construc]iile cu caracter provizoriu. Categoria de importan]` se stabile[te de c`tre proiectant, la cererea beneficiarilor (investitori sau proprietari). Prin clauze contractuale beneficiarii pot solicita proiectantului prevederea \n proiect a unui nivel de calitate superior celui corespunz`tor categoriei sau clasei de importan]` stabilite prin metodologia legala. Pentru fiecare construc]ie se stabile[te o singur` categorie de importan]` [i aceasta este \nscris` \n toate documentele privind construc]ia: proiectul tehnic, autoriza]ia de construire, cartea tehnic` [i documentele de asigurare. Conform Legii 10/1995 neprecizarea \n proiect a categoriei de importan]` constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amendarea proiectantului. Categoria [i clasa de importan]` stabilite pentru o construc]ie nu se vor modifica dect la schimbarea func]iunii sau \n condi]ii care impun aceasta. 2.2.3. - Verificarea tehnic` a proiectelor este impus` prin Legea 10/1995 [i HGR 925/1995 [i urm`re[te ca elaborarea proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii s` corespund` prevederilor din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare privind realizarea cerin]elor de calitate, la fazele de proiect tehnic, proiect pentru autoriza]ia de construire, detalii de execu]ie [i dup` caz dispozi]ii de [antier. Verificarea tehnic` a proiectelor se face de c`tre speciali[ti (arhitec]i [i ingineri) atesta]i \n condi]iile legii corespunz`tor cerin]elor de calitate. Verificatorii de proiecte trebuie s` fie al]ii dect speciali[tii care au elaborat [i semnat proiectul. Proiectul va fi verificat tehnic pentru toate cerin]ele de calitate stabilite prin lege, diferen]iat \n func]ie de categoria de importan]` a construc]iei. Proiectantul are obliga]ia de a preciza \n memoriul general sau \n memoriul tehnic de arhitectur` cerin]ele de calitate pentru care trebuie s` fie verificat tehnic proiectul, cu urm`toarele preciz`ri: - verificarea la cerin]a "A - rezisten]` [i stabilitate" este obligatorie pentru toate construc]iile, cu excep]ia construc]iilor de importan]` redus` (locuin]e parter sau parter [i un etaj, amplasate \n mediul rural [i a construc]iilor provizorii) pentru care verificarea proiectului este op]ional`; - \n cazul locuin]elor S+P+1E este obligatorie numai verificarea la cerin]a "A - rezisten]` [i stabilitate", proiectantul putnd indica alte cerin]e de calitate care trebuie verificate, func]ie de complexitatea solu]iei adoptate; - indiferent de categoria de importan]` a construc]iei este obligatorie verificarea pentru toate cerin]ele de calitate \n cazul proiectelor pentru locuin]ele cu peste S+P+1E, pentru cl`dirile de \nv`]`mnt, s`n`tate, turism sau care ad`postesc aglomer`ri de persoane [i pentru construc]iile industriale \n care se desf`[oar` procese tehnologice sau se depoziteaz` substan]e ce pot pune \n pericol siguran]a [i s`n`tatea oamenilor. Aspectele tehnice supuse verific`rii tehnice, corespunz`tor cerin]ei pentru care este atestat verificatorul tehnic de proiecte sunt: - condi]iile specifice de amplasament [i condi]iile de exploatare tehnologic`; - modul de respectare a reglement`rilor tehnice \n vigoare referitoare la cerin]a de calitate verificat`, \n func]ie de categoria de importan]` a
142

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 143

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

construc]iei, pe toata durata de existen]` a acesteia, inclusiv \n faza de postutilizare. |N CAZUL PROIECTULUI DE ARHITECTUR~ NU FAC OBIECTUL VERIFIC~RII TEHNICE: - concep]ia de arhitectur`, principiile de compozi]ie [i estetice; - partiurile [i solu]iile volumetrice stabilite de arhitect \n acord cu proiectantul structurii de rezisten]`. Prin aceast` prevedere se asigur` arhitectului deplina libertate \n conceperea plastico-arhitectural` a construc]iei, pentru a c`rei valoare estetic` este responsabil \n exclusivitate. Proiectele pentru instala]iile aferente construc]iei, func]ie de gradul lor de complexitate [i de importan]` vor fi verificate tehnic pentru acelea[i cerin]e de calitate corespunzator fiec`rui tip de instala]ie \n parte [i anume: IS - instala]ii sanitare; IT - instala]ii termice; IG - instala]ii gaze; IE - instala]ii electrice. Verificatorii tehnici, corespunz`tor cerin]ei de calitate pentru care sunt atesta]i, \[i asum` responsabilitatea [i devin solidari cu proiectan]ii pentru corectitudinea tehnic` a solu]iilor prev`zute \n proiectul verificat. Verificarea tehnic` a proiectului este consemnat` intr-un referat tehnic de verificare [i este certificat` prin semnarea [i [tampilarea de c`tre verificatorul tehnic atestat a pieselor scrise (memoriile tehnice) [i a pieselor desenate din proiect. |n conformitate cu legisla]ia \n vigoare asigurarea verific`rii tehnice a proiectelor revine beneficiarului, iar proiectan]ii au obliga]ia prezent`rii acestora \n fata verificatorilor tehnici stabili]i (agrea]i) de c`tre beneficiar. Onorariul cuvenit verificatorilor tehnici atesta]i nu este cuprins \n onorariul (tariful) de baz` pentru proiectare. 2.2.4. - Expertizarea tehnic` de calitate a proiectelor [i a construc]iilor, conform Legii 10/1995 [i HGR 925/1995, este o activitate complex` care cuprinde, dup` caz, cercet`ri, experiment`ri sau \ncerc`ri, studii, relevee, analize [i evalu`ri necesare pentru cunoa[terea st`rii tehnice a unei construc]ii existente sau a modului \n care un proiect respect` cerin]ele de calitate prev`zute prin lege, \n vederea fundament`rii m`surilor de interven]ie necesare. Aceast` activitate este efectuat` de c`tre exper]i tehnici atesta]i, \n situa]iile impuse de o anumit` reglementare legal` sau de un organism cu atribu]ii de control \n domeniul calit`]ii construc]iilor (de regula Inspectia \n Constructii - IC) sau cnd sunt cerute pentru rezolvarea unor situa]ii care intervin la construc]iile existente [i anume: - \n cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale (seisme, alunec`ri de teren, inunda]ii etc.), ac]iunilor umane sau activit`]ii tehnologice; - \n vederea determin`rii, \n orice stadiu, a st`rii tehnice a construc]iei pentru evaluarea capacit`]ii ei de satisfacere a cerin]elor de calitate cerute prin lege (\n mod curent \n cazurile de reabilitare - consolidare sau remodelare, extindere, supraetajare sau alipirea la calcanul unei construc]ii existente); - rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnic` a unor proiecte sau a execu]iei
143

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 144

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

unor lucr`ri de construc]ii. Expertul tehnic atestat, dup` caz, va preciza \ntr-un raport de expertiz` tehnic`: - condi]iile de amplasament [i de exploatare ale construc]iei; - istoricul [i starea tehnic` a construc]iei; - documentele cunoscute care au stat la baza realiz`rii construc]iei \n fazele de proiectare, execu]ie [i exploatare; - prevederile din reglement`rile tehnice care au stat la baza realiz`rii construc]iei [i cele \n vigoare la data efectu`rii expertizei; - solu]iile [i m`surile de asigurare minim` a cerin]elor de calitate impuse conform legii, care vor fundamenta tehnico-economic decizia de interven]ie, \nsu[it` de c`tre beneficiar. Proiectul elaborat pe baza raportului de expertiz` tehnic` trebuie \nsu[it de c`tre expertul tehnic atestat, din punctul de vedere al respect`rii solu]iilor [i a m`surilor propuse. Expertul tehnic atestat, ca de altfel [i verificatorul tehnic de proiecte au obliga]ia deontologic` de a nu extrage [i transmite, pentru a fi folosite \n alte scopuri, elemente ale proiectului sau detalii de execu]ie verificate \n cadrul expertizei tehnice sau verificarii [i pe care proiectantul le consider` drept de autor. 2.3 TEMA DE PROIECTARE Tema de proiectare determin` concep]ia [i realizarea unei construc]ii [i este stabilit` de c`tre beneficiar, exprimnd inten]iile investi]ionale, solicit`rile [i op]iunile acestuia, completate [i definitivate, prin colaborarea cu arhitectul - [ef de proiect [i dup` caz cu al]i speciali[ti, cu condi]ion`rile tehnico-urbanistice generate de amplasament, coroborate cu prevederile din legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare.

ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI
Stabile[te tipul [i m`rimea investi]iei [i formuleaz` tema de proiectare; Ob[ine certificatul de urbanism - CU; Clarific`, dac` este cazul, situa]ia dreptului de proprietate asupra terenului [i comand` documenta]ia cadastral`; Asigur` condi]iile pentru ob]inerea de date suplimentare privind amplasamentul (comand` ridicarea topo [i studiul geotehnic); Comand` pe baz` de contract elaborarea proiectului.

MISIUNILE ARHITECTULUI
MISIUNI SUPLIMENTARE Completeaz` tema de proiectare cu urm`toarele: - date privind particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale terenului; - reglement`rile urbanistice cunoscute dintr-un certificat de urbanism preexistent sau care se ob]ine la aceast` faz` (eventual` elaborare a documenta]iei de ob]inere a CU); - condi]iile de proiectare [i de realizare impuse de legisla]ia [i normativele tehnice n vigoare n domeniul construc]iilor [i n domeniile complementare. Consiliaz` beneficiarul la alegerea terenului. Comand`, n numele beneficiarului, ridicarea topo [i studiul geotehnic.

144

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 145

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Pentru investi]iile de mari dimensiuni [i cu func]iuni complexe, eventual [i pentru selectarea proiectantului de arhitectur` sau/[i al celui general sau \n cazul organiz`rii unui concurs de arhitectur` pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` pentru viitoarea lucrare, beneficiarul (investitorul) poate \ncredin]a elaborarea temei de proiectare unui birou de consultan]` specializat \n tipul dorit de investi]ie. Func]ie de caz, tema de proiectare poate fi fundamentat` de studii [i variante de amplasament (vezi pct. 5.1.1 [i problematica Planului urbanistic de detaliu PUD prezentata la Anexa 15) [i de studii de prefezabilitate. Pentru investi]iile mici [i medii realizate din fonduri private, care sunt cazurile frecvent \ntlnite \n practica de proiectare din aceasta perioad`, de regul` DEFINITIVAREA TEMEI DE PROIECTARE se face de c`tre arhitectul care a preluat proiectarea lucr`rii, constituind o misiune suplimentar` a acestuia neinclus` \n onorariul de baz` [i care trebuie tarifat` separat. |n practica curent` definitivarea temei de proiectare se suprapune de cele mai multe ori cu cea de elaborare a anteproiectului. 2.3.1. - Elementele de tem` ale beneficiarului sunt de natur` obiectiv`, dar [i subiectiv`, fiind determinate de: - necesit`]ile func]ionale (dup` caz pentru locuit sau pentru servicii, comer], turism, birouri, produc]ie, depozitare, realizarea de afaceri imobiliare etc); - nivelul cerin]elor privind spa]iile construite considerate ca necesare (suprafe]e, num`r de utilizatori etc); - eventuala de]inere a unui teren; - asigurarea unui anumit nivel de confort, de dotare [i echipare cu instala]ii; - nivelul de reprezentare social` dorit a fi reflectat prin noua construc]ie; - op]iunile estetice; - posibilit`]ile financiare. Toate acestea intr` \ntr-o rela]ie complex` care \n final determin` solicit`rile func]ionale, de dotare [i echipare tehnic`, de decorare sau de amenajare etc., pe care beneficiarul le dore[te materializate \n noua construc]ie [i care sunt transmise arhitectului \n scris sau se cristalizeaz` treptat \n discu]iile beneficiar - arhitect. 2.3.2. - Condi]ion`rile urbanistice, tehnico-profesionale [i legislative, eviden]iate de c`tre arhitect \n faza de definitivare a temei de proiectare a - Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului - stabilite prin planurile de urbanism aprobate (PUG, completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD) [i care se cunosc din certificatul de urbanism. |n faza definitiv`rii temei de proiectare este necesar` ob]inerea certificatului de urbanism, dac` acesta nu a fost solicitat la cump`rarea terenului. Con]inutul reglement`rilor urbanistice [i ale certificatului de urbanism sunt prezentate \n Capitolul 3, subcapitolele 3.3 [i 3.4.
145

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 146

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Existen]a certificatului de urbanism este obligatorie pentru elaborarea fazelor urm`toare de proiectare: anteproiect (studiu de fezabilitate), proiect tehnic [i documenta]iile pentru ob]inerea autoriza]iei de construire. b - Particularit`]ile naturale [i tehnico-edilitare ale amplasamentului - stabilite pe baza analizei situa]iei existente (dup` caz cunoscute din eventualul studiu de amplasament premerg`tor \nceperii proiect`rii propriu-zise, vezi [i Capitolul 5, pct. 5.1.1 [i Anexa 15) [i anume: - rela]iile cu zonele imediat \nvecinate [i posibilit`]ile de acces; - orient`rile optime fata de punctele cardinale [i fata de punctele de interes (naturale sau construite); - condi]iile de micro-climat, direc]ia vnturilor dominante [i sursele de poluare; - particularit`]ile de relief, pantele caracteristice ale terenului, natura terenului de fundare (determinat` printr-un studiu geotehnic); - nivelul de echipare tehnico-edilitar` al zonei [i posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor (ap`-canal, energie electric`, gaze, telefoane etc.), eventuale re]ele edilitare care traverseaz` terenul; - regimul de construire din zona amplasamentului; - starea tehnic` [i valoarea de monument istoric sau de arhitectur` a unor eventuale cl`diri existente pe teren sau \n zona imediat \nvecinat`; - condi]ion`ri constructive determinate de starea tehnic` [i de sistemul constructiv al unei cl`diri existente la care se intervine pentru consolid`ri, remodel`ri, supraetaj`ri, extinderi sau la care urmeaz` s` se alipeasc` la calcan viitoarea construc]ie. c - Cerin]ele (exigen]ele esen]iale de performan]`) impuse de legisla]ia [i normativele tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor pentru asigurarea calit`]ii construc]iilor (vezi subcapitolul 2.2, pct. 2.2.1). Acestea trebuiesc corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii complementare care determin` anumite cerin]e specifice de natura func]ional`, tehnic` sau de dotare, cum ar fi cele privind protec]ia civil`, securitatea la incendiu, s`n`tatea popula]iei, protec]ia mediului, a monumentelor istorice [i altele, corespunz`tor particularit`]ilor func]ionale [i de amplasament ale construc]iei proiectate. Datele temei de proiectare care ]in de voin]a beneficiarului, ct [i complet`rile de natur` profesional` aduse acesteia de c`tre arhitect trebuie s` fie definitivate \n totalitate cel mai trziu \n prima parte a elabor`rii anteproiectului [i sa fie consemnate \ntr-o form` scris` [i/sau desenat` certificat` de c`tre beneficiar (vezi continutul cadru propus la Anexa 01). 2.4. PROIECTELE DE SPECIALITATE {I FAZELE DE ELABORARE ALE PROIECTULUI 2.4.1. - Proiectul este structurat pe proiecte de specialitate [i anume: - ARHITECTURA - care constituie \n ansamblul proiectului partea directoare;
146

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 147

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- STRUCTURA DE REZISTEN}~; - INSTALA}IILE GENERALE AFERENTE CONSTRUC}IEI (inclusiv cele pentru incint`, pn` la c`minele de racord sau contoarele de bran[ament la re]elele publice de utilit`]i), \n care se includ instala]iile de: - |NC~LZIRE CENTRAL~ (dup` caz [i de ventila]ie, climatizare), - ELECTRICE (pentru tensiuni normale de 220/380V [i pentru curen]i slabi: telefonie, TV, re]ea de calculatoare, semnalizare, alarmare - securitate etc.), - SANITARE (ap`, canalizare), - GAZE; - DOT~RI {I INSTALA}II TEHNOLOGICE - dac` este cazul; - MOBILIER, DOT~RI P.S.I. [i pentru PROTEC}IA MUNCII - dac` este cazul; - LUCR~RI CONEXE CONSTRUC}IEI (amenaj`ri exterioare, sistematizarea vertical` a terenului, drumurile din incint`, platforme, parcaje, \mprejmuiri, demolarea unor construc]ii existente pe amplasament etc.) - dac` este cazul; - BRAN{AMENTELE {I RACORDURILE LA RE}ELE EDILITARE (ap`-canal, energie electric`, gaze, telefoane), dup` caz; - ORGANIZAREA DE {ANTIER. Fiecare parte de proiect va fi elaborat` numai de c`tre speciali[ti \n domeniu, cu diplom` universitar` recunoscut` de c`tre statul romn, cu precizarea c` arhitectul (de regula [eful de proiect) trebuie s` aib` drept de semn`tur`. 2.4.2. - Fazele principale de elaborare ale proiectului, a[a cum au fost definite de Ordinul Arhitec]ilor din Romnia, conform prevederilor legisla]iei \n vigoare, sunt urm`toarele: I - ANTEPROIECTUL - AP sau STUDIUL DE FEZABILITATE - SF. II - PROIECTUL TEHNIC - PT, inclusiv caietele de sarcini [i listele cu cantit`]ile de lucr`ri (antem`sur`torile), pentru arhitectur`, structura de rezisten]` [i instala]iile generale aferente construc]iei. - ELABORAREA DOCUMENTA}IILOR {I PROIECTELOR PENTRU OB}INEREA AVIZELOR INCLUSE |N ACORDUL UNIC {I A AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE - PAC, extrase din proiectul tehnic [i care constituie o subfaz` a acestuia (vezi Capitolul 3 privind autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii). III - DETALIILE DE EXECU}IE - DE. IV - URM~RIREA DE {ANTIER {I RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE (vezi Capitolul 4 privind activitatea arhitectului pe [antier). |n func]ie de m`rimea [i complexitatea construc]iei fazele de proiectare se defalc` pe subfaze intermediare (mai ales la anteproiect) sau se elaboreaz` pe p`r]i ale construc]iei sau obiecte de investi]ie (de regul` la faza proiectului tehnic, \n cazul unor volume construite de mari dimensiuni). De asemenea, o subfaz` a proiectului tehnic este cea a elabor`rii documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire.
147

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 148

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Este necesar, o dat` cu conturarea primelor inten]ii investi]ionale ale beneficiarului, \nc` de la alegerea terenului sau de la stabilirea temei de proiectare, acesta s` se adreseze unui birou de arhitectur` care s` preia, \n toate fazele de elaborare, sarcina conceperii noii construc]ii. 2.4.3. - PROIECTANTUL GENERAL, reprezentat de [eful de proiect, este biroul de proiectare (preferabil cel de arhitectur`) care contracteaz`, elaboreaz` [i coordoneaz` toate proiectele de specialitate, realizndu-le cu for]e proprii sau apelnd pentru anumite p`r]i de proiect la birouri de proiectare specializate (dup` caz subproiectan]i de specialitate pentru structura de rezisten]` [i/sau instala]ii generale, tehnologie, drumuri, etc.). Proiectantul general, prin arhitectul cu drept de semn`tur` - [ef de proiect, asigur` unitatea de concep]ie a noii construc]ii, asumndu-[i \ntreaga responsabilitate pentru solu]iile prev`zute \n proiect. Nu este recomandabil` practica unor beneficiari de a contracta separat proiectele de specialitate cu diferite birouri de proiectare, substituindu-se practic proiectantului general, cu consecin]e negative privind coordonarea proiectului. Cel pu]in proiectele de baza pentru o construc]ie (arhitectur`, structura de rezisten]` [i instala]iile generale) trebuiesc contractate prin acela[i birou de proiectare care s` fie \n m`sur` s`-[i asume responsabilitatea de proiectant general. Coordonarea [i elaborarea celor patru faze principale ale proiectului, precizate la pct. 2.4.2. (exclusiv studiile de amplasament) [i atribu]iile de [ef de proiect sunt misiuni de baz` ale profesiei de arhitect [i sunt incluse \n onorariul (tariful) de baz` stabilit prin "Onorariile de referin]`" aprobate de OAR. 2.5 ANTEPROIECTUL - AP (STUDIUL DE FEZABILITATE - SF) Anteproiectul constituie o etap` complex` de elaborare a proiectului, la care se stabileste conformarea func]ional`, arhitectural-volumetric`, constructiv` [i nivelul de echipare [i dotare pentru noua construc]ie, ca r`spuns la toate problemele ridicate de tema de proiectare, pe care trebuie s` o ilustreze complet [i s` o \mbog`]easc` prin solu]iile adoptate, \n limitele unui efort financiar care s` ]in` seama de posibilit`]ile beneficiarului. Pentru investi]iile de mai mare amploare [i obligatoriu \n cazul investi]iilor din fonduri publice anteproiectul este fundamentat de STUDII DE AMPLASAMENT (vezi pct. 5.1.1) [i de un STUDIU DE PREFEZABILITATE care stabile[te [i nivelul de rentabilitate al investi]iei, determinat de parametrii acesteia [i de posibilit`]ile de realizare, exploatare [i de amortizare \n timp a construc]iei.
148

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 149

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI
Analizeaz` solu]iile propuse; Completeaz` [i definitiveaz` datele de tem`; Comand` eventualele studii suplimentare impuse prin CU (expertiz` tehnic`, studii de inser]ie n sit, impact de mediu, circula]ie, etc.); Avizeaz` anteproiectului ca tem` pentru fazele urm`toare de proiectare sau dup` caz notific` oprirea proiect`rii [i achit` lucr`rile elaborate pn` atunci.

MISIUNILE ARHITECTULUI
MISIUNI DE BAZ~ Propune, dup` caz, complet`ri ale temei de proiectare [i variante de solu]ii corespunz`tor condi]iilor concrete de amplasare [i realizare, interpretate conform concep]iilor sale profesionale. Ilustreaz` tema de proiectare stabilind: - amplasarea construc]iei pe parcel` [i ncadrarea acesteia n sit; - concep]ia volumetric-arhitectural` [i func]ional` a noii construc]ii; - solu]iile de principiu privind structura de rezisten]`, nivelul de echipare, dotare [i amenajare; ntocme[te estimarea valorii de investi]ie. Alc`tuie[te echipa de proiectare pe specialit`]i. MISIUNI SUPLIMENTARE Asigur` n calitate de [ef de proiect elaborarea studiilor suplimentare impuse prin CU (expertiza tehnic`, studii de inser]ie n sit, impact de mediu, circula]ie etc.); Elaborarea de materiale pentru promovarea investi]iei (perspective, simul`ri video, machete).

|n situa]ia investi]iilor private, beneficiarul este liber s` \ncredin]eze tema de proiectare direct unui singur arhitect agreat sau s` organizeze o selec]ie pentru stabilirea solu]iei de arhitectur` [i desemnarea arhitectului proiectant. |n cazul investi]iilor publice anteproiectul (studiul de fezabilitate) este \ncredin]at unui proiectant stabilit \n conformitate cu legisla]ia privind achizi]iile publice. La investi]iile mari sau/[i cu impact urban important faza anteproiectului poate fi precedat` de cea a unui concurs de arhitectur` cu caracter \nchis (la care sunt invita]i un num`r de arhitec]i agrea]i) sau de un concurs public prin care s` se stabileasc` solu]ia de arhitectur`, care apoi va fi transpus` \n proiectul pentru lucrarea respectiv`. Este de remarcat c` anteproiectul este poate principala faz` de elaborare a proiectului la care arhitectul d` adev`rata m`sur` a capacit`]ii sale de crea]ie. Pentru investi]iile mici [i medii, realizate din fonduri private, nu poate fi impus un con]inut - cadru pentru elaborarea unui anteproiect. Amploarea acestei faze depinde de: - m`rimea [i complexitatea arhitectural-func]ional` [i constructiv` a noii construc]ii; - exigen]ele beneficiarului [i arhitectului privind studierea [i aprofundarea solu]iilor propuse ca r`spuns la tema de proiectare.
149

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 150

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

De la caz la caz arhitectul stabile[te con]inutul [i modul de prezentare a anteproiectului, intr-o grafic` ct mai conving`toare care sa exprime solu]iile propuse. De regul` anteproiectul cuprinde urm`toarele piesele desenate, \ntocmite la o scar` convenabil` (1:100 sau 1:200), [i anume: - planul de situa]ie, cu precizarea solu]iei de amplasare a construc]iei [i de amenajare a incintei, dup` caz adaptarea la teren, eviden]ierea rela]iilor cu vecin`t`]ile construite sau naturale (modul de \ncadrare \n sit), orientarea fa]` de punctele cardinale etc.; - planurile tuturor nivelurilor, din care s` reias` clar rezolvarea func]ionala [i conformarea planimetric` a construc]iei, cu indica]ii privind sistemul constructiv, mobilarea, amenajarea, dotarea cu instalatii etc.; - una, dou` sec]iuni caracteristice; - fa]adele caracteristice; - eventual perspectiva, simularea video sau macheta viitoarei lucr`rii, prin care s` se ilustreze solu]ia plastico-arhitectural` [i volumetric` propus` pentru noua construc]ie. Se precizeaz`, direct pe plan[e sau \ntr-un memoriu de prezentare, suprafe]ele interioare, suprafe]ele construite la teren, desf`[urate [i utile, POT, CUT. Se mai fac referiri, detaliate dup` caz, privind structura de rezisten]`, modalit`]ile de rezolvare ale instala]iilor de \nc`lzire (climatizare), electrice, sanitare, tehnologice etc., alte dot`ri cerute prin tema de proiectare. Anteproiectul elaborat la nivel de studiu de fezabilitate- SF cuprinde [i estimarea valorii de investi]ie sub forma de deviz general, \ntocmit pe baz` de indici de cost. Pentru o prim` estimare a valorii de investitie se pot folosi indicii de cost precizati \n Tabelul 1-2 din Partea I-a, Capitolul 3 "Costurile pentru proiectare". La faza de studiu de fezabilitate trebuie s` existe certificatul de urbanism [i se ob]in avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i pentru asigurarea utilit`]ilor. Con]inutul-cadru al studiului de fezabilitate este stabilit prin Ordinul comun MFP 1013/2001 [i MLPAT 874/2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii, Anexa 1 - Sec]iunea III - con]inutul cadru al proiectelor (pe faze de proiectare). Acesta este obligatoriu \n cazul investi]ilor din fonduri publice [i op]ional \n cazul investi]ilor din fonduri particulare. |n cazul lucr`rilor mici [i medii anteproiectul este redactat sub forma unui volum unic, care prezint` propunerile de solu]ii pentru toate specialit`]ile, cuprinse \n planurile de arhitectur`. \n func]ie de m`rimea [i complexitatea construc]iei sau a unor solu]ii de specialitate deosebite anteproiectul poate s` fie defalcat pe volume sau capitole specializate pentru arhitectur`, structur` [i dup` caz instala]ii, tehnologie etc. Pe baza \nsu[irii (aviz`rii) de c`tre beneficiar a anteproiectului se poate trece la elaborarea celorlalte faze ale proiectului.

150

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 151

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

2.6. PROIECTUL TEHNIC - PT (con]inutul-cadru al proiectelor de specialitate) Proiectul tehnic este alc`tuit din totalitatea documenta]iilor care cuprind solu]iile de realizare a unui obiectiv de investi]ii, pe baza c`rora se autorizeaz`, se poate preg`ti [i desf`[ura execu]ia lucr`rilor de construc]ii, se urm`re[te [i se controleaz` calitatea acestora. Proiectul tehnic mai constituie baza [i pentru: - elaborarea documenta]iilor pentru avize/acorduri [i a proiectului de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii - PAC, stabilit prin lege ca un extras din proiectul tehnic; - \ntocmirea cererilor de ofert` (licita]ie) \n vederea alegerii constructorului; - determinarea nivelului real al costului investi]iei, exprimat de devizul general [i de devizele pe diverse stadii de execu]ie, \ntocmite \n conformitate cu listele de cantit`]i de lucr`ri [i de materiale (antem`sur`torile) cuprinse \n proiectul tehnic; - corelarea ritmului de execu]ie cu posibilit`]ile financiare ale beneficiarului; - efectuarea \n avans a aprovizion`rii unor materiale cu pondere important` \n valoarea lucr`rii (o]el-beton, c`r`mid`, \nvelitoare, utilaje sau echipamente prev`zute \n proiect etc.); - recep]ia lucr`rilor de construc]ie executate.

ATRIBUTIILE BENEFICIARULUI
Analizarea [i avizarea proiectului tehnic de arhitectur` ntr-o prim` faza de elaborare ca tem` pentru proiectele de specialitate; Asigurarea verific`rii tehnice a proiectului; Aprobarea proiectului tehnic n ansamblu, certificat` print-un proces-verbal de ncheiere a fazei de proiectare.

MISIUNILE ARHITECTULUI
MISIUNI DE BAZ~ Elaborarea proiectului tehnic de arhitectur`; Stabilirea temelor pentru proiectele de specialitate; Coordonarea n calitate de proiectant general ([ef de proiect) a proiectelor de specialitate [i asigurarea concep]iei unitare a proiectului; Urm`rirea graficului de elaborare a proiectului [i asigurarea edit`rii [i pred`rii la termen a acestuia; Prezentarea proiectului tehnic verificatorilor atesta]i stabili]i sau agrea]i de c`tre beneficiar. MISIUNI SUPLIMENTARE Consilierea sau/[i ntocmirea documenta]iilor pentru cererea de ofert` sau licita]ie n vederea select`rii constructorului.

Tema general` a proiectului tehnic este anteproiectul, \nsu[it (avizat) de c`tre beneficiar. Proiectul tehnic pentru arhitectur` \ntr-o prim` faz` de elaborare (coordonat cu proiectul de tehnologie, \n cazul construc]iilor pentru activitati de productie) constituie tema pentru celelalte proiecte tehnice de specialitate (structura de rezisten]`, instala]ii etc.).
151

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 152

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Elaborarea proiectului tehnic se face defalcat pe proiecte de specialitate (precizate la pct. 2.4.1) [i cuprinde p`r]i scrise [i desenate, prezentate \n volume sau p`r]i distincte pentru fiecare specialitate. Con]inutul-cadru al proiectului tehnic - PT - conform Ordinului comun MFP 1013/6.06.2001 [i MLPAT 874/12.06.2001 privind aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii, Anexa 1 - sec]iunea III \n care se precizeaz` [i con]inutul-cadru al proiectelor (pe faze de proiectare), completat cu prevederile Anexei 1 privind con]inutul proiectului pentru autoriza]ia de construire din Legea 50/1991 (republicat`), coroborate cu exigen]ele consacrate \n practica de proiectare [i avizare/autorizare la faza PT/PAC. 2.6.1. - Piesele scrise (care se vor elabora distinct pentru fiecare proiect de specialitate) a - Foaia de titlu, \n care se precizeaz` biroul de proiectare, titlul proiectului, amplasamentul (adresa), beneficiarul, num`rul proiectului (sau contractului), proiectul de specialitate prezentat [i lista cu semn`turile responsabilului (directorului) biroului de proiectare, [efului de proiect [i a elaboratorilor proiectului (cu precizarea titlului universitar); b - Borderourile pieselor scrise [i desenate; c - Memoriul general (\n cazul lucr`rilor de mari dimensiuni [i/sau complexitate) este \ntocmit de arhitectul - [ef de proiect [i cuprinde o prezentare sintetic` a \ntregului proiect, sub toate aspectele care caracterizeaz` investi]ia, amplasamentul, arhitectura, structura de rezisten]`, instala]iile generale [i tehnologice etc., cu precizarea principalilor indici [i parametrii tehnico-constructivi [i de func]ionalitate ai construc]iei proiectate. \n cazul proiectelor pentru construc]ii mici sau medii memoriul tehnic de arhitectur` va cuprinde [i problematica memoriului general. d.1 - Memoriul tehnic pentru arhitectur` (vezi [i con]inutul-cadru din Anexa 02) va face referiri la: - obiectul proiectului: - titlul, amplasamentul (adresa), beneficiarul, proiectantul general sau dup` caz de specialitate, num`rul proiectului sau contractului; - caracteristicile amplasamentului - suprafa]a terenului (parcelei), \ncadrarea \n localitate [i zon`, categoria de folosin]` a terenului, vecin`t`]i, dac` terenul este liber de construc]ii sau exist` construc]ii care se desfiin]eaz` sau se men]in, particularit`]i topografice [i geotehnice, \ncadrarea \n zona seismic`, date despre clim` (conform h`r]ilor de zonare din standardele de specialitate); - condi]iile de amplasare [i realizare a construc]iilor conform reglement`rilor de urbanism aprobate prin PUG, dup` caz PUZ sau PUD (precizate prin certificatul de urbanism); - rela]ia de vecinatate cu construc]iile existente alipite la calcan (atunci cnd este cazul); - caracteristicile construc]iei propuse:
152

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 153

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- func]iunii, - suprafa]a construit`, suprafa]a desf`[urat`, suprafa]a util`, - regim de \n`l]ime, H MAX. LA CORNISA, H MAX. LA COAMA, - POT, CUT (POT [i CUT existent [i propus, \n cazul intrventiilor la constructii exisente - extinderi, supraetajari); - elemente de trasare cu precizarea retragerilor fa]` de aliniament [i celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 \n cote RMN (reper Marea Neagra) sau \n raport cu elemente fixe din teren; - precizarea categoriei [i a clasei de importan]` a construc]iei; - analiza situa]iei existente (\n cazul interven]iei de orice fel la o construc]ie veche), cu referiri la anul construc]iei, starea tehnic` a construc]iei [i a instala]iilor, stilul construc]iei, descrierea func]ional`, finisaje, lucr`ri cu valoare de patrimoniu, structura de rezisten]`, nivelul de echipare tehnicoedilitar` etc.; - descrierea func]ional`: lista spa]iilor interioare [i suprafe]ele interioare ale acestora, \n`l]imea spa]iilor interioare, circula]ia vertical`, al]i parametri func]ionali; - solu]iile constructive [i finisaje: - descrierea detaliat` a solu]iilor de execu]ie prev`zute \n proiect, \nchideri exterioare, compartiment`ri interioare, finisajele interioare [i exterioare, tmpl`rii [.a. - modul de \ndeplinire a cerin]elor de calitate (conform Legii 10/1995), respectarea cadrului legislativ, a normativelor [i prescrip]iilor tehnice \n vigoare, prin care se impun condi]ii de proiectare, execu]ie [i de exploatare ale lucr`rilor proiectate, corespunz`tor fiec`rei cerin]e de calitate \n parte; - nota de calcul a coeficientului global (G) de izolare termic` la cl`dirile de locuit sau (G1) pentru cl`diri cu alt` func]iune dect locuirea (\n anexa la memoriu); - m`suri de protec]ie civil` \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare - dac` nu fac obiectul unui memoriu specializat \n cazul unor amenaj`ri de protec]ie civil` mai complexe; - descrierea amenaj`rilor exterioare aferente construc]iei (alei pietonale [i carosabile, \mprejmuiri, bazin vidanjabil [.a.) - dac` nu fac obiectul unei p`r]i specializate de proiect; - m`suri de protec]ia muncii [i securitate la incendiu pe durata execu]iei lucr`rilor de construire [i \n exploatare; - precizarea cerin]elor de calitate pentru care este necesar` verificarea tehnic` a proiectelor \n conformitate cu HGR 925/1995 [i a normelor Inspectoratului de Stat \n Construc]ii; - cadrul legislativ general respectat \n proiect. La memoriul tehnic pentru arhitectura se anexeaza programul de urm`rire de c`tre proiectant a fazelor determinante de execu]ie a lucr`rilor (vezi Anexa 08) [i fisa privind modul de urm`rire a comport`rii construc]iei pe durata de existen]` a acesteia, pentru asigurarea cerintelor de calitate (vezi Anexa 10). d.2 - Memoriile tehnice pentru celelalte specialit`]i (distincte pentru structura de
153

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 154

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

rezisten]`, instala]ii generale aferente construc]iei, tehnologii, organizarea de [antier [.a.) cu referiri la: - obiectul proiectului de specialitate; - elementele de tem`; - prezentarea solu]iilor prev`zute \n proiect pentru specialitatea respectiv`; - principalii indici [i parametrii tehnico-constructivi [i tehnologici; - relatia cu constructiile invecinate la calcan, cu precizarea solutiilor tehnologice de executie pe zonele de alipire la constructiile existente [i modul de aplicare a solu]iilor impuse prin expertiza tehnic` pentru protejarea acestora din urma (\n memoriul tehnic pentru structura de rezistenta, atunci cnd este cazul); - condi]ii impuse pentru punerea \n func]iune, exploatarea [i \ntre]inerea lucr`rilor prev`zute (de regul` pentru instala]iile aferente construc]iei [i pentru echipamentele tehnologice); - breviarele notelor de calcul (la proiectele pentru structura de rezisten]`, instala]iile de \nc`lzire-climatizare [i sanitare [i pentru cele tehnologice); - descrierea lucr`rilor provizorii (baracamente, depozite de materiale, platforme, etc.) pentru organizarea de [antier; asigurarea racord`rii la re]ele de utilit`]i din zona; \mprejmuiri etc. (la proiectul pentru organizarea de [antier); - m`suri de protec]ia muncii [i pentru securitatea la incendiu; - cadrul legislativ, normativele [i prescrip]iile tehnice \n vigoare, prin care se impun condi]ii de proiectare, execu]ie [i de exploatare a lucr`rilor proiectate, corespunz`tor specialit`]ii prezentate \n memoriu. La memorile tehnice de specialitate se anexeaza programele de urm`rire de c`tre proiectant a fazelor determinante de execu]ie a lucr`rilor (pentru structura de rezistenta vezi Anexa 09) [i fi[a privind modul de urm`rire a comport`rii construc]iei pe toata durata de existen]` a acesteia, pentru asigurarea cerintelor de calitate, corespunz`tor specialit`]ii respective (vezi Anexa 10). e - Caietele de sarcini - cuprind descrierea categoriilor de lucr`ri [i ale materialelor prev`zute \n fiecare proiect de specialitate [i condi]iile de calitate privind punerea acestora \n oper`, \n concordan]` cu normativele, standardele [i agrementele tehnice \n vigoare la data elabor`rii proiectului. |n func]ie de destina]ie caietele de sarcini se refer` la: - execu]ia lucr`rilor; - recep]ia lucr`rilor, teste, probe, verific`ri [i puneri \n func]iune; - urm`rirea \n timp a comport`rii construc]iilor; - con]inutul c`r]ii tehnice. Se includ \n proiectul tehnic: - caiete de sarcini cu caracter general (referitoare la lucr`ri curente de construc]ii [i instala]ii, sistematizate pe categorii [i capitole de lucr`ri), de exemplu \n cazul proiectului pentru arhitectur` se prezint` caietele de sarcini privind execu]ia zid`riei din c`r`mid`, tencuieli, pardoseli reci (mozaic, gresie etc.), placaje cu
154

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 155

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

faian]`, tmpl`rie exterioar` [i interioar`, \nvelitori (tabl`, ]igl`, olane etc.); - caiete de sarcini speciale - care se refer` la lucr`ri specifice prev`zute prin proiect, de exemplu \n cazul proiectului pentru arhitectur` se prezint` caietele de sarcini privind pere]ii cortin`, plafoane suspendate etc. f - Listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale prev`zute \n proiect (antem`sur`torile), pentru fiecare specialitate \n parte. |ntocmirea antem`sur`torilor se poate face pentru \ntreaga lucrare \n cazul lucr`rilor mici sau pe p`r]i de construc]ie \n cazul lucr`rilor mai mari [i/sau cu un grad ridicat de complexitate. Antem`sur`torile se pot defalca pe stadii fizice de execu]ie (zid`rii compartiment`ri , finisaje interioare [i exterioare, infrastructura, suprastructura, acoperi[, etc.), permi]nd beneficiarului contractarea etapizat` sau cu antreprenori specializa]i a diverselor p`r]i sau tipuri de lucr`ri. |n cazul antem`sur`torii pentru structura de rezisten]` se anexeaz` centralizatorul de o]el-beton, care cuprinde cantit`]ile totale de o]el-beton [i laminate prev`zute \n proiect, cu defalcarea pe diametre [i calit`]i (OB, PC52, plase sudate, tipodimensiuni de laminate). |n cazul investi]iilor din fonduri publice este obligatorie \ncadrarea lucr`rilor prev`zute \n antem`sur`tori conform INDICATOARELOR DE NORME DE DEVIZ elaborate de c`tre INCERC (edi]ia 1981-83, precizate \n Capitolul 6 - Breviar legislativ) [i este op]ional` \n cazul investi]iilor din fonduri private, func]ie de exigen]ele beneficiarului [i ale proiectantului. Indicatoarele de norme de deviz precizeaz`: - definirea categoriilor uzuale de lucr`ri de construc]ii [i instala]ii aferente construc]iei; - consumurile specifice de materiale de baz` [i m`runte, manopera [i utilajele pentru fiecare categorie de lucr`ri; - unit`]ile de m`sur` specifice fiec`rei categorii de lucrare [i modul unitar de m`surare a lucr`rilor. |n cazul categoriilor de lucr`ri necuprinse \n indicatorul de norme acestea se pot asimila cu categorii de lucr`ri asem`n`toare sau se \ntocmesc norme locale (NL) de deviz. Indicatoarele de norme de deviz stabilesc un cadru general acceptat pe baza c`ruia constructorul (antreprenorul) va \ntocmi devizele pentru construc]ia respectiv` [i asigur` beneficiarului un instrument riguros de control al cheltuielilor pentru realizarea construc]iei. La antem`sur`tori se anexeaz` liste [i specifica]ii tehnice pentru utilaje, echipamente, mobilier [i dot`ri curente (la proiectele pentru instala]iile generale, tehnologie, dot`ri pentru securitatea la incendiu, protec]ia muncii [i mobilier), pe baza c`rora se achizi]ioneaz` reperele respective. g - Graficul de realizare a investi]iei, reprezint` propunerea proiectantului privind e[alonarea pe luni a duratei de execu]ie a lucr`rii, cu stabilirea termenului rezonabil de finalizare a acesteia (anexat de regul` memoriului general). h - Anexe cuprinznd certificatul de urbanism, avize/acorduri, dupa caz, privind
155

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 156

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

amplasamentul retelelor edilitare, modul de asigurare a utilitatilor, securitatea la incendiu, mediu etc., agremente tehnice, alte documente care fundamenteaz` solu]iile prev`zute \n proiectul tehnic. Piesele scrise mai includ [i documenta]iile \ntocmite de c`tre al]i speciali[ti dect cei care au elaborat proiectul [i anume: - referatele de verificare tehnic` a proiectului, \ntocmite de verificatori atesta]i, pentru proiectele de specialitate, respectiv pentru cerin]ele de calitate prev`zute \n memoriul general sau de arhitectur`, \n condi]iile stabilite de lege; - expertiza tehnic` \ntocmit` de c`tre un expert atestat, \n cazul construc]iilor noi alipite la calcan sau a interven]iilor la o construc]ie existent` pentru remodelarea, reabilitarea sau conservarea acesteia; - studiu geotehnic, dup` caz verificat pentru cerin]a Af; - alte studii de specialitate care au fundamentat solu]iile din proiectul tehnic. 2.6.2. - Piesele desenate (prezentate pentru fiecare proiect de specialitate \n parte) 2.6.2.1. - Proiectul pentru arhitectur` cuprinde urm`toarele: a - Planurile generale privind amplasamentul [i trasarea, \ntocmite pe suporturi topografice vizate de c`tre Oficiul de cadastru jude]ean sau al Municipiului Bucure[ti: - Planul de \ncadrare \n zon` (sau/[i localitate) - sc.1:2000 (dup` caz 1:5.000 sau 1:10.000). - Planurile de situa]ie - sc.1:500, dup` caz 1:200 sau 1:100. Func]ie de m`rimea terenului (parcelei), a construc]iei [i complexit`]ii amplasamentului pe acela[i plan sau pe planuri distincte (de amplasament, trasare, amenaj`ri exterioare [i construc]ii subterane, organizare de [antier) se vor preciza urm`toarele: - parcela cadastral` pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris` prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru teren: suprafa]a, lungimea laturilor, unghiuri, cotele de nivel ale terenului, repere fixe de trasare; preferabil este ca pozi]ia terenului s` fie definit` prin coordonatele de col] ale acestuia, raportate la un sistem local sau la sistemul na]ional de coordonate; - numele proprietarului terenului, denumirea [i destina]ia construc]iei, dup` caz al fiec`rui corp de construc]ie; - amplasarea tuturor construc]iilor care se vor men]ine, se vor desfiin]a [i se vor construi; - regimul de \n`l]ime, suprafa]a construit` la sol (S.c), suprafa]a desf`[urat` (S.d), \n`l]imile la corni[` sau la strea[in` [i cea maxim`, indici privind amplasarea construc]iilor: POT (S.c/S.teren) [i CUT (S.d/S.teren); - cota 0,00 a construc]iei (care este cota finit` a parterului) exprimat` \n cote absolute (fata de reper Marea Neagra - RMN) sau raportat` la repere fixe existente \n teren (cota str`zii, bordura trotuarului etc.); - cotele de gabarit (pe trei dimensiuni) ale construc]iilor proiectate [i men]inute, raportate la limitele parcelei sau la alte repere din teren; cotele de nivel,
156

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 157

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

raportate la cota 0,00, pentru corni[` [i coam`, cotele de nivel ale trotuarelor construc]iei, aleilor, platformelor etc., dup` caz pozi]ia [i cota de nivel la coam` [i la corni[` (strea[in`) a calcanelor \nvecinate; se va eviden]ia modul de respectare a retragerilor fa]` de limitele de proprietate impuse prin certificatul de urbanism; - construc]iile subterane, cum ar fi dup` caz: bazinul vidanjabil, pu]ul pentru alimentarea cu ap`, rezervorul de combustibil, c`mine, etc., cu precizarea cotelor de capac [i de radier; - amenajarea incintei (trotuare, parcaje, platforme, accese pietonale sau carosabile, \mprejmuiri etc.); - spa]iile verzi existente [i propuse; - construc]iile provizorii [i amenaj`rile pentru organizarea de [antier (\n cazul construc]iilor de mai mic` amploare pentru care nu se elaboreaz` un proiect distinct pentru organizarea de [antier); - alte p`r]i construite [i de instala]ii subterane [i supraterane existente \n incint`; - elementele de trasare: cotele de interax ale construc]iei [i distan]ele fa]` de repere fixe existente pe teren (\mprejmuiri sau construc]ii existente, bordura trotuarului, stlpi pentru re]ele electrice, etc.); \n cazul construc]iilor mari sau cu o planimetrie complex` pentru trasarea construc]iei trebuiesc precizate coordonatele de col] ale acesteia, raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate na]ional; \n cazul construc]iilor mai mici, cu o forma simpl`, rectangular`, elementele de trasare se pot preciza numai pe planul de s`p`tur` sau de funda]ii. b - Planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (subsol, parter, etaje, mansarda) - sc.1:50, (sc. 1 :100 sau 1:200 \n cazul construc]iilor de mari dimensiuni, cu mai multe zone sau travei identice, care se detaliaz` la sc.1:50) reprezint` sec]iuni orizontale prin volumul construc]iei [i care trebuie s` precizeze: - re]eaua de axe, pe doua direc]ii, pentru pozi]ionarea [i trasarea elementelor structurale (pere]i portan]i, diafragme, stlpi, coloane) sau a altor p`r]i ale construc]iei; - conformarea planimetric` a construc]iei la nivelul respectiv, reprezentat` grafic diferen]iat pentru eviden]ierea clar` a structurii de rezisten]`, a \nchiderilor exterioare [i a compartiment`rilor interioare, cu indicarea materialelor de construc]ie folosite (c`r`mid`, beton armat, gips-carton, lemn etc.), a golurilor pentru u[i (cu indicarea sensului de deschidere), ferestre; - golurile principale, co[urile [i ghenele pentru instala]ii, a mobilierului [i a echipamentelor fixe (dulapuri \nzidite, obiecte sanitare, pozi]ia caloriferelor sau sobelor etc.); - cotele exterioare de ansamblu ale construc]iei, cotele de interax [i de pozi]ionare ale golurilor de pe fa]ad`; cotele de gabarit [i par]iale ale tuturor spa]iilor interioare; cotele de pozi]ionare [i de gabarit (l`]ime/\n`l]ime) ale tuturor golurilor pentru u[i, ferestre [i instala]ii (din pere]i [i plan[ee), cu precizarea \n`l]imii pragurilor sau/si a parape]ilor (raportate la suprafa]a finit` a pardoselii); cotele de nivel la finit (raportate la cota 0,00); - tipurile (m`rcile sau indicativele) de u[i, ferestre sau pentru alte sisteme de
157

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 158

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

\nchidere ale golurilor (trape, chepenguri, grilaje etc.), pentru alte confec]ii metalice sau din lemn; - destina]ia (func]iunea), num`rul sau indicativul [i suprafa]a fiec`rui spa]iu \n parte; - precizarea, dup` caz, a spa]iilor care se \ncadreaz` la alt risc de incendiu decat cel stabilit pentru ansamblul constructiei (cum ar fi de regula: centralele termice, garajele, depozitele etc.) sau a categorii de pericol de incendiu \n cazul constructiilor pentru activitati de productie sau/si depozitare; - finisajele interioare (pardoseli, pere]i, plafoane), scrise pe fiecare spa]iu (\nc`pere) \n parte sau sub form` de tabel de finisaje (prezentat pe plan[` sau \ntro anex` la p`r]ile scrise); - precizarea pentru ansamblul construc]iei sau dup` caz pentru p`r]i ale construc]iei a urm`toarelor: - categoria de importan]` a constructiei (conform HGR 766/1997, vezi pct. 2.2.2), - riscul de incendiu [i gradul de rezisten]` la foc (conform normativului P118-1999), - cota 0,00, fa]` de RMN sau/[i repere fixe din teren; (acestea se \nscriu, de regul`, pe planul parterului ca plan director al construc]iei); - marcarea liniilor de sec]iune [i a zonelor de plan detaliate la scar` mai mare \n alte p`r]i ale proiectului; - alte note [i men]iuni considerate ca necesare pentru explicitarea solu]iilor prev`zute (dup` caz), inclusiv precizarea actelor normative care trebuiesc respectate \n execu]ia lucr`rii. c - Planul acoperi[ului ([arpant` sau teras`) - sc.1:50 sau 1:100, cuprinde proiec]ia pe orizontal` a acoperi[ului, \n care se precizeaz` urm`toarele: - materialele [i solu]iile tehnice pentru \nvelitoare [i pentru colectarea apelor pluviale, cu indicarea pantelor de scurgere; - pozi]ia co[urilor, tabacherelor, aerisirilor pentru instala]iile sanitare, antenelor radio-TV, dispozitivelor paraz`pad` sau a altor accidente care str`pung \nvelitoarea; - eventuale detalii specifice pentru racordarea \nvelitorii la construc]iile existente \nvecinate sau/[i detalii de rost; - cotele de ansamblu [i pe p`r]i ale acoperi[ului, raportate fa]` de axele [i de perimetrul exterior ale construc]iei, dimensiunile [i cotele de nivel (raportate la cota 0,00) pentru stre[ini, corni[e, atice, coam`, co[uri etc. d - Sec]iuni caracteristice prin volumul construit - sc.1:50 sau 1:100, (\n zona de cea mai mare pant` a acoperi[ului, \n zona sc`rii etc.) [i din care s` rezulte: - conformarea pe vertical` a spa]iilor interioare [i a acoperi[ului; - indicarea \n scris [i printr-o grafic` diferen]iata a elementelor de construc]ie sec]ionate (plan[ee [i grinzi din beton armat, metal sau lemn, compartiment`ri zid`rii, pardoseli, plafoane suspendate, termo - hidroizola]ii, dup` caz [arpant` [i \nvelitoare etc.); - cota 0,00 (raportata la cota terenului sistematizat) [i cotele de nivel (la finit
158

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 159

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

[i la beton) raportate la cota 0,00 pentru p`r]i de construc]ie (funda]ii, plan[ee, grinzi, pardoseli, strea[ini, atice, coama acoperi[ului etc.); - cotele de gabarit pe \n`l]ime ale spa]iilor interioare, ale parape]ilor sau a altor p`r]i de construc]ie; - grosimea straturilor de finisaj la pardoseli, care determin` cota de nivel pentru pl`cile din beton armat; - zonele detaliate la scar` mai mare \n alte p`r]i ale proiectului; - solu]iile de racordare la o construc]ie existent`, \n cazul alipirii la calcan, \n special la nivelul funda]iilor [i a acoperi[ului. e - Toate fa]adele - sc.1:50 sau 1:100, \n care se prezint` aspectul exterior al volumului construit cu preciz`ri privind: - materiale de finisaj (la soclu, pere]i, tmpl`rie, acoperi[ etc.), inclusiv culorile acestora; - cota 0,00, cota terenului sistematizat [i cotele de nivel raportate la cota 0,00; - indicarea racord`rii construc]iei la nivelul terenului amenajat (trotuare, sc`ri exterioare, pere]i de sprijin etc.); - fa]adele cl`dirilor al`turate [i detaliile de racordare ale construc]iei proiectate la acestea, \n cazul \ncadr`rii intr-un front construit existent. f - Tablourile de tmpl`rie din lemn [i/sau metalic` (ferestre, u[i) [i confec]ii metalice (trape, sc`ri, gr`tare, etc.), \ntocmite pe tipuri de tmpl`rie (cu precizarea indicativelor-m`rcilor conform planurilor de nivel), cu precizarea eleva]iei pentru fiecare tip \n parte, materiale, modul de alc`tuire, dimensiunile golului de zid`rie, dimensiunea propriu-zis` a tmpl`riei, num`rul total de buc`]i, sensurile de deschidere ([i num`rul de buc`]i pentru fiecare sens), suprafa]a pe bucat` [i total`, alte indica]ii [i note necesare comand`rii [i execut`rii tmpl`riilor [i a altor confec]ii.

I - TABLOU TMPLARIE LEMN - U{I


(Indicativ tmpl`rie)

- model

IND. UL1

eleva]ie descriere (1:50)

dimensiuni nr. num`r suprafa]a grosimea OBS. L/H (cm) buc. buc`]i (mp) c`ptu[elii gol tmpl`rie total stg. dr. buc. total 30 cm 18 cm

II - TABLOU CONFEC}II METALICE


(Indicativ confec]ie)

- model Suprafa]a (mp) buc. total OBS.

IND.

ELEVA}IE (1:50)

DESCRIERE Nr. buc.

Greutatea (kg) buc. total

CM1
159

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 160

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

g - Detaliile de execu]ie caracteristice construc]iei - sc.1:20, 1:10, 1:5, dup` caz pentru parape]i, scar`, termo-hidroizola]ii, strea[in`, \nvelitoare, jardiniere etc., considerate de c`tre proiectant ca necesare pentru explicitarea \n totalitate a solu]iilor prev`zute \n proiectul tehnic. |n cazul interven]iilor la construc]ii existente, pentru remodelarea, reabilitarea sau conservarea acestora, se va prezenta suplimentar : - releveul construc]iei existente sc.1:100 sau 1:50 (planurile tuturor nivelurilor, sec]iuni, fa]ade, documentar foto). Piesele desenate vor avea un con]inut similar cu cel pentru construc]iile noi, cu eviden]ierea lucr`rilor de dezafectare, de modificare sau extindere propuse, rezultate prin suprapunerea dintre releveu [i propunerea de remodelare a construc]iei existente, cu marcarea zonelor care se demoleaz`, se men]in [i care se adaug`. Toate plan[ele pentru arhitectur` vor fi semnate [i [tampilate de verificatori tehnici de proiecte atesta]i pentru cerin]ele de calitate "B","C","D","E","F", dup` caz. 2.6.2.2 - Proiectul pentru structura de rezisten]`, \n cazul unei construc]ii cu structura din beton armat, cuprinde urm`toarele: a - Planurile de s`p`tur` [i funda]ii - sc.1:50, \n care se precizeaz`: - tipurile de funda]ii [i conformarea acestora, zonele de s`p`tur` mecanic` [i manual` (\n raport de complexitatea construc]iei planurile de s`p`tur` [i de funda]ii sunt prezentate pe plan[e separate sau \ntr-un plan comun); - precizarea cotei 0,00 \n cote absolute (reper RMN) sau raportat` la teren sau la alte repere fixe, conform planurilor de amplasament [i de arhitectur`; - cotele de adncime ale s`p`turii [i ale funda]iilor propriu-zise, raportate fa]` de cota terenului [i de cota 0,00, cotele de interax, generale [i par]iale ale funda]iilor; - detalii de conformare [i sprijinire ale taluzurilor s`p`turii; - marcarea sec]iunilor caracteristice prin funda]ii, detaliate \n alte p`r]i ale proiectului; - note privind caracteristicile geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic); - m`rcile de beton [i de o]el prev`zute; - traseele sau/[i golurile pentru instala]iile care se \nglobeaz` \n funda]ii [i indica]ii privind asigurarea prizei naturale de p`mnt (dac` este cazul, conform proiectului pentru instala]ii electrice); - alte preciz`ri privind tehnologia de execu]ie a funda]iilor; - precizarea categoriei de importan]` a cl`dirii (conform HGR 766/1997), a zonei seismice [i a clasei de importan]` (conform normativului P-100/2004). b - Detalii de funda]ii (sec]iuni caracteristice) - sc.1:50; 1:20 sau 1:10, \n care se expliciteaz` toate tipo-dimensiunile de funda]ii prev`zute \n planul de funda]ii, cu solu]iile [i extrasele de armare, solu]iile de hidroizolare ale pere]ilor subsolului, alte solu]ion`ri impuse de caracteristicile geotehnice ale terenului sau de particularit`]ile construc]iei. c - Tehnologia de execu]ie [i detaliile de funda]ii pentru alipirea la calcan cu o construc]ie existent` - dac` este cazul. d - Planurile de cofraj [i de armare pentru pere]ii subsolului (dac` este cazul) - sc.1:50 sau 1:20, inclusiv sec]iunile caracteristice, eleva]ii, detalii [i extrase de arm`turi. e - Planurile de cofraj [i armare - sc.1:50 [i extrasele de arm`turi pentru toate plan[eele
160

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 161

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

din beton armat, cu indicarea sec]iunilor caracteristice, a cotelor de execu]ie [i a golurilor func]ionale sau pentru instala]ii care trebuiesc executate \n plan[ee. f - Planurile de cofraj, armare [i detalii - sc. 1:50, 1:20, 1:10 (sec]iuni caracteristice) [i extrase de arm`turi pentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stlpi din beton armat. g - Dup` caz se mai prezint` detaliile de execu]ie pentru: armarea zid`riei, buiandrugi, plan[eele din lemn, structurile metalice. h - Planul [arpantei - sc.1:50 [i detaliile de [arpant` sc.1:20, 1:10 (dac` este cazul), extrasul de materiale (lemn sau/[i metal). Pe toate planurile de structur` se vor specifica m`rcile de calitate [i de rezisten]` pentru materialele prev`zute (beton, mortare, arm`turi, laminate), alte note pentru explicitarea solu]iilor prev`zute. i - Detalii tehnologice privind executarea structurii de rezisten]` - \n cazul construc]iilor care au o mare complexitate structural` [i/sau de execu]ie, proiectul pentru structura de rezisten]` va con]ine un subcapitol care s` prezinte \ntr-o form` ct mai explicit` solu]iile [i fazele de execu]ie, cum ar fi cele pentru executarea [i sprijinirea s`p`turilor de mare adncime sau \n terenuri de fundare slabe, pentru solu]ii de fundare speciale (pe pilo]i sau perne de balast etc.), pentru subsolurile realizate \n totalitate sau par]ial \n incinte protejate cu pere]i mula]i sau coloane forate, pentru montarea structurilor prefabricate [.a. |n cazul interven]iilor la construc]ii existente, piesele scrise [i desenate pentru structura de rezisten]` vor avea acela[i con]inut-cadru, adaptat dup` caz la specificul solu]iilor de consolidare, extindere sau/[i supraetajare avute \n vedere. Toate plan[ele pentru structura de rezisten]` vor fi semnate [i [tampilate de verificatorul tehnic de proiecte atestat pentru subcerin]ele de calitate "A" corespunz`toare tipurilor de structuri prev`zute \n proiect (beton armat, construc]ii metalice, structuri subterane, funda]ii etc. vezi pct.2.2.1.1). |n cazul unor funda]ii cu adncimi mai mari de 3,00 m de la cota terenului natural [i/sau care se vor realiza \n terenuri dificile, precizate prin studiul geotehnic, implicnd tehnologii speciale (coloane forate, pereti mula]i) planul [i dup` caz detaliile de funda]ii vor fi vizate [i de verificatorul tehnic atestat pentru cerin]a "Af". |n cazul interven]iilor la o construc]ie existent`, plan[ele pentru structura de rezisten]` vor fi semnate [i [tampilate [i de expertul tehnic atestat \n limita de responsabilitate pentru solu]iile prev`zute de raportul de expertiz` \ntocmit pentru lucrarea respectiv`. 2.6.2.3. - Proiectele pentru instala]iile generale aferente construc]iei (\nc`lzire climatizare, electrice, sanitare, gaze) cuprind solu]ion`rile fiec`rui tip de instala]ie interioar`, inclusiv pentru incint`, pn` la c`minul de racord pentru canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap`, gaze). Se prezint` urm`toarele piese desenate \ntocmite pentru fiecare specialitate \n parte: a - Planurile tuturor nivelurilor - sc.1:50, cu indicarea traseelor, coloanelor [i a echip`rilor specifice, dup` caz corpuri de \nc`lzire, tubulatura de ventila]ie sau climatizare, aparate electrice (tablouri, prize, locuri de lamp`), obiecte sanitare etc. b - Schemele func]ionale [i de montaj ale fiec`rui tip de instala]ie, cum ar fi schemele de echipare ale centralei termice, de climatizare, schemele tablourilor electrice,
161

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 162

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

schemele re]elelor de curen]i slabi (telefonie, TV, re]ea de calculatoare, semnalizare, alarmare etc.), sta]ia de hidrofor etc. c - Planurile de coordonare ale re]elelor edilitare (electrice, ap`, canal, gaze, telefoane) din incint` - dup` caz sc.1:500, 1:200 sau 1:100, \ntocmite conform planului de situa]ie privind amplasarea noii construc]ii [i care vor cuprinde toate traseele re]elelor edilitare din incint`, subterane sau aeriene, pozi]ionarea c`minelor de traseu, de racord [i de bran[ament, cu precizarea cotelor de nivel pentru conducte [i pentru radierele [i capacele c`minelor (dac` nu au fost cuprinse \n planurile de amplasament). Func]ie de complexitatea re]elelor edilitare [i de dimensiunile incintei se va elabora un plan general care s` cuprind` toate re]elele edilitare prev`zute (solu]ie recomandabil`) sau planuri distincte pentru fiecare tip de re]ea, cu asigurarea coordon`rii \ntre acestea. |n raport cu categoria de importan]` a construc]iei sau/[i a instala]iilor prev`zute plan[ele pentru instala]iile generale vor fi semnate [i [tampilate de verificatori tehnici de proiecte atesta]i pentru cerin]ele de calitate specifice fiec`rui tip de instala]ie \n parte. 2.6.2.4. - Proiectul pentru dot`ri [i instala]ii tehnologice (dac` este cazul), cuprinde de regul` urm`toarele piese desenate redactate la o scar` convenabil`: - planuri de ansamblu; - schemele fluxurilor tehnologice; - planurile de montaj ale echipamentelor [i utilajelor. Se mai prezint`, dup` caz, grafice de func]ionare, scheme, fi[e cu parametrii instala]iilor tehnologice prev`zute. 2.6.2.5. - Proiectele pentru lucr`rile conexe construc]iei (amenaj`ri exterioare, bazine vidanjabile, rezervoare de combustibil, c`mine, sistematizarea vertical` a terenului, drumuri, platforme, parcaje, \mprejmuiri etc.) - dac` este cazul. Acestea cuprind, func]ie de specificul lucr`rii: - planuri de ansamblu sc.1:500; 1:200 sau 1:100 (conform planului de situa]ie privind amplasarea noii construc]ii) cu eviden]ierea lucr`rilor respective, a cotelor de trasare [i de gabarit etc.; - alte desene (planuri, sec]iuni, eleva]ii) [i detalii \ntocmite la o scar` grafic` convenabil`, care s` expliciteze solu]iile propuse pentru lucr`rile \n cauz`. Pentru construc]iile de amploare mic` sau medie lucr`rile conexe sunt cuprinse \n proiectul pentru arhitectur` (\mprejmuiri, alei pietonale, trotuare etc.) [i \n cel pentru structura de rezisten]` (alei carosabile de incint`, parcaje, bazin vidanjabil [i de combustibil, c`mine etc.), cu precizarea amplas`rii acestora din urma \n planul de situa]ie din proiectul pentru arhitectur` [i \n planurile privind re]elele edilitare de incint` din proiectele pentru instala]ii. 2.6.2.6 .- Proiectele pentru bran[amente [i racorduri la re]elele edilitare (energie electric`, ap`-canal, gaze, telefoane) [i cele pentru devierea eventualelor re]ele care greveaz` amplasamentul - se \ntocmesc numai de proiectan]i atesta]i (agrea]i) de c`tre furnizorii de utilit`]i [i sunt \ntocmite \ntr-o form` specific` cerin]elor acestora. Pot fi contractate de proiectantul general, mandatat de c`tre beneficiar sau \n mod direct de c`tre acesta, pe baza parametrilor tehnico-func]ionali [i de consum stabili]i prin proiectul tehnic al noii construc]ii.
162

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 163

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

2.6.2.7. - Proiectul pentru organizarea de [antier (vezi [i Capitolul 3, pct. 3.8) cuprinde: - planul general privind organizarea de [antier, sc 1:200 sau 1:100 (\n cazul lucr`rilor de mare amploare), care va fi redactat conform planului de situa]ie privind amplasarea viitoarei construc]ii [i va preciza dispunerea tuturor amenaj`rilor [i construc]iilor provizorii necesare lucr`rilor de execu]ie (baracamente, depozite \nchise sau deschise pentru materiale, platforme de lucru, amplasarea utilajelor de ridicat, rampa de sp`lare autocamioane, \mprejmuirea provizorie, accesele \n [antier etc.). Dup` caz, se marcheaz` suprafe]ele de teren din domeniul public sau/[i privat ocupate temporar de lucr`rile de [antier (pentru care este necesar` \nchirierea) [i eventualele devieri temporare ale circula]iei pietonale sau/[i auto [i se prev`d m`surile de protec]ie [i de semnalizare ale [antierului. 2.6.3. - Redactarea proiectului tehnic - Num`rul de plan[e [i modul de redactare ale proiectelor de specialitate din cadrul proiectului tehnic variaz` \n func]ie de dimensiunile [i de complexitatea construc]iei, precum [i de stilul propriu al autorilor. Pentru o multiplicare economic`, ct [i pentru o arhivare facil`, plan[ele trebuie sa aiba formate standard, de regul` de la A4 la A0. - Cartu[ul este piesa de identificare a fiec`rei plan[e din proiect, dispus \n partea dreapta - jos a acesteia [i care va avea con]inutul [i formatul prezentat mai jos, conform celor prev`zute \n Anexa 1 din Legea 50/1991 (republicat`) [i \n Anexa 5 din Normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005.

VERIFICATOR/ EXPERT 7)
1)

NUME

5)

SEMN~TURA

CERIN}A

8)

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar:

9)

Pr. nr.
2)

10)

SPECIFICA}IE {EF PROIECT PROIECTAT DESENAT

6)

NUME

5)

SEMN~TURA

Scara: Data:
4)

Titlul proiectului: Titlul plan[ei:


3)

Faza: P.T. Pl. nr.

NOT~:

1) numele firmei sau al proiectantului elaborator, num`rul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (pentru societ`]ile comerciale de proiectare) sau num`rul de \nregistrare \n TNA (pentru birourile individuale de arhitectur`); 2) titlul proiectului 3) titlul plan[ei 4) data elabor`rii proiectului 5) numele [i titlul profesional 6) calitatea elaboratorilor 7) calitatea de verificator de proiecte atestat / expert tehnic, dup` caz 163

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 164

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

8) cerin]a de calitate conform Legii nr.10/1995 pentru care s-a f`cut verificarea 9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. [i data acestuia 10) num`rul proiectului la elaborator

Cartu[ul mai poate s` cuprind` sigla biroului de proiectare, adresa [i num`rul de telefon/fax ale acestuia, numele [i semn`tura altor responsabili ai biroului de proiectare (director, verificatorul intern al proiectului, altul dect verificatorul tehnic atestat) etc. \n cazul proiectelor de mai mare complexitate sau/[i al celor elaborate de mai multe birouri de proiectare specializate, deasupra cartu[ului se mai \nscrie proiectantul general (inclusiv numele [i semn`tura [efului de proiect complex) [i lista de coordonare, care cuprinde numele [i semn`tura colaboratorilor de la celelalte specialit`]i, altele dect cea la care se refer` plan[a respectiv` [i prin care se certific` prevederea \n plan[a respectiv` a condi]ion`rilor impuse de fiecare specialitate \n parte.Deasupra cartu[ului se mai plaseaz` un tabel \n care s` fie \nscrise data, natura [i autorul eventualelor modific`ri f`cute pe original fa]` de exemplarul predat ini]ial. Modul de pliere al plan[elor

164

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 165

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Arhivarea proiectului \n forma original` este obligatorie cel pu]in 10 ani pentru p`r]ile de arhitectur` [i instala]ii [i pe toata durata de existen]` a construc]iei pentru partea de structur`, \ntr-o form` care s` permit` multiplicarea. Originalele proiectului (p`r]i scrise [i desenate) sunt proprietatea arhitectului (proiectantului) reprezentat de firma sau biroul de proiectare. 2.7. DEVIZUL LUCRARILOR DE INVESTI}II Devizul este documenta]ia economic` prin care se stabilesc toate cheltuielile necesare realiz`rii lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii prev`zute \n proiectul tehnic. Structura [i metodologia de elaborare a devizului general pentru un obiectiv de investi]ie [i a devizului pe obiect de investi]ie sunt stabilite prin HGR 1179/2002, completat` de HGR 935/2003 [i este obligatorie \n cazul investi]iilor din fonduri publice [i op]ional` \n cazul investi]iilor din fonduri private. Devizul pentru o investi]ie include urm`toarele niveluri principale de elaborare: - Devizul general pentru un obiectiv de investi]ie [i care se refer` la ansamblul tuturor cheltuielilor necesare realiz`rii acestuia, defalcat dac` este cazul pe obiecte (p`r]i) de investi]ie; - Devizul general pentru un obiect de investi]ie (p`r]i ale obiectivului de investi]ie, cu func]iune distinct` \n cadrul ansamblului acestuia, definite de proiectant din faza de anteproiect - studiu de fezabilitate). Devizul pe obiect este sintetic [i valoarea sa se ob]ine prin \nsumarea valorilor pentru categoriile de lucr`ri necesare construirii [i echip`rii obiectului de investi]ie, la care se aplic` T.V.A. - Devizul pe categorii de lucr`ri (arhitectur` - finisaje, structur`, instala]ii generale aferente construc]iei etc.), stabilite estimativ sau pe baza listelor cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale [i a pre]urilor acestora f`r` T.V.A. Devizele la toate nivelele de elaborare, \ntocmite la faza de anteproiect - studiu de fezabilitate [i/sau proiect tehnic se actualizeaz` dup` \ncheierea contractelor de antrepriz` [i de achizi]ie, pe baza pre]urilor [i a valorilor pe categorii de lucr`ri. 2.7.1. - Devizul general pentru un obiectiv de investi]ie \n capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind urm`toarele cheltuieli: a - Cheltuieli pentru ob]inerea [i amenajarea terenului - Ob]inerea terenului - cheltuieli pentru cump`rarea de terenuri, plata concesiunii redeven]ei pe durata realiz`rii lucr`rilor, exproprieri, desp`gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporar` sau definitiv` din circuitul agricol, precum [i alte cheltuieli de aceea[i natur`. - Amenajarea terenului - cheltuieli pentru preg`tirea amplasamentului [i care constau \n demol`ri, demont`ri, defri[`ri, devieri re]ele de utilit`]i din amplasament, sistematiz`ri pe vertical`, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realiz`rii lucr`rilor pentru investi]ia de baz`), devieri de cursuri de ap`, str`mut`ri de localit`]i sau de monumente istorice etc. - Amenaj`ri pentru protec]ia mediului - cheltuielile efectuate pentru lucr`ri [i ac]iuni
165

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 166

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de protec]ia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup` terminarea lucr`rilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spa]ii verzi. b - Cheltuieli pentru asigurarea utilit`]ilor necesare func]ion`rii obiectivului de investi]ie, la nivel de incint` precum [i pentru racord`rile/bran[amentele la re]elele de utilit`]i cum ar fi: alimentare cu ap`, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric`, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, c`i ferate industriale. c - Cheltuieli pentru proiectare [i asisten]` tehnic` - Studii de teren - geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice [i de stabilitate a terenului pe care se amplaseaz` obiectivul de investi]ie. - Taxele [i alte cheltuieli pentru ob]inerea avizelor, acordurilor [i autoriza]iilor, cum ar fi cele pentru: certificatul de urbanism, avizele/acordurile pentru racorduri [i bran[amente, acordul de mediu, avizul PSI, autoriza]ia de construire, certificatul de nomenclatur` stradal`, [i adres`, documenta]ia [i ob]inerea num`rului cadastral provizoriu [i \nregistrarea terenului \n cartea funciar`, alte avize [i acorduri prev`zute \n actele normative. - Proiectare [i inginerie - pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (anteproiect - studii de prefezabilitate [i de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execu]ie), pentru verificarea tehnic` a proiect`rii, pentru expertiza tehnic` (dup` caz), precum [i pentru elaborarea documenta]iilor necesare ob]inerii acordurilor, avizelor [i autoriza]iilor aferente obiectivului de investi]ie [i a documenta]iilor ce stau la baza emiterii avizelor [i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism (documenta]ii urbanistice - PUZ sau PUD, studii de impact, studii/expertize de amplasament etc.). - Organizarea procedurilor de achizi]ie - pentru elaborarea [i prezentarea cererilor de ofert`, precum [i pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cump`rate de ofertan]i, toate celelalte cheltuielile \n leg`tur` cu procedurile de achizi]ie. - Consultan]`, dup` caz, pentru elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de pia]`, de evaluare etc. - Asisten]` tehnic`, dup` caz, din partea proiectantului (cnd aceasta nu intr` \n tarifarea proiect`rii), asigurarea supravegherii execu]iei prin inspectori de [antier desemna]i de beneficiar. d - Cheltuieli pentru investi]ia de baz` - Construc]ii [i instala]ii - cuprind cheltuielile aferente execu]iei tuturor obiectelor cuprinse \n obiectivul de investi]ie: cl`diri, construc]ii speciale, instala]ii aferente construc]iilor, precum: instala]ii electrice, sanitare, instala]ii interioare de alimentare cu gaze naturale, instala]ii de \nc`lzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radiotv, internet [i alte tipuri de instala]ii impuse de destina]ia obiectivului. Acestea se defalc` pe obiecte de investi]ie, determinate prin devizul pe obiect. - Montajul utilajului tehnologic (dac` este cazul) - se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice [i al utilajelor incluse \n instala]iile func]ionale, inclusiv re]elele aferente necesare func]ion`rii acestora, defalcate pe obiecte de investi]ie. - Utilaje, echipamente tehnologice [i func]ionale cu montaj (dac` este cazul) 166

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 167

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor [i echipamentelor tehnologice, precum [i a celor incluse \n instala]iile func]ionale, defalcate pe obiecte de investi]ie. - Utilaje f`r` montaj [i echipamente de transport (dac` este cazul) - includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor [i echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic [i comport` durate scurte de amortizare fa]` de cele ale construc]iilor, defalcate pe obiecte de investi]ie. - Dot`ri (dac` este cazul) - cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intr` \n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dot`ri PSI, dot`ri de uz gospod`resc, dot`ri privind protec]ia muncii [i, dup` caz, utilaje [i echipamente independente cu durat` mare de serviciu, defalcate pe obiecte de investi]ie. e - Alte cheltuieli - Organizarea de [antier - cuprind cheltuielile estimate c` fiind necesare constructorului (antreprenorului general) \n vederea cre`rii condi]iilor de desf`[urare a activit`]ii de construc]ii-montaj, estimate de c`tre proiectant, \n baza unui deviz ce ]ine seama de tehnologia [i graficul de lucru aferente lucr`rilor de baz`, de amplasamentul obiectivului, posibilit`]ile de bran[are la utilit`]i. Sunt incluse cheltuielile pentru lucr`rile de construc]ii [i instala]ii aferente organiz`rii de [antier [i cheltuielile conexe organiz`rii de [antier (pentru ob]inerea autoriza]iei de execu]ie a lucr`rilor de organizare de [antier, taxe de amplasament [i pentru \ntreruperea temporar` a re]elelor de transport sau distribu]ie a utilit`]ilor, contracte temporare cu furnizorii de utilit`]i, cu unit`]i de salubrizare [.a.) - Comisioane, taxe, cote legale [i costuri de finan]are cum ar fi dup` caz: comisionul b`ncii finan]atoare, costul eventualului credit (dobnzile aferente pe durata execu]iei obiectivului), cota de 0,7% aferent` inspec]iei pentru controlul calit`]ii lucr`rilor de construc]ii, cota de 0,1% pentru controlul statului \n amenajarea teritoriului, urbanism [i pentru autorizarea lucr`rilor de construc]ii, taxa pentru timbrul de arhitectur`, cota aferent` Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina beneficiarului, precum [i alte cheltuieli de aceea[i natur`, stabilite \n condi]iile legii. - Cheltuieli diverse [i neprev`zute - estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prev`zute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 [i 4 ale devizului general, \n func]ie de natura [i complexitatea lucr`rilor [i poate fi de pn` la 5 % \n cazul obiectivelor de investi]ii noi, precum [i al repara]iilor capitale, extinderilor, transform`rilor, modific`rilor, moderniz`rilor, reabilit`rii la construc]ii [i instala]ii existente; de pn` la 15 % \n cazul lucr`rilor de consolidare (\n func]ie de natura [i complexitatea lucr`rilor). Din procentul stabilit se acoper`, dup` caz, cheltuielile rezultate \n urma modific`rilor de solu]ii tehnice, cantit`]i suplimentare de lucr`ri, utilaje sau dot`ri ce se impun pe parcursul derul`rii investi]iei, precum [i cheltuielile de conservare pe parcursul \ntreruperii execu]iei din cauze independente de beneficiar. f - Cheltuieli pentru darea \n exploatare - Preg`tirea personalului de exploatare \n vederea utiliz`rii corecte [i eficiente a utilajelor [i tehnologiilor prev`zute prin proiect.
167

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 168

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- Probe tehnologice - cuprind cheltuielile aferente execu]iei probelor/\ncerc`rilor, prev`zute \n proiect, rodajelor, expertizelor la recep]ie. \n situa]ia \n care se ob]in venituri ca urmare a probelor tehnologice, \n devizul general se \nscrie valoarea rezultat` prin diferen]a dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor [i veniturile realizate din acestea. Structura devizului general pentru un obiectiv de investi]ii este sintetizata \n tabelul din Anexa 04. 2.7.2. - Devizul general pentru un obiect de investi]ie are un con]inut-cadru precizat \n tabelul din Anexa 05. 2.7.3. - Devizele pe categorii de lucr`ri (arhitectur` - finisaje, structur`, izola]ii, instala]iile generale aferente construc]iei, drumuri, terasamente etc.), sunt stabilite pe baza antem`sur`torilor - listele cu cantit`]i de lucr`ri [i de materiale [i a pre]urilor acestora f`r` T.V.A. [i se compun din urm`toarele: I - Cheltuieli directe - care cuprind valorile pentru materiale, manopera, utilaj [i transport, conform \ncadr`rilor din indicatoarele de norme de deviz, din care rezult` valorile efective de execu]ie. II - Cheltuieli conexe - care cuprind valorile impuse de taxe (CAS, CASS, fond risc, \nv`]`mnt, [omaj etc. care se aplic` la valorile pentru manoper`), alte cheltuieli determinate procentual (cote de deviz), cum ar fi cele de aprovizionare (aplicate la valoarea materialelor), cota pentru activit`]i indirecte (corespunz`toare \ntregii valori). - Cota de profit care se aplica la valoarea \nsumata a capitolelor I [i II. Devizele pe categorii de lucr`ri se alc`tuiesc, de regul`, pe stadii fizice [i pe specialit`]i sau pe p`r]i ale acestora [i sunt centralizate \n devizul pe obiectul de investi]ii. 2.8. DETALII DE EXECU}IE - DE Detaliile de execu]ie nuan]eaz` la nivel de am`nunt solu]iile stabilite \n proiectul tehnic, f`r` modificarea autoriza]iei de construire [i a costurilor prev`zute prin devizul aprobat de c`tre beneficiar. Elaborarea detaliilor de execu]ie reprezint`, cel pu]in teoretic, etapa final` a elabor`rii proiectului realizat` dup` \nsu[irea (aprobarea) de c`tre beneficiar a proiectului tehnic [i dup` emiterea autoriza]iei de construire. Dimensiunea (con]inutul-cadru) [i evaluarea fazei de detalii de execu]ie depinde de urm`toarele: - complexitatea lucr`rii; - caracterul solu]ion`rilor din proiect, de unicat sau de lucr`ri curente; - tehnologii specifice de execu]ie; - specifica]iile tehnice privind materialele de construc]ie, utilajele [i echipamentele folosite [i care impun \ntr-o m`sur` mai mic` sau mai mare detalieri
168

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 169

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

fa]` de proiectul tehnic. Elaborarea detaliilor de execu]ie se face practic \n paralel cu execu]ia lucr`rilor [i implica cunoa[terea exact` a tipodimensiunilor [i a specifica]iilor tehnice pentru materialele [i echipamentele care se pun \n oper` ct [i posibilitatea de adaptare punctual` a proiectului tehnic la condi]iile concrete de execu]ie. Nivelul de elaborare a detaliilor de execu]ie depinde \ntr-o mare m`sur` de gradul de exigen]` a arhitectului [i a celorlal]i colaboratori ai s`i pentru transpunerea \ntocmai a solu]iilor avute \n vedere prin proiectul tehnic. Cu acordul beneficiarului [i sub supravegherea arhitectului sau dup` caz a altui proiectant de specialitate anumite categorii de detalii pot fi elaborate de care antreprenori (mai ales pentru lucr`ri obi[nuite), de furnizorii de materiale [i echipamente sau de c`tre birouri de proiectare specializate \n lucr`ri de mare complexitate care implic` un nivel tehnologic ridicat cum ar fi: pere]ii cortin`, tmpl`ria special` din lemn, PVC sau profile de aluminiu cu geam termopan, stereotomie, instala]ii de ventila]ie sau climatizare, detalii de montaj pentru ascensoare, instala]ii sau alte echipamente etc. 2.8.1. - Detaliile de execu]ie pentru arhitectur` - sc.1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 (altele dect cele cuprinse \n proiectul tehnic sau adapt`ri ale acestora [i care nu fac obiectul unui eventual proiect de amenaj`ri interioare), dup` caz pentru: - balustrade sau/[i parape]i; - placarea sc`rilor interioare [i exterioare; - plafoane suspendate; - zone caracteristice pentru fa]ade (detalii de travee); - mascarea instala]iilor; - termo-hidroizola]ii, inclusiv racordarea la suprafe]ele verticale, detalii de rost; - detalii pentru acoperi[, \nvelitoare, strea[in`; - jardiniere; - alte detalii considerate de c`tre proiectant ca necesare pentru explicitarea \n totalitate a solu]iilor prev`zute \n proiectul tehnic. La acestea se adaug` consilierea beneficiarului la alegerea materialelor pentru finisaje (tipodimensiuni [i culori), cum ar fi: piatr` natural`, gresie, faian]`, lambriuri, parchet, mochet`, tmpl`rie, \n limita \n care punerea \n oper` a acestora este obi[nuit` [i nu implic` desene speciale de montaj [i \nsu[irea detaliilor prev`zute de furnizori pentru tmpl`ria interioar` [i exterioar` (inclusiv de tip pere]i cortin`) sau a altor furnituri prefabricate (grile, jaluzele etc.) \n concordan]` cu specifica]iile din proiectul tehnic [i tablourile de tmpl`rie sau adaptarea acestora la oferta furnizorilor. |n cazul construc]iilor cu un grad ridicat de reprezentare, la care se prev`d finisaje interioare [i exterioare pre]ioase (piatr` - marmur`, gresie, faian]`, lambriuri [i parchete din esen]e scumpe, plafoane suspendate, panouri decorative, vitralii, [emineuri, mobilier, vopsitorii decorative, etc.) rezolv`rile pentru finisaje la nivel de detalii de execu]ie, armonizate \ntr-un concept decorativ unitar, coordonate
169

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 170

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

cu proiectele de arhitectur` [i instala]ii aferente construc]iei (\n special pentru iluminat), vor face obiectul unui: - proiect de amenaj`ri [i decora]iuni interioare [i dup` caz a unui - proiect de stereotomie (pentru lucr`rile din piatr` - marmur`, interioare [i exterioare); - contractate [i tarifate suplimentar fa]` de onorariul de baz`. 2.8.2. - Detaliile de execu]ie pentru structura de rezisten]` cuprind de regul`: - adapt`ri ale funda]iilor la condi]iile geotehnice reale rezultate dup` executarea s`p`turii generale, dup` caz, cnd studiul geotehnic nu a putut prelimina toate condi]iile specifice de fundare, pentru terenuri dificile, la alipiri la calcan cu o construc]ie existent` la care nu s-a putut cunoa[te exact cota de fundare sau \n zone construite anterior sau cu o \nc`rc`tur` arheologic` etc.; - detalieri [i prevederi suplimentare privind solu]iile de protec]ie a construc]iilor existente alipite la calcan; - detalii tehnologice privind execu]ia structurii de rezisten]` adaptate posibilit`]ilor tehnice ale antreprenorului; - modific`ri ale sec]iunilor de armare determinate de posibilit`]ile de aprovizionare cu o]el beton etc. 2.8.3. - Detaliile de execu]ie pentru instala]iile aferente construc]iei implic`, dup` caz, participarea proiectan]ilor de specialitate la selectarea ofertelor pentru utilaje [i echipamente [i adapt`rile proiectelor tehnice la particularit`]ile utilajelor [i echipamentelor achizi]ionate corespunz`tor prescrip]iilor produc`torilor sau furnizorilor.

170

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 171

Capitolul 3 AUTORIZAREA EXECUT~RII LUCR~RILOR DE CONSTRUC}II

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 172

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 173

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

3.1. LUCR~RILE DE CONSTRUC}II A CAROR EXECU}IE SE SUPUNE AUTORIZ~RII 3.1.1. - |n conformitate cu Legea 50/1991 republicat` este obligatorie emiterea unei autoriza]ii pentru executarea lucr`rilor de construc]ii \n urm`toarele situa]ii: a - lucr`ri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destina]ie, reparare sau de reabilitare pentru orice fel de construc]ii [i a instala]iilor aferente acestora; b - lucr`rile de interven]ie de orice fel la construc]iile cu valoare de monument istoric sau de arhitectur`, inclusiv la construc]iile din zonele de protec]ie a acestora; c - lucr`ri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reparare, modernizare [i reabilitare pentru c`i de comunica]ie, inclusiv lucr`ri de art`, re]ele [i dot`ri tehnico-edilitare, lucr`ri hidrotehnice, amenaj`ri de albii, lucr`ri de \mbun`t`]iri funciare, lucr`ri de instala]ii de infrastructur`, noi capacit`]i de producere, de transport [i distribu]ie a energiei electrice [i termice, precum [i de reabilitare [i retehnologizare a celor existente; d - \mprejmuiri, mobilier urban, amenaj`ri de spa]ii verzi [i parcuri, pie]e [i alte lucr`ri de amenajare a spa]iilor publice; e - lucr`ri de foraje [i excav`ri necesare \n vederea efectu`rii studiilor geotehnice, prospec]iunilor geologice, exploat`rilor de cariere, balastiere, sonde de gaze sau petrol, precum [i alte exploat`ri de suprafa]` sau subterane; f - lucr`ri provizorii pentru organizarea de [antier (dac` nu au fost autorizate o dat` cu lucrarea de baz`); g - organizarea de tabere de corturi, c`su]e sau de rulote; h - lucr`ri pentru construc]ii cu caracter provizoriu: chio[curi, tonete, cabine, spa]ii de expunere pe c`ile [i spa]iile publice, panouri (corpuri) de afi[aj, firme [i reclame; i - lucr`ri de construire pentru anexe gospod`re[ti ale exploat`rilor agricole situate \n extravilanul localit`]ilor; j - cimitire (noi sau extinderi). 3.1.2 .- Lucr`rile de desfiin]are - demolare (par]ial` sau total`) a construc]iilor [i instala]iilor aferente se pot face numai pe baza unei autoriza]ii de desfiin]are, emis` \n acelea[i condi]ii ca [i autoriza]ia de construire. 3.1.3. - Autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii \n regim de urgen]` se admite pentru: a - lucr`rile de interven]ie (construire/desfiin]are) de prim` necesitate \n cazuri de: avarii, accidente tehnice, calamit`]i, sau alte evenimente cu caracter excep]ional, urmnd ca documenta]ia necesar` s` fie definitivat` pe parcursul sau la \ncheierea execut`rii lucr`rilor, cu respectarea avizelor [i acordurilor legale; b - lucr`rile de consolidare la construc]iile multietajate \ncadrate prin expertiza tehnic` \n clasa I de risc seismic [i care prezint` pericol public, chiar [i \n situa]ia existentei unor litigii pe rolul instan]elor judec`tore[ti privind situa]ia patrimonial`; c - lucr`rile de interven]ie de prim` necesitate la cl`dirile clasate ca monument
173

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 174

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

istoric, cu consultarea prealabil` a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii [i Cultelor. d - dezafectarea construc]iilor din proprietatea unit`]ii administrativ-teritoriale (prim`riei), aflate \n stare avansat` de degradare [i care pun \n pericol siguran]a public`, cu excep]ia construc]iilor reprezentnd monumente istorice; \n situa]ia cnd acest tip de construc]ii sunt \n proprietatea privat` a persoanelor fizice/juridice, primarul are obliga]ia de a notifica proprietarului responsabilit`]ile care \i revin potrivit legii, aten]ionndu-l cu privire la necesitatea de-a lua m`surile de desfiin]are \n regim de urgen]`; dezafectarea se poate face numai pe baza autoriza]iei de desfiin]are, care se emite imediat dup` declararea iminen]ei pericolului. 3.1.4. - Nu este necesar`, conform Legii 50/1991 republicat`, emiterea unei autoriza]ii de construire pentru lucr`rile care nu modific` structura de rezisten]`, caracteristicile ini]iale ale construc]iilor [i instala]iilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora, [i anume: a - repara]ii la \mprejmuiri, acoperi[uri, \nvelitori [i terase, atunci cnd nu se schimb` forma acestora [i materialele din care sunt executate; b - repara]ii [i \nlocuiri de tmpl`rie interioar` [i exterioar`, cnd se p`streaz` forma [i dimensiunile golurilor [i tmpl`riei; c - repara]ii [i \nlocuiri de sobe de \nc`lzit; d - zugr`veli [i vopsitorii interioare; e - zugr`veli [i vopsitorii exterioare, dac` nu se modific` elementele de fa]ad` [i culorile cl`dirilor; f - repara]ii la instala]iile interioare, la bran[amentele [i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc]iilor, \n limitele propriet`]ii, montarea sistemelor locale de \nc`lzire [i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum [i montarea aparatelor individuale de climatizare [i/sau de contorizare a consumurilor de utilit`]i; g - repara]ii [i \nlocuiri de pardoseli; h - repara]ii [i \nlocuiri de finisaje interioare [i exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin [i la sc`ri de acces, f`r` modificarea calit`]ii [i aspectului elementelor constructive; i - lucr`ri de \ntre]inere a c`ilor de comunica]ii [i la instala]iile aferente; j - lucr`ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare [i restaurare a componentelor artistice ale construc]iilor monument istoric sau de arhitectur`, cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor [i al autorit`]ii administra]iei publice locale, dup` caz; k - lucr`ri de foraje [i sondaje geotehnice pentru construc]ii de importan]` normal` sau redus`, amplasate \n afara zonelor de protec]ie pentru z`c`mintele acvifere; l - lucr`ri de construc]ii funerare subterane sau supraterane din incinta cimitirelor, cu avizul administra]iei acestora; m - lucr`ri de amplasare de tonete, pupitre acoperite sau \nchise, destinate difuz`rii [i comercializ`rii presei, c`r]ilor [i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, f`r` funda]ii, [i platforme, precum [i f`r` racorduri [i/sau la utilit`]i urbane, cu
174

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 175

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

excep]ia energiei electrice. Dac` lucr`rile men]ionate mai sus se execut` la construc]ii monument istoric sau de arhitectur` sau la cele dispuse \n zone de protec]ie ale acestora este necesar` emiterea autoriza]iei de construire, cu excep]ia celor de la punctele e [i j. 3.2 EMITENTUL AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE |n conformitate cu Legea 50/1991 (republicat`), a Ordonan]ei de Guvern 122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea 50/1991 (republicat`) [i a Legii 52/2006 pentru modificarea [i completarea Legii 50/1991 emiterea certificatului de urbanism [i a autoriza]iei de construire este un atribut al autorit`]ii administra]iei publice locale (consilii jude]ene sau prim`rii) reprezentate, dup` caz, de c`tre pre[edin]ii consiliilor jude]ene, de primarul general [i de primarii sectoarelor Municipiului Bucure[ti sau de primarii localit`]ilor (municipii, ora[e, comune) \n a c`ror raza administrativ` se g`se[te imobilul (teren/construc]ii) pe care urmeaz` s` se construiasc`. |n func]ie de particularit`]ile amplasamentului sau a lucr`rilor propuse emiterea certificatului de urbanism [i a autoriza]iei de construire se face de c`tre: a - consiliile jude]ene pentru investi]iile care se realizeaz` \n extravilanul comunelor sau pentru amplasamente care dep`[esc limita administrativ` a unei singure unit`]i administrative teritoriale (municipiu, ora[ sau comun`); b - prim`riile municipiilor, pentru construc]iile [i lucr`rile de orice fel, amplasate \n teritoriul administrativ al acestora; c - Prim`ria General` a Municipiului Bucure[ti, pentru investi]iile care dep`[esc teritoriul unui singur sector sau sunt realizate \n extravilan, pentru lucr`ri la construc]ii reprezentnd monumente istorice, lucr`ri de moderniz`ri, reabilit`ri, extinderi de re]ele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa]`, de transport [i de distribu]ie, pentru: ap`/canal, gaze, electrice, termoficare, comunica]ii - inclusiv fibr` optic`, precum [i lucr`ri de moderniz`ri [i/sau reabilit`ri pentru str`zile care sunt \n administrarea Prim`riei Municipiului Bucure[ti; d - prim`riile sectoarelor Municipiului Bucure[ti, pentru toate categoriile de construc]ii din teritoriul administrativ al acestora, cu excep]ia celora din competen]a prim`riei generale a Municipiului Bucure[ti; e - prim`riile ora[elor, pentru toate categoriile de construc]ii din teritoriul administrativ al acestora, inclusiv la construc]ii monumente istorice, clasificate conform legii, cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor, \n condi]iile existen]ei la nivelul prim`riei a structurii de specialitate competente pentru avizarea documenta]iilor de urbanism [i de emitere a certificatelor de urbanism [i a autoriza]iilor de construire; f - prim`riile comunelor, pentru locuin]ele individuale [i anexele gospod`re[ti, precum [i cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul consiliului jude]ean pentru celelalte construc]ii [i lucr`ri care se execut` \n intravilanul localit`]ilor, inclusiv pentru lucr`ri la construc]ii reprezentnd monumente istorice, sau din zonele lor de protec]ie, cu avizul Ministerului Culturii [i Cultelor.
175

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 176

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

3.3. BAZA LEGAL~ PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE REGLEMENT~RILE URBANISTICE Autoriza]iile de construire, \n conformitate cu Legea 50/1991 (republicat`, cu modificarile [i completarile ulterioare), se pot emite numai \n temeiul [i cu respectarea prevederilor din documenta]iile de urbanism, avizate [i aprobate conform legii, respectiv ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL - PUG al localit`]ii (sau planul de amenajarea teritoriului pentru zonele extravilane) \n raza c`rei este dispus imobilul (teren/construc]ii) pe care se realizeaz` noua construc]ie sau la care se intervine. Dac` pn` la expirarea termenelor de valabilitate a documenta]iilor de urbanism acestea nu se reactualizeaz` \n condi]iile legii, emiterea autoriza]iilor de construire/desfiin]are se suspend`. Conform Legii 50/1991 (republicat`, cu modificarile [i completarile ulterioare) se pot emite autoriza]ii de construire [i f`r` documenta]ii de amenajarea teritoriului [i de urbanism aprobate numai pentru: a - lucr`ri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare [i de conservare a cl`dirilor de orice fel, cu condi]ia men]inerii acelea[i func]iuni, a suprafe]ei construite la sol [i a volumetriei acestora; b - lucr`ri de reparare privind c`i de comunica]ie, dot`ri tehnico-edilitare [i altele asemenea, f`r` modificarea traseului [i, dup` caz a func]ionalit`]ii acestora; c - lucr`ri de reparare la \mprejmuiri, mobilier urban, amenaj`ri de spa]ii verzi, parcuri [i gr`dini publice, pie]e pietonale [i celelalte lucr`ri de amenajare a spa]iilor publice; d - lucr`ri de cercetare [i de prospectare a terenurilor (foraje, excava]ii) necesare studiilor geotehnice, exploat`rilor de cariere, sondelor de gaze [i petrol, precum [i altor exploat`ri; e - organizarea taberelor de corturi. 3.3.1. PLANUL URBANISTIC GENERAL - PUG [i REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM - RLU |n conformitate cu Legea 350/2001, modificata [i completata prin Legea 289/2006, Planul urbanistic general - PUG are caracter director [i de reglementare opera]ional` pentru fiecare unitate administrativ-teritorial` de baz` (municipiu, oras, comuna), constituind cadru legal pentru realizarea programelor [i ac]iunilor de dezvoltare. Plan urbanistic general - PUG pentru o localitate este initiat de catre autoritatea administratiei publice locale (primaria/consiliul local), elaborarea [i aprobarea sa constituind o obligatie a acesteia impusa prin lege. Pentru ansamblul localitatii Planul urbanistic general - PUG cuprinde: a - reglement`ri pe termen scurt cu privire la: - stabilirea [i delimitarea teritoriului intravilan \n rela]ie cu teritoriul administrativ al localit`]ii; - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
176

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 177

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- zonificarea func]ional`, corelat` cu organizarea re]elei de circula]ie; - delimitarea zonelor afectate de servitu]i publice; - modernizarea [i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; - stabilirea zonelor istorice protejate [i de protec]ie a monumentelor istorice; - formele de proprietate [i circula]ia juridic` a terenurilor; - precizarea condi]iilor de amplasare [i conformare a volumelor construite, amenajate [i plantate; b - prevederi pe termen mediu [i lung cu privire la: - evolu]ia \n perspectiv` a localit`]ii; - direc]iile de dezvoltare func]ional` \n teritoriu; - traseele coridoarelor de circula]ie [i de echipare prev`zute \n planurile de amenajare a teritoriului na]ional, zonal [i jude]ean. Planul urbanistic general - PUG se reactualizeaz` la 5-10 ani. Aferent Planului urbanistic general - PUG se aprob` Regulamentul local de urbanism - RLU, care \n concordan]` cu Regulamentul General de Urbanism, stabile[te condi]iile-cadru de amplasare [i de realizare ale construc]iilor sau de interven]ie la construc]iile existente, diferen]iat pe zone sau subzone urbane (unit`]ii teritoriale de referin]` - UTR). Pentru fiecare unitate teritorial` de referin]` - UTR sunt stabilite prin RLU: - utilizarea terenurilor (utiliz`ri admise, utiliz`ri admise cu condi]ion`ri [i utiliz`ri interzise); - caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni, forme, raport l`]ime/lungime); - regimul de aliniere a terenului [i construc]iilor fa]` de drumurile publice; - perimetrul edificabil care delimiteaz` zona de amplasare a cl`dirilor pe o parcel`, cu precizarea distan]elor fa]` de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public), fa]` de limitele laterale [i posterioar` ale parcelei [i fa]` de alte cl`diri de pe aceea[i parcel`; - regimul de \n`l]ime (num`rul de niveluri) [i \n`l]imea maxim` admisibil` a cl`dirilor (la corni[` [i la coam`, exprimate \n metri fa]` de terenul amenajat); - procentul maxim de ocupare a terenului - POT (suprafa]a construit`/suprafa]a parcelei); - coeficientul maxim de utilizare a terenului - CUT (suprafa]a desf`[urat`/suprafa]a parcelei); - aspectul exterior al cl`dirilor (forma acoperi[ului - cu pante sau teras`, eventual natura invelitorii, raportul plin-gol, finisaje exterioare, culori); - condi]ii de echipare edilitar`; - circula]ia auto [i pietonal`, accese; - parcarea [i gararea autovehiculelor; - spa]ii libere [i plantate; - \mprejmuiri; - condi]ii privind organizarea de [antier. Dup` caz \n RLU se mai precizeaz`: - zonele de interdic]ie provizorie sau definitiv` pentru construc]ii;
177

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 178

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- zonele de protec]ie (dupa caz de siguranta) cum ar fi cele pentru monumentele istorice, luciile de ap` sau pentru obiective speciale (unit`]ile militare, c`i de comunica]ie rutiere sau feroviare, aeroporturi, retele edilitare magistrale sau de distributie etc.); - alte condi]ion`ri specifice pentru o anumit` zon` sau subzon`, definit` ca unitate teritorial` de referin]` - UTR. Prevederile din Regulamentul local de urbanism - RLU permit autorizarea direct` a execut`rii lucr`rilor de construc]ii, cu excep]ia acelora din zonele sau subzonele (UTR) pentru care condi]iile de restructurare [i dezvoltare urban` nu au putut fi definite \n detaliu prin PUG. |n aceste situa]ii [i \n cazurile cnd se solicit` derog`ri de la prevederile RLU, pentru o zon` sau o parcel` anume, prin certificatul de urbanism se poate prevedea completarea [i modificarea PUG-RLU prin elaborarea [i aprobarea \n condi]iile legii a unui Plan urbanistic zonal - PUZ sau a unui Plan urbanistic de detaliu - PUD prin care s` se justifice [i s` se demonstreze posibilitatea interven]iei urbanistice solicitate. O noua documenta]ie de urbanism, PUZ sau PUD, poate fi aprobat` numai dup` o perioad` de 12 luni de la data aprob`rii documenta]iei de urbanism ini]iale pentru aceea[i zon` sau parcel`. Competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice generale PUG, inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente, revine arhitec]ilor, urbani[tilor [i altor speciali[ti atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din Romnia - RUR cu drept de semnatur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism (vezi [i Capitolul 1, pct.1.2.1 [i Anexa 14). 3.3.2. PLANUL URBANISTIC ZONAL - PUZ |n conformitate cu Legea 350/2001, modificat` [i completat` prin Legea 289/2006, Planul urbanistic zonal - PUZ are caracter de reglementare specific` detaliat` [i asigur` corelarea dezvolt`rii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general - PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localit`]ii. In]iatorul elabor`rii unui PUZ poate fi, de preferin]`, autoritatea administra]iei publice locale (Consiliul jude]ean sau prim`ria/consiliul local), dar [i orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` de dezvoltarea urbanistic` sau/[i edilitar` a unei anumite zone din teritoriul localit`]ii pentru care nu sunt stabilite \n PUG toate reglement`rile urbanistice pentru emiterea autoriza]iei de construire. Elaborarea unui Plan urbanistic zonal - PUZ poate fi f`cut` numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condi]ion`rilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicit`rii unor derog`ri de la RLU aprobat. Stabilirea zonelor pentru care trebuie s` se \ntocmesc` Planuri urbanistice zonale - PUZ se face de regul` prin Planul urbanistic general - PUG. Elaborarea [i aprobarea unui Plan urbanistic zonal - PUZ este obligatorie \n cazul: - zonelor centrale ale localit`]ilor; - zonelor protejate [i de protec]ie a monumentelor, a complexelor de odihn` [i agrement, a parcurilor industriale, a parcel`rilor;
178

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 179

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- altor zone stabilite de autorit`]ile publice locale, potrivit legii. Planul urbanistic zonal - PUZ se mai elaboreaz` pentru: - modificarea func]iuniilor zonei; - modificarea regimului de construire; - modificarea regimului de \n`l]ime, a \n`l]imii maxime admise [i a CUT; - stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) [i celelalte limite ale parcelelor; - extinderea perimetrului intravilan. Pentru zona studiat` \n Planul urbanistic zonal - PUZ se mai prev`d reglement`ri privind: - organizarea re]elei stradale; - organizarea arhitectural-urbanistic` \n func]ie de caracteristicile structurii urbane; - modul de utilizare a terenurilor; - dezvoltarea infrastructurii edilitare; - statutul juridic [i circula]ia terenurilor; - protejarea monumentelor istorice [i servitu]i \n zonele de protec]ie ale acestora. |n Planul urbanistic zonal - PUZ, ca [i \n Planul urbanistic general - PUG, se precizeaz`, dup` caz, tipul de parcele sau/[i de situa]ii pentru care \n vederea emiterii autoriza]iei de construire reglement`rile urbanistice trebuiesc am`nun]ite printr-un Plan urbanistic de detaliu - PUD. Reglement`rile urbanistice stabilite prin PUZ au o perioad` de valabilitate stabilit` prin hotarrea consliului local care le-a aprobat [i este de regul` de cinci ani. Competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice zonale PUZ, inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente, revine arhitec]ilor [i urbani[tilor care au fost atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din Romnia - RUR cu drept de semn`tur` pentru documenta]iile de urbanism - categoria "D" pentru PUZ referitor la orice fel de opera]iune urban`, "D1" \n cazul PUZ pentru parcel`ri de locuin]e [i func]iuni asociate acestora sau "D2" \n cazul PUZ pentru parcel`ri de locuin]e, cu maxim 20 de loturi de pn` la 1000 mp fiecare (vezi Capitolul 1, pct.1.2.1 [i Anexa 14). 3.3.3 PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - PUD |n conformitate cu Legea 350/2001, modificat` [i completata prin Legea 289/2006, Planul urbanistic de detaliu - PUD are exclusiv caracter de reglementare specific`, prin care se asigur` condi]iile de amplasare, dimensionare, conformare [i echipare edilitar` a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, \n corelare cu func]iunea predominant` [i cu vecin`t`]ile imediate. Ini]iatorul elabor`rii unui PUD poate fi autoritatea administra]iei publice locale (prim`ria/consiliul local) sau orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` de amplasarea unei investi]ii pe o anumit` parcel` din teritoriul localit`]ii, pentru care nu exist` la nivel de PUG/PUZ reglement`rile urbanistice detaliate necesare emiterii autoriza]iei de construire. Elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu - PUD poate fi f`cut` numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condi]ion`rilor
179

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 180

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicit`rii unor derog`ri de la RLU aprobat. Plan urbanistic de detaliu - PUD (\nso]it de ilustrarea de arhitectur`) poate reglementa: - modificarea POT; - modificarea distan]elor dintre perimetrul edificabil [i limitele laterale [i posterioar` ale parcelei. Ceilal]i parametrii urbanistici pentru amplasarea unei construc]ii se pot stabili [i modifica numai printr-un Plan urbanistic zonal - PUZ (vezi pct. 3.3.2). Planul urbanistic de detaliu - PUD mai cuprinde prevederi privind: - asigurarea accesibilit`]ii pe parcela [i racordarea la re]elele edilitare; - permisivit`]ile [i constrngerile urbanistice privind volumele construite [i amenaj`rile aferente; - rela]iile func]ionale [i estetice cu vecin`tatea; - compatibilitatea func]iunilor [i conformarea construc]iilor, amenaj`rilor [i planta]iilor; - regimul juridic [i circula]ia terenurilor [i construc]iilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor). Aprobarea Planului urbanistic de detaliu - PUD, \n condi]iile unei documenta]ii complete [i care are toate avizele [i acordurile necesare, se face printr-o hot`rre a Consiliului local (HCL) al localit`]ii (comun`, ora[, municipiu sau sector al Municipiului Bucure[ti) \n care se afl` parcela care a generat PUD, \n cazul construc]iilor obi[nuite. |n Municipiul Bucure[ti, pentru construc]iile monumente istorice sau pentru cele amplasate \n zonele de protec]ie ale acestora, Planul urbanistic de detaliu - PUD se aprob` prin Hot`rre a Consiliului General al Municipiului Bucure[ti (HCG-MB). Reglement`rile urbanistice impuse prin PUD au o perioad` de valabilitate stabilit` prin hot`rrea consiliului local care le-a aprobat, de regul` aceasta fiind de doi ani. Problematica profesional` a unui Plan urbanistic de detaliu - PUD este proprie att urbanistului, dar se \ncadreaz` \n primul rnd \ntre misiunile importante ale arhitectului, incluznd toate aspectele legate de studierea [i de stabilirea condi]iilor privind amplasarea unei construc]ii pe o parcel` [i care pot determina esen]ial concep]ia viitoarei lucr`ri. Din punct de vedere legal competen]a pentru coordonarea [i elaborarea Planurilor urbanistice de detaliu - PUD revine arhitec]ilor (conductorilor arhitec]i) [i urbani[tilor care au fost atesta]i de c`tre Registrul Urbani[tilor din Romnia - RUR cu drept de semnatur` pentru documenta]iile de urbanism - categoria "E" pentru PUD de orice fel sau "E1" \n cazul PUD pentru construc]ii de importan]` redus` din afara zonelor protejate (vezi Capitolul 1, pct.1.2.1 [i Anexa 14). Con]inutul-cadru al Planului urbanistic de detaliu - PUD este prezentat \n Anexa 15. Elaborarea Planului urbanistic de detaliu - PUD [i a documenta]iilor pentru avizele/acordurile aferente sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semnatur`, neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separate.
180

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 181

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

3.4. CERTIFICATUL DE URBANISM Certificatul de urbanism este documentul premerg`tor ob]inerii autoriza]iei de construire, emis de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale (prim`ria sau consiliul jude]ean), \n care se precizeaz` toate informa]iile cunoscute privind condi]iile juridice, economice, urbanistice [i tehnico-edilitare impuse prin legisla]ia [i reglement`rile urbanistice \n vigoare pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii pe un anumit teren, inclusiv documentele, avizele/acordurile, studiile [i proiectele necesare autoriz`rii. Prin emiterea certificatului de urbanism se asigur` aplicarea \n practic` a documenta]iilor de amenajare a teritoriului [i de urbanism aprobate. Pentru ob]inerea unui certificat de urbanism, orice persoan` fizic` sau juridic` interesat` se poate adresa autorit`]ii administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliul jude]ean) \n a c`rei raz` de competen]` se afl` imobilul (teren/construc]ii), chiar dac` solicitantul nu are un titlu de proprietate asupra acestuia. Certificatul de urbanism se solicit` pentru: - proiectarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii (sau desfiin]are) de orice fel [i pentru care este necesar` autoriza]ia de construire/desfiin]are, precizate \n subcapitolul 3.1; - concesion`ri de terenuri; - adjudecarea prin licita]ie a proiect`rii lucr`rilor publice \n faza de studiu de fezabilitate; - cereri \n justi]ie; - opera]iuni notariale privind circula]ia imobiliar`, atunci cnd opera]iunile respective au ca obiect \mp`r]iri sau comas`ri de parcele, solicitate \n scopul realiz`rii de lucr`ri de construc]ii, precum [i constituirea unei servitu]i de trecere cu privire la imobil; opera]iunile juridice men]ionate se efectueaz` numai \n baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanc]ioneaz` cu nulitatea actului. 3.4.1. - Certificatul de urbanism cuprinde toate informa]iile cunoscute referitoare la: - Regimul juridic - natura propriet`]ii (public`, privat`); dreptul de proprietate asupra imobilului (teren/construc]ii); situarea acestuia \n perimetrul intravilan sau \n extravilan; eventuala includere \n listele monumentelor istorice [i/sau ale naturii sau \n zona de protec]ie a acestora, servitu]i care greveaz` imobilul (\n conformitate cu Codul Civil), restric]ii de construire impuse prin documenta]ii de urbanism legal aprobate. - Regimul economic - utilizarea (func]iunea) actual` [i propus` pentru zona (UTR) \n care este dispus terenul (stabilit` prin PUG sau PUZ aprobat); se precizeaz` utiliz`rile admise, utiliz`rile admise cu condi]ion`ri [i utiliz`rile interzise. - Regimul tehnic - condi]iile de amplasare [i de realizare ale construc]iilor sau ale interven]iilor la construc]ii existente, pentru autorizarea direct`, impuse conform reglement`rilor urbanistice din RLU - PUG, dup` caz prin PUZ sau PUD aprobat pentru imobilul (teren sau teren [i construc]ii) la care se refer` certificatul de urbanism
181

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 182

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

(vezi subcapitolul 3.3). - Avizele/acordurile, proiectele, studiile [i alte documente prev`zute, dup` caz, prin certificatul de urbanism ca fiind necesare pentru emiterea autoriza]iei de construire: - documente de natura juridica [i admnistrativa pentru atestarea dreptului de proprietate asupra terenului [i a altor aspecte de natur` patrimonial` care ]in numai de competen]a beneficiarului (pentru detalii vezi pct. 3.5.3); - acordurile autentificate ale vecinilor, dac` este cazul; - avize/acorduri privind amplasamentul re]elelor edilitare, asigurarea utilit`]ilor [i cele privind securitatea la incendiu, protec]ia civil`, protec]ia mediului [i s`n`tatea public`, impuse dup` caz pentru fundamentarea unui ACORD UNIC [i care se ob]in prin grija emitetului autoriza]iei de construire (pentru detalii vezi pct. 3.5.1); - avize specifice, impuse dup` caz \n situa]ii speciale de amplasament sau/[i func]ionalitate [i care se ob]in prin grija beneficiarului (pentru detalii vezi pct. 3.5.2); - proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC, cu un con]inut-cadru precizat la pct. 3.6.1 [i 3.6.2, dup` caz verificat tehnic de verificatori de proiecte atesta]i (vezi pct. 2.2.3); - dovada de luare \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC de c`tre Filiala teritorial` a OAR (pentru detalii vezi pct. 3.5.4); - expertiza tehnic`, \n cazul interven]iilor la construc]ii existente (sau dup` caz acordul proiectantului in]ial) sau cnd construc]ia propus` se alipe[te la calcanul unei construc]ii existente; - studiu geotehnic; ridicarea topografic` a terenului; - alte studii considerate necesare pentru emiterea autoriza]iei de construire, impuse de particularit`]iile de amplasament sau/[i func]ionale, cum ar fi: studiu de inser]ie \n sit, studiu de \nsorire, - studiu de circula]ie, - studiu de impact asupra mediului etc. (vezi pct. 3.5.2). Pe lng` acestea se mai pot solicita urm`toarele: - autoriza]ia de desfiin]are, atunci cnd pentru eliberarea amplasamentului \n vederea realiz`rii construc]iei propuse este necesar` demolarea unei construc]ii existente (vezi subcapitolul 3.7); - proiectul pentru organizarea de [antier POE, atunci cnd autorizarea acesteia se solicit` odat` cu autoriza]ia pentru lucr`rile de baz` (vezi subcapitolul 3.8). Stabilirea avizelor/acordurilor, a altor documente juridice [i studii de specialitate se face de c`tre emitentul certificatului de urbanism conform prevederilor legisla]iei \n vigoare [i a reglement`rilor urbanistice aprobate pentru terenul pe care se va construi, \n raport de particularit`]ile amplasamentului [i ale solicit`rilor func]ionale, cu respectarea criterilor metodologice aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005, Anexa 2. |n situa]ia cnd nu exist` documenta]ii de urbanism aprobate sau acestea nu con]in elementele necesare autoriz`rii directe sau dac` se solicit` o derogare de la RLU, \n cazuri bine \ntemeiate, prin certificatul de urbanism se poate impune elaborarea unui PUZ sau PUD (vezi subcapitolul 3.3). |n acest ultim caz ob]inerea avizelor/acordurilor [i \ntocmirea proiectului pentru
182

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 183

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

autoriza]ia de construire (PAC) va putea fi f`cut` numai dup` avizarea [i aprobarea documenta]iei de urbanism (PUZ sau PUD) cu obligativitatea respect`rii \ntocmai a prevederilor acesteia. 3.4.2. - Documenta]ia pentru ob]inerea certificatului de urbanism \ntocmit` de c`tre solicitant (beneficiar), dup` caz de arhitect \n numele acestuia, cuprinde urm`toarele: - Cerere tip (conform modelului F.1 stabilit prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005) completat` cu elementele de identificare ale solicitantului (persoan` fizic` sau juridic`) [i ale imobilului (teren/construc]ie), cu precizarea scopului solicit`rii certificatului de urbanism. De regul` se face \n numele de]in`torului imobilului (teren/construc]ie), dar \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare un certificat de urbanism poate fi solicitat de orice persoan` interesat`. - Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului (copii) - \n conformitate cu legislatia \n vigoare prezentarea acestora este obligatorie numai \n cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru opera]iuni notariale [i este optionala \n cazul celorlalte tipuri de solicitari. \n condi]iile cnd la marea majoritate a autorit`]ilor administra]iei publice locale (primarii, consilii jude]ene) nu s-a introdus cadastrul general, prezentarea actelor de proprietate asupra imobilului este recomandabila [i \n cazul solicit`rii certificatului de urbanism pentru lucr`rile de construire/desfiin]are. - Extrasul de carte funciar` (obligatoriu numai \n cazul solicit`rilor pentru \nstr`inarea terenurilor proprietate privat`). - Planul de \ncadrare \n zon` (localitate) a terenului, sc.1:2.000, 1:5.000 sau 1:10.000. - Planul de situa]ie, sc. 1:500 sau 1:200, \n care s` se eviden]ieze situa]ia existent`, iar \n cazul certificatului de urbanism pentru lucr`rile de construire se prezint` [i eventualele propuneri (optional). Planurile de \ncadrare \n zon` [i de situa]ie se vor \ntocmi pe suporturi topografice vizate de Oficiul de cadastru jude]ean sau al Municipiului Bucure[ti [i se anexeaz` \n dou` exemplare. - Documentul de plat` a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, stabilit` \n raport cu suprafa]a de teren, \n conformitate cu prevederile legisla]iei privind taxele [i impozitele locale. - Documenta]ii op]ionale - \n cazul solicit`rilor pentru lucr`ri de construire/desfiin]are - |n func]ie de complexitatea acestora sau ale amplasamentului, este recomandabil ca documenta]ia s` fie \nso]it` de un memoriu justificativ \n care s` se prezinte succint solu]iile arhitectural-urbanistice propuse, dac` este cazul ilustrate de planurile [i fa]adele principale (la nivel de anteproiect). Acestea sunt facultative avnd \n vedere c` legisla]ia \n vigoare interzice emitentului certificatului de urbanism s` cear` documenta]ii pentru justificarea solicit`rii sau elaborarea unei documenta]ii de urbanism pentru terenul \n cauz` [i care s` condi]ioneze emiterea certificatului de urbanism Elaborarea documenta]iei pentru ob]inerea certificatului de urbanism este o
183

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 184

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

misiune suplimentar` a arhitectului, neinclus` \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i face obiectul unei tarif`ri separate. Termenul legal de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile. Valabilitatea certificatului de urbanism se stabile[te de c`tre autoritatea administra]iei publice locale \ntre 6 [i 24 luni de la data emiterii, func]ie de complexitatea avizelor sau al studiilor solicitate, de scopul pentru care a fost solicitat [i de men]inerea valabilit`]ii prevederilor din documenta]iile de urbanism [i de amenajarea teritoriului. Uzual se acord` o valabilitate de 12 luni, cu un drept legal de prelungire o singur` dat` cu 12 luni. Cererea de prelungire, redactat` pe un formular tip, la care se anexeaz` originalul certificatului de urbanism, trebuie depus` la autoritatea emitent` cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea termenului de valabilitate. Certificatul de urbanism odat` emis de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale are [i valoarea unui contract pe baza c`ruia beneficiarul (solicitantul) face cheltuielile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor [i elaborarea studiilor [i proiectelor solicitate pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii. Ob]inerea [i elaborarea tuturor acestora \n condi]iile impuse prin certificatul de urbanism oblig` autorit`]ile administra]iei publice locale s` emit` autoriza]ia de construire solicitat`. CERTIFICATUL DE URBANISM NU }INE LOC DE AUTORIZA}IE DE CONSTRUIRE. 3.5. AVIZELE, ACORDURILE [i DOCUMENTA}IILE PENTRU EMITEREA ACESTORA, ALTE DOCUMENTE NECESARE OB}INERII AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE |n conformitate cu Legea 50/1991 republicat`, cu modificarile [i completarile ulterioare, pentru simplificarea procedurilor de autorizare a execut`rii lucr`rilor de construc]ii, se prevede ca prin grija emitentului autoriza]iei de construire s` fie ob]inute avizele/acordurile privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor ct [i cele privind securitatea la incendiu, protec]ia civil`, protec]ia mediului [i s`n`tatea public` [i care fundamenteaz` un ACORD UNIC. Emiterea acordului unic revine \n sarcina structurilor specializate din cadrul autorit`]ilor administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu jude]ean) prin Comisiile de Acorduri Unice - CAU, din care fac parte [i reprezentan]ii institu]iilor abilitate s` elibereze avizele/acordurile precizate mai sus. |n cazul prim`riilor (de la nivelul comunelor [i ora[elor mici) care nu au capacitatea s` organizeze Comisii de Acorduri Unice, acestea vor \nainta documenta]iile [i fi[ele tehnice aferente acestora c`tre forul imediat superior (consiliul jude]ean) care va elibera acordul unic, pe baza c`ruia prim`ria va emite autoriza]ia de construire. Alte documente [i eventualele avize specifice impuse prin certificatul de urbanism se ob]in prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire. 3.5.1. Avizele / acordurile care fundamenteaz` acordul unic, eliberate pe baza fi[elor tehnice [i a documenta]iilor elaborate de proiectant [i care se ob]in prin grija
184

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 185

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

emitentului autoriza]iei de construire (privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor [i cele privind protec]ia civil`, securitatea la incendiu, protec]ia mediului [i s`n`tatea public`). Con]inutul-cadru pentru documenta]iile necesare emiterii acestei categorii de avize [i acorduri se stabile[te de c`tre fiecare emitent \n parte conform Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005 [i este de regul` urm`torul: 3.5.1.1. - Avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor emise de administratorii re]elelor [i serviciilor pentru: - alimentarea cu ap`; - canalizare; - alimentarea cu energie electric`; - alimentarea cu gaze naturale; - telefoane; - salubritate; - dup` caz pentru alte utilit`]i, \n func]ie de existen]a acestora [i de rela]ia posibil` cu noua construc]ie. Documenta]iile se \ntocmesc distinct pentru fiecare tip de re]ea edilitar` sau serviciu urban [i cuprind \n situa]iile curente urm`toarele (\n copie): - certificatul de urbanism; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - planul de \ncadrare \n zon`; - planul de situa]ie - dou` exemplare (planurile anex` vizate spre neschimbare la certificatul de urbanism). 3.5.1.2. - Avize/acorduri emise de institu]iile teritoriale specializate pentru: - securitatea la incendiu; - protec]ia civil`; - protec]ia mediului (acordul de mediu); - s`n`tatea popula]iei (avizul sanitar). - Documenta]ia pentru avizul privind securitatea la incendiu se \ntocme[te \n conformitate cu Normele metodologice de avizare [i autorizare privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`, aprobat prin Ord. MAI 1435/2006 [i cuprinde urm`toarele (\n copie): - cerere-tip (dou` exemplare); - opisul documentelor cuprinse \n documenta]ie (dou` exemplare); - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (trei exemplare); - memoriile tehnice pe specialit`]i (arhitectur`, structur` [i instala]ii); - scenariu de siguran]` la foc, \ntocmit conform metodologiei aprobate de Ministerul Administra]iei [i Internelor (vezi con]inutul-cadru din Anexa 03); - planurile tuturor nivelurilor, sec]iuni caracteristice, fa]ade; - referatul verificatorului atestat pentru cerin]a "C - siguran]a la foc" (dou` exemplare).
185

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 186

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- Documenta]ia pentru avizul de protec]ie civil` se \ntocme[te \n conformitate cu Normele metodologice de avizare [i autorizare privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`, aprobate prin Ord. MAI 1435/2006 [i cuprinde urm`toarele (\n copie): - cerere-tip (dou` exemplare); - opisul documentelor cuprinse \n documenta]ie (dou` exemplare); - certificatul de urbanism (un exemplar) [i planurile de incadrare \n zon` [i de situa]ie, vizate spre neschimbare (dou` exemplare); - fi[a tehnic` (trei exemplare); - memoriul tehnic general (sau arhitectur`) avnd un capitol privind protec]ia civil` sau memoriu tehnic de specialitate (dou` exemplare); - planul subsolului sau al celui mai de jos nivel, cuprinznd [i schemele instala]iilor electrice [i de filtroventila]ie, acestea din urm` prev`zute numai \n cazul ad`posturilor de protec]ie civil` cu o capacitate mai mare de 50 de persoane (dou` exemplare); - sec]iune caracteristic` prin ad`postul de protec]ie civil` [i prin tunelul de evacuare, \n cazul adaposturilor protec]ie civil` cu o capacitate mai mare de 50 de persoane se prezinta [i schemele instala]iilor de filtroventila]ie (dou` exemplare). |n HGR 560/2005, modificat` [i completat` de HGR 37/2006, se stabilesc categoriile de construc]ii la care trebuiesc prev`zute ad`posturi pentru protec]ia civil`. - Documenta]ia pentru acordul de mediu, \n cazul construc]iilor cu impact nesemnificativ asupra mediului, cuprinde (\n copie): - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - memoriu tehnic privind protec]ia mediului; - memoriul general sau de arhitectur` (dup` caz), eventual [i memoriul tehnic privind instala]iile generale [i dup` caz cele tehnologice; - anun]ul publicitar privind inten]ia execut`rii construc]iei; - avizele privind asigurarea utilit`]ilor (ap`, canal, energie electric`); - avizul (sau contractul) de salubritate; - avizul de vidanjare (\n cazul inexisten]ei \n zon` a re]elei publice de canalizare); - dup` caz alte avize sau acorduri impuse prin certificatul de urbanism, decizia favorabil` a Inspectoratului teritorial de protec]ia mediului privind studiu de impact [i realizarea etapei de dezbatere public`; - planurile tuturor nivelurilor, sec]iune caracteristic`. - Documenta]ia pentru avizul sanitar se \ntocme[te conform Ordinului MS 331/1999 [i cuprinde: - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - fi[a tehnic` (dou` exemplare); - dovada dreptului de proprietate asupra terenului; - de regul` se prezint` memoriul tehnic general sau memoriile tehnice pentru arhitectur` [i instala]ii generale;
186

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 187

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- planurile [i sec]iunile caracteristice de arhitectur`, \n care s` se eviden]ieze modul de rezolvare func]ional`, procesul tehnologic, alimentarea cu ap`, canalizarea [i tratarea apelor uzate, colectarea [i tratarea de[eurilor, m`surile de combatere a polu`rii [i de protec]ie sanitar`. Dup` caz se mai pot solicita: studiul de impact asupra s`n`t`]ii popula]iei, acordul vecinilor, certificatul unic de \nregistrare [i actele de constituire a firmei (\n cazul persoanelor juridice) sau autoriza]ia de exercitare a unei activit`]i independente. 3.5.1.3. - Fi[ele tehnice pentru emiterea acordului unic, corespunz`tor pentru fiecare aviz/acord sunt completate, semnate [i [tampilate de c`tre proiectant [i fac parte din fiecare documenta]ie descris` mai sus. Formularele tip pentru fi[ele tehnice (modelele F.8.1; F.8.2; F.8.3; F.8.4; F.8.5 prev`zute prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005) se primesc de la emitentul autoriza]iei de construire odat` cu eliberarea certificatului de urbanism. - Fi[ele tehnice pentru avizele privind amplasamentul re]elelor edilitare [i asigurarea utilit`]ilor cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investi]ii; caracteristicile tehnice specifice ale investi]iei (amplasament, tip de bran[ament/racord, caracteristicile tehnice asigurate prin proiect, modul de \ndeplinire a cerin]elor avizatorului, modul de \ndeplinire a condi]iilor [i restric]iilor impuse). - Fi[ele tehnice pentru avizele/acordurile privind securitatea la incendiu, protec]ia civil`, protec]ia mediului [i cel sanitar cuprind: - datele de identificare ale obiectivului de investi]ii; caracteristicile tehnice specifice ale investi]iei (\n func]ie de tipul de construc]ie); modul de \ndeplinire a cerin]elor avizatorului; modul de \ndeplinire a condi]iilor [i restric]iilor impuse (conform legisla]iei [i normativelor tehnice specifice fiec`rui domeniu pentru care se solicit` avizul). Con]inutul documenta]iilor [i fi[elor tehnice pentru emiterea avizelor/acordurilor prezentate mai sus poate fi completat [i actualizat de c`tre avizatori func]ie de cerin]ele impuse de domeniile lor de competen]` sau/[i de condi]iile locale. Fi[ele tehnice [i documenta]iile elaborate de c`tre proiectant sunt incluse \n documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei de construire, care se depune la autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu jude]ean). Termenele legale pentru rezolvarea acestor avize [i acorduri (inclusiv pentru acordul unic) sunt incluse \n termenul de 30 de zile pentru emiterea autoriza]iei de construire, \n condi]iile unor documenta]ii complete [i care propun solu]ion`ri tehnicofunc]ionale conforme cu cerin]ele [i condi]ion`rile legale impuse de c`tre avizatori. |n situa]ia cnd unul sau mai mul]i avizatori solicit` \ntemeiat modific`ri de solu]ii fata de documenta]ia supus` aviz`rii, \n maximum 5 zile de la depunere, aceasta se returneaz` beneficiarului (proiectantului) pentru completare, cu decalarea corespunz`toare a termenului de emitere a autoriza]iei de construire. Elaborarea documenta]iilor pentru avizele/acordurile care fundamenteaz` acordul unic se face pe baza proiectului tehnic [i sunt incluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz`.
187

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 188

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

3.5.2. Avizele/acordurile specifice [i alte studii ob]inute prin grija beneficiarului (solicitantului) autoriza]iei de construire pe baza unor documenta]ii elaborate de proiectant - Acestea sunt impuse prin certificatul de urbanism \n situa]ii speciale, determinate de natura investi]iei, de particularit`]i func]ionale [i/sau de rela]iile posibile cu amplasamentul noii construc]ii [i care se refer` de regul` la zonele de protec]ie sau de restric]ie instituite prin documenta]iile de amenajare a teritoriului [i de urbanism aprobate potrivit legii pentru monumente istorice sau ale naturii, obiective militare, c`i de comunica]ie [i instala]iile aferente acestora (aeroporturi, autostr`zi, drumuri na]ionale, c`i ferate, etc.), \n jurul luciilor de ap` [.a. Avizele specifice se emit de c`tre institu]iile administra]iei publice centrale sau de serviciile descentralizate ale acestora sau a altor institu]ii sau organisme abilitate [i care dup` caz pot fi: - Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului, - Autoritatea Aeronautic` Civil` Romn`, - Compania Nationala Cai Ferate "C.F.R" S.A., - Administra]ia Drumurilor Na]ionale, dup` caz, pentru autorizarea lucr`rilor \n zonele de siguran]` [i de protec]ie ale infrastructurilor de transport public [i \n zonele aferente construirii c`ilor de comunica]ie; - Ministerul Culturii [i Cultelor, prin Directiile teritoriale de cultura [i culte, pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de orice natur` la cl`dirile reprezentnd monumente istorice cuprinse \n listele aprobate potrivit legii [i la cele amplasate \n zonele de protec]ie ale acestora [i pentru avizul Comisiei de specialitate pentru autorizarea l`ca[urilor de cult [i ale anexelor acestora; - Ministerul Ap`r`rii Na]ionale - Statul Major General, - Ministerul Administra]iei [i de Interne, - S.R.I. [i alte institu]ii similare, dup` caz, \n situa]ia autoriz`rii lucr`rilor situate \n apropierea obiectivelor cu caracter special, precum [i \n zonele de interes pentru ap`rarea na]ional`, ordine public` [i siguran]` na]ional`, \n conformitate cu legisla]ia specific`; - Ministerul Agriculturii, P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale, \n situa]ia autoriz`rii lucr`rilor pe terenuri cu destina]ie agricol`; - Ministerul Mediului [i Gospod`ririi Apelor, - C.N. "Apele Romne", \n cazul autoriz`rii lucr`rilor \n arii naturale protejate; - Inspec]ia de Stat \n Construc]ii - ISC, prin inspectoratele teritoriale sau jude]ene, dup` caz, pentru: a) documenta]iile tehnico-economice pentru obiectivele de investi]ii finan]ate din fonduri publice, documenta]iile tehnico-economice aferente obiectivelor de investi]ii noi, finan]ate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu un milion de lei (RON) precum [i documenta]iile tehnico-economice pentru lucr`rile de repara]ii, reabilit`ri, consolid`ri, restaur`ri ale construc]iilor existente finan]ate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor HGR 1072/2003 privind avizarea de c`tre ISC a documenta]iilor tehnico-economice pentru obiective de investi]ii finan]ate din fonduri publice; b) amplasarea balastierelor [i carierelor din punct de vedere al protej`rii construc]iilor din vecin`tatea acestora; c) execu]ia de construc]ii \n vecin`tatea drumurilor na]ionale;
188

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 189

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

d) interven]iile asupra construc]iilor existente; e) solu]iile de interven]ie imediat` pentru punerea \n siguran]` provizorie a construc]iilor avariate \n urma dezastrelor, \n ac]iunile de interven]ie operativ` [i refacere post dezastru. Con]inutul documenta]iilor pentru ob]inerea acestei categorii de avize este stabilit de fiecare emitent \n parte, func]ie de problematica \n cauz`. Taxele legale pentru ob]inerea avizelor/acordurilor specifice sunt stabilite de fiecare institu]ie \n parte [i avizul se elibereaz` de la caz la caz \n termen de circa 15 - 30 de zile. Acordul proiectantului ini]ial al cl`dirii \n cazul interven]iilor la construc]ii existente se ob]ine pe baza unei documenta]ii stabilite de comun acord \ntre acesta [i proiectantul interven]iilor propuse. |n situa]ia c` proiectantul ini]ial este necunoscut acest aviz poate fi \nlocuit de o expertiz` tehnic` elaborat` de un expert atestat, cu acordul Inspectiei teritoriale \n construc]ii - IC. Acordul Inspectiei teritoriale \n construc]ii - IC solicitat \n cazul interven]iilor la construc]ii existente (subzidiri la construc]iile \nvecinate la calcan, extinderi, supraetaj`ri, consolid`ri, reconstruiri integrale sau par]iale sau alte opera]iuni de acest tip la construc]ii existente) [i care se ob]ine pe baza unei documenta]ii care cuprinde: - certificatul de urbanism [i planurile anex` vizate spre neschimbare; - planul de situa]ie (privind amplasamentul construc]iilor propuse) sc.1:200 sau 1:100; - acordurile notariale solicitate prin certificatul de urbanism (declara]ia privind inexisten]a unor litigii referitoare la teren [i dup` caz al vecinilor etc.); - expertiza tehnic` (\n doua exemplare) sau acordul (avizul) proiectantului ini]ial; - avizul Ministerului Culturii [i Cultelor sau al Direc]iei Monumentelor Istorice (dac` este cazul); - aprobarea prin Hot`rre a Consiliului Local - HCL [i avizul Comisiei Tehnice de Urbanism - CTU (inclusiv planul de reglement`ri urbanistice vizat spre neschimbare), \n cazul condi]ion`rii emiterii autoriza]iei de construire de elaborarea unui PUD sau PUZ; - referatele verificatorilor de proiecte atesta]i (inclusiv legitima]iile vizate la zi ale acestora [i a expertului tehnic); - studiu geotehnic; - proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC (vezi pct. 3.6.1 - lista de semn`turi a elaboratorilor, memoriile tehnice privind arhitectura, structura de rezisten]` (\n doua exemplare), instala]ii generale, piesele desenate pentru partea de arhitectur`, planul [i detaliile de funda]ii, eventuale detalii tehnologice pentru protejarea construc]iilor existente alipite la calcan, detalii de sprijinire ale taluzurilor la s`p`turi etc.). Alte studii sau documenta]ii impuse prin certificatul de urbanism \n situa]ii particulare de amplasament sau/[i func]ionare cum ar fi dup` caz: - studii de inser]ie \n sit, de circula]ie, istorice, de amenajare peisagistic`, de impact asupra mediului, ridicarea topo a terenului [.a. Aceste studii vor fi elaborate de arhitectul cu drept de semn`tur` sau
189

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 190

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de c`tre al]i proiectan]i de specialitate sub coordonarea arhitectului cu drept de semn`tur` - [ef de proiect, conform exigen]elor emitentului autoriza]iei de construire. Elaborarea documenta]iilor pentru avizele/acordurile specifice [i a altor studii precizate la pct. 3.5.2 sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separate. 3.5.3. Documentele de natur` juridic` [i administrativ` a c`ror ob]inere este numai de competen]a beneficiarului - Dovada dreptului de proprietate asupra terenului/construc]iilor, intabulat \n Cartea Funciara, \n copie legalizat` (obligatorie \n orice situa]ie) [i care poate fi dup` caz: - titlul de proprietate, - contract de vnzare-cump`rare, - contract de partaj voluntar, - act de dona]ie, - certificat de mo[tenire, - hot`rri judec`tore[ti definitive de reconstituire sau de recunoa[tere a dreptului de proprietate, - contract de concesiune, de comodat ori de \nchiriere al terenului/construc]iilor (\n aceste ultime cazuri cu acordul autentificat al proprietarului de drept privind executarea lucr`rilor de construc]ie solicitate). - Documenta]ia cadastral` - fi[a bunului imobil (teren/construc]ii) [i planul de delimitare a imobilului. - Declara]ia pe proprie r`spundere, autentificat` de un notar public, prin care se precizeaz` c` nu sunt pe rolul instan]elor judec`tore[ti litigii privind dreptul de proprietate asupra terenului/construc]iilor care fac obiectul autoriza]iei de construire/desfiin]are (obligatorie \n orice situa]ie). - Acordurile notariale exprimate de proprietarii imobilelor \nvecinate, \n cazurile cnd acestea sunt afectate de lucr`rile propuse, cum ar fi: - alipirea la calcan cu o construc]ie \nvecinat` care necesit` subzidiri sau consolid`ri ale acesteia; - \mprejmuiri pe limitele dintre propriet`]i; - func]iunile noii construc]ii sunt poluante; - schimbarea total` sau par]ial` a destina]iei unei p`r]i (apartament sau alte spa]ii) din cl`diri colective de locuit existente, dac` prin natura noii func]iuni se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibra]ii etc.). - Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (unde este cazul). Documenta]iile pentru ob]inerea acestei aprob`rii se intocmesc conform prevederilor din Ordinul comun al ministrului agriculturii, padurilor [i dezvoltarii rurale [i al ministrului administratiei [i internelor nr. 897/07.09.2005 [i au un continut-cadru, proceduri de avizare/aprobare [i taxe de emitere diferen]iate func]ie de urm`toarele: - situarea terenului \n extravilanul sau intravilanul localit`]ii; - suprafa]a de teren care urmeaz` s` fie scoas` din circuitul agricol (pn` la un hectar, \ntre un hectar [i 100 ha [i peste 100 ha); - categoria de folosin]` a terenului (arabil, livezi, vii, p`duri, fne]e);
190

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 191

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- clasa de fertilitate a terenului. - Certificat privind atribuirea unui nou num`r po[tal - dac` este cazul. - Certificat de atestare a valorii fiscale a construc]iei, eliberat de serviciul (direc]ia) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei, \n cazul solicit`rii autoriza]iei de desfiin]are, pentru calcularea taxei de autorizare. - Alte acorduri legale privind situa]ia patrimonial` a terenului [i care au fost cerute prin certificatul de urbanism. - Contractul cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de construire sau de demolare. 3.5.4. Dovada lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de construire/desfiin]are PAC/PAD, a c`rui ob]inere este numai de competen]a arhitectului cu drept de semnatur`. Acest document a fost impus prin Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicata [i se ob]ine pe baza unei cereri (vezi formularul tip OAR - Anexa 11) adresate Filialei teritoriale a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnatur` care a elaborat, semnat [i parafat proiectul respectiv. Dovada de luare \n eviden]` a PAC/PAD (vezi formularul tip OAR - Anexa 12) mai certific` capacitatea legal` a arhitectului/conductorului arhitect de a exercita dreptul de semnatur` la data elabor`rii PAC/PAD, ct [i asumarea de c`tre acesta a \ntregii responsabilit`]i privind con]inutul [i calitatea proiectului de arhitectur`. 3.6. AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE

ATRIBU}IILE BENEFICIARULUI
Asigurarea documentelor [i actelor legale a c`ror ob]inere este numai de competen]a sa (vezi pct. 3.5.3); Asigurarea ntocmirii documenta]iilor (dosarelor) pentru ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are); Asigurarea verific`rii tehnice a proiectului faza PAC; Ob]inerea n mod direct a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup` caz [i de desfiin]are) sau mandatarea pentru aceasta a unei ter]e persoane (eventual arhitectul); Achitarea tuturor taxelor legale [i a celorlalte cheltuieli aferente ob]inerii avizelor [i autoriza]iei de construire (desfiin]are).

MISIUNILE ARHITECTULUI
MISIUNI DE BAZ~ Elaborarea documenta]iilor [i a fi[elor tehnice pentru ob]inerea avizelor aferente acordului unic, cerute prin CU; Elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de construire - PAC (extras din proiectul tehnic). Prezentarea proiectului - faza PAC verificatorilor atesta]i stabili]i sau agrea]i de c`tre beneficiar. Sus]inerea documenta]iilor [i a PAC, dac` este cazul, n fa]a organismelor de avizare abilitate [i completarea sau/[i modificarea documenta]iilor conform cerin]elor justificate ale acestora. MISIUNI SUPLIMENTARE Elaborarea dac` este cazul a documenta]iilor pentru ob]inerea avizelor specifice pentru PAC/PAD, PAD [i \ntocmirea dosarului pentru emiterea autoriza]iilor [i ob]inerea acestora ca mandatar al beneficiarului.
191

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 192

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Autoriza]ia de construire constituie baza legal` pentru executarea unei construc]ii [i asigur` aplicarea m`surilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea [i func]ionarea acesteia, reprezentand un act de autoritate al administra]iei publice locale. Solicitantul autoriza]iei de construire poate fi numai o persoana fizic` sau juridic` cu drept de proprietate asupra terenului pe care se construie[te sau care de]ine un contract de concesiune (cu acordul autentic al proprietarului de drept pentru executarea lucr`rilor de construc]ii) sau de \nchiriere a terenului (numai \n cazul construc]iilor provizorii [i cu acordul autentic al proprietarului de drept). 3.6.1. Proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC este un extras din proiectul tehnic [i are un con]inut-cadru stabilit prin Anexa nr.1, litera A din Legea nr.50/1991 (republicat`), obligatoriu pentru toate categoriile de construc]ii ale c`ror lucr`ri de execu]ie se supun autoriz`rii, cu excep]iile prezentate \n subcapitolul urm`tor [i pentru care se admite elaborarea unui proiect cu un con]inut simplificat. Proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC poate fi elaborat numai de arhitec]i cu drept de semn`tur` [i conductori arhitec]i cu drept de semn`tur` (pentru construc]ii \ncadrate la categoria de importan]` redus` din afara zonelor protejate) pentru partea de arhitectur` [i de ingineri (subingineri) de specialitate, cu studii universitare [i diplom` de licen]` recunoscut` de statul romn, pentru partea de structur` [i de instala]ii [i care au o forma legal` de exercitare a profesiei. Piesele scrise [i desenate (al c`ror con]inut-cadru a fost detaliat \n subcapitolul 2.6) sunt urm`toarele: a - Piese scrise: - foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor, cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din proiect de care r`spund; \n cazul elabor`rii PAC cu subproiectan]i de specialitate (pentru structur` [i/sau instala]ii generale) se men]ioneaz` firmele respective [i responsabilii de proiecte; - borderourile pieselor scrise [i desenate; - memoriu general (dac` este cazul); - memoriu tehnic pentru arhitectur` (vezi [i continutul-cadru de la Anexa 02); - memoriu tehnic pentru structura de rezisten]`; - memoriile tehnice pentru instala]iile generale aferente construc]iei (termiceclimatizare, electrice, sanitare, gaze); - memoriu tehnic pentru dot`ri [i instala]ii tehnologice (dac` este cazul); - referatele verificatorilor de proiecte atesta]i (al]ii dect proiectan]ii) [i care sunt agrea]i de c`tre beneficiar; - studiul geotehnic; - devizul general al lucr`rilor, \ntocmit conform HGR 1179/2002 (vezi subcapitolul 2.7 [i Anexa 05), pe baza caruia se stabileste taxa de autorizare. b - Piese desenate: Planuri generale: - planul de \ncadrare \n zon` - sc. 1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000 (dup` caz);
192

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 193

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- planurile de situa]ie - sc.1:500, 1:200 sau 1:100, privind amplasarea tuturor construc]iilor subterane sau supraterane care se men]in, se desfiin]eaz` [i cele propuse, \ntocmite pe suporturi topografice vizate de Oficiul jude]ean de cadastru sau al Municipiului Bucure[ti. Arhitectura (dup` caz pentru fiecare corp de cl`dire), sc. 1:100 sau 1:50: - planurile tuturor nivelurilor (subsol, parter, etaje, mansard`); - planul acoperi[ului (\nvelitoarea); - sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele, care s` cuprind` [i fa]adele cl`dirilor \nvecinate la calcan, \n cazul \n care noua construc]ie este \ncadrat` \ntr-un front construit existent; - desf`[urarea frontului stradal - sc. 1:200 sau 1:100, cu evidentierea modului de integrare a noii constructii \n tesutul urban existent (dac` este cerut` prin certificatul de urbanism sau prin avizul privind protec]ia monumentelor istorice sau pentru construc]iile propuse \n zonele de protectie ale acestora); - detalii privind modul de alc`tuire a \mprejmuirii (plan, eleva]ie, sec]iune caracteristic`) sc.1:20, \n cazul cnd se solicit` autorizarea acesteia odat` cu noua construc]ie. Structura de rezisten]` - planul de funda]ii, sc. 1:50, cu eviden]ierea modului de respectare a condi]iilor din studiul geotehnic; - detalii de funda]ii; - detalii tehnologice privind lucr`rile de subzidire sau de protec]ie a cl`dirilor \nvecinate la calcan (dac` este cazul); - proiectul pentru structur` complet (\n cazul construc]iilor cu mai multe subsoluri [i cel pu]in 10 niveluri). Instala]ii generale - schemele func]ionale [i parametrii principali pentru toate instala]iile aferente construc]iei (termice, electrice, sanitare, gaze). Dot`ri [i instala]ii tehnologice - \n situa]ia cnd investi]ia urmeaz` s` func]ioneze pe baza unor dot`ri [i instala]ii tehnologice, determinante pentru configura]ia planimetric` sau/[i volumetric` a construc]iilor. - desene de ansamblu; - scheme ale fluxului tehnologic. |n cazul interven]iilor la o construc]ie existent` se vor mai prezenta urm`toarele: - releveul construc]iei la care se intervine (planurile tuturor nivelurilor, planul acoperi[ului, sec]iuni, fa]ade sc.1:100 sau 1:50); - documentar foto. Pe plan[ele cu lucr`rile propuse se vor marca distinct elementele existente, care se men]in, cele care se desfiin]eaz` [i cele care se adaug`. |n situa]ii excep]ionale, \n func]ie de complexitatea investi]iei supuse autoriz`rii, structurile de specialitate constituite potrivit legii vor putea cere prin certificatul de urbanism [i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentar`, care s` fie cuprinse \n proiectul pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii - PAC, de exemplu STUDIU DE INSER}IE pentru o construc]ie amplasat` \ntr-o zona
193

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 194

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

protejat`. Fiecare plan[` din PAC va avea \n partea dreapta-jos cartu[ul de identificare (cu un con]inut prezentat pentru proiectul tehnic, vezi Capitolul 2, pct. 2.6.3, adoptat pentru faza PAC) [i va fi semnat` [i parafat` de arhitectul cu drept de semn`tur` (partea de arhitectur`) [i va fi certificat` cu [tampila biroului de proiectare. Memoriile tehnice [i planurile vor fi [tampilate [i semnate de c`tre verificatorii de proiecte atesta]i corespunz`tor domeniilor lor de competen]` [i dup` caz de expertul tehnic atestat (pentru interven]iile la o construc]ie existent` sau a detaliilor de funda]ii [i de tehnologie pentru alipirea la o construc]ie existent`). |n cazul lucr`rilor de mic` amploare elementele de organizare de [antier se pot preciza pe planul de situa]ie detailat. |n cazul lucr`rilor de mari dimensiuni se prezint` separat [i proiectul de organizare a execu]iei lucr`rilor (POE), \nso]it de avizele specifice. |n cazul \n care proiectul de organizare a execu]iei nu se prezint` \mpreun` cu proiectul pentru construc]ia propriu-zis`, acesta va face obiectul unei autoriza]ii separate (vezi subcapitolul 3.8). 3.6.2. - Proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC \n forma simplificat` |n conformitate cu Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicat`, aprobate prin Ord. MTCT 1430/2005, pentru facilitarea ob]inerii autoriza]iei de construire, se admite prezentarea unor proiecte pentru autoriza]ia de construire - PAC cu un con]inut simplificat pentru urm`toarele tipuri de construc]ii, situate \n afara zonelor de protec]ie stabilite prin lege: - locuin]ele individuale P [i P+1E, din mediul rural, re[edin]e principale realizate din fondurile persoanelor fizice; - anexe gospod`re[ti ale locuin]elor: buc`t`rii de var`, grajduri (pentru animale mari), hambare, fnare, p`tule, magazii, [oproane, garaje, fntni, latrine uscate, fose vidanjabile, spa]ii pentru activit`]i me[te[ug`re[ti de prelucrare secundar` a produselor agricole [i silvice [i care alc`tuiesc \mpreun` cu locuin]a o unitate func]ional` distinct`, rezervoare pentru combustibil lichid sau gazos, \mprejmuiri; - racorduri [i bran[amente la utilit`]i; - anexe ale exploata]iilor agricole: saivane, padocuri, ad`posturi pentru animale, platforme pentru furaje, p`tule, \mprejmuiri de p`[uni, spa]ii de cazare temporar` pe timpul campaniilor agricole; - construc]ii provizorii cu utilizare temporar`: trguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construc]ii temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, politice, religioase etc.), tabere de corturi [i rulote. Pentru tipurile de construc]ii men]ionate mai sus, con]inutul simplificat al proiectului pentru autoriza]ia de construire este prezentat \n Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`, aprobate prin Ord.MTCT 1430/2005. Elaborarea proiectului pentru autoriza]ia de construire - PAC, extras din proiectul tehnic, este inclus` \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` (care nu cuprinde [i
194

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 195

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

costurile pentru verific`rile tehnice ale proiectului, expertiza tehnic`, studiile topo / geo [i ob]inerea avizelor [i autoriza]iei de construire). 3.6.3. Documenta]ia (dosarul) pentru ob]inerea autoriza]iei de construire se \ntocme[te prin grija beneficiarului, eventual cu concursul proiectantului [i cuprinde dou` categorii principale de documente [i anume: a - documente/acte de natur` juridic` sau administrativ` de care este responsabil \n exclusivitate beneficiarul (cele prezentate la pct. 3.5.3) sau arhitectul cu drept de semnatura (prezentat la pct. 3.5.4); b - documenta]ii de natur` profesional` (arhitectural-urbanistic` [i tehnic`) pe care le elaboreaz` [i de care r`spunde proiectantul, respectiv arhitectul cu drept de semn`tur` sau a c`ror elaborare de c`tre al]i speciali[ti abilit`]i o coordoneaz` arhitectul \n calitate de [ef de proiect (proiectant general) [i care sunt urm`toarele: - proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC (dup` caz de desfiin]are - PAD sau/[i de organizare a execu]iei lucr`rilor - POE), toate fi[ele tehnice [i documenta]iile pentru ob]inerea avizelor/acordurilor de natur` arhitectural-urbanistic` [i tehnic`, verific`ri [i expertize tehnice, eventual alte studii. Con]inutul - cadru al documenta]iei (dosarului) pentru ob]inerea autoriza]iei de construire este urm`torul: - CERERE (formular tip - model F.9 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 - republicat`), semnat` de beneficiar; - ANEXA la cerere (din formularul tip - model F.9) completat, [tampilat [i semnat de c`tre proiectantul general sau de c`tre beneficiar; - CERTIFICATUL DE URBANISM [i plan[ele anex` (planul de \ncadrare \n zon` [i planul de situa]ie) vizate spre neschimbare - copii; - DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI (intabulat \n Cartea Funciar`) - copie legalizat`; - |NCHEIEREA PENTRU INTABULAREA dreptului de proprietate \n Cartea Funciar` copie; - DOCUMENTA}IA CADASTRAL~ (fi[a bunului imobil [i planul de delimitare a imobilului) - copii; - DECLARA}IE pe proprie r`spundere, autentificat` la un notar public, privind inexisten]a pe rolul instan]elor judec`tore[ti a unor litigii referitoare la imobil (teren - construc]ii), \n original; - ACORDUL PROPRIETARILOR VECINI, autentificat la un notar public - dac` este cazul, \n original; - APROBAREA pentru scoaterea terenului din circuitul agricol - dac` este cazul, copie; - CERTIFICAT privind atribuirea unui nou num`r po[tal - dac` este cazul, copie; - Hot`rrea Consiliului Local - HCL (HCG-MB) privind aprobarea PUZ sau PUD, inclusiv avizul Comisiei Tehnice de Urbanism - CTU [i plan[a avizat` cu reglement`rile urbanistice din PUZ sau PUD - dac` este cazul, copii; - FI{ELE TEHNICE (dou` exemplare) {I DOCUMENTA}IILE TEHNICE pentru AVIZELE/ ACORDURILE, care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei, impuse prin
195

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 196

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

certificatul de urbanism pentru emiterea ACORDULUI UNIC; - AVIZELE/ACORDURILE SPECIFICE impuse prin certificatul de urbanism (altele dect cele pentru acordul unic) [i care au fost ob]inute prin grija beneficiarului copii; - ACORDUL PROIECTANTULUI INI}IAL al cl`dirii, \n cazul interven]iilor de orice fel la construc]ii existente (\n situa]ia c` proiectantul ini]ial este necunoscut acest acord este \nlocuit de o EXPERTIZ~ TEHNIC~ elaborat` de un expert atestat, cu ACORDUL Inspectoratului teritorial \n construc]ii); - ALTE STUDII DE SPECIALITATE cum ar fi: studii de inser]ie \n sit, de circula]ie, istorice, de amenajare peisagistic`, de impact asupra mediului, ridicarea topo a terenului [.a. (dup` caz, conform prevederilor din certificatul de urbanism); - AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (\n cazul demol`rii unor construc]ii existente pe amplasament) - copie; - PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - PAC - \n dou` exemplare, verificat tehnic de c`tre verificatori atesta]i; - DOVADA LU~RII |N EVIDEN}~ a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de construire - PAC emis` de c`tre Filiala teritorial` a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul/conductorul arhitect care a semnat [i parafat proiectul de arhitectur` - \n original; - PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECU}IEI LUCR~RILOR - POE - \n dou` exemplare (cu un con]inut-cadru prezentat \n Cap.3.8); - \n cazul cnd autorizarea acestora se solicit` o dat` cu autoriza]ia pentru lucr`rile de baz`; se vor anexa [i avizele specifice organiz`rii de [antier impuse prin certificatul de urbanism [i care pot fi: - avizele pentru utilit`]i, - avizul de circula]ie, - avizul pentru ocuparea temporar` a domeniului public, - avizul sanitar privind organizarea de [antier [.a.; - CONTRACTUL cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de construire. - DOVADA ACHIT~RII TAXELOR LEGALE PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC {I AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE (\n copie); Documenta]ia (dosarul) pentru emiterea autoriza]iei de construire se depune la autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau consiliu local), dup` ce a fost verificat` de o structur` specializat` a acesteia. Arhitectul cu drept de semn`tur`, dup` caz, ceilal]i proiectan]i de specialitate au obliga]ia, impus` prin lege, de a sus]ine solu]iile tehnice ale proiectului \n fa]a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sau a altor organisme abilitate, la solicitarea membrilor acesteia, precum [i de a introduce \n documenta]ie modific`rile [i/sau condi]iile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. |n aceste condi]ii faza din contractul de proiectare referitoare la elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru ob]inerea autoriza]iei de construire/desfiin]are este de drept finalizat` numai dup` ob]inerea avizelor [i autorizatiilor respective. 3.6.4. Taxe, termenul de emitere, valabilitatea autoriza]iei de construire [i durata execut`rii lucr`rilor autorizate
196

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 197

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

La depunerea documenta]iei pentru ob]inerea autoriza]iei de construire beneficiarul are obliga]ia achit`rii urm`toarelor: TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE, calculat` conform legisla]iei privind impozitele [i taxele locale [i care este de: - 1% din valoarea devizului general - cheltuieli aferente investi]iei de baza C+I pentru lucr`rile de construc]ii altele dect locuin]ele (vezi Capitolul 7 - Anexa 04, Cheltuieli pentru investi]ia de baz`, subcapitolul 4.1 - Construc]ii [i instala]ii sau Anexa 05, capitolul I - valoarea lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii C+I); - 0,5 % din valoarea devizului general pentru construc]iile de locuit. |n cazul construc]iilor cu func]iuni mixte care includ [i spa]ii de locuit taxa se va calcula propor]ional, corespunz`tor ponderii func]iunii de locuit \n totalul suprafe]ei desf`[urate totale. Valoarea lucr`rilor de construire declarat` \n cererea de autoriza]ie nu poate fi mai mic` dect valoarea fiscal` a construc]iei raportat` la suprafa]a construit` desf`[urat`. TAXA PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC, care rezult` din cuantumul taxelor stabilite de fiecare emitent pentru avizul sau acordul eliberat. TAXA PENTRU TIMBRUL DE ARHITECTUR~, stabilit` prin Legea 121/2002 pentru aprobarea OG 123/2000 pentru modificarea [i completarea Legii 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de crea]ie, de 0,5 % din valoarea lucr`rilor autorizate, colectat` de emitentul autoriza]iei, pe care apoi o vireaz` \n contul Ordinului Arhitec]ilor din Romnia sau al Uniunii Arhitec]ilor din Romnia, conform op]iunii arhitectului care a elaborat proiectul. TERMENUL LEGAL DE EMITERE a autoriza]iei de construire este de maxim 30 de zile de la \nregistrarea cererii, \n condi]iile unei documenta]ii complete [i care nu necesit` modific`ri ale solu]iilor tehnice impuse pentru avizarea fi[elor tehnice din componen]a acordului unic. |n acest context trebuie s` ar`t`m c` durata legal` total` pentru ob]inerea unei autoriza]ii de construire este de: - 30 de zile pentru emiterea certificatului de urbanism; - circa 30 de zile pentru eventualele avize ob]inute prin grija beneficiarului; - 30 de zile pentru emiterea acordului unic [i autoriza]iei de construire. Rezult` o perioad` de minimum trei luni (\n care nu este inclus` durata pentru elaborarea documenta]iilor [i proiectelor). Acest interval poate fi mult mai mare \n cazul elabor`rii, aviz`rii [i aprob`rii unui eventual PUD (PUZ) sau care, de regul`, se prelunge[te din cauza obstacolelor birocratice ap`rute pe parcursul procesului de avizare [i autorizare. VALABILITATEA AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE se stabile[te pentru maxim 12 luni, timp \n care este obligatorie \nceperea execut`rii lucr`rilor de construire. DURATA EXECUT~RII LUCR~RILOR AUTORIZATE (distinct` fa]` de perioada de valabilitate) este stabilit` \n mod curent \ntre 12 [i 24 de luni [i este apreciat` de c`tre emitentul autoriza]iei \n raport cu solicitarea f`cut`, gradul de complexitate al lucr`rilor [i de interesul public din zona \n care se execut` construc]ia. Valabilitatea autoriza]iei se extinde pe toata durata execut`rii lucr`rilor.
197

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 198

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Termenul de valabilitate a autoriza]iei de construire sau dup` caz durata execut`rii lucr`rilor se poate prelungi o singur` dat` pentru o perioad` de maxim 12 luni. 3.6.5. Obliga]ii ale titularului autoriza]iei de construire, conform Normelor metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 republicat`, aprobate prin Ord. 1430/2005. 3.6.5.1. - Obliga]ii fa]` de autorit`]i a - |nainte de \nceperea execut`rii lucr`rilor autorizate: - s` anun]e \nceperea lucr`rilor emitentului autoriza]iei de construire [i Inspectoratului \n Construc]ii - IJC (jude]ean), pentru care se folosesc formularele tip F.17 [i F.18 stabilite prin Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata); - s` pl`teasc` \n contul IC - Inspectoratul jude]ean \n construc]ii- o taxa de 0,1% din valoarea declarat` a lucr`rilor autorizate pentru cheltuielile statului \n amenajarea teritoriului, urbanism [i autorizarea lucr`rilor de construc]ii; - s` monteze la locul [antierului un panou de identificare a lucr`rilor, alc`tuit conform modelului stabilit prin Ord. MLPAT 63N/1998. b - Pe parcursul execut`rii lucr`rilor: - s` pl`teasc` e[alonat \n contul ISC o taxa de 0,7% corespunz`tor valorii stadiilor fizice executate, pentru activit`]ile statului de elaborare a reglement`rilor tehnice [i pentru controlul calit`]ii construc]iilor; Dac` lucr`rile de execu]ie nu se \ncadreaz` \n termenul stabilit prin autoriza]ia de construire, beneficiarul este obligat s` solicite prelungirea acesteia. Cererea de prelungire (formular tip conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicata), la care se anexeaz` originalul autoriza]iei de construire, trebuie depus` la autoritatea emitent` cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea termenului de valabilitate (dup` caz a duratei stabilite pentru executarea lucr`rilor); taxa pentru prelungirea autoriza]iei de construire este de 30% din valoarea taxei pl`tite ini]ial. Prelungirea autoriza]iei determin` ultimul termen pentru executarea integral` a lucr`rilor. Dup` acest termen continuarea lucr`rilor de construire se poate face numai dup` emiterea unei noi autoriza]ii pentru restul de lucr`ri r`mase de executat. c - La terminarea execut`rii lucr`rilor: - cu cel pu]in 15 zile \nainte de expirarea duratei de execu]ie s` regularizeze taxa de autorizare pe baza valorii reale a lucr`rilor de construire executate; - s` \nscrie construc]ia \n Cartea Funciar`, pe baza unei documenta]ii cadastrale; - s` declarare la organele financiare teritoriale construc]iile \n vederea impunerii; - dup` caz, s` ob]in` autoriza]ia pentru desf`[urarea unei activit`]i economice sau a autoriza]iei sanitare de func]ionare. 3.6.5.2. - Obligatii privind asigurarea cerin]elor de calitate \n construc]ii care decurg din prevederile Legii nr.10/1995 (\mpreun` cu regulamentele de aplicare a acesteia):
198

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 199

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

a - |ncredin]area execut`rii lucr`rilor numai unor persoane juridice autorizate \n domeniul construc]iilor. b - Urm`rirea execu]iei lucr`rilor de construc]ii - realizat` prin dirigintele de [antier autorizat, ca reprezentant angajat al beneficiarului, care supravegheaz` ca execu]ia lucr`rilor s` respecte autoriza]ia de construire [i proiectul tehnic pentru execu]ia lucr`rilor pe baza c`ruia a fost emis`. c - |ntocmirea C`r]ii tehnice a construc]iei. d - Efectuarea recep]iei lucr`rilor de construc]ii [i a instala]iilor aferente. e - Urm`rirea comport`rii \n exploatare a construc]iei, care se face dup` recep]ia final` a lucr`rilor, pe toat` durata existen]ei acesteia, beneficiarul (proprietarul) avnd obliga]ia de a lua m`surile corespunz`toare pentru asigurarea cerin]elor de calitate a construc]iilor, conform prevederilor legale (vezi [i Anexa 10). Detalierea problematicii prezentate mai sus este facut` \n subcapitolele 4.1 [i 4.3. 3.6.6. Infrac]iunile [i contraven]iile prev`zute de Legea 50/1991 republicat` 3.6.6.1. - Constituie infrac]iuni urm`toarele fapte care se pedepsesc cu \nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend` penal`: a - executarea f`r` autoriza]ie de construire/desfiin]are, sau cu nerespectarea acestora, a lucr`rilor de construire, reconstruire, extindere, consolidare [i orice alte lucr`ri, indiferent de valoarea lor, efectuate la construc]ii monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie; b - continuarea execut`rii lucr`rilor de construire dup` dispunerea opririi acestora de c`tre organele de control; c - \ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum [i a proiectelor pentru ob]inerea autoriza]iei de construire/desfiin]are pentru alte specialit`]i dect cele certificate prin diplom` universitar`. |n cazul s`vr[irii faptelor prev`zute mai sus, organele de control abilitate prin lege, care au constatat fapta, sunt obligate s` sesizeze organele de urm`rire penal`. 3.6.6.2. - Constituie contraven]ii urm`toarele fapte, dac` nu au fost s`vr[ite \n astfel de condi]ii \nct, potrivit legii, s` fie considerate infrac]iuni: a - executarea/desfiin]area construc]iilor, total` sau par]ial`, f`r` autoriza]ie de construire/ desfiin]are, cu excep]ia lucr`rilor la construc]ii monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie precizate la pct. 3.6.6.2-lit. "a", fapta fiind imputabil` att investitorului ct [i constructorului; b - nerespectarea prevederilor autoriza]iei de construire/desfiin]are [i a proiectului tehnic, cu excep]ia celor pentru lucr`rile la construc]ii monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protec]ie precizate la pct. 3.6.6.2-lit. "a", fapta fiind imputabil` att investitorului ct [i constructorului; c - aprobarea furniz`rii de utilit`]i urbane, ca urmare a executrii de lucr`ri de bran[amente [i racorduri la re]ele pentru construc]ii noi neautorizate; d - men]inerea dup` expirarea termenului prev`zut prin autoriza]ia de construire sau dup` terminarea lucr`rilor autorizate a construc]iilor, a lucr`rilor [i amenaj`rilor cu caracter provizoriu; e - neaducerea terenului la starea ini]ial` de c`tre investitor, dup` terminarea
199

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 200

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

lucr`rilor men]ionate la litera "c", precum [i nerealizarea lucr`rilor de cur`]are, amenajare ori degajare, dup` caz, a amplasamentului [i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execu]iei, o dat` cu \ncheierea lucr`rilor de baz`; f - \mpiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului de catre organele de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor [i a actelor solicitate; g - neanun]area datei \nceperii lucr`rilor de construc]ii autorizate; h - emiterea de certificate de urbanism incomplete sau cu date eronate, care nu con]in lista cuprinznd avizele [i acordurile legale necesare \n raport cu obiectivul de investi]ii, sau eliberarea acestora cu dep`[irea termenului legal; i - emiterea de autoriza]ii de construire/desfiin]are: - \n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s` confere dreptul de a solicita autoriza]ia de construire/desfiin]are; - \n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documenta]iilor de urbanism, aprobate potrivit legii; - \n baza unor documenta]ii incomplete sau elaborate \n neconcordan]` cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului Civil, ale con]inutului-cadru al proiectului pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii - PAC, care nu con]in avizele [i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; - \n lipsa expertizei tehnice privind punerea \n siguran]` a \ntregii construc]ii, \n cazul lucr`rilor de consolidare; - \n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege; j - neorganizarea [i neexercitarea controlului privind disciplina \n autorizarea [i executarea lucr`rilor de construc]ii, precum [i neurm`rirea modului de \ndeplinire a m`surilor dispuse de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii; k - ne\ndeplinirea, la termenul stabilit, a m`surilor dispuse de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii la controlul anterior; l - refuzul nejustificat sau obstruc]ionarea sub orice form` a accesului persoanelor fizice sau al reprezentan]ilor persoanelor juridice la documenta]iile de urbanism; m - dep`[irea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor [i acordurilor necesare \n vederea autoriz`rii lucr`rilor de construc]ii. Contraven]iile men]ionate mai sus, s`vr[ite de persoanele fizice sau juridice, se sanc]ioneaz` cu amenzi, ale caror valori au fost reactualizate prin Legea 52/2006 de modificare [i completare a Legii 50/1991 republicat`, dup` cum urmeaz`: - de la 1.000 la 100.000 RON, cele prev`zute la lit. "a"; - de la 3.000 la 10.000 RON, cele prev`zute la lit. "f"; - de la 3.000 la 4.000 RON, cele prev`zute la lit. "c"; - de la 3.000 la 10.000 RON, cele prev`zute la lit. "b", "d" [i "e"; - de la 5.000 la 30.000 RON, cele prev`zute la lit. "h" [i "i"; - de la 1.000 la 5.000 RON, cele prev`zute la lit. "j" [i "k"; - de la 1.000 la 2.000 RON, cele prev`zute la lit. "l" [i "m"; - de 1.000 RON, cele prev`zute la lit. "g".
200

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 201

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Sanc]ionarea cu amend` pentru faptele prev`zute la literele "h" [i "i" se aplic` func]ionarilor publici responsabili de verificarea documenta]iilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism [i a autoriza]iilor de construire/desfiin]are, precum [i semnatarilor acestora. Conform Legii 376/2006 pentru modificarea [i completarea Legii 50/1991 (republicat`) se prevede ca \n cazul construc]iilor executate f`r` autoriza]ie de construire pe terenuri apar]innd domeniului public sau privat al statului, acestea vor putea fi desfiin]ate de c`tre autoritatea administra]iei publice locale (prim`rie sau jude]ean) pe cale administrativ`, din oficiu sau la solicitarea proprietarului, administratorului legal al terenului, f`r` sesizarea instan]elor judec`tore[ti [i pe cheltuiala contravenientului. 3.7. AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE Atunci cnd eliberarea amplasamentului, \n vederea realiz`rii unei noi construc]ii, impune demolarea unei construc]ii existente este necesar ca \naintea emiterii autoriza]iei de construire s` se solicite o autoriza]ie de desfiin]are (demolare) pentru aceasta. Autoriza]ia de desfiin]are se emite tot de c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale pe aceea[i baz` legal` [i metodologic` ca [i cea pentru autoriza]ia de construire. CERTIFICATUL DE URBANISM pentru desfiin]are (demolare) se poate emite separat de certificatul de urbanism pentru construire sau dup` caz prevederea demol`rii se face \n certificatul de urbanism pentru lucr`rile de construire. Documenta]ia necesar` pentru ob]inerea certificatului de urbanism pentru desfiin]are este similara cu cea pentru lucr`rile de construire, cu preciz`ri specifice privind construc]ia care se va desfiin]a. 3.7.1. Avizele pentru emiterea autoriza]iei de desfiin]are impuse prin certificatul de urbanism pot fi dup` caz urm`toarele: - Avizul institu]iei publice teritoriale care gestioneaz` eviden]a monumentelor istorice [i care se ob]ine prin grija beneficiarului pe baza unei documenta]ii elaborate de c`tre arhitect. Acest aviz este eliberat de c`tre Muzeul Municipiului Bucure[ti sau de Direc]ia de Cultur` a Municipiului Bucure[ti (pentru zonele protejate) \n cazul capitalei sau de c`tre muzeele jude]ene de istorie sau de c`tre direc]iile de cultur` de la nivelul jude]elor. Documenta]ia necesar` pentru ob]inerea acestui aviz se compune de regul` din urm`toarele: - cerere (dup` caz formular tip); - dovada dreptului de proprietate asupra cl`dirii care se va demola (copie); - certificatul de urbanism care prevede demolarea [i planurile anex` vizate spre neschimbare (copii); - memoriu de prezentare a construc]iei care se demoleaz` (anul construirii,
201

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 202

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

scurt istoric al construc]iei, eventual numele arhitectului, stilul arhitectural, sistemul constructiv, materiale de construc]ie, func]iuni, nivelul de echipare cu instala]ii, gradul de uzur` etc.); - plan de situa]ie (cu marcarea construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se va demola) sc. 1:500 sau 1:200; - releveul construc]iei care se va demola (planurile tuturor nivelurilor, sec]iuni [i fa]ade) sc.1:100 sau 1:50; - fotografii color, de ansamblu [i de detaliu - format minimum 9 x 13 cm; - taxa de avizare (stabilit` de c`tre institu]ia care emite avizul). - Acordul Inspec]iei \n Construc]ii - IC (teritorial`) \n cazul demol`rii par]iale a unei construc]ii [i care se ob]ine pe baza unei documenta]ii similare cu cea pentru interven]iile la construc]iile existente (vezi pct. 3.5.2). - Avizele privind debran[area de la re]elele edilitare - dup` caz (energie electric`, ap`-canal, telefoane, gaze naturale, termoficare etc.) emise de furnizorii de utilit`]i pe baza unor fi[e tehnice [i documenta]ii asem`n`toare cu cele pentru avizele de amplasament ale re]elelor edilitare din cadrul acordului unic pentru construire (pct. 3.5.1.1 [i 3.5.1.3). - Contractul cu o unitate sau o societate comercial` specializat` pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din demolare. 3.7.2. Proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are - PAD - va fi elaborat de c`tre proiectan]i autoriza]i (arhitec]i sau conductori arhitec]i cu drept de semn`tur` [i ingineri cu diplom` de licen]` recunoscut` de statul romn) \n conformitate cu Anexa nr.1 litera B din Legea 50/1991 republicat`. Complexitatea proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are - PAD poate diferi foarte mult, fiind determinat` de urm`toarele particularit`]i: - amplasarea construc]iei: izolat` sau alipit` la o construc]ie existent` [i distan]ele dintre construc]ia care se demoleaz` [i vecin`t`]i (construc]iile care se p`streaz`, domeniul public); - dimensiunile construc]iei; - regimul de \n`l]ime: parter sau P+1E sau construc]ie cu mai multe niveluri; - sistemul constructiv: paiant`/lemn, zid`rie, structur` \n cadre din beton armat sau metalic`; - elemente de patrimoniu care se p`streaz` sau/[i trebuie recuperate. Toate acestea, dup` caz, impun o tehnologie de demolare specific`, cu prevederea de m`suri corespunz`toare de protec]ie a mediului (vecin`t`]ilor) [i a execut`rii lucr`rilor de demolare. - Piese scrise - foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor, cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din proiect de care r`spund; - borderourile pieselor scrise [i desenate; - memoriu tehnic care s` prezinte construc]ia care se demoleaz` amplasamentul, scurt istoric (anul construirii), arhitec]i sau me[teri cunoscu]i, stilul arhitectural, sistemul constructiv, materiale de construc]ie, func]iuni, nivelul de
202

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 203

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

echipare tehnico-edilitara, gradul de uzur`, elemente de patrimoniu care urmeaz` a se preleva etc.; \ntr-un capitol (sau memoriu) distinct se va prezenta tehnologia de execu]ie a demol`rii cu precizarea m`surilor de protec]ie a eventualelor construc]ii \nvecinate, a mediului \nconjur`tor [i de protec]ia muncii; - expertiza tehnic` a cl`dirii \nvecinate, elaborat` de un expert tehnic atestat, \n cazul construc]iilor alipite la calcanul unei alte construc]ii care se p`streaz`, prin care se stabilesc m`surile tehnologice de protec]ie a acesteia din urm`; - fotografii color, de ansamblu [i de detaliu, format minim 9 x 13 cm. - Piese desenate - plan de \ncadrare \n zon` (localitate) sc.1:2000, 1:5000 sau 1:10000; - plan de situa]ie sc. 1:500, 1:200 sau 1:100, cu marcarea parcelei cadastrale, a construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se va demola [i a construc]iilor care se men]in, re]ele edilitare care se dezafecteaz` [i a celor care se men]in, modul de amenajare a terenului dup` desfiin]area construc]iilor; (planurile de \ncadrare \n zona [i de situa]ie se redacteaz` pe suporturi topografice vizate de Oficiu de cadastru jude]ean sau al municipiului Bucure[ti); - releveul construc]iilor care se vor demola - sc.1:100 sau 1:50, cu eviden]ierea spa]iilor [i func]iunilor existente, indicarea cotelor [i materialelor existente (planurile tuturor nivelurilor, planul acoperi[ului, sec]iuni caracteristice [i toate fa]adele); - \n situa]ia \n care desfiin]area necesita opera]iuni tehnice complexe, se va prezenta [i proiectul de organizare a lucr`rilor de demolare. Fiecare plan[` va avea \n partea dreapta - jos cartu[ul de identificare [i va fi [tampilat` [i semnat` la fel ca la proiectul pentru autoriza]ia de construire. 3.7.3. Documenta]ia (dosarul) pentru ob]inerea autoriza]iei de desfiin]are se \ntocme[te prin grija beneficiarului (proprietarul construc]iei care se demoleaz`), de regul` cu concursul proiectantului [i se compune din urm`toarele: - CERERE - formular tip (acela[i ca cel pentru autoriza]ia de construire), semnat` de proprietarul construc]iei; - ANEXA la cerere (formular tip, acela[i ca cel pentru autoriza]ia de construire) completat` [i semnat` de c`tre proiectant sau proprietarul construc]iei; - CERTIFICATUL DE URBANISM care prevede desfiin]area [i planurile anex` vizate spre neschimbare - copie; - DOVADA DREPULUI DE PROPRIETATE asupra construc]iei care se desfiin]eaz` (intabulat \n Cartea Funciar`) - copie legalizat`; - INCHEIEREA PENTRU INTABULAREA dreptului de proprietate \n Cartea Funciar` copie; - DOCUMENTA}IA CADASTRAL~ (fi[a bunului imobil [i planul de delimitare a imobilului) - copii; - DECLARA}IE pe proprie r`spundere, autentificat` la un notar public, privind inexisten]a pe rolul instan]elor judec`tore[ti a unor litigii referitoare la imobil (teren - construc]ii), \n original; - CERTIFICAT de atestare a valorii fiscale a construc]iei care se demoleaz` eliberat
203

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 204

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de catre direc]ia (serviciul) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei, pentru calcularea taxei de autorizare; - AVIZELE/ACORDURILE privind desfiin]area, impuse prin certificatul de urbanism copii; - PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE - P.A.D. (\n dou` exemplare); - DOVADA LU~RII |N EVIDEN}~ a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autoriza]ia de desfiin]are PAD, emis` de c`tre Filiala teritoriala a OAR \n eviden]a c`reia figureaz` arhitectul / conductorul arhitect care a semnat [i parafat proiectul de arhitectur` - \n original; - EXPERTIZA TEHNIC~ a cl`dirii \nvecinate, \n cazul construc]iilor alipite la calcanul unei alte construc]ii care se p`streaz`; - CONTRACTUL cu o societate comercial` de salubritate pentru transportul [i depunerea \n locuri autorizate a de[eurilor rezultate din lucr`rile de demolare; - DOVADA ACHIT~RII TAXEI LEGALE pentru autorizarea lucr`rilor de desfiin]are (\n copie). TAXA PENTRU EMITEREA AUTORIZA}IEI DE DESFIIN}ARE se calculeaz` conform legisla]iei privind impozitele [i taxele locale [i reprezint` 0,1% din valoarea fiscal` a construc]iei sau a p`r]ii de construc]ie care se demoleaz`. Autoriza]ia de desfiin]are se elibereaz` \n acelea[i condi]ii de valabilitate [i de durata a execu]iei ca [i autoriza]ia de construire. Elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru autoriza]ia de desfiin]are - PAD sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarifari separate. 3.8. AUTORIZA}IA PENTRU ORGANIZAREA DE {ANTIER Autoriza]ia de organizare a execu]iei lucr`rilor este necesar` \n toate cazurile \n care se realizeaz` o investi]ie [i se solicit` o dat` cu autorizarea lucr`rilor de baz` sau face obiectul unei autorizatii separate. Avizele/acordurile specifice pentru organizarea de [antier, impuse prin certificatul de urbanism pot fi dup` caz: avizele privind asigurarea racordurilor provizorii la re]elele edilitare; - avizul de circula]ie; - avizul pentru ocuparea temporar` a domeniului public; - avizul sanitar privind organizarea de [antier; contractul cu o societate prestatoare de servicii privind evacuarea molozului rezultat \n urma execut`rii lucr`rilor de construc]ie [.a. PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECU}IEI LUCR~RILOR - POE, conform Anexei nr.1, litera C din Legea 50/1991 (republicat`) are urm`torul con]inut: - Piese scrise - foaia de titlu a proiectului [i lista cu semn`turile proiectan]ilor, cu precizarea \n clar a numelui, calit`]ii [i a p`r]ii din proiect de care r`spund; - borderourile pieselor scrise [i desenate; - memoriu tehnic care s` prezinte descrierea lucr`rilor provizorii, organizarea
204

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 205

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

incintei, asigurarea [i procurarea de materiale [i echipamente, asigurarea racordurilor [i bran[amentelor provizorii la re]elele de utilit`]ile urbane din zon`, accesele [i \mprejmuirile provizorii, preciz`ri privind m`surile de protec]ia muncii [i de securitate la incendiu (PSI). - Piese desenate - planul general privind organizarea de [antier, sc. 1:100 sau 1:200 (\n cazul lucr`rilor de mare amploare), va fi redactat conform planului de situa]ie privind amplasarea viitoarei construc]ii [i va cuprinde dispunerea tuturor amenaj`rilor [i construc]iilor provizorii necesare lucr`rilor de execu]ie (baracamente, depozite \nchise sau deschise pentru materiale, platforme de lucru, amplasarea utilajelor de ridicat, rampa de sp`lare autocamioane, \mprejmuirea provizorie, accesele \n [antier etc.); dup` caz, se marcheaz` suprafe]ele de teren din domeniul public sau/[i privat ocupate temporar de lucr`rile de [antier (pentru care s-a ob]inut \nchirierea) [i eventualele devieri temporare ale circula]iei pietonale sau/[i auto [i se prev`d m`surile de protec]ie [i de semnalizare ale [antierului. Documenta]ia pentru emiterea autoriza]iei de organizare a execu]iei lucr`rilor, taxele [i condi]iile de valabilitate [i de durat` a execut`rii lucr`rilor sunt acelea[i ca pentru autoriza]ia de construire. Elaborarea documenta]iilor pentru avize [i a proiectului pentru autorizarea organiz`rii de [antier - POE sunt misiuni suplimentare ale arhitectului, neincluse \n onorariul (tariful) de proiectare de baz` [i fac obiectul unor tarif`ri separat.

205

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 206

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 207

Capitolul 4 ACTIVITATEA ARHITECTULUI PE {ANTIER

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 208

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 209

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

4.1. URM~RIREA DE {ANTIER Prezen]a arhitectului [i a proiectan]ilor de specialitate pe [antier este o component` esen]ial` a asigur`rii calit`]ii execu]iei lucr`rilor de construire [i care din punctul de vedere al legisla]iei \n vigoare are dou` niveluri distincte de exercitare [i anume: urm`rirea de [antier [i asisten]a tehnic`. La aceste activit`]i se adaug` \n faza final` a lucr`rilor participarea arhitectului (proiectantului) la \ntocmirea de c`tre beneficiar a c`r]ii tehnice a construc]iei [i la recep]ia lucr`rilor executate.

ATRIBU}IILE BENEFICIARULUI
Selectarea ofertelor de la constructori, desemnarea constructorului [i semnarea contractului pentru execu]ia lucr`rilor (vezi Capitolul 5.2); n[tiin]area emitentului autoriza]iei de construire [i IC privind data nceperii lucr`rilor de execu]ie; Angajarea dirigintelui de [antier; Asigurarea condi]iilor pentru desf`[urarea urm`ririi de [antier [i dup` caz a asisten]ei tehnice; Asigurarea ntocmirii c`rtii tehnice a construc]iei; Organizarea recep]iei lucr`rilor executate.

MISIUNILE ARHITECTULUI
MISIUNI DE BAZ~ Urm`rirea de [antier conform prevederilor legale n vigoare; Participarea la recep]ia lucr`rilor executate. MISUNI SUPLIMENTARE Acord` consultan]` sau ntocme[te cererea de ofert` pentru selectarea constructorului, dup` caz poate organiza licita]ia pentru atribuirea lucr`rilor de execu]ie; Asisten]a tehnic` a lucr`rilor de execu]ie, conform condi]iilor contractuale stabilite cu beneficiarul; ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei.

Urm`rirea de [antier constituie o obliga]ie a arhitectului (proiectantului), stabilit` [i reglementat` prin legisla]ia \n vigoare [i este inclus` \n onorariul (tariful) de baz` [i const` din urm`toarele: 4.1.1. - Verificarea execu]iei lucr`rilor \n sensul respect`rii prevederilor autoriza]iei de construire, activitate prev`zut` \n Legea 184/2001 (republicat`) ca un drept al arhitectului cu drept de semn`tur`, dar [i o obliga]ie conform Legii 10/1995 [i Legii 50/1991 (republicat`). 4.1.2. - Participarea la verificarea [i atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urm`rire de c`tre proiectant a calit`]ii execu]iei lucr`rilor, care este prev`zut \n proiectul tehnic. Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de [antier, are obliga]ia s` depun` la Inspec]ia \n Construc]ii (teritorial`) - IC programele de urm`rire a calit`]ii (vezi Anexele 08 [i 09), anexate \n[tiin]`rii de \ncepere a lucr`rilor de construire. Programele de urm`rire a calit`]ii la fazele determinante vor fi vizate de c`tre IC, cu precizarea fazelor cnd trebuie s` fie prezent [i un inspector al IC. La verificarea pe [antier a fazelor determinante trebuie s` participe: - beneficiarul, reprezentat de dirigintele de [antier, autorizat conform Ordinului ISC 257/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigin]ilor
209

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 210

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de santier; - proiectantul ([eful de proiect sau/[i proiectantul de specialitate responsabil de proiectarea fazei respective de lucrare); - constructorul, reprezentat de responsabilul cu calitatea din cadrul firmei de construc]ii, atestat de c`tre ISC; - \n cazul execut`rii lucr`rilor realizate \n regie proprie, \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare, beneficiarul este obligat s` angajeze pe lng` dirigintele de [antier [i un responsabil cu calitatea atestat de ISC; - inspectorul din Inspec]ia \n Construc]ii, dup` caz, la fazele stabilite la \nceperea lucr`rilor; - al]i speciali[ti responsabili \n realizarea unei anumite faze determinante (dup` caz topograful, geotehnicianul etc.). Dirigintele de [antier sau constructorul au obliga]ia s` convoace cu minimum 48 de ore \nainte pe to]i cei care trebuie s` participe la verificarea unei fazei determinante. |ntr-o situa]ie minimal` verificarea [i atestarea fazelor determinante se refer` la urm`toarele aspecte [i categorii de lucr`ri: - predarea amplasamentului c`tre constructor [i verificarea tras`rii (prin arhitect); - s`p`tura [i natura terenului (prin proiectantul structurii [i geotehnician); - fazele determinante de execu]ie a structurii, \n primul rnd a lucr`rilor ascunse, de tipul arm`rii pl`cilor, grinzilor [i stlpilor (prin proiectantul structurii); - calitatea execu]iei zid`riei (prin arhitect sau proiectantul structurii); - verificarea execu]iei termoizola]iilor [i dup` caz a hidroizola]iilor inundarea terasei (prin arhitect); - alte aspecte considerate ca importante de c`tre proiectan]i [i care au fost prev`zute \n programele de urm`rire a calit`]ii. Constat`rile verific`rilor vor fi consemnate \n procese-verbale de faze determinante (formulare tip agreate de IC, asigurate prin grija constructorului), semnate [i [tampilate de c`tre to]i participan]ii men]iona]i mai sus. Procese-verbale de faze determinante \mpreun` cu procesele verbale de lucr`ri ascunse vor fi p`strate de beneficiar pentru a fi incluse \n cartea tehnic` a construc]iei. 4.1.3. - Stabilirea prin dispozi]ie de [antier a solu]iilor de remediere a defectelor ap`rute \n execu]ie, din vina proiectantului [i urm`rirea aplic`rii pe [antier a rezolv`rilor adoptate, dup` \nsu[irea acestora de c`tre verificatori de proiecte atesta]i, dac` este cazul. 4.2. ASISTEN}A TEHNIC~ Asisten]a tehnic` pe [antier este o misiune suplimentar` a arhitectului (proiectantului), stabilit` contractual \ntre beneficiar [i arhitect [i/sau al]i proiectan]i de specialitate [i este prev`zut` prin contractul de proiectare de baz` sau prin acte adi]ionale la acesta.
210

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 211

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

|n func]ie de complexitatea [i specificul lucr`rii [i de exigen]ele beneficiarului asisten]a tehnic` se va acorda pentru toate specialit`]ile sau numai pentru p`r]i din proiect (arhitectur`-finisaje, structur`). Asisten]a tehnic` pe [antier implic` dou` aspecte principale care de regul` se \ntrep`trund. 4.2.1. - Verificarea curent` a calit`]ii execu]iei lucr`rilor de construire [i a modului de respectare a proiectului, care se desf`[oar` pe baza unui program periodic (de dou` ori pe s`pt`mn`, s`pt`mnal, bilunar sau de cte ori este nevoie), pe toat` durata lucr`rilor sau pe perioade determinate (mai pu]in recomandabil). |n aceasta activitate se \nscriu [i stabilirea solu]iilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic [i a detaliilor de execu]ie [i pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execu]ie a c`ror rezolvare nu modific` proiectul [i autoriza]ia de construire. Asisten]a tehnic` curent` va fi consemnat` \ntr-un registru de note [i dispozi]ii de [antier aflat \n permanen]` la punctul de lucru. |n cazul complet`rilor sau modific`rilor de solu]ii se vor \ntocmi dispozi]ii de [antier, care dup` caz vor fi vizate [i de verificatorii tehnici de proiecte. Cnd prin dispozi]iile de [antier se aduc modific`ri fa]` de autoriza]ia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare \n condi]iile legii. Emiterea unei noi autoriza]ii de construire este necesar` dac` se modific` condi]iile de amplasament, aspectul construc]iei, solu]iile structurale de ansamblu sau dac` este periclitat` stabilitatea construc]iilor \nvecinate. Notele [i dispozi]iile de [antier vor fi avizate (\nsu[ite) de beneficiar [i la finalizarea lucr`rilor vor fi incluse \n cartea tehnic` a construc]iei. 4.2.2. - Consultan]a de specialitate acordat` beneficiarului privind diverse probleme legate de execu]ia lucr`rilor de construc]ii, cum ar fi pentru: - angajarea dirigintelui de [antier autorizat de ISC [i dup` caz a responsabilului cu calitatea atestat de ISC, atunci cnd lucr`rile se execut` \n regie proprie; - \ntocmirea cererilor de ofert` pentru alegerea constructorului; - analiza ofertelor prezentate de constructori [i desemnarea constructorului; - \ntocmirea cererilor de ofert` pentru achizi]ionarea de furnituri care nu sunt cuprinse \n contractul de antrepriz` [i analizarea ofertelor primite; - alegerea materialelor de construc]ie, a tipodimensiunilor [i culorilor pentru finisaje; - alegerea m`rcilor de utilaje sau echipamente, cu caracteristici [i performan]e conforme cu specifica]iile tehnice din proiectul tehnic; - verificarea situa]iilor de lucr`ri prezentate de c`tre constructor; - \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei; - organizarea recep]iei lucr`rilor executate.

211

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 212

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

4.3. |NTOCMIREA C~R}II TEHNICE A CONSTRUC}IEI {I RECEP}IA LUCR~RILOR EXECUTATE 4.3.1. Cartea tehnic` a construc]iei reune[te ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execu]ia, recep]ia, exploatarea [i urm`rirea comport`rii \n timp a construc]iei [i instala]iilor aferente acesteia [i trebuie s` cuprind` toate datele [i informa]iile necesare pentru identificarea [i evaluarea st`rii tehnice a construc]iei [i a evolu]iei ei \n timp. CUPRINSUL C~R}II TEHNICE A CONSTRUC}IEI - conform Anexei nr.6 la HGR 273/1994 care aprob` "Regulamentul de recep]ie a lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora", este urm`torul: - Centralizatorul c`r]ii tehnice (fi[a cu date sintetice privind construc]ia, borderoul general al dosarelor cu documenta]ia de baz` [i copiile borderourilor fiec`rui dosar \n parte). - Capitolul "A" - Documenta]ia privind proiectarea: - acte referitoare la tema de proiectare [i amplasarea construc]iei; - avize care au fundamentat elaborarea proiectului; - documenta]ia tehnic` a construc]iei efectiv realizate (arhitectura, detalii de execu]ie pentru structura de rezisten]`, schemele de instala]ii), cu toate modific`rile aduse pe parcursul execu]iei de c`tre proiectant, constructor sau beneficiar (investitor) prin dispozi]ii de [antier sau proiecte modificatoare; - breviarele de calcul pe specialit`]i; - indicarea distinct` a diferentelor fa]` de proiectele tehnice [i detaliile de execu]ie ini]iale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente; - caietele de sarcini privind execu]ia lucr`rilor. - Capitolul "B" - Documenta]ia privind execu]ia: - autoriza]ia de construire (inclusiv planurile-anex` vizate spre neschimbare); - procesul-verbal de predare a amplasamentului [i reperul de nivelment general; - procesele verbale de recep]ie a terenului de fundare, a funda]iilor, a structurii de rezisten]` [i ale lucr`rilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale execu]iei; - \n situa]ia cnd execu]ia lucr`rilor de construire nu a fost urm`rit` de un diriginte de [antier atestat [i nu s-au \ncheiat procesele verbale pentru fazele determinante [i lucr`rile ascunse, comisia pentru recep]ia lucr`rilor va solicita elaborarea unei expertize tehnice care s` ateste calitatea execu]iei; dup` caz expertiza tehnic` va preciza solu]iile de remediere care se impun [i va cuprinde procesele verbale care s` certifice executarea \ntocmai a acestora; - certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul \ncerc`rilor de rezisten]` ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse \n oper`, registrul proceselor verbale de lucr`ri ascunse, notele de constatare ale autorit`]ilor de control, registrul de dispozi]ii [i note de [antier, jurnalul principalelor evenimente (inunda]ii, seisme, temperaturi excesive etc.), caietele de ata[ament [.a.
212

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 213

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- procesele verbale privind montarea instala]iilor de m`surare prev`zute prin proiectul de urm`rire \n timp a comport`rii construc]iei, inclusiv citirile ini]iale de la care \ncep m`sur`torile (dac` este cazul); - expertize tehnice, verific`ri de teren sau cercet`ri suplimentare, necesare c` urmare a unor accidente tehnice sau a unor gre[eli tehnice (dac` este cazul). - Capitolul "C" - Documenta]ia privind recep]ia lucr`rilor executate: - procesele verbale de recep]ie la terminarea lucr`rilor [i cel final; - alte acte \ncheiate ca urmare a cererilor comisiilor de recep]ie privind verific`ri sau cercet`ri suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora [i a modului de rezolvare. - Capitolul "D" - Documenta]ia privind urm`rirea comport`rii construc]iei \n exploatare [i interven]iile \n timp: - prevederile scrise ale proiectantului privind urm`rirea comport`rii construc]iei, instruc]iunile de exploatare [i \ntre]inere, lista prescrip]iilor tehnice de baz` care trebuie respectate pe timpul exploat`rii construc]iei; - proiectele de modificare a construc]iei dup` recep]ia final` (cnd este cazul); - acte de constatare a eventualelor deficiente ap`rute dup` recep]ia finala [i m`surile de interven]ie luate; - procesele verbale de predare-primire a construc]iei la schimbarea proprietarului. - Jurnalul principalelor evenimente (schimbarea proprietarului, explozii, inunda]ii, seisme, temperaturi excesive etc.). Pentru construc]iile de locuit cu pn` la dou` niveluri [i construc]iile de importan]` redus` con]inutul c`r]ii tehnice se rezum` la autoriza]ia de construire, procesul-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor [i cel final (la expirarea perioadei de garan]ie). Cartea tehnic` a construc]iei se \ntocme[te prin grija beneficiarului (investitorul sau proprietarul), \naintea recep]iei lucr`rilor pentru toate obiectele de construc]ie definitivate [i care au fost supuse regimului de autorizare. La \ntocmirea c`r]ii tehnice a construc]iei pe lng` beneficiarul (investitorul sau proprietarul) construc]iei, eventual reprezentat de dirigintele de [antier, mai particip` proiectantul - pentru capitolele "A" [i "D" (primele trei aliniate) [i constructorul - pentru capitolul "B". Cartea tehnic` a construc]iei se p`streaz` de c`tre beneficiarul (proprietarul) construc]iei, care are obliga]ia complet`rii acesteia pe toat` durata de existen]` a construc]iei. 4.3.2. Recep]ia lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora reprezint` procedura prin care beneficiarul (investitorul) certific` executarea lucr`rilor prev`zute prin proiectul tehnic [i detaliile de execu]ie \n conformitate cu prevederile contractuale [i ale autoriza]iei de construire. Condi]iile de efectuare a recep]iei sunt stabilite de HGR 273/1994 care aprob` "Regulamentul de recep]ie a lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora". Recep]ia se efectueaz` \n dou` etape distincte:
213

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 214

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- recep]ia la terminarea lucr`rilor, efectuat` la terminarea complet` a unui obiect de investi]ie sau a unei p`r]i independente din acesta [i care poate fi utilizat separat; - recep]ia final`, care se efectueaz` dup` perioada de garan]ie [i remedierea eventualelor obiec]iuni f`cute la recep]ia termin`rii lucr`rilor. Beneficiarul (investitorul) va organiza \nceperea recep]iei \n maximum 15 zile calendaristice de la notificarea termin`rii lucr`rilor, termen care nu trebuie s` dep`[easc` durata de execu]ie a lucr`rilor stabilit` prin autoriza]ia de construire. Comisia de recep]ie se nume[te de c`tre beneficiar (investitor) [i trebuie s` aib` cel pu]in cinci membri, dintre care unul este reprezentantul emitentului autoriza]iei de construire. |n cazul cl`dirilor cu \n`l]imea mai mare de 28,00 m, cu s`li aglomerate cu o capacitate de peste 150 de persoane, a hotelurilor, spitalelor, c`minelor de copii [i b`trni sau pentru persoane cu handicap, beneficiarul este obligat s` includ` \n comisia de recep]ie [i un reprezentant desemnat de Inspectoratul teritorial pentru situatii de urgen]` - pentru securitatea la incendiu. La recep]ia lucr`rilor [i interven]iilor executate la cl`diri - monument istoric sau de arhitectur` \n comisia de recep]ie va fi inclus [i un reprezentant desemnat de Direc]ia de cultur` sau dup` caz de Ministerul Culturii [i Cultelor. Proiectantul [i constructorul lucr`rilor nu pot face parte din comisia de recep]ie, avnd numai calitatea de invita]i. Proiectantul, de regul` arhitectul-[ef de proiect \n calitate de autor al proiectului va \ntocmi un referat privind execu]ia lucr`rilor [i modul de respectare a autoriza]iei de construire care va fi prezentat comisiei de recep]ie. Comisia recomand` admiterea recep]iei atunci cnd nu a fost \nc`lcat` autoriza]ia de construire [i nu exista obiec]iuni sau cele care s-au ridicat nu sunt de natur` s` afecteze utilizarea construc]iei. Comisia respinge admiterea recep]iei \n situa]ia cnd se constat` vicii grave, care prin natura lor nu realizeaz` una sau mai multe cerin]e de calitate sau/[i se constat` abateri de la prevederile autoriza]iei de construire, impunnd efectuarea de expertize tehnice, reproiect`ri [i reautoriz`ri ale execu]iei de lucr`ri. Cu ocazia recep]iei lucr`rilor executate beneficiarul este obligat s` regularizeze taxa pentru autoriza]ia de construire, pe baza costurilor reale rezultate din devize [i situa]ii de lucr`ri pl`tite prin facturi [i chitan]e, inclusiv pentru materialele aprovizionate direct sau care au fost puse \n oper` \n regie proprie. Pe baza procesului verbal de recep]ie [i a autoriza]iei de construire, beneficiarul comand` \ntocmirea documenta]iei cadastrale [i apoi poate \nscrie noua construc]ie cu rol fiscal la organele financiare teritoriale din cadrul prim`riei, respectiv o poate intabula \n Cartea Funciar`.

214

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 215

Capitolul 5 ALTE ACTIVIT~}I CONEXE PROIECT~RII DE ARHITECTUR~

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 216

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 217

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

5.1. ALEGEREA TERENULUI PENTRU O CONSTRUC}IE - STUDIUL DE AMPLASAMENT Caracteristicile naturale [i regimul juridic, economic [i tehnic ale unui teren, coroborate cu pre]ul acestuia trebuie s` corespund` inten]iilor [i posibilit`]ilor investi]ionale ale beneficiarului. Pentru aceasta la achizi]ionarea terenului beneficiarul(investitorul), cu ajutorul unui arhitect [i/sau a altor speciali[ti, ar trebui s` cunoasc` [i s` analizeze urm`toarele aspecte privind situa]ia terenului. 5.1.1. Particularit`]ile naturale, func]ionale, tehnice [i urbanistice ale terenului, stabilite printr-un STUDIU DE AMPLASAMENT \n care se eviden]iaz`: a - |ncadrarea \n localitate [i \n zona imediat \nconjur`toare: - situarea terenului \n intravilanul sau extravilanul localit`]ii; - rela]iile posibile sau de perspectiv` cu punctele de importan]` urban` sau zonal` de natur` comercial`, cultural`, social`, turistic` sau de alt interes pentru func]iunea avut` \n vedere; - amplasarea terenului \n zonele de protec]ie ale unui monument istoric, ale unui monument al naturii sau a unor c`i de comunica]ie (rutier`, feroviar`, aeroporturi), obiective speciale de siguran]` na]ional`. b - Compatibilitatea dintre func]iunea avut` \n vedere de beneficiar (investitor) [i func]iunea caracteristic` zonei: locuire, servicii, comer], mixt`, produc]ie mai mult sau mai pu]in poluant` [.a. c - Categoria de folosin]` a terenului - teren apt pentru construc]ii (cur]i - construc]ii) situat \n perimetrul intravilan al localit`]ii sau dup` caz teren agricol inapt juridic pentru construc]ii (teren arabil sau vie, fnea]`, livad`, p`dure etc.) situat \n perimetrul intravilan sau \n extravilanul localit`]ii. Trebuie avut \n vedere c` scoaterea definitiv` din circuitul agricol a terenurilor agricole cu un grad ridicat de fertilitate (categoriile I, II), a livezilor, viilor [i a p`durilor este foarte restric]ionat` [i implic` taxe foarte mari. d - Dac` parcela este construibil` - suprafa]`, dimensiuni, forma terenului [i raportul l`]ime/lungime, conform prevederilor din PUG, coroborate cu inten]iile investi]ionale ale beneficiarului. Este de preferat un teren dreptunghiular, cu un raport echilibrat \ntre l`]ime/lungime [i cu o suprafa]` minim` care s` permit` realizarea construc]iei \n condi]iile impuse de reglement`rile urbanistice (POT, CUT, distan]e minime fa]` de limitele de proprietate etc.). |n cazul Municipiului Bucure[ti prin PUG se consider` parcele construibile, \n regim de \n`l]ime P - P+2, parcelele existente avnd: - suprafa]a minim` de 150,00 mp, l`]imea minim` de 8,00 m [i raportul l`]ime/adncime maxim 1/3, \n cazul regimului de construire \n[iruit (la dou` calcane); - suprafa]a minim` de 200,00 mp, l`]imea minim` de 10,00 m [i raportul
217

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 218

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

l`]ime/adncime maxim 1/3, \n cazul regimului de construire cuplat (la un calcan) sau izolat. e - Existen]a unui drum public de acces (sau a unui drept de servitute privind accesul), care este o condi]ie obligatorie pentru emiterea autoriza]iei de construire [i alte facilit`]i de acces (mijloace de transport \n comun, cale ferat` etc). f - Posibilit`]ile de asigurare a parc`rii autovehicolelor. g - Vecin`t`]ile - cum ar fi construc]ii existente pe limita de proprietate, spa]ii libere, spa]ii verzi sau lucii de ap` etc. Este bine s` se aib` \n vedere dac` terenul este delimitat pe anumite por]iuni de construc]ii dispuse la calcan, care s` impun` alipiri la acestea. Trebuie [tiut c` \n astfel de situa]ii este necesar` adoptarea unor solu]ii tehnice de protejare a cl`dirilor \nvecinate [i dup` caz acordul autentificat al vecinilor pentru realizarea noii construc]ii. h - Particularit`]i de relief ct mai pu]in agresive, preferabile fiind terenurile cu suprafa]a plan` sau cu pante mici, de 1 - 5%, orientate spre drum, pentru a u[ura evacuarea apelor pluviale. La pante de peste 10% (reprezentnd o diferen]` de teren de minimum 1,00 m la o lungime a construc]iei de 10,00 m) trebuie avute \n vedere de la \nceput conform`ri ale noului volum construit adaptate la panta terenului. i - Orientarea terenului fa]` de punctele cardinale [i de punctele de interes (construite sau cu valoare peisagistic`) din imediata vecin`tate. Acestea sunt hot`rtoare att pentru modul de amplasare a construc]iei pe teren, ct [i pentru modul de dispunere a diverselor func]iuni \n interiorul acesteia, mai ales \n cazul locuin]elor, avndu-se \n vedere obligativitatea orient`rii spa]iilor de locuit spre sud, sud-est sau sud-vest. j - Condi]iile de micro-climat - determinate de vnturile dominante, apropierea de lucii de ap`, de spa]iile verzi sau masive \mp`durite, surse de poluare fonic`, chimic`, olfactiv` etc. k - Caracteristicile geotehnice, stabilite printr-un studiu geotehnic privind natura terenului, nivelul apelor subterane, \ncadrarea \n zonele de risc seismic. Trebuie cunoscut dac` terenul se g`se[te \n zone inundabile sau cu pericol de alunec`ri de teren, dac` este de natur` aluvional` sau prezint` alte tipuri de umpluturi etc. l - Nivelul de echipare tehnico - edilitar` a zonei - existen]a re]elelor de distribu]ie pentru ap`, canalizare, energie electric`, gaze, telefoane [i a altor utilit`]i [i posibilitatea de asigurare a acestora. De asemenea trebuie s` se verifice cu aten]ie ca re]ele edilitare de transport (linii electrice aeriene sau subterane de medie sau \nalt` tensiune, magistrale de canalizare, termoficare, gaze etc.) s` nu traverseze terenul, acestea genernd distan]e de protec]ie [i importante restric]ii de construire sau lucr`ri de deviere foarte costisitoare. m - Construc]iile existente pe teren - starea tehnic`, eventuala valoare de monument istoric sau de arhitectur` [i posibilit`]ile de demolare sau transformare (extindere, supraetajare). \n acela[i sens trebuie s` se analizeze [i dac` terenul ar putea s` aib` o eventual` \nc`rc`tura arheologic`. n - Principalele reglement`ri urbanistice pentru zona \n care se afla terenul, stabilite
218

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 219

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

prin documentatii de urbanism aprobate (vezi subcapitolul 3.3), pentru cunoa[terea c`rora se poate solicita un certificat de urbanism \n vederea cump`r`rii. 5.1.1.1. - STUDIUL DE AMPLASAMENT este documenta]ia prin care se stabile[te poten]ialul edificabil al unei parcele sau a mai multor parcele avute \n vedere de c`tre un beneficiar (investitor) \naintea achizi]ion`rii unui teren pentru construc]ii sau dac` acesta are terenul, studiul de amplasament trebuie elaborat \ntro faz` preliminar` proiect`rii propriu-zise a construc]iilor avute \n vedere. Prin studiul de amplasament se stabilesc posibilit`]ile de folosire ale unui teren [i pozi]ionarea construc]iilor pe acesta \n raport cu limitele de proprietate [i vecin`t`]i. CON}INUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE AMPLASAMENT va fi adaptat \n func]ie de situa]ie dupa cel al unui Plan Urbanistic de Detaliu PUD (vezi Anexa 15), modul de abordare [i amploarea sa depinznd de tema beneficiarului, de complexitatea zonei studiate [i mai ales dac` se refer` la o singur` parcel` sau se vor analiza comparativ dou` sau mai multe parcele. De regul` un studiu de amplasament va cuprinde: Piese scrise: - memoriul general, care este similar cu cel de la PUD, cu men]iunea c` \n cazul mai multor amplasamente se va trata distinct fiecare parcel` propus` cu vecinat`]ile aferente; se va analiza problematica prezentat` la pct.5.1.1., aliniatele a-n, preciznd posibilit`]ile de folosire, pozi]ionare [i realizare a constructiilor pe teren, corelat cu tema propus` de beneficiar (investitor) [i cu un capitol de concluzii \n care se vor analiza avantajele [i dezavantajele amplasamentului sau amplasamentelor care fac obiectul studiului, \n raport cu cerin]ele de tem` [i eventual cu costurile de achizi]ie [i dup` caz de echiparea tehnico-edilitara a zonei (zonelor) studiate; \n cazul c` studiul de amplasament este premerg`tor achizi]ion`rii terenului, \n func]ie de exigen]ele beneficiarului, memoriul general mai poate cuprinde [i analiza privind pre]ul de pia]` al terenului (vezi [i pct.5.1.3). - anexe: certificatul de urbanism pentru fiecare amplasament studiat, avizele de amplasament pentru re]ele edilitare [i privind asigurarea utilit`]ilor, studiul geotehnic, studiul istoric (dac` acesta nu este inclus ca un capitol distinct \n memoriul general), \n cazul construc]iilor monument istoric [i a amplasamentelor din zonele lor de protec]ie. Piese desenate: - planul de \ncadrare \n localitate, sub forma unei scheme a acesteia, pe care se figureaz` amplasamentul sau dup` caz amplasamentele din studiu, cu eviden]ierea rela]iilor cu zona central` sau/[i zonele de interes ale localit`]ii; - planul de \ncadrare \n zon`, dup` caz sc.1:10.000, 1:5.000 sau 1:2000, pentru fiecare amplasament studiat; - planul cu analiza situa]iei existente, inclusiv cel al re]elelor edilitare, sc.1:500 sau 1:1.000, pentru fiecare amplasament studiat, cu un con]inut similar cu cel din plan[ele nr. 2 [i 4 din PUD (vezi Anexa 15), dup` caz completat` cu
219

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 220

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

reglementarile urbanistice aprobate pentru zona studiat` cunoscute din certificatul de urbanism; \n func]ie de complexitatea problematicii studiate se va prezenta o plan[` sintetic` sau plan[e separate pentru analiza situa]iei existente, re]ele edilitare [i reglement`ri urbanistice aprobate; - planul cu regimul juridic al terenurilor din zonele studiate, sc.1:500 sau 1:1.000, numai \n cazul propunerilor de concesionare ale terenului necesar pentru realizarea investi]iei propuse; - propuneri de mobilare urbanistic` - ilustrarea de arhitectur` (cu propunerea de amplasare a construc]iilor solicitate prin tema beneficiarului) pentru fiecare parcel` studiat` (planul de situa]ie [i desf`[ur`ri, sc.1:500 (\n cazul amplasamentelor de dimensiuni mari) sau sc.1:200, perspective, dupa caz macheta. Redactarea studiului de amplasament se face color, numai pe suporturi topografice [i cadastrale actualizate [i avizate de c`tre Oficiul teritorial de cadastru, \n acelea[i condi]ii ca pentru PUD (vezi Anexa 15). 5.1.2. Autenticitatea dreptului de proprietate asupra terenului trebuie confirmat` \naintea \ncheierii contractului de vnzare-cump`rare, cu ajutorul unui notar public sau a unui avocat, specializa]i \n tranzac]ii imobiliare. Se vor verifica minu]ios istoricul, legalitatea dobndirii [i lipsa litigiilor privind dreptul de proprietate asupra terenului, atestate prin acte de proprietate, \n original, intabulate \n Cartea funciar`, \nso]ite de extrasul de Carte funciar`, documenta]ia cadastral`, certificatul de sarcini eliberat de directia (serviciul) de taxe [i impozite locale din cadrul prim`riei, dup` caz certificatul de urbanism pentru \nstr`inare [i alte documente considerate ca necesare de c`tre notar pentru probarea dreptului de proprietate. |n acela[i sens, pentru evitarea unor viitoare litigii privind limitele de proprietate, trebuie verificat` existen]a [i corectitudinea tras`rii (materializ`rii) parcelei, mai ales \n cazul unui teren care este sau a fost pn` de curnd agricol [i este situat \ntr-o zon` pentru care lucr`rile cadastrale sunt \nc` \n curs de efectuare. 5.1.3. Pre]ul terenului, de cele mai multe ori, este un argument hot`rtor \n cump`rarea unui teren. Pre]ul acestuia ar trebui s` fie determinat de condi]ion`rile prezentate mai sus [i s` reprezinte \n mod normal 10 - maxim 20% din valoarea investi]iei. De regul` stabilirea pre]ului este rezultatul mecanismelor de pia]`, \n care jocurile speculative au un rol care nu poate fi neglijat [i este determinat \n primul rnd de importan]a amplasamentului, generat` de atractivitatea, uneori de moment sau presupus` ca de viitor, a unor perimetre dispuse central \n cadrul unei localit`]i sau \n zonele cu o notorietate deja confirmat` [i care ar putea conferi beneficiarului un anumit grad de reprezentare social` (mai ales \n cazul terenurilor pentru locuin]ele individuale).

220

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 221

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

5.2. ALEGEREA CONSTRUCTORULUI |n cazul investi]iilor din fonduri private, mai ales \n cazul celor de dimensiuni mici sau medii (de tipul locuin]elor individuale) alegerea unui constructor este poate una din deciziile cele mai delicate, determinnd uneori consecin]e de cele mai multe ori nepl`cute, care se eviden]iaz` pe parcursul punerii \n oper` a lucr`rii. O practica des \ntlnit` este cea a contact`rii dintr-un \nceput a constructorului, considerndu-se \n mod eronat c` acesta va putea oferi solu]iile [i pre]ul corect al investi]iei \naintea definirii printr-un proiect a caracteristicilor viitoarei construc]ii. Acest mod de abordare creeaz` beneficiarului impresia degrev`rii de o serie de sarcini \n primele faze de realizare a investi]iei, cum ar fi cele legate de definitivarea temei [i solu]iilor de proiectare, dar mai ales iluzia economisirii sau reducerii costurilor pentru proiectare. Din p`cate \n aceste situa]ii se produce un transfer de competen]e proprii beneficiarului (investitorului) [i proiectantului \n favoarea constructorului, cu consecin]e negative, de natura financiar` [i tehnico-constructiv`, care ies la iveal` treptat pe parcursul realiz`rii lucr`rii. Adoptarea unei hot`rri corecte \n privin]a alegerii constructorului implica [i \n cazul investi]iilor private parcurgerea de c`tre beneficiar a mai multor etape, recomandabil cu concursul arhitectului, a viitorului diriginte de [antier [i/sau a altor persoane competente \n domeniu, care prezint` certe garan]ii de \ncredere. 5.2.1. Prospectarea general` a pie]ei este o prim` etap` \n procedura de stabilire a constructorului [i se face att prin rela]ii personale ct [i prin consultarea unor reviste, site-uri internet [i cataloage de specialitate sau a altor materiale promo]ionale, \n special din zona unde se va construi. Se va urm`ri cunoa[terea posibilit`]ilor [i a condi]iilor de angajare a lucr`rilor, a raportului dintre cerere [i ofert`, a afl`rii unui nivel de pre] orientativ la lucr`ri similare cu cea avut` \n vedre. De asemenea, este util` [i studierea pie]ei de materiale de construc]ii pentru cunoa[terea pre]urilor acestora, mai ales atunci cnd o parte din materiale se vor aproviziona direct de c`tre beneficiar, cum ar fi o]elul-beton, c`r`mida, tmpl`ria, anumite materiale de finisaj (faian]`, gresie, parchet), echipamente pentru instala]ii (centrala termic`, agregate de climatizare, hidrofor) etc. F`r` excep]ie alegerea constructorului trebuie s` se fac` prin selec]ie de oferte, pe baza unei cereri de ofert` adresate mai multor poten]iali ofertan]i. Num`rul acestora se stabile[te func]ie de exigen]ele investitorului, un minimum fiind de trei. Este recomandabil` adresarea c`tre ofertan]i provenind din direc]ii ct mai diferite [i care au un poten]ial ct mai divers \n domeniu, tatonarea [i lansarea cererilor de ofert` trebuind s` acopere o plaj` ct mai larg` [i mai nuan]at` de posibilit`]i de alegere. O alta metod` de stabilire a constructorului este cea prin licita]ie public`, care \n cazul investi]ilor particulare mici sau mijlocii este mult prea elaborat`, implicnd
221

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 222

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

un anumit cadru organizatoric, cu sporul aferent de cheltuieli. 5.2.2. Cererea de ofert` se \ntocme[te de c`tre beneficiar sau un mandatar al acestuia (arhitectul, viitorul diriginte de [antier sau un consultant de specialitate) [i va avea la baz` proiectul tehnic. Cererea de ofert` va avea un con]inut identic pentru to]i ofertan]ii, format cel pu]in din urm`toarele: - memoriile tehnice [i caietele de sarcini; - antem`sur`torile - listele cu cantit`]ile de lucr`ri [i materiale (\ncadrate conform indicatoarelor de norme de deviz); - piese desenate - cel pu]in planurile de ansamblu pentru toate specialit`]ile, arhitectura-finisaje, structura de rezisten]`, instala]ii (schemele func]ionale) sau numai pentru p`r]ile de proiect pentru care se dore[te contractarea lucr`rilor (de exemplu faza "la ro[u" - funda]ii, structur`, zid`rii, [arpant` acoperi[). Se va mai preciza existen]a avizelor [i autoriza]iilor necesare \nceperii lucr`rilor de construire sau dup` caz stadiul de ob]inere a acestora. |ntocmirea ct mai complet` [i ct mai nuan]at` a cererii de ofert` creeaz` premisa unor r`spunsuri \n consecin]`. F`r` excep]ie, enun]area schematic` sau lacunar` a cererii de ofert` (de exemplu f`r` antem`sur`tori sau cu antem`sur`tori incomplete sau ne\ncadrarea acestora conform indicatoarelor de norme de deviz) genereaz` pe parcursul execu]iei ne\n]elegeri sau controverse cu antreprenorul lucr`rii [i supliment`ri mai mult sau mai pu]in justificate ale costurilor de construire. 5.2.3. Oferta constructorului trebuie s` cuprind` [i s` expliciteze ct mai concludent urm`toarele aspecte principale: - prezentarea general` a firmei: - atestarea desf`[ur`rii legale a activit`]ii de construc]ii, - nivelul de solvabilitate, - nivelul de dotare tehnic` [i cu for]a de munc` permanent` sau colaboratori, - num`rul de cadre tehnice, inclusiv un responsabil de calitate atestat, - posibilit`]ile de aprovizionare cu materiale, eventualul certificat de asigurare a calit`]ii ISO 9001 sau 9002 etc.; - prezentarea principalelor lucr`ri realizate, \n special de acela[i tip cu cel solicitat prin cererea de ofert` [i recomand`ri de la al]i beneficiari; - \nsu[irea documenta]iei tehnice primite, cu eventuale observa]ii de natur` tehnologic` [i \n special a celor privind modul cum au fost \ncadrate \n antem`sur`tori anumite lucr`ri, conform indicatoarelor de norme de deviz; semnalarea, dac` este cazul, a neclarit`]ilor sau a omisiunilor din proiect; - modul de asigurare a organiz`rii de [antier (mai ales \n cazul amplasamentelor restric]ionate sau/[i cu un procent mare de ocupare a terenului de c`tre construc]ia propriu-zis`); - propunerea contractului de construire din care s` reias` printre altele nivelul procentual al avansului solicitat la \nceperea lucr`rilor [i modul de recuperare a lui pe parcursul acestora, modul de decontare a lucr`rilor executate, nivelul garan]iilor de bun` execu]ie etc.; - graficul de execu]ie a lucr`rilor;
222

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 223

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

- oferta de pre] - sub forma de deviz pe categorii de lucr`ri [i pe obiect sau obiectiv de investi]ii (dup` caz), \ntocmit` pe baza listelor (antem`sur`torilor) cu cantit`]ile de lucr`ri [i de materiale cuprinse \n cererea de ofert`, cu eventuale complet`ri impuse de un anumit specific tehnologic al constructorului sau ale celor generate de omisiunile din proiect; precizarea cheltuielilor directe (materiale, manoper`, utilaje, transport), a cotelor pentru cheltuielile indirecte, de aprovizionare [i a cotei de profit. Prezentarea pre]ului - ofert`, sus]inut de devizul pe categorii de lucr`ri, expliciteaz` cu claritate natura tuturor cheltuielilor necesare viitoarei construc]ii, permi]nd studiul de detaliu a acestora, analiza comparativ` cu alte oferte ct [i posibilitatea sc`derii exacte a valorii materialelor aprovizionate direct de c`tre beneficiar. Este exclus` practica unor constructori, acceptat` de multe ori de c`tre beneficiarii neaviza]i, de a stabili pre]ul ofertei pentru execu]ia construc]iei numai pe baza unor indici de cost de tipul "...at]ia euro (dolari) pe metru p`trat de construc]ie..." [i practic vom vedea ce iese la sfr[it. De regul` unii constructorii au tendin]a de a subevalua indicele de cost pe metru p`trat, pentru a face mai tentant` oferta sau \n alte cazuri \l supraevalueaz` pentru a avea o ofert` ct mai acoperitoare sau pentru a profita de o conjunctur` financiar` deosebit de favorabil` a beneficiarului. Calculul pre]ului la nivel de indici de cost (lei, euro sau dolari/mp construit) are un grad foarte mare de aproximare, neputnd reflecta corect particularit`]ile unei construc]ii, el fiind propriu pentru estimarea ordinului de m`rime al investi]iei la faza de anteproiect, neputnd constitui o baz` corect` pentru contractarea propriuzis` a lucr`rilor de construire. 5.2.4. Selectarea ofertelor [i desemnarea constructorului se va face numai pe baza analiz`rii ofertelor primite, corobornd pre]ul cerut cu modul \n care sunt asigurate celelalte exigen]e stabilite prin cererea de ofert`. |n mod firesc pre]ul construc]iei este partea din ofert` care intereseaz` cel mai mult pe un beneficiar (investitor), dar care nu trebuie s` fie criteriul hot`rtor \n alegerea constructorului. Pre]ul cerut trebuie corelat cu celelalte r`spunsuri cuprinse \n ofert`, de exemplu bonitatea firmei, seriozitatea contractual`, experien]a \n domeniu, nivelul calitativ [i ritmul de execu]ie, recomand`rile din partea altor beneficiari, etc. Dintre ofertele primite trebuie privite cu mult` circumspec]ie cele cu valori foarte mici fa]` de medie, acestea tr`dnd sau o abordare superficial` a lucr`rii sau o nevoie foarte mare de comenzi. De asemenea se exclud de la sine ofertele foarte mari, nesus]inute clar de argumente plauzibile din punct de vedere tehnic sau financiar (de exemplu liste de pre]uri reale la anumite materiale sau utilaje, etc.) [i care s` justifice pre]ul ridicat printr-un spor evident de calitate. |n final, stabilirea constructorului [i semnarea cu acesta a contractului de construire (care trebuie s` cuprind` explicit toate condi]iile \n care se va executa viitoarea lucrare) reprezint` un act de voin]`, atent cnt`rit de c`tre beneficiar
223

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 224

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

(investitor), pe baza cunoa[terii \n am`nun]ime a multitudinii de aspecte prezentate mai sus. |n cazul investi]iilor din fonduri publice stabilirea constructorului trebuie s` respecte prevederile legale stipulate \n OUG 60/2001 privind achizi]iile publice. Consultan]a pentru alegerea terenului (dup` caz studiile de amplasament) [i consultan]a pentru alegerea constructorului (dup` caz \ntocmirea cererii de ofert` [i organizarea licita]iei pentru stabilirea constructorului) sunt misiuni suplimentare ale arhitectului (proiectantului), stabilite prin contracte distincte \ntre beneficiar [i arhitect sau sunt prev`zute prin acte adi]ionale la contractul de proiectare de baz`. Tarifarea unui studiu de amplasament este aceea[i ca pentru un PUD, aplicat` pentru fiecare parcel` inclus` \n studiu (vezi Partea I, Capitolul 3, Tabelul 7.3C [i D). Tarifarea pentru \ntocmirea documenta]iilor pentru selectarea constructorului se face de regul` pe baz` orar`.

224

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 225

Capitolul 6 BREVIAR LEGISLATIV

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 226

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 227

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

Acte legislative (Legi; Ordonan]e de Urgen]` ale Guvernului - OUG; Ordonan]e de Guvern - OG; Hot`rri ale Guvernului Romniei - HGR; Ordine departamentale), normative tehnice, standarde [i indicatoare de deviz din domeniul proiect`rii de arhitectur`, urbanismului [i amenajarea teritoriului, construc]iilor, instala]iilor [i din domenii complementare, care au constituit baza documentar` pentru lucrarea de fa]`. Lista prezentata mai jos nu are un caracter exhaustiv [i este supus` unor permanente modific`ri determinate de fluiditatea legislativ`. Aceasta cuprinde o selectie de acte normative de uz curent, specificate \n Normele metodologice de aplicare ale Legii 50/1991 (republicata) aprobate prin Ord. MTCT nr.1430/2005 [i Buletinul construc]iilor - volumul 1/2005, cu o serie de complet`ri privind practica proiect`rii de arhitectur`, fiind actualizat` pana \n octombrie 2006. Organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect Legea nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect, modificat` [i completat` prin Legea nr.43/2004 (republicat` \n MOR - Partea I, nr.771/23.08.2004); Documentele cu caracter normativ aprobate de Conferin]a Na]ional` a OAR din 30-31 mai 2005: - Regulamentele de func]ionare ale OAR; - Codul deontologic al profesiei de arhitect; - Onorariile de referin]`; Legea nr. 35/1994 privind taxa de timbru pentru uniunile de crea]ie, modificat` [i completat` prin OG 123/2000, aprobat` prin Legea 121/2002; Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. |n domeniul urbanismului Legea nr.350/2001, modificata [i completata de Legea nr.289/2006, privind amenajarea teritoriului [i urbanismului; Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional - Sec]iunea I - C`i de comunica]ie; Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional - Sec]iunea a II-a - Apa; Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional - Sec]iunea a III-a - Zone protejate; Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional - Sec]iunea a IV-a - Re]eaua de localit`]i, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na]ional - Sec]iunea a V-a - Zone de risc natural; Codul civil; HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu complet`rile [i modific`rile ulterioare;
227

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 228

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

HGR nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea [i func]ionarea egistrului Urbani[tilor din Romnia, publicat \n M.O. nr. 853/18.10.2006; Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobndirea dreptului de semn`tur` pentru documenta]iile de amenajarea teritoriului [i de urbanism, publicat \n M.O. nr. 853/18.10.2006; Ordinul MLPAT 21/N/2000 - Ghidul privind elaborarea [i aprobarea regulamentelor locale de urbanism; Ordinul MLPAT 13/N/1999 - Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic General - PUG; Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ; Ordinul MLPAT 37/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - PUD. Ordinul comun al ministrului lucr`rilor publice [i amenaj`rii teritoriului, al ministrului ap`r`rii na]ionale, al ministrului de interne [i al directorului Serviciului Romn de Informa]ii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Preciz`rilor privind avizarea documenta]iilor de urbanism [i amenajarea teritoriului, precum [i a documenta]iilor tehnice pentru autorizarea execut`rii construc]iilor. |n domeniul construc]iilor Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii, modificat` [i completat` prin Legea nr.125/1996, Legea nr.453/2001, Legea nr.401/2003 [i Legea nr.199/2004 (republicat` \n MOR - Partea I, nr. 933/13.10.2004, modificat` [i completat` ulterior prin OG nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea 50/1991, Legea 119/2005, Legea 52/2006 [i Legea 376/2006); Legea nr.10/1995 privind calitatea \n construc]ii, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare (Legea 587/2002); Legea nr.114/1996 privind locuin]a cu modific`rile ulterioare (republicat`); OG nr.63/2001 privind \nfiin]area Inspectoratului de Stat \n Construc]ii I.S.C., aprobat` [i modificat` prin Legea nr.707/2001; OG nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari [i completari prin Legea nr.325/2002; HGR nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea \n construc]ii (regulamente privind: activitatea de metrologie \n construc]ii; conducerea [i asigurarea calit`]ii \n construc]ii; stabilirea categoriei de importan]` a construc]iilor; urm`rirea comport`rii \n exploatare, interven]iile \n timp [i postutilizarea construc]iilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee [i echipamente noi \n construc]ii; autorizarea [i acreditarea laboratoarelor de analize [i \ncerc`ri \n construc]ii; certificarea de conformitate a calit`]ii produselor folosite \n construc]ii); HGR nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep]ie a lucr`rilor
228

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 229

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

de construc]ii [i instala]ii aferente acestora, modificat` [i completat` prin HGR nr. 940/2006; HGR nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare [i expertizare tehnic` de calitate a proiectelor, a execu]iei lucr`rilor [i construc]iilor; HGR nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investi]ii [i de dezvoltare, precum [i a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General; HGR nr.1179/2002 pentru aprobarea Structurii devizului general [i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investi]ii [i lucr`ri de interven]ii, completat` de HGR nr.935/2003; Ordinul comun MFP 1013/6.06.2001 [i MLPAT 874/12.06.2001 pentru aprobarea Documenta]iei standard pentru elaborarea [i prezentarea ofertei pentru achizi]ii publice de servicii (capitolele privind fazele [i con]inutul proiectelor pentru executarea lucr`rilor de construc]ii); Preciz`ri comune ale ministrului lucr`rilor publice [i amenaj`rii teritoriului, ministrului muncii [i protec]iei sociale [i al ministrului transporturilor nr.5.122/N/1.384/178/1999 privind modul de constituire [i virare de c`tre investitori sau proprietari a cotei de 0,5 din valoarea devizului de construc]ii, cu corespondent \n devizul general al lucr`rii, cot` aferent` Casei Sociale a Constructorilor; Ordinul MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 republicata, cu modificarile [i completarile ulterioare; Ordinul ISC nr. 257/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. |n domeniul administra]iei publice Legea nr.215/2001 privind administra]ia public` local`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr.188/1999 privind statutul func]ionarului public, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr.326/2001 privind serviciile de gospod`rie comunal`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; Legea \n.213/1998 privind proprietatea public`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. |n domeniile propriet`]ii funciare, cadastrului [i publicit`]ii imobiliare Legea fondului funciar nr.18/1991, republicat`, cu modific`rile ulterioare; Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole [i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 [i ale Legii nr.169/1997, cu modific`rile ulterioare; Legea nr.7/1996 privind cadastrul [i publicitatea imobiliar`, cu modific`rile [i completarile ulterioare (OUG nr.70/ 2001, OUG nr. 41/2004); HGR nr.1210/2004 privind organizarea [i functionarea Agen]iei Na]ionale
229

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 230

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` - ANCPI; Ordinul comun al ministrului agriculturii, p`durilor [i dezvolt`rii rurale [i al ministrului administratiei [i internelor nr. 897/07.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documenta]iilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol. |n domenii complementare Legea nr.98/1994 privind stabilirea [i sanc]ionarea contraven]iilor la normele legale de igien` [i s`n`tate public`; Legea nr. 45/1994 privind ap`rarea na]ional` a Romniei, cu modific`rile ulterioare; Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OG 195/2005 privind protec]ia mediului; Legea nr. 137/1995 privind protec]iei mediului, republicat`, cu modific`rile ulterioare; Legea nr.107/1996 privind apele, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr. 422/2001, modificat` [i completat` prin Legea 259/2006, privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 481/2004 privind protec]ia civil`; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; Codul fiscal - 2006, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; OUG nr.60/2001 privind achizi]iile publice, aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 212/2002, modificat` [i completat` cu OG nr.114/2000, aprobat` cu Legea nr.126/2001; OUG nr.27/2003 privind procedura aprob`rii tacite, aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr.486/2003; OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func]iune, casare [i valorificare a activelor corporale care alc`tuiesc domeniul public al statului [i al unit`]ilor administrativ-teritoriale, aprobat` prin Legea nr.246/2001; OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat`, cu modific`rile ulterioare; OG nr.47/1994 privind ap`rarea \mpotriva dezastrelor, aprobat` prin Legea nr.124/1995, cu modific`rile ulterioare; OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven]iilor; HGR nr.540/2000 privind aprobarea \ncadr`rii \n categorii func]ionale a drumurilor publice [i a drumurilor de utilitate privat` deschise circula]iei publice, cu modific`rile ulterioare; HGR nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul [i m`rimea zonelor de protec]ie sanitar`; HGR nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documenta]iilor de urbanism privind zone [i sta]iuni turistice [i a documenta]iilor tehnice privind construc]ii din domeniul turismului; HGR nr. 28/2001 privind organizarea [i func]ionarea Ministerului Culturii [i Cultelor, cu modific`rile ulterioare;
230

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 231

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

HGR nr.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construc]ii [i amenaj`ri care se supun aviz`rii /autoriz`rii privind prevenirea [i stingerea incendiilor; HGR nr.560/2005, modificata [i completata de HGR 37/2006, privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie civila [i a celor la care se amenajeaza puncte de comanda; Ordinul ministrului culturii [i cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea [i func]ionarea Comisiei de Avizare a L`ca[urilor de Cult; Ordinul ministrului s`n`t`]ii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar` a proiectelor, obiectivelor [i de autorizare sanitar` a obiectivelor cu impact asupra s`n`t`]ii publice; Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 privind aprobarea Metodologiei de \ntocmire [i con]inutul cadru pentru "Scenariu de siguran]` la foc"; Ordinul ministrului apelor, p`durilor [i protec]iei mediului nr. 799/1999 pentru aprobarea procedurii [i competen]elor de emitere a avizelor [i autoriza]iilor de gospod`rire a apelor; Ordinul ministrului agriculturii, alimenta]iei [i p`durilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice [i agrochimice jude]ene [i a direc]iilor generale pentru agricultur` [i industrie alimentar` jude]ene, respectiv a municipiului Bucure[ti, s` \ndeplineasc` atribu]iile prev`zute la art.74 -103 din Legea nr.18/1991, republicat`; Ordinul ministrului administratiei [i internelor nr. 1433/15.09.2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor [i autoriza]iilor de securitate la incendiu [i protec]ie civil`; Ordinul ministrului administratiei [i internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea [i autorizarea privind securitatea la incendiu [i protec]ia civil`. Normative [i standarde din domeniul construc]iilor [i instala]iilor aferente, din care precizam pe cele uzuale: NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995; NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cl`dirilor civile din punct de vedere al cerin]ei de siguran]` \n exploatare; NP 009-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru case de copii; NP 010-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru [coli [i licee; NP 011-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea [i exploatarea construc]iilor pentru gr`dini]e de copii; NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea [i verificarea construc]iilor spitalice[ti [i a instala]iilor aferente acestora; NP 021-1997 - Normativ privind proiectarea de dispensare [i policlinici pe baza exigen]elor de performan]`;
231

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 232

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

NP 022-1997 - Normativ privind proiectarea de cre[e [i cre[e speciale pe baza exigen]elor de performan]`; NP 023-1997 - Normativ privind proiectarea de c`mine de b`trni [i handicapa]i; NP 117-1983 - Norme tehnice privind proiectarea spa]iilor social-sanitare pentru construc]ii industriale; NP 24-1997 - Normativ pentru proiectarea, execu]ia, exploatarea [i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme; NP 25-1997 - Normativ pentru proiectarea construc]iilor publice subterane; NP 004-2003 - Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea [i post-utilizarea spa]iilor de distribu]ie a carburan]ilor la autovehicule (benzin`rii); NP 051-2001 - Normativ privind adaptarea cl`dirilor civile [i spa]iului urban aferent la cerin]ele persoanelor cu handicap; NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor [i scarilor pentru circulatia pietonala \n constructii; NP 064-2002 - Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl`dirile de locuit; P 102-2001 - Normativ privind proiectarea [i executarea ad`posturilor de protec]ie civil`; P 118-1999 - Normativ privind siguran]a la foc a construc]iilor; MP 008-2000 - Manual privind exemplific`ri, detalieri [i solu]ii de aplicare a prevederilor normativului P 118-1999; GT 030-2001 - Ghid de evaluare a riscului de incendiu [i a siguran]ei la foc la s`li aglomerate; NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea [i exploatarea instala]iilor de stingerea incendiilor; C 300-1994 - Normativ de prevenirea [i stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii [i instalatii aferente acestora; GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea, executarea [i exploatarea dispozitivelor [i sistemelor de evacuare a fumului [i a gazelor fierbin]i din construc]ii \n caz de incendiu; C 58-1996 - Normativ privind ignifugarea materialelor [i produselor combustibile din lemn [i textile utilizate \n construc]ii; C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea [i executarea lucr`rilor de izola]ii termice la cl`diri; C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficien]ilor globali de izolare termic` la cl`dirile de locuit; C 107/2-2005 - Normativ privind calculul coeficien]ilor globali de izolare termic` la cl`diri cu alt` destina]ie decat cea de locuit; C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc]ie ale cl`dirilor; C 107/4-2005 - Ghid pentru calculul performan]elor termotehnice ale cl`dirilor de locuit;
232

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 233

O.A.R.

GHID DE PROIECTARE

C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc]ii \n contact cu solul; GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protec]ie termic` la cl`dirile de locuit; NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, execu]ia [i exploatarea hidroizola]iilor la cl`diri; NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, execu]ia [i exploatarea \nvelitorilor acoperi[urilor \n pant` la cl`diri; C 125-2005 - Normativ privind proiectarea [i executarea m`surilor de izolare fonic` [i a tratamentelor acustice \n cl`diri; GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, execu]ia [i asigurarea calit`]ii pardoselilor la cl`diri civile; ST 030-2000 - Specifica]ie tehnic` de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performan]e antistatice; NE 001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase [i sub]iri; P 100/1-2006 - Cod de proiectare seismic` - Partea 1; prevederi de proiectare pentru cl`diri (care intr` \n vigoare din 01.01.2007); NE 019-2003 - Calculul [i alc`tuirea structurilor din lemn amplasate \n zone seismice (completare la capitolul IX din normativul P 100-1992); " P 2-1985 - Normativ privind alc`tuirea, calculul [i executarea structurilor din zid`rie; P 7-2000 - Normativ privind fundarea pe terenuri sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare); P 10-1986 - Normativ privind calculul [i executarea lucr`rilor de funda]ii directe la constructii, cu complet`rile [i modific`rile din 1988 [i 1991; NP I 7-2002 - Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor electrice cu tensiuni pn` la 1000V c.a. [i 1500V c.c; I 20-2000 - Normativ privind protec]ia construc]iilor \mpotriva tr`snetului; NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea [i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl`diri; I 9-1994 - Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor sanitare; I 13-2002 - Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor de \nc`lzire central`; I 5-1998 - Normativ pentru proiectarea [i executarea instala]iilor de ventilare [i climatizare; GP 051-2000 - Ghid de proiectare, execu]ie [i exploatare a centralelor termice mici; Ordinul MEC 58/2004 - Normele tehnice privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; I 31-1999 - Normativ pentru proiectarea [i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL); P 130-1999 - Normativ privind urmarirea comportarii \n timp a construc]iilor; MP 031-2003 - Metodologie privind programul de urm`rire \n timp a
233

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 234

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

comport`rii construc]iilor din punct de vedere al cerin]elor func]ionale; P 95-1977 - Normativ tehnic de repara]ii capitale la cl`diri [i construc]ii speciale; NE 005-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor [i elementelor componente ale construc]iilor. Interven]ii la \nvelitori [i acoperi[uri (terase [i [arpante); NE 006-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor [i elementelor componente ale construc]iilor. Interven]ii la compartiment`rile interioare; HCG-MB 066-2006 pentru aprobarea Normativului privind parc`rile [i c`ile de circula]ie \n Municipiul Bucure[ti; ST 049-06 - Specifica]ie tehnic` privind protec]ia elementelor de lemn \mpotriva agen]ilor agresivi - cerin]e [i criterii de performan]`, aprobat` prin Ord. MTCT 1731/2006; STAS 10903/2/1979 - Determinarea sarcinii termice \n construc]ii; STAS 297/2/1998 - Culori [i indicatoare de securitate. Reprezent`ri; STAS 2965/1987 - Sc`ri. Prescrip]ii generale de proiectare; STAS 6131/1979 - |n`l]imi de siguran]` [i alc`tuirea parapetelor; STAS 3302/2-88 - Pantele \nvelitorii; STAS 4908/85 - Cl`diri civile, industriale [i agrozootehnice, Arii [i volume conven]ionale; STAS 10101/1992 - Ac]iuni \n construc]ii, \nc`rc`ri; STAS 6472/2-83 - Fizica construc]iilor. Higrotehnica. Parametri climaterici exteriori; SR 10907/1-97 - Temperatura de calcul pentru iarn`; STAS 10101/20-90 - Viteza de calcul a vnturilor; STAS 10101/21-92 - |nc`rc`rile date de z`pad`. Indicatoare de norme de deviz (elaborate de INCERC, edi]iile 1981-83) ARHITECTURA [i STRUCTURA DE REZISTEN}~: C - lucr`ri de construc]ii industriale, agrozootehnice, locuin]e [i socialculturale; Iz - lucr`ri de izola]ii de pentru construc]ii [i instala]ii; RpC - lucr`ri de repara]ii [i dezafect`ri (demol`ri) la construc]ii. INSTALA}II GENERALE: I - instala]ii de \nc`lzire; G - instala]ii de gaze; E - instala]ii electrice; S - instala]ii sanitare. Lucr`rile conexe construc]iilor, cum ar fi drumurile (D), terasamentele (Ts), lucr`ri hidrotehnice (H1, H2) etc. sunt cuprinse \n indicatoare de norme de deviz specifice.

234

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 235

ANEXE

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 236

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 237

O.A.R.

ANEXE

Anexa 01 - TEMA DE PROIECTARE - (con]inut cadru pentru constructii mici [i medii)


- Obiectul de investi]ie ....................... ...................................... ; - Amplasamentul (adresa) .................................................................... ; - Beneficiarul ......................................................................................... ; - Proiectantul general / de specialitate ................................................... .............................................................................; - Nr. pr. ......./ ...... 200; - faza de proiectare: - Proiectele de specialitate contractate: - arhitectura - structura de rezisten]` - instala]ii termice/climatizare - instala]ii electrice - instala]ii sanitare [i gaze AP(SF) PT PAC DE -

sau care vor fi elaborate de catre: - ............................................ - ................................................ - ................................................ - ............................................. - .............................................

1 - CONDI}IILE DE TEM~ IMPUSE DE BENEFICIAR

1.1 - Tipul lucr`rii: 1.1.1 - construc]ie nou propus` - Suprafa]a desfasurat` estimat` ..................... mp; - Regim de \n`l]ime estimat ........................... 1.1.2 - interven]ie la o construc]ie existent` - obi[nuit` dup` caz, pentru: - conservare - consolidare - monument istoric - extindere - mansardare

- refunc]ionalizare - supraetajare Cararacteristicile construc]iei existente (func]iuni, sistem constructiv, nivelul echip`rii cu instala]ii): ....... - ............................................................................................................... - Anul construirii ....- Starea tehnic` ..................; - S. desf. ....... mp; - S.constr. . mp - Regim de \n`l]ime existent ..................; - Regim de \n`l]ime propus .......... 1.2 - Func]iunea principal` solicitata ........................................................ - specifica]ii tehnologice (dac` este cazul) .............................................. ...................................................................................................................................................................... - principalele solicit`ri de spa]ii construite: supaf. util` (mp) . . . . . . ......[.a.m.d. . - num`r estimat de utilizatori - permanen]i: ......... persoane - ocazionali: ......... persoane 1.3 - Func]iuni auxiliare solicitate ................................ - specifica]ii tehnologice (dac` este cazul) .................................... - principalele solicitari de spa]ii construite supaf. util` (mp) 237

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 238

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

. . . . ... [.a.m.d. . - num`r estimat de utilizatori - permanen]i: .............. persoane - ocazionali: ............. persoane 1.4 - Sistemul constructiv agreat de beneficiar: ................................................ ............................................ 1.5 - Nivelul solicitat de confort - echiparea cu instala]ii aferente construc]iei care se vor prevedea \n urm`toarele spa]ii: - inc`lzire central` - climatizare - condi]ionare - splituri - ventila]ii - instala]ii electrice iluminat [i prize - instala]ii de for]` 380 Vca - instala]ii de curen]i slabi - telefonie fix` - radio -TV cablu - re]ea calculatoare - sisteme de alarmare PSI - interfon - instala]ii sanitare - instala]ii de gaze - alte tipuri de instala]ii 1.6 - Nivelul de reprezentare, op]iunile estetice [i de finisaj - foarte ridicat - mediu - strict func]ional - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

2 - CONDI}IILE DE TEM~ GENERATE DE AMPLASAMENT


2.1 - Suprafa]a terenului . mp; 2.2 - Date generale - Teren liber de construc]ii - Exist` construc]ii pe teren care se p`streaz` 238

- dimensiuni principale ........ x ..... m.

- Regim de \n`l]ime.....; Sd ...mp se p`streaz` par]ial se demoleaz` \n totalitate

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 239

O.A.R.

ANEXE

pe baza unui proiect \n faza PAD elaborat prin grija proiectantului / beneficiarului. - Calea de acces din str. ..........., dispus` pe latura de ................... a terenului. - Particularita]i topografice [i de relief ale terenului - panta de cca ................. % pe directia ....... - Natura terenului de fundare conform studiului geotehnic prezentat de beneficiar sau care va fi asigurat la faza PT/PAC prin grija proiectantului / beneficiarului. - Zona seismic` .. conform P100-1/2006. 2.3 - Posibilit`]ile de asigurare a utilit`]ilor: 2.3.1 - din re]elele edilitare publice existente \n zona: - alimentarea cu apa - canalizare - energia electrica 2.3.2 - \n solu]ii locale: - pu] de medie / mare adncime - bazin vidanjabil etan[ - pentru alte tipuri - 2.4 - Re]ele edilitare care greveaz` amplasamentul [i pot impune restric]ii de construire: - apa; canalizare - apa Dnmm; - canal Dn cm. - energie electric` - LEA ..Kv; - cablu subteran Kv - gaze naturale - . 2.5 - Reglement`rile urbanistice corespunz`toare amplasamentului - conform certificatului de urbanism emis pe baza planurilor de urbanism aprobate (PUG, completat [i detaliat dac` este cazul prin PUZ sau PUD), prezentat de catre beneficiar sau care va fi obtinut prin grija proiectantului: beneficiarului: 3 - CERIN}ELE ESEN}IALE DE CALITATE SE VOR ASIGURA PENTRU CATEGORIA .. DE IMPORTAN}~ A CONSTRUC}IEI, stabilite conform Legii 10/1995, HGR 766/1997 [i normativelelor tehnice \n vigoare \n domeniul proiect`rii [i execut`rii lucr`rilor de constructii, corelate [i completate cu prevederile din legisla]ia altor domenii complementare care determin` anumite cerin]e specifice de natura func]ional`, tehnic` sau de dotare, cum ar fi cele privind protec]ia civil`, securitatea la incendiu, s`n`tatea popula]iei, protec]ia mediului, a monumentelor istorice [i altele, corespunz`tor particularit`]ilor func]ionale [i de amplasament. Proiectant: Beneficiar: .. - gaze naturale - telefoane - termoficare

239

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 240

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 02 - MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTUR~ - faza PT/PAC


Con]inut-cadru care include [i elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor din Anexa 1 din Legea nr.50/1991 (republicat`), coroborate cu exigen]ele consacrate \n practica curent` de proiectare [i avizare a construc]iilor mici sau medii, de importan]` normal` sau redus`. I.01 - Obiectul proiectului - beneficiar .................................................................................................; - amplasament (adresa) ...............................................................................; - proiectant general (de specialitate)..............................................................; - num`r proiect (contract)....................; - faza de proiectare PT / PAC I.02 - Caracteristicile amplasamentului - \ncadrare \n localitate [i zon`; - descrierea terenului (parcelei): categoria de folosin]`, suprafa]`, form`, dimensiuni, vecin`t`]i, c`i de acces public, particularit`]i topografice, teren liber de construc]ii sau dac` exist` construc]ii care se men]in sau se demoleaz`; - condi]ii de clim` [i \ncadrarea \n zonele din h`r]ile climaterice prev`zute de STAS 6472/2-83 - temperatura de calcul pentru var`; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarn`; STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a vnturilor [i STAS 10101/2192 - \nc`rc`rile date de z`pad`; - zona seismic` de calcul ..... (conform h`r]ii de zonare seismic` din Codul de proiectare seismic` - P 100/1 - 2006; - particularit`]i geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect); - condi]iile de amplasare [i de realizare ale construc]iilor conform PUG localitatea ................., aprobat prin HCL nr......./........... (dup` caz PUZ sau PUD), Codul Civil [i Certificatul de urbanism nr. ............/.............., emis de Prim`ria ...................; - rela]ia cu construc]iile \nvecinate, cu referiri la expertiza tehnic` (\n cazul alipirilor la calcan cu o construc]ie existent`); - dac` exista re]ele edilitare care traverseaz` terenul, restric]ii impuse de acestea, distan]e de protec]ie; - modul de asigurare a utilit`]ilor (din re]elele publice existente \n zona sau din surse proprii: pu] pentru alimentarea cu ap`, bazin vidanjabil etan[, etc.). I.03 - Caracteristicile construc]iei propuse - func]iunea:......................................................... - dimensiunile maxime la teren: ........ x ......... m - regim de \n`l]ime ......................; - H-MAX. CORNI{~ (STREA{IN~) = ......... m; H-MAX. COAM~ = ..... m - suprafa]a construit` - Sc = ................ mp; POT = ......% - suprafa]a desf`[urat` - Sd = ................ mp; CUT = ......... - suprafa]a util` total` - Su = ..................mp. Construc]ia proiectat` se \ncadreaz` la CATEGORIA "........." DE IMPORTAN}~ (conform HGR nr. 766/1997) [i la CLASA "......." DE IMPORTAN}~ (conform Codului de proiectare seismic` P100/1 - 2006). I.04 - Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fa]` de aliniament [i celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 \n cote RMN sau \n raport cu elemente fixe din teren. \n cazul construc]iilor mari sau cu o planimetrie complex` pentru trasarea construc]iei trebuiesc precizate coordonatele de col] ale acesteia, raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate na]ional.

Capitolul I - DATE GENERALE

|n cazul interven]iei de orice fel la o construc]ie existent` se va insera un subcapitol privind analiza situa]iei existente cu referiri la anul construc]iei [i numele arhitectului ini]ial (cnd acesta este cunoscut), stilul construc]iei, starea tehnic` a construc]iei [i a instala]iilor, descrierea func]ional`, finisaje, lucr`ri cu valoare de patrimoniu, structura de rezisten]`, nivelul de echipare tehnico-edilitar` [i se vor prezenta dup` caz solu]iile propuse de consolidare, remodelare, reamenajare ale construc]iei existente, conform prevederilor din expertiza tehnic`. Se vor prezenta distinct Sc, Sd, Su, POT [i CUT existen]i [i rezulta]i \n urma interven]iilor propuse.
240

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 241

O.A.R.

ANEXE

- lista spa]iilor interioare (\nc`perilor) [i suprafe]ele utile a acestora, grupate pe niveluri; - \n`l]imea spa]iilor interioare; - circula]ia vertical` - sc`ri, lifturi (tip: persoane, marf`; sarcina util`: nr.persoane/kg.); - al]i parametrii caracteristici func]iunii construc]iei; - descrierea fluxului tehnologic (dac` nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) [i implica]iile constructive ale acestuia, \n cazul construc]iilor pentru activit`]i productive. |n raport de natura func]ional` a construc]iei se vor preciza condi]iile impuse de legisla]ia [i normativele tehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuin]e, scoli, gr`dini]e, construc]ii publice subterane, parcaje, benzin`rii s.a.), vezi Capitolul 6 Breviar legislativ.

Capitolul II - DESCRIEREA FUNC}IONAL~

Capitolul III - SOLU}II CONSTRUCTIVE {I DE FINISAJ

III.01 - Sistemul constructiv - conform memoriului de structur`, dup` caz \n corelare cu solu]iile stabilite \n expertiza tehnic` (\n cazul interven]iilor la construc]iile existente). III.02 - \nchiderile exterioare [i compartiment`rile interioare - solu]ii [i tehnologii prev`zute, materiale, grosimi, prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate. III.03 - Finisajele interioare - pentru pardoseli + plinte, pere]i, plafoane, pentru fiecare spa]iu sau \nc`pere (eventual sub forma de tablou de finisaje anexat la memoriu); finisajele pentru sc`ri; tmpl`ria interioar` [i exterioar`, prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate. III.04 - Finisajele exterioare - materiale, culori, prescrip]ii tehnice care trebuiesc respectate. III.05 - Acoperi[ul [i \nvelitoarea - de tip teras` (circulabil` sau necirculabil`) sau \n pante; se vor preciza solu]iile de alc`tuire, termo-hidroizola]ii, materiale, culori, colectarea [i scurgerea apelor pluviale. Se va preciza modul de respectare, dup` caz, a Normativelor NP 040-2002 pentru terase [i NP 069-2002 pentru \nvelitori \n pant`. III.06 - Co[urile de fum (pentru centrala termic`, [emineuri, sobe). III.07 - Alte solu]ii constructive specifice proiectului.

Capitolul IV - |NDEPLINIREA CERIN}ELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)


IV.01 - Cerin]a "A" REZISTEN}~ {I STABILITATE (dup` caz se va preciza subcerin]a corespunz`toare tipului de structur`) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structur`. IV.02 - Cerin]a "B" SIGURAN}A |N EXPLOATARE - \ndeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parape]ilor [i balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea sc`rilor [i treptelor; corelarea naturii pardoselilor cu specificul func]ional (pardoseli antiderapante); prevederea de paraz`pezi la acoperi[uri cu pant` mare; dup` caz m`suri pentru persoanele cu handicap locomotor (conform normativ NP 051/2001); m`suri de protec]ia muncii specifice procesului tehnologic \n cazul construc]iilor industriale. IV.03 - Cerin]a "C" SECURITATEA LA INCENDIU - modul de respectare a prevederilor din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, din HGR 448/2002 [i din Normativul P-118/1999 privind siguran]a la foc. Se vor preciza urm`toarele: - compartimentele de incendiu; - riscul de incendiu [i dup` caz spa]iile care se \ncadreaz` \n categorii de pericol de incendiu; - gradul de rezisten]` la foc; - limitarea propag`rii incendiului - \nchideri (pere]i, u[i, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la explozie; - dimensionarea c`ilor de evacuare a persoanelor \n caz de incendiu; - posibilit`]i de desfumare \n caz de incendiu; - prevederea suprafe]elor de deburare \n spa]iile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibil gazos); - alte prevederi privind securitatea la incendiu impuse de specificul func]ional al construc]iei. 241

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 242

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

IV.04 Cerin]a "D" a - IGIENA [i S~N~TATEA OAMENILOR - modul de respectare a Ordinului ministrului s`n`t`]ii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar` a proiectelor, obiectivelor [i de autorizare sanitar` a obiectivelor cu impact asupra s`n`t`]ii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 [i STAS 6646 privind iluminarea natural` [i artificial`. Se vor preciza \n special: - respectarea distan]elor minime fa]` de construc]iile \nvecinate; - orientarea construc]iei fa]` de punctele cardinale, modul de asigurare a \nsoririi spa]iilor interioare (mai ales \n cazul locuin]elor); - dotarea cu grupuri sanitare, vestiare, b`i, buc`t`rii etc. b - REFACEREA {I PROTEC}IA MEDIULUI - modul de respectare a prevederilor din Legea 265/2006 privind protec]ia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protec]ia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Se vor mai preciza urm`toarele: - evitarea prin amplasarea noii construc]ii a perturb`rii vecin`t`]ilor [i t`ierea de arbori; - modul de \ncadrare a construc]iei \n spa]iul natural [i construit existent; - dac` func]iunile prev`zute prin proiect genereaz` noxe sau al]i factori de poluare ai mediului; - \nscrierea \n limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.462/1993; - modul de colectare [i depozitare a de[eurile menajere, prevederea Europubelelor din PP; - alte m`suri de protec]ia mediului impuse de legisla]ia \n vigoare corespunz`tor specificului func]ional al construc]iei. IV.05 - Cerin]a "E" a - IZOLAREA TERMIC~ {I ECONOMIA DE ENERGIE - modul de respectare a prevederilor din OG 29/2000 aprobat` prin Legea 325/2002 privind reabilitarea termic` a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice [i din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 -2005. Se vor prezenta m`surile de protec]ie termic` prev`zute la construc]ie pentru respectarea condi]iei din Normativul C107/1(2)2005: "coeficientul calculat de izolare termic` - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare termic`" - conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de arhitectur`. b - IZOLAREA HIDROFUG~ - modul de respectare, dup` caz, a Normativelor NP 040-2002 privind proiectarea [i executarea hidroizola]iilor din materiale bituminoase la lucr`rile de construc]ie [i NP 069-2002 privind alc`tuirea [i executarea \nvelitorilor la construc]ii. M`surile de protec]ie hidrofug` a spa]iilor de la subsol [i a zid`riilor executate pe pl`ci din beton armat realizate direct pe p`mnt. IV.06 - Cerin]a "F" - PROTEC}IA LA ZGOMOT - modul de respectare a Normativului C 125-2005 privind proiectarea [i executarea m`surilor de izolare fonic` [i a tratamentelor acustice \n cl`diri. Asigurarea izol`rii la zgomotul aerian, \ntre etaje [i apartamente [i fa]` de exterior, izolarea la zgomotul de impact, tratamente acustice.

Capitolul V - M~SURILE DE PROTEC}IE CIVIL~ (dac` nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) - modul de

respectare a Legii 481/2004 privind protec]ia civil` [i HGR nr.560/2005, modificata [i completata de HGR 37/2006 privind stabilirea categoriilor de constuctii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie civila [i a celor la care se amenajeaza puncte de comanda. Conform acestora \n cazul constructiilor de locuit cu mai putin de S+P+4E nu se mai impune realizarea unui adapost de protectie civila. Pentru cl`dirile la care se prevede realizarea la subsol a unui ad`post de protec]ie civil` se vor aplica prevederile din Normativul P 102/2001 privind proiectarea [i executarea ad`posturilor de protec]ie civil` [i se vor prezenta solu]iile constructive [i instala]iile de filtroventilare, electrice [i sanitare aferente ad`postului. (dac` se autorizeaz` cu lucrarea de baz` [i nu fac obiectul unor documenta]ii distincte) - descrierea solu]iilor [i materialelor pentru \mprejmuiri, alei pietonale [i carosabile, bazin vidanjabil (dac` este cazul), etc. 242

Capitolul VI - AMENAJ~RI EXTERIOARE CONSTRUC}IEI

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 243

O.A.R.

ANEXE

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE {ANTIER (dac` nu face obiectul unei documenta]ii distincte) {I M~SURI DE PROTEC}IA MUNCII Se precizeaz` dac` lucr`rile de execu]ie (inclusiv cele pentru \mprejmuire) se vor desf`[ura numai \n limitele incintei de]inute de titular sau vor afecta temporar domeniului public. Specificarea construc]iilor (baracamentelor) [i echipamentelor provizorii necesare execut`rii lucr`rilor. Pe durata execut`rii lucr`rilor de construire se vor respecta urm`toarele: - Legea 90/1996 privind protec]ia muncii; - Norme generale de protec]ia muncii; - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protec]ia [i igiena muncii \n construc]ii -ed. 1995; - Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la \n`l]ime; - Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protec]ie individual`; - Normativele generale de prevenirea [i stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998; - Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994. - alte acte normative \n vigoare \n domeniu la data execut`rii propriu-zise a lucr`rilor. * * * |n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucr`rilor \n construc]ii [i HGR 925/1995 proiectul va fi supus verific`rii tehnice pentru exigen]a A... (partea de structur`) [i ................................ (par]ile de arhitectur` [i instala]ii). Prezenta documenta]ie, \n faza de proiect pentru autoriza]ia de construire, este un extras din proiectul tehnic [i a fost elaborat` cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicat`), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucr`rilor \n construc]ii [i a normativelor tehnice \n vigoare.
|ntocmit arh. .......................... {ef de proiect arh. ............................

243

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 244

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 03 - SCENARIU DE SIGURAN}~ LA FOC CON}INUT-CADRU aprobat prin Ordinul MI 84/2001


GENERALIT~}I
1. Prezentul "Scenariu de siguran]` la foc" este elaborat \n conformitate cu: - HGR 448/2002; - Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Normele generale aprobate prin Ordinul MI nr.775/1998; - Normativele P 118-99, MP 008-2000; - Normativele privind proiectarea [i executarea instala]iilor I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-13, I-20 [.a. - DG - PSI 003/2001 aprobat` cu Ordinul MI 88/2001; - STAS 1478-90, 10903/2-79 (privind calculul sarcinii termice) [.a. 2. Construc]ia pentru care se elaboreaz` prezentul scenariu este ........................., pentru care sunt ob]inute urm`toarele aprob`ri: - certificatul de urbanism nr. ... din .......... emis de ................... - avizul regiei de ap` nr. ..... din .......... emis de ......................

A - CARACTERISTICILE CONSTRUC}IEI (instala]ii tehnologice)

1. Date de recunoa[tere - Denumirea construc]iei (instala]iei):............................................................................., - Amplasat` \n localitatea ..........................., str ............................., nr...., jud. / sect......, tel.................., cod. po[tal .............. - Beneficiar:......................................................................................................................., cu sediul / domiciliul \n localitatea ..................., str..............................., jud. / sect......., nr..., tel..............., cod. po[tal .............. - Destina]ia construc]ie (instala]ie):..........................................................., avnd func]iuni: - principale: ................................................. - secundare: ............................................... - Categoria de importan]` a construc]iei:................................................................................................................................... - Clasa de importan]` a construc]iei:......................................................................................................................................... - Tip [i particularit`]i specifice construc]iei: - civil` (\nalt`, foarte \nalt`, obi[nuit`); - de produc]ie [i / sau depozitare (monobloc, blindat`, obi[nuit`); - cu func]iuni mixte (civile - produc]ie - depozitare); - arie construit` Ac =...........mp; - arie desf`[urat` Acd =......mp; - nr.compartimente de incendiu:....../ariile compartimentelor de incendiu......mp; - regimul de \n`l]ime al construc]iei (compartimentelor) S+P+M+E; - \n`l]imea construc]iei = .......m fa]` de teren sau carosabil; - volumul construc]iei (compartimentelor de incendiu).............mc. - Utilizatorii construc]iei: - oameni (capacitate maxim` simultan`): - ................persoane \n cl`dire (compartiment) - ................persoane pe niveluri - Subsol =............pers. - Parter =............pers. - Etaj1 =............pers. - Etaj 2 =............pers. [.a.m.d. pentru toate etajele (inclusiv pentru mansard` dac` este utilizat`) - animale (capacitate maxim` simultan`) - tip [i capacit`]i de depozitare (pentru depozite): - caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru produc]ie): ............................. - Num`rul c`ilor de evacuare:......................................([i dup` caz, al refugiilor) 244

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 245

O.A.R.

ANEXE

B. Niveluri de performan]` [i timpii de siguran]` la foc asigura]i conform reglement`rilor tehnice


2. Riscul de incendiu (categoria de pericol) determinat \n func]ie de: - Densitatea sarcinii termice: ............................................................................................................... - clasele de combustibilitate [i periculozitate ale principalelor materiale [i substan]e utilizate \n cl`dire: ................... ............................................................................................................................................................................................. - Surse poten]iale de aprindere: ............................................................................................................................................... - \mprejur`ri favorizante producerii incendiilor (dup` caz): - nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol) a construc]iei (compartimentului) sau instala]iei tehnologice: ............................................................................................................................................................................................. - posibilit`]i de reducere a riscului de incendiu, dup` caz, (potrivit reglement`rilor tehnice [i a condi]iilor func]ionale): ............................................................................................................................................................................................. 3. Rezisten]a la foc a construc]iei: - Combustibilitatea [i rezisten]a la foc a principalelor elemente de construc]ie: - stlpi, coloane, pere]i portan]i: C min. - pere]i interiori neportan]i: C min. - pere]i exteriori neportan]i: C min. - grinzi, plan[ee, nervuri, acoperi[uri teras`: C min. - acoperi[uri autoportante f`r` pod: C min. - panouri \nvelitoare [i suportul continuu al \nvelitorii combustibile: C min. - Gradul de rezisten]` la foc a construc]iei: ............................................................................. - Compartimentarea antifoc [i elementele de protec]ie a golurilor din pere]ii [i plan[eele antifoc: - pere]i Co min. - plan[ee Co min. - u[i, obloane Co min. - M`suri suplimentare de protec]ie la foc (dup` caz, justificate tehnic): - ............................................................................................... - ............................................................................................... 4. Pre\ntmpinarea propag`rii incendiilor: - La vecin`t`]i [i \n construc]ie: - distan]e de siguran]` (m`suri compensatorii cnd nu sunt asigurate): ....................................................................................... - m`suri constructive (pere]i, plan[ee [i protec]ia golurilor din acestea): ...................................................................................... - estimare timp de propagare a incendiilor la cl`dirile vecine: .................................................................................................... - sisteme de evacuare a fumului (dup` caz, a gazelor fierbin]i): ................................................................................................. 5.Stabilitatea la foc: (estimat` \n func]ie de cea mai mic` rezisten]` la foc a principalelor elemente structurale prev`zute, respectiv stlpi, coloane, pere]i portan]i; grinzi, plan[ee, nervuri, acoperi[uri teras`: acoperi[uri autoportante f`r` pod) = ................... minute 6. C`i de acces, evacuare [i interven]ie: - Caracteristici tehnice [i func]ionale ale acceselor [i circula]iilor carosabile: - dimensiuni (gabarite): ....................................................................................... - trasee: .............................................................................................................. - realizare [i marcare: ......................................................................................... - Caracteristici ale c`ilor interioare de evacuare a persoanelor: - alc`tuire constructiv`: C min. - protec]ia golurilor din pere]ii ce le delimiteaz`: - u[i..; - obloane - tipul sc`rilor:...................................................................................................... - forma [i modul de dispunere a treptelor.............................................................. - geometria c`ilor de evacuare: l`]ime: ...............m;

245

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 246

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

lungime .............m; - timpi de evacuare:......sec; - lungime: .....................m; - num`r fluxuri de evacuare: - existen]a iluminatului de evacuare: tip ....................................................................................................................................................................... - sursa de alimentare de rezerv`: ................................................................................................................................. - marc`ri c`i de evacuare: - timp de siguran]` pe c`ile de evacuare: ......................min; - timp de supravie]uire \n c`ile de evacuare: .................min. - Ascensoare de interven]ie: - capacitate: ................kg; - num`r: ; - caracteristici: ; - amplasare: ; - posibilit`]i de acces ; - sursa de alimentare de rezerv`; - timp de siguran]`..................... - timp de supravie]uire: .........min.

C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire [i stingere a incendiilor


7. Echipare [i dotare cu: - Sisteme, instala]ii [i dispozitive de semnalizare, alarmare [i alertare \n caz de incendiu: - tip: - ac]ionare (automat`, manual`): - timp de alarmare: ..................sec. - timp de alertare: ....................sec. - zone protejate: ...........................; - Sisteme, instala]ii [i dispozitive de limitare [i stingere a incendiilor: - tip (ap`, gaze, spum`, pulberi): - ac]ionare (automat`, manual`): - debit: - presiune: - rezerv`: - surse de alimentare: - timp teoretic (normat) de func]ionare: .........min. - zonele, \nc`perile, spa]iile, instala]iile echipate cu astfel de instala]ii: .............................. - Sting`toare [i alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte [i mijloace ini]iale de interven]ie - tip: - num`r: - mod de amplasare (func]ie de parametrii specifici): - arie maxim`: ..............mp. - clase de incendiu:

D. Condi]ii specifice pentru asigurarea interven]iei:


- Surse de alimentare: - cu ap` (rezervoare, bazine, ruri, iazuri, lacuri, mare): - alte substan]e de stingere: - pozi]ionare racorduri de alimentare cu energie electric`: 246

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 247

O.A.R.

ANEXE

- asigurarea serviciul de pompieri (cnd este obligatoriu), respectiv: - categoria serviciului: - dotarea acestuia (mijloace mobile de interven]ie [i salvare): - zone, \nc`peri [i spa]ii \n care sunt necesare produse de stingere [i echipamente speciale: - tip: - cantit`]i: mc (tone); - starea acestora: (solid`, lichid`, gazoas`): - tipul echipamentului de protec]ie:

E. Concluzii [i m`suri tehnico-organizatorice:

- Condi]ii [i m`suri necesare a fi luate: - aprecierea \ncadr`rii \n nivelurile de performan]`: - propuneri de \mbun`t`]ire a parametrilor [i nivelelor de performan]`: La punerea \n func]iune se va elabora "Planul de interven]ie" \n conformitate cu Anexa 6 la normele generale aprobate prin Ordinul MI 775/98. |ntocmit: [ef de proiect: arh. ............................................. instala]ii - electrice: - sanitare: - termice: - gaze: ing. .............................................. ing. .............................................. ing. .............................................. ing. ..............................................

data .....................

247

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 248

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 04 - DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realiz`rii unui obiectiv de investi]ii (\n mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ....................................... )
Nr. crt. Denumirea capitolelor [i subcapitolelor de cheltuieli
RON

Valoare (inclusiv TVA) Total


EURO

Din care supus` procedurii de achizi]ie public`


RON EURO

PARTEA I CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob]inerea [i amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3
Ob]inerea terenului Amenajarea terenului** Amenaj`ri pentru protec]ia mediului**

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit`]ilor necesare obiectivului 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4.1 4.2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare [i asisten]` tehnic` Studii de teren**


Ob]inerea de avize, acorduri [i autoriza]ii Proiectare [i engineering Organizarea procedurilor de achizi]ie public`

Consultan]` Asisten]` tehnic` CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi]ia de baz` Construc]ii [i instala]ii
Montaj utilaj tehnologic

4.3
4.4 4.5

Utilaje, echipamente tehnologice [i func]ionale cu montaj Utilaje f`r` montaj [i echipamente de transport Dot`ri CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de [antier**) 5.1.1. lucr`ri de construc]ii 5.1.2. cheltuieli conexe organiz`rii [antierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finan]are 5.2.1 - Comisioane, taxe [i cote legale 5.2.2. Costul creditului Cheltuieli diverse [i neprev`zute

5.1 5.2 5.3 248

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 249

O.A.R.

ANEXE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor [i subcapitolelor de cheltuieli


RON

Valoare (inclusiv TVA) Total


EURO

Din care supus` procedurii de achizi]ie public`


RON EURO

3 4 PARTEA I CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea \n exploatare Preg`tirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTAL din care C+M*** PARTEA a II-a Valoarea r`mas` actualizat` a mijloacelor fixe existente incluse \n cadrul obiectivului de investi]ie PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de produc]ie TOTAL GENERAL din care C+M***

6.1 6.2

*) Se \nscrie denumirea obiectivului de investi]ie/lucr`rii de interven]ie. **) Defalcat dup` caz pe obiecte de investi]ie. ***) Cheltuielile care reprezint` construc]ii-montaj (C+M) sunt cele prev`zute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 [i 5.1.1 din devizul general.

249

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 250

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 05 - DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realiz`rii unui obiect de investi]ii (\n mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ........................................)
Nr. crt.

DENUMIREA

Valoarea pe categorii de lucr`ri, f`r` TVA


RON EURO

Capitolul I - VALOAREA LUCR~RILOR DE BAZ~ - CONSTRUC}II {I INSTALA}II - C+I 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Terasamente Construc]ii: rezisten]` (funda]ii, structur` de rezisten]`) [i arhitectur` (\nchideri exterioare, compartiment`ri, finisaje) Izola]ii Instala]ii electrice Instala]ii sanitare Instala]ii de \nc`lzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instala]ii de alimentare cu gaze naturale Instala]ii de telecomunica]ii ............................................ TOTAL I ( f`r` TVA) TVA ( ......%) TOTAL I ( cu TVA) Capitolul II - MONTAJ UTILAJE {I ECHIPAMENTE Montaj utilaje [i echipamente tehnologice TOTAL II ( f`r` TVA) TVA ( ......%) TOTAL II ... ... ... ( cu TVA) Capitolul III - PROCURARE UTILAJE {I ECHIPAMENTE Utilaje [i echipamente tehnologice Utilaje [i echipamente de transport Dot`ri TOTAL III ( f`r` TVA) TVA ( ......%) TOTAL III ( cu TVA) TOTAL ( I + II + III f`r` TVA) TVA ( ......%) TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

...

250

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 251

O.A.R.

ANEXE

Anexa 06 - SCHEMA DE OB}INERE A AUTORIZA}IEI DE CONSTRUIRE


CERTIFICATUL DE URBANISM - C.U. emis conform reglement`rilor urbanistice aprobate legal - PUG, PUZ sau PUD
AVIZE, ACORDURI, alte DOCUMENTE, STUDII [i PROIECTE impuse prin CU pentru emiterea autoriza]iei de construire

DECLARA}II {I ACORDURI NOTARIALE privind inexisten]a litigiilor asupra terenului [i dup` caz acordul vecinilor, coproprrietarilor [.a.

- Alimentare cu ap`; - Canalizare; - Energie electric`; - Gaze naturale; - Telefoane; - Protec]ie civil`; - Securitatea la incendiu; - S`n`tatea Public`; - Protec]ia mediului; - Drumuri jude]ene; - Salubritate, dup` caz.

- Ministerul Transporturilor Construc]iilor [i Turismului; - Ministerul Culturii; - Ministerul Ap`r`rii Na]ionale; - C.N. Apele Romne; - Autoritatea Aeronautic` Civil` Romn`; - Administra]ia Drumurilor Na]ionale; - Inspectoratul de Stat \n Construc]ii - Proiectantul ini]ial, [.a., dup` caz.

AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE
251

DOVADA lu`rii \n eviden]` a p`r]ii de arhitectur` din PAC la filiala teritorial` a OAR

DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI intabulat (copie legalizat`)

AUTORIZA}IA DE DESFIIN}ARE (dac` este cazul)

PAC proiectul pentru autorizarea de construire,

AVIZE [i ACORDURI care se ob]in prin grija emitentului autoriza]iei de construire [i care fundamenteaz` ACORDUL UNIC

AVIZE [i ACORDURI SPECIFICE care se ob]in prin grija beneficiaruluilui \n situa]ii deosebite de amplasament [i de func]ionalitate de la:

aprobat cf. Anexa 1 din Legea 50/91. republicat` cu respectarea prevederilor din CU [i avize, verificat dup` caz de verificatori tehnici atesta]i - 2 exemplare

ALTE STUDII: expertiz` tehnic`, studii de impact asupra mediului, de inser]ie \n sit, studiu geotehnic, ridicarea topo a terenului, [.a. dup` caz.

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 252

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 07 - FI{A DE URM~RIRE A CALIT~}II PROIECTULUI


1. DATE GENERALE
- Obiectul de investi]ie ............; - Amplasament (adresa) .........................................................................................................; - Beneficiar ......................................................; - Num`r proiect (contract) ...........................; - Proiectant general ...................................; Sef de proiect: arh. ..........;

2. PROIECTE DE SPECIALITATE CONTRACTATE (dup` caz subproiectan]ii):


Specialitatea - arhitectur` - structura de rezisten]` - instala]ii termice - instala]ii electrice - instala]ii sanitare [i gaze - tehnologie - alte specialit`]i 3.1 ARHITECTURA Termen predare - ANTEPROIECT - PROIECT TEHNIC - Documenta]ii AVIZE - PAC - PAD - DETALII DE EXECU}IE - URM~RIRE {ANTIER - ASISTEN}A TEHNIC~ - Alte STUDII - Alte servicii Responsabil arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... arh. ... Observa]ii ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Biroul sau firma de proiectare / [ef de proiect de specialitate arh. .............. ing. ............. ing. ............. ing. ............. ing. ............. ing. ............. ing. ............. ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. /

3. FAZE DE PROIECTARE [i ALTE SERVICII DE PROIECTARE CONTRACTATE

3.2 STRUCTURA DE REZISTEN}~ Termen predare - ANTEPROIECT - PROIECT TEHNIC - EXPERTIZA TEHNIC~ - Documenta]ii AVIZE - PAC - PAD (tehnologie demolare) - DETALII DE EXECU}IE - URM~RIRE {ANTIER - ASISTEN}A TEHNIC~ - Alte servicii 252 Responsabil ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... Observa]ii ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 253

O.A.R.

ANEXE

3.3 INSTALA}II GENERALE Termen predare - ANTEPROIECT - PROIECT TEHNIC - Documenta]ii AVIZE - PAC - DETALII DE EXECU}IE - DETALII DE EXECU}IE - URM~RIRE {ANTIER - ASISTEN}A TEHNIC~ - Alte servicii Responsabil ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... ing. ... Observa]ii ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

4. LANSAREA TEMELOR C~TRE PROIECTAN}II DE SPECIALITATE


Data programat` - structura de rezisten]` - instala]ii termice - instala]ii electrice - instala]ii sanitare [i gaze - tehnologie - alte specialit`]i Semn`tura Observa]ii

5. INTRODUCEREA |N PROIECT A CONDI}IILOR IMPUSE PRIN AVIZE / ACORDURI


Observa]ii - arhitectura - structura de rezisten]` - instala]ii termice - instala]ii electrice - instala]ii sanitare [i gaze - tehnologie - alte specialit`]i

253

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 254

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

6. VERIFICAREA TEHNIC~ A PROIECTELOR (conform Legii 10/1995)


CERIN}A DE CALITATE A - rezisten]` [i stabilitate B - siguran]a \n exploatare C - securitatea la incendiu D - s`n`tatea oamenilor, protec]ia mediulului E - protec]ia termic` [i hidrofug` F - protec]ia \mpotriva zgomotului IT - instala]ii termice IE - instala]ii electrice IS - instala]ii sanitare VERIFICATOR TEHNIC (stabilit sau agreat de beneficiar) OBSERVA}II introduse \n proiect

7. |NREGISTRAREA, ARHIVAREA [i GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Data ..................

{ef de proiect

Director tehnic

254

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 255

O.A.R.

ANEXE

Anexa 08 - PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URM~RIRE PE {ANTIER A CALIT~}II EXECU}IEI LUCR~RILOR DE ARHITECTUR~-FINISAJE


- Obiectul de investi]ie ............; - Amplasament (adresa) ..........................................................................................................; - Beneficiar ............................................................................................................................; - Proiectant general (de specialitate) ............................................................................................; - Num`r proiect (contract) ................................; Faza de proiectare: PT Nr. FAZA DE EXECU}IE SUPUS~ CONTROLULUI Doc. de control crt.
01 02 03

Documenta]ia care st` PARTICIP~ la baza atest`rii calit`]ii I B P C


04 05 06 07 05

01 Trasarea construc]iei 02 Izola]ii hidrofuge 03 Izola]ii termice 04 Tencuieli 05 Placaje 06 Tmplarie exterioar` 07 Tmpl`rie interioar` 08 Invelitoare / terasa

P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V.

* Plan trasare Pr.arhit. pl.nr Pr.arhit. pl.nr Caiete de sarcini Caiete de sarcini Caiete de sarcini Caiete de sarcini Plan acoperi[+detalii

I - Inspec]ia \n Construc]ii (teritorial`) - IC B - Beneficiar P - Proiectant C - Constructor P.V. - Proces verbal - Participare optional` - Participare obligatorie *) La verificarea tras`rii constructorul va fi reprezentat [i de topograful care a executat trasarea. - Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de [antier autorizat, are obliga]ia s` anun]e data \nceperii execu]iei lucr`rilor de construire la Inspec]ia \n Construc]ii -IC [i s` prezinte prezentul program de urm`rire a calit`]ii lucr`rilor executate spre luare la cuno[tiin]` [i aprobare. - Dup` caz Inspec]ia \n Construc]ii - IC va preciza la inceperea lucr`rilor fazele determinante la care va fi reprezentat` de c`tre un inspector. - Constructorul are obliga]ia s` anun]e factorii nominaliza]i mai sus cu cel putin 48 ore \naintea datei de \ncepere a fazei de execu]ie precizate \n programul de control. - |n afara momentelor obligatorii pentru verificare, pecizate \n tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel putin \n urmatoarele situa]ii: - derogari privind calitatea materialelor de execu]ie; - cnd certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect; - cnd exist` diferen]e \ntre situa]ia proiectat` [i cea din [antier; - la prerecep]ia lucr`rilor executate. - Neconvocarea proiectantului reprezint` preluarea exclusiva de c`tre constructor a r`spunderilor privind conformitatea lucr`rilor executate cu proiectul. Beneficiar: Proiectant Constructor: Aprobat (diriginte de [antier) arhitectur` (responsabilul cu Inspec]ia \n Construc]ii calitatea) .... .... .... .... 255

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 256

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 09 - PROGRAMUL PROIECTANTULUI DE URM~RIRE PE {ANTIER A CALIT~}II EXECU}IEI LUCR~RILOR DE STRUCTUR~


- Obiectul de investi]ie ...; - Amplasament (adresa) .......................................................................................................; - Beneficiar ........................................................................................................; - Proiectant general (de specialitate) .................................................................................; - Num`r proiect (contract) .....................................................................; Faza de proiectare: PT Nr. crt. Doc. de control
03

FAZA DE EXECU}IE SUPUS~ CONTROLULUI

PARTICIP~

Documenta]ia care st` la baz` atest`rii calit`]ii G


07

I
01 02 04

B
05

P
06

C
08 09

01 02 03 04 05 06 ..... .....

Recep]ia terenului de fundare |naintea turn`rii betonului \n funda]ii, dup` montarea arm`turilor

P.V. P.V.

Plan funda]ii Plan [i detalii funda]ii Pl.nr.. Pl.nr.. Pl.nr.. Pl.nr.. Pl.nr.. Pl.nr.. C - Constuctor P.V. - Proces verbal

Dup` montarea arm`turilor \n pere]ii subsolului, \naintea \nchiderii cofrajului P.V. Dup` montarea armaturilor \n plan[eul de peste subsol Dup` montarea arm`turilor \n plan[eul de peste parter S.a.m.d. pentru fiecare nivel al construc]iei Alte faze de execu]ie considerate importante de c`tre proiectant B - Beneficiar P - Proiectant P.V. P.V. P.V. P.V. Dup` montarea arm`turilor \n stlpii parterului, \naintea mont`rii cofrajului P.V.

I - Inspec]ia \n Construc]ii - IC - Participare obligatorie

G - Geotehnician - Participare op]ional`

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de [antier atestat, are obliga]ia s` anun]e data \nceperii execu]iei lucr`rilor de construire la Inspec]ia \n Construc]ii - IC [i s` prezinte prezentul program de urm`rire a calit`]ii lucr`rilor executate spre luare la cuno[tin]` [i aprobare. - Dup` caz Inspec]ia \n Construc]ii - IC va preciza la \nceperea lucr`rilor fazele determinante la care va fi reprezentat` de c`tre un inspector. - Constructorul are obliga]ia s` anun]e factorii nominaliza]i mai sus cu cel pu]in 48 ore \naintea datei de \ncepere a fazei de execu]ie precizate \n programul de control. - |n afara momentelor obligatorii pentru verificare, pecizate \n tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel pu]in \n urmatoarele situa]ii: - derog`ri privind calitatea materialelor de execu]ie; - cnd certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect; - cnd exist` diferen]e \ntre situa]ia proiectat` [i cea din [antier;

256

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 257

O.A.R.

ANEXE

- la prerecep]ia lucr`rilor executate. - Neconvocarea proiectantului reprezint` preluarea exclusiv` de c`tre constructor a r`spunderilor privind conformitatea lucr`rilor executate cu proiectul. Beneficiar: (diriginte de [antier) Constructor: Aprobat (responsabilul cu Inspec]ia \n Construc]ii calitatea) .... .... .... .... .... Proiectant structur` Geotehnician

257

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 258

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 10 - URM~RIREA COMPORT~RII CONSTRUC}IEI |N TIMPUL EXPLOAT~RII


01 - DATE GENERALE - Obiectul de investi]ie ..; - Amplasament (adresa) .....................................................................................................................................; - Beneficiar ........................................................................................................................................................; - Proiectant general (de specialitate) ..................................................................................................................; - Num`r contract / proiect ................; Categoria " .. " de importan]` a construc]iei. 02 - CADRUL LEGAL: - Legea 10/1995 privind calitatea construc]iilor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; - OG nr. 29/2000 privind reabilitarea termic` a fondului construit [i stimularea economisirii energiei termice, aprobat` cu modificari [i complet`ri prin Legea nr.325/2002; - HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea \n construc]ii (regulamente privind: activitatea de metrologie \n construc]ii; conducerea [i asigurarea calit`]ii \n construc]ii; stabilirea categoriei de importan]` a construc]iilor; urm`rirea comport`rii \n exploatare, interven]iile \n timp [i postutilizarea construc]iilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee [i echipamente noi \n construc]ii; autorizarea [i acreditarea laboratoarelor de analize [i \ncerc`ri \n construc]ii; certificarea de conformitate a calit`]ii produselor folosite \n construc]ii); - P 130 -1999 Normativ privind comportarea \n timp a construc]iilor; - P 95 -1977 Normativ tehnic de repara]ii capitale la cl`diri [i construc]ii; - MP 031-2003 Metodologie privind programul de urm`rire \n timp a comport`rii construc]iilor din punct de vedere al cerin]elor func]ionale. 03 - SCOPUL: a - Cunoa[terea din faza incipient` a situa]iilor [i cauzelor care pericliteaz` aptitudinea pentru exploatarea normal` a construc]iei sub aspectul ne\ndeplinirii cerin]elor de calitate stabilite prin legisla]ia \n vigoare. b - Observarea st`rii construc]iei pentru depistarea deficientelor ap`rute \n comportarea acesteia [i identificarea degrad`riilor [i avariilor provenite din: - exploatarea curent`; - ac]iunea uman` (incidente tehnice, incendii, explozii, efrac]ii etc.); - fenomene naturale (seisme, inunda]ii, alunec`ri de teren etc.), \n vederea lu`rii m`surilor de interven]ie necesare. c - Adoptarea m`surilor corespunzatoare de remediere, care s` asigure men]inerea \n bun` stare de func]ionare a construc]iei [i pre\ntampinarea degrad`rilor grave a acestei. d - Evitarea accidentelor generate de starea tehnic` necorespunzatoare a construc]iei. e - Limitarea costurilor de \ntretinere [i repara]ii. 04 - DURATA: - Pe tot timpul existen]ei construc]iei. 05 - RESPONSABILI: - Proprietarul [i/sau beneficiarul (administratorul) construc]iei, dup` caz prin personal specializat. I - PROGRAM GENERAL DE URM~RIRE |N TIMP A CONSTRUC}IEI Nr. crt 01 02 Elementele de construc]ii [i instala]ii care se urm`resc Structura de rezisten]` Interval * anual Modul de urm`rire martori vizuali, teodolit vizual Responsabil proprietarul, dup` caz proiectantul, constructorul proprietarul

|nchiderile exterioare [i pere]ii interiori f`r` doi ani rol structural, inclusiv finisajele

258

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 259

O.A.R.

ANEXE

Nr. crt 03 04 05 06 07

Elementele de construc]ii [i instala]ii care se urm`resc Hidroizola]ii Termoizola]ii Pardoseli U[i RF [i c`ile de evacuare Instala]ii

Interval * trei luni [ase luni doi ani doi ani lunar

Modul de urm`rire vizual vizual vizual vizual vizual

Responsabil proprietarul proprietarul proprietarul proprietarul proprietarul

*) - Intervalul de verificare se refer` la situa]ia exploat`rii curente a construc]iei. |n cazurile excep]ionale precizate la pct. 3-b, alin. 2 [i 3, imediat dup` producerea incidentului sau fenomenului care ar putea s` genereze deficien]e sau avarii ale construc]iei se va verifica starea tehnic` a acesteia, adoptndu-se m`surile de remediere corespunz`toare. II - PROGRAM SPECIFIC DE URM~RIRE CURENT~ ARHITECTUR~ CERIN}A DE CALITATE B - siguran]a \n exploatare CE SE URMARE{TE MODUL DE URM~RIRE - Degrad`ri la pere]ii nestructurali. - Degrad`ri la pardoseli. Observare vizual` - Degrad`ri la tavane. - Degrad`ri la invelitori. - Degrad`ri la tmpl`rie. - Men]inerea nivelului de risc de incendiu \n limitele precizate prin proiect. - Integritatea [i men]inerea nivelurilor de performan]` la elementele de construc]ie, Inspec]ii, controale, \n special al celor cu rol de \ntrziere a verific`ri, etc. propag`rii focului. - Men]inerea nivelurilor de performan]` la c`ile de evacuare [i interven]ie. - Starea tehnic` a mijloacelor PSI. - Func]ionarea normal` a dot`rilor igenico-sanitare. - P`strarea cur`]eniei \nc`perilor de colectare, evacuare [i depozitare a de[eurilor [i resturilor menajere. - Transparen]a suprafetelor vitrate. M~SURI Repara]ii dup` constatarea degrad`rilor pentru limitarea extinderii lor

C - securitatea la incendiu

Dup` caz

D - igena, s`n`tatea oamenilor, refacerea [i protec]ia mediului

Observare vizual`

Repara]ii curente, Igenizare, fungicizare, deratizare

259

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 260

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

CERIN}A DE CALITATE E - izola]ia hidrofug`, termic` [i economia de energie

CE SE URMARE{TE MODUL DE URM~RIRE - P`strarea temperaturii [i a umidit`]ii aerului din \nc`peri \n limitele normale. - Apari]ia unor pete de umezeal` sau mucegai pe suprafe]ele interioare ale elementelor de construc]ie \n timp de iarn`. Observare vizual`, - Apari]ia unor pete de umezeal` pe percep]ie vizual` elementele de construc]ie dup` precipita]ii. - Apari]ia unor pete de umezeal` pe elementele de construc]ie aflate \n contact cu solul (\n subsoluri, la baza pere]ilor etc.) - Asigurarea nivelului admisibil de zgomot aerian - Asigurarea nivelului admisibil de zgomot de impact Auditiv

M~SURI

Expertiza tehnic`

F - protec]ia \mpotriva zgomotului

Expertiz` tehnic`

Proiectant: .........

Beneficiar: ..........

260

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 261

O.A.R.

ANEXE

Anexa 11 - Formular tip OAR - CERERE DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD


ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA C~TRE FILIALA TERITORIAL~ Str.......................nr...., localitatea ................. tel./fax ............................. nr .........../200..........

Subsemnatul (a) ......................................................arhitect / conductor arhitect, domiciliat \n*....................................... cu sediul profesional \n*...........................................................................tel/fax................................ inscris \n Tabloul Na]ional al Arhitec]iilor la nr. ..........., Filiala Teritorial` a O.A.R., indeplinind conditiile legale de exercitare a dreptului de semn`tur` pentru proiectarea de arhitectur`, va rog s` dispune]i eliberarea dovezii de luare \n evidenta a p`r]ii de arhitectur` din proiectul pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor de construc]ii / desfiintare - P.A.C. / P.A.D. (extras din proiectul tehnic) pentru: - obiectul de investi]ie1),................................................................................................................................................ - aria desfasurat`................. mp ; - valoare de investi]ie estimat` ...................................................................... RON - amplasat \n .............................................................................................................................................................. - beneficiar2), .............................................................................................................................................................. - contract nr. 3)......................din ........... 200., \ncheiat cu ........................................................................................ - proiect nr. ......................................, elaborat la data de ................................ 200.., de c`tre - biroul/societatea comercial` ................................................................................................... [i pentru care am exercitat dreptul de semnatur` \n calitate de4) .......................................................................................................................... |n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect (republicat`), \n]eleg s`-mi asum \ntreaga responsabilitate profesional` fa]` de client (beneficiar) [i autorit`]ile publice cu privire la con]inutul [i calitatea solu]iilor cuprinse \n proiectul de arhitectur` - P.A.C. / P.A.D. Dovada se solicit` \n vederea emiterii autoriza]iei de construire/desfiin]are de c`tre 5) ..................................................... ............... pentru obiectul de investi]ie men]ionat mai sus, \n condi]iile prev`zute de Legea nr. 50/1991 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i de Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr. 1430/2005. Subsemnatul declar pe propria r`spundere c` datele furnizate sunt conforme cu realitatea [i \mi asum toate cele ce decurg din prevederile art. 292 Codul Penal. Data . 200........ Semnatura 6) [i parafa de membru O.A.R.

CERERE

Potrivit legisla]iei \n vigoare, optez7) c` suma provenit` din aplicarea timbrului arhitecturii s` se vireze la : UNIUNEA ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA, COD FISCAL 8236717, CONT RO30FNNB001201052800RO01 "Finans Bank - Doamnei" ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA, COD FISCAL 14083510, CONT RO09BRDE410SV58888334100 "BRD - Pia]a Roman`"

261

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 262

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

PRECIZ~RI privind modul de completare: * adresa complet` 1) denumirea proiectului - P.A.C. sau P.A.D. [i adresa investi]iei, a[a cum sunt \nscrise \n formularul de cerere pentru autoriza]ia de construire sau/[i \n foia de titlu [i lista de semn`turi a proiectului de arhitectur`; 2) solicitantul cerererii de emitere a autoriza]iei de construire (persoana fizic` sau juridic`); 3) \ncheiat \ntre arhitect/cond. arhitect cu drept de semn`tur` [i beneficiar 4) dup` caz se men]ioneaz`: - [ef de proiect, proiectant de specialitate; 5) Emitetul autoriza]iei construire/desfiin]are: consiliul jude]ean sau prim`ria, dup` caz de municipiu, ora], sector sau comun`; 6) parafa arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semnatur`. 7) se bifeaz` numai o singur` c`su]`.

262

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 263

O.A.R.

ANEXE

Anexa 12 - Formular tip OAR - DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~ A PAC/PAD


ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA FILIALA TERITORIAL~ Str.......................nr...., localitatea ................. tel./fax ............................. nr .........../200..........

DOVADA DE LUARE |N EVIDEN}~


Catre1).. Va comunic`m ca sub nr 2)din..200.. am luat \n eviden]` Filialei Teritoriale . a O.A.R. proiectul de arhitectur` din cadrul documenta]iei PAC/PAD (extras din proiectul tehnic) pentru: - obiectul de investi]ie.................................................................................................................................................. - amplasat \n 3)............................................................................................................................................................ - beneficiar 4) .............................................................................................................................................................. - proiectul nr......................... , elaborat la data de .................................200...... de c`tre - biroul/societatea comercial` 5) .................................................................................................................................. - arhitect / conductor architect 6) .................................................................................................................................. aflat(`) \n eviden]a Filialei Teritoriale ...................................................... a O.A.R., \nscris(`) \n Tabloul Na]ional al Arhitec]iilor la nr ................ [i care exercita dreptul de semn`tura pentru proiectarea de arhitectur` \n condi]iile legisla]iei \n vigoare. |n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhitect (republicat`), \ntreaga responsabilitate profesional` fa]` de client (beneficiar) [i autorit`]ile publice cu privire la con]inutul [i calitatea solu]iilor cuprinse \n proiectul de arhitectur` - P.A.C. / P.A.D. \i revine arhitectului / conductorului arhitect cu drept de semn`tur`. Prezenta s-a eliberat \n vederea emiterii autoriza]iei de construire / desfiin]are pentru obiectul de investi]ie men]ionat mai sus, \n condi]iile prev`zute de Legea nr. 50/1991 republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i de Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr.1430/2005. Pre[edinte Filiala Teritorial` .. a O.A.R. arh. .. Potrivit legisla]iei \n vigoare [i a op]iunii exprimate de arhitect, suma provenit` din aplicarea timbrului arhitecturii se vireaz` la7) :

UNIUNEA ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA, COD FISCAL 8236717, CONT RO30FNNB001201052800RO01 "Finans Bank - Doamnei" ORDINUL ARHITEC}ILOR DIN ROMVNIA, COD FISCAL 14083510, CONT RO09BRDE410SV58888334100 "BRD - Pia]a Roman`"

263

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 264

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

PRECIZ~RI privind modul de completare: 1) - emitentul autoriza]iei de construire: consiliul jude]ean sau prim`ria, dup` caz de municipiu, ora[, sector sau comun`; 2) - Num`rul [i data inregistr`rii se completeaz` numai de c`tre Filiala teritorial` a OAR; 3) - denumirea lucr`rii, \n faza P.A.C. sau P.A.D. [i adresa acesteia, a[a cum sunt \nscrise \n formularul de cerere pentru autoriza]ia de construire sau \n foia de titlu [i lista de semn`turi a proiectului de arhitectur`; 4) - solicitantul cerererii de emitere a autoriza]iei de construire (persoana fizic` sau firm`); 5) - biroul individual de arhitectur` sau societatea comercial` cu obiect principal de activitate proiectarea de arhitectur`; 6) - numele [i prenumele arhitectului / conductorului arhitect care semneaz` olograf [i [tampileaz` cu parafa O.A.R. partea de arhitectur` din P.A.C. / P.A.D., prezentat` pentru luarea \n eviden]`. 7) se bifeaz` numai o singur` c`su]`.

264

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 265

O.A.R.

ANEXE

Anexa 13 - SEDIUL CENTRAL AL OAR [i SEDIILE FILIALELOR TERITORIALE


SEDIUL CENTRAL AL ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMNIA "CASA MINCU" str. Pictor Arthur Verona nr.19, sector 1, 010312 Bucure[ti, tel&fax: 021/317 26 34; 021/317 26 35 e-mail: secretar.oar@rdslink.ro; office.oar@rdslink.ro; website: www.oar.org.ro nr. crt. Denumirea filialei Jude]e incluse Sediul filialei str. Unirii nr. 19, 310123 - Arad, jud. Arad Telefon / e-mail 0788 363480; 0788 363481 0744 510 330 0257/253 511; 0257/228 080 0257/280 266 tel&fax adar.ar@rdslink.ro 0723 690 044; 0724 517 477 0248 214 203 0248/214 465 tel&fax oarag@geostar.ro 0788 369603; 0722 591 553 0234/513 903; 0234/522 124 tel&fax tudorarh@xnet.ro; oarbcnt@rdslink.ro 0788 363 482 0259/415 350 0259/415 353 tel&fax proiect.bihor@texnet.ro oarbh@rdslink.ro 0744 303 402 0268 471 438 tel&fax ordinularhitectilor@yahoo.com 0744 900 465 021/303 92 26 tel&fax 021/307 71 63 tel&fax oarbuc@rdslink.ro 0241/619 800 birou 0241/520 443 tel&fax 0788 369608, oar@rdsct.ro 0788 374811 0745 380 802 0236/436 127 tel&fax; oargalatzi@zappmobile.ro 0788 374844; 0722 249 528 0254/233 236 0254/225 207 tel&fax oarhd@mymail.ro 265

01

ARAD

Arad

02

ARGE{

Arge[

03

BAC~U-NEAM}

Bac`u Neam]

- SC PROIECT ARGE{, Pt. Filiala OAR ARGE[, Bd. I.C. Br`tianu nr. 24, Et.1, 110003 - Pite[ti, jud. Arge[ - str. Negru Vod` bl. B4, sc. A, ap.17, 110068 Pite[ti, jud. Arge[ Str. Vasile Alecsandri nr. 18, 600008 - Bac`u, Jud. Bac`u

04

BIHOR

Bihor

str. G-ral Magheru nr 23 et. 5, cam 51, 410057 - Oradea, jud. Bihor

05

Pia]a Sfatului nr. 22, 500025 - Bra[ov, BRA{OV COVASNA Bra[ov Covasna jud. Bra[ov HARGHITA Harghita BUCURE{TI Municipiul Bucure[ti Constan]a Tulcea Gala]i Br`ila str. Academiei nr. 18-20, 010014 Bucure[ti, sector 1 Bd. Tomis 143 A, et. 10, 900591 Constan]a, jud. Constan]a str. Portului nr.20, 800025 - Galati jud. Gala]i bd. 22 Decembrie, bl D2/13, 330084 Deva, jud. Hunedoara

06

07

DOBROGEA

08

DUNAREA DE JOS

09

HUNEDOARA

Hunedoara

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 266

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

nr. crt.

Denumirea filialei

Jude]e incluse

Sediul filialei bd. {tefan cel Mare nr. 4, bl 4, demisol, 700124 - Ia[i, jud. Ia[i

Telefon / e-mail 0788 364202; 0722 313 581 0232/219 973; 0232/255 788 0232 267 067 tel&fax idvisan@mail.dntis.ro oariasi@rdslink.ro oar_iasi@yahoo.com

10

IA{I

Ia[i Vaslui - str. Alexandru Marghiloman nr. 5, 120031 - Buz`u, jud. Buz`u - adresa pt. coresponden]` Primaria Buz`u Direc]ia Urbanism, str. Unirii nr. 163, 120000 - Buz`u Bd. Independen]ei, bloc 5, sc. A, ap. 3. parter , 130104 - Trgovi[te, jud. Dmbovi]a

11

MUNTENIA SUD EST

Buz`u Vrancea Ialomi]a C`l`ra[i Dmbovi]a Teleorman Giurgiu Ilfov Mure[

12

MUNTENIA VEST

13

MURE{

14

NORD-EST

Suceava Boto[ani

15

NORD-VEST

Maramure[ Satu Mare Dolj Gorj Mehedin]i Olt Teleorman Prahova

16

OLTENIA

0722 362 507 0238/710 614 0238/717 950 fax primbz_dirurb@buzau.ro cristeageorgeta2003@yahoo.com 0788 374847; 0788 374845; 0788 374846; 0722 596 993 0245/216 787 ac 0724 203 404 arh.croco@xnet.ro str. Tineretului nr. 2, cam. 39, 540027 - 0788 360 078 Targu Mure[, jud. Mure[ 0265/262 467 oarmures@rdslink.ro str. Ciprian Porumbescu nr. 2, sc. A, ap. 0788 364204 8, 720066 - Suceava, jud. Suceava 0723 738 900 0230/216 035 fax 0230/551 263 tel&fax oar_nordest@rdslink.ro office@agd.ro oar_nordest@yahoo.com bd. Unirii 16/21, 430232 - Baia-Mare, 0788 369788 jud. Maramure[ 0722 354 093 0262/226 866 tel&fax oarnv@yahoo.com, oar@email.ro str. Mihail Kog`lniceanu nr. 13, 200390 0727 758 119; 0722 278 722 - Craiova, jud. Dolj 0251/466 370 tel&fax oar.oltenia@rdscv.ro str. Maramure[ nr. 12, 100029 - Ploie[ti, 0788 374850 jud. Prahova 0723 538 000 0244/541 861 tel&fax secretariat.oarph@gmail.com str. Tribunei nr. 6, 550176 - Sibiu 0788 373 837; 0788 369545 jud. Sibiu 0722 551 707 0269/215 251 tel&fax oarsib@clicknet.ro

17

PRAHOVA

18

SIBIU-VLCEA

Sibiu Vlcea

266

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 267

O.A.R.

ANEXE

nr. crt. 19

Denumirea filialei

Jude]e incluse

Sediul filialei

Telefon / e-mail

TIMI{

Timi[ Cara[-Severin Cluj Alba Bistri]a-N`s`ud S`laj

20

TRANSILVANIA

str. Dr. Nicolae Paulescu nr. 1, et. 3, ap. 0788 374849; 0788 374848 20, 300005 - Timi[oara, jud. Timi[ 0721 841 831 0256/491 146 tel&fax studioa@rdstm.ro oartimis@rdslink.ro str. Avram Iancu nr. 18/7, 400089 0744 573 061 Cluj-Napoca,jud. Cluj 0264 442 197 tel&fax 0264 450 375 tel&fax oartransilvania@rdslink.ro

267

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 268

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

Anexa 14 - CATEGORIILE DE DOCUMENTA}II pentru care Registrul Urbani[tilor din Romnia - RUR atest` drepul de semnatura \n domeniile amenaj`rii teritoriului [i urbanismului (conform Regulamentului RUR din 26 septembrie 2006)
A - Planul de amenajare a teritoriului na]ional. B - Planurile de amenajare a teritoriului jude]ean, regional, interjude]ean [i frontalier. C - Planurile de amenajare a teritoriului interor`[enesc, intercomunal, metropolitan [i periurban al principalelor municipii [i ora[e. D - Planurile urbanistice generale - PUG [i planurile urbanistice zonale - PUZ [i regulamentele urbanistice aferente acestora. D1 - Planurile urbanistice zonale - PUZ [i regulamentele urbanistice aferente pentru parcel`ri de locuin]e [i func]iuni asociate acestora. D2 - Planurile urbanistice zonale - PUZ [i regulamentele urbanistice aferente pentru parcel`ri noi, \n exclusivitate de locuin]e, cu maximum 20 de loturi de pna la 1000 mp fiecare. E - Planurile urbanistice de detaliu - PUD.

E1 - Planurile urbanistice de detaliu - PUD pentru construc]ii de importan]` redus` (a[a cum sunt definite de Legea 10/1995 cu modific`rile ulterioare). F1 - Cadru natural [i calitatea mediului; F2 - Dezvoltarea economica a teritoriului; F3 - Demografie [i for]a de munc`; F4 Echiparea tehnic` a teritoriului; F5 - Protejarea [i dezvoltarea patrimoniului natural; F6 - Protejarea patrimoniului construit. G1 - Echipare edilitar`; G2 - Sociologie urban` [i demografie; G3 - Calitatea mediului; G4 - Economie urban`; G5 - Studii de istorie urban`; G6 - Amenajare peisagistic`; G7 - C`i de comunica]ii [i transporturi; G8 - Studii de teren; G9 - Alte studii.

268

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 269

O.A.R.

ANEXE

ANEXA 15 - CON}INUTUL-CADRU al PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - PUD


Condi]iile care trebuiesc respectate la elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu - PUD sunt stabilite de urm`toarele acte normative: - Legea 350/2001, modificat` [i completat` prin Legea 289/2006; - Legea 50/1991 republicat` cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; - documenta]iile de urbanism PUG/PUZ aprobate pentru zona studiat` \n PUD; coroborate cu alte legi [i acte normative valabile la data elaborarii documenta]iei respective [i care au implica]ii \n domeniu [i anume: - Codul Civil; - legile, OUG, OG sau dup` caz HGR privind fondul funciar, retrocedarea propriet`]ilor, proprietatea public` [i regimul juridic al acesteia, circula]ia juridic` a terenurilor, exproprierea pentru utilitate public`, regimul concesionarilor, cadastrul [i publicitatea imobiliar`, administra]ia public` local`, calitatea lucr`rilor \n construc]ii, protec]ia mediului [i a monumentelor istorice, siguran]a na]ional`, Regulamentul General de Urbanism etc; - normele departamentale sau/[i locale privind dimensionarea c`ilor de circula]ie rutier` [i a parcajelor, protec]ia mediului, s`n`tatea public`, securitatea la incendiu s.a. (vezi [i Partea a II-a, Capitolul 6 - Breviar legislativ). Con]inutul-cadru prezentat \n continuare respect` structura de elaborare precizat` de "Ghidul GM 009-2000 privind metodologia de elaborare [i con]inutul-cadru al PUD" aprobat prin Ord. MLPAT 37/N/2000, la care s-au facut propuneri de adaptare [i completare impuse de modificarile legislative [i de practica profesional` consacrat` \n domeniu.

A - CADRUL LEGAL

B - STUDIILE DE FUNDAMENTARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - PUD

01 - Suporturile topografice [i cadastrale, actualizate [i vizate de Oficiu teritorial de cadastru, sc.1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000 (pentru planurile de \ncadare \n zon`) [i sc 1:1.000 sau 1:500 (pentru planurile pe care se vor prezenta situa]ia existent`, reglement`rile urbanistice, re]elele edilitare [i regimul juridic). 02 - Documenta]ia tehnic` cadastral` pentru delimitarea parcelelor propuse pentru concesionare, \ntocmit` de un specialist geodez autorizat. 03 - Studiul geotehnic cu preciz`ri pivind situarea (sau nesituarea) terenului \n zone ferite de riscuri naturale (inunda]ii, alunec`ri de teren), \ncadrarea \n harta de zonare seismic` a Romaniei (conform normativului P-100-1/2006), stratifica]ia terenului de fundare, adncimea de fundare, presiunea admis` pe talpa de fundare, nivelul apei freatice, solu]ii de fundare recomandate. 04 - Studiul privind modul de asigurare a utilit`]ilor [i dup` caz pentru prevederea solu]iilor de dezvoltare a re]elelor edilitare (ap`canal, electricitate, gaze, termoficare, telefoane) din zona studiat`. 05 - Alte studii de specialitate necesare de la caz la caz privind: - organizarea circula]iei limitrofe amplasamentului; - evolu]ia istoric` a zonei studiate [i determinarea zonelor de protec]ie pentru monumentele istorice; - zonele de siguran]` [i de protec]ie pentru c`ile de comunica]ii [i instala]iile aferente acestora (c`i ferate, magistrale rutiere sau drumuri na]ionale, aeroporturi etc.), linii magistrale de alimentare cu ap`, electrice sau/[i de gaze, oleoducte, platforme pentru depozitarea deseurilor menajere etc. - schemele de organizare tehnologic` (\n cazul unui PUD pentru activit`]i de produc]ie); - evaluarea impactului asupra mediului, pentru subiecte care pot genera probleme de protec]ia mediului.

C - DOCUMENTA}IA DE BAZ~ A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - PUD PIESELE SCRISE:


- Foaia de titlu [i lista cu semn`turile proiectan]ilor, cu precizarea \n clar a numelui [i a p`r]ii din documenta]ie de care r`spund; \n cazul elabor`rii PUD cu subproiectan]i de specialitate (pentru circulatie, retele edilitare etc.) se men]ioneaz` firmele respective [i responsabilii de proiecte. 269

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 270

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- Borderourile pieselor scrise, anexelor [i pieselor desenate. - MEMORIUL GENERAL, care va avea urmatoarea structur`: Capitolul 1 - Obiectul documenta]iei \n care se precizeaz`: - datele de recunoa[tere a documenta]iei (denumirea proiectului, beneficiarul/ini]iatorul PUD, proiectantul general [i proiectan]ii de specialitate, num`rul contractului de proiectare, data elaborarii); - delimitarea [i suprafa]a zonei studiate \n PUD, stabilit` dup` caz func]ie de caracteristicile generale ale amplasamentului [i care cuprinde de regula patru-cinci parcele stnga-dreapta [i din spatele parcelei care a generat PUD, inclusiv frontul de vis-a-vis de aceasta sau va fi delimitata de intersec]iile din imediata vecin`tate); - descrierea parcelei care a generat PUD (suprafa]a, dimensiuni [i alte elemente caracteristice); - elementele de tema solicitate de catre beneficiarul/ini]iatorul PUD; - cadrul legal respectat \n elaborarea PUD (vezi pct. A [i Capitolul 6 - Breviar legislativ). Capitolul 2 - |ncadrarea \n localitate [i \n zona, cu referiri la: - amplasarea parcelei care a generat PUD [i a zonei studiate \n ansamblul localit`]ii, rela]ia [i modul de acces spre zonele centrale sau/[i de interes ale localit`]ii [i rela]iile cu zonele imediat adiacente, c`i de acces, denumirea str`zilor limitrofe; - situarea parcelei care a generat PUD \n perimetrul intravilan sau \n extravilan; - \ncadrarea zonei studiate \n documenta]iile de urbanism PUG/PUZ apobate, precizarea unit`]ii teritoriale de referin]` UTR [i reglement`rile urbanistice aprobate pentru aceasta. Capitolul 3 - Analiza situa]iei existente din zona studiat` [i parcela care a generat PUD. a - Regimul juridic, cu referiri la: - tipul de proprietate asupra imobilelor (terenuri/constructii) din zona studiat` [i a parcelei care a generat PUD (domeniul public, proprietatea privat` a statului, a unit`]ii administrativ teritoriale [i proprietatea privat` a persoanelor fizice [i/sau juridice); - eventuala includere a construc]iilor existente \n listele monumentelor istorice [i ale naturii, aprobate conform legii sau \n zonele de protec]ie ale acestora; - servitu]i care greveaz` parcela care a generat PUD (\n conformitate cu Codul Civil); - restric]ii de construire impuse prin documenta]ii de urbanism legal aprobate. b - Regimul economic - utiliz`rile (func]iunile) terenurilor [i construc]iilor din zona studiat` \n PUD, concordan]a acestora cu utilizarile prev`zute \n documenta]iile de urbanism aprobate. c - Regimul tehnic - caracteristicile arhitectural-urbanistice [i tehnico-edilitare ale zonei studiate [i ale parcelei care a generat PUD, analizndu-se, dup` caz, urm`toarele aspecte: - caracterul zonei studiate; - categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii, agricole, pasuni, vii, livezi, p`duri sau cu destina]ie special`); - caracteristicile parcelarii, dimensiuni minime [i maxime, raporturile dintre l`]ime [i lungime, parcele considerate neconstruibile conform prevederilor din PUG sau PUZ [i dac` parcela care a generat PUD este sau nu construibil`; - suprafe]ele de teren construite [i suprafe]ele de teren libere; - regimul de construire caracteristic zonei studiate (izolat, cuplat, insiruit); - aspectul arhitectural-urbanistic, stilul caracteristic zonei; - puncte de interes sau de perspectiv` favorabile (construite sau naturale); - retragerile caracteristice ale construc]iilor fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public), distan]ele dintre construc]ii [i celelalte limite de proprietate; - regimul de \n`l]ime, \n`l]imi maxime [i minime existente; - analiza fondului construit existent dup` tipuri de structur`: durabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`, plan[ee din beton armat), semidurabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`, plan[ee din lemn), nedurabile (din lemn, paiant`, chirpici, plan[ee din lemn); - starea tehnic` a construc]iilor existente (foarte bun`, bun`, medie sau rea); - clasificarea construc]iilor dup` perioada de realizare; - construc]ii monument istoric sau de arhitectur`; 270

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 271

O.A.R.

ANEXE

- spa]ii verzi, lucii sau cursuri de ap`; - accesele carosabile [i pietonale \n zona studiat` [i posibilit`]ile de acces la parcela care a generat PUD; - modul de asigurare a parc`rii [i gar`rii autovehicolelor; - nivelul de echipare tehnico-edilitar` existent, modul de asigurare a utilit`]ilor - conform studiului de specialitate precizat la pct. B - 04; - date generale despre clim` (conform h`r]ilor de zonare climateric` din standardele de specialitate); - condi]iile geotehnice de fundare ale construc]iilor, riscul seismic (\ncadrarea \n zona seismic`) [i privind alte catastrofe naturale (alunec`ri de teren, inunda]ii), nivelul apei subterane, zone cu umpluturi etc. (conform studiului geotehnic); - accidente de teren naturale (pante, rpe etc) sau produse de om (beciuri, hrube etc); - disfunc]ionalit`]i rezultate din analiza situa]iei existente, dup` caz: rupturi ale ]esutului urban, calcane neacoperite, puncte de pespectiv` defavorabile, neasigurarea accesului dintr-un drum public la parcela care a generat PUD sau/si gabarite subdimensionate ale c`ilor de comunica]ii, lipsa locurilor de parcare, insuficienta asigurare a utilit`]ilor etc.; - \n func]ie de caz analiza situa]iei existente va fi sus]inut` [i de un documentar foto. Capitolul 4 - Reglement`rile urbanistice pentru parcela care a generat PUD - Pe baza concluziilor reie[ite din analiza situa]iei existente, coroborate cu solicit`rile din tema beneficiarului, \n concordan]` cu prevederile din PUG/PUZ aprobat [i cu legisla]ia din domeniu \n vigoare, se prezint` reglement`rile urbanistice pentru emiterea autoriza]iei de construire pe parcela care a generat PUD, \n rela]ie cu vecin`t`]ile din zona studiat`, precizndu-se \n func]ie de situa]ia concret` urmatoarele: - func]iunile construc]iilor noi propuse, cu respectarea func]iuniilor admise sau admise cu condi]ion`ri stabilite prin PUG/PUZ; - regimul de construire (izolat, cuplat sau insiruit), cu respectarea prevederilor din PUG/PUZ; - perimetrul edificabil pe parcela care a generat PUD, determinat prin retragerile fa]` de limitele de proprietate laterale [i posterioar` ale parcelei, cu respectarea retragerii fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) impus` prin PUG/PUZ; - distan]ele dintre perimetrul edificabil propus [i construc]iile existente care se p`streaz` pe parcela care a generat PUD [i fa]` de cele de pe parcelele invecinate, cu respectarea prevederilor din PUG/PUZ [i din normativele privind asigurarea \nsoririi, circula]ia auto [i pietonal`, securitatea la incendiu etc.; - procentul de ocupare a terenului POT maxim, cu posibilitatea dep`[irii valorii stabilite prin PUG/PUZ; - coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim, cu respectarea limitei superioare stabilite prin PUG/PUZ; - regimul de \n`l]ime, \n`l]imile maxime la corni[a (strea[ina) [i coama, cu respectarea limitelor superioare stabilite prin PUG/PUZ; - principiile de realizare ale construc]iilor propuse (de exemplu cu acoperi[ \n terasa sau \n pante) sau de interven]ie la cele existente [i dup` caz stabilirea materialelor de construc]ie [i de finisaj [i a culorilor permise sau interzise a fi folosite \n zona studiata pentru fa]ade, \nvelitori, mobilier urban, imprejmuiri etc.; - modalit`]i de valorificare a punctelor de interes urban sau de perspectiva deosebit` sau/[i a cadrului natural; - adaptarea construc]iilor la relieful zonei [i solu]ii pentru sistematizarea vertical`; - zonele de protec]ie pentru monumentete istorice [i de arhitectur` [i stabilirea condi]ion`rilor impuse de acestea sau/[i precizarea prevederilor din PUG/PUZ; - zonele de protec]ie [i/sau de siguran]a fa]` de re]ele edilitare de transport sau de distribu]ie [i fa]` de c`ile de comunica]ie (autostr`zi, drumuri na]ionale, c`i ferate, aeroporturi) [i precizarea condi]ion`rilor generate de aceastea conform legisla]iei \n vigoare sau/[i PUG/PUZ aprobat; - modalit`]ile de organizare [i rezolvare a circula]iei auto [i pietonale; - parcarea [i gararea autovehicolelor; - reabilitarea [i dezvoltarea spa]iilor verzi; - asigurarea utilit`]ilor (surse, re]ele edilitare [i bran[amente/racorduri propuse), solu]ii de dezvoltare a acestora (conform studiului de specialitate precizat la pct. B - 04); - propuneri pentru concesionarea de terenuri [i condi]iile \n care se pot face acestea; 271

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 272

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

- bilan]ul teritorial al zonei studiate. ANEXE (documentele, studiile [i avizele/acordurile necesare pentru aprobarea PUD): - certificatul de urbanism prin care s-a impus elaborarea unui PUD; - documente (acte de proprietate) care s` ateste regimul juridic al parcelei care a generat PUD; - suporturile topografice [i cadastrale pentru redactarea PUD (sc. 1:10.000, 1:5.000 sau 1:2000 pentru planul de \ncadrare \n zona [i sc. 1:500 sau 1:1.000 pentru celelate plan[e din PUD), actualizate [i vizate de Oficiul teritorial de cadastru; - documenta]ia tehnic` cadastral` pentru delimitarea parcelelor propuse pentru concesionare, elaborat` de un specialist geodez autorizat (daca este cazul); - alte studii de fundamentare ale PUD (precizate mai sus la pct. B - 03, 04 [i 05); - avizele necesare aprob`rii PUD solicitate prin certificatul de urbanism [i care dup` caz pot fi: - avizul comisiei tehnice de urbanism; - avizele de amplasament pentru re]elele edilitare eliberate de de]in`torii sau gestionarii acestora, eventual un aviz de precoordonare re]ele; - avizul comisiei de circula]ie sau al administra]iei drumurilor na]ionale; - avizul comisie pentru protec]ia monumentelor [i siturilor istorice; - alte avize [i acorduri solicitate prin certificatul de urbanism. Documenta]iile pentru ob]inerea avizelor [i acordurilor sunt elaborate de c`tre proiectantul PUD [i constau func]ie de solicit`rile avizatorilor din exemplare complete sau extrase din PUD. |n cazul propunerilor de concesionare a unei parcele din proprietatea privata a unit`]ilor administra]iei publice locale (prim`rie/consiliul local) mai sunt necesare documente care s` ateste regimul juridic al terenului [i din care s` reias` ca nu sunt revendicari sau litigii privind dreptul de proprietate asupra acestuia (ob]inute de la comisiile de aplicare ale legilor 18/1991, 1/2000, 10/2001 [i de la compartimentul juridic din cadrul prim`riei sau consiliului jude]ean).

PIESELE DESENATE:
PLAN{A NR. 1 - Panul de \ncadrare \n localitate (sub forma de schem` a localit`]ii) pe care se marcheaz` amplasamentul studiat \n rela]ie cu zonele centale sau/[i de interes [i arterele de circula]ie majore. - Planul de \ncadrare \n zona, sc.1:10.000, 1:5.000 sau 1:2.000 (ultima obligatorie \n cazul Municipiului Bucure[ti), pe care dup` caz se figureaz`: - limitele administrative, ale perimetrului intravilan, ale UTR conform PUG/PUZ aprobat, ale zonei studiate [i ale parcelei care a generat PUD; - principalele zone func]ionale existente (comert-servicii, social-culturale, locuin]e, gospod`rie comunal`, activit`]i de produc]ie, spa]ii verzi etc.); - denumirile str`zilor din zona studiat`. PLAN{A NR. 2 - Analiza situa]iei existente din zona studiat`, sc.1:500 sau 1:1.000, pe care dup` caz se figureaz`: - limitele zonei studiate, ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate; dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative, ale permetrului intravilan [i/sau ale UTR conform PUG/PUZ aprobat; - categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii, agricole, p`[uni, vii, livezi, p`duri sau cu destina]ie special`); - construc]iile existente, func]iunile [i regimul de \n`l]ime ale acestora; - tipurile de structur` ale construc]iilor existente: durabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`, plan[ee din beron armat), semidurabile (din zid`rie de c`r`mid` sau piatr`, plan[ee din lemn), nedurabile (din lemn, paiant`, chirpici, plan[ee din lemn); - starea tehnic` a construc]iilor existente (foarte bun`, bun`, medie sau rea); - clasificarea construc]iilor dup` perioada de realizare; - construc]ii monument istoric sau de arhitectur`; 272

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 273

O.A.R.

ANEXE

- puncte de interes sau de perspectiv` favorabile (construite sau naturale); - spa]ii verzi, lucii sau cursuri de ap`; - c`ile de comunica]ie carosabile [i pietonale (trotuare), dup` caz c`i feroviare; - modul de asigurare a parc`rii [i gar`rii autovehicolelor, accesele auto [i pietonale; - profilele c`ilor de circulatie carosabile [i pietonale existente; - disfunc]ionalit`]i (parcele neconstruibile, rupturi ale tesutului urban, calcane neacoperite, puncte de pespectiv` defavorabile etc). |n raport de complexitatea situa]iei existente, aceasta se poate prezenta pe o singur` plan[` sau pe mai multe (de exemplu: Plansa 2.1 - Zone fuc]ionale [i/sau categoria de folosin]` a terenurilor; Plan[a 2.2 - Analiza fondului construit; Plan[a 2.3 Disfunc]ionalit`]i s.a.m.d.). PLAN{A NR. 3 - Reglement`rile urbanistice sc.1:500 sau 1:1.000, \n care se prezint` condi]iile de amplasare [i realizare ale construc]iilor pe parcela care a generat PUD \n rela]ie cu vecin`t`]ile din zona studiat`, figurndu-se \n func]ie de situa]ia concret` urmatoarele: - limitele zonei studiate, ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate, dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative, ale perimetrului intravilan [i ale UTR conform PUG/PUZ aprobat; - categoriile de folosin]` ale terenurilor (cur]i-construc]ii, agricole, p`[uni, vii, livezi, p`duri sau cu destina]ie special`); - construc]iile existente care se p`streaz`, func]iunile [i regimul lor de \n`l]ime; - construc]iile monument istoric sau de arhitectur` [i limitele zonelor de protec]ie aferente; - func]iunile [i regimul de \n`l]ime ale construc]iilor propuse; - posibilit`]ile de amplasare ale construc]iilor propuse, definite prin perimetrul edificabil pe parcela care a generat PUD, cu precizarea retragerilor acestuia, exprimate prin cote, fa]` de limitele de proprietate laterale [i posterioar` ale terenului, cu respectarea retragerii fa]` de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) impus` prin PUG/PUZ; - distan]ele (cotele) dintre perimetrul edificabil propus [i construc]iile existente care se p`streaz` pe parcela care a generat PUD [i fa]` de cele existente pe parcelele imediat \nvecinate; - limitele zonelor de protec]ie [i dup` caz de siguran]` pentru re]ele edilitare de transport sau de distribu]ie [i pentru c`ile de comunica]ie (autostr`zi, drumuri na]ionale, c`i ferate, aeroporturi); - zonele cu interdic]ie de construire definitiv` sau temporar`; - eviden]ierea modalit`]ilor de valorificare a punctelor de interes urban sau de perspectiv` deosebit`; - parcelele propuse pentru concesionare, suprafa]a [i dimensiunile acestora; - circula]ia carosabil` [i pietonal` existent` [i propus`, inclusiv parcaje-garaje cu accesele respective; - profilele caracteristice ale c`ilor de circula]ie carosabil` [i pietonal` propuse, cu precizarea cotelor de gabarit; - profilele transversale prin fronturile construite propuse [i existente, cu precizarea cotelor dintre acestea [i a cotelor la corni[` (strea[in`) [i a celor maxime [i modul de adaptare a construc]iilor propuse la teren atunci cnd acesta este \n pant`; - spa]ii verzi existente [i propuse; Pentru parcela care a generat PUD se mai \nscriu pe plan[a de reglement`ri urbanistice urmatoarele: - procentul de ocupare a terenului POT maxim; - coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim (cu respectarea limitei superioare aprobate prin PUG/PUZ); - regimul de \n`l]ime, \n`l]imile maxime la corni[a (strea[ina) [i coama (cu respectarea limitelor superioare aprobate prin PUG/PUZ); - bilan]ul teritorial al zonei studiate; - alte note care s` defineasc` complet reglement`rile urbanistice propuse. PLAN{A NR. 4 - Re]ele edilitare, sc.1:500 sau 1:1.000, prezentate pe un plan cu propunerile pentru reglement`rile urbanistice (plan[a nr.3) pe care se mai figureaz` dup` caz urmatoarele: - re]elele edilitare subterane [i/sau supraterane existente, de distribu]ie [i de transport (ap`, canal, electrice, gaze, 273

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 274

EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

telefoane, termoficare) [i dup` caz zonele de protec]ie ale acestora; - propunerile pentru dezvoltarea \n zona studiat` a re]elelor edilitare \n vederea asigur`rii necesarului de utilit`]i [i dup` caz zonele de protec]ie ale acestora (conform studiului de specialitate precizat la pct. B - 04). PLAN{A NR. 5 - Regimul juridic [i obiectivele de utilitate public`, sc.1:500 sau 1:1.000, pe care se figureaz`: - limitele zonei studiate, ale parcelei care a generat PUD [i limitele de proprietate; dup` caz se mai traseaz` [i limitele administrative, ale permetrului intravilan [i ale UTR conform PUG/PUZ aprobat; - tipurile de proprietate asupra terenurilor din zona studiat` \n PUD (domeniul public, proprietatea privat` a statului, a unit`]ii administrativ teritoriale [i proprietatea privat` a persoanelor fizice [i juridice); - circula]ia terenurilor, dup` caz eviden]ierea terenurilor propuse a fi trecute din proprietatea privat` \n domeniul public sau/[i cele propuse pentru concesionare (cu precizarea suprafe]ei [i a dimensiunilor); - obiectivele de utilitate public`, existente [i propuse, dac` este cazul. PLAN{A NR. 6 - Propuneri de mobilare urbanistic` (ilustrarea de arhitectur`) - Pentru sus]inerea reglement`rilor urbanistice se va propune informativ o solu]ionare urbanistic-arhitectural` pentru parcela care a generat PUD, cu eviden]ierea rela]iilor cu vecin`t`]ile, ilustrat` prin: - planul de situa]ie al parcelei care a generat PUD, cu figurarea amplas`rii construc]iilor propuse, \n rela]ie cu construc]iile existente care se pastreaz` pe aceia[i parcela [i pe parcelele imediat \nvecinate, sc.1:500 (\n cazul amplasamentelor de dimensiuni mari) sau de regul` sc.1:200; - desf`[ur`ri ale frontului stradal, sc.1:200 (obligatorii \n cazurile regimului de construire cuplat sau \n[iruit) incluznd cel pu]in patru - cinci parcele din stnga-dreapta parcelei studiate sau pn` la prima intersec]ie, cu eviden]ierea modului de racordare ale volumelor construite propuse la construc]iile existente; pentru un amplasament din imediata apropierea a unui monument istoric se va eviden]ia rela]ia cu acesta [i dup` caz se va prezenta [i desf`[urarea frontului de vis-a-vis de parcela studiat`; - perspective (de ansamblu [i dupa caz de detaliu). |n func]ie de complexitatea solu]iei, propunerile de mobilare urbanistic` se pot redacta pe una sau mai multe plan[e (de exemplu: 6.1 - planul de situa]ie [i desfa[ur`ri; 6.2 - perspective). REDACTAREA PLAN{ELOR DIN PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - PUD se face color, numai pe suporturi topografice [i cadastrale actualizate [i avizate de c`tre Oficiul teritorial de cadastru (precizate la pct. B - 01). Pe toate planurile se vor marca punctele cardinale [i direc]ia vnturilor dominante (roza vanturilor). Conven]iile grafice folosite \n redactarea Planului urbanistic de detaliu - PUD se pecizeaz` \ntr-o legend`, \nscris` pe fiecare dintre plan[e, folosind pentru \ntreaga documenta]ie acela[i cod. Culorile [i reprezent`rile grafice consacrate \n redactarea documenta]iilor de urbanism sunt urm`toarele: a - pentru plan[ele privind \ncadrarea \n zona, analiza situa]iei existente [i reglement`rile urbanistice: - galben citron - terenuri arabile; - galben crom, \n diferite nuan]e pn` la portocaliu - zone [i construc]ii de locuit; - ro[u, \n diferite nuan]e pn` la ro[u \nchis sau grena - zonele centrale ale localit`]ilor, dot`ri [i construc]ii administrative, birouri, social-culturale, servicii, comer]; - ocru deschis - dot`ri de gospodarie comunal` (sta]ii de epurare a apelor uzate, rampe de gunoi etc.), cimitire (cu insemnul confesiunii: crucea pentru cele cre[tine, steaua lui David pentru cele de rit mozaic [i semiluna pentru cele musulmane); - cafeniu, \n diferite nuan]e pn` la brun - zone [i construc]ii pentru activit`]i de produc]ie [i depozit`ri; - roz - zone [i dot`ri speciale (siguran]a na]ional`, unit`]i militare, SRI, MAI); - verde deschis - spa]ii verzi; - verde \nchis - p`duri; - albastru-bleu - cursuri [i lucii de apa; - mov \nchis - carosabile [i mov deschis - pietonale (trotuare); - violet - c`i feroviare; 274

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 275

O.A.R.

ANEXE

- cenu[iu - terenuri virane sau zone destructurate urbanistic; - func]iunile mixte se figureaz` cu ha[uri \n culorile func]iunilor componente (de exemplu: locuin]e/comert galben/rosu, servicii/activit`]ti de produc]ie - ro[u/brun etc.); b - pentru plan[a privind regimul juridic: - ro[u deschis - terenurile din domeniul public al unit`]ilor administra]iei publice locale; - cafeniu - terenurile [i construc]iile din proprietatea privat` a statului [i/sau a unit`]ilor administra]iei publice locale; - galben - terenurile [i construc]iile din proprietatea persoanelor fizice [i juridice; c - pentru re]elele edilitare se folosesc linii de diferite grosimi [i culori, continui pentru re]elele existente [i intrerupte pentru re]elele propuse, inscrip]ionate distinct, cu precizarea caracteristicilor [i dimensiunilor (dup` caz tipul, diametrul nominal, tensiunea electric` etc.) conform normativelelor din domeniile respective [i anume: - albastru - "a" - re]ele de alimentare cu apa; - cafeniu - "C" - re]ele de canalizare; - verde - "e" - re]ele de alimentare cu energie electric`; - galben - "g" - re]ele de alimentare cu gaze naturale; - rosu - "t" - re]ele de termoficare; - negru - "T" - re]ele de telefonie; d - pentru reprezentarea st`rii tehnice a construc]iilor, a tipurilor de structur` [i pentru circula]ia terenurilor se folosesc diferite tipuri de ha[uri, alb-negru sau colorate, pe una sau dou` direc]ii; e - pentru marcarea diferitelor tipuri de limite se folosesc linii de diferite grosimi [i culori, continui (limitele de proprietate, limitele perimetrelor edificabile), \ntrerupte (limitelele zonei studiate, UTR) [i linie-punct (limitele administrative); \n cazul eviden]ierii unor limite printr-o band` colorat`, aceasta se va trasa \n exteriorul zonei delimitate; f - pentru reprezentarea altor situa]ii speciale (vii, livezi, p`[uni-fne]e, terenuri ml`[tinoase, umpluturi, rambleuri, dembleuri, ruperi de pant` etc.) se folosesc semnele conven]ionale topografice sau cele precizate \n anexa Ord. MLPAT 91/1991; g - pentru redactarea plan[ei cu propuneri de mobilare urbanistic` se folosesc maniere grafice la libera alegere a arhitectului/urbanistului care s` asigure eviden]ierea [i clarificarea solu]iilor propuse. Fiecare plan[` din PUD va avea \n partea dreapt`-jos cartu[ul de identificare (cu un con]inut similar cu cel pentru proiectul tehnic sau PAC, vezi Capitolul 2, pct. 2.6.3, adoptat pentru faza PUD) [i va fi certificat` cu [tampila biroului de arhitectur`/urbanism care a elaborat PUD [i va fi semnat` [i parafat` de c`tre arhitectul/urbanistul cu drept de semn`tur` pentru documenta]ii de urbanism, dup` caz categoria E sau E1.

275

OAR interior Tipar Policromie.qxp

12/15/2006

12:53 PM

Page 276